Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r.

2 Spis Treści: 1 Wprowadzenie Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A Wybrane dane finansowe Komentarz do kluczowych danych operacyjnych Najważniejsze osiągnięcia i niepowodzenia 2012 r Opis działalności POLCOLORIT S.A Powiązania organizacyjne lub kapitałowe emitenta Informacja o oddziałach i zakładach Opis podstawowych produktów Podstawowe kategorie produktowe Nowości w 2012 r Plany na 2013 r Prezentacja sprzedaży produktów POLCOLORIT S.A Rynki zbytu i zaopatrzenia Informacje o umowach znaczących dla działalności Polcolorit S.A Umowy i transakcje z zakresu działalności handlowej Umowy znaczące kontynuowane w roku Transakcje z jednostkami powiązanymi Umowy kredytowe i pożyczkowe Udzielone pożyczki Poręczenia i gwarancje Umowy ubezpieczenia Umowy o współpracy lub kooperacji Umowy znaczące, które wystąpiły po zakończeniu roku obrotowego Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Inwestycje Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Perspektywy rozwoju POLCOLORIT S.A Czynniki rozwoju branży płytek ceramicznych Perspektywy Spółki w roku Zarys strategii POLCOLORIT S.A Identyfikacja oraz metody zarządzania ryzykami prowadzonej działalności Ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji Ryzyko związane z niepełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych Ryzyko związane z dostępnością wysokiej jakości surowców Ryzyko związane ze zmianami oczekiwań konsumentów Ryzyko związane z niepewnością na rynkach wschodnich Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną krajów strefy euro Ryzyko związane z relacją kursu walut Ryzyko związane z sytuacją na rynku kredytów hipotecznych i mieszkań

3 3.4.9 Ryzyko wzrostu konkurencji ze strony producentów płytek Ryzyko wystąpienia trudności w ściąganiu wierzytelności Ryzyko utrzymywania się spadkowego trendu sprzedaży Ryzyko niskiej płynności finansowej Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na działalność Spółki Ryzyko wzrostu konkurencji dla płytek ceramicznych ze strony innych materiałów budowlanych i wykończeniowych Ryzyko utraty kluczowych pracowników System zarządzania ryzykiem Prezentacja sytuacji finansowej POLCOLORIT S.A Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym Wyniki finansowe Sytuacja majątkowa struktura aktywów i pasywów Sytuacja pieniężna Analiza wskaźnikowa Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik oraz ich ocena Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych Opis istotnych pozycji pozabilansowych Przyszła sytuacja finansowa Prognozy wyników finansowych Przewidywana sytuacji finansowa Ważniejsze zdarzenia mogące mieć w przyszłości znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Zasoby oraz instrumenty finansowe Ocena zarządzania zasobami finansowymi Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji Wykorzystywane instrumenty finansowe Zarządzanie ryzykiem finansowym Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Ład Korporacyjny Zbiór zasad ładu korporacyjnego stosowany przez Polcolorit S.A Zasady ładu korporacyjnego od których Spółka odstąpiła Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Akcjonariat Kapitał zakładowy Spółki Struktura akcjonariatu Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Umowy dotyczące potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu Program akcji pracowniczych Nabycie akcji własnych Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu

4 5.7 Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych Organy spółki Zarząd Umowy rekompensaty zawarte z osobami zarządzającymi Rada Nadzorcza Opis Zasad zmian w Statucie Spółki Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Pozostałe informacje Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego Informacja o zatrudnieniu Podpisy osób Zarządzających

5 1 Wprowadzenie 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A. Polcolorit S.A. (dalej: Polcolorit, Emitent, Spółka ) to najstarsza prywatna firma produkująca płytki ceramiczne w Polsce. Przedsiębiorstwo powstało w 1984 roku i od tego czasu nieprzerwanie się rozwija. Co roku poszerza się produkowany asortyment w celu sprostania rosnącym potrzebom naszych klientów. Zakład usytuowany jest u podnóża Karkonoszy, przy międzynarodowej trasie E 65, wiodącej przez Jelenią Górę do Szklarskiej Poręby i dalej do granicy z Czechami. Polcolorit S.A. to przede wszystkim bogaty, wyróżniający się wyjątkowym designem asortyment płytek łazienkowych, kuchennych i podłogowych oraz pięknie zdobione dekoracje. Kolorystyka płytek oraz ich niepowtarzalne wzornictwo, nadają naszym kolekcjom ponadczasowy charakter. Produkty sygnowane marką MARCONI swoim wzornictwem i jakością dorównują najlepszym ceramikom włoskim. Płytki Ceramiki MARCONI są pozycjonowane jako należące do wysokiego segmentu konsumenckiego i spełniają oczekiwania klientów zarówno z sektora budowlanego jaki i odbiorców indywidualnych. Spółka została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 maja 2004 r. na skutek przekształcenia Przedsiębiorstwa Zagranicznego Polcolorit Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało dokonane w trybie art. 551 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka została wpisana do Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2004 r. pod numerem KRS Od dnia 9 grudnia 2004 r. Polcolorit, notowany jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach sektora przemysłu budowlanego. 1.2 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata ) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał własny razem Liczba akcji ( w szt.) Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR) 0,58 0,83 0,14 0,19 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, w EUR)

6 1.3 Komentarz do kluczowych danych operacyjnych Jednym z głównych założeń oraz celów strategicznych Zarządu Polcolorit S.A. na rok 2012 było zatrzymanie, a w miarę możliwości odwrócenie spadkowego trendu sprzedaży produktów Spółki, a co za tym idzie zwiększenie przychodów. Założenie to w 2012 r. udało się zrealizować w części: o ile nie udało się zupełnie odwrócić trendu spadkowego sprzedaży, to udało się jednak wyraźnie wyhamować jego tempo. W roku 2012 w porównaniu do roku 2011 spadek wysokości przychodów wyniósł jedynie (-) 2,2 mln zł, co oznacza, że przychody zmniejszyły się zaledwie o niecałe 5%. Dla porównania różnica w przychodach w latach 2011 i 2010 wynosiła (-) 10,7 mln zł, co oznaczało spadek o 19,2%. Podobne tempo spadku odnotowywaliśmy w latach poprzednich, gdzie odpowiednio dla lat 2010 vs oraz 2009 vs spadki te wyniosły odpowiednio 17,2% oraz 22,0% (wartościowo odpowiadało to kwotom 11,56 mln zł oraz 19,03 mln zł). Przychody netto ze sprzedaży w latach [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży w czwartych kwartałach lat [w tys. zł] , , , , , , , , ,00 0,00 IV Q 2008 IV Q 2009 IV Q 2010 IV Q 2011 IV Q 2012 Jednocześnie napawają nas optymizmem wyniki IV kwartału 2012 r., po raz pierwszy od lat okazały się one bowiem lepsze od wyników analogicznego okresu roku poprzedniego. W ujęciu IV Q 2012 r. w porównaniu do IV Q 2011 r. przychody Spółki wzrosły o 1,3 mln zł, co stanowi wzrost o 15,4 %. Dynamika spadku przychodów netto ze sprzedaży w latach w ujęciu dany rok/rok poprzedni [w tys. zł] Dynamika przychodów netto ze sprzedaży w ujęciu IV Q danego roku/iv Q roku poprzedniego [w tys. zł] vs vs vs vs , ,00 500,00 0,00-500, , , , , , ,00 IVq09 vs IVq08 IVq10 vs IVq09 IVq11 vs IVq10 IVq12 vs IVq11 6

7 Wyhamowanie dynamiki spadków przychodów w roku 2012 a w odniesieniu do danych za IV kwartał wzrostu przychodów widać wyraźnie kiedy weźmiemy pod uwagę różnice w osiąganych przychodach ze sprzedaży Emitenta w poszczególnych latach oraz w wynikach czwartych kwartałów ostatnich lat. W odniesieniu do zestawień rocznych różnica przychodów uzyskanych w 2012 r. w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2011 była ponad czterokrotnie niższa (-) 2,2 od wartości różnicy (spadku) przychodów dla okresu na koniec 2011 r. w porównaniu do roku 2010 dla tych lat spadek wartości przychodów wynosił (-) 10,7 mln zł. Nie pozostajemy oczywiście bezkrytyczni wobec naszych działań i zdajemy sobie sprawę, że dużym cieniem na postrzeganie Spółki kładzie się wynik netto, który za rok 2012 zamknął się kwotą (-) 10,2 mln zł. O ile wynik ten odbiega dalece od oczekiwań tak Zarządu jak i Akcjonariuszy Spółki, w ocenie Zarządu opisane powyżej osiągnięcia w zakresie przychodów Spółki, szczególnie w IV kwartale 2012 r., który przypomnijmy jest trudnym dla nas okresem z uwagi na sezonowy spadek sprzedaży płytek ceramicznych, jest pozytywnym symptomem i potwierdzeniem dobrego kierunku podjętych przez Spółkę procesów restrukturyzacyjnych. 1.4 Najważniejsze osiągnięcia i niepowodzenia 2012 r. Szczegółowa analiza oraz opis naszej działalności i wyników osiągniętych na przestrzeni roku 2012 znajduje się na kolejnych stronach niniejszego raportu. W ramach punktu niniejszego zamieszczamy dla Państwa podsumowanie tych najbardziej z punktu naszego widzenia kluczowych. Niepowodzenia Do największych niepowodzeń Spółki w 2012 r. niewątpliwie uznać należy: Dalszy spadek przychodów ze sprzedaży (-) 2,2 mln zł, Wynik netto zamykający się kwotą (-) 10,2 mln zł, Brak możliwości pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu produkcyjnego. Do naszych sukcesów zaliczamy Wyhamowanie tempa dynamiki spadku przychodów zadanie szczególnie trudne w sytuacji recesji na rynku budowlanym oraz w świetle stagnacji w polskiej i ogólnoświatowej gospodarce, Wzrost eksportu zarówno w ujęciu wartościowym jak i w sprzedaży ogółem: w tym ostatnim zakresie istotne jest dla nas utrzymanie na stabilnym poziomie sprzedaży na rynku rosyjskim, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na rynku ukraińskim, Wdrożenie procesu restrukturyzacji w zakresie organizacji procesów biznesowych w Spółce, Wprowadzenie na rynek nowych interesujących kolekcji, m.in.: Americano, Laguna oraz Dream, Zakończenie procesów zmierzających do intensyfikacji sprzedaży na rynku rumuńskim (skład konsygnacyjny oraz cykl mitingów), Owocny udział w imprezie targowej Cersaie Bologna 2012, gdzie zaprezentowana została nowa formuła stoiska targowego, zaprezentowane nowe wzory handlowe, nowa strategia pozyskania klientów obecnych dla zwiększenia naszego udziału w ich ofercie, jak i pozyskanie nowych klientów w tym na rynek niemiecki, na którym dotychczas byliśmy obecni w sposób nieznaczny. 7

8 2 Opis działalności POLCOLORIT S.A. 2.1 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe emitenta W roku obrotowym 2012 ani na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu Polcolorit S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. W dniu 31 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia Polcolorit z Ceramika Marconi Sp. z o.o. Połączenie spółek nastąpiło przez przejęcie majątku spółki Ceramika Marconi Sp. z o.o. przez Polcolorit S.A. zgodnie z artykułem pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Polcolorit S.A. posiadał udziały w Grupie Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Busko-Zdrój. Składało się na nie 11 akcji imiennych serii A i 100 akcji imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, reprezentujący 0,69% kapitału akcyjnego. Jedynym akcjonariuszem Polcolorit S.A. o udziale przekraczającym 5% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest Pani Barbara Urbaniak-Marconi, posiadająca akcji, co stanowi 65,9 % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 71,7 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 2.2 Informacja o oddziałach i zakładach Spółka posiada dwie hale produkcyjne: Marconi oraz Polcolorit. Strategia produkcyjna Polcolorit S.A. zakłada maksymalizację wyników finansowych poprzez zmniejszenie kosztów produkcji (w obecnej sytuacji Spółki m.in. dzięki przeniesieniu działalności do jednego zakładu, a wcześniej dzięki uruchomieniu produkcji granulatu we własnym zakresie) i uniezależnienia się od dostaw podstawowego surowca do produkcji gresu. Podstawą do realizacji tych celów była budowa i uruchomienie w czerwcu 2006 r. nowego zakładu produkcyjnego (pierwotnie w strukturze spółki ówcześnie zależnej spółki - Ceramika Marconi Sp. z o.o.). Budowa zakładu została przeprowadzona na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (podstrefa Piechowice). Dzięki takiemu umiejscowieniu zakładu, Spółka ta może korzystać z pomocy publicznej w postaci ulgi w podatku dochodowym w wysokości 65% łącznych nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą w okresie do 30 listopada 2017 roku. W zakładzie produkowane są płytki ceramiczne w nowoczesnej technologii (technologii jednokrotnego wypału tzw. monoporozie) oraz wytwarzany jest w postaci suchej granulat. Wcześniej granulat, podstawowy półprodukt do produkcji gresu, sprowadzany był z Niemiec. Koszty zakupu granulatu wynosiły wówczas ok. 17% całkowitych kosztów operacyjnych. Po uruchomieniu produkcji własnego granulatu, Spółka uniezależniła się od dotychczasowego dostawcy i obniżyła koszt uzyskania granulatu o około 40% (zredukowano wysokie koszty transportu, marża dostawcy i możliwe jest ponowne wykorzystanie tzw. miękkich odpadów produkcyjnych). Dodatkowym efektem jest możliwość wpływania na skład mieszanki potrzebnej do produkcji granulatu przez co można dość elastycznie zmieniać właściwości fizyczne produkowanych płytek ceramicznych, takich jak nasiąkliwość, mrozoodporność itp. 8

9 W dniu 31 grudnia 2008 roku Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółek Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o. Tym samym zakład stał się bezpośrednią własnością POLCOLORIT S.A. Polcolorit S.A. nie posiada oddziałów. 2.3 Opis podstawowych produktów Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż płytek ceramicznych i dekoracji. Oferta Spółki obejmuje płytki ścienne szkliwione oraz płytki podłogowe szkliwione (w tym gres szkliwiony typu porcellanato). Do tego dochodzą dekory, listwy oraz asortyment ręcznie malowany na specjalne zamówienie klienta indywidualnego. Wyroby te produkowane są w oparciu o najnowsze światowe rozwiązania techniczne i technologiczne, dzięki czemu uzyskiwane są efekty specjalne - np. dekory oraz listwy strukturalne, efekty trójwymiarowości, zdobienie metalami szlachetnymi. Produkcja wyrobów opiera się na kartach technologicznych opracowanych w Dziale Technologicznym. Płytki podłogowe i ścienne przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków produkowane są w technologii mono-wypału: na uprzednio zaprasowaną płytkę nakłada się szkliwo oraz pasty techniką sitodruku rotacyjnego. W tej technologii otrzymuje się płytki ze szkliwem matowym, transparentnym lub błyszczącym o intensywnej, bogatej kolorystyce. Płytki gresowe do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków produkuje się metodą jednokrotnego wypału. W tym wypadku surową płytkę (uprzednio zaprasowaną z masy granulowanej i wysuszoną) pokrywa się szkliwem i zdobi pastami barwnymi techniką sitodruku rotacyjnego, a następnie wypala w piecu. Dzięki tej metodzie otrzymuje się płytki o dużej wytrzymałości i małej nasiąkliwości - dzięki temu są one mrozoodporne. Sortowanie wyrobów jest zautomatyzowane, co pozwala na kontrolowanie jakości każdej płytki oraz dekoru. 9

10 Produkty Polcolorit S.A. można podzielić na cztery podstawowe grupy: gresy, płytki łazienkowe, płytki kuchenne, dekoracje. W każdej grupie wyrobów występuje od kilku do kilkunastu serii płytek wyróżniających się kształtem i wzorem. Obecnie oferowanych jest ponad 50 różnych serii płytek. Spółka wprowadzając nowe kolekcje wyrobów, wycofuje serie słabo rotujące Podstawowe kategorie produktowe GRESY - w tej grupie mieszczą się płytki ceramiczne podłogowe wytwarzane w technologii jednowypałowej. Płytki gresowe produkowane są w IV klasie ścieralności. Spełniają one wszystkie normy pozwalające stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. W tej grupie mieści się większa część płytek podłogowych z kompletów łazienkowych i kuchennych o III klasie ścieralności. Płytki produkowane są głównie w rozmiarach: 30x30 cm, 33x33 cm, 15x60cm, 30x60 cm, 45x45 cm, 60x60 cm. PŁYTKI ŁAZIENKOWE - płytki ceramiczne, przeznaczone do wykończenia łazienek zawierają zarówno płytki ścienne, jak i podłogowe. Produkowane są głównie w rozmiarach: 20x25 cm, 25x33 cm, 25x40 cm, 30x60 cm, 20x40 cm, 25x50 cm. PŁYTKI KUCHENNE - grupa asortymentowa obejmuje płytki ceramiczne przeznaczone do wykończenia kuchni, produkowane w technologii monowypału. Płytki oferowane są w rozmiarach: 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm. DEKORACJE - grupa wyrobów obejmująca wszystkie elementy wykończeniowe do wyżej wymienionych grup asortymentowych, takie jak: dekory, listwy, rozety, mozaiki, dekoracje cięte, itp Nowości w 2012 r. W celu sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów oraz nieustannie zmieniającym się trendom światowym firma Polcolorit S.A. w 2012 roku wprowadziła na rynek szereg nowych wzorów płytek. Wśród nowości pojawiła się m.in. płytka podłogowa AMERICANO. Americano - to płytka występuje w formacie 150 x 600mm. Jest to ceramiczna imitacja drewna dostępna w bogatej gamie kolorystycznej. Elementem wyróżniającym kolekcję na tle innych płytek imitujących drewno jest całkowita nowość - jako pierwszy zadruk stosuje się metal. Całość tworzy niesamowity efekt - drewno jakby już zużyte, które ma swoje lata w całkowicie nowoczesnej odsłonie. Kolekcję charakteryzuje wysoka 5 klasa ścieralności. (http://www.polcolorit.pl/pl/americano/collection) 10

11 Kolejną nową kolekcją charakteryzującą się niepowtarzalnym wzornictwem oraz delikatną, stonowaną kolorystyką jest kolekcja LAGUNA. (http://www.polcolorit.pl/pl/laguna/collection). Wśród nowości 2012 roku na uwagę zasługuje również kolekcja DREAM. Jest to połączenie wyrazistości i delikatności. Dominującym elementem tej kolekcji jest dekor RÓŻA składający się z dwóch łączących się płytek. Doskonała grafika dekoru, subtelne kolory, całość tworzy magiczne wnętrze, które ukoi nasze zmysły i pozwoli się zrelaksować. (http://www.polcolorit.pl/pl/dream/collection) Plany na 2013 r. Na początku 2013 roku Spółka jako obserwator brała udział w tragach Cevisama w Walencji. Jest to najważniejsze wydarzenie dla całej światowej branży ceramicznej. Od wielu lat na targach spotykają się producenci i dystrybutorzy płytek ceramicznych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji, kamienia naturalnego, wyposażenia łazienek, cegieł i dachówek ceramicznych. Nowe trendy prezentowane na targach Spółka wprowadza również do własnej oferty. W 2013 roku pojawi się wiele nowych wzorów płytek w bogatej kolorystyce: fiolety, róże, pomarańcze, zielenie wraz z dobranymi dekoracjami. 11

12 2.4 Prezentacja sprzedaży produktów POLCOLORIT S.A. W 2012 roku przychody ze sprzedaży według grup produktowych kształtowały się następująco: Asortymentowa struktura przychodów Okres od do Okres od do tys. PLN struktura tys. PLN struktura GRES ,15% ,86% PŁYTKI ŁAZIENKOWE ,13% ,16% PŁYTKI KUCHENNE 564 1,32% 867 1,92% DEKORY ,82% ,86% POZOSTAŁA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW I USŁUG ,59% 87 0,19% RAZEM ,00% ,00% Analiza struktury asortymentowej przychodów ze sprzedaży w 2012 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wskazuje na spadek sprzedaży płytki gresowej, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży płytki łazienkowej. W 2012 roku przychody ze sprzedaży gresów wyniosły tys. zł, co stanowiło 42,15% w przychodach ogółem. W roku 2011 udział ten był wyższy o 5,71%. Główną przyczyną takiej zmiany był przede wszystkim brak modyfikacji oferty handlowej w obszarze gresu i podwyżka cen podyktowana rosnącymi cenami podstawowych surowców do produkcji. W 2012 r. większy nacisk położono na rozwój kolekcji łazienkowych, co przyczyniło się do wzrostu przychodów ze sprzedaży w tej kategorii asortymentowej. Udział przychodów ze sprzedaży płytek łazienkowych w przychodach ogółem wzrósł z 30,16% (rok 2011) do 33,13% w roku Analizując powyższe wyniki można również zaobserwować niewielki trend spadkowy w sprzedaży płytek kuchennych, co jest spowodowane przede wszystkim spadkiem popytu na małe formaty płytek 10x10cm, 15x15cm, 20x20cm i zastąpienie ich formatami większymi np. 30x60cm. Pojawił się na rynku również nowy trend w materiałach do wykańczania powierzchni w kuchni - płytki ceramiczne wypierane są przez inne materiały typu płyty MDF, PCV, szkło laminowane, korek. 2.5 Rynki zbytu i zaopatrzenia Spółka prowadzi sprzedaż zarówno na rynku krajowym jak i eksportowym, przy czym wobec stagnacji gospodarczej na rynku polskim Polcolorit S.A. podejmował w 2012 r oraz planuje kontynuować w 2013 r. działania ukierunkowane na wzrost sprzedaży eksportowej. Strukturę przychodów netto ze sprzedaży na wyżej wymienionych rynkach prezentuje poniższa tabela. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY tys. PLN struktura tys. PLN struktura sprzedaż krajowa ,38% ,42% sprzedaż eksportowa ,62% ,58% RAZEM ,00% ,00% W 2012 roku struktura sprzedaży uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły zarówno w ujęciu wartościowym (o ok. 1,2 mln zł) jak również zwiększeniu o 5,04% uległ ich udział w strukturze przychodów ogółem w porównaniu z rokiem Zmalały natomiast przychody ze sprzedaży krajowej. W porównaniu do roku 2011 obniżyły się one o 12

13 3 466 tys. zł i w 2012 r. stanowiły 53,38% przychodów ogółem. Główną przyczyną takich zmian w strukturze sprzedaży Spółki są niekorzystne wskaźniki koniunktury gospodarczej na rynku krajowym, w szczególności dla branży ogólnobudowlanej oraz agresywna polityka cenowa konkurencji. Udział sprzedaży na poszczególnych rynkach zagranicznych, do których Spółka eksportowała swoje wyroby w 2012 roku na tle rynku krajowego przedstawia się następująco: RYNEK udział wartościowy w tys. zł* UDZIAŁ %* udział wartościowy w tys. zł* UDZIAŁ %* KRAJ ,15% ,42% EKSPORT, W TYM: ,85% ,58% ROSJA ,83% ,85% UKRAINA ,99% ,72% RUMUNIA ,88% ,53% BIAŁORUŚ ,35% ,53% CZECHY ,31% ,32% KAZACHSTAN ,37% 341 0,76% SŁOWACJA 791 1,84% 823 1,83% LITWA 792 1,83% 560 1,24% WĘGRY 685 1,59% 661 1,47% TURKMENISTAN 516 1,20% 207 0,46% ŁOTWA 431 1,00% 440 0,98% ESTONIA 296 0,69% 153 0,34% TADŻYKISTAN 234 0,54% 0 0,00% BUŁGARIA 226 0,52% 403 0,89% MOŁDAWIA 165 0,38% 486 1,08% SŁOWENIA 161 0,37% 146 0,32% KOSOWO 150 0,35% 28 0,06% GRUZJA 141 0,33% 5 0,01% NIEMCY 66 0,15% 162 0,36% KIRGISTAN 52 0,12% 77 0,17% AZERBEJDŻAN 46 0,11% 90 0,20% FRANCJA 25 0,06% 48 0,11% WŁOCHY 24 0,06% 0 0,00% HOLANDIA 0 0,00% 3 0,01% NORWEGIA 0 0,00% 3 0,01% AUSTRIA 0 0,00% 16 0,03% WIELKA BRYTANIA 0 0,00% 68 0,15% HISZPANIA 0 0,00% 75 0,17% RAZEM ,00% ,00% * w tabeli zaprezentowano udział poszczególnych rynków w sprzedaży ogółem. Sprzedaż płytek w Europie Wschodniej (Rosja, Ukraina) utrzymuje się na zadowalającym poziomie. W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż na rynku rosyjskim zmalała zaledwie o 0,02% w strukturze ogółem, jednak Spółka odnotowała znaczny przyrost przychodów ze sprzedaży na rynku ukraińskim. W porównaniu z rokiem 2011 sprzedaż płytek na Ukrainie wzrosła o 2,27%, co odpowiada kwocie 833 tys. zł. Drugim w kolejności krajem, który w 2012 roku wykazał tendencję rosnącą jest Kazachstan, który odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 682 tys. zł. Wśród krajów, które w 2012 roku przyniosły Spółce wyższe przychody w porównaniu z rokiem poprzednim są również takie państwa jak: Białoruś, Turkmenistan, Litwa, Tadżykistan, Rumunia, Estonia, Gruzja, Kosowo, Węgry. 13

14 Dynamikę zmian w udziale wartościowym poszczególnych rynków eksportowych prezentuje poniższy diagram Największy spadek przychodów ze sprzedaży odnotowano na rynku czeskim. Przychody te były o 563 tys. zł niższe w porównaniu z rokiem Pomimo tego Czechy nadal są wiodącym importerem płytek Polcolorit S.A. Wartościowy udział poszczególnych rynków zbytu w strukturze sprzedaży ogółem został zaprezentowany na wykresie poniżej: Przytoczone dane pokazują, że podjęte przed Spółkę działania marketingowe na rynkach wschodnich oraz obecność na targach w Moskwie przynoszą pozytywne efekty w postaci wzrostu sprzedaży eksportowej. W ocenie Zarządu sprzedaż eksportowa ukierunkowana w szczególności na rynki wschodnie może w kolejnych okresach zrekompensować spadek sprzedaży krajowej. Rynki zaopatrzenia ROSJA UKRAINA RUMUNIA BIAŁORUŚ CZECHY KAZACHSTAN SŁOWACJA LITWA WĘGRY TURKMENISTAN ŁOTWA ESTONIA TADŻYKISTAN BUŁGARIA MOŁDAWIA SŁOWENIA KOSOWO GRUZJA pozostali Głównymi źródłami zaopatrzenia są dostawcy podstawowych surowców i półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji płytek ceramicznych. 14

15 Do produkcji spółka wykorzystuje następujące podstawowe półprodukty i surowce: gliny i skalenie - surowce do produkcji granulatu; surowce do produkcji szkliw i past barwnych: - surowce podstawowe fryty, pigmenty, - surowce dodatkowe kaoliny, gliny, bentonit, - surowce pomocnicze upłynniacze, zaprawiacze; paliwo i energia. Podmiotem o udziale w zaopatrzeniu przewyższającym 10% przychodów Spółki ze sprzedaży ogółem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., (z udziałem 10,85%). Należności z tytułu dostaw wobec PGNiG zabezpieczone są wekslem Spółki do kwoty 2 mln zł. Poza wskazanym zabezpieczeniem pomiędzy Spółką a tym dostawcą nie istnieją żadne powiązania kapitałowe, organizacyjne i umowne. Polcolorit S.A. nie jest uzależniony od żadnego dostawcy poza PGNiG. 2.6 Informacje o umowach znaczących dla działalności Polcolorit S.A. Z uwagi na fakt, iż branża płytek ceramicznych charakteryzuje się bardzo dużym rozproszeniem odbiorców, Spółka Polcolorit S.A. zawiera relatywnie mało umów o wartości, które można by uznać za znaczące w świetle wysokości kapitałów własnych Spółki. W 2012 r. jedynym podmiotem, którego udział w przychodach Spółki przekroczył 10% była Castorama Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Udział w przychodach netto ze sprzedaży tego klienta wyniósł 13,3%. Do kluczowych umów z głównymi odbiorcami produktów Spółki zaliczyć należy również umowę z Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., o której mowa poniżej Umowy i transakcje z zakresu działalności handlowej W kwietniu 2012 r. Zarząd Polcolorit S.A. podpisał ramową umowę o współpracy handlowej pomiędzy Spółką a Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży płytek ceramicznych. Na mocy powyższej umowy strony uzgodniły szczegółowe warunki współpracy w tym między innymi: zasady dostaw, rozliczeń, wielkość minimalnych zamówień. Umowa zawarta została na czas nieokreślony a jej zawarcie nastąpiło w ramach realizacji strategii optymalizacji warunków handlowych, na jakich Spółka realizuje swoje umowy, ukierunkowanej w szczególności na skrócenie terminów spłaty należności Spółki a w konsekwencji poprawy wskaźnika ich rotacji. W pozostałym zakresie, zawarta pomiędzy stronami Umowa nie wykracza w istotny sposób poza dotychczasowe zasady dostaw produktów do sieci Leroy Merlin, jakie realizowane były na podstawie poprzedniej umowy zawartej na czas określony, której wartość nie spełniała kryterium umowy znaczącej. Opierając się na bazie dotychczas realizowanych oraz przewidywanych na przyszłość obrotów z Leroy Merlin. Przy założeniu, że Umowa będzie kontynuowana na opisanych powyżej zasadach i przy niezmienionych parametrach szacowana wartość umowy w okresie pięciu lat wyniosłaby ok. 20 mln zł. Zgodnie z zapisami Umowy, realizowana ona będzie poprzez składanie przez Leroy Merlin zamówień cząstkowych na wybrane przez tego odbiorcę produkty, które dostarczane będą przez Polcolorit bezpośrednio do sklepów Nabywcy. Zasady określone w Umowie obowiązują również przy dokonywaniu obrotów ze spółką Bricoman Polska Sp. z o.o. (Bricoman), podmiotu wchodzącego w skład Grupy ADEO, do której należy również Nabywca, chyba, że w tym ostatnim przypadku Spółka i Bricoman postanowią inaczej. 15

16 O zawarciu ww. umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r Umowy znaczące kontynuowane w roku 2012 W 2012 r. kontynuowana była jedna umowa znacząca - umowa ramowa o długoterminowej współpracy gospodarczej zawarta w dniu 16 czerwca 2003 roku pomiędzy Emitentem oraz Castorama Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad sprzedaży wyrobów znajdujących się w ofercie Polcolorit S.A. oraz prowadzenia akcji marketingowych i promocyjnych. Zgodnie z umową, z tytułu zrealizowania uzgodnionego przez strony poziomu obrotów w danym roku kalendarzowym Polcolorit zobowiązany jest do przyznania ww. kontrahentowi premii pieniężnej na warunkach określonych w umowie w sprawie przyznania premii pieniężnej stanowiącej załącznik do umowy ramowej Transakcje z jednostkami powiązanymi W okresie sprawozdawczym ani do dnia publikacji niniejszego raportu rocznego Spółka nie dokonywała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe Umowy kredytowe i pożyczkowe W 2012 r. kontynuowana była umowa kredytowa z Bankiem Pekao S.A. Na mocy umowy Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 52 mln zł. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie budowy nowego zakładu do produkcji płytek ceramicznych i granulatu. Kredyt został udzielony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2015 r. Spółka spłaca kredyt w 95 ratach płatnych na koniec miesiąca każda, począwszy od 31 lipca 2007 r. Na dzień dzisiejszy oprocentowanie kredytu jest liczone wg zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w złotych i stałej marży Banku. Przed uruchomieniem kredytu w podwyższonej wysokości Spółka dokonała z Bankiem transakcji zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej (IRS). Transakcja ta została całkowicie rozliczona w dniu 2 lipca 2012 roku i zamknięta. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są przede wszystkim: hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomościach stanowiących własność Pani Barbary Urbaniak- Marconi; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wchodzących w skład inwestycji i będących własnością Polcolorit S.A, wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia; weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji prowadzonej wg przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowane były krótkoterminowe umowy kredytowe zawarte z Bankiem w latach 2006 i 2007 przez Ceramikę Marconi Sp. z o.o. Umowy te dotyczyły: kredytu obrotowego w wysokości ,00 zł przeznaczonego na finansowanie zakupu materiałów i surowców do produkcji płytek ceramicznych i granulatu, oraz kredytu w rachunku w bieżącym w wysokości ,00 zł. W tym miejscu Spółka informuje, że w 2012 roku spłata ww. kredytów odbywa się planowo zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. W dniu 28 maja 2012 roku Spółka podpisała z Bankiem Pekao S.A. aneksy do ww. krótkoterminowych umów kredytowych, w wyniku czego przedłużaniu na kolejne okresy podlegał okres ich obowiązywania. 16

17 Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania datą, do której obowiązują przedmiotowe umowy kredytowe jest 31 maja 2013 r. O przedłużeniu obowiązywania ww. umów do dnia 31 maja 2013 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 29 maja 2012 r. Spółka planuje wystąpić o przedłużenie tego kredytu w 2013 roku. W ramach zapewnienia satysfakcjonujących środków obrotowych na działalność operacyjną w dniu 27 lipca 2012 r. Spółka zawarła z Axion Swiss Bank z siedzibą w Szwajcarii umowę kredytową do kwoty tys. EUR. Jest to kredyt w rachunku bieżącym, od wykorzystania którego naliczane są odsetki oparte na stopie Libor powiększonej o marżę banku. Kredyt został zawarty na ogólnych warunkach obowiązujących w Axion Swiss Bank. W wykonaniu tej umowy w dniu 27 lipca na rachunek Polcolorit S.A. wpłynęło 500 tys. EUR. Kolejne 500 tys. EUR wpłynęło na rachunek Spółki w dniu 6 listopada 2012 r. Saldo kredytów i pożyczek w tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Kredyty bankowe Pożyczki ogółem Pożyczki od Zarządu i Rady Nadzorczej Suma kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowe krótkoterminowe Udzielone pożyczki Spółka nie udzielała w roku 2012 pożyczek Poręczenia i gwarancje W 2012 roku Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczki jak również nie udzielał gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A. W I półroczu 2012 Spółka zawarła z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z siedzibą w Gdańsku umowę ubezpieczenia, w ramach której wykupiła polisę ubezpieczenia majątkowego z okresem obowiązywania do dnia 17 maja 2013 r. Przedmiotem umowy było ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie OC. Ubezpieczyciel zobowiązał się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie oraz na sumy ubezpieczeniowe wskazane w tabeli poniżej. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w tys. zł) 1 Budynki i budowle Pozostałe środki trwałe Środki obrotowe Sprzęt elektroniczny OC działalności Wartości pieniężne w schowku 50 17

18 Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. W II półroczu 2012 roku przedłużeniu uległa polisa ubezpieczenia należności handlowych z Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie. Okres obowiązywania umowy został przesunięty do dnia 31 lipca 2013 r. Przedmiotem umowy objęte są bezsporne należności z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów oraz świadczenia usług, które powstały w okresie obowiązywania umowy lub do 90 dni przed jej rozpoczęciem. Maksymalna suma ubezpieczenia to 25-krotność zapłaconej składki za dany rok ubezpieczeniowy Umowy o współpracy lub kooperacji Emitent nie zawierał w 2012 r. istotnych umów o współpracy lub kooperacji Umowy znaczące, które wystąpiły po zakończeniu roku obrotowego W okresie od dnia zakończenia roku obrotowego 2012 do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu, Emitent nie zawierał znaczących umów Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Emitentowi nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 2.7 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej W 2012 r. Spółka nie była stroną postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Spółki, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, ani dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 2.8 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem W 2012 roku Spółka prowadziła reorganizację struktury organizacyjnej w celu poprawienia jej efektywności pracy we wszystkich obszarach działalności oraz uzyskania oszczędności w roku Działania te zostały szczególnie nasilone w IV kwartale 2012 r. Podstawową zmian jest poprawienie skutecznej formuły zależności pionowej i ograniczenie Zarządu do wykonywania funkcji nadzoru nad realizacją zadań, które są wykonywane przez osoby delegowane do zarządzania poszczególnymi obszarami. Zarząd ustanowił nową funkcjonalną strukturę organizacyjną. Kolejne istotne zmiany dotyczą rozłączenia zależności działów produkcji, rozliczania produkcji, kontroli produkcji, w odrębne struktury bez wzajemnej zależności służbowej. Aktualna na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu struktura organizacyjna Spółki wygląda jak na diagramie poniżej. 18

19 Znacznej reorganizacji w zakresie zarządzania, podziału rynku, oraz ilości obszarów dokonała Spółka w działach handlowych kraju i eksportu. Optymalizacji uległ również poziom zatrudnienia w Spółce w trakcie roku 2012 zmniejszyło się ono o 8,4%. Począwszy od IV kwartału 2012 obserwujemy pozytywne skutki wprowadzanych zmian. 2.9 Inwestycje W celu obniżenia kosztów produkcji na przełomie roku 2011/2012 dokonano modernizacji linii i rozpoczęto produkcję płytek ściennych monoporoza w zakładzie przy ul. Jeleniogórskiej 2c. Kolejnym etapem zmniejszenia kosztów jest inwestycja, która zakończy się w pierwszym kwartale 2013 roku, mająca na celu rozbudowę młynowni szkliw w zakładzie przy ul. Jeleniogórskiej 2c, o urządzenia do produkcji szkliw monoporozy zlokalizowanych wcześniej w zakładzie przy ulicy Jeleniogórskiej 7. Z drugiej strony w dniu 17 lipca 2012 r. Zarząd Polcolorit S.A. odstąpił od zamiaru realizacji II Etapu inwestycji w energooszczędną technologię wypału płytek ceramicznych realizowaną w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 2009 r. i wypowiedział przedmiotową umowę. Celem zawartej z PARP umowy było dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W tym miejscu Spółka przypomina, iż całkowity harmonogram wydatków związanych z projektem zamykał się kwotą 7,8 mln zł, a przyznana łączna kwota dofinansowania wynosiła 3,2 mln zł. Odstąpienie od realizacji II etapu inwestycji i wypowiedzenie umowy wiązało się z racjonalizacją polityki inwestycyjnej Spółki oraz optymalizacją wykorzystywania posiadanych w 2012 r. 19

20 środków finansowych. Wypowiadając umowę Spółka podjęła tym samym decyzję o rezygnacji z dalszego ponoszenia wydatków związanych z współfinansowaniem realizacji zadań badawczo-rozwojowych przewidzianych w harmonogramie sporządzonym dla II Etapu projektu, głownie z uwagi na fakt, iż realizacja projektu wiązałaby się z koniecznością poniesienia do końca 2013 r. ze strony Spółki dalszych nakładów w wysokości kilku milionów złotych. Należy jednocześnie podkreślić, iż I Etap projektu zakończył się pełnym powodzeniem i został w całości poprawnie rozliczony. Prace badawcze dotyczyły nowego procesu wypału płytek i obejmowały także badania procesów spalania. Ponadto zrealizowano prace rozwojowe dotyczące opracowania receptur past barwiących przy wykorzystaniu urządzenia kolorymetrycznego. Więcej informacji nt. temat Spółka przekazała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 14/2012 z dnia r Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Z uwagi na utrzymującą się na niezadowalającym poziomie sprzedaż w 2012 roku i latach poprzednich Spółka stosuje wyważoną politykę inwestycyjną będącą konsekwencją polityki ostrożnego zarządzania posiadanymi środkami. Dla Spółki jednym z najważniejszych celów jest zachowanie płynności finansowej oraz alokacja posiadanych zasobów finansowych w najbardziej priorytetowych obszarach bieżącej działalności. Spółka widzi możliwość uzupełnienia parku maszynowego i niezbędnych modyfikacji technologicznych, koniecznych dla zwiększenia konkurencyjności Spółki, w rozpoczętych rozmowach z Bankiem Pekao S.A. Mając na uwadze powyższe oraz bezpieczną strukturę bilansu Spółki, planowane przez Spółkę nakłady inwestycyjne konieczne do poniesienia nie powinny być zagrożone. 3 Perspektywy rozwoju POLCOLORIT S.A. 3.1 Czynniki rozwoju branży płytek ceramicznych Jednym z czynników, który będzie wpływać na wyniki finansowe Polcolorit S.A. w 2013 r. będzie stan polskiej gospodarki, dla której perspektywy rozwojowe w dłuższej perspektywie czasowej są optymistyczne, choć eksperci zastrzegają, że 2013 r. nie będzie należał do najłatwiejszych. Wpływa na to wiele czynników, pośród których najbardziej oczywisty to kryzys światowej gospodarki w tym przemysłu budowlanego, co ma silne przełożenie na popyt materiałów ceramicznych. Mając powyższe na uwadze, Spółka podjęła szereg opisanych m.in. w pkt poniżej działań, które mają zabezpieczyć przychody Spółki w 2013 r. w tym intensyfikuje sprzedaż na rynkach zagranicznych. Zauważyć jednocześnie należy, że prognozy przygotowane przez Komisję Europejską przewidują stopniowy powrót na ścieżkę wzrostu, a co za tym idzie poprawę perspektyw gospodarczych, choć odbywać się to będzie przy wyhamowaniu tempa wzrostu w ujęciu roku 2013 do roku Komisja Europejska prognozuje, że gospodarka Polski w 2013 roku będzie rozwijać się w tempie 1,2% Produktu Krajowego Brutto (PKB), natomiast w 2014 przyspieszy do 2,2%. (źródło: European Commission, European EconomicForecast, Winter 2013). Niewątpliwie wpływ na perspektywy sprzedaży produktów Spółki Polcolorit S.A. będzie miał również rozwój w 2013 r. budownictwa mieszkaniowego, z czym wiąże się większy popyt na materiały związane z wykończeniem wnętrz. O ile, jak pokazują dane Ministerstwa Gospodarki, wg. wstępnych szacunków GUS produkcja budowlano-montażowa w pełnej zbiorowości zmniejszyła się w 2012 r. o ok. 1,0% r/r. (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób skala spadku była taka sama) to podkreślenia wymaga, że w 2012 r. do użytku oddano 152,5 tys. mieszkań tj. o 16,5% więcej niż w roku poprzedzającym. Podczas gdy w budownictwie indywidualnym nastąpił przyrost ilości oddanych do 20

21 użytku mieszkań o 10,5%, to w przypadku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrost był zdecydowanie większy i osiągnął poziom 29,4% r/r. Pogorszyły się natomiast dane dotyczące wolumenu mieszkań, których budowę rozpoczęto (spadek o 12,6%) oraz ilości udzielonych pozwoleń na budowę mieszkań (o 10,3% r/r). (źródło: Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2012 r. Ministerstwo Gospodarki, luty 2013 r.). Pewną nadzieję na poprawę sytuacji w budownictwie mieszkaniowym w 2013 r., szczególnie w budownictwie wielorodzinnym dają nowe programy: Mieszkanie dla Młodych dla ludzi do 35 roku życia w zakupie pierwszego własnego mieszkania na rynku pierwotnym i propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mająca na celu wsparcie energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego. Beneficjenci programu Mieszkanie dla Młodych mają otrzymać 10 % wartości odtworzeniowej do 50 m2 powierzchni mieszkania na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego oraz dalsze wsparcie w przypadku posiadania dzieci. Program Mieszkanie dla Młodych może wejść w życie już w drugiej połowie 2013 r. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmie z kolei osoby budujące dom jednorodzinny lub kupujące dom czy też mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Zgodnie z założeniami tego projektu dofinansowanie budowy domu pasywnego wyniesie 50 tysięcy złotych, a energooszczędnego 30 tysięcy złotych. Kupujący mieszkanie w budynkach pasywnych otrzymają wsparcie do 16 tysięcy złotych, a w budynkach energooszczędnych do 11 tysięcy złotych brutto. Zauważyć również należy, że spowolnienie gospodarcze, sprzyja pojawianiu się na rynku coraz bardziej atrakcyjnych cenowo ofert mieszkaniowych. Dla osób, które zainteresowane są zakupem własnego lokalu w całości finansowanego kredytem, może być to czas podejmowania decyzji inwestycyjnych, szczególnie, że nowe regulacje KNF mają ograniczać dostępność takich kredytów. Zgodnie z projektem Rekomendacji S kredyty bez udziału własnego mają być dostępne tylko do końca 2013 roku. O ile utrudni to dostęp do kredytów w latach kolejnych, to może spowodować zwiększony wzrost zainteresowania tego typu kredytami w roku Dobrym sygnałem dla rynku mieszkaniowego mogą być również przewidywania dotyczące złagodzenia polityki kredytowej banków w najbliższych miesiącach bowiem oczekiwane są dalsze obniżki marż ze strony banków. Analitycy przewidują także utrzymanie trendu spadkowego stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Poza rynkiem krajowym w 2013 r. bardzo obiecującym rynkiem dla Polcolorit S.A. pozostaje region Azji Środkowej, "państw-spadkobierców" dawnego ZSRR. Atrakcyjne przedstawia się m.in. rynek płytek w Kazachstanie, który zajmuje obecnie 6 miejsce na liście krajów, do których Spółka eksportuje swoje produkty. Z danych Funduszu Inwestycyjnego Kazachstanu wynika, że produkcja ceramiki sanitarnej i płytek ceramicznych jest w Kazachstanie bardzo słabo rozwinięta i dlatego produkty te są w dużej ilości importowane (97% w 2012 roku), przede wszystkim z Rosji, Chin, Turcji i Włoch ale również z Polski. W wyniku analizy prowadzonej przez Centrum Informacji i Informatyki Agencji Republiki Kazachstanu do spraw Statystyki, obecnie do najbardziej popularnych i niezbędnych w kraju materiałów budowlanych należą m.in.: cegły, płyty i płytki ceramiczne oraz ceramiczne wyroby ogniotrwałe. 3.2 Perspektywy Spółki w roku 2013 Analizując stan rynku, jego perspektywy oraz własne możliwości działalności, jak również uwzględniając już dokonane, wykonywane i zaplanowane zmiany w obszarach zarządzania organizacji, zmiany strategii dystrybucji, zmiany w strukturze asortymentowej, reorganizacji rynków zbytu produktów i reorganizacji poziomów cenników dla grup produktów Spółka ocenia rok 2013 jako pozytywnie rokujący dla Spółki. O 21

22 ile trudno spodziewać się szybkiego powrotu do poziomu sprzedaży z lat liczymy, że w roku 2013 uda nam się odwrócić trend spadkowy w wolumenie sprzedaży naszych produktów. Jako jedno z istotnych narzędzi i środków do zwiększenia sprzedaży widzimy m.in. uruchomioną pod koniec 2012 r. platformę B2B. Liczymy również, że efektywnymi środkami będą zmodyfikowana strona internetowa oraz wprowadzone nowe standardy ekspozycyjne. Jako istotne postrzegamy równie wprowadzenie w życie nowych warunków handlowych dla poszczególnych kanałów dystrybucyjnych. W odniesieniu do mocy produkcyjnych podjęto decyzje w zakresie wyodrębnienia bazy podstawowej teł i dekoracji (24 łazienki, 12 podłogi, 6 kuchnie) dla kolekcji adresowanych na rynek krajowy i eksport. Decyzje te poprzedziła inwentaryzacja stanu posiadania wzorów, kolekcji oraz faktycznego popytu sprzedaży w zdefiniowanych kanałach dystrybucji oraz zebranie opinii wewnętrznych oraz informacji zewnętrznych z rynku krajowego i eksportu. Na bazie tego zestawu stanowiącego podstawę kompletności, spójności, stabilności ekspozycyjnej, budowana będzie oferta uzupełniająca. Zawierać ona będzie dedykowane wzory, lub dedykowane dekoracje wykorzystujące tła z grupy podstawowej dla zdefiniowanych kanałów dystrybucji lub/i największych odbiorców. Baza wyprzedaż zawierać będzie wszystkie inne pozycje przeznaczone do stopniowej likwidacji zapasu. W 2013 r. Polcolorit S.A. liczy na zwiększenie przychodów ze sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach eksportowych. Wyniki IV kwartału 2012 pokazują, iż zmiany jakie prowadzi Spółka umożliwiają wzrost przychodów rok do roku. Nie jest tu przeszkodą stagnacja i słabe perspektywy dla branży w 2013 roku. Oferta jaka dziś dysponuje Spółka i warunki współpracy dla swoich partnerów jest interesująca i powoduje pozytywne reakcje handlowe. Spółka jest również w trakcie renegocjacji umów kredytowych, których zmiana umożliwi realizację założeń na 2013 rok, w tym unowocześnienie produkcji, oferty handlowej oraz produkcję umożliwiającą realizację zwiększonych przychodów w 2013 roku. Kluczowymi dla realizacji założonych celów dla Spółki na rok 2013 jest wykonanie i utrwalenie: - zmiany w organizacji zarządzania Spółką, - inwestycji i zmian w obszarze produkcji, - zmiany w organizacji rynków zbytu i ich zarządzania, - zmiany w asortymencie i grupach produktowych będących podstawą przychodów Spółki, - zmiany w systemie dystrybucji i asortymencie dla wyodrębnionych kanałów zbytu, - zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami marketingowymi na rynku oraz zwiększenie efektywności nowych inwestycji marketingowych, - przeprowadzenie procesu racjonalnego upłynnienia posiadanych przez Spółkę zapasów magazynowych. 3.3 Zarys strategii POLCOLORIT S.A. Podstawowym celem Spółki na rok 2013 jest kontynuacja pozytywnych zmian restrukturyzujących Spółkę, które przyniosły w IV kwartale 2012 roku widoczny efekt w postaci stabilizacji funkcjonowania Spółki, podniesienia efektywności prowadzonych działań, zwiększenia efektywności pracy działów mających bezpośredni wpływ na przychody i koszty Spółki w roku W ramach powyższego przewidywana jest kontynuacja i podejmowanie następujących działań: 22

23 Obszar finansowy - stworzenie precyzyjnego budżetu kosztów wydziałowych dla Spółki na rok 2013 w oparciu o analizę lat ubiegłych i możliwości wprowadzenia oszczędności wraz z systemem monitoringu tych kosztów dla miejsc ich powstawania, - negocjacje w obszarze stałych umów usług serwisowych, prawnych, pracy, dostaw surowców i materiałów pośrednich w celu obniżenia kosztów na lata , - systemowa modyfikacja umów o pracę z wyodrębnieniem części uznaniowej, jako narzędzia podnoszącego jakość i wydajność pracy osób zatrudnianych przez Spółkę, - zmiany struktury obszarów handlowych, zmiany formy umów z Przedstawicielami Handlowymi, obniżenie kosztów na rok Obszar zarządczy - utrwalenie oraz dalsza optymalizacja zmian w strukturze organizacyjnej Spółki wprowadzająca większą efektywność w obszarach wydziałów zadaniowych i umożliwiająca zwiększoną kontrolę wykonywania zadań, - zwiększenie udziału osób zajmujących stanowiska kierownicze w procesach decyzyjnych, analitycznych, zwiększenie odpowiedzialności za prowadzone wydziały i wykonywane działania. Obszar produktowy - dalsza analiza posiadanego portfolio produktowego, kanałów dystrybucji, skuteczności sytemu dystrybucji, poziomów cen odsprzedaży, warunków handlowych dla odbiorców, - wydzielenie bazy podstawowej i uzupełniającej w zakresie kolekcji, bazy wyprzedaży; - opracowanie oraz wdrażanie począwszy od I kwartału 2013 r. portfolio produktowego pod potrzeby właściwych kanałów dystrybucji z uwzględnieniem ich preferencji zakupowych, - wyodrębnienie tzw. pozycji załadunkowych do grupy ekonomicznej, w znacznym stopniu w 2013 roku będzie oparte o posiadane zapasy magazynowe przeznaczone do wyprzedaży. Obszar sprzedaży Kraj: zmiana organizacyjna rynku i struktury przedstawicieli handlowych, - zmiana i standaryzacja umów handlowych w oparciu o kanały dystrybucji, - zwiększenie różnicowania oferty kierowanej do kanałów dystrybucji i zwiększenie atrakcyjności konkurencyjnej produktów Spółki, - zmiana sytemu dystrybucji marketingu produktowego do klientów Spółki, - oparcie realizacji budżetów przychodów w oparciu o kontrakty roczne z największymi odbiorcami rynku, - uruchomienie działu obsługi inwestycji jako stałego elementu dystrybucji produktów z dedykowanym specjalistą dla zwiększenia przychodów w tym kanale dystrybucji, w tym obsługi zapasów magazynowych i wyprzedaży. Eksport: zmiana organizacyjna runku i struktury przedstawicieli handlowych, 23

24 - zwiększenie zróżnicowania oferty kierowanej do klientów eksportowych i zwiększenie atrakcyjności konkurencyjnej produktów Spółki, - uruchomienie w III kwartale 2013 r. platformy B2B dla klientów eksportowych, - oparcie realizacji budżetów w 2013 na założenia sprzedaży rocznej i wynikające z nich poziomy rabatów. Obszar produkcji - uzyskanie i zwiększenie kontroli kosztów wytworzenia produktów poprzez zmiany organizacyjne i zmiany wynikające z nowych umów o pracę, - zwiększenie kontroli wykonania jakości, - zwiększenie kontroli wykonania ilości m2 i szt., - zmiany surowców wykorzystywanych w procesach produkcji, poprawa jakości, zwiększenie wydajności m2 i szt. - inwestycje w celu uzyskania: zwiększenia wydajności m2 i szt., podniesienia jakości, zwiększenia konkurencyjności produktu, zmniejszenia kosztów wytworzenia na m2 i szt. Obszar zatrudnienia - systemowa zmiana umów o prace w 2013 roku z wyodrębnieniem części uznaniowej, jako narzędzia podnoszącego jakość i wydajność pracy osób zatrudnianych przez Spółkę, - zmiany struktury obszarów handlowych, zmiany formy umów z Przedstawicielami Handlowymi, obniżenie kosztów na rok 2013, - zatrudnienie nowych pracowników i migracja stanowiskowa w celu podniesienia kompetencji i umiejętności na wrażliwych stanowiskach w obszarach produkcji i zarządzania wydziałami. 3.4 Identyfikacja oraz metody zarządzania ryzykami prowadzonej działalności Występowanie ryzyk jest naturalnym zjawiskiem mającym miejsce w różnych procesach biznesowych oraz każdej branży. Samo występowanie ryzyk nie jest zatem czymś nienaturalnym, istotne jest natomiast, aby ryzyka były we właściwy sposób identyfikowane oraz zarządzane m.in. poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie możliwości ich nieprzewidzianego wystąpienia. Wśród istotnych czynników ryzyka można wyróżnić te, które są niezależne od Emitenta, jak i związane bezpośrednio z jego działalnością. Kluczowe dla działalności Spółki ryzyka oraz metody zarządzania nimi opisane zostały poniżej Ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji Identyfikacja ryzyka Spółka zużywa w procesie produkcyjnym znaczące ilości gazu ziemnego, energii elektrycznej i surowców, które stanowią kluczowe pozycje technicznego kosztu wytworzenia. Zwiększenie poziomu cen gazu, energii elektrycznej lub surowców może niekorzystnie wpłynąć na zaplanowane wyniki działalności spółki, a w dalszej konsekwencji na konieczność podwyżek cen sprzedawanych produktów. Szczególnie w przypadku gazu występuje uzależnienie od dostawcy o pozycji monopolistycznej. 24

25 Zarządzanie ryzykiem Spółka przykłada dużą wagę do kontroli i ograniczania kosztów na poszczególnych etapach produkcji, m.in. poprzez optymalizację procesu planowania produkcji. Ponadto w 2013 r. Spółka podejmie dalsze działania zmierzające do zmniejszania kosztów produkcji poprzez modyfikacje linii wypału płytek ceramicznych. W zakresie surowców Spółka eliminuje ryzyko zwiększenia kosztów poprzez realizację polityki dywersyfikacji dostaw oraz unikania uzależnienia Ryzyko związane z niepełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych Identyfikacja ryzyka Sytuacja utrzymującej się nadwyżki mocy produkcyjnych ponad realizowany poziom sprzedaży, pomimo wzrostu przychodów Spółki, jakie miało miejsce w IV kwartale 2012 roku, powoduje ryzyko czasowego ograniczania skali produkcji, wzrostu kosztów jednostkowych, a w ostateczności zmniejszenia marż ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, że utrzymujący się niski poziom sprzedaży spowoduje dalsze zmniejszanie się poziomu produkcji, a tym samym konieczność ponoszenia kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych. Oznaczać to może spadek rentowności, gdyż większa część stałych kosztów produkcyjnych obciążać będzie bezpośrednio wynik finansowy spółki. Zarządzanie ryzykiem Aby temu przeciwdziałać, realizując politykę obecności w segmencie średnim i wyższym, Spółka zamierza analizować i dostosowywać produkcję i sprzedaż bieżącą do realnych możliwości wykonania w 2013 roku, z uwzględnieniem zmian prowadzonych w ofercie handlowej, wzmacniać realizacją określonych ilościowo i wartościowo w czasie stałych zamówień m.in. poprzez projekty pipe-line oraz kontraktów na dostawę produktu w uzgodnionych cenach i asortymencie Ryzyko związane z dostępnością wysokiej jakości surowców Identyfikacja ryzyka W procesie produkcji płytek ceramicznych spółka wykorzystuje wysokiej jakości surowce naturalne. Aby uzyskać wysoką jakość produktu wymagane są składniki o niskim poziomie zanieczyszczeń. Uzyskanie żywych kolorów wymaga zastosowania masy, która nie powoduje przebarwień szkliw na powierzchniach licowych płytki. Istnieje ryzyko dostępności surowców o wymaganych parametrach jakościowych lub okresowy spadek ich jakości, a spółka może być zmuszona do zmiany stosowanych receptur. Zarządzanie ryzykiem Spółka zabezpiecza się przed tym ryzykiem tworząc zamienne receptury, z wykorzystaniem właściwych zamienników oraz pracuje z alternatywnymi dostawcami nie zaprzestając stałych prób jakościowych prowadzonych m.in. we własnym laboratorium Ryzyko związane ze zmianami oczekiwań konsumentów Identyfikacja ryzyka Rynek płytek ceramicznych charakteryzuje się występowaniem częstych i zmiennych trendów mody, co powoduje konieczność podążania przez producentów za zmiennymi oczekiwaniami nabywców. Możliwe niedopasowanie oferowanego asortymentu do oczekiwań klientów stwarza ryzyko powstania nadmiernych zapasów lub też konieczności ich sprzedaży po niższych cenach. Ryzyko niedopasowania asortymentu do gustów nabywców rośnie wraz z poszerzeniem oferty o nowe wzory (nowości). 25

26 Zarządzanie ryzykiem Aby ograniczyć to ryzyko spółka obserwuje występujące na rynku trendy oraz dopasowuje ofertę produktową do gustów i wymagań klientów. Odbywa się to m.in. poprzez pierwotne badanie rynku (zbieranie opinii) jak i udziały w imprezach targowych, w tym głównych międzynarodowych. Jednocześnie Spółka stosuje politykę zróżnicowania kolekcji oraz dekoracji ceramicznych do bazowej płytki ceramicznej zapewniając swoim odbiorcą minimalizację ryzyka nadmiernej walki cenowej w obrębie jednej kolekcji płytek ceramicznych Ryzyko związane z niepewnością na rynkach wschodnich Identyfikacja ryzyka Rynki wschodnie, które pozostają głównymi rynkami eksportowymi Spółki charakteryzują się niższą w porównaniu z krajami Unii Europejskiej transparentnością zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Może to nieść ze sobą nieoczekiwane problemy natury prawnej lub finansowej wynikającej np. z kosztów spedycji. Dodatkowo, przedłużający się kryzys, może utrudniać prowadzenie działalności eksportowej przez Spółkę, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki. Jednocześnie Spółka zakłada szybszy przyrost sprzedaży na rynkach zagranicznych w porównaniu do rynku krajowego i upatruje w niej możliwości odwrócenia spadkowego trendu sprzedaży. Zarządzanie ryzykiem Polcolorit S.A. zarządza ryzykiem niepewności na rynkach wschodnich na wiele sposobów. Jednym ze sposobów na osiągnięcie założonych poziomów sprzedaży eksportowej jest pozyskiwanie nowych rynków zbytu na południu Europy, czemu służy organizacja magazynu w Rumunii (kraje obsługiwane przez ten magazyn to: Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowenia, Mołdawia, Kosowo) oraz wzmocnienie aktywności na rynku niemieckim poprzez większą alokację zasobów. Ponadto dokonano reorganizacji struktur sprzedaży na rynkach Ukraińskim, Rosyjskim, Krajów nadbałtyckich oraz Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i Gruzji. Ryzyko niewypłacalności niektórych klientów oraz ewentualne trudności w ściąganiu należności na tych rynkach są ograniczane poprzez monitoring historii płatniczej, stanu rotacji należności oraz poziomu należności przeterminowanych. Istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko na rynkach wschodnich jest ostrożna polityka kredytowania odbiorców oraz ubezpieczanie części wierzytelności Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną krajów strefy euro Identyfikacja ryzyka W 2013 r. nadal istnieje ryzyko wystąpienia kryzysu finansów publicznych w szczególności w krajach strefy euro. Z uwagi na bardzo ścisłe powiązania gospodarki krajowej z tym obszarem gospodarczym istnieje możliwość pogorszenia koniunktury, w efekcie czego popyt na produkty Spółki może utrzymywać się na niższym od zakładanego poziomie. Zarządzanie ryzykiem Spółka stara się zmniejszyć to ryzyko poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej m.in. poprzez wprowadzanie nowych kolekcji, zwiększenie popytu na wyroby Spółki m.in. poprzez liczne mitingi oraz imprezy targowe oraz dywersyfikację kanałów zbytu na rynkach eksportowych w szczególności poprzez aktywne poszukiwanie nowych rynków, w szczególności takich na których do tej 26

27 pory produkty Spółki nie były obecne lub ich sprzedaż może być zwiększana (np. rynek rumuński, niemiecki i inne) Ryzyko związane z relacją kursu walut Identyfikacja ryzyka Znaczącą część zakupów surowców niezbędnych do produkcji oraz zakupów inwestycyjnych, Spółka realizuje na rynkach zagranicznych. O ile stabilny kurs walutowy nie ma wpływu na wyniki Spółki, to przy niekorzystnych zmianach kursów walutowych Spółka może być narażona na zwiększone koszty. Zarządzanie ryzykiem Sposobem na zabezpieczenie się przed negatywnymi wahaniami kursów walut jest m.in. stosowanie hedgingu naturalnego polegającego na tym, że koszty oraz przychody denominowane są w tej samej walucie obcej (głównie EUR). Obserwowany wzrost pozycji kosztowych denominowanych w EUR Spółka planuje zniwelować poprzez założony w strategii wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych. W 2012 roku Spółka nie stosowała natomiast i nie stosuje obecnie transakcji zabezpieczających związanych z opcjami walutowymi ani innymi instrumentami zabezpieczającymi ryzyko walutowe Ryzyko związane z sytuacją na rynku kredytów hipotecznych i mieszkań Identyfikacja ryzyka Poziom sprzedaży Spółki uzależniony jest od tempa rozwoju budownictwa oraz gospodarki remontowej. Ewentualne dalsze zmniejszanie się akcji kredytowej, zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów poprzez np. zwiększanie poziomu udziału własnego, etc. może doprowadzić do osiągnięcia niższego niż planowany poziomu sprzedaży na rynku krajowym. Zarządzanie ryzykiem Głównym sposobem ograniczania przez Spółkę tego ryzyka jest geograficzna dywersyfikacja sprzedaży. Odpowiedzią na utrzymującą się stagnacją na rynku nieruchomości w Polsce jest wzmożony przyrost sprzedaży na rynkach exportowych. Jednocześnie, ze względu na przedłużające się spowolnienie w gospodarce obserwuje się trend zmniejszania stóp procentowych w Polsce co powoduje, że ryzyko ograniczania kredytów jest znacząco niższe niż w latach ubiegłych Ryzyko wzrostu konkurencji ze strony producentów płytek Identyfikacja ryzyka Polski rynek płytek ceramicznych, postrzegany jest jako atrakcyjny, zarówno ze strony krajowych, jak i zagranicznych konkurentów prowadzących działalność o profilu zbliżonym do działalności Polcolorit S.A. Jednocześnie, zachodzące trendy rynkowe, w tym obserwowane zaostrzanie się walki pomiędzy krajowymi firmami o klienta, może powodować spadek cen. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem stopnia nasycenia rynku walka konkurencyjna pomiędzy poszczególnymi podmiotami będzie ulegała dalszemu nasileniu, co może negatywnie wpłynąć zarówno na wielkość przychodów, jak i rentowność realizowaną przez Spółkę. Ponadto zauważyć należy, że Spółka plasuje swoje produkty w średnim i wyższym segmencie rynku, gdzie tradycyjnie dominują firmy włoskie i hiszpańskie. Natomiast dla produktów ekonomicznych największe znaczenie ma rynek krajowy. Obecne spowolnienie gospodarcze spowodowało, że znaczenie rywalizacji wzrosło we wszystkich segmentach produktowych. 27

28 Zarządzanie ryzykiem Polcolorit S.A. podejmuje działania mające na celu utrzymanie pozycji u swoich partnerów handlowych jak i poszukuje możliwości jej zwiększenia. W tym celu m.in. stale unowocześnia i modyfikuje swoją ofertę asortymentową. Realizowana obecnie strategia działania Spółki koncentruje się na konkurowaniu poprzez oferowanie szerokiego asortymentu płytek ceramicznych o wysokiej jakości i atrakcyjnym wzornictwie w segmentach cenowych średnim i wyższym, co stanowi formę ochrony przed podmiotami konkurencyjnymi. Sposobem na wyeliminowanie tego ryzyka jest również ekspansja na rynki, które z uwagi na uwarunkowania historyczne, geograficzne lub występujące na nich ryzyka nie są postrzegane jako atrakcyjne przez dużych konkurentów z branży Ryzyko wystąpienia trudności w ściąganiu wierzytelności Identyfikacja ryzyka Jednym z istotnych ryzyk działalności każdej spółki produkcyjnej jest ryzyko braku otrzymaniu lub otrzymania w niewłaściwym czasie świadczenia (zapłaty) za wyprodukowane i dostarczone klientowi produkty, które mogą wynikać m.in. z problemów z płynnością kontrahenta, a w skrajnych przypadkach jego upadłością. Zarządzanie ryzykiem W ramach zabezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego Spółka współpracuje z ubezpieczycielami: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Przedmiotem ubezpieczenia w KUKE są należności z tytułu kontraktów eksportowych, których zapłata jest realizowana w kredycie krótkoterminowym poniżej dwóch lat. Ochrona ta obejmuje ryzyka nierynkowe tzn.: - prawnie stwierdzoną niewypłacalność dłużnika, - faktyczną niewypłacalność dłużnika, - zwłokę w zapłacie powyżej 6 miesięcy, - jednostronne zerwanie kontraktu lub odmowę zapłaty, - uniemożliwienie transferu należności w walucie płatności w wyniku zdarzeń politycznych, - siłę wyższą poza granicami RP wybuch wojny, zamieszki, awarię nuklearną, pożar itp. Przedmiotem ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. są należności z tytułu dostaw krajowych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są należności bezsporne. Klienci, wobec których nasze zaangażowanie nie przekracza progu ustalonego objęci są automatycznym ubezpieczeniem. W chwili przekroczenia ustalonego odrębnie progu zaangażowania Spółka zgłasza ten fakt do ubezpieczyciela w celu nadania indywidualnego limitu. Od chwili otrzymania limitu należności klientów ubezpieczone są w pełnej wysokości. Udział własny Spółki w ubezpieczeniu wynosi 10%. Współpraca z ubezpieczycielami pozwala Emitentowi na dostęp do bieżących informacji o sytuacji większości klientów i w 90% minimalizuje ryzyko Spółki w tym obszarze. Emitent otrzymał również narzędzia do bieżącego monitorowania odbiorców. W II półroczu 2012 roku przedłużeniu uległa polisa ubezpieczenia należności handlowych z Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie. Okres obowiązywania umowy został przesunięty do dnia 31 lipca 2013 r. Przedmiotem umowy objęte są bezsporne należności z tytułu 28

29 sprzedaży lub dostawy towarów oraz świadczenia usług, które powstały w okresie obowiązywania umowy lub do 90 dni przed jej rozpoczęciem. Maksymalna suma ubezpieczenia to 25-krotność zapłaconej składki za dany rok ubezpieczeniowy Ryzyko utrzymywania się spadkowego trendu sprzedaży Identyfikacja ryzyka Utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu sprzedaży jest kluczowe z punktu widzenia generowanych przepływów finansowych oraz rentowności produkcji w związku z czym pogłębiający się spadkowy trend wolumenu sprzedaży mógłby zagrozić płynności finansowej oraz rentowności. Biorąc pod uwagę sezonowy charakter sprzedaży płytek ceramicznych (najwyższe obroty generowane są w miesiącach marzec październik) oraz stagnację na rynku budowlanym, pomimo optymistycznych wyników sprzedaży w IV kwartale 2012 r. istnieje ryzyko utrzymywania się niskiego lub spadkowego poziomu sprzedaży w I kwartale jak i całym 2013 r. Zarządzanie ryzykiem W celu zapobieżenia powyższemu ryzyku Zarząd Spółki podjął szeroko zakrojone opisane na łamach niniejszego Sprawozdania działania restrukturyzacyjne w Spółce ukierunkowane na zwiększenie wolumenu sprzedaży i odwrócenie trendu spadkowego w roku Sukcesy w zakresie wyhamowania trendu spadkowego opisane zostały w punkcie 1.3 powyżej pn. Komentarz do kluczowych danych operacyjnych. Przypomnijmy w tym miejscu, że w 2012 r. Spółka odnotowała wzrost eksportu zarówno w ujęciu wartościowym jak i w sprzedaży ogółem: w tym ostatnim zakresie istotne jest dla nas utrzymanie na stabilnym poziomie sprzedaży na rynku rosyjskim, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na rynku ukraińskim. Narzędziem eliminacji tego ryzyka jest również wdrożenie procesu restrukturyzacji w zakresie organizacji procesów biznesowych w Spółce, wprowadzenie na rynek nowych interesujących kolekcji, m.in.: Americano, Laguna oraz Dream, zakończenie procesów zmierzających do intensyfikacji sprzedaży na rynku rumuńskim (skład konsygnacyjny oraz cykl mitingów), owocny udział w imprezie targowej Cersaie Bologna 2012, gdzie zaprezentowana została nowa formuła stoiska targowego, zaprezentowane nowe wzory handlowe, nowa strategia pozyskania klientów obecnych dla zwiększenia naszego udziału w ich ofercie, jak i pozyskanie nowych klientów w tym na rynek niemiecki, na którym dotychczas byliśmy obecni w sposób nieznaczny Ryzyko niskiej płynności finansowej Identyfikacja ryzyka Brak płynności finansowej rozumianej jako brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań to najczęstszy powód upadłości przedsiębiorstw. Na koniec 2012 r. w porównaniu do danych za rok 2011 podstawowe wskaźniki płynności, tj. wskaźnik płynności szybkiej oraz bieżącej pozostały na takim samym poziomie oscylując odpowiednio wokół wartości 0,47 oraz 1,47. Rotacja zapasów w dniach uległa skróceniu z ok. 180 dni w 2011 r. do ok. 176 dni w 2012 r. Nieznacznemu skróceniu uległa jednocześnie rotacja zobowiązań z ok. 212 dni w roku 2011 do 207 dni w roku Wydłużeniu do 1109 dni uległa w 2012 r. rotacja kapitału w dniach (z 804 dni w roku poprzednim), natomiast rotacja aktywów w dniach wydłużyła się w ujęciu r/r o dni 30. Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 2,78%. W Polcolorit S.A., który podobnie jak pozostałe Spółki z branży, narażony jest na sezonowe spadki sprzedaży. Ryzyko to jest najwyższe w miesiącach zimowych, kiedy generowane są mniejsze przepływy 29

30 finansowe z tytułu sprzedaży produktów. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu, tj. marzec 2013 r. sezonowy spadek wysokości przychodów mamy już szczęśliwie za sobą marzec oraz kwiecień to tradycyjnie pierwsze miesiące roku, w których odnotowuje się istotne wzrosty w zakresie sprzedaży. Pomimo powyższego, szczególnie wobec trudnej sytuacji makroekonomicznej, stagnacji na rynku nieruchomości oraz w świetle innych opisanych w niniejszym punkcie ryzyk nie można wykluczyć wystąpienia ryzyka pogorszenia lub utraty płynności finansowej w przyszłości. Na możliwość znacznego pogorszenia płynności finansowej może również wpłynąć decyzja głównego kredytodawcy Spółki, tj. Banku Pekao S.A. w sprawie przedłużenia kredytów krótkoterminowych o ile byłaby ona negatywna. Zarządzanie ryzykiem Zarząd Spółki przykłada dużą wagę do poprawnej analizy czynników mogących spowodować utratę płynności. W celu ograniczenia ryzyka płynności, Emitent na bieżąco monitoruje rzeczywiste jak i prognozowane przepływy pieniężne. Dzięki śledzeniu terminów zapadalności należności i zobowiązań finansowych następuje ich odpowiednie dopasowanie i tym samym odpowiednie utrzymywanie sald środków pieniężnych. Polcolorit S.A. korzysta z profesjonalnych usług renomowanego banku, w którym posiada otwarte linie kredytowe. Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne jest na bieżąco monitorowane. Celem Polcolorit S.A. jest zapewnienie takiego poziomu finansowania, który jest wystarczający z punktu widzenia realizowanej działalności. Monitorowane są zmiany cen surowców oraz wprowadzana jest aktywnie dywersyfikacja dostawców towarów i usług oraz prowadzone są negocjacje z dostawcami w celu przyznania kredytów kupieckich na zasadach zbliżonych do zasad stosowanych dla odbiorców. Dodatkowo Spółka śledzi kondycję finansową swoich partnerów handlowych, by w przypadku trudności finansowych dostawców uniknąć kłopotów z ciągłością produkcji oraz w przypadku odbiorców uniknąć kłopotów i dodatkowych kosztów związanych ze ściąganiem należności przeterminowanych. Zarząd Spółki dąży do sytuacji, by na bieżąco kontrolować zachodzące procesy w firmie oraz szybko reagować na pojawiające się trudności. Jedną z metod zabezpieczenia właściwej płynności było również zwiększenie w Euler Hermes S.A. limitów ubezpieczonych wierzytelności. Wprowadzane są ponadto kolejne elementy mające usprawnić politykę zarządzania płynnością (ograniczenie prowizji dla sprzedawców w przypadku wystąpienia należności przeterminowanych, zwiększenie częstotliwości przekazywanych informacji o stanie należności na poszczególnych rynkach, modyfikacja zasad udzielania bonusów dla klientów zmierzająca do eliminacji należności przeterminowanych). Głównym zadaniem stawianym sobie przez Spółkę, jest budowa wewnętrznego systemu, który pozwoli identyfikować symptomy pojawiających się trudności z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomimo podejmowania działań Zarząd Spółki dostrzega ryzyko związane z utratą płynności finansowej, dlatego też rozważa możliwości zabezpieczenia dodatkowego finansowania bądź skorzystania z factoringu. Równolegle, w celu poprawy płynności, Zarząd spółki wystąpił do głównego banku finansującego działalność z wnioskami o wydłużenie trwania umów kredytów finansujących bieżącą działalność Spółki oraz o zmianę terminarza spłat kredytu inwestycyjnego. Brana jest również pod uwagę opcja zmiany wysokości raty kapitałowej lub czasowe zawieszenie spłaty rat. 30

31 Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na działalność Spółki. Identyfikacja ryzyka Działalność Spółki uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej zarówno w Polsce, jak i innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Popyt na produkty Spółki uzależniony jest od decyzji remontowych klientów. Przedłużające się spowolnienie gospodarcze, wzrastająca stopa bezrobocia i niepewność jutra powodują wstrzymywanie lub rezygnację z planowanych remontów. Sytuacja ta powoduje, że zakładane wzrosty sprzedaży nie są wspomagane naturalnymi czynnikami rynkowymi. Zarządzanie ryzykiem Realizowana obecnie strategia zmian w organizacji zarządzania Spółką, zmian w obszarze produkcji, w organizacji rynków zbytu, w asortymencie i grupach produktowych, wprowadzanie nowych kolekcji, umacnianie się na istniejących rynkach poprzez reorganizację pracy przedstawicieli, rozwój sprzedaży na nowych rynkach (kraje południowo-wschodniej Europy oraz rynek niemiecki) mają w założeniu przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu czynników makroekonomicznych na działalność Spółki. Jednocześnie wdrażany jest program dalszego ograniczania kosztów i racjonalizowania wydatków co stanowi kolejny element planu obrony przed negatywnymi czynnikami rynkowymi Ryzyko wzrostu konkurencji dla płytek ceramicznych ze strony innych materiałów budowlanych i wykończeniowych Identyfikacja ryzyka Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe są jednym z najpopularniejszych materiałów wykończeniowych, jednakże z produktami spółki, konkurują producenci innych materiałów takich jak naturalny kamień, czy drewno. Istnieje ryzyko, że w przyszłości nowe lub istniejące materiały wykończeniowe staną się atrakcyjnym substytutem płytek ceramicznych. Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży oraz wyniki spółki. Zarządzanie ryzykiem Obecnie Spółka ocenia ww. ryzyko jako minimalne. Jednym ze sposobów na zarządzanie tym ryzykiem jest proponowanie klientom płytek imitujących inne materiały w tym np. drewno Ryzyko utraty kluczowych pracowników Identyfikacja ryzyka W ramach prowadzonej w 2012 roku restrukturyzacji, w szczególności w związku z optymalizacją struktury zatrudnienia w Spółce zmniejszono liczbę zatrudnionych osób. Niezależnie jednak od restrukturyzacji ilościowej zatrudnienia Polcolorit S.A. koncentruje się na budowie efektywnie działającego zespołu i w nim upatruje jedno z istotnych źródeł przyszłych sukcesów Spółki. Brak możliwości zatrzymania kluczowych pracowników w firmie, szczególnie w większej skali mogłoby stanowić ryzyko dla jej działalności. Zarządzanie ryzykiem Pozyskując z branży osoby z dużym doświadczeniem oraz kładąc szczególny nacisk na szkolenia pracowników Zarząd dąży do budowania kompetencji. Ponadto rozważa wprowadzenie programu motywacyjnego, by ściślej związać pracowników z firmą. 31

32 3.5 System zarządzania ryzykiem Warunkiem prawidłowej realizacji procesów gospodarczych, identyfikacji ryzyk w poszczególnych rodzajach działalności oraz wykrywaniu i eliminacji potencjalnych zagrożeń we wszystkich aspektach szeroko rozumianej aktywności Spółki jest efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej prowadzonej w sposób ciągły na wszystkich poziomach identyfikacji i ewidencji operacji gospodarczych. Jej wielokierunkowość i niezależności kluczowych elementów ma na celu nie tylko zapewnienie sprawnego systemu eliminującego ewentualne błędy i nieprawidłowości, ale również umożliwiać monitorowanie działań w zidentyfikowanych obszarach funkcjonalnych o podwyższonym ryzyku błędu lub o szczególnym znaczeniu dla efektywności Spółki. Podstawowymi elementami systemu kontroli wewnętrznej w Polcolorit S.A. są: - System kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień, - Procedury opisujące sposób podejmowania decyzji co do realizacji operacji gospodarczych, ich prowadzenia, ewidencji i oceny efektywności wraz z określeniem poszczególnych ról organizacyjnych i odpowiedzialności osób funkcyjnych, - Sformalizowany system obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji finansowo - księgowej, - Wdrożona Polityka Rachunkowości, - Instrukcje normujące zagadnienia inwentaryzacji aktywów, - Procedury sporządzania okresowych informacji finansowych, - Instytucjonalna kontrola wewnętrzna realizowana przez audytora wewnętrznego, - Zintegrowany System Informatyczny z wbudowanym systemem uprawnień i automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzanych danych. 4 Prezentacja sytuacji finansowej POLCOLORIT S.A. 4.1 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym Wyniki finansowe W 2012 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości tys. zł. Oznacza to spadek o 4,96 % wobec roku poprzedniego niemniej jednak, jak opisano to szczegółowo w pkt 1.3 powyżej wynik ten stanowi istotny sygnał możliwości odwrócenia w 2013 r. spadkowego trendu sprzedaży. Liczyć na to pozwalają również wyniki IV kwartału 2012 r., gdzie wyniki wszystkich poszczególnych miesięcy plasowały się powyżej wyników analogicznych miesięcy roku poprzedniego. Porównanie przychodów ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach roku 2012 w stosunku do roku 2011 przedstawia poniższy wykres. 32

33 Sprzedaż [PLN] sty lut mar kwi maj cze lip się wrz paz lis gru Główną przyczyną obniżenia się przychodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest spadek sprzedaży krajowej. Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży w roku 2012 w ostatnim kwartale roku można zaobserwować pozytywną tendencję zmian. Osiągnięte wyniki są znacznie wyższe od wyników uzyskanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Wyniki sprzedaży byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie chwilowe załamanie sprzedaży we wrześniu 2012 r. Załamanie to wynikało z w prowadzonej w sierpniu 2012 r. korekty dostosowującej ceny do realnych kosztów wytworzenia. W 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 koszty sprzedanych wyrobów zmalały o 4,47% i stanowiły 76,64% w wartości przychodów Spółki. Obniżeniu uległy również koszty ogólnozakładowe. Koszty te w porównaniu z rokiem ubiegłym były niższe o 9,61%. Znaczny wzrost kosztów w 2012 roku zaobserwować można na kosztach sprzedaży. Koszty te wzrosły aż o 33,48%. Wzrost ten jest wynikiem podjętej strategii sprzedażowej na rok 2012 oraz lata następne zakładającej zwiększenie nakładów na ekspozycje wynikające z potrzeby wyeksponowania oferowanych produktów i aktualizacji oferty na już istniejących ekspozytorach. W 2012 roku marża brutto na sprzedaży uległa nieznacznemu obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego z 23,8% do 23,4%. Niższa marża w analizowanym okresie sprawozdawczym spowodowana jest przede wszystkim znacznie niższymi wartościami osiąganymi w I półroczu 2012 roku, co z kolei jest wynikiem wzmożonej akcji wyprzedażowej prowadzonej w tym czasie w Spółce mającej na celu zmniejszenie stanów magazynowych Sytuacja majątkowa struktura aktywów i pasywów Na koniec roku obrotowego aktywa Spółki wynosiły tys. zł., w tym aktywa trwałe tys. zł, a aktywa obrotowe tys. zł. Po stronie pasywów rok 2012 zamknął się w następujących liczbach: wartość kapitału własnego wyniosła tys. zł, rezerwy na zobowiązania 367 tys. zł. zobowiązania długoterminowe tys. zł, a zobowiązania krótkoterminowe tys. zł. W ciągu roku suma bilansowa zmniejszyła się o tys. zł. Spadek wartości aktywów wynika w głównej mierze ze spadku zapasów oraz należności handlowych. W roku 2012 w aktywach obrotowych Spółki pojawiła się nowa pozycja: aktywa zaklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. W pozycji tej ujęto przejęty za przeterminowane należności grunt o wartości bilansowej 830 tys. zł. W pasywach Spółki na uwagę zasługuje zmniejszenie o 5,88 mln zł zobowiązań długoterminowych, co stanowi obniżenie tej pozycji o niemal 30% w ujęciu r/r. 33

34 4.1.3 Sytuacja pieniężna Środki pieniężne według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły tys. zł, co oznacza zwiększenie się w stosunku do analogicznego dnia roku poprzedniego, kiedy wynosiły 532 tys. zł. Na kwotę tą w 2012 r. składały się głównie środki zgromadzone na rachunkach bankowych złotowych i walutowych o łącznej wartości tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w roku 2012 zamknęły się kwotą tys. zł, co stanowiło wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 870 tys. zł i wynikało w głównej mierze ze zmiany stanu należności i zapasów. Z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki spowodowaną koniecznością regulowania zbyt wysokich rat kredytu inwestycyjnego Zarząd zmuszony był istotnie ograniczyć inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. Wobec powyższego przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły w 2012 roku (-) 88 tys. zł w stosunku do (-) 589 tys. zł w roku ubiegłym. W związku z uruchomieniem kredytu a Axion Swiss Bank zwiększeniu uległy ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej i wyniosły (-) tys. zł Analiza wskaźnikowa W tabeli poniżej zostały zawarte wybrane wskaźniki finansowe obrazujące sytuację Spółki w 2012 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. LP WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚĆ SPRZEDAŻY -15,89% -10,84% 2. ZYSKOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -15,73% -16,02% 3. ZYSKOWNOŚĆ BRUTTO -21,99% -18,80% 4. ZYSKOWNOŚĆ NETTO -23,09% -19,24% 5. RENTOWNOŚĆ NETTO -18,93% -16,19% 6. ZYSKOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO -9,90% -8,61% 7. ZYSKOWNOŚĆ AKTYWÓW -7,09% -5,92% 8. WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 1,47 1,47 9. WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ 0,47 0, ROTACJA ZAPASÓW W DNIACH 176,00 179, ROTACJA NALEŻNOŚCI W DNIACH 91,93 95, ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ W DNIACH 207,10 211, ROTACJA KAPITAŁU W DNIACH 1108,97 804, ROTACJA AKTYWÓW W DNIACH 1193, , UDZIAŁ KAPITAŁU WLASNEGO W FINANSOWANIU AKTYWÓW 71,57% 68,79% 4.2 Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik oraz ich ocena Głównym zdarzeniem o charakterze nietypowym mającym wpływ w 2012 roku na osiągnięte wyniki finansowe były przestoje produkcyjne, będące wynikiem wysokiego poziomu zapasów magazynowych, jak również wysokiej wydajności linii produkcyjnej oraz wynikającej z niej specyfiki produkcji, która jest najbardziej rentowna przy realizacji dużych partii w krótkim czasie (a więc przy dużym obłożeniu linii) oraz aktualnego poziomu realizowanej sprzedaży. Decyzje o czasowym zatrzymaniu linii produkcyjnych o ile przekładają się na obciążenie produkcji w tym okresie większymi kosztami wydziałowymi to jednocześnie wpływają na poprawę płynności finansowej oraz uniknięcie straty w wyniku kontynuacji produkcji (brak możliwości szybkiego upłynnienia produktu przy kosztach m.in. wytworzenia i składowania). W czasie tych przestojów pracownicy firmy dokonują niezbędnych przeglądów, napraw i 34

35 remontów posiadanego przez Spółkę parku maszynowego. W sytuacji gdy ze względów ekonomicznych przestoje są uzasadnione Zarząd podejmuje decyzję o czasowym wyłączaniu z produkcji jednego z zakładów i wtedy prowadzone są na terenie Spółki różnego rodzaju prace porządkowe, remontowe, czy też inwentaryzacyjne. Z uwagi na powyższe Spółka zakłada możliwość wystąpienia przestojów produkcyjnych również w przyszłości. 4.3 Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych W 2012 r. nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 4.4 Opis istotnych pozycji pozabilansowych W 2012 roku Spółka zawarła cztery nowe umowy leasingowe z BRE Leasing Sp. z o.o. Przedmiotem leasingu są samochody osobowe o łącznej wartości ,49 zł. Każda z umów zawarta została na okres 36 miesięcy. Ponadto dalej kontynuowane były umowy zawarte w 2011 roku z Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. oraz BRE Leasing Sp. z o.o.. Przedmiotem obu umów są samochody osobowe o łącznej wartości ,72 zł. W 2012 roku nie występowały inne istotne pozycje pozabilansowe. W szczególności nadmienić należy, że Spółka nie udzielała poręczeń. 4.5 Przyszła sytuacja finansowa Prognozy wyników finansowych Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2012 ani na rok obrotowy Przewidywana sytuacji finansowa W 2013 roku Spółka zamierza kontynuować dotychczasowe działania i podejmować nowe rozwiązania z obszaru zarządczego oraz finansowego zmierzające do poprawy obecnej sytuacji finansowej. W roku 2012 Polcolorit prowadził szereg rozmów związanych z uruchomieniem usługi factoringu. W roku 2013 r. planowane jest podjęcie ostatecznej decyzji co do partnera w tym zakresie i skorzystania z factoringu pełnego w odniesieniu do należności około 50 odbiorców naszych wyrobów. Ponadto podejmowane są rozmowy z głównym kredytodawcą Spółki Bankiem Pekao S.A. mające na celu zmianę wysokości raty kapitału kredytu inwestycyjnego bądź czasowe zawieszenie jej spłaty. Działania takie umożliwiłyby znaczące poprawienie płynności finansowej oraz przesunięcie środków finansowych na niezbędne w ocenie Zarządu inwestycje wymagane dla poprawy jakości produkowanych wyrobów i zmniejszenia jednostkowych kosztów wytworzenia. Ponadto Spółka przewiduje, że działania podejmowane w zakresie zmian zarządczych, produktowych, sprzedażowych i produkcyjnych, opisanych szczegółowo w pkt 3.3. niniejszego sprawozdania, w roku 2013 przyniosą wymierne efekty w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zyskowności Ważniejsze zdarzenia mogące mieć w przyszłości znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Na wyniki finansowe Spółki w przyszłości istotne znaczenie będą miały zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. 35

36 Do czynników wewnętrznych istotnych dla dalszego rozwoju firmy można zaliczyć: - wzrost sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, - zmiany w asortymencie i grupach produktowych będących podstawą przychodów Spółki, - zmiany w systemie dystrybucji i asortymencie dla wyodrębnionych kanałów zbytu, - zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami marketingowymi na rynku oraz zwiększenie efektywności nowych inwestycji marketingowych. Wśród czynników zewnętrznych największą rolę odgrywa: - sytuacja makroekonomiczna w Polsce, jak również na świecie, - koniunktura na rynku płytek ceramicznych, - wzrost cen surowców niezbędnych do produkcji płytek, - zmiany technologii produkcji, - moda i zmiana gustów, zastępowanie płytek ceramicznych innymi materiałami wykończeniowymi, - możliwość pozyskiwania kapitałów obcych. 4.6 Zasoby oraz instrumenty finansowe Ocena zarządzania zasobami finansowymi Zasoby finansowe Polcolorit S.A. pozwalają na wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Płynność finansowa nie stwarza zagrożeń w działalności gospodarczej Spółki, choć stan posiadanych środków finansowych stanowi istotną barierę dla rozwoju i osiągnięcia wzrostu sprzedaży oraz wyklucza możliwość ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitały własne stanowiły ponad 72 % sumy bilansowej Spółki, wskaźnik płynności bieżącej wynosił 1,47 a płynności szybkiej 0,47. Suma należności z tytułu dostaw i usług oraz środków pieniężnych pokrywała na dzień bilansowy w 45 % zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji W dniu 30 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polcolorit S.A. podjęło Uchwałę nr 22 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych ( ). Zgodnie z powyższa uchwałą Spółka wyemitowała w trybie subskrypcji prywatnej imienne warranty subskrypcyjne, z prawem do łącznego objęcia nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż ,20 zł emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w celu konwersji na akcje zobowiązań Spółki głównie z tytułu pożyczek pozyskanych w 2011 i 2012 r. Konwersja ta została dokonana, tym samym istotnej poprawie uległa struktura bilansu Spółki. Szczegółowe informacje nt. Emisji warrantów subskrypcyjnych zostały zamieszczone w pkt Wykorzystywane instrumenty finansowe Spółka nie wykorzystuje aktywnie instrumentów finansowych. Jedynym wyjątkiem był swap stopy procentowej IRS (z ang. Interest Rate Swap), który został zawarty przez Polcolorit S.A. w trakcie trwania umowy kredytu na finansowanie budowy nowego zakładu produkcyjnego z bankiem Pekao S.A. 36

37 w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej. Na dzień 2 lipca 2012 instrument ten został rozliczony i zamknięty Zarządzanie ryzykiem finansowym Do podstawowych instrumentów finansowych w Spółce, należą kredyty bankowe i środki pieniężne. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Główne ryzyka wynikające z instrumentów finansowych spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd analizuje zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka zasady te zostały w skrócie omówione poniżej Ryzyko stóp procentowych Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych. Ze względu na uzależnienie oprocentowania posiadanych kredytów długoterminowych od wskaźnika WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych dla Spółki korzystnie działa spadek stóp procentowych. W celu ograniczenia tego ryzyka w Spółce przeprowadzane są analizy trendów historycznych kształtowania się stóp procentowych. W przypadku trendów spadkowych Spółka gotowa jest do zawarcia transakcji zabezpieczających to ryzyko. W ocenie Spółki konieczność taka nie wystąpiła jednak w 2012 roku. Spółka kontynuowała natomiast zawartą w 2007 roku transakcje terminową: swap stopy procentowej IRS w nominale tys. zł, po kursie 5,97. Transakcja była rozliczana comiesięcznie. W dniu 2 lipca 2012 r. instrument ten został rozliczony i zamknięty Ryzyko związane z kursem walut Spółka prowadzi transakcje importowe i eksportowe w walutach USD i EUR na znaczącą skalę. Zmiana kursu walut do złotego może być przyczyną osiągnięcia niższych od zamierzonych wyników. Wahania kursów wpływają na wynik finansowy Spółki. Polcolorit S.A. prowadzi transakcje zarówno w zakresie eksportu jak i importu, ryzyko wahań kursowych jest więc do pewnego stopnia kompensowane. Sprzedaż produktów i zakupy surowców w walutach obcych (import i eksport) należą do podstawowej działalności spółki. Przyszłe przepływy pieniężne z tego tytułu są narażone na zmianę ich wartości wynikającą z różnic kursów walut, a dostępne możliwości zabezpieczenia ryzyka walutowego, ze względu na występującą na rynkach eksportowych niepewność, są ograniczone. W szczególności skala kompensacji pomiędzy przychodami i kosztami walutowymi stała się mniej przewidywalna Ryzyko kredytowe Z należnościami wynikającymi ze sprzedaży do klientów wiąże się ryzyko kredytowe. Każdego roku część należności zostaje utracona (są tworzone odpisy aktualizujące). Ryzyko kredytowe związane z należnościami od klientów jest ograniczane stosowaną polityką sprzedaży i kredytu kupieckiego, stosowane narzędzia: -limitowanie sprzedaży na pojedynczy podmiot (limity kredytowe), -współpracę z wieloma podmiotami, tak że żaden nie ma pozycji dominującej, -ubezpieczenie większości należności, 37

38 -inne zabezpieczenia (na przykład weksle gwarancyjne, czeki bankowe datowane). Zadłużenie poszczególnych klientów jest monitorowane i w przypadku wystąpienia problemów podejmowane są działania mające na celu ściągnięcie należności. Przy ustalaniu zasad ograniczania ryzyka kredytowego są brane pod uwagę również utracone korzyści, wynikające ze zmniejszonej sprzedaży do danego klienta, wskutek przyjętych ograniczeń. 4.7 Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej MSSF UE. MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE. W 2012 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w rocznych okresach sprawozdawczych od 1 stycznia 2012 r. Przyjęcie nowych i zatwierdzonych przez UE standardów i interpretacji nie spowodowało zmian w zasadach rachunkowości Spółki wpływających na wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2010 oraz 2011 rok. Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejska, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. 5 Ład Korporacyjny 5.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego stosowany przez Polcolorit S.A. Zarząd Spółki Polcolorit S.A. oświadcza, że w 2012 roku w Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (DPSN). Powyższy dokument stanowi Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r. z późn. zm. oraz jest on zamieszczony na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem 38

39 Obowiązek stosowania przez Emitenta DPSN wynika z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w myśl którego w przypadku podjęcia Przez Radę Giełdy na wniosek Zarządu GPW uchwały, przyjmującej zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych będących emitentami m.in. akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, emitenci powinni stosować te zasady ładu korporacyjnego. Zasady DPSN określone w uchwale nie są przepisami obowiązującymi na GPW w rozumieniu Regulaminu Giełdy i maja charakter prawa miękkiego. Pierwsza części zbioru zasad DPSN pt. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych zawiera wytyczne dotyczące dobrych praktykach spółek giełdowych, których stosowanie przez Spółki giełdowe jest zupełnie dobrowolne. Nadmienić należy, że w 2012 roku miały miejsce zmiany w dokumencie zasad DPSN. W dniu 21 listopada 2012 r. uchwałą nr 19/1307/2012 w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Giełdy wprowadziła zmiany do zasad DPSN przyjmując jednocześnie tekst jednolity tychże zasad, który dostępny jest pod adresem internetowym 5.2 Zasady ładu korporacyjnego od których Spółka odstąpiła Intencją Zarządu Spółki jest docelowe wdrożenie w przyszłości wszystkich zasad DPSN. Z uwagi jednak na obecną sytuację finansową nie jest wskazane przyjmowanie tych zasad, które mogłyby narażać Spółkę na koszty niewspółmierne w porównaniu do potencjalnych korzyści, co było główną przyczyną odstąpienia przez Spółkę w roku 2012 (ze skutkiem na rok 2013) od stosowania niektórych zasad DPSN. Cz. I pkt 9 DPSN GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, jak również w I połowie 2012 r. parytet udziału kobiet i mężczyzn w organach zachowany był w Zarządzie Spółki. W trackie roku 2012 jak i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania parytet ten nie jest zachowany w Radzie Nadzorczej Spółki, która w omawianym okresie składała się z mężczyzn. W tym miejscu Spółka informuje, że wybór kandydatów do organów Spółki odbywa się w oparciu o otrzymane od kandydatów dokumenty aplikacyjne z poszanowaniem przepisów prawa. Kluczowa dla wyboru jest analiza doświadczenia, wykształcenia, posiadanych kompetencji i przygotowania merytorycznego. Cz. I pkt 12 DPSN - Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Cz. IV pkt. 10 DPSN Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na (i) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,(ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Statut Spółki nie przewiduje udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w związku z czym powyższa rekomendacja jak również zasada DPSN, dotyczące odbywania elektronicznych walnych zgromadzeń nie mogą być realizowane w praktyce. Cz. II pkt 2 DPSN - Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1 Emitent dokłada wszelkich starań aby powyższa zasada DPSN była stosowana w jak najszerszym zakresie. W tym miejscu przypomnijmy, że jednym z zamierzeń Spółki na II połowę 2013 r. jest 39

40 uruchomienie platformy B2B dla odbiorców zagranicznych. Niestosowanie powyższej zasady w całości jest spowodowane wysokimi kosztami tłumaczeń wybranych elementów określonych w cz. II pkt. 1 zasad DPSN, aczkolwiek Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania tej zasady w przyszłości. 5.3 Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polcolorit S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym IFS. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych przepisów prawnych. Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Polcolorit S.A., są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydawane dotychczas opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z kluczowych elementów kontroli jest również weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. W obszarze zadań biegłego rewidenta są m.in.: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona uznanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania Politykę Rachunkowości oraz Plan Kont zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów kontroli działalności Spółki. 5.4 Akcjonariat Kapitał zakładowy Spółki Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ,90 zł i dzieli się na: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, przy czym jedna akcja daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenie kapitału zakładowego W 2012 r. miała miejsce zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta. 40

41 W dniu 30 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polcolorit S.A. podjęło Uchwałę nr 22 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Spółka mogła wyemitować w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż imienne warranty subskrypcyjne, z prawem do łącznego objęcia nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż ,20 zł emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w celu konwersji na akcje zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek pozyskanych w 2011 i 2012 r. (o ich zawarciu Spółka informowała we wcześniejszych raportach okresowych) oraz pozostałych zobowiązań Spółki względem głównych akcjonariuszy. Działając na mocy ww. uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w 2012 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Polcolorit S.A. Oferta nabycia warrantów została skierowana do wskazanych w uchwale Zarządu (zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą) osób wobec, których istnieją zobowiązania Spółki przede wszystkim z tytułu pożyczek pozyskanych w 2011 i 2012 r. oraz innych wymagalnych zobowiązań Spółki. Oferta objęcia warrantów została przyjęta w całości przez wszystkie osoby, do których została skierowana. Każdy warrant subskrypcyjny upoważniał do objęcia jednej akcji serii F. Wykonanie uprawnień z warrantów, tj. objęcie akcji serii F w kapitale warunkowym mogło nastąpić w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. Warranty subskrypcyjne zostały wyemitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna jednej akcji serii F obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego była równa kursowi zamknięcia akcji Spółki na dzień poprzedzający podjęcie ww. Uchwały nr 22 ZWZ z dnia 30 czerwca 2012 r. i wyniosła 0,14 zł. W tym miejscu Spółka informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w trybie warunkowym miało na celu oddłużenie i poprawę struktury bilansu Spółki, co jest relewantne wobec oczekiwań wierzycieli Spółki oraz wpłynie pozytywnie na poprawę możliwości pozyskania finansowania w przyszłości. Spółka zwraca jednocześnie uwagę, że przeprowadzana operacja jest dla Polcolorit S.A. o tyle korzystna, że środki, które w latach pozyskane zostały w gotówce i stanowiły zobowiązania Spółki skonwertowane zostały tym sposobem na papiery wartościowe bez konieczności uszczuplania zasobów finansowych Spółki. W dniu 29 listopada 2012 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji kapitału warunkowego Spółki, która dokonana została na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 20 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz zmiany Statutu Spółki. W związku z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2012 r. zmienioną Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 20 października 2012 r. Pani Barbara Urbaniak Marconi objęła bezpłatnie niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii 2. Pozostałe warranty również zostały objęte przez uprawnione osoby, wobec której Spółka posiadała wymagalne zobowiązania, tj. Pan Prospero i Vittorio Marconich. W dniu 11 grudnia 2012 r. w związku z wydaniem akcji serii F wszystkim dotychczasowym posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 (w tym Pani Barbarze Urbaniak-Marconi), zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości 41

42 nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. o kwotę: ,20 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). W tym miejscu Spółka wyjaśnia, iż wraz ze złożeniem przez Zarząd Spółki do Sądu Rejestrowego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło w Sądzie Rejestrowym sprostowanie ujawnionego wcześniej w KRS wpisu ad. wysokości kapitału zakładowego rozbieżność była skutkiem błędnego ujawnienia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o złotych (co miało nastąpić poprzez planowaną w przeszłości emisję nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D, które nie doszło w 2010 r. do skutku). O podwyższeniu oraz poprawnej wysokości kapitału zakładowego Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r Struktura akcjonariatu Spółkę Polcolorit S.A. charakteryzuje stabilna struktura akcjonariatu, w której swoją szczególną obecność zaznacza główny akcjonariusz Spółki, p. Barbara Urbaniak Marconi. Zgodnie z wiedzą Spółki Pani Barbara Urbaniak-Marconi jest jedynym akcjonariuszem, posiadającym bezpośrednio udział ponad 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Na dzień 1 stycznia 2012 r. struktura znaczących akcjonariuszy oraz osób z nimi powiązanych przedstawiała się następująco: Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba przysługujących głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Barbara Urbaniak Marconi** ,99% * 69,68% Prospero Marconi ,69% ,54% Vittorio Marconi ,88% ,50% Pozostali ,44% ,27% *Różnica pomiędzy liczbą posiadanych akcji a liczbą głosów z nich przysługujących wynika z tego, że w ramach posiadanego pakietu akcji Pani Barbara Urbaniak-Marconi posiada akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. ** Pani Barbara Urbaniak - Marconi wraz z podmiotami, co do których zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie domniemywa się istnienie porozumienia, posiadała łącznie akcji Spółki (w tym akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu) stanowiących 64,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 71,7% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniach 10 października 2012 r. oraz w dniu 30 stycznia 2013 r. odpowiednio raportem bieżącym nr 19/2012 oraz 2/2013 Spółka poinformowała o nieodpłatnym zbyciu przez Panią Barbarę Urbaniak- Marconi na rzecz Emitenta 9 akcji Spółki. Powyższa transakcja została dokonana w celu umorzenia ww. akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany w celu planowanego scalenia akcji. Do dnia 21 marca 2013 r. nie nastąpiło umorzenie ww. akcji w KRS. Szczegółowy opis zmian w strukturze akcjonariatu, jaki dokonał się w II połowie 2012 r. w związku z w uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. w 42

43 sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym opisany został w punkcie powyżej. Informacja nt. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez znaczącego akcjonariusza przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 24/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 21 marca 2013 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba przysługujących głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Barbara Urbaniak Marconi** ,87% * 71,08% Prospero Marconi ,09% ,32% Vittorio Marconi ,35% ,84% Pozostali ,69% ,76% Akcje własne *Różnica pomiędzy liczbą posiadanych akcji a liczbą głosów z nich przysługujących wynika z tego, że w ramach posiadanego pakietu akcji Pani Barbara Urbaniak-Marconi posiada akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. ** Pani Barbara Urbaniak - Marconi wraz z podmiotami, co do których zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie domniemywa się istnienie porozumienia, posiada aktualnie akcje Spółki (w tym akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji przysługują dwa głosy) stanowiących 74,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 78,24% ogólnej liczby głosów w Spółce. O zmianach w strukturze akcjonariatu Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2012 r. z dnia 11 grudnia 2012 r. z tym zastrzeżeniem, że w dane zawarte w tym raporcie na skutek nie uwzględnienia dokonanej korekty w zakresie ujawnionej w KRS wysokości kapitału zakładowego, o której mowa w pkt powyżej oraz zbycia przez Panią Barbarę Urbaniak-Marconi na rzecz Spółki 9 akcji w celu umorzenia, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20 października 2012 r. nieznacznie różnią się od danych zaprezentowanych w tabeli powyżej, które są prawidłowe Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień 21 marca 2013 r., Pani Barbara Urbaniak Marconi Prezes Zarządu Spółki posiada bezpośrednio akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej ,80 zł. Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Łukasz Piasecki posiada 100 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 10 zł. Pan Ireneusz Wolf powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w dniu 8 marca 2013 r. zgodnie z wiedza Emitenta nie posiada akcji Spółki. Pozostałe osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Ponadto osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji w podmiotach powiązanych z zastrzeżeniem posiadania przez Panią Barbarę Urbaniak Marconi akcji w spółce Magic S.A., gdzie pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej. 43

44 5.4.4 Umowy dotyczące potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu Spółka nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogłoby dojść do potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu Program akcji pracowniczych W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych Nabycie akcji własnych Zgodnie z 9 Statutu Emitenta, akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. W dniu 20 października 2012 r. Emitent nabył łącznie 9 (słownie: dziewięć) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje własne, o których mowa powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w związku z art pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 Statutu Spółki. Zbywcą akcji była Pani Barbara Urbaniak-Marconi, która zbyła na rzecz Spółki odpowiednio 3 akcje imienne oraz 6 akcji zwykłych na okaziciela. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia nastąpiło dla ustalania liczby akcji, które podlegać będą wymianie w związku ze scaleniem i ustaleniem nowej wartości nominalnej każdej z akcji Spółki, w celu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany, który na mocy uchwały nr 8/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2012 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki ustalony został w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbyło się na podstawie umowy, przy czym przeniesienie własności 6 akcji zwykłych na okaziciela nastąpiło po ich zarejestrowaniu na rachunku papierów wartościowych Spółki. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 0,90 zł. Nabyte akcje własne stanowią 0, % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniały do 12 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0, % ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego. W tym miejscu Spółka informuje, iż nie posiada innych niż ww. akcji własnych ani nie planuje dalszego skupu akcji własnych. O nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2012 w dniu 20 października 2012 r. Do dnia 21 marca 2013 r. nie nastąpiło umorzenie ww. akcji w KRS. 5.5 Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne Jedynym akcjonariuszem posiadającym specjalne uprawnienia kontrolne jest Pani Barbara Urbaniak Marconi, która posiada akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Z każdej z ww. akcji przysługują dwa głosy. Powyższe akcje objęte są zastawem rejestrowym. 44

45 5.6 Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółce nie są znane, żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu. 5.7 Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych Papiery wartościowe Spółki pozostające w wolnym obrocie nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa własności tych papierów, chyba, że ograniczenia takie mogłyby wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących. W zakresie dobrowolnych ograniczeń w możliwości przenoszenia własności papierów wartościowych przypomnieć należy, że w ramach ustanowienia zabezpieczenia (lub odpowiednio do zabezpieczenia) kredytu inwestycyjnego udzielonego na rzecz Spółki przez Bank PEKAO S.A., o którym więcej w punkcie 3.5.4, następujące akcje Spółki należące do p. Barbary Urbaniak Marconi objęte zostały zastawem rejestrowym: a) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, b) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Do czasu zwolnienia z zastawu akcje te podlegają ograniczeniom w obrocie. Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są Spółce znane inne niż wskazane powyżej ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta. 5.8 Organy spółki Zarząd Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Zarządu W roku obrotowym 2012 miło miejsce kilka istotnych zmian w składzie Zarządu Polcolorit S.A. Na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Zarządu prezentował się następująco: Pan Piotr Kwapisz Pani Barbara Urbaniak Marconi - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, W dniu 30 czerwca 2012 roku Pan Piotr Kwapisz - Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja złożona została z dniem 30 czerwca 2012 r. i uzasadniona została przez Prezesa względami osobistymi. O powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2012 w dniu 30 czerwca 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Zarząd Emitenta był jednoosobowy. W dniu 8 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Barbarę Urbaniak-Marconi do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta S.A. oraz Pana Ireneusza Wolf na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Od października 2012 r. do chwili podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w przedmiocie powołania Pana Ireneusza Wolf na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, pełnił on w Spółce funkcję Pełnomocnika Zarządu. O powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 8 marca 2013 r. 45

46 Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. 21 marca 2013 r. Zarząd Emitenta prezentuje się następująco: Pani Barbara Urbaniak Marconi Pan Ireneusz Wolf - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą Uprawnienia Zarządu Zgodnie ze Statutem Spółki, zarząd Polcolorit S.A. prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu (jednoosobowo), dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Szczegółowe zasady działania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2012 r. Osoby pełniące w 2012 funkcje w Zarządzie Emitenta roku otrzymały wynagrodzenia w łącznej kwocie 516 tys. zł, w tym: Pan Piotr Kwapisz* Pani Barbara Urbaniak Marconi** tys. zł tys. zł *wynagrodzenie za okres r r. ** wynagrodzenie za okres r r. Ponadto w 2012 r. na rzecz Pana Włodzimierza Hajduka, byłego członka Zarządu Spółki zasądzone przez sąd oraz wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 25 tys. zł z tytułu rozwiązania umowy o pracę (o odwołaniu ww. osoby z funkcji Wiceprezesa Zarządu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.). Wyrok ten został przez Spółkę zaskarżony i trafił do ponownego rozpatrzenia, w wyniku czego w pierwszych miesiącach 2013 r. ww. kwota została na rzecz Spółki zwrócona. Jednocześnie w związku z ww. postępowaniem utworzona została rezerwa wykazana w notach to Sprawozdania Finansowego za rok Wyżej wymienionym Członkom Zarządu w 2012 r. nie wypłacono żadnego wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków, ani też w formie opcji na akcje. Spółka nie przyznała również tym osobom żadnych świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki. 46

47 5.8.2 Umowy rekompensaty zawarte z osobami zarządzającymi Umowy zawarte z osobami zarządzającymi nie zawierają zapisów o rekompensatach należnych w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. Prezes Zarządu - Pani Barbara Urbaniak - Marconi w roku 2012 zatrudniona była na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z postanowieniami umowy o pracę okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące. Umowa o pracę nie przewidywała żadnych dodatkowych świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy. W okresie wypowiedzenia jak również w przypadku rozwiązania umowy o pracę ww. członkom Zarządu nie przysługują inne świadczenia od Emitenta do chwili rozwiązania stosunku pracy Rada Nadzorcza Skład osobowy jego zmiany i zasady powoływania Członków Rady Nadzorczej W 2012 r. nastąpiło kilka istotnych zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta. Na dzień 1 stycznia 2012 r. Rady Nadzorcza prezentowała się następująco: Andrzej Bałandynowicz Eugeniusz Mleczak Arkadiusz Kosiel Paweł Rozpara Waldemar Wasiluk - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej W dniu 30 czerwca 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki złożyli Panowie Waldemar Wasiluk oraz Eugeniusz Mleczak. Rezygnacje złożone zostały ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2012 r., bez wskazania przyczyn rezygnacji. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 r. odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Rozparę. W związku z powyższymi zmianami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2012 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Pawła Gońdę, Pana Pawła Małkińskiego oraz Pana Łukasza Piaseckiego. O powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2012 w dniu 30 czerwca 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Emitenta prezentuje się następująco: Andrzej Bałandynowicz Paweł Gońda Arkadiusz Kosiel Paweł Małkiński Łukasz Piasecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalająca mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 47

48 Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji, dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rada Nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch. Przesłanki uznania członka za niezależnego określa Statut Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję. Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu, b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z innych przyczyn aniżeli odwołanie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków pełniących funkcję na tej podstawie Uprawnienia Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania statutowe obejmuje nimi wszystkie obszary działalności Spółki, posiłkując się w tym celu zarówno analizami i opracowaniami syntetycznymi i statystycznymi jak i również analitycznymi o wysokim stopniu szczegółowości. Istotnym elementem wspomagającym realizację zadań Rady Nadzorczej jest możliwość monitorowania działań audytora wewnętrznego, którego zakres kompetencji i umocowania zapewnia wysoki stopień niezależności od wewnętrznych podmiotów organizacyjnych Spółki. Audytor wewnętrzny sporządza raporty z przeprowadzanych audytów wewnętrznych, uzgadnia i wstępnie akceptuje plany naprawcze w zakresie eliminacji lub zminimalizowania możliwości wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk lub nieprawidłowości oraz monitoruje stan realizacji planów oraz skuteczność wdrażanych rozwiązań i zmian. Raporty sporządzane przez Audytora wewnętrznego są przekazywane do wiadomości Rady Nadzorczej. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki należy: 1) Ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 2) Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 3) Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; 4) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 48

49 5) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość EURO oraz wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie EURO; 6) Wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 7) Wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki. Rada Nadzorcza Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta w związku z odbytymi posiedzeniami jej członkowie otrzymali w roku 2012 wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 58 tys. zł, w tym: Andrzej Bałandynowicz Eugeniusz Mleczak* Arkadiusz Kosiel Paweł Rozpara* Waldemar Wasiluk* Paweł Gońda** Paweł Małkiński** Łukasz Piasecki** - 15 tys. zł, - 2 tys. zł, - 11 tys. zł, - 4 tys. zł, - 4 tys. zł, - 7,5 tys. zł, - 7,5 tys. zł - 6 tys. zł * Wynagrodzenie za okres r r. ** Wynagrodzenie za okres r r. Wyżej wymienionym Członkom Rady Nadzorczej w 2012 r. nie wypłacono żadnego wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków, ani też w formie opcji na akcje jak również Emitent nie przyznawał tym osobom żadnych świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów. Z tytułu usług doradczych w tym usług prawnych oraz innych świadczonych na zasadach komercyjnych poza stosunkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej wskazani poniżej członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w 2012 r. w okresie piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej następujące wynagrodzenie (netto): Andrzej Bałandynowicz Waldemar Wasiluk Paweł Małkiński Łukasz Piasecki - 5,0 tys. zł - 10,0 tys. zł - 30,4 tys. zł* - 5,5 tys. zł *w odniesieniu do p. Pawła Małkińskiego kwota obejmuje łączne wynagrodzenie za usługi świadczone w okresie piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z tytułu usług świadczonych w 2012 r. przed powołaniem w skład Rady Nadzorczej Komitet Audytu Obowiązek utworzenia komitetu audytu zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ciąży na jednostkach zainteresowania publicznego, w których została powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitentów papierów 49

50 wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego; (.). Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 3 ww. ustawy w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Zgodnie z powyższym przepisem, oraz wobec 5-cio osobowego składu Rady Nadzorczej zarówno w całym roku 2012 jak i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie była obowiązana do powołania Komitetu Audytu, a jego zadania zgodnie z 9 pkt. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. zostały powierzone Radzie Nadzorczej Polcolorit S.A. w składzie: 1. Andrzej Bałandynowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2. Paweł Gońda-Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 3. Paweł Małkiński- Sekretarz Rady Nadzorczej; 4. Arkadiusz Kosiel; 5. Łukasz Piasecki. Zadania Komitetu Audytu Do zadań Komitetu Audytu zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. należy co najmniej: 1. Monitorowanie rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę; 2. Analiza wewnętrzynych zasad kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce; 3. Wydawanie opinii w zakresie wyboru, powołania, ponownego wyboru, odwołania biegłego rewidenta w Spółce; 4. Analiza wszelkich kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym monitoring niezależności rewidenta zewnętrznego oraz oraz jego obiektywizmu, między innymi poprzez określenie zasad współpracy z firmami audytorskimi na innych płaszczyznach niż audyt sprawozdań finansowych Spółki; 5. Analiza skuteczności procesu kontroli zewnętrznej; 6. Przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi. Zadania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wykonuje na posiedzeniach bądź poza posiedzeniami w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 5 posiedzeń, z czego trzy w nowym składzie osobowym. W I kwartale 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 2 posiedzenia, kolejn planowane jest wstępnie na trzecią dekadę kwietnia br. Rada Nadzorcza Polcoloritu S.A. wykonująca zadania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2012 oraz na dwóch pierwszych posiedzeniach 2013 r. zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami: 1. Odbyła spotkanie z biegłym audytorem w zakresie omówienia śródrocznego sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za I kwartał 2012 r. 2. Dokonywała cyklicznej analizy zmian organizacyjnych w Spółce. 3. Dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia odpowiednio przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Odbyła spotkanie w zakresie omówienia śródrocznego sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za I półrocze 2012 r. 5. Dokonała analizy bieżącej sytuacji Spółki oraz wyników na tle wybranych elementów sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy kończący się w dniu 30 września 2012 r. 50

51 6. Dokonała omówienia oraz śródrocznej analizy postępu prac nad nową strategią działania w zakresie zwiększenia sprzedaży i przychodów. 7. Cyklicznie dokonała omówienia realizacji budżetu na rok obrotowy Zapoznała się z wynikami inwentaryzacji. 9. Analizowała kwestie dotyczące płynności finansowej Spółki w trakcie roku Omówiła kwestię strategii Spółki w zakresie identyfikacji, zarządzania oraz oceny obszarów ryzyka na przestrzeni roku obrotowego 2012 wraz z przedstawieniem metod wdrożenia procedur rozpoznania i zarządzania ryzykiem w 2013 r. w tym omówienie sposobów zabezpieczenia systemu informatycznego Spółki. 11. Odbyła spotkanie z biegłym rewidentem Spółki w zakresie omówienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz charakteru i zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia kwestii przestrzegania norm, zasad i praktyk księgowych, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości. 12. Dokonała omówienia wyników za rok obrotowy 2012 na gruncie wstępnej wersji sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Analiza informacji dotyczących płynności finansowej Spółki w I kwartale 2013 r. 14. Ocena metodologii ustalenia budżetu na rok Realizacja budżetu spółki za okres styczeń-luty 2013 r. wraz z omówieniem możliwości oraz zagrożeń w jego realizacji. 16. Analiza polityki sprzedażowej Spółki wraz z oceną realizowanej strategii sprzedaży. 17. Monitorowała sytuację w rozmowach z Bankiem Pekao S.A. w sprawie przedłużania okresu obowiązywania umów kredytowych oraz ewentualnej zmiany terminarza spłat kredytu inwestycyjnego. W ocenie Rady Nadzorczej nie jest celowe powołanie innych komitetów. 5.9 Opis Zasad zmian w Statucie Spółki Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Zgodnie z art. 414 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian Statutu wymaga większości 3/4 głosów oddanych. Statut Polcolorit S.A. w brzmieniu obowiązującym obecnie nie posiada zapisów dotyczących zmiany Statutu odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. Co do zasady informacje w tym zakresie wynikają wprost z przepisów prawa. Walne Zgromadzenie jest upoważnione m.in. do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy 51

52 reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. Zgodnie z postanowieniami Statutu zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności osób reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania uregulowany jest w kodeksie spółek handlowych, a zatem co do zasady informacje w tym zakresie wynikają wprost z przepisów prawa. Poniżej Spółka zamieszcza krótkie podsumowanie wybranych aspektów tego zagadnienia: Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest wykładana w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 52

53 przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki, bądź w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki, bądź w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w WZ nie jest możliwe. Z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał jest udostępniany na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 6 Pozostałe informacje 6.1 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych W dniu 30 czerwca 2012 r. raportem bieżącym 10/2012 Emitent poinformował o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybrany podmiot to PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Wrocław, Al. Armii Krajowej 12/5, który wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym

54 Umowa zawarta z ww. podmiotem zawarta została na czas przeprowadzenia poniższych czynności i dotyczy: badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Wysokość wynagrodzenia ustalono odpowiednio na 19 tys. zł z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz 10 tys. zł z tytułu przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r. W roku 2011 Spółka korzystała z usług ww. podmiotu w zakresie: przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR według stanu na dzień r.; badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR według stanu na dzień r. Wysokość wynagrodzenia w roku 2011 r. ustalono odpowiednio na 20 tys. zł z tytułu badania sprawozdania finansowego oraz 10 tys. zł z tytułu przeglądu sprawozdania finansowego. 6.2 Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego Polcolorit S.A. działa zgodnie z systemem prawnym w zakresie ochrony środowiska. Spółka spełniania wymogi prawne w następujących zakresach: Ogólnych wymagań prawnych, Gospodarki odpadami, Emisji do powietrza, Recyklingu i odzysku opakowań i produktów, Pozostałej działalności wpływającej na środowisko. Przepływy finansowe generowane w związku z ww. zagadnieniem nie są istotne. 6.3 Informacja o zatrudnieniu Na dzień 31 grudnia 2012 Spółka zatrudniała 152 pracowników. Średni wiek zatrudnionych to 39 lat. Średni staż pracy w Spółce wynosi 6 lat

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności POLCOLORIT S.A. W 2014 ROKU. Piechowice, 20 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności POLCOLORIT S.A. W 2014 ROKU. Piechowice, 20 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności POLCOLORIT S.A. W 2014 ROKU Piechowice, 20 marca 2015 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności POLCOLORIT S.A. W 2013 ROKU. Piechowice, 21 marca 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności POLCOLORIT S.A. W 2013 ROKU. Piechowice, 21 marca 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności POLCOLORIT S.A. W 2013 ROKU Piechowice, 21 marca 2014 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013. 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl

GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013. 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl 1. Struktura sprzedaży produktów Grupy Armatura Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe Cel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r. 1 za 2008 r. I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2008 r. W roku 2008 Spółka utrzymała swoją mocną pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano 4% wzrost sprzedaży oraz wypracowano zysk netto

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 31 marca 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo