Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych"

Transkrypt

1 Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204

2 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona Mieszany model Poissona Porównanie GP i NB 20 5 Porównanie GP-2 z innymi testami Alternatywne statystyki Symulacja Monte Carlo Przykład numeryczny Dane Wyniki Wnioski 34 Dodatek A 35 Dodatek B - asymptotyczne tempo zbieżności 36 Spis tabel i wykresów 42 Bibliografia 43 2

3 Wstęp Ryzyko jest nieodłącznym aspektem życia każdego człowieka. Pojawia się zarówno w sytuacjach dotyczących podejmowanych przez nas decyzji, jak i tych związanych z codziennym życiem. Istnieje wiele ryzyk, na które jesteśmy narażeni każdego dnia, a jedną z czynności, która je potęguje jest prowadzenie samochodu. W odpowiedzi na naturalną potrzebę spokojnego życia człowieka, gdzie wpływ zjawisk losowych na jego zdrowie i finanse jest minimalizowany, powstały zakłady ubezpieczeń. Koszty szkód związanych z prowadzeniem pojazdów mogą być bardzo wysokie, wiąże się to z wysokimi wartościami poruszających się po drogach pojazdów oraz niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia w wypadku drogowym. Zasądzane kwoty odszkodowań i rent są mogą zdestabilizować finansowo kierowcę do końca życia. Ponadto, niejednokrotnie nie będzie on w stanie w ogóle pokryć szkód wypadku, który spowodował. Stąd narodził się pomysł obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Istotą funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeń jest zbieranie składek z których następnie pokrywane są szkody spowodowane przez niektórych kierujących. Składka musi być skalkulowana tak, aby zapewnić środki na wypłatę świadczeń wraz z zapewnieniem niezbędnej rezerwy oraz przynieść firmie ubezpieczeniowej zysk. Ustalenie jej wysokości w oparciu o dane historyczne jest zatem jednym z najważniejszych aspektów działalności towarzystwa. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych wygodnym narzędziem do tego celu jest regresja Poissona. Niestety, zakłada ona, że analizowana zmienna losowa, która jest w tym przypadku liczbą powodowanych wypadków, posiada wartość oczekiwaną równą wariancji. Dane empiryczne zwykle nie wykazują takiej cechy, zwykle wariancja przewyższa średnią, a zjawisko takie nazywa się nadrozproszeniem (ang. overdispersion. Poniższa praca ma celu analizę przedstawionego problemu. W rozdziale drugim opisany został test bazujący na regresji liniowej wraz w wyprowadzeniem statystyki służącej do badania występowania zjawiska nadrozproszenia. Rozdział trzeci przedstawia model Poissona oraz jego uogólnienia służące do pracy z danymi z wysoką wariancją względem średniej. Wyprowadzone są także statystyki pozwalające ocenić przydatność opisanych modeli. W rozdziale czwartym zawarte jest szczegółowe porównanie dwóch rozkładów będących przykładami mieszanego rozkładu Poissona - uogólnionego rozkładu Poissona oraz rozkładu ujemnego dwumianowego. W rozdziale piątym znajduje się zestawienie jednej z wyprowadzonych statystyk z innymi znanymi z literatury testami na zasadzie symulacji komputerowej wraz z analizą wyników. Szósty rozdział zawiera przykład numeryczny oparty na prawdziwych danych ubezpieczeniowych, gdzie porównane zostają wszystkie przedstawione wcześniej modele regresji. 3

4 a stąd definiujemy błąd ε i (Y i µ i 2 Y i αg(µ i + ε i. (3 2 Test oparty na regresji liniowej W modelu regresji liniowej posługiwać się będziemy zestawem danych {(Y i, x i, i, 2,..., n}, gdzie Y i jest zmienną losową (E(Y i <, a x i (x i, x 2 i,..., x k i wektorem zmiennych objaśniających. Dodatkowo zakładamy, że dane te są niezależne dla każdego i. Testować będziemy hipotezę zerową H 0 : E(Y i µ i, V ar(y i µ i ( przeciwko hipotezie alternatywnej H : E(Y i µ i, V ar(y i µ i + α g(µ i, α > 0, (2 gdzie µ i µ(x i, β jest różniczkowalną funkcją o wartościach w R + i własności takiej, że µ(x i, β 0 µ(x i, β β 0 β, a g(µ i : R + R + jest określoną funkcją różniczkowalną. W literaturze zazwyczaj przyjmuje się µ i exp(x i β oraz g(µ i równe, µ i lub µ 2 i. Zakładając prawdziwość hipotezy H i przekształcając równanie (2 otrzymujmemy E (Y i µ i 2 Y i ] αg(µi, Zatem ε i (Y i µ i 2 Y i E (Y i µ i 2 Y i ] jest błędem o następujących parametrach: E(ε i E ( (Y i µ i 2 Y i E ] (Y i µ i 2 Y i E ] ( ] (Y i µ i 2 Y i E E (Yi µ i 2 Y i E ] ] (Y i µ i 2 Y i E (Yi µ i 2 Y i 0 V ar(ε i V ar ( (Y i µ i 2 Y i E (Y i µ i 2 Y i ] V ar (Yi µ i 2 Y i ] E ] (Y i µ i 2 2 ( ] Y i E (Yi µ i 2 2 Y i E ] (Y i µ i 4 2Y i (Y i µ i 2 + Yi 2 (αg(µi 2 E(Y i µ i 4 2E Y i (Y i µ i 2] + E(Y i 2 (αg(µ i 2 V ar(x EX 2 (EX 2 EX 2 V ar(x + (EX 2 4

5 E(Y i µ i 4 2E Y i (Y i µ i 2] + µ i + αg(µ i + µ 2 i (αg(µ i 2 E(Y i µ i 4 2E (Y i µ i + µ i (Y i µ i 2] + µ i + αg(µ i + µ 2 i (αg(µ i 2 E(Y i µ i 4 2E(Y i µ i 3 2µ i E(Y i µ i 2 + µ i + αg(µ i + µ 2 i (αg(µ i 2 E(Y i µ i 4 2E(Y i µ i 3 2µ i (µ i + αg(µ i + µ i + αg(µ i + µ 2 i (αg(µ i 2 E(Y i µ i 4 2E(Y i µ i 3 µ 2 i + µ i 2µ i αg(µ i + αg(µ i (αg(µ i 2. Ostatecznie V ar(ε i E(Y i µ i 4 2E(Y i µ i 3 µ 2 i + µ i 2µ i αg(µ i + αg(µ i (αg(µ i 2, (4 co pokazuje, że jest on heteroskedastyczny - nie posiada stałej wariancji, gdyż jest ona funkcją zależną od momentów zmiennej losowej Y i. Ponieważ wartości µ i nie są obserwowane musimy zastąpić je przez ˆµ i µ(x i, ˆβ, gdzie ˆβ jest dowolnym zgodnym estymatorem wektora parametrów β z błędem rzędu O P (n 2. Wówczas rówananie (3 przyjmuje postać (Y i ˆµ i 2 Y i αg(ˆµ i + ε i + η i. (5 Ponieważ (Y i µ i 2 Y i αg(µ i + ε i, to odejmując stronami otrzymujemy dodatkowy błąd rówany η i (Y i ˆµ i 2 (Y i µ i 2 + αg(µ i αg(ˆµ i 2(Y i (ˆµ i µ i + (ˆµ 2 i µ 2 i + α(g(µ i g(ˆµ i (2(Y i µ i + αg (µ i µ i β ( ˆβ β + O P (n (6 z rozwinięcia w szereg Taylora wyrażenia µ(x i, ˆβ w punkcie µ(x i, β. Z powodu heteroskedastyczności składnika losowego ε i do równania (5 zastosujemy ważoną metodę najmniejszych kwadratów z dodatnimi i skończonymi wagami w 2 i. Przyjmijmy oznaczenia: Z i (Y i ˆµ i 2 Y i X i g(ˆµ i ξ i ε i + η i Wówczas przybierze ono postać typowego równania regresji Z i αx i + ξ i. 5

6 Naszym zadaniem jest estymacja parametru α, co realizujemy poprzez minimalizację wyrażenia wi 2 ξi 2 wi 2 (Z i αx i 2. W tym celu należy policzyć pierwszą pochodną i przyrównać ją do zera: n w 2 i (Z i αx i 2 α 0 2wi 2 (Z i αx i ( X i 0 2wi 2 X i Z i + 2wi 2 αxi 2 0 α n w 2 i X i Z i n w 2 i X 2 i Wracając do pierwotnych oznaczeń otrzymujemy ˆα n wi 2 g(ˆµ i (Y i ˆµ i 2 Y i ] n. (7 wi 2 g 2 (ˆµ i Naszym celem jest zbadanie asymptotycznego rozkładu wyrażenia n(ˆα α przy założeniu prawdziwości H 0 oraz lokalnych hipotez alternatywnych. Zadanie to jest ułatwione, ponieważ dodatkowy błąd η i, który pojawia się przy skorzystaniu z estymatora ˆβ, nie ma wpływu na ten rozkład, gdyż n( ˆβ β ma błąd rzędu O P (. Załóżmy lokalną hipotezę alternatywną H L : α γ n, którą formalnie można zapisać przekształcając równanie (2: H L : E(Y i µ i, V ar(y i µ i + γ n g(µ i, gdzie γ const. Z dodatku A wynika, że jeżeli wagi w i są takie, że poniższe ciągi są zbieżne to lub równoważnie lim n n lim n n wi 2 g 2 (µ i M wi 4 g 2 (µ i σε 2 i M 2 ( n (ˆα α d N 0, M M 2 nˆα ( d N γ, M M 2 pod warunkiem, że n( ˆβ β ma błąd rzędu O P ( przy założeniu H L oraz, że σ 2 ε i V ar H0 (ε i E H0 (Y i µ i 4 2E H0 (Y i µ i 3 µ 2 i + µ i, (8 6

7 gdzie wartość oczekiwana obliczana jest w odniesieniu do nieokreślonej dotąd gęstości Y i przy założeniu prawdziwości H 0. Dla γ 0 równanie (8 prowadzi do następującej statystyki T n w 2 i g(ˆµ i (Y i ˆµ i 2 Y i ] n w 4 i g 2 (ˆµ i ˆσ 2 ε i, (9 gdzie ˆσ ε 2 i jest zgodnym estymatorem wariancji składnika losowego σε 2 i. Jeżeli wagi w i są postaci w(µ i, to µ i możemy zastąpić ˆµ i nie zmieniając przy tym asymptotycznego rozkładu T. Zakładając H 0, statystyka T zbiega według miary do rozkładu N (0, i może zostać użyta do jedno- lub dwustronnych testów na występowanie nadrozproszenia. Wybór wag w i oraz estymatora wariancji ˆσ ε 2 i w równaniu (9 jest zależny od założeń co do rozkładu zmiennej losowej Y i przy założeniu H 0. 7

8 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 3. Uogólniony rozkład Poissona Przypuśćmy, że posiadamy informacje na temat próbki liczącej n obserwacji. Każda z nich jest opisana przez p zmiennych objaśniających, co w rezultacie daje nam macierz X rozmiaru n p: X x x 2 x 3... x p x 2 x 22 x x 2p x 3 x 32 x x 3p x n x n2 x n3... x np Ponadto, mamy wektor zmiennych objaśnianych Y (Y, Y 2,..., Y n, gdzie zmienne Y i, Y j są niezależne i mają jednakowy rozkład dla dowolnych i j. Najpopularniejszym modelem regresji dla danych zliczających (ang. count data jest model regresji Poissona, w którym funkcją łączącą zmienne objaśniające ze zmienną objaśnianą jest funkcja logarytmiczna, a funkcja masy prawdopodobieństwa jest postaci f(y i ; θ i θy i i y i! e θ i, y i 0,, 2,..., θ i > 0. Po odwróceniu funkcji łączącej otrzymujemy zależność E(Y i exp(x i β, gdzie x i jest wektorem zmiennych objaśniających dla danej obserwacji, a β wektorem nieznanych parametrów, które należy wyestymować. W przypadku występowania nadrozproszenia w analizowanych danych możemy posłużyć się uogólnionym rozkładem Poissona (ang. generalized Poisson distribution - GP o następującej funkcji masy prawdopodobieństwa f(y i ; θ i, κ θ i(θ i + κy i yi e θ i κy i, y i 0,, 2,... (0 y i! gdzie θ i > 0 i max(, θ i < κ <. Z pracy Joe and Zhu (2005 wiemy, że 4 µ i E(Y i θ i κ, V ar(y i θ i ( κ 3 ( κ E(Y i φe(y 2 i. ( W tym przypadku składnik φ pełni funkcję czynnika rozproszenia. Jeżeli κ 0, to ( k 2 uogólniony rozkład Poissona redukuje się do zwykłego rozkładu Poissona z parametrem θ i. W przypadku gdy κ < 0 mamy do czynienia z podrozproszeniem, a gdy κ > 0 z nadrozproszeniem. Opierając się na uogólnionym rozkładzie Poissona możemy wprowadzić do modelu regresji dwie parametryzacje. W pierwszej, przedstawionej w pracach Consul (989 oraz Consul and Famoye (992, jako funkcję łączącą przyjmujemy funkcję logarytmiczną θ i p ln µ i ln κ x ir β r, (2 r 8

9 gdzie x ir jest i-tą obserwacją r-tej zmiennej niezależnej, p jest liczbą zmiennych niezależnych w modelu, β r jest r-tym parametrem regresji. Stosując podstawienie θ i ( κµ i z równania ( otrzymujemy model regresji GP- P (Y i y i x i, β, κ (( κµ i + κy i y i ( κµ i y i! ze średnią E(Y i µ i exp(x i β i wariancją V ar(y i φµ i. exp( ( κµ i κy i, y i 0,, 2,... (3 Drugą możliwą parametryzacją, wprowadzoną w pracy Wang and Famoye (997, jest model regresji GP-2 postaci P (Y i y i x i, β, ϕ yi ( + ϕy i y ( i exp µ i( + ϕy i, y i 0,, 2,... (4 + ϕµ i y i! + ϕµ i ( µi ze średnią E(Y i µ i exp(x i β i wariancją V ar(y i µ i (+ϕµ i 2. W równaniu (4 ϕ jest stałą i jeżeli przyjmuje ona wartości mniejsze od zera (przypadek podrozproszenia, to musi ona spełniać nierówności + ϕµ i > 0 oraz + ϕy i > 0, czyli na przykład spełniać warunek ϕ > min(, max(µ i max(y i. ϕ nazywamy parametrem rozproszenia i może być on estymowany równocześnie ze współczynnikami modelu regresji GP-2 w równaniu (4. Dla ϕ 0 model ten redukuje się do zwykłego modelu Poissona. Oba modele regresji GP- i GP-2 są zatem naturalnymi rozszerzeniami modelu regresji Poissona. Główne różnice różnice między nimi to: a zależność między wartością oczekiwaną i wariancją w modelu GP- jest liniowa, podczas gdy w modelu GP-2 zależność ta ma charakter sześcienny, b parametr κ jest stały w równaniu (3, ale jeżeli podstawimy κ ϕµ i +ϕµ i i θ µ i +ϕµ i model regresji GP- przekształci się do postaci modelu GP-2. to Badanie występowania nadrozproszenia w analizowanych danych możemy zatem sprowadzić do porównania dwóch modeli regresji: Poissona i GP-. Postawmy hipotezę zerową H 0 : κ 0 (5 przeciwko hipotezie alternatywnej H : κ > 0. (6 Statystyka do badania nadrozproszenia ma postać S( ˆβ n ( (yi ˆθ i 2 y i, (7 2n ˆθ i gdzie ˆθ i jest estymatorem wyznaczonym z modelu Poissona. Powyższa statystyka ma rozkład N (0,. W celu jej wyprowadzenia posłużymy się nierównością Craméra - Rao. 9

10 Twierdzenie (Craméra - Rao Niech Z (Z,..., Z n będzie próbą w modelu regularnym oraz niech g(θ będzie funkcją parametryczną oraz T T (Z ENg(θ]. Jeśli to gdzie g (θ d dθ E θ T (Z ] V ar T (Z ] g (θ] 2 I n (θ, X n T (z θ f θ(zdλ n (z, ENg(θ] - zbiór wszystkich estymatorów nieobciążonych funkcji parametrycznej g(θ posiadających skończoną wariancję, I n (θ - informacja Fishera z próby Z. Bazując na równaniu 0 zapisujemy logarytm wiarygodności modelu ( n l ln(l ln P (y i θ i, κ ln(p (y i θ i, κ Przekształcając równanie 2 otrzymujemy skąd obliczamy pochodne (ln θ i + (y i ln(θ i + κy i (θ i + κy i ln y i!. θ i ( κ exp(x i β, θ i β r ( κx ir exp(x i β θ i x ir, θ i κ exp(x i β ( κ exp(x i β θ i κ κ. Do wyznaczenia macierzy informacji Fishera należy wyznaczyć wszystkie możliwe pochodne drugiego rzędu funkcji l: l β r l θ i θ i β r ] + (y i θ i x ir θ i θ i + κy i + θ i(y i θ i + κy i θ i ] x ir l n κ θ i ( θ i + y ( i θ i κ θ i + κy i κ + y i + θ ] i κ y i κ θ i (y i (θ i + κy i ( κ + y i(y i + θ ] i θ i + κy i κ y i yi (y i y i ( + θ ] i(y i θ i θ i + κy i κ θ i + κy i 0

11 β r β s ] (yi (θ i + κy i θ i (y i θ (θ i + κy i 2 i x ir x is ] yi (y i κ (θ i + κy i θ 2 i x ir x is n ( ( κ y 2 i (y i θ i (θ i + κy i 2 κ + y i + κ β r { ( ( ( κ ( + θ i(y i θ 2 i + θ i + κy i + θ i (y κ i (θ i + κy i θ i (y i ( θ i + y κ i κ (θ i + κy i 2 ( y i (y i θ i (θ i + κy i 2 ( κ y2 i (y i (θ i + κy i 2 θ i ( κ θ i(y i (θ i + κy i 2 ( κ 2 (θ i + κy i θ ( i(y i θ i + y κ i + 2 (θ i + κy i 2 ( κ ( y i yi θ i (θ i + κy i 2 κ θ y2 i 2 i ( κ + θ ] iy i 2 κ ( κ 2 y ( 2 i y 2 θ i (θ i + κy i 2 i 2y i κ + θi + κ ( κ 2 y ( i y (θ i + κy i 2 i θ 2 i + κ ( κ 2 ( y i (y i ( θ i κ ( κ + θ i (y i 2 ( κ 2 (θ i + κy i + }] ] θ i ( κ 2 ( ] (yi (θ i + κy i θ i (y i θ (θ i + κy i 2 κ (θ i + κy i 2 i x ir y i(y i (θ i + κy i (y i θ i + (y i κy i θ i (y i + ] θ 2 ( κ(θ i + κy i 2 i x ir κ ( κy i(y i (y i κy i + ] θ ( κ(θ i + κy i 2 i x ir κ ] yi (y i κy i (y i (y i κy i θ i (θ i + κy i 2 κ x ir ] yi (y i (θ i + κy i θ i 2 κ x ir

12 Macierz informacji Fishera dla funkcji l ma następującą postać I (β, κ o elementach ( ( ( ( β 2 β β 2 β β 3... ( β 2 β ( ( ( β2 2 β 2 β 3... ( ( β 3 β β 3 β 2 (... ( β ( ( ( ( β p β β p β 2 β p β 3... βp 2 ( κ β ( κ β 2 ( κ β 3 β β p β 2 β p β 3 β p... ( κ β p ( 2 ( l E y ] i(y i κ θ β r β s (θ i + κy i 2 i x ir x is ( β κ ( β 2 κ ( β 3 κ. ( β p κ ( κ 2 ( 2 l κ 2 E y i (θ i + κy i 2 ( 2 ( l 2 l β r κ κ β r Gradient funkcji l dany jest wzorem ( y i E θ 2 i + κ ( κ 2 ] yi (y i (θ i + κy i 2 θ i κ x ir gdzie ( l U(β, κ T ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0, l,..., l, l (0, 0,..., 0, β β 2 β p κ Ûκ, ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 Û κ l n ( κ yi (y i y ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ i + ˆθ ] i (y i p,0 ˆθ i ˆθ ˆθ i i y 2 i y i ˆθ i y i ˆθ i y iˆθi + ˆθ i + ˆθ 2 i ˆθ i (y i ˆθ i 2 y i ˆθ i. (y i 2y iˆθi + ˆθ 2 i y i ˆθ i W celu wyznaczenia estymatorów największej wiarygodności ˆβ parametrów β, β 2,..., β p należy rozwiązać układ p równań wiarygodności korzystając w wyprowadzonych wcześniej wzorów: l β 0 l β 2 0. l β p 0 Jeżeli zmienna losowa Y ma rozkład Poissona z parametrem λ to jej kolejne momenty zwykłe są odpowiednio równe: EY λ, EY 2 λ 2 + λ, 2

13 EY 3 λ 3 + 3λ 2 + λ. Przy założeniu hipotezy zerowej elementy macierzy I ( ˆβ, 0 mają postać ( 2 ( l n β r β θ s ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ i x ir x is E y ] i(y i κ p,0 (θ i + κy i 2 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ] yi (y i ˆθ i x ir x is ( κe (θ i + κy i n ˆθ 2 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ i x ir x is p,0 ( 2 ( l n ] β r κ θ i ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 κ x yi (y i ir E (θ i + κy i 2 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ( 2 l κ 2 ˆθ i x ir E ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ] yi (y i (θ i + κy i 2 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ˆθ i x ir E(y 2 i E(y i θ 2 i ˆθ i x ir θ 2 i + θ i θ i θ 2 i E y i (θ i + κy i 2 ( ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 0 y i θ 2 i + κ ( ( κ 2 ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 co daje (yi (y i θ i 2 ( E + ] θ i 2 ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 (yi (yi 2 2y i θ i + θi 2 ( E + ] θ i 2 ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 E(y 3 i 2θ i E(yi 2 + θi 2 E(y i E(yi 2 + 2θ i E(y i θi 2 θ 2 i θi 2 θ 3 i + 3θ 2 i + θ i 2θ 3 i 2θ 2 i + θ 3 i θ 2 i θ i + 2θ 2 i θ 2 i θ 2 i + ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 2n θ 2 i + ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 + ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 n ˆθi x 2 n i ˆθi x i x i2... n ˆθi x i x ip 0 n ˆθi x i2 x n i ˆθi x 2 i2... n ˆθi x i2 x ip n ˆθi x ip x i n ˆθi x ip x i2... n ˆθi x 2 ip n X T diag(ˆθx 0 0 2n 3

14 gdzie diag(ˆθ Macierz odwrotna do I ( ˆβ, 0 ma postać ˆθ ˆθ ˆθ ˆθn I ( ˆβ, 0 X T diag(ˆθx ] 0 0 (2n Na mocy twierdzenia Cramera-Rao statystyka S( ˆβ (2n Û κ jest asymptotycznie efektywna, co tłumaczy wybór (7. Analogicznie, sprawdzanie występowaia nadrozproszenia w modelu regresji Poissona względem modelu GP-2 jest równoznaczne z testowaniem hipotezy zerowej H 0 : ϕ 0 (8 przeciwko hipotezie alternatywnej H : ϕ > 0. (9 Statytyka testowa w tym przypadku będzie postaci S ( ˆβ ( n ((y i ˆµ i 2 y i 2 n, (20 2ˆµ 2 i gdzie ˆµ i jest estymatorem wyznaczonym z modelu Poissona. Przy założeniu hipotezy zerowej, która mówi, że analizowane dane dobrze wyjaśnia model Poissona, powyższa statystyka ma rozkład graniczny chi-kwadrat z jednym stopniem swobody. Alternatywnie możemy ją zapisać jako S 2 ( ˆβ n ((y i ˆµ i 2 y i 2, (2 n ˆµ 2 i skąd widać, że ma ona rozkład N (0,. Wyprowadzenie wzoru statystyki GP-2 jest analogiczne do GP-. Bazując na równaniu 4 zapisujemy logarytm wiarygodności modelu ( n l ln(l ln P (y i µ i, ϕ ln(p (y i µ i, ϕ ( µi y i ln + (y i ln( + ϕy i µ ] i( + ϕy i ln y i!. + ϕµ i + ϕµ i Przekształcając równanie 2 otrzymujemy µ i exp(x i β, 4

15 skąd obliczamy pochodną µ i β r x ir exp(x i β x ir µ i. Do wyznaczenia macierzy informacji Fishera należy wyznaczyć wszystkie możliwe pochodne drugiego rzędu funkcji l: l l µ i + ϕµ i ( + ϕµ i µ i ϕ y i ( + ϕy ] i( + ϕµ i ϕµ i ] x β r µ i β r µ i ( + ϕµ i 2 ( + ϕµ i 2 ir µ i ] + ϕµ i ϕµ i yi ( + ϕµ i ( + ϕy ( + ϕµ i 2 i x ir µ i µ i ] yi + ϕµ i y i µ i ϕµ i y i y i µ i x ( + ϕµ i 2 ir µ i µ i ( + ϕµ i x 2 ir l n ϕ β r β s ( + ϕµ i µ 2 ] i y i ( + ϕµ i ( + ϕy i µ i y i + (y µ i ( + ϕµ i 2 i y i µ i + ϕy i ( + ϕµ i 2 y iµ i + y i(y i µ ] i(y i µ i + ϕµ i + ϕy i ( + ϕµ i 2 ( + ϕµ i 2 (y i µ i 2( + ϕµ i ϕ ( + ϕµ i 4 x ir µ i x is n ϕ 2 β r ϕ + ϕµ i + 2ϕy i 2ϕµ i µ ( + ϕµ i 3 i x ir x is y i µ 2 ] i ( + ϕµ i y2 i (y i 2 ( + ϕy i + 2µ2 i (y i µ i 2 ( + ϕµ i 3 y2 i (y i ( + ϕy i + y iµ 2 i + ϕy i µ 3 i + 2µ 2 i y i 2µ 3 ] i 2 ( + ϕµ i 3 3yi µ 2 i + µ 3 ] i (ϕy i 2 y2 i (y i ( + ϕµ i 3 ( + ϕy i 2 2 l ϕ β r 2(y i µ i µ i ( + ϕµ i 3 x ir ( + 2ϕy i ϕµ i µ i ( + ϕµ i 3 x ir x is Macierz informacji Fishera dla funkcji l ma następującą postać I (β, ϕ: ( ( ( ( β 2 β β 2 β β 3... ( β 2 β ( ( ( β2 2 β 2 β 3... ( ( β 3 β β 3 β 2 (... ( β ( ( ( ( β p β β p β 2 β p β 3... βp 2 ( ϕ β ( ϕ β 2 β β p β 2 β p β 3 β p ( ( ϕ β 3... ϕ β p ( β ϕ ( β 2 ϕ ( β 3 ϕ. ( β p ϕ ( ϕ 2 5

16 o elementach ( 2 l E β r β s ( 2 l ϕ 2 Gradient funkcji l dany jest wzorem gdzie E ( 2 ( l 2 l β r ϕ ϕ β r ] ( + 2ϕyi ϕµ i µ i x ( + ϕµ i 3 ir x is 3yi µ 2 i + µ 3 ] i (ϕy i 2 y2 i (y i ( + ϕµ i 3 ( + ϕy i 2 E ] 2(yi µ i µ i ( + ϕµ i x 3 ir ( l U(β, ϕ T ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0, l,..., l, l (0, 0,..., 0, β β 2 β p ϕ Ûϕ, ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 Û ϕ l ϕ n y ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 iˆµ i + y i (y i ˆµ i (y i ˆµ i ] yi 2 2y iˆµ i + ˆµ 2 i y i ] (y i ˆµ i 2 y i ]. y iˆµ i + yi 2 y i ˆµ i y i + ˆµ 2 i ] W celu wyznaczenia estymatorów największej wiarygodności ˆβ parametrów β, β 2,..., β p należy rozwiązać układ p równań wiarygodności korzystając w wyprowadzonych wcześniej wzorów: l β 0 l β 2 0. l β p 0 Jeżeli zmienna losowa Y ma rozkład Poissona z parametrem λ to jej kolejne momenty zwykłe są odpowiednio równe: EY λ, EY 2 λ 2 + λ, EY 3 λ 3 + 3λ 2 + λ. Przy założeniu hipotezy zerowej elementy macierzy I ( ˆβ, 0 mają postać ( 2 ( l n ] β r β ( + 2ϕyi ϕµ i µ i x s ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ ir x is E p,0 ( + ϕµ i 3 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 x ir x is E(µ i ( n ˆµ ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ i x ir x is p,0 6

17 ( 2 ( l n ] β r ϕ 2(yi µ i µ i E ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ( + ϕµ i x 3 ir ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ( 2 ( l ϕ E 2 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ( 2µi x ir ( + ϕµ i Ey 3 i µ i ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 2ˆµ i x ir E(y i E(µ i ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 2ˆµ i x ir µ i µ i ] ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 0 3yi µ 2 i + µ 3 ] i (ϕy i 2 y2 i (y i ( + ϕµ i 3 ( + ϕy i 2 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 co daje ( 3µ 2 i E(y i + µ 3 i ( 2 E(yi 3 + E(yi 2 ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 ( 3µ 3 i 2µ 3 i (µ 3 i + 3µ 2 i + µ i + (µ 2 i + µ i ( ˆβ, ˆβ 2,..., ˆβ p,0 2ˆµ 2 i n ˆµ i x 2 n i ˆµ i x i x i2... n ˆµ i x i x ip 0 n ˆµ i x i2 x n i ˆµ i x 2 i2... n ˆµ i x i2 x ip n ˆµ i x ip x i n ˆµ i x ip x i2... n ˆµ i x 2 ip n 2ˆµ 2 X T diag(ˆµx 0 0 n 2ˆµ 2 i Macierz odwrotna do I ( ˆβ, 0 ma postać I ( ˆβ, 0 X T diag(ˆµx ] 0 ( n 0 2 ˆµ 2 i Na mocy twierdzenia Cramera-Rao otrzymana statystyka S ( ˆβ ( n 2ˆµ 2 i Û 2 ϕ jest asymptotycznie efektywna, co tłumaczy wybór (20. Równania (7 i (2 zawierają dwie postacie statystyk służacych do przeprowadzenia testów na występowanie nadrozproszenia na zasadzie porównania modelu regresji Poissona z jego dwoma uogólnieniami GP- i GP-2. W przypadku, gdy chcemy sprawdzić, czy model Poissona jest odpowiedni dla danych o wariancji przewyższającej średnią, należy użyć statystyki 7

18 S ( ˆβ do obustronnego testu χ 2 na występowania nad- lub podrozproszenia. W przypadku, gdy zależy nam jedynie na zbadaniu istnienia nadrozproszenia tak jak stanowią hipotezy (6 i (9, powinno się użyć statystyki S 2 ( ˆβ do jednostronnego testu χ 2. Opierając się na nim, możemy odrzucić model Poissona na poziomie istotności α, jeżeli S 2 ( ˆβ jest większe od 00( α-tego percentyla standardowego rozkładu normalnego. Test ten zostanie szerzej zaprezentowany w rozdziale Mieszany model Poissona Inną modyfikacją rozkładu Poissona jest mieszany rozkład Poissona, również charakteryzujący się własnością nadrozproszenia. Otrzymuje się go poprzez przemnożenie pierwotnego parametru przez zmienną losową, co nakłada na niego efekt losowy będący skutkiem indywidualnej tendencji każdego kierowcy do powodowania wypadków. Wartość oczekiwana tej zmiennej losowej musi być równa, aby nie zmienić średniej całego rozkładu, a jedynie wpłynąć na jego strukturę w celu lepszego dopasowania do danych rzeczywistych. Definicja Zmienna losowa N ma mieszany Poissona z parametrem λ oraz poziomem ryzyka Θ (EΘ], co oznaczamy N M P oiss(λ, Θ, jeżeli jej funkcja masy prawdopodobieństwa ma postać gdzie: P N k] Ep(k; λθ] 0 exp( λθ (λθk df Θ (θ, k! k0,,... - liczba roszczeń zgłaszanych przez klientów przy uwzględnieniu rozkładu warunkowego Θ, Θ - nałożony efekt losowy będący dodatnią zmienną losową, F Θ - dystrybuanta względem zmiennej losowej Θ. Własności mieszanego rozkładu Poissona: Wartość oczekiwana EN] E EN Θ θ] ] 0 0 Wariancja EN 2 ] ( exp( λθ 0 k0 k (λθk k0 k! k exp( λθ (λθk df Θ (θ k! df Θ (θ exp( λθ (λθ exp(λθ ] df Θ (θ 0 0 (λθ+λ 2 Θ 2 df Θ (θ λeθ]+λ 2 EΘ 2 ]. 0 ( (λθ(λθ k exp( λθ df Θ (θ k! k0 λθ df Θ (θ λeθ] λ. V arn] EN 2 ] (EN] 2 λeθ]+λ 2 EΘ 2 ] λ 2 (EN] 2 λ+λ 2 V arθ]. 8

19 Skąd wyraźnie widać przewagę wariancji nad wartością oczekiwaną Twierdzenie 2 (Nierówność Jensena V arn] λ + λ 2 V arθ] λ EN] Niech g będzie funkcją wypukłą, a X całkowalną zmienną losową taką, że E g(x <. Wówczas g(ex Eg(X]. Korzystając z powyższej nierówności otrzymujemy P N 0] 0 ( exp( λθdf Θ(θ exp λθdf Θ(θ exp( λ P Y 0], 0 gdzie zmienna losowa Y ma rozkład Poissona z parametrem λ. Powyższa nierówność ilustruje drugą ważną cechę mieszanego rozkładu Poissona - większą w porównaniu do tradycyjnego rozkładu Poissona koncentrację w zerze. Taka sytuacja również znajduje swoje odniesie do rzeczywistości, gdyż drobne szkody zwykle nie są zgłaszane do zakładu ubezpieczeń. Jest to spowodowane powszechnie przyjętą polityką zniżek Bonus-malus, zgodnie z którą kierowcy charakteryzujący się niższą szkodowością płacą niższe składki. Nie opłaca się zatem zgłaszać małych szkód, których koszt pokrycia z własnych środków sprawcy byłby niższy od sumarycznej kwoty utraconych w kolejnych latach zniżek. Występowanie w obu opisanych w tym rozdziale rozkładów cechy nadrozproszenia nasuwa pytanie, czy uogólniony rozkład Poissona jest szczególnym przypadkiem mieszanego rozkładu Poissona z konkretną funkcją randomizującą Θ. Okazuje się, że jest prawda, o czym stanowi poniższe twierdzenie. Twierdzenie 3 (Joe - Zhu Uogólniony rozkład Poissona dany wzorem (0 jest mieszanym rozkładem Poissona. Opis tego twierdzenia wraz z dowodem można znaleźć w pracy Generalized Poisson Distribution: the property of Mixture of Poisson and Comparison with Negative Binomial Distribution autorstwa H. Joe, R. Zhu z 2005 roku. 9

20 4 Porównanie GP i NB W rozdziale tym omówione zostaną różnice pomiędzy dwoma rozkładami, w których występuje przewaga wariancji nad wartością średnią - uogólnionym rozkładem Poissona GP danym wzorem (0 oraz rozkładem dwumianowym ujemnym NB (ang. negative binomial. Porównanie dotyczyć będzie w głównej mierze ich funkcji rozkładu prawdopodobieństwa oraz ich skośności. Oczywisty jest fakt, że nie ma sensu porównywanie konkretnie ustalonego uogólnionego rozkładu Poissona z innym ustalonym rozkładem dwumianowym ujemnym. Aby z owego zestawienia wypłynęły miarodajne wyniki, musimy ustalić pewne cechy wspólne dla obu tych rozkładów. Ponieważ zarówno jeden jak i drugi posiadają po dwa parametry, ustalimy ich pierwsze dwa momenty centralne bądź, równoważnie, średnią i wariancję. Niech f NB oraz f GP oznaczają funkcje masy prawdopodobieństwa odpowiednio ujemnego rozkładu dwumianowego oraz uogólnionego rozkładu Poissona, a µ i σ 2 ich średnią i wariancję. Rozkład prawdopodobieństwa NB(r, p dany jest wzorem f NB (x; r, p Γ(r + xpr ( p x, x 0,, 2,... Γ(rx! i jest to mieszany rozkład Poissona, gdzie funkcją randomizującą średnią jest rozkład Gamma Γ(r, p. Średnia i wariancja tego rozkładu dane są wzorami q µ r( p, σ 2 p r( p p 2, skąd można wyznaczyć uzależnione od średniej i wariancji parametry rozkładu p µ σ 2, r µp p µ2 σ 2 µ. Oznacza to, że istnieje suriekcja działająca z (µ, σ 2 na (r, p dla σ 2 > µ > 0 i r > 0, p > 0. Dla uogólnionego rozkładu Poissona GP(θ, κ mamy µ θ κ, σ θ ( κ 3 ( κ 2 µ σ 2. Stąd ponownie wyznaczyć można parametry w zależności od przyjętej średniej i wariancji κ µ σ 2, θ µ( κ µ µ σ 2. Także w tym przypadku istnieje suriekcja (µ, σ 2 (θ, κ dla σ 2 > µ > 0 i 0 < κ <, θ > 0. Przyjmijmy, że średnia µ oraz wariancja σ 2 są ustalone i równe dla obu rozkładów GP(θ, κ i NB(r, p. Iloraz funkcji masy prawdopodobieństwa jest równy f NB (x; r, p f GP (x; θ, κ Γ(r + / xpr ( p x Γ(rx! / θ(θ + κx x e θ κx x! 20

21 gdzie x 0,,.... Niech D σ2 µ x 0 mamy f NB (0; r, p f GP (0; θ, κ Γ ( µ 2 σ 2 µ + x ( µ µ 2 ( σ 2 µ σ µ 2 σ 2 x / Γ ( µ σ 2 µ µ µ σ 2 ( µ µ σ 2 + µ σ 2 ] x x exp µ µ σ 2 ( µ σ 2 x ], ( µ σ 2 µ σ 2 µ e µ µ σ 2 będzie współczynnkiem dyspersji. Ponieważ D >, to dla ] D µ D µ exp D exp µ D Obliczając pochodną dla wyrażenia ( D 2 D 2 ln D, otrzymujemy 2 D D 3 2 D ( 2 D 2 D 2 2 > 0. ( D 2 D 2 ] ln D ]. Skutkiem powyższego jest fakt, że ( D 2 D 2 ln D jest dodatnie dla D >, ponieważ funkcja ta ma granicę równą 0 gdy D. W konsekwencji f NB (0; r, p > f GP (0, θ, κ, co oznacza, że przy ustalonych µ, σ 2, rozkład ujemny dwumianowy jest bardziej skoncentrowany w zerze, aniżeli uogólniony rozkład Poissona. Co więcej, stosunek funkcji masy obu rozkładów w zerze rośnie wraz ze zwiększanie się średniej µ przy stałym D. Dla x zachodzi µ f NB (; r, p µ f GP (; θ, κ D D D ( D µd 2 exp µd 2 ( ] D 2 ( D 2 exp D 2 exp µ ( D 2 D 2 ln D. D Gdy µ 0 iloraz funkcji rozkładu zbiega do D 2 e D 2 <, ponieważ ln D + ( D 2 2 < 0. W tym przypadku, wartość modalna ujemnego rozkładu dwumianowego jest równa 0. Wraz ze wzrostem µ ponad wartość (D ln D / 2 ( D 2 D 2 ln D ], stosunek obu funkcji przekroczy wartość, co oznaczać będzie większą koncentrację rozkładu NB w punkcie x. Dla x 2 ponownie zapisujemy stosunek obu funkcji przy użyciu zmiennych µ i D f NB (x; r, p f GP (x; θ, κ µ(d + x ]... µ(d ]D µ(d ( D x µd 2 µd 2 + ( ] D x 2 x exp µd 2 ( ] D 2 x ( x µ(d + i] ( D x C µd 2 + ( ] D x ( ], 2 x exp D 2 x gdzie C jest pewną stałą. Ponieważ podobna weryfikacja jest niemożliwa dla wszystkich x, skupimy się na obserwacji ogonów obu rozkładów dla dostatecznie dużych x. Korzystając z przybliżenia Stirlinga x! x x+ 2 e x oraz nierówności ln( +y y < 0 (dla y > 0 otrzymujemy 2

22 f NB (x; r, p f GP (x; θ, κ x x+ 2 e x ( D x ( D x 2 xx exp ( ] x ( 2 + D x 2 D 2 x exp ] xd 2 x 2 exp x ( ln + D 2 ] D 2 ] 0, gdy x. Wynika z tego, że uogólniony rozkład Poissona ma cięższy ogon w porównaniu do rozkładu ujemnego dwumianowego. Następnym krokiem będzie porównanie graficzne porównanie obu rozkładów dla różnych wartości µ oraz D. Dla średniej przyjęto wartości 0,5, 5, 5 oraz 25, a współczynnik dyspersji D jest równego kolejno,5, 0 i 30. Przypadki dla dużych średnich µ > 30 oraz umiarkowanej wariancji D < 0 zostały pominięte, gdyż w tych przypadkach zarówno rozkład GP jak i NB jest zbliżony kształtem do rozkładu normalnego. Przedstawione na wykresie funkcje zostały podzielone względem średniej oraz współczynnika dyspersji. Wykresy zawarte w jednym rzędzie mają taką samą wartość µ, z kolei te znajdujące się w tej samej kolumnie mają identyczne D. 22

23 Wykres. Porównanie funkcji masy prawdopodobieństwa rozkładów GP i NB. Ciągłą linią oznaczono uogólniony rozkład Poissona, przerywaną rozkład ujemny dwumianowy. Funkcje w rzędach -4 mają średnie odpowiednio µ 0,5, µ 5, µ 5 i µ 25. W kolumnach -3 współczynnik rozproszenia jest równy kolejno D, 5, D 0 oraz D 30. Źródło: Generalized Poisson distribution: the property of mixture of Poisson and comparison with negative binomial distribution, Biometrical Journal, 2005, (s W przypadku funkcji masy prawdopodobieństwa rozkładów o bardzo niskiej średniej widzimy, że nie ma między nimi zauważalnej różnicy dla wszystkich D z zakresu do 30. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku niewielkiego rozproszenia rozkładu, gdy współczynnik dyspersji jest równy,5. Gdy µ nie jest bardzo małe, różnice między rozkładami stają się widoczne i zwiększają się wraz ze wzrostem parametru D. Ponadto, dominanta ujemnego rozkładu dwumianowego jest mniejsza bądź równa tej z uogólnionego rozkładu Poissona. Ponieważ moda rozkładu NB(r,p jest równa r( p + µ D + widzimy, że jest ona równa 0, gdy p D > µ. Wynika z tego, że rozkład ujemny dwumianowy może mieć malejącą funkcję masy prawdopodobieństwa, podczas gdy GP ma unimodalną funkcję rozkładu. Kolejną cechą obu rozkładów, którą poddamy analizie będzie ich skośność. Tak jak powyżej, ustalamy dla modeli GP i NB taką samą średnią µ oraz wariancję σ 2. Przyjmijmy oznaczenie µ k EX k oraz niech G(s E(s X będzie funkcją tworzącą prawdopodobieństwo. Skośność definiujemy jako E(X µ 3 µ 3 3µ µ 2 + 2µ 3, gdzie µ G (, µ 2 G ( + µ, µ 3 G ( + 3µ 2 2µ. Jeżeli dany rozkład jest mieszanym rozkładem Poissona ze zmienną losową Λ, to możemy użyć następujących podstawień (Joe and Zhu, 2005: µ EX EΛ, µ 2 EX 2 E(Λ 2 + Λ, µ 3 EX 3 E(Λ 3 + 3Λ 2 + Λ, E(Λ µ 3 E(X µ 3 3V ar(x + 2µ. GP(θ, κ : Niech κ κ. µ θ κ, µ 2 θ(θκ + κ 3 (22 (, µ 3 θκ 3 θ 2 κ 2 + 3θκ 2κ + 3, E(X µ 3 θκ 5 (3 2κ θκ 5 ( + 2κ σ2 ( ( 3σ 2 2σµ 2 µd 3D 2D 2. µ NB(r, p : Niech q p. G(s ] r p, µ rq qs p, µ 2 23 rq( + rq p 2,

24 µ 3 rq(r2 q 2 + 3rq + q +, E(X µ p 3 3 rq( + q p 3 Odejmując od siebie otrzymane wartości otrzymujemy σ2 µ (2σ2 µ µd(2d. µd ( 3D 2D 2 µd(2d µd ( D 2 2 > 0, skąd wyraźnie widać, że uogólniony rozkład Poissona ma większą skośność, niż rozkład dwumianowy ujemny w przypadku, gdy oba mają takie same pierwsze dwa momenty zwykłe. Istotny jest fakt, że wraz ze wzrostem współczynnika D, rośnie także wartość różnicy skośności obu rozkładów. Ponadto, w każdym z przypadków skośność jest wprost proporcjonalna do µ, a różnica między nimi zwiększa się w przypadku wzrostu średniej. W trakcie analizy danych empirycznych bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie, który z rozkładów jest lepiej dopasowany do posiadanych obserwacji. Z powyższych rozważań wynika, że rozkład dwumianowy ujemny znajdzie zastosowanie w przypadku zaobserwowania dużej liczby zer w badanej próbce. Z drugiej strony, jeżeli µ < D oraz dane mają charakter unimodalny (z dominantą > 0, to lepszym wyborem będzie uogólniony rozkład Poissona. Użyjemy go także w przypadku, gdy wykres analizowanych obserwacji ma długi prawy ogon. 24

25 5 Porównanie GP-2 z innymi testami 5. Alternatywne statystyki W rozdziale tym omówione zostanie porównanie trzech statystyk służących wykrywaniu zjawiska nadrozproszenia. Jak wcześniej wspomniano, model regresji Poissona jest szczególnym przypadkiem modelu GP-2, kiedy parametr ϕ przyjmuje wartość 0. Przedmiotem naszych badań jest stwierdzenie występowania nadrozproszenia w analizowanych danych poprzez testowanie hipotez H 0 : ϕ 0 przeciwko H : ϕ > 0. Inne testy pozwalające rozwiązać ten problem opierają się na statystyce związanej z ilorazem wiarygodności LRT (ang. likelihood ratio test oraz statystyce Walda. Pierwsza z nich służy porównaniu dwóch modeli składających się z różnej liczby parametrów celem rozstrzygnięcia, do którego z nich lepiej dopasowane są analizowane dane. Innymi słowy, za jej pomocą badamy istotność dodatkowych parametrów, co w przypadku modelu regresji GP-2 dotyczy zmiennej ϕ. Statystyka LRT ma asymptotyczny rozkład χ 2 z liczbą stopni swobody równą różnicy liczby parametrów obu modeli. Statystyka ta będzie dana wzorem LRT ϕ 2l(ˆµ l(ˆµ, ˆϕ], gdzie l(ˆµ i l(ˆµ, ˆϕ są maksymalnymi wartościami logarytmów naturalnych funkcji wiarygodności modeli odpowiednio regresji Poissona oraz regresji GP-2. Modyfikacja tej statystyki do postaci sgn( ˆϕ LRT ϕ sgn( ˆϕ 2l(ˆµ l(ˆµ, ˆϕ] sprawi, że będzie ona zbiegać asymptotycznie do standardowego rozkładu normalnego. Zapisywać ją będziemy jako SSR-LRT (ang. signed square-root of LRT. W celu badania nadrozproszenia możemy także posłużyć się statystyką t typu Walda definiowaną jako Wald ˆϕ V ar( ˆϕ, która także posiada asymptotyczny rozkład normalny. 5.2 Symulacja Monte Carlo Przedstawione wyniki symulacji zostały zaczerpnięte z pracy A score test for overdispersion in Poisson regression based on the generalized Poisson-2 model autorstwa Z. Yang, J.W. Hardin, C.L. Addy z 2008 roku, Biometrical Journal. W symulacji tej porównano statystyki Walda, SSR-LRT oraz statystykę opartą na modelu GP-2 daną wzorem (2. Przyjęto istnienie jednej zmiennej objaśniającej, a jej związek ze zmienną objaśnianą dany jest wzorem ln µ i 2 2 x i, gdzie x i jest zmienną generowaną z rozkładu jednostajnego na przedziale 0,]. Próbki służące do obliczania wartości statystyk mają kolejno rozmiar n 20, 50, 00 i zostały wygenerowane z rozkładu GP-2 z parametrami nadrozproszenia ϕ ujętymi w tabeli. Symulacja składa się z 25

26 0000 powtórzeń dla każdej kombinacji rozmiaru próbki i wartości ϕ. Oznaczmy testowaną statystykę przez S ϕ (dla każdej z trzech opisanych powyżej oraz ustalmy poziom istotności α 0,05. Badając nadrozproszenie korzystamy z jednostronnego testu oraz faktu, że każda ze statystyk ma asymptotyczny rozkład normalny N (0,, którego wartość krytyczna jest równa z α,645. Moc danego testu otrzymujemy poprzez znalezienie odsetka liczby przypadków, kiedy S ϕ jest większe od wartości krytycznej C #(S ϕ > C, R gdzie R 0000 jest liczbą powtórzeń, a wartość krytyczna C jest równa z α,645. Rezultaty przeprowadzonej symulacji zostały przedstawione w tabeli oraz graficznie na wykresie 2. n Statystyka Moc testu (% ϕ 0, 00 0,0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 20 Wald 0,36,32 3,20 6,72 2,65 9,8 27,27 35,83 43,40 SSR-LRT,82 5,09 9,65 7,03 25,9 35,32 44,59 53,76 6,8 GP-2 3,24 7,54 3,50 22,48 32,7 4,77 5,49 60,0 67,66 50 Wald,29 5,32 5,33 29,4 47,9 63,46 76,22 86,8 9,93 SSR-LRT 2,94 9,84 22,45 40,06 58,02 73,05 83,95 9, 95,07 GP-2 3,99 2,49 27,07 45,29 63,0 76,86 86,74 92,60 96,0 00 Wald 2,02,66 33,5 60,76 8,85 92,82 97,76 99,42 99,84 SSR-LRT 3,30 6,2 4,25 67,80 86,62 95,24 98,54 99,64 99,90 GP-2 4,4 9,2 45,27 7,32 88,57 96,2 98,80 99,74 99,93 ϕ 0, 09 0,0 0,5 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 20 Wald 5,65 59,57 83,38 92,77 96,68 97,85 98,65 99,76 SSR-LRT 68,42 74,96 9,59 96,75 98,55 99,7 99,53 00,00 GP-2 73,3 79,40 93,8 97,52 98,82 99,39 99,59 00,00 50 Wald 95,74 97,40 99,85 00,00 SSR-LRT 97,60 98,59 99,92 00,00 GP-2 98,2 98,83 99,94 00,00 00 Wald 99,94 00,00 SSR-LRT 99,95 00,00 GP-2 99,95 00,00 26

27 Tabela. Porównanie mocy statystyk GP-2 (Score, SSR-LRT i Walda. Źródło: Opracowano na podstawie: A Score test for overdispersion in Poisson regression based on the generalized Poisson-2 model, Biometrical Journal, 2008, (s Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku gdy ϕ 0, co wiąże się z prawdziwością modelu Poissona, statystyka GP-2 najczęściej wskazuje błędnie na występowanie zjawiska nadrozproszenia dla każdej z badanych liczebności próbki. Gdy ϕ jest bliskie 0, oznacza to niewielką różnicę między modelem Poissona oraz GP-2, która rośnie wraz ze zwiększaniem się parametru ϕ. Co za tym idzie, wyniki z tabeli wskazują na wzrost skuteczności wykrywania nadrozproszenia przez wszystkie statystyki wraz ze wzrostem ϕ, jednak tempo wzrostu mocy dla każdej z nich jest inne dla różnych wartości n oraz ϕ. Dla dużych próbek n 00 wykrywalność rośnie bardzo szybko i osiąga 00% już dla ϕ 0,0; z kolei w przypadku średnich próbek n 50, moc wszystkich statystyk osiąga niemal 00%, gdy ϕ 0,5. Dla małych próbek n 20, skuteczność każdej z trzech statystyk rośnie bardzo wolno dla ϕ < 0,04. Dopiero powyżej tej wartości moc testów zaczyna wzrastać szybciej, jednak wykrywalość nadrozproszenia wszystkich zbliża się do 00% dopiero, gdy ϕ 0,30. Ponadto, przedstawione wyniki uwidaczniają zróżnicowanie skuteczności omawianych trzech statystyk: dla małych próbek n 20 różnice między nimi są niewielkie tylko w przypadku, gdy ϕ jest wystarczająco duże, na przykład ϕ 0,3. Dla średnich próbek n 50 różnice między statystykami zacierają się dla ϕ 0,0; a dla dużych próbek n 00 już od ϕ 0,06. Dla pozostałych ϕ różnica między mocami statystyk jest znacząca, może być nawet kilkukrotna. Wykres 2. Porównanie mocy statystyk GP-2 (Score, SSR-LRT i Walda dla próbek o liczności 27

28 kolejno n 20, n 50 oraz n 00. Drugi rząd wykresów stanowi powiększenie pierwszego dla małych wartości ϕ. Źródło: A Score test for overdispersion in Poisson regression based on the generalized Poisson-2 model, Biometrical Journal, 2008, (s Zaprezentowane w tabeli oraz na wykresie 2 informacje jednoznacznie wskazują, że statystyka GP-2 z równania (2 jest lepsza od pozostałych testów w kontekście skuteczności wykrywania nadrozproszenia. Wskazuje to, iż to ona powinna być stosowana w celu wyboru modeli regresji, gdy nie wiemy, czy posłużyć się modelem Poissona czy też jego uogólnieniem. 28

29 6 Przykład numeryczny 6. Dane Dane na których opiera się przeprowadzona analiza pochodzą ze zbioru idywidualnych polis ubezpieczeń komunikacyjnych OC użytego w pracach K.C.H. Yip i K.K.W. Yau z 2005 roku oraz M. Flynn i L.A.Francis z 2009 roku. Zawiera on 0296 polis wraz z 33 zmiennymi opisującymi osobę ubezpieczonego. W naszym przykładzie zmienną objaśnianą jest ilość zgłaszanych roszczeń, a zmienną objaśniającą wiek sprawcy wypadku. Rozkład liczby roszczeń przedstawiony jest w tabeli 2. Ilość Liczba roszczeń ubezpieczonych Suma 0296 Tabela 2. Zestawienie roszczeń zgłaszanych przez ubezpieczonych. W powyższej próbce średnia liczba roszczeń przypadają na jednego kierowcę jest równa µ 0,8, dominanta ma wartość 0, natomiast wariancja wynosi σ 2,33. Wobec tego współczynnik dyspersji ma wartość D σ2,66, co wskazuje, iż wariancja jest ponad półtora razy większa µ od średniej. Mamy zatem do czynienia z danymi, wobec których zasadne wydaje się być użycie jednego z modeli GP-, GP-2 lub NB zamiast regresji Poissona. W omawianym zbiorze danych zmienna wiek została podzielona na cztery kategorie: osoby między 6 a 24 rokiem życia, między 25 a 40 rokiem życia, między 4 a 60 rokiem życia oraz osoby starsze niż 60 lat. Rozkład liczebności poszczególnych grup oraz średniej liczby roszczeń dla każdej z nich przedstawia wykres 3. 29

30 Wykres 3. Zestawienie liczby ubezpieczonych oraz średniej liczby szkód w poszczególnych grupach wiekowych. Najliczniejszą grupą wiekową w analizowanych danych są osoby w wieku 4-60 lat, którzy stanowią 66% próbki. Drugą pod względem liczebności grupą ubezpieczonych są osoby między 25 a 40 rokiem życia. Najmłodsze oraz najstarsze osoby stanowią około 4% wszystkich badanych. W przypadku średniej liczby roszczeń przypadającej na osobę, najwyższy wskaźnik równy,6 odnotowała najmłodsza grupa badanych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewielkie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów oraz lekkomyślność i brawura. Dla kolejnych dwóch grup wiekowych wskaźnik ten spada kolejno do poziomu 0,87 i 0,75. Dla najstarszej z analizowanych grup średnia rośnie i wynosi 0,98 zgłaszanej szkody rocznie. Jest to skutkiem pogarszającego się z wiekiem stanu zdrowia kierowców oraz dłuższym czasem reakcji podczas prowadzenia pojazdu. 6.2 Wyniki Do powyżej opisanych danych spróbujemy zastosować regresję Poissona, jej dwa uogólnienia GP- i GP-2 oraz model oparty o rozkład ujemny dwumianowy. Do oceny dopasowania każdego z czterech modeli do danych empirycznych skorzystamy z kryterium informacyjnego Akaike danego wzorem AIC 2 ln(l + 2n, gdzie L oznacza maksimum funkcji wiarygodności, a n liczbę parametrów modelu. Ponadto zbadamy istotność wszystkich parametrów występujących w modelu. Ponieważ wykres średniej ilości roszczeń przypomina kształtem parabolę, można uznać, iż zależność między średnią liczbą szkód a wiekiem ma charakter kwadratowy z dodatnim parametrem przy zmiennej w drugiej potędze. Analizować będziemy zatem zależność ln µ β 0 + β x + β 2 x 2. 30

31 Estymacji dokonujemy w programie SAS przy użyciu następujących kodów dla każdego modelu: Regresja Poissona data nietak; set Dane; run; proc genmod datanietak; model CLM_FREQ wiek / distpoi linklog; output outtemp ppred; run; GP- proc nlmixed datadane; parms b00.00 b0,00 b20,00 k0.00; eta b0 + b*wiek + b2*wiek*wiek; bounds 0<k<, b0>0, b>-0., b2>0; mu exp(eta; loglike (CLM_FREQ-*log((-k*mu + k*clm_freq+log((-k*mu - k*clm_freq-(-k*mu -log(fact(clm_freq; prob exp(loglike; model CLM_FREQ ~ general(loglike; predict prob out pred_gp; run; GP-2 proc nlmixed datasasuser.dane_gn; parms b00 b0 b20 k0.00; eta b0 + b*wiek + b2*wiek*wiek; bounds k>0; mu exp(eta; loglike CLM_FREQ*log(mu/(+k*mu - log(fact(clm_freq + (CLM_FREQ-*log(+k*CLM_FREQ - mu*(+k*clm_freq/(+k*mu; prob exp(loglike; model CLM_FREQ ~ general(loglike; predict prob out pred_gp; run; NB 3

32 proc import outdane_temporary datafile"c:\users\karol Dziedziul\Desktop\dane_gn.xls" dbmsxls Replace; sheet"dane_mgr"; getnamesyes; run; data Dane; set dane_temporary; run; data nietak; set Dane; run; proc genmod datanietak; model CLM_FREQ wiek / distnb linklog; output outtemp ppred; run; Otrzymane wyniki prezentują się następująco: Regresja Poissona Tabela 3. Ocena wartości parametrów regresji Poissona. Regresja rozkładem dwumianowym ujemnym Tabela 4. Ocena wartości parametrów regresji NB. 32

33 Regresja GP- Tabela 5. Ocena wartości parametrów regresji GP-. Regresja GP-2 Tabela 6. Ocena wartości parametrów regresji GP-2. W przypadku modeli GP- oraz GP-2 wszystkie parametry funkcji kwadratowej β 0, β, β 2 są statystycznie istotne, gdyż w każdym przypadku stosunek wyestymowanej wartości do jej błędu jest bardzo duży, co przekłada się na p-wartość mniejszą od 0,000. Oszacowana w modelu GP- wielkość ˆκ 0,3 ze średniem błędem 0,0084 pokazuje, że jest on istotnie różny zera, a jego dodatnia wartość wskazuje na obecność nadrozproszenia w badanej próbce. Drugi z wprowadzonych parametrów dyspersji jest równy ˆϕ 0,56 (± 0,0202, co także potwierdza naszą wcześniejszą obserwację dotyczącą wysokiego stosunku wariancji do średniej. Kryterium informacyjne Akaike dla modeli GP-, GP-2 i NB wynosi odpowiednio 25475, 255 oraz i jest wyraźnie niższe od wartości przyjmowanej dla standardowej regresji Poissona, która w tym wypadku jest równa Wyraźnie widać zatem, że wszystkie trzy uogólnienia modelu Poissona są lepiej dopasowane do analizowanej próbki. Potwierdza to ich użyteczność w przypadku pracy z danymi, w których występuje zjawisko nadrozproszenia. 33

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym Andrzej Kasprzak Praca doktorska wykonana w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo