Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y siê alternatywne œrodki transportu linia kolejowa Kraków Wieliczka Rynek straci³a na znaczeniu. Jednak ca³y czas korzysta z niej wielu mieszkañców i sporo turystów. wielicki Znany przewoÿnik nowa linia Firma DarBus, uruchomi³a now¹ liniê bus o przebiegu: Wiœniowa Dobczyce Gorzków Wieliczka - Kraków Nowa Huta. str. 7» gazeta bezp³atna Œledziejowice 244, Wieliczka tel , tel./fax: tel. kom Wywóz nieczystoœci p³ynnych Przetykanie (udra nianie) kanalizacji metod¹ ciœnieniow¹ Opró nianie oczyszczalni przydomowych Terminy i harmonogram uzgadniamy z klientem... najtañsze kredyty na rynku! PATRZ str. 7 Wieliczka ul. Legionów 16 tel naprzeciw poczty Firma FENIKS Jerzy Otwin M ieszkañcy Wieliczki pewnie nie zwracaj¹ ju na ten widok uwagi, a tylko nieliczni przyjezdni s¹ w stanie wyczuæ i zrozumieæ subtelny urok starego dworca w Wieliczce. Gdy stoimy na peronie od razu widaæ, e lata œwietnoœci stacja dawno ju ma za sob¹, a inwestycje przez lata omija³y j¹ szerokim ³ukiem. Odrapana elewacja budynku, odpadaj¹cy tynk i widok na kosze na œmieci to pierwsze, co rzuca siê w oczy, gdy wysiadamy z szynobusu. Na peronie ogarnia nas nostalgia na widok przekrzywionego betonowego kwietnika, który móg³by znaleÿæ nale ne mu miejsce w Muzeum PRL-u. Niestety, le y na œrodku peronu niezagospodarowany, a ktoœ nies³usznie dalszy ci¹g na str. 2» MAGMED S.C. Sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny realizacja wniosków lekarskich NFZ Niepo³omice ul. Myœliwska 37 tel. 12/ fax 12/ Wieliczka ul. Asnyka 15 tel. fax 12/ / bramy gara owe ogrodzenia kraty rolowane rolety markizy okna PCV - drewniane przydomowe oczyszczalnie œcieków SKLEP MEDYCZNY Wieliczka ul. Szpunara 20 tel Biuro Handlowe Salon Sprzeda y Kraków, ul. Olszañska 7a tel./fax: SK AD KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ US UGI BRUKARSKIE SPRZEDA KRUSZYWA Rok za³o enia 1977 Gabinet okulistyczny Komputerowe badanie wzroku Badanie pola widzenia Soczewki kontaktowe Realizacja recept PRACOWNIA OPTYCZNA Roman Bro ek Dyplomowany Optyk Badanie wzroku dla kierowców Us³ugi na recepty ubezpieczalni Naprawy okularów Du y wybór opraw i szkie³ firm krajowych i zagranicznych Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 3 tel./fax: (012) , tel. (012) Kraków, ul. Teligi 24, Dom Handlowy CORA czynne: pn-pt 9-17, sob 9-13 wielicki DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel H BAZA Serwis Samochodowy Klimatyzacja Geometria zawieszenia STACJA KONTROLI POJAZDÓW A,B,T,c,d,e Bogdan Zarzyczny Tankuj gaz do swojego samochodu STACJA PALIW STACJA PALIW Siercza 1 k. Wieliczki serwis: stacja diagnostyczna: w. 12

2 2 Maj 2008 Nr 5 Przystanek Wieliczka Rynek dalszy ci¹g ze str. 1» uzna³ go za kosz na œmieci. Ostry wydÿwiêk hase³, które zosta³y umieszczone na œcianie budynku przez lokalnych kibiców Cracovii i Wis³y ³agodzi zaproszenie do korzystania z us³ug Kolei Regionalnych. Parê kroków dalej widzimy miejsce, gdzie koñcz¹ siê tory kolejowe a w³aœciwie tego nie widzimy gdy wyrasta tam g¹szcz zielska. Nie jest to zieleñ pielêgnowana, wiêc nadaje miejscu nastrój pewnej dzikoœci i surowoœci. Gdy po³¹czyæ ten widok z treœci¹ hase³ mi³oœników pi³ki no nej, boimy siê co bêdzie dalej. Na szczêœcie za rogiem budynku stacji wychodzimy na trochê bardziej cywilizowany teren. Przynajmniej tak siê wydaje na pierwszy rzut oka. W kasie biletowej za zakratowanym okienkiem wita nas sympatyczna kasjerka. Ale czar szybko pryska: kasa na dworcu czynna jest w godzinach od mimo, e poci¹gi kursuj¹ do 22. Bilet mo na kupiæ te u konduktora mówi kasjerka, ale czasem trudno siê dopchaæ. Pasa erowie wol¹ kupowaæ bilety w kasie, tym bardziej, e je eli wybieraj¹ siê dalej od razu mog¹ kupiæ bilet na ca³¹ trasê. Mo emy sprzedaæ tu ka dy bilet mówi z dum¹ kasjerka, na kuszetki, ekspres, z rezerwowanymi miejscami. Ale kasa jest czynna krótko czasami widzê jak pasa erowie szarpi¹ za klamkê zdziwieni, ale niestety kasa jest czynna do 14.00, a w soboty i niedziele w ogóle nie pracuje. Kiedyœ pracowa³yœmy na zmiany - opowiada, ale to siê zmieni³o. Kasa jest te przy okazji punktem informacyjnym, najczêœciej turyœci pytaj¹ o to, jak dojœæ do kopalni. Chyba powinni umieœciæ jak¹œ informacjê dla turystów - zastanawia siê pasa erka. Wygl¹da na to, e zarz¹d kolei i zarz¹d miasta uparli siê, eby zatrzymaæ tu ducha PRL-u, który doœæ dobrze yje na starych dworcach. Gdy wychodzimy na ulicê, stajemy obok sklepu w formie d³ugiej budy przyklejonej do dworca. Pani Teresa abczuk prowadzi ten punkt od ponad trzydziestu lat. Najpierw wynajmowaliœmy t¹ powierzchniê chodnika od PSS Spo³em, potem bezpoœrednio od Zarz¹du Kolei - mówi. Jednak nigdy nie mieliœmy mo liwoœci na prawdziwe zagospodarowanie tego terenu. Umowa z w³aœcicielem gruntu nie pozwala na adne zabudowania trwale zwi¹zane z pod³o em, co zmusza nas do codziennego rozk³adania ca³ego kramu skar y siê pani Teresa. Ostatnio opracowaliœmy projekt wybudowania pawilonu, który nie wymaga fundamentów. Przedstawiliœmy projekt i wizualizacjê zarz¹dcy terenu ale otrzymaliœmy odpowiedÿ negatywn¹ ze wzglêdu na inwestycje planowane na tym terenie przez zarz¹d kolei i Urz¹d Miasta w Wieliczce. Próbowa³am czegoœ siê dowiedzieæ w Urzêdzie Miasta ale nic to nie da³o. Przez d³ugi czas próbowa³am spotkaæ siê z burmistrzem ale pan burmistrz jest tak zajêty, e a nieuchwytny. Skierowano mnie do pana Lassoty, który jest Pe³nomocnikiem ds. Inwestycji ale okaza³o siê, e on nic nie wie. W tej chwili pozosta³o nam tylko czekaæ. Wygl¹d dworca i okolic daje jasn¹ odpowiedÿ na pytanie, dlaczego w³adze Wieliczki nie chc¹ zgodziæ siê na utworzenie Muzeum PRL-u (G³os ROBERT MIKULEC EKSPERT ING Nationale - Nederlanden II FILAR Wybierz lub zmieñ na najlepszy III FILAR Pomyœl o swojej przysz³oœci Indywidualne Konto Emerytalne Fundusze Inwestycyjne Polisy Inwestycyjne Ubezpieczenia; koszty leczenia szpitalnego KREDYTY UZYSKASZ FACHOW POMOC I RZETELN INFORMACJÊ Zadzwoñ lub wyœlij SMS Wielicki Nr 4, Kto siê boi PRL-u ). Po co robiæ konkurencjê, jedno ju jest. Zapowiadane inwestycje, które maj¹ doprowadziæ do skrócenia trasy i przeniesienia koñcowego przystanku kolejki na pewno zmieni¹ wygl¹d centrum miasta. Jednak w tej chwili nie wiadomo kiedy to siê stanie, a przyje d aj¹cy codziennie do Wieliczki turyœci wywioz¹ st¹d obraz starego dworca i zamkniêtej na g³ucho kasy biletowej.

3 Nr 5 Maj GDÓW, ul. M³yñska 1 tel KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel. (012) ul. Rynek Górny 7 tel czynne: pn. - pt sobota czynne: pn. - pt sobota czynne: pn. - pt sobota Centrum Kultury i Turystyki Rynek Górny 6 zaprasza: Wypad za miasto 23 maja Wypad za miasto - pierwsza wycieczka z cyklu Ma³opolskim Szlakiem Architektury Drewnianej - okolice Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyjazd spod szko³y nr 2 w Wieliczce o godzinie 9.00 Festiwal Kultury Orientu W sobotê 24 maja na Zamku upnym w Wieliczce odbêdzie siê Festiwal Kultury Orientu. Informacja obok. Wystawa fotografii 27 maja w kawiarni galerii Da Vinci w CKiT bêdzie mo na obejrzeæ poplenerow¹ wystawê fotograficzn¹ Krakowskiego Klubu Fotograficznego Wieliczka Underground W œród niezwyk³ych podziemnych jezior, szybów i komór... na g³êbokoœci a 125 metrów, odbêdzie siê jedyna w swoim rodzaju impreza na któr¹ zaproszeni zostali najlepsi dj'e z ca³ego œwiata. Do organizacji imprezy zosta³y zaanga owane czo³owe polskie firmy, odpowiedzialne miêdzy innymi za technologie 3D,ekrany holograficzne, ekrany i kurtyny wodne,technologie LED, systemy laserowe oraz nag³oœnienie. Bêdzie to jedyna impreza na której zostanie zainstalowany sprzêt tej klasy oraz wykorzystane zostan¹ niektóre innowacyjne technologie multimedialne. To wszystko w po³¹czeniu z najlepszym house'owym brzmieniem oraz niepowtarzalnym klimatem kopalni, zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Wstêpny LineUp:Antoine Clamaran Chris Lake, Martin Solveig, Femina maja (czwartek) w galerii Gara o godzinie 18.00: Femina 40 - wieczór autorski Gra yny Fia³kowskiej. Wystawa fotografii 27 maja w kawiarni galerii Da Vinci w CKiT bêdzie mo na obejrzeæ poplenerow¹ wystawê fotograficzn¹ Krakowskiego Klubu Fotograficznego Wieliczka Dla pasjonatów fotografii 30 maja w Centrum Kultury i Turystyki o godzinie spotkanie pasjonatów fotografii - prowadzenie Damuian Marcinek. Spotkania ze Sztuk¹ W sobotê 31 maja w auli Centrum Kultury i Turystyki o IX Wielickie Spotkanie ze Sztuk¹: - w programie: prezentacja multimedialna Ba³kany - spotkania kultur, koncert zespo³u folkowego Balkan Sevdah, warsztaty tañców korowodowych. Niezwyk³a house owa impreza odbêdzie siê 25 maja w Kopalni Soli Aydin Hasirci (aka ATFC), Tenessee (Warszawa - Utopia), Dj Flor (Wroc³aw) Niestety bilety by³y sprzeda y tylko do 1 maja. W dniu imprezy nie bêdzie mo liwoœci zakupu biletów. MIESZALNIA FARB I TYNKÓW Wieliczka, ul. Klaœnieñska 25 tel./fax: , WSZYSTKO DO DOCIEPLEÑ I ELEWACJI - tynki, farby, kleje, siatki, narzêdzia, akcesoria W sobotê 24 maja na dziedziñcu Zamku upnego w Wieliczce bêdziemy mogli obejrzeæ taniec z wachlarzami czy pokaz chiñskich sztuk walki, posmakowaæ chiñskiej kuchni i pobraæ lekcje japoñskiej kaligrafii i jêzyka japoñskiego. Tego dnia M³odzie owy Klub Sportowy Kung Fu przy wsparciu Muzeum up Krakowskich, Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha, Stowarzyszenia CTA Closer To Asia, Centrum Jêzyka i Kultury Chiñskiej Instytut Konfucjusza w Krakowie, Azjatyckie Ko³o Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Szko³a Sztuk Walki Kung Fu Lung organizuj¹ Festiwal Kultury Orientu. Tak pisz¹ o festiwalu organizatorzy: Festiwal Kultury Orientu stwarza odbiorcom niepowtarzaln¹ okazjê obcowania z kultur¹ i sztuk¹ Dalekiego Wschodu w plenerze, w niezwyk³ej scenerii Zamku upnego w Wieliczce. Jest to przedsiêwziêciem popularyzuj¹cym szeroko pojêt¹ kulturê Dalekiego Wschodu: Chin, Japonii, Korei, Tajlandii i Indonezji. Na program festiwalu sk³ada siê ok. 30 wydarzeñ kulturalnych: warsztatów, pokazów, prezentacji artystycznych, wystaw, projekcji filmowych i multimedialnych oraz wyk³adów. Zrealizuj¹ go artyœci, wybitni znawcy tematu, wyk³adowcy renomowanych uczelni wy szych, kulturoznawcy oraz nieprofesjonalne grupy twórcze czerpi¹ce inspiracjê z kultury krajów azjatyckich. Program Festiwalu Kultury Orientu 24 maja Godz Parada Chiñskiego Smoka i Lwów przemarsz ulicami Wieliczki na Zamek upny. Godz warsztaty WSTÊP WOLNY! Japoñska ceremonia parzenia herbaty Dla wykonawców du e upusty! Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha Filmy: - Sztuka Ubierania Japoñskiego Kimona - Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha, - Wierzenia i Œwiêta Japoñskie - Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha, - Tai Chi Chuan Sztuka Walki Najwy - szych Szczytów - Szko³a Sztuk Walki Kung Fu Lung Wschodnie gry planszowe Instytut Konfucjusza Lekcje japoñskiej kaligrafii i jêzyka japoñskiego Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha Prezentacje multimedialne, slajdy i wyk³ady CTA Closer To Asia, Azjatyckie Ko³o Naukowe, Instytut Konfucjusza Lekcje jêzyka chiñskiego Centrum Jêzyka i Kultury Chiñskiej Instytut Konfucjusza w Krakowie Kaligrafia chiñska CTA Closer To Asia Chiñski grill Chiñska Restauracja i herbaciarnia Lotos - p³atne Origami japoñska sztuka sk³adania papieru Wystawa - ycie codzienne Chin Japoñski taniec z wachlarzami CTA Closer To Asia Kung Fu Choy Lee Fut; Tañca lwa; Æwiczenia zdrowotne, oddechowo relaksacyjne Tai Chi Chuan oraz Luohan Qigong; Szko³a Sztuk Walki Kung Fu Lung oraz M³odzie owy Klub Sportowy Kung Fu; Wystawa drzewek bonsai Centrum Bonsai Kraków Muay Thai Polskie Zrzeszenie Muay Thai Taekwondo Krakowskie Centrum Taekwondo Godz Atrakcja dla najm³odszych czytanie wschodnich bajek Godz Drug¹, wieczorn¹ BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO Ma³gorzaty Mucha Œwiadczy us³ugi : rozliczenia firm roczne zeznania podatkowe pomoc i doradztwo przy zak³adaniu firm wniosek o zwrot VATu w budownictwie Mo liwoœæ dojazdu do klienta ŒLEDZIEJOWICE 340 tel , w godzinach: Festiwal Kultury Orientu czêœæ festiwalu zdominuj¹ ró nego rodzaju pokazy i prezentacje artystyczne tradycyjny taniec lwa Szko³a Sztuk Walki Kung Fu Lung oraz M³odzie owy Klub Sportowy Kung Fu koncertu muzyki indonezyjskiej Warszawskiej Grupy Gamelanowej, chiñski œpiew operowy CTA Closer To Asia taniec butoh Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha chiñski œpiew popowy Centrum Jêzyka i Kultury Chiñskiej Instytut Konfucjusza w Krakowie wystêp zespo³u graj¹cego na koreañskich bêbnach samulnori Keunsoriro, Zesp³u Studentów Instytutu Muzykologii UW; pokaz chiñskich sztuk walki Kung Fu Choy Lee Fut Szko³a Sztuk Walki Kung Fu Lung oraz M³odzie owy Klub Sportowy Kung Fu; taniec smoka Szko³a Sztuk Walki Kung Fu Lung oraz M³odzie owy Klub Sportowy Kung Fu;

4 4 Maj 2008 Nr 5 wielicki G³os Wielicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione Czy Wieliczka pozostanie na uboczu? Budowa A4 trwa, prace posuwaj¹ siê w szybkim tempie. Jednak na razie dla mieszkañców terenów po³o onych na po³udnie od Krakowa na razie nie szykuj¹ siê wielkie zmiany. Nie ma projektu przewiduj¹cego po³¹czenie autostrady A4 z drog¹ krajow¹ nr 4. M o emy obserwowaæ z bliska ogromne przedsiêwziêcie jakim jest budowa autostrady A4. Oczekiwane przez tyle lat po³¹czenia autostradowe przyprawiaj¹ mieszkañców Ma³opolski o dreszczyk emocji, tym bardziej e, jak pokazuje ostatni raport przygotowany przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad, jeÿdzimy po najgorszych drogach w kraju. Natychmiastowego remontu wymaga a 35 proc. nawierzchni g³ównych szlaków ma³opolskich podczas gdy nienajlepsza œrednia krajowa wynosi 22 proc. Ze wzglêdu na to, jakie znaczenie dla rozwoju regionu ma dobra infrastruktura i sieæ po³¹czeñ drogowych, dla Wieliczki bliskoœæ autostrady A4 bêdzie mia³aby olbrzymie znaczenie. Niestety okazuje siê e w planach budowy wêz³ów komunikacyjnych Wieliczka nie zosta³a wziêta pod uwagê. Zatwierdzony ju plan budowy autostrady i wêz³a Bie anów nie przewiduje po³¹czenia z drog¹ krajow¹ nr 4. Transport w dzisiejszych czasach jest niezbêdnym elementem dobrze rozwijaj¹cej siê gospodarki. W znacz¹cy sposób oddzia³uje on na jakoœæ ycia mieszkañców danego regionu, a tak e jest warunkiem koniecznym do swobodnego przep³ywu towarów i us³ug. Brak ten zauwa yli radni Wieliczki i powiatu wielickiego przygotowuj¹c odpowiednie uchwa³y i rezolucje w ubieg³ym miesi¹cu. Rada Miejska, zaniepokojona brakiem odpowiednich uregulowañ uzna³a za niezbêdne wybudowanie ³¹cznika drogowego ³¹cz¹cego budowany obecnie wêze³ Bie anów w ci¹gu autostrady A4 z drog¹ krajow¹ DK4. 17 kwietnia uchwa³¹ zobowi¹za³a burmistrza miasta do do podjêcia wszelkich dzia³añ, które doprowadz¹ do wpisania w/w zadania inwestycyjnego do bud etu województwa i w konsekwencji do wybudowania ³¹cznika. Radni w obecnie obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka - obszar B przeznaczyli grunt pod jego budowê. Przyjmuj¹c nowe studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Wieliczka Rada ustali³a koniecznoœæ i wstêpny przebieg ³¹cznika, a tak e zwróci³a siê do Marsza³ka i Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego o wprowadzenie do bud etu województwa, zadania inwestycyjnego Budowa ³¹cznika drogowego od wêz³a autostradowego Bie anów do drogi krajowej nr 4. Ju w kwietniu ubieg³ego roku burmistrz Wieliczki Artur Kozio³ spotka³ siê z Wojewod¹ Ma³opolskim Maciejem Klim¹ oraz ówczesnym dyrektorem krakowskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniewem Rapciakiem. Spotkanie to dotyczy³o w³aœnie wêz³a bie anowskiego. Burmistrz Wieliczki zabiega³ o po³¹czenie drogi krajowej A 4 wiod¹cej do Rzeszowa z wêz³em bie anowskim, co umo liwi³oby mieszkañcom Wieliczki w³¹czenie siê w uk³ad komunikacyjny i przejazd do Nowej Huty oraz w kierunku Warszawy. Zadanie nie jest ³atwe, gdy nale y przekonaæ Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego o koniecznoœci przeznaczenia œrodków na budowê tej drogi. Radni przypominaj¹, e pierwotna koncepcja przebiegu autostrady A4 na odcinku Kraków-Szarów przewidywa³a po³¹czenie wêz³a Bie anów z drog¹ krajow¹ nr 4. Mia³o to byæ zrealizowane poprzez odpowiednie rozwi¹zanie wêz³a umo liwiaj¹ce wjazd i wyjazd z kierunku po³udniowego (od strony Wieliczki). Jednak sam projekt autostrady i wydane na jego podstawie pozwolenie na budowê nie uwzglêdniaj¹ takiego rozwi¹zania. Magdalena Chacaga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, e taka koncepcja rzeczywiœcie istnia³a. GDDKiA ju w fazie projektowej zaleca³o zbudowanie tego ³¹cznika - mówi Magdalena Chacaga. Jednak kilka lat temu, ówczesny Zarz¹d Województwa nie by³ zainteresowany tym rozwi¹zaniem i nie wesz³o ono do sfery projektowej. Realizacja tego pomys³u jest jak najbardziej mo liwa, nie ma jednak mo liwoœci w³¹czenia tego projektu do prac ju zatwierdzonych. Projekt wêz³a w³aœnie otrzyma³ d³ugo oczekiwane zezwolenie na budowê i w ci¹gu najbli szych dni zostanie og³oszony przetarg. Zbudowanie ³¹cznika jest mo liwe w póÿniejszym terminie mówi Magdalena Chacaga jednak droga ta bêdzie drog¹ wojewódzk¹ i to Zarz¹d Województwa musi przeznaczyæ œrodki na jej wykonanie. Kolorowa linia 304 Zapowiadane ó³te autobusy Mobilisa nie pojawi³y siê na ulicach Wieliczki. Now¹ liniê obs³uguje MPK swoimi niebieskim taborem. K raków chce, by komunikacjê miejsk¹ zapewnia³a wiêcej ni jedna firma. Dlatego ponad rok temu magistrat postanowi³, by za dodatkowe pieni¹dze, jakie wygospodaruje w bud ecie miasta na komunikacjê, zatrudniæ obok dotychczasowego monopolisty - MPK - jeszcze jedn¹ firmê. ó³te i bia³e autobusy Mobilisa mia³y wyjechaæ na krakowskie ulice 1 maja. Wyjad¹ ale tylko na liniê 152. Na pozosta³ych dwu liniach pasa erów nadal bêdzie woziæ miejski przewoÿnik. Autobusy nie maj¹ tradycyjnych w Krakowie barw, bo - jak twierdzi³ Mobilis - pomalowanie ich na niebiesko dodatkowo wyd³u y³oby czas realizacji zamówienia. Niestety nawet to nie pomog³o i przewo nik nie dosta³ zamówionych pojazdów na czas. Podobno z dostaw¹ nowych maszyn spóÿni³ siê Irisbus. W tej sytuacji, aby wywi¹zaæ siê z umowy firma Mobilis wynajê³a MPK aby zapewniæ obs³ugê linii, na które wygra³a przetarg.

5 Nr 5 Maj NIEPO OMICE Obchody 650-lecia Nepo³omic POWIAT SOLARIUM Bêdzie siê dzia³o! Niepo³omice ju zaczê³y œwiêtowaæ Jubileusz 650-lecia. Program obchodów rozci¹ga siê na wiele miesiêcy a mieszkañców miasta i goœci czeka wiele atrakcji. 27 kwietnia mia³o miejsce uroczyste otwarcie Jubileuszu 650-lecia Niepo³omic. Pogoda dopisa³a a dziedziniec zamkowy zape³ni³ siê do ostatniego miejsca. Obchody 650-lecia konsekracji koœcio³a, uznawanego za rocznicê za³o enia Niepo³omic, zainaugurowa³a Msza Œwiêta na dziedziñcu zamkowym. Nie by³o to zwyk³e nabo eñstwo. Podczas mszy piêædziesiêciu trzech œwie o upieczonych lektorów otrzyma³o b³ogos³awieñstwo. Po mszy, korowód z³o ony z orkiestry stra ackiej Lira, lektorów, w³adz samorz¹dowych, koœcielnych, ludzi biznesu, sportu i wreszcie ca³ej rodziny Niepo³omiczan, przemaszerowa³ na teren koœcio³a, aby ods³oniæ wmurowan¹ tam tablicê pami¹tkow¹. BliŸniacza tablica zawis³a tak e w bramie Zamku. Kolejnym przystankiem na drodze korowodu by³y Ogrody Królowej Bony, gdzie wkopano d¹b o imieniu Kazimierz. Podobne drzewko zosta³o wkopane tak e... przy koœciele. Mo na by³o za symboliczne piêæ z³otych kupiæ sadzonkê jubileuszowego dêbu wraz z certyfikatem poœwiadczaj¹cym jego oryginalnoœæ. Przygotowano 650 drzewek. Obchody Jubileuszu s¹ zaplanowane na wiele miesiêcy a najbli sz¹ huczn¹ imprez¹ w tym programie s¹ Dni Niepo³omic. Prezentujemy wa niejsze wydarzenia tegorocznych Dni Niepo³omic. 30 maja, pi¹tek Otwarcie Dni Niepo³omic Godzina Wystêpu chóru Cantata Godzina Uroczyste otwarcie Dni Niepo³omic. Wrêczenie odznak Zas³u ony dla Miasta i Gminy Niepo³omice Godzina Koncert Zespo³u Tercja Pikardyjska Godzina Wystêp Justyny Steczkowskiej Godzina Noc Poetów 31 maja, sobota G³ówne obchody Godzina Park Miejski, koncert Zespo³u Wawele Godzina Parkur, koncert Zespo³u Kaszmir Godzina Parkur, koncert Zespo³u Bajm Godzina Park Miejski, zabawa taneczna, gra zespó³ Lester Czerwiec 1 czerwca, niedziela Zamkniêcie obchodów, dzieñ dziecka Godzina Park Miejski, Ula Paku³a dzieciom GDÓW Szko³a Muzyczna w Gdowie zaprasza!!! R ozpoczynaj¹ siê zapisy do nowopowsta³ej Publicznej Szko³y Muzycznej I stopnia w Gdowie. Szko³a ma siedzibê w budynku Ochotniczej Stra y Po arnej (II piêtro) na ulicy Bocheñskiej. Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009 bêd¹ prowadzone na instrumenty: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, klarnet, flet, tr¹bka. O przyjêcie do szko³y mog¹ ubiegaæ siê kandydaci w wieku od 7 do 15 roku ycia. Kandydaci, którzy nie ukoñczyli 10 roku ycia s¹ kwalifikowani na szeœcioletni cykl nauczania, zaœ kandydaci starsi na cykl czteroletni. O zg³oszenie dzieci do szko³y musz¹ zadbaæ rodzice lub opiekunowie do 13 czerwca. Zg³oszenia nale y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Gdów na Dziennik Podawczy w pokoju nr 4. W zg³oszeniu nale y uwzglêdniæ wybór instrumentu, na jakim kandydat chcia³by podj¹æ naukê. Mo na podaæ równie drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki osi¹gniête przez kandydata nie pozwoli³y zakwalifikowaæ go na pierwszy wybrany instrument. Podjêcie nauki na instrumencie innym ni wybrany mo e równie zaproponowaæ komisji, uwzglê- dniaj¹c predyspozycje kandydata. Jedynym kryterium kwalifikacji kandydatów jest wynik egzaminu wstêpnego. Egzamin wstêpny odbêdzie siê 19 czerwca w godz w budynku OSP w Gdowie, II piêtro. Ma on na celu zbadanie predyspozycji kandydatów do kszta³cenia muzycznego. Jest egzaminem konkursowym przyjêci do szko³y zostan¹ ci kandydaci, którzy uzyskaj¹ najlepsze wyniki. Oceny kandydatów dokonuje komisja rekrutacyjna powo³ana przez Dyrektora Szko³y. Ka dy kandydat otrzymuje podczas egzaminu nastêpuj¹ce zadania: wykonanie wczeœniej przygotowanej dowolnej piosenki, powtórzenie za pomoc¹ klaskania æwiczeñ rytmicznych, wyklaskanych przez nauczyciela, okreœlenie wysokoœci dÿwiêków i powtarzania ich g³osem, powtórzenie g³osem krótkich æwiczeñ melodycznych zagranych przez nauczyciela, odgadniêcie iloœci zagranych równoczeœnie dÿwiêków, rozpoznanie brzmieñ weso³ych i smutnych, dokoñczenie g³osem melodii zagranej przez nauczyciela. Stopieñ trudnoœci zadañ jest jed- Godzina Park Miejski, Losowanie nagród nagroda g³ówna Fiat 500 Godzina Park Miejski, wystêp Wojciecha G¹ssowskiego Godzina Parkur, koncert formacji UK Legends, koncertowego sk³adu muzyków legendarnych zespo³ów The Animals & Smokie W czerwcu czeka nas tak e niezwyk³e doœwiadczenie muzyczne, u podnó a zamku zostan¹ wystawione cztery spektakle operetki Johanna Straussa II Baron Cygañski w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej: czerwca (sobota - wtorek) Godzina 20.00, Parkur - Operetka Baron Cygañski 22 czerwca, niedziela Rynek Odpust Dziesiêciu Tysiêcy Mêczenników z góry Ararat. 650 lat temu wybrano na patronów Parafii i Niepo³omic Œwiêtych Mêczenników z Góry Ararat. Msza œw. pod przewodnictwem ks. kardyna³a Franciszka Macharskiego oraz uroczysta procesja z relikwiami œw. Mêczenników wokó³ Rynku. To nie koniec. Kolejne imprezy zaplanowano na lipiec, sierpieñ i wrzesieñ. Bêdziemy o nich informowaæ w kolejnych numerach G³osu Wielickiego W trakcie Dni Niepo³omic bêdziemy mogli pos³uchaæ miêdzy innymi Beaty Kozidrak i zespo³u Bajm nakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kszta³cenia. Uwaga!!! Podczas egzaminu nie s¹ dozwolone prezentacje na instrumentach muzycznych. Komisja rekrutacyjna og³osi wyniki egzaminu 23 czerwca w siedzibie szko³y. Wiêcej informacji dostêpnych pod nr tel.: Urz¹d Gminy w Gdowie (012) , Szko³a Muzyczna w Gdowie (012) BRUK-BUD Zak³ad Remontowo - Budowlany AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA WYROBÓW FIRMY W HARMONII Z OTOCZENIEM Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie zagoœci³a w Zamku Królewskim w Niepo³omicach na czas remontu krakowskich Sukiennic. Dziedzictwo narodowe podziwiane najczêœciej w podrêcznikach szkolnych i ksi¹ kach o sztuce, dziêki wyj¹tkowej sytuacji jest obecnie na wyci¹gniêcie rêki. Aby zachêciæ do obejrzenia tych wspania³oœci osoby, które zwykle maj¹ problem z dojazdem oraz te, dla których na co dzieñ zapor¹ s¹ ceny biletów, Muzeum Niepo³omickie zaproponowa³o w kolejne kwietniowe niedziele: darmowy transport, tañsze bilety i przewodnika gratis. Najpierw przyjechali mieszkañcy Chobotu, Woli Zabierzowskiej, Zabierzowa Bocheñskiego i Woli Batorskiej, póÿniej Ochmanowa, Zakrzowa, Zakrzowca i Pod³ê a, a w Rowerem Po Zdrowie Sobota 24 maja: VII Ma³opolski GwiaŸdzisty Rodzinny Zlot Rowerowy Rowerem Po Zdrowie apanów 2008 To ju kolejny zlot w apanowie w którym mog¹ uczestniczyæ dzieci, m³odzie i doroœli w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. Preferowane bêd¹ rodziny. Dzieci i m³odzie do lat 18 musz¹ znajdowaæ siê pod opiek¹ doros³ych. Doroœli uczestnicy musz¹ posiadaæ dowód to samoœci oraz dokonaæ wpisowego w biurze zawodów w wysokoœci 5 z³. Obowi¹zkiem dzieci i m³odzie y do lat 18 jest dostarczenie pisemnego oœwiadczenia (zgody rodziców) na ul. Rynek Górny 5 tel czynne: pon-pt: sob.: Zapraszamy-Mi³a obs³uga! Trafna inicjatywa Muzeum Niepo³omickiego Kwietniowe Niedziele w Muzeum ju za nami. Z zaproszenia Muzeum Niepo³omickiego do obejrzenia wystawy Sukiennice w Niepo³omicach skorzysta³o ponad 200 mieszkañców naszej gminy. za³¹czonym formularzu. Udzia³ dzieci i m³odzie y oraz kadry obs³uguj¹cej Zlot jest bezp³atny. Wskazane jest posiadanie stroju sportowego i kasku rowerowego. Organizatorzy nie zapomnieli o nagrodach. Dla najliczniejszych 3 grup zorganizowanych reprezentuj¹cych poszczególne miasta i gminy przewidziano puchary i dyplomy. Dla zwyciêzców w indywidualnych i zespo³owych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych wyró nienia i dyplomy. Wœród uczestników bêd¹cych na zakoñczeniu imprezy wylosowane zostan¹ nagrody specjalne w postaci rowerów. Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ okolicznoœciowe plakietki i dyplomy. ostatni¹ niedzielê goœciliœmy grupê z Suchoraby, S³omirogu, Zagórza i Stani¹tek. Wyje d a³ po nich autobus OSP w Niepo³omicach, ale i tak wiele osób postawi³o na w³asne samochody. Przyje d ali starsi, m³odsi i najm³odsi; ca³ymi rodzinami tak jak pragnêli organizatorzy i wyruszali na zwiedzanie Galerii. Przewodnicy opowiadali o kolekcji, o historii poszczególnych obrazów, a tak e o Wielkiej Przeprowadzce. A goœcie ogl¹dali wspania³e obrazy, s³uchali historii opowiadanych przez oprowadzaj¹cych, a przy wyjœciu mówili, e warto by³o i e wróc¹. Trzymamy ich za s³owo i zapraszamy ponownie! Muzeum Niepo³omickie pragnie równie serdecznie podziêkowaæ za pomoc w realizacji imprezy Ochotniczej Stra y Po arnej w Niepo³omicach. Miejscem Biura Zlotu jest Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji (nad Zalewem) w apanowie. Tam te w dniu zawodów, w godzinach miêdzy a przyjmowane bêd¹ zg³oszenia indywidualne i grupowe chêtnych do wziêcia udzia³u w Zlocie. Na godzinê 11 zaplanowano program artystyczny i pokazy sportowe. Uroczyste otwarcie zlotu nast¹pi o Atrakcyjnie zapowiadaj¹ siê rozgrywki sprawnoœciowe VIP-ów, a tak e blok konkurencji sportowo-rekreacyjnych. O godzinie nast¹pi zakoñczenie Zlotu wrêczenie nagród i losowanie rowerów. Organizatorzy zapewnia bezp³atny posi³ek i napoje. Na mecie Zlotu czynna bêdzie te ma³a gastronomia i punkty spo ywcze

6 6 Maj 2008 Nr 5 INFORMACJE M³odoœæ w natarciu Nowy sezon 2008 Mateusz Lisowski Mistrz Polski w Wyœcigach Samochodowych w Klasie H 3500, powita w nowym otoczeniu i w nowym aucie. Renault Clio w limitowanej wersji wyposa enia WIND ** Cena ju od z³* M ateusz zwi¹za³ siê ze Skod¹, bêdzie startowaæ w Skoda Octavia Cup w Teamie K Plus K. Puchar Skody Octavii obejmuje 5 startów w Czechach. Trzy z nich odbêd¹ siê na torze w Moœcie a pozosta³e dwa w Brnie. Mateusz zosta³ œwietnie przyjêty przez kolegów i kierownictwo nowego zespo³u. Pomog³a mu w tym dobra dyspozycja podczas testów Skody na torze EuroSpeedway w Lausitz (Niemcy). M³ody lisek, dopiero co pozna³ siê ze swoim nowym autem a ju zacz¹³ uzyskiwaæ ciekawe czasy. Spor¹ sensacj¹ by³o uzyskanie czasu o ponad sekundê lepszego od Micha³a Matejovskiego. A przypomnijmy, e ten doskona³y kierowca by³ trzecim zawodnikiem ubieg³orocznej edycji Skoda Octavia Cup. To nie wymaga rekomendacji, a Mateuszowi uda³o siê ju podczas tych testów b³ysn¹æ klas¹. Bardzo pomog³a w aklimatyzacji w zespole obecnoœæ kolejnego wielkiego kierowcy, tym razem z Polski Macieja Stañco, który œcigaæ siê bêdzie w klasie Porsche. Ten doœwiadczony Mistrz ³agodnie wprowadzi³ Mateusza do stajni K Plus K i udziela³ mu pierwszych wskazówek. W³aœciciel Teamu K Plus K, Karel Kubu, by³ pod du ym wra eniem, obserwuj¹c wyczyny Mateusza na torze i zaprosi³ Mateusza na testy Porsche po sezonie. Powiedzia³ te, e wpad³ mu w rêce nieoszlifowany diament? Plany Teamu K Plus K, s¹ ambitne. Pan Karel Kubu zamierza kupiæ drugiego Porsche RSR-a i w przysz³ym sezonie wystawiæ mocny zespó³ w FIA GT Championship, które wkrótce przekszta³caj¹ siê w mistrzostwa œwiata GT. Przymiarki id¹ dalej i dotycz¹ równie 24 godzin Le Mans. Te informacje, napawaj¹ sporym optymizmem, Mateusz jest szczêœliwy, e bêdzie jeÿdzi³ w tak dobrze zorganizowanym zespole, w którym zawodnik ma zajmowaæ siê jedynie szybk¹ jazd¹ a ca³¹ reszt¹ zajmuj¹ siê specjaliœci. Mateusz docenia te atmosferê, która powinna budowaæ dobre wyniki. Tê dobr¹ atmosferê podtrzymuje równie potwierdzony udzia³ sprawdzonych sponsorów; ju od lat wspiera Mateusza Firma Ojca Koncesja Renault Lisowski oraz bardzo wa ny i szalenie presti owy partner RCI Banque Polska S.A. bank finansuj¹cy zakupy w sieci Renault Polska. Instytucja ta by³a zawsze z Mateuszem, pod flag¹ RCI zdobywa³ swoje pierwsze tytu³y mistrzowskie w kartingu a teraz potwierdza sw¹ walkê, równie o dobre imiê sponsora na torze wyœcigowym. Skoda okaza³a siê bardzo wdziêcznym autem. Teraz czekamy na pierwsze oficjalne starty i wieœci z torów. Clio Wind 5 d Specjalna cena ju od z³* W kredycie RCI Niska Rata pakiet ubezpieczeñ gratis Clio Wind Grandtour Specjalna cena ju od z³* Podstawowe wyposa enie wersji WIND zawiera: klimatyzacjê, ABS, centralny zamek, poduszki powietrzne *liczba pojazdów w cenie promocyjnej ograniczona, sposób uzyskania specjalnej ceny dla wersji Wind szczegó³y w salonach sprzeda y **szczegó³y dotycz¹ce wersji Wind w salonach sprzeda y Lisowski Sp. z o.o. Wieliczka, ul. Niepo³omska 26d Salon - tel. (012) Serwis - tel. (012) Dzia³ czêœci - tel. (012) Blacharnia i lakiernia (012) Kraków, al. Powstañców Œl¹skich 24 Salon - tel. (012) Serwis - tel. (012) Kredyty i leasingi - tel. (012) w. 131 Ubezpieczenia - tel. (012) w. 130 Nowy S¹cz ul. I Brygady 2 Salon: (018) fax: (018) Serwis: (018) Polska w Miniaturze W maju zainauguruje swoj¹ dzia³alnoœæ druga czêœæ Parku Miniatur w Inwa³dzie. Polska w Miniaturze to miejsce spotkania z modelami s³awnych zabytków architektonicznych z Polski. Z wiedzaj¹c Polskê w Miniaturze bêdzie mo na podziwiaæ miêdzy innymi takie budowle jak: Katedra Wawelska, Zamek w añcucie, Ratusz w Poznaniu czy Koœció³ek œw. Klemensa z Zakopanego. Park Miniatur Œwiat Marzeñ powsta³ w Inwa³dzie ko³o Wadowic w roku Na terenie kompleksu, który rozpoœciera siê na m2, znajduj¹ siê: Park Miniatur ze œwiata (czêœæ dolna, funkcjonuj¹ca od 2007 roku), Park Miniatur z Polski (czêœæ górna), Zielony Labirynt, Mini Lunapark, Kino 4D oraz piknikowa gastronomia. Jednorazowo na terenie kompleksu mo e przebywaæ oko³o 2000 osób. Wszystkie miniatury w polskiej czêœci zosta³y zbudowane w skali 1:25. Zastosowanie jednej skali pozwala na porównanie wielkoœci poszczególnych obiektów. Czas wykonania pojedynczej miniatury to od do godzin pracy. Modele wykonane zosta³y przez trzy polskie niezale ne pracownie modelarskie oraz przez pracowniê, która powsta³a w Parku Miniatur. W Polsce w Miniaturze mo na podziwiaæ 12 miniatur s³awnych polskich budowli, czyli: Zamek w añcucie, Koœció³ek œw. Klemensa w Zakopanem, Pa³ac Su³kowskich w Bielsku Bia³ej, Zamek w Bêdzinie, Ratusz w Zamoœciu, Sukiennice w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Ratusz w Poznaniu, Katedrê Wawelsk¹ w Krakowie, Pa³ac Go³uchów, Zamek Branickich i Latarniê w Œwinoujœciu. Do koñca lipca powstan¹ jeszcze dwie miniatury: Zamek w Malborku i Zamek w Kwidzynie. Polskie miniatury rozmieszczone zosta³y na obszarze zbudowanym w analogii do geograficznej mapy Polski, na którym zaznaczono miniaturowe morze Ba³tyckie, Tatry, Wis³ê, Odrê oraz Pojezierze. Goœciom odwiedzaj¹cym Polskê w Miniaturze historiê budowli oraz ich znaczenie dla œwiatowej kultury przybli- aj¹ przewodnicy z wykszta³ceniem kierunkowym, którzy na yczenie oprowadzaj¹ zorganizowane grupy goœci po Parku Miniatur. Inne atrakcje parku w Inwa³dzie to Park Zielony Labirynt i Mini Lunapark gdzie goœcie mog¹ bawiæ siê na wielu atrakcjach - auto scooterze, zamku do skakania, kolejce, karuzeli, m³yñskim kole, gondoli Pirat oraz w Kinie 4D. Park Miniatur "Œwiat Marzeñ" Inwa³d, ul. Wadowicka tel , , fax +48 (33) Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie. Wœród poprawnych odpowiedzi wylosujemy bezp³atne bilety wstêpu* do Parku Miniatur w Inwa³dzie. Oto pytanie: Grupa Tuningowa Desire Team Po ¹danie... W Ma³opolsce na pocz¹tku kwietnia powsta³ nowy klub tuningowy - Desire Team Stawiamy na jakoœæ a nie na iloœæ mówi prezes grupy Miki - w nasze szeregi przyjmowane s¹ tylko i wy³¹cznie samochody kompleksowo przerobione b¹dÿ klasyczne. Ju teraz klub mo e poszczyciæ siê wyró - niaj¹cymi siê z t³umu samochodami, wœród nich s¹ miêdzy innymi: Volkswagen Bora pomalowany na srebrno niebieski kolor z malowanym czerwonym tribalem wzd³u ca³ego nadwozia, 18 calowe felgi, pneumatyczne zawieszenie. Fiat Uno 1.3 Turbo, wnêtrze obszyte kremowo czarn¹ skór¹, kube³kowe fotele, zabudowa baga nika sprzêtem car-audio, kompleksowe podœwietlenie podwozia. Volkswagen Lupo - przedstawiciel Ale jazda! stylu German przygotowany przez firmê ABT. Citroen Xsara po brzegi wype³niony sprzêtem car-audio i video. Podwieszane ekrany, konsola Play Station oraz wiele, wiele innych gad etów, które nie sposób wymieniæ. Jest równie oko³o 190 konny Volkswagen Golf 3, który przyœpieszeniem potrafi zaskoczyæ niejednokrotnie du o dro sze samochody. Chcesz dowiedzieæ siê coœ wiêcej Grupie Tuningowej Desire Team? Chcesz poznaæ jej cz³onków, ich samochody i zasady rekrutacji? Zapraszamy na stronê klubu: oraz forum klubowe Marcin Cebeñko Statua Wolnoœci to pos¹g znajduj¹cy siê przy wejœciu do portu w: a. Waszyngtonie b. Nowym Jorku c. Los Angeles Odpowiedzi mailem prosimy przesy³aæ do 13 czerwca na adres: * nagrody ufundowane zosta³y przez Park Miniatur "Œwiat Marzeñ"

7 Nr 5 Maj INFORMACJE Nikogo nie odsy³amy z kwitkiem Czy mê czyznom potrzebna jest pomoc? Z ca³¹ pewnoœci¹. Utrudnione kontakty z dzieæmi, rozwód czy separacja to problemy z którymi nie³atwo sobie poradziæ. Czêsto rozmowa nawet z najbli szym przyjacielem nie skutkuje. Pomocy trzeba szukaæ gdzie indziej. Fundacja Akcja od roku 2000 prowadzi bezp³atne poradnictwo prawne i psychologiczne dla mê czyzn prze ywaj¹cych kryzys rodzinny. Rozmawiamy z Robertem Kucharskim, który kieruje Fundacj¹. G³os Wielicki: Zazwyczaj mê czyÿni bardzo niechêtnie przyznaj¹ siê do tego, e potrzebuj¹ pomocy. Tymczasem forum internetowe na waszej stronie pêka w szwach. Jak to wyt³umaczyæ? Robert Kucharski: Forum jest anonimowe, wiêkszoœæ u ytkowników, których mamy ró blisko 2000 ukrywa siê pod nickami. Dziêki naszym poradom prawnym telefonicznym i mailowym nadal maj¹ mo liwoœæ zachowania anonimowoœci, ale kiedy konflikt rodzinny narasta i spraw trafia do s¹du polecamy im raczej bezpoœredni kontakt z naszymi prawnikami. Nie warto w takiej sytuacji chowaæ g³owy w piasek. Fachowe porady, które mo na przeczytaæ na forum to jedno. Ale macie te stacjonarne oœrodki. Do nich mog¹ zg³osiæ siê mê czyÿni, których dopad³ kryzys rodzinny. Jakiego rodzaju pomoc mog¹ tam uzyskaæ? Nasza pomoc to fachowe poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne. Dzia³amy w tym zakresie od 2006 roku w Warszawie i od tego roku w Poznaniu i Krakowie. W zesz³ym roku udzieliliœmy w sumie ponad 1400 porad, w tym roku ze wzglêdu na obecnoœæ w Poznaniu i Krakowie pewnie bêdzie ich wiêcej. Od niedawna z pomocy Fundacji Akcja mog¹ korzystaæ mieszkañcy Krakowa i okolic, w tym tak e Wieliczki. W jaki sposób mê czyÿni, którzy chc¹ uzyskaæ pomoc mog¹ siê z wami skontak-towaæ? Krzemieñ, wêgiel, sól i liny Dwie niezwykle interesuj¹ce wystawy mo na ogl¹daæ w Muzeum up Krakowskich Krzemieñ, wêgiel, sól kszta³ty ukryte to wystawa poœwiêcon¹ trzem górniczo wydobywanym kopalinom. Krzemieñ, wêgiel, sól - ska³y niezbêdne w rozwoju ludzkiej cywilizacji pokazuj¹ dzisiaj swoje kszta³ty ukryte. Zastane, lub rêk¹ artysty wydobyte, odkrywaj¹ swoj¹ zaskakuj¹c¹ urodê, przenosz¹ w œwiat emocji i estetyki. Obok niecodziennych fotografii pozosta³oœci neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach prezentowane s¹ prehistoryczne narzêdzia, oryginalne konkrecje krzemienne, dostrze one w nich rzeÿby zastane i wspó³czesna bi uteria autorstwa Cezarego utowicza. O wêglu opowiadaj¹ licz¹ce ponad 100 lat, najstarsze zdjêcia podziemnych wyrobisk (autorstwa M.Steckla) i drobne precjoza, wyroby galanteryjne i rzeÿba, wykonywana przez uzdolnionych górników, a kolekcjonowane przez Muzeum Miejskie w Zabrzu. Sól to nie tylko naturalna uroda podziemnych przestrzeni uchwycona we wspó³czesnych fotografiach A.Grzybowskiego, malownicze bry³y i kryszta³y, ale tak e rzeÿby solne (m.in. Stanis³awa Anio³a, Józefa Kowalczyka, Miros³awa Malacy) przedstawiaj¹ce górników przy pracy, ich œwiête patronki, duchy kopalni i twarze, dostrze one w uk³adzie solnych Zapisy na porady s¹ wy³¹cznie telefoniczne, Prosimy o kontakt z nami pod numerem Przyjmujemy w ka dy poniedzia³ek pomiêdzy 17 a 20. Czy oœrodek Fundacji w Krakowie udziela jedynie porad prawnych, czy tak e psychologicznych? A jeœli tak, to czy aby je uzyskaæ potrzebne jest jakieœ skierowanie? Nasze poradnictwo ma charakter otwarty i jest bezp³atne. W Krakowie jak na razie ograniczamy siê do porad, które odbywaj¹ siê w Miejskim Oœrodku Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych, ale wkrótce uruchomimy tam równie grupê wsparcia. Wtedy mê czyÿni prze ywaj¹cy problemy rodzinne bêd¹ mogli wymieniæ siê doœwiadczeniami pod okiem naszego terapeuty. Aby zwróciæ siê o pomoc trzeba przede wszystkim pokonaæ przed odrzuceniem. Czy ka dy mê czyzna, który zwróci siê do was mo e mieæ pewnoœæ, e nie zostanie odes³any? Nikogo nie odsy³amy z kwitkiem, ale z drugiej strony nie obiecujemy z³otych œrodków rozwi¹zania problemu. Kwestie rodzinne, szczególnie trudnoœci w wyegzekwowaniu kontaktów z dzieckiem to sprawy naprawdê trudne. Czasami nawet fachowa porada prawna nie wystarcza, ale zawsze lepiej jest mieæ œwiadomoœæ swojej sytuacji prawnej ni b³¹dziæ po omacku. Czy rzeczywiœcie za porady i pomoc udzielon¹ przez Fundacjê Akcja nie trzeba p³aciæ? W jaki sposób pozyskujecie fundusze? kryszta³ów czy kszta³cie odspojonej bry³y. Wystawê mo na ogl¹daæ do 9 czerwca. Poprzez wystawê W linach nasza nadzieja - powroÿnictwo w Wieliczce Muzeum up Krakowskich pragnie przybli yæ zawód powroÿnika jeden z 3 najwa niejszych, obok kowala i bednarza, dla funkcjonowania kopalni. Cennym dokumentem dostarczaj¹cym wiedzy na temat praw i obowi¹zków powroÿników, wykorzystywanych materia³ów i produkowanych wyrobów a tak e ówczesnych zwyczajów cechowych jest zachowany do dziœ statut cechu powroÿników wielickich z 1574 r. Wystawa zosta³a podzielona na nastêpuj¹ce grupy tematyczne: powroÿnictwo pradziejowe, powroÿnictwo cechowe (miejskie), upne i salinarne warsztaty powroÿnicze, powroÿnictwo ludowe. Najwiêksz¹ atrakcj¹ wystawy jest rekonstrukcja podziemnego warsztatu powroÿniczego z po³. XIX w. na podstawie rysunków M. A. Seykotty. Zosta³y zgromadzone oryginalne maszyny i urz¹dzenia ze zbiorów Muzeum up Krakowskich. Ponadto specjalnie na potrzeby wystawy wykonano rekonstrukcjê okaza³ego drewnianego urz¹dzenia - ko³a powroÿniczego. Wystawê mo na ogl¹daæ do 31 paÿdziernika. Nasz projekt jest realizowany dziêki wsparciu z Europejskich Œrodków Przejœciowy dla Polski Te œrodki starcz¹ do koñca roku 2008, dlatego bardzo liczymy na wsparcie ze strony Urzêdu Miasta Krakowa i pomoc w realizowaniu naszego projektu w przysz³ym roku. Dziêkujê za rozmowê. Znany przewoÿnik nowa linia Firma DarBus, uruchomi³a now¹ liniê bus o przebiegu Wiœniowa Dobczyce Gorzków Wieliczka - Kraków Nowa Huta. L inia ta ma roz³adowaæ t³ok panuj¹cy w prze³adowanych busach kursuj¹cych na tej trasie i u³atwiæ transport pasa erom doje d aj¹cym do Krakowa i Nowej Huty. W Krakowie busy zatrzymuj¹ siê na przystankach na ul. Starowiœlnej, Dietla, Al. Pokoju, przy Szpitalu eromskiego i pod kombinatem Huty im. Sêdzimira. Krakowski Urz¹d Miasta ci¹gle nie zgadza siê na postoje busów przy Dworcu G³ównym. Dlatego te trasa przejazdu DarBusów zosta³a tak dobrana, aby mogli z nich korzystaæ zarówno podró ni udaj¹cy siê na Rynek czy Kazimierz, jak równie ci, którym zale y na dojeÿdzie do dworca z ulicy Starowiœlnej to kilka minut. Wieliczka ul. Legionów 16 tel naprzeciw poczty Kraków os. Teatralne 3 tel wejœcie obok Ci emki przy Rondzie Kocmyrzowskim Kraków ul. Grzegórzecka 12 tel naprzeciw Hali Targowej, za wjazdem do lombardu Kraków al. S³owackiego 60/9 tel naprzeciw N. Kleparza, domofon, wejœcie przez bramê Kraków ul. D³uga 42 tel w po³owie ulicy przy przystanku tramwajowym Uruchomiono na tej linii 15 kursów w ci¹gu dnia. Pierwszy bus odje d a z Wiœniowej o godzinie 4.40 trasa pod kombinat zajmuje mu 1 godz. 30 min. Za bilet na odcinku Wiœniowa Nowa Huta pasa er zap³aci 5 z³, Dobczyce - Nowa Huta 4 z³, a Wieliczka- Nowa Huta 3z³. Firma DarBus to rzetelny i znany w tym rejonie przewoÿnik. Jako jedna z nielicznych publikuje rozk³ady jazdy i trzyma siê wyznaczonych godzin odjazdów. Busy kursuj¹ bardzo czêsto. Nie ma w nich du ego t³oku, bo kierowcy staraj¹ siê nie prze³adowywaæ ocenia pani Halina, która pracuje w Krakowie. Czasem w niedzielê je d ê do Krakowa i wtedy te wybieram busy. Chodzi nam o wygodê i bezpieczeñstwo pasa erów. Troska o to sprawia, e firma DarBus nieustannie rozwija swoj¹ bazê transportow¹ mówi przedstawiciel firmy DarBus. Po³owa pojazdów to samochody nowe, z których ka dy mo e przewieÿæ 20 pasa erów na raz. Rozk³ad jazdy Wiœniowa Nowa Huta pon.-sob. 4.40, 5.20, 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.50, 12.25, 13.30, 15.10, 15.50, 16.50, 18.50,19.30, Rozk³ady jazdy wszystkich linii firmy DarBus mo na znaleÿæ na stronie

8 8 Maj 2008 Nr 5 Bochnia, ul. Rynek 18/3 (na przeciw postoju TAXI) Skawina tel ul. 29 Listopada 2a kom (na przeciw stacji Orlen) tel kom Myœlenice ul. Rynek 17/18 tel kom STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (012) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) Jachty w Niepo³omicach Czy Wis³a stanie siê znowu popularnym szlakiem komunikacyjnym? Prowadzone s¹ rozmowy pomiêdzy Krakowem i Niepo³omicami o wspó³pracy w ramach programu Innowacyjna Gospodarka dotycz¹cej wniosku na budowê infrastruktury brzegowej Wis³y. O tym, e zainteresowanie t¹ tras¹ eglugow¹ wzrasta œwiadczy fakt, e 28 kwietnia do Niepo³omic zawita³y dwa jachty. W nowym projekcie zaplanowano wybudowanie piêciu przystani w Krakowie, trzech w Niepo³omicach. Wracaj¹c do jachtów, p³ynê³y one z Krakowa do Gdañska w ramach Pierwszej Regularnej Pasa erskiej eglugi po Wiœle. Jachty przybi³y na kilka godzin do Niepo³omic, ich za³oga zwiedzi³a m.in. zamek i obserwatorium astronomiczne. W oczekiwaniu na parkometry Dwukrotnie ju przepad³ termin wydzielenia w centrum Wieliczki Strefy P³atnego Parkowania. REKLAMA SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH DORMAT WÊGRZCE WIELKIE 169 tel , PUSTAK MAX STAL CEG A KLINKIEROWA WE NA PROFILE P YTY KLEJE DO GLAZURY TYNKI MINERALNE I AKRYLOWE FARBY LAKIERY UBEZPIECZENIA Generali NOWE KORZYSTNE WARUNKI Komunikacyjne: OC, AC, ASS, NNW, OP Maj¹tkowe: domy, mieszkania, domy w budowie, firmy, rolne itp. Odpowiedzialnoœæ cywilna z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci dla: - firm budowlanych - warsztatów samochodowych - hoteli, gastronomii itp Ubezpieczenia na ycie, posagowe 44 funduszy: w³asne i zewnêtrzne, dostêp przez internet Ubezpieczenia zdrowotne OFE Generali OC, AC - zawsze w czo³ówce Adam Kaszowski Wieliczka, ul. Dêbowa 6 tel , doje d am do klienta TRANSPORT HDS GRATIS! RATY! Producent krzese³ i sto³ów. Sprzeda hurtowa i detaliczna. Krzes³a do jadalni, kuchni, salonu. Krzes³a do restauracji egocina 5 tel.kom : tel./fax : Wieliczka ul. Kraszewskiego 6a tel tel CERAMIKA BUDOWLANA KOSTKA BRUKOWA CEMENT, WAPNO, KLEJE, GIPSY FOLIE BUDOWLANE SYSTEMY RYNNOWE WYROBY HUTNICZE NARZÊDZIA NOWOŒÆ! EROTIC DANCE YOGA & PILATES Karty sta³ego klienta Zajêcia grupowe Atrakcyjne ceny Rezerwacje SAUNA SOLARIUM KAPSU A SI OWNIA FITNESS SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH Wêgrzce Wielkie 293, Gmina Wieliczka tel , SYSTEMY DOCIEPLEÑ tynki kleje styropian siatki we³ny p³yty profile folie Transport materia³ów sypkich: ziemia piasek wir spó³a Transport HDS gratis! ZAK AD WYROBU SIATEK RÓ NYCH PRODUKUJE I SPRZEDAJE - siatki dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta - siatki ŒLIMAKOWE (o wym. oczek od 6 do 75 mm z drutu czarnego i ocynkowanego) - siatki KARBOWANE (oczka od 5 do 100 mm) - dowolnej wielkoœci sita budowlane - ró ne rodzaje gwoÿdzi (ceny konkurencyjne) - róznego rodzaju druty (ocynkowane i czarne) - haki do naci¹gu i œruby rzymskie - bednarkê ocynkowan¹ - ³añcuchy kalibrowane - wyrób gwoÿdzi na indywidualne zamówienie - posiadamy zamki i inne art. metalowe WST P - ZOBACZ KUPIÆ NIE MUSISZ ZAK AD WYROBU SIATEK RÓ NYCH Wieliczka, ul. Stroma 5 tel. (012) , Mieszkañcy Wieliczki nie martwi¹ siê bardzo z powodu opóÿnieñ w uruchomieniu parkometrów w centrum Wieliczki. Pocz¹tkowo termin wyznaczony by³ na 1 kwietnia, póÿniej przesuniêty na 1 maja. Jak dot¹d nic siê nie zmieni³o na ulicach, nie widaæ nawet pocz¹tków prac zwi¹zanych z monta em parkometrów. Wszyscy, którzy pracuj¹ i mieszkaj¹ w rejonie objêtym stref¹ odetchnêli na razie z ulg¹ ale co siê odwlecze to nie uciecze parkometry siê w koñcu pojawi¹. AUTO Wieliczka ul. Pu³askiego 28B Czêœci: tel Serwis: tel Express AUT Czêœci, Akcesoria, Serwis samochody japoñskie europejskie, amerykañskie

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczb a osób 1 Elektromonter (elektryk) zakładowy

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla oznakowania tras rowerowych nr 1 i 2 w Będzinie realizowanych w ramach projektu subregionalnego Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum

Bardziej szczegółowo