Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Metodyki badania zdolności kredytowej klienta detalicznego (tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwały nr 520/2014 Zarządu PLUS BANK S.A z dnia r.) Wymogi dotyczące dokumentów. Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów 1. Bank akceptuje wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu, za który uznaje się: 1) oryginał wyciągu/potwierdzenia przelewu poświadczony pieczątką instytucji (BANK, SKOK) i podpisami osób upoważnionych do wystawienia takich dokumentów, 2) oryginał wyciągu/potwierdzenie przelewu bez pieczątki instytucji (BANK, SKOK) i podpisu osób upoważnionych do wystawienia takich dokumentów pod warunkiem, że dokument ten w swoim zakresie zawiera informację, że jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga pieczątki ani podpisu; przykładowe akceptowalne klauzule jakie mogą pojawić się na wyciągu/potwierdzeniu przelewu: a) Ten dokument jest wydrukiem komputerowym. Nie wymaga pieczątki ani podpisu, b) Dokument jest wydrukiem komputerowym nie wymaga podpisu zleceniodawcy ani reprezentanta Banku, c) Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga uwierzytelnienia, d) Wygenerowane elektroniczne potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy PrawoBankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).nie wymaga podpisu ani stempla, e) Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002, nr 72, poz. 665 z późn.zm.). Nie wymaga pieczątki ani podpisu, f) Dokument wygenerowany elektronicznie na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 140 z 1997r., poz. 939 ze zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla. 3) wyciąg internetowy, wyciąg otrzymywany drogą pocztową lub potwierdzenie przelewu, który w swoim zakresie nie zawiera pieczątki i podpisu osób wystawiających dokument oraz klauzul zawierających informację, że dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga pieczątki oraz podpisu pod warunkiem: a) dostarczenia przez wnioskodawcę/poręczyciela umowy konta lub okazania karty płatniczej do konta wystawionej na właściciela rachunku (pracownik Banku/Partner zobligowany jest do umieszczenia na wyciągu klauzuli okazano do wglądu kartę płatniczą, dane identyfikacyjne zgodne z danymi widniejącymi na dokumentach potwierdzających tożsamość oraz podpis pracownika Banku/Partnera i data) lub

2 b) wydrukowania dokumentów w obecności pracownika Banku/Partnera (pracownik Banku/Partner zobligowany jest do umieszczenia na wyciągu/potwierdzeniu przelewu klauzuli wydruk z konta wykonano w mojej obecności oraz podpis pracownika Banku/pracownika CSA i data). 2. Na zaświadczeniu o zatrudnieniu i dochodach powinna widnieć czytelna pieczątka firmowa oraz czytelna pieczątka imienna i podpis osoby wystawiającej lub w przypadku braku pieczątki osoby wystawiającej jej czytelny podpis (tj. imię i nazwisko), przy czym w przypadku, gdy pieczątka firmowa zawiera imię i nazwisko właściciela firmy można zaakceptować zaświadczenie z samym nazwiskiem właściciela lub parafką właściciela z dopiskiem właściciel. 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach: 1) wypełniane na druku PLUS BANK S.A. powinno zawierać wszystkie dane wymagane do wypełnienia, przy czym akceptowalne jest zaświadczenie, które posiada braki w zakresie: a) kwoty netto albo brutto w przypadku kredytu hipotecznego, b) zajmowanego stanowiska ale tylko w przypadku wnioskodawcy/poręczyciela uzyskującego dochód z tytułu umowy zlecenia/kontraktu/o dzieło, 2) wypełnione na obcym druku (z zastrzeżeniem ust. 4) powinno w szczególności zawierać informacje dotyczące: a) danych wnioskodawcy/poręczyciela: imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i nr dowodu osobistego, b) danych pracodawcy, tj. nazwę, adres, numer NIP (mogą być zamieszczone na pieczęci firmowej), c) okresu na jaki została zawarta umowa (np. umowa na czas określony z podaniem daty końca zatrudnienia, umowa na czas nieokreślony), d) zajmowanego stanowiska pracy, e) wysokości wynagrodzenia brutto lub netto za okres ostatnich 3 miesięcy, f) daty wystawienia, g) o występujących zajęciach egzekucyjnych i innych obciążeniach wynagrodzenia, h) czy pracownik znajduje się/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia lub w okresie próbnym, i) czy zakład pracy jest/nie jest w stanie likwidacji, bądź upadłości. 4. Akceptowalne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wypełnione na obcym druku, które: 1) zawiera braki w zakresie zajmowanego stanowiska ale tylko w przypadku wnioskodawcy/poręczyciela uzyskującego dochód z tytułu umowy zlecenia/kontraktu/o dzieło, 2) w swoim zakresie nie posiada następujących pól do wypełnienia: a) czy pracownik znajduje się/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia lub w okresie próbnym, pod warunkiem, że informacje te telefonicznie zostaną potwierdzone w zakładzie pracy, 2

3 b) informacji czy zakład pracy jest/nie jest w stanie likwidacji bądź upadłości pod warunkiem, że informacje te zostaną telefonicznie potwierdzone w zakładzie pracy, przy czym nie ma konieczności weryfikacji tych danych z pracodawcą, jeżeli wnioskodawca/poręczyciel zatrudniony jest w: - jednostkach (organach) państwowych / administracji rządowej, np.: służbach mundurowych tj: wojsku, straży pożarnej, straży granicznej, policji, Urzędzie Skarbowym lub Izbie Skarbowej, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Poczcie Polskiej, - jednostkach (organach) administracji samorządowej np. Urząd Miasta, Urząd Gminy, przedszkola miejskie, szkoły publiczne, szpital miejski itp., - instytucjach kościelnych, - podmiotach z grupy Polsat lub Cyfrowy Polsat, - Polkomtel Sp. z o.o. lub Polkomtel Business Development Sp. z o.o., - Liberty Poland S.A., - Inwestycje Polskie Sp. z o.o., - Polskie Nieruchomości Sp. z o.o., - Redefine Sp. z o.o. 5. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 w pkt 2) każdorazowo: 1) pracownik wprowadzający do SOWK, e-sowk dane na podstawie dokumentów źródłowych zobligowany jest wpisać informację, że zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu zawiera braki, o których mowa w ust.4 w pkt 2), 2) pracownik CWK zobligowany jest wpisać w SOWK informację, że brakujące dane zostały potwierdzone telefonicznie bądź też nie, a w przypadku pozytywnej weryfikacji wpisuje zakres potwierdzonych danych tj: informację, że zakład pracy nie znajduje się w likwidacji ani upadłość, pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia lub w okresie próbnym, 3) pracownik DK zobligowany jest potwierdzić zakres brakujących informacji oraz w przypadku pozytywnej weryfikacji sporządzić notatkę nt. zakresu potwierdzonych informacji i dołączyć ją do dokumentacji kredytowej. 6. Akceptowalne braki w zaświadczeniu o zatrudnieniu i dochodach, o których mowa w ust. 3 w pkt. 1) dotyczą również oświadczeń wnioskodawcy/poręczyciela o zatrudnieniu i dochodach oraz braku zaległości podatkowych. 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oraz oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oraz braku zaległości podatkowych ważne jest 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia, przy czym dzień wystawienia uznaje się jako dzień zerowy. 8. Na PIT-11 powinna widnieć czytelna pieczątka imienna i podpis osoby wystawiającej lub w przypadku braku pieczątki osoby wystawiającej jej czytelny podpis (tj. imię i nazwisko). 9. Wszystkie przedstawione przez wnioskodawcę/poręczyciela dokumenty potwierdzające dochód muszą być aktualne/ważne na dzień podpisania wniosku 3

4 kredytowego. L.p. Źródło dochodu Wymogi formalne Wymagane dokumenty 1. Umowa o pracę, stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania, powołania lub umowy członkowskiej: a) na czas nieokreślony, b) na czas określony, c) na zastępstwo, d) o charakterze sezonowym. 1. Staż w aktualnym miejscu pracy wynosi minimum 3 miesiące na dzień przyjęcia wniosku kredytowego (wraz z uwzględnieniem okresu umowy o pracę zawartej na okres próbny, zastępstwo) przy czym w przypadku zmiany organizacyjno prawnej pracodawcy (przejęcie zakładu pracy przez inny zakład, zmiana formy prawnej) - jako początek okresu zatrudnienia można przyjąć datę rozpoczęcia stosunku pracy w zakładzie przed zmianą pod warunkiem, że fakt ten zostanie udokumentowany poprzez np. wskazanie w dokumencie potwierdzającym dochód, że doszło do przejęcia zakładu pracy przez inny zakład lub do zmiany formy prawnej, pod którą działa pracodawca. 2. Jeżeli wnioskodawca/poręczyciel nie spełnia wymogu minimalnego okresu uzyskiwania dochodu dopuszcza się akceptację takiego dochodu pod warunkiem spełnienia jednego z 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) załącznik nr 4a lub 4b 1 do Metodyki. 2. Dopuszcza się uznanie zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach wystawionego za okres krótszy niż określony wymogami Metodyki w przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę/poręczyciela wyciągów z konta lub potwierdzeń przelewu potwierdzających wysokość uzyskiwanego dochodu w okresie wymaganym Metodyką. 1 W zależności od rodzaju wnioskowanego produktu kredytowego. 4

5 poniższych warunków: 1) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy o pracę był zatrudniony u tego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia/o dzieło lub kontraktu (jako datę rozpoczęcia stosunku pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy zlecenia/o dzieło lub pierwszego podpisanego kontraktu) oraz: a) minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel udokumentuje zawarte umowy zlecenia/ o dzieło lub kontrakty poprzez przedstawienie co najmniej ostatniej umowy zlecenia/o dzieło lub ostatniego kontraktu zawartej/zawartego na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której/którego wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela, c) pomiędzy umowami nie wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, 2) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy o pracę z obecnym pracodawcą 5

6 zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (na podstawie umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub kontraktu), na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy w okresie, gdy zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (jako datę rozpoczęcia stosunku pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub pierwszego podpisanego kontraktu) oraz: a) minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę z obecnym pracodawcą wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel udokumentuje zawarte umowy/kontrakty z firmą pośredniczącą poprzez przedstawienie co najmniej ostatniej umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub ostatniego kontraktu zawartej/zawartego na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której/którego wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela lub c) w dokumencie 6

7 potwierdzającym dochód będzie wskazane, że wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy o pracę zatrudniony był przez firmę pośredniczącą, na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy wraz ze wskazaniem daty zatrudnienia, d) pomiędzy umowami nie było przerwy w zatrudnieniu. 2. Diety 1. W celu wyliczenia dochodu z tytułu diet do badania zdolności kredytowej należy: 1) wyznaczyć średnią wartość dochodu z tytuły diet w okresie ostatnich 3 miesięcy na podstawie analizy wpływów na konto/potwierdzeń przelewu (wartość średnia oznaczana jest w dalszej części jako AV), 2) wyznaczyć minimalną wartość dochodu z tytuły diet w okresie ostatnich 3 miesięcy na podstawie analizy wpływów na konto/potwierdzeń przelewu (wartość minimalna oznaczana jest w dalszej części jako M), 3) wyznaczyć wskaźnik zmienności dochodów z tytułu diet Z zdefiniowany: 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) - załącznik nr 4a lub 4b 2 do Metodyki. 2. Wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu z widocznymi wpływami z tytułu diet. 1. Dopuszcza się uznanie zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach wystawionego za okres krótszy niż określony wymogami Metodyki w przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę/poręczyciela wyciągów z konta lub potwierdzeń przelewu potwierdzających wysokość uzyskiwanego dochodu w okresie wymaganym Metodyką. 2 W zależności od rodzaju wnioskowanego produktu kredytowego. 7

8 AV M Z AV 4) wyliczyć średni ważony dochód z tytułu diet DW zdefiniowany: DW 2 Z M (1 2 Z) AV Wówczas jako wartość dochodu z tytułu diety do badania zdolności kredytowej należy przyjąć większą z dwóch wartości: M i DW. Przykład: Z wyciągu z konta wynika, że wnioskodawca/poręczyciel w analizowanych miesiącach otrzymywał diety w następującej wysokości: I 600 PLN PLN= PLN, II PLN, III 500 PLN PLN = 700 PLN AV = PLN PLN PLN = PLN/3 = PLN M = 700 PLN Z = 0, DW = 2 0, (1-2 0,417) = 0, (1 0,83) = (0,17) = = 785 PLN 8

9 3. Kontrakt menedżerski, kontrakt zawodowy dla: a) nauczycieli, Do badania zdolności należy przyjąć większą z dwóch wartości: M = 700 PLN DW = 785 PLN Czyli do analizy zdolności kredytowej należy uwzględnić diety w wysokości 785 PLN. 2. W sytuacji, gdy obecne dochody są z okresu krótszego niż 3 miesiące ale nie krótszego niż miesiąc dopuszcza się możliwość uwzględnienia w algorytmie wyliczenia dochodu dochodów uzyskiwanych z umowy zlecenia/o działo lub kontraktu poprzedzającej/poprzedzającego obecną umowę (dotyczy tego samego pracodawcy) pod warunkiem, że pomiędzy umowami nie było przerwy w zatrudnieniu. 3. Zasada, o której mowa w ust. 2 dotyczy również sytuacji, w której wnioskodawca/poręczyciel zatrudniony był przez firmę pośredniczącą a obecnie zatrudniony jest przez pracodawcę, na rzecz której świadczył usługi w okresie, gdy zatrudniony był przez firmę pośredniczącą. 1. Staż w aktualnym miejscu pracy wynosi minimum 3 miesiące na dzień przyjęcia wniosku 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) załącznik nr 4a lub 4b 3 do Metodyki, wystawiane przez podmiot, z którym kontrakt zawodowy/kontrakt menedżerski został zawarty lub 3 W zależności od rodzaju wnioskowanego produktu kredytowego. 9

10 b) dziennikarzy, c) marynarzy, d) lekarzy, e) pielęgniarek, f) aktorów, g) sportowców, h) służb mundurowych, i) prawników, j) farmaceutów. kredytowego przy czym jeżeli wnioskodawca/poręczyciel zawiera bez przerwy kolejne kontrakty z tym samym pracodawcą za datę rozpoczęcia pracy można uznać datę pierwszego zawartego z danym podmiotem kontraktu. 2. Jeżeli wnioskodawca/poręczyciel nie spełnia wymogu minimalnego okresu uzyskiwania dochodu dopuszcza się akceptację takiego dochodu pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków: 1) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem kontraktu był zatrudniony u niego na podstawie umowy o pracę/zlecenia lub umowy o dzieło (jako datę rozpoczęcia pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy o pracę/zlecenia lub umowy o dzieło) oraz: a) minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu kontraktu wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel udokumentuje zawarte umowy o pracę/zlecenia lub umowy o dzieło poprzez przedstawienie co najmniej ostatniej umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy 2. wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu z widocznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia z zakładu pracy za ostanie 3 miesiące wraz z umowami kontraktu potwierdzającymi fakt uzyskiwania dochodów w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego. 3. W przypadku marynarzy dodatkowo wymagana jest książeczka marynarska. 4. Dopuszcza się uznanie zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach wystawionego za okres krótszy niż określony wymogami Metodyki w przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę/poręczyciela wyciągów z konta lub potwierdzeń przelewu potwierdzających wysokość uzyskiwanego dochodu w okresie wymaganym Metodyką. 10

11 o dzieło zawartej na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela, c) pomiędzy umowami nie wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, 2) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem kontraktu z obecnym pracodawcą zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (na podstawie umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub kontraktu), na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy w okresie, gdy zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (jako datę rozpoczęcia pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy o pracę/zlecenia/ o dzieło lub pierwszego podpisanego kontraktu) oraz: a) minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu kontraktu z obecnym pracodawcą wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel udokumentuje zawarte umowy/kontrakty z firmą pośredniczącą poprzez przedstawienie co najmniej 11

12 ostatniej umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub ostatniego kontraktu zawartej/zawartego na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której/którego wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela lub c) w dokumencie potwierdzającym dochód będzie wskazane, że wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem kontraktu zatrudniony był przez firmę pośredniczącą, na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy wraz ze wskazaniem daty zatrudnienia, d) pomiędzy umowami nie było przerwy w zatrudnieniu. 3. W przypadku, gdy wnioskodawca/poręczyciel dostarczy wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu wraz z umowami do analizy zdolności kredytowej należy przyjąć średniomiesięczny dochód wyliczony z wpływów na konto/potwierdzeń przelewów. 4. Kontrakt powinien zawierać datę rozpoczęcia i wygaśnięcia kontraktu. 12

13 4. Umowa o dzieło, umowa zlecenie 1. Staż w aktualnym miejscu pracy wynosi minimum 6 miesięcy na dzień przyjęcia wniosku kredytowego przy czym jeżeli wnioskodawca/poręczyciel zawiera bez przerwy kolejne umowy zlecenia/o dzieło z tym samym zleceniodawcą za datę rozpoczęcia pracy można uznać datę pierwszej zawartej z danym podmiotem umowy zlecenia/o dzieło. 2. Jeżeli wnioskodawca/poręczyciel nie spełnia wymogu minimalnego okresu uzyskiwania dochodu dopuszcza się akceptację takiego dochodu pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków: 1) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy o dzieło był zatrudniony u tego zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę/zlecenia lub kontraktu (jako datę rozpoczęcia pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy o pracę/zlecenia lub pierwszego podpisanego kontraktu) oraz: a) minimalny okres 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu o dochodach (oryginał) załącznik nr 4a lub 4b 4 do Metodyki, wystawione przez podmiot, z którym umowa zlecenie/o działo została zawarta lub 2. wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu z widocznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia z zakładu pracy za ostanie 6 miesięcy wraz z umowami zlecenia/o dzieło potwierdzającymi fakt uzyskiwania dochodów w okresie ostatnich 6 miesięcy potwierdzających złożenie wniosku kredytowego. 3. Dopuszcza się uznanie zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach wystawionego za okres krótszy niż określony wymogami Metodyki w przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę/poręczyciela wyciągów z konta lub potwierdzeń przelewu potwierdzających wysokość uzyskiwanego dochodu w okresie wymaganym Metodyką. 4 W zależności od rodzaju wnioskowanego produktu kredytowego. 13

14 uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o dzieło wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel udokumentuje zawarte umowy o pracę lub umowy zlecenia lub kontrakty poprzez przedstawienie co najmniej ostatniej umowy o pracę/zlecenia lub ostatniego kontraktu zawartej/zawartego na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której/którego wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela, c) pomiędzy umowami nie wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, 2) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy zlecenia był zatrudniony u tego pracodawcy na podstawie umowy o pracę/o dzieło lub kontraktu (jako datę rozpoczęcia pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy o pracę/o dzieło lub pierwszego podpisanego kontraktu) oraz: a) minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu umowy zlecenia wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel 14

15 udokumentuje zawarte umowy o pracę/o dzieło lub kontrakty poprzez przedstawienie co najmniej ostatniej umowy o pracę/o dzieło lub ostatniego kontraktu zawartej/zawartego na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której/którego wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela, c) pomiędzy umowami nie wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, 3) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy o dzieło z obecnym pracodawcą zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (na podstawie umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub kontraktu), na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy w okresie, gdy zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (jako datę rozpoczęcia pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub pierwszego podpisanego kontraktu) oraz: a) minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o dzieło z 15

16 obecnym pracodawcą wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel udokumentuje zawarte umowy/kontrakty z firmą pośredniczącą poprzez przedstawienie co najmniej ostatniej umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub ostatniego kontraktu zawartej/zawartego na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której/którego wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela lub c) w dokumencie potwierdzającym dochód będzie wskazane, że wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy o dzieło zatrudniony był przez firmę pośredniczącą, na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy wraz ze wskazaniem daty zatrudnienia, d) pomiędzy umowami nie było przerwy w zatrudnieniu, 4) wnioskodawca/poręczyciel przed podpisaniem umowy zlecenia z obecnym pracodawcą zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (na podstawie 16

17 umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub kontraktu), na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy w okresie, gdy zatrudniony był przez firmę pośredniczącą (jako datę rozpoczęcia pracy można przyjąć datę pierwszej podpisanej umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub pierwszego podpisanego kontraktu) oraz: a) minimalny okres uzyskiwania dochodu z tytułu umowy zlecenia z obecnym pracodawcą wynosi 1 miesiąc, b) wnioskodawca/poręczyciel udokumentuje zawarte umowy/kontrakty z firmą pośredniczącą poprzez przedstawienie co najmniej ostatniej umowy o pracę/zlecenia/o dzieło lub ostatniego kontraktu zawartej/zawartego na okres przynajmniej 2 miesięcy, z której/którego wynika fakt współpracy z firmą będącą obecnym pracodawcą wnioskodawcy/poręczyciela lub c) w dokumencie potwierdzającym dochód będzie wskazane, że wnioskodawca/poręczyciel 17

18 5. Emerytura: a) krajowa, b) pomostowa, c) wcześniejsza emerytura, w tym dodatek kombatancki lub pielęgnacyjny. przed podpisaniem umowy zlecenia zatrudniony był przez firmę pośredniczącą, na rzecz której świadczył usługi dla obecnego pracodawcy wraz ze wskazaniem daty zatrudnienia, d) pomiędzy umowami nie było przerwy w zatrudnieniu. 3. W przypadku, gdy wnioskodawca/poręczyciel dostarczy wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu wraz z umowami do analizy zdolności kredytowej należy przyjąć średniomiesięczny dochód wyliczony z wpływów na konto/potwierdzeń przelewów. 4. Umowa zlecenie/o dzieło powinna zawierać datę rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy. Dochód uzyskiwany za okres co najmniej 1 miesiąca z zastrzeżeniem, że dopuszcza się uwzględnienie do analizy zdolności kredytowej dochód z decyzji o przyszłym przyznaniu, waloryzacji świadczenia, w przypadku, gdy nowa wysokość świadczenia będzie obowiązywała najpóźniej w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym została podjęta decyzja kredytowa. I. Standardowy sposób postępowania 1. Decyzja o przyznaniu emerytury lub decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury lub ostatni, bądź przedostatni odcinek emerytury. 2. Ostatni/przedostatni odcinek emerytury, który może być zastąpiony wyciągiem z konta/potwierdzeniem przelewu za właściwy okres pod warunkiem, że na jego podstawie można stwierdzić źródło, wysokość oraz tytuł wpływu, który jednoznacznie identyfikuje źródło dochodu akceptowane przez Bank. 3. Decyzja/odcinek może zostać zastąpiona aktualnym zaświadczeniem (oryginał) instytucji wypłacającej świadczenie (ZUS, KRUS, Biuro 18

19 Emerytalne MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne) pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał następujące elementy, tj.: 1) imię, nazwisko wnioskodawcy/poręczyciela, 2) adres zameldowania, nr PESEL lub nr serii i dowodu osobistego wnioskodawcy/poręczyciela, 3) kwotę dochodu netto z tytułu emerytury (kwota do wypłaty) za ostatni miesiąc, 4) pieczątkę firmową instytucji oraz pieczątkę imienną ze stanowiskiem osoby wystawiającej zaświadczenie, Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia, przy czym dzień wystawienia uznaje się jako dzień zerowy. II. Szczególny sposób postępowania w przypadku emerytowanych pracowników służb mundurowych będących w okresie pierwszych 12 miesięcy po przejściu na emeryturę Poniższe zapisy dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych. Pracownikom ww. służb, którzy przechodzą na emeryturę wypłaca się miesięcznie przez okres jednego roku lub jednorazowo za okres 12 miesięcy po zwolnieniu ze służby (przejściu na emeryturę) świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Świadczenie wypłacane jest przez instytucję, w której pracownik był zatrudniony. W okresie 12 miesięcy, za które wypłacane jest świadczenie pieniężne (miesięcznie lub jednorazowo) pracownikom służb mundurowych w tym czasie nie jest wypłacana emerytura. Wypłata emerytury następuje dopiero po upływnie okresu 12 miesięcy po zwolnieniu ze służby (przejściu na emeryturę). W związku z powyższym wnioskodawca/poręczyciel powinien przedstawić następujące dokumenty: 1. decyzję emerytalną wówczas do oceny zdolności kredytowej należy uwzględnić dochód netto z decyzji emerytalnej, 2. jeżeli wnioskodawca/poręczyciel nie otrzymał jeszcze decyzji emerytalnej z instytucji (Biuro Emerytalne MSWiA lub Wojskowe Biuro Emerytalne), wówczas powinien przedstawić zaświadczenie (oryginał) od byłego 19

20 6. Zasiłek/świadczenie przedemerytalne 7. Renta krajowa: a) inwalidzka, b) strukturalna, c) rodzinna ( wdowia ) pod Dochód uzyskiwany za okres co najmniej 1 miesiąca z zastrzeżeniem, że dopuszcza się uwzględnienie do analizy zdolności kredytowej dochód z decyzji o przyszłym przyznaniu, waloryzacji świadczenia, w przypadku, gdy nowa wysokość świadczenia będzie obowiązywała najpóźniej w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym została podjęta decyzja kredytowa. Dochód uzyskiwany za okres co najmniej 1 miesiąca z zastrzeżeniem, że dopuszcza się uwzględnienie do analizy zdolności kredytowej dochód z decyzji o przyszłym przyznaniu, waloryzacji pracodawcy z informacją, że klient pobiera świadczenie pieniężne wypłacane w okresach miesięcznych lub o wypłacie jednorazowej za okres 12 miesięcy. Zaświadczenie powinno zawierać: 1) imię, nazwisko wnioskodawcy/poręczyciela, 2) adres zamieszkania, nr PESEL lub nr serii i dowodu osobistego wnioskodawcy/poręczyciela, 3) wysokość miesięcznego świadczenia do wypłaty (kwota netto) lub kwotę jednorazowej wypłaty świadczenia (kwota netto) za okres 12 miesięcy, 4) pieczątkę firmową instytucji oraz pieczątkę imienną ze stanowiskiem osoby wystawiającej zaświadczenie. Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia, przy czym dzień wystawienia uznaje się jako dzień zerowy. Do oceny zdolności kredytowej należy uwzględnić wyliczony miesięczny dochód netto wnioskodawcy/poręczyciela. 1. Decyzja o przyznaniu zasiłku/świadczenia przedemerytalnego. 2. Decyzja może zostać zastąpiona aktualnym zaświadczeniem (oryginał) ZUS lub KRUS pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał następujące elementy, tj.: 1) imię, nazwisko wnioskodawcy/poręczyciela, 2) adres zameldowania, nr PESEL lub nr serii i dowodu osobistego wnioskodawcy/poręczyciela, 3) kwotę dochodu netto z tytułu zasiłku/świadczenia przedemerytalnego (kwota do wypłaty) za ostatni miesiąc, 4) pieczątkę firmową instytucji oraz pieczątkę imienną ze stanowiskiem osoby wystawiającej zaświadczenie. Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia, przy czym dzień wystawienia uznaje się jako dzień zerowy. I. W przypadku renty inwalidzkiej, renty rodzinnej okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż czas trwania świadczenia. 1. Decyzja o przyznaniu renty lub decyzja o ostatniej waloryzacji renty, przy czym w przedstawionych dokumentach musi być wskazany okres na jaki została 20

21 warunkiem, że świadczenie przyznane jest po zmarłym współmałżonku w tym dodatek kombatancki lub pielęgnacyjny. świadczenia, w przypadku, gdy nowa wysokość świadczenia będzie obowiązywała najpóźniej w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym została podjęta decyzja kredytowa.. UWAGI OGÓLNE W przypadku gdy wartość świadczenia uwidoczniona na decyzji o przyznaniu renty jest różna od wartości widniejącej na przedstawionym przez wnioskodawcę/poręczyciela odcinku renty lub wyciągu z konta/potwierdzeniu przelewu to wysokość świadczenia, jaką należy uwzględnić do analizy zdolności kredytowej powinna pochodzić z najbardziej aktualnego dokumentu. UWAGI DOTYCZĄCE RENTY STRUKTURALNEJ 1. Należy pamiętać, że renta strukturalna przyznawana jest do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego - potem beneficjent automatycznie przechodzi na emeryturę. Zatem w tym przypadku nie wymaga się od wnioskodawcy/poręczyciela dokumentu potwierdzającego okres obowiązywania renty. 2. W przypadku, gdy renta strukturalna przyznana jest osobie, która jest jednocześnie wnioskodawcą, do przyznana renta. 2. Decyzja może zostać zastąpiona aktualnym zaświadczeniem instytucji wypłacającej świadczenie (ZUS, KRUS, Biuro Emerytalne MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne) pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał następujące elementy, tj.: 1) imię, nazwisko wnioskodawcy/poręczyciela, 2) adres zameldowania, nr PESEL lub nr serii i dowodu osobistego wnioskodawcy/poręczyciela, 3) kwotę dochodu netto z tytułu renty (kwota do wypłaty) za ostatni miesiąc, 4) okres na jaki została przyznana renta, dodatek kombatancki lub pielęgnacyjny, 5) pieczątkę firmową instytucji oraz pieczątkę imienną ze stanowiskiem osoby wystawiającej zaświadczenie, Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia, przy czym dzień wystawienia uznaje się jako dzień zerowy. 3. Jako potwierdzenie okresu, na jaki przyznana jest renta, może posłużyć legitymacja rencisty opatrzona terminem, do którego przyznane jest świadczenie. W takim przypadku wnioskodawca/poręczyciel powinien również dostarczyć ostatni dowód wypłaty świadczenia albo wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu z widocznym wpływem z tytułu renty za ostatni lub przedostatni miesiąc. W tej sytuacji nie ma obowiązku przedstawiania decyzji o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia. Pracownik powinien sprawdzić, czy numer świadczenia widniejący na legitymacji emeryta/rencisty jest zgodny z numerem widniejącym na dowodzie wypłaty świadczenia. W każdym przypadku gdy, numer świadczenia widniejący na legitymacji rencisty nie zgadza się z numerem widniejącym na dowodzie wypłaty świadczenia może oznaczać, że nastąpiła zmiana warunków wypłacania świadczenia (np. zmiana okresu) i wówczas należy bezwzględnie zażądać aktualnej decyzji o przyznaniu renty. II. W przypadku renty strukturalnej okres spłaty kredytu może być dłuższy niż czas trwania świadczenia. 21

22 wyliczania zdolności kredytowej należy uwzględnić dochody w wysokości: 1) pełnej miesięcznej kwoty renty strukturalnej (w przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada przed upływem okresu na jaki renta została przyznana), 2) aktualnej kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (w przypadku gdy termin spłaty przypada po upływie okresu, na jaki renta została przyznana) informacje o kwocie najniższej emerytury można uzyskać telefonicznie w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej: 3. W przypadku, gdy renta strukturalna przyznana jest obu osobom pozostającym w związku małżeńskim, które wspólnie wnioskują o kredyt, do wyliczania zdolności kredytowej stosuje się zasady opisane powyżej. 4. W przypadku, gdy renta strukturalna przyznana jest wspólnie obu współmałżonkom, a o kredyt wnioskuje tylko jeden z nich, do wyliczenia zdolności przyjmuje się dochód w wysokości: 1. Wnioskodawca/poręczyciel powinien dostarczyć decyzję Kierownika Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznaniu renty, przy czym w przedstawionych dokumentach musi być zawarta informacja o wysokości renty wraz z: 1) zaświadczeniem z KRUS o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 2) oświadczeniem wnioskodawcy/poręczyciela o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne do KRUS (załącznik nr 5 do Metodyki) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (w ramach funduszu emerytalno-rentownego) rolników za ostatni kwartał. 2. W przypadku, gdy decyzja nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa powyżej, może zostać zastąpiona aktualnym zaświadczeniem (oryginał) instytucji wypłacającej świadczenie (KRUS). Zaświadczenie powinno zawierać następujące elementy, tj.: 1) imię, nazwisko wnioskodawcy/poręczyciela, 2) adres zameldowania, nr PESEL lub nr serii i dowodu osobistego wnioskodawcy/poręczyciela, 3) kwotę dochodu netto z tytułu renty strukturalnej (kwota do wypłaty) za ostatni miesiąc, 4) okres na jaki została przyznana renta, 5) pieczątkę firmową instytucji oraz pieczątkę imienną ze stanowiskiem osoby wystawiającej zaświadczenie, Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia, przy czym dzień wystawienia uznaje się jako dzień zerowy. III. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie w przypadku wnioskodawcy, który osiągnął wiek emerytalny (jeżeli o produkt kredytowy wnioskuje kilku wnioskodawców/poręczycieli, którzy osiągają dochody z tytułu renty, wówczas poniższe zasady obowiązują oddzielnie każdego z nich). W przypadku, gdy wnioskodawca/poręczyciel będący na rencie (bez względu na rodzaj renty) osiągnął wiek emerytalny, wówczas nie wymaga się 22

23 8. Wynajem nieruchomości (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie) 1) połowy ogólnie przyznanej kwoty renty gdy termin spłaty kredytu przypada przed upływem okresu na jaki renta została przyznana, 2) aktualnej kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku gdy termin spłaty przypada po upływie okresu, na jaki renta została przyznana) informacje o kwocie najniższej emerytury można uzyskać telefonicznie w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej: 1. Dochód uzyskiwany z okresu ostatnich 6 miesięcy. 2. Do analizy zdolności kredytowej należy przyjąć średniomiesięczny dochód wyliczony z wyciągów z konta/potwierdzeń przelewów. 3. Umowa najmu powinna zawierać datę rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy. dostarczenia przez niego decyzji o przyznaniu renty wystarczy tylko dowód wypłaty świadczenia z tytułu renty albo wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu z widocznym wpływem z tytułu renty. 2. W przypadku, gdy wnioskodawca/poręczyciel dostarczył legitymację rencisty wydaną bezterminowo, to należy uznać, że renta wydana jest na stałe. W takim przypadku wnioskodawca/poręczyciel powinien również dostarczyć ostatni dowód wypłaty świadczenia albo wyciąg z konta/potwierdzenie przelewu z widocznym wpływem z tytułu renty. W tej sytuacji nie ma obowiązku przedstawiania decyzji o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia. 1. Aktualne umowy najmu potwierdzające uzyskiwane dochody za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego. 2. Wyciągi z konta/potwierdzenie przelewu, potwierdzające wpływy z najmu za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego. 3. Potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę/poręczyciela tytułu prawnego do wynajmowanych nieruchomości: 1) aktualny odpis z Księgi Wieczystej (odpis ważny jest 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia na dzień złożenia wniosku kredytowego) lub 2) zamiast odpisu z Księgi Wieczystej, weryfikacja w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych pracownik zobowiązany jest do wydrukowania elektronicznego odpisu księgi wieczystej i złożenia na nim własnoręcznego podpisu oraz umieszczenia daty dokonania wydruku (dotyczy sytuacji, gdy księga wieczysta jest prowadzona elektronicznie i jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych) lub 3) w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 23

24 mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, dokumentem potwierdzającym posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa może być zaświadczenie ze spółdzielni, w którym spółdzielnia stwierdza, komu przysługuje powyższe prawo (zaświadczenie ważne jest 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia). 4. W przypadku gdy wnioskodawca/poręczyciel jednocześnie uzyskuje dochody z innych akceptowanych przez Bank źródeł, do oceny ilościowej należy przyjąć dokumenty wskazane we właściwym przypisie, przy czym dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu nieruchomości traktuje się wtedy jako dochód dodatkowy. 9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA wymogi formalne dotyczące wnioskodawcy/poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub uzyskującego dochody z tytułu osobistego świadczenia usług w rozumieniu przepisów podatkowych Dokumenty wymagane bez względu na sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym: 1. Dokumenty statutowe firmy wydrukowane ze strony: 1) - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, przy czym w przypadku braku zidentyfikowania spółki cywilnej na ww. stronie dokument można wydrukować ze strony wskazanej pkt 2), 2) w przypadku spółek osobowych oraz spółki cywilnej. 2. Dokumenty wydrukowane ze stron internetowych, o których mowa w ust 1. powinny zawierać podpis pracownika sporządzającego wydruk. 3. Dokument potwierdzający realizację obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego wystawiony na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: 1) zaświadczenie (kopia poświadczona przez pracownika Banku/Partnera za zgodność z oryginałem ) z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem dochodowym lub 2) oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o niezaleganiu z podatkiem dochodowym (załącznik nr 5 do Metodyki) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie podatku za okres ostatnich 3/6 5 miesięcy w przypadku zaliczek płaconych w trybie miesięcznym lub ostatni kwartał (okresy kwartalne: 5 6 m-cy w przypadku kredytów hipotecznych. 24

25 styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik grudzień) w przypadku zaliczek płaconych w trybie kwartalnym, poprzedzających złożenie wniosku kredytowego. 4. Dokument potwierdzający zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne wystawiony na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: 1) zaświadczenie (kopia poświadczona przez pracownika Banku/Partnera za zgodność z oryginałem ) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub 2) oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (Załącznik nr 5 do Metodyki) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek za ostatnie 3/6 6 miesiące przed złożeniem wniosku kredytowego lub 3) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w postaci dokumentu elektronicznego wydanego przez ZUS. 5. Autentyczność elektronicznego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 w pkt. 3) powinna zostać poświadczona przez pracownika CDUK/DK na stronie DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DOKUMENTY ZWIAZANE Z DOCHODEM UZYSKIWANYM PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/PORĘCZYCIELA 9a. Pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów dotyczy kredytów nieprzekraczających kwoty PLN brutto 1. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy. 2. Do wyliczenia dochodu netto przyjmuje się sumę: 1) liczby miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w roku ubiegłym, 2) liczby miesięcy od początku bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. I. Wnioskodawca/poręczyciel, który złożył deklarację podatkową za rok ubiegły przedstawia następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu: 1. kopię deklaracji podatkowej PIT-36/PIT-36L za rok ubiegły opatrzoną pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą fakt złożenia deklaracji. Wnioskodawca/poręczyciel może alternatywnie przedstawić odrębne poświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy świadczące o złożeniu deklaracji podatkowej. Wnioskodawca/poręczyciel, który nie posiada takiej formy potwierdzenia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym powinien przedstawić: 1) dowód zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego na kwotę widniejącą w deklaracji podatkowej PIT lub 2) dokument potwierdzający zwrot nadpłaty podatku z deklaracji podatkowej PIT przez Urząd Skarbowy (akceptowany tylko, gdy wystąpiła nadpłata podatku) lub 6 6 m-cy w przypadku kredytów hipotecznych. 25

26 3. Podstawą oceny zdolności kredytowej jest obliczony przez Bank średni miesięczny dochód netto uzyskany w całym analizowanym okresie. 2. oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku ubiegłym i należnym podatku za rok ubiegły lub 3. deklaracje podatkowe PIT-36/PIT-36L za rok ubiegły wraz z dokumentem o nazwie URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU DORĘCZONEGO W FORMIE ELEKTONICZNEJ, który jest wystawiany automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów w przypadku złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną, 9b. Pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów dotyczy kredytów powyżej kwoty PLN brutto 1. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 24 miesiące. 2. Do wyliczenia dochodu netto przyjmuje się sumę: 1) liczby miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok ubiegły, 2) 12 m-cy roku ubiegłego, 3) liczby miesięcy od początku bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 4. kopie przelewów/wpłat z tytułu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego lub opinię bankową z wykazanymi przelewami podatku za rok bieżący. II. Wnioskodawca/poręczyciel, który nie złożył deklaracji podatkowej za rok ubiegły przedstawia kopie przelewów/wpłat z tytułu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego lub opinię bankową z wykazanymi przelewami podatku za rok ubiegły i dotychczasowe miesiące roku bieżącego poprzedzające miesiąc, w którym wniosek kredytowy został złożony w Banku. I. Wnioskodawca/poręczyciel, który złożył deklarację podatkową za rok ubiegły przedstawia następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu: 1. kopie deklaracji podatkowej PIT-36/PIT-36L za rok ubiegły oraz za rok poprzedzający rok ubiegły opatrzone pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia deklaracji. Wnioskodawca/poręczyciel może alternatywnie przedstawić odrębne poświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy świadczące o złożeniu ww. deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Wnioskodawca/poręczyciel, który nie posiada takiej formy potwierdzenia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym powinien przedstawić: 1) dowód zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego na kwotę widniejącą w deklaracjach podatkowych PIT lub 2) dokument potwierdzający zwrot nadpłaty podatku z deklaracji podatkowych PIT przez Urząd Skarbowy (akceptowany tylko, gdy 26

27 3. Podstawą oceny zdolności kredytowej jest obliczony przez Bank średni miesięczny dochód netto uzyskany w całym analizowanym okresie. wystąpiła nadpłata podatku) lub 2. oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku ubiegłym oraz w roku poprzedzającym rok ubiegły i należnym podatku za rok ubiegły oraz za rok poprzedzający rok ubiegły lub 3. deklaracje podatkowe PIT-36/PIT-36L za rok ubiegły oraz za rok poprzedzający rok ubiegły wraz z dokumentem o nazwie URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU DORĘCZONEGO W FORMIE ELEKTONICZNEJ, który jest wystawiany automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów w przypadku złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną, 9c. Ryczałt ewidencjonowany - dotyczy kredytów nieprzekraczających kwoty PLN brutto 1. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy. 2. Do wyliczenia dochodu netto z deklaracji podatkowej PIT przyjmuje się liczbę miesięcy prowadzenia działalności 4. kopie przelewów/wpłat z tytułu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego lub opinię bankową z wykazanymi przelewami podatku za rok bieżący. II. Wnioskodawca/poręczyciel, który nie złożył deklaracji podatkowej za rok ubiegły przedstawia następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodów: 1. kopię deklaracji podatkowej PIT-36/PIT-36L za rok poprzedzający rok ubiegły, 2. kopie przelewów/wpłat z tytułu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego lub opinię bankową z wykazanymi przelewami podatku za rok ubiegły i dotychczasowe miesiące roku bieżącego poprzedzające miesiąc, w którym wniosek kredytowy został złożony w Banku. I. Wnioskodawca/poręczyciel, który złożył deklarację podatkową za rok ubiegły przedstawia następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu: 1. kopię deklaracji podatkowej PIT-28 wraz z PIT-28A lub PIT-28B (w zależności od formy prawnej podmiotu) za rok ubiegły opatrzoną pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą fakt złożenia deklaracji. Wnioskodawca/poręczyciel może alternatywnie przedstawić odrębne poświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy świadczące o złożeniu 27

28 gospodarczej w roku ubiegłym. 3. Do analizy zdolności kredytowej należy przyjąć dochód w wysokości podanej w oświadczeniu klienta (Załącznik nr 5 Metodyki) ale nie więcej niż dochód klienta wyliczony z deklaracji podatkowej PIT za rok ubiegły powiększony o 20%. deklaracji podatkowej za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym. Wnioskodawca/poręczyciel, który nie posiada takiej formy potwierdzenia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym powinien przedstawić: 1) dowód zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego na kwotę widniejącą w deklaracjach podatkowych PIT lub 2) dokument potwierdzający zwrot nadpłaty podatku z deklaracji podatkowych PIT przez Urząd Skarbowy (akceptowany tylko, gdy wystąpiła nadpłata podatku) lub 2. oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów uzyskanych w roku ubiegłym i należnym podatku za rok ubiegły lub 9d. Ryczałt ewidencjonowany dotyczy kredytów powyżej kwoty PLN brutto 1. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 24 miesięcy. 2. Do wyliczenia dochodu netto z deklaracji podatkowych PIT przyjmuje się sumę: 1) liczby miesięcy prowadzenia 3. deklarację podatkową PIT-28 za rok ubiegły wraz z dokumentem o nazwie URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU DORĘCZONEGO W FORMIE ELEKTONICZNEJ, który jest wystawiany automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów w przypadku złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną, 4. oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o zatrudnieniu i dochodach (za ostatnie 12 miesięcy) oraz braku zaległości podatkowych (załącznik nr 5 do Metodyki). II. Klient, który nie złożył deklaracji podatkowej za rok ubiegły 7 nie może wnioskować o kredyt lub poręczać kredyt. I. Wnioskodawca/poręczyciel, który złożył deklarację podatkową za rok ubiegły przedstawia następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu: 1. kopie deklaracji podatkowej PIT-28 wraz z PIT-28A lub PIT-28B (w zależności od formy prawnej podmiotu) za rok ubiegły oraz za rok poprzedzający rok ubiegły opatrzone pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia deklaracji. Wnioskodawca/poręczyciel może alternatywnie przedstawić odrębne poświadczenie wydawane przez Urząd 7 Roczną deklarację podatkową PIT-28 należy złożyć do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia bieżącego roku. 28

29 działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok ubiegły, 2) 12 m-cy roku ubiegłego. 3. Do analizy zdolności kredytowej należy przyjąć dochód w wysokości podanej w oświadczeniu wnioskodawcy/poręczyciela (Załącznik nr 5 Metodyki) ale nie więcej niż dochód wnioskodawcy/poręczyciela wyliczony z deklaracji podatkowych PIT za rok ubiegły i rok poprzedzający rok ubiegły powiększony o 20%. Skarbowy świadczące o złożeniu ww. deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Wnioskodawca/poręczyciel, który nie posiada takiej formy potwierdzenia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym powinien przedstawić: 1) dowód zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego na kwotę widniejącą w deklaracjach podatkowych PIT lub 2) dokument potwierdzający zwrot nadpłaty podatku z deklaracji podatkowych PIT przez Urząd Skarbowy (akceptowany tylko, gdy wystąpiła nadpłata podatku) lub 2. oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów uzyskanych w roku ubiegłym oraz w roku poprzedzającym rok ubiegły i należnym podatku za rok ubiegły oraz za rok poprzedzający rok ubiegły lub 3. deklaracje podatkowe PIT-28 wraz z PIT-28A lub PIT-28B (w zależności od formy prawnej podmiotu) za rok ubiegły oraz rok poprzedzający rok ubiegły wraz z dokumentem o nazwie URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU DORĘCZONEGO W FORMIE ELEKTONICZNEJ, który jest wystawiany automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów w przypadku złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną, 4. oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o zatrudnieniu i dochodach (za ostatnie 24 miesiące) oraz braku zaległości podatkowych (załącznik nr 5 do Metodyki). II. Wnioskodawca/poręczyciel, który nie złożył deklaracji podatkowej za rok ubiegły 8 nie może wnioskować o kredyt lub poręczać kredyt. 9e. Karta podatkowa 1. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi: 1) 12 miesięcy dla kredytów nieprzekraczających kwoty Aktualna decyzja Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej na dany rok. 8 Roczną deklarację podatkową PIT-28 należy złożyć do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia bieżącego roku. 29

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody

Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody Lista dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody 1 RATY BEZ ZAŚWIADCZENIA DO 16 000 zł. Kredyt na dowód Wnioski kredytowe do kwoty 16 000 zł spisujemy na podstawie oświadczenia klienta klient zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Wysokość pożyczki 800 zł brutto 150.000 zł brutto Okres kredytowani 3 miesiące 120 miesięcy Wiek kredytobiorcy 18 lat 77 lat Akceptowane źródło dochodu a. umowa o pracę na czas określony/

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU

WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU WYMAGANE DOKUMENTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ ORAZ ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ DOCHODU Profil Klienta Dokumenty UMOWA O PRACĘ (W TYM URLOP MACIERZYŃSKI) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Metoda standardowa Metoda uproszczona Dowód osobisty paszport karta pobytu w Polsce (zamiennie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE WYSOKOŚĆ DOCHODU KOPIA DOKUMENTU MUSI BYĆ POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY może być wystawione na druku banku, zakładu

Bardziej szczegółowo

Zakupy na raty z Alior Bank

Zakupy na raty z Alior Bank Zakupy na raty z Alior Bank O kredyt ratalny w Alior Banku może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki: legitymuje się dowodem osobistym oraz posiada stałe lub czasowe zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Metodyki badania zdolności kredytowej klienta detalicznego PLUS BANK S.A.

Wyciąg z Metodyki badania zdolności kredytowej klienta detalicznego PLUS BANK S.A. Wyciąg z Metodyki badania zdolności kredytowej klienta detalicznego PLUS BANK S.A. Akceptowany dokument tożsamości 1. ważny dowód osobisty z adresem zameldowania lub 2. ważny paszport polski z nr PESEL,

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Spis treści: 1. Wymogi formalne... 2 Kredyt ratalny... 2 2. Dokumenty potwierdzające źródło

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu gotówkowego przez Internet Kredyt na zaświadczenie 1. Dowód osobisty 2. Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku nieposiadania drugiego dokumentu ze zdjęciem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY UCZNIA/UCZENNICY PEŁNOLETNI UCZEŃ/UCZENNICA DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM II DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 /data wpływu wniosku/ Wójt Gminy w Rakszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (miejscowość, data) (adres zamieszkania) Pan/i... Dyrektor... w.. W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41510 - /2015 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41512 - /201.. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA DOCHODU. [! ] Uwaga: Jeżeli na druku nie widnieje kwota netto lub kwota do przelewu, należy pomniejszyć dochód brutto o podatek i składki.

KALKULACJA DOCHODU. [! ] Uwaga: Jeżeli na druku nie widnieje kwota netto lub kwota do przelewu, należy pomniejszyć dochód brutto o podatek i składki. 1. Umowa o pracę/mianowanie/powołanie KALKULACJA DOCHODU 6.2 Wyliczenie dochodu w oparciu o zaświadczenie o zatrudnieniu Informacja o miesięcznym dochodzie jest pozyskiwana wprost z zaświadczenia o zatrudnieniu.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 20.../20... jestem uczniem /słuchaczem/ klasy/roku... 3. Adres stałego zameldowania

W roku szkolnym 20.../20... jestem uczniem /słuchaczem/ klasy/roku... 3. Adres stałego zameldowania Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do GOPS Nieporęt GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NIEPORĘCIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE KREDYTOWYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE KREDYTOBIORCY Dowód osobisty -> stary dowód brak adresu zameldowania lub nowy dowód wymagane załączenie dodatkowych dokumentów: zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego Organ właściwy: Wójt Gminy Sicienko Stanowisko odpowiedzialne: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia...... (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O ORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia........ (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca (proszę zaznaczyć znakiem X) Nr ewidencyjny wniosku../../ RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY 2. Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko:. Imiona:..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ... /data wpływu wniosku/ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM II. DANE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ......., dnia.. (pieczątka pracodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl pup.myslenice@praca.myslenice.pl http://www.praca.myslenice.pl/

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód Nr sprawy: DA.5510..2015 dn.. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. PESEL Nr telefonu... Adres e-mail Nr rachunku bankowego... Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód WNIOSEK O PRZYNANIE

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW. Do kogo adresujemy ofertę?

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW. Do kogo adresujemy ofertę? OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW Do kogo adresujemy ofertę? osoby fizyczne uzyskujące dochody z innych tytułów niż umowa o pracę, grupy zawodów uzyskujących dochody z umów o pracę, prowadzące działalność związaną

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl posrednictwo@powiat.myslenice.pl www.praca.myslenice.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego na rok szkolny 2010/ 2011. PESEL...nr telefonu...

DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego na rok szkolny 2010/ 2011. PESEL...nr telefonu... DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego na rok szkolny 2010/ 2011 I.WNIOSKODAWCA (1) 1. Imię i nazwisko... PESEL...nr telefonu... 2. Adres stałego zameldowania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o rozłożenie na. miesięczne/ych rat/y należności

W N I O S E K o rozłożenie na. miesięczne/ych rat/y należności .... (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość i data)... (adres zamieszkania)... (Seria i nr dowodu osobistego)... (nr PESEL oraz NIP)... (nr telefonu kontaktowego)... (imię i nazwisko dłużników solidarnych)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Imię i nazwisko wnioskodawcy...

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Imię i nazwisko wnioskodawcy... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41504 - /2015 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny): (miejscowość, data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) Do Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły URZĄD GMINY LUBAŃ ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 0 75 646 59 20, fax 0 75 612 68 50 e-mail : info@luban.ug.gov.pl www : www.luban.ug.gov.pl Termin złożenia wniosków do 15 września 2014r. Stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nr ewidencyjny wniosku.../.../... 1. Dane osobowe ucznia /słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię ojca... Imię matki:... PESEL ucznia /słuchacza:... Data i miejsce urodzenia:... Telefon kontaktowy:... 2.

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Dane wnioskodawcy Nazwisko Imiona Adres zamieszkania Telefon kontaktowy Wnoszę o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej "Zyskaj nawet punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na start

Regulamin Akcji Promocyjnej Zyskaj nawet punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na start Regulamin Akcji Promocyjnej "Zyskaj nawet 20 000 punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na start Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady na jakich prowadzona jest akcja promocyjna Zyskaj

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo /imię i nazwisko/ w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl Zasiłek chorobowy Biblioteka specjalisty ds. płac Najczęstsze błędy w dokumentacji Spis treści Rodzaje dokumentów zasiłkowych... 2 Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA... 3 Na co zwracać uwagę, przyjmując zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej "Zyskaj nawet punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na początek

Regulamin Akcji Promocyjnej Zyskaj nawet punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na początek Regulamin Akcji Promocyjnej "Zyskaj nawet 20 000 punktów z Motokartą Citibank-BP PAYBACK na początek Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady na jakich prowadzona jest akcja promocyjna Zyskaj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO .... Miejscowość, data. (pieczęć firmowa) Numer rejestru wniosku... Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM ... Data wpływu i podpis osoby przyjmującej wniosek WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 1. Imię i nazwisko ucznia : Data urodzenia ucznia:.. Imię i nazwisko matki

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy ...... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Do Wójta Gminy Krzykosy.... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Do Wójta Gminy Krzykosy.... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Do Wójta Gminy Krzykosy... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły)... (adres zamieszkania składającego wniosek) Składam wniosek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca Wniosek o przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego * w roku szkolnym 2012/2013 na zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia/słuchacza, finansowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. w roku szkolnym. /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. w roku szkolnym. /. Data wpływu wniosku Nr wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE ZASIŁEK SZKOLNY w roku szkolnym. /. I. Dane wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć): Rodzic Pełnoletni

Bardziej szczegółowo

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2010 z dnia 08.01.2010r. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku Wyprawka szkolna ... Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, których miesięczna wysokość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 20-954 Lublin, ul. Mełgiewska 11, tel. (0-81) 745 18 16; fax (0-81) 745 18 17; e-mail: urzad@puplublin.pl... pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie wyprawki szkolnej dla uczniów zamieszkałych/zameldowanych na terenie miasta Kobyłka w roku szkolnym 2013/2014r.

W N I O S E K o przyznanie wyprawki szkolnej dla uczniów zamieszkałych/zameldowanych na terenie miasta Kobyłka w roku szkolnym 2013/2014r. ... Kobyłka, dnia... 2013 r. / nazwisko i imię wnioskodawcy/. / ulica, nr domu/. /miejscowość/ tel Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce ul. Jezuicka 1 05-230 Kobyłka W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (Pieczęć Podmiotu) Bełchatów, dnia...... /data wpływu wniosku do PUP/ POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym...

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... (nazwisko i imię wnioskodawcy) Słupno, dn.. (adres).. (telefon kontaktowy).. (nr PESEL) WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym.... Dane osobowe ucznia / słuchacza: Nazwisko i imię (imiona):.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ Data sporządzenia wniosku... Data zgłoszenia wniosku... I. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną 1 Nazwisko 2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 3 Pierwsze imię 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie Nr ewidencyjny wniosku: Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy socjalnej o charakterze materialnym 8127/.../... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.../

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO ., dnia... miejscowość ( imię i nazwisko ) ( nr pesel ) Powiatowy Urząd Pracy WNIOSEK dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Stan prawny - luty 2016r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU 1 Pomoc w formie bonu na zasiedlenie udzielana jest na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-49-41, fax. 42 717-41-60 Pieczątka firmowa Organizatora Data wpływu do PUP Pozycja w rejestrze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie ... Nowy Dwór Maz.,... (pieczątka PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: 1. Art. 66n ust.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLENGO W ROKU SZKOLNYM.. Wniosek składa ( zaznaczyć X właściwą rubrykę) rodzic / opiekun prawny ucznia

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLENGO W ROKU SZKOLNYM.. Wniosek składa ( zaznaczyć X właściwą rubrykę) rodzic / opiekun prawny ucznia Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria Nr ewidencyjny wniosku: (Wypełnia organ przyjmujący

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo