Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku. 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku. 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Sprawozdawczość Straży Miejskich uregulowana została w zapisach art. 9a i 9b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych. W związku z powyższym prowadzona jest ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. W 2012 roku nastąpiła istotna zmiana zasad ewidencjonowania wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Jednostka w wyniku wdrożenia nowych zadań, których realizacja oparta została na pracy tzw. automatów rejestrujących niektóre kategorie wykroczeń tj. przekroczenie prędkości i przejazdu na czerwonym świetle, zmuszona została na zmianę sposobu ewidencjonowania pracy funkcjonariuszy. Program e-mandat ewidencjonuje wykroczenia, czyli zdarzenia, które zostały w danym roku zakończone pouczeniem, skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze lub nałożeniem mandatu karnego na sprawcę. Należy zaznaczyć, że Straż Miejska w Jeleniej Górze w ubiegłym roku wdrożyła do realizacji zadania związane z obsługą fotoradaru tj. przekroczenia dopuszczalnej prędkości jazdy oraz wykroczeń raportowanych plikami przesyłanymi na pocztę internetową (w formie ) stanowiącą informację o popełnionym wykroczeniu w związku z naruszeniem art.92kw. tj. czerwone światło. Duża skuteczność automatów rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym przyczyniła się do zmiany struktury ewidencjonowanych wykroczeń w 2013r. Dominują wykroczenia drogowe, z obserwowaną tendencją spadkową (szczególnie w zakresie stosowania się do sygnału czerwonego światła). W ubiegłym roku Straż Miejska realizowała także zadania związane z przewłaszczaniem na rzecz Miasta Jelenia Góra samochodów holowanych na wyznaczony parking na podstawie dyspozycji zawartej w art 130a kodeksu prawa o ruchu drogowym. Podobnie jak interwencje, realizacja tych zadań nie jest ewidencjonowana w programie e-mandat. Nie znalazły się w sprawozdawczości, działania straży z programów prewencyjnych i edukacyjnych prowadzonych w środowisku młodzieży szkolnej w 2012r.objęte one zostały oddzielną sprawozdawczością. Nie ma także zaewidencjonowanych w systemie e- mandat działań kontrolnych dotyczących zezwoleń na zajęcie miejsca na handel oraz odnoszących się do realizowanych na terenie miasta wycinek drzew.

2 Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze W 2012 r do Straży Miejskiej w Jeleniej Górze wpłynęło realizacji 6451 interwencji od mieszkańców i instytucji zlokalizowanych na terenie miasta. W ubiegłym roku Straż Miejska w Jeleniej Górze wystawiła ogółem 6596 służb, 3592patroli oraz oddelegowała do pełnienia wspólnych służb z Policją 648 osób. Dokładne zestawienie zaangażowania osobowego z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy 2012r zawiera tabela nr 1 Tabela nr.1 Zestawienie ilości służb Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012r. miesiąc Il. osób (służb) Il. patroli Il. sł. na Policji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Suma: Źródło: Baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze (dzienne raporty i plany pracy)

3 W stosunku do 819 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów zastosowano urządzenie blokujące. W porównaniu do 2011r odnotowany został spadek stosowania blokad o 27,8% co jest wynikiem sprawnego działania monitoringu wizyjnego miasta i skutecznych interwencji patroli na sygnały operatorów kamer. W ubiegłym roku zlecono na podstawie art.130a kodeksu drogowego holowanie 20 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów stwarzających zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego bądź parkujących na miejscu dla inwalidy. W powyższej kategorii wykroczeń także odnotowano poprawę standardów stosowania się do przepisów prawa gdyż liczba zaewidencjonowanych wykroczeń zmalała o 33.3% w stosunku do 2011 roku. W trakcie prowadzonych działań odnaleziono także 2 poszukiwane przez Policję pojazdy (tj. o1 przypadek więcej niż w 2011r). W niewielkim stopniu zmalała ilość osób doprowadzonych do PDOZ lub miejsca zamieszkania. W omawianym okresie doprowadzono 212 nietrzeźwych (spadek o 1,4% w porównaniu do 2011r). Funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie pełnionej służby ujawnili 7 przestępstw ( tj. wzrost o 75% w porównaniu do 2011r.). Ujęto także 44 osoby poszukiwane przez Policję ( tj. wzrost o 91,3% w porównaniu do 2011r) w tym 10 sprawców przestępstw ( tj spadek o 9,1% w porównaniu do 2011r. ). Dane powyższe dowodzą dużej skuteczności monitoringu wizyjnego miasta. Należy także uwzględnić, że w opisywanym 2012r funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali 153 zabezpieczeń miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem ( tj. o 1,9% mniej tego typu zdarzeń niż w 2011r.). Z reguły zabezpieczenia dotyczyły dziur w jezdni, zdarzeń spowodowanych ubiegłoroczną powodzią (ul. Wrocławska), niebezpieczeństwem z powodu awarii działania infrastruktury energetycznej, drogowej itp. Tabela nr 2 zawiera ewidencję wyżej prezentowanej aktywności w Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012r. Tabela nr.2 Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2012r. (rejestry) Lp. DZIAŁALNOŚĆ ILOŚĆ 1. Pojazdy unieruchomione przez urządzenia do blokowania kół zastosowanie 2. Pojazdy usunięte z drogi w tym: 20 - pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 58, poz.515, z późn.zm.) - pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 3. Pojazdy odnalezione 2 4 Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania, 5 Ujawnione przestępstwa Osoby ujęte i przekazane Policji 44 - w tym ujętych sprawców przestępstw 10 Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 153 0

4 9 Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy 0 Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r.(rejestry ewidencji wyników) 2. Ewidencja wykroczeń zarejestrowanych w 2012r W 2012r. Straż Miejska w ubiegłym roku zmieniła taktykę pełnienia służby patrolowej. Dyżurny zmiany dysponuje informacjami z monitoringu miejskiego w zakresie panujących zagrożeń na terenie miasta. Dzięki otrzymywanej na bieżąco informacji o panujących w mieście zakłóceniach porządku prawnego dyslokowane są patrole na miejsce interwencji. Opomiarowanie skuteczności interwencji realizowanych przy pomocy monitoringu świadczą o dużej przydatności tego typu narzędzi pracy. Tabela nr. 3 zawiera zestawienie interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze inicjowanych z monitoringu wizyjnego miasta w roku 2012 uwzględniające poszczególne miesiące roku. Tabela nr.3 Zestawienie interwencji przeprowadzanych na podstawie monitoringu miejskiego miasta w 2012r uwzględniające poszczególne miesiące roku. Lp. miesiąc Liczba int. związana z monitoringiem 1. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik Listopad Grudzień 264 Suma: 2271

5 Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r. (dzienne raporty interwencji). Ogólna liczba interwencji tj świadczy o powszechnym korzystaniu z systemu i jego nieocenionej roli dotyczącej dyslokacji służb w miejsce w którym obecność służby mundurowej jest potrzebna. Dzięki sprawniejszemu kierowaniu patrolami w terenie, zaobserwowano zmniejszenie liczby zakładanych blokad na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy w mieście. Zarejestrowanie wjazdu, postoju oraz nagranie obrazu zdarzenia pozwala na obiektywną weryfikację przyczyn łamania prawa. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu monitoringu możliwe jest ograniczenie liczby stosowania blokady na koło pojazdu przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności stosowanych oddziaływań. Zwiększoną skuteczność interwencji zauważono także w sytuacjach zakłócania spokoju i porządku publicznego, dewastacji mienia komunalnego (np. przyklejanie ogłoszeń na wiatach przystankowych i latarniach), spożywaniu alkoholu w miejscach gdzie jest to zabronione a także kilkakrotnie w sytuacji gdy operator monitoringu ujawnił zagrożenie życia lub zdrowia osoby potrzebującej pomocy medycznej (np. przystanek autobusowy na Podwalu-nieprzytomny leżący w zatoczce, ul. Bankowa -utrata przytomności, Sobieszów w zatoczce przystankowej-śpiący nietrzeźwy zagrożony wyziębieniem organizmu itp.). W 2012 roku prowadzona była także obserwacja zakłócania porządku prawnego w okolicach szkół przy wykorzystaniu monitoringu mobilnego zainstalowanego na samochodzie Nissan Pathfinder. Każdorazowo rejestracja była przeprowadzana przy ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły, natomiast zarejestrowane materiały służyły jako dokument przy prowadzonych postępowaniach wychowawczych (np. Liceum nr 2 w Cieplicach). Należy zaznaczyć, że każdorazowo przy tego typu działaniach chroniony był wizerunek zarejestrowanych zdarzeń i osób przed osobami postronnymi, natomiast wszczynane i prowadzone działania wychowawcze miały charakter postępowań indywidualnych. Zgodnie z poczynionymi obserwacjami tego typu wykorzystanie monitoringu przynosi duży efekt prewencyjny w środowisku uczniowskim. Należy zaznaczyć, że monitoring mobilny wykorzystywany był do obserwacji i rejestracji przebiegu imprez masowych takich jak EURO 2012 do zabezpieczenia strefy kibica, Tour de Pologne w 2012 roku, także do dokumentowania przebiegu ubiegłorocznej powodzi w Maciejowej itp. Tabela nr.4 zawiera zestawienie wykroczeń ujawnionych i procedowanych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze. Na uwagę zasługuje duża liczba ujawnionych wykroczeń związana z eksploatacją tzw. automatów rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym związanych z przekroczeniem prędkości jazdy i przejeździe na czerwonym świetle. Realizowanie tego typu zadań przez Straż Miejską w Jeleniej Górze związane jest z uzyskaniem dostępu do bazy danych osobowych PESEL i CEPIK. W ubiegłym roku pomieszczenia Straży Miejskiej zostały dostosowane do wysokich wymogów ochrony danych osobowych (wrażliwych) w związku z czym instytucja uzyskała certyfikat dostępu do bazy danych. Z dostępu korzystają także upoważnieni pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów prowadzący windykację należności opłat. Pomiar prędkości: Straż Miejska w Jeleniej Górze upoważniona jest do dokonywania pomiarów prędkości jazdy w miejscach uzgodnionych z Policją, oraz oznakowanych przez MZDiM znakiem D-51 z

6 tabliczką T-21. Obecnie wyznaczonych do kontroli zostało 34 miejsc tj. na ulicach: Sudeckiej (2 punkty pomiaru),wojska Polskiego, Wolności (8 punktów pomiaru), Karola Miarki, Korczaka, Matejki, Morcinka, Wrocławska, Mickiewicza, Goduszyńska, W. Pola, Zgorzelecka, Grunwaldzka, Spółdzielcza, Ogińskiego, Cieplicka, Lubańska, Trasa Czeska, Sobieszowska, Podwale, Romera (2 punkty pomiarowe), Cieplicka, B. Czecha, Krośnieńska, Sobieskiego. Każdorazowo co miesiąc uzgadniany jest z Komendą Miejską Policji szczegółowy harmonogram pracy rejestratora w terenie. Uzgodnienie realizowane jest w formie pisemnego grafiku miejsc i dat w których dokonywany będzie pomiar. Czerwone światło: Straż Miejska nie dysponuje urządzeniem rejestrującym wykroczenia przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu przy ul. Sobieskiego. Do Straży Miejskiej przekazywany jest raport w formie plików HTML i JPEG wzbogacony o dane lokalizacyjne i czasowe zarejestrowanego przez system zdarzenia, oprogramowanie dokonuje także automatycznego odczytu numeru rejestracyjnego pojazdu w związku z czym wszystkie zarejestrowane dane przypisywane są do konkretnego zdarzenia. Rejestracja wykroczenia następuje po upływie 0,2 sek. od czasu włączenia się czerwonego światła i polega na zrobieniu zdjęcia na linii zatrzymania, zrobieniu powtórnego zdjęcia po wjeździe na skrzyżowanie za linią świateł i rejestracji krótkiego filmu dokumentującego przejazd. Pliki powyższe otrzymywane na pocztę internetową stanowią w istocie zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia i jednocześnie zawierają niezbędną dokumentację umożliwiającą prowadzenie procedowania. Reasumując, i porządkowi w komunikacji zajmują dominującą pozycję w strukturze uwidocznionej w tabeli nr.4. Cechą charakterystyczną funkcjonowania automatów rejestrujących jest ich duża skuteczność dowodowa co wpływa na wzrost represyjności wyrażonej w liczbie i kwotach nałożonych kar. Tabela nr.4 Wykroczenia ewidencjonowane w 2012 roku według kryterium rodzaju i zastosowanych środków oddziaływania na sprawców. Lp. Rodzaj wykroczeń zawarty w : Środki oddziaływ ania wychowa wczego (art. 41 k. w. ) Mandat Ilość Kwota Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjo m Razem 1. Ustawie - Kodeks wykroczeń a) b) c) d) porządkowi i spokojowi publicznemu instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym bezpieczeństwo osób i mienia bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: ujawnione przez urządzenia rejestrujące pozostałe wykroczenia

7 2 3 4 e) osobie f) zdrowiu g) mieniu h) i) j) k) interesom konsumentów obyczajności publicznej urządzeniom użytku publicznym szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe Przepisy wprowadzające Kodeks pracy Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o ochronie zwierząt 7 Ustawa o odpadach Ustawie Prawo ochrony środowiska 9 Ustawa Prawo o miarach Ustawie Prawo wodne Ustawie o publicznym transporcie drogowym Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o ochronie przyrody Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach Ustawa o zużytym sprzęcie 17 elektrycznym i elektronicznym Ustawie o bateriach i 18 akumulatorach 19 ustawie Kodeks wyborczy Akty prawa miejscowego 20 ( przepisy porządkowe ) Inne interwencje OGÓŁEM Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r (program ewidencyjny e-mandat) Duża liczba wykroczeń zarejestrowana została w kategorii przestrzeganiu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj wykroczeń (w tym 400mk. na kwotę zł.), wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu tj. 880 wykroczeń ( w tym 53 mk. na kwotę 7820zł.),wykroczeń w kategorii przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.340 wykroczeń (w tym 36mk. na

8 kwotę3260zł, wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego tj 308 wykroczeń ( w tym 69 mk. na kwotę 4790zł.) 3. Dodatkowa działalność Straży Miejskiej w 2012 roku. -przejmowanie i zbywanie pojazdów w trybie art.50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Straż Miejska w Jeleniej Górze obok statutowej działalności realizuje także zadania Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu w zakresie przejmowania i zbywania pojazdów w trybie art.50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Podstawą prowadzenia tego typu działań jest Zarządzenie nr VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 czerwca 2011r. Realizacja procedury przewłaszczeniowej wymaga dużej skrupulatności i zaangażowania. Dokumentacja otrzymana od podmiotu realizującego holowanie i dozór samochodów holowanych w oparciu o art.50 i 130a kprdwymagała uzupełnienia w zakresie, ustalenia strony uczestnika postępowania cywilnego i realizacji procedury prawnej odnoszącej się do prawidłowego powiadomienia o obowiązkach i skutkach prawnych. Ujawnione trudności dotyczyły przede wszystkim, ustalenia właścicieli pojazdów w przypadku śmierci dotychczasowych ich właścicieli, (ustanowienia kuratora sądowego w przypadkach gdy na podstawie dostępnych materiałów nie było możliwe ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu albo gdy właściciel przebywał za granicą i nie odbierał korespondencji ). W kilku przypadkach Straż Miejska inicjowała i przeprowadzała postępowanie spadkowe w celu prawidłowego ustalenia uczestnika postępowania sądowego. Dużym problemem jak wynika z analizy prowadzonych spraw jest brak przerejestrowywania pojazdów w okresie obowiązkowych 30 dni od daty ich nabycia. W dużej ilości przypadków dopiero wszczęcie postępowań, uświadamiało właścicielom pojazdów, że obok uprawnień wynikających z ich posiadania na właścicielu spoczywają też określone obowiązki oraz, że w sytuacji gdy ich nie realizują powinni liczyć się z konsekwencjami prawnymi. W celu prawidłowej realizacji procedur ustanowiona została w przedmiocie prowadzonych postępowań komisja majątkowa, której zadaniem po uprzednio dokonanej wycenie rzeczoznawcy jest wciągnięcie nabytego samochodu na stan majątku Miasta na prawach Powiatu oraz dokonanie zbycia pojazdu poprzez przeznaczenie go do sprzedaży lub utylizacji w uprawnionym punkcie złomowania samochodów. Dużej trudności wymaga synchronizacja procesu utylizacji samochodów, gdyż zgodnie z posiadaną opinią Miasto zobowiązane jest do opłacania od chwili sądowego nabycia własności, ubezpieczenia OC za przejęty pojazd. W związku z powyższym cały proces wyceny, holowania i utylizacji przeprowadzany jest w dniu uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku pojazdu na rzecz Miasta Jelenia Góra i musi być zsynchronizowany z uczestnikami realizowanych procedur tj. Sądem, rzeczoznawcą, holownikiem, podmiotem utylizującym i komisją majątkową Urzędu. Reasumując od czasu rozpoczęcia realizacji powyższego obowiązku, Straż Miejska zakończyła postępowanie wobec 70 sholowanych i nieodebranych pojazdów (w tym 1 motorower). Ze względu na skomplikowaną i skrupulatną procedurę sądową w 2011 roku w imieniu Miasta Jelenia Góra na prawach Powiatu, Straż Miejska wystąpiła o refundację za poniesione koszty utylizacji 4 samochodów ( refundacja 4 tys zł za złomowanie 1 pojazdu-refundacja nie dotyczy motorowerów). Pieniądze w kwocie 16 tys. zł. zostały z powyższego tytułu przelane na rachunek Urzędu w grudniu 2012r. W 2012 roku zakończona została realizacja procedury w stosunku do właścicieli 65 sholowanych pojazdów w związku z czym w miesiącu lutym 2013 roku Straż Miejska w imieniu Miasta Jelenia Góra zadeklarowała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o refundację

9 kosztów na kwotę zł. Należy zaznaczyć, że z chwilą realizacji powyższego zadania przez Straż Miejską zmalała liczba nie odbieranych pojazdów. Za cały 2012 rok tylko 7 właścicieli nie odebrało sholowanego pojazdu, co świadczy o wzroście odpowiedzialności za porzucone mienie. Razem ze sprawami zaległymi obecnie pozostaje 11 pojazdów oczekujących na realizację procedury przewłaszczeniowej. -Windykacja należności mandatowych: Straż Miejska w Jeleniej Górze prowadzi windykację należności mandatowych w imieniu miasta Jeleniej Góry na podstawie Zarządzenia nr.352/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przekazania Straży Miejskiej w Jeleniej Górze prowadzenia ewidencji należności z tytułu mandatów karnych i ich windykacji oraz wystawionego pełnomocnictwa udzielonego Komendantowi przez Prezydenta Miasta nr 165/203 z dnia 30 grudnia 2003roku. Bloczki mandatowe: Po zakupie bloczków mandatowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i umieszczeniu ich w magazynie są one przydzielane wg kolejności poszczególnym strażnikom. Bloczki posiadają nr identyfikacyjne tzw. paczka (np. 625/2005) dzięki, którym możliwe jest określenie ich lokalizacji (tj. bieżące sprawdzenie kto posiada w danej chwili poszczególny bloczek mandatowy). Windykacja: Windykacja należności mandatowej rozpoczyna czynność nałożenia na sprawcę wykroczenia mandatu karnego za popełnienie przez niego czynu zagrożonego sankcją. Mandaty nałożone w danym dniu podlegają grupowaniu i wstępnej agregacji, z której wykonywane jest zestawienie zbiorcze. Funkcjonariusz który przeprowadził interwencję zakończoną nałożeniem mandatu wprowadza dane sprawcy do programu ewidencyjnego e-mandat (imię, nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nr. PESEL). Następnym etapem windykacyjnym jest kontrola wstępna zgodności wprowadzonych danych do programu z danymi umieszczonymi na mandatach. Obok danych adresowych sprawdzane są także elementy niezbędne do sprawnego windykowania należności tj. podpis funkcjonariusza, data nałożenia, określenie czynu tj. kwalifikacja prawna, data popełnienia czyny zabronionego, nr i seria druku blankietu, zgodność kwoty nałożonej grzywny z taryfikatorem, natomiast w przypadku wykroczeń drogowych także z kwalifikacją p-tów karnych przewidzianych za dany czyn w drukach mrd-5. Po wstępnej weryfikacji danych następuje przekazanie blankietów mandatowych załączonych do zestawienia zbiorczego do księgowości. W przypadku braku wpłaty w okresie jednego miesiąca wystawiany jest tytuł wykonawczy, (6-stron w formacie A4) który jest przesyłany do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urzędu Skarbowego. Dalsza windykacja jest zadaniem Urzędu Skarbowego nie mniej jednak często dane zawarte w tytułach wykonawczych nie są zgodne z danymi faktycznymi stąd też często zdarzają się zwroty z podaną przyczyną. Najczęstsze przypadki dotyczą: -naniesienia korekt w adresach zamieszkania (błędne dane w bazie PESEL i CEPIK) -błędnych danych adresowych (pisownia nazwisk, nr PESEL itp.) -błędów istotnych, warunkujących prawomocność nałożonej kary (np. nałożenie kary na osobę małoletnią) W przypadku uiszczenia wpłaty przez dłużnika, Straż Miejska występuje do właściwego Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułu wykonawczego. Należy zaznaczyć, że tytuły wykonawcze są ewidencjonowane według kryterium kolejności ich wystawienia (nr tytułów narzucane są przez system informatyczny) oraz są grupowane wg. właściwości do poszczególnych Urzędów Skarbowych.

10 Sprawozdania: Po zakończeniu danego miesiąca sporządzane są wydruki na podstawie których sprawdzane są wszystkie mandaty (tj. kwoty i przynależność do poszczególnych strażników) na tej podstawie wykonywane są wydruki przypisów na poszczególnych strażników oraz ogółem (zbiorcze). Jeżeli kontrola wykaże odchylenia wykonywane są uzgodnienia ( dotyczą one przede wszystkim ilości i wartości wystawionych mandatów karnych). Do dnia 12 każdego miesiąca sporządzane jest sprawozdanie do Dolnośląskiego Urządu Wojewódzkiego, gdzie przekazywane są także puste grzbiety wykorzystanych bloczków mandatowych. Sprawozdanie zawiera ilość nałożonych mandatów za dany miesiąc, kwotę oraz liczbę osób uprawnionych do nakładania mandatów karnych. Wpłaty za mandaty karne przekazywane są na konto Urzędu Miasta w trzech terminach tj: do 15-go dnia każdego miesiąca w zakresie wpłat dokonanych do 10-go dnia danego miesiąca, do 25-go dnia każdego miesiąca oraz ostatniego dnia miesiąca. Umorzenie tytułów wykonawczych: Realizowane jest w trzech przypadkach tj. w sytuacji przedawnienia roszczeń po upływie trzech lat od nałożenia kary grzywny (w 2012 r umorzono z tego tytułu 411 tytułów na kwotę 51052,60zł. ), z tytułu śmierci dłużnika (w 2012r. z powyższego powodu umorzono 21 tytułów na kwotę 3840zł.) oraz odpisanych przez sąd z tytułu unieważnienia mandatu karnego ( tj. w 2012r. 3 sprawy na kwotę 600zł.). Umorzenie dokonywane jest przez Prezydenta Miasta na podstawie sporządzonych zestawień w formie postanowienia (tj. uzyskane od komornika po wyczerpaniu procedury komorniczej). Ściągalność bieżąca: Ściągalność bieżąca jest wskaźnikiem określającym ilość realizowanych przychodów z tytułu nałożonych kar grzywny w danym miesiącu roku budżetowego. Tabela nr.5 zawiera zestawienie osiąganej w 2012 roku ściągalności z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy. Tabela nr.5 Ściągalność bieżąca mandatów karnych w 2012 roku z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy roku. Miesiąc Przypis 2012 Wpłaty dot. roku bieżącego Styczeń 22580, ,00 25,33 Luty 27730, ,20 48,76 Marzec 39600, ,00 39,14 Kwiecień 41160, ,30 47,17 Maj 41480, ,66 59,01 Czerwiec 49320, ,26 58,37 Lipiec 34540, ,50 113,97 Sierpień 33310, ,08 85,48 Wrzesień 40140, ,80 69,91 Październik , ,87 55,15 Listopad , ,01 70,23 Grudzień , ,41 83,98 % ściągalności bieżącej

11 Rok , ,09 68,71 Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r (program ewidencyjny e-mandat) Zestawienie ogólne: W 2012 roku nałożono 6331 szt. mandatów karnych na ogólną kwotę ,20zł. w tym: z tytułu przejazdu na czerwonym świetle ,00zł. z tytułu przekroczenia prędkości ,00zł. pozostałe ,20zł. Nałożone mandaty w stosunku do planu stanowią 631,00% wykonania. Należy zaznaczyć, że plany mandatowe są wyrazem realizowanych prognoz finansowych oraz nie mogą stanowić podstawy zwiększania represyjnego podejścia funkcjonariuszy wobec sprawców wykroczeń. Wysoki wzrost wykonania jest spowodowany wdrożeniem do pracy nowych narzędzi oddziaływania jakimi są automaty rejestrujące niektóre typy wykroczeń. W latach ubiegłych Straż Miejska w Jeleniej Górze nie obsługiwała wykroczeń drogowych w pełnym zakresie posiadanych uprawnień z powodu braku możliwości sprzętowych. Obecnie jest to realizowane. W 2012 roku wystawiono 1726 tytułów wykonawczych na wartość ,63 zł.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2013

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2013 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2013 Jelenia Góra styczeń 2014r Wprowadzenie W 2013r Straż Miejska w Jeleniej Górze kontynuowała realizacje zadań przekazanych nam przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U.2013.639 2014-01-28 zm. Dz.U.2014.56 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2014

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2014 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2014 Jelenia Góra styczeń 2015r Wprowadzenie W 2014r Straż Miejska w Jeleniej Górze w znacznym stopniu zmodernizowała system wspomagania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 212 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Wybrane wyniki pracy straży gminnych (miejskich) w woj. świętokrzyskim w latach 2000-2014 32500

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 214 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Podstawy prawne

INSTRUKCJA. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Podstawy prawne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.Z.34.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2011r. INSTRUKCJA w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ Podstawy

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r.

Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r. Zatwierdzam Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 213 r. Departament Porządku Publicznego MSW Warszawa 214 r. 1 I. WSTĘP Podstawą działania straży gminnych (miejskich) jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE Sosnowiec, dnia 10.01.2005r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r. I DANE OGÓLNE 1\ Status prawny oraz zakres kompetencji. Straż Miejska w Sosnowcu została

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 215 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK Misja Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście 1. Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji. Straż Miejska w Złotowie na bieżąco prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przez użytkowników dróg przepisów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 3 sierpnia 2010 r. Pan TADEUSZ KRZAKOWSKI P/10/167 LWR-4101-03-02/2010 Prezydent Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

ABC POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W RUCHU DROGOWYM

ABC POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W RUCHU DROGOWYM WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KSP Źródło: http://szkolenia.policja.waw.pl/wdz/prawo/26527,abc-postepowania-mandatowego-w-ruchu-drogowym.html Wygenerowano: Niedziela, 19 lutego 2017, 02:51 ABC POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2010 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2010 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 21 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, dnia 30 maja 2012 r. KZ a/12. PROTOKÓŁ Nr IV/2012

Brzeziny, dnia 30 maja 2012 r. KZ a/12. PROTOKÓŁ Nr IV/2012 Brzeziny, dnia 30 maja 2012 r. KZ.1712 2a/12 PROTOKÓŁ Nr IV/2012 z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Brzezinach, funkcjonującej jako Wydział Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r.

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r. Strzegom, dnia 2 września 2011 r. L.dz. SMGS...KCh -./11 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od 1.08.2011 r. do 31.08.2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1^września 2016 r. oc BZ - ZKS0.431.23.2016.TW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE po przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia y sierpnia 2016 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia y sierpnia 2016 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia y sierpnia 2016 r. BZ-ZKS0.431.22.2016.TW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE po przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Lubomierzu w przedmiocie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Dziennik Ustaw Nr 94 5584 Poz. 552 552 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art. 136

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w 2013 roku

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w 2013 roku Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w 2013 roku WZKA.0801.04.2013 REFERAT POŁUDNIE 23.01.2013r. 31.01.2013r. Badany okres: Styczeń 2013r. 1). organizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia r.

Zarządzenie nr 5/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia r. Zarządzenie nr 5/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 15.07. 2013 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych Na podstawie 31 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY SM. 362.3-4a.283.213 Cieszyn 29.1.213r EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W CIESZYNIE według stanu na dzień 31 grudnia 212r Adres: 43 4 Cieszyn ul. Limanowskiego 7.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmując interwencje wylegitymowali łącznie 4.058 osób,

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym.

Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym. do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11. 2008 roku Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2013

PROTOKÓŁ Nr III/2013 Brzeziny, dnia 9 maja 2013 r. KZ.1712.1A.2013 PROTOKÓŁ Nr III/2013 z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Brzezinach, funkcjonującej jako Wydział Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro

Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro Pan KONRAD ROWIŃSKI Burmistrz miasta Lubań STRAŻ MIEJSKA w Lubaniu 2007 rok I.Karta informacyjna Adres komendy : 59800 Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro Telefony : stacjonarne (075) 6464442 (075) komórkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2005 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Warce, zwana dalej Strażą,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK 1. Straż Gminna w Dobrej w roku 2011 realizowała zadania w okresie początkowym w składzie komendant, 6 strażników gminnych i pracownik administracyjny.

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną powoływaną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U.2002.20.201 2002-03-27 zm. Dz.U.2002.27.267 1 2002-09-28 zm. Dz.U.2002.148.1233 1 2002-10-18 zm. Dz.U.2002.174.1424 1 2011-09-16 zm. Dz.U.2011.187.1116 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Białymstoku LBI-4113-02-03/2013 D/13/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę D/13/508 Prawidłowość realizacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) 1 of 5 2015-07-01 09:48 Dz.U.2011.143.846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Jednostka kontrolowana: Straż Miejska w Nowym Targu ul. Krzywa l

Sprawozdanie. Jednostka kontrolowana: Straż Miejska w Nowym Targu ul. Krzywa l ..Akceptuje'' Kraków, dnia 28 maja 2004 roku Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowego stosowania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Targu w I kwartale 2004 roku środków karnych

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 143 8740 Poz. 846 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 354/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 354/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 354/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad postępowania w przypadku samowolnego naruszania posiadania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA DARŁOWO ZA ROK 2011 W roku 2011 w Straży Miejskiej w Darłowie zatrudnionych było 8 osób na następujących stanowiskach: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r. Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Czersku Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. Dz.U.2011.143.846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2002 r. Dz.U.02.134.1133 2002.11.07 zm. Dz.U.02.176.1451 1 2004.03.09 zm. Dz.U.04.32.283 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 206/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin Straży Miejskiej zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2010 r. LBY-4101-04-01/2010 P/10/167 Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, dnia 8 lipca 2013 r. KZ.1712.2A.2013. PROTOKÓŁ Nr VI/2013

Brzeziny, dnia 8 lipca 2013 r. KZ.1712.2A.2013. PROTOKÓŁ Nr VI/2013 Brzeziny, dnia 8 lipca 2013 r. KZ.1712.2A.2013 PROTOKÓŁ Nr VI/2013 z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Brzezinach, funkcjonującej jako Wydział Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S T R A Ż M I E J S K A O S T R O Ł Ę K I *************************************************************************************************** Akceptuję: S P R A W O Z D A N I E z zakresu realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna. dotycząca uprawnień straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość (fotoradarów)

Opinia prawna. dotycząca uprawnień straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość (fotoradarów) STOWARZYSZENIE PRAWO NA DRODZE ul. Czeremchowa 18/91, 20-807 Lublin e-mail: zarzad@prawonadrodze.org.pl REGON: 061399109, NIP: 712 327 09 30 Nr konta: 33 1240 2470 1111 0010 4500 8158 Lublin, 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia roku

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia roku Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 13.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego Straży Miejskiej w Krasnymstawie Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2011 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2011 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2011 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 50-001 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok

INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok Lubań dnia 31.01.2015 r. INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok I. DANE PODSTAWOWE STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1. Karta informacyjna Straży Miejskiej w Lubaniu Adres komendy:

Bardziej szczegółowo

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r STRAŻ GMINNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r Czystość i porządek w Gminie Ochrona spokoju i porządku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bezpieczeństwo i porządek

Bardziej szczegółowo