ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym"

Transkrypt

1 Znak sprawy: /370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym Kompleksowej obsługi serwisowej słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Warszawa, październik 2013 r. 1

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o Zamawiającym Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie /kod pocztowy / przy ul. Podskarbińskiej 25, działając jako Zamawiający, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tel.: , fax: II. Tryb udzielenia zamówienia i wartość zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Wartość zamówienia Wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Oferty częściowe, wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. KaŜdy Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. Forma przekazywania informacji, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu oraz kopii odwołań 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub em z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeŝona jest dla złoŝenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy równieŝ uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a takŝe zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego lub przesyła informację em. 4. Dokument uwaŝa się za złoŝony w terminie, jeŝeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeŝeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania 2

3 zamawiającemu za pomocą faksu - wyłącznie na numer (22) lub em na adres lub V. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: - w zakresie zagadnień dotyczących przedmiotu zamówienia p. Zenon Tarnachowicz - tel , p. ElŜbieta Kuczy tel w zakresie pozostałych elementów postępowania p. GraŜyna Cieślak - tel ; p. Bogusława Kosińska Wencel - tel ; godziny urzędowania: VI. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje moŝliwości wystąpienia zamówień uzupełniających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. Informacje dodatkowe 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: /370/10 ZAP/2013.Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje moŝliwość uzyskania formularza oferty i Załączników nr 2 5 w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych i napraw samochodów słuŝbowych. 2. Wykonawca będzie wykonywał kompleksowe usługi w zakresie: a) przeglądów technicznych, b) napraw mechanicznych, c) napraw elektrycznych, d) usług wulkanizacyjnych, w tym wymiany opon, e) wymiany materiałów eksploatacyjnych poza przeglądem technicznym. 3. Z przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 wyłączone są: 3

4 a) okresowe badania techniczne pojazdów, b) naprawy i przeglądy techniczne pojazdów będących na gwarancji producenta. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ. 5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów, usługi kontroli technicznej samochodów. II. Termin wykonania zamówienia Zamówienie wykonywane będzie od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niŝ od dnia r. do r. ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki ( określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 usług polegających na kompleksowej obsłudze serwisowej samochodów, świadczonych nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości rocznej sum wykazanych usług nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto (wartości dla kaŝdej usługi zamówienia wykazanego w wykazie). 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł 2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący barku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. JeŜeli wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru 4

5 prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z 3 ust 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy, przedstawienia dokumentów wskazanych w Rozdziale III podrozdział II ust. 2 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów. 4. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. II. Wymagane dokumenty Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale III podrozdział I ust 1 SIWZ, Wykonawca składa: 1) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 SIWZ, 2) wykaz wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie - Załącznika nr 3 SIWZ, Za główne usługi Zamawiający uzna, te które spełniają warunek określony w Rozdziale III podrozdział I ust. 1 pkt 2 SIWZ. Dowodami o których mowa powyŝej, są: - poświadczenie, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych okresowych lub ciągłych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, - oświadczenie wykonawcy jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyŝej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedstawienia ww. dowodów. 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi złoŝyć następujące dokumenty: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 SIWZ, 5

6 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 SIWZ. 3. Inne dokumenty, które winien złoŝyć Wykonawca: 3.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 6 SIWZ, 3.2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. 4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale III podrozdział I ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale III podrozdział I ust. 2, zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złoŝenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale III podrozdział II ust. 2 SIWZ dotyczących kaŝdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie (dot. równieŝ spółek cywilnych) muszą złoŝyć: - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie, - kaŝdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w Rozdziale III podrozdział II ust 2, pozostałe składane są wspólnie. Wszystkie dokumenty wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złoŝone łącznie. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złoŝenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przy czym termin na jaki została zawarta nie moŝe być krótszy niŝ termin realizacji zamówienia. 6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w Rozdziale III podrozdział II ust 2 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy 6

7 przed upływem terminu składania ofert zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U poz. 231). JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyŝszego dokumentu, Wykonawca moŝe go zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III. Forma dokumentów 1. Wymagane dokumenty powinny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w Rozdziale III podrozdziale I ust. 3 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które naleŝy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest złoŝenie ich tłumaczenia na język polski. 4. JeŜeli złoŝone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. IV. Opakowanie oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną naleŝy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Warszawa ul. Podskarbińska 25, pok. 422 OFERTA: Kompleksowa obsługa serwisowa słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie numer sprawy /370/10 ZAP/2013 nie otwierać przed dniem r. do godz. 10:30 Koperta zewnętrzna musi zawierać znak identyfikacyjny Wykonawcy (pieczątka firmowa), aby moŝna ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej wpływu do Zamawiającego po terminie wyznaczonym do składania ofert. 7

8 Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy. V. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VI. Tajemnica przedsiębiorstwa JeŜeli Wykonawca zastrzega, Ŝe informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.informacje o zastrzeŝeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŝy podać równieŝ w formularzu oferty. 1. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 4. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących nazwy oraz adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. ROZDZIAŁ IV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty brutto w formularzu ofertowym, wyliczoną w sposób określony w formularzu cenowym część I Załącznik nr 6 SIWZ. 2. Ceny podane w formularzu ofertowym i formularzu cenowym winny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1 SIWZ. 3. Cenę naleŝy określić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na kaŝdym etapie wyliczania. 8

9 4. Ceny zawierają stawkę podatku VAT określoną wyliczoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca jest obowiązany podać w formularzu cenowym (część I Załącznika nr 6 SIWZ) w % wysokość upustu od cen detalicznych brutto części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz wyliczyć wartość części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem udzielonego upustu. W przypadku nieudzielania upustu obowiązany jest to zaznaczyć w formularzu cenowym. Nieudzielanie upustu oznaczone zostanie jako wartość 0%, a w kol. 5 formularza cenowego naleŝy wpisać niezmienioną wartość podaną przez Zamawiającego w kol. 2 formularza cenowego. Ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych nie mogą przekroczyć cen detalicznych brutto części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych z katalogu Inter Cars S.A., pomniejszonych o udzielony przez Wykonawcę upust. Katalog, o którym mowa powyŝej, dostępny jest na stronie internetowej Poziom cen wskazany w wyŝej wymienionym katalogu stanowi jedynie punkt odniesienia i nie stanowi zobowiązania Wykonawcy do nabywania części i materiałów eksploatacyjnych u wyŝej wymienionego sprzedawcy. 6. Zamawiający informuje, iŝ cena oferty brutto wyliczona przez Wykonawcę będzie brana tylko do oceny/porównania złoŝonych ofert. Szacunek ten został sporządzony na potrzeby porównania złoŝonych ofert i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. WiąŜące dla Zamawiającego i Wykonawcy przy realizacji zamówienia są ceny jednostkowe i wielkość upustu w % podana w kolumnie 3 Formularza cenowego (Załącznik nr 6 SIWZ). Wartością umowy będzie wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia. Podane w kolumnie 2 Formularza cenowego ilości przeglądów technicznych/ roboczogodzin przy naprawach/ wartość uŝytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych są wielkościami prognozowanymi na okres realizacji umowy oraz oszacowanymi na podstawie planu poniesionych kosztów w okresie poprzedzającym udzielenie zamówienia.. 7. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, z zastrzeŝeniem iŝ cena oferty nie moŝe być raŝąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złoŝenia oferty z raŝąco niską ceną jest jej odrzucenie - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ V INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, pok. 422, do dnia r. do godziny Oferty złoŝone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą niezwłocznie zwracane zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 9

10 II. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, pok. 422, o godzinie 10:30. III. Publiczne otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a takŝe termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeŝeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). V. Zmiana lub wycofywanie oferty 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. 2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. ROZDZIAŁ VI KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I. Tryb oceny ofert 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, będzie podlegała odrzuceniu. 10

11 II. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena oferty brutto % III. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Cena oferty brutto Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty brutto zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty brutto przyjmuje się wartość podaną w Formularzu ofertowym. Punkty będą liczone według wzoru: Cn P = x 100 (waga kryterium) Cb gdzie: P - ilość punktów w danym kryterium (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) Cn - najniŝsza proponowana cena Cb - cena oferty badanej 2. Wykonawca, który uzyska łącznie najwyŝszą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia. ROZDZIAŁ VII FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. Ogłoszenie o wyniku postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktacje przyznaną ofertom. 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 11

12 zamówienia publicznego moŝe być zawarta. II. Warunki zawarcia umowy 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do: a) podania danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy b) wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (zgodnie z Rozdziałem VII podrozdział III SIWZ) c) przedłoŝenia opłaconej polisy / umowy ubezpieczenia OC, na kwotę nie mniejszą niŝ wartość umowy, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 3. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione zastosowanie znajduje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wraz z aktami wykonawczymi na jej podstawie oraz Kodeks Cywilny. III. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 2. Zabezpieczenie moŝe być wniesione: a) w pieniądzu b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie i Centrum Korporacyjne w Warszawie: (kwota zabezpieczenia winna znaleźć się na rachunku przed podpisaniem umowy). 5. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w innej formie, niŝ pienięŝna, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe, nieprzenośne i płatne na kaŝde Ŝądanie. Zamawiający, z wyłączeniem formy pienięŝnej, musi zaakceptować ostateczną treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 12

13 6. Dokument wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, o którym mowa powyŝej naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych pok Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ VIII WZÓR UMOWY Istotne postanowienia, zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 SIWZ. ROZDZIAŁ IX ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zmiana umowy wynikająca z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy moŝe wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 5. Zmiany o charakterze formalnym nie mające wpływu na warunki realizacji umowy (m.in. zmiany adresowe, kontaktowe) nie wymagają aneksu. PowyŜsze zmiany dokonywane będą w formie zawiadomień. ROZDZIAŁ X PODWYKONAWCY 1. Wykonawca w ofercie (Formularzu ofertowym Załącznik Nr 6 SIWZ) wskaŝe jaką część zamówienia powierzy wykonaniu podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2. Uregulowania związane z podwykonawcami przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy - Załącznik Nr 7 SIWZ. ROZDZIAŁ XI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 13

14 Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniŝej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1 Opis przedmiotu zamówienia 2 5 Wzory załączników i oświadczeń 6 Formularz ofertowy 7 Wzór umowy 14

15 Załącznik Nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych i napraw samochodów słuŝbowych: 2. Wykonawca będzie wykonywał kompleksowe usługi w zakresie: a) przeglądów technicznych (zwanych dalej przeglądami ), b) napraw mechanicznych, c) napraw elektrycznych, d) usług wulkanizacyjnych, w tym wymiany opon, e) wymiany materiałów eksploatacyjnych poza przeglądem technicznym. 3.Wykaz samochodów, które będą podlegały usłudze stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 4. Z przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 wyłączone są: a)okresowe badania techniczne pojazdów, b)naprawy i przeglądy techniczne pojazdów będących na gwarancji producenta (wskazane w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia). 5. Okres realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niŝ od 01 stycznia 2014 roku, do 31 grudnia 2016 roku. II. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca będzie wykonywał usługi w Stacji Obsługi, umoŝliwiającej kompleksową diagnostykę samochodów słuŝbowych Zamawiającego, usytuowanej na terenie m.st. Warszawy. Maksymalna odległość siedziby Zamawiającego przy ul. Podskarbińskiej 25 w Warszawie od punktu, w którym będzie realizowana umowa nie moŝe przekroczyć 10 km. PowyŜsza odległość zostanie ustalona za pomocą programu na stronie internetowej jako sugerowana najkrótsza trasa dojazdu samochodem. 2. Wykonywanie napraw i przeglądów sprzętem, narzędziami, przy uŝyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zalecanych lub dopuszczonych przez producentów dla danej marki i typu pojazdu. 3. Wykonywania wszystkich usług fachowo z zachowaniem wysokiej jakości, w pełnym zakresie zgłoszenia wystawionego przez Zamawiającego. 4. Udzielania przedstawicielom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi, okazanie na Ŝądanie wymienionych części, załączanie kopii faktur za materiały i części zamienne (usług wykonanych przez podwykonawców). 5. Przyjmowanie i wydawanie samochodów na stacji obsługi w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy moŝe wyrazić zgodę na wydłuŝenie terminu wykonania naprawy. 6. W przypadku uszkodzeń ujawnionych podczas obsługi technicznej, które nie zostały wyszczególnione w zleceniu, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres i koszt naprawy. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w wyniku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. III Obowiązki Zamawiającego: 1. Potwierdzanie przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego wykonania usługi i zamontowania części uŝytych do jej wykonania na protokole odbioru. 2. Bezzwłoczne udzielanie Wykonawcy informacji w zakresie: 15

16 a) zaakceptowania kosztorysu naprawy (lub braku zgody); b) zaakceptowania lub braku zgody na naprawę, o której mowa w pkt 1 ppkt 1.7 warunków realizacji zamówienia. Informacja przekazywana przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy Wykonawcy lub nr faksu. IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Warunki realizacji przeglądów technicznych: 1.1. przeglądy techniczne obejmują wykonanie czynności zgodnie z wymogami i zaleceniami producentów dla kaŝdej marki i typu pojazdu (wskazanymi w ksiąŝkach przeglądów pojazdów) i obejmują w szczególności: a) wymianę oleju w silniku i podzespołach, b) wymianę filtra oleju, powietrza, paliwa i filtra kabinowego, c) uzupełnienie płynu hamulcowego i chłodniczego, d) sprawdzenie i ewentualną wymianę świec zapłonowych wykonywanie przeglądów technicznych następować będzie z częstotliwością uwzględniającą przebieg pojazdu, bądź czas eksploatacji, przy którym naleŝy wykonać przegląd techniczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania częstszych przeglądów podstawą wykonania przeglądu jest zlecenie otrzymane od Zamawiającego, 1.4. przyjęcie przez Wykonawcę pojazdu do przeglądu musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych, od daty zlecenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust w celu wykonania usługi Zamawiający dostarczy pojazd do właściwej, wskazanej przez Wykonawcę, Stacji Obsługi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeglądu w terminie nie przekraczającym 1 dnia roboczego, od dnia dostarczenia pojazdu do Stacji Obsługi. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na wydłuŝenie terminu wykonania przeglądu w przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu, konieczności dokonania naprawy wykraczającej poza zakres czynności przewidzianych dla przeglądu, przystąpienie do naprawy musi zostać poprzedzone: a) przesłaniem przez Wykonawcę na lub nr faksu, kosztorysu z wyszczególnieniem szacowanych kosztów i zakresu naprawy, zgodnie z ust. 2 pkt 2.3 b) uzyskaniem pisemnej akceptacji ww. kosztorysu przez Zamawiającego (Zamawiający prześle akceptację/lub jej brak, na faks Wykonawcy nr lub ) Z przeprowadzonego przeglądu technicznego Wykonawca sporządzi protokół. 2. Warunki realizacji napraw 2.1. naprawy obejmują naprawy bieŝące samochodów, wykonywane na zlecenie II Oddziału ZUS w Warszawie zgłaszane doraźnie, po wystąpieniu usterek lub uszkodzeń, 2.2. przyjęcie przez Wykonawcę pojazdu do naprawy musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych, od daty zlecenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust

17 2.3. przed wykonaniem usługi naprawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres oraz przedstawi w ciągu 1 dnia roboczego kosztorys, a po jego akceptacji przez Zamawiającego przystąpi do naprawy naprawa zostanie wykonana w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego zaakceptowanego kosztorysu. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, moŝe wyrazić zgodę na wydłuŝenie terminu wykonania naprawy w przypadku braku akceptacji kosztorysu, w szczególności z uwagi na zawyŝony koszt naprawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi w przypadku awarii pojazdu (unieruchomienia) na terenie m.st. Warszawy, Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do nieodpłatnego podjęcia czynności holowania pojazdu Zamawiającego do Stacji Obsługi Wykonawcy z naprawy Wykonawca sporządzi protokół. 3. Części zamienne i materiały uŝyte podczas przeglądów technicznych i napraw muszą być nowe i odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. 4. Koszty i ryzyko związane z dostarczeniem części zamiennych i materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na Ŝądanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym, dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych (faktur/rachunków), które będą montowane lub wymienione w samochodach Zamawiającego. 5. Wymontowane (zuŝyte) części zamienne i płyny zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. Na wniosek Zamawiającego powyŝsze części zostaną okazane lub wydane Zamawiającemu. 6. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo do wymiany poszczególnych egzemplarzy samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia na inne, przy nie przekroczeniu ich ogólnej ilości. Zmiany w tym zakresie wymagają formy pisemnej w postaci zgłoszenia, nie powodując konieczności zmiany treści umowy (aneksu). 7. Wykonawca udzieli minimum 6 miesięcznej gwarancji na wykonanie naprawy (robocizna), a na zamontowane części i podzespoły minimum 12 miesięcznej gwarancji (z wyłączeniem normalnego zuŝycia części i podzespołów). Jeśli na zamontowane w ramach naprawy części i podzespoły producent udziela gwarancji dłuŝszej niŝ okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę, dokument gwarancyjny naleŝy przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT. 17

18 Załącznik Nr 2 SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczątka ) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową obsługę serwisową słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej....dnia (miejscowość) (podpis i pieczątka osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy) 18

19 ... Załącznik Nr 3 SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Wykaz głównych usług W zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu opisanym w Rozdziale III podrozdział I ust. 1 pkt 2 SIWZ: Lp. Nazwa i adres zamawiającego Przedmiot usługi Wartość roczna wykonanej usługi brutto Okres realizacji usługi (miesiąc, rok) Podstawa do dysponowania doświadczeniem Do wykazu dołączam dowody potwierdzające, Ŝe usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie /miejscowość, data/ (podpis i pieczątka osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy) 19

20 Załącznik Nr 4 SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczątka ) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową obsługę serwisową słuŝbowych samochodów osobowych i cięŝarowych w II Oddziale ZUS w Warszawie niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych....dnia (miejscowość) (podpis i pieczątka osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo