Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku. 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku. 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Sprawozdawczość Straży Miejskich uregulowana została w zapisach art. 9a i 9b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych. W związku z powyższym prowadzona jest ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. W 2012 roku nastąpiła istotna zmiana zasad ewidencjonowania wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Jednostka w wyniku wdrożenia nowych zadań, których realizacja oparta została na pracy tzw. automatów rejestrujących niektóre kategorie wykroczeń tj. przekroczenie prędkości i przejazdu na czerwonym świetle, zmuszona została na zmianę sposobu ewidencjonowania pracy funkcjonariuszy. Program e-mandat ewidencjonuje wykroczenia, czyli zdarzenia, które zostały w danym roku zakończone pouczeniem, skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze lub nałożeniem mandatu karnego na sprawcę. Należy zaznaczyć, że Straż Miejska w Jeleniej Górze w ubiegłym roku wdrożyła do realizacji zadania związane z obsługą fotoradaru tj. przekroczenia dopuszczalnej prędkości jazdy oraz wykroczeń raportowanych plikami przesyłanymi na pocztę internetową (w formie ) stanowiącą informację o popełnionym wykroczeniu w związku z naruszeniem art.92kw. tj. czerwone światło. Duża skuteczność automatów rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym przyczyniła się do zmiany struktury ewidencjonowanych wykroczeń w 2013r. Dominują wykroczenia drogowe, z obserwowaną tendencją spadkową (szczególnie w zakresie stosowania się do sygnału czerwonego światła). W ubiegłym roku Straż Miejska realizowała także zadania związane z przewłaszczaniem na rzecz Miasta Jelenia Góra samochodów holowanych na wyznaczony parking na podstawie dyspozycji zawartej w art 130a kodeksu prawa o ruchu drogowym. Podobnie jak interwencje, realizacja tych zadań nie jest ewidencjonowana w programie e-mandat. Nie znalazły się w sprawozdawczości, działania straży z programów prewencyjnych i edukacyjnych prowadzonych w środowisku młodzieży szkolnej w 2012r.objęte one zostały oddzielną sprawozdawczością. Nie ma także zaewidencjonowanych w systemie e- mandat działań kontrolnych dotyczących zezwoleń na zajęcie miejsca na handel oraz odnoszących się do realizowanych na terenie miasta wycinek drzew.

2 Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze W 2012 r do Straży Miejskiej w Jeleniej Górze wpłynęło realizacji 6451 interwencji od mieszkańców i instytucji zlokalizowanych na terenie miasta. W ubiegłym roku Straż Miejska w Jeleniej Górze wystawiła ogółem 6596 służb, 3592patroli oraz oddelegowała do pełnienia wspólnych służb z Policją 648 osób. Dokładne zestawienie zaangażowania osobowego z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy 2012r zawiera tabela nr 1 Tabela nr.1 Zestawienie ilości służb Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012r. miesiąc Il. osób (służb) Il. patroli Il. sł. na Policji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Suma: Źródło: Baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze (dzienne raporty i plany pracy)

3 W stosunku do 819 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów zastosowano urządzenie blokujące. W porównaniu do 2011r odnotowany został spadek stosowania blokad o 27,8% co jest wynikiem sprawnego działania monitoringu wizyjnego miasta i skutecznych interwencji patroli na sygnały operatorów kamer. W ubiegłym roku zlecono na podstawie art.130a kodeksu drogowego holowanie 20 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów stwarzających zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego bądź parkujących na miejscu dla inwalidy. W powyższej kategorii wykroczeń także odnotowano poprawę standardów stosowania się do przepisów prawa gdyż liczba zaewidencjonowanych wykroczeń zmalała o 33.3% w stosunku do 2011 roku. W trakcie prowadzonych działań odnaleziono także 2 poszukiwane przez Policję pojazdy (tj. o1 przypadek więcej niż w 2011r). W niewielkim stopniu zmalała ilość osób doprowadzonych do PDOZ lub miejsca zamieszkania. W omawianym okresie doprowadzono 212 nietrzeźwych (spadek o 1,4% w porównaniu do 2011r). Funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie pełnionej służby ujawnili 7 przestępstw ( tj. wzrost o 75% w porównaniu do 2011r.). Ujęto także 44 osoby poszukiwane przez Policję ( tj. wzrost o 91,3% w porównaniu do 2011r) w tym 10 sprawców przestępstw ( tj spadek o 9,1% w porównaniu do 2011r. ). Dane powyższe dowodzą dużej skuteczności monitoringu wizyjnego miasta. Należy także uwzględnić, że w opisywanym 2012r funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali 153 zabezpieczeń miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem ( tj. o 1,9% mniej tego typu zdarzeń niż w 2011r.). Z reguły zabezpieczenia dotyczyły dziur w jezdni, zdarzeń spowodowanych ubiegłoroczną powodzią (ul. Wrocławska), niebezpieczeństwem z powodu awarii działania infrastruktury energetycznej, drogowej itp. Tabela nr 2 zawiera ewidencję wyżej prezentowanej aktywności w Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012r. Tabela nr.2 Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2012r. (rejestry) Lp. DZIAŁALNOŚĆ ILOŚĆ 1. Pojazdy unieruchomione przez urządzenia do blokowania kół zastosowanie 2. Pojazdy usunięte z drogi w tym: 20 - pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 58, poz.515, z późn.zm.) - pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 3. Pojazdy odnalezione 2 4 Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania, 5 Ujawnione przestępstwa Osoby ujęte i przekazane Policji 44 - w tym ujętych sprawców przestępstw 10 Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 153 0

4 9 Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy 0 Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r.(rejestry ewidencji wyników) 2. Ewidencja wykroczeń zarejestrowanych w 2012r W 2012r. Straż Miejska w ubiegłym roku zmieniła taktykę pełnienia służby patrolowej. Dyżurny zmiany dysponuje informacjami z monitoringu miejskiego w zakresie panujących zagrożeń na terenie miasta. Dzięki otrzymywanej na bieżąco informacji o panujących w mieście zakłóceniach porządku prawnego dyslokowane są patrole na miejsce interwencji. Opomiarowanie skuteczności interwencji realizowanych przy pomocy monitoringu świadczą o dużej przydatności tego typu narzędzi pracy. Tabela nr. 3 zawiera zestawienie interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze inicjowanych z monitoringu wizyjnego miasta w roku 2012 uwzględniające poszczególne miesiące roku. Tabela nr.3 Zestawienie interwencji przeprowadzanych na podstawie monitoringu miejskiego miasta w 2012r uwzględniające poszczególne miesiące roku. Lp. miesiąc Liczba int. związana z monitoringiem 1. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik Listopad Grudzień 264 Suma: 2271

5 Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r. (dzienne raporty interwencji). Ogólna liczba interwencji tj świadczy o powszechnym korzystaniu z systemu i jego nieocenionej roli dotyczącej dyslokacji służb w miejsce w którym obecność służby mundurowej jest potrzebna. Dzięki sprawniejszemu kierowaniu patrolami w terenie, zaobserwowano zmniejszenie liczby zakładanych blokad na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy w mieście. Zarejestrowanie wjazdu, postoju oraz nagranie obrazu zdarzenia pozwala na obiektywną weryfikację przyczyn łamania prawa. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu monitoringu możliwe jest ograniczenie liczby stosowania blokady na koło pojazdu przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności stosowanych oddziaływań. Zwiększoną skuteczność interwencji zauważono także w sytuacjach zakłócania spokoju i porządku publicznego, dewastacji mienia komunalnego (np. przyklejanie ogłoszeń na wiatach przystankowych i latarniach), spożywaniu alkoholu w miejscach gdzie jest to zabronione a także kilkakrotnie w sytuacji gdy operator monitoringu ujawnił zagrożenie życia lub zdrowia osoby potrzebującej pomocy medycznej (np. przystanek autobusowy na Podwalu-nieprzytomny leżący w zatoczce, ul. Bankowa -utrata przytomności, Sobieszów w zatoczce przystankowej-śpiący nietrzeźwy zagrożony wyziębieniem organizmu itp.). W 2012 roku prowadzona była także obserwacja zakłócania porządku prawnego w okolicach szkół przy wykorzystaniu monitoringu mobilnego zainstalowanego na samochodzie Nissan Pathfinder. Każdorazowo rejestracja była przeprowadzana przy ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły, natomiast zarejestrowane materiały służyły jako dokument przy prowadzonych postępowaniach wychowawczych (np. Liceum nr 2 w Cieplicach). Należy zaznaczyć, że każdorazowo przy tego typu działaniach chroniony był wizerunek zarejestrowanych zdarzeń i osób przed osobami postronnymi, natomiast wszczynane i prowadzone działania wychowawcze miały charakter postępowań indywidualnych. Zgodnie z poczynionymi obserwacjami tego typu wykorzystanie monitoringu przynosi duży efekt prewencyjny w środowisku uczniowskim. Należy zaznaczyć, że monitoring mobilny wykorzystywany był do obserwacji i rejestracji przebiegu imprez masowych takich jak EURO 2012 do zabezpieczenia strefy kibica, Tour de Pologne w 2012 roku, także do dokumentowania przebiegu ubiegłorocznej powodzi w Maciejowej itp. Tabela nr.4 zawiera zestawienie wykroczeń ujawnionych i procedowanych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze. Na uwagę zasługuje duża liczba ujawnionych wykroczeń związana z eksploatacją tzw. automatów rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym związanych z przekroczeniem prędkości jazdy i przejeździe na czerwonym świetle. Realizowanie tego typu zadań przez Straż Miejską w Jeleniej Górze związane jest z uzyskaniem dostępu do bazy danych osobowych PESEL i CEPIK. W ubiegłym roku pomieszczenia Straży Miejskiej zostały dostosowane do wysokich wymogów ochrony danych osobowych (wrażliwych) w związku z czym instytucja uzyskała certyfikat dostępu do bazy danych. Z dostępu korzystają także upoważnieni pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów prowadzący windykację należności opłat. Pomiar prędkości: Straż Miejska w Jeleniej Górze upoważniona jest do dokonywania pomiarów prędkości jazdy w miejscach uzgodnionych z Policją, oraz oznakowanych przez MZDiM znakiem D-51 z

6 tabliczką T-21. Obecnie wyznaczonych do kontroli zostało 34 miejsc tj. na ulicach: Sudeckiej (2 punkty pomiaru),wojska Polskiego, Wolności (8 punktów pomiaru), Karola Miarki, Korczaka, Matejki, Morcinka, Wrocławska, Mickiewicza, Goduszyńska, W. Pola, Zgorzelecka, Grunwaldzka, Spółdzielcza, Ogińskiego, Cieplicka, Lubańska, Trasa Czeska, Sobieszowska, Podwale, Romera (2 punkty pomiarowe), Cieplicka, B. Czecha, Krośnieńska, Sobieskiego. Każdorazowo co miesiąc uzgadniany jest z Komendą Miejską Policji szczegółowy harmonogram pracy rejestratora w terenie. Uzgodnienie realizowane jest w formie pisemnego grafiku miejsc i dat w których dokonywany będzie pomiar. Czerwone światło: Straż Miejska nie dysponuje urządzeniem rejestrującym wykroczenia przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu przy ul. Sobieskiego. Do Straży Miejskiej przekazywany jest raport w formie plików HTML i JPEG wzbogacony o dane lokalizacyjne i czasowe zarejestrowanego przez system zdarzenia, oprogramowanie dokonuje także automatycznego odczytu numeru rejestracyjnego pojazdu w związku z czym wszystkie zarejestrowane dane przypisywane są do konkretnego zdarzenia. Rejestracja wykroczenia następuje po upływie 0,2 sek. od czasu włączenia się czerwonego światła i polega na zrobieniu zdjęcia na linii zatrzymania, zrobieniu powtórnego zdjęcia po wjeździe na skrzyżowanie za linią świateł i rejestracji krótkiego filmu dokumentującego przejazd. Pliki powyższe otrzymywane na pocztę internetową stanowią w istocie zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia i jednocześnie zawierają niezbędną dokumentację umożliwiającą prowadzenie procedowania. Reasumując, i porządkowi w komunikacji zajmują dominującą pozycję w strukturze uwidocznionej w tabeli nr.4. Cechą charakterystyczną funkcjonowania automatów rejestrujących jest ich duża skuteczność dowodowa co wpływa na wzrost represyjności wyrażonej w liczbie i kwotach nałożonych kar. Tabela nr.4 Wykroczenia ewidencjonowane w 2012 roku według kryterium rodzaju i zastosowanych środków oddziaływania na sprawców. Lp. Rodzaj wykroczeń zawarty w : Środki oddziaływ ania wychowa wczego (art. 41 k. w. ) Mandat Ilość Kwota Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjo m Razem 1. Ustawie - Kodeks wykroczeń a) b) c) d) porządkowi i spokojowi publicznemu instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym bezpieczeństwo osób i mienia bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: ujawnione przez urządzenia rejestrujące pozostałe wykroczenia

7 2 3 4 e) osobie f) zdrowiu g) mieniu h) i) j) k) interesom konsumentów obyczajności publicznej urządzeniom użytku publicznym szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe Przepisy wprowadzające Kodeks pracy Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o ochronie zwierząt 7 Ustawa o odpadach Ustawie Prawo ochrony środowiska 9 Ustawa Prawo o miarach Ustawie Prawo wodne Ustawie o publicznym transporcie drogowym Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawa o ochronie przyrody Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach Ustawa o zużytym sprzęcie 17 elektrycznym i elektronicznym Ustawie o bateriach i 18 akumulatorach 19 ustawie Kodeks wyborczy Akty prawa miejscowego 20 ( przepisy porządkowe ) Inne interwencje OGÓŁEM Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r (program ewidencyjny e-mandat) Duża liczba wykroczeń zarejestrowana została w kategorii przestrzeganiu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj wykroczeń (w tym 400mk. na kwotę zł.), wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu tj. 880 wykroczeń ( w tym 53 mk. na kwotę 7820zł.),wykroczeń w kategorii przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.340 wykroczeń (w tym 36mk. na

8 kwotę3260zł, wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego tj 308 wykroczeń ( w tym 69 mk. na kwotę 4790zł.) 3. Dodatkowa działalność Straży Miejskiej w 2012 roku. -przejmowanie i zbywanie pojazdów w trybie art.50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Straż Miejska w Jeleniej Górze obok statutowej działalności realizuje także zadania Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu w zakresie przejmowania i zbywania pojazdów w trybie art.50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Podstawą prowadzenia tego typu działań jest Zarządzenie nr VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 czerwca 2011r. Realizacja procedury przewłaszczeniowej wymaga dużej skrupulatności i zaangażowania. Dokumentacja otrzymana od podmiotu realizującego holowanie i dozór samochodów holowanych w oparciu o art.50 i 130a kprdwymagała uzupełnienia w zakresie, ustalenia strony uczestnika postępowania cywilnego i realizacji procedury prawnej odnoszącej się do prawidłowego powiadomienia o obowiązkach i skutkach prawnych. Ujawnione trudności dotyczyły przede wszystkim, ustalenia właścicieli pojazdów w przypadku śmierci dotychczasowych ich właścicieli, (ustanowienia kuratora sądowego w przypadkach gdy na podstawie dostępnych materiałów nie było możliwe ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu albo gdy właściciel przebywał za granicą i nie odbierał korespondencji ). W kilku przypadkach Straż Miejska inicjowała i przeprowadzała postępowanie spadkowe w celu prawidłowego ustalenia uczestnika postępowania sądowego. Dużym problemem jak wynika z analizy prowadzonych spraw jest brak przerejestrowywania pojazdów w okresie obowiązkowych 30 dni od daty ich nabycia. W dużej ilości przypadków dopiero wszczęcie postępowań, uświadamiało właścicielom pojazdów, że obok uprawnień wynikających z ich posiadania na właścicielu spoczywają też określone obowiązki oraz, że w sytuacji gdy ich nie realizują powinni liczyć się z konsekwencjami prawnymi. W celu prawidłowej realizacji procedur ustanowiona została w przedmiocie prowadzonych postępowań komisja majątkowa, której zadaniem po uprzednio dokonanej wycenie rzeczoznawcy jest wciągnięcie nabytego samochodu na stan majątku Miasta na prawach Powiatu oraz dokonanie zbycia pojazdu poprzez przeznaczenie go do sprzedaży lub utylizacji w uprawnionym punkcie złomowania samochodów. Dużej trudności wymaga synchronizacja procesu utylizacji samochodów, gdyż zgodnie z posiadaną opinią Miasto zobowiązane jest do opłacania od chwili sądowego nabycia własności, ubezpieczenia OC za przejęty pojazd. W związku z powyższym cały proces wyceny, holowania i utylizacji przeprowadzany jest w dniu uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku pojazdu na rzecz Miasta Jelenia Góra i musi być zsynchronizowany z uczestnikami realizowanych procedur tj. Sądem, rzeczoznawcą, holownikiem, podmiotem utylizującym i komisją majątkową Urzędu. Reasumując od czasu rozpoczęcia realizacji powyższego obowiązku, Straż Miejska zakończyła postępowanie wobec 70 sholowanych i nieodebranych pojazdów (w tym 1 motorower). Ze względu na skomplikowaną i skrupulatną procedurę sądową w 2011 roku w imieniu Miasta Jelenia Góra na prawach Powiatu, Straż Miejska wystąpiła o refundację za poniesione koszty utylizacji 4 samochodów ( refundacja 4 tys zł za złomowanie 1 pojazdu-refundacja nie dotyczy motorowerów). Pieniądze w kwocie 16 tys. zł. zostały z powyższego tytułu przelane na rachunek Urzędu w grudniu 2012r. W 2012 roku zakończona została realizacja procedury w stosunku do właścicieli 65 sholowanych pojazdów w związku z czym w miesiącu lutym 2013 roku Straż Miejska w imieniu Miasta Jelenia Góra zadeklarowała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o refundację

9 kosztów na kwotę zł. Należy zaznaczyć, że z chwilą realizacji powyższego zadania przez Straż Miejską zmalała liczba nie odbieranych pojazdów. Za cały 2012 rok tylko 7 właścicieli nie odebrało sholowanego pojazdu, co świadczy o wzroście odpowiedzialności za porzucone mienie. Razem ze sprawami zaległymi obecnie pozostaje 11 pojazdów oczekujących na realizację procedury przewłaszczeniowej. -Windykacja należności mandatowych: Straż Miejska w Jeleniej Górze prowadzi windykację należności mandatowych w imieniu miasta Jeleniej Góry na podstawie Zarządzenia nr.352/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przekazania Straży Miejskiej w Jeleniej Górze prowadzenia ewidencji należności z tytułu mandatów karnych i ich windykacji oraz wystawionego pełnomocnictwa udzielonego Komendantowi przez Prezydenta Miasta nr 165/203 z dnia 30 grudnia 2003roku. Bloczki mandatowe: Po zakupie bloczków mandatowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i umieszczeniu ich w magazynie są one przydzielane wg kolejności poszczególnym strażnikom. Bloczki posiadają nr identyfikacyjne tzw. paczka (np. 625/2005) dzięki, którym możliwe jest określenie ich lokalizacji (tj. bieżące sprawdzenie kto posiada w danej chwili poszczególny bloczek mandatowy). Windykacja: Windykacja należności mandatowej rozpoczyna czynność nałożenia na sprawcę wykroczenia mandatu karnego za popełnienie przez niego czynu zagrożonego sankcją. Mandaty nałożone w danym dniu podlegają grupowaniu i wstępnej agregacji, z której wykonywane jest zestawienie zbiorcze. Funkcjonariusz który przeprowadził interwencję zakończoną nałożeniem mandatu wprowadza dane sprawcy do programu ewidencyjnego e-mandat (imię, nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nr. PESEL). Następnym etapem windykacyjnym jest kontrola wstępna zgodności wprowadzonych danych do programu z danymi umieszczonymi na mandatach. Obok danych adresowych sprawdzane są także elementy niezbędne do sprawnego windykowania należności tj. podpis funkcjonariusza, data nałożenia, określenie czynu tj. kwalifikacja prawna, data popełnienia czyny zabronionego, nr i seria druku blankietu, zgodność kwoty nałożonej grzywny z taryfikatorem, natomiast w przypadku wykroczeń drogowych także z kwalifikacją p-tów karnych przewidzianych za dany czyn w drukach mrd-5. Po wstępnej weryfikacji danych następuje przekazanie blankietów mandatowych załączonych do zestawienia zbiorczego do księgowości. W przypadku braku wpłaty w okresie jednego miesiąca wystawiany jest tytuł wykonawczy, (6-stron w formacie A4) który jest przesyłany do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urzędu Skarbowego. Dalsza windykacja jest zadaniem Urzędu Skarbowego nie mniej jednak często dane zawarte w tytułach wykonawczych nie są zgodne z danymi faktycznymi stąd też często zdarzają się zwroty z podaną przyczyną. Najczęstsze przypadki dotyczą: -naniesienia korekt w adresach zamieszkania (błędne dane w bazie PESEL i CEPIK) -błędnych danych adresowych (pisownia nazwisk, nr PESEL itp.) -błędów istotnych, warunkujących prawomocność nałożonej kary (np. nałożenie kary na osobę małoletnią) W przypadku uiszczenia wpłaty przez dłużnika, Straż Miejska występuje do właściwego Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułu wykonawczego. Należy zaznaczyć, że tytuły wykonawcze są ewidencjonowane według kryterium kolejności ich wystawienia (nr tytułów narzucane są przez system informatyczny) oraz są grupowane wg. właściwości do poszczególnych Urzędów Skarbowych.

10 Sprawozdania: Po zakończeniu danego miesiąca sporządzane są wydruki na podstawie których sprawdzane są wszystkie mandaty (tj. kwoty i przynależność do poszczególnych strażników) na tej podstawie wykonywane są wydruki przypisów na poszczególnych strażników oraz ogółem (zbiorcze). Jeżeli kontrola wykaże odchylenia wykonywane są uzgodnienia ( dotyczą one przede wszystkim ilości i wartości wystawionych mandatów karnych). Do dnia 12 każdego miesiąca sporządzane jest sprawozdanie do Dolnośląskiego Urządu Wojewódzkiego, gdzie przekazywane są także puste grzbiety wykorzystanych bloczków mandatowych. Sprawozdanie zawiera ilość nałożonych mandatów za dany miesiąc, kwotę oraz liczbę osób uprawnionych do nakładania mandatów karnych. Wpłaty za mandaty karne przekazywane są na konto Urzędu Miasta w trzech terminach tj: do 15-go dnia każdego miesiąca w zakresie wpłat dokonanych do 10-go dnia danego miesiąca, do 25-go dnia każdego miesiąca oraz ostatniego dnia miesiąca. Umorzenie tytułów wykonawczych: Realizowane jest w trzech przypadkach tj. w sytuacji przedawnienia roszczeń po upływie trzech lat od nałożenia kary grzywny (w 2012 r umorzono z tego tytułu 411 tytułów na kwotę 51052,60zł. ), z tytułu śmierci dłużnika (w 2012r. z powyższego powodu umorzono 21 tytułów na kwotę 3840zł.) oraz odpisanych przez sąd z tytułu unieważnienia mandatu karnego ( tj. w 2012r. 3 sprawy na kwotę 600zł.). Umorzenie dokonywane jest przez Prezydenta Miasta na podstawie sporządzonych zestawień w formie postanowienia (tj. uzyskane od komornika po wyczerpaniu procedury komorniczej). Ściągalność bieżąca: Ściągalność bieżąca jest wskaźnikiem określającym ilość realizowanych przychodów z tytułu nałożonych kar grzywny w danym miesiącu roku budżetowego. Tabela nr.5 zawiera zestawienie osiąganej w 2012 roku ściągalności z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy. Tabela nr.5 Ściągalność bieżąca mandatów karnych w 2012 roku z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy roku. Miesiąc Przypis 2012 Wpłaty dot. roku bieżącego Styczeń 22580, ,00 25,33 Luty 27730, ,20 48,76 Marzec 39600, ,00 39,14 Kwiecień 41160, ,30 47,17 Maj 41480, ,66 59,01 Czerwiec 49320, ,26 58,37 Lipiec 34540, ,50 113,97 Sierpień 33310, ,08 85,48 Wrzesień 40140, ,80 69,91 Październik , ,87 55,15 Listopad , ,01 70,23 Grudzień , ,41 83,98 % ściągalności bieżącej

11 Rok , ,09 68,71 Źródło: baza danych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 2012r (program ewidencyjny e-mandat) Zestawienie ogólne: W 2012 roku nałożono 6331 szt. mandatów karnych na ogólną kwotę ,20zł. w tym: z tytułu przejazdu na czerwonym świetle ,00zł. z tytułu przekroczenia prędkości ,00zł. pozostałe ,20zł. Nałożone mandaty w stosunku do planu stanowią 631,00% wykonania. Należy zaznaczyć, że plany mandatowe są wyrazem realizowanych prognoz finansowych oraz nie mogą stanowić podstawy zwiększania represyjnego podejścia funkcjonariuszy wobec sprawców wykroczeń. Wysoki wzrost wykonania jest spowodowany wdrożeniem do pracy nowych narzędzi oddziaływania jakimi są automaty rejestrujące niektóre typy wykroczeń. W latach ubiegłych Straż Miejska w Jeleniej Górze nie obsługiwała wykroczeń drogowych w pełnym zakresie posiadanych uprawnień z powodu braku możliwości sprzętowych. Obecnie jest to realizowane. W 2012 roku wystawiono 1726 tytułów wykonawczych na wartość ,63 zł.

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r.

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.97.123.779 2011.03.01 zm. Dz.U.2011.5.13 art. 71 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony porządku

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo