Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA."

Transkrypt

1 SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości zawierający sprawozdanie finansowe według Finansowej. w walucie zł data przekazania: SZPG STOMIL SANOK SA SANOK (skrócona nazwa emitenta) Sanok (pełna nazwa emitenta) Chemiczny (che) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość ) Reymonta 19 (ulica) (telefon) ( ) PKF Consult Sp. z o.o. (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk operacyjny III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto IX. Aktywa razem X. Zobowiązania długoterminowe XI. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIII. Kapitał akcyjny XIV. Liczba akcji XV. Średnia ważona liczba akcji XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji XVII. Zysk na jedną akcję 0,49 1,54 0,14 0,41 XVIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,48 1,53 0,14 0,40 ZAWARTOŚĆ RAPORTU Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 SANOK Plik Sprawozdanie STOMIL SANOK SA_2008.pdf Ład Korporacyjny w 2008 roku.pdf Opinia i raport z badania_2008.pdf Opis R Sprawozdanie finansowe Stomil Sanok S.A. na , list Prezesa Zarządu, sprawozdanie z działalności oraz oświadczenia. Oświadczenie o stosowaniu w Stomil Sanok SA Ładu Korporacyjnego w 2008 roku. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2008 rok. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marek Łęcki Prezes Zarządu Marta Rudnicka Członek Zarządu Gustaw Magusiak Członek Zarządu Mariusz Młodecki Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 PISMO PREZESA ZARZĄDU SZANOWNI PAŃSTWO W działalności Stomil Sanok SA, miniony 2008r był okresem istotnie różnym od wcześniejszych lat. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i finansowy, szczególnie widoczny w II półroczu 2008r nie był obojętny dla wyników Spółki. W 2008 roku uzyskała ona przychody ze sprzedaży o 9% niższe od przychodów zrealizowanych w 2007 roku. Ich wartość wyniosła 369,8 mln zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę wartość był trend umacniania się PLN w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2008r. Przy ponad 60% udziale sprzedaży rozliczanej w walutach spadek kursów EUR i USD miał znaczący wpływ na osiągane przez Spółkę efekty. Recesja gospodarcza, szczególnie widoczna na rynku motoryzacji, także wpłynęła na obniżenie przychodów i wyników zwłaszcza w IV kw 2008r klienci Spółki z tego segmentu ograniczali bądź przesuwali na następne kwartały swoje zamówienia. Pochodną tych sytuacji był zysk netto o 62% mniejszy niż w 2007r - po wyeliminowaniu jednorazowych zdarzeń (zysk ze sprzedaży akcji CIECH SA) tj. w wysokości 14,2 mln zł. Stomil Sanok SA w 2008 roku finansował swą działalność środkami własnymi i kredytem bankowym. Na koniec roku 58 % aktywów było finansowane kapitałem własnym, a wartość kredytu bankowego wynosiła 82 mln zł. Spółka realizuje długookresową strategię rozwoju, z której w 2008r zrealizowała pierwszy etap rozbudowy sieci dystrybucji krajowej i zagranicznej (rozwój dotychczasowych spółek i utworzenie nowej) oraz przeniesienie części produkcji z segmentu agd do utworzonej spółki na terenie Białorusi. Ważne cele na najbliższy lata: odbudowanie sprzedaży w segmencie motoryzacji do wielkości sprzed kryzysu oraz jej dalszy wzrost, zwiększenie udziału w rynku uszczelek konsumenckich i do stolarki otworowej, utrzymanie wysokiego udziału w krajowym rynku pasów klinowych dla rolnictwa i przemysłu oraz wzrost ich eksportu na rynki wschodnie głównie poprzez rozbudowaną własną sieć dystrybucyjną, kontynuacja prac związanych z przeniesieniem na teren Białorusi produkcji uszczelek dla budownictwa (przewidywany termin rozpoczęcia produkcji na przełomie I i II półrocza 2009r). Kurs akcji na początek 2008 roku wynosił 19,39 zł, na r 9,85 zł a na koniec roku 5,25 zł. Spadek kursu akcji w II półroczu wyniósł 53%. Spadek wyceny dotknął w większość spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w największym stopniu spółek o niższej kapitalizacji, WIG 40 spadł o 62,8%, a WIG 80 o 57,6%. Od lipca 2008r Spółka realizuje skup akcji własnych w celu umorzenia, który w finale powinien przynieść wzrost jej wartości.

4 We wrześniu 2008 roku Spółka wypłaciła zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r dywidendę z zysku wypracowanego w 2007 roku w wysokości 1,00 zł/akcję. Utrzymujący się w roku 2009 kryzys w gospodarce światowej stanowi poważne ograniczenie dla znaczącej poprawy wyników Spółki. Pomimo trudnej sytuacji na rynkach światowych naszym celem na 2009 rok w zakresie wyników Grupy Kapitałowej jest osiągnąć zysk netto w wartości nie gorszej niż w roku 2008r. Z optymizmem patrzymy w przyszłość Spółki, przede wszystkim dzięki ścisłej współpracy z klientami z OEM oraz w wyniku ciągłego poszerzana obszaru działania na rynku wtórnym i konsumenckim, między innymi poprzez rozwój własnej sieci dystrybucji w kraju, Rosji i na Ukrainie. W wyniku osłabienia złotówki oraz obniżenia cen na rynkach światowych na podstawowe surowce, asortyment produkowany i sprzedawany przez Spółkę stał się bardziej atrakcyjny cenowo dla naszych potencjalnych nowych klientów. Liczymy, że prowadzona intensywna akcja ofertowa na rynku krajowym i zagranicznym pozwoli pozyskać do współpracy nowych kontrahentów, a ich zadowolenie przełoży się na długookresowe współdziałanie. Dzięki ścisłej współpracy z klientami oraz ciągle doskonalonym procesom jesteśmy w stanie w coraz szerszym zakresie zaspokajać potrzeby naszych klientów. Rozwój naszej firmy jest wynikiem celowej i świadomej pracy wszystkich pracowników, którym tą drogą składam gratulacje i podziękowanie za osiągnięte wyniki. Przedmiotem codziennej troski kierownictwa zauważanym i cenionym przez naszych pracowników, klientów i społeczeństwo lokalne jest prowadzenie działalności w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. Pełna kontrola aspektów ekologicznych wszystkich realizowanych procesów to także jeden z celów Spółki. Wierzymy, że najbliższe lata przyniosą umocnienie pozycji naszej firmy na rynku europejskim w liniach produktowych, w których Spółka się specjalizuje. Marek Łęcki Prezes Zarządu

5 SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 grudnia 2008 I 31 grudnia 2007 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( Dane w tys. zł.) SANOK kwiecień 2009

6 Stomil Sanok SA 1.Dane podstawowe. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działają od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres roku w walucie polskiej w tysiącach złotych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podstawowa działalność Spółki dotyczy produkcji pozostałych wyrobów gumowych. Można wyróżnić 4 główne grupy produkowanych i sprzedawanych wyrobów: I grupa ARTYKUŁY FORMOWE, CIĘTE I KONFEKCJONOWANE II grupa ARTYKUŁY WYTŁACZANE III grupa PASY KLINOWE IV grupa MIESZANKI Ponadto Spółka realizuje sprzedaż mediów energetycznych, a także towarów uzupełniających ofertę produktową STOMIL SANOK S.A. 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu roku. 3. Oświadczenie Zarządu Przedstawione przez Spółkę sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym STOMIL SANOK SA. Sprawozdanie to wchodzi w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które Spółka sporządza dla Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK SA. W związku z tym sytuację finansową i majątkową Spółki należy rozpatrywać z uwzględnieniem sytuacji w Grupie Kapitałowej. Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku dla bilansu oraz za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na zagrożenie. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zgrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Do wyceny aktywów i pasywów stosowano te same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu. 2

7 Stomil Sanok SA 4. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego. a) Środki trwałesą wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo. Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że grunty w wieczystym użytkowaniu spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym są ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w użytkowaniu wieczystym nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej. b) udziały i akcje wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące. c) Materiały i towary wykazywane są w cenie zakupu (z uwagi na nieistotną wartość kosztów zakupu ujmowane są w kosztach w okresie ich poniesienia) nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów odbywają się wg poniższych zasad: - materiały - cena średnioważona, - wyroby gotowe i półfabrykaty - cena standardowa, - towary - cena średnioważona d) Należności i zobowiązania wykazuje się w wartości nominalnej. Na należności nieściągalne tworzy się odpisy aktualizujące ogólne według zasad wynikających z polityki rachunkowości oraz na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia ich płatności. e) środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. 3

8 Stomil Sanok SA Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 r. 31 grudnia 31 grudnia Nota AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Akcje własne Kapitał z emisji opcji menedżerskich Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Przychody przyszłych okresów - cz. długoterminowa Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i papiery dłużne Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne Przychody przyszłych okresów Rezerwy razem Pasywa razem

9 Stomil Sanok SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 12miesięcy do 31 grudnia 2008 oraz 31 grudnia Nota Przychody ze sprzedaży w tym od jednostek powiązanych Koszt własny sprzedaży w tym od jednostek powiązanych Zysk na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Zysk netto Średnia ważona liczba akcji * Zysk na jedną akcję 0,49 1,54 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji * Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,48 1,53 * liczba akcji po splicie 1:10 Rozwodniony zysk na jedną akcję dotyczy realizacji programu opcyjnego. Wyniki za 12 miesięcy 2008 Spółka osiągnęła w warunkach istotnie odmiennych od analogicznego okresu 2007: 1.Średni kurs EUR za 12 miesięcy 2008 wynosił 3,5132 zł a 3,7845 zł za 12 miesięcy 2007 r. 2.W I kwartale 2007 Spółka sprzedała aktywa finansowe (akcje spółki giełdowej Ciech SA), na których uzyskała wynik netto w wysokości ponad tys. zł. - zdarzenie to miało charakter jednorazowy, 3. W kosztach finansowych zawarte są koszty odsetek od kredytów, różnic kursowych i zrealizowany wynik na transakcjach opcyjnych (wynik z wyceny bilansowej transakcji zabezpieczających częściową ekspozycję walutową II półrocza 2009 r. jest nieistotny). 4. W IV kwartale 2008 roku w pozostałych kosztach operacyjnych została utworzona rezerwa w kwocie tys zł na odprawy dla zwalnianych pracowników. 5. W II półroczu 2008 roku sytuacja rynkowa w segmencie motoryzacji uległa zmianie- producenci samochodów i ich dostawcy z poziomu tier 1 dokonali redukcji zamówień i przesunięć projektów uruchomienia nowych modeli samochodów. Trend ten może utrzymać się w kolejnych kwartałach. 5

10 Stomil Sanok SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł. Kapitał zakładowy Kapitał z emisji opcji (program opcyjny) Akcje własne Kapitały zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Kapitał własny ogółem Kapitał własny na dzień r Zysk (strata) netto za 12 miesięcy program opcyjny sprzedaż akcji Ciech S.A przeniesienie między kapitałami podatek odroczony odniesiony na kapitały podział zysku sprzedaz i likwidacja przeszacowanych środków trwałych Kapitał własny na dzień r Kapitał własny na dzień r Zysk (strata) netto za 12 miesięcy program opcyjny zakup akcji własnych przeniesienie między kapitałami podatek odroczony odniesiony na kapitały podział zysku Kapitał własny na dzień r

11 Stomil Sanok SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł. Za 12 m-cy Za 12 m-cy do do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Przychody z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Inne wpływy finansowe Spłata kredytów Zapłacone odsetki Dywidenda na rzecz właścicieli Wydatki na zakup akcji własnych Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0-2 Środki pieniężne na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

12 Stomil Sanok SA NOTY DO SPRAWOZDANIA 1. Skład Grupy Kapitałowej W skład Grupy Kapitałowej wchodzi STOMIL SANOK SA oraz następujące spółki zależne: Lp. nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) siedziba przedmiot przedsiebiorstwa według umowy spółki 1 STOMET Sp. z o.o. Sanok wytwarz. wyrobów z metalu, tworzyw sztucz. i innych mat. sprzedaż towarów i usług właściwy sąd prowadzący rejestry KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie % posiadanego kapitału akcyjnego/ zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stomil EAST Sp. z o.o. Sanok handel w kraju i za granicą wszelkiego rodzaju towarami i usługami KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie 65,69 79,29 3 Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. (*) Bogucin k/poznania sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów KRS Sądu Rejonowego w Poznaniu Fibrax Stomil Sp. z o.o. Sanok produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych pozostałych 5 PST Stomil w Rymanowie Zdroju 6 STOMIL SANOK Wiatka SAZT Rymanów Zdrój 7 Stomil RUS Moskwa 8 Stomil Sanok BEL Baranowicze 9 Stomil Sanok BR Brześć (Białoruś) 10 Stomil Sanok Ukraina Równe (Ukraina) usługi w zakresie lecznictwa, rehabilitacji, wypoczynku KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie Kirów (Rosja) sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów 81,1 81,1 sprzedaż towarów z gumy i (Rosja) innych materiałów produkcja wyrobów z gumy (Białoruś) produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej, sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów 99,9 99, (*) W dniu 1 lutego 2008 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców zostało wpisane połączenie spółki Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie, której 100% udziałowcem jest Stomil Sanok S.A. ze spółkami Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą wdębicy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, w których Stomil Sanok S.A. posiadał po 100% udziałów. W wyniku zarejestrowania połączenia, spółki Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. siedzibą wdębicy, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku zostały wykreślone z Rejestru, a ich majątek został przeniesiony na spółkę Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie. Po połączeniu spółek 100% udziałowcem spółki Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o w Bogucinie jest Stomil Sanok S.A. 8

13 Stomil Sanok SA W wyniku połączenia spółek nastąpiła koncentracja kapitałów, majątku i zasobów osobowych, która powinna doprowadzić do rozwoju połączonych spółek, zwiększenia efektywności zarządzania i aktywności gospodarczej, a docelowo do wzrostu wartości rynkowej tego segmentu działalności. 3 marca 2008 roku zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stomil Sanok BEL z siedzibą w Baranowiczach na Białorusi, w której Stomil Sanok S.A. objęła udział o wartości nominalnej USD, stanowiący 80% kapitału zakładowego Stomil Sanok BEL i uprawnia do oddania 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Pozostałe 20% kapitału zakładowego StomilSanok BEL objęłą spółka Stomil East Sp. z o.o. z siedzibą w sanoku, podmiot zależny od Stomil Sanok SA 18 kwietnia 2008 roku zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu na Białorusi, w której Stomil Sanok S.A. objęła udział o wartości nominalnej USD, stanowiący 99,9% kapitału zakładowego Stomil Sanok BR i uprawnia do oddania 99,9% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 2 czerwca 2008 roku zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem na Ukrainie, w której Stomil Sanok S.A. objęła udział o wartości nominalnej USD, stanowiący 100% kapitału zakładowego Stomil Sanok Ukraina i uprawnia do oddania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 2. Skład Zarządu spółki. Na dzień 31 grudnia 2008 roku i dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny - Marek Łęcki, Członek Zarządu, Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień - Marta Rudnicka, Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcji Mieszanek - Gustaw Magusiak Członek Zarządu, Dyrektor Logistyki - Mariusz Młodecki 3. Rzeczowe aktywa trwałe. Na dzień przejścia na MSSF tj. na dzień zostało dokonane przeszacowanie prawa użytkowania wieczystego, budynków i budowli do wartości godziwej a wynikające z przeszacowania kwoty zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny (budynki i budowle) oraz przychody przyszłych okresów (prawo użytkowania wieczystego). Wycena została dokonana przez niezależnych rzeczoznawców. Jednocześnie zgodnie z pkt. 16 MSSF 1 wartości te zostały przyjęte jako koszt zakładany. Zmiany wartości wynikające z wyceny wg MSSF/MSR zawiera raport roczny za 2006 r. Pozostałe środki są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia nie obejmuje różnic kursowych. Środki trwałe o wartości do zł., z uwagi na nieistotność kwoty, odpisuje się jednorazowo w koszty w momencie ich przyjęcia do używania. Środki te w zależności od potrzeby ich kontroli ilościowej rozlicza się jako: - środki trwałe podlegają one ewidencji jak inne środki trwałe, - materiały dotyczy to składników majątkowych o niskiej wartości, które nie wymagają kontroli przez system finansowo - księgowy pod kątem osoby odpowiedzialnej za dany składnik. Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe dla potrzeb bilansowych amortyzowane są metodą liniową. Planowany okres ekonomicznej użyteczności wynosi: - budynki 40 lat, - budowle od 10 do 40 lat, - urządzenia techniczne i maszyny od 3 do 14 lat, - środki transportu 5 lat Na majątku trwałym ustanowione są hipoteki kaucyjne jako zabezpieczenie kredytów - nota 15. 9

14 Stomil Sanok SA Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe Razem środki trwałe środki trwałe Wartość brutto na dzień zwiększenie w okresie przyjęcia ze środków trwałych w budowie zmniejszenie w okresie sprzedaż, złomowanie na dzień zwiększenie w okresie przyjęcia ze środków trwałych w budowie zmniejszenie w okresie sprzedaż, złomowanie na dzień Umorzenie na dzień zwiększenie z tytułu: amortyzacji bieżącej zmniejszenie z tytułu: sprzedaż, złomowanie na dzień zwiększenie w okresie amortyzacji bieżącej zmniejszenie w okresie sprzedaż, złomowanie na dzień Wartość netto na dzień Środki trwałe w budowie RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM na dzień Środki trwałe w budowie RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM

15 Stomil Sanok SA 4. Wartości niematerialne Główną pozycję stanowią koszty prac rozwojowych związanych z wprowadzeniem nowych wyrobów do produkcji oraz licencje na programy komputerowe. Wyceniane są one w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia lub przez 5 lat, jeżeli prace te dotyczą wyrobu dla nieokreślonego odbiorcy. Prace rozwojowe w trakcie realizacji są wykazywane jako wartości niematerialne w toku wytwarzania. Pozostałe wartości niematerialne to koszty licencji na programy komputerowe wykazywane według cen nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne amortyzowane są liniowo. Planowane okresy ekonomicznej użyteczności wynoszą: a) licencja SAP 10 lat, b) pozostałe licencje (sublicencje) na programy komputerowe 5 lat, c) koszty zakończonych prac rozwojowych : - dla jednorazowych zamówień o określonym okresie realizacji -okres trwania projektu lecz nie dłużej niż 5 lat, - dla produkcji seryjnej rynkowej dla nieokreślonego odbiorcy 5 lat d) pozostałe wartości niematerialne 5 lat Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Amortyzacja kosztów zakończonych prac rozwojowych ujmowana jest w kosztach sprzedaży, a licencji według miejsca użytowania tych licencji. Zmiany w wartościach niematerialnych Koszt zakończonych prac rozwojowych Licencje na programy komputerowe OGÓŁEM Wartość brutto na dzień zwiększenie w okresie przeniesienia z WN w toku wytwarzania zmniejszenie w okresie sprzedaż na dzień zwiększenie w okresie przeniesienia z WN w toku wytwarzania zmniejszenie w okresie sprzedaż, likwidacja na dzień Umorzenie na dzień zwiększenie z tytułu: amortyzacji bieżącej zmniejszenie z tytułu: sprzedaż na dzień zwiększenie w okresie amortyzacji bieżącej zmniejszenie w okresie sprzedaż na dzień Wartość netto na dzień WN w toku wytwarzania Wartości niematerialne ogółem na dzień WN w toku wytwarzania Wartości niematerialne ogółem

16 Stomil Sanok SA 5. Trwałe aktywa finansowe Posiadane udziały i akcje w innych podmiotach ujmowane są jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Akcje i udziały nie notowane na rynku giełdowym wyceniane są w cenie nabycia. 31 grudnia 31 grudnia Akcje/Udziały w jednostkach zależnych Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym notowane na giełdzie - nie notowane na giełdzie Aktywa finansowe - część długoterminowa razem Podatek dochodowy Podatek dochodowy składa się z podatku bieżącego (bieżącego obciążenia lub przychodu podatkowego) oraz podatku odroczonego (odroczonego obciążenia lub przychodu podatkowego). Podatek bieżący oraz podatek odroczony zmniejsza lub zwiększa bezpośrednio kapitał własny, jeśli dotyczy pozycji, które w tym samym lub innym okresie zmniejszyły lub zwiększyły bezpośrednio odpowiednią pozycję kapitału własnego (przeszacowanie budynków, wycena akcji dostępnych do sprzedaży według wartości godziwej). Podatek odroczony liczony jest od różnicy przejściowej między wartością bilansową i podatkową składnika aktywów lub pasywów. Główne przyczyny różnicujące wartość bilansową i podatkową aktywów i zobowiązań to okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, stawki podatkowe amortyzacji, niezrealizowane różnice kursowe od należności i zobowiązań, odpisy aktualizujące i rezerwy. Wycena różnic przejściowych nastąpiła wg stawki podatkowej obowiązującej na dzień bilansowy 31 grudnia 31 grudnia Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie a/ zwiększenia (+): niezrealizowane różnice kursowe amortyzacja podatkowa (od ulgi inwestycyjnej oraz bieżąca) Inne odniesione na kapitał własny b/ zmniejszenia (-): niezrealizowane różnice kursowe Inne -119 odniesione na kapitał własny Stan rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu

17 Stomil Sanok SA 31 grudnia 31 grudnia Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie a/ zwiększenia (+): niezrealizowane różnice kursowe świadczenia pracownicze nowe uruchomienia 31 majątek obrotowy 67 premia 67 Inne b/ zmniejszenia (-): niezrealizowane różnice kursowe urlopy premia prowizje Inne Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu PODATEK ODROCZONY w okresie odnoszony na wynik finansowy PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 31 grudnia 31 grudnia Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów): koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP) przychody nie podlegające opodatkowaniu darowizny podlegające odliczeniu przychód uznany za zrealizowany Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19% Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 7. Podatek dochodowy: naliczone zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych podatek odroczony Według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej (pkt.7/pkt.1)*100 25,32% 20,44% Wśród kosztów nie zaliczanych przez przepisy podatkowe do kosztów uzyskania przychodów najważniejsze pozycje dotyczą kosztów programu opcyjnego oraz rezerw i odpisów aktualizujących majątek obrotowy. Przychody nie uznawane za przychody podatkowe dotyczą głównie niezrealizowanych różnic kursowych, dotacji opodatkowanej kasowo oraz rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizacyjnych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie ich tworzenia. 13

18 Stomil Sanok SA 7. Zapasy Ze względu na nieistotne koszty związane z zakupem materiałów i towarów (koszty dostawy generalnie obciążają dostawcę) Spółka wycenia zapasy ww. składników majątkowych w cenach zakupu. Wyroby gotowe, półprodukty i produkty w toku ujmowane są w koszcie wytworzenia (nie wyższym od cen sprzedaży netto), który obejmuje koszty bezpośrednio związane z jednostką produktu oraz odpowiednio przypisane zmienne i stałe koszty produkcji. Stałe pośrednie koszty produkcji przypisuje się przyjmując normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka dokonuje przeglądu zapasów pod kątem okresu ich przechowywania i możliwości sprzedaży (wyroby gotowe i towary) lub wykorzystania w produkcji (materiały i produkty w toku). Na podstawie tej oceny Spółka szacuje wielkość odpisów aktualizacyjnych. 31 grudnia 31 grudnia a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy razem odpis aktualizujący zapasy brutto Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy 31 grudnia 31 grudnia Stan na początek okresu Zwiększenia, z tytułu zapasy wolnorotujące Zmniejszenia, z tytułu sprzedaż/zużycie Stan na koniec okresu Należności z tytułu dostaw i inne Obowiązujące w Spółce podstawowe terminy płatności za dostarczone towary i usługi mieszczą się w przedziale dni, a średni cykl rotacji należności oscyluje wokół 70 dni. Na dzień należności powyżej roku zostały objęte odpisem aktualizacyjnym na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia ich płatności. Prezentowane w sprawozdaniu należności do 1 roku wykazywane są w wartości nominalnej wynikającej z faktur pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizacyjne, które odnoszone są w rachunku zysków i strat w ciężar kosztów działalności podstawowej. Kwotę odpisu stanowi różnica między wartością bilansową należności a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zaliczki na dostawy, w tym zaliczki na dostawy środków trwałych zaliczane są do należności. Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. 14

19 Stomil Sanok SA 31 grudnia 31 grudnia a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw wyrobów i usług, inne 0 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw wyrobów i usług z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 31 grudnia 31 grudnia Stan na początek okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw Zwiększenia, z tytułu należności wątpliwe naliczone odsetki od należności Zmniejszenia, z tytułu spłata należności/spłata odsetek umorzenie należności Stan na koniec okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw Należności od jednostek powiązanych na dzień 31 grudnia 2008 Kwota Stomet Sanok Sp.z o.o. 342 PH-U Stomil East Sp.z o.o Stomil Sanok Dystrubucja Sp. z o.o. Bogucin Fibrax Stomil Sp. z o.o. 382 Stomil Sanok Dystrybucja RUS Stomil BEL w tym; maszyny i urządzenia Stomil Ukraina Stomil BR 14 Razem Rozliczenia międzyokresowe czynne. 31 grudnia 31 grudnia czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, Powyższe rozliczenia międzyokresowe w (prenumeraty, abonamenty itp.) dotyczą głównie wydatków dotyczących 2009 roku 15

20 Stomil Sanok SA 10. Aktywa finansowe obrotowe. 31 grudnia 31 grudnia Aktywa finansowe pożyczki udzielone opcje - wycena bilansowa opcji PUT Pożyczki zostały udzielone spółce zależnej Stomil Sanok BEL (spłata do końca kwietnia i oprocentowanie 10% w skali roku) i Stomil Sanok Ukraina (na okres do końca sierpnia 2009 i o oprocentowaniu 9,6% w skali roku). W dniach 30 i 31 grudnia 2008 roku Spółka zawarła transakcję zabezpieczające cześć planowanej na II półrocze 2009 r. ekspozycji walutowej (nadwyżka przychodów nad wydatkami walutowymi i denominowanymi w walucie). Instrumentami finansowymi zabezpieczającymi są opcje walutowe w strukturach symetrycznych, zerokosztowych korytarzy (kupno PUT, sprzedaż CALL) 11. Środki pieniężne. Na dzień r środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. 31 grudnia 31 grudnia Środki pieniężne w kasie 0 18 Środki pieniężne na rachunkach bankowych Środki pieniężne razem, w tym: w walucie polskiej w walutach obcych Wartość środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzonych na wyodrębnionym koncie na r. wyniosła 132 tys. zł. Środki na rachunkach bankowych w kwocie stanowiły krótkoterminowe lokaty pieniężne. 12. Kapitał własny. Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił złotych i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu r. podjęło uchwałę o emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji w ramach kolejnego programu motywacyjnego, adresowanego do kluczowych pracowników Stomil Sanok S.A. Na podstawie ww. uchwały NWZA, 26 października 2006 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę zł w drodze emisji akcji. Zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych została dokonana wycena wartości godziwej Programu opcyjnego w oparciu o metodę Monte-Carlo. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera raport roczny za 2006 r. (sprawozdanie jednostkowe). W dniu 31 stycznia 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podziału akcji Stomil Sanok S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:10. Kapitał zakładowy po rejestracji podziału akcji wynosi złotych i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda. 16

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo