III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości powyżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty EURO. I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, Chełm, ul. Wołyńska 57, NIP , REGON , tel. (082) do 63, fax. (082) Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. fax: II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą. III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: IV OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Przedmiotem postępowania jest: 1. Dostawa nowego pojazdu ciężarowego wyposażonego w urządzenia: 1) hakowe 2) HDS wraz z kompletem dokumentów umożliwiającym rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczeniem zamontowanych urządzeń zgodnie z obowiązującym prawem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu, w ilości nie mniejszej niż 8 godzin. Szkolenie realizowane będzie w siedzibie zamawiającego w dniu dostawy. 4. Minimalne warunki gwarancyjne określone są w załączniku nr 1 i w załączniku nr Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. CPV: Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze V INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ I RÓWNOWAŻNEJ. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin realizacji przedmiotu postępowania wynosi: do 90 dni od dnia zawarcia umowy. VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 4 Ustawy Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).

2 b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę, przedmiotu zgodnego z opisem i odpowiadającego parametrom przedmiotowi zamówienia, a wartość jej wyniosła co najmniej ,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawa została wykonana należycie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca powinien złożyć: 1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a. 1.2 Wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawy, przedmiotu zgodnego z opisem i odpowiadającego parametrom przedmiotowi zamówienia, której wartość wyniosła co najmniej ,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór załącznik nr 6), oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została wykonana należycie. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy, określonym w ust. VIII, pkt do Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

3 3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W zakresie ppkt 2.3. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złożą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 4. Zamawiający w stosunku do wykonawców zagranicznych którzy na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia złożą dokumenty wskazujące wykonanie usługi w walucie innej niż PLN zastosuje przelicznik kursów średni publikowany na stronie NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania; Wypełnione i podpisane załączniki od 2 do 7, w tym, zaakceptowany wzór umowy Na potwierdzenie spełniania warunków i wymogów formalnych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ zamawiający żąda przedstawienia dokumentów określających: parametry i opis techniczny wraz z rysunkami oraz folderami dla przedmiotu zamówienia. Przedstawione dokumenty muszą zawierać informacje określające dokładnie typ i parametry pojazdu, pozwalające na jednoznaczne porównanie z wymogami zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz jego identyfikację. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, od pkt 2.1. do pkt 2.6. oraz od pkt. 3.1 do 3.2 składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w SIWZ Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancji jakości,

4 d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 6. Niespełnienie wymagań określonych w pkt potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. IX INFORMACJA NA TEMAT WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być dołączony do oferty wykonawcy Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wraz z adnotacją: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr najpóźniej w dniu r. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający będzie uważał wadium, które do dnia r. do godz. 11:00 znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej postaci niż pieniężna, należy je wnieść do zamawiającego MPGK sp. z o. o. w Chełmie najpóźniej do dnia r. do godz. 11:00. Dokument stanowiący wadium w formie niepieniężnej powinien zawierać zapis określony w art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium: - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 1.8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5 2. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - poręczeniach bankowych; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczeń: - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; - poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zestawów Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr z adnotacją Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: - 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Należyte wykonanie zostanie stwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zamówienia. - 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. X KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami: 1.1. Cena brutto oferty określona w załączniku nr 2 50 pkt Termin dostawy liczony w dniach od dnia podpisania umowy określony w załączniku nr 2 10 pkt Dostawa pojazdu i urządzeń fabrycznie nowych rok produkcji pkt Okres gwarancji jakości i rękojmi określony w załączniku nr 2 7 pkt Zużycie energii obliczone na podstawie zużycia paliwa określonego w załączniku nr 2 5 pkt Emisja dwutlenku węgla określona w załączniku nr 2 5 pkt Emisja tlenków azotu określona w załączniku nr 2 2 pkt Emisja węglowodorów określona w załączniku nr 2 2 pkt Emisja cząstek stałych określona w załączniku nr 2 2 pkt. Łącznie maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 100 pkt. 2. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów nastąpi przez wyliczenie ilości punktów według poniższych zasad.

6 2.1. Cena brutto oferty określona w załączniku nr 2 udział procentowy R 1 zostanie wyliczony (gdzie 1% = 1 pkt): Najniższa cena brutto wśród złożonych ofert R 1 = x 100 x 50 % Cena brutto w ofercie badanej 2.2. Termin dostawy liczony w dniach od dnia podpisania umowy ilość punktów R 2 zostanie wyliczona (gdzie 1% = 1 pkt): Najkrótszy termin dostawy liczony w dniach wśród złożonych ofert R 2 = x 100 x 10 % Termin dostawy liczony w dniach w ofercie badanej 2.3. Dostawa pojazdu i urządzeń fabrycznie nowych rok produkcji 2012 ilość punktów R 3 17 pkt. zostanie przyznana wykonawcy, który zaoferuje pojazd i urządzenia określone w załączniku nr 1 fabrycznie nowe rok produkcji Okres gwarancji jakości określony w załączniku nr 2 ilość punktów R 4 zostanie wyliczona (gdzie 1% = 1 pkt): Okres gwarancyjny w ofercie badanej R 4 = x 100 x 7 % Najdłuższy okres gwarancyjny wśród złożonych ofert 2.5. Zużycie energii obliczone na podstawie zużycia paliwa określonego w załączniku nr 2 - zamawiający oceniając zużycie energii przeliczy podane przez wykonawcę zużycie paliwa w celu zmiany jednostek i wyrażenia zużycia paliwa w litrach na kilometr, następnie pomnoży zużycie paliwa w litrach na kilometr przez przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania wg załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. U. nr 96 poz. 559), dalej zwanym rozporządzeniem tj km i następnie pomnoży przez wartość energetyczną oleju napędowego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, tj. 36 MJ/l i następnie pomnoży przez wartość pieniężną 1 MJ energii uzyskanej z oleju napędowego przed opodatkowaniem. Wykonawca podaje w ofercie (załącznik nr 2) zużycie paliwa w litrach na 100 km w cyklu mieszanym zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. Parametr Zużycie paliwa w l/km Przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania Wartość energetyczna oleju napędowego Wartość pieniężna na 1 MJ Koszty zużycia energii 2x3x4x5= Zużycie energii l/km km 36 MJ/l 0,1256 PLN/MJ Tak obliczona wartość kosztów zużycia energii (KZE) będzie stanowić podstawę do oceny kryterium ilość punktów R 5 zostanie wyliczona (gdzie 1% = 1 pkt): Najniższe koszty zużycia energii wśród złożonych ofert R 5 = x 100 x 5 % Koszty zużycia energii w ofercie badanej

7 2.6. Emisja dwutlenku węgla określona w załączniku nr 2 Zmawiający pomnoży emisję dwutlenku węgla podaną w kilogramach na kilometr przez przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania wg załącznika nr 3 do rozporządzenia, tj km i następnie pomnoży przez koszty jednostkowe emisji dwutlenku węgla zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, tj.0,115 PLN/kg. Wykonawca podaje w ofercie (załącznik nr 2) emisję dwutlenku węgla w kilogramach na kilometr zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. Parametr Emisja (wg wskazanych jednostek) Przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania Koszty jednostkowe emisji Koszty emisji dwutlenku węgla 2x3x4= Emisja dwutlenku węgla kg /km km 0,115 PLN/kg. Tak obliczona wartość kosztów emisji dwutlenku węgla w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium ilość punktów R 6 zostanie wyliczona (gdzie 1% = 1 pkt): Najniższe koszty emisji dwutlenku węgla wśród złożonych ofert R 6 = x 100 x 5 % Koszty emisji dwutlenku węgla w ofercie badanej 2.7. Emisja tlenków azotu określona w załączniku nr 2 Zmawiający pomnoży emisję tlenków azotu podaną w gramach na kilometr przez przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania wg załącznika nr 3 do rozporządzenia, tj km i następnie pomnoży przez koszty jednostkowe emisji tlenków azotu zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, tj.0,0169 PLN/g. Wykonawca podaje w ofercie (załącznik nr 2) emisję tlenków azotu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w gramach na kilometr. Parametr Emisja (wg wskazanych jednostek) Przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania Koszty jednostkowe emisji Koszty emisji tlenków azotu 2x3x4= Emisja tlenków azotu g /km km 0,0169 PLN/g. Tak obliczona wartość kosztów emisji tlenków azotu w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium ilość punktów R 7 zostanie wyliczona (gdzie 1% = 1 pkt): Najniższe koszty emisji tlenków azotu wśród złożonych ofert R 7 = x 100 x 2 % Koszty emisji tlenków azotu w ofercie badanej 2.8. Emisja węglowodorów określona w załączniku nr 2 Zmawiający pomnoży emisję węglowodorów podaną w gramach na kilometr przez przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania wg załącznika nr 3 do rozporządzenia, tj km i następnie pomnoży przez koszty jednostkowe emisji węglowodorów zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, tj.0,00384 PLN/g.

8 Wykonawca podaje w ofercie (załącznik nr 2) emisję węglowodorów zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w gramach na kilometr. Parametr Emisja (wg wskazanych jednostek) Przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania Koszty jednostkowe emisji Koszty emisji węglowodorów 2x3x4= Emisja węglowodorów g /km km 0,00384 PLN/g. Tak obliczona wartość kosztów emisji węglowodorów w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium ilość punktów R 8 zostanie wyliczona (gdzie 1% = 1 pkt): Najniższe koszty emisji węglowodorów wśród złożonych ofert R 8 = x 100 x 2 % Koszty emisji węglowodorów w ofercie badanej 2.9. Emisja cząstek stałych określona w załączniku nr 2 Zmawiający pomnoży emisję cząstek stałych podaną w gramach na kilometr przez przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania wg zal. nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj km i następnie pomnoży przez koszty jednostkowe emisji cząstek stałych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj.0,334 PLN/g. Wykonawca podaje w ofercie (załącznik nr 2) emisję cząstek stałych zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w gramach na kilometr. Parametr Emisja (wg wskazanych jednostek) Przebieg pojazdu kategorii N3 podczas całego cyklu użytkowania Koszty jednostkowe emisji Koszty emisji cząstek stałych 2x3x4= Emisja cząstek stałych g /km km 0,334 PLN/g. Tak obliczona wartość kosztów emisji cząstek stałych w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium ilość punktów R 9 zostanie wyliczona (gdzie 1% = 1 pkt): Najniższe koszty emisji cząstek stałych wśród złożonych ofert R 9 = x 100 x 2 % Koszty emisji cząstek stałych w ofercie badanej Całkowita ilość punktów R będzie obliczana według wzoru: R= R 1 +R 2 +R 3 +R 4 +R 5 +R 6 +R 7 +R 8 +R Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych. 4. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest zobowiązany, zgodnie z prawem RP, do uwzględnienia w cenie podatku od towarów i usług VAT zamawiający przy ocenie ofert do ceny zaoferowanej przez takiego wykonawcę doliczy należny podatek VAT Powyższe wynika z konieczności odprowadzenia przez zamawiającego stosownego podatku VAT od niniejszego przedmiotu zamówienia.

9 5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty które uzyskają tą samą ilość punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach oraz gorszych warunków. XI MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 27) MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, Chełm lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. 2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia r. do godziny 11: Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną odesłane do wykonawcy, na jego koszt bez otwierania W przypadku nie opatrzenia koperty, w której znajduje się oferta adresem nadawcy, zamawiający będzie zmuszony ją otworzyć w celu prawidłowego jej odesłania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 11: 20 (pokój nr 32). 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej hasłem: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS wraz z nazwą i adresem wykonawcy. 5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Treść oferty musi odpowiadać wymogom SIWZ. 6. Zamawiający nie wymaga obecności przedstawicieli wykonawców podczas otwierania ofert. XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. XIV INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. XV INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej. XVI INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XVII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XVIII INFORMACJE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TYLKO WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia ograniczenia w zakresie ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. XIX SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

10 3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 4. Oferta powinna być sporządzona, na formularzu stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2), zawierającym: 4.1. Datę sporządzenia oferty Pieczątkę wykonawcy 4.3. Dane wykonawcy (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax, adres ) Ścisłe określenie przedmiotu oferty Cenę brutto, cenę netto oferty (cyfrowo i słownie) w polskich zł Termin związania ofertą 60 dni Wykaz wszystkich załączników do oferty, 4.9. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ, oraz pozostałymi załącznikami i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego. 5. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginale lub potwierdzone notarialnie. 7. Do formularza oferty należy dołączyć inne dokumenty wymagane od wykonawcy zgodnie z ust. VIII. 8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 9. Wszystkie, zawierające jakąkolwiek treść, strony oferty oraz załączniki powinny być parafowane przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 11. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do Uchwały Sądu Najwyższego z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)). 12. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) i adresu oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty w przypadku roszczeń Wykonawcy. XX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją zamówienia w tym zakresie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uwzględniając dostawę pojazdu do zamawiającego Chełm, ul. Bieławin W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia, w zakresie zadania do którego wykonawca składa ofertę, z uwzględnieniem podatku VAT i bez podatku VAT - cyfrowo i słownie. 3. Cena zamówienia nie ulega zmianie przez czas realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów i rabatów. 5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

11 6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 5). XXI PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE I ZMIANY W UMOWIE: 1. Wzór umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą zawarty jest w załączniku nr Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. 3. Możliwe zmiany umowy: 3.1. Wynagrodzenie, wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego postępowania może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 5. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych bądź osób wskazanych w umowie, odpowiedzialnych po obu stronach za realizację umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. 6. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej podpisanej przez strony pod rygorem nieważności. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. XXII OPIS SPOSOBU POROZUMIENIA SIĘ, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH, SIWZ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazanie powyższych dokumentów faxem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający stwierdzi, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytanie winno być złożone w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazanie zapytania faksem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną. 5. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Zamawiający odpowie niezwłocznie, lecz nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma (wyjaśnienia, odpowiedzi na pytanie) zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 8. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. fax: XXIII ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY: 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub

12 wycofanie złożonej oferty mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez umocowanych przedstawicieli wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty mocujące w trakcie realizacji powyższej czynności. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem Zmiana. W przypadku złożenia kilku Zmian kopertę (paczkę) każdej Zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem Zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem Wycofanie. XXIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.mpgk.chelm.pl) oraz w swojej siedzibie na "Tablicy ogłoszeń". 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu, w przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy. XXV ZASADY JAWNOŚCI I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW: 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 3. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie według poniższych zasad: a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę, b) zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą wyznacza termin udostępnienia dokumentów, c) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w obecności, którego udostępnione zostaną dokumenty, d) zamawiający dopuszcza tylko dokonywanie notatek z udostępnionych dokumentów, e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. XXVI ŚRODKI ODWOŁAWCZE. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku czynności zamawiającego, przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 180 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Chełm, r. ZATWIERDZAM

13 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Samochód ciężarowy typu hakowiec z urządzeniem dźwigowym HDS musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, przystosowany do zmiennych warunków klimatycznych z temperaturami spadającymi poniżej - 18 O C o Dopuszczalnej Masie Całkowitej pojazdu minimum kg. Podwozie: 1. Rozstaw osi mm. 2. Oś przednia, zawieszenie paraboliczne piórowe, wyposażone w amortyzator i stabilizator, obciążenie 6t 7,1 t. 3. Oś tylna napędzana, obciążenie maksymalne 10,5t 11,5t zawieszenie paraboliczne piórowe wyposażone w amortyzator i stabilizator. 4. Silnik i układ chłodzenia: - Silnik 6-cylindrowy rzędowy, 4 zawory na cylinder, układ wtryskowy typu Common Rail. Osiagi według EKG R24-03: moc min 160 kw przy obr./min, moment obrotowy Nm przy obr./min. - Maks temp. otoczenia 45 stopni Celsjusza. Oczyszczanie gazów wydechowych. Napęd na oś tylną z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. 5. Silnik spełniający normę emisji spalin nie niższą niż EURO5/EEV. 6. Zbiornik paliwa 200 litrów. 7. Skrzynia biegów manualna, 9 biegowa. 8. Napęd skrzyni biegów napęd bezpośredni skrzyni biegów. 9. Przełożenie skrzyni biegów które zawiera się w zakresie 12,57 0, Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Sprężarka powietrzna z ogrzewanym osuszaczem. 11. Hamulec wydechowy. 12. Tłumik liniowy z poziomą rurą wydechową. 13. Alternator 80A, akumulatory 2x125 Ah. 14. Tempomat. 15. Tachograf cyfrowy. 16. Wyłącznik główny sterowany ręcznie - Przepisy bezpieczeństwa. 17. Kabina Dzienna z zawieszeniem mechanicznym, stalowym zderzakiem (dopuszczalny: w osłonie plastikowej) oraz barwioną szybą. 18. Okno\a w tylnej części kabiny. 19. Elektrycznie sterowane szyby boczne. 20. Układ kierowniczy Lewostronny. 21. Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy. 22. Fotel kierowcy zawieszenie pneumatyczne. 23. Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie. 24. Wlot powietrza na dachu kabiny. 25. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie, lusterko krawężnikowe po stronie pasażera, lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu, elektryczna regulacja lusterek głównych. Strona 1 z 4

14 Załącznik nr Antena zespolona AM/FM i GSM. 27. Opony przednie: 285/70R/ /80R/22.5, wskaźnik obciążenia 146/ / Opony tylne: 285/70/ /80R/22.5, wskaźnik obciążenia 146/ / Opona zapasowa : 285/70/ /80R/22.5, wskaźnik obciążenia 146/ / Rura wydechowa do lewej strony. 31. Kolor kabiny biały lub pomarańczowy RAL Błotniki na koła. 33. Światła obrysowe. 34. Boczne osłony rowerowe, 35. Konstrukcja stalowa urządzenia hakowego piaskowana, następnie malowana farba podkładową epoksydową, oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową w kolorze pomarańczowym RAL Pożądany rodzaj podwozia - MAN ze względu na unifikację części zamiennych. Zamawiający dopuszcza inne marki spełniające pożądane wymagania. Urządzenie hakowe: 1. Nominalna moc załadunkowa 6t, 2. Maksymalna techniczna moc załadunkowa 7t, 3. Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania T = 800mm, 4. Wysokość haka H = 1200mm, 5. Masa własna urządzenia kg., 6. Środek rolki - koniec haka K = mm lub K > mm, 7. Ciśnienie robocze Mpa, Wyposażenie: 1. Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera, 2. Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali, 3. Sterowanie hakiem z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów), 4. Uszczelnienia siłowników hydraulicznych trwałym dobrej jakości uszczelnieniem, 5. Rozdzielacz hydrauliczny, 6. Pompa hydrauliczna, 7. Łożyskowania wysuwu haka urządzenia na tarnamidzie, co zapewnia wysoką trwałość i bezobsługowość (nie wymaga smarowania), 8. Hydrauliczna blokada kontenera- szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera typu KP-7, KP-10 itd. 9. Odbiór urządzenia przez UDT Żuraw załadunkowy: 1. Jedno ramię wysuwane hydraulicznie, 2. Moment udźwigu żurawia minimum 4,00 knm, 3. Moment obrotowy żurawia minimum 7,00 knm, 4. Wysięg hydrauliczny minimum 5,00 m, 5. Minimalny udźwig przy maksymalnym wysięgu 820 kg, 6. Nogi podporowe wysuwane ręcznie i hydraulicznie opuszczane, 7. Układ hydrauliczny wraz z pompą przystosowany do pracy z urządzeniem hakowym, Strona 2 z 4

15 Załącznik nr 1 8. Sterowanie żurawiem z dwóch stron to znaczy z dołu z lewej i z prawej strony, 9. Wyposażony w dodatkową funkcję umożliwiającą pracę z otwieradłem, 10. System kontrolujący płynność wysuwu ramion teleskopowych, 11. Hydrauliczny otwieracz do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 12. Spełnia zalecenia normy EN12999, grupa HC1/S2, 13. Kolor żurawia RAL 3020, 14. Kolumna żurawia odlewana, 15. Zbiornik oleju zamontowany na żurawiu, 16. Żuraw składany w trójkąt, 17. Obrót kolumny na listwie zębatej, 18. Manometr. Warunki gwarancji: 24 miesiące od dnia dostarczenie przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu.. (nie krócej niż 24) miesięcznej gwarancji jakości Wymagany, bezwarunkowy okres gwarancji (bez żadnych limitów), liczony od daty protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający zastrzega sobie prawo, w każdym czasie trwania odpowiedzialności z gwarancji jakości do rezygnacji z reżimu gwarancji jakości na rzecz realizacji roszczeń na zasadzie rękojmi (art. 556 i następne kc) Okres obowiązywania rękojmi nie może być krótszy niż okres gwarancji jakości określony w ofercie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu na zgłaszane usterki nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas usunięcia zgłaszanej usterki w terminie maksymalnie 7 dni od momentu zgłoszenia. Strony ustalają, że zgłoszeniem jest pismo w formie faksu wysłane przez Zamawiającego na nr faxu Wykonawcy podany w ofercie, tj W przypadku usterki, której czas usunięcia będzie dłuższy niż podany powyżej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie (bez kosztów udostępnienia) pojazd zastępczy o parametrach odpowiadających pojazdowi opisanemu w 1 ust 1, na czas trwania naprawy Koszty transportu urządzenia w przypadku awarii (usterki) do punktu serwisowego pokrywa Wykonawca Przeglądy gwarancyjne wykonywane w siedzibie zamawiającego lub w serwisach na terenie kraju w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego Serwis pogwarancyjny zapewniający dostawę części zamiennych w terminie do 7 dni lub naprawę w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia usterki lub wysłania zamówienia W przypadku usterki pogwarancyjnej, której czas usunięcia lub dostawy części będzie dłuższy niż podany powyżej Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykorzystanie urządzenia zastępczego o parametrach odpowiadających urządzeniu opisanemu w 1 ust 1, na czas trwania naprawy lub dostawy. 3. Zamawiający nie dopuszcza następujących zapisów w warunkach gwarancyjnych: 3.1. Wyłączających z gwarancji materiały lub części inne niż eksploatacyjne Wyłączających odpowiedzialność wykonawcy (gwaranta) za uszkodzenia maszyny inne niż mechaniczne w zakresie usterki. Pojazd, urządzenie hakowe i żuraw powinny być nowe, rok produkcji nie starszy niż 2011 rok. Strona 3 z 4

16 Załącznik nr 1 Wymagania ogólne (w formie oświadczenia Załącznik nr 7 do SIWZ) - Udzielenie zgody na montaż dodatkowego układu pomiaru zużycia paliwa, naliczającego narastająco faktyczne zużycie w ASO lub u wykonawcy wskazanego przez producenta podwozia bez utraty gwarancji oraz urządzenia GPS umożliwiającego monitorowanie położenia pojazdu jak również rejestrację danych pracy urządzeń zabudowy w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka), dodatkowo wyposażony w system kontroli poziomu paliwa w zbiorniku realizowany poprzez hydrostatyczną sondę paliwa o błędzie pomiaru nie większym niż 2%, wyskalowaną w litrachrejestracja stanu paliwa w wewnętrznym układzie pamięci. - Udzielenie zgody na montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej podwozia radiotelefonu w kabinie kierowcy wraz z anteną, Pozostałe: 1. Instrukcja obsługi w języku polskim. 2. Sygnał cofania 4. Lampa migowa w kolorze pomarańczowym. 6. Apteczka oryginalna luzem. 7. Trójkąt ostrzegawczy oryginalny luzem. 8. Podnośnik hydrauliczny kliny po koła. 10. Gaśnica polska. 11. Ostateczna kalibracja tachografu cyfrowego po pierwszej rejestracji. 12. Schemat układu elektrycznego. 13. Katalog części zamiennych w języku polskim, (jeżeli nie występuje w języku polskim w innym europejskim). Zastrzeżenia formalne: 1. Komplet dokumentów i opłat umożliwiających rejestrację pojazdu w kraju. Homologacja na pojazd skompletowany (cały samochód) Instrukcja eksploatacji i konserwacji (instrukcja obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw, karta gwarancyjna urządzenia). Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. Dziennik Konserwacji. Książka rewizyjna UDT. Po uzyskaniu pełnomocnictwa rejestracja urządzenia w UDT. Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia. Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu. Homologacja na kompletny samochód, bądź badania jednostkowe Ubezpieczenie OC, AC i NNW na okres co najmniej 12 miesięcy. 2. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymogów polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu zawarte w normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych i badań pojazdu. Termin realizacji przedmiotu postępowania nie dłużej niż 90 dni od dnia podpisania umowy. Strona 4 z 4

17 Załącznik nr 2... pieczęć Wykonawcy...dnia... MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w Chełmie Chełm, ul. Wołyńska 57 O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS reprezentując wykonawcę (nazwa firmy, adres, REGON, NIP, telefon, fax, adres ):... oferuję dostawę: 1. Określenie przedmiotu zamówienia (nazwa, marka, symbol, oznaczenie,): 2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę: (sposób wyliczenia: cena netto x obowiązująca stawka podatku VAT = cena brutto) a) brutto:... zł, słownie zł:......(z VAT), b) netto:...zł, słownie zł:......(bez VAT), (cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia). 3. Zamówienie wykonam w terminie.(nie później niż 90 dni od dnia podpisania umowy) 4. Deklaruję termin płatności faktur. dni (nie krócej niż 30 dni) 5. Deklaruję okres gwarancji jakości i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia -... (nie krócej niż 24 miesiące) miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 6. Gwarantem dla przedmiotu zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest. (w przypadku wskazania innego gwaranta niż wykonawca należy załączyć oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania przejmującego gwarancję lub umowę. Oświadczenie lub umowa nie może zawierać zapisów niezgodnych z warunkami opisanymi w niniejszej dokumentacji postępowania) 6.1. Serwis gwarancyjny dla przedmiotu zamówienia realizuje zgodnie z warunkami postępowania określonymi w załączniku nr 1 i nr 5 (nazwa, adres, fax lub mail): 1) 2). Strona 1 z 2

18 Załącznik nr 2 3). 7. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia: 1) zużywa paliwo w litrach na 100 km w cyklu mieszanym w ilości zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. 2) emituje dwutlenek węgla w kilogramach na kilometr w ilości.. zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. 3) emituje tlenki azotu w gramach na kilometr w ilości zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. 4) emituje węglowodory w gramach na kilometr w ilości zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. 5) emituje cząstki stałe w gramach na kilometr w ilości.. zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. 8. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Do SIWZ i załączników nie wnoszę zastrzeżeń. 9. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 10. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia (60 dni, bieg terminu rozpoczyna się od dnia składania ofert). 11. Sposób realizacji: a) dostawy objęte zamówieniem zamierzam wykonać we własnym zakresie, b) następujące zakres dostawy zamierzam zlecić niżej wymienionym podwykonawcom 12. Niniejsza dokumentacja ofertowa zawiera... ponumerowanych stron. 13. Integralnymi częściami niniejszej dokumentacji są (wymienić z nazwy wszystkie złączone dokumenty): 1). 2).. 3). 4). Podpisano:... Wykonawca (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)... podpisy i pieczątki imienne Strona 2 z 2

19 Załącznik nr 3..., dnia (pieczęć Wykonawcy) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w Chełmie Chełm, ul. Wołyńska 57 O Ś W I A D C Z E N I E Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podpisano:... Wykonawca (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)... podpisy i pieczątki imienne

20 Załącznik nr 3a... (pieczęć Wykonawcy)..., dnia... MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. w Chełmie Chełm, ul. Wołyńska 57 O Ś W I A D C Z E N I E Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS... (imię i nazwisko pełnomocnika - stanowisko) działając w imieniu i na rzecz..... (konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. (pieczęć i podpis pełnomocnika)... (podpisy i pieczątki imienne członków konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej)

Numer ogłoszenia: 73052-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 73052-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-02-20 14:15 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 63964-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników na odpady wg zadań:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl 1 z 6 14-06-16 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Sukcesywny zakup pyłów dymnicowych o kodzie odpadu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: ROZBUDOWA RIPOK W PUKININIE - DOSTAWA SAMOCHODU HAKOWCA DO OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa pakowarek do piasku 5 szt. dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo