ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym"

Transkrypt

1 Znak sprawy: /370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym Kompleksowej obsługi serwisowej słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Warszawa, październik 2013 r. 1

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o Zamawiającym Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie /kod pocztowy / przy ul. Podskarbińskiej 25, działając jako Zamawiający, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tel.: , fax: II. Tryb udzielenia zamówienia i wartość zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Wartość zamówienia Wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Oferty częściowe, wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. KaŜdy Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. Forma przekazywania informacji, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu oraz kopii odwołań 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub em z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeŝona jest dla złoŝenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy równieŝ uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a takŝe zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego lub przesyła informację em. 4. Dokument uwaŝa się za złoŝony w terminie, jeŝeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeŝeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania 2

3 zamawiającemu za pomocą faksu - wyłącznie na numer (22) lub em na adres lub V. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: - w zakresie zagadnień dotyczących przedmiotu zamówienia p. Zenon Tarnachowicz - tel , p. ElŜbieta Kuczy tel w zakresie pozostałych elementów postępowania p. GraŜyna Cieślak - tel ; p. Bogusława Kosińska Wencel - tel ; godziny urzędowania: VI. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje moŝliwości wystąpienia zamówień uzupełniających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. Informacje dodatkowe 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: /370/10 ZAP/2013.Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje moŝliwość uzyskania formularza oferty i Załączników nr 2 5 w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych i napraw samochodów słuŝbowych. 2. Wykonawca będzie wykonywał kompleksowe usługi w zakresie: a) przeglądów technicznych, b) napraw mechanicznych, c) napraw elektrycznych, d) usług wulkanizacyjnych, w tym wymiany opon, e) wymiany materiałów eksploatacyjnych poza przeglądem technicznym. 3. Z przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 wyłączone są: 3

4 a) okresowe badania techniczne pojazdów, b) naprawy i przeglądy techniczne pojazdów będących na gwarancji producenta. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ. 5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów, usługi kontroli technicznej samochodów. II. Termin wykonania zamówienia Zamówienie wykonywane będzie od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niŝ od dnia r. do r. ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki ( określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 usług polegających na kompleksowej obsłudze serwisowej samochodów, świadczonych nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości rocznej sum wykazanych usług nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto (wartości dla kaŝdej usługi zamówienia wykazanego w wykazie). 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł 2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący barku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. JeŜeli wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru 4

5 prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z 3 ust 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy, przedstawienia dokumentów wskazanych w Rozdziale III podrozdział II ust. 2 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów. 4. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. II. Wymagane dokumenty Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale III podrozdział I ust 1 SIWZ, Wykonawca składa: 1) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 SIWZ, 2) wykaz wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie - Załącznika nr 3 SIWZ, Za główne usługi Zamawiający uzna, te które spełniają warunek określony w Rozdziale III podrozdział I ust. 1 pkt 2 SIWZ. Dowodami o których mowa powyŝej, są: - poświadczenie, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych okresowych lub ciągłych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, - oświadczenie wykonawcy jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyŝej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedstawienia ww. dowodów. 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi złoŝyć następujące dokumenty: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 SIWZ, 5

6 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 SIWZ. 3. Inne dokumenty, które winien złoŝyć Wykonawca: 3.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 6 SIWZ, 3.2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. 4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale III podrozdział I ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale III podrozdział I ust. 2, zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złoŝenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale III podrozdział II ust. 2 SIWZ dotyczących kaŝdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie (dot. równieŝ spółek cywilnych) muszą złoŝyć: - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie, - kaŝdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w Rozdziale III podrozdział II ust 2, pozostałe składane są wspólnie. Wszystkie dokumenty wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złoŝone łącznie. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złoŝenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przy czym termin na jaki została zawarta nie moŝe być krótszy niŝ termin realizacji zamówienia. 6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w Rozdziale III podrozdział II ust 2 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy 6

7 przed upływem terminu składania ofert zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U poz. 231). JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyŝszego dokumentu, Wykonawca moŝe go zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III. Forma dokumentów 1. Wymagane dokumenty powinny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w Rozdziale III podrozdziale I ust. 3 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które naleŝy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest złoŝenie ich tłumaczenia na język polski. 4. JeŜeli złoŝone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. IV. Opakowanie oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną naleŝy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Warszawa ul. Podskarbińska 25, pok. 422 OFERTA: Kompleksowa obsługa serwisowa słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie numer sprawy /370/10 ZAP/2013 nie otwierać przed dniem r. do godz. 10:30 Koperta zewnętrzna musi zawierać znak identyfikacyjny Wykonawcy (pieczątka firmowa), aby moŝna ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej wpływu do Zamawiającego po terminie wyznaczonym do składania ofert. 7

8 Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy. V. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VI. Tajemnica przedsiębiorstwa JeŜeli Wykonawca zastrzega, Ŝe informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.informacje o zastrzeŝeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŝy podać równieŝ w formularzu oferty. 1. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 4. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących nazwy oraz adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. ROZDZIAŁ IV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty brutto w formularzu ofertowym, wyliczoną w sposób określony w formularzu cenowym część I Załącznik nr 6 SIWZ. 2. Ceny podane w formularzu ofertowym i formularzu cenowym winny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1 SIWZ. 3. Cenę naleŝy określić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na kaŝdym etapie wyliczania. 8

9 4. Ceny zawierają stawkę podatku VAT określoną wyliczoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca jest obowiązany podać w formularzu cenowym (część I Załącznika nr 6 SIWZ) w % wysokość upustu od cen detalicznych brutto części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz wyliczyć wartość części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem udzielonego upustu. W przypadku nieudzielania upustu obowiązany jest to zaznaczyć w formularzu cenowym. Nieudzielanie upustu oznaczone zostanie jako wartość 0%, a w kol. 5 formularza cenowego naleŝy wpisać niezmienioną wartość podaną przez Zamawiającego w kol. 2 formularza cenowego. Ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych nie mogą przekroczyć cen detalicznych brutto części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych z katalogu Inter Cars S.A., pomniejszonych o udzielony przez Wykonawcę upust. Katalog, o którym mowa powyŝej, dostępny jest na stronie internetowej Poziom cen wskazany w wyŝej wymienionym katalogu stanowi jedynie punkt odniesienia i nie stanowi zobowiązania Wykonawcy do nabywania części i materiałów eksploatacyjnych u wyŝej wymienionego sprzedawcy. 6. Zamawiający informuje, iŝ cena oferty brutto wyliczona przez Wykonawcę będzie brana tylko do oceny/porównania złoŝonych ofert. Szacunek ten został sporządzony na potrzeby porównania złoŝonych ofert i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. WiąŜące dla Zamawiającego i Wykonawcy przy realizacji zamówienia są ceny jednostkowe i wielkość upustu w % podana w kolumnie 3 Formularza cenowego (Załącznik nr 6 SIWZ). Wartością umowy będzie wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia. Podane w kolumnie 2 Formularza cenowego ilości przeglądów technicznych/ roboczogodzin przy naprawach/ wartość uŝytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych są wielkościami prognozowanymi na okres realizacji umowy oraz oszacowanymi na podstawie planu poniesionych kosztów w okresie poprzedzającym udzielenie zamówienia.. 7. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, z zastrzeŝeniem iŝ cena oferty nie moŝe być raŝąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złoŝenia oferty z raŝąco niską ceną jest jej odrzucenie - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ V INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, pok. 422, do dnia r. do godziny Oferty złoŝone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą niezwłocznie zwracane zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 9

10 II. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, pok. 422, o godzinie 10:30. III. Publiczne otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a takŝe termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeŝeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). V. Zmiana lub wycofywanie oferty 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. 2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. ROZDZIAŁ VI KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I. Tryb oceny ofert 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, będzie podlegała odrzuceniu. 10

11 II. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena oferty brutto % III. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Cena oferty brutto Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty brutto zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty brutto przyjmuje się wartość podaną w Formularzu ofertowym. Punkty będą liczone według wzoru: Cn P = x 100 (waga kryterium) Cb gdzie: P - ilość punktów w danym kryterium (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) Cn - najniŝsza proponowana cena Cb - cena oferty badanej 2. Wykonawca, który uzyska łącznie najwyŝszą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia. ROZDZIAŁ VII FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. Ogłoszenie o wyniku postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktacje przyznaną ofertom. 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 11

12 zamówienia publicznego moŝe być zawarta. II. Warunki zawarcia umowy 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do: a) podania danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy b) wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdziałem VII podrozdział III SIWZ) c) przedłoŝenia opłaconej polisy / umowy ubezpieczenia OC, na kwotę nie mniejszą niŝ wartość umowy, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 3. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione zastosowanie znajduje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wraz z aktami wykonawczymi na jej podstawie oraz Kodeks Cywilny. III. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 2. Zabezpieczenie moŝe być wniesione: a) w pieniądzu b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie i Centrum Korporacyjne w Warszawie: (kwota zabezpieczenia winna znaleźć się na rachunku przed podpisaniem umowy). 5. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w innej formie, niŝ pienięŝna, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe, nieprzenośne i płatne na kaŝde Ŝądanie. Zamawiający, z wyłączeniem formy pienięŝnej, musi zaakceptować ostateczną treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 12

13 6. Dokument wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, o którym mowa powyŝej naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych pok Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ VIII WZÓR UMOWY Istotne postanowienia, zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 SIWZ. ROZDZIAŁ IX ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zmiana umowy wynikająca z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy moŝe wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 5. Zmiany o charakterze formalnym nie mające wpływu na warunki realizacji umowy (m.in. zmiany adresowe, kontaktowe) nie wymagają aneksu. PowyŜsze zmiany dokonywane będą w formie zawiadomień. ROZDZIAŁ X PODWYKONAWCY 1. Wykonawca w ofercie (Formularzu ofertowym Załącznik Nr 6 SIWZ) wskaŝe jaką część zamówienia powierzy wykonaniu podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2. Uregulowania związane z podwykonawcami przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy - Załącznik Nr 7 SIWZ. ROZDZIAŁ XI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 13

14 Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniŝej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1 Opis przedmiotu zamówienia 2 5 Wzory załączników i oświadczeń 6 Formularz ofertowy 7 Wzór umowy 14

15 Załącznik Nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych i napraw samochodów słuŝbowych: 2. Wykonawca będzie wykonywał kompleksowe usługi w zakresie: a) przeglądów technicznych (zwanych dalej przeglądami ), b) napraw mechanicznych, c) napraw elektrycznych, d) usług wulkanizacyjnych, w tym wymiany opon, e) wymiany materiałów eksploatacyjnych poza przeglądem technicznym. 3.Wykaz samochodów, które będą podlegały usłudze stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 4. Z przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 wyłączone są: a)okresowe badania techniczne pojazdów, b)naprawy i przeglądy techniczne pojazdów będących na gwarancji producenta (wskazane w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia). 5. Okres realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niŝ od 01 stycznia 2014 roku, do 31 grudnia 2016 roku. II. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca będzie wykonywał usługi w Stacji Obsługi, umoŝliwiającej kompleksową diagnostykę samochodów słuŝbowych Zamawiającego, usytuowanej na terenie m.st. Warszawy. Maksymalna odległość siedziby Zamawiającego przy ul. Podskarbińskiej 25 w Warszawie od punktu, w którym będzie realizowana umowa nie moŝe przekroczyć 10 km. PowyŜsza odległość zostanie ustalona za pomocą programu na stronie internetowej jako sugerowana najkrótsza trasa dojazdu samochodem. 2. Wykonywanie napraw i przeglądów sprzętem, narzędziami, przy uŝyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych lub dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu. 3. Wykonywania wszystkich usług fachowo z zachowaniem wysokiej jakości, w pełnym zakresie zgłoszenia wystawionego przez Zamawiającego. 4. Udzielania przedstawicielom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi, okazanie na Ŝądanie wymienionych części, załączanie kopii faktur za materiały i części zamienne (usług wykonanych przez podwykonawców). 5. Przyjmowanie i wydawanie samochodów na stacji obsługi w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy moŝe wyrazić zgodę na wydłuŝenie terminu wykonania naprawy. 6. W przypadku uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres i koszt naprawy. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. III Obowiązki Zamawiającego: 1. Potwierdzanie przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego wykonania usługi i zamontowania części uŝytych do jej wykonania na protokole odbioru. 2. Bezzwłoczne udzielanie Wykonawcy informacji w zakresie: 15

16 a) zaakceptowania kosztorysu naprawy (lub braku zgody); b) zaakceptowania lub braku zgody na naprawę, o której mowa w pkt 1 ppkt 1.7 warunków realizacji zamówienia. Informacja przekazywana przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy Wykonawcy lub nr faksu. IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Warunki realizacji przeglądów technicznych: 1.1. przeglądy techniczne obejmują wykonanie czynności zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla kaŝdej marki i typu pojazdu (wskazanymi w ksiąŝkach przeglądów pojazdów) i obejmują w szczególności: a) wymianę oleju w silniku i podzespołach, b) wymianę filtra oleju, powietrza, paliwa i filtra kabinowego, c) uzupełnienie płynu hamulcowego i chłodniczego, d) sprawdzenie i ewentualną wymianę świec zapłonowych wykonywanie przeglądów technicznych następować będzie z częstotliwością uwzględniającą przebieg pojazdu, bądź czas eksploatacji, przy którym naleŝy wykonać przegląd techniczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania częstszych przeglądów podstawą wykonania przeglądu jest zlecenie otrzymane od Zamawiającego, 1.4. przyjęcie przez Wykonawcę pojazdu do przeglądu musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych, od daty zlecenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust w celu wykonania usługi Zamawiający dostarczy pojazd do właściwej, wskazanej przez Wykonawcę, Stacji Obsługi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeglądu w terminie nie przekraczającym 1 dnia roboczego, od dnia dostarczenia pojazdu do Stacji Obsługi. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na wydłuŝenie terminu wykonania przeglądu w przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu, konieczności dokonania naprawy wykraczającej poza zakres czynności przewidzianych dla przeglądu, przystąpienie do naprawy musi zostać poprzedzone: a) przesłaniem przez Wykonawcę na lub nr faksu, kosztorysu z wyszczególnieniem szacowanych kosztów i zakresu naprawy, zgodnie z ust. 2 pkt 2.3 b) uzyskaniem pisemnej akceptacji ww. kosztorysu przez Zamawiającego (Zamawiający prześle akceptację/lub jej brak, na faks Wykonawcy nr lub ) Z przeprowadzonego przeglądu technicznego Wykonawca sporządzi protokół. 2. Warunki realizacji napraw 2.1. naprawy obejmują naprawy bieŝące samochodów, wykonywane na zlecenie II Oddziału ZUS w Warszawie zgłaszane doraźnie, po wystąpieniu usterek lub uszkodzeń, 2.2. przyjęcie przez Wykonawcę pojazdu do naprawy musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych, od daty zlecenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust

17 2.3. przed wykonaniem usługi naprawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres oraz przedstawi w ciągu 1 dnia roboczego kosztorys, a po jego akceptacji przez Zamawiającego przystąpi do naprawy naprawa zostanie wykonana w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego zaakceptowanego kosztorysu. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, moŝe wyrazić zgodę na wydłuŝenie terminu wykonania naprawy w przypadku braku akceptacji kosztorysu, w szczególności z uwagi na zawyŝony koszt naprawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi w przypadku awarii pojazdu (unieruchomienia) na terenie m.st. Warszawy, Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do nieodpłatnego podjęcia czynności holowania pojazdu Zamawiającego do Stacji Obsługi Wykonawcy z naprawy Wykonawca sporządzi protokół. 3. Części zamienne i materiały uŝyte podczas przeglądów technicznych i napraw muszą być nowe i odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 4. Koszty i ryzyko związane z dostarczeniem części zamiennych i materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na Ŝądanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym, dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych (faktur/rachunków), które będą montowane lub wymienione w samochodach Zamawiającego. 5. Wymontowane (zuŝyte) części zamienne i płyny zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. Na wniosek Zamawiającego powyŝsze części zostaną okazane lub wydane Zamawiającemu. 6. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo do wymiany poszczególnych egzemplarzy samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia na inne, przy nie przekroczeniu ich ogólnej ilości. Zmiany w tym zakresie wymagają formy pisemnej w postaci zgłoszenia, nie powodując konieczności zmiany treści umowy (aneksu). 7. Wykonawca udzieli minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonanie naprawy (robocizna), a na zamontowane części i podzespoły minimum 12 miesięcznej gwarancji (z wyłączeniem normalnego zuŝycia części i podzespołów). Jeśli na zamontowane w ramach naprawy części i podzespoły producent udziela gwarancji dłuŝszej niŝ okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę, dokument gwarancyjny naleŝy przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT. 17

18 Załącznik Nr 2 SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczątka ) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową obsługę serwisową słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej....dnia (miejscowość) (podpis i pieczątka osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy) 18

19 ... Załącznik Nr 3 SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Wykaz głównych usług W zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu opisanym w Rozdziale III podrozdział I ust. 1 pkt 2 SIWZ: Lp. Nazwa i adres zamawiającego Przedmiot usługi Wartość roczna wykonanej usługi brutto Okres realizacji usługi (miesiąc, rok) Podstawa do dysponowania doświadczeniem Do wykazu dołączam dowody potwierdzające, Ŝe usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie /miejscowość, data/ (podpis i pieczątka osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy) 19

20 Załącznik Nr 4 SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczątka ) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową obsługę serwisową słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych....dnia (miejscowość) (podpis i pieczątka osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy) 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa wraz z montaŝem wyposaŝenia 151 pokoi dwuosobowych oraz mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel Zakliczyn: Dostawa fortepianu dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Numer ogłoszenia: 222149-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów 1 z 5 2014-02-12 10:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa najmu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov. 1 z 6 2014-05-16 14:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/ Poznań: Usługi w zakresie gwarancyjnych okresowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 18061-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov. 1 z 5 2013-10-17 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/ Poznań: Usługa w zakresie wykonywania pogwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Wrocław: Sprzątanie posesji wokół domów studenckich UWr. Numer ogłoszenia: 268218-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Znak sprawy: UD-VII-WZP-271-28-2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego I. Zamawiający I.1) Nazwa i adres Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Bardziej szczegółowo