OPINIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku OPINIA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW NA TEMAT PROJEKTU ZAŁOśEŃ USTAWY DO ZMIAN USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU. Krajowa Rada Kuratorów wykonując swoje ustawowe zadania wynikające z przepisu art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U nr 98, poz. 1071), uprzejmie przekazuje opinię do projektu załoŝeń ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 31 grudnia 2013 roku. Niniejsze opracowanie jest przejawem troski środowiska zawodowych kuratorów sądowych o podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z uwzględnieniem roli i pozycji kuratorskiej słuŝby sądowej. I. Uwagi ogólne. Bez mała trzynastoletni okres obowiązywania rozwiązań uwzględnionych ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych wskazał obszary, w których istnieje potrzeba doprecyzowania obowiązujących rozwiązań, czy teŝ ich modyfikacji. Dlatego teŝ, środowisko kuratorskie z uwagą zapoznało się z przedłoŝonym projektem załoŝeń do zmian ustawy o kuratorach sądowych. Krajowa Rada Kuratorów pragnie podkreślić, iŝ dostrzega wkład pracy projektodawców i wyraŝaną przez nich troskę o poprawę funkcjonowania ustroju i organizacji Kuratorskiej SłuŜby Sądowej. JednakŜe, podane przez projektodawcę uzasadnienie dla opracowania przedstawionego projektu załoŝeń budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Podstawą dla przeprowadzenia proponowanych zmian ma być szereg negatywnych zjawisk w funkcjonowaniu tej słuŝby, mających swe źródło w wadliwych, dalekich od standardów europejskich rozwiązaniach ustrojowych i organizacyjnych, rzutujących bezpośrednio na poziom jakości pracy kuratorów sądowych i sprawności prowadzonych przez nich postępowań związanych z wykonywaniem orzeczeń sądowych. Nadto, autorzy projektu załoŝeń posługują się niezdefiniowanym pojęciem efektywności oddziaływań kuratorskich, podówczas gdy w literaturze przedmiotu dominuje

2 pogląd, Ŝe zdefiniowanie pojęcia efektywności w resocjalizacji nastręcza wiele problemów, wzbudza szereg wątpliwości i kontrowersji (między innymi ze względu niejasność i róŝnorodność przyjmowanych kryteriów). W oparciu o tak postawioną tezę, w odniesieniu do Kuratorskiej SłuŜby Sądowej formułowane są zastrzeŝenia dotyczące przewlekłości w wykonywaniu orzeczeń, wysokiego poziomu kosztów ich wykonywania, a takŝe funkcjonowania słuŝby, czy teŝ znacznego poziomu powrotności do przestępstwa osób poddanych oddziaływaniom kuratora sądowego, który skutkuje wysokim poziomem zaludnienia jednostek penitencjarnych. Zdaniem autorów kuratela sądowa funkcjonuje wadliwie we wszystkich sferach swojego działania. Tak postawiona teza nie została przez projektodawców poparta Ŝadnymi, konkretnymi argumentami, innymi niŝ odwołanie się do przypadków spraw społecznie i medialnie nośnych, stanowiących przypadki incydentalne, które nie powinny prowadzić do tak daleko posuniętych uogólnień rzutujących na wizerunek całej słuŝby (niezaleŝnie od tego, na ile odpowiedzialność za powstanie uchybień w sposób faktyczny spoczywała w tych sprawach na kuratorze, a na ile została na niego złoŝona wskutek nieprecyzyjnego przekazu medialnego). Kreowanemu w ten sposób wizerunkowi Kuratorskiej SłuŜby Sądowej przeczą dane zawarte w raporcie z lipca 2011 roku uwzględniającym wyniki badań opinii publicznej, dotyczące wizerunku wymiaru sprawiedliwości, które na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości zostały przeprowadzone przez TNS OBOP w ramach projektu Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 73% osób biorących udział w badaniach znana jest funkcja kuratorów sądowych, a spośród tej grupy aŝ 66% pozytywnie ocenia ich działania pozytywnie, przy jedynie 8% ocen negatywnych. Podkreślenia wymaga fakt, iŝ nieomal wszyscy respondenci, tj. 96% badanych, uznało funkcję kuratora sądowego za potrzebną. Zaprzeczeniem dla stwierdzeń zawartych w teście regulacyjnym i uzasadnieniu projektu załoŝeń projektu stawy do zmiany ustawy o kuratorach sądowych są takŝe wdraŝane rozwiązania, które w ostatnich latach skutkowały przekazywaniem kuratorom sądowym waŝnych zadań i obowiązków, stanowiących istotny element polityki bezpieczeństwa państwa, a tym samym jego obywateli. Dotyczyły one przekazania kuratorom kompetencji w zakresie wykonywania orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej i opiece na zasadach określonych art kpc., czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie uŝytecznej,

3 nadzorowania wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego SDE, w tym wydawania decyzji o zmianie harmonogramu odbywania kary dotychczas pozostającej jedynie w kompetencji sędziego penitencjarnego, oraz nadania nowych uprawnień do inicjowania waŝnych postępowań incydentalnych w toku postępowania karnego wykonawczego, czy teŝ na etapie postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich. Kuratorzy, którzy dotychczas i tak byli mocno zaangaŝowani w działania na rzecz środowisk lokalnych, dodatkowo zostali w nie włączeni w sposób w pełni sformalizowany, poprzez działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prac lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Kolejne projekty aktów prawnych, w tym projekt zmian Kodeksu Karnego, przewidują rozwiązania, które bezpośrednio skutkowały będą tak wprowadzeniem nowych, jak i rozszerzeniem dotychczasowych obowiązków słuŝbowych wykonywanych przez kuratorów sądowych. Projektodawca potrzebę dokonania zmian w bardzo znacznym zakresie uzasadnia wysokim wskaźnikiem procentowym powrotności do przestępstwa osób poddanych oddziaływaniom kuratorów sądowych, powołując się w odniesieniu do tej kwestii przede wszystkim na raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z roku 2012, pod tytułem Efektywność warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności mierzona powrotnością do przestępstwa. Zdaniem zespołu opracowującego wyniki badań, osoby poddane dozorowi kuratora są nieco częściej ponownie skazywane, co wynika zapewne ze stosowania dozoru wobec osób o gorszej prognozie kryminologicznej 1. Kurator sądowy jest tylko jednym z szeregu czynników, które mogą mieć znaczenie dla szeroko rozumianego zjawiska recydywy (niejednokrotnie do probacji trafiają osoby, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć). Jednocześnie, porównanie polskich realiów w odniesieniu do tego kryterium z niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie wskazuje, aŝeby istniała znacząca dysproporcja w powrotności do przestępstwa osób, które poddane zostały dozorowi kuratora. Według danych z badań prof. Teodora Szymanowskiego powrotność do przestępstwa skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i z dozorem kuratora w ciągu pięciu lat po odbyciu kary wyniosła w Polsce 33,9%, natomiast w Danii 28,6% 2, a we Francji 32% 3. W grupie osób skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności, które nie były 1 str

4 poddawane dozorowi w warunkach probacji, w ciągu trzech lat po odbyciu kary lub od warunkowego przedterminowego zwolnienia powrotność do przestępstwa wyniosła 58,2% 4. W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, gdzie populacja osób osadzonych w zakładach karnych i pozostających pod dozorem kuratora jest porównywalna liczbowo do liczby skazanych w Polsce, powrotność do przestępstwa osób poddanych dozorowi kuratora oscyluje w granicach 50%. Całkowicie nieuprawnione i niczym nie poparte wydaje się być równieŝ twierdzenie o wysokich kosztach probacji w Polsce (wystarczy porównać je z nakładami ponoszonymi w tej sferze przez pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, np. Danię, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii). Autorzy załoŝeń w sposób klarowny formułują krótko i długofalowe cele, których realizacji ma słuŝyć nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych. Są one w pełni zbieŝne z oczekiwaniami kuratorów sądowych, którzy niejednokrotnie postulowali potrzebę wprowadzenia rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności wykonywanych orzeczeń, zapewnienie słuŝbie odpowiednich narzędzi i uprawnień, które wspomagałyby realizację tego celu, wprowadzenie jasno określonych zasad wykonywania obowiązków słuŝbowych przez kuratorów sądowych, takŝe w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez nich w związku z ich wykonywaniem. Zapewnienie kuratorom sądowym moŝliwości wykonywania pracy o wysokim poziomie jakości bez wątpienia stanowiłoby czynnik wzmacniający pozytywną motywację i przyczyniłoby się do odczuwania satysfakcji z wykonywania obowiązków słuŝbowych. Podobnie zresztą, jak doprowadzenie do obniŝenia wskaźników powrotności do przestępstwa i zmniejszania się obszarów patologii społecznych, następującego wskutek działań tak podejmowanych przez kuratorską słuŝbę sądową, jak i inne słuŝby społeczne, w gestii których pozostają te właśnie zadania. Niestety, pozytywne oczekiwania wobec projektu załoŝeń ustawy do zmian ustawy o kuratorach sądowych bardzo szybko ulegają weryfikacji po zapoznaniu się z propozycjami rozwiązań, które zdaniem projektodawców miałyby prowadzić do osiągnięcia załoŝonych celów. Nasuwają one natomiast pytanie, w jaki sposób tak sformułowane załoŝenia, sprowadzające się do wzmoŝonego, wielostopniowego nadzoru nad funkcjonowaniem słuŝby, znaczącego naruszenia jej struktury organizacyjnej i ograniczenia nakładów ekonomicznych na jej funkcjonowanie miałyby przyczynić się do jej wzmocnienia w odniesieniu do sprawności 4 T. Szymanowski, Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Warszawa 2010

5 i jakości wykonywania orzeczeń. W takim ujęciu, wyraźnie uwidacznia się rozbieŝność pomiędzy zakładanymi celami, a środkami mającymi prowadzić do ich realizacji. Odrębną kwestię jest dowolność interpretacyjna i wybiórczość autorów opracowania w zakresie odwoływania się do Rekomendacji Nr R(92) 16 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich, Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych. Na wstępie naleŝy się odnieść do nieprecyzyjnego i stwarzającego bardzo znaczącą róŝnicę tłumaczenia Reguły nr 41, której przytoczone brzmienie, w ocenie osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu załoŝeń, podporządkowuje personel zawodowy (słuŝby probacyjne) organom władzy wykonawczej określonym przepisami prawa. W rzeczywistości przywołana reguła mówi o podległości personelu zawodowego wobec organów wykonujących sankcje i środki, ustanowionych przepisami prawa, a załącznik do Rekomendacji Nr R(92) 16 doprecyzowuje, iŝ w wielu krajach władzą wykonującą jest właśnie słuŝba probacyjna 5. W opinii Krajowej Rady Kuratorów rozwiązania zaproponowane w przedstawionym projekcie załoŝeń pomijają, lub pozostają w sprzeczności z następującymi regułami: Regułą Nr 3- w odniesieniu do braku uregulowania zakresu obowiązków i uprawnień, a takŝe czynności podejmowanych przez kuratorów rodzinnych w postępowaniu opiekuńczym; Regułą Nr 38- w zakresie dostosowania liczebności personelu odpowiedzialnego za wykonywanie sankcji lub środków alternatywnych relatywnie do potrzeb polegających na skutecznym wykonywaniu nałoŝonych na niego obowiązków; Regułą 40- poprzez zaniechanie dookreślenia prawnych i finansowych warunków zatrudnienia oraz godziny pracy, tak aby kuratorzy zawodowi nie pokrywali kosztów jej wykonywania z uzyskiwanego wynagrodzenia, która to sytuacja utrzymuje się juŝ od wielu lat; Regułą Nr 45- w odniesieniu do postulatu zapewnienia jak najszerszego udziału organizacji społecznych i osób prywatnych w zakresie wspomagania pracy organów odpowiedzialnych za wykonywanie sankcji i środków alternatywnych (sprzeczność 5 Międzynarodowe standardy wykonywania kar, Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 72-73/2011 (Numer specjalny)

6 z zakładanym celem ukierunkowanym na ograniczenie liczby kuratorów społecznych); Regułą Nr 47- w zakresie braku wystarczających uregulowań udziału czynnika społecznego w wykonywaniu sankcji i środków alternatywnych; Regułą Nr 53- wobec niespełnienia wymogu ubezpieczenia osób prywatnych od następstw nieszczęśliwych wypadków, szkód spowodowanych przez osoby trzecie oraz od odpowiedzialności cywilnej. Regułą Nr 71- naruszenie postulowanego prawa do swobody w podejmowaniu decyzji przez personel odpowiedzialny za wykonywanie sankcji i środków alternatywnych poprzez nadanie Kierownikowi ZKSS uprawnień do wydawania kuratorowi zawodowemu poleceń odnośnie sposobu prowadzenia spraw, podówczas gdy kurator zawodowy jest pracownikiem merytorycznym, a zarazem organem postępowania wykonawczego. Regułą Nr 89- w odniesieniu do braku uregulowań dotyczących wsparcia dla prowadzenia badań naukowych nad sankcjami i środkami alternatywnymi. Przedstawiony projekt załoŝeń w naszej ocenie jest równieŝ sprzeczny z ideą społeczeństwa obywatelskiego, w zakresie w jakim ingeruje w prawo do tworzenia samorządu zawodowego wyraŝone art. 17 Konstytucji RP, poprzez załoŝenie wyeliminowania jednego z ogniw tego samorządu jakim był dotychczas kurator okręgowy. Nie powinno ulegać wątpliwości, Ŝe ze względu na rolę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa państwa i obywateli, a takŝe spoczywające na nich obowiązki, zawodowi kuratorzy sądowi zaliczają się do zawodów zaufania publicznego, a sprawne funkcjonowanie tworzonego przez nich samorządu zawodowego jest niezbędne na wszystkich szczeblach. II. Uwagi szczegółowe: a) Dotychczasowy sposób uregulowania obowiązków kuratorów sądowych, zawarty w art. 1 wydaje się być w pełni dostosowany do ich zadań, a takŝe zgodny z posiadanymi przez nich kompetencjami. Propozycja rozszerzenia tego zapisu

7 o bliŝej nieokreślone inne zadania nie wydaje się być prawidłowa, gdyŝ moŝe prowadzić do Ŝądania od kuratora wykonywania czynności niemerytorycznych (czynności biurowe, protokołowanie rozpraw), uwzględnionych co prawda przepisami prawa, ale nie wchodzących w zakres jego obowiązków. Dlatego, stoimy na stanowisku, iŝ ewentualne modyfikacje w obrębie przepisu art. 1 powinny przybrać formę katalogu enumeratywnego. b) WyraŜamy pełne poparcie dla wprowadzenia kryterium niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarŝenia publicznego dla kandydata do mianowania na kuratora zawodowego. Nie rozumiemy natomiast intencji działania, w której jedno nieprecyzyjne i trudne do określenia pojęcie nieskazitelności charakteru miałoby zostać zastąpione kolejnym związanym z posiadaniem nieposzlakowanej opinii. Ponadto naleŝy wskazać, Ŝe pojęcie nieskazitelnego charakteru jest jednym z wymogów stawianych sędziom zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, a więc naleŝy przyjąć, iŝ obowiązujące rozwiązania w tym zakresie są najwyŝszymi z moŝliwych. Nie znajduje uzasadnienia propozycja wprowadzenia zapisu o uzyskaniu tytułu magistra z zakresu nauk resocjalizacyjnych. Jest ona obarczona błędem, gdyŝ resocjalizacja zalicza się do nauk pedagogicznych. Nie istnieje kategoria nauk resocjalizacyjnych, zatem wymogi odnośnie studiów kierunkowych z zakresu nauk pedagogiczno- psychologicznych, socjologicznych lub prawnych naleŝy pozostawić w dotychczasowym brzmieniu. c) Tiret 1. UwaŜamy za nieuniknione wprowadzenie oceny okresowej pracy kuratora sądowego, chociaŝ naleŝy wskazać, Ŝe obowiązując przepis w art. 27 ust.1 pkt 1 ustawy o kuratorach sadowych wskazują negatywną ocenę pracy jako przesłankę do rozwiązania stosunku pracy z kuratorem zawodowym. Dlatego teŝ, proponowane zmiany mają jedynie charakter doprecyzowujący istniejące rozwiązania, w sposób porównywalny do pozostałych grup pracowników wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziów. JednakŜe, czynność ta winna być przeprowadzona w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane kryteria, na podstawie których będzie ona dokonywana. W szczególności dotyczyło będzie to określenia pojęć jakości i efektywności pracy

8 kuratora zawodowego. Za niezbędną uwaŝamy konieczność wprowadzenia definicji pojęcia oceny pozytywnej wraz z ewentualnym katalogiem ocen i precyzyjnymi zasadami ich uzyskania w skali kraju, z uwzględnieniem moŝliwości ich zaskarŝania. Ponadto projektodawca nie wskazuje częstotliwości dokonywania takich ocen, a wydaje się być zasadnym rozwaŝenie moŝliwości zwłaszcza powiązania oceny okresowej z uzyskiwaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe Kuratorska SłuŜba Sądowa podlega obecnie regularnym wizytacjom i lustracjom takŝe na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdecydowanie negatywnie odnosimy się do propozycji sporządzania oceny okresowej kuratora przez kierownika zespołu zwłaszcza biorąc pod uwagę proponowaną w dalszej części projektu kadencyjność kierowników. Ponadto, kierownik zespołu kuratorskiej słuŝby sądowej nie jest organem postępowania wykonawczego wobec czego nadanie mu kompetencji oceny merytorycznej pracy kuratora jest sprzeczne z zasada podlegania organowi wykonującemu sankcję i środek na rzecz podległości organowi wykonawczemu. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe wyraźnie widoczna jest tendencja zwiększania zakresu zadań i czynności dla kierowników zespołów, pomimo nie rozwiązania istotnej kwestii funkcji zastępcy kierownika, czy chociaŝby wykonywania przez kierownika czynności terenowych w sprawowanych dozorach lub nadzorach. Dalsze generowanie zadań dla kierowników spowoduje trudności w znalezieniu chętnych do pełnienia tej funkcji i moŝe doprowadzić do powstania problemów organizacyjnych. Postulujemy pozostawienie dokonywania oceny okresowej pracy kuratora w kompetencji kuratora okręgowego. Tiret 2. Nadanie prezesowi sądu okręgowego prawa do awansowania kuratora na wyŝszy stopień słuŝbowy bez wniosku kuratora okręgowego, wydaje się być rozwiązaniem mało racjonalnym i trudno domniemywać jakich sytuacji miałoby dotyczyć. W wymiarze praktycznym mogłoby budzić wątpliwości i zbędne komentarze odnośnie przesłanek takiego awansu. Tiret 3. Propozycja, nie znajduje Ŝadnego uzasadnienia merytorycznego dla jej zaakceptowania. W sposób faktyczny pogarsza sytuację grupy zawodowej,

9 relatywnie do stanu obecnego i jest podyktowana jedynie względami ekonomicznymi. Dlatego teŝ, oceniamy ją negatywnie. Natomiast jak juŝ podniesiono powyŝej, wskazane jest rozwaŝenie powiązania dokonywanie ocen okresowych kuratora z moŝliwością uzyskania przez niego kolejnego stopnia awansu zawodowego. Zarówno w sposób bezwzględnie nakazujący uzyskanie kolejnego stopnia, jak i fakultatywny, na zasadach porównywalnych do tych, określonych art. 89 ustawy o słuŝbie cywilnej. Zasadnym byłoby równieŝ w przypadku wydłuŝenia okresu pomiędzy kolejnymi awansami, zachowanie moŝliwości jego skrócenia, tak jak w obecnie stosowanych rozwiązaniach. Ponadto, projektodawca nie uwzględnił sformułowania i zastosowania przepisów przejściowych dla osób juŝ oczekujących na uzyskanie wyŝszego stopnia słuŝbowego. d) Tiret 1. Wykonując swe obowiązki zawodowy kurator sądowy jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Etyki Kuratora, wśród których jedną z naczelnych zasad jest właśnie zachowanie obiektywizmu w odniesieniu do osób, wobec których kurator podejmuje czynności słuŝbowe. Dlatego teŝ, zdecydowanie bardziej uzasadnione niŝ wymienienie tylko jednej z zasad, będzie uwzględnienie w ustawie odniesienia do Kodeksu Etyki Kuratora. Tiret 2. Nie istnieje potrzeba wprowadzania takiego zapisu. Oczywistym jest wykonywanie przez kuratora poleceń słuŝbowych, o ile nie wykraczają one poza kompetencje osób je formułujących, a takŝe jeśli znajdują one uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Tiret 3. Określenie podstaw i trybu wyłączenia kuratora z podejmowania czynności słuŝbowych jest rozwiązaniem poŝądanym, postulowanym takŝe przez środowisko kuratorów sądowych. Kwestia ta winna być rozwiązana w sposób analogiczny do wyłączenia sędziego i uwzględniać zarówno przesłanki do wyłączenia z urzędu, jak i na wniosek zainteresowanego kuratora. e) Proponowane rozwiązanie naleŝy ocenić pozytywnie. Celowym jest poczynienie uzgodnień międzyresortowych, tak aby w aktach prawnych normujących pragmatykę działania innych słuŝb znalazły się przepisy nakładające

10 na nie obowiązek udostępniania kuratorom danych tego rodzaju, w tym danych wraŝliwych. W praktyce miała juŝ miejsce sytuacja, gdy zajmujący wysokie stanowisko przedstawiciel jednej ze słuŝb wyraził opinię, iŝ obowiązek pozyskiwania określonych danych przez kuratorów, nie jest dla niego toŝsamy z obowiązkiem ich udostępnienia dla ich potrzeb. f) Poszczególne obowiązki kuratorów sądowych wynikają w większości, zwłaszcza w odniesieniu do kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, z przepisów szczegółowych rangi ustawy (dokonania takich regulacji wymagają natomiast niektóre z czynności wykonywanych przez kuratorów rodzinnych w postępowaniu opiekuńczym). Nie znajduje uzasadnienia merytorycznego wyszczególnienie wszystkich obowiązków kuratorów sądowych w ustawie o kuratorach sadowych, gdyŝ jest ona aktem prawnym o charakterze ustrojowym i w art. 1 wymienia kategorie zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych. Zatem, tak ich uszczegóławianie, jak i wprowadzanie nowych zadań powinno uwzględniać treść przywołanego artykuły i być z nim zgodne. KaŜde z zadań spoczywających na kuratorach zawodowych powinno zostać automatycznie włączone do rozporządzenia o standardach obciąŝenia praca kuratorów sądowych. Bezsprzecznie zasadnym jest stworzenie katalogu wszystkich czynności, zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa i wykonywanych przez kuratorów w standardach obciąŝenia pracą kuratorów zawodowych z uwzględnieniem ich znaczenia i rangi. Obecnie kwestia ta jest potraktowana wybiórczo, a obowiązujące rozporządzenie o standardach obciąŝenia praca kuratorów sądowych nie uwzględnia chociaŝby takich obowiązków jak wywiady środowiskowe, udział w pracach lokalnych zespołów interdyscyplinarnych, nadzorowanie wykonania kary pozbawienia wolności w SDE. g) Tiret 1. Proponowany kierunek zmiany oceniamy pozytywnie. Tiret 2. Kwestia rekompensowania kuratorom sądowym wydatków związanych z ponoszonymi przez nich kosztami, wynikającymi z wypełniania obowiązków w terenie jest daleko szersza niŝby wynikało to z załoŝeń sformułowanych przez projektodawców, koncentrujących się na kwestii uzaleŝnienia wypłaty dodatku

11 terenowego od faktycznego wykonywania czynności w terenie (test regulacyjny zakłada, iŝ element ten przyniesie oszczędności). Takie załoŝenie jest błędne, gdyŝ pieniądze pozyskane z niewypłacenia dodatku terenowego osobom do niego nieuprawnionym, zgodnie z propozycja ministerstwa powinny zostać przeznaczone na dodatki specjalne dla osób wykonujących czynności w zastępstwie nieobecnych (wszak nieobecność kuratora nie zwalnia zespołu z obowiązku wykonania zadania powierzonego przez sąd). Ponadto, projektodawca winien uwzględnić konieczność stworzenia zamkniętego katalogu sytuacji, w których następuje utrata prawa kuratora zawodowego do dodatku terenowego. Zaproponowane, ogólnikowe rozwiązanie pozwalają na szeroką interpretację i mogą prowadzić do sytuacji, w której takŝe urlop wypoczynkowy czy krótkotrwałe zwolnienie lekarskie, moŝe być potraktowane jako pretekst do niewypłacania kuratorom dodatku terenowego i generowania w ten sposób oszczędności. Zdecydowana większość zwolnień lekarskich, z których korzystają kuratorzy, wynika z trudnych warunków pracy, między innymi pogodowych, czy teŝ kontaktu z osobami chorymi. NaleŜy podnieść, Ŝe obecnie funkcjonujące rozwiązanie kwestii zwrotu kosztów wykonywania czynności słuŝbowych budzi bardzo powaŝne wątpliwości, gdyŝ kuratorzy sądowi koszty dojazdu w teren pokrywają z własnego wynagrodzenia (dodatek terenowy jest jego integralnym składnikiem, podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z którego potrącane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne), wykorzystując do tego celu prywatne samochody, które poza kosztami paliwa generują wydatki związane z kosztami amortyzacji (zakup auta, obowiązkowe ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne, niezbędne naprawy, itp.). Za nie do zaakceptowania uznać naleŝy fakt, iŝ projektodawca niejako z urzędu zakłada obowiązek posiadania przez kuratora samochodu, który jest niezbędny do wykonania zadań w terenie. Na wielu obszarach pozamiejskich sieć komunikacji publicznej nierzadko w ogóle nie istnieje, a jeśli takowa jest, to korzystanie z niej wpływa na szybkość i sprawność w wykonywaniu powierzonych zadań, co moŝe prowadzić do przewlekłości postępowań sądowych, a ostatecznie wpłynie na pogorszenie wizerunku wymiaru sprawiedliwości. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe wysokość dodatku terenowego jako składnika pensji kuratorów zawodowych

12 zamroŝonych od 2009 roku, nie zmieniła się, natomiast cena paliwa w tym samym czasie znacząco wzrosła. Kompleksowe ujęcie tematu dodatku terenowego, takŝe przy uwzględnieniu powyŝszych argumentów, sprawia Ŝe naleŝy postrzegać go jako dodatek za uciąŝliwe warunki pracy, a nie zwrot poniesionych kosztów z tytułu wykonywania czynności słuŝbowych. Kuratorska SłuŜba Sądowa wykonuje zadania w niebezpiecznych warunkach, naraŝona na ataki osób poddanych oddziaływaniom kuratora, zwierząt domowych, wypadki komunikacyjne, zaraŝenie róŝnego rodzaju chorobami zakaźnymi, i nie jest objęta chociaŝby dodatkami za pracę w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach. Dlatego teŝ, Krajowa Rada Kuratorów dostrzega potrzebę wypracowania racjonalnych zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez kuratorów z tytułu wykonywania czynności słuŝbowych oraz wynagradzania kuratorów, jednakŝe w zakresie całkowicie odmiennym, niŝ ten postulowany przez projektodawców. h) Tiret 1. Kurator okręgowy jest osoba odpowiedzialną za funkcjonowanie słuŝby kuratorskiej w podległym mu okręgu, zatem wszelakie ruchy kadrowe winny następować z jego inicjatywy, po skierowaniu stosownego wniosku do prezesa sądu okręgowego, który i tak podejmuje ostateczną decyzję. Sposób uregulowania relacji słuŝbowych pomiędzy prezesem sądu okręgowego, a kuratorem okręgowym nie nastręczały dotychczas Ŝadnych problemów, zatem brak jest merytorycznego uzasadnienia dla takiego kierunku zmian. Tiret 2. Sformułowane załoŝenia mają charakter tak ogólny, iŝ trudno odnieść się do nich w sposób miarodajny. Obecnie obowiązujące rozwiązania w zasadzie pozwalają w kaŝdym przypadku na fakultatywne, uzaleŝnione od decyzji prezesa, zawieszenie kuratora zawodowego w pełnieniu obowiązków słuŝbowych. Zasadnym jest rozwaŝenie skonstruowania zamkniętego katalogu przesłanek bądź sytuacji w których moŝe, bądź powinno nastąpić zawieszenie kuratora, podobnie jak zostało to uregulowane w przypadku przesłanek do rozwiązania stosunku pracy. Tiret 3. Wprowadzenie regulacji dotyczących moŝliwości rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w przypadku uzyskania przez kuratora dwóch następujących

13 po sobie ocen negatywnych winno zostać uregulowane na poziomie ustawy. Jednocześnie, w naszej ocenie dokonanie kolejnej oceny kwalifikacyjnej po upływie trzech miesięcy stanowi okres zbyt krótki i ponowna ocena pracy kuratora zawodowego winna nastąpić nie wcześniej niŝ po upływie sześciu miesięcy, tak aby miał on faktyczną moŝliwość zniwelowania wcześniej ujawnionych nieprawidłowości. Krajowa Rada Kuratorów sprzeciwia się przyjęciu rozwiązania pozwalającego na rozwiązanie umowy o pracę z kuratorem zawodowym, który dopuścił się przestępstwa innego niŝ przestępstwo umyślne ścigane z oskarŝenia publicznego, bądź umyślne przestępstwo skarbowe. Proponowane rozwiązania nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach stosowanych wobec innych formacji. Tiret 4. Propozycja rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy o pracę z kuratorem zawodowym w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe jest rozwiązaniem oczywistym i nie budzącym wątpliwości. Natomiast, Krajowa Rada Kuratorów negatywnie ocenia propozycję wprowadzenia moŝliwości rozwiązania umowy o pracę z kuratorem, który raŝąco naruszył obowiązki słuŝbowe, tym bardziej, Ŝe nie zostały dookreślone przesłanki raŝącego naruszenia. Za naruszenie obowiązków słuŝbowych kurator podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdzie moŝliwe jest orzeczenie kary wydalenia ze słuŝby. Całkowicie nieuzasadnione jest zatem wprowadzanie uregulowań, które mogłyby prowadzić do ograniczenia prawa do obrony. Tiret 5. Nie wnosimy uwag do proponowanej zmiany. i) Tiret 1. Analogicznie do wcześniej proponowanych rozwiązań dotyczących decyzji podejmowanych przez prezesa sądu okręgowego, uwaŝamy, iŝ ewentualna decyzja o przeniesieniu kuratora do innego zespołu, lub innego sądu na terenie tej samej miejscowości winna następować na wniosek kuratora okręgowego. Tiret 2. UwaŜamy, iŝ delegowanie winno następować na wniosek kuratora okręgowego, przy zastrzeŝeniu, iŝ przepisy Kodeksu Pracy stosuje się odpowiednio,

14 a delegowanemu przysługuje zwrot świadczeń dotyczących diet i innych naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju. Ponadto, w odniesieniu do obu tiretów zasadnym jest zbadanie przed dokonaniem przeniesienia lub delegowania sytuacji osobistej, rodzinnej kuratora z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących w stosowanych obecnie przepisach. Tiret 3. Zmiana zdecydowanie zasadna i idąca w dobrym kierunku. Wydaje się, Ŝe w takim przypadku celowym byłoby zwrócenie się o opinię do prezesa sądu okręgowego, do którego dany kurator miałby zostać przeniesiony jak równieŝ uzyskania opinii o kuratorze z okręgu w którym jest obecnie zatrudniony. j) Wprowadzenie takiego rozwiązania moŝna rozwaŝać wyłącznie po precyzyjnym określeniu standardów obciąŝenia pracą kuratorów zawodowych z uwzględnieniem wszystkich wykonywanych przez nich czynności i zadań oraz nakładu czasu pracy koniecznego dla ich zrealizowania, jak równieŝ zagwarantowaniu, iŝ Minister Sprawiedliwości dokonywał będzie ewentualnych przesunięć etatów po uprzednim porozumieniu się z prezesem sądu okręgowego i kuratorem okręgowym. k) Krajowa Rada Kuratorów pozytywnie ocenia proponowany kierunek zmian odnośnie zasad delegowania. Stoimy jednak na stanowisku, iŝ powinny zostać sprecyzowane kryteria dotyczące osób delegowanych do wykonywania czynności w ministerstwie, w szczególności związane ze staŝem pracy, doświadczeniem zawodowym, posiadanymi kompetencjami. Reprezentacja kuratorów w ministerstwie powinna być proporcjonalna do wielkości grupy zawodowej, zarówno pod względem liczebności, jak i zajmowanego stanowiska. Zasadnym jest rozwaŝenie powołania na poziomie ministerstwa funkcji kuratora krajowego w randze dyrektora departamentu jako osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie kurateli w Polsce bezpośrednio podlegającej Ministrowi Sprawiedliwości. W sposób analogiczny proponujemy uregulowanie zasad delegowania kuratora do biura kuratora okręgowego. l) Tiret 1. Podstawowym problemem proponowanych rozwiązań jest brak zdefiniowania wszystkich pojęć, które stanowią części składowe nadzoru, tj. sprawności, jakości, efektywności i kultury organizacyjnej. Definicja tych pojęć w obrębie działania kuratora sądowego, a więc w sferze resocjalizacji napotyka

15 na trudne do przezwycięŝenia przeszkody, o czym mówią uznane autorytety w dziedzinie świata nauki (między innymi prof. Andrzej Bałandynowicz, dr Robert Opora). Nie zachodzi potrzeba wprowadzania szczególnych instrumentów nadzoru, innych niŝ te dotychczas funkcjonujące i wynikające wprost z podległości słuŝbowej poszczególnych ogniw struktury wymiaru sprawiedliwości. A zatem w takim ujęciu, Kuratorska SłuŜba Sądowa podlega nadzorowi ze strony Ministra Sprawiedliwości. Tiret 2 i 3. Analogicznie do stanowiska wyraŝonego powyŝej, nie dostrzegamy potrzeby wprowadzania szczególnych rozwiązań w zakresie nadzoru, który Minister Sprawiedliwości sprawuje nad kuratorską słuŝba sądową. W odniesieniu do wszystkich 3 tiretów wskazać naleŝy, Ŝe projektodawca błędnie przyjął, iŝ Ministerstwo jest organem wykonującym sankcje i środki, vide reguła 41 Rekomendacja Nr. R(92) 16 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich, Europejskie reguły dotyczące sankcji i środków alternatywnych. Zasadnym jest rozwaŝenie powołania na poziomie ministerstwa funkcji kuratora krajowego w randze dyrektora departamentu jako osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie kurateli w Polsce, bezpośrednio podlegającej Ministrowi Sprawiedliwości. m) Tiret 1-5. Uwzględniony kierunek zmian wiąŝe się ze znaczącymi zmianami o charakterze ustrojowym, które musiałyby diametralnie odmienić sposób powoływania kuratora okręgowego. Obecnie, kurator okręgowy stanowi integralną część samorządu kuratorskiego i przewodniczy okręgowym zgromadzeniom kuratorów, a kandydaci do pełnienia funkcji kuratora okręgowego wyłaniani są właśnie spośród członków okręgowego zgromadzenia, z zastrzeŝeniem wymogów formalnych, jakimi kandydat taki musi się legitymować. Decydujący głos w sprawie powołania kuratora okręgowego naleŝy do prezesa sądu okręgowego, poniewaŝ to on wskazuje osobę, której powierza pełnienie tej funkcji. Jest to rozwiązanie optymalne, które z jeden strony gwarantuje prezesowi sądu okręgowego pełną decyzyjność w kwestiach związanych z osobą kuratora okręgowego i moŝliwość zarządzania za jego pośrednictwem słuŝbą kuratorską w podległym mu okręgu, a kuratorom sądowym gwarantuje prawo do wyboru osoby reprezentującej słuŝbę kuratorską w okręgu. Przekazanie kompetencji do powoływania kuratora

16 okręgowego w ręce Ministra Sprawiedliwości w wymiarze faktycznym niesie za sobą skutek w postaci zdestabilizowania dotychczas spójnej i sprawnie działającej struktury samorządu kuratorskiego. Przyjęta przez autorów projektu załoŝeń teza, iŝ kurator okręgowy jest swoistym zakładnikiem kuratorów zawodowych swojego okręgu nie znajduje Ŝadnego, racjonalnego uzasadnienia. Wybór kuratora okręgowego spośród kuratorów okręgu sprawia natomiast, Ŝe kuratorzy zawodowi wybierają do pełnienia tej funkcji osoby stanowiące autorytety, posiadające posłuch w grupie zawodowej, sprawne merytorycznie i zarządczo. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej słuŝby sądowej w okręgu, zatem w przypadku, gdyby nie wywiązywał się w sposób właściwy ze spoczywających na nim obowiązków, prezes sądu okręgowego ma moŝliwość odwołania go z zajmowanego stanowiska, bądź zastosowania wobec niego działań o charakterze porządkowym. Racjonalna i spójna polityka, prowadzona przez kuratora okręgowego w odniesieniu do podległych mu kuratorów zawodowych gwarantuje właściwe wykorzystanie zasobów kadrowych, dobrą współpracę i komunikację z prezesem sądu okręgowego, który na bieŝąco uzyskuje informacje o funkcjonowaniu, sposobie wykonywania obowiązków i potrzebach zespołów kuratorskiej słuŝby sądowej. Zatem, sprawowany przez niego nadzór jest nadzorem realnym. Za zwierzchnią rolą prezesa sądu okręgowego zdaje się teŝ przemawiać fakt, iŝ kuratorzy sądowi realizują obowiązki słuŝbowe związane z wykonywaniem orzeczeń sądu, co sytuuje ich w sferze orzeczniczej. W nawiązaniu do rekomendacji wynikających z Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych mało trafnym wydaje się być rozwiązanie, w którym zadania pozostające w kompetencji organów władzy orzekającej są przejmowane przez organy władzy wykonawczej. Zasadnym natomiast jest rozwaŝenie moŝliwości powołania dla koordynacji działania i zarządzania korpusem kuratorów okręgowych, a pośrednio takŝe całą kuratorską słuŝbą sądową, kuratora krajowego w randze dyrektora departamentu, którego powoływałby Minister Sprawiedliwości.

17 n) Tiret 1 i 2. Uznajemy dotychczasowe rozwiązania w zakresie powołania i odwołania kierownika zespołu za w pełni wystarczające i spójne tak w zakresie odpowiedzialności kuratora okręgowego za funkcjonowanie słuŝby kuratorskiej w okręgu, jak i uwzględnienia uprawnień prezesa sądu okręgowego jako pracodawcy kuratorów. Tiret 3. Proponowane zmiany przewidują zbyt szerokie kompetencje dla kierownika zespołu. Kierownik nie jest organem postępowania wykonawczego i nie powinien wydawać poleceń co do sposobu prowadzenia spraw w kwestiach merytorycznych. Kierownik powinien pozostać odpowiedzialny za czynności organizacyjne, kontrolę stanu obciąŝenia i terminowości czynności wykonywanych przez kuratorów, wywiązywanie się przez nich z obowiązków słuŝbowych i obciąŝenie. Zasadnym jest rozwaŝenie wielokrotnie podnoszonej przez środowisko kwestii unormowania funkcji zastępcy kierownika. W przypadkach zdarzających się chorób, urlopów wypoczynkowych i dla poratowania zdrowia, do czasu rozwiązania przez kuratora okręgowego kwestii ewentualnego wakatu zespół jest pozbawiony osoby zarządzającej jego pracą. o) Zmianę oceniamy pozytywnie. Obsługę biurową kaŝdego zespołu wykonuje sekretariat nadzorowany przez kierownika zespołu. NaleŜy wskazać, Ŝe zespoły kuratorskiej słuŝby sądowej są utworzone na zasadach wynikających z konstrukcji wydziałów sadowych. Przekazanie w ręce kierownika zespołu kompetencji kierownika sekretariatu moŝe doprowadzić do sytuacji w której przy braku zabezpieczenia odpowiedniej obsługi biurowej to na kierowniku spocznę obowiązki biurowe dodatkowo go dociąŝając. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe w Ŝadnym wydziale sadu przewodniczący wydziału nie pełni funkcji kierownika sekretariatu a czyni to wskazany kierownik sekretariatu. p) Tiret 1. Proponowana zmiana zakłada, Ŝe kurator będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie powagi lub godności słuŝby kuratorskiej. Po raz kolejny wprowadzone zostało pojęcie nieostre, niezdefiniowane, stwarzające szeroką moŝliwość interpretacyjną w zakresie jego oceny. Wszystkie kwestie, tak dotyczące stosunku kuratora do osoby objętej postępowaniem sądowym,

18 jak i współpracowników, zostały uregulowane w Kodeksie Etyki Kuratora. Postulujemy by kurator ponosił odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad wynikających z Kodeksu Etyki Kuratora. Tiret 2. Opowiadamy się za pozostawieniem sądownictwa dyscyplinarnego II instancji w sądach korporacyjnych. Zasadą w zawodach zaufania publicznego jest dwuinstancyjne sądownictwo dyscyplinarne składające się z przedstawicieli zawodu. Uzasadnione wątpliwości wzbudza idea przekazania sądownictwa dyscyplinarnego II instancji sądom okręgowym, gdyŝ wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych przez sądy okręgowe słuŝbowo podlegające prezesowi sądu okręgowego, posiadającemu uprawnienia do inicjowania postępowanie wyjaśniającego, czy teŝ wnoszenia zaŝaleń od decyzji rzecznika, czy teŝ rozstrzygnięć sądu, moŝe budzić zastrzeŝenia odnośnie bezstronności tych sądów. Tiret 3. Pozytywnie oceniamy propozycje załoŝeń odnośnie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy. JednakŜe wskazane jest rozwaŝenie moŝliwości wprowadzenia obowiązku przyznania dodatku specjalnego dla rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy w przypadku i na czas prowadzenia sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym. NaleŜy podnieść, Ŝe pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego wiąŝe się z znacznym dodatkowym nakładem pracy. Tiret 4. Negatywnie ustosunkowujemy się do koncepcji nadania uprawnień do składania wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do rzecznika dyscyplinarnego, przez osoby inne niŝ prezes sądu okręgowego. PoniewaŜ prezes sądu okręgowego jest uprawniony do podejmowania istotnych decyzji odnoszących się do kuratorów zawodowych w okręgu, stąd przez analogię powinien on uzyskać takŝe moŝliwość inicjowania postępowania dyscyplinarnego. Nie zamyka to innym osobom drogi do podjęcia starań o wszczęcie takiego postępowania, które w tej sprawie mogą zwrócić się do prezesa właściwego sądu okręgowego. Tiret 5. Popieramy zmianę dotyczącą moŝliwości ustanowienia w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcy spośród adwokatów. JednakŜe podąŝając za zmianami zachodzącymi w polskim prawie wskazane jest dalsze rozszerzenie moŝliwości

19 ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym takŝe spośród radców prawnych (patrz nowel KPK). Kurator ma prawo do ustanowienia więcej niŝ jednego obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym spośród kuratorów zawodowych, adwokatów i radców prawnych. Tiret 6. Nie wnosimy poprawek do tej propozycji. r) Krajowa Rada Kuratorów jest zdecydowanie przeciwna wprowadzaniu proponowanego rozwiązania w zakresie zasięgania opinii we właściwym organie Policji. Kurator jest funkcjonariuszem publicznym i organem postępowania wykonawczego, a takŝe kurator posiada uprawnienia do Ŝądania od Policji pomocy przy wykonywaniu zadań i czynności słuŝbowych. Sporządzanie informacji przez organ zobowiązany do wykonywania czynności o organie posiadającym uprawnienie do zlecania mu tych czynności jest rozwiązaniem nie mający merytorycznego uzasadnienia. W ogóle propozycja ta budzi zdumienie, gdyŝ praktyki dotyczące przeprowadzania wywiadów przez funkcjonariuszy policji funkcjonowały niegdyś w odniesieniu do kandydatów do urzędu sędziego, jednakŝe definitywnie ich zaniechano. Za całkowicie wystarczające dla realizacji celu ukierunkowanego na uzyskanie informacji przez prezesa sądu uznajemy nadanie mu uprawnień do zwrócenia się o nadesłanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. s) Tiret 1. Kryterium niekaralności od dawna juŝ funkcjonowało w odniesieniu do społecznych kuratorów sądowych. Zapytani o niekaralność były i są kierowane do Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast za głęboko nieetyczne uwaŝamy propozycje głębszej ingerencji w sferę prywatności osób, które społecznie, a od pewnego czasu czasem nawet bez pełnego zwrotu kosztów poniesionych dla wykonywania orzeczenia sądu, wspomagają zawodowych kuratorów sądowych w wykonywaniu dozorów i nadzorów. UwaŜamy, iŝ autorzy projektu załoŝeń w tak zawoalowany sposób dąŝą do zniechęcenia osób gotowych do pełnienia funkcji społecznych, dąŝąc do zmniejszenia liczby kuratorów społecznych. Natomiast wprowadzenie ograniczeń dla funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej i Policji w moŝliwości pełnienia funkcji kuratora społecznego, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego i moŝe naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec

20 prawa w dostępie do pełnienia funkcji społecznych. NaleŜy przy tym podnieść, Ŝe zarówno funkcjonariusze Policji jak i SłuŜby Więziennej posiadają predyspozycje i umiejętności do pracy z osobami ze środowisk zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Tiret 2. MoŜliwość odwołania społecznego kuratora sądowego przez prezesa sądu rejonowego, z powierzonej mu funkcji, bez wniosku kierownika zespołu jest w naszej ocenie wystarczająco uregulowana brzmieniem art. 84 ust. 1 i 2 uks. w obowiązującym brzmieniu. Tiret 3. Obligatoryjne odwołanie kuratora społecznego po osiągnięciu przez niego 67 roku Ŝycia jest w naszej ocenie rozwiązaniem nietrafnym. DuŜy odsetek w gronie kuratorów społecznych stanowią osoby będące juŝ na emeryturze, a więc juŝ po zakończonej karierze zawodowej, dzięki czemu stanowią dla sądu ogromną wartość, albowiem dysponują znacznymi zasobami wiedzy, doświadczenia i czasu wolnego. Wydaje się, iŝ jest to kolejny zabieg zmierzający do ograniczenia liczby kuratorów społecznych, sprzeczny z zapisami Rekomendacji które zawierają reguły o potrzebie angaŝowania czynnika społecznego w wykonywanie orzeczeń. NaleŜy zauwaŝyć pewną nieprawidłowość w działaniach projektodawcy który dąŝy róŝnymi sposobami do zredukowania liczby społecznych kuratorów sądowych uŝywając głównie argumentów natury ekonomicznej. A jednocześnie ustanawia dla organizacji pozarządowych kwoty ryczałtu na poziomie dwukrotnie wyŝszym niŝ dla kuratorów społecznych. Ponadto jak juŝ przywołano powyŝej Rekomendacje uwzględniają lub wręcz nakazują wykorzystanie tzw. czynnika społecznego w procesie readaptacji społecznej. RozwaŜając konieczność zmian w uregulowaniach dotyczących społecznych kuratorów sądowych wskazane jest równieŝ pochylenie się nad problemem, który powstaje w przypadku gdy ulegają oni wypadkowi w trakcie wykonywania czynności na rzecz sądu i w konsekwencji takiego zdarzenia nabywają niezdolności do pracy w macierzystym miejscu zatrudnienia, otrzymując ograniczone świadczenia zdrowotne.

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa martuszewicz@e-zone.com.pl KRK 11/III/2012 Pan Lech Czapla Szef Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Pan CEZARY GRABARCZYK MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Pan CEZARY GRABARCZYK MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, 21 stycznia 2015 roku 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 e-mail: krajowarada.kuratorow@o2.pl tel.: 695 984 360, 603 294 416, 503 487 671 KRK 5/IV/2015 Pan CEZARY

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. 2. Na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Warszawa, marzec 2009 I. Opis obecnego systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY/ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia grudnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS- 269 /07 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Pani dr hab. Monika Zbrojewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

Pani dr hab. Monika Zbrojewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa; dnia 30 kwietnia 2015 roku 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 e-mail: krajowarada.kuratorow@o2.pl KRK 30/IV/2015 Pani dr hab. Monika Zbrojewska Podsekretarz Stanu

Bardziej szczegółowo

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia...2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 690, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 11 /09 Burmistrza Ozimka z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Stanisław CHMIELEWSKI Sekretarz Stanu

Stanisław CHMIELEWSKI Sekretarz Stanu KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, dnia 2 marca 2012 roku KRK 15 /III/ 2012 Pan Stanisław CHMIELEWSKI Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości RP Krajowa Rada Kuratorów w związku z treścią pisma

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter stosunków administracyjnoprawnych, powstających w drodze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

USTAWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych USTAWA Projekt z dnia 2 kwietnia 2015 r. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i poz. 1689) w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r.

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. BM-I-0200-15-EZ/14 ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania

Bardziej szczegółowo

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa Karta Nauczyciela Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Wynagrodzenie Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 października 2011 r. LKA-4101-12-05/2011/P/11/092 Pani Barbara Mizera Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare STATUT Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 34 USTAWA z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Projekt z dnia 27 lutego 2009 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) )

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Kuratorska Służba Sądowa w Polsce. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r.

Kuratorska Służba Sądowa w Polsce. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r. Kuratorska Służba Sądowa w Polsce Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r. Geneza 1919 opiekun sądowy 1929 kurator dla nieletnich 1965 kurator dla dorosłych 2001 kuratorska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić kilka kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sędziów Themis, po zapoznaniu się z projektem. ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z

Stowarzyszenie Sędziów Themis, po zapoznaniu się z projektem. ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z www.themis-sedziowie.eu mail: stowarzyszenie@themissedziowie.eu adres dla korespondencji: ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 pok. 959, 00-011 Warszawa Stowarzyszenie Sędziów Themis, po zapoznaniu się z projektem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Informacje ogólne Kto ma prawo do obrony Prawo do obrony naleŝy do podstawowych praw i wolności osobistych kaŝdego człowieka i obywatela. Gwarantuje je Konstytucja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Katarzyna Wojnicka

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Katarzyna Wojnicka Sygn. akt SNO 28/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 28 maja 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt: II Cz 77/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Tomasza M. przeciwko pozwanym Janowi Ś. przy udziale interwenienta ubocznego Haliny T. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Informacje ogólne Zwolnienie w całości i częściowe W konsekwencji zwolnienia od kosztów sądowych nie trzeba wnosić opłat sądowych i ponosić wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.123.849 2008.03.26 zm. Dz.U.08.51.293 art. 1 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku PREZES Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia października 2011 r. LLO-4101-20-01/2011 P/11/004 Pan Krzysztof JASIAK p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIASTA CHEŁMśY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIASTA CHEŁMśY Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ChełmŜy INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIASTA CHEŁMśY 1. Podstawą prawną działalności obsługi prawnej Urzędu Miasta ChełmŜy, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa,

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Sekretarz Stanu RPW/32993/2016 P Data:2016-06-02 DWOiP-V-072-2/16 IX.517.1048.2016.PM/ED ZSS.422.20.2016.KT Panowie BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPŁ. 2016-06-

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg I. Stan faktyczny i prawny W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok

Bardziej szczegółowo

spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Stosunek procesowy w sprawie osobowej w Policji 17

spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Stosunek procesowy w sprawie osobowej w Policji 17 Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Stosunek procesowy w sprawie osobowej w Policji 17 1. Uwagi wstępne 19 2. Procesowe gwarancje praworządności w sprawach stosunków służbowych w Policji 22 3. Sprawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych

WYTYCZNE wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych WYTYCZNE wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych I. Wstęp. 1. Przedmiotowe wytyczne regulują zasady postępowania PIRP w zakresie opiniowania kandydatów na biegłych sądowych, rekrutujących się

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r. y załoŝeń projektów ustaw Lp. 1 MPiPS MPiPS załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy wraz z testem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych

USTAWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych Projekt z dnia 23 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych Art. 1. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt KSP 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie

Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie Organizacje pozarządowe - ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy Toruń 30 września 2014r. Prawne aspekty przemocy w rodzinie Samodzielny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Podstawowe akty

Bardziej szczegółowo

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT.

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2007r. Zakres zmian regulacji prawnych proponowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na posiedzenia Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych 1. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

Z ORZECZNICTWA. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1. Jerzy Lachowski

Z ORZECZNICTWA. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1. Jerzy Lachowski Z ORZECZNICTWA Jerzy Lachowski Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1 Pojęcie przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności w rozumieniu art. 155 1k.k.w.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012 r. K-P Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.09.2012 r.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012 r. K-P Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.09.2012 r. 2 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012 r. K-P Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.09.2012 r. WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA STANOWISKA W SŁUśBIE CYWILNEJ OBOWIĄZUJĄCE W WOJEWODZKIM URZĘDZIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2009 r. Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia KPZ-410-14-03/2009 P/09/095 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA POKONTROLNE

ZALECENIA POKONTROLNE Poznań, PS-Pi.431.1.11.2012.3 Pani Bogumiła Wilczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 18 77-416 Tarnówka ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. 1. Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych - przewodniczący Komisji konkursowej

Protokół. 1. Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych - przewodniczący Komisji konkursowej Protokół Z posiedzenia Komisji konkursowej przyznawania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich dotyczących funkcjonowania biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/097 LGD-41016-02-08 Gdańsk, dnia 17

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 13 listopada 2008 r. P/08/097 LPO-41015-3-2008 Pan Dyrektor Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku. Zarządzenie Nr 101/13 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 roku. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY STARA BIAŁA

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY STARA BIAŁA Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo

Lekarz sądowy. Dz.U.2007.123.849 wersja: 2011-07-01 - USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.

Lekarz sądowy. Dz.U.2007.123.849 wersja: 2011-07-01 - USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. Dz.U.2007.123.849 2008-03-26 zm. Dz.U.2008.51.293 art. 1 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 81 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 15/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo