KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014

2 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 Wykres nr 1 I. Siły i środki zaangażowane do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie działania KPP Złotów Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej komórek organizacyjnych KPP Złotów W roku 2013 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie 2

3 wykonano służb zewnętrznych jednostek i komórek organizacyjnych KPP Złotów. Liczba ta przewyższała założenia jakie określono w mierniku Komendanta Głównego Policji, który obligował do wykonania służb w 2013r. Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie miasta i gminy Złotów w 2013 roku wykonali 3188 służb, co stanowi wzrost o 490 służb w porównaniu do 2012 roku, kiedy wykonano 2698 służb. Wykres nr 2 Ilość przeprowadzonych interwencji W 2013 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie ogółem przeprowadzili na terenie miasta i gminy Złotów 2068 interwencje z czego 1664 w miejscach publicznych, 389 interwencji domowych, 59 interwencji dotyczyło przemocy w rodzinie. Na terenie miasta Złotów przeprowadzono 1697 interwencji, z czego 36 dotyczyły przemocy w rodzinie. W roku 2012 przeprowadzono 1457 interwencji z czego 1232 w miejscach publicznych, 202 interwencje domowe, 93 interwencje dotyczyły przemocy w rodzinie. Na terenie miasta Złotów przeprowadzono 1284 interwencje, z pośród których 65 dotyczyło przemocy w rodzinie. W dużej mierze interwencje związane były z nadużywaniem alkoholu przez osoby zakłócające ład i porządek publiczny oraz sprawców przemocy w rodzinie. 3

4 Wykres nr 3 Czas reakcji na zdarzenie Powyższy wykres odzwierciedla czas reakcji na zdarzenie na terenie miasta Złotów w latach 2010 do 2013r. W 2013 roku Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w celu m.in. skutecznego zapobiegania i zdecydowanej eliminacji przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych realizowała wyznaczony przez Komendę Główną Policji miernik Czas reakcji na zdarzenie tj. czas jaki upływa od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu, do chwili przybycia na miejsce policjantów i przekazania dyspozytorowi informacji o rozpoczęciu interwencji. W mierniku tym przyjęto, że średni czas od zgłoszenia interwencji do jej podjęcia przez funkcjonariuszy Policji winien wynosić do 10 minut na obszarach miejskich. Interwencje i inne zdarzenia obsługiwane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie miasta Złotów były obsłużone w uśrednionym czasie 6,31 minuty. 4

5 Wykres nr 4 Liczba mandatów karnych w roku 2012). Ogółem policjanci Wydziału Prewencji nałożyli 1796 mandatów karnych (1822 Wykres nr 5 Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie latach

6 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w 2013 roku skierowali do Sądu Rejonowego w Złotowie 165 wniosków o ukaranie na osoby popełniające wykroczenie na terenie miasta Złotów, wobec 205 w roku W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które rzutują negatywnie na społeczne poczucie bezpieczeństwa poprzez niedopuszczenie do popełniania przestępstw o charakterze kryminalnym w szczególności: kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, bójek i pobić realizowano wzmożone działania ukierunkowane na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ograniczenie występowania wybryków chuligańskich, kontrolę miejsc grupowania się młodzieży, narkomanów, miejsc spożywania alkoholu. Działania te były prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków funkcjonariuszy Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego KPP Złotów. Wykres nr 6 Zatrzymania na gorącym uczynku W roku 2013 policjanci z KPP Złotów na podległym terenie dokonali 499 zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Natomiast w 2012 zatrzymano 402 osoby, co stanowi wzrost o 97 zatrzymań sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. 6

7 II. Działania w zakresie przestępczości nieletnich Wykres nr 7 Liczba czynów karalnych w latach W okresie 2013 roku na terenie miasta Złotowa ogółem ujawniono 29 nieletnich sprawców, którym na podstawie prowadzonych postępowań wyjaśniających zarzucono popełnienie łącznie 85 czynów karalnych. W porównaniu z rokiem 2012 liczba czynów popełnionych przez nieletnich uległa zmniejszeniu o 60 czynów karalnych. Nieletni sprawcy czynów karalnych na terenie miasta Złotowa najwięcej przestępstw popełnili w takich kategoriach jak: posiadanie środków odurzających 71, uszkodzenie czynności narządu ciała 5, uszkodzenie mienia 6, kradzieży rzeczy- 3. Ujawnianie przestępczości nieletnich jest wynikiem prowadzonego rozpoznania środowisk dzieci i młodzieży przez funkcjonariuszy tutejszej komendy, skutecznej realizacji prowadzonych postępowań i właściwej współpracy z placówkami szkolnymi oraz Sądem Rejonowym w Złotowie. W 2014 roku, jednym z priorytetów złotowskiej policji będzie zwalczanie przejawów demoralizacji i przestępczości nieletnich w celu zastosowania odpowiednich środków oddziaływania wychowawczego oraz spowodowania ograniczenia przestępczości popełnianej przez osoby nieletnie. 7

8 III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Złotów. 1. Zdarzenia drogowe na terenie miasta Złotów: Wykres nr 8 Ilość zdarzeń drogowych Zadarzenia drogowe zdarzenia drogowe ogólnie kolizje 14 wypadki Tabela nr ZD W K Z R ZD W K Z R Miasto Złotów (ZD- zdarzenia drogowe, W- wypadek, K kolizja, Z- zabici, R- ranni) W 2013 roku na drogach miasta Złotowa zaistniało 96 zdarzeń drogowych. W omawianym okresie odnotowano 8 wypadków drogowych ( w 2012 odnotowano 14 wypadków drogowych), w których 9 zostało rannych (w osób zostało rannych) i jest to bardzo istotny spadek, a w szczególności należy zauważyć, iż w roku 2013 na terenie miasta Złotowa nie odnotowano wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 8

9 2. Niechronieni użytkownicy ruchu drogowego ofiary wypadków drogowych: Tabela nr 4 ofiary wypadków drogowych Lata Miasto Złotów Gmina Złotów W Z R W Z R Motorowerzyści Piesi Rowerzyści Motocykliści Corocznie niechronieni użytkownicy ruchu drogowego giną lub doznają obrażeń ciała w wypadkach drogowych. Głównie zdarzenia drogowe generowane są przez te osoby z powodu niewłaściwego zachowania się na drodze, poprzez niejednokrotnie rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Ponadto niewłaściwe zachowanie się kierujących pojazdami samochodowymi wobec w/w kategorii uczestników ruchu drogowego doprowadza do wypadków drogowych. Szczególnie zagrożeni są tu piesi, którzy nieostrożnie wchodzą wprost pod nadjeżdżający pojazd, przekraczają jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz rowerzyści, którzy jeżdżąc w stanie nietrzeźwości giną pod kołami samochodów. 9

10 3. Liczba ujawnionych kierujących, będących pod wpływem alkoholu. Wykres nr 9 Kierujący pod wpływem alkoholu wykroczenia przestępstwa W minionym roku zwiększyła się również skuteczność złotowskiej Policji w zakresie ujawniania i zatrzymania nietrzeźwych kierowców. W 2013 roku, aż 489 kierowców zostało zatrzymanych z uwagi na fakt, iż prowadzili swoje pojazdy znajdując się w stanie nietrzeźwości. W 137 przypadkach, przeprowadzona kontrola wykazała, że kierowcy znajdowali się w stanie po spożyciu alkoholu. Wykres nr 10 Udział nietrzeźwych kierujących w zdarzeniach drogowych 6,00% 4,00% 2,00% 5,97% 5,09% 0,00%

11 4. Główne przyczyny zdarzeń drogowych. Wykres nr 12 Główną z przyczyną wypadków drogowych było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wymijanie, wyprzedzanie, czy nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Wynikało to głównie z niedostosowania prędkości do warunków ruchu na drodze. Biorąc pod uwagę powyższe dane w 2014 roku należy organizować działania kontrolne pod kryptonimem Prędkość oraz zwiększyć częstotliwość kontroli prędkości w ramach codziennej służby, szczególnie w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami, których główną przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. IV. Skala i rodzaje zagrożeń występujących na terenie miasta Złotów. W 2013 roku w na terenie miasta Złotowa stwierdzono łącznie 594 przestępstw. W analogicznym okresie roku 2012 stwierdzono 625 przestępstw. Ogólna dynamika stwierdzonych przestępstw ukształtowała się na poziomie 95,04 %. W 2013 roku odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw o 31 przestępstw. Uzyskano wykrywalność ogólną na poziomie 82,6 %, a przestępstw o charakterze kryminalnym na poziomie 75,0 %. W celu lepszego zobrazowania ilości stwierdzonych przestępstw w wybranych kategoriach przedstawiono w tabeli poniżej. 11

12 Tabela nr 5 Kategoria przestępstw ILOŚĆ PRZESTĘPSTW Dynamika STWIERDZONYCH (%) OGÓŁEM: ,04% Kryminalne ,45% Przeciwko życiu i zdrowiu ,71% Kradzieże ,01% Kradzieże z włamaniem ,80% Rozboje % Kradzieże pojazdów % Bójka i pobicie % Przestępstwa gospodarcze ,62% Przestępstwa narkotykowe ,07% Nietrzeźwi kierujący ,43% Wykres nr 13 Dynamika przestępstw wszczętych i stwierdzonych w latach

13 W roku 2013 na terenie Komendy Powiatowej Policji w Złotowie odnotowano spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych z 1887 w 2012 roku do 1735 w roku 2013, tj. na poziomie 91,9%. W 2013 roku w na terenie miasta i gminy Złotów, stwierdzono 1019 przestępstw, z których na terenie miasta Złotów stwierdzono łącznie 594 przestępstwa. W analogicznym okresie 2012 roku na terenie miasta Złotów stwierdzono 625 przestępstw. Ogólna dynamika stwierdzonych przestępstw wyniosła 95,04 %. Wykres nr 14 Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw Wykrywalność przestępstw na terenie powiatu złotowskiego w 2013 roku wyniosła 83,3%, przy średniej województwa wielkopolskiego utrzymującej się na poziomie 73,5 %. Na terenie miasta Złotów uzyskano wykrywalność na poziomie 82,6 %. 13

14 Wykres nr 15 Wykrywalność przestępstw kryminalnych Wykrywalność przestępstw kryminalnych na terenie podległym KPP Złotów w 2013 roku wyniosła 73,5 %, na terenie miasta Złotowa na poziomie 75,0%, przy średniej województwa wielkopolskiego utrzymującej się na poziomie 62,8 %. Wykres nr 16 Wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu Nadal podstawowym zagrożeniem na terenie miasta Złotów jest przestępczość przeciwko mieniu, w szczególności przestępstwa w kategorii kradzieży i kradzieży z 14

15 włamaniem. W ocenianym okresie stwierdzono łącznie 156 kradzieży i kradzieży z włamaniem, tj. o 6 przestępstw mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012, w którym stwierdzono 162 takie przestępstwa. Uzyskano wykrywalność w tej kategorii na poziomie 62.1% przy średniej wojewódzkiej, która uplasowała się na poziomie 36,6 %. Wykres nr 17 Kradzieże pojazdów Na terenie miasta Złotów nastąpił spadek ilości kradzieży pojazdów z 4 w 2012 roku do 3 kradzieży odnotowanych w roku 2013, uzyskując poziom wykrywalności 54,5%, przy średniej wojewódzkiej 20,5%. Wykres nr 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

16 W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na terenie miasta Złotów stwierdzono 12 czynów, co stanowi spadek o 2 przestępstwa w stosunku do roku 2012, przy 100 % wykrywalności w tej kategorii przestępstw. Wykres nr 19 Przestępstwa gospodarcze W 2013 roku na terenie miasta Złotów odnotowano 71 przestępstw gospodarczych co stanowi spadek o 34 czyny w stosunku do 2012 roku. Wykrywalność w tej kategorii ukształtowała się na poziomie 86 %. Wykres nr 20 Przestępstwa narkotykowe

17 W roku 2013 ujawniono mniejszą ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Stwierdzono popełnienie 80 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2012 ujawniono 111 czynów. Wykrywalność ogólną tego rodzaju przestępczości uzyskano na poziomie 100 %. Wykres nr 21 Nietrzeźwi kierujący W roku 2013 na terenie miasta Złotowa ujawniono większą ilość przestępstw dotyczących kierowania pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Stwierdzono popełnienie 135 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2012 ujawniono 105 takich przypadków. V. Debata Społeczna mieszkańców powiatu złotowskiego w roku 2013 Dbałość o należyty poziom bezpieczeństwa to obowiązek zarówno Policji, jak również instytucji i władz samorządowych, które swoimi działaniami wspierają realizacje tego zadania. Właściwe zapewnienie stopnia bezpieczeństwa wymaga również społecznego dialogu i wymiany poglądów na ten temat z mieszkańcami danego regionu. W tym celu Policja wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom stara się inicjować i organizować spotkania z mieszkańcami, aby dokładnie poznać problemy mieszkańców i porozmawiać o konstruktywnym wspólnym ich rozwiązaniu. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w 2013 roku również zorganizowała kilka spotkań z mieszkańcami w trakcie których rozmawiano o lokalnym bezpieczeństwie. 17

18 W dniu 30 października 2013 roku w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyła się debata społeczna pod hasłem Decydujmy Wspólnie z udziałem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego, Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florek, Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie insp. Waldemara Wilczewskiego. Udział w debacie wzięło 130 mieszkańców Powiatu W dniu 3 kwietnia 2013 roku w auli złotowskiego kina odbyła się debata z udziałem studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w trakcie, której dyskutowano i wymieniano poglądy na temat podejmowania wspólnych działań profilaktyczno edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa tej grupy społecznej. W spotkaniu udział wzięło ponad 160 seniorów. FOTORELACJA Z DEBAT SPOŁECZNYCH: 18

19 HEPENING NA PÓŁWYSPIE RYBACKIM- OGÓLNOPOLSKA NOC PROFILAKTYKI. W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie zorganizowali i przeprowadzili happening rodzinny poświęcony propagowaniu zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień, który odbył się w dniu 22 czerwca 2013 roku na Półwyspie Rybackim w sąsiedztwie złotowskiej promenady i jeziora miejskiego w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Podczas happeningu odbyły się koncerty, m.in. Zespołu Frygi z Łąkie, uczniów szkoły muzycznej Casio, formacji tanecznej TOP TOYS, pokazy karate w wykonaniu karateków klubu Satori z Jastrowia, pokazy samoobrony w wykonaniu uczniów klasy policyjnej ze Szkoły im. St. Staszica w Krajence, sprzętu policyjnego, oraz prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego ( pojazdy opancerzone, pojazdy wojskowe, umundurowanie, repliki broni itp.) dzięki uprzejmości Klubu Strzeleckiego COMBAT. Była również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na specjalnie przygotowanej strzelnicy prze miłośników strzelectwa z tego klubu. Nie zabrakło poczęstunku i zimnych napojów, jak również waty cukrowej dla najmłodszych oraz wielu innych atrakcji. Podczas happeningu harcerze z Hufca Złotów głosili wraz z policjantami hasła profilaktyczne, rozdawano ulotki i naklejki o tematyce zapobiegania uzależnieniom. Rozdano również pozyskane ze środków Starostwa Powiatowego w Złotowie kamizelki odblaskowe dla osób, które rowerami dotarły w miejsce imprezy. W imprezie udział wzięło około 700 osób. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym ze strony MKRPA w Złotowie w kwocie 1000 złotych. Rozdano również pozyskane ze środków Starostwa Powiatowego w Złotowie kamizelki odblaskowe dla osób, które rowerami dotarły w miejsce imprezy. Całość wypełniała muzyka taneczno rozrywkowa w wykonaniu zespołu AGA BAND. 19

20 FOTORELACJA Z HEPENINGU OGÓLNOPOLSKIEJ NOCY PROFILAKTYKI : 20

21 21

22 MAJOWY FESTYN RODZINNY NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO. W dniu 12 maja 2013 roku również na Półwyspie Rybackim w Złotowie, odbył się festyn poświęcony bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu oraz szeroko rozumianej profilaktyce uzależnień. Impreza została zorganizowana przez Fundację Złotowianka wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Złotowie. Przedsięwzięcie było poświęcone promocji bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień. Na odwiedzających festyn czekało wiele atrakcji. Imprezę swoja obecnością zaszczycił sierż. Pyrek maskotka wielkopolskiej Policji. Najmłodsi uczestnicy mieli okazje brać udział w zabawie edukacyjnej na terenie stworzonego miasteczka ruchu drogowego. Była również okazja do rozmowy z policjantami na temat bezpieczeństwa i uzależnień, którzy chętnie odpowiadali na pytania mieszkańców. Oczywiście na imprezie nie zabrakło Komendantów złotowskiej Policji insp. Waldemara Wilczewskiego oraz jego Zastępcy mł.insp. Witolda Pająka, którzy służyli radą i pomocą. Oprócz atrakcji policjanci wręczali mieszkańcom ulotki i drobne prezenty okolicznościowe odnoszące się do tematyki bezpieczeństwa i uzależnień. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, będąc jednocześnie ciekawą formą zabawy i edukacji. FOTORELACJA Z FESTYNU BEZPIECZEŃSTWA: 22

23 Bezpieczny senior Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wdrożyli do realizacji przedsięwzięcie Bezpieczny Senior. Przedsięwzięcie powstało w wyniku zawarcia porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Złotowie a Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Głównym założeniem programu jest ochrona bezpieczeństwa osób szczególnie narażonych na ataki ze strony oszustów czy złodziei. Projekt przygotowano z myślą o osobach starszych, które czując się samotne, poprzez swoją ufność, narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Osoby takie często padają ofiarami oszustw, wyłudzeń bądź kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością. Realizacja tego przedsięwzięcia polega na: 23

24 nawiązaniu współpracy z kołami emerytów i rencistów, przekazywanie informacji i treści profilaktycznych za pośrednictwem lokalnych mediów, współpraca z MOPS i GOPS w celu identyfikacji osób zagrożonych tym rodzajem przestępczości, udział w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, współpraca z Parafiami ( księża) przekaz informacji i treści profilaktycznych, kolportaż poradnika Bezpieczny Senior FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z SENIORAMI: 24

25 Bezpieczny ogród i działka Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na ograniczenie przestępstw do których dochodzi na terenie ogródków działkowych. W tym celu dzielnicowi KPP w Złotowie czynnie uczestniczą w pracach zarządów działkowców znajdujących się na terenie jednostki. Na spotkaniach poruszana jest m.in. problematyka dotycząca odpowiedniego zabezpieczenia mienia. Głównymi założeniami programu są: nawiązanie współpracy przez policjantów dzielnicowych z zarządami ogródków działkowych, przekazywanie informacji i treści profilaktycznych za pośrednictwem lokalnych mediów, udział w zebraniach działkowców, dyslokowanie służb prewencyjnych w rejonach ogrodów działkowych, kolportaż ulotek prewencyjnych w tych środowiskach, inicjowanie wspólnych działań z działkowcami celem zapobiegania przestępczości na ich szkodę, bieżąca wymiana informacji. W okresie poprzedzającym sezon działkowy w sali kinowej Złotowskiego centrum Aktywności Społecznej zorganizowano spotkanie udziałem policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie oraz działkowców, którzy licznie zebrali się, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, głównie na terenach ogrodów działkowych. Obecny na spotkaniu Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Robert Chwedczyk informował zebranych o formach i sposobach zabezpieczenia mienia. Rozmowa dotyczyła również współpracy Zarządów Ogrodów Działkowych z Policją, której celem będzie zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Policjanci wysłuchali propozycji działkowców, które pomogą w realizacji tego zadania. 25

26 FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z DZIAŁKOWCAMI: Działania związane z ochroną obiektów muzealnych i sakralnych oraz innych obiektów w których gromadzone są dobra kultury narodowej Zespół Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich już od kilku lat prowadzi współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Pile, w ramach której cyklicznie kontroluje obiekty kościelne i muzealne. Ich głównym celem jest diagnoza aktualnego stanu zabezpieczeń oraz w przypadku ujawnienia nieprawidłowości wnioskowanie o jego poprawę. VI. Współpraca z Urzędem Miejskim w Złotowie 1. Działalność inwestycyjna - Pomoc finansowa przy remoncie pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. - Doposażenie stanowisk pracy w sprzęt informatyczny, sprzęt do pomiaru stanu trzeźwości, urządzenie do pomiaru prędkości, sprzęt taktyczny itp. 2. Pomoc osobom bezdomnym - Monitorowanie bieżącej sytuacji osób bezdomnych, poprzez większą częstotliwość kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. - Apelowanie, poprzez środki masowego przekazu, o reagowanie na osoby, które 26

27 znalazły się w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. - Utrzymywanie ścisłej współpracy z MOPS- em w zakresie ustalania osób potrzebujących wsparcia. 3. Właściwe przygotowanie kąpielisk. - Profesjonalne przygotowanie miejsc do kąpieli przez Burmistrza miasta Złotowa, - Współpraca Policji z pracownikami SANEPID-u w ramach kontroli kąpielisk w okresie poprzedzającym sezon letni, - Organizowanie w okresie wakacyjnym wspólnych patroli Policji z przedstawicielami WOPR- u, Straży Miejskiej, Służby Leśnej. - Udział Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zabezpieczeniu kąpielisk, która udostępniła sprzęt motorowodny oraz oddelegowała funkcjonariusza wyspecjalizowanego do pełnienia służby na wodzie. 4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie. Obecnie na terenie miasta Złotowa funkcjonuje Interdyscyplinarny Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należą do niego również dzielnicowi z właściwych miejscowo rejonów oraz koordynator procedury Niebieskiej Karty z ramienia KPP w Złotowie. Współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uległa poprawie w świetle obowiązujących przepisów. Rodzina dotknięta przemocą może liczyć na pomoc i wsparcie zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Policji, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji. Wzorowo oceniamy współpracę z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie pod przewodnictwem Pani Alicji Andrzejewskiej. Dzięki tej współpracy zrealizowano szereg przedsięwzięć profilaktycznych oraz przy fachowym wsparciu przeszkolono dzielnicowych z miasta Złotowa z udziałem członków komisji. VII.Kierunki działań na rok 2014: Zwalczenie przestępczości pospolitej; Zwalczanie przestępczości gospodarczej; Utrzymanie wysokiego wskaźnika wykrywalności wykroczeń i przestępstw; Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych; Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia 27

28 bezpieczeństwa; Konsekwentne przestrzeganie wypracowanych standardowych mierników czasu reakcji na zgłoszone przez obywateli interwencje, obsługa petentów przez dyżurnych jednostki; Zwalczanie i ograniczanie przestępczości nieletnich; Ograniczenie wybryków chuligańskich i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obrębie dyskotek i lokali rozrywkowych ; Właściwa realizacja programów prewencyjnych, pozwalająca na przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń i jak ich unikać; Współdziałanie ze wszystkimi instytucjami i służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa; Zainicjowanie działań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenach kąpielisk w celu wyeliminowania przypadków utonięć; Planując powyższe zamierzenia i kierując się dotychczasowymi doświadczeniami jesteśmy przekonani, że znajdziemy właściwe zrozumienie władz miasta i innych podmiotów zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Złotowa. Wyk. 3 egz. Egz. nr 1 Burmistrz Miasta Złotów Egz. nr 2 - Przewodniczący Rady Miasta Złotowa Egz. nr 3 - a/a Wyk. IK 28

29 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48 a, tel fax PR Złotów, dnia rok Rada Miasta w Złotowie Złotów Al. Piasta 1 Komenda Powiatowa PSP w Złotowie w odpowiedzi na pismo nr RM z dnia 11 lutego br. przesyła potrzebne materiały na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Złotowie na której podejmowany będzie temat stanu bezpieczeństwa w mieście za rok Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2013 r. I. Zagrożenia występujące na terenie Miasta Złotów: 1. Przypuszczalne zagrożenia pożarowe: zwarta, w większości zabudowa obiektów mieszkalnych starego miasta obiekty o konstrukcji drewnianej zlokalizowane na terenach działkowych i przy budynkach mieszkalnych lokalizacja terenów leśnych na ternie miasta i bezpośrednim sąsiedztwie zagrożenia związane z dystrybucją gazu propan - butan w różnych miejscach, posesjach - osoby prowadzące działalność w tym zakresie często nie spełniają wymagań lokalizacyjnych i techniczno - budowlanych, lokalizacja i przebieg gazociągu na terenie miasta, wyposażanie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznych, handlowo - usługowych w gaz ziemny powoduje zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Nieznajomość i nie przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez społeczeństwo, transport drogowy (droga wojewódzka nr 189, 188 i 190) i kolejowy (trakcja kolejowa nr 203 Piła Tczew), przewożenie materiałów niebezpiecznych pożarowo i wybuchowo oraz toksycznych środków przemysłowych, ruch cystern przewożących gaz propan butan i olej opałowy do budynków mieszkalnych, usługowych zlokalizowanych w poszczególnych terenach miasta 2. Potencjalne zagrożenia techniczne: a) katastrofy komunikacyjne /droga wojewódzka nr 188, 189 i 190/ wypadki i kolizje drogowe (szczególnie niebezpieczne odcinki drogi Złotów Krajenka, /Nowy Dwór-Henrykowo/Śmiardowo Złotowskie/ Stawnica/ Zakrzewo oraz na skrzyżowaniach dróg, przy parkingach)

30 pożary pojazdów zarówno będących w ruchu jak i tych zaparkowanych na parkingach oraz w garażach wypadki drogowe z udziałem pojazdów przewożących Toksyczne Środki Przemysłowe i materiały niebezpieczne, zablokowanie dróg w wyniku silnych wiatrów, opadów atmosferycznych, zdarzeń z udziałem środków transportu b) katastrofy komunikacyjne /trakcja kolejowa Piła - Tczew/ zderzenie i wykolejenie pociągów osobowych i towarowych, zagrożenia powstałe w wyniku utraty nośności transportu, wypadki kolejowe na stacjach i przejazdach kolejowych, rozszczelnienie się cysterny z produktami ropopochodnymi lub innymi toksycznymi środkami przemysłowymi. pożary wagonów, 3. Potencjalne zagrożenia chemiczne i ekologiczne : 3.1 Zakłady i obiekty: zakłady przetwarzające i magazynujące substancje i materiały niebezpieczne - METALPLAST KARO ZŁOTÓW (kwasy) - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Złotowie (amoniak) stacje paliw (5) i gazu płynnego (1) na terenie miasta budynki mieszkalne zlokalizowane w obrębie stacji paliw, autogazu i ulic przez, które odbywa się transport paliw, gazu propan butan i innych TSP, niekontrolowane wysypiska śmieci i odpadów technologicznych 3.2 Szlaki komunikacyjne: ruch drogowy przebiegający przez centrum miasta Złotowa i po ulicach osiedlowych transport produktów ropopochodnych, gaz propan - butan, kwasy itp. trakcja kolejowa nr 230 Piła - Tczew, transport produktów ropopochodnych, gaz propan butan (butlowy i za pomocą cystern), wodorotlenki, kwasy itp. 3.3 Potencjalne zagrożenia wodne: utonięcia ludzi (tereny turystyczne zlokalizowane nad ciekami wodnymi, stawami rybnymi, rzekami, jeziorami). zalania lub zatopienia (wyłącznie w czasie awarii sieci wodnych, gwałtownych opadów deszczu i roztopów w okresie wczesnej wiosny), II. Zestawienie ilości zdarzeń na terenie miasta Złotowa w 2013 roku: W roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu złotowskiego interweniowały 1287 razy do 870 zdarzeń. Zdarzenia to pożary (220), miejscowe zagrożenia (617), alarmy fałszywe (33). Na terenie miasta Złotów powstało 208 zdarzeń (o 21 zdarzeń więcej niż w 2012 r.). Stanowi to 24% ogólnej liczby zdarzeń jakie powstały na terenie powiatu złotowskiego. Wśród interwencji Jednostki

31 Ratowniczo-Gaśniczej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta należy wymienić: 40 pożarów, stanowi to 18,2 % ogólnej ilości pożarów w powiecie (220), 158 miejscowych zagrożeń, stanowi to 25,6 % ogólnej liczby miejscowych zagrożeń w powiecie (617), 10 fałszywych alarmów, stanowi to 30,3 % ogólnej liczby alarmów fałszywych w powiecie (33). Podział zdarzeń w poszczególnych gminach w 2013 r. M. Złotów Gm. Złotów Zakrzewo Krajenka Lipka Jastrowie Okonek Tarnówka Razem Pożary MZ AF Razem Procentowe zestawienie zdarzeń do których jednostki straży wyjeżdżały w 2013 roku Okonek 13% Tarnówka 6% M. Złotów 24% Jastrowie 14% Lipka 7% Krajenka 14% Zakrzewo 7% Gm. Złotów 15% III. Czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadzane na terenie Miasta Złotowa 2013 r. KP PSP w Złotowie przeprowadziła na terenie Miasta Złotowa 41 czynności kontrolno rozpoznawcze w 47 obiektach, w tym: Podstawowych - 11 Sprawdzających - 8 Doraźne - 10 Odbiory obiektów - 9 Wizje Lokalne - 3 w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakładach pracy, obiektach użyteczności publicznej, obiektach zbiorowego zamieszkania. Czynności kontrolno rozpoznawcze głównie przeprowadzono na podstawie harmonogramu kontroli, który powstał w wyniku opracowanej analizy przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych wykryto 45 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W wyniku postępowania pokontrolnego zastosowano następujące działania egzekucyjno administracyjne: a) Działania władcze: decyzje administracyjne - 7

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2013 r.

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2013 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48 a, tel. 672223340 fax. 672223346 PR.0761.04.2014 Złotów, dnia 10.03.2014 rok Rada Miasta w Złotowie 77 400 Złotów Al. Piasta 1

Bardziej szczegółowo

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2012 r.

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2012 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48 a, tel. (067) 263 30 67 lub 30 68 PR.0761.05.2013 Złotów, dnia 11.03.2013 rok Rada Miasta w Złotowie 77 400 Złotów Al. Piasta

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ ŃSTWOWEJ STRAŻY STRAŻ POŻARNEJ ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WARMIŃSKIM ZA 216r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim Warmi st. kpt.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2014 r.

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej dla Rady Miasta w Złotowie za 2014 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ul. Domańskiego 48 a, tel. 672223340 fax. 672223346 PR.0761.03.2015 Złotów, dnia 09.03.2015 rok Rada Miasta w Złotowie 77 400 Złotów Al. Piasta 1

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne MSW. Działania resortu spraw wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania profilaktyczne MSW. Działania resortu spraw wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 13-14 czerwca 2013, Kromerowo k/olsztyna PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ R A Z E M B E Z P I E

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2014

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 214 ZŁOTÓW 215 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2015 ZŁOTÓW 2016 KOMENDA POWIATOWA POLICJI Złotów, dnia 15.01.2016

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 14.01.2014r. PR-0340/4/2014 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2012 roku

w I półroczu 2012 roku PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku.

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku. Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w roku. W ocenianym okresie roku na stan szeroko rozumianego zagrożenia pożarowego na terenie powiatu wadowickiego decydujący

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i prawa miejscowego. Straż Miejska w 2015 roku pracowała w 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH POWIATU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH POWIATU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH POWIATU KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ZŁOTOWIE za 2013 rok Złotów Styczeń 2014 ~ 2 ~ Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014 I. Analiza danych statystycznych za 214r. Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 214 1. Informacje ogólne W roku 214 Jednostki

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK Styczeń 2013 Spis treści. Spis treści: Charakterystyka powiatu świdnickiego. 3 Ogólna ilość zdarzeń w powiecie

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE. STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW 1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE STATYSTYKA ZDARZEŃ ZA 2001 ROK Powiat - BYTÓW Tabela 1 Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach Gmina Ilość zdarzeń łącznie Wzrost (+),

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo