Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA."

Transkrypt

1 SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości zawierający sprawozdanie finansowe według Finansowej. w walucie zł data przekazania: SZPG STOMIL SANOK SA SANOK (skrócona nazwa emitenta) Sanok (pełna nazwa emitenta) Chemiczny (che) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość ) Reymonta 19 (ulica) (telefon) ( ) PKF Consult Sp. z o.o. (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk operacyjny III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto IX. Aktywa razem X. Zobowiązania długoterminowe XI. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIII. Kapitał akcyjny XIV. Liczba akcji XV. Średnia ważona liczba akcji XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji XVII. Zysk na jedną akcję 0,49 1,54 0,14 0,41 XVIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,48 1,53 0,14 0,40 ZAWARTOŚĆ RAPORTU Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 SANOK Plik Sprawozdanie STOMIL SANOK SA_2008.pdf Ład Korporacyjny w 2008 roku.pdf Opinia i raport z badania_2008.pdf Opis R Sprawozdanie finansowe Stomil Sanok S.A. na , list Prezesa Zarządu, sprawozdanie z działalności oraz oświadczenia. Oświadczenie o stosowaniu w Stomil Sanok SA Ładu Korporacyjnego w 2008 roku. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2008 rok. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marek Łęcki Prezes Zarządu Marta Rudnicka Członek Zarządu Gustaw Magusiak Członek Zarządu Mariusz Młodecki Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 PISMO PREZESA ZARZĄDU SZANOWNI PAŃSTWO W działalności Stomil Sanok SA, miniony 2008r był okresem istotnie różnym od wcześniejszych lat. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i finansowy, szczególnie widoczny w II półroczu 2008r nie był obojętny dla wyników Spółki. W 2008 roku uzyskała ona przychody ze sprzedaży o 9% niższe od przychodów zrealizowanych w 2007 roku. Ich wartość wyniosła 369,8 mln zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę wartość był trend umacniania się PLN w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2008r. Przy ponad 60% udziale sprzedaży rozliczanej w walutach spadek kursów EUR i USD miał znaczący wpływ na osiągane przez Spółkę efekty. Recesja gospodarcza, szczególnie widoczna na rynku motoryzacji, także wpłynęła na obniżenie przychodów i wyników zwłaszcza w IV kw 2008r klienci Spółki z tego segmentu ograniczali bądź przesuwali na następne kwartały swoje zamówienia. Pochodną tych sytuacji był zysk netto o 62% mniejszy niż w 2007r - po wyeliminowaniu jednorazowych zdarzeń (zysk ze sprzedaży akcji CIECH SA) tj. w wysokości 14,2 mln zł. Stomil Sanok SA w 2008 roku finansował swą działalność środkami własnymi i kredytem bankowym. Na koniec roku 58 % aktywów było finansowane kapitałem własnym, a wartość kredytu bankowego wynosiła 82 mln zł. Spółka realizuje długookresową strategię rozwoju, z której w 2008r zrealizowała pierwszy etap rozbudowy sieci dystrybucji krajowej i zagranicznej (rozwój dotychczasowych spółek i utworzenie nowej) oraz przeniesienie części produkcji z segmentu agd do utworzonej spółki na terenie Białorusi. Ważne cele na najbliższy lata: odbudowanie sprzedaży w segmencie motoryzacji do wielkości sprzed kryzysu oraz jej dalszy wzrost, zwiększenie udziału w rynku uszczelek konsumenckich i do stolarki otworowej, utrzymanie wysokiego udziału w krajowym rynku pasów klinowych dla rolnictwa i przemysłu oraz wzrost ich eksportu na rynki wschodnie głównie poprzez rozbudowaną własną sieć dystrybucyjną, kontynuacja prac związanych z przeniesieniem na teren Białorusi produkcji uszczelek dla budownictwa (przewidywany termin rozpoczęcia produkcji na przełomie I i II półrocza 2009r). Kurs akcji na początek 2008 roku wynosił 19,39 zł, na r 9,85 zł a na koniec roku 5,25 zł. Spadek kursu akcji w II półroczu wyniósł 53%. Spadek wyceny dotknął w większość spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w największym stopniu spółek o niższej kapitalizacji, WIG 40 spadł o 62,8%, a WIG 80 o 57,6%. Od lipca 2008r Spółka realizuje skup akcji własnych w celu umorzenia, który w finale powinien przynieść wzrost jej wartości.

4 We wrześniu 2008 roku Spółka wypłaciła zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r dywidendę z zysku wypracowanego w 2007 roku w wysokości 1,00 zł/akcję. Utrzymujący się w roku 2009 kryzys w gospodarce światowej stanowi poważne ograniczenie dla znaczącej poprawy wyników Spółki. Pomimo trudnej sytuacji na rynkach światowych naszym celem na 2009 rok w zakresie wyników Grupy Kapitałowej jest osiągnąć zysk netto w wartości nie gorszej niż w roku 2008r. Z optymizmem patrzymy w przyszłość Spółki, przede wszystkim dzięki ścisłej współpracy z klientami z OEM oraz w wyniku ciągłego poszerzana obszaru działania na rynku wtórnym i konsumenckim, między innymi poprzez rozwój własnej sieci dystrybucji w kraju, Rosji i na Ukrainie. W wyniku osłabienia złotówki oraz obniżenia cen na rynkach światowych na podstawowe surowce, asortyment produkowany i sprzedawany przez Spółkę stał się bardziej atrakcyjny cenowo dla naszych potencjalnych nowych klientów. Liczymy, że prowadzona intensywna akcja ofertowa na rynku krajowym i zagranicznym pozwoli pozyskać do współpracy nowych kontrahentów, a ich zadowolenie przełoży się na długookresowe współdziałanie. Dzięki ścisłej współpracy z klientami oraz ciągle doskonalonym procesom jesteśmy w stanie w coraz szerszym zakresie zaspokajać potrzeby naszych klientów. Rozwój naszej firmy jest wynikiem celowej i świadomej pracy wszystkich pracowników, którym tą drogą składam gratulacje i podziękowanie za osiągnięte wyniki. Przedmiotem codziennej troski kierownictwa zauważanym i cenionym przez naszych pracowników, klientów i społeczeństwo lokalne jest prowadzenie działalności w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. Pełna kontrola aspektów ekologicznych wszystkich realizowanych procesów to także jeden z celów Spółki. Wierzymy, że najbliższe lata przyniosą umocnienie pozycji naszej firmy na rynku europejskim w liniach produktowych, w których Spółka się specjalizuje. Marek Łęcki Prezes Zarządu

5 SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 grudnia 2008 I 31 grudnia 2007 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( Dane w tys. zł.) SANOK kwiecień 2009

6 Stomil Sanok SA 1.Dane podstawowe. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działają od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres roku w walucie polskiej w tysiącach złotych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podstawowa działalność Spółki dotyczy produkcji pozostałych wyrobów gumowych. Można wyróżnić 4 główne grupy produkowanych i sprzedawanych wyrobów: I grupa ARTYKUŁY FORMOWE, CIĘTE I KONFEKCJONOWANE II grupa ARTYKUŁY WYTŁACZANE III grupa PASY KLINOWE IV grupa MIESZANKI Ponadto Spółka realizuje sprzedaż mediów energetycznych, a także towarów uzupełniających ofertę produktową STOMIL SANOK S.A. 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu roku. 3. Oświadczenie Zarządu Przedstawione przez Spółkę sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym STOMIL SANOK SA. Sprawozdanie to wchodzi w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które Spółka sporządza dla Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK SA. W związku z tym sytuację finansową i majątkową Spółki należy rozpatrywać z uwzględnieniem sytuacji w Grupie Kapitałowej. Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku dla bilansu oraz za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na zagrożenie. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zgrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do wyceny aktywów i pasywów stosowano te same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu. 2

7 Stomil Sanok SA 4. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego. a) Środki trwałesą wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo. Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że grunty w wieczystym użytkowaniu spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym są ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w użytkowaniu wieczystym nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej. b) udziały i akcje wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące. c) Materiały i towary wykazywane są w cenie zakupu (z uwagi na nieistotną wartość kosztów zakupu ujmowane są w kosztach w okresie ich poniesienia) nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów odbywają się wg poniższych zasad: - materiały - cena średnioważona, - wyroby gotowe i półfabrykaty - cena standardowa, - towary - cena średnioważona d) Należności i zobowiązania wykazuje się w wartości nominalnej. Na należności nieściągalne tworzy się odpisy aktualizujące ogólne według zasad wynikających z polityki rachunkowości oraz na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia ich płatności. e) środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. 3

8 Stomil Sanok SA Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 r. 31 grudnia 31 grudnia Nota AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Akcje własne Kapitał z emisji opcji menedżerskich Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Przychody przyszłych okresów - cz. długoterminowa Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i papiery dłużne Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne Przychody przyszłych okresów Rezerwy razem Pasywa razem

9 Stomil Sanok SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 12miesięcy do 31 grudnia 2008 oraz 31 grudnia Nota Przychody ze sprzedaży w tym od jednostek powiązanych Koszt własny sprzedaży w tym od jednostek powiązanych Zysk na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Zysk netto Średnia ważona liczba akcji * Zysk na jedną akcję 0,49 1,54 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji * Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,48 1,53 * liczba akcji po splicie 1:10 Rozwodniony zysk na jedną akcję dotyczy realizacji programu opcyjnego. Wyniki za 12 miesięcy 2008 Spółka osiągnęła w warunkach istotnie odmiennych od analogicznego okresu 2007: 1.Średni kurs EUR za 12 miesięcy 2008 wynosił 3,5132 zł a 3,7845 zł za 12 miesięcy 2007 r. 2.W I kwartale 2007 Spółka sprzedała aktywa finansowe (akcje spółki giełdowej Ciech SA), na których uzyskała wynik netto w wysokości ponad tys. zł. - zdarzenie to miało charakter jednorazowy, 3. W kosztach finansowych zawarte są koszty odsetek od kredytów, różnic kursowych i zrealizowany wynik na transakcjach opcyjnych (wynik z wyceny bilansowej transakcji zabezpieczających częściową ekspozycję walutową II półrocza 2009 r. jest nieistotny). 4. W IV kwartale 2008 roku w pozostałych kosztach operacyjnych została utworzona rezerwa w kwocie tys zł na odprawy dla zwalnianych pracowników. 5. W II półroczu 2008 roku sytuacja rynkowa w segmencie motoryzacji uległa zmianie- producenci samochodów i ich dostawcy z poziomu tier 1 dokonali redukcji zamówień i przesunięć projektów uruchomienia nowych modeli samochodów. Trend ten może utrzymać się w kolejnych kwartałach. 5

10 Stomil Sanok SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł. Kapitał zakładowy Kapitał z emisji opcji (program opcyjny) Akcje własne Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Kapitał własny ogółem Kapitał własny na dzień r Zysk (strata) netto za 12 miesięcy program opcyjny sprzedaż akcji Ciech S.A przeniesienie między kapitałami podatek odroczony odniesiony na kapitały podział zysku sprzedaz i likwidacja przeszacowanych środków trwałych Kapitał własny na dzień r Kapitał własny na dzień r Zysk (strata) netto za 12 miesięcy program opcyjny zakup akcji własnych przeniesienie między kapitałami podatek odroczony odniesiony na kapitały podział zysku Kapitał własny na dzień r

11 Stomil Sanok SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł. Za 12 m-cy Za 12 m-cy do do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Przychody z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Inne wpływy finansowe Spłata kredytów Zapłacone odsetki Dywidenda na rzecz właścicieli Wydatki na zakup akcji własnych Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0-2 Środki pieniężne na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

12 Stomil Sanok SA NOTY DO SPRAWOZDANIA 1. Skład Grupy Kapitałowej W skład Grupy Kapitałowej wchodzi STOMIL SANOK SA oraz następujące spółki zależne: Lp. nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) siedziba przedmiot przedsiebiorstwa według umowy spółki 1 STOMET Sp. z o.o. Sanok wytwarz. wyrobów z metalu, tworzyw sztucz. i innych mat. sprzedaż towarów i usług właściwy sąd prowadzący rejestry KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie % posiadanego kapitału akcyjnego/ zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stomil EAST Sp. z o.o. Sanok handel w kraju i za granicą wszelkiego rodzaju towarami i usługami KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie 65,69 79,29 3 Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. (*) Bogucin k/poznania sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów KRS Sądu Rejonowego w Poznaniu Fibrax Stomil Sp. z o.o. Sanok produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych pozostałych 5 PST Stomil w Rymanowie Zdroju 6 STOMIL SANOK Wiatka SAZT Rymanów Zdrój 7 Stomil RUS Moskwa 8 Stomil Sanok BEL Baranowicze 9 Stomil Sanok BR Brześć (Białoruś) 10 Stomil Sanok Ukraina Równe (Ukraina) usługi w zakresie lecznictwa, rehabilitacji, wypoczynku KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie Kirów (Rosja) sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów 81,1 81,1 sprzedaż towarów z gumy i (Rosja) innych materiałów produkcja wyrobów z gumy (Białoruś) produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej, sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów 99,9 99, (*) W dniu 1 lutego 2008 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców zostało wpisane połączenie spółki Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie, której 100% udziałowcem jest Stomil Sanok S.A. ze spółkami Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą wdębicy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, w których Stomil Sanok S.A. posiadał po 100% udziałów. W wyniku zarejestrowania połączenia, spółki Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. siedzibą wdębicy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku zostały wykreślone z Rejestru, a ich majątek został przeniesiony na spółkę Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie. Po połączeniu spółek 100% udziałowcem spółki Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o w Bogucinie jest Stomil Sanok S.A. 8

13 Stomil Sanok SA W wyniku połączenia spółek nastąpiła koncentracja kapitałów, majątku i zasobów osobowych, która powinna doprowadzić do rozwoju połączonych spółek, zwiększenia efektywności zarządzania i aktywności gospodarczej, a docelowo do wzrostu wartości rynkowej tego segmentu działalności. 3 marca 2008 roku zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stomil Sanok BEL z siedzibą w Baranowiczach na Białorusi, w której Stomil Sanok S.A. objęła udział o wartości nominalnej USD, stanowiący 80% kapitału zakładowego Stomil Sanok BEL i uprawnia do oddania 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Pozostałe 20% kapitału zakładowego StomilSanok BEL objęłą spółka Stomil East Sp. z o.o. z siedzibą w sanoku, podmiot zależny od Stomil Sanok SA 18 kwietnia 2008 roku zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu na Białorusi, w której Stomil Sanok S.A. objęła udział o wartości nominalnej USD, stanowiący 99,9% kapitału zakładowego Stomil Sanok BR i uprawnia do oddania 99,9% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 2 czerwca 2008 roku zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem na Ukrainie, w której Stomil Sanok S.A. objęła udział o wartości nominalnej USD, stanowiący 100% kapitału zakładowego Stomil Sanok Ukraina i uprawnia do oddania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 2. Skład Zarządu spółki. Na dzień 31 grudnia 2008 roku i dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny - Marek Łęcki, Członek Zarządu, Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień - Marta Rudnicka, Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcji Mieszanek - Gustaw Magusiak Członek Zarządu, Dyrektor Logistyki - Mariusz Młodecki 3. Rzeczowe aktywa trwałe. Na dzień przejścia na MSSF tj. na dzień zostało dokonane przeszacowanie prawa użytkowania wieczystego, budynków i budowli do wartości godziwej a wynikające z przeszacowania kwoty zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny (budynki i budowle) oraz przychody przyszłych okresów (prawo użytkowania wieczystego). Wycena została dokonana przez niezależnych rzeczoznawców. Jednocześnie zgodnie z pkt. 16 MSSF 1 wartości te zostały przyjęte jako koszt zakładany. Zmiany wartości wynikające z wyceny wg MSSF/MSR zawiera raport roczny za 2006 r. Pozostałe środki są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia nie obejmuje różnic kursowych. Środki trwałe o wartości do zł., z uwagi na nieistotność kwoty, odpisuje się jednorazowo w koszty w momencie ich przyjęcia do używania. Środki te w zależności od potrzeby ich kontroli ilościowej rozlicza się jako: - środki trwałe podlegają one ewidencji jak inne środki trwałe, - materiały dotyczy to składników majątkowych o niskiej wartości, które nie wymagają kontroli przez system finansowo - księgowy pod kątem osoby odpowiedzialnej za dany składnik. Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe dla potrzeb bilansowych amortyzowane są metodą liniową. Planowany okres ekonomicznej użyteczności wynosi: - budynki 40 lat, - budowle od 10 do 40 lat, - urządzenia techniczne i maszyny od 3 do 14 lat, - środki transportu 5 lat Na majątku trwałym ustanowione są hipoteki kaucyjne jako zabezpieczenie kredytów - nota 15. 9

14 Stomil Sanok SA Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe Razem środki trwałe środki trwałe Wartość brutto na dzień zwiększenie w okresie przyjęcia ze środków trwałych w budowie zmniejszenie w okresie sprzedaż, złomowanie na dzień zwiększenie w okresie przyjęcia ze środków trwałych w budowie zmniejszenie w okresie sprzedaż, złomowanie na dzień Umorzenie na dzień zwiększenie z tytułu: amortyzacji bieżącej zmniejszenie z tytułu: sprzedaż, złomowanie na dzień zwiększenie w okresie amortyzacji bieżącej zmniejszenie w okresie sprzedaż, złomowanie na dzień Wartość netto na dzień Środki trwałe w budowie RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM na dzień Środki trwałe w budowie RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM

15 Stomil Sanok SA 4. Wartości niematerialne Główną pozycję stanowią koszty prac rozwojowych związanych z wprowadzeniem nowych wyrobów do produkcji oraz licencje na programy komputerowe. Wyceniane są one w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia lub przez 5 lat, jeżeli prace te dotyczą wyrobu dla nieokreślonego odbiorcy. Prace rozwojowe w trakcie realizacji są wykazywane jako wartości niematerialne w toku wytwarzania. Pozostałe wartości niematerialne to koszty licencji na programy komputerowe wykazywane według cen nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne amortyzowane są liniowo. Planowane okresy ekonomicznej użyteczności wynoszą: a) licencja SAP 10 lat, b) pozostałe licencje (sublicencje) na programy komputerowe 5 lat, c) koszty zakończonych prac rozwojowych : - dla jednorazowych zamówień o określonym okresie realizacji -okres trwania projektu lecz nie dłużej niż 5 lat, - dla produkcji seryjnej rynkowej dla nieokreślonego odbiorcy 5 lat d) pozostałe wartości niematerialne 5 lat Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Amortyzacja kosztów zakończonych prac rozwojowych ujmowana jest w kosztach sprzedaży, a licencji według miejsca użytowania tych licencji. Zmiany w wartościach niematerialnych Koszt zakończonych prac rozwojowych Licencje na programy komputerowe OGÓŁEM Wartość brutto na dzień zwiększenie w okresie przeniesienia z WN w toku wytwarzania zmniejszenie w okresie sprzedaż na dzień zwiększenie w okresie przeniesienia z WN w toku wytwarzania zmniejszenie w okresie sprzedaż, likwidacja na dzień Umorzenie na dzień zwiększenie z tytułu: amortyzacji bieżącej zmniejszenie z tytułu: sprzedaż na dzień zwiększenie w okresie amortyzacji bieżącej zmniejszenie w okresie sprzedaż na dzień Wartość netto na dzień WN w toku wytwarzania Wartości niematerialne ogółem na dzień WN w toku wytwarzania Wartości niematerialne ogółem

16 Stomil Sanok SA 5. Trwałe aktywa finansowe Posiadane udziały i akcje w innych podmiotach ujmowane są jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Akcje i udziały nie notowane na rynku giełdowym wyceniane są w cenie nabycia. 31 grudnia 31 grudnia Akcje/Udziały w jednostkach zależnych Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym notowane na giełdzie - nie notowane na giełdzie Aktywa finansowe - część długoterminowa razem Podatek dochodowy Podatek dochodowy składa się z podatku bieżącego (bieżącego obciążenia lub przychodu podatkowego) oraz podatku odroczonego (odroczonego obciążenia lub przychodu podatkowego). Podatek bieżący oraz podatek odroczony zmniejsza lub zwiększa bezpośrednio kapitał własny, jeśli dotyczy pozycji, które w tym samym lub innym okresie zmniejszyły lub zwiększyły bezpośrednio odpowiednią pozycję kapitału własnego (przeszacowanie budynków, wycena akcji dostępnych do sprzedaży według wartości godziwej). Podatek odroczony liczony jest od różnicy przejściowej między wartością bilansową i podatkową składnika aktywów lub pasywów. Główne przyczyny różnicujące wartość bilansową i podatkową aktywów i zobowiązań to okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, stawki podatkowe amortyzacji, niezrealizowane różnice kursowe od należności i zobowiązań, odpisy aktualizujące i rezerwy. Wycena różnic przejściowych nastąpiła wg stawki podatkowej obowiązującej na dzień bilansowy 31 grudnia 31 grudnia Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie a/ zwiększenia (+): niezrealizowane różnice kursowe amortyzacja podatkowa (od ulgi inwestycyjnej oraz bieżąca) Inne odniesione na kapitał własny b/ zmniejszenia (-): niezrealizowane różnice kursowe Inne -119 odniesione na kapitał własny Stan rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu

17 Stomil Sanok SA 31 grudnia 31 grudnia Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie a/ zwiększenia (+): niezrealizowane różnice kursowe świadczenia pracownicze nowe uruchomienia 31 majątek obrotowy 67 premia 67 Inne b/ zmniejszenia (-): niezrealizowane różnice kursowe urlopy premia prowizje Inne Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu PODATEK ODROCZONY w okresie odnoszony na wynik finansowy PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 31 grudnia 31 grudnia Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów): koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP) przychody nie podlegające opodatkowaniu darowizny podlegające odliczeniu przychód uznany za zrealizowany Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19% Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 7. Podatek dochodowy: naliczone zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych podatek odroczony Według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej (pkt.7/pkt.1)*100 25,32% 20,44% Wśród kosztów nie zaliczanych przez przepisy podatkowe do kosztów uzyskania przychodów najważniejsze pozycje dotyczą kosztów programu opcyjnego oraz rezerw i odpisów aktualizujących majątek obrotowy. Przychody nie uznawane za przychody podatkowe dotyczą głównie niezrealizowanych różnic kursowych, dotacji opodatkowanej kasowo oraz rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizacyjnych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie ich tworzenia. 13

18 Stomil Sanok SA 7. Zapasy Ze względu na nieistotne koszty związane z zakupem materiałów i towarów (koszty dostawy generalnie obciążają dostawcę) Spółka wycenia zapasy ww. składników majątkowych w cenach zakupu. Wyroby gotowe, półprodukty i produkty w toku ujmowane są w koszcie wytworzenia (nie wyższym od cen sprzedaży netto), który obejmuje koszty bezpośrednio związane z jednostką produktu oraz odpowiednio przypisane zmienne i stałe koszty produkcji. Stałe pośrednie koszty produkcji przypisuje się przyjmując normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka dokonuje przeglądu zapasów pod kątem okresu ich przechowywania i możliwości sprzedaży (wyroby gotowe i towary) lub wykorzystania w produkcji (materiały i produkty w toku). Na podstawie tej oceny Spółka szacuje wielkość odpisów aktualizacyjnych. 31 grudnia 31 grudnia a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy razem odpis aktualizujący zapasy brutto Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy 31 grudnia 31 grudnia Stan na początek okresu Zwiększenia, z tytułu zapasy wolnorotujące Zmniejszenia, z tytułu sprzedaż/zużycie Stan na koniec okresu Należności z tytułu dostaw i inne Obowiązujące w Spółce podstawowe terminy płatności za dostarczone towary i usługi mieszczą się w przedziale dni, a średni cykl rotacji należności oscyluje wokół 70 dni. Na dzień należności powyżej roku zostały objęte odpisem aktualizacyjnym na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia ich płatności. Prezentowane w sprawozdaniu należności do 1 roku wykazywane są w wartości nominalnej wynikającej z faktur pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizacyjne, które odnoszone są w rachunku zysków i strat w ciężar kosztów działalności podstawowej. Kwotę odpisu stanowi różnica między wartością bilansową należności a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zaliczki na dostawy, w tym zaliczki na dostawy środków trwałych zaliczane są do należności. Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. 14

19 Stomil Sanok SA 31 grudnia 31 grudnia a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw wyrobów i usług, inne 0 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw wyrobów i usług z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 31 grudnia 31 grudnia Stan na początek okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw Zwiększenia, z tytułu należności wątpliwe naliczone odsetki od należności Zmniejszenia, z tytułu spłata należności/spłata odsetek umorzenie należności Stan na koniec okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw Należności od jednostek powiązanych na dzień 31 grudnia 2008 Kwota Stomet Sanok Sp.z o.o. 342 PH-U Stomil East Sp.z o.o Stomil Sanok Dystrubucja Sp. z o.o. Bogucin Fibrax Stomil Sp. z o.o. 382 Stomil Sanok Dystrybucja RUS Stomil BEL w tym; maszyny i urządzenia Stomil Ukraina Stomil BR 14 Razem Rozliczenia międzyokresowe czynne. 31 grudnia 31 grudnia czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, Powyższe rozliczenia międzyokresowe w (prenumeraty, abonamenty itp.) dotyczą głównie wydatków dotyczących 2009 roku 15

20 Stomil Sanok SA 10. Aktywa finansowe obrotowe. 31 grudnia 31 grudnia Aktywa finansowe pożyczki udzielone opcje - wycena bilansowa opcji PUT Pożyczki zostały udzielone spółce zależnej Stomil Sanok BEL (spłata do końca kwietnia i oprocentowanie 10% w skali roku) i Stomil Sanok Ukraina (na okres do końca sierpnia 2009 i o oprocentowaniu 9,6% w skali roku). W dniach 30 i 31 grudnia 2008 roku Spółka zawarła transakcję zabezpieczające cześć planowanej na II półrocze 2009 r. ekspozycji walutowej (nadwyżka przychodów nad wydatkami walutowymi i denominowanymi w walucie). Instrumentami finansowymi zabezpieczającymi są opcje walutowe w strukturach symetrycznych, zerokosztowych korytarzy (kupno PUT, sprzedaż CALL) 11. Środki pieniężne. Na dzień r środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. 31 grudnia 31 grudnia Środki pieniężne w kasie 0 18 Środki pieniężne na rachunkach bankowych Środki pieniężne razem, w tym: w walucie polskiej w walutach obcych Wartość środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzonych na wyodrębnionym koncie na r. wyniosła 132 tys. zł. Środki na rachunkach bankowych w kwocie stanowiły krótkoterminowe lokaty pieniężne. 12. Kapitał własny. Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił złotych i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu r. podjęło uchwałę o emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji w ramach kolejnego programu motywacyjnego, adresowanego do kluczowych pracowników Stomil Sanok S.A. Na podstawie ww. uchwały NWZA, 26 października 2006 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę zł w drodze emisji akcji. Zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych została dokonana wycena wartości godziwej Programu opcyjnego w oparciu o metodę Monte-Carlo. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera raport roczny za 2006 r. (sprawozdanie jednostkowe). W dniu 31 stycznia 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podziału akcji Stomil Sanok S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:10. Kapitał zakładowy po rejestracji podziału akcji wynosi złotych i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda. 16

SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA

SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( Dane

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

odbudowanie sprzedaży w segmencie motoryzacji do wielkości sprzed kryzysu oraz jej dalszy wzrost,

odbudowanie sprzedaży w segmencie motoryzacji do wielkości sprzed kryzysu oraz jej dalszy wzrost, PISMO PREZESA ZARZĄDU SZANOWNI PAŃSTWO W działalności Stomil Sanok SA, miniony 2008r był okresem istotnie różnym od wcześniejszych lat. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i finansowy, szczególnie widoczny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo