- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy poz Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został Radzie Miejskiej na podstawie zarządzenia burmistrza Nr 63 /2005 z dnia 15 listopada 2005r. zgodnie z art. 121 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych. W uchwalonym budżecie uwzględniono część propozycji kierowników poszczególnych zakładów, jednostek budżetowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta i jest on podstawą oceny gospodarki finansowej w 2006r. Kierunki działań w latach zawarte są w opracowanym w maju 2005r. Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta Gozdnicy. Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych* do dnia 20 marca burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przesyła to sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wspomniana powyżej ustawa o finansach publicznych przewiduje, że wydatki i rozchody uzyskane w omawianym roku muszą mieć pokrycie finansowe w osiągniętych dochodach i przychodach. Mając to na uwadze w załączniku Nr 6 do zarządzenia Burmistrza przedstawiono planowane na rok 2006 i wykonane wydatki i rozchody oraz dochody i przychody decydujące o zrównoważeniu budżetu. Zestawienie planowanych na rok 2006 na początku roku wielkości przedstawia się następująco: Przychody: 1. Przychody budżetu z kredytów bankowych ,00zł. 2. Dochody budżetu planowane na rok ,00zł. 3. Razem przychody i dochody w roku 2006 (1 + 2) ,00zł. Rozchody: 1. Spłata pożyczek i kredytów ,00zł. 2. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,00zł. 3. Razem rozchody ,00zł. 4. Wydatki planowane na rok ,00zł. 5. Razem rozchody i wydatki w roku 2006 (3 + 4) ,00zł. W roku 2006 Rada Miejska dokonała sześciu zmian budżetu: W zmianie pierwszej 24 marca: 1) zwiększono o zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych chodzi konkretnie o zwiększenie nakładów na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gozdnicy. W zmianie drugiej 29 czerwca: 1) dochody zostały zwiększone o zł; 2) wydatki wzrosły o kwotę zł; 3) najważniejsze zmiany to: - po stronie dochodów wprowadzenie do planu środków finansowych na dożywianie uczniów, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie dotacji dla ośrodka pomocy społecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na pomoc materialną dla uczniów, - po stronie wydatków zaś zwiększenie środków finansowych w zakresie nakładów na gospodarkę komunalną, Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne w Gozdnicy oraz dożywianie uczniów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w administracji publicznej urząd miejski oraz nakładów na pomoc materialną dla uczniów. Zmiana trzecia 21 lipca: 1) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Gozdnicy o zł; 2) zmniejszenie nakładów na administrację publiczną (urząd miejski) i drogi publiczne o taką samą kwotę. W zmianie czwartej 21 września: 1) wprowadzona została do planu dotacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do wykonanej termomodernizacji szkoły podstawowej oraz zwiększone kwoty dotacji z tego urzędu w dziale pomoc społeczna dział 852 w łącznej kwocie zł; 2) zwiększono o taką samą kwotę nakłady na gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie oraz wymienione w poprzednim akapicie po stronie dochodów wydatki na pomoc społeczną. Zmiana piąta 11 października: 1) dochody zwiększone zostały o zł, - dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza miasta, * - ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami).

2 Dziennik Urzędowy poz zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, - dotację na zakończoną termomodernizację szkoły podstawowej; 2) wzrost wydatków planowanych na rok 2006 w wysokości zł: - wprowadzenie do wydatków otrzymanej dotacji na wybory, - zwiększenie wydatków na wspomnianą już zakończoną termomodernizację szkoły podstawowej, - zagwarantowanie kwoty umożliwiającej ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji na rozdział kanalizacji miejskiej. Zmiana szósta 20 grudnia: 1) dochody i wydatki zostały zwiększone o zł i dotyczyły głównie wprowadzenia do planu otrzymanych wcześniej dotacji na: - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników, - naukę języka angielskiego i naukę zawodu dla pracowników młodocianych, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, - zakup książek dla biblioteki - oraz na: - ostateczne ustalenie dotacji w dziale 852 pomoc społeczna i wysokości subwencji oświatowej na omawiany rok. Pięć zmian w budżecie wprowadził Burmistrz Gozdnicy: 1) w pierwszej dokonał wprowadzenia do planu po stronie dochodów i wydatków zmian w dotacjach na zadania zlecone na łączną kwotę zł zgodnie z art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych; 2) w drugiej wprowadził przesunięcia wydatków w rozdziale urzędy miast zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych na podstawie udzielonego przez radę miejską upoważnienia; 3) w trzeciej dokonał przesunięć wydatków w ramach działów: 700 gospodarka mieszkaniowa, 750 administracja publiczna, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 pomoc społeczna oraz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 4) w czwartej podobnie jak w poprzedniej zmiany dotyczyły przesunięć między działami i nie spowodowały zmiany wysokości planu wydatków na rok 2006; 5) zmiana piąta w ostatnich dniach grudnia polegała na niewielkich zmianach planu wewnątrz rozdziału różne jednostki obsługi gospodarki miejskiej oraz działu 852 pomoc społeczna. Wykonanie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów z uwzględnieniem kształtowania się nadwyżki (deficytu) budżetowej przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie A. Dochody , ,54 B. Wydatki (B1 + B2) , ,04 B1. Wydatki bieżące , ,51 B2. Wydatki majątkowe , ,53 C. Nadwyżka/deficyt (A - B) , ,50 Dochody podatkowe wykonane w 2006r. z uwzględnieniem skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres roku zawarte są w poniższym zestawieniu. Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+ A8+A9+A10+A11) z tego: A , , , ,17 0,00

3 Dziennik Urzędowy poz A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,62 x x x x A2 A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 x x x x A3 A4. podatek rolny A ,28 0,00 0,00 460,00 0,00 A5. podatek od nieruchomości A , , , ,17 0,00 A6. podatek leśny A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A7. podatek od środków transportowych A , ,80 0,00 0,00 0,00 A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, A8 opłacany w formie karty podatkowej 5.553,40 X 0,00 0,00 0,00 A9. podatek od czynności cywilnoprawnych A ,04 X 0,00 0,00 0,00 A10. wpływy z opłaty skarbowej A ,23 X 0,00 0,00 0,00 A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej A ,33 X 0,00 0,00 0,00 I. Dochody budżetowe Podstawowym celem niniejszego opracowania będzie ocena wykonania budżetu czyli przedstawienie wykonania dochodów ujętych w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza i porównaniu ich z wydatkami zawartymi w załączniku Nr 2. Dochody uzyskane w 2006r. wyniosły ,54zł i stanowiły 98,6% poziomu planowanego na ten rok - plan dochodów na omawiany rok wynosił zł. W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawione są dochody i ich struktura z punktu widzenia źródeł powstawania. Źródła powstawania dochodów w 2006r. Tabela Nr 1 Rodzaj dochodu Plan 2006 Wykonanie 2006 Struktura (%) Dochody własne ,76 33,8 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 9,2 Dotacje ,78 26,4 Subwencje ,00 30,6 Razem ,54 100,0 Interesujące jest porównanie struktury poszczególnych rodzajów dochodów w roku 2004, 2005 oraz roku Porównanie takie zawiera poniższa tabela (w %): Tabela Nr 2 Rodzaj dochodu Wykon. Wykon. Wykon Dochody własne 42,7 36,6 33,8 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10,2 9,5 9,2 Dotacje 17,5 25,3 26,4 Subwencje 29,6 28,6 30,6 Razem 100,0 100,0 100,0 Z zestawienia można wyciągnąć następujące wnioski: 1) zmniejsza się udział dochodów własnych. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł w 2005r. 36,6% i był znacznie niższy niż wykonany w roku Dla porównania udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio: - w roku ,5%, - w roku ,0%, - w roku ,1%. W roku 2006 omawiany udział dochodów wyniósł 33,8%; 2) wzrasta dosyć znacznie udział dotacji celowych z 17,5% w roku 2004 do 25,3% w roku 2005

4 Dziennik Urzędowy poz oraz 26,4% w 2006r. - ale jest to skutek wypłacania przez samorządy począwszy od maja 2004r. świadczeń rodzinnych. W przypadku Gozdnicy kwota na te świadczenia osiągnęła w roku 2006 poziom ,41zł; 3) na poziomie zbliżonym do 10% utrzymują się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyniosły one 10,2% ogółu dochodów planowanych w roku ,5% w roku 2005 oraz 9,2% w 2006r.; 4) 30,6% w dochodach ogółem wynosi udział wszystkich części subwencji ogólnej, przy czym w roku 2005 był mniejszy i wynosił 28,6%. Strukturę dochodów w ujęciu graficznym przedstawia wykres Własne Udziały Dotacje Subwencje plan 2006 wykonanie Poniżej przedstawione zostaną poszczególne źródła dochodów w odniesieniu do planu na rok Subwencje Ewidencja wszystkich części subwencji prowadzona jest w dziale 758. Ich wielkość przedstawia się jak niżej: Tabela Nr 3 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej Razem ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 została ustalona w oparciu o: - wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN 8) według stanu na dzień 10 września 2005r., - dane dotyczące liczby uczniów (sprawozdania GUS typu S dla roku szkolnego 2005/2006) w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC), - dane statystyczne z meldunku EN 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004r. (rok szkolny 2004/2005 ). 2. Dotacje W 2006r. dotacje przekazywane były w 2010, 2020, 2030 oraz 6330.

5 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 4 Paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi 2010 Wszystkie dotacje na zadania zlecone gminie ,58 z zakresu administracji rządowej Dotacje na podstawie porozumień z organami 2020 administracji rządowej zakup książek dla Biblioteki ,00 Miejskiej Wszystkie dotacje wspierające zadania własne 2030 gminy - dożywianie dzieci, wyprawki szkolne, dopłata ,20 do zasiłków i ośrodka opieki społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 własnych gmin Razem ,78 96,8% 2.1. Paragraf ( ) 2010 ujęte są tutaj wszystkie dotacje na zadania zlecone, przedstawione w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza. Dotyczą one rozdziałów (w nawiasach podane zostało wykonanie roku 2006): dotacja na zwrot akcyzy dla rolników (40,95zł), dotacja na zadania związane z prowadzeniem spraw administracji rządowej (45.800zł), dotacja na aktualizację rejestru wyborców (600zł), dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i burmistrza (18.187zł), dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (400zł), dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ( ,41zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (11.532,52zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (86.578,70zł), dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (8.568zł). Jak wynika z danych zawartych we wspomnianym już załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza - zadania finansowe dotyczące dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane są na poziomie wynikającym z planowanych potrzeb. Przedstawia to poniższy wykres Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Plan 2006 wykonanie 2006 Rozdz

6 Dziennik Urzędowy poz Paragraf ( ) 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotyczą one rozdziałów (w nawiasach podane zostało aktualne wykonanie roku 2006): dotacja celowa na wyprawki dla dzieci i naukę języka angielskiego (5.086zł), dotacja na szkolenie pracowników młodocianych (14.875zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ( ,80zł), dotacja na ośrodki pomocy społecznej (44.100zł), dotacja celowa na dożywianie dzieci ( zł), dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (97.238,40zł). Kształtowanie się powyższych dotacji celowych przedstawia poniższy wykres. w ykonanie 2006 Plan 2006 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Paragraf ( ) 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dotyczą one rozdziału: dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (97.685zł) Paragraf ( ) 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Gozdnicy na zakup książek (5.017zł). 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dotyczą one rozdziału udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Paragraf ( ) 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych: - plan zł, - wykonanie za zł Paragraf ( ) 0020 podatek dochodowy od osób prawnych: - plan zł, - wykonanie za ,62zł. 4. Dochody własne gminy Wykonywane głównie w postaci podatków, dochodów z gospodarki majątkiem gminnym i różnego rodzaju opłat Główne pozycje w wykonaniu dochodów własnych to rozdziały (w nawiasach podane zostało wykonanie roku 2006): różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ( ,87zł), gospodarka gruntami i nieruchomościami ( ,52zł), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (5.553,40zł), wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( ,09zł), wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ( ,47zł),

7 Dziennik Urzędowy poz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (77.531,17zł), wpływy z różnych rozliczeń (729,98zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (6.815,21zł). Dochody ewidencjonowane w poszczególnych rozdziałach przedstawione są w układzie wykonawczym na końcu niniejszego opracowania, a porównanie planu z wykonaniem w bieżącym roku przedstawia poniższy wykres Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Plan 2006 wykonanie 2006 Wnioski 1. Plan dochodów budżetowych 2006 wykonany został na poziomie 98,6% a uzyskane dochody wyniosły ,54zł przy planowanej w skali roku kwocie zł. Umożliwiło to sukcesywną spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłowej oraz kontynuowanie spłaty zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach. W omawianym roku spłaty przedstawiały się następująco: - spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Iłowej ,00zł, - spłata zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach ,04zł. 2. Po raz pierwszy od wielu lat nie wystąpiły negatywne zjawiska utrudniające gospodarkę finansową: 2.1. Nastąpiło bowiem pełne wykonanie planowanych wpływów przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621) oraz 2.2. Pełne wykonanie - w stosunku do planu na rok 2006 dochodów w dziale 756 rozdziale wpływy z opłaty eksploatacyjnej ujmowanej w paragrafie Pomimo stopniowego zmniejszania zbyt duże są jeszcze zaległości w opłacaniu przez lokatorów mieszkań komunalnych należności za czynsz mieszkaniowy. Celowym wydaje się w tej sytuacji kontynuowanie możliwości ich odpracowania podobnie jak w latach poprzednich. 4. W pełni wykorzystana została dotacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie zł na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gozdnicy. Prace zostały zakończone w lipcu 2006r. II. Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe w roku 2006 wyniosły ,04zł i stanowiły 94,9% wydatków planowanych na cały 2006r. Ich wykonanie w poszczególnych działach przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

8 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 5 Dział Treść Plan 2006 Wykonanie 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,09 10,6 600 Transport i łączność ,42 97,6 700 Gospodarka mieszkaniowa ,18 99,6 710 Działalność usługowa ,02 96,0 750 Administracja publiczna ,61 96,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,91 95,2 752 Obrona narodowa ,20 112,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89 98,1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Obsługa długu publicznego ,51 97,8 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie ,97 97,1 851 Ochrona zdrowia ,37 93,2 852 Opieka społeczna ,90 97,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,40 83,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,03 51,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,54 97,7 926 Kultura fizyczna i sport ,0 Razem ,04 94,9 Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach w ujęciu graficznym przedstawia poniżej zamieszczony wykres Plan 2006 Wykonanie 2006 rozdz. 010 rozdz. 600 rozdz. 700 rozdz. 710 rozsz. 750 rozdz. 751 rozdz. 752 rozdz. 754 rozdz. 757 rozdz. 758 rozdz. 801 rozdz. 851 rozdz. 852 rozdz. 854 rozdz. 900 rozdz. 921 rozdz Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Tabela Nr 6 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,00 Zakup usług remontowych nakłady na melioracje rowów wodnych na terenie Gozdnicy wykonywanych przez Spółkę Wodną

9 Dziennik Urzędowy poz Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów ,27 z podatku rolnego Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla 41 40,95 rolników Nie zostały wykorzystane środki na oczyszczanie rowów i cieków wodnych istnieje możliwość ich kumulacji ze środkami przeznaczonymi na prace w roku Po raz pierwszy w tym dziale wystąpiły nakłady na tzw. zwrot akcyzy dla rolników była to kwota śladowa 40,95zł. 2. Dział 600 Transport i łączność. Tabela Nr 7 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Środki przeznaczone na zakup usług remontowych ,42 Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na przewóz klińca i cząstkowy remont ulic Traugutta, Kolejowej, Leśnej oraz Żeromskiego. Na początku II półrocza 2006r. kosztem ,05zł dokonano renowacji nawierzchni pozostałych ulic na terenie miasta oraz kosztem 1.220zł ulicy Iłowiańskiej. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Tabela Nr 8 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi , ,73 Wszystkie paragrafy wydatków Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami - pozostałe usługi Wydatki ponoszone w rozdziale pozostałe jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane są z kosztami bieżącego utrzymania funkcjonowania gospodarki miejskiej, w tym kosztami bieżących napraw substancji mieszkaniowej i kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych w ramach działania wspólnot mieszkaniowych. Prawie połowa wydatków w rozdziale to nakłady poniesione na budynki administrowane przez urząd miejski oraz na utrzymanie nieruchomości wspólnych w budynkach zarządzanych przez zarządców. Najważniejsze rodzaje kosztów to koszty eksploatacyjne, fundusz remontowy, woda i kanalizacja, energia elektryczna, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz bieżące naprawy. Na opłaty z zakresu ochrony środowiska przekazano w roku 2006 kwotę ,82zł, z tego: - opłata bieżąca ,82zł, - spłata zaległości ,00zł. Porównanie dochodów i wydatków w rozdziale w latach przedstawia poniższe zestawienie: Tabela Nr 9 Rok Dochody Wydatki Strata , , ,58 W czerwcu 2006r. Rada Miejska w Gozdnicy zmieniła plan wydatków w rozdziale wprowadzając do wydatki z przeznaczeniem głównie na kompleksowe przygotowanie domu przedpogrzebowego wraz z miejscami parkingowymi. Na skutek tych działań plan wydatków na rok 2006 w tym rozdziale wzrósł do zł przy wydatkach poniesionych w roku 2006 w kwocie zł. O wzroście planowanych nakładów na gospodarkę komunalną w trakcie roku omawianego - świadczy porównanie poniższych liczb:

10 Dziennik Urzędowy poz plan wydatków w rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej - przyjęty w uchwale budżetowej na rok zł, - aktualny plan wydatków w tym rozdziale na 30 czerwca zł, - ostateczny plan wydatków na koniec roku zł. Zmienia się od roku 2006 korzystna do tej pory tendencja, polegająca na zmniejszaniu się straty na działalności komunalnej i mieszkaniowej. W roku 2006 z kasy miejskiej dopłacono do tej dziedziny gospodarki ponad 330 tys. zł. Wszystkie wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) dotyczyły operatów szacunkowych nieruchomości, podziałów geodezyjnych działek oraz podatku od towarów i usług (VAT) naliczanego przy umowach dzierżawy i najmu oraz sprzedaży nieruchomości i w całości odprowadzanego do Urzędu Skarbowego w Żaganiu. 4. Dział 710 Działalność usługowa. Tabela Nr 10 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,00 Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Nakłady na zakończenie rozpoczętego w poprzednim roku remontu ,02 cmentarza Kwota wydatkowana w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy opracowanego w maju 2006 planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla Gozdnicy. 5. Dział 750 Administracja publiczna. Tabela Nr 11 Rozdział paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Całość wydatków poniesionych na zadania ,00 zlecone z zakresu administracji rządowej ,06 Rada Miejska wszystkie wydatki ,01 Urząd Miejski wszystkie poniesione wydatki ,54 Pozostała działalność różne opłaty i składki Suma zł wykazana jako wydatek w rozdziale jest równa kwocie dotacji występującej po stronie dochodów w tym samym rozdziale. Jest to dotacja ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Diety radnych oraz drobne zakupy na posiedzenia komisji i sesje rady miejskiej (rozdział 75022) to kwota prawie 50 tys. zł. Rozdział następny Urzędy miast obejmuje wszystkie wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Gozdnicy. Ich wykonanie w rozdziale z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych w latach przedstawia się następująco: Tabela Nr 12 Rok Wydatki w rozdziale wynagrodzenia , ,73

11 Dziennik Urzędowy poz Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione jest w załączniku Nr 2 do zarządzenia burmistrza. Podkreślić jednak należy fakt wyraźnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gozdnicy począwszy od roku 2004, a nakłady przeznaczone na administrację mimo wzrostu są znacznie niższe niż poniesione w roku Rozdział pozostała działalność to głównie wydatki na rzecz stowarzyszeń krajowych oraz na różnego rodzaju ubezpieczenia rzeczowe. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Tabela Nr 13 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców , Wybory burmistrza i rady miejskiej Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości otrzymanej dotacji w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa po stronie dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia burmistrza. 7. Dział 752 Obrona narodowa. Tabela Nr 14 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Wydatki bezosobowe poniesione w rozdziale ,20 - pozostałe wydatki obronne Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w drugim półroczu 2006r., a dotyczą one szkoleń z zakresu obrony cywilnej przeprowadzanych przez upoważnione osoby z Lubuskiego Urzędu Wojewódz- kiego w Gorzowie Wlkp. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Tabela Nr 15 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Wszystkie paragrafy wydatków Ochotniczej ,89 Straży Pożarnej Wykonanie wydatków w Ochotniczej Straży Pożarnej to dokładnie 98,1% wydatków planowanych na rok Z kwoty tej zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy. Kwota ta jest jednocześnie wkładem własnym gminy uzupełniającym nakłady w ramach zakupu zbiorowego wozów bojowych organizowanego dla jednostek OSP przez Zarząd Wojewódzki. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Tabela Nr 16 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Tabela Nr 17 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,51 terytorialnego

12 Dziennik Urzędowy poz W dziale tym przewidziane były koszty obsługi kredytu zaciągniętego w latach Dział 758 Różne rozliczenia. Tabela Nr 18 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Rezerwa ogólna Rozdział to rezerwa ogólna utworzona zgodnie z art. 173 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. 12. Dział 801 Oświata i wychowanie. Tabela Nr 19 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,89 Szkoła wszystkie wydatki Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu ,00 budżetowego ,82 Gimnazjum wszystkie wydatki ,80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja na koszty dokształcania pracowników ,46 młodocianych Razem ,97 97,1% Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonany został w sposób następujący: - Szkoła Podstawowa - 97,6%, - Przedszkole Miejskie - 99,6%, - Gimnazjum Publiczne - 96,4%. W roku 2006 w Szkole Podstawowej kontynuowano termomodernizację budynku szkoły, łącznie wydano ,16zł, z czego na: - audyt energetyczny ,00zł, - termomodernizację budynku ,25zł, - roboty dekarskie ,91zł. Na modernizację kuchni wydatkowano ogółem ,89zł, z czego na: - wyposażenie kuchni (stół, kuchnia 4 palnikowa gazowa, patelnia, szafa przelotowa, zmywarka do naczyń, okap, szafa chłodnicza itp.) ,19zł, - materiały na remont kuchni ,36zł, - umowy zlecenia za prace ,00zł, - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej ,88zł, - wywóz gruzu itp ,46zł. Na remonty toalet uczniowskich wydatkowano ogółem ,33zł, z czego: - materiały na remont toalet ,33zł, - za prace wodno - instalacyjne ,00zł, - za ułożenie glazury ,00zł. W Przedszkolu Miejskim wykonano prace remontowo - budowlane na wartość łączną ,20zł, z czego: - materiały na prace remontowo malarskie ,97zł, - ułożenie paneli, malowanie sufitów i ścian, malowanie kancelarii ,28zł, - wykonanie podłoża betonowego 128m ,00zł, - renowacja parkietu z klepek dębowych 146m ,95zł. 13. Dział 851 Ochrona zdrowia. Tabela Nr 20 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Wszystkie wydatki poniesione na przeciwdziałanie ,37 alkoholizmowi

13 Dziennik Urzędowy poz W rozdziale podkreślić należy wykonanie wydatków na poziomie wyższym od uzyskanych dochodów wyniosły one ,50zł i wykazane zostały w dziale 756 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - załącznika Nr 1 do zarządzenia burmistrza. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzona zostanie akcja letniego wypoczynku dzieci, odbywają się spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, uzupełnia się na bieżąco wyposażenie w świetlicy terapeutycznej. 14. Dział 852 Pomoc społeczna. Tabela Nr 21 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie ,41 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,52 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , Świadczenia społeczne wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych , ,15 Ośrodki pomocy społecznej ,34 Usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność dopłata do wyżywienia ,72 dzieci w szkole Razem ,90 97,2% Zarówno w rozdziale usługi opiekuńcze jak i ośrodki opieki społecznej przewidziane w planie sumy wykorzystane zostały poniżej założeń planowanych. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono w okresie analizowanym ,38zł przy czym plan roczny przewidywał wydatkowanie w tym rozdziale kwoty zł, a po uzyskaniu zgody rady miejskiej suma ta została zwiększona do zł. Na poziomie wynikającym z planu wykorzystane zostały także kwoty na dofinansowanie zadań własnych polegające na dopłacie do wyżywienia dzieci z rodzin najbiedniejszych i korzystających ze stołówki szkolnej rozdział W roku 2004 po raz pierwszy wystąpiły kwoty na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W roku 2006 w rozdziale występują kwoty na: - świadczenia społeczne, - wynagrodzenia bezosobowe, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług remontowych, - zakup usług pozostałych. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych pozycjach przedstawia układ wykonawczy załączony do zarządzenia burmistrza. 15. Edukacyjna opieka wychowawcza. Tabela Nr 22 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,4 Pomoc materialna dla uczniów Jest to świadczenie przyznawane od roku Jego wysokość ustalona została przez Radę Miejską i wynosi w zależności od dochodów 50 lub 60zł i może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Świadczeniem tym w roku 2006 objęci zostali wszyscy uczniowie spełniający określone w przepisach kryteria. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

14 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 23 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi ,01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki umożliwiające prowadzenie prac ,60 porządkowych na terenie miasta Utrzymanie zieleni w mieście zakup usług ,64 pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwacja ,78 punktów oświetleniowych Razem ,03 51,9% Kwota zł w rozdziale przeznaczona była na działania mające na celu budowę kanalizacji i oczyszczanie ścieków oraz poprawę zaopatrzenia miasta w wodę. Zadania to jest realizowane w ramach Łużyckiego Związku Gmin przez trzy gminy Gozdnicę, Iłowę i Wymiarki. Rodzaj i zakres prac zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny m. Gozdnicy. W rozdziale oraz wykorzystywane są środki finansowe na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni. W przeważającej części prace te wykonywane są przez Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na podstawie umowy. Na oświetlenie ulic w mieście przeznaczono ,78zł. 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tabela Nr 24 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury , ,54 Biblioteka Miejska wszystkie wydatki Na początku roku 2006 budżet Miejskiego Domu Kultury to kwota zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wyniosło ,00zł. Konieczność spłacenia zobowiązań zaciągniętych przez tą instytucję w I półroczu zadecydowała o przekazaniu dla MDK kwoty zł w dniu 29 czerwca 2006r. mimo większego niż wynikało to z upływu czasu zaangażowania wydatków. Na początku lipca przekazana została kwota zł i to praktycznie stanowiło wykorzystaniu wszystkich środków finansowych przewidzianych w planie na rok W dniu 21 lipca 2006r. na sesji Rady Miejskiej zwiększono plan dotacji dla instytucji kultury o zł i dało to możliwość w związku z organizacją imprezy festynu Lato Ceramików przekazania na konto MDK kwoty zł w dniu 13 sierpnia 2006r. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Tabela Nr 25 Rozdział - paragraf Plan 2006 Wykonanie 2006 Uwagi Dotacja celowa dla Klubu Sportowego W I kwartale 2006r. rozstrzygnięty został ogłoszony przez burmistrza przetarg na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. Przetarg wygrał Klub Sportowy Budowlani i z klubem tym została spisana umowa w której: - wymienione zostały zadania klubu w zakresie sportu wyczynowego, - ustalono zadania w zakresie rozwoju sportu masowego i rekreacji, - ustalono wysokość dotacji, sposób i zasady jej przyznawania a także rozliczenia, - uzgodniono zakres i zasady wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej. Umowa z klubem sportowym obowiązywała do końca roku 2006 na rok 2007 przeprowadzony

15 Dziennik Urzędowy poz został nowy przetarg w wyniku którego działalność sportowa w mieście prowadzona jest na dotychczasowych zasadach. III. Wykonanie planu finansowego przez samorządową instytucję kultury. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006r. Gozdnica Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % należności Zobowiązania ogółem wymagalne Miejski Dom Kultury I Przychody , ,74 114,3 1 - dotacje , ,00 100,0 2 - sprzedaż usług , ,37 191,2 3 - darowizny 10, ,37 619,5 II Koszty , ,04 97, , ,00 - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników - zużycie materiałów i energii - pozostałe koszty , , , , , , , ,50 97,7 103,8 87,2 165,0 III Wynik 310, ,30 IV Stan środków na rachunku bankowym 543,71 IV. Zobowiązania i należności Zobowiązania wg tytułów dłużnych Wyszczególnienie Kwota Ogółem Sektora finansów publicznych z tego wobec wierzycieli: krajowych w tym wobec: z tego wobec jednostek należących do: w tym wobec: grupy l grupy II grupy III Skarbu Państwa banku centralnego banków komercyjnych Zobowiązania według tytułów dłużnych t- (E1+E2+E3+E4) z tego: , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 E1. papiery wartościowe, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E11. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2. kredyty i pożyczki, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 E21. długoterminowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 E3. przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4. wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu: 328,89 328,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E41. dostaw towarów i usług 328,89 328,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności Wyszczególniane Kwota należności Ogółem Sektora finansów publicznych z tego od dłużników krajowych w tym od: z tego od jednostek należących do: grupy l w tym od Skarbu Państwa grupy II grupy III banku centralnego banków komercyjnych Należności N. (N1+N2+N3+N4), z tego: , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N 1. papiery wartościowe, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N11. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2. kredyty i pożyczki, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N 21. długoterminowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3. depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy poz N4. wymagalne należności, w tym z tytułu: , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N41. dostaw towarów i usług , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wnioski 1. Wydatki w 2006r. wyniosły ,04zł co stanowi 94,9% przyjętego na 2006r. planu. W okresie tym kontynuowano spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Iłowej, któremu przekazano tytułem spłaty kredytu łącznie kwotę zł. W ramach spłaty zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach przekazano kwotę ,04zł. 2. Nie w pełni wykonane zostały nakłady inwestycyjne. Wydatki majątkowe w omawianym okresie wyniosły ,53zł przy planowanych w całym roku na poziomie zł. W roku 2006 przygotowane zostały warunki inwestowania w ramach Łużyckiego Związku Gmin przede wszystkim w zakresie gospodarki ściekami i odpadami. 3. Pozytywnie należy ocenić finansowanie gospodarki miejskiej a szczególnie w miarę poprawne wywiązanie się z zobowiązań finansowych wobec poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bardzo wnikliwie przeanalizować należy przyczyny przekraczania wydatków, a tym samym konieczności zmiany na plus dotacji przez jednostki organizacyjne działające w mieście ze szczególnym uwzględnieniem jednak: - Przedszkola Miejskiego, - Miejskiego Domu Kultury. 4. W roku 2007 podjąć należy ostateczne decyzje mające na celu zmianę organizacji jednostek wchodzących w skład byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dotyczy to: - ustalenia zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego, - organizacji wysypiska miejskiego, - przeanalizowania wyników ekonomicznych osiągniętych przez utworzoną spółkę Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 5. Pozytywnie ocenić należy przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gozdnicy i kompleksowe zakończenie w lipcu 2006 prac mających na celu oddanie do użytkowania domu przedpogrzebowego z miejscami parkingowymi. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 19 marca 2007r. Dział Wyszczególnienie Rok 2006 % Struktura Plan Wykonanie 4 : 3 Plan Wyk Rolnictwo i łowiectwo 41 40,95 99,9 0,0 0,0 Pozostała działalność 41 40,95 99,9 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 40,95 99,9 0,0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,39 95,3 10,6 10,3 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,87 90,7 8,7 8,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 88,0 6,9 6,1 Wpływy z usług ,24 99,6 1,9 1,9 Odsetki , ,0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 116,7 1,9 2,3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,76 84,7 0,5 0,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,09 129,6 0,8 1,1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,0 -

17 Dziennik Urzędowy poz Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,87 113,9 0,5 0,6 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat , ,1 750 Administracja publiczna ,50 100,6 0,6 0,6 Urzędy wojewódzkie ,50 100,6 0,6 0,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,6 0,6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 158,1 0,0 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,9 0,3 0,3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,0 0,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 95,8 0,3 0,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 95,8 0,3 0,3 752 Obrona narodowa ,00 100,0 0,0 0,0 Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,0 0,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,83 99,7 32,3 32,6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,40 111,1 0,1 0,1 Podatek od nieruchomości ,09 90,5 21,4 19,6 Podatek rolny ,28 80,5 0,2 0,2 Podatek leśny ,00 113,2 0,2 0,2 Podatek od środków transportowych ,80 133,4 0,2 0,3 Podatek od spadków i darowizn , ,0 Podatek od posiadania psów ,00 535,0 0,0 0,0 Wpływy z opłaty targowej ,50 138,8 0,1 0,2 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,45 662,8 0,0 0,1 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,04 154,5 0,2 0,3 Wpływy z opłaty skarbowej ,23 55,5 0,1 0,1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,50 86,5 0,3 0,3 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,33 103,7 0,6 0,6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,0 Wpływy z różnych opłat - 200, ,0 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,5 8,8 9,2 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,3 0,1 1,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,1 758 Różne rozliczenia ,83 100,1 30,2 30,6 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0 26,4 26,8 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0 2,4 2,4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0 1,4 1,4 Odsetki , ,0

18 Dziennik Urzędowy poz Oświata i wychowanie ,00 100,0 1,6 1,6 Szkoły podstawowe ,00 100,0 1,4 1,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,1 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 100,0 1,3 1,4 Pozostała działalność ,00 100,0 0,2 0,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,2 0,2 852 Pomoc społeczna ,64 97,7 22,7 22,5 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,41 97,3 17,2 17,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,41 97,3 17,2 17,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,52 93,0 0,2 0,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,52 93,0 0,2 0,2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,50 97,5 4,0 3,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,70 95,1 1,2 1,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,80 98,6 2,7 2,7 Ośrodki opieki społecznej ,00 100,0 0,6 0,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,6 0,6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,21 227,2 0,0 0,1 Wpływy z usług ,21 227,2 0,0 0,1 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 285,6 0,0 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,0 0,1 0,1 Pozostała działalność ( dofinansowanie dożywiania) ,00 100,0 0,6 0,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0 0,6 0,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,40 83,7 1,6 1,3 Pomoc materialna dla uczniów ,40 83,7 1,6 1,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,40 83,7 1,6 1,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,0 0,1 0,1 Biblioteki ,00 100,0 0,1 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,0 0,1 0,1 X Razem dochody ,54 98,6 100,0 100,0

19 Dziennik Urzędowy poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 19 marca 2007r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Rok 2006 % Struktura Plan Wykonanie 5 : 4 Plan Wyk Rolnictwo i łowiectwo ,09 10,6 0,03 0, Melioracje wodne ,03 - Wydatki bieżące , Izby Rolnicze ,14 54,3 0,01 0,00 Wydatki bieżące ,14 54,3 0,01 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,14 54,3 0,01 0, Pozostała działalność 41 40,95 99,9 0,00 0,00 Wydatki bieżące 41 40,95 99,9 0,00 0, Transport i łączność ,42 97,7 0,27 0, Drogi publiczne gminne ,42 97,7 0,27 0,28 Wydatki bieżące ,42 97,7 0,27 0, Gospodarka mieszkaniowa ,18 99,6 12,30 12, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,45 99,6 11,90 12,50 Wydatki bieżące ,45 99,6 11,90 12,50 Wynagrodzenia ,57 99,1 2,21 2,31 Pochodne od wynagrodzeń ,27 98,2 0,39 0,40 Pozostałe wydatki bieżące ,61 99,8 9,31 9, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 98,9 0,39 0,41 Wydatki bieżące ,73 98,9 0,39 0,41 Wynagrodzenia ,73 99,9 0,18 0,19 Pozostałe wydatki bieżące ,00 98,1 0,21 0, Działalność usługowa ,0 0,42 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 98,4 0,40 0,42 Wydatki majątkowe ,00 98,4 0,40 0, Cmentarze ,02 23,3 0,01 0,00 Wydatki majątkowe ,02 23,3 0,01 0, Administracja publiczna ,61 96,4 14,02 14, Urzędy Wojewódzkie ,00 100,0 0,60 0,63 Wydatki bieżące ,00 100,0 0,60 0,63 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0 0,49 0,52 Pochodne od wynagrodzeń ,00 100,0 0,10 0, Rady miast ,06 86,2 0,74 0,67 Wydatki bieżące ,06 86,2 0,74 0, Urzędy miast ,01 96,9 12,49 12,75 Wydatki bieżące ,01 96,9 12,49 12,75 Wynagrodzenia ,17 97,2 7,98 8,17 Pochodne od wynagrodzeń ,36 92,3 1,36 1,33 Pozostałe wydatki bieżące ,48 98,1 3,15 3, Pozostała działalność ,54 94,2 0,20 0,19 Wydatki bieżące ,54 94,2 0,20 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,2 0,26 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,84 77,0 0,01 0,01 Wydatki bieżące ,84 77,0 0,01 0,01 Wynagrodzenia ,84 77,0 0,01 0,01

20 Dziennik Urzędowy poz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,8 0,25 0,25 Wydatki bieżące ,07 95,8 0,25 0,25 Wynagrodzenia ,91 100,0 0,04 0,04 Pozostałe wydatki bieżące ,16 95,1 0,21 0, Obrona narodowa ,20 112,6 0,01 0, Pozostałe wydatki obronne ,20 112,6 0,01 0,01 Wydatki bieżące ,20 112,6 0,01 0,01 Wynagrodzenia ,20 112,6 0,01 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89 98,1 1,82 1, Jednostki terenowe Policji ,01 - Wydatki majątkowe , Ochotnicze straże pożarne ,89 98,8 1,81 1,88 Wydatki majątkowe ,00 100,0 1,30 1,37 Wydatki bieżące ,89 95,7 0,50 0,51 Wynagrodzenia ,29 90,2 0,18 0,17 Pochodne od wynagrodzeń ,96 92,9 0,02 0,02 Pozostałe wydatki bieżące ,64 99,2 0,30 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatnowych należności budżetowych ,05 - Wydatki bieżące ,05 - Wynagrodzenia , Obsługa długu publicznego ,51 97,8 1,20 1, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,51 97,8 1,20 1,24 Wydatki bieżące ,51 97,8 1,20 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,51 97,8 1,20 1, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,01 - Wydatki bieżące , Oświata i wychowanie ,97 97,1 31,91 32, Szkoły podstawowe ,89 97,6 19,12 19,67 Wydatki majątkowe ,52 96,1 4,23 4,29 Wydatki bieżące ,37 98,0 14,89 15,38 Wynagrodzenia ,63 99,0 9,83 10,26 Pochodne od wynagrodzeń ,39 98,5 2,03 2,11 Pozostałe wydatki bieżące ,35 94,4 3,03 3, Przedszkola ,00 99,6 4,44 4,66 Wydatki bieżące ,00 99,6 4,44 4,66 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ,00 99,6 4,44 4, Gimnazja ,82 96,4 8,08 8,21 Wydatki bieżące ,82 96,4 8,08 8,21 Wynagrodzenia ,29 98,5 5,26 5,46 Pochodne od wynagrodzeń ,96 95,4 1,13 1,14 Pozostałe wydatki bieżące ,57 90,5 1,68 1, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,80 79,3 0,08 0,07 Wydatki bieżące ,80 79,3 0,08 0,07

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo