OPINIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku OPINIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW NA TEMAT PROJEKTU ZAŁOśEŃ USTAWY DO ZMIAN USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU. Krajowa Rada Kuratorów wykonując swoje ustawowe zadania wynikające z przepisu art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U nr 98, poz. 1071), uprzejmie przekazuje opinię do projektu załoŝeń ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 31 grudnia 2013 roku. Niniejsze opracowanie jest przejawem troski środowiska zawodowych kuratorów sądowych o podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z uwzględnieniem roli i pozycji kuratorskiej słuŝby sądowej. I. Uwagi ogólne. Bez mała trzynastoletni okres obowiązywania rozwiązań uwzględnionych ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych wskazał obszary, w których istnieje potrzeba doprecyzowania obowiązujących rozwiązań, czy teŝ ich modyfikacji. Dlatego teŝ, środowisko kuratorskie z uwagą zapoznało się z przedłoŝonym projektem załoŝeń do zmian ustawy o kuratorach sądowych. Krajowa Rada Kuratorów pragnie podkreślić, iŝ dostrzega wkład pracy projektodawców i wyraŝaną przez nich troskę o poprawę funkcjonowania ustroju i organizacji Kuratorskiej SłuŜby Sądowej. JednakŜe, podane przez projektodawcę uzasadnienie dla opracowania przedstawionego projektu załoŝeń budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Podstawą dla przeprowadzenia proponowanych zmian ma być szereg negatywnych zjawisk w funkcjonowaniu tej słuŝby, mających swe źródło w wadliwych, dalekich od standardów europejskich rozwiązaniach ustrojowych i organizacyjnych, rzutujących bezpośrednio na poziom jakości pracy kuratorów sądowych i sprawności prowadzonych przez nich postępowań związanych z wykonywaniem orzeczeń sądowych. Nadto, autorzy projektu załoŝeń posługują się niezdefiniowanym pojęciem efektywności oddziaływań kuratorskich, podówczas gdy w literaturze przedmiotu dominuje

2 pogląd, Ŝe zdefiniowanie pojęcia efektywności w resocjalizacji nastręcza wiele problemów, wzbudza szereg wątpliwości i kontrowersji (między innymi ze względu niejasność i róŝnorodność przyjmowanych kryteriów). W oparciu o tak postawioną tezę, w odniesieniu do Kuratorskiej SłuŜby Sądowej formułowane są zastrzeŝenia dotyczące przewlekłości w wykonywaniu orzeczeń, wysokiego poziomu kosztów ich wykonywania, a takŝe funkcjonowania słuŝby, czy teŝ znacznego poziomu powrotności do przestępstwa osób poddanych oddziaływaniom kuratora sądowego, który skutkuje wysokim poziomem zaludnienia jednostek penitencjarnych. Zdaniem autorów kuratela sądowa funkcjonuje wadliwie we wszystkich sferach swojego działania. Tak postawiona teza nie została przez projektodawców poparta Ŝadnymi, konkretnymi argumentami, innymi niŝ odwołanie się do przypadków spraw społecznie i medialnie nośnych, stanowiących przypadki incydentalne, które nie powinny prowadzić do tak daleko posuniętych uogólnień rzutujących na wizerunek całej słuŝby (niezaleŝnie od tego, na ile odpowiedzialność za powstanie uchybień w sposób faktyczny spoczywała w tych sprawach na kuratorze, a na ile została na niego złoŝona wskutek nieprecyzyjnego przekazu medialnego). Kreowanemu w ten sposób wizerunkowi Kuratorskiej SłuŜby Sądowej przeczą dane zawarte w raporcie z lipca 2011 roku uwzględniającym wyniki badań opinii publicznej, dotyczące wizerunku wymiaru sprawiedliwości, które na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości zostały przeprowadzone przez TNS OBOP w ramach projektu Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 73% osób biorących udział w badaniach znana jest funkcja kuratorów sądowych, a spośród tej grupy aŝ 66% pozytywnie ocenia ich działania pozytywnie, przy jedynie 8% ocen negatywnych. Podkreślenia wymaga fakt, iŝ nieomal wszyscy respondenci, tj. 96% badanych, uznało funkcję kuratora sądowego za potrzebną. Zaprzeczeniem dla stwierdzeń zawartych w teście regulacyjnym i uzasadnieniu projektu załoŝeń projektu stawy do zmiany ustawy o kuratorach sądowych są takŝe wdraŝane rozwiązania, które w ostatnich latach skutkowały przekazywaniem kuratorom sądowym waŝnych zadań i obowiązków, stanowiących istotny element polityki bezpieczeństwa państwa, a tym samym jego obywateli. Dotyczyły one przekazania kuratorom kompetencji w zakresie wykonywania orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej i opiece na zasadach określonych art kpc., czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie uŝytecznej,

3 nadzorowania wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego SDE, w tym wydawania decyzji o zmianie harmonogramu odbywania kary dotychczas pozostającej jedynie w kompetencji sędziego penitencjarnego, oraz nadania nowych uprawnień do inicjowania waŝnych postępowań incydentalnych w toku postępowania karnego wykonawczego, czy teŝ na etapie postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich. Kuratorzy, którzy dotychczas i tak byli mocno zaangaŝowani w działania na rzecz środowisk lokalnych, dodatkowo zostali w nie włączeni w sposób w pełni sformalizowany, poprzez działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prac lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Kolejne projekty aktów prawnych, w tym projekt zmian Kodeksu Karnego, przewidują rozwiązania, które bezpośrednio skutkowały będą tak wprowadzeniem nowych, jak i rozszerzeniem dotychczasowych obowiązków słuŝbowych wykonywanych przez kuratorów sądowych. Projektodawca potrzebę dokonania zmian w bardzo znacznym zakresie uzasadnia wysokim wskaźnikiem procentowym powrotności do przestępstwa osób poddanych oddziaływaniom kuratorów sądowych, powołując się w odniesieniu do tej kwestii przede wszystkim na raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z roku 2012, pod tytułem Efektywność warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności mierzona powrotnością do przestępstwa. Zdaniem zespołu opracowującego wyniki badań, osoby poddane dozorowi kuratora są nieco częściej ponownie skazywane, co wynika zapewne ze stosowania dozoru wobec osób o gorszej prognozie kryminologicznej 1. Kurator sądowy jest tylko jednym z szeregu czynników, które mogą mieć znaczenie dla szeroko rozumianego zjawiska recydywy (niejednokrotnie do probacji trafiają osoby, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć). Jednocześnie, porównanie polskich realiów w odniesieniu do tego kryterium z niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie wskazuje, aŝeby istniała znacząca dysproporcja w powrotności do przestępstwa osób, które poddane zostały dozorowi kuratora. Według danych z badań prof. Teodora Szymanowskiego powrotność do przestępstwa skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i z dozorem kuratora w ciągu pięciu lat po odbyciu kary wyniosła w Polsce 33,9%, natomiast w Danii 28,6% 2, a we Francji 32% 3. W grupie osób skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności, które nie były 1 str

4 poddawane dozorowi w warunkach probacji, w ciągu trzech lat po odbyciu kary lub od warunkowego przedterminowego zwolnienia powrotność do przestępstwa wyniosła 58,2% 4. W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, gdzie populacja osób osadzonych w zakładach karnych i pozostających pod dozorem kuratora jest porównywalna liczbowo do liczby skazanych w Polsce, powrotność do przestępstwa osób poddanych dozorowi kuratora oscyluje w granicach 50%. Całkowicie nieuprawnione i niczym nie poparte wydaje się być równieŝ twierdzenie o wysokich kosztach probacji w Polsce (wystarczy porównać je z nakładami ponoszonymi w tej sferze przez pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, np. Danię, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii). Autorzy załoŝeń w sposób klarowny formułują krótko i długofalowe cele, których realizacji ma słuŝyć nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych. Są one w pełni zbieŝne z oczekiwaniami kuratorów sądowych, którzy niejednokrotnie postulowali potrzebę wprowadzenia rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności wykonywanych orzeczeń, zapewnienie słuŝbie odpowiednich narzędzi i uprawnień, które wspomagałyby realizację tego celu, wprowadzenie jasno określonych zasad wykonywania obowiązków słuŝbowych przez kuratorów sądowych, takŝe w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez nich w związku z ich wykonywaniem. Zapewnienie kuratorom sądowym moŝliwości wykonywania pracy o wysokim poziomie jakości bez wątpienia stanowiłoby czynnik wzmacniający pozytywną motywację i przyczyniłoby się do odczuwania satysfakcji z wykonywania obowiązków słuŝbowych. Podobnie zresztą, jak doprowadzenie do obniŝenia wskaźników powrotności do przestępstwa i zmniejszania się obszarów patologii społecznych, następującego wskutek działań tak podejmowanych przez kuratorską słuŝbę sądową, jak i inne słuŝby społeczne, w gestii których pozostają te właśnie zadania. Niestety, pozytywne oczekiwania wobec projektu załoŝeń ustawy do zmian ustawy o kuratorach sądowych bardzo szybko ulegają weryfikacji po zapoznaniu się z propozycjami rozwiązań, które zdaniem projektodawców miałyby prowadzić do osiągnięcia załoŝonych celów. Nasuwają one natomiast pytanie, w jaki sposób tak sformułowane załoŝenia, sprowadzające się do wzmoŝonego, wielostopniowego nadzoru nad funkcjonowaniem słuŝby, znaczącego naruszenia jej struktury organizacyjnej i ograniczenia nakładów ekonomicznych na jej funkcjonowanie miałyby przyczynić się do jej wzmocnienia w odniesieniu do sprawności 4 T. Szymanowski, Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Warszawa 2010

5 i jakości wykonywania orzeczeń. W takim ujęciu, wyraźnie uwidacznia się rozbieŝność pomiędzy zakładanymi celami, a środkami mającymi prowadzić do ich realizacji. Odrębną kwestię jest dowolność interpretacyjna i wybiórczość autorów opracowania w zakresie odwoływania się do Rekomendacji Nr R(92) 16 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich, Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych. Na wstępie naleŝy się odnieść do nieprecyzyjnego i stwarzającego bardzo znaczącą róŝnicę tłumaczenia Reguły nr 41, której przytoczone brzmienie, w ocenie osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu załoŝeń, podporządkowuje personel zawodowy (słuŝby probacyjne) organom władzy wykonawczej określonym przepisami prawa. W rzeczywistości przywołana reguła mówi o podległości personelu zawodowego wobec organów wykonujących sankcje i środki, ustanowionych przepisami prawa, a załącznik do Rekomendacji Nr R(92) 16 doprecyzowuje, iŝ w wielu krajach władzą wykonującą jest właśnie słuŝba probacyjna 5. W opinii Krajowej Rady Kuratorów rozwiązania zaproponowane w przedstawionym projekcie załoŝeń pomijają, lub pozostają w sprzeczności z następującymi regułami: Regułą Nr 3- w odniesieniu do braku uregulowania zakresu obowiązków i uprawnień, a takŝe czynności podejmowanych przez kuratorów rodzinnych w postępowaniu opiekuńczym; Regułą Nr 38- w zakresie dostosowania liczebności personelu odpowiedzialnego za wykonywanie sankcji lub środków alternatywnych relatywnie do potrzeb polegających na skutecznym wykonywaniu nałoŝonych na niego obowiązków; Regułą 40- poprzez zaniechanie dookreślenia prawnych i finansowych warunków zatrudnienia oraz godziny pracy, tak aby kuratorzy zawodowi nie pokrywali kosztów jej wykonywania z uzyskiwanego wynagrodzenia, która to sytuacja utrzymuje się juŝ od wielu lat; Regułą Nr 45- w odniesieniu do postulatu zapewnienia jak najszerszego udziału organizacji społecznych i osób prywatnych w zakresie wspomagania pracy organów odpowiedzialnych za wykonywanie sankcji i środków alternatywnych (sprzeczność 5 Międzynarodowe standardy wykonywania kar, Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 72-73/2011 (Numer specjalny)

6 z zakładanym celem ukierunkowanym na ograniczenie liczby kuratorów społecznych); Regułą Nr 47- w zakresie braku wystarczających uregulowań udziału czynnika społecznego w wykonywaniu sankcji i środków alternatywnych; Regułą Nr 53- wobec niespełnienia wymogu ubezpieczenia osób prywatnych od następstw nieszczęśliwych wypadków, szkód spowodowanych przez osoby trzecie oraz od odpowiedzialności cywilnej. Regułą Nr 71- naruszenie postulowanego prawa do swobody w podejmowaniu decyzji przez personel odpowiedzialny za wykonywanie sankcji i środków alternatywnych poprzez nadanie Kierownikowi ZKSS uprawnień do wydawania kuratorowi zawodowemu poleceń odnośnie sposobu prowadzenia spraw, podówczas gdy kurator zawodowy jest pracownikiem merytorycznym, a zarazem organem postępowania wykonawczego. Regułą Nr 89- w odniesieniu do braku uregulowań dotyczących wsparcia dla prowadzenia badań naukowych nad sankcjami i środkami alternatywnymi. Przedstawiony projekt załoŝeń w naszej ocenie jest równieŝ sprzeczny z ideą społeczeństwa obywatelskiego, w zakresie w jakim ingeruje w prawo do tworzenia samorządu zawodowego wyraŝone art. 17 Konstytucji RP, poprzez załoŝenie wyeliminowania jednego z ogniw tego samorządu jakim był dotychczas kurator okręgowy. Nie powinno ulegać wątpliwości, Ŝe ze względu na rolę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa państwa i obywateli, a takŝe spoczywające na nich obowiązki, zawodowi kuratorzy sądowi zaliczają się do zawodów zaufania publicznego, a sprawne funkcjonowanie tworzonego przez nich samorządu zawodowego jest niezbędne na wszystkich szczeblach. II. Uwagi szczegółowe: a) Dotychczasowy sposób uregulowania obowiązków kuratorów sądowych, zawarty w art. 1 wydaje się być w pełni dostosowany do ich zadań, a takŝe zgodny z posiadanymi przez nich kompetencjami. Propozycja rozszerzenia tego zapisu

7 o bliŝej nieokreślone inne zadania nie wydaje się być prawidłowa, gdyŝ moŝe prowadzić do Ŝądania od kuratora wykonywania czynności niemerytorycznych (czynności biurowe, protokołowanie rozpraw), uwzględnionych co prawda przepisami prawa, ale nie wchodzących w zakres jego obowiązków. Dlatego, stoimy na stanowisku, iŝ ewentualne modyfikacje w obrębie przepisu art. 1 powinny przybrać formę katalogu enumeratywnego. b) WyraŜamy pełne poparcie dla wprowadzenia kryterium niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarŝenia publicznego dla kandydata do mianowania na kuratora zawodowego. Nie rozumiemy natomiast intencji działania, w której jedno nieprecyzyjne i trudne do określenia pojęcie nieskazitelności charakteru miałoby zostać zastąpione kolejnym związanym z posiadaniem nieposzlakowanej opinii. Ponadto naleŝy wskazać, Ŝe pojęcie nieskazitelnego charakteru jest jednym z wymogów stawianych sędziom zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, a więc naleŝy przyjąć, iŝ obowiązujące rozwiązania w tym zakresie są najwyŝszymi z moŝliwych. Nie znajduje uzasadnienia propozycja wprowadzenia zapisu o uzyskaniu tytułu magistra z zakresu nauk resocjalizacyjnych. Jest ona obarczona błędem, gdyŝ resocjalizacja zalicza się do nauk pedagogicznych. Nie istnieje kategoria nauk resocjalizacyjnych, zatem wymogi odnośnie studiów kierunkowych z zakresu nauk pedagogiczno- psychologicznych, socjologicznych lub prawnych naleŝy pozostawić w dotychczasowym brzmieniu. c) Tiret 1. UwaŜamy za nieuniknione wprowadzenie oceny okresowej pracy kuratora sądowego, chociaŝ naleŝy wskazać, Ŝe obowiązując przepis w art. 27 ust.1 pkt 1 ustawy o kuratorach sadowych wskazują negatywną ocenę pracy jako przesłankę do rozwiązania stosunku pracy z kuratorem zawodowym. Dlatego teŝ, proponowane zmiany mają jedynie charakter doprecyzowujący istniejące rozwiązania, w sposób porównywalny do pozostałych grup pracowników wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziów. JednakŜe, czynność ta winna być przeprowadzona w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane kryteria, na podstawie których będzie ona dokonywana. W szczególności dotyczyło będzie to określenia pojęć jakości i efektywności pracy

8 kuratora zawodowego. Za niezbędną uwaŝamy konieczność wprowadzenia definicji pojęcia oceny pozytywnej wraz z ewentualnym katalogiem ocen i precyzyjnymi zasadami ich uzyskania w skali kraju, z uwzględnieniem moŝliwości ich zaskarŝania. Ponadto projektodawca nie wskazuje częstotliwości dokonywania takich ocen, a wydaje się być zasadnym rozwaŝenie moŝliwości zwłaszcza powiązania oceny okresowej z uzyskiwaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe Kuratorska SłuŜba Sądowa podlega obecnie regularnym wizytacjom i lustracjom takŝe na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdecydowanie negatywnie odnosimy się do propozycji sporządzania oceny okresowej kuratora przez kierownika zespołu zwłaszcza biorąc pod uwagę proponowaną w dalszej części projektu kadencyjność kierowników. Ponadto, kierownik zespołu kuratorskiej słuŝby sądowej nie jest organem postępowania wykonawczego wobec czego nadanie mu kompetencji oceny merytorycznej pracy kuratora jest sprzeczne z zasada podlegania organowi wykonującemu sankcję i środek na rzecz podległości organowi wykonawczemu. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe wyraźnie widoczna jest tendencja zwiększania zakresu zadań i czynności dla kierowników zespołów, pomimo nie rozwiązania istotnej kwestii funkcji zastępcy kierownika, czy chociaŝby wykonywania przez kierownika czynności terenowych w sprawowanych dozorach lub nadzorach. Dalsze generowanie zadań dla kierowników spowoduje trudności w znalezieniu chętnych do pełnienia tej funkcji i moŝe doprowadzić do powstania problemów organizacyjnych. Postulujemy pozostawienie dokonywania oceny okresowej pracy kuratora w kompetencji kuratora okręgowego. Tiret 2. Nadanie prezesowi sądu okręgowego prawa do awansowania kuratora na wyŝszy stopień słuŝbowy bez wniosku kuratora okręgowego, wydaje się być rozwiązaniem mało racjonalnym i trudno domniemywać jakich sytuacji miałoby dotyczyć. W wymiarze praktycznym mogłoby budzić wątpliwości i zbędne komentarze odnośnie przesłanek takiego awansu. Tiret 3. Propozycja, nie znajduje Ŝadnego uzasadnienia merytorycznego dla jej zaakceptowania. W sposób faktyczny pogarsza sytuację grupy zawodowej,

9 relatywnie do stanu obecnego i jest podyktowana jedynie względami ekonomicznymi. Dlatego teŝ, oceniamy ją negatywnie. Natomiast jak juŝ podniesiono powyŝej, wskazane jest rozwaŝenie powiązania dokonywanie ocen okresowych kuratora z moŝliwością uzyskania przez niego kolejnego stopnia awansu zawodowego. Zarówno w sposób bezwzględnie nakazujący uzyskanie kolejnego stopnia, jak i fakultatywny, na zasadach porównywalnych do tych, określonych art. 89 ustawy o słuŝbie cywilnej. Zasadnym byłoby równieŝ w przypadku wydłuŝenia okresu pomiędzy kolejnymi awansami, zachowanie moŝliwości jego skrócenia, tak jak w obecnie stosowanych rozwiązaniach. Ponadto, projektodawca nie uwzględnił sformułowania i zastosowania przepisów przejściowych dla osób juŝ oczekujących na uzyskanie wyŝszego stopnia słuŝbowego. d) Tiret 1. Wykonując swe obowiązki zawodowy kurator sądowy jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Etyki Kuratora, wśród których jedną z naczelnych zasad jest właśnie zachowanie obiektywizmu w odniesieniu do osób, wobec których kurator podejmuje czynności słuŝbowe. Dlatego teŝ, zdecydowanie bardziej uzasadnione niŝ wymienienie tylko jednej z zasad, będzie uwzględnienie w ustawie odniesienia do Kodeksu Etyki Kuratora. Tiret 2. Nie istnieje potrzeba wprowadzania takiego zapisu. Oczywistym jest wykonywanie przez kuratora poleceń słuŝbowych, o ile nie wykraczają one poza kompetencje osób je formułujących, a takŝe jeśli znajdują one uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Tiret 3. Określenie podstaw i trybu wyłączenia kuratora z podejmowania czynności słuŝbowych jest rozwiązaniem poŝądanym, postulowanym takŝe przez środowisko kuratorów sądowych. Kwestia ta winna być rozwiązana w sposób analogiczny do wyłączenia sędziego i uwzględniać zarówno przesłanki do wyłączenia z urzędu, jak i na wniosek zainteresowanego kuratora. e) Proponowane rozwiązanie naleŝy ocenić pozytywnie. Celowym jest poczynienie uzgodnień międzyresortowych, tak aby w aktach prawnych normujących pragmatykę działania innych słuŝb znalazły się przepisy nakładające

10 na nie obowiązek udostępniania kuratorom danych tego rodzaju, w tym danych wraŝliwych. W praktyce miała juŝ miejsce sytuacja, gdy zajmujący wysokie stanowisko przedstawiciel jednej ze słuŝb wyraził opinię, iŝ obowiązek pozyskiwania określonych danych przez kuratorów, nie jest dla niego toŝsamy z obowiązkiem ich udostępnienia dla ich potrzeb. f) Poszczególne obowiązki kuratorów sądowych wynikają w większości, zwłaszcza w odniesieniu do kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, z przepisów szczegółowych rangi ustawy (dokonania takich regulacji wymagają natomiast niektóre z czynności wykonywanych przez kuratorów rodzinnych w postępowaniu opiekuńczym). Nie znajduje uzasadnienia merytorycznego wyszczególnienie wszystkich obowiązków kuratorów sądowych w ustawie o kuratorach sadowych, gdyŝ jest ona aktem prawnym o charakterze ustrojowym i w art. 1 wymienia kategorie zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych. Zatem, tak ich uszczegóławianie, jak i wprowadzanie nowych zadań powinno uwzględniać treść przywołanego artykuły i być z nim zgodne. KaŜde z zadań spoczywających na kuratorach zawodowych powinno zostać automatycznie włączone do rozporządzenia o standardach obciąŝenia praca kuratorów sądowych. Bezsprzecznie zasadnym jest stworzenie katalogu wszystkich czynności, zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa i wykonywanych przez kuratorów w standardach obciąŝenia pracą kuratorów zawodowych z uwzględnieniem ich znaczenia i rangi. Obecnie kwestia ta jest potraktowana wybiórczo, a obowiązujące rozporządzenie o standardach obciąŝenia praca kuratorów sądowych nie uwzględnia chociaŝby takich obowiązków jak wywiady środowiskowe, udział w pracach lokalnych zespołów interdyscyplinarnych, nadzorowanie wykonania kary pozbawienia wolności w SDE. g) Tiret 1. Proponowany kierunek zmiany oceniamy pozytywnie. Tiret 2. Kwestia rekompensowania kuratorom sądowym wydatków związanych z ponoszonymi przez nich kosztami, wynikającymi z wypełniania obowiązków w terenie jest daleko szersza niŝby wynikało to z załoŝeń sformułowanych przez projektodawców, koncentrujących się na kwestii uzaleŝnienia wypłaty dodatku

11 terenowego od faktycznego wykonywania czynności w terenie (test regulacyjny zakłada, iŝ element ten przyniesie oszczędności). Takie załoŝenie jest błędne, gdyŝ pieniądze pozyskane z niewypłacenia dodatku terenowego osobom do niego nieuprawnionym, zgodnie z propozycja ministerstwa powinny zostać przeznaczone na dodatki specjalne dla osób wykonujących czynności w zastępstwie nieobecnych (wszak nieobecność kuratora nie zwalnia zespołu z obowiązku wykonania zadania powierzonego przez sąd). Ponadto, projektodawca winien uwzględnić konieczność stworzenia zamkniętego katalogu sytuacji, w których następuje utrata prawa kuratora zawodowego do dodatku terenowego. Zaproponowane, ogólnikowe rozwiązanie pozwalają na szeroką interpretację i mogą prowadzić do sytuacji, w której takŝe urlop wypoczynkowy czy krótkotrwałe zwolnienie lekarskie, moŝe być potraktowane jako pretekst do niewypłacania kuratorom dodatku terenowego i generowania w ten sposób oszczędności. Zdecydowana większość zwolnień lekarskich, z których korzystają kuratorzy, wynika z trudnych warunków pracy, między innymi pogodowych, czy teŝ kontaktu z osobami chorymi. NaleŜy podnieść, Ŝe obecnie funkcjonujące rozwiązanie kwestii zwrotu kosztów wykonywania czynności słuŝbowych budzi bardzo powaŝne wątpliwości, gdyŝ kuratorzy sądowi koszty dojazdu w teren pokrywają z własnego wynagrodzenia (dodatek terenowy jest jego integralnym składnikiem, podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z którego potrącane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne), wykorzystując do tego celu prywatne samochody, które poza kosztami paliwa generują wydatki związane z kosztami amortyzacji (zakup auta, obowiązkowe ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne, niezbędne naprawy, itp.). Za nie do zaakceptowania uznać naleŝy fakt, iŝ projektodawca niejako z urzędu zakłada obowiązek posiadania przez kuratora samochodu, który jest niezbędny do wykonania zadań w terenie. Na wielu obszarach pozamiejskich sieć komunikacji publicznej nierzadko w ogóle nie istnieje, a jeśli takowa jest, to korzystanie z niej wpływa na szybkość i sprawność w wykonywaniu powierzonych zadań, co moŝe prowadzić do przewlekłości postępowań sądowych, a ostatecznie wpłynie na pogorszenie wizerunku wymiaru sprawiedliwości. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe wysokość dodatku terenowego jako składnika pensji kuratorów zawodowych

12 zamroŝonych od 2009 roku, nie zmieniła się, natomiast cena paliwa w tym samym czasie znacząco wzrosła. Kompleksowe ujęcie tematu dodatku terenowego, takŝe przy uwzględnieniu powyŝszych argumentów, sprawia Ŝe naleŝy postrzegać go jako dodatek za uciąŝliwe warunki pracy, a nie zwrot poniesionych kosztów z tytułu wykonywania czynności słuŝbowych. Kuratorska SłuŜba Sądowa wykonuje zadania w niebezpiecznych warunkach, naraŝona na ataki osób poddanych oddziaływaniom kuratora, zwierząt domowych, wypadki komunikacyjne, zaraŝenie róŝnego rodzaju chorobami zakaźnymi, i nie jest objęta chociaŝby dodatkami za pracę w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach. Dlatego teŝ, Krajowa Rada Kuratorów dostrzega potrzebę wypracowania racjonalnych zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez kuratorów z tytułu wykonywania czynności słuŝbowych oraz wynagradzania kuratorów, jednakŝe w zakresie całkowicie odmiennym, niŝ ten postulowany przez projektodawców. h) Tiret 1. Kurator okręgowy jest osoba odpowiedzialną za funkcjonowanie słuŝby kuratorskiej w podległym mu okręgu, zatem wszelakie ruchy kadrowe winny następować z jego inicjatywy, po skierowaniu stosownego wniosku do prezesa sądu okręgowego, który i tak podejmuje ostateczną decyzję. Sposób uregulowania relacji słuŝbowych pomiędzy prezesem sądu okręgowego, a kuratorem okręgowym nie nastręczały dotychczas Ŝadnych problemów, zatem brak jest merytorycznego uzasadnienia dla takiego kierunku zmian. Tiret 2. Sformułowane załoŝenia mają charakter tak ogólny, iŝ trudno odnieść się do nich w sposób miarodajny. Obecnie obowiązujące rozwiązania w zasadzie pozwalają w kaŝdym przypadku na fakultatywne, uzaleŝnione od decyzji prezesa, zawieszenie kuratora zawodowego w pełnieniu obowiązków słuŝbowych. Zasadnym jest rozwaŝenie skonstruowania zamkniętego katalogu przesłanek bądź sytuacji w których moŝe, bądź powinno nastąpić zawieszenie kuratora, podobnie jak zostało to uregulowane w przypadku przesłanek do rozwiązania stosunku pracy. Tiret 3. Wprowadzenie regulacji dotyczących moŝliwości rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w przypadku uzyskania przez kuratora dwóch następujących

13 po sobie ocen negatywnych winno zostać uregulowane na poziomie ustawy. Jednocześnie, w naszej ocenie dokonanie kolejnej oceny kwalifikacyjnej po upływie trzech miesięcy stanowi okres zbyt krótki i ponowna ocena pracy kuratora zawodowego winna nastąpić nie wcześniej niŝ po upływie sześciu miesięcy, tak aby miał on faktyczną moŝliwość zniwelowania wcześniej ujawnionych nieprawidłowości. Krajowa Rada Kuratorów sprzeciwia się przyjęciu rozwiązania pozwalającego na rozwiązanie umowy o pracę z kuratorem zawodowym, który dopuścił się przestępstwa innego niŝ przestępstwo umyślne ścigane z oskarŝenia publicznego, bądź umyślne przestępstwo skarbowe. Proponowane rozwiązania nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach stosowanych wobec innych formacji. Tiret 4. Propozycja rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy o pracę z kuratorem zawodowym w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe jest rozwiązaniem oczywistym i nie budzącym wątpliwości. Natomiast, Krajowa Rada Kuratorów negatywnie ocenia propozycję wprowadzenia moŝliwości rozwiązania umowy o pracę z kuratorem, który raŝąco naruszył obowiązki słuŝbowe, tym bardziej, Ŝe nie zostały dookreślone przesłanki raŝącego naruszenia. Za naruszenie obowiązków słuŝbowych kurator podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdzie moŝliwe jest orzeczenie kary wydalenia ze słuŝby. Całkowicie nieuzasadnione jest zatem wprowadzanie uregulowań, które mogłyby prowadzić do ograniczenia prawa do obrony. Tiret 5. Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. i) Tiret 1. Analogicznie do wcześniej proponowanych rozwiązań dotyczących decyzji podejmowanych przez prezesa sądu okręgowego, uwaŝamy, iŝ ewentualna decyzja o przeniesieniu kuratora do innego zespołu, lub innego sądu na terenie tej samej miejscowości winna następować na wniosek kuratora okręgowego. Tiret 2. UwaŜamy, iŝ delegowanie winno następować na wniosek kuratora okręgowego, przy zastrzeŝeniu, iŝ przepisy Kodeksu Pracy stosuje się odpowiednio,

14 a delegowanemu przysługuje zwrot świadczeń dotyczących diet i innych naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju. Ponadto, w odniesieniu do obu tiretów zasadnym jest zbadanie przed dokonaniem przeniesienia lub delegowania sytuacji osobistej, rodzinnej kuratora z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących w stosowanych obecnie przepisach. Tiret 3. Zmiana zdecydowanie zasadna i idąca w dobrym kierunku. Wydaje się, Ŝe w takim przypadku celowym byłoby zwrócenie się o opinię do prezesa sądu okręgowego, do którego dany kurator miałby zostać przeniesiony jak równieŝ uzyskania opinii o kuratorze z okręgu w którym jest obecnie zatrudniony. j) Wprowadzenie takiego rozwiązania moŝna rozwaŝać wyłącznie po precyzyjnym określeniu standardów obciąŝenia pracą kuratorów zawodowych z uwzględnieniem wszystkich wykonywanych przez nich czynności i zadań oraz nakładu czasu pracy koniecznego dla ich zrealizowania, jak równieŝ zagwarantowaniu, iŝ Minister Sprawiedliwości dokonywał będzie ewentualnych przesunięć etatów po uprzednim porozumieniu się z prezesem sądu okręgowego i kuratorem okręgowym. k) Krajowa Rada Kuratorów pozytywnie ocenia proponowany kierunek zmian odnośnie zasad delegowania. Stoimy jednak na stanowisku, iŝ powinny zostać sprecyzowane kryteria dotyczące osób delegowanych do wykonywania czynności w ministerstwie, w szczególności związane ze staŝem pracy, doświadczeniem zawodowym, posiadanymi kompetencjami. Reprezentacja kuratorów w ministerstwie powinna być proporcjonalna do wielkości grupy zawodowej, zarówno pod względem liczebności, jak i zajmowanego stanowiska. Zasadnym jest rozwaŝenie powołania na poziomie ministerstwa funkcji kuratora krajowego w randze dyrektora departamentu jako osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie kurateli w Polsce bezpośrednio podlegającej Ministrowi Sprawiedliwości. W sposób analogiczny proponujemy uregulowanie zasad delegowania kuratora do biura kuratora okręgowego. l) Tiret 1. Podstawowym problemem proponowanych rozwiązań jest brak zdefiniowania wszystkich pojęć, które stanowią części składowe nadzoru, tj. sprawności, jakości, efektywności i kultury organizacyjnej. Definicja tych pojęć w obrębie działania kuratora sądowego, a więc w sferze resocjalizacji napotyka

15 na trudne do przezwycięŝenia przeszkody, o czym mówią uznane autorytety w dziedzinie świata nauki (między innymi prof. Andrzej Bałandynowicz, dr Robert Opora). Nie zachodzi potrzeba wprowadzania szczególnych instrumentów nadzoru, innych niŝ te dotychczas funkcjonujące i wynikające wprost z podległości słuŝbowej poszczególnych ogniw struktury wymiaru sprawiedliwości. A zatem w takim ujęciu, Kuratorska SłuŜba Sądowa podlega nadzorowi ze strony Ministra Sprawiedliwości. Tiret 2 i 3. Analogicznie do stanowiska wyraŝonego powyŝej, nie dostrzegamy potrzeby wprowadzania szczególnych rozwiązań w zakresie nadzoru, który Minister Sprawiedliwości sprawuje nad kuratorską słuŝba sądową. W odniesieniu do wszystkich 3 tiretów wskazać naleŝy, Ŝe projektodawca błędnie przyjął, iŝ Ministerstwo jest organem wykonującym sankcje i środki, vide reguła 41 Rekomendacja Nr. R(92) 16 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich, Europejskie reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych. Zasadnym jest rozwaŝenie powołania na poziomie ministerstwa funkcji kuratora krajowego w randze dyrektora departamentu jako osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie kurateli w Polsce, bezpośrednio podlegającej Ministrowi Sprawiedliwości. m) Tiret 1-5. Uwzględniony kierunek zmian wiąŝe się ze znaczącymi zmianami o charakterze ustrojowym, które musiałyby diametralnie odmienić sposób powoływania kuratora okręgowego. Obecnie, kurator okręgowy stanowi integralną część samorządu kuratorskiego i przewodniczy okręgowym zgromadzeniom kuratorów, a kandydaci do pełnienia funkcji kuratora okręgowego wyłaniani są właśnie spośród członków okręgowego zgromadzenia, z zastrzeŝeniem wymogów formalnych, jakimi kandydat taki musi się legitymować. Decydujący głos w sprawie powołania kuratora okręgowego naleŝy do prezesa sądu okręgowego, poniewaŝ to on wskazuje osobę, której powierza pełnienie tej funkcji. Jest to rozwiązanie optymalne, które z jeden strony gwarantuje prezesowi sądu okręgowego pełną decyzyjność w kwestiach związanych z osobą kuratora okręgowego i moŝliwość zarządzania za jego pośrednictwem słuŝbą kuratorską w podległym mu okręgu, a kuratorom sądowym gwarantuje prawo do wyboru osoby reprezentującej słuŝbę kuratorską w okręgu. Przekazanie kompetencji do powoływania kuratora

16 okręgowego w ręce Ministra Sprawiedliwości w wymiarze faktycznym niesie za sobą skutek w postaci zdestabilizowania dotychczas spójnej i sprawnie działającej struktury samorządu kuratorskiego. Przyjęta przez autorów projektu załoŝeń teza, iŝ kurator okręgowy jest swoistym zakładnikiem kuratorów zawodowych swojego okręgu nie znajduje Ŝadnego, racjonalnego uzasadnienia. Wybór kuratora okręgowego spośród kuratorów okręgu sprawia natomiast, Ŝe kuratorzy zawodowi wybierają do pełnienia tej funkcji osoby stanowiące autorytety, posiadające posłuch w grupie zawodowej, sprawne merytorycznie i zarządczo. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej słuŝby sądowej w okręgu, zatem w przypadku, gdyby nie wywiązywał się w sposób właściwy ze spoczywających na nim obowiązków, prezes sądu okręgowego ma moŝliwość odwołania go z zajmowanego stanowiska, bądź zastosowania wobec niego działań o charakterze porządkowym. Racjonalna i spójna polityka, prowadzona przez kuratora okręgowego w odniesieniu do podległych mu kuratorów zawodowych gwarantuje właściwe wykorzystanie zasobów kadrowych, dobrą współpracę i komunikację z prezesem sądu okręgowego, który na bieŝąco uzyskuje informacje o funkcjonowaniu, sposobie wykonywania obowiązków i potrzebach zespołów kuratorskiej słuŝby sądowej. Zatem, sprawowany przez niego nadzór jest nadzorem realnym. Za zwierzchnią rolą prezesa sądu okręgowego zdaje się teŝ przemawiać fakt, iŝ kuratorzy sądowi realizują obowiązki słuŝbowe związane z wykonywaniem orzeczeń sądu, co sytuuje ich w sferze orzeczniczej. W nawiązaniu do rekomendacji wynikających z Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych mało trafnym wydaje się być rozwiązanie, w którym zadania pozostające w kompetencji organów władzy orzekającej są przejmowane przez organy władzy wykonawczej. Zasadnym natomiast jest rozwaŝenie moŝliwości powołania dla koordynacji działania i zarządzania korpusem kuratorów okręgowych, a pośrednio takŝe całą kuratorską słuŝbą sądową, kuratora krajowego w randze dyrektora departamentu, którego powoływałby Minister Sprawiedliwości.

17 n) Tiret 1 i 2. Uznajemy dotychczasowe rozwiązania w zakresie powołania i odwołania kierownika zespołu za w pełni wystarczające i spójne tak w zakresie odpowiedzialności kuratora okręgowego za funkcjonowanie słuŝby kuratorskiej w okręgu, jak i uwzględnienia uprawnień prezesa sądu okręgowego jako pracodawcy kuratorów. Tiret 3. Proponowane zmiany przewidują zbyt szerokie kompetencje dla kierownika zespołu. Kierownik nie jest organem postępowania wykonawczego i nie powinien wydawać poleceń co do sposobu prowadzenia spraw w kwestiach merytorycznych. Kierownik powinien pozostać odpowiedzialny za czynności organizacyjne, kontrolę stanu obciąŝenia i terminowości czynności wykonywanych przez kuratorów, wywiązywanie się przez nich z obowiązków słuŝbowych i obciąŝenie. Zasadnym jest rozwaŝenie wielokrotnie podnoszonej przez środowisko kwestii unormowania funkcji zastępcy kierownika. W przypadkach zdarzających się chorób, urlopów wypoczynkowych i dla poratowania zdrowia, do czasu rozwiązania przez kuratora okręgowego kwestii ewentualnego wakatu zespół jest pozbawiony osoby zarządzającej jego pracą. o) Zmianę oceniamy pozytywnie. Obsługę biurową kaŝdego zespołu wykonuje sekretariat nadzorowany przez kierownika zespołu. NaleŜy wskazać, Ŝe zespoły kuratorskiej słuŝby sądowej są utworzone na zasadach wynikających z konstrukcji wydziałów sadowych. Przekazanie w ręce kierownika zespołu kompetencji kierownika sekretariatu moŝe doprowadzić do sytuacji w której przy braku zabezpieczenia odpowiedniej obsługi biurowej to na kierowniku spocznę obowiązki biurowe dodatkowo go dociąŝając. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe w Ŝadnym wydziale sadu przewodniczący wydziału nie pełni funkcji kierownika sekretariatu a czyni to wskazany kierownik sekretariatu. p) Tiret 1. Proponowana zmiana zakłada, Ŝe kurator będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie powagi lub godności słuŝby kuratorskiej. Po raz kolejny wprowadzone zostało pojęcie nieostre, niezdefiniowane, stwarzające szeroką moŝliwość interpretacyjną w zakresie jego oceny. Wszystkie kwestie, tak dotyczące stosunku kuratora do osoby objętej postępowaniem sądowym,

18 jak i współpracowników, zostały uregulowane w Kodeksie Etyki Kuratora. Postulujemy by kurator ponosił odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad wynikających z Kodeksu Etyki Kuratora. Tiret 2. Opowiadamy się za pozostawieniem sądownictwa dyscyplinarnego II instancji w sądach korporacyjnych. Zasadą w zawodach zaufania publicznego jest dwuinstancyjne sądownictwo dyscyplinarne składające się z przedstawicieli zawodu. Uzasadnione wątpliwości wzbudza idea przekazania sądownictwa dyscyplinarnego II instancji sądom okręgowym, gdyŝ wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych przez sądy okręgowe słuŝbowo podlegające prezesowi sądu okręgowego, posiadającemu uprawnienia do inicjowania postępowanie wyjaśniającego, czy teŝ wnoszenia zaŝaleń od decyzji rzecznika, czy teŝ rozstrzygnięć sądu, moŝe budzić zastrzeŝenia odnośnie bezstronności tych sądów. Tiret 3. Pozytywnie oceniamy propozycje załoŝeń odnośnie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy. JednakŜe wskazane jest rozwaŝenie moŝliwości wprowadzenia obowiązku przyznania dodatku specjalnego dla rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy w przypadku i na czas prowadzenia sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym. NaleŜy podnieść, Ŝe pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego wiąŝe się z znacznym dodatkowym nakładem pracy. Tiret 4. Negatywnie ustosunkowujemy się do koncepcji nadania uprawnień do składania wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do rzecznika dyscyplinarnego, przez osoby inne niŝ prezes sądu okręgowego. PoniewaŜ prezes sądu okręgowego jest uprawniony do podejmowania istotnych decyzji odnoszących się do kuratorów zawodowych w okręgu, stąd przez analogię powinien on uzyskać takŝe moŝliwość inicjowania postępowania dyscyplinarnego. Nie zamyka to innym osobom drogi do podjęcia starań o wszczęcie takiego postępowania, które w tej sprawie mogą zwrócić się do prezesa właściwego sądu okręgowego. Tiret 5. Popieramy zmianę dotyczącą moŝliwości ustanowienia w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcy spośród adwokatów. JednakŜe podąŝając za zmianami zachodzącymi w polskim prawie wskazane jest dalsze rozszerzenie moŝliwości

19 ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym takŝe spośród radców prawnych (patrz nowel KPK). Kurator ma prawo do ustanowienia więcej niŝ jednego obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym spośród kuratorów zawodowych, adwokatów i radców prawnych. Tiret 6. Nie wnosimy poprawek do tej propozycji. r) Krajowa Rada Kuratorów jest zdecydowanie przeciwna wprowadzaniu proponowanego rozwiązania w zakresie zasięgania opinii we właściwym organie Policji. Kurator jest funkcjonariuszem publicznym i organem postępowania wykonawczego, a takŝe kurator posiada uprawnienia do Ŝądania od Policji pomocy przy wykonywaniu zadań i czynności słuŝbowych. Sporządzanie informacji przez organ zobowiązany do wykonywania czynności o organie posiadającym uprawnienie do zlecania mu tych czynności jest rozwiązaniem nie mający merytorycznego uzasadnienia. W ogóle propozycja ta budzi zdumienie, gdyŝ praktyki dotyczące przeprowadzania wywiadów przez funkcjonariuszy policji funkcjonowały niegdyś w odniesieniu do kandydatów do urzędu sędziego, jednakŝe definitywnie ich zaniechano. Za całkowicie wystarczające dla realizacji celu ukierunkowanego na uzyskanie informacji przez prezesa sądu uznajemy nadanie mu uprawnień do zwrócenia się o nadesłanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. s) Tiret 1. Kryterium niekaralności od dawna juŝ funkcjonowało w odniesieniu do społecznych kuratorów sądowych. Zapytani o niekaralność były i są kierowane do Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast za głęboko nieetyczne uwaŝamy propozycje głębszej ingerencji w sferę prywatności osób, które społecznie, a od pewnego czasu czasem nawet bez pełnego zwrotu kosztów poniesionych dla wykonywania orzeczenia sądu, wspomagają zawodowych kuratorów sądowych w wykonywaniu dozorów i nadzorów. UwaŜamy, iŝ autorzy projektu załoŝeń w tak zawoalowany sposób dąŝą do zniechęcenia osób gotowych do pełnienia funkcji społecznych, dąŝąc do zmniejszenia liczby kuratorów społecznych. Natomiast wprowadzenie ograniczeń dla funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej i Policji w moŝliwości pełnienia funkcji kuratora społecznego, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego i moŝe naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec

20 prawa w dostępie do pełnienia funkcji społecznych. NaleŜy przy tym podnieść, Ŝe zarówno funkcjonariusze Policji jak i SłuŜby Więziennej posiadają predyspozycje i umiejętności do pracy z osobami ze środowisk zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Tiret 2. MoŜliwość odwołania społecznego kuratora sądowego przez prezesa sądu rejonowego, z powierzonej mu funkcji, bez wniosku kierownika zespołu jest w naszej ocenie wystarczająco uregulowana brzmieniem art. 84 ust. 1 i 2 uks. w obowiązującym brzmieniu. Tiret 3. Obligatoryjne odwołanie kuratora społecznego po osiągnięciu przez niego 67 roku Ŝycia jest w naszej ocenie rozwiązaniem nietrafnym. DuŜy odsetek w gronie kuratorów społecznych stanowią osoby będące juŝ na emeryturze, a więc juŝ po zakończonej karierze zawodowej, dzięki czemu stanowią dla sądu ogromną wartość, albowiem dysponują znacznymi zasobami wiedzy, doświadczenia i czasu wolnego. Wydaje się, iŝ jest to kolejny zabieg zmierzający do ograniczenia liczby kuratorów społecznych, sprzeczny z zapisami Rekomendacji które zawierają reguły o potrzebie angaŝowania czynnika społecznego w wykonywanie orzeczeń. NaleŜy zauwaŝyć pewną nieprawidłowość w działaniach projektodawcy który dąŝy róŝnymi sposobami do zredukowania liczby społecznych kuratorów sądowych uŝywając głównie argumentów natury ekonomicznej. A jednocześnie ustanawia dla organizacji pozarządowych kwoty ryczałtu na poziomie dwukrotnie wyŝszym niŝ dla kuratorów społecznych. Ponadto jak juŝ przywołano powyŝej Rekomendacje uwzględniają lub wręcz nakazują wykorzystanie tzw. czynnika społecznego w procesie readaptacji społecznej. RozwaŜając konieczność zmian w uregulowaniach dotyczących społecznych kuratorów sądowych wskazane jest równieŝ pochylenie się nad problemem, który powstaje w przypadku gdy ulegają oni wypadkowi w trakcie wykonywania czynności na rzecz sądu i w konsekwencji takiego zdarzenia nabywają niezdolności do pracy w macierzystym miejscu zatrudnienia, otrzymując ograniczone świadczenia zdrowotne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW Warszawa, 2010 Warszawa, 2010 Autorka: dr Karolina Kremens ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW Współpraca: Artur Pietryka Redakcja: Jarosław Bełdowski i Marta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel i założenia projektowanej ustawy Głównym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) I. WPROWADZENIE 2 II ZAGADNIENIA OGÓLNE 5 IV. OCHRONA KLIENTA 12

ZAŁOśENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) I. WPROWADZENIE 2 II ZAGADNIENIA OGÓLNE 5 IV. OCHRONA KLIENTA 12 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu załoŝeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Kontratypy w prawie karnym skarbowym

Kontratypy w prawie karnym skarbowym Igor Zduński, Igor Zgoliński Kontratypy w prawie karnym skarbowym Streszczenie W artykule autorzy poruszają zagadnienie kontratypów w prawie karnym skarbowym tak wąsko uregulowane przez ustawodawcę i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową

(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową (Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową 1 1. Aktualne stosunki społeczne w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Aktualnie w Polsce istnieje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo