- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy poz Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został Radzie Miejskiej na podstawie zarządzenia burmistrza Nr 63 /2005 z dnia 15 listopada 2005r. zgodnie z art. 121 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych. W uchwalonym budżecie uwzględniono część propozycji kierowników poszczególnych zakładów, jednostek budżetowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta i jest on podstawą oceny gospodarki finansowej w 2006r. Kierunki działań w latach zawarte są w opracowanym w maju 2005r. Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta Gozdnicy. Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych* do dnia 20 marca burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przesyła to sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wspomniana powyżej ustawa o finansach publicznych przewiduje, że wydatki i rozchody uzyskane w omawianym roku muszą mieć pokrycie finansowe w osiągniętych dochodach i przychodach. Mając to na uwadze w załączniku Nr 6 do zarządzenia Burmistrza przedstawiono planowane na rok 2006 i wykonane wydatki i rozchody oraz dochody i przychody decydujące o zrównoważeniu budżetu. Zestawienie planowanych na rok 2006 na początku roku wielkości przedstawia się następująco: Przychody: 1. Przychody budżetu z kredytów bankowych ,00zł. 2. Dochody budżetu planowane na rok ,00zł. 3. Razem przychody i dochody w roku 2006 (1 + 2) ,00zł. Rozchody: 1. Spłata pożyczek i kredytów ,00zł. 2. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,00zł. 3. Razem rozchody ,00zł. 4. Wydatki planowane na rok ,00zł. 5. Razem rozchody i wydatki w roku 2006 (3 + 4) ,00zł. W roku 2006 Rada Miejska dokonała sześciu zmian budżetu: W zmianie pierwszej 24 marca: 1) zwiększono o zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych chodzi konkretnie o zwiększenie nakładów na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gozdnicy. W zmianie drugiej 29 czerwca: 1) dochody zostały zwiększone o zł; 2) wydatki wzrosły o kwotę zł; 3) najważniejsze zmiany to: - po stronie dochodów wprowadzenie do planu środków finansowych na dożywianie uczniów, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie dotacji dla ośrodka pomocy społecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na pomoc materialną dla uczniów, - po stronie wydatków zaś zwiększenie środków finansowych w zakresie nakładów na gospodarkę komunalną, Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne w Gozdnicy oraz dożywianie uczniów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w administracji publicznej urząd miejski oraz nakładów na pomoc materialną dla uczniów. Zmiana trzecia 21 lipca: 1) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Gozdnicy o zł; 2) zmniejszenie nakładów na administrację publiczną (urząd miejski) i drogi publiczne o taką samą kwotę. W zmianie czwartej 21 września: 1) wprowadzona została do planu dotacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do wykonanej termomodernizacji szkoły podstawowej oraz zwiększone kwoty dotacji z tego urzędu w dziale pomoc społeczna dział 852 w łącznej kwocie zł; 2) zwiększono o taką samą kwotę nakłady na gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie oraz wymienione w poprzednim akapicie po stronie dochodów wydatki na pomoc społeczną. Zmiana piąta 11 października: 1) dochody zwiększone zostały o zł, - dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza miasta, * - ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami).

2 Dziennik Urzędowy poz zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, - dotację na zakończoną termomodernizację szkoły podstawowej; 2) wzrost wydatków planowanych na rok 2006 w wysokości zł: - wprowadzenie do wydatków otrzymanej dotacji na wybory, - zwiększenie wydatków na wspomnianą już zakończoną termomodernizację szkoły podstawowej, - zagwarantowanie kwoty umożliwiającej ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji na rozdział kanalizacji miejskiej. Zmiana szósta 20 grudnia: 1) dochody i wydatki zostały zwiększone o zł i dotyczyły głównie wprowadzenia do planu otrzymanych wcześniej dotacji na: - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników, - naukę języka angielskiego i naukę zawodu dla pracowników młodocianych, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, - zakup książek dla biblioteki - oraz na: - ostateczne ustalenie dotacji w dziale 852 pomoc społeczna i wysokości subwencji oświatowej na omawiany rok. Pięć zmian w budżecie wprowadził Burmistrz Gozdnicy: 1) w pierwszej dokonał wprowadzenia do planu po stronie dochodów i wydatków zmian w dotacjach na zadania zlecone na łączną kwotę zł zgodnie z art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych; 2) w drugiej wprowadził przesunięcia wydatków w rozdziale urzędy miast zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych na podstawie udzielonego przez radę miejską upoważnienia; 3) w trzeciej dokonał przesunięć wydatków w ramach działów: 700 gospodarka mieszkaniowa, 750 administracja publiczna, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 pomoc społeczna oraz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 4) w czwartej podobnie jak w poprzedniej zmiany dotyczyły przesunięć między działami i nie spowodowały zmiany wysokości planu wydatków na rok 2006; 5) zmiana piąta w ostatnich dniach grudnia polegała na niewielkich zmianach planu wewnątrz rozdziału różne jednostki obsługi gospodarki miejskiej oraz działu 852 pomoc społeczna. Wykonanie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów z uwzględnieniem kształtowania się nadwyżki (deficytu) budżetowej przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie A. Dochody , ,54 B. Wydatki (B1 + B2) , ,04 B1. Wydatki bieżące , ,51 B2. Wydatki majątkowe , ,53 C. Nadwyżka/deficyt (A - B) , ,50 Dochody podatkowe wykonane w 2006r. z uwzględnieniem skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres roku zawarte są w poniższym zestawieniu. Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+ A8+A9+A10+A11) z tego: A , , , ,17 0,00

3 Dziennik Urzędowy poz A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,62 x x x x A2 A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 x x x x A3 A4. podatek rolny A ,28 0,00 0,00 460,00 0,00 A5. podatek od nieruchomości A , , , ,17 0,00 A6. podatek leśny A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A7. podatek od środków transportowych A , ,80 0,00 0,00 0,00 A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, A8 opłacany w formie karty podatkowej 5.553,40 X 0,00 0,00 0,00 A9. podatek od czynności cywilnoprawnych A ,04 X 0,00 0,00 0,00 A10. wpływy z opłaty skarbowej A ,23 X 0,00 0,00 0,00 A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej A ,33 X 0,00 0,00 0,00 I. Dochody budżetowe Podstawowym celem niniejszego opracowania będzie ocena wykonania budżetu czyli przedstawienie wykonania dochodów ujętych w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza i porównaniu ich z wydatkami zawartymi w załączniku Nr 2. Dochody uzyskane w 2006r. wyniosły ,54zł i stanowiły 98,6% poziomu planowanego na ten rok - plan dochodów na omawiany rok wynosił zł. W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawione są dochody i ich struktura z punktu widzenia źródeł powstawania. Źródła powstawania dochodów w 2006r. Tabela Nr 1 Rodzaj dochodu Plan 2006 Wykonanie 2006 Struktura (%) Dochody własne ,76 33,8 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 9,2 Dotacje ,78 26,4 Subwencje ,00 30,6 Razem ,54 100,0 Interesujące jest porównanie struktury poszczególnych rodzajów dochodów w roku 2004, 2005 oraz roku Porównanie takie zawiera poniższa tabela (w %): Tabela Nr 2 Rodzaj dochodu Wykon. Wykon. Wykon Dochody własne 42,7 36,6 33,8 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10,2 9,5 9,2 Dotacje 17,5 25,3 26,4 Subwencje 29,6 28,6 30,6 Razem 100,0 100,0 100,0 Z zestawienia można wyciągnąć następujące wnioski: 1) zmniejsza się udział dochodów własnych. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł w 2005r. 36,6% i był znacznie niższy niż wykonany w roku Dla porównania udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio: - w roku ,5%, - w roku ,0%, - w roku ,1%. W roku 2006 omawiany udział dochodów wyniósł 33,8%; 2) wzrasta dosyć znacznie udział dotacji celowych z 17,5% w roku 2004 do 25,3% w roku 2005

4 Dziennik Urzędowy poz oraz 26,4% w 2006r. - ale jest to skutek wypłacania przez samorządy począwszy od maja 2004r. świadczeń rodzinnych. W przypadku Gozdnicy kwota na te świadczenia osiągnęła w roku 2006 poziom ,41zł; 3) na poziomie zbliżonym do 10% utrzymują się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyniosły one 10,2% ogółu dochodów planowanych w roku ,5% w roku 2005 oraz 9,2% w 2006r.; 4) 30,6% w dochodach ogółem wynosi udział wszystkich części subwencji ogólnej, przy czym w roku 2005 był mniejszy i wynosił 28,6%. Strukturę dochodów w ujęciu graficznym przedstawia wykres Własne Udziały Dotacje Subwencje plan 2006 wykonanie Poniżej przedstawione zostaną poszczególne źródła dochodów w odniesieniu do planu na rok Subwencje Ewidencja wszystkich części subwencji prowadzona jest w dziale 758. Ich wielkość przedstawia się jak niżej: Tabela Nr 3 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej Razem ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 została ustalona w oparciu o: - wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN 8) według stanu na dzień 10 września 2005r., - dane dotyczące liczby uczniów (sprawozdania GUS typu S dla roku szkolnego 2005/2006) w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC), - dane statystyczne z meldunku EN 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004r. (rok szkolny 2004/2005 ). 2. Dotacje W 2006r. dotacje przekazywane były w 2010, 2020, 2030 oraz 6330.

5 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 4 Paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi 2010 Wszystkie dotacje na zadania zlecone gminie ,58 z zakresu administracji rządowej Dotacje na podstawie porozumień z organami 2020 administracji rządowej zakup książek dla Biblioteki ,00 Miejskiej Wszystkie dotacje wspierające zadania własne 2030 gminy - dożywianie dzieci, wyprawki szkolne, dopłata ,20 do zasiłków i ośrodka opieki społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 własnych gmin Razem ,78 96,8% 2.1. Paragraf ( ) 2010 ujęte są tutaj wszystkie dotacje na zadania zlecone, przedstawione w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza. Dotyczą one rozdziałów (w nawiasach podane zostało wykonanie roku 2006): dotacja na zwrot akcyzy dla rolników (40,95zł), dotacja na zadania związane z prowadzeniem spraw administracji rządowej (45.800zł), dotacja na aktualizację rejestru wyborców (600zł), dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i burmistrza (18.187zł), dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (400zł), dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ( ,41zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (11.532,52zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (86.578,70zł), dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (8.568zł). Jak wynika z danych zawartych we wspomnianym już załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza - zadania finansowe dotyczące dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane są na poziomie wynikającym z planowanych potrzeb. Przedstawia to poniższy wykres Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Plan 2006 wykonanie 2006 Rozdz

6 Dziennik Urzędowy poz Paragraf ( ) 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotyczą one rozdziałów (w nawiasach podane zostało aktualne wykonanie roku 2006): dotacja celowa na wyprawki dla dzieci i naukę języka angielskiego (5.086zł), dotacja na szkolenie pracowników młodocianych (14.875zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ( ,80zł), dotacja na ośrodki pomocy społecznej (44.100zł), dotacja celowa na dożywianie dzieci ( zł), dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (97.238,40zł). Kształtowanie się powyższych dotacji celowych przedstawia poniższy wykres. w ykonanie 2006 Plan 2006 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Paragraf ( ) 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dotyczą one rozdziału: dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (97.685zł) Paragraf ( ) 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Gozdnicy na zakup książek (5.017zł). 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dotyczą one rozdziału udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Paragraf ( ) 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych: - plan zł, - wykonanie za zł Paragraf ( ) 0020 podatek dochodowy od osób prawnych: - plan zł, - wykonanie za ,62zł. 4. Dochody własne gminy Wykonywane głównie w postaci podatków, dochodów z gospodarki majątkiem gminnym i różnego rodzaju opłat Główne pozycje w wykonaniu dochodów własnych to rozdziały (w nawiasach podane zostało wykonanie roku 2006): różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ( ,87zł), gospodarka gruntami i nieruchomościami ( ,52zł), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (5.553,40zł), wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( ,09zł), wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ( ,47zł),

7 Dziennik Urzędowy poz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (77.531,17zł), wpływy z różnych rozliczeń (729,98zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (6.815,21zł). Dochody ewidencjonowane w poszczególnych rozdziałach przedstawione są w układzie wykonawczym na końcu niniejszego opracowania, a porównanie planu z wykonaniem w bieżącym roku przedstawia poniższy wykres Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Plan 2006 wykonanie 2006 Wnioski 1. Plan dochodów budżetowych 2006 wykonany został na poziomie 98,6% a uzyskane dochody wyniosły ,54zł przy planowanej w skali roku kwocie zł. Umożliwiło to sukcesywną spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłowej oraz kontynuowanie spłaty zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach. W omawianym roku spłaty przedstawiały się następująco: - spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Iłowej ,00zł, - spłata zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach ,04zł. 2. Po raz pierwszy od wielu lat nie wystąpiły negatywne zjawiska utrudniające gospodarkę finansową: 2.1. Nastąpiło bowiem pełne wykonanie planowanych wpływów przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621) oraz 2.2. Pełne wykonanie - w stosunku do planu na rok 2006 dochodów w dziale 756 rozdziale wpływy z opłaty eksploatacyjnej ujmowanej w paragrafie Pomimo stopniowego zmniejszania zbyt duże są jeszcze zaległości w opłacaniu przez lokatorów mieszkań komunalnych należności za czynsz mieszkaniowy. Celowym wydaje się w tej sytuacji kontynuowanie możliwości ich odpracowania podobnie jak w latach poprzednich. 4. W pełni wykorzystana została dotacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie zł na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gozdnicy. Prace zostały zakończone w lipcu 2006r. II. Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe w roku 2006 wyniosły ,04zł i stanowiły 94,9% wydatków planowanych na cały 2006r. Ich wykonanie w poszczególnych działach przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

8 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 5 Dział Treść Plan 2006 Wykonanie 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,09 10,6 600 Transport i łączność ,42 97,6 700 Gospodarka mieszkaniowa ,18 99,6 710 Działalność usługowa ,02 96,0 750 Administracja publiczna ,61 96,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,91 95,2 752 Obrona narodowa ,20 112,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89 98,1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Obsługa długu publicznego ,51 97,8 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie ,97 97,1 851 Ochrona zdrowia ,37 93,2 852 Opieka społeczna ,90 97,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,40 83,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,03 51,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,54 97,7 926 Kultura fizyczna i sport ,0 Razem ,04 94,9 Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia poniżej zamieszczony wykres Plan 2006 Wykonanie 2006 rozdz. 010 rozdz. 600 rozdz. 700 rozdz. 710 rozsz. 750 rozdz. 751 rozdz. 752 rozdz. 754 rozdz. 757 rozdz. 758 rozdz. 801 rozdz. 851 rozdz. 852 rozdz. 854 rozdz. 900 rozdz. 921 rozdz Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Tabela Nr 6 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,00 Zakup usług remontowych nakłady na melioracje rowów wodnych na terenie Gozdnicy wykonywanych przez Spółkę Wodną

9 Dziennik Urzędowy poz Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów ,27 z podatku rolnego Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla 41 40,95 rolników Nie zostały wykorzystane środki na oczyszczanie rowów i cieków wodnych istnieje możliwość ich kumulacji ze środkami przeznaczonymi na prace w roku Po raz pierwszy w tym dziale wystąpiły nakłady na tzw. zwrot akcyzy dla rolników była to kwota śladowa 40,95zł. 2. Dział 600 Transport i łączność. Tabela Nr 7 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Środki przeznaczone na zakup usług remontowych ,42 Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na przewóz klińca i cząstkowy remont ulic Traugutta, Kolejowej, Leśnej oraz Żeromskiego. Na początku II półrocza 2006r. kosztem ,05zł dokonano renowacji nawierzchni pozostałych ulic na terenie miasta oraz kosztem 1.220zł ulicy Iłowiańskiej. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Tabela Nr 8 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi , ,73 Wszystkie paragrafy wydatków Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami - pozostałe usługi Wydatki ponoszone w rozdziale pozostałe jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane są z kosztami bieżącego utrzymania funkcjonowania gospodarki miejskiej, w tym kosztami bieżących napraw substancji mieszkaniowej i kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych w ramach działania wspólnot mieszkaniowych. Prawie połowa wydatków w rozdziale to nakłady poniesione na budynki administrowane przez urząd miejski oraz na utrzymanie nieruchomości wspólnych w budynkach zarządzanych przez zarządców. Najważniejsze rodzaje kosztów to koszty eksploatacyjne, fundusz remontowy, woda i kanalizacja, energia elektryczna, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz bieżące naprawy. Na opłaty z zakresu ochrony środowiska przekazano w roku 2006 kwotę ,82zł, z tego: - opłata bieżąca ,82zł, - spłata zaległości ,00zł. Porównanie dochodów i wydatków w rozdziale w latach przedstawia poniższe zestawienie: Tabela Nr 9 Rok Dochody Wydatki Strata , , ,58 W czerwcu 2006r. Rada Miejska w Gozdnicy zmieniła plan wydatków w rozdziale wprowadzając do wydatki z przeznaczeniem głównie na kompleksowe przygotowanie domu przedpogrzebowego wraz z miejscami parkingowymi. Na skutek tych działań plan wydatków na rok 2006 w tym rozdziale wzrósł do zł przy wydatkach poniesionych w roku 2006 w kwocie zł. O wzroście planowanych nakładów na gospodarkę komunalną w trakcie roku omawianego - świadczy porównanie poniższych liczb:

10 Dziennik Urzędowy poz plan wydatków w rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej - przyjęty w uchwale budżetowej na rok zł, - aktualny plan wydatków w tym rozdziale na 30 czerwca zł, - ostateczny plan wydatków na koniec roku zł. Zmienia się od roku 2006 korzystna do tej pory tendencja, polegająca na zmniejszaniu się straty na działalności komunalnej i mieszkaniowej. W roku 2006 z kasy miejskiej dopłacono do tej dziedziny gospodarki ponad 330 tys. zł. Wszystkie wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) dotyczyły operatów szacunkowych nieruchomości, podziałów geodezyjnych działek oraz podatku od towarów i usług (VAT) naliczanego przy umowach dzierżawy i najmu oraz sprzedaży nieruchomości i w całości odprowadzanego do Urzędu Skarbowego w Żaganiu. 4. Dział 710 Działalność usługowa. Tabela Nr 10 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,00 Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Nakłady na zakończenie rozpoczętego w poprzednim roku remontu ,02 cmentarza Kwota wydatkowana w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy opracowanego w maju 2006 planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla Gozdnicy. 5. Dział 750 Administracja publiczna. Tabela Nr 11 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Całość wydatków poniesionych na zadania ,00 zlecone z zakresu administracji rządowej ,06 Rada Miejska wszystkie wydatki ,01 Urząd Miejski wszystkie poniesione wydatki ,54 Pozostała działalność różne opłaty i składki Suma zł wykazana jako wydatek w rozdziale jest równa kwocie dotacji występującej po stronie dochodów w tym samym rozdziale. Jest to dotacja ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Diety radnych oraz drobne zakupy na posiedzenia komisji i sesje rady miejskiej (rozdział 75022) to kwota prawie 50 tys. zł. Rozdział następny Urzędy miast obejmuje wszystkie wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Gozdnicy. Ich wykonanie w rozdziale z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych w latach przedstawia się następująco: Tabela Nr 12 Rok Wydatki w rozdziale wynagrodzenia , ,73

11 Dziennik Urzędowy poz Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione jest w załączniku Nr 2 do zarządzenia burmistrza. Podkreślić jednak należy fakt wyraźnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gozdnicy począwszy od roku 2004, a nakłady przeznaczone na administrację mimo wzrostu są znacznie niższe niż poniesione w roku Rozdział pozostała działalność to głównie wydatki na rzecz stowarzyszeń krajowych oraz na różnego rodzaju ubezpieczenia rzeczowe. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Tabela Nr 13 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców , Wybory burmistrza i rady miejskiej Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości otrzymanej dotacji w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa po stronie dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza. 7. Dział 752 Obrona narodowa. Tabela Nr 14 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Wydatki bezosobowe poniesione w rozdziale ,20 - pozostałe wydatki obronne Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w drugim półroczu 2006r., a dotyczą one szkoleń z zakresu obrony cywilnej przeprowadzanych przez upoważnione osoby z Lubuskiego Urzędu Wojewódz- kiego w Gorzowie Wlkp. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Tabela Nr 15 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Wszystkie paragrafy wydatków Ochotniczej ,89 Straży Pożarnej Wykonanie wydatków w Ochotniczej Straży Pożarnej to dokładnie 98,1% wydatków planowanych na rok Z kwoty tej zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy. Kwota ta jest jednocześnie wkładem własnym gminy uzupełniającym nakłady w ramach zakupu zbiorowego wozów bojowych organizowanego dla jednostek OSP przez Zarząd Wojewódzki. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Tabela Nr 16 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Tabela Nr 17 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,51 terytorialnego

12 Dziennik Urzędowy poz W dziale tym przewidziane były koszty obsługi kredytu zaciągniętego w latach Dział 758 Różne rozliczenia. Tabela Nr 18 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Rezerwa ogólna Rozdział to rezerwa ogólna utworzona zgodnie z art. 173 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. 12. Dział 801 Oświata i wychowanie. Tabela Nr 19 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,89 Szkoła wszystkie wydatki Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu ,00 budżetowego ,82 Gimnazjum wszystkie wydatki ,80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja na koszty dokształcania pracowników ,46 młodocianych Razem ,97 97,1% Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonany został w sposób następujący: - Szkoła Podstawowa - 97,6%, - Przedszkole Miejskie - 99,6%, - Gimnazjum Publiczne - 96,4%. W roku 2006 w Szkole Podstawowej kontynuowano termomodernizację budynku szkoły, łącznie wydano ,16zł, z czego na: - audyt energetyczny ,00zł, - termomodernizację budynku ,25zł, - roboty dekarskie ,91zł. Na modernizację kuchni wydatkowano ogółem ,89zł, z czego na: - wyposażenie kuchni (stół, kuchnia 4 palnikowa gazowa, patelnia, szafa przelotowa, zmywarka do naczyń, okap, szafa chłodnicza itp.) ,19zł, - materiały na remont kuchni ,36zł, - umowy zlecenia za prace ,00zł, - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej ,88zł, - wywóz gruzu itp ,46zł. Na remonty toalet uczniowskich wydatkowano ogółem ,33zł, z czego: - materiały na remont toalet ,33zł, - za prace wodno - instalacyjne ,00zł, - za ułożenie glazury ,00zł. W Przedszkolu Miejskim wykonano prace remontowo - budowlane na wartość łączną ,20zł, z czego: - materiały na prace remontowo malarskie ,97zł, - ułożenie paneli, malowanie sufitów i ścian, malowanie kancelarii ,28zł, - wykonanie podłoża betonowego 128m ,00zł, - renowacja parkietu z klepek dębowych 146m ,95zł. 13. Dział 851 Ochrona zdrowia. Tabela Nr 20 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Wszystkie wydatki poniesione na przeciwdziałanie ,37 alkoholizmowi

13 Dziennik Urzędowy poz W rozdziale podkreślić należy wykonanie wydatków na poziomie wyższym od uzyskanych dochodów wyniosły one ,50zł i wykazane zostały w dziale 756 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - załącznika Nr 1 do zarządzenia burmistrza. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzona zostanie akcja letniego wypoczynku dzieci, odbywają się spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, uzupełnia się na bieżąco wyposażenie w świetlicy terapeutycznej. 14. Dział 852 Pomoc społeczna. Tabela Nr 21 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie ,41 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,52 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , Świadczenia społeczne wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych , ,15 Ośrodki pomocy społecznej ,34 Usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność dopłata do wyżywienia ,72 dzieci w szkole Razem ,90 97,2% Zarówno w rozdziale usługi opiekuńcze jak i ośrodki opieki społecznej przewidziane w planie sumy wykorzystane zostały poniżej założeń planowanych. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono w okresie analizowanym ,38zł przy czym plan roczny przewidywał wydatkowanie w tym rozdziale kwoty zł, a po uzyskaniu zgody rady miejskiej suma ta została zwiększona do zł. Na poziomie wynikającym z planu wykorzystane zostały także kwoty na dofinansowanie zadań własnych polegające na dopłacie do wyżywienia dzieci z rodzin najbiedniejszych i korzystających ze stołówki szkolnej rozdział W roku 2004 po raz pierwszy wystąpiły kwoty na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W roku 2006 w rozdziale występują kwoty na: - świadczenia społeczne, - wynagrodzenia bezosobowe, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług remontowych, - zakup usług pozostałych. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych pozycjach przedstawia układ wykonawczy załączony do zarządzenia burmistrza. 15. Edukacyjna opieka wychowawcza. Tabela Nr 22 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,4 Pomoc materialna dla uczniów Jest to świadczenie przyznawane od roku Jego wysokość ustalona została przez Radę Miejską i wynosi w zależności od dochodów 50 lub 60zł i może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Świadczeniem tym w roku 2006 objęci zostali wszyscy uczniowie spełniający określone w przepisach kryteria. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

14 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 23 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki umożliwiające prowadzenie prac ,60 porządkowych na terenie miasta Utrzymanie zieleni w mieście zakup usług ,64 pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwacja ,78 punktów oświetleniowych Razem ,03 51,9% Kwota zł w rozdziale przeznaczona była na działania mające na celu budowę kanalizacji i oczyszczanie ścieków oraz poprawę zaopatrzenia miasta w wodę. Zadania to jest realizowane w ramach Łużyckiego Związku Gmin przez trzy gminy Gozdnicę, Iłowę i Wymiarki. Rodzaj i zakres prac zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny m. Gozdnicy. W rozdziale oraz wykorzystywane są środki finansowe na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni. W przeważającej części prace te wykonywane są przez Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na podstawie umowy. Na oświetlenie ulic w mieście przeznaczono ,78zł. 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tabela Nr 24 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury , ,54 Biblioteka Miejska wszystkie wydatki Na początku roku 2006 budżet Miejskiego Domu Kultury to kwota zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wyniosło ,00zł. Konieczność spłacenia zobowiązań zaciągniętych przez tą instytucję w I półroczu zadecydowała o przekazaniu dla MDK kwoty zł w dniu 29 czerwca 2006r. mimo większego niż wynikało to z upływu czasu zaangażowania wydatków. Na początku lipca przekazana została kwota zł i to praktycznie stanowiło wykorzystaniu wszystkich środków finansowych przewidzianych w planie na rok W dniu 21 lipca 2006r. na sesji Rady Miejskiej zwiększono plan dotacji dla instytucji kultury o zł i dało to możliwość w związku z organizacją imprezy festynu Lato Ceramików przekazania na konto MDK kwoty zł w dniu 13 sierpnia 2006r. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Tabela Nr 25 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Dotacja celowa dla Klubu Sportowego W I kwartale 2006r. rozstrzygnięty został ogłoszony przez burmistrza przetarg na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. Przetarg wygrał Klub Sportowy Budowlani i z klubem tym została spisana umowa w której: - wymienione zostały zadania klubu w zakresie sportu wyczynowego, - ustalono zadania w zakresie rozwoju sportu masowego i rekreacji, - ustalono wysokość dotacji, sposób i zasady jej przyznawania a także rozliczenia, - uzgodniono zakres i zasady wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej. Umowa z klubem sportowym obowiązywała do końca roku 2006 na rok 2007 przeprowadzony

15 Dziennik Urzędowy poz został nowy przetarg w wyniku którego działalność sportowa w mieście prowadzona jest na dotychczasowych zasadach. III. Wykonanie planu finansowego przez samorządową instytucję kultury. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006r. Gozdnica Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % należności Zobowiązania ogółem wymagalne Miejski Dom Kultury I Przychody , ,74 114,3 1 - dotacje , ,00 100,0 2 - sprzedaż usług , ,37 191,2 3 - darowizny 10, ,37 619,5 II Koszty , ,04 97, , ,00 - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników - zużycie materiałów i energii - pozostałe koszty , , , , , , , ,50 97,7 103,8 87,2 165,0 III Wynik 310, ,30 IV Stan środków na rachunku bankowym 543,71 IV. Zobowiązania i należności Zobowiązania wg tytułów dłużnych Wyszczególnienie Kwota Ogółem Sektora finansów publicznych z tego wobec wierzycieli: krajowych w tym wobec: z tego wobec jednostek należących do: w tym wobec: grupy l grupy II grupy III Skarbu Państwa banku centralnego banków komercyjnych Zobowiązania według tytułów dłużnych t- (E1+E2+E3+E4) z tego: , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 E1. papiery wartościowe, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E11. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2. kredyty i pożyczki, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 E21. długoterminowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 E3. przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4. wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu: 328,89 328,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E41. dostaw towarów i usług 328,89 328,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności Wyszczególniane Kwota należności Ogółem Sektora finansów publicznych z tego od dłużników krajowych w tym od: z tego od jednostek należących do: grupy l w tym od Skarbu Państwa grupy II grupy III banku centralnego banków komercyjnych Należności N. (N1+N2+N3+N4), z tego: , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N 1. papiery wartościowe, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N11. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2. kredyty i pożyczki, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N 21. długoterminowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3. depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy poz N4. wymagalne należności, w tym z tytułu: , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N41. dostaw towarów i usług , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wnioski 1. Wydatki w 2006r. wyniosły ,04zł co stanowi 94,9% przyjętego na 2006r. planu. W okresie tym kontynuowano spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Iłowej, któremu przekazano tytułem spłaty kredytu łącznie kwotę zł. W ramach spłaty zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach przekazano kwotę ,04zł. 2. Nie w pełni wykonane zostały nakłady inwestycyjne. Wydatki majątkowe w omawianym okresie wyniosły ,53zł przy planowanych w całym roku na poziomie zł. W roku 2006 przygotowane zostały warunki inwestowania w ramach Łużyckiego Związku Gmin przede wszystkim w zakresie gospodarki ściekami i odpadami. 3. Pozytywnie należy ocenić finansowanie gospodarki miejskiej a szczególnie w miarę poprawne wywiązanie się z zobowiązań finansowych wobec poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bardzo wnikliwie przeanalizować należy przyczyny przekraczania wydatków, a tym samym konieczności zmiany na plus dotacji przez jednostki organizacyjne działające w mieście ze szczególnym uwzględnieniem jednak: - Przedszkola Miejskiego, - Miejskiego Domu Kultury. 4. W roku 2007 podjąć należy ostateczne decyzje mające na celu zmianę organizacji jednostek wchodzących w skład byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dotyczy to: - ustalenia zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego, - organizacji wysypiska miejskiego, - przeanalizowania wyników ekonomicznych osiągniętych przez utworzoną spółkę Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 5. Pozytywnie ocenić należy przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gozdnicy i kompleksowe zakończenie w lipcu 2006 prac mających na celu oddanie do użytkowania domu przedpogrzebowego z miejscami parkingowymi. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 19 marca 2007r. Dział Wyszczególnienie Rok 2006 % Struktura Plan Wykonanie 4 : 3 Plan Wyk Rolnictwo i łowiectwo 41 40,95 99,9 0,0 0,0 Pozostała działalność 41 40,95 99,9 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 40,95 99,9 0,0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,39 95,3 10,6 10,3 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,87 90,7 8,7 8,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 88,0 6,9 6,1 Wpływy z usług ,24 99,6 1,9 1,9 Odsetki , ,0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 116,7 1,9 2,3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,76 84,7 0,5 0,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,09 129,6 0,8 1,1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,0 -

17 Dziennik Urzędowy poz Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,87 113,9 0,5 0,6 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat , ,1 750 Administracja publiczna ,50 100,6 0,6 0,6 Urzędy wojewódzkie ,50 100,6 0,6 0,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,6 0,6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 158,1 0,0 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,9 0,3 0,3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,0 0,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 95,8 0,3 0,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 95,8 0,3 0,3 752 Obrona narodowa ,00 100,0 0,0 0,0 Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,0 0,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,83 99,7 32,3 32,6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,40 111,1 0,1 0,1 Podatek od nieruchomości ,09 90,5 21,4 19,6 Podatek rolny ,28 80,5 0,2 0,2 Podatek leśny ,00 113,2 0,2 0,2 Podatek od środków transportowych ,80 133,4 0,2 0,3 Podatek od spadków i darowizn , ,0 Podatek od posiadania psów ,00 535,0 0,0 0,0 Wpływy z opłaty targowej ,50 138,8 0,1 0,2 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,45 662,8 0,0 0,1 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,04 154,5 0,2 0,3 Wpływy z opłaty skarbowej ,23 55,5 0,1 0,1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,50 86,5 0,3 0,3 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,33 103,7 0,6 0,6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,0 Wpływy z różnych opłat - 200, ,0 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,5 8,8 9,2 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,3 0,1 1,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,1 758 Różne rozliczenia ,83 100,1 30,2 30,6 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0 26,4 26,8 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0 2,4 2,4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0 1,4 1,4 Odsetki , ,0

18 Dziennik Urzędowy poz Oświata i wychowanie ,00 100,0 1,6 1,6 Szkoły podstawowe ,00 100,0 1,4 1,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,1 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 100,0 1,3 1,4 Pozostała działalność ,00 100,0 0,2 0,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,2 0,2 852 Pomoc społeczna ,64 97,7 22,7 22,5 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,41 97,3 17,2 17,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,41 97,3 17,2 17,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,52 93,0 0,2 0,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,52 93,0 0,2 0,2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,50 97,5 4,0 3,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,70 95,1 1,2 1,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,80 98,6 2,7 2,7 Ośrodki opieki społecznej ,00 100,0 0,6 0,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,6 0,6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,21 227,2 0,0 0,1 Wpływy z usług ,21 227,2 0,0 0,1 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 285,6 0,0 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,1 0,1 Pozostała działalność ( dofinansowanie dożywiania) ,00 100,0 0,6 0,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,6 0,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,40 83,7 1,6 1,3 Pomoc materialna dla uczniów ,40 83,7 1,6 1,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,40 83,7 1,6 1,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,0 0,1 0,1 Biblioteki ,00 100,0 0,1 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,0 0,1 0,1 X Razem dochody ,54 98,6 100,0 100,0

19 Dziennik Urzędowy poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 19 marca 2007r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Rok 2006 % Struktura Plan Wykonanie 5 : 4 Plan Wyk Rolnictwo i łowiectwo ,09 10,6 0,03 0, Melioracje wodne ,03 - Wydatki bieżące , Izby Rolnicze ,14 54,3 0,01 0,00 Wydatki bieżące ,14 54,3 0,01 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,14 54,3 0,01 0, Pozostała działalność 41 40,95 99,9 0,00 0,00 Wydatki bieżące 41 40,95 99,9 0,00 0, Transport i łączność ,42 97,7 0,27 0, Drogi publiczne gminne ,42 97,7 0,27 0,28 Wydatki bieżące ,42 97,7 0,27 0, Gospodarka mieszkaniowa ,18 99,6 12,30 12, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,45 99,6 11,90 12,50 Wydatki bieżące ,45 99,6 11,90 12,50 Wynagrodzenia ,57 99,1 2,21 2,31 Pochodne od wynagrodzeń ,27 98,2 0,39 0,40 Pozostałe wydatki bieżące ,61 99,8 9,31 9, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 98,9 0,39 0,41 Wydatki bieżące ,73 98,9 0,39 0,41 Wynagrodzenia ,73 99,9 0,18 0,19 Pozostałe wydatki bieżące ,00 98,1 0,21 0, Działalność usługowa ,0 0,42 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 98,4 0,40 0,42 Wydatki majątkowe ,00 98,4 0,40 0, Cmentarze ,02 23,3 0,01 0,00 Wydatki majątkowe ,02 23,3 0,01 0, Administracja publiczna ,61 96,4 14,02 14, Urzędy Wojewódzkie ,00 100,0 0,60 0,63 Wydatki bieżące ,00 100,0 0,60 0,63 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0 0,49 0,52 Pochodne od wynagrodzeń ,00 100,0 0,10 0, Rady miast ,06 86,2 0,74 0,67 Wydatki bieżące ,06 86,2 0,74 0, Urzędy miast ,01 96,9 12,49 12,75 Wydatki bieżące ,01 96,9 12,49 12,75 Wynagrodzenia ,17 97,2 7,98 8,17 Pochodne od wynagrodzeń ,36 92,3 1,36 1,33 Pozostałe wydatki bieżące ,48 98,1 3,15 3, Pozostała działalność ,54 94,2 0,20 0,19 Wydatki bieżące ,54 94,2 0,20 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,2 0,26 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,84 77,0 0,01 0,01 Wydatki bieżące ,84 77,0 0,01 0,01 Wynagrodzenia ,84 77,0 0,01 0,01

20 Dziennik Urzędowy poz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,8 0,25 0,25 Wydatki bieżące ,07 95,8 0,25 0,25 Wynagrodzenia ,91 100,0 0,04 0,04 Pozostałe wydatki bieżące ,16 95,1 0,21 0, Obrona narodowa ,20 112,6 0,01 0, Pozostałe wydatki obronne ,20 112,6 0,01 0,01 Wydatki bieżące ,20 112,6 0,01 0,01 Wynagrodzenia ,20 112,6 0,01 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89 98,1 1,82 1, Jednostki terenowe Policji ,01 - Wydatki majątkowe , Ochotnicze straże pożarne ,89 98,8 1,81 1,88 Wydatki majątkowe ,00 100,0 1,30 1,37 Wydatki bieżące ,89 95,7 0,50 0,51 Wynagrodzenia ,29 90,2 0,18 0,17 Pochodne od wynagrodzeń ,96 92,9 0,02 0,02 Pozostałe wydatki bieżące ,64 99,2 0,30 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatnowych należności budżetowych ,05 - Wydatki bieżące ,05 - Wynagrodzenia , Obsługa długu publicznego ,51 97,8 1,20 1, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,51 97,8 1,20 1,24 Wydatki bieżące ,51 97,8 1,20 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,51 97,8 1,20 1, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,01 - Wydatki bieżące , Oświata i wychowanie ,97 97,1 31,91 32, Szkoły podstawowe ,89 97,6 19,12 19,67 Wydatki majątkowe ,52 96,1 4,23 4,29 Wydatki bieżące ,37 98,0 14,89 15,38 Wynagrodzenia ,63 99,0 9,83 10,26 Pochodne od wynagrodzeń ,39 98,5 2,03 2,11 Pozostałe wydatki bieżące ,35 94,4 3,03 3, Przedszkola ,00 99,6 4,44 4,66 Wydatki bieżące ,00 99,6 4,44 4,66 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ,00 99,6 4,44 4, Gimnazja ,82 96,4 8,08 8,21 Wydatki bieżące ,82 96,4 8,08 8,21 Wynagrodzenia ,29 98,5 5,26 5,46 Pochodne od wynagrodzeń ,96 95,4 1,13 1,14 Pozostałe wydatki bieżące ,57 90,5 1,68 1, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,80 79,3 0,08 0,07 Wydatki bieżące ,80 79,3 0,08 0,07

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 maja 215 r. Poz. 235 ZARZĄDZENIE NR 5.17.215 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 24 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo