Tom III: Wymagania Zamawiającego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom III: Wymagania Zamawiającego"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: , Regon: , kapitał zakładowy: ,00 PLN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 75 z późn. zmian.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Zamówienie: wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona ksiąŝka ) objętych Kontraktem nr 14.2.B Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego w ramach Projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Nr Umowy POIS /09 Nr zamówienia: OZ/321/25/11 Zawartość: TOM III Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

2 WPROWADZENIE do stosowania tomu III : Wymagania Zamawiającego dla potrzeb kontraktu pod nazwą: Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego Kontrakt pod nazwą Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego o oznaczeniu stanowi część kontraktu 14B pod nazwą Modernizacja gospodarki biogazem ; roboty objęte niniejszym zamówieniem obejmują zakres określony poniŝej: a) ogólny zakres robót objętych przedmiotowym kontraktem zawarty jest w następujących opracowaniach projektowych: Projekty budowlano-wykonawcze przebudowy elektrociepłowni: BranŜa technologiczna i konstrukcyjna (obejmująca wymiennikownię z rozbiórkami, kotłownię gazową z rozbiórkami, stację przygotowania wody kotłowej z rozbiórkami, rozbiórkę kotłowni węglowej, instalację systemu pomiaru stęŝeń gazów toksycznych i wybuchowych), BranŜa architektoniczna, BranŜa konstrukcyjna (dla branŝy architektonicznej), BranŜa elektryczna (instalacje odgromowe, instalacje wewnętrzne), BranŜa sanitarna (instalacje wewnętrzne wod-kan z rozbiórkami, gaz, wentylacja z rozbiórkami, c.o. z rozbiórkami) Przebudowa sieci cieplnych na terenie oczyszczalni ścieków BranŜa technologiczna (z rozbiórkami). Budowa przyłącza gazu ziemnego do budynku elektrociepłowni BranŜa technologiczna (z zagospodarowaniem terenu). Wymienione wyŝej pozycje opracowań projektowych (objęte niniejszym kontraktem) są oznaczone w Specyfikacji Technicznej ST (Wymagania ogólne) w punktach oraz poprzez pogrubienie druku, natomiast pozycje nie wchodzące w zakres niniejszego kontraktu zostały w tych punktach przekreślone; b) szczegółowy zakres robót objętych niniejszym kontraktem wskazany jest w Przedmiarze Robót w kolumnie 2 zawierającej kody pozycji przedmiarowych odnoszących się do specyfikacji szczegółowych o oznaczeniach: ST ST-08.01;

3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień CPV. kod: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków Hajdów w Lublinie Lublin ul. Łagiewnicka 5 Nazwa i adres Zamawiającego. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego Lublin Spis zawartości Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (TOM III) Wykaz specyfikacji Str. ST Wymagania ogólne 7 ST Roboty rozbiórkowe 50 ST Roboty budowlane 63 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 147 ST Instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, wentylacyjna i 166 centralnego ogrzewania ST Sieci międzyobiektowe 183 ST Roboty drogowe, podbudowy 237 ST Roboty drogowe, nawierzchnie 253 ST Zewnętrzne linie kablowe niskiego napięcia oraz kable 273 teletechniczne ST Elektryczne instalacje obiektowe 287 ST Elektryczne instalacje ochronne 299 ST Obiektowe rozdzielnice siłowe i sterownicze 311 ST Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji 323

4 ST Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST WYMAGANIA OGÓLNE

5 ST Wymagania ogólne SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zakres robót Prace towarzyszące i robot tymczasowe Wyszczególnienie prac towarzyszących Wyszczególnienie robót tymczasowych Lokalizacja Opis stanu projektowanego NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ )CPV) DEFINICJE POJĘĆ Określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Przekazanie terenu budowy Uzgodnienia Inne wymagania Dokumentacja Budowy Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zabezpieczenie terenu budowy Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własności publicznej i prywatnej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona i utrzymanie robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew Odbiory WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPLECZA BUDOWY MATERIAŁY WYMAGANIA FORMALNE NALEPKI INFORMACYJNE I TABLICZKI ZNAMIONOWE ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW AKCEPTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZEZ INŻYNIERA SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE ŚRODKI TRANSPORTU WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT... 26

6 ST Wymagania ogólne 5.2. POLECENIA INŻYNIERA PROGRAM (HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT) OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Wymagania ogólne Wymagania szczególne OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie Czynności geodezyjne w toku budowy Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy Geodezyjna dokumentacja powykonawcza HARMONOGRAM ROBÓT PRACE ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE KONTROLA JAKOŚCI PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) POBIERANIE PRÓBEK BADANIA I POMIARY RAPORTY Z BADAŃ BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA CERTYFIKATY I DEKLARACJE RĘKOJMIE I INSTRUKCJE FABRYCZNE OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZĘŚCIOWY ODBIORY KOŃCOWE Zasady odbioru końcowego robót Dokumenty do odbioru końcowego ODBIÓR OSTATECZNY PRZEGLĄDY W OKRESIE ZGŁASZANIA WAD ROZLICZENIE ROBÓT USTALENIA OGÓLNE OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA ORAZ PRACE POMIAROWE ZAPLECZE WYKONAWCY KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE DOKUMENTY ODNIESIENIA PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA... 48

7 ST Wymagania ogólne 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00.00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie nr NPO-2/321/46/08 Kontrakt 14 pn. Modernizacja gospodarki biogazem Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) naleŝy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-00.00) naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (ST): Wykaz specyfikacji Str. ST Wymagania ogólne 7 ST Roboty rozbiórkowe 50 ST Roboty budowlane 63 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 147 ST Instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, wentylacyjna i 166 centralnego ogrzewania ST Sieci międzyobiektowe 183 ST Roboty drogowe, podbudowy 237 ST Roboty drogowe, nawierzchnie 253 ST Zewnętrzne linie kablowe niskiego napięcia oraz kable 273 teletechniczne ST Elektryczne instalacje obiektowe 287 ST Elektryczne instalacje ochronne 299 ST Obiektowe rozdzielnice siłowe i sterownicze 311 ST Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem zamówienia (Kontraktu) jest modernizacja gospodarki biogazem oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie przy ulicy Łagiewnickiej 5, Lublin. Strona 7

8 ST Wymagania ogólne Zakres robót Zakres robót określony jest szczegółowo w dokumentacji projektowej wymienionej poniŝej. Wykonane dokumentacje projektowe dotyczące kontraktu nr 14 obejmującego przebudowę części układów technologicznych i obiektów oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie pod nazwą przedsięwzięcia Modernizacja gospodarki biogazem w Oczyszczalni ścieków HAJDÓW. W zakresie niniejszego kontraktu opracowana została dokumentacja zgodna z wymogami Zamawiającego, w tym projekty budowlane i wykonawcze obejmujące następujące zagadnienia: Przebudowę sieci i urządzeń biogazowych na terenie oczyszczalni ścieków, Budowę przyłącza gazu ziemnego do budynku elektrociepłowni, Przebudowę elektrociepłowni, Przebudowę sieci cieplnych na terenie oczyszczalni ścieków, Dokumentacja została podzielona na branŝe i składa się z następujących opracowań: Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych na terenie oczyszczalni ścieków BranŜa technologiczna (z zagospodarowaniem terenu), BranŜa konstrukcyjna (z rozbiórkami), BranŜa elektryczna (instalacje odgromowe i wyrównawcze oraz sieć elektroenergetyczna), Budowa przyłącza gazu ziemnego do budynku elektrociepłowni BranŜa technologiczna (z zagospodarowaniem terenu), Przebudowa elektrociepłowni BranŜa technologiczna i konstrukcyjna (obejmująca wymiennikownię z rozbiórkami, kotłownię gazową z rozbiórkami, stację przygotowania wody kotłowej z rozbiórkami, rozbiórkę kotłowni węglowej, instalację systemu pomiaru stęŝeń gazów toksycznych i wybuchowych), BranŜa architektoniczna, BranŜa konstrukcyjna (dla branŝy architektonicznej), BranŜa elektryczna (instalacje odgromowe, instalacje wewnętrzne,), BranŜa sanitarna (instalacje wewnętrzne wod-kan z rozbiórkami, gaz, wentylacja z rozbiórkami, c.o. z rozbiórkami) Przebudowa sieci cieplnych na terenie oczyszczalni ścieków BranŜa technologiczna (z rozbiórkami). Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające wykonanie i odbiór robót w zakresie wymienionym powyŝej Prace towarzyszące i robot tymczasowe Wyszczególnienie prac towarzyszących Do prac towarzyszących związanych z budową/przebudową przedmiotowych sieci międzyobiektowych oraz przebudową elektrociepłowni będzie zaliczane: 1) geodezyjne wytyczenie tras rurociągów; 2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych w skalach 1:250 i 1:500 znajdujących się w Oczyszczalni Ścieków Hajdów ; 3) zabezpieczenia i przebudowy kolidujących odcinków istniejących uzbrojenia podziemnego i nadziemnego; 4) próby szczelności rurociągów; 5) dokumentacja powykonawcza; Strona 8

9 ST Wymagania ogólne Wyszczególnienie robót tymczasowych Do prac towarzyszących związanych z budową/przebudową przedmiotowych sieci międzyobiektowych oraz przebudową elektrociepłowni będzie zaliczane: 1) roboty ziemne; 2) umocnienie pionowych ścian wykopów; 3) ewentualne odwodnienie wykopów; 4) projekty tymczasowej organizacji ruchu; 5) rozbiórki nawierzchni drogowych i chodników 6) oznakowanie drogowe dla tymczasowej organizacji ruchu drogowego; 7) wykonanie i utrzymanie tymczasowych objazdów drogowych, 8) wykonanie i oznakowanie przejazdów dla ruchu kołowego oraz przejść dla pieszych; 9) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót; Lokalizacja Teren oczyszczalni ścieków Hajdów zlokalizowany jest we wschodniej części miasta Lublina pomiędzy rzeką Bystrzycą, a ulicami Łagiewnicką i Jakubowicką. Do terenu oczyszczalni naleŝy teŝ obszar pól zalądowywania zlokalizowany na łąkach wsi Jakubowice, na lewym brzegu rzeki, w odległości około 2 km od obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia zajmuje łącznie 62,6 ha, z czego pola zalądowywania 22,4 ha. Obiekt został zaprojektowany w latach siedemdziesiątych, a jego budowa trwała do 1992 roku. Teren ocenianej inwestycji graniczy: od strony północnej i północno-zachodniej z rzeką Bystrzycą oraz terenami łąk, od strony zachodniej z ulicą Łagiewnicką i dalej terenami łąk, od strony południowej z terenami mieszkaniowo-usługowymi (tereny oznaczone w ww. planie zagospodarowania symbolem AGC tereny aktywności gospodarczej z wykluczeniem obiektów produkcyjnych, zapleczy technicznych oraz baz i składów materiałowych), od strony wschodniej z terenami niezagospodarowanymi (tereny oznaczone w ww. planie zagospodarowania symbolem IT7 - tereny urządzeń oczyszczania ścieków) i dalej z terenami zielonymi oraz w odległości ok. 150 m z terenami zabudowy zagrodowej. Obiekty objęte opracowaniem znajdują się na terenie oczyszczalni. Całość prac budowlano montaŝowych będzie realizowana na działkach istniejącej oczyszczalni. Inwestycja znajduje się w granicach ogrodzonego terenu, zagospodarowanego obecnie obiektami i sieciami uzbrojenia nad- i podziemnego, które są związane z funkcjonowaniem oczyszczalni Opis stanu projektowanego Zakres robót określony jest szczegółowo w Dokumentacji Projektowej wymienionej powyŝej. Program modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie objęty zakresem Kontraktu nr14 zakładał poprawę gospodarki biogazowej oraz cieplnej na terenie oczyszczalni. Poprawa ta będzie realizowana poprzez modernizację części technologicznej istniejącej elektrociepłowni. Planuje się wymianę dwóch kotłów zasilanych biogazem na dwa nowe kotły dwupaliwowe tj. zasilane biogazem oczyszczalnianym oraz w okresie niedoboru biogazu gazem ziemnym GZ-50 z sieci zewnętrznej. Równocześnie z przebudową kotłowni prowadzona będzie modernizacja pomieszczenia wymiennikowni, a takŝe wymiana urządzeń stacji uzdatniania wody kotłowej. Zakres modernizacji obejmuje równieŝ wymianę całości Strona 9

10 ST Wymagania ogólne zewnętrznych sieci ciepłowniczych na preizolowane, a takŝe budowę nowego przyłącza gazu ziemnego do budynku elektrociepłowni. Głównym jednak zadaniem będzie modernizacja części biogazowej na oczyszczalni ścieków. NaleŜy przewidzieć budowę nowych sieci biogazowych z samoczynnymi odwadniaczami i odprowadzeniem odcieku do kanalizacji sanitarnej, dwóch zbiorników na biogaz, pochodni biogazu, węzła tłoczno-pomiarowego. Syntetyczny opis robót objętych Kontraktem nr14. W ramach Kontraktu przewidziano wykonanie/modernizację następujących obiektów: Nowobudowane: Zbiorniki na biogaz dwumembranowe, obj. jednego zbiornikav=3460m 3 2szt., Pochodnia biogazu z ukrytym głównym płomieniem o wydajności ~2000m 3 /h, Węzeł tłoczno-pomiarowy biogazu z 3szt. [2+1] wentylatorów odśrodkowych o wydajności 1000m 3 /h dla kaŝdego wentylatora, Sieć biogazowa, długość ~1790mb, średnice od 50 do 400, tworzywo: PE oraz stal P235GH preizolowana, Sieć ciepłownicza, długość ~2010mb, średnice od 20 do 200, Przyłącze gazu ziemnego, długość ~79mb, średnica 225, tworzywo: PE Kotły niskoparametrowe wodne 2szt.,moc cieplna jednego kotła 2000kW Kominy ze stali kwasoodpornej dwuścianowe izolowane 2 szt., H = 10m, Urządzenia stacji przygotowania wody kotłowej [odgazowywacz próŝniowy, kolumny jonitowe, zestawy dozujące zw. chemiczne, zbiornik wody uzdatnionej V=10m 3 ], Wymiennikownia. Demontowane: Istniejące zbiorniki na biogaz 2szt., Istniejąca pochodnia biogazu, Istniejące sieci biogazowe, biogazociągi napowietrzne~1367,2 mb, biogazociągi podziemne ~566,8 mb Istniejące sieci ciepłownicze ~3530mb [zasilanie + powrót], Istniejące kotły na biogaz 2 szt. Istniejący kocioł węglowy 1 szt. Istniejące wyposaŝenie wymiennikowni i stacji przygotowania wody kotłowej, Istniejące kominy stalowe 3 szt. H~25m, Modernizowane: Budynek elektrociepłowni część architektoniczno-budowlana, Inwestycja obejmuje równieŝ zagospodarowanie terenu w zakresie dróg, chodników, oraz zieleni Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień )CPV) Planowane zamówienie będzie obejmowało całość robót objętych dokumentacją projektową i odpowiadającą niŝej wymienionej grupie robót: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 1.5. Definicje pojęć PoniŜej zdefiniowano zasadnicze definicje pojęć dla wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniŝej określenia naleŝy rozumieć w kaŝdym przypadku następująco: Strona 10

11 ST Wymagania ogólne AKPiA zakres inwestycji /robót branŝowych/ mający na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych parametrów technologicznych procesów gospodarki biogazem, pracy elektrociepłowni, pracy sieci ciepłowniczych. Armatura - róŝnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem medium oraz opróŝnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. Ciąg technologiczny zagospodarowania osadów zespół obiektów i instalacji technologicznych, w których prowadzony jest proces stabilizacji osadów ściekowych wydzielonych w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków. Ciąg technologiczny zagospodarowania biogazu zespół obiektów i instalacji technologicznych, w których prowadzony jest proces oczyszczania gazu fermentacyjnego, jego magazynowania i wykorzystywania dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Dokumentacja Projektowa - Dokumentacja słuŝąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz wraz z późniejszymi zmianami.). Droga tymczasowa (montaŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. Dziennik budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). Harmonogram robót dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji Zamawiającego oraz InŜyniera Kontraktu, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację kontraktu wraz z płatnościami za ich wykonanie, Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części załoŝonych procesów technicznych. Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. Kanalizacja grawitacyjna system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji. Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niŝ jednego źródła. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Konstrukcje budowlane obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. KsiąŜka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami słuŝący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. Kształtki - wszelkie łączniki słuŝące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez InŜyniera, niezbędne do przeprowadzenia Strona 11

12 ST Wymagania ogólne wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a takŝe sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŝących do przejmowania i rozkładania obciąŝeń od ruchu na podłoŝe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. Oczyszczalnia ścieków zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. PBW Projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz wraz z późniejszymi zmianami). PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŝący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Program (inaczej: harmonogram realizacji robót) dokument opracowany przez wykonawcę i podlegający akceptacji InŜyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację kontraktu wraz z płatnościami za ich wykonanie Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych Próby końcowe (eksploatacyjne) - rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujący: rozruch mechaniczny, rozruch hydrauliczny, rozruch technologiczny. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Roboty elektryczne zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń i obiektów technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym wyposaŝeniem oraz sposobem ich wykonania. Roboty rozbiórkowe zakres Robót mających na celu przygotowanie istniejącego obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania. Strona 12

13 ST Wymagania ogólne Roboty technologiczne zakres Robót mających na celu wyposaŝenie obiektu budowlanego w urządzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przyłączy do sieci międzyobiektowych oraz sposobem ich wykonania. Rurociąg ciśnieniowy rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. Sieci międzyobiektowe instalacje technologiczne, rurociągi ścieków i osadów łączące obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami). Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złoŝony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia, Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Woda przeznaczona do spoŝycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania Ŝywności lub innych celów domowych, niezaleŝnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŝytkowych. Zadanie moŝe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. Zagospodarowanie terenu zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. Złączka - element rurociągu słuŝący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem Określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane Inwestor oznacza: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Lublin, al. Piłsudskiego Ogólne wymagania dotyczące robót Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilościowego pierwszeństwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali zamówienia (Kontraktu), podano zagregowany zakres robót objętych Kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa poŝarowego, c) bezpieczeństwa uŝytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, Strona 13

14 e) ochrony przed hałasem i drganiami, Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Wymagania ogólne f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 2) warunki uŝytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy załoŝeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 3) moŝliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami InŜyniera Kontraktu Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŝe Wykonawcy teren budowy (dalej zwany równieŝ placem budowy ) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem polskim i przepisami. Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu moŝe jednak ulec waŝność niektórych uzgodnień branŝowych (np.: z zarządami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waŝności i w razie potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie Kontraktowej i nie będzie Ŝądał za nie osobnej zapłaty. Zamawiający i InŜynier wesprą Wykonawcę w opisanych powyŝej działaniach Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi włączyć min. następujące czynności: Strona 14

15 ST Wymagania ogólne organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez InŜyniera, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciąŝliwości dla pracowników oczyszczalni ścieków, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, zmianę organizacji ruchu w czasie robót, koszt objazdów, opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień Dokumentacja Budowy Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: a) Projekty budowlane i wykonawcze, będące w posiadaniu Zamawiającego, b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. d) Dziennik budowy, e) Pozwolenie na budowę, f) Protokół przekazania terenu budowy, g) Protokoły prób, badań, odbiorów częściowych, h) Protokoły z narad i ustaleń. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację InŜyniera i innych kompetentnych władz, a takŝe uŝytkowników i właścicieli: Projekty organizacji robót, Projekt organizacji ruchu na czas budowy, Propozycje robót ochrony lub przełoŝenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposaŝenia naleŝącego do odpowiednich uŝytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót, Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami pomiarowymi oraz aktualizacją podkładów geodezyjnych w skalach 1:250 i Strona 15

16 ST Wymagania ogólne 1:500) Rysunki i dokumentacja powykonawcza, Instrukcje obsługi obiektów, Dziennik budowy, Plan BIOZ, KsiąŜka obmiaru robót, Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. PowyŜsza lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŝe się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 5-ciu egzemplarzach i przedłoŝy je InŜynierowi do zatwierdzenia. Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy i będzie podstawą do prowadzenia robót w świetle Ustawy Prawo Budowlane Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŝności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŝności w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wszelkie nazwy własne produktów uŝyte w STWiORB i PBW winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i naleŝy je odczytać z dopiskiem lub równowaŝne. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w STWiORB i PBW winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeŝeli takie mają zastosowanie w projekcie. Strona 16

17 ST Wymagania ogólne Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŝ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: (a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŝącego do pracy a takŝe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŝnionych. (b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez InŜyniera, tablic informacyjnych budowy oraz tablic informacyjnych UE. (c) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być takŝe koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, spręŝone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone równieŝ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŝy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. (d) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez InŜyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i wielkość zaplecza określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego uŝytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez InŜyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyŝsze nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uŝyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku uŝycia elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego zastałego stanu. Wykonawca winien uŝyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Strona 17

18 ST Wymagania ogólne Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŝenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - moŝliwością powstania poŝaru Ochrona przeciwpoŝarowa w czasie wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŝyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Strona 18

19 ST Wymagania ogólne Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŝyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, Ŝe w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór uŝytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŝenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Ograniczenie obciąŝeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŝenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŝenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŝdym takim przewozie powiadomiony InŜyniera Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest Strona 19

20 ST Wymagania ogólne równieŝ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków eksploatatora oczyszczalni w związku z powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŝ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz uŝytkownika oczyszczalni. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŝ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków właściciela terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montaŝowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenów, na których prowadzone będą prace. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia opracowanego przez Wykonawcę. W trakcie szkoleń seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją obiektów od specjalistów Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego powinien obejmować przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak równieŝ zagadnień bhp i ppoŝ. z nimi związanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego Strona 20

21 ST Wymagania ogólne przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. Zamawiający przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 8 pracowników Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawiającego decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów. Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wg w/wym. decyzji) wraz z utylizacją uzyskanego materiału. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o zakończeniu robót InŜyniera. Odbioru robót naleŝy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. Protokoły odbiorów częściowych. Recepty i ustalenia technologiczne. Dzienniki budowy i ksiąŝki obmiarów (oryginały). Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych (np. na przełoŝenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji. Oświadczenie kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do naleŝytego stanu i porządku terenu budowy, budynku lub lokalu, Strona 21

22 ST Wymagania ogólne właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŝeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleŝniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. Protokoły szkoleń obsługi Wymagania dotyczące zaplecza budowy Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poŝ, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy teren na zaplecze budowy i skład materiałów w rejonie oczyszczalni ścieków. Powierzchnia terenu będzie wynosić 5000 m 2 (0,5ha). Zamawiający umoŝliwi Wykonawcy dostęp do takich mediów jak woda i kanalizacja, natomiast nie zapewni zasilania w energię elektryczną. Element ten Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt, uwzględniony w kosztach ogólnych Tablice informacyjne Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania formalne Nazwy własne uŝyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiąŝące i moŝna zastosować urządzenia/materiały równowaŝne, lub o wyŝszych parametrach, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. Dz.U Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), i które posiadają właściwości uŝytkowe umoŝliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować: 1. Wyroby budowlane dla których: a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 3. Wyroby budowlane: a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną Strona 22

23 ST Wymagania ogólne do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U nr 198 poz z póź. zmianami) Dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŝenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r (M.P nr 19 poz. 231) Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi Nalepki informacyjne i tabliczki znamionowe Jeśli urządzenie będzie wystarczająco duŝe i nie będzie całkowicie zasłonięte, to dostawca umieści na dostarczonych urządzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierający następującą informację: "Dostawa sfinansowana w ramach Funduszu Spójności". Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeŝenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. Koszt ww. nalepek i tabliczek nie będzie podlegać oddzielnej zapłacie Źródła szukania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Strona 23

24 ST Wymagania ogólne materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŝycie tych materiałów do innych robót, niŝ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują moŝliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŝyciem materiału, albo w okresie dłuŝszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŝe być później zmieniany bez zgody InŜyniera Akceptacja materiałów i urządzeń przez InŜyniera Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez InŜyniera przed ich dostarczeniem. InŜynier moŝe polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moŝe on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe juŝ po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji InŜyniera i testów. Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie InŜyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, Ŝe są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. Strona 24

25 ST Wymagania ogólne ChociaŜ inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają równieŝ urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyŝszą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i róŝnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŝywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują moŝliwość wariantowego uŝycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŝyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŝe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. ŚRODKI TRANSPORTU 4.1. Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŝdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Strona 25

26 ST Wymagania ogólne Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie uŝyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U nr 125 poz. 874 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U 2005 nr 108 poz. 908). Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŝeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego uŝytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, ST i w Dokumentacji Projektowej, a takŝe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŝaną kwestię. UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Kontraktem Polecenia InŜyniera Polecenie InŜyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w tym prowadzeniem budowy. Polecenia InŜyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Strona 26

27 ST Wymagania ogólne JeŜeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez InŜyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciąŝały Wykonawcę Program (harmonogram realizacji robót) Wykonawca przy sporządzaniu Programu powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: a) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót, b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, c) naleŝy określić strefy wpływu pracy cięŝkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót naleŝy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąŝa Wykonawcę. d) Ze względu na charakter Kontraktu: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ I FUNKCJONUJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Program musi uwzględniać konieczność zachowania ciągłości pracy obiektów. Wszystkie prace mogące zakłócić funkcjonowanie ciągu technologicznego winny być planowane i realizowane pod nadzorem InŜyniera i Zamawiającego. PoniŜej przedstawiono główne załoŝenia do Programu: Roboty budowlano montaŝowe modernizacji oczyszczalni prowadzone będą w czasie pracy istniejących obiektów oczyszczania ścieków. W celu utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni przewiduje się włączanie obiektów do rozruchu i eksploatacji w odpowiedniej kolejności. W zakresie sieci i urządzeń biogazowych Zakres robót związany z budową sieci i urządzeń biogazowych naleŝy wykonywać zgodnie z kolejnością prac podaną w opracowaniu wykonawczym Projekt wykonawczy organizacji przebudowy sieci biogazowych. W zakresie sieci ciepłowniczej Zakres robót dotyczący sieci ciepłowniczej zaleca się wykonywać w okresie letnim, poza sezonem grzewczym. Wymianę sieci cieplnej obiegu technologicznego naleŝy prowadzić w koordynacji z robotami prowadzonymi w elektrociepłowni oraz przy przebudowie zasilanych w ciepło z technologicznej sieci ciepłowniczej WKF ów. W ramach inwestycji Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej realizowane jest pięć oddzielnych kontraktów. Jeden z nich obejmuje między innymi przebudowę zbiorników WKF-ów, gdzie następuje fermentacja osadów, które podgrzewane są do właściwej temperatury dzięki energii cieplnej dostarczanej przez projektowany niniejszy opracowaniem obieg technologiczny sieci ciepłowniczej. Projektowane jest równieŝ w oddzielnej części opracowania projektowego przebudowanie części technologicznej wymiennikowni i kotłowni w elektrociepłowni. Z tych względów wskazane jest, aby wymianę sieci cieplnej obiegu technologicznego prowadzić równolegle z robotami prowadzonymi w elektrociepłowni oraz przy przebudowie WKF ów. Spełnienie tego warunku umoŝliwi zminimalizowanie czasu przerwy w pracy układy przeróbki osadowej. Strona 27

28 ST Wymagania ogólne W zakresie przyłącza gazu ziemnego Zakres robót związany z budową przyłącza gazu ziemnego naleŝy wykonywać równolegle z budową podziemnego odcinka biogazociągu projektowanego na większości długości trasy równolegle. Pod takim warunkiem realizacja jednego z gazociągów nie wpłynie negatywnie na drugi. Uruchomienie przyłącza gazociągu gazu ziemnego do elektrociepłowni projektuje się zrealizować po wybudowaniu i uruchomieniu zaprojektowanej przez KSG Sp.z.o.o. stacji redukcyjno pomiarowej Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złoŝenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŝenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 2. Środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŝliwością powstania poŝaru Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Strona 28

29 ST Wymagania ogólne Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŝenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŝliwa okaŝe się korekta Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Wymagania ogólne Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 4) Instrukcja współpracy MPWiK w Lublinie sp. z o.o. z innymi przedsiębiorstwami Wykonawca opracuje i wdroŝy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: Strona 29

30 ST Wymagania ogólne rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, warunków uŝytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót budowlanych, utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposaŝenia, sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, organizacji pracy na budowie, sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wymagania szczególne Wymagania szczególne dla wykonawców wynikające ze specyfiki robót na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków określa szczegółowo obowiązująca Instrukcja współpracy MPWiK w Lublinie sp. z o.o. z innymi przedsiębiorstwami. Wg tej instrukcji obowiązują następujące zasady współpracy: Pracodawcy pracowników firm zewnętrznych biorących udział w pracach na obiektach oczyszczalni mają obowiązek wyznaczenia osoby (kierownik, mistrz lub brygadzista) do współpracy z koordynatorem ze strony uŝytkownika w zakresie przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy. Wyznaczenie przez Inwestora koordynatora, o którym mowa wyŝej nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnionym pracownikom. Prace na obiektach oczyszczalni moŝna rozpocząć po protokolarnym przekazaniu obiektów i po udokumentowanym przeszkoleniu pracowników z zakresu: zagroŝeń występujących na oczyszczalni, rozmieszczenia sprzętu p-poŝ, usytuowania dróg ucieczkowych i sposobie ewakuacji, sposobie komunikowania się w czasie pracy, Obowiązkiem osoby kierującej pracami na obiektach jest: codzienne podawanie do dyspozytora oczyszczalni, a w przypadku jego nieobecności portierowi, ilości pracowników bezpośrednio mu podległych pracujących na oczyszczalni, zgłoszenie dyspozytorowi, a w przypadku jego nieobecności portierowi, stanu ilościowego pracowników pozostających w pracy na zmiany następne, zgłosić dyspozytorowi kaŝdy zaistniały wypadek przy pracy lub stwierdzone uchybienia zagraŝające poŝarem, zatruciem, wybuchem lub utratą zdrowia. kaŝdorazowego informowania administratora obiektu o wnoszonych/wwoŝonych substancjach szkodliwych/niebezpiecznych Obowiązkiem kierowników firm zewnętrznych jest zgłoszenie do dyspozytora oczyszczalni wwoŝenia na teren zakładu pracy substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Wykonywanie prac. Przed przystąpieniem do prac w zbiornikach słuŝby eksploatacyjne mają obowiązek: opróŝnić zbiornik i odłączyć go od innych instalacji i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem lub uruchomieniem urządzeń wewnątrz zbiornika. przeprowadzić kontrolę składu powietrza wewnątrz zbiornika przed oddaniem obiektu do remontu, modernizacji lub konserwacji. Strona 30

31 ST Wymagania ogólne Do obowiązku wykonawcy robót naleŝy: zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenie miejsca pracy przed poŝarem i wyposaŝenie w sprzęt p-poŝ, ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze nocnej, zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej dla pracowników, prowadzenie pomiarów składu powietrza w miejscach potencjalnego zagroŝenia gazowego zawsze przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania prac. w projekcie organizacji robót uwzględnienie bezpiecznych metod wykonywania prac oraz sposobów zabezpieczenia pracowników i mienia zakładowego. przeszkolenie swoich pracowników z zakresu zagroŝeń występujących w oczyszczalni, zapoznanie pracowników z instrukcją współpracy udokumentowane na formularzu, obowiązującym w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. Komunikowanie. Współpraca, dotycząca realizacji określonego zadania powinna odbywać się pomiędzy Kierownikiem przedsiębiorstwa wykonawczego i następującymi osobami MPWiK sp. z o.o. w Lublinie w zakresie: merytorycznym - InŜynier Kontraktu i Inspektorzy Nadzoru, eksploatacji urządzeń i obiektów Kierownik właściwego Wydziału, Mistrz zatrudniony w Wydziale, zgłaszania wszelkiego rodzaju zagroŝeń, wypadków, poŝaru, prowadzenia akcji ratowniczej - Dyspozytor Oczyszczalni (tel lub wew. 630, 699 ) 5.8. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi naleŝy do Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikłe z tytułu uszkodzenia niezabezpieczonych obiektów przekazanych w ramach przekazania Terenu Budowy, pozostających własnością Zamawiającego Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze dla Robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do robót (3 kpl. w wersji wydrukowanej + CD) i przekazanie jej do InŜyniera. 2. OpróŜnienie zbiorników/urządzeń głównie z biogazu i zanieczyszczeń stałych oraz ich oczyszczenie wraz z unieszkodliwieniem powstałych odpadów. 3. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 4. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy cięŝkiego sprzętu 5. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu 6. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 7. Przebudowę urządzeń kolidujących 8. Oznakowanie Robót 9. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. Strona 31

32 ST Wymagania ogólne 10. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 11. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 12. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych pozycjach Przedmiaru Robót. W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłoŝone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej Przebudowa urządzeń kolidujących Przebudowę urządzeń naleŝy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z uŝytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy Prace geodezyjno-kartograficzne Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie Wyznaczanie lokalizacji obiektów naleŝy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami ST-01.00, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: charakterystyczne osie i punkty budowli, główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, stałe punkty wysokościowe repery Czynności geodezyjne w toku budowy Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: geodezyjną obsługę budowy i montaŝu obiektów budowlanych, wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów i wniosków wykonawcy o PSP, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. Geodezyjna obsługa budowy i montaŝu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montaŝu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi Strona 32

33 ST Wymagania ogólne budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŝenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umoŝliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych naleŝy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu Geodezyjna dokumentacja powykonawcza Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŝenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umoŝliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, kierownikowi budowy 3 egz. zarejestrowanej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mapy, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Zamawiającemu zaktualizowane podkłady geodezyjne w skali 1:250 i 1: Harmonogram robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi do akceptacji harmonogram całej budowy oraz harmonogramów rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie Prace rozbiórkowe i roboty ziemne Złom stalowy pochodzący z rozbiórek pozostaje własnością Zamawiającego i zostanie złoŝony i zabezpieczony przez Wykonawcę w miejscu do tego celu przeznaczonym wskazanym przez Zamawiającego. Gruz pochodzący z rozbiórek, a takŝe nadmiar urobku z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w sposób spełniający wymogi Ustawy o odpadach. Tymczasowe składowanie urobku z robót ziemnych w zakresie (tylko) przewidzianych do zasypki wykopów odbywać się będzie na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, natomiast pozostałe wszystkie nadmiary będą na bieŝąco wywoŝone z terenu oczyszczalni. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych za wykonanie Robót rozbiórkowych. 6. KONTROLA JAKOŚCI Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŝoną jakość robót. Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) UŜywane jednostki wykazano w poniŝszej tabeli. Parametr Jednostka Wartość / przelicznik Strona 33

34 ST Wymagania ogólne Parametr Jednostka Wartość / przelicznik sekunda 1s, s Czas minuta 1 min = 60 s godzina 1 h =60 min=3600 s doba 1 d=24 h= s Długość metr 1 m milimetr 1 mm = 0,001 m Powierzchnia metr kwadratowy 1 m 2 Objętość metr sześcienny 1 m 3 1 litr 1 l = 0,001 m 3 Masa kilogram 1 kg tona 1 t =.1000 kg Siła niuton 1 N = 1 m kg/s 2 kiloniuton 1 kn = 1000 N NapręŜenie 1 N/mm 2 1 kn/m 2 Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m 2 milibar 1 mbar = 10 2 Pa Moc wat 1 w = 1m 2 kg/s 3 KILOWAT 1 KW = 1000 W Temperatura stopień Celsjusza 1 C Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŝy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U 2006 nr 156, poz tekst jednolity, z późn. zmianami) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U nr 166 poz. 1360). Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będą zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów właściwych przedmiotowo norm wyrobu przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŝsza niŝ tam określona. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyŝej, uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U nr 198 Strona 34

35 ST Wymagania ogólne poz. 2041) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881), a takŝe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŝnionych do ich wydawania (Dz.U nr 249 poz. 2497). Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U nr 198 poz. 2041). Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyŝszą jakość w swojej klasie. Przepisy przywołane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U 2006 nr 156, poz tekst jednolity z późn. zmianami). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U nr 166 poz. 1360). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U nr 198 poz. 2041). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŝnionych do ich wydawania (Dz.U nr 249 poz. 2497). Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO :1994. Normy przywołane: PN-ISO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. PN-ISO :1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Strona 35

36 ST Wymagania ogólne PN-ISO :1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. PN-ISO :1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. PN-ISO :1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. PN-ISO :1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moŝe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących granicach: Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. Wilgotność: 0 do 95 %. Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŝe zaŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŝną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. InŜynier w imieniu Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŝne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŝycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŝycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Strona 36

37 ST Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. InŜynier będzie uprawniony do audytu systemu w kaŝdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane InŜynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem kaŝdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŝną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji Program zapewnienia jakości (PZJ) Program zapewnienia jakości będzie zawierać: a) część ogólną opisującą: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposaŝenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŝe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; b) część szczegółową opisującą dla kaŝdego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŝeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, Strona 37

38 ST Wymagania ogólne - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. - dla kaŝdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak równieŝ podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŝliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stosować moŝna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. W konstrukcjach stalowych wyposaŝenia obiektów kubaturowych minimum 20% spawów winno podlegać kontroli ultradźwiekowej. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad spawów skontrolować naleŝy wszystkie spawy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŝ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez InŜyniera Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Strona 38

39 ST Wymagania ogólne InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. InŜynier moŝe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŝnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŝą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŝnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę Certyfikaty i deklaracje Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŝe dopuścić do uŝycia materiał który jest: 1) oznakowany CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu kaŝdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŝne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone Rękojmie i instrukcje fabryczne Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego uŝytkowania w celu umoŝliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba Ŝe InŜynier postanowi inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposaŝeniem, i wyda je InŜynierowi w dniu przejęcia robót. Strona 39

40 ST Wymagania ogólne Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuŝszym niŝ 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŝki obmiaru. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w pozostałych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieŝąco po ich ukończeniu Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŝne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Czas przeprowadzania obmiaru Obmiary będą przeprowadzane na bieŝąco przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 8. ODBIÓR ROBÓT Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiór nie moŝe być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia InŜyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Strona 40

41 ST Wymagania ogólne Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają równieŝ zastosowanie odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera Rodzaje odbiorów robót W zaleŝności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi końcowemu, d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje InŜynier w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje InŜynier według zasad jak przy odbiorze końcowym robót Odbiory końcowe Odbiory końcowe przeprowadza się po wykonaniu prób końcowych rozruchów technologicznych zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem świadectwa przejęcia Zasady odbioru końcowego robót Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez InŜyniera świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŝonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności Strona 41

42 ST Wymagania ogólne wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Kontraktu Dokumenty do odbioru końcowego Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 2. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 3. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 4. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 5. Protokoły odbiorów częściowych. 6. Recepty i ustalenia technologiczne. 7. Dzienniki budowy i ksiąŝki obmiarów (oryginały). 8. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości. 9. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości. 10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych (np. na przełoŝenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 11. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 12. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 13. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji. 14. Oświadczenie kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do naleŝytego stanu i porządku terenu budowy, budynku lub lokalu, właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŝeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleŝniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. Strona 42

43 ST Wymagania ogólne 15. Protokoły szkoleń obsługi. W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja przerywa czynności odbiorowe z konsekwencjami wynikającymi z Umowy. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez InŜyniera. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez InŜyniera świadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: kontrakt, protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego kaŝdego z obiektów (jeŝeli były zgłoszone), dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie zgłaszania wad oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez InŜyniera Przeglądy w okresie zgłaszania wad Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda InŜynier do protokołu odbioru końcowego. 9. ROZLICZENIE ROBÓT 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi, wartość zuŝytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaŝ i demontaŝ na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych Strona 43

44 ST Wymagania ogólne itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŝawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie naleŝy wliczać podatku VAT, koszty urządzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy, koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŝliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. Roboty opisane w kaŝdym punkcie Przedmiaru Robót Wykonawca skalkuluje w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót tymczasowych, towarzyszących i zuŝycie materiałów w sposób przybliŝony. Roboty opisane naleŝy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zuŝycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niŝ podany w Dokumentacji Projektowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: o opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, o ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, o przygotowanie terenu o konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawęŝników, barier, oznakowań i drenaŝu. o tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: o oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, o utrzymanie dróg tymczasowych Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: o likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) o doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego niepogorszonego Koszty związane z objazdami przejazdami i organizacja ruchu, Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: Strona 44

45 ST Wymagania ogólne o dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki, tymczasowe bramy itp.), o utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, o usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego. Koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy, Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. Wykonawca takŝe we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ST Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Koszty związane z dokumentacją geodezyjną, Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych Zaplecze Wykonawcy Wykonawca zapewni: (1). Organizacja zaplecza Wykonawcy: a) dostawa montaŝ, wyposaŝenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem. b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, (2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: a) utrzymanie wyposaŝenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposaŝenia, c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŝytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, d) zabezpieczenie przed kradzieŝą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poŝ., e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. (3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy: a) likwidacja zaplecza Wykonawcy b) oczyszczenie terenu, doprowadzenie do stanu poprzedniego niepogorszonego. Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych zgodnie z Strona 45

46 Kontraktem Gwarancji ponosi Wykonawca. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Wymagania ogólne Przepisy i dokumenty związane 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U nr 115 poz z późniejszymi zmianami). 4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 7 poz. 78 z późniejszymi zmianami). 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U nr 100 poz z późniejszymi zmianami). 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami). 8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U nr 169 poz z późniejszymi zmianami). 9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. z dnia r. z późniejszymi zmianami). 11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 12. Dyrektywa 94/9/WE/ATEX 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U nr 134 poz. 1140) 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. 137 poz.984). 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U nr 203 poz. 1718). 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz.563). 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz. 1126). 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U nr 47 poz. 401). Strona 46

47 ST Wymagania ogólne 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U nr 96 poz. 438). 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaŝnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U nr 5 poz. 58). 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U nr 97 poz. 1055). 24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U nr 18 poz. 182 z późniejszymi zmianami). 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578). 26. PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 27. PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 28. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 29. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoŝa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 30. PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 31. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 32. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 33. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 34. PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 35. PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 36. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 37. PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 38. PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŝenia. Terminologia. 39. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 40. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 41. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 42. BN-86/ : Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 43. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 44. PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 45. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 46. PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 47. PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 48. PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŝeniowa. 49. PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.. Strona 47

48 ST Wymagania ogólne 50. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 51. PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 52. PN-91/E-05009/704: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 53. PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 54. PN-90/E : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne. 55. PN-EN (1-11):2002: Oczyszczalnie ścieków - Część PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne. 57. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 58. PN-75/C : Woda i ścieki - Badania specjalne osadów - Oznaczanie zdolności osadów ściekowych do fermentacji i stopnia ich przefermentowania w warunkach statycznych i w procesie ciągłym. 59. PN-EN ISO :2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część PN-EN Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem. Część 14: instalacje elektryczne w obszarach ryzyka innych niŝ zakłady górnicze Dokumentacja projektowa 1. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia, BranŜa: Architektoniczna, 2. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia, BranŜa: Konstrukcyjna, 3. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia, BranŜa: Elektryka i Automatyka, 4. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia, BranŜa: Sanitarna, Instalacja wentylacyjna i centralnego ogrzewania, 5. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia, BranŜa: Sanitarna, Instalacja wod.-kan, i gazowa, 6. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia Kotłownia, wymiennikownia, BranŜa: Technologiczna, 7. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia Stacja przygotowania wody kotłowej, BranŜa: Technologiczna, 8. Projekt budowlano-wykonawczy, Elektrociepłownia Rozbiórka kotła węglowego KR , BranŜa: Konstrukcyjna, 9. Projekt budowlano-wykonawczy, Przyłącze gazu ziemnego GZ-50, BranŜa: Technologiczna, 10. Projekt budowlano-wykonawczy, Sieci i urządzenia ciepłownicze, BranŜa: Technologiczna, 11. Projekt budowlano-wykonawczy, Sieci i urządzenia biogazowe, BranŜa: Technologiczna, 12. Projekt budowlano-wykonawczy, Sieci i urządzenia biogazowe, BranŜa: Konstrukcyjna, 13. Projekt budowlano-wykonawczy, Sieci i urządzenia biogazowe, BranŜa: Elektryka i Automatyka, 14. Projekt wykonawczy, Organizacja przebudowy sieci biogazowych, BranŜa: Technologiczna, Strona 48

49 ST Wymagania ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) w róŝnych miejscach powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branŝowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŝy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŝ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Strona 49

50 ST Roboty rozbiórkowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE Strona 50

51 ST Roboty rozbiórkowe SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKA BUDOWLI TECHNOLOGICZNYCH, OBIEKTÓW I SIECI W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: Wykonanie rozbiórki istniejących ciepłociągów wraz z kanałami betonowymi polega min. na: Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: Wykonanie rozbiórki instalacji technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych, Wykonanie rozbiórek chodników wraz z obrzeżami polega min. na: KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE Strona 51

52 ST Roboty rozbiórkowe 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-01.00) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką rurociągów, kanałów, studzienek, dróg, obiektów Ŝelbetowych, obiektów stalowych i innych obiektów, które to prace zostaną wykonane w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie nr NPO-2/321/46/08 Kontrakt 14 pn. Modernizacja gospodarki biogazem Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST naleŝy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w pkt Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na rozbiórce rurociągów, kanałów, studzienek, dróg, obiektów Ŝelbetowych, stalowych i innych kolidujących obiektów ujętych w pkt Zakres robót objętych ST Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: (1) Roboty przygotowawcze: Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności, MontaŜ rusztowań, elementów zabezpieczających, Zabezpieczenie obiektów sąsiadujących, OpróŜnienie obiektów kubaturowych, Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, Odcięcie dopływu osadów i biogazu do uŝytkowanych obiektów i ewentualnie odpompowanie pozostałych w obiekcie osadów i wydmuchanie biogazu, Przewietrzenie sieci biogazowej, zbiorników, komór gazem neutralnym (N2), Badanie atmosfery na obecność gazów, Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliŝu rozbieranych obiektów, Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu Strona 52

53 ST Roboty rozbiórkowe budowlanego. (2) Roboty podstawowe: DemontaŜ wyposaŝenia technologicznego [kotłownia, wymiennikownia, stacja przygotowania wody kotłowej itp.], DemontaŜ istniejących sieci zewnętrznych [ciepłowniczych, biogazowych], Rozbiórka istniejących obiektów technologicznych przewidzianych do wyłączenia z eksploatacji w nowym układzie technologicznym [zbiorniki biogazu, pochodnia, kominy], Rozbiórka elementów budowlanych istniejących obiektów modernizowanych. (3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, Wyrównanie podłoŝa i uporządkowanie terenu rozbiórki, Roboty te będą wykonywane w ramach prac ujętych w Dokumentacji Projektowej dotyczące kontraktu nr 14. Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie ST Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych, Wykonawca wskaŝe urządzenia przydatne do uŝycia, które zaakceptuje InŜynier. Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. W przypadkach szczególnych InŜynier na wniosek Wykonawcy moŝe wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami InŜyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Strona 53

54 ST Roboty rozbiórkowe Sprzęt uŝywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację InŜyniera. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane: koparki, ładowarki, Ŝuraw samochodowy, samochody cięŝarowe, młoty pneumatyczne, palniki acetylenowe, kontenery do gromadzenia odpadów, drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŝonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację InŜyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiał z rozbiórki moŝna przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach. 5. WYKONANIE ROBÓT Rozbiórce zostaną poddane istniejące urządzenia technologiczne nie nadające się ze względu na ich obecne przeznaczenie oraz stan techniczny do eksploatacji w nowym układzie technologicznym. Elementy gospodarki biogazowej z uwagi na występowanie w nich metanu i siarkowodoru naleŝy zaliczyć do obiektów szczególnie niebezpiecznych Rozbiórka budowli technologicznych, obiektów i sieci Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych budowli technologicznych naleŝy: wykonać prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, odłączyć od rozbieranych obiektów instalację elektryczną, wodociągową i inne, odciąć dopływ biogazu do uŝytkowanych obiektów, usunąć pozostały osad/biogaz, przewietrzyć zbiorniki poprzez zastosowanie mechanicznego dopływu świeŝego Strona 54

55 ST Roboty rozbiórkowe powietrza w celu utrzymania właściwej jakości powietrza, zabezpieczyć w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczyć przed uszkodzeniami urządzenia i budowle znajdujące się w pobliŝu rozbieranych obiektów, zbadać atmosferę wewnątrz komór na obecność gazu za pomocą miernika gazów trujących, zapewnić przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, wykonać niezbędne drogi tymczasowe, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp., dostarczyć na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany. Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych zasadniczych: roboty rozbiórkowe naleŝy prowadzić ręcznie, przy uŝyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, roboty rozbiórkowe naleŝy prowadzić w sposób umoŝliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy moŝliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez InŜyniera, elementy Ŝelbetowe naleŝy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym, elementy konstrukcji stalowych naleŝy przecinać palnikiem acetylenowym, nie naleŝy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, roboty naleŝy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, rozbiórkę naleŝy prowadzić w następującej kolejności: demontaŝ urządzeń i armatury, demontaŝ przewodów instalacyjnych, demontaŝ ocieplenia, rozbiórka elementów betonowych i Ŝelbetowych wewnętrznych, złom stalowy pochodzący z rozbiórek pozostaje własnością Zamawiającego i zostanie złoŝony i zabezpieczony przez Wykonawcę w miejscu do tego celu przeznaczonym wskazanym przez Zamawiającego. gruz pochodzący z rozbiórek, a takŝe nadmiar urobku z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w sposób spełniający wymogi Ustawy o odpadach. tymczasowe składowanie urobku z robót ziemnych w zakresie (tylko) przewidzianych do zasypki wykopów odbywać się będzie na terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, natomiast pozostałe wszystkie nadmiary będą na bieŝąco wywoŝone z terenu oczyszczalni. UWAGA: Wejście do zbiorników powinno następować tylko na pisemne polecenie kierownika budowy, zawierające klauzulę zezwalam na rozpoczęcie robót oraz określać: miejsce i czas pracy, rodzaj i zakres oraz kolejność wykonywania czynności, rodzaj zagroŝeń, jakie mogą wystąpić podczas danych czynności oraz sposób postępowania w razie ich wystąpienia, sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracującymi a ubezpieczającymi, drogi i sposoby ewakuacji, Strona 55

56 ST Roboty rozbiórkowe sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy, podać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie pracy. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole co najmniej trzyosobowym. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione urządzenia zabezpieczające i środki ochrony indywidualnej, a pracownicy pracujący wewnątrz zbiorników dodatkowo: szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną, hełmy ochronne, aparaty powietrzne z maską, lampy bezpieczeństwa. Roboty rozbiórkowe zbiorników, kominów, sieci biogazowej naleŝy traktować jako roboty na wysokości. W przypadku prowadzenia robót rozbiórkowych kominów w rejonie budynku elektrociepłowni naleŝy postępować zgonie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŝy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów naleŝy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Elementy stalowe i zbrojenia naleŝy demontować przy uŝyciu przecinarki tarczowej lub palnika acetylenowo-tlenowego. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak równieŝ w wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego teŝ, podczas prowadzenia robót naleŝy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Elementy o większych gabarytach naleŝy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych naleŝy przecinać w zaleŝności od ich grubości palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Materiał z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów ogłoszonym na podstawie Ustawy o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych za wykonanie Robót rozbiórkowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek i nadmiaru urobku z wykopów. DemontaŜ pochodni biogazu DemontaŜ wykonywać począwszy od góry pochodni: Rozkręcić połączenie i zdjąć głowicę pochodni i przerywacz płomieni, Zdemontować zewnętrzne oprzyrządowania techniczne, Zdjąć dolną część pochodni z fundamentu, rozebrać wyposaŝenie techniczne komory zasuw, Strona 56

57 ST Roboty rozbiórkowe Rozebrać (rozdrobnić mechanicznie i usunąć) do gł. min. ~0,3m poniŝej powierzchni terenu konstrukcję fundamentu pochodni i komorę zasuw. DemontaŜ zbiorników biogazu Rozbiórkę zbiorników rozpocząć od ich zupełnego opróŝnienia i opuszczenia części dzwonowej na stoliki. Po całkowitym usunięciu wody i intensywnym przewietrzeniu wnętrza przystąpić do demontaŝu części dzwonowej. Kolejność prac: Ustalić układ uŝebrowań kopuły, Wyciąć segmentowo kopułę (wpierw przyspawać zewnętrzne uchwyty umoŝliwiające usuwanie dźwigiem wycinanych segmentów), Wycinać kolejne segmenty płaszcza dzwonu wraz z mechanizmami rolek prowadniczych) i usuwać je dźwigiem na zewnątrz. Po rozebraniu części dzwonowej przystąpić do rozbiórki płaszcza zewnętrznego: Rozebrać zewnętrzne schody stalowe (rozkręcić, odciąć palnikiem), Rozebrać maszty słupowe z ich pierścieniem poziomym i skratowaniem, Odcinać poziomo kolejne sekcje płaszcza zewnętrznego i demontować je dźwigiem samojezdnym. Odspoić konstrukcję od fundamentu (stary fundament będzie podłoŝem dla konstrukcji nowego zbiornika membranowego ) W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych naleŝy dokonać: odkopania elementu, ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, przewietrzenie rurociągów gazem neutralnym, rozbiórki/demontaŝu elementów, których nie przewiduje się odzyskać (np. podpory), w sposób ręczny lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych, Słupy i bloki podporowe rozdrobnić do gł. min. ~0,3m poniŝej powierzchni terenu, demontaŝu prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.), oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŝycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Załadunek i wywiezienie materiałów rozbiórkowych Odtworzenie (przywrócenie) do stanu pierwotnego terenu poprzez uzupełnienie ubytków dowiezioną ziemią oraz obsianie trawą lub odbudową ciągów komunikacyjnych; Wykonanie rozbiórki istniejących ciepłociągów wraz z kanałami betonowymi polega min. na: odkopaniu ciepłociągu ułoŝonego w kanale, rozebraniu elementów kanału poprzez demontaŝ płyt kanałowych, demontaŝu płaszcza zewnętrznego z papy na istniejących ciepłociągach, demontaŝu izolacji (wełny mineralnej) z istniejących ciepłociągów, Strona 57

58 ST Roboty rozbiórkowe demontaŝu rurociągów stalowych wraz z armaturą poprzez rozkręcenie i cięcie palnikami acetylenowymi rozebraniu elementów kanału poprzez demontaŝ łupin kanałowych (demontaŝ punktów stałych, podpór ślizgowych), rozebraniu podłoŝa betonowego kanału, sortowaniu odzyskanych materiałów, załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, uporządkowaniu terenu rozbiórki wraz z jego przywróceniem do stanu pierwotnego (jak w p ); Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, rozebraniu elementów kanału lub studzienki, sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00, uporządkowaniu terenu rozbiórki. wraz z jego przywróceniem do stanu pierwotnego (jak w p ); Wykonanie rozbiórki instalacji technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: opróŝnieniu instalacji i obiektów, zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych, oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp., odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, wykonaniu prac rozbiórkowych Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: demontaŝu elementów bariery lub poręczy, odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00, załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, uporządkowaniu terenu rozbiórki Rozbiórka elementów dróg i chodników a) Niezbędne oznakowanie naleŝy zabudować w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. b) Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników, budowli, budynków obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni i podbudów zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. c) Przed przystąpieniem do robót naleŝy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów Strona 58

59 ST Roboty rozbiórkowe (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). d) Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych naleŝy odpowiednio zabezpieczyć. e) Roboty rozbiórkowe naleŝy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostroŝności. f) Roboty rozbiórkowe naleŝy prowadzić w sposób umoŝliwiający maksymalny odzysk złomu. Gruz i materiały drobnicowe naleŝy usuwać z rejonu robót na bieŝąco. Nadmiar ziemi odwoŝonej na odkład naleŝy utylizować Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralnobitumicznych i betonowych, Wykonanie rozbiórki nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, naleŝy przeprowadzić w miejscu wykonania wykopu poprzez wycięcie piłą do asfaltu z 0,5m poszerzeniem. Następnie rozebrać podłoŝe, a materiał złoŝyć oddzielnie. Materiały uzyskane z rozbiórek nie nadające się do ponownej zabudowy (np. asfalty) wykonawca zutylizuje, natomiast pozostałe (np. tłucznie, piaski, Ŝwiry) wykorzysta wbudowując je w odtwarzanych lub nowobudowanych elementach infrastruktury drogowej. KrawęŜniki betonowe naleŝy odkopać i wydobyć z ziemi, oczyścić z zaprawy, kawałków betonu, itp.). Drogi z płyt prefabrykowanych naleŝy demontować przy uŝyciu właściwego sprzętu Wykonanie rozbiórek chodników wraz z obrzeŝami polega min. na: demontaŝu elementów chodnika (płytki betonowe, kostka brukowa), odkopaniu i wydobyciu obrzeŝy betonowych, załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, uporządkowaniu terenu rozbiórki. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej lub przez InŜyniera. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów oblicza się na podstawie wizualnej oceny kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Ilość robót rozbiórkowych poszczególnych elementów budowlanych oblicza się według sporządzonych przez słuŝby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. Strona 59

60 ST Roboty rozbiórkowe Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera i muszą posiadać waŝne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 1) kpl (komplet) dla: rozebranych, zdemontowanych urządzeń, konstrukcji, elementów wyposaŝenia, instalacji wewnętrznych, drobnych elementów betonowych i Ŝelbetowych, rurociągów. 2) m3 (metr sześcienny) - dla: ilości rozebranych i odebranych elementów konstrukcji i elementów betonowych i Ŝelbetowych, ilości rozebranych i odebranych elementów konstrukcji murowych, 4) kg (kilogram) dla: rozebranych i odebranych konstrukcji i elementów metalowych. 5) m2 (metr kwadratowy) - dla: powierzchni rozebranej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową, powierzchni rozebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, powierzchni rozebranej nawierzchni z płyt betonowych, 6) m (metr) dla: rozebranych sieci międzyobiektowych, rozebranych kanałów ciepłowniczych, rozebranych krawęŝników betonowych, rozebranych obrzeŝy betonowych. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontaŝu kaŝdego z obiektów lub robót przewidzianych Dokumentacją Projektową do rozbiórki. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez InŜyniera. Cena wykonania robót 1. Cena wykonanej rozbiórki i demontaŝu wyposaŝenia rozliczana w kpl obejmuje: roboty przygotowawcze, w tym opróŝnienie zbiorników/urządzeń ze ścieków i zanieczyszczeń stałych oraz ich oczyszczenie wraz z unieszkodliwieniem powstałych odpadów. odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych, odcięcie dopływu osadów/biogazu do uŝytkowanych obiektów i ewentualnie Strona 60

61 ST Roboty rozbiórkowe odpompowanie pozostałych w obiekcie osadów/biogazu, przewietrzenie zamkniętych komór, badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, demontaŝ urządzeń i armatury, demontaŝ przewodów instalacyjnych, przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (Gruz pochodzący z rozbiórek, a takŝe nadmiar urobku z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w sposób spełniający wymogi Ustawy o odpadach), uporządkowanie terenu rozbiórki; 2. Cena wykonanej rozbiórki elementów betonowych i Ŝelbetowych oraz murowych rozliczana w m3 obejmuje: cięcie piłą, rozkucie i rozebranie elementu, przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 3. Cena wykonanej rozbiórki elementów metalowych rozliczana w kg obejmuje: cięcie, wykucie, demontaŝ i rozebranie elementu, przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, przygotowanie złomu do transportu normatywne (Złom stalowy pochodzący z rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest zwaŝyć na wadze Zamawiającego, wywieźć do punktu skupu złomu oraz przekazać fakturę Zamawiającemu), uporządkowanie terenu budowy po robotach. 4. Cena wykonanej rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy mierzonych w m2 obejmuje: wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni, przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŝycia, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się do ponownego wykorzystania, wyrównanie podłoŝa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 5. Cena wykonanej rozbiórki krawęŝników i obrzeŝy mierzonych w m obejmuje: odkopanie krawęŝników i obrzeŝy wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do ponownego wykorzystania, wyrównanie podłoŝa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 6. Cena wykonanej rozbiórki sieci międzyobiektowych mierzonych w m obejmuje: roboty przygotowawcze, w tym opróŝnienie sieci technologicznych ze ścieków i zanieczyszczeń stałych oraz ich oczyszczenie wraz z unieszkodliwieniem powstałych Strona 61

62 ST Roboty rozbiórkowe odpadów. odłączenie od obiektów rozbieranej sieci, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, demontaŝ rurociągów, urządzeń i armatury, rozbiórka obiektów i elementów towarzyszących [podpory, kanały ciepłownicze itp.], przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu budowy po robotach; 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. BN-77/ Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Strona 62

63 ST Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST ROBOTY BUDOWLANE Strona 63

64 ST Roboty budowlane SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST Roboty budowlano-konstrukcyjne, Roboty budowlane wykończeniowe OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Roboty betonowe Cement Kruszywo Woda zarobowa wymagania i badania Domieszki i dodatki do betonu Beton Roboty żelbetowe Prefabrykaty żelbetowe Beton Stal zbrojeniowa Roboty murowe Elementy murowe Zaprawy murarskie Wyroby dodatkowe w konstrukcjach murowych Inne wyroby i materiały w konstrukcjach murowych Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Stal konstrukcyjna Łączniki i materiały spawalnicze Pokrycia dachowe Bezspoinowy system ocieplania Wykonanie hydroizolacji Wyroby do hydroizolacji powłokowych Wyroby do hydroizolacji z laminatów Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych Roboty malarskie Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych Płyty i płytki Hydroizolacja pomieszczeń mokrych Stolarka okienna i drzwiowa Posadzki żywiczne SPRZĘT ROBOTY BETONOWE I śelbetowe ROBOTY MUROWE WYKONANIE I MONTAś KONSTRUKCJI STALOWYCH ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY BETONOWE I śelbetowe Strona 64

65 ST Roboty budowlane Zalecenia ogólne Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Pielęgnacja betonu Wykańczanie powierzchni betonu Deskowania Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny Przygotowanie i montaŝ zbrojenia ROBOTY MUROWE Rusztowania Mury z cegły pełnej NadproŜa Odchyłki wymiarowe WYKONANIE I MONTAś KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH Wymagania ogólne dla podłoży Podkład pod pokrycie papą Pokrycia papami asfaltowymi Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) Gruntowanie podłoża Montaż płyt izolacji termicznej Wykonanie detali elewacji Wykonanie warstwy zbrojonej Gruntowanie warstwy zbrojonej Montaż elementów dekoracyjnych Warstwa wykończeniowa tynkowanie i malowanie WYKONANIE HYDROIZOLACJI Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji ROBOTY MALARSKIE Warunki przystąpienia do robót malarskich Wymagania dotyczące powłok malarskich WYKONANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH Warunki przystąpienia do robót Przygotowanie podłoża Wykonywanie tynków zwykłych POKRYWANIE PODŁUG I ŚCIAN Układanie posadzek z płytek Układanie płytek (okładzin) OKŁADZINY CERAMICZNE I HYDROIZOLACJE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Warunki przystąpienia do robót Wykonanie jastrychu zespolonego lub warstwy spadkowej Wykonanie paroizolacji Wykonanie termoizolacji Wykonanie jastrychu dociskowego Wykonanie powłoki uszczelniającej Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej Strona 65

66 ST Roboty budowlane Wykonanie okładziny ceramicznej Wymagania dotyczące wykonania prac hydroizolacyjno-okładzinowych STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Ogólne zasady montażu okien i drzwi Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi Parapety zewnętrzne Parapety wewnętrzne POSADZKI ŻYWICZNE Warunki przystąpienia do robót Przygotowanie podłoża Wykonanie posadzki żywicznej MONTAŻ - DASZEK Z POLIWĘGLANU MONTAŻ - DRABINY ZEWNĘTRZNE STALOWE MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN DACHOWYCH WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO Z PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH WYKONANIE OKŁADZIN KONSTRUKCJI RAM STALOWYCH KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE Beton Zbrojenie ROBOTY MUROWE Badania materiałów Badania w czasie robót BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy Kontrola wykonania pokryć BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ Badania w czasie robót BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT Zakres i warunki wykonywania badań Opis badań odbiorowych HYDROIZOLACE Badania w czasie robót Badania w czasie odbioru robót ROBOTY MALARSKIE WYKONANIE TYNKÓW Badania w czasie robót Badania w czasie odbioru robót Opis badań HYDROIZOLACJA POMIESZCZEŃ MOKRYCH I PŁYTKI Badania w czasie robót Badania w czasie wykonywania poszczególnych warstw: Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy: Badania w czasie odbioru robót Opis badań STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA POSADZKI ŻYWICOWE OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Strona 66

67 ST Roboty budowlane 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI CENA WYKONANIA ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE Strona 67

68 ST Roboty budowlane 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-02.00) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które będą wykonane w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie nr NPO 2/321/46/08 Kontrakt 14 pn. Modernizacja gospodarki biogazem Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST naleŝy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla wykonania robót budowlanych: Roboty budowlano-konstrukcyjne, Roboty budowlane wykończeniowe, w tym: o Tynkowanie. Tynki zwykłe wewnętrzne, o Wykonanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą, o Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków, o Roboty hydroizolacyjne. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków, o Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek na podłogach i na ścianach, o Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych, o Posadzki przemysłowe. Posadzki z Ŝywic epoksydowych i poliuretanowych, o MontaŜ drzwi i okien, o Roboty malarskie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych Roboty budowlano-konstrukcyjne, (1) Roboty podstawowe: Roboty betonowe, Roboty Ŝelbetowe, Roboty murowe, Wykonanie i montaŝ konstrukcji stalowych, (2) Roboty towarzyszące: Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, Strona 68

69 ST Roboty budowlane Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych, Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, Przygotowanie zbrojenia, MontaŜ zbrojenia, Wklejanie prętów, Przygotowanie mieszanki betonowej, Pielęgnację betonu. Wyznaczenie stref bezpieczeństwa. Dokumentacja powykonawcza, (3) Roboty tymczasowe: wykonanie deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem, Zabezpieczenie obiektów sąsiadujących, Wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych, przejazdów dla ruchu kołowego, oraz stref niebezpiecznych w czasie trwania robót, Roboty budowlane wykończeniowe (1) Roboty podstawowe: Wykonanie termomodernizacji dachu, Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń, Wykonanie hydroizolacji części podziemnych i przyziemi budynków, Roboty malarskie, Wykonanie tynków, Pokrywanie podług i ścian, Układanie płytek na podłogach i na ścianach, Hydroizolacja pomieszczeń mokrych, Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, Wykonanie posadzek Ŝywicznych, MontaŜ daszków poliwęglanowych, MontaŜ drabiny zewnętrzne stalowe, Wykonanie sufitu podwieszonego, Wykonanie okładzin konstrukcji ram stalowych (2) Roboty towarzyszące: Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, Zabezpieczenie obiektów sąsiadujących, Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu, Oczyszczenie elementów przewidzianych do wykonania izolacji, Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, Dokumentacja powykonawcza, (3) Roboty tymczasowe: Wykonanie rusztowań, Zabezpieczenie obiektów i/lub urządzeń sąsiadujących, 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Strona 69

70 ST Roboty budowlane 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca wskaŝe urządzenia przydatne do uŝycia, które zaakceptuje InŜynier. Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie zgodnie ze specyfikacja ST W przypadkach szczególnych InŜynier na wniosek Wykonawcy moŝe wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami InŜyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z wymaganiami ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŝeniami PZJ Wymagania szczegółowe Roboty betonowe Cement Cement pochodzący z kaŝdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: - dla betonu klasy B25 klasa cementu 32,5 NA, - dla betonu klasy B30, B35 i B40 klasa cementu 42,5 NA, - dla betonu klasy B45 i większej klasa cementu 52,5 NA. Do kaŝdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej uŝyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację InŜyniera. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŝeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uŝyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: Strona 70

71 ST Roboty budowlane oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyŝej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin. Magazynowanie: cement pakowany (workowany) składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŝny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŝe być uŝyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŝliwiający jej łatwe rozróŝnienie Kruszywo Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŝu w sposób uniemoŝliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŝ: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŝącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Strona 71

72 ST Roboty budowlane Do betonów klas B30 i wyŝszych naleŝy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: do 0,25 mm 14 19%, do 0,50 mm 33 48%, do 1,00 mm 53 76%. Piasek powinien spełniać następujące wymagania: zawartość pyłów mineralnych do 1,5%, reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawartość związków siarki do 0,2%, zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B , w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z kaŝdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B , oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B , oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŝdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. W przypadku, gdy kontrola wykaŝe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŝycie takiego kruszywa moŝe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŝącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B dla korygowania receptury roboczej betonu Woda zarobowa wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania Domieszki i dodatki do betonu Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: Strona 72

73 ST Roboty budowlane napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco-uplastyczniających, przyśpieszająco-uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta Beton Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŝynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŝ 20% po 150 cyklach zamraŝania i odmraŝania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, wodoszczelność większa od 0,8MPa (W8), wskaźnik wodno-cementowy (w/c) ma być mniejszy od 0,5. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŝenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez InŜyniera. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŝną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Maksymalne ilości cementu w zaleŝności od klasy betonu są następujące: 400 kg/m3 dla betonu klas B25 i B30, 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyŝszych. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŝsza niŝ 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŝy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B nie powinna przekraczać: wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, wartości 3,5 5,5% dla betonu naraŝonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, wartości 4,5 6,5% dla betonu naraŝonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Strona 73

74 ST Roboty budowlane Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: metodą Ve-Be, metodą stoŝka opadowego. RóŜnice pomiędzy załoŝoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B nie mogą przekraczać: ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, ±10 mm przy pomiarze stoŝkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŝka opadowego Roboty Ŝelbetowe Prefabrykaty Ŝelbetowe Materiały winny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej, a ponadto prefabrykaty Ŝelbetowe winny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. Zaprawa winna odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska. Beton powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Beton Patrz punkt niniejszej specyfikacji. Beton konstrukcyjny B20 - dla fundamentów i elementów konstrukcji mających kontakt z gruntem oraz płyt Ŝelbetowych elektrociepłowni. Beton B30[C25/30], F100 dla fundamentów konstrukcji wsporczych biogazociągów napowietrznych, zbiorników biogazu, pochodni, kontenera węzła tłoczno pomiarowego, kominów Stal zbrojeniowa Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500SO.T.B. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: nazwa wytwórcy, Strona 74

75 ST Roboty budowlane oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŝdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŝdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy, średnica nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej. Do montaŝu prętów zbrojenia naleŝy uŝywać wyŝarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego Roboty murowe Elementy murowe Rodzaje elementów murowych RozróŜnia się następujące rodzaje elementów murowych róŝnicowane z uwagi na: Surowiec uŝyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych: silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, Zaprawy murarskie Rodzaje zapraw murarskich RozróŜnia się następujące zaprawy murarskie róŝnicowane z uwagi na: Sposób produkcji: zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2, zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104; Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzględnieniem stopnia naraŝenia na zawilgocenie zgodnie z normą PN-B Konsystencja i plastyczność (rozpływ) Konsystencję świeŝej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stoŝka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B Czas zachowania właściwości roboczych Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według PN-EN , nie powinien być krótszy niŝ: Strona 75

76 1) dla zapraw cementowych 2 h, 2) dla zapraw cementowo-wapiennych 5 h, Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN , zgodnie z normą PN-B nie powinna przekraczać: 1) zaprawy cementowej 2000 kg/m3, 2) zaprawy cementowo-wapiennej 1850 kg/m3, Wytrzymałość na ściskanie i zginanie Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN i nie powinna być mniejsza niŝ podana normie. Absorpcja wody (nasiąkliwość) Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zaleŝności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana według PN-85/B Wytrzymałość spoiny Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moŝe być określana na podstawie: 1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN , 2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN wynoszących: 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. Deklaracja moŝe być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną w PN-EN lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy PN-EN Reakcja na ogień Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw przeprowadza się według PN-EN następująco: zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub objętościowo 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub objętościowo 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań Wyroby dodatkowe w konstrukcjach murowych Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN powinny odpowiadać: Strona 76

77 ST Roboty budowlane kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. Wymagania podane w normie PN-EN powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złoŝone nadproŝa prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: stalowe, betonowe, murowane. Wymaganiom określonym w normie PN-EN powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: spajane, wiązane, ciągnione. Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-B-03264, a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H Inne wyroby i materiały w konstrukcjach murowych Do wznoszenia konstrukcji murowych moŝna stosować inne wyroby i materiały: cement spełniający wymagania norm PN-EN i PN-EN 413-1, wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139, kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych Wykonanie i montaŝ konstrukcji stalowych Stal konstrukcyjna Do wytwarzania konstrukcji stalowych naleŝy uŝywać stal zgodnie z PN-91/B Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą InŜyniera Kontraktu, jeśli posiadają Aprobatę Techniczną). Elementy konstrukcyjne powinny spełniać ponadto wymagania określone w normach przedmiotowych: dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H i PN-83/H-92203, dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H i PN-85/H-93001, dla ceowników PN-86/H-93403, Łączniki i materiały spawalnicze Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez InŜyniera Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąŝy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą kaŝdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały Strona 77

78 ST Roboty budowlane pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez InŜyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych: PN-M (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki PN-M (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym PN-M (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości PN-M (PN-771M-82002) Podkładki Wymagania i badania PN-M (PN-781M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne PN-M (PN-831M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń spręŝanych PN-M (PN-861M-82144) Nakrętki sześciokątne PN-M (PN-831M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń spręŝanych PN-M (PN-731M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym PN-M (PN-88/M-69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali PN-M (PN-911M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogólne wymagania i badania PN-M (PN-881M-69433) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyŝszonej wytrzymałości PN-M (PN-741M ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyŝszonych temperaturach Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŝności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umoŝliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŝy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych Pokrycia dachowe Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617, a w szczególności dotyczą: Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŝsza niŝ 30 mm, nie więcej niŝ w 3 miejscach na kaŝde 10 m długości papy; Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Strona 78

79 ST Roboty budowlane Na kaŝdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. Rolki papy naleŝy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy naleŝy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami 80 cm. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: temperatura mięknienia C, temperatura zapłonu 200 C, zawartość wody nie więcej niŝ 0,5%, spływność lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45, zdolność klejenia lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18 C. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŝeli spełniają następujące warunki: odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, są właściwie opakowane i oznakowane, spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy Bezspoinowy system ocieplania Środek gruntujący materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zaleŝnie od rodzaju i stanu podłoŝa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. Zaprawa (masa) klejąca gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŝa, zróŝnicowany zaleŝnie od rodzaju izolacji Strona 79

80 ST Roboty budowlane (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest takŝe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŝek pomiarowy): 10 ±1 cm. Płyty termoizolacyjne płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS Fasada, EPS Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyŝej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed ). Mocowane są, zaleŝnie od rodzaju podłoŝa, wysokości budynku i połoŝenia na ścianie metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, płyty ze styropianu ekstrudowanego ze względu na niŝszą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyŝszonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowanego określa norma PN-EN 13164, płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyŝej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w kaŝdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zaleŝnie od właściwości podłoŝa, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych szkło piankowe, pianka mineralna. Łączniki mechaniczne: kołki rozporowe wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krąŝki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, profile mocujące metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŝące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. Zaprawa zbrojąca oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (takŝe włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. Siatka zbrojąca siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. Zaprawy (masy) tynkarskie zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych (mineralno polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moŝliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami Strona 80

81 ST Roboty budowlane elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w róŝnych grubościach i fakturach powierzchni typu baranek lub rowkowy ( kornik, śłobiony), masy akrylowe (polimerowe) oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni jak w przypadku tynków mineralnych, masy krzemianowe (silikatowe) oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem śywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w róŝnych grubościach i fakturach powierzchni tynków typu baranek, rowkowy lub modelowany, masy silikonowe oparte na bazie śywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni jak w przypadku tynków krzemianowych. Farby farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): profile cokołowe (startowe) elementy stalowe lub aluminiowe, słuŝące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŝa za pomocą kołków rozporowych, naroŝniki ochronne elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), słuŝące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŝników budynków, ościeŝy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, listwy krawędziowe elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŝące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeŝnicami), profile dylatacyjne elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŝące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, taśmy uszczelniające rozpręŝne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŝnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka uszczelniająca materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, siatka pancerna siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŝszonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), siatka do detali siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), profile (elementy) dekoracyjne gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, podokienniki systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montaŝu z BSO. Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyŝej elementów. Strona 81

82 Wykonanie hydroizolacji Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane Wyroby do hydroizolacji powłokowych Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe, cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych Wyroby do hydroizolacji z laminatów Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien niepodlegających korozji biologicznej, masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania określone w normach i aprobatach technicznych Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków słuŝą następujące materiały rolowe: papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych Roboty malarskie Do wykonywania robót malarskich naleŝy stosować farby i kolorystykę wymaganą Dokumentacją Projektową i spełniające wymagania: farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004, farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno-ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002, emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998, farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002, emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-81609:2002/Ap1:2004, Strona 82

83 ST Roboty budowlane farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, N-C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001, emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i N-C-81932:1997, emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001, farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004, inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, utwardzacze do wyrobów lakierowych, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŝa, piasek filtracyjny kwarcowy, Ŝwirek filtracyjny, śrut łamany Ŝeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu, elektrokorund itp., środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŝa. Wszystkie wyŝej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą lub aprobatą techniczną), producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a takŝe karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171), Strona 83

84 ST Roboty budowlane opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończeniem gwarancji wyrobu) Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe lub aprobatom technicznym Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŝliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŝytku. Za zgodą InŜyniera Kontraktu stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, WSE temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŝsza niŝ +5 C. Do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zaleŝności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna Płyty i płytki Płytki powinny odpowiadać następującej normie: PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. Kompozycje klejące i zaprawy Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji posadzek i okładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. Strona 84

85 ST Roboty budowlane Woda Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŝy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych moŝe być stosowana wodociągowa woda pitna Hydroizolacja pomieszczeń mokrych UWAGA: Materiałów na bazie gipsu nie wolno stosować: w kabinach natryskowych, w pomieszczeniach o stałej wilgotności względnej powietrza przekraczającej 85%. JeŜeli z rozwiązania konstrukcyjnego wynika konieczność wykonania warstwy spadkowej, powinna ona być wykonana bezpośrednio na warstwie konstrukcyjnej (stropie). Jest ona wykonywana wówczas jako jastrych zespolony na warstwie szczepnej. Zalecany spadek płaszczyzny wynosi 1,5%, minimalny 1%. Do wykonywania warstwy spadkowej zastosować moŝna: jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i wymagania, klasy minimum C12, zalecane C16, zaprawy naprawcze Np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, zalecana klasyfikacja przynajmniej jako R2, zgodnie z PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne Paroizolacja Rodzaj zastosowanej paroizolacji określa dokumentacja techniczna. Do jej wykonania moŝna stosować: roztwory, emulsje lub masy z tworzyw sztucznych o potwierdzonych właściwościach paroszczelnych, zgodne z dokumentami odniesienia (normy, aprobaty), Termoizolacja Uwzględniając zalecenia Instrukcji nr 344/2007 Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów (ITB, 2007), do wykonywania termoizolacji pomieszczeń mokrych stosować moŝna: wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja, styropian, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja, stosowany zgodnie z wymaganiami PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania, polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja, sztywną piankę poliuretanową zgodną z PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) Strona 85

86 ST Roboty budowlane produkowane fabrycznie Specyfikacja, korek ekspandowany, zgodny z PN-EN 13170:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie Specyfikacja. Grubość, rodzaj i klasę zastosowanego materiału termoizolacyjnego określa dokumentacja techniczna. Uszczelnienie zespolone Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosuje się elastyczne szlamy uszczelniające, polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające, systemowe folie lub maty uszczelniające z tworzyw sztucznych. Projekt przewiduje masy uszczelniające. Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające Zestawienie najwaŝniejszych właściwości technicznych i eksploatacyjnych elastycznych powłok hydroizolacyjnych wykonywanych z emulsji polimerowych podano w tablicy 2. Tablica 2. Właściwości i wymagania polimerowych mas uszczelniających (wg ZUAT- 15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych) Lp. Właściwości Wymagania Emulsja gruntująca 1. Zawartość wody % Czas wysychania, h Spływność z powierzchni pionowej bezpośrednio brak po nałoŝeniu 4. Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w ciągu 24 godzin Powłoka uszczelniająca brak śladów przesiąkania wody 5. Odporność na powstawanie rys w podłoŝu, % 0,5 6. Przyczepność do podłoŝa, MPa 0,5 7. Przyczepność międzywarstwowa, MPa 0,5 8. Odporność na działanie wody o podwyŝszonej Przyczepność do temperaturze (+60 C) 9. Emisja lotnych związków organicznych (VOC) czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stęŝeń substancji szkodliwych dla zdrowia podłoŝa 0,5 MPa Nie więcej niŝ 28 dni Zaprawy klejące Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje klasy C2. Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom cementowym stosowanym podaje tablica 3. Tablica 3. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym Wymagania wg PN-EN Odkształcalność poprzeczna w mm Klasa S2 Klasa S1 Wymagania wg PN-EN dla klejów klasy C1 > 5 mm 2,5-5 mm Strona 86

87 ST Roboty budowlane Przyczepność [N/mm2], 28 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. 0,5 MPa Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl dni w wodzie Wymagania wg PN-EN dla klejów klasy C1 Przyczepność [N/mm2], 14 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. +14 dni w temp. 70 ± 2 C Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl dni w wodzie + 25 cykli od w temp. -15 ± 3 C (w czasie 120 ± 20 min) do w temp. +15 ± 3 C (w czasie 120 ± 20 min) Wymagania wg PN-EN dla klejów klasy C2 Przyczepność [N/mm2], 28 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl dni w wodzie Przyczepność [N/mm2], 14 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. +14 dni w temp. 70 ± 2 C Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2 C przy 50 ± 5% wilg. wzgl dni w wodzie + 25 cykli od w temp. -15 ± 3 C (w czasie 120 ± 20 min) do w temp. +15 ± 3 C (w czasie 120 ± 20 min) 0,5 MPa 0,5 MPa 0,5 MPa 1 MPa 1 MPa 1 MPa 1 MPa Cementowa zaprawa spoinująca Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących wg PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne podaje tablicy 4. Tablica 4. Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących Lp. Właściwość Wymagania Wymagania podstawowe 1. Odporność na ścieranie, mm Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach 3,5 suchych, N/mm2 3. Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamraŝania i rozmraŝania, 3,5 N/mm2 4. Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach 15 suchych, N/mm2 5. Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamraŝania i rozmraŝania, 15 N/mm2 6. Skurcz, mm/m 2 7. Absorpcja wody po 30 minutach, g 5 8. Absorpcja wody po 240 minutach, g 10 Wymagania dodatkowe 9. Wysoka odporność na ścieranie, mm Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g 5 W pomieszczeniach mokrych naleŝy stosować zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody, a więc klasyfikowane jako CG 2 W, w przypadku pomieszczeń poddanych intensywnym zabiegom czyszczącym zaleca się stosowanie zapraw spoinujących o wysokiej odporności na ścieranie, a więc klasyfikowane jako CG 2 W Ar wg PN-EN 13888:2004. Strona 87

88 ST Roboty budowlane Elastyczna masa do wypełnień dylatacji Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w wykładzinie ceramicznej stosuje się elastyczne kity (masy) na bazie silikonów lub poliuretanów. NaleŜy stosować kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane Wyroby do uszczelniania Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. Alternatywnie zastosowany materiał moŝe spełniać wymagania ZUAT-15/IV.16/2007 Kity uszczelniające do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych i w zbiornikach na wodę. Okładziny ceramiczne W pomieszczeniach mokrych stosować moŝna płytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Zaleca się, aby były to płytki o moŝliwie niskiej nasiąkliwości, a więc płytki prasowane grupy B I a oraz B I b (rzadziej B II a) jak równieŝ płytki ciągnione grupy A I (rzadziej A II a). Woda Do przygotowania zapraw stosować moŝna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Pozostałe materiały Wymagania stawiane pozostałym materiałom takim jak taśmy uszczelniające, specjalne gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy naprawcze, modyfikatory polimerowe, materiałom na warstwy ochronne lub rozdzielające itp. określa dokumentacja projektowa. Kruszywo, jeŝeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Cement, jeŝeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŝytku. Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatków (np. emulsje polimerowe itp.) podają odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne Stolarka okienna i drzwiowa Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN :2006. Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich uŝytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien równieŝ podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części podlegających wymianie. Według PN-EN :2006 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane według tablicy 2. Strona 88

89 ST Roboty budowlane Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi Lp. Rozdział / podrozdział PN-EN :2 006 Właściwość Odporność na obciąŝenie wiatrem Odporność na obciąŝenie śniegiem Norma klasyfikacyjna a Norma dotycząca metody badań lub obliczeń a Typ badania b EN EN Niszczące Informacja o wypełnieniu Krajowe przepisy i/lub zalecenia Obliczenie Zakres bezpośredniego zastosowania Reakcja na ogień EN patrz EN Niszczące Okna dachowe Właściwości dotyczące oddziaływania ognia zewnętrznego Wodoszczelno ść Substancje niebezpieczne Odporność na uderzenie Nośność urządzeń zabezpieczają cych Właściwości akustyczne EN ENV 1187 Niszczące Okna dachowe EN EN 1027 Nieniszcząc e Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych EN EN Niszczące Wartość progowa Wartości deklarowane EN PN-EN EN ISO Nieniszcząc e Nieniszcząc e lub wartości tabelaryczne Patrz Załącznik B PN-EN :2006 Strona 89

90 ST Roboty budowlane Lp. Rozdział / podrozdział PN-EN :2 006 Właściwość Przenikalność cieplna Właściwości związane z promieniowani em (wypełnienie) e Przepuszczaln ość Norma klasyfikacyjna a Wartości deklarowane Wartości deklarowane Norma dotycząca metody badań lub obliczeń a EN ISO Tablica F.1 EN ISO EN ISO oraz EN ISO EN ISO EN ISO EN 410 EN EN Typ badania b Wartości tabelaryczne Obliczenie Nieniszcząc e EN EN 1026 Nieniszcząc e powietrza Siły operacyjne f EN EN Nieniszcząc e Zakres bezpośredniego zastosowania Wszystkie rozmiary Powierzchnia całkowita 2,3 m2 c,d Powierzchnia całkowita > 2,3 m2 c Powierzchnia całkowita 2,3 m2 c,d Powierzchnia całkowita > 2,3 m2 c Wszystkie rozmiary Wytrzymałość mechaniczna EN EN EN EN Niszczące lub nieniszczące (zaleŝnie od wyniku) Nieniszcząc e Wentylacja Wartości deklarowane EN Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące Odporność na EN EN Niszczące wybuch EN EN g g Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Zachowanie się pomiędzy róŝnymi klimatami Odporność na włamanie EN EN 1191 Niszczące Do opracowania ENV 1627 ENV 1628 ENV 1629 ENV 1630 ENV Niszczące Wszystkie rozmiary Niszczące Patrz ENV 1627 Strona 90

91 ST Roboty budowlane Lp. Rozdział / podrozdział PN-EN :2 006 Właściwość Norma klasyfikacyjna a Norma dotycząca metody badań lub obliczeń a Typ badania b Zakres bezpośredniego zastosowania a) W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN :2006 podano dodatkowe informacje, np. dotyczące powołań. b) Badanie nieniszczące: Próbka moŝe być uŝyta do kolejnego badania. Badanie niszczące: Próbka nie moŝe być uŝyta do kolejnego badania. c) Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). d) Pod warunkiem, Ŝe Ug (patrz EN 673) 1,9 W/(m2 K), tekst Powierzchnia całkowita 2,3 m2 c,d zastępuje się tekstem Wszystkie rozmiary c. e) Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i przenikalność światła. f) Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie. g) Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny być uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi wg PN-EN :2006 Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Ponadto okna i drzwi powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: a. rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania: okna z polichlorku winylu - PCV, w kolorze białym, z szybami zespolonymi, elementy skrzydła i ramy z wielokomorową budową (min. cztery komory) wzmacnianą kształtownikami ze stali ocynkowanej drzwi wewnętrzne zastosować drzwi pełne stalowe powlekane w kolorze RAL grafitowym do pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz pom. biurowych zastosować drzwi pełne płytowe, w kolorze grafitowym, drzwi zewnętrzne i bramy brama wjazdowa- zastosować płytowe bramy z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem; np.; typu Hoermann w kolorze RAL; drzwi stalowe powlekane w kolorze RAL; b. parametrów technicznych okna o współczynniku przenikania min. 1,5 - optymalne parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej drzwi wewnetrzne z odpowiednimi kratkami wentylacyjnymi zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami technologicznymi; wymiary i fason wg elementów istniejących brama izolowana termicznie, wymiary, techniczne uwarunkowania i fason wg elementów istniejących, kolorystyka wg projektu drzwi stalowe wymiary i fason wg elementów istniejących, kolorystyka wg projektu Strona 91

92 ST Roboty budowlane Obróbki Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne lub materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Materiały uszczelniające Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zaleŝności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3. Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub drzwiami, a ościeŝem Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie) Warstwa środkowa (izolacja termiczna) Warstwa wewnętrzna (uszczelnienie) Impregnowana taśma rozpręŝna paroprzepuszczalna Folia paroprzepuszczalna Folia elastyczna paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Wełna mineralna Folia do okien paroszczelna Kit trwale elastyczny Impregnowana taśma rozpręŝna paroszczelna Taśma butylowa do okien Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a takŝe spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. Inne wyroby i materiały Przy montaŝu okien stosuje się takŝe inne wyroby i materiały: elementy mocujące okno w ramie stalowej (przyjęte rozwiązania konstrukcyjne ze względu na uwarunkowania istniejącej konstrukcji obiektu) oraz drzwi w ościeŝach (stosowane odpowiednio) : śruby, wkręty do metalu, kotwy, elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, płaskowniki, kątowniki stalowe, elementy wykończeniowe: kątowniki PCV maskujące szczelinę pomiędzy ramą stalowa konstrukcyjną a profilem okna, kątowniki, płaskowniki stalowe maskujące szczelinę pomiędzy ramą drzwi a ościeŝą, Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a takŝe spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. Szczelinę montaŝową pomiędzy rama okienną, a ramą konstrukcji stalowej naleŝy przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta okien. Okna i drzwi tworzyw sztucznych naleŝy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy Strona 92

93 PN-B Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane Posadzki Ŝywiczne Kompozycja Ŝywiczna Zestawienie najwaŝniejszych wymagań i właściwości technicznych wyrobów przeznaczonych do wykonywania posadzek Ŝywicznych według ZUAT-15/VIII.09/2003 Zestawy wyrobów dowykonywania posadzek Ŝywicznych podano w punktach : Cechy identyfikacyjne Właściwości Gęstość [g/cm3 ] składnik śywiczny utwardzacz Lepkość [sek] składnika śywicznego utwardzacza Wymagania Wartość deklarowana ± 5% Wartość deklarowana ± 5% NajwaŜniejsze właściwości techniczne w stanie nieutwardzonym Właściwości Gęstość kompozycji po zmieszaniu składników [g/cm3] Lepkość kompozycji po zmieszaniu składników [sek] Posadzka typu powłokow ego Posadzka typu wylewanego Posadzka typu szpachlowego Wartość deklarowana ± 5% Wartość deklarowana ± 5%* śywotność kompozycji [min] Wartość deklarowana ± 5% Czas utwardzania (koniec) [min] 480 Czas schnięcia do uzyskania 3 wyschnięcia [min] 200 Nie określa się Zawartość substancji lotnych w składniku śywicznym i utwardzaczu** [%] w temperaturze +23 ± 1 C w temperaturze +80 ± 1 C Skurcz liniowy [%] nie określa 0,3 0,2 się * nie dotyczy kompozycji posadzki szpachlowej ** dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych według deklaracji producenta Właściwości NajwaŜniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym Posadzka typu powłokowego Posadzka typu wylewanego Posadzka typu elastycznego Strona Posadzka typu szpachlowego Posadzka typu elastycznego Wytrzymałość na ściskanie [MPa] dla lekkiego transportu nie określa się nie określa się

94 dla średniego transportu dla cięŝkiego transportu Wytrzymałość na zginanie [MPa] dla lekkiego transportu dla średniego transportu dla cięŝkiego transportu Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] WydłuŜenie względne przy rozciąganiu [%] Ścieralność na tarczy Boehmego [cm3/50cm2] w aparacie Stuttgart [mm] Przyczepność do betonu klasy B-25 [MPa] Odporność na ścieranie udarowe w urządzeniu RS-1 [obr] dla lekkiego transportu dla średniego transportu dla cięŝkiego transportu Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) na sucho po zawilgoceniu po zaoliwieniu Nasiąkliwość wodą wgłębna [%] powierzchniowa [g/m2] Odporność chemiczna określana zmianą masy po 28 dnach zanurzenia w roztworze agresywnym [%] całkowicie odporne częściowo odporne nieodporne Właściwości przeciwpoślizgowe Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach Emisja lotnych związków organicznych VOC czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stęŝeń substancji szkodliwych dla zdrowia** [dni] Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się 12 nie określa się nie określa się nie określa się 10 nie określa się nie określa się 0,09 nie określa się nie określa się 0,09 1,5 1,5 1,5 1,5 nie określa się nie określa się nie określa się 0,24 0,12 0,08 80 nie określa się nie określa się nie określa się ,24 0,12 0, > ,24 0,12 0, > nie określa się 0,24 0,12 0, > 5 R9 * R9 * R9 * Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie oraz w zaleŝności od przewidywanego zakresu stosowania lub deklarowanej przez producenta klasyfikacji ogniowej. * dotyczy posadzek przeznaczonych do pomieszczeń i stref zagroŝonych poślizgiem. ** Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 w sprawie dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŝenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19/1998 poz. 231). 28 Strona 94

95 ST Roboty budowlane Zestawienie najwaŝniejszych wymagań i właściwości technicznych posadzek z Ŝywic klasyfikowanych jako jastrychy na bazie Ŝywic syntetycznych według PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i wymagania podano w punkcie Właściwości Reakcja na ogień 1) Wytrzymałość NajwaŜniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym klasyfikowanej jako jastrych według PN-EN 13813:2003 Odporność na ścieranie 2) RWA 10 Odporność na nacisk koła 2) AR 1 Przyczepność B 1,5 Wymagania Od A1 fi do F fi Klasę zapewniającą odpowiednią trwałość określa dokumentacja Odporność na uderzenia 2) IR 4 Odporność chemiczna Deklarowana przez producenta 1) w przypadku ekspozycji. 2) dla powierzchni podlegających ścieraniu. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania posadzek Ŝywicznych Wyroby do wykonywania posadzek Ŝywicznych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, są oznakowane w sposób umoŝliwiający pełną identyfikację, spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŝytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz z późn. zmianami), opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŝycia (termin zakończenia prac powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek Ŝywicznych materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu posadzek Strona 95

96 ST Roboty budowlane Ŝywicznych Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. JeŜeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Kompozycje śywiczne powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyŝej +10 C a poniŝej +30 C, o ile ST nie mówi inaczej. Kruszywo pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŝ SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację InŜyniera. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem Roboty betonowe i Ŝelbetowe Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: betoniarka do produkcji mieszanek betonowych róŝnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej wibratory pogrąŝalne zacieraczka do betonu agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeŝo ułoŝonej mieszanki betonowej deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym uŝyciem materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań. maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, noŝyce mechaniczne, giętarka mechaniczna Roboty murowe Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: Strona 96

97 urządzenia do przygotowania zaprawy, podnośnik przyścienny, rusztowania systemowe, Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane 3.3. Wykonanie i montaŝ konstrukcji stalowych Wykonawca przystępujący do wykonania i montaŝu konstrukcji stalowych powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: Ŝuraw samojezdny 5 10 Mg, wiertarka udarowa o mocy 1000 W, aparat spawalniczy Roboty budowlane wykończeniowe Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: urządzenia do przygotowania zaprawy, podnośnik przyścienny, rusztowania systemowe, 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŝonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację InŜyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiał z rozbiórki moŝna przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi. Prefabrykaty betonowe i Ŝelbetowe mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŝ 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo moŝna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/ Cement luzem naleŝy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŝna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dłuŝyc naleŝy uŝywać przyczep. Transport mieszanki betonowej naleŝy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość gruszek naleŝy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŝna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez InŜyniera. Strona 97

98 ST Roboty budowlane Strona 98

99 ST Roboty budowlane Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŝszy niŝ: 90 min. przy temperaturze +15ºC, 70 min. przy temperaturze +20ºC, 30 min. przy temperaturze +30ºC. Pozostałe materiały moŝna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: samochód cięŝarowy, skrzyniowy Mg, samochód dostawczy 3-5 Mg. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót wykończeniowych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: samochód cięŝarowy, skrzyniowy Mg, samochód cięŝarowy, samowyładowczy Mg, samochód dostawczy 3-5 Mg 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWiORB i postanowieniami Kontraktu Roboty betonowe i Ŝelbetowe Zalecenia ogólne Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŝonego w miejscu przerwy roboczej, prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B i PN-B Strona 99

100 ST Roboty budowlane Betonowanie moŝna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który moŝe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: ±2% przy dozowaniu cementu i wody, ±3% przy dozowaniu kruszywa. Do podawania mieszanek betonowych naleŝy stosować pojemniki o konstrukcji umoŝliwiającej łatwe ich opróŝnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie naleŝy zrzucać z wysokości większej niŝ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŝy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŝy spełniać następujące warunki: wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŝ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŝącymi w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŝy zagłębiać buławę na głębokość 5 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 0,5 m, belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŝy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŝym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŝenie wodą. PowyŜsze zabiegi naleŝy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŝ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym Strona 100

101 ST Roboty budowlane stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŝsza niŝ 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŝy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŝonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŝe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Betonowanie konstrukcji naleŝy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŝszych niŝ plus 5ºC, zachowując warunki umoŝliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŝniania betoniarki nie powinna być wyŝsza niŝ 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŝy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii Pielęgnacja betonu Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŝszej niŝ +5ºC naleŝy nie później niŝ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŝszej beton naleŝy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, Strona 101

102 ST Roboty budowlane równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŝ 2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŝy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu Deskowania Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŝej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: szybkość betonowania, sposób zagęszczania, obciąŝenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, zapewniać odpowiednią szczelność, zapewniać łatwy ich montaŝ i demontaŝ oraz wielokrotność uŝycia, wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŝna uŝyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŝna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŝy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania naleŝy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŝy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa Strona 102

103 ST Roboty budowlane styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm izolacje w konstrukcjach odwadnianych połoŝone ze spadkiem > 1 % zakłady materiałów rolowych > 10 cm szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 cm warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niŝ B15, Przygotowanie i montaŝ zbrojenia Przygotowanie, montaŝ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/ , a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Czyszczenie prętów Pręty przed ich uŝyciem do zbrojenia konstrukcji naleŝy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŝna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal naraŝoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŝy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŝ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŝy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną moŝna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŝa się strumieniem ciepłej wody. Prostowanie prętów Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Cięcie prętów zbrojeniowych Cięcie prętów naleŝy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŝyciu mechanicznych noŝy. Dopuszcza się równieŝ cięcie palnikiem acetylenowym. Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice trzpieni uŝywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŝna na nim połoŝyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŝna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŝy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŝowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŝy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Strona 103

104 ST Roboty budowlane MontaŜ zbrojenia - wymagania ogólne Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŝliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŝeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŝe ulec zmianie. W konstrukcję moŝna wbudować stal pokrytą co najwyŝej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie moŝna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 0,07 m dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 0,055 m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 0,05 m dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 0,03 m dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 0,025 m dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Montowanie zbrojenia Pręty zbrojenia naleŝy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. SkrzyŜowania prętów naleŝy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŝarzony o średnicy 1 mm, uŝywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŝy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŝy łączyć wszystkie skrzyŝowania prętów naroŝnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian Roboty murowe Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość Rusztowania Rusztowania stosowane przy wznoszeniu murów naleŝy stosować systemowe, z atestem dopuszczającym do stosowania, wyposaŝone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach naleŝy utrzymywać bezwzględny porządek Mury z cegły pełnej Mury z cegły pełnej naleŝy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian mijanie się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania naleŝy uŝyć zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z dokumentacją projektową. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, naleŝy przyjmować grubość normową spoiny: 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, Strona 104

105 ST Roboty budowlane 10mm w spoinach pionowych podłuŝnych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŝy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm NadproŜa Otwory okienne i drzwiowe winny być przykryte nadproŝami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego, stalowymi lub Ŝelbetowymi wylewanymi na mokro zgodnie z Dokumentacją Projektową Odchyłki wymiarowe W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji Wykonanie i montaŝ konstrukcji stalowych Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-77/B Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. oraz normom branŝowym odnośnie wykonania robót spawalniczych ( PN-75/M , PN-74/M-69021) Wykonanie pokryć dachowych Wymagania ogólne dla podłoŝy PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B , w przypadku zaś podłoŝy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych Podkład pod pokrycie papą Do wykonania pokryć dachowych moŝna przystąpić: po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŝa i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŝa, po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym Ŝe: Pokrycia papowe naleŝy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŝej 5 C. Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŝycia powinna wynosić: od 160 C do 180 C dla lepiku asfaltowego, od 120 C do 130 C dla lepiku jak wyŝej, lecz stosowanego na podłoŝe ze styropianu. Strona 105

106 ST Roboty budowlane Pokrycia papami asfaltowymi Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŝe być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłoŝu: a) betonowym, b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŝa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŝy przestrzegać następujących zasad: c) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŝe i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŝa, d) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, e) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, f) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŝy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŝa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŝna wykonywać o kaŝdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŝszej od 15 C. Robót nie moŝna wykonywać na oblodzonych podłoŝach Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŝy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŝliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji Bezspoinowe systemy ociepleń Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) Roboty naleŝy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od +5 do +25C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŝliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyŝszonej wilgotności powietrza i obniŝonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Strona 106

107 ST Roboty budowlane Gruntowanie podłoŝa ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŝa oraz wymagań producenta systemu naleŝy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię MontaŜ płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montaŝu płyt naleŝy wyznaczyć połoŝenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŝ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŝe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŝnie od równości podłoŝa, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŝy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŝy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŝenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŝ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŝy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŝna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŝa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie Wykonanie detali elewacji W następnej kolejności ukształtować detale BSO ościeŝa, krawędzie naroŝników budynku i ościeŝy, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŝników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej Wykonanie warstwy zbrojonej Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŝnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŝyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą Gruntowanie warstwy zbrojonej ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący MontaŜ elementów dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej Warstwa wykończeniowa tynkowanie i malowanie Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej nie wcześniej, niŝ po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŝnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zaleŝny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby Strona 107

108 ST Roboty budowlane zaleŝnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie napręŝeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŝy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniŝej Wykonanie hydroizolacji Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku moŝna przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŝy pod roboty izolacyjne a takŝe kontroli materiałów Wymagania dotyczące podłoŝy pod hydroizolacje Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych Roboty hydroizolacyjne naleŝy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŝszej niŝ podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoŝa w czasie układania izolacji powinny być nie niŝsze niŝ +5 C i nie wyŝsze od +35 C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoŝa powinny być co najmniej o 3 C wyŝsze od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mŝawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty naleŝy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniŝej poziomu gruntu naleŝy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niŝ 60 cm. JeŜeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop naleŝy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zaleŝy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed nałoŝeniem izolacji wodochronnej poniŝej poziomu terenu naleŝy obniŝyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniŝej najniŝszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. ObniŜony poziom zwierciadła wody naleŝy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: mas hydroizolacyjnych, pap asfaltowych, folii z tworzyw sztucznych. Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, Strona 108

109 ST Roboty budowlane liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niŝ 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, róŝnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoŝa powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami moŝna traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeŝeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie moŝna traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenaŝowe Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: laminatów z mas hydroizolacyjnych, pap asfaltowych, folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, preparatów penetrujących w głąb podłoŝa, blach do hydroizolacji. Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: Laminatów z mas hydroizolacyjnych: laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien być dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek włókien wkładki, z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco moŝna wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych naleŝy zaniechać stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być: Strona 109

110 ST Roboty budowlane dostosowane do rodzaju izolacji, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku Roboty malarskie Warunki przystąpienia do robót malarskich Do wykonywania robót malarskich moŝna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŝy pod malowanie i kontroli materiałów. Wymagania dotyczące tynków Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać 4%. Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. Wymagania dotyczące podłoŝy metalowych Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoŝy metalowych podane są w PN-EN ISO :2001. Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zaleŝy od jej stanu początkowego i końcowego. Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO :2001. Do przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej naleŝy stosować ostro krawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały ścierne o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykład elektrokorund, łamany śrut staliwny. Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok ochronnych, śladów korozji, warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatości powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym według wymagań z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej Sa 2½ według PN-ISO : 2007 (U). Przy wykonywaniu powłok o grubości powyŝej 200 µm konieczny jest stopień przygotowania powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie naleŝy dotykać gołymi rękami, kłaść na niej narzędzi, szmat itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających podczas obróbki Strona 110

111 ST Roboty budowlane strumieniowo-ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną naleŝy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3 C wyŝsza od temperatury punktu rosy. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne naleŝy przeprowadzać w następujących warunkach: przy temperaturze malowanego podłoŝa nie wyŝszej niŝ 40 C, podłoŝe nie powinno być równieŝ nasłonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną, przy temperaturze podłoŝa co najmniej o 3 C wyŝszej od temperatury punktu rosy, a przy duŝej chropowatości powierzchni o 7 C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne z PN-EN ISO :2000). Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach C, przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. Prace malarskie naleŝy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania. Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze oświetlone. W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych naleŝy unikać zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeŝego powietrza do pomieszczeń, w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeŝego powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie. Po zakończeniu malowania świeŝo nałoŝone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeŝo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to moŝliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi. Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, miejsca malowane naleŝy osłonić, oraz w miarę moŝliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. Wykonywania robót malarskich konstrukcji metalowych Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane są w normie PN-EN ISO :2001. Grubość powłok malarskich winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroŝa, spawy i połączenia śrubowe powinny być malowane szczególnie starannie. JeŜeli wymagane jest dodatkowe Strona 111

112 ST Roboty budowlane zabezpieczenie krawędzi, naleŝy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu stronach krawędzi. NaleŜy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między nałoŝeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać z kart technicznych wyrobów lakierowych. Wady kaŝdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałoŝeniem następnej powłoki. Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych, powierzchniowych na elementach i konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki naleŝy nanieść na podłoŝe nie później niŝ po 6 godzinach od jego oczyszczenia. Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, naleŝy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania. Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. KaŜda powłoka powinna być nałoŝona moŝliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych Wymagania dotyczące powłok malarskich Wymagania dla powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacją Projektową, bez uszkodzeń, prześwitów podłoŝa, śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania od podłoŝa oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŝa. Wymagania dla powłok z farb rozpuszczalnikowych Powłoki te powinny być: odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacją Projektową w zakresie barwy i połysku, dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŝa. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŝa. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: Strona 112

113 spękań, łuszczenia się powłok, odstawania powłok od podłoŝa. Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane 5.9. Wykonanie tynków wewnętrznych Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeŝnice drzwiowe i okienne. Tynki wykonywać w temperaturze nie niŝszej niŝ +5 C oraz pod warunkiem, WSE w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŝej 0 C. Zaleca się chronić świeŝo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŝszym niŝ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŝo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŝane wodą Przygotowanie podłoŝa PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B p Spoiny w murach ceglanych: W ścianach przewidzianych do tynkowania nie w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŝe oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŝa zwilŝyć wodą Wykonywanie tynków zwykłych Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B Grubości tynków zwykłych w zaleŝności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŝa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B Tynki zwykłe kategorii II i III naleŝą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Do wykonania tynków stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŝonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4; naraŝonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w proporcji 1:1: Pokrywanie podług i ścian Układanie posadzek z płytek Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŝnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycja klejąca powinna być nałoŝona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŝa. Wielkość zębów pacy zaleŝy od wielkości płytek. Powierzchnia z nałoŝoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŝy od rodzaju i równości podłoŝa oraz rodzaju Strona 113

114 ST Roboty budowlane i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŝyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŝy usunąć jego nadmiar, moŝna teŝ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŝy takŝe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułoŝeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Do spoinowania płytek moŝna przystąpić nie wcześniej niŝ po 24 godzinach od ułoŝenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę naleŝy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej Układanie płytek (okładzin) Układanie płytek polega na ułoŝeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikroruchami ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŝej przyczepności świeŝej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt przyssania. Płytki o duŝych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŝyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŝy usunąć jego nadmiar, moŝna teŝ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŝy takŝe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Do spoinowania moŝna przystąpić nie wcześniej niŝ po 24 godzinach od ułoŝenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych Warunki przystąpienia do robót Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych moŝna przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŝa a takŝe po przeprowadzeniu kontroli materiałów Wykonanie jastrychu zespolonego lub warstwy spadkowej Zgodnie z wymaganiami producenta, na przygotowane (czyste, stabilne i matowo-wilgotne) podłoŝe nanieść warstwę sczepną i natychmiast (dopóki warstwa sczepna nie wyschnie metodą mokre na mokre) nałoŝyć warstwę zaprawy Wykonanie paroizolacji Roboty naleŝy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŝszej niŝ podano w instrukcji producenta materiałów paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoŝa powinny być co najmniej o 3 C wyŝsze od panującej temperatury punktu rosy. Strona 114

115 ST Roboty budowlane Rodzaj zastosowanego materiału paroizolacyjnego określa dokumentacja techniczna. Strona 115

116 ST Roboty budowlane Wykonanie paroizolacji z roztworów i emulsji z tworzyw sztucznych Gotowy roztwór/emulsję nakładać ręcznie (np. pędzlem lub wałkiem). Nakładać w sposób równomierny, warstwami lub w jednym przejściu, o grubości wynikającej z wytycznych producenta Wykonanie termoizolacji Przy układaniu jednowarstwowym płyty naleŝy układać mijankowo, tak aby starannie przylegały do siebie, natomiast przy układaniu dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i drugiej warstwy nie mogą się pokrywać. Przy układaniu jednowarstwowym zaleca się, Ŝeby płyty miały frezowane obrzeŝa, co zapobiega ich klawiszowaniu. Płyty zazwyczaj układa się na sucho. Górna płaszczyzna płyt termoizolacyjnych musi tworzyć równą płaszczyznę Wykonanie jastrychu dociskowego Grubość i parametry wytrzymałościowe jastrychu dociskowego muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie Pod jastrychem dociskowym wykonać warstwę rozdzielającą lub ochronną np. z folii PE. Powierzchnia jastrychu nie moŝe być zatarta na gładko. Dylatacje brzegowe oddzielają jastrych od elementów pionowych wykonuje się je najczęściej ze specjalnych profili brzegowych lub pasków styropianu. Przecinają one warstwę wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemoŝliwiają powstawanie tzw. mostków akustycznych. Nie powinny one być węŝsze niŝ 10 mm (szczególnie istotne w przypadku systemów z ogrzewaniem podłogowym). Dla jastrychu układanego na warstwie rozdzielającej lub pływającego, przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego naleŝy wykonać dylatacje pośrednie. Stosuje się do tego celu najczęściej specjalne profile dylatacyjne lub paski styropianu. Powinny przebiegać prostoliniowo oraz przez cały przekrój podkładu dzielą one jednocześnie powierzchnię roboczą na pola technologiczne podkład wylewany jest po kolei na poszczególne pola. Dylatacje pośrednie wykonuje się takŝe w miejscu projektowanych otworów drzwiowych, zwłaszcza w miejscach łączenia się wylewek w pomieszczeniach o róŝnych wymiarach, na styku podłóg o róŝnej grubości i/lub konstrukcji oraz na granicy stref z ogrzewaniem podłogowym i bez niego. Zdylatowane pole powinno być moŝliwie zbliŝone do kwadratu, proporcje boków pola prostokątnego nie powinny przekraczać stosunku 2:1. Dylatacje pośrednie muszą przechodzić przez całą grubość jastrychu i być odwzorowane w okładzinie. Do ich wykonstruowania doskonale nadają się specjalne profile dylatacyjne. Ich montaŝ musi uniemoŝliwiać penetrację ciekłej wylewki pod profil, pomocne tu są specjalne taśmy samoprzylepne, dostępne zazwyczaj razem z profilami. W przypadku pomieszczeń w kształcie litery L dylatacje strefowe naleŝy wykonstruować tak, aby kształt zdylatowanej powierzchni był prostokątny Wykonanie powłoki uszczelniającej PodłoŜe naleŝy przygotować zgodnie z wytycznymi producenta. Uszczelnienie podłogi i ścian do wysokości około 20 cm nad poziom posadzki wykonuje się zawsze w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem taśmy i naroŝnych kształtek uszczelniających na styku podłogaściana. Na powierzchniach pionowych izolację naleŝy wykonać dla wanny lub umywalki około 30 cm powyŝej baterii, wewnątrz kabiny prysznicowej izolujemy zawsze całą powierzchnię ścian. Niedopuszczalne jest pomijanie hydroizolacji podłoŝa pod i za wanną, brodzikiem itp Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej Przed nakładaniem dyspersyjnej masy polimerowej podłoŝe naleŝy zagruntować preparatem dedykowanym przez producenta masy hydroizolacyjnej w sposób opisany w karcie Strona 116

117 ST Roboty budowlane technicznej lub specyfikacji zastosowanego produktu. Aplikację powłoki hydroizolacyjnej moŝna rozpocząć po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Gruntowanie musi być wykonywane zawsze na suchym podłoŝu. Dyspersyjne masy polimerowe dostarczane są w postaci gotowej do nakładania. Po otwarciu opakowania konieczne jest przemieszanie masy np. niskoobrotową mieszarką z mieszadłem koszykowym, zwracając szczególną uwagę na wygląd masy (rozwarstwienia, grudki, zmiana koloru itp.). Warstwę izolacyjną naleŝy nakładać wałkiem, pędzlem lub pacą, zgodnie z wymaganiami producenta. Istotne jest równieŝ, aby materiał dokładnie zespolił się z podłoŝem, dlatego nakładając pierwszą warstwę pędzlem naleŝy materiał uszczelniający starannie wetrzeć w podłoŝe. Zwykle wymagane jest nałoŝenie przynajmniej dwóch warstw, ale dokładną ich liczbę, sposób aplikacji czy teŝ konieczność wzmacniania np. włókniną określa producent. Niektóre firmy, w celu ułatwienia wizualnej kontroli nakładanych warstw, oferują materiał izolacyjny w róŝnych kolorach dla kaŝdej warstwy. Minimalna grubość warstwy hydroizolacyjnej (po wyschnięciu) podana jest zawsze w karcie technicznej zastosowanego produktu. Łączna grubość powłoki uszczelniającej nie moŝe być mniejsza niŝ 0,5 mm. Hydroizolację wykonywać w temperaturze nie niŝszej niŝ +5 C (temperatura powietrza i podłoŝa) i nie wyŝszej niŝ +30 C. Schnięcie masy polimerowej musi przebiegać w temperaturze nie niŝszej niŝ +5 C. Do momentu związania/wyschnięcia nałoŝoną warstwę hydroizolacji chronić przed zbyt silnym wpływem ciepła (intensywne nasłonecznienie), jak równieŝ przeciągami i wpływem wilgoci np. poprzez osłonięcie siatkami Wykonanie okładziny ceramicznej Układanie płytek ceramicznych moŝna rozpocząć po dostatecznym związaniu lub wyschnięciu warstwy hydroizolacji ze szlamu lub folii w płynie. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu. Układanie płytek na uszczelnieniu z maty uszczelniającej moŝliwe jest bezpośrednio po przyklejeniu maty (naleŝy uwaŝać, aby nie uszkodzić przy tym powierzchni maty). Najpierw naleŝy nałoŝyć zaprawę klejową na matę i przy pomocy gładkiej krawędzi pacy wypełnić zaprawą klejową kubełki maty. Bezpośrednio po tym układać płytki, zwracając uwagę na konieczność ich pełnego podparcia. Układanie płytek na uszczelnieniu z folii uszczelniającej moŝliwe jest po wyschnięciu kleju (czas ten określa producent systemu, zazwyczaj nie przekracza on kilkunastu godzin). Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŝy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŝy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŝnego rodzaju i wielkości płytek. Zaprawę klejącą naleŝy przygotować zgodnie z wymogami producenta (ilość wody, czas mieszania itp.). Czas, po którym moŝna rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej specyfikacji technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. JeŜeli do klejenia okładzin ceramicznych stosowano klej dwuskładnikowy, czas do rozpoczęcia spoinowania nie powinien być krótszy niŝ 48 godzin (dla warunków normalnych. Powierzchnie poziome Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o grubości nie przekraczającej 5 mm metodą pacy ząbkowanej lub metodą narzucania przy stosowaniu Strona 117

118 ST Roboty budowlane kleju dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania przy stosowaniu kleju do okładzin podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką. Po nałoŝeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŝnika. Nakładając pierwszą płytkę naleŝy ją lekko przesunąć po podłoŝu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŝy dołoŝyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŝej przyczepności świeŝej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt przyssania. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. NaleŜy przestrzegać podanych przez producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: do 100 mm około 2 mm, od 100 do 200 mm około 3 mm, od 200 do 600 mm około 4 mm, powyŝej 600 mm około 5-20 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŝyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŝy usunąć jego nadmiar, moŝna teŝ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŝy takŝe mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. Po ułoŝeniu płytek na powierzchni poziomej wykonuje się cokolik. Powierzchnie pionowe Przed układaniem płytek na ścianie naleŝy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŝy uŝyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o grubości nie przekraczającej 5 mm metodą narzucania i rozprowadzania. Nie wolno dopuścić do pozostawienia pustych przestrzeni pod płytką. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŝniku, jeŝeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŝy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułoŝeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikroruchami ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŝej przyczepności świeŝej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt przyssania. Płytki o duŝych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŝeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŝyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin podano powyŝej. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŝy uŝywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Ze względu na obciąŝenie wilgocią i wodą nie wolno stosować mozaiki nakładanej metodą montaŝową lub drugostronną (po przyklejeniu modułu siatka pozostaje w warstwie zaprawy klejowej), lecz tylko metodą licową (papier lub siatka jest usuwana po związaniu kompozycji z powierzchni licowej przed spoinowaniem). Spoinowanie Strona 118

119 ST Roboty budowlane Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŝy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŝna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moŝe być lekkie zwilŝanie ich wilgotną gąbką. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu, spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby zapewnić właściwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego naleŝy stosować specjalne sznury wypełniające lub paski folii układane na dnie szczeliny. JeŜeli producent masy wypełniającej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntującego podłoŝe, to naleŝy najpierw zagruntować boki szczeliny a następnie umieścić w złączu sznur wypełniający Wymagania dotyczące wykonania prac hydroizolacyjnookładzinowych Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: powinna zapewnić bezpieczeństwo uŝytkowania, cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których róŝnorodność barw jest zamierzona), cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta oraz wartością podaną w pkt. 5.9., dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niŝ 3 mm na długości łaty i nie większe niŝ 5 mm na całej długości lub szerokości powierzchni okładziny, spadek powierzchni posadzki, jeŝeli jest przewidziany, powinien wynosić 1,5% (minimalny 1%), dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą: odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŝe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŝ 3 na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŝe być większe niŝ 4 mm na wysokości kondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŝe być większe niŝ 2 mm na 1 m, spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŝ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. Strona 119

120 5.12. Stolarka okienna i drzwiowa Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane Ogólne zasady montaŝu okien i drzwi Usytuowanie okna / drzwi w ościeŝu Okno lub drzwi naleŝy sytuować w ościeŝu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeŝnicy lub powierzchni ościeŝa. Na wewnętrznych powierzchniach ościeŝa powinna się utrzymywać temperatura wyŝsza o minimum 1 C od temperatury punktu rosy. JeŜeli nie jest znany przebieg izoterm, naleŝy stosować ogólne zasady usytuowania okien: w ścianie z ociepleniem zewnętrznym jak najbliŝej warstwy ocieplenia Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. Do podpierania progu ościeŝnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze słuŝą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona moŝliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy uŝyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciąŝenia. Klocki dystansowe, słuŝące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeŝnicy powinny być usunięte, nie naleŝy natomiast usuwać klocków podporowych. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeŝnicy a ościeŝem umoŝliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi podane są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 MontaŜ okien i drzwi balkonowych, wydanie ITB 2006 rok Zasady mocowania okna/drzwi w ościeŝu Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciąŝenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeŝnicy. Do mocowania okien i drzwi w ścianie budynku w zaleŝności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie słuŝą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem, a ścianą!!! Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeŝnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. NaleŜy stosować śruby Strona 120

121 dostosowane do materiału ościeŝy. Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciąŝeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeŝnicy jest zbyt duŝy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi Parapety zewnętrzne Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: osadzanie parapetu naleŝy rozpocząć po zakończeniu montaŝu i uszczelnieniu na obwodzie okna, parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niŝ 2 cm, mocowanie do ościeŝnicy powinno być dostatecznie mocne, miejsca połączenia parapetu z ościeŝnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozpręŝnymi i silikonem, połączenia boczne parapetu z ościeŝami oraz w naroŝu (okno mur parapet) powinny zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeŝem przedstawione są w pkt Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 MontaŜ okien i drzwi balkonowych, wydanie ITB 2006 r.), przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod profil progowy ościeŝnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeŝnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozpręŝnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia)- zgodnie z projektem, Przy montaŝu parapetów z blachy naleŝy zwrócić uwagę na: zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 250 cm), podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), połączenia końcowe parapetów z ościeŝami naleŝy dobrać systemowe (np okapnik PCV) Parapety wewnętrzne Osadzanie parapetu wewnętrznego naleŝy rozpocząć po zakończeniu montaŝu i uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeŝa, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeŝnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeŝnicy. Strona 121

122 5.13. Posadzki Ŝywiczne Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane Warunki przystąpienia do robót Do wykonywania posadzki Ŝywicznej moŝna przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŝa, a takŝe po przeprowadzeniu kontroli materiałów przeznaczonych do wykonania tych posadzek Przygotowanie podłoŝa Metody mechanicznego przygotowania podłoŝa cementowego (beton, jastrych) W celu przygotowania podłoŝa betonowego mogą być stosowane następujące metody mechaniczne: a) oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu, do około 18 MPa, a gdy naleŝy ograniczyć ilość wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, b) usuwanie przez młotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, do około 60 MPa, i o bardzo wysokim ciśnieniu, do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, c) uszorstnianie: mechaniczne, przez ścieranie lub szlifowanie. Celem oczyszczania jest usunięcie pyłu, luźnych fragmentów i zanieczyszczeń, tak aby poprawić połączenie oczyszczonej powierzchni podłoŝa i posadzki Ŝywicznej. Skutecznymi metodami są: oczyszczanie strumieniem wody, działanie czystym spręŝonym powietrzem lub oczyszczanie próŝniowe. W przypadku stosowania spręŝonego powietrza naleŝy zwrócić uwagę, aby powietrze było czyste i nie zanieczyszczało powierzchni olejem. Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię, konieczne moŝe być ich usunięcie metodami wymagającymi na przykład uŝycia rozpuszczalników lub pary wodnej. Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje się zazwyczaj strumieniem wody pod ciśnieniem do 18 MPa. Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem stosuje się do oczyszczania lub powierzchniowego usuwania betonu na głębokość do 2 mm (inne przykłady usuwanych materiałów to: membrany, pozostałości asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe). Uszorstnianie stosuje się w celu otwarcia porów na powierzchni podłoŝa. Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, ograniczającym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikrospękania, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając pozostały beton nienaruszony. Metodę tę moŝna zastosować, jeśli uŝywa się sprzętu o znanych parametrach uŝytkowych. Wymagania, które naleŝy spełnić, to rozróŝnianie między betonem uszkodzonym a pozostałym. MoŜliwe jest usunięcie betonu do wstępnie załoŝonej głębokości, jednakŝe w przypadku lokalnie osłabionego betonu głębokość ta ulegnie zwiększeniu. W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ciśnieniem wykorzystuje się ciśnienie MPa. Ciśnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, powinno być następujące: niskie ciśnienie do 18 MPa stosowane do oczyszczania podłoŝa betonowego. Ciśnienie >8 MPa (80 bar) pozwala takŝe na usunięcie zmurszałych i niestabilnych fragmentów podłoŝa, wysokie ciśnienie od 18 MPa do 60 MPa stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw betonu o większej grubości, bardzo wysokie ciśnienie powyŝej 60 MPa stosowane do usuwania betonu, jeśli Strona 122

123 ST Roboty budowlane konieczne jest ograniczenie ilości uŝywanej wody. Frezowanie pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy podłoŝa o zbyt niskich parametrach wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Śrutowanie pozwala na bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu cementowego. Rysy i złącza mogą być oczyszczane strumieniem wody pod ciśnieniem, spłukiwane wodą lub przedmuchiwane spręŝonym powietrzem. Oczyszczenie podłoŝa W zaleŝności od rodzaju oraz intensywności zabrudzenia (luźne i niezwiązane cząstki, środki antyadhezyjne, zabrudzenia, mleczko cementowe, plamy oleju, tłuszcze, stare powłoki, itp.) naleŝy stosować metody wymienione w p (odkurzanie, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, szlifowanie, piaskowanie, frezowanie, śrutowanie itp.). Metody i środki czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów oczyszczonej powierzchni. Najskuteczniejszą metodą usunięcia zanieczyszczeń olejowych jest usunięcie skaŝonego podłoŝa. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatów czyszczących oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie itp. nie dają stuprocentowej gwarancji usunięcia skaŝeń z podłoŝa. Ostatnim etapem jest naniesienie na podłoŝe (natychmiast po odessaniu zanieczyszczeń) systemowego gruntownika oraz ewentualne wykonanie posypki z piasku kwarcowego o ściśle określonym uziarnieniu. Zalecaną metoda usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami jest frezowanie, piaskowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne moŝna usuwać przez oczyszczanie płomieniowe. Naprawa podłoŝa Wszelkiego rodzaju wady podłoŝa, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nierówności, pustki itp. muszą być bezwzględnie usunięte przed wykonaniem właściwych prac. Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zaleŝności od ich wielkości, uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub innymi zaprawami i szpachlami mogącymi słuŝyć do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa). Kierować się tu naleŝy charakterem pracy naprawianego elementu konstrukcji, parametrami wytrzymałościowymi podłoŝa i materiału reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta. NaleŜy przestrzegać wymogów odnośnie wysezonowania podłoŝa (skurcz i wilgotność). Skurcz mas typu PCC ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest więc minimum kilkudniowa przerwa przed nakładaniem systemu uszczelnień powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakładanie kolejnych warstw moŝliwe jest zazwyczaj juŝ po kilkunastu godzinach. WiąŜące są wytyczne producenta systemu. Powierzchnia podłoŝa nie moŝe być zatarta na gładko, Ŝywica nie ma moŝliwości penetracji w pory podłoŝa, co uniemoŝliwia uzyskanie odpowiedniej przyczepności. W takim przypadku konieczne moŝe być mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie podłoŝa. W przypadku stwierdzenia niewystarczających parametrów wytrzymałościowych podłoŝa zachodzi konieczność stosowania dodatkowych zabiegów wzmacniających, np. poprzez impregnowanie. JeŜeli sposób ten okaŝe się nieskuteczny, konieczne jest usunięcie niestabilnego podłoŝa w sposób podany powyŝej. Stosując impregnację wzmacniającą naleŝy bezwzględnie przestrzegać czasów przerw technologicznych, zwłaszcza, jeŝeli preparat impregnujący jest na bazie rozpuszczalników, a powłoka uszczelniająca jest Ŝywicą bezrozpuszczalnikową (konieczna jest tu z reguły kilkudniowa przerwa technologiczna). Sposób naprawy zarysowanego podłoŝa zaleŝy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecności zarysowań konieczne jest określenie przyczyny ich powstania oraz podjęcie środków Strona 123

124 ST Roboty budowlane zaradczych. Drobne, przypowierzchniowe mikrorysy, występujące najczęściej w podłoŝach cementowych są bardzo często trudne do zauwaŝenia na suchym podłoŝu, mogą ujawnić się np. po impregnacji podłoŝa (mogą one w praktyce nie mieć większego znaczenia). Rysy skurczowe, o ustabilizowanej szerokości rozwarcia, w zaleŝności od szerokości rozwarcia i miejsca występowania wymagają siłowego zamknięcia np. poprzez sklamrowanie i sklejenie śywicą epoksydową. Dla rys, których szerokość rozwarcia moŝe się zmienić, konieczne jest określenie przyczyn takiego zachowania się rysy i indywidualne określenie sposobu naprawy. Ostateczny sposób naprawy podłoŝa zarysowanego określa dokumentacja projektowa. Postępowanie przy zbyt wilgotnym podłoŝu. W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej wilgotności masowej podłoŝa, naleŝy odczekać do momentu uzyskania przez podłoŝe odpowiedniej wilgotności. Alternatywnie, jeŝeli producent to przewiduje, dopuszczalne jest stosowanie specjalnych gruntowników pozwalających na wykonywanie Ŝywicznych powłok na wilgotnym podłoŝu (wartość graniczną wilgotności masowej określa zawsze producent sytemu). Postępowanie przy podłoŝu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym. Układ warstw podłoŝa powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej przed oddziaływaniem od strony podłoŝa zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie moŝna traktować betonu wodoszczelnego. TakŜe mineralne szlamy uszczelniające nie mają charakteru przegrody paroszczelnej. W przypadku wykonywania warstwy na podłoŝu nie spełniającym tego wymogu niezbędne jest stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntowników, będących jednocześnie warstwą blokująca podciąganie kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. Alternatywą jest wykonanie np. jastrychu samonośnego na warstwie rozdzielającej, stanowiącej barierę paroszczelną i/lub przerywającą podciąganie kapilarne Wykonanie posadzki Ŝywicznej Przykładowe układy warstw dla posadzek gładkich i antypoślizgowych podano poniŝej: posadzka gładka: kompozycja gruntująca, posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie), kompozycja podstawowa (czysta Ŝywica lub zmieszana z wypełniaczem piaskiem kwarcowym), kompozycja wykańczająca lakierowanie (opcjonalnie). posadzka antypoślizgowa: kompozycja gruntująca, posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie), kompozycja podstawowa (czysta Ŝywica lub zmieszana z wypełniaczem piaskiem kwarcowym), posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji zaleŝy od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia, kompozycja wykańczająca lakierowanie. Wymaganą antyposlizgowość nadaje się wykonując na świeŝo ułoŝonej warstwie Ŝywicy posypkę z piasku kwarcowego lub korundu, po związaniu nadmiar piasku naleŝy usunąć i wykonać lakierowanie powierzchni. Strona 124

125 ST Roboty budowlane Ostateczny układ warstw i ich grubości jak równieŝ rodzaj posadzki (gładka, antypoślizgowa o odpowiedniej klasie antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia) podaje dokumentacja projektowa z uwzględnieniem wytycznych producenta systemu. Przygotowanie kompozycji Ŝywicznej Materiały dwuskładnikowe (Ŝywica i utwardzacz) są najczęściej dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uŝycia. JeŜeli składniki te dostarczane są większych opakowaniach (np. beczki) naleŝy je przemieszać przed aplikacją w dodatkowym naczyniu, i składniki te, po rozwaŝeniu, naleŝy mieszać zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. NaleŜy zawsze wlewać utwardzacz do Ŝywicy, odczekując aŝ utwardzacz do końca wypłynie z pojemnika. Mieszanie przeprowadzać odpowiednim urządzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenie utwardzacza naleŝy dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. Operację prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie powinien być krótszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie mówią inaczej. Tak przygotowaną kompozycję przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać. Nigdy nie nakładać na podłoŝe korzystając z opakowania dostawczego. Istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe przy dnie i ściankach naczynia składniki nie zostały wystarczająco starannie przemieszane. Temperatura obu składników w czasie mieszania powinna wynosić C (zarówno zalecaną temperaturę obróbki jak i graniczne wartości temperatury przygotowania i aplikacji materiału podaje zawsze producent zwykle jest to przedział temperatur od +5 C do +35 C). Materiały jednoskładnikowe naleŝy starannie przemieszać przez przynajmniej 3 minuty. Przy ewentualnym dodawaniu domieszek (np. piasku kwarcowego) zawsze w ilości określonej przez SST zastosowanego systemu naleŝy zadbać by były one suche i miały zbliŝoną do śywicy temperaturę. Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu jednorodnej mieszanki Ŝywicy i utwardzacza do czystego naczynia. NaleŜy uwaŝać by składniki płynne i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu. Czas mieszania w takim przypadku nie powinien być krótszy niŝ 5 minut. Nakładanie kompozycji Ŝywicznej. Materiał do wykonywania posadzki śywicznej nanoszony moŝe być ręcznie: za pomocą wałka, pędzla, szpachli lub mechanicznie, za pomocą agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta. śywice nanoszone wałkiem naleŝy rozprowadzić równomiernie na podłoŝu np. za pomocą specjalnej listwy a następnie przy pomocy wałka z krótkim włosiem (jest to specjalny wałek do śywic), energicznymi ruchami w prostopadłych do siebie kierunkach wetrzeć w podłoŝe. Materiał wylewany rozprowadzić równomiernie za pomocą kielni lub rakli warstwą o odpowiedniej grubości a następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami. JeŜeli jest to wymagane, wykonać posypkę z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu. Posypkę taką wykonuje się jako pełnokryjącą, natychmiast po nałoŝeniu warstwy śywicy. Po związaniu śywicy (zazwyczaj jest to czasokres godziny) nadmiar kruszywa naleŝy usunąć. Zalecana temperatura materiału, powietrza i podłoŝa wynosi od +15 C do +25 C, za minimalną temperaturę aplikacji uwaŝa się +8 C za maksymalną temperaturę aplikacji uwaŝa się +35 C, o ile producent systemu nie zastrzega inaczej. Niskie temperatury: opóźniają reakcję twardnienia, Strona 125

126 ST Roboty budowlane mogą powodować zwiększone zuŝycie materiału (podwyŝszona lepkość), utrudniają właściwe rozprowadzenie materiału po podłoŝu. Wysokie temperatury: przyspieszają reakcję twardnienia, skracają czas obróbki, utrudniają uzyskanie powierzchni o optymalnej jakości. Czas obróbki podany jest zawsze przez producenta Ŝywicy i odnosi się do konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialności materiał zaczyna mieć konsystencję gęstopłynną do gęstej, staje się ciągnący, klejący i nie moŝe być dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialności daje się zauwaŝyć wzrost temperatury przygotowanej do nakładania masy. Wykonując roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamiętać naleŝy, Ŝe wzrost temperatury powoduje wzrost ciśnienia pary w podłoŝu, co moŝe skutkować miejscowymi odspojeniami powłoki (powstawaniem pęcherzy osmotycznych). Dlatego teŝ zaleca się wykonywanie prac przy stałych lub spadających temperaturach. Dobrą porą dnia na wykonywanie prac z zastosowaniem Ŝywic poliuretanowych są godziny południowe i popołudniowe. Temperatura podłoŝa musi być wyŝsza od temperatury punktu rosy przynajmniej o +3 C. W przeciwnym przypadku prace naleŝy przerwać. Wilgotność względna powietrza podczas wykonywania robót nie powinna przekraczać 75%, za wiąŝący uwaŝa się jednak przedział wilgotności podany przez producenta systemu. Przy wykonywaniu prac przestrzegać zapisów z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (konieczność stosowania środków ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczeń w przypadku Ŝywic rozpuszczalnikowych, itp.). NaleŜy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących czasów przerw technologicznych. JeŜeli producent systemu nie podaje inaczej, to naleŝy przestrzegać poniŝszych odstępów czasowych: aplikacja mokre na mokre nanosić natychmiast warstwę na warstwę, nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki czasokres godziny, nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypką określa producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usunięcie niezwiązanego materiału. Producent systemu moŝe tu postawić dodatkowe warunki dotyczące przygotowania powierzchni. Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych warstw moŝe zostać pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami. Dokumentacja projektowa musi zawierać opis sposobu wykonstruowania i wykonania trudnych i krytycznych miejsc takich jak dylatacje, obsadzenie odpływów, wpustów itp. Pielęgnacja nałoŝonej powłoki i warstwy ochronne NałoŜoną Ŝywicę naleŝy chronić przed wilgocią, wodą i agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (dokładny czas podany jest zawsze w karcie technicznej produktu). Wilgoć prowadzi do powstawania białych przebarwień i/lub powoduje lepkość powierzchni, jak równieŝ moŝe prowadzić do zakłócenia procesu twardnienia śywicy i powstawania bąbli. Przebarwione i/lub lepkie powierzchnie naleŝy wówczas usunąć np. przez szlifowanie lub śrutowanie i ponownie obrobić. Strona 126

127 ST Roboty budowlane MontaŜ - daszek z poliwęglanu Daszek nad wejściem naleŝy wykonać z poliwęglanu przezroczystego na konstrukcji ze stali nierdzewnej polerowanej) odpornego na uderzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych MontaŜ - drabiny zewnętrzne stalowe NaleŜy wykonać drabinę wejściową na dach z kształtowników ze stali węglowej ocynkowanej ogniowo. Mocowanie drabiny bezpośrednio do konstrukcji ściany co 1,5 m na kotwach Ŝywicznych MontaŜ rur spustowych i rynien dachowych Ścieki deszczowe z dachu naleŝy odprowadzić poprzez rynny i rury spustowe do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. MontaŜ naleŝy wykonać z gotowych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm oraz rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt kartonowo gipsowych MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy uŝyciu łącznika wzdłuŝnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniŝony (stopień obniŝenia sufitu determinuje uŝycie pręta mocującego o odpowiedniej długości). Konstrukcję rusztu sufitu obniŝonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŝywa się łączników krzyŝowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. Wszystkie elementy stalowe, słuŝące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŝszymi płyt do kierunku ułoŝenia elementów nośnych rusztu, mocowanie podłuŝne wzdłuŝ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŝonych równolegle do nich dłuŝszymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. Konstrukcję sufitu naleŝy zaizolować cieplne i przeciwdźwiękowo płytami z wełny mineralnej 10cm układanymi na sucho, a takŝe pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi wewnętrzne podłoŝe gipsowe z gruntowaniem. Strona 127

128 ST Roboty budowlane Wykonanie okładzin konstrukcji ram stalowych Przekrój konstrukcji: - Okładzina pojedyncza z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) płyty GKBI 12,5mm, - Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa pionowa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - płyty z wełny mineralnej 12cm, - folia paroizolacyjna, - Okładzina pojedyncza z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) płyty GKBI 12,5mm. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Roboty betonowe i Ŝelbetowe Beton Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych betonu (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŝe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi Kontraktu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu. Strona 128

129 ST Roboty budowlane Zbrojenie Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyŝej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŝy przeprowadzić następujące badania: sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PNH93215, sprawdzenie wymiarów wg normy PNH93215, sprawdzenie masy wg normy PNH93215, próba rozciągania wg normy PNEN AC1:1998, próba zginania na zimno wg normy PNH Do badania naleŝy pobrać minimum 3 próbki z kaŝdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŝy pobrać z róŝnych miejsc kręgu. Jakość prętów naleŝy ocenić pozytywnie, jeŝeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŝej. Usytuowanie prętów: Strona 129

130 ST Roboty budowlane otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, rozstaw prętów w świetle: 10 mm, odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, długość pręta między odgięciami: ±10 mm, miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŝej obowiązują następujące wymagania: liczba uszkodzonych skrzyŝowań na jednym pręcie nie moŝe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, róŝnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm 6.2. Roboty murowe Badania materiałów Badania naleŝy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŝonych: deklaracji zgodności lub certyfikatów, zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, deklaracji producentów uŝytych wyrobów. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót murowych. Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŝy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych naleŝy wykonywać według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B Wykonanie i montaŝ konstrukcji stalowych Zakres kontroli jakości robót obejmuje: na etapie wstępnym: weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytwórni i jej personelu pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów badanie wzrokowe połączeń spawanych Strona 130

131 ST Roboty budowlane kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich jakość łączników. w razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin wykonawca wykona badania ultradźwiękowe spoin po zakończeniu montaŝu i malowania: sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju sprawdzenie połączeń montaŝowych, w szczególności połączeń spręŝanych sprawdzenie wykończenia zakotwień końcowy pomiar powłok malarskich 6.5. Wykonanie pokryć dachowych Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy Powinna być przeprowadzona przez InŜyniera Kontraktu przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B Kontrola wykonania pokryć Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez InŜyniera Kontraktu: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac pokrywczych. Pokrycia papowe a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŝącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i PBW. b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN- 98/B c) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych Bezspoinowe systemy ociepleń Badania w czasie robót Jakość i funkcjonalność BSO zaleŝy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŝna jest bieŝąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: Kontroli przygotowania podłoŝa nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej montaŝu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji dylatacji, styków i połączeń, Kontroli wykonania mocowania mechanicznego rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŝenia talerzyków (krąŝków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), Strona 131

132 ST Roboty budowlane Kontroli wykonania warstwy zbrojonej zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŝ 0,2 mm, Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, malowania pod względem jednolitości i koloru Badania w czasie odbioru robót Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoŝa, prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego Opis badań odbiorowych W trakcie dokonywania odbioru robót naleŝy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami, producenta systemu pocieplenia, a takŝe Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŝy stosować wymagania normy PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. Obowiązują takŝe wymagania: odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niŝ 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŝ 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŝliwych do wykrycia w świetle rozproszonym Hydroizolace Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót Strona 132

133 ST Roboty budowlane hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu kaŝdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: poprawności zagruntowania podłoŝy oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, na bieŝąco, w trakcie realizacji kaŝdej warstwy, ilości zuŝywanych materiałów izolacyjnych, Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoŝy, prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze naleŝy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, sprawdzenie szczelności izolacji, sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoŝa. Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoŝa moŝna przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŝde m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłoŝem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moŝna dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niŝ 5 na jednym obiekcie. Strona 133

134 ST Roboty budowlane 6.9. Roboty malarskie Obmiar prowadzony będzie według poniŝszych wymagań: Powierzchnię malowania tynków oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni kaŝdego z nich do 0,5 m 2. Powierzchnię oczyszczanych i zabezpieczanych powłokami malarskimi konstrukcji stalowych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Powierzchnię rur, rurociągów, kształtowników oblicza się w rozwinięciu (dla uproszczenia obliczeń moŝna posługiwać się ich długościami i wskaźnikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m długości). Powierzchnię rurociągów oblicza się jako iloczyn zewnętrznego obwodu rurociągu przez jego długość mierzoną wzdłuŝ osi. Z długości rurociągów nie potrąca się długości kształtek, osprzętu i armatury łączonej na gwint lub przez spawanie. Powierzchnię przewodów (kanałów) wentylacyjnych oblicza się jako iloczyn obwodu i długości przewodów, mierzoną pomiędzy punktami przecięć osi kanałów głównych z osiami odgałęzień Wykonanie tynków Badania w czasie robót Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŝącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe Badania w czasie odbioru robót Opis badań Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŝa przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niŝ 5000 m2 wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby PodłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŝe oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niŝ 5000 m2 na kaŝde rozpoczęte 1000 Strona 134

135 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Roboty budowlane Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich sprawdzać w sposób następujący: powierzchnię tynku zwilŝyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o cięŝarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków przeprowadzić wg PN-70/B Sprawdzenie wykończenia tynków na naroŝach i obrzeŝach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych Hydroizolacja pomieszczeń mokrych i płytki Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót hydroizolacyjnych i płytkarskich z dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i skuteczność robót hydroizolacyjnych. Powinny one obejmować sprawdzenie: poprawności przygotowania podłoŝy oraz wykonania poszczególnych warstw: paroizolacja, termoizolacja, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielającej. Poprawność wykonania poszczególnych warstw ma wpływ na skuteczność i poprawność robót hydroizolacyjno-okładzinowych Badania w czasie wykonywania poszczególnych warstw: a) Podczas nakładania powłoki hydroizolacyjnej kontrolować naleŝy: wygląd zewnętrzny materiałów, poprawność przygotowania podłoŝa, ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zuŝycie materiału, grubość nakładanej powłoki. Kontrolę naleŝy przeprowadzać na bieŝąco sprawdzając zuŝycie materiału dla kaŝdego cyklu roboczego, dłgość przerw technologicznych, wygląd nałoŝonej kaŝdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity wygląd, poprawność wtopienia siatki wzmacniającej (jeŝeli jest wymagana). Kontrolę naleŝy przeprowadzić przez szczegółowe oględziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powłoki, poprawność wklejenia taśm uszczelniających, manszet itp. Kontrolę naleŝy przeprowadzić przez oględziny. Sposób wklejenia musi odpowiadać wymogom producenta systemu, Strona 135

136 ST Roboty budowlane sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustów, przejść rur instalacyjnych itp. W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu kaŝdej warstwy. b) Podczas wykonywania uszczelnienia zespolonego z mat i folii uszczelniających kontrolować mnaleŝy: poprawność przygotowania podłoŝa, poprawność przygotowania kleju (ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zuŝycie materiału), poprawność nałoŝenia kleju na podłoŝe przez oględziny, poprawność doszczelnienia krawędzi styków, dylatacji itp. detali, pozostałe wymagania określone w ST Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować naleŝy: wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, poprawność przygotowania podłoŝa, ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji, długość przerw technologicznych, jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, barwę, odcień oraz prawidłowość ułoŝenia płytek naleŝy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 1 mm, prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŝ spoin na całej ich długości dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm, szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŝy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zuŝycia) Badania w czasie odbioru robót Opis badań Sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem). Sprawdzenie prawidłowości ułoŝenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur instalacyjnych, progach, itp Stolarka okienna i drzwiowa Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z PBW, wymaganiami ST oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: - zgodność wbudowanego elementu z dokumentacją techniczną, - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, - dokładność uszczelnienia ościeŝnic elementu z ościeŝami otworów lub ścianami, Strona 136

137 ST Roboty budowlane - prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających Posadzki Ŝywicowe Kontrola jakości wykonania posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z PBW, wymaganiami ST oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, wykończenie posadzki. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Jednostki obmiarowe Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 1) kpl (komplet) dla: Wykonanie daszku z poliwęglanu, Osadzenie czerpni i wywiewów stalowych 2) m3 (metr sześcienny) - dla: ilości wykonanych elementów konstrukcji betonowych, ilości wykonanych elementów konstrukcji Ŝelbetowych, 3) m2 (metr kwadratowy) - dla: Wykonanie konstrukcji murowych, Wykonanie ocieplenia części podziemnej budynków, Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z dociepleniem, Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia, Malowanie, Wykonanie posadzek Ŝywicznych, Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, Wykonanie obróbek z blachy powlekanej, Osadzenie drzwi stalowych, Osadzenie wrót stalowych, Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, Osadzenie stolarki okiennej p-poŝ, Wykonanie sufitu podwieszonego. 5) m (metr) dla: Wykonanie drabiny zewnętrznej stalowej, MontaŜ rur spustowych i rynien dachowych 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Strona 137

138 ST Roboty budowlane Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez InŜyniera Cena wykonania robót 1. Cena wykonania elementów betonowych i Ŝelbetowych rozliczana w m3 obejmuje: roboty przygotowawcze, w tym opróŝnienie zbiorników/urządzeń ze ścieków i zanieczyszczeń stałych oraz ich oczyszczenie wraz z unieszkodliwieniem powstałych odpadów. prace geotechniczne badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, wykonanie zbrojenia, montaŝ i demontaŝ szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierŝawa, impregnacja, itp.), osadzenie w konstrukcji elementów (np. przejść szczelnych, włazów) prace zasadnicze betonowanie, wykonanie przerw dylatacyjnych i przeciwskurczowych, pielęgnację betonu, wymagane powłoki izolacyjne, montaŝ pokryw Ŝelbetowych wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 2. Cena wykonania murów rozliczana w m2 obejmuje: badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoŝy pod roboty (warstwy izolacyjne konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych), zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, przygotowanie, montaŝ, transport i demontaŝ systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi (dzierŝawa, itp.), wykonanie robót murarskich z pracami towarzyszącymi (np. osadzenie nadproŝy), wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowanie terenu budowy po robotach. Strona 138

139 ST Roboty budowlane 3. Cena wykonania konstrukcji z elementów prefabrykowanych rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, prace zasadnicze montaŝ prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, wykonanie wymaganych izolacji, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 4. Cena wykonania konstrukcji metalowych rozliczana w kg obejmuje: prace przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę, przygotowanie podłoŝa pod roboty, prace montaŝowe, prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań prace wykończeniowe: malowanie, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 5. Cena wykonania naprawy powierzchni betonowych i Ŝelbetowych rozliczana w m2 obejmuje: roboty przygotowawcze, w tym opróŝnienie zbiorników/urządzeń ze ścieków i zanieczyszczeń stałych oraz ich oczyszczenie wraz z unieszkodliwieniem powstałych odpadów. prace geotechniczne badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa i prace zasadnicze: o odkucie otuliny wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunięcie luźnych fragmentów betonu, o oczyszczenie prętów zbrojeniowych oraz powierzchni betonu, o pokrycie odrdzewionego zbrojenia środkiem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej, o pokrycie warstwą szczepną, o uzupełnienie otuliny zbrojenia oraz ubytków betonu, o uszczelnienie nieszczelności, o wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych, o wykonanie wymaganych izolacji, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, Strona 139

140 ST Roboty budowlane wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 6. Cena wykonania i montaŝu elementów rozliczana w kpl obejmuje: prace przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa pod roboty (ew. demontaŝ istniejących elementów), prace zasadnicze montaŝ dźwigów, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 7. Cena wykonania podłóg i posadzek rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, ew. wykonanie zbrojenia, prace zasadnicze wykonanie podłóg i posadzek, pielęgnację betonu, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie placu budowy po robotach. 8. Cena wykonania tynków wewnętrznych, elewacji, okładzin ścian, sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych i malowania rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, prace zasadnicze wykonanie tynków, okładzin ścian, sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie placu budowy po robotach. 9. Cena osadzenia stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz doświetlenia rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, Strona 140

141 ST Roboty budowlane prace zasadnicze osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, doświetlenia wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie placu budowy po robotach. 10. Cena wykonania termomodernizacji dachu rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne materiałów, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, prace zasadnicze wykonanie pokrycia z montaŝem obróbek blacharskich, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie placu budowy po robotach. 11. Cena montaŝu rynien i rur spustowych rozliczana w m obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, prace zasadnicze montaŝ rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie placu budowy po robotach. 12. Cena wykonania zadaszeń nad wejściami rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, prace zasadnicze montaŝ zadaszenia, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie placu budowy po robotach. 13. Cena wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa pod roboty, prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, Strona 141

142 ST Roboty budowlane wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 14. Cena wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, prace geotechniczne badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 15. Cena wykonania bezspoinowego systemu ociepleń, izolacji termicznej rozliczana w m2 obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne materiałów, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoŝa, roboty zasadnicze: wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń, izolacji, uszczelnień, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 16. Cena wykonania drabiny zewnętrznej stalowej rozliczana w m obejmuje: prace przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie ściany do montaŝu, prace zasadnicze montaŝ drabiny, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, uporządkowanie placu budowy po robotach. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 2. PN-79/B Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 4. PN-82/H Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 5. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu 6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 7. PN-EN Badania mieszanki betonowej Strona 142

143 ST Roboty budowlane 8. PN-EN Badania betonu 9. EN Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach 10. PN-EN Badania betonu w konstrukcjach 11. ENV :2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych 12. PN-EN Metody badania cementu. 13. PN-EN Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŝytku 14. PN-EN Cement. Część 2: Ocena zgodności. 15. PN-B Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 16. PN-88/B Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 17. PN-88/ Cement. Transport i przechowywanie. 18. PN-EN 450 Popiół lotny do betonu 19. PN-EN Pył krzemionkowy do betonu 20. PN-EN 934-2,3,4i 6 Domieszki do betonu 21. PN-EN Kruszywa do betonu 22. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 23. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 24. PN-ISO Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 25. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 26. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 27. PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 28. PN-85/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 29. PN-85/B Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 30. PN-91/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo strukturalna. Wymagania ogólne. 31. PN-91/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 32. PN-92/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 33. PN-82/B ObciąŜenia budowli. 34. PN-82/B ObciąŜenia stałe. 35. PN-82/B Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe. 36. PN-82/B ObciąŜenia pojazdami. 37. PN-82/B ObciąŜenie śniegiem. 38. PN-77/B ObciąŜenie wiatrem. 39. PN-86/B ObciąŜenie gruntem. 40. PN-86/B ObciąŜenie temperaturą. 41. PN-91/B Ochrona cieplna budynków. 42. PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 43. PN-76/B Konstrukcje i podłoŝa budowli. 44. PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli. 45. PN-63/B Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 46. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Strona 143

144 ST Roboty budowlane 47. PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 48. PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja. 49. PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 50. PN-EN Systemy oznaczania stali. 51. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 52. PN-EN Stal odporna na korozję. 53. PN-74/M Spawanie w osłonie CO. 54. PN-65/M Spawanie w osłonie argonu. 55. PN-65/M Spawanie gazowe. 56. PN-85/M Kontrola spawów. 57. PN-87/M Klasa konstrukcji stalowych. 58. PN-77/B Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 59. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 60. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 61. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 62. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 63. PN-80/B Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie. 64. PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 65. PN-68/B Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-ŝelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 66. PN-69/B Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania. 67. PN-85/B Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 68. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŝytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 69. PN-64/H Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 70. PN-70/H Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i Ŝeliwa do malowania 71. PN-71/H Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych. wytyczne ogólne. 72. PN-84/H Ochrona czasowa. Oczyszczanie. 73. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 74. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 75. PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 76. PN-85/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 77. PN-85/B Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 78. PN-91/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo strukturalna. Wymagania ogólne. 79. PN-91/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 80. PN-92/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych Strona 144

145 ST Roboty budowlane 81. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 82. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 83. PN-89/B Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 84. PN-92/B Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 85. PN-69/B Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 86. PN-71/H Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych. wytyczne ogólne. 87. PN-84/H Ochrona czasowa. Oczyszczanie. 88. PN-74/H Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Nazwy i określenia 89. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 90. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 91. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 92. PN-82/H Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 93. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu 94. PN-88/B Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 95. PN-EN Metody badania cementu. 96. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŝytku 97. PN-88/ Cement. Transport i przechowywanie. 98. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 99. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 100. PN-63/B Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-65/B Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-75/B Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-72/B Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze PN-62/B Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze PN-63/B Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-63/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze 110. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposaŝenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania Normy pomocnicze: 111. BN-62/ Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne BN-62/ Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej BN-62/ Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 114. BN-70/ Podbudowa z chudego betonu. Strona 145

146 ST Roboty budowlane Instrukcje ITB /72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją /72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją /82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych /91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych /91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r /82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Strona 146

147 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST WYMIANA I MONTAś WYPOSAśENIA TECHNOLOGICZNEGO Strona 147

148 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego SPIS TERŚCI: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW PRZECHOWYWANIE SKŁADOWANIA I MATERIAŁÓW: WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW: SKŁADOWANIE SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU URZĄDZEŃ POŁĄCZENIA MECHANICZNE OPIS ROBÓT DO WYKONANIA Demontaż wyposażenia kotłowni i stacji przygotowania wody kotłowej Charakterystyka technologiczna projektowanej kotłowni Charakterystyka urządzeń technologicznych Charakterystyka urządzeń technologicznych stacji przygotowania wody kotłowej WARUNKI WYCENY PRAC KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZASADY KONTROLI JAKOŚCI BADANIA I POMIARY OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH ODBIÓR CZĘŚCIOWY ODBIÓR KOTŁOWNI PRZEZ UDT ODBIÓR KOŃCOWY DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ODBIORU KOŃCOWEGO ODBIÓR OSTATECZNY POGWARANCYJNY PODSTAWA PŁATNOŚCI CENA WYKONANIA ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE Strona 148

149 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-03.00) są wymagania dotyczące dostawy, montaŝu urządzeń oraz wykonania i odbioru instalacji technologicznych, które będą wykonane w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie nr NPO 2/321/46/08 Kontrakt 14 pn. Modernizacja gospodarki biogazem Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla wykonania podstawowych czynności występujących przy montaŝu kotłowni wodnych oraz urządzeń stacji przygotowania wody kotłowej: demontaŝ istniejącej instalacji kotłowni, wymiennikowni i stacji przygotowania wody kotłowej, montaŝ urządzeń podstawowych i pomocniczych, montaŝ orurowania i armatury, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, izolacja cieplna urządzeń i rurociągów, wyposaŝenie kotłowni w AKPiA, próby i odbiór instalacji kotłowni i stacji przygotowania wody kotłowej Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montaŝem urządzeń i instalacji technologicznych i obejmują: (1) Roboty przygotowawcze 1) przeprowadzenie obliczeń i pomiarów niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. 2) zatwierdzenie u InŜyniera propozycji dostaw materiałów do zabudowy 3) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. (2) Roboty demontaŝowe 1) demontaŝ urządzeń i instalacji (3) Roboty montaŝowe 1) montaŝ urządzeń i instalacji 2) montaŝ wyposaŝenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych 3) przyłączenia mediów koniecznych do funkcjonowania urządzeń (4) Kontrolę jakości Strona 149

150 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 1) urządzeń 2) połączeń 3) pomiary powykonawcze montaŝu i lokalizacji 4) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca wskaŝe urządzenia przydatne do uŝycia, które zaakceptuje InŜynier. Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego zgodnie z nienijszą ST oraz ST Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami InŜyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Źródło zaopatrzenia w materiały określa Wykonawca Robót. Materiały stosowane do wykonania instalacji technologicznej kotłowni wodnej, wymiennikowni i stacji przygotowania wody kotłowej muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz powinny posiadać: - oznakowanie znakiem CE, - aprobaty techniczne, - deklaracje zgodności, - oznakowanie znakiem budowlanym. Urządzenia ciśnieniowe muszą posiadać dopuszczenia wydane przez UDT, czyli dokumentację odbiorową (paszport). Urządzenia te podlegają odbiorowi i okresowej kontroli dokonywanej przez właściwy terytorialnie Inspektorat Urzędu Dozoru Technicznego Przechowywanie składowania i materiałów: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli InŜyniera Wariantowe stosowanie materiałów: Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w projekcie moŝna zastąpić równowaŝnymi - stosując te same lub lepsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŝności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Strona 150

151 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 2.4. Składowanie Wyroby, urządzenia i instalacje montowane w obiektach w ramach Kontraktu 14 podatne na uszkodzenia mechaniczne naleŝy składować i chronić w następujący sposób: 1. Wszystkie urządzenia i armaturę naleŝy składować w magazynach zamkniętych, 2. Wszystkie wyroby chronić naleŝy przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŝa, na którym są składowane lub przewoŝone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 3. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŝu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niŝ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 4. Rury o róŝnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 5. Szczególnie naleŝy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 6. Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę moŝliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 8. Niedopuszczalne jest wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoŝu. 9. Zachować szczególną ostroŝność przy pracach w obniŝonych temperaturach zewnętrznych poniewaŝ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŝsze niŝ 1 metr; 11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŝej omawianych środków ostroŝności. Składowanie wszystkich elementów instalacji zgodnie z zaleceniami Producenta/Dostawcy elementów. 3. SPRZĘT Realizacja robót jest związana z posiadaniem przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu do prowadzenia robót instalacyjnych i towarzyszących związanych z montaŝem instalacji technologicznej kotłowni, wymiennikowni i stacji przygotowania wody kotłowej. Do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne jest posiadanie: elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp., zestaw do spawania acetylenowo tlenowego, agregat spawalniczy elektryczny, półautomat spawalniczy 400 A, klucze dynamometryczne, giętarka do rur, prościarka do rur, narzędzia instalacyjne systemowe Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanie robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich uŝytkowania. Strona 151

152 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 4. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: - dźwig samojezdny, - samochód skrzyniowy, - samochód dostawczy, - przyczepa skrzyniowa, Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Środki transportowe uŝyte do tych celów nie mogą niekorzystnie wpływać na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montaŝowych naleŝy sprawdzić ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na prawidłowe zamówienie i montaŝ urządzeń, pomp, armatury oraz rurociągów i wyposaŝenia technologicznego. Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót naleŝą do obowiązków Wykonawcy. Przed montaŝem naleŝy sprawdzić wszystkie elementy urządzeń i elementy rurociągów dostarczonych jako prefabrykat pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych Warunki dostawy i montaŝu urządzeń MontaŜ maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym montaŝ jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do zabudowy materiałów. Przy montaŝu wszystkich urządzeń obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. MontaŜ, musi być wykonany zgodnie z dokumentacjami technicznoruchowymi przez grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną. Urządzenia muszą odpowiadać warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na jakość wykonanych prac montaŝowych. MontaŜ moŝna rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych. UŜycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i Strona 152

153 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montaŝu Urządzeń, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do montaŝu urządzenia i instalacji zanim urządzenie dotrze na Plac Budowy Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montaŝu instalacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni naleŝytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac Budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych Połączenia mechaniczne Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą, a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o duŝej rozciągliwości zostaną ocynkowane, a następnie, po zakończeniu montaŝu i złoŝeniu, zagruntowane i pomalowane. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy słuŝące do przymocowania elementów ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniŝej podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki uŝyte w pompach wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania uŝyte zewnętrznie bądź w innych miejscach naraŝonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do uŝytku wewnętrznego w środowisku nie naraŝonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie naleŝy po złoŝeniu i dopasowaniu pomalować. NaleŜy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające Opis robót do wykonania DemontaŜ wyposaŝenia kotłowni i stacji przygotowania wody kotłowej Przed przystąpieniem do prac naleŝy wykonać demontaŝ istniejących urządzeń i orurowania. Złom stalowy pochodzący z rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest zwaŝyć na wadze Zamawiającego, wywieźć do punktu skupu złomu oraz przekazać fakturę Zamawiającemu. Inne odpady pochodzące z rozbiórek Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w sposób spełniający wymogi Ustawy o odpadach. Prace demontaŝowe wykonać zgodnie z zachowaniem przepisów BHP, przed demontaŝem instalacje odwodnić i odgazować. Strona 153

154 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego Charakterystyka technologiczna projektowanej kotłowni Stosownie do przeznaczenia i wymogów technicznych stawianych przedmiotowej kotłowni, projektuje się ją wyposaŝyć w dwa gazowe kotły wodne o wysokiej sprawności, które wyposaŝone będą w cyfrowe nadmuchowe palniki gazowe z pełną automatyzacją procesu spalania. Projektuje się dwa kotły tego samego typu i wielkości. Kotły pracować będą w systemie kaskadowym, umoŝliwiającym efektywne włączanie i wyłączanie z pracy drugiego kotła. Parametrem do tego sterowania będzie temperatura wody zmierzona w sprzęgle hydraulicznym. Do rozdzielacza przed sprzęgłem doprowadzone będzie ciepło z kotłów i gazogeneratorów. Temperatura utrzymywana będzie w sprzęgle na stałym poziomie w wysokości +90 C. Dla zabezpieczenia bezzakłóceniowej pracy całego wodnego systemu grzewczego składającego się z kilku obiegów grzewczych o róŝnym przeznaczeniu, zaprojektowano rozdzielenie hydrauliczne wewnętrznego obiegu kotłowego od obiegów grzewczych za pomocą pionowego sprzęgła hydraulicznego. Przepływ wody przez kotły wymuszony będzie przez pompy obiegowe kotłowe, natomiast w poszczególnych obiegach grzewczych przez pompy zainstalowane w tych obiegach. PodwyŜszanie temperatury wody powrotnej do kotłów będzie się odbywać za pomocą zaworów regulacyjnych mieszających z siłownikiem elektrycznym. Wodny system grzewczy pracować będzie w układzie zamkniętym, zabezpieczonym zgodnie z PN-B-02414:1999. Zabezpieczeniem tym będzie przeponowe naczynie wzbiorcze sterowane kompresorowo oraz zawory bezpieczeństwa zainstalowane na kaŝdym kotle. Cały wodny system grzewczy napełniany i uzupełniany będzie wodą uzdatnioną, spełniającą wymogi producenta kotłów oraz obowiązującej normy PN-C 04607:1993. Odprowadzenie spalin z kotłów do atmosfery nastąpi dwuściankowymi, izolowanymi kominami, wykonanymi ze stali szlachetnej, kwasoodpornej. Podstawowym paliwem kotłowni będzie biogaz, rezerwowym gaz ziemny. Główne zawory odcinające gaz do kotłowni oraz zawory elektromagnetyczne zarówno dla gazu ziemnego i biogazu umieszczone będą na sieci gazowej. Pomieszczenie kotłowni objęte będzie ciągłym automatycznym monitoringiem na obecność metanu. WyposaŜenie technologiczne kotłowni zapewniać będzie bezobsługową jej pracę. Rozplanowanie urządzeń technologicznych kotłowni przedstawiono w Dokumentacji Projektowej Charakterystyka urządzeń technologicznych W kotłowni przewidziano do zainstalowania dwa kotły stalowe płomienicowo płomieniówkowe o trójciągowym przepływie spalin. Parametry techniczne dobranych kotłów przedstawiają się następująco: moc cieplna kotła 2000,0 kw dopuszczalne ciśnienie robocze 6,0 bar dopuszczalna temperatura robocza +100 C pojemność wodna kotła 2200,0 dm3 Dobrane palniki o regulacji modulowanej dwupaliwowe charakteryzują się następującymi danymi technicznymi: moc palnika 2190 kw paliwo gaz ziemny typ E (GZ-50) wartość opałowa 9,2kWh/m3 ciśnienie gazu przed palnikiem 100mbar zuŝycie gazu 238Nm3/h Strona 154

155 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego paliwo gaz gnilny wartość opałowa 6,6kWh/m3 ciśnienie gazu przed palnikiem 35mbar zuŝycie gazu 331,3Nm3/h Dla wymuszenia przepływu wody grzewczej przez kotły wodne oraz zabezpieczenia wymaganej temperatury wody powrotnej do kotła, wyposaŝono kotły w typowy kompaktowy moduł spełniający obie powyŝsze funkcje. Kotły wodne o wydajności Qk=2,0MW muszą być wyposaŝone w moduł o następującej charakterystyce: pompa kotłowa moc 1,5kW zawór trójdrogowy DN 125 W skład fabrycznego wyposaŝenia dobranego modułu wchodzą: - pompa obiegowa kotła, - zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym, - zawory odcinające, - zawór zwrotny, - łącznik rurowy na zasilaniu i na powrocie wody do kotła, - osprzęt bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie poziomu wody w kotle W celu wyeliminowania wahań ciśnienia w obiegach grzewczych kotłownie wyposaŝa się w uniwersalne urządzenie stabilizujące, słuŝące jednocześnie do przejmowania nadmiaru wody jak i utrzymania stałego ciśnienia roboczego w obiegach grzewczych, niezaleŝnie od temperatury wody grzewczej. Ciśnienie robocze w tym urządzeniu przyjmuje się w wysokości pr=0,3mpa (3 bar). Urządzenie to składa się z następujących podzespołów : - zbiornika wyrównawczego (podstawowego) - jednostki sterującej z dwoma kompresorami. Wielkość tego urządzenia dla wydajności kotłowni dobrano za pomocą programu komputerowego producenta i jego podstawowe parametry techniczne przedstawiają się następująco: - zbiornik podstawowy - RG pojemność zbiornika całkowita dm3 - moc spręŝarki - 4,40kW / 3x400V - dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika - 6,0 MPa (6 bar) - dopuszczalna temperatura membrany - 70 C - wyposaŝenie dodatkowe - zawór kołpakowy kołnierzowy DN65 Do rozdzielania hydraulicznego obiegu wewnętrznego kotłowni od obiegów grzewczych słuŝyć będzie sprzęgło hydrauliczne. Sprzęgło to zapewni poprawną pracę całego systemu grzewczego oraz ułatwi sterowanie obiegami grzewczymi. Dla potrzeb kotłowni dobrano sprzęgło hydrauliczne pionowe o następującej charakterystyce: wydajność cieplna ,0 kw ciśnienie dopuszczalne - 6,0 bar temperatura dopuszczalna C przyłącza kołnierzowe - DN 350 Strona 155

156 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego Do dystrybucji wody grzewczej z wymiennikowni do poszczególnych obiegów grzewczych posłuŝy rozdzielacz z rur stalowych DN 250 z 6 odgałęzieniami wyposaŝony w armaturę odcinającą i zwrotną, armaturę do równowaŝenia hydraulicznego poszczególnych obiegów. Z rozdzielni ciepła do wszystkich obiegów grzewczych wysyłana będzie woda grzewcza o stałej temperaturze na zasilaniu wynoszącej +90 C. Do wymuszenia przepływu wody grzewczej w poszczególnych obiegach zainstalowane będą pompy obiegowe z elektroniczną regulacją obrotów, czyli ze zmienną wydajnością. Pompy te umoŝliwiają automatyczną regulację ilościową kaŝdego obiegu grzewczego. Pompy obiegu grzewczego sieci cieplnej Pompy te mają za zadanie wymuszenie przepływu wody grzewczej w sieci ciepłowniczej Oczyszczalni. Układ pompowy składał się będzie z dwóch pomp (jedna stanowi 100% rezerwy) z zewnętrzną przetwornicą częstotliwości. Wydajność pompy winna wynosić: G=78,2 m3/h Wysokość podnoszenia tej pompy musi pokonać opory przepływu przesyłowej sieci cieplnej oraz obiegu wewnętrznego rozdzielni ciepła H=7,0bara. wydajność 78,2 m3/h wysokość podnoszenia 70,0 mh2o moc silnika 30,0kW / 3x400V Pompa obiegu instalacji technologicznej WKF Pompa ta mają za zadanie wymuszenie przepływu wody grzewczej w instalacji technologicznej WKF. Układ pompowy składał się będzie z pompy podwójnej elektronicznej (jedna stanowi 100% rezerwy). Wydajność pompy winna wynosić: G=146m3/h Wysokość podnoszenia tej pompy musi pokonać opory przepływu przesyłowej sieci cieplnej oraz obiegu wewnętrznego rozdzielni ciepła H=1,1bara. wydajność 146m3/h wysokość podnoszenia 13,0 mh2o moc silnika 2*11,0kW / 3x400V Pompa obiegu grzewczego kotłowni Pompa ta ma za zadanie wymuszenie przepływu wody grzewczej w instalacji grzewczej kotłowni. Wydajność tej pompy winna wynosić: G=1,4m3/h Wysokość podnoszenia tej pompy musi pokonać opory przepływu przesyłowej sieci cieplnej oraz obiegu wewnętrznego rozdzielni ciepła H=0,25bara. wydajność 3,2 m3/h wysokość podnoszenia 3,0 mh2o moc silnika 85W / 1x230V Pompa obiegu grzewczego podgrzewacza ciepłej wody Pompa ta ma za zadanie wymuszenie przepływu wody grzewczej w instalacji grzewczej podgrzewu ciepłej wody. Wydajność tej pompy winna wynosić: G=0,4m3/h Wysokość podnoszenia tej pompy musi pokonać opory przepływu przesyłowej sieci cieplnej oraz obiegu wewnętrznego rozdzielni ciepła H=0,25bara. wydajność 0,4 m3/h Strona 156

157 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego wysokość podnoszenia 3,0 mh2o moc silnika 45W / 1x230V Pompa obiegu grzewczego nagrzewnicy powietrza GG Pompa ta ma za zadanie wymuszenie przepływu wody grzewczej w instalacji nagrzewnicy GG. Układ pompowy składał się będzie z pompy podwójnej elektronicznej (jedna stanowi 100% rezerwy). Wydajność tej pompy winna wynosić: G=7,9m3/h Wysokość podnoszenia tej pompy musi pokonać opory przepływu przesyłowej sieci cieplnej oraz obiegu wewnętrznego rozdzielni ciepła H=0,6bara. wydajność 7,9 m3/h wysokość podnoszenia 6,0 mh2o moc silnika 450W / 1x230V Pompa obiegu grzewczego podgrzewu wody odgazowywacza Pompa ta ma za zadanie wymuszenie przepływu wody grzewczej w instalacji odgazowywacza. Układ pompowy składał się będzie z pompy podwójnej elektronicznej (jedna stanowi 100% rezerwy). Wydajność tej pompy winna wynosić: G=9,3m3/h Wysokość podnoszenia tej pompy musi pokonać opory przepływu przesyłowej sieci cieplnej oraz obiegu wewnętrznego rozdzielni ciepła H=0,5bara. wydajność 9,3m3/h wysokość podnoszenia 6,0 mh2o moc silnika 450W / 1x230V Do oczyszczania wody grzewczej z zanieczyszczeń stałych i o właściwościach ferromagnetycznych zastosowano osadnik zanieczyszczeń na sieci ciepłowniczej. Wielkość osadnika dobrano dla maksymalnej ilości przepływającej przez niego wody grzewczej, która będzie wynosić 78,2m3/h. Charakterystyka osadnika: ciśnienie nominalne 6,0 bar przyłącze kołnierzowe DN150 Podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej Do podgrzewu ciepłej wody uŝytkowej posłuŝy zasobnik pionowy c.w.u., o pojemności V=150dm3 z węŝownicą. Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed wzrostem ciśnienia, układ ten wyposaŝono w przeponowe naczynie wzbiorcze, specjalnie przeznaczone dla instalacji c.w.u. o pojemności 25dm3. Kominy dwuściankowe izolowane Spaliny z kotłów do atmosfery odprowadzone będą dwuściankowymi, izolowanymi kominami wykonanym z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej zamontowanymi na konstrukcji wsporczej stalowej dostarczanej wraz z kominem. Parametry kominów przedstawiają się następująco: średnica wewnętrzna - Dw = 500 mm wysokość - H = 10,m npt. Kotłownia wyposaŝona zostanie w komplet niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz regulacyjno-sterowniczej. Aparatura ta zapewni automatyczną i bezpieczną pracę kotłowni. Strona 157

158 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego Fabryczna AKPiA kotłów wodnych umoŝliwia ich kaskadową pracę, bezstopniową (modulowaną) regulację mocy palnika w zaleŝności od obciąŝenia cieplnego kotła, oraz zapewnia blokadę pracy kotła przy: niskim poziomie wody w kotle, maksymalnym i minimalnym ciśnieniu, maksymalnej temperaturze bezpieczeństwa. W przyjętym systemie sterowania, kaŝdy kocioł posiada własny regulator, który sprawuje kontrolę nad pracą kotła, czyli reguluje moc kotła, podnoszenie temperatury wody powrotnej, czas pracy kotła itp. W pomieszczeniu kotłowni i gazogeneratorów, będzie ciągły automatyczny monitoring na wypływ gazu z instalacji do pomieszczenia. Detektory (czujniki) dla gazu muszą być umieszczone nie niŝej niŝ 30 cm od poziomu sufitu. Przewiduje się montaŝ dwóch detektorów w pomieszczeniu kotłowni i po jednym w kaŝdym z pomieszczeń gazogeneratorów. Wykryta przez detektor obecność gazu w pomieszczeniu w ilościach zagraŝających wybuchem, spowoduje automatyczną, natychmiastową reakcję poprzez pewne i skuteczne odcięcie gazu ziemnego i biogazu do pomieszczeń oraz sygnalizację optyczno-akustyczną tego stanu. Sygnał wykrycia metanu przekazywany będzie z modułu alarmowego. Wszystkie przewody wody grzewczej oraz gazu ziemnego naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H Mat. R 35. Łączenie tych rurociągów ze sobą przez spawanie a z armaturą na kołnierz lub na gwint. Wewnątrz obiektu przewidziano stalowe podpory pod rurociągi mocowane w posadzce za pomocą kołków. Podpory stanowią ramy z profili stalowych HEA 160. Pompy naleŝy posadowić na profilach stalowych C o wysokości 200mm kotwionych do posadzki. Minimalne odległości między podparciami w zaleŝności od średnicy nominalnej rurociągów wynoszą: DN15-1,0m DN20-1,5m DN25-2,0m DN32-2,5m DN40-3,0m DN50-3,0m DN65-3,5m DN80-4,0m DN100-4,5m DN125-4,5m DN150-5,0m DN200-5,5m DN250-6,0m NajwyŜsze punkty instalacji wody grzewczej naleŝy odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworem stopowym a najniŝsze odwodnić za pomocą zaworów kulowych DN15; pn=1,0mpa. Armatura montowana w kotłowni musi posiadać obowiązujące w Polsce certyfikaty dopuszczeniowe. Strona 158

159 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory kulowe kołnierzowe lub mufowe na parametry pn=1,0mpa; tn=100 0 C. Natomiast armaturę zwrotną na obiegach grzewczych stanowić będą kołnierzowe zawory zwrotne oraz gwintowane zawory zwrotne. Dla wyregulowania przepływów wody grzewczej przez poszczególne obiegi grzewcze zainstalować naleŝy na rurociągach powrotnych w rozdzielni ciepła zawory równowaŝące. Urządzenia typowe montowane w kotłowni takie jak kotły, sprzęgło hydrauliczne, pompy, zasobniki c.w.u., urządzenie stabilizujące, itp., wykonane ze stali węglowej, winne być zabezpieczone antykorozyjnie przez producentów tych urządzeń. Wszelkie uszkodzenia powłok antykorozyjnych tych urządzeń powstałe w czasie ich transportu, składowania i montaŝu naleŝy bezwzględnie usunąć po ich zmontowaniu w kotłowni. Natomiast rurociągi ze stali węglowej i ich konstrukcje wsporcze muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez wykonawcę orurowania kotłowni, najnowszymi technikami malarskimi. UŜyte do tego celu wyroby malarskie muszą być odporne na temperaturę do +100 o C. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie zewnętrzne rurociągów i konstrukcji stalowych naleŝy oczyścić do II-go stopnia czystości a następnie pomalować dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. Izolować cieplnie naleŝy wszystkie rurociągi i urządzenia, którymi transportowane są media o temperaturze powyŝej C. Izolację tę naleŝy wykonać z wysokiej jakości otulin z niepalnej wełny mineralnej lub z łupek poliuretanowych i następnie przykryć osłonami z blachy aluminiowej. Izolacje wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B W ramach prac naleŝy wykonać montaŝ dwóch czerpni powietrza o wymiarach 1,2*1,0m, wymienić istniejące wywietrzaki w pomieszczeniu kotłowni oraz wykonać montaŝ dwóch aparatów grzewczo-wentylacyjnych umieszczonych na ścianach kotłowni wraz z doprowadzaniem instalacji grzewczej Charakterystyka urządzeń technologicznych stacji przygotowania wody kotłowej Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montaŝowych naleŝy sprawdzić ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na prawidłowe zamówienie i montaŝ układu odgazowywacza, pomp, oraz elementów rurociągów i wyposaŝenia technologicznego. Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót naleŝą do obowiązków Wykonawcy. Przed montaŝem naleŝy sprawdzić wszystkie elementy urządzeń i elementy rurociągów dostarczonych jako prefabrykat pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Przy montaŝu wszystkich urządzeń obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. Dwukolumnowa stacja zmiękczania wody, charakterystyka: ilość wymienników 2 szt. czynnik regenerujący NaCl wydajność nominalna 1,5 m 3 /h wydajność max. 2,0 m 3 /h Strona 159

160 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego ilość jonitu w jednym wymienniku 35 dm 3 zdolność wymienna jedn. wymiennika 110 m 3 x1 o n zasilanie elektryczne 220V 50Hz moc elektryczna 200 W ciśnienie robocze min. 1,8 bar max. 6,0 bar Zbiornik retencyjny wody miękkiej, charakterystyka: - pojemność robocza zbiornika 10 m 3 - ilość zbiorników 1 szt. - materiał PE-80 Układ odgazowywacza próŝniowego MontaŜ dobranego układu odgazowywacza próŝniowego, musi być wykonany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną. Urządzenia muszą odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji. Charakterystyka techniczna kolumny odgazowywacza: średnica wewnętrzna 508 mm wysokość całkowita 2966 mm materiał wykonania Stal nierdzewna AISI 304 maksymalna temperatura pracy 80 0 C wyposaŝenie : analogowy czujnik temperatury analogowy czujnik ciśnienia analogowa sonda poziomu roboczego wibracyjny czujnik poziomu alarmowego Charakterystyka techniczna układu wytwarzania próŝni: moc pompy próŝniowej 3,0 kw ciśnienie wody zmiękczonej > 1,5 2,0 bar temp. wody zmiękczonej > 20 o C ilość wody zmiękczonej ~0,5 m 3 /h Charakterystyka elektryczna układu odgazowywacza: moc elektryczna układu odgazowywania wody 10,0 kw kabel zasilający 5-cio Ŝyłowy (układ TNS) zasilanie 3x400VAC 5.5. Warunki wyceny prac. Dla urządzeń technologicznych przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposaŝenia technologicznego urządzeń. Tym samym pominięto specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących, które podane są na rysunkach w Dokumentacji Projektowej. Koszty związane z wyposaŝeniem urządzeń w materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę wykonania robót zasadniczych. Jednocześnie w kaŝdym przypadku zastosowanie ma następujący zapis: UWAGA: Strona 160

161 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego RóŜnice pomiędzy ilościami elementów wyposaŝenia urządzeń, podanymi w Dokumentacji Projektowej, w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez InŜyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robót dla robót wynikających z tego zadania i nie będą podstawą innych roszczeń Wykonawcy. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego system kontroli personelu, sprzętu, materiałów i wszystkich urządzeń. Wykonawca posiadać będzie przyrządy niezbędne do pobierania próbek, badań i pomiarów materiałów oraz robót. InŜynier Kontraktu moŝe zaŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej naleŝy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem badań i pomiarów Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inwestora. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza się według specyfikacji dostawy urządzeń oraz ich montaŝu, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera i muszą posiadać waŝne certyfikaty legalizacji. Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 1) kpl (komplet) dla: - zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych wraz z rurociągami i osprzętem, 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Odbiór robót zanikowych Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje InŜynier w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Strona 161

162 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 8.2. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Odbiór kotłowni przez UDT Po zmontowaniu kotłowni naleŝy zgłosić jej odbiór przez UDT. Zgłoszenie to naleŝy do obowiązków Wykonawcy kotłowni. Odbiorowi przez UDT podlegają wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem, m.in. kotły wodne, zbiorniki (naczynia wzbiorcze) oraz zawory bezpieczeństwa. Urządzenia te bez względu na miejsce ich produkcji muszą posiadać wszystkie dokumenty wymagane do ich odbioru przez UDT Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie. Odbioru końcowego robót dokona komisja złoŝona z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i InŜyniera. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŝonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem kotłowni. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest Protokół odbioru końcowego i przekazania do uŝytkowania obiektu/robót sporządzony wg wzoru ustalonego lub zaakceptowanego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą, - dziennik budowy, - oświadczenie Kierownika Budowy (zgodnie z Prawem Budowlanym art. 57), - protokoły odbioru częściowego (jeŝeli zostały sporządzone), - protokół odbioru próby szczelności instalacji, - protokół odbioru wykonania izolacji cieplnych, - schemat technologiczny kotłowni wraz z instrukcją obsługi, - protokół odbioru UDT, - protokół odbioru przewodów wentylacyjnych i spalinowych, - protokół rozruchu, - protokół z przeszkolenia obsługi lub osób odpowiedzialnych za eksploatację, - instrukcję obsługi zabudowanych urządzeń i automatyki, - karty gwarancyjne urządzeń, - aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń. Instalacja powinna być wykonana i odbierana przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów branŝowych. Odbiór robót naleŝy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Strona 162

163 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 8.6. Odbiór ostateczny pogwarancyjny Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie obiektu (robót) po upływie okresu gwarancyjnego, określonego w umowie, wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający będzie wykonywał okresowo przeglądy gwarancyjne obiektu. JeŜeli o przeglądzie zostanie powiadomiony Wykonawca to do jego obowiązków będzie naleŝało uczestniczenie w takim przeglądzie. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne". Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŝy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŝytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań Cena wykonania robót 1. Cena wykonania robót - dostawa i montaŝ urządzeń i instalacji technologicznych rozliczana w kompletach obejmuje: zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, ubezpieczenie na czas transportu/dostawy roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty tymczasowych połączeń, tymczasowych rurociągów, tymczasowych przejść, zabezpieczeń itp. wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, przygotowanie urządzeń do montaŝu, montaŝ urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami, wyposaŝeniem, modułami i przyłączami technologicznymi, montaŝ rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, przygotowanie i uruchomienie urządzenia, szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, próby szczelności zbiorników i instalacji, próby szczelności odcinków, oznakowanie trasy instalacji i rurociągu, oznakowanie armatury, uporządkowanie terenu budowy po robotach, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Obowiązujące w Polsce normy i normatywy 1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 2. PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1: PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 4. PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 5. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 6. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe. Strona 163

164 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 7. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia pojazdami. 8. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 9. PN-76/B Konstrukcje i podłoŝa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 10. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wraz ze zmianą PN-B-03200/A3: PN-80/B Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 12. PN-B-03203: Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie. 13. PN-B-03215: Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 14. PN-E-05204: Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 15. PN-92/E Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP) 16. PN-92/N Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 17. PN-92/N Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 18. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 19. PN-85/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 20. PN-87/M Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 21. PN-78/M Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 22. PN-75/M Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 23. PN-73/M Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 24. PN-75/M Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 25. PN-85/M Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych. 26. PN-ISO : Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 27. PN-ISO 5252: Rury stalowe. Systemy tolerancji. 28. PN-79/H Rury stalowe ze szwem przewodowe. 29. PN-84/H Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 30. PN-ISO 1127: Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości 31. PN-IS04200: Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę długości 32. PN-64/H Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 33. PN-92/M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 34. PN-ISO : Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 35. PN-86/H Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki Wymagania ogólne. 36. PN-89/H Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 37. PN-75/B Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 38. PN-M-44015: Pompy. Ogólne wymagania i badania. 39. PN-EN20225: Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki Wymiarowanie. Strona 164

165 ST Wymiana i montaŝ wyposaŝenia technologicznego 40. PN-92/B Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 41. PN-92/B Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 42. PN-B-02424: Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 43. DIN Pomiar wydajności dmuchawy i pomiar ciśnienia dmuchaw. 44. PN-75/M Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 45. PN-73/M Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 46. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U z dnia 24 lipca 2006 r.) 47. Ustawa Prawo wodne z dnia r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 48. Ustawa o ochronie przeciwpoŝarowej z dnia r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 49. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie: Ustawa z dnia r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Strona 165

166 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA INSTALACJA GAZOWA INSTALACJA WENTYLACYJNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Strona 166

167 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY POSTANOWIENIA OGÓLNE MATERIAŁY INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ MATERIAŁY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ MATERIAŁY INSTALACJI GAZOWEJ MATERIAŁY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MATERIAŁY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DOKUMENTACJA SKŁADOWANIE WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE DEMONTAŻ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, WENTYLACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Montaż przyborów sanitarnych WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI Montaż wywietrzaków, czerpni/wyrzutni dachowych ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKI OBMIAROWE ODBIÓR WARUNKI OGÓLNE ODBIÓR CZĘŚCIOWY, PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT ODBIÓR KOŃCOWY, PRZEJĘCIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI Strona 167

168 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o USTALENIA OGÓLNE CENA WYKONANIA ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE Strona 168

169 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania, które będą wykonane w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie nr NPO-2/321/46/08 Kontrakt 14 pn. Modernizacja gospodarki biogazem 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŝy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie zadania Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót realizowanych w ramach instalacji wewnętrznych obejmuje: (1) Roboty przygotowawcze: 1) rozbiórka instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej 2) rozbiórka instalacji wentylacyjnej 3) rozbiórka instalacji centralnego ogrzewania (2) Roboty instalacyjne i montaŝowe : 1) montaŝ wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, 2) montaŝ wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej wraz z armaturą sanitarną, 3) montaŝ wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej do odprowadzania wody z obiegu kotłowego oraz wód popłucznych 4) montaŝ wewnętrznej instalacji gazowej wraz z armaturą i urządzeniami, 5) montaŝ instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, 6) montaŝ instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej i mechanicznej. (3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST Wymagania Ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami InŜyniera. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŝliwości ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o zbliŝonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŝenia wartości funkcjonalnych i uŝytkowych instalacji, Strona 169

170 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. a jeŝeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera. Roboty montaŝowe naleŝy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano-montaŝowych Polskimi Normami, oraz wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL: - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Zeszyt 5. - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". Zeszyt 6. - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". Zeszyt 7. - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych". Zeszyt MATERIAŁY 2.1. Postanowienia ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wymagania Ogólne pkt. 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie materiały uŝyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniŝyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wŝerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montaŝowych itp. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŝeniami PZJ Materiały instalacji wody zimnej i ciepłej wody uŝytkowej Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji wodociągowej są : rury z polipropylenu łączone za pomocą zgrzewania wraz z kształtkami, armatura pomiarowa, zabezpieczająca, regulacyjna, odcinająca, spustowa i odpowietrzająca łączona na gwint, armatura wodociągowa wypływowa (baterie umywalkowe, zawory czerpalne ze złączką do węŝa, szybkozłącza i inne), pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej, rury osłonowe, 2.3. Materiały instalacji kanalizacyjnej Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej są : Strona 170

171 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. rury kanalizacyjne PCV kielichowe łączone na uszczelki gumowe wraz z kształtkami i uzbrojeniem, oraz rury kanalizacyjne z PP-B (kanalizacja technologiczna), przybory sanitarne (miska ustępowa, umywalka i inne), rury osłonowe Materiały instalacji gazowej Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji gazowej są : rury stalowe czarne ze szwem, zawory kulowe ćwierć obrotowe do gazu, rury osłonowe Materiały instalacji centralnego ogrzewania Rury stalowe czarne ze szwem Rury warstwowe PE/Al/PE Otuliny. Pianka miękka PE Otuliny. Pianka ze spienionego PE z płaszczem z folii PVC Grzejniki płytowe Ŝebrowane dolnozasilane z wkładką zaworową Grzejnik łazienkowy Głowice termostatyczne, armatura, automatyczne zawory odpowietrzające Materiały instalacji wentylacyjnej Przewody wentylacyjne metalowe stalowe okrągłe Kolana, trójniki, redukcje z blachy ocynkowanej okrągłe Anemostaty sufitowe okrągły Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych Wywietrzaki dachowe Czerpnie / wyrzutnie dachowe Nawietrzaki ścienne Klimatyzator naścienny bez jednostki zewnętrzej 2.7. Dokumentacja Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny mieć: oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŝeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany Składowanie Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne naleŝy składować i chronić w następujący sposób: Strona 171

172 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. a) NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŝa, na którym są składowane lub przewoŝone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. b) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŝu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niŝ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. c) Rury w kręgach składować na płasko na równym podłoŝu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. d) Rury o róŝnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. e) Szczególnie naleŝy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). f) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę moŝliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. g) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. h) Niedopuszczalne jest wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoŝu. i) Zachować szczególną ostroŝność przy pracach w obniŝonych temperaturach zewnętrznych poniewaŝ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. j) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŝsze niŝ 1 metr; rury w kręgach powinny w całości leŝeć na płasko na powierzchni ładunkowej. k) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŝej omawianych środków ostroŝności. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŝszoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym naleŝy chronić je przed: a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja lub ST przewidują moŝliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera Kontraktu o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uŝyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji InŜyniera Kontraktu Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez InŜyniera Kontraktu, jeŝeli ten zezwoli wykonawcy na uŝycie tych materiałów do innych robót, niŝ te dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem InŜyniera Kontraktu. KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne Strona 172

173 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: - podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, - komplet elektronarzędzi, - komplet narzędzi ślusarskich, - komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych do średnicy 2, - betoniarka wolnospadowa elektryczna, - wciągarka ręczna, - wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym, - spawarka elektryczna wirująca, - spręŝarka powietrza spalinowa, - zagęszczarka wibracyjna, - ręczne narzędzia do prac ziemnych. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 4. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: - samochód skrzyniowy, - samochód dostawczy, - samochód samowyładowczy, - przyczepa skrzyniowa, - ciągnik kołowy Materiały i urządzenia naleŝy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiały naleŝy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed moŝliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŝ środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŝności uniemoŝliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŝsze niŝ 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leŝeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów. Strona 173

174 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŝonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR, WTWORTS i postanowieniami Kontraktu DemontaŜ instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania Przed przystąpieniem do prac naleŝy wykonać demontaŝ istniejących instalacji, armatury i urządzeń. Złom stalowy pochodzący z rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest zwaŝyć na wadze Zamawiającego, wywieźć do punktu skupu złomu oraz przekazać fakturę Zamawiającemu. Inne odpady pochodzące z rozbiórek Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w sposób spełniający wymogi Ustawy o odpadach. Prace demontaŝowe wykonać zgodnie z zachowaniem przepisów BHP, przed demontaŝem instalacje odwodnić Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej wody uŝytkowej 1) Instalację wody zimnej naleŝy wykonać z rur z polipropylenu łączonego przez zgrzewanie, szeregu wymiarowego PN20, 2) NaleŜy układać jedynie rury czyste i nieuszkodzone, 3) Instalację wodociągową naleŝy prowadzić natynkowo lub wykonać jako krytą w rurach osłonowych typu peszel, 4) Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min. 3 5cm, 5) W przypadku instalacji układanych na tynku maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów do ścian i stropów wynoszą : - Ø15 do Ø 20 1,5m - Ø 25 do Ø 32 2,0m - Ø 40 do Ø 50 2,5m dodatkowy uchwyt naleŝy umieścić przy punkcie czerpalnym, 6) Przewody poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem od punktu czerpalnego do pionu, 7) Na instalacji naleŝy montować kulowe zawory odcinające, 8) Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŝy wykonać jako szczelne w rurach osłonowych stalowych lub plastikowych stosując uszczelnienie sznurem konopnym białym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC) nie stosować materiałów bitumicznych. 9) Po wykonaniu prób ciśnieniowych całą instalację naleŝy przepłukać, zdezynfekować, Strona 174

175 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. a następnie zaizolować otulinami termoizolacyjnymi o grubościach zgodnych z wymaganiami producenta MontaŜ przyborów sanitarnych Przybory sanitarne naleŝy zamontować/wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i montaŝu producentów i dostawców Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 1) Instalację kanalizacji bytowo-gospodarczej naleŝy wykonać z rur PVC o połączeniach kielichowych na uszczelki gumowe, 2) Nie układać rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na końcach bosych mogą być uŝyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, 3) Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min. 3 5cm, 4) W przypadku instalacji układanych na tynku w poziomie przewody naleŝy mocować do ścian co 1,0m. Przewody spustowe naleŝy mocować za pomocą jednego mocowania stałego i co najmniej jednego mocowania przesuwnego na kondygnację. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŝy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem, 5) Podejścia odpływów pod przybory sanitarne wykonać ze spadkiem min. 5% w kierunku pionów. Przewody poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem min. 1,5%, 6) Piony kanalizacji sanitarnej naleŝy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną lub zaworem napowietrzającym. U podstawy pionów w piwnicy lub na parterze naleŝy montować rewizje, 7) W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; naleŝy stosować środki poślizgowe zalecane przez producenta, 8) Przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane naleŝy rozwiązać jako szczelne stosując uszczelnienie sznurem konopnym białym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC) nie stosować materiałów bitumicznych, Pozostałe elementy instalacyjne naleŝy wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i montaŝu producentów i dostawców materiałów Wykonanie instalacji gazowej Instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych o sprawdzonej szczelności według PN-79/H łączonych przez spawanie. Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Instalacja od kurka głównego (Dn15) będzie poprowadzona na wysokości 2,8 m nad posadzką i doprowadzona do pomieszczenia kuchni. Pozostałe przewody gazowe naleŝy prowadzić na wierzchu ścian mocując je do elementów konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań systemowych. Przewody gazowe pomalować na kolor Ŝółty. Podłączenie kuchenki gazowej wykonać za pomocą węŝa giętkiego zbrojonego. Na podejściu pod kuchenkę gazową naleŝy zabudować zawór kulowy odcinający Dn15 w odległości nie większej niŝ metr od kuchenki Podłączenie kuchenki gazowej wykonać za pomocą węŝa giętkiego zbrojonego. Kuchenkę gazową naleŝy zamontować zgodnie z instrukcjami montaŝu producenta i/lub dostawcy Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Instalację zaprojektowano z rur warstwowych PE-x/Al./PE-RT łączonych za pomocą Strona 175

176 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. kształtek zaciskanych o średnicach typowych. Przewody prowadzić w posadzce, a podejście pod grzejnik w pomieszczeniu wc w bruzdach ściennych. Rozprowadzenie przewodów centralnego ogrzewania w wymiennikowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem o średnicach typowych prowadzonych po ścianie. W połowie odległości pomiędzy załamaniami wykonać punkty stałe. Przewody zamocować do konstrukcji budynku. Wszystkie przewody zaizolować cieplnie otulinami z pianki miękkiej PE o wymiarach handlowych. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych i w posadzce zaizolować pianką ze spienionego PE z płaszczem z folii PVC Wodną instalację centralnego ogrzewania naleŝy wyposaŝyć w stalowe grzejniki kompaktowe z podłączeniem dolnym, wyposaŝone w zawory grzejnikowe wbudowane lub montowane przy grzejniku z nastawą wstępną z głowicami termostatycznymi oraz zawory odcinające na powrocie i korki odpowietrzające. MontaŜ grzejników naleŝy wykonać zgodnie z instrukcjami montaŝu producenta i dostawcy. Grzejniki naleŝy łączyć z rurami poprzez typowe łączniki i kształtki uszczelnione przy uŝyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających, 5.7. Wykonanie instalacji wentylacji Kanały wentylacyjne i kształtki naleŝy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, (kanały w klasie szczelności B). Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych naleŝy stosować uszczelki z gumy miękkiej. Połączenia kołnierzowe kanałów naleŝy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Kanały wentylacyjne naleŝy mocować na podwieszeniach. Prace montaŝowe powinny przebiegać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr r. Przewody instalacji nawiewnej prowadzić pod stropem budynku. Kratki nawiewne sprowadzić do poziomu nie niŝszego niŝ 3,00 m ponad projektowanym poziomem posadzki jeŝeli to moŝliwe osadzić w suficie podwieszanym. Przewody instalacji wywiewnej prowadzić pod stropem budynku. Kratki wywiewne sprowadzić do poziomu nie niŝszego niŝ 4,50 m ponad projektowanym poziomem posadzki lub osadzić w suficie podwieszanym tam gdzie to moŝliwe MontaŜ wywietrzaków, czerpni/wyrzutni dachowych Wentylatory i wywietrzaki dachowe montować na podstawach dachowych. Wszystkie urządzenia naleŝy zabezpieczyć przed działaniem korozji. Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej naraŝone na uszkodzenia mechaniczne powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną. Urządzenia dachowe powinny posiadać elementy konstrukcyjne chroniące przed przedostaniem się opadów atmosferycznych do wentylowanych pomieszczeń. Elementy instalacyjne naleŝy wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i montaŝu producentów i dostawców materiałów 5.8. Zabezpieczenie przed korozją Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagaj wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powłoki cynkowe. Miejsca, które wymagaj zabezpieczenia naleŝy oczyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pokryć powłokami antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowymi. Strona 176

177 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty Kontrole i badania laboratoryjne Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niŝ w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy Szczegółowe zasady kontroli robót Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŝy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR, WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. Próby szczelności przewodów W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów naleŝy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności naleŝy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na Ŝądanie inwestora lub uŝytkownika naleŝy równieŝ przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie (PN-81/B ), WTWiOR oraz WTWOiRTS. NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŝy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami, c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, d) profil przewodu powinien umoŝliwiać jego odpowietrzenie w najwyŝszych punktach badanego odcinka, e) naleŝy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. W czasie prowadzenia próby szczelności naleŝy w szczególności przestrzegać następujących warunków: a) do przeprowadzenia próby szczelności naleŝy wykorzystać wodę pobraną z zewnętrznej sieci wodociągowej oczyszczalni Strona 177

178 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. b) próbę ciśnieniową naleŝy przeprowadzić jako wstępną, główną i końcową c) naleŝy zachować niezmienną temperaturę czynnika próbnego (temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 C), przewód nie mo Ŝe być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŝe być niŝsza niŝ 1 C, d) napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniŝszego punktu, instalacja musi być odpowietrzona i pozostawiona na 12 godzin w celu ustabilizowania e) przy próbie wstępnej, ciśnienie próbne w okresie 30 minut musi być wytworzone 2- krotnie, w odstępie 10 minut; po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie moŝe obniŝyć się o więcej niŝ 0,06MPa; nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności f) bezpośrednio po próbie wstępnej naleŝy przeprowadzić próbę główną (czas próby 2 godziny). Podczas próby ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej, nie moŝe obniŝyć się o wiecej niŝ 0,02MPa g) po próbie wstępnej i głównej naleŝy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W 4 cyklach trwających co najmniej 5 minut, naleŝy wytworzyć ciśnienie na przemian 1,0MPa i 0,1MPa. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć przewodów powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym h) w Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŝe wystąpić nieszczelność i) do pomiaru ciśnień próbnych naleŝy uŝywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,01MPa; ciśnieniomierz powinien być umieszczony w moŝliwie najniŝszym punkcie instalacji j) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo k) cały przewód moŝe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. Ciśnienie próbne pp powinno wynosić: a) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa pp = 1,5 x pr lecz nie niŝsze niŝ 1MPa b) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = pr + 0,5 MPa Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności naleŝy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód powinien być opróŝniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, InŜyniera i uŝytkownika. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu Szczegółowe zasady obmiaru Robót Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŝby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. Strona 178

179 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera i muszą posiadać waŝne certyfikaty legalizacji Jednostki obmiarowe Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 1) m (metr) - dla : zamontowanej i odebranej instalacji wodociągowej wraz z urządzeniami i armaturą czerpalną, zamontowanej i odebranej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, zamontowanej i odebranej instalacji kanalizacji technologicznej wraz z urządzeniami, zamontowanej i odebranej instalacji gazowej wraz z armaturą, zamontowanej i odebranej instalacji wentylacyjnej wraz z armaturą, zamontowanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania z rur warstwowych wraz z armaturą, zamontowanej i odebranej instalacji z rur stalowych czarnych z otulinami wraz z armaturą 2) kpl. (komplet) dla: montaŝ przyborów sanitarnych, montaŝ kuchenki gazowej czteropalnikowej, montaŝ wywietrzaków dachowych, montaŝ/czerpni wyrzutni dachowych. montaŝ grzejników 8. ODBIÓR 8.1. Warunki ogólne Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST Wymagania Ogólne " pkt. 8. Odbioru robót naleŝy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoŝa, podsypki, zasypki, głębokości ułoŝenia przewodu, szalowania, c) prawidłowości montaŝu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku przewodów, zmian kierunku, d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, Strona 179

180 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. e) prawidłowości wyników próby szczelności, f) prawidłowości wykonania izolacji termicznych 8.3. Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, naleŝy dokonać odbioru końcowego, który wymaga przedstawiania: a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, b) dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. c) Dziennika Budowy, d) dokumentów dotyczących jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), e) protokołów odbiorów technicznych częściowych, f) protokołów badań i prób pomontaŝowych. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania Ogólne pkt. 9. Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt niniejszych ST naleŝy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŝytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań Cena wykonania robót 1. Cena wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej, c.o. mierzona w metrach obejmuje: badania laboratoryjne robót i materiałów, zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, montaŝ rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną i odcinającą montaŝ rurociągów kanalizacyjnych, kształtek, rur wywiewnych, zaworów napowietrzających, czyszczaków i rewizji, montaŝ rurociągów gazowych, kształtek, wraz z armaturą odcinającą, montaŝ rurociągów centralnego ogrzewania wraz z armaturą i urządzeniami, montaŝ przewodów wentylacyjnych wraz armaturą i urządzeniami, wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach, wiercenie otworów w konstrukcjach Ŝelbetowych, wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane, próby szczelności odcinków instalacji, płukanie odcinków instalacji dezynfekcja rurociągów izolacja termiczna przewodów, montaŝ armatury wodociągowej wypływowej (baterie umywalkowe, natryskowe, zawory czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejść dopływowych sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury Strona 180

181 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowanie terenu budowy po robotach. 2. Cena zamontowania przyborów/urządzeń podana w kompletach obejmuje: montaŝ przyborów sanitarnych (muszle ustępowe, umywalki, brodziki natryskowe, itp.) wraz z wykonaniem podejść odpływowych montaŝ kuchenki gazowej czteropalnikowej, montaŝ wywietrzaków dachowych, montaŝ czerpni/wyrzutni dachowych, montaŝ grzejników. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. PN-91/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 2. PN-8 l/b Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 3. PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 4. PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 5. PN-89/H Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 6. PN-78/B Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 7. PN-77/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 8. PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 9. PN-85/M Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany l Bl 13/93 poz PN-76/M Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN- 85/M w części dotyczącej armatury przepływowej 11. PN-76/M Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN- 85/M w zakresie armatury odpływowej; 12. PN-71/B Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, Zastąpione przez PN-81/B w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową; 13. PN-78/C Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 14. PN-70/C Rury poliuretanowe. Metody badań. 15. BN-74/ Rury polipropylenowe. Wymiary. 16. BN-74/ Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 17. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, PN-92/M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 19. PN-ISO :1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 20. PN-86/H Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 21. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki Wymiarowanie 22. PN-EN :1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 23. PN-83/ Przewody podziemne roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Strona 181

182 ST Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacyjna, Instalacja c.o. 24. PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 25. PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych do transportowania płynów. 26. PN- 64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 27. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 28. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 29. PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 30. PN- 91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 31. PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 32. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 33. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 34. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 35. PN-EN 442-2:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 36. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 37. Wymagania i badania odbiorcze. 38. PN- 93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 39. Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych. 40. Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". Zeszyt 6. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Zeszyt 5. COBRTI INSTAL. 44. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych- ITB 45. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Strona 182

183 ST Sieci międzyobiektowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE Strona 183

184 ST Sieci międzyobiektowe SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA PRZEDMIOT ST ZAKRES ZASTOSOWANIA ST ZAKRES I WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT OBJĘTYCH ST Roboty podstawowe Roboty przygotowawcze Roboty towarzyszące Roboty tymczasowe OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW Sieć cieplna Sieć gazowa Sieć kanalizacyjna Sieć biogazowa podziemna Sieć biogazowa nadziemna SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW SPRZĘT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU TRANSPORT OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE Transport rur polietylenowych Transport rur preizolowanych Transport kształtek Transport kręgów studziennych WYKONANIE ROBÓT OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ROBOTY PODSTAWOWE Sieć cieplna Podsypki Rurociągi z rur i kształtek preizolowanych Uzbrojenie sieci Rurociągi technologiczne w rurach ochronnych Przewierty w rurach ochronnych Studnie ciepłownicze Sieć gazowa Podsypki Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD Uzbrojenie sieci Studnia zasuwowa Rury ochronne Sieć kanalizacyjna Podsypki Rurociągi z rur PP Studzienki kanalizacyjne Rury ochronne Sieć biogazowa podziemna Strona 184

185 ST Sieci międzyobiektowe Podsypki Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD Uzbrojenie sieci Studnie zasuwowe, odwodnieniowe, pomiarowe Zbiorniki dwumembranowe na biogaz Pochodnia biogazu Węzeł tłoczno-pomiarowy biogazu Tymczasowa przebudowa sieci biogazowych Opomiarowanie sieci biogazowej Rury ochronne Sieć biogazowa nadziemna Podpory rurociągów Rurociągi z rur i kształtek preizolowanych Konstrukcje podparć rurociągów Uzbrojenie sieci Opomiarowanie sieci biogazowej Podłączenie WKF ów do sieci biogazowej Studnia odwodnieniowa polipropylenowa Szafka kurka głównego gazu Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni Wykonanie i umocnienie skarpy Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego Rozbiórka ogrodzenia zewnętrznego Zmontowanie ogrodzenia zewnętrznego ROBOTY TOWARZYSZĄCE Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza Próba szczelności rurociągów Sieć cieplna Sieć gazowa Sieć kanalizacyjna Sieć biogazowa Czyszczenie rurociągów Czyszczenie gazociągu Płukanie zmontowanych sieci ciepłowniczych ROBOTY TYMCZASOWE Roboty ziemne Wykopy ręczne Wykopy sprzętem mechanicznym Zasypki wykopów ręczne Zasypki wykopów spycharkami Odwóz nadmiaru gruntu Rekultywacja terenu robót Umocnienie wykopów Zabezpieczenie kolizji Wykonanie kładek dla pieszych Wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych, przejazdów dla ruchu kołowego oraz stref niebezpiecznych KONTROLA JAKOŚCI OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT BADANIA PRZY ODBIORZE OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKA OBMIAROWA ODBIÓR ROBÓT Strona 185

186 ST Sieci międzyobiektowe 8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ZASADY ODBIORU ROBÓT Odbiór techniczny częściowy sieci gazowej Odbiór techniczny końcowy sieci gazowej Odbiór techniczny częściowy sieci preizolowanych Odbiór końcowy sieci preizolowanych Odbiór techniczny częściowy i końcowy sieci kanalizacyjnej PODSTAWA PŁATNOŚCI OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY INNE PRZEPISY INNE DOKUMENTY Strona 186

187 ST Sieci międzyobiektowe 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci międzyobiektowych, które będą wykonane w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie nr NPO-2/321/46/08 Kontrakt 14 pn. Modernizacja gospodarki biogazem Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 1.2. Zakres zastosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obejmujących wykonanie: Podziemnych sieci cieplnych z rur stalowych czarnych ze szwem wzdłuŝnym preizolowanych, wraz z armaturą i urządzeniami, Podziemnych sieci gazowych z rur polietylenowych [PE-HD], wraz z armaturą i urządzeniami, Podziemnych sieci kanalizacyjnych z rur polipropylenowych [PP], wraz z armaturą i urządzeniami, Podziemnych sieci biogazowych z rur polietylenowych [PE-HD], wraz z armaturą i urządzeniami, Nadziemnych sieci biogazowych z rur ze stali P235GH bez szwu preizolowanych, wraz z armaturą, urządzeniami i konstrukcjami wsporczymi 1.3. Zakres i wyszczególnienie robót objętych ST Roboty, o których mówi specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotowych sieci zgodnie z lokalizacją ustaloną w Dokumentacji Projektowej Roboty podstawowe I. Sieć cieplna a) Podsypki b) Rurociągi z rur i kształtek stalowych preizolowanych c) Uzbrojenie sieci d) Rurociągi technologiczne w rurach ochronnych e) Przewierty w rurach ochronnych f) Studnie ciepłownicze II. Sieć gazowa a) Podsypki b) Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD c) Uzbrojenie sieci d) Studnia zasuwowa e) Rury ochronne Strona 187

188 ST Sieci międzyobiektowe III. Sieć kanalizacyjna a) Podsypki b) Rurociągi z rur PP c) Studzienki kanalizacyjne d) Rury ochronne IV. Sieć biogazowa podziemna a) Podsypki b) Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD c) Uzbrojenie sieci d) Studnie zasuwowe, odwodnieniowe, pomiarowe e) Zbiorniki dwumembranowe na biogaz f) Pochodnia biogazu g) Węzeł tłoczno-pomiarowy biogazu h) Tymczasowa przebudowa sieci biogazowych i) Rury ochronne V. Sieć biogazowa nadziemna a) Podpory rurociągów b) Rurociągi z rur i kształtek preizolowanych c) Konstrukcje podparć rurociągów d) Uzbrojenie sieci e) Opomiarowanie sieci biogazowej f) Podłączenie WKF ów do sieci biogazowej g) Studnie odwodnieniowe h) Szafka kurka głównego gazu Roboty przygotowawcze I. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni II. Wykonanie i umocnienie skarpy III. Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego Roboty towarzyszące IV. Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów V. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza VI. Dokumentacja powykonawcza VII. Wykonanie prób szczelności rurociągów VIII. Czyszczenie rurociągu IX. Oznakowanie tabliczkami uzbrojenia X. Oznakowanie tras rurociągów w ziemi Roboty tymczasowe I. Roboty ziemne wykopy, zasypki i odwozy II. Umocnienie pionowych ścian wykopów III. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym IV. Wyznaczenie i oznaczenie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót, przejść dla pieszych V. Wykonanie kładek dla przejść dla pieszych Strona 188

189 ST Sieci międzyobiektowe 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne, pkt 1.4. Podstawowe pojęcia i definicje są zawarte w poniŝszych normach: BN-81/ Gazociągi ułoŝone w ziemi. Wymagania i badania. PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE) PN-EN :2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję. PN-92/M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, sierpień 2003r. PN-B-10729:1999 Kanalizacja Studzienki Kanalizacyjne. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania Niewyszczególnienie w ST obowiązującego aktu prawnego nie zwalnia Wykonawcy od jego stosowania Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne pkt Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST Wymagania ogólne pkt Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów Wszystkie uŝyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie Sieć cieplna a) Podsypki - piasek grubo i średnio ziarnisty, dobrze uziarniony, - podsypka minimum 20cm, b) Rurociągi z rur i kształtek stalowych preizolowanych - rury i kształtki w wersji z izolacją standardową o współczynniku przewodności cieplnej nie większej niŝ λ 0,024W/(m K) oraz warstwą antydyfuzyjną na styku pianki izolacyjnej i płaszcza osłonowego z systemem alarmowym rezystancyjnym o następujących parametrach (Dzxg)/DZ: 2 x 200 ( 219,1 x 4,5 )/315 mm; 2 x 150 ( 168,3 x 4,0 )/250 mm; 2 x 125 ( 139,7 x 3,6 )/225 mm; Strona 189

190 ST Sieci międzyobiektowe 2 x 100 ( 114,3 x 3,6 )/200 mm; 2 x 80 ( 88,9 x 3,2 )/160 mm; 2 x 65 ( 76,1 x 2,9 )/140 mm; 2 x 50 ( 60,3 x 2,9 )/125 mm; 2 x 40 ( 48,3 x 2,6 )/110 mm; 2 x 32 ( 42,4 x 2,6 )/110 mm; 2 x 25 ( 33,7 x 2,6 )/90 mm; 2 x 20 ( 26,9 x 2,3 ) /90 mm. - kształtki: - trójniki równoległe preizolowane, kształtki z systemem alarmowym rezystancyjnym - trójniki wznośne preizolowane, kształtki z systemem alarmowym rezystancyjnym - redukcje preizolowane, kształtki z systemem alarmowym rezystancyjnym - kolana preizolowane o kątach 90 0, 45 0, 5 0, kształtki z systemem alarmowym rezystancyjnym c) Uzbrojenie sieci - zawory odcinające z odpowietrzeniem i odwodnieniem preizolowane z końcówkami do wspawania, - zawory odpowietrzające preizolowane z końcówkami do wspawania, - zawory odwadniające preizolowane z końcówkami do wspawania, - zawory odcinające preizolowane montowane bezpośrednio w ziemi. d) Rurociągi technologiczne w rurach ochronnych Średnice rur stalowych ochronnych Dn150 ( 168,3mm x 4,0mm); Dn200 ( 219,1mm x 4,5mm); Dn250 ( 273,0mm x 5,0mm); Dn300 ( 323,9mm x 5,6mm); Dn400 ( 406,4mm x 6,3mm). Płozy dystansowe typy B lub L [wg katalogu Integra] manszety - typ N [wg katalogu Integra], e) Przewierty w rurach ochronnych - Średnice rur stalowych ochronnych, typ płóz dystansowych, manszety: Dn150 ( 168,3mm x 4,0mm), płozy 80-B-24 [wg katalogu Integra], manszety typ N [wg katalogu Integra], Dn200 ( 219,1mm x 4,5mm), płozy 125-B-24 [wg katalogu Integra], manszety typ N [wg katalogu Integra], Dn300 ( 323,9mm x 5,6mm), płozy L-26, 8 elementów [wg katalogu Integra], manszety typ N [wg katalogu Integra], f) Studnie ciepłownicze - Studzienki o średnicach Ø 1,0 m oraz Ø 1,2 m bez dna. Komora robocza Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów Ŝelbetowych o średnicach Ø 1,0m oraz Ø 1,2m, odpowiadających wymaganiom BN-86/ Komorę naleŝy przykryć płytą pokrywową Ŝelbetową pełną. Włazy Włazy Ŝeliwne naleŝy wykonywać jako włazy Ŝeliwne klasy B 125 Ø 600 mm, odpowiadające wymaganiom PN- 93/H Strona 190

191 ST Sieci międzyobiektowe Stopnie złazowe NaleŜy stosować stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające PN/H o rozstawie w pionie 25cm. Płyty pokrywowe Studzienki przykryć prefabrykowanymi płytami pokrywowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacją projektową Łączenie prefabrykatów Uszczelnienie połączeń pomiędzy kręgami za pomocą uszczelek gumowych elastomerowych lub podobnych. UłoŜenie kręgów Projektowane kręgi Ŝelbetowe ustawiać naleŝy na blokach betonowych długości 1,60, szerokości 0,30 m i wysokości 0,50 m wykonanych z betonu B20. Projektowane bloki betonowe winny wystawiać ponad izolację przewodu preizolowanego Sieć gazowa a) Podsypki - piasek grubo i średnio ziarnisty, dobrze uziarniony, - podsypka minimum 10cm, b) Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD Materiały stosowane do budowy gazociągów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać aprobatę techniczną PGNiG. - rury do gazu koloru Ŝółtego wg PN-EN dn225x13,4 PE-HD PE100 SDR17, - kształtki kolana 90 0 PE100 SDR17 wykonane metodą wtryskiwania, c) Uzbrojenie sieci - zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2, - zasuwy z Ŝeliwa sferoidalnego z króćcami PE do zgrzewania, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 oraz wyposaŝona w obudowę teleskopową, stojak kolumnowy, napęd elektromechaniczny + układ starowania (zamknij/otwórz). d) Studnia zasuwowa - studnia z prefabrykatów betonowych: - Dennica studni, - Kręgi betonowe, - Pokrywa studni - Właz Ŝeliwny typu cięŝkiego Łączenie elementów studni za pomocą uszczelek gumowych systemowych. - przejścia szczelne - w rurach stalowych dn350 uszczelnione pianką poliuretanową e) Rury ochronne Średnice rur polietylenowych ochronnych, typ płóz dystansowych, manszety: Dn315 PE-HD PE100 SDR17 (315mm/277,6mm), płozy typ E/C 25,0 [wg Strona 191

192 ST Sieci międzyobiektowe katalogu Integra], manszety typ N [wg katalogu Integra], Rury wydmuchowe - dn90 PE-HD 100 SDR 17 Złączka siodłowa 315/90 PE śeliwne skrzynki uliczne - GAZ. Do oznaczeń armatury stosować tabliczki orientacyjną zgodnie z ZN-G Sieć kanalizacyjna a) Podsypki - piasek grubo i średnio ziarnisty, dobrze uziarniony, - podsypka minimum 30cm, b) Rurociągi z rur PP - Rury i kształtki kielichowe polipropylenowe dn200x5,9; 160x4,7; klasa S, wraz z uszczelkami EPDM, które dostarcza producent rur wg PN-EN , PN-EN 1610: Współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka-White a k 0,1 mm. - Sztywność nominalna SN = 8000 [N/m 2 ], mierzona zgodnie z ISO9969, c) Studzienki kanalizacyjne Zasady konstruowania studzienek Ŝelbetowych reguluje PN-84/B a ich posadowienia PN- 81/B studnia z prefabrykatów betonowych: - dennica studni, - Kręgi betonowe, - Pokrywa studni - Właz Ŝeliwny typu cięŝkiego Łączenie elementów studni za pomocą uszczelek gumowych systemowych. - przejścia szczelne - łańcuchy uszczelniające [np. wg katalogu Integra], d) Rury ochronne Średnice rur polietylenowych ochronnych Dn250 ( 273,0mm x 14,8mm); Dn315 ( 323,9mm x 18,7mm); Płozy dystansowe typy B lub L [wg katalogu Integra] manszety - typ N [wg katalogu Integra], Sieć biogazowa podziemna a) Podsypki - piasek grubo i średnio ziarnisty, dobrze uziarniony, - podsypka minimum 20cm, b) Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD Materiały stosowane do budowy gazociągów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm oraz posiadać aprobatę techniczną PGNiG. - rury do gazu koloru Ŝółtego wg PN-EN Dz/Dw 355x312,8 PE-HD 005 PE100 SDR17 - Dz/Dw 400x352,6 PE-HD 005 PE100 SDR17 - kształtki kolana PE100 SDR17 wykonane metodą wtryskiwania, Strona 192

193 ST Sieci międzyobiektowe c) Uzbrojenie sieci - Armatura odcinająca - zasuwy, przepustnice - zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 podziemna Dn200, wraz z obudową teleskopową, Ŝeliwną skrzynką uliczną, oznakowaniem zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 podziemna Dn350, wraz z obudową teleskopową, Ŝeliwną skrzynką uliczną, oznakowaniem zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 Dn350 + teleskopowa obudowa do zasuw + stojak kolumnowy + napęd elektromechaniczny z układem sterowania zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 podziemna Dn400, wraz z obudową teleskopową, Ŝeliwną skrzynką uliczną, oznakowaniem przepustnicy międzykołnierzowej Dn400 + przedłuŝenie wałka przepustnicy + stojak kolumnowy + napęd elektromechaniczny regulacyjny z układem sterowania d) Studnie zasuwowe, odwodnieniowe, pomiarowe Zasady konstruowania studzienek Ŝelbetowych reguluje PN-84/B-03264, a ich posadowienia PN- 81/B NaleŜy stosować elementy prefabrykowane z Ŝelbetu o wytrzymałości minimum B/45 według PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności minimum W6 według PN-88/B i mrozoodporności F150. studnie betonowe zbrojone, z dolną komorą Ŝelbetową prefabrykowaną, wyŝej z kręgów, łączenie kręgów za pomocą uszczelek gumowych systemowych producenta, włączenie kanałów do studzienek wykonać w fabrycznie przygotowanych otworach za pomocą przejść szczelnych systemowych producentów rur i przez nich osadzonych. Materiał uszczelek - trwale plastyczny (gumowe uszczelki, silikon itd.). stopnie złazowe Ŝeliwne, wszystkie betonowe powierzchnie zewnętrzne projektuje się zaizolowane środkiem trwale zabezpieczającym, odpornym na agresywne działanie wód gruntowych. Zabezpieczenie zewnętrzne przed korozją chemiczną wód gruntowych środkiem trwale zabezpieczającym w przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym naleŝy właz wynieść ponad teren 15 cm i obrukować na zaprawie. e) Zbiorniki dwumembranowe na biogaz Posadowienie zbiorników na konstrukcyjnie zmienionych fundamentach starych zbiorników. Płyta denna (B30, F100, A-IIIN) o zmiennej grubości 17,3 25cm Strona 193

194 ST Sieci międzyobiektowe Dwie sztuki zbiorników biogazu o łącznej poj.~7000m 3, niskociśnieniowe, dwupowłokowe, które wraz z pochodnią i węzłem tłocznym biogazu powinny stanowić element dostawy jednego producenta, ze względu na zapewnienie prawidłowego sterowania i współpracy pomiędzy urządzeniami. Zbiornik powinien posiadać dobrowolną polską aprobatę techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Certyfikat Producenta na znak CE. Zbiornik biogazu standardowo dostarczany jest w stanie kompletnym: z dmuchawami powietrza, rurami do zabetonowania pod fundamentem, pierścieniem mocującym, zaworem bezpieczeństwa (bezpiecznik cieczowy), zaworem mechanicznym bezpieczeństwa i zwrotnym nawiewu powietrza, szafką zasilająco - sterującą, dwoma przetwornikami ultradźwiękowymi poziomu napełnienia zbiornika biogazem, detektorem metanu wraz z modułem sterującym. Parametry techniczne przykładowego zbiornika na biogaz: Typ zbiornika dwumembranowy Pojemność 3460 m 3 Średnica max. 19,86 m Średnica u podstawy. 17,36 m Wysokość ponad fundamentem 14,90 m Maks. Temperatura pracy 50 C Ciśnienie robocze gazu 16,4 mbar Maks. ciśnienie robocze gazu 19,0 mbar Maks. obciąŝenie śniegiem 123 kg/m2 Maks. obciąŝenie wiatrem 150 km/h Rurociąg dopływu gazu DN 400 Rurociąg odpływu gazu DN 400 Średnica przyłącza bezpiecznika DN 400 Średnica przyłączy powietrznych DN 500 Siła wynosząca membrany 14,76 kn/m f) Pochodnia biogazu Posadowienie pochodni gazowej na Ŝelbetowej (B30,A-IIIN) płycie fundamentowej gr. 35cm. Pochodnia z zamkniętą komorą spalania o przepustowości do 2000 m 3 /h. Parametry technologiczne - typ działania z ukrytym głównym płomieniem; - wydajność: trzystopniowa; - wydajność I / II/III stopień: 500/1000/2000 m 3 /h; - ciśnienie napływu biogazu 16,0 mbar - max ciśnienie napływu biogazu 35,0 mbar - zawartość metanu w biogazie 60-65% obj. - temperatura spalania >900 o C; - stopień ochrony IP54; Strona 194

195 ST Sieci międzyobiektowe - zasilanie 230V / 50Hz; - zapotrzebowanie mocy <1 kw; - króciec przyłączeniowy DN 200 g) Węzeł tłoczno-pomiarowy biogazu Posadowienie na Ŝelbetowej (B30, A-IIIN) płycie gr. 20cm, na obwodowej podbudowie ściana fundamentowa B20. W węźle rozdzielczo - pomiarowym biogazu będą zainstalowane: filtry biogazu; przepustnice (z napędem elektrycznym i bez) odcinające dopływ biogazu; dmuchawy biogazu; bezpieczniki przeciwogniowe - przerywacze płomienia; dwa przepływomierze DN 400 mierzące strumień biogazu przed wejściem do węzła oraz na biogazociągu tranzytowym przechodzącym przez kontener węzła w kierunku zbiorników biogazu; trzy przepływomierze DN 200 mierzące strumienie biogazu na wyjściu z poszczególnych dmuchaw biogazu; trzy pomiary ciśnienia biogazu; instalacja do wykrywania metanu; oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym; grzejnik w wykonaniu przeciwwybuchowym; automatyczna wentylacja grawitacyjno mechaniczna. przetworniki pomiarowe temperatury biogazu na biogazociągu dopływowym oraz temperatury powietrza wewnątrz kontenera węzła tłoczno-pomiarowego. Dane techniczne dmuchaw biogazu: Typ odśrodkowe Przepływ pojedynczej dmuchawy do 1000 m 3 /h Medium biogaz Ciśnienie przed dmuchawą ok. 15 mbar Ciśnienie za dmuchawą około 50,0 mbar Przyrost ciśnienia około 35,0 mbar Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz Wykonanie przeciwwybuchowe EEx Moc znamionowa silnika 5,50 kw Moc wirnika 0,98 kw Połączenie kołnierzowe wlot/wylot DN400/DN200 h) Tymczasowa przebudowa sieci biogazowych Zestawienie materiałów związanych z organizacją przebudowy sieci biogazowych lp. nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi Rura stalowa preizolowana b/sz Dn200 mb 15 PN-H lokalizacja-w8 2. Kolano stalowe Dn200, 45 o szt. 4 lokalizacja-w8 3. Trójnik preizolowany Dn300/300 90st. szt. 2 lokalizacja-w4 i W5 4. Trójnik preizolowany Dn400/ ,4mm/670mm; 323,9mm/560mm; 90st. spiro, stal P235GH szt. 1 ISO-PLUS lub równowaŝny lokalizacja-w10 Strona 195

196 ST Sieci międzyobiektowe lp. nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 5. Trójnik preizolowany Dn350/ ,6mm/630mm; 323,9mm/560mm ;90st. szt. 1 ISO-PLUS lub równowaŝny lokalizacja-w9 spiro, stal P235GH 6. Zasuwa do gazu Dn250 szt. 2 HAWLE lub równowaŝny Nr kat. 4005E2 Lokalizacja-W6 i W7 7. Zasuwa do gazu Dn300 szt. 6 HAWLE lub równowaŝny lokalizacja-w4, W5, W9, Nr kat. 4005E2 W10 8. Zasuwa do gazu Dn350 szt. 1 HAWLE lub równowaŝny Nr kat. 4005E2 Lokalizacja W9 9. Zasuwa do gazu Dn400 szt. 1 HAWLE lub równowaŝny Nr kat. 4005E2 10. Rura stalowa preizolowana b/sz Dn300 mb 20 PN-H Rura PE-HD 005 PE100 SDR17, Dz/Dw 400/354,4 Kolano PE-HD PE100 SDR17 90 st. Dn400 Trójnik preizolowany Dn400/ ,4mm/670mm;90st. spiro, stal P235GH Kolano preizolowane Dn400/ ,4mm;90st. 1m x 1m, spiro, stal P235GH mb 33 szt. 2 szt. 1 ISO-PLUS lub równowaŝny szt. 1 ISO-PLUS lub równowaŝny Lokalizacja W10 oraz tymczasowe odejście na pochodnię od zasuwy Z45 lokalizacja-w4, W5, W9, W10 Tymczasowe odejście na pochodnię od zasuwy Z45 Tymczasowe odejście na pochodnię od zasuwy Z45 Tymczasowe odejście na pochodnię od zasuwy Z45 Tymczasowe odejście na pochodnię od zasuwy Z45 Tymczasowe odejście na 15. Przejście PE-stal Dn400/400 szt. 1 pochodnię od zasuwy Z45 Uwaga materiały z powyŝszego zestawienia, które moŝna będzie odzyskać po poszczególnych etapach budowy [np. zasuwy] naleŝy przekazać Zamawiającemu! i) Rury ochronne Średnice rur polietylenowych ochronnych, typ płóz dystansowych, manszety: Dn560 PE-HD PE100 SDR17 [560x33,2], płozy typ E/C 35,0 [wg katalogu Integra], manszety typ N [wg katalogu Integra], Dn500 PE-HD PE100 SDR17 [500x29,7], płozy typ E/C 35,0 [wg katalogu Integra], manszety typ N [wg katalogu Integra], Rury wydmuchowe - dn90 PE-HD 100 SDR 17 Złączka siodłowa 560/90 lub 500/90 PE śeliwne skrzynki uliczne - GAZ. Do oznaczeń armatury stosować tabliczki orientacyjną zgodnie z ZN-G Sieć biogazowa nadziemna a) Podpory rurociągów - fundamenty betonowe blokowe - [materiał: beton B30 zbrojony] - filary Ŝelbetowe konstrukcja słupowa Ŝelbetowa, [materiał: beton B30] - stalowe słupy podporowe rura Dn300 z głowicą stalową, [materiał stal St3S ocynkowana] osadzona w Ŝelbetowym fundamencie [beton B30] b) Rurociągi z rur i kształtek z rur stalowych preizolowanych - Rury przewodowe preizolowane: - DZi/Dz*g 140/48,3*4,0 stal P235GH, blacha zew. gr. 0,6 mm - DZi/Dz*g 400/219,1*6,3 stal P235GH, blacha zew. gr. 0,8 mm - DZi/Dz*g 560/323,9*7,1 stal P235GH, blacha zew. gr. 0,8 mm - DZi/Dz*g 630/355,6*8,0 stal P235GH, blacha zew. gr. 1,0 mm Strona 196

197 ST Sieci międzyobiektowe - DZi/Dz*g 670/406,4*8,0 stal P235GH, blacha zew. gr. 1,0 mm c) Konstrukcje podparć rurociągów Konstrukcje stalowe podparć wykonać ze stali St3S ocynkowanej. W wypadku stali St3S ocynkowanej stosować pomiędzy róŝnymi materiałami przekładki z folii PP, a śruby łączące róŝne materiały owinąć przed ich osadzeniem w otworach taśmą izolacyjną PVC i zastosować przedkładki z folii PE pod podkładkami stalowymi i łbami śrub. Kompensacje termiczne: - kompensatory muszą bezwzględnie dopuszczać kompensację przemieszczeń +30mm. - przyłączenia do wspawania - temperatura pracy 50 0 C - ciśnienie pracy 2,5 bar - materiał mieszka AlSl króćce St3S [lub inny współspawalny z P235GH] d) Uzbrojenie sieci zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 nadziemna Dn40, wraz z kółkiem zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 nadziemna Dn200 + napęd elektromechaniczny z układem sterowania zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 nadziemna Dn300, wraz z kółkiem zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 nadziemna Dn350, wraz z kółkiem zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 nadziemna Dn400, wraz z kółkiem e) Opomiarowanie sieci [nieujęte w dostawie z urządzeniami] Rodzaj Średnica biogazociągu Typ Uwagi Przepływomierz DN I kompaktowy Manometr tarczowy DN kpa Przetwornik ciśnienia Przepływomierz DN200 DN GS kompaktowy 65 I kompaktowy Wraz z odgałęzieniem siodłowym elektrooporowym DN225, złączkami i redukcjami PE/stal 50/ 11/2 / 1 i zaworem 1" Króciec wspólny z przetwornikiem ciśnienia Wraz z odgałęzieniem siodłowym elektrooporowym DN225, złączkami i redukcjami PE/stal 50/ 11/2 / 1/2 i zaworami 1/2" Wraz z króćcem spawanym, złączkami, redukcjami i zaworami 1" Strona 197

198 ST Sieci międzyobiektowe Przetwornik ciśnienia Czujnik temperatury Przepływomierz DN400 DN400 DN GS rozłączny TSP 121 rozłączny 65 I rozłączny Wraz z odgałęzieniem siodłowym elektrooporowym DN400, złączkami i redukcjami PE/stal 63/ 2 / 1/2 i zaworami 1/2" Wraz z odgałęzieniem siodłowym elektrooporowym DN400, złączkami i redukcjami PE/stal 63/ 2 / 1/2 i zaworami 1/2" Wraz z odgałęzieniem siodłowym elektrooporowym DN400, złączkami i redukcjami PE/stal 63/ 2 / 1 i zaworami 1" montowany w studzienkach pomiarowych f) podłączenie WKF ów do sieci biogazowej Króciec 3/4'' do wspawania Zawór kulowy 3/4'' GW/GW Trójnik 3/4'' x 1/2'' Nypel 3/4'' Zawór kulowy 1/2'' GW/GW Nypel 1/2'' Półśrubunek 3/4'' Redukcja 1/2'' x 3/4'' GW/GZ Manometr 1/2'' Złącze PE/stal Dn200 Trójnik stalowy preizolowany Dn200/200 Kolano 90st. stalowe preizolowane Dn 200 Kolano 90st. PE-HD, PE 100, SDR17 Rura stalowa P235GH preizolowana Dn200 Dzi/Dz*g 400/219,1*6,3, blacha zew. gr. 0,8 mm Rura PE-HD Dn200 - Dz/Dw 200x176,2 PE-HD 005 PE100 SDR17 zasuwa z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, z klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym przelotem, typ E2 nadziemna Dn200, wraz z kółkiem Kołnierz stalowy do wspawania DN 200 g) Studnie odwodnieniowe Zasady konstruowania studzienek Ŝelbetowych reguluje PN-84/B-03264, a ich posadowienia PN- 81/B NaleŜy stosować elementy prefabrykowane z Ŝelbetu o wytrzymałości minimum B/45 według PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności minimum W6 według PN- 88/B i mrozoodporności F150. studnie betonowe zbrojone (wyjątek 1 szt. tworzywowa PE HD lub PP, naleŝy zastosować studnię prefabrykowaną z tworzywa sztucznego o średnicy D 600 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową spełniającą wymagania normy PN-B-10729: 1999), z dolną komorą Ŝelbetową prefabrykowaną, wyŝej z kręgów, łączenie kręgów za pomocą uszczelek gumowych systemowych producenta, Strona 198

199 ST Sieci międzyobiektowe włączenie kanałów do studzienek wykonać w fabrycznie przygotowanych otworach za pomocą przejść szczelnych systemowych producentów rur i przez nich osadzonych. Materiał uszczelek - trwale plastyczny (gumowe uszczelki, silikon itd.). stopnie złazowe Ŝeliwne, wszystkie betonowe powierzchnie zewnętrzne projektuje się zaizolowane środkiem trwale zabezpieczającym, odpornym na agresywne działanie wód gruntowych. Zabezpieczenie zewnętrzne przed korozją chemiczną wód gruntowych środkiem trwale zabezpieczającym w przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym naleŝy właz wynieść ponad teren 15 cm i obrukować na zaprawie. i) Szafka kurka głównego i gazomierza Projektowaną szafkę kurka głównego zabudować na elewacji budynku administracji. W skład szafki kurka głównego wejdzie: 1. Gazomierz miechowy G4; Dn25 z gwintem 5/4cala 2. Mufa połączeniowa Dn40 3. Kurek główny Dn40 4. Monozłącze instalacyjne Dn40 5. Szafka kurka głównego 500/510/250mm 2.3. Szczegółowe warunki składowanie materiałów Rury i kształtki PE Jako zasadę naleŝy przyjąć, Ŝe rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to moŝliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŝna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŝej niŝ na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŝszej spoczywała na ramce wiązki niŝszej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŝy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłoŝone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest moŝliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niŝ 2 m. Rury o róŝnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niŝ 7 warstw, lecz nie wyŝej niŝ 1,0 m. Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury i kształtki PE nie zostaną ułoŝone w ciągu 12 miesięcy naleŝy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. W przypadku przykrycia rur i kształtek z PE plandekami nieprzepuszczającymi światła naleŝy zapewnić ich dobrą wentylację. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności wytrzymałościowych lub odpornościowych. Zaślepki rur winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed ich łączeniem. NaleŜy zabezpieczyć rury przed wyginaniem. NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. Materiały izolacyjne Materiały izolacyjne (np. manszety, łańcuchy uszczelniające) naleŝy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w miejscach suchych, chronionych przed deszczem i Strona 199

200 ST Sieci międzyobiektowe promieniowaniem słonecznym w temperaturze zgodnej z instrukcją producenta. 3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne, pkt Wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca przystępujący do wykonania robót zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, koparka podsiębierna 0,25 m3 do 0,40 m3, zgrzewarka do rur polietylenowych, urządzenia mechaniczne do cięcia rur, spawarki gazowe, spawarki elektryczne, maszyna do wierceń poziomych [przewierty], wyciągarkę ręczną łańcuchową, Zwraca się uwagę na zapewnienie odpowiedniego sprzętu do obróbki stali i prac spawalniczych. Sprzęt montaŝowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje InŜynier. 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne, pkt Transport, przenoszenie i składowanie Ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami InŜyniera Kontraktu. Do przewoŝenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, samochody dostawcze, PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostroŝności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego zarówno w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń osi jak i Strona 200

201 ST Sieci międzyobiektowe pozostałych parametrów. Wykonawca będzie na własny koszt na bieŝąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Transport rur polietylenowych Rury PE mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŝ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŝone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŝ długość pojazdu, wielkość nawisu rur z tworzyw sztucznych nie moŝe przekroczyć 1 m. Rury naleŝy transportować o ile to moŝliwe w oryginalnych opakowaniach. Przy wielowarstwowym układaniu rur luzem górna warstwa nie moŝe przewyŝszać ścian środka transportu o więcej niŝ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur naleŝy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŝy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŝycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemoŝliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŝna je zdejmować z uŝyciem podnośnika widłowego lub dźwigu. W przypadku cięŝkich rur i kształtek naleŝy przeprowadzić załadunek i rozładunek przy pomocy dźwignic i taśm o gładkiej powierzchni względnie przy pomocy lin. Do końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec Transport rur preizolowanych Rury preizolowane powinny być układane w pozycji poziomej. Do przeładunku rur naleŝy uŝywać pasów elastycznych. Przy transporcie naleŝy zwrócić uwagę na to, aby nie została uszkodzona wewnętrzna i zewnętrzna izolacja. Przy wielowarstwowym przewoŝeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyŝszać ścian środka transportowego więcej niŝ o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur naleŝy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów Transport kształtek Dla usztywnienia przewoŝonych kształtek, naleŝy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innych materiałów. Transport armatury środkami transportowymi zgodnie z instrukcją producenta Transport kręgów studziennych Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŝy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kręgi o mniejszych średnicach podnosić i opuszczać za pomocą dwóch lin. Strona 201

202 ST Sieci międzyobiektowe 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne, pkt 5. Ponadto: 5.2. Roboty podstawowe Sieć cieplna Podsypki Przed przystąpieniem do wykonania podłoŝa naleŝy dokonać odbioru technicznego wykopu. Sieci ciepłownicze naleŝy układać na podłoŝu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Zagęszczenie podłoŝa powinno wynosić nie mniej niŝ 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora RóŜnica rzędnych wykonywanego podłoŝa do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moŝe w Ŝadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm. Występujące róŝnice nie mogą na Ŝadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani teŝ jego zmniejszenie do zera. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80 % jej wielkości wg PN-B Rurociągi z rur i kształtek preizolowanych Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje sieci ciepłownicze z rur preizolowanych. Przygotowanie rur do montaŝu Elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montaŝem skontrolowane w zakresie ustalonym przez dostawcę. Elementy preizolowane powinny być zabezpieczone denkami chroniącymi wnętrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Denka moŝna zdjąć z rury bezpośrednio przed spawaniem rurociągów. Przed ułoŝeniem, naleŝy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur oraz ich izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montaŝu. Układanie rur w wykopie Rury preizolowane do wykopu naleŝy opuszczać za pomocą dźwigu. Przed przystąpieniem do montaŝu rurociągu rury preizolowane naleŝy ułoŝyć w wykopie. Zaleca się układanie rur na drewnianych podkładach grubości ok. 10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstępach 2 3 m. Ustalenie właściwych rzędnych rurociągów winno odbywać się przez podsypywanie lub podkopywanie podkładów. Przed zakończeniem montaŝu, w trakcie wykonywania obsypki i zasypki rurociągu, podkłady naleŝy usunąć spod rur tak, aby nie zmieniać połoŝenia rur. Rury preizolowane winny być ułoŝone wg projektu i ściśle przylegać do podłoŝa na całej swej długości. Spawanie rur stalowych preizolowanych Spawacze, wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN 287-1: 2005 (U), uprawniające do stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakres średnic i metod spawania. Personel nadzorujący wykonanie prac spawalniczych jest odpowiedzialny za wszystkie prace spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mieć kwalifikacje zgodnie z PN-EN 719 : 1999, Strona 202

203 ST Sieci międzyobiektowe odpowiednio do danych wymagań jakościowych określonych w grupie ( 1 4 ) norm PN-EN 729 :1997. Przed rozpoczęciem spawania naleŝy upewnić się czy wszystkie niezbędne elementy zostały nasunięte na rury ( mufy termokurczliwe, opaski termokurczliwe, pierścienie uszczelniające, uszczelki końcowe termokurczliwe ). Rury naleŝy ustawić współosiowo. Rurociągi naleŝy montować i spawać z wykorzystaniem centrowników. Maksymalna zmiana kierunku osi na połączeniu rur stalowych nie powinna przekraczać 3 0. Rurociągi moŝna spawać acetylenowotlenowo. NaleŜy zapewnić przygotowanie krawędzi spawanych zgodnie z normą PN-ISO 6761 : Elektrody do spawania powinny być stosowane zgodnie z kartą technologiczną spawania i odpowiadać wymaganiom norm : PN-91/M-69430, PN-EN 499 : 1997, PN-79/E , PN-EN 758 :2001, PN-EN : 2002, PNEN : 2002, PN-EN ISO 6847 : 2005 oraz posiadać świadectwa odbioru zgodnie z normą PNEN :2006. Elektrody powinny posiadać atesty producenta. Elektrody uŝywane do wykonywania spoin na budowie muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, konieczne jest stosowanie suszarek i termosów do elektrod. Przed rozpoczęciem spawania elementów preizolowanych naleŝy sprawdzić, czy przewody systemu kontrolnego nie są uszkodzone ( przerwane ).Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy uŝyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej. MontaŜ instalacji alarmowej rezystancyjnej. Wewnątrz rur i elementów preizolowanych w piance poliuretanowej w pozycji za dziesięć druga umieszczone są dwa przewody : czujnikowy ( niklowo chromowy ) w czerwonej perforowanej izolacji teflonowej powrotny miedziany w zielonej izolacji teflonowej Przewody te łączy się ze sobą za pomocą tulejek zaciskowych i izoluje się je koszulkami termokurczliwymi. Zawsze naleŝy łączyć przewód czerwony z czerwonym a zielony z zielonym. Rurociągi naleŝy układać tak, aby przewód czujnikowy ( czerwony ) znajdował się zawsze po prawej stronie idąc od źródła ciepła. Aby połączyć przewody alarmowe naleŝy : zdjąć izolację czerwoną z przewodu czujnikowego oraz izolację zieloną z przewodu powrotnego oczyścić końcówki przewodu papierem ściernym załoŝyć koszulki termokurczliwe ( po jednej na kaŝdej połączenie ) połączyć przewody alarmowe uŝywając tulejek zaciskowych sprawdzić wytrzymałość połączenia ( za pomocą lekkiego szarpnięcia ) odciąć nadmierne długości drutów nasunąć koszulki termokurczliwe i obkurczyć je uŝywając np. gorącego powietrza ( do tego celu potrzebna jest elektryczna grzałka powietrzna do obkurczania materiałów termokurczliwych ) Łącząc przewody alarmowe w kolejnych mufach przeprowadzać naleŝy próbę obwodu sprawdzając kolejno odcinek po odcinku wg instrukcji producenta rur preizolowanych. MontaŜ elementów regulacji pogodowej. Warunki szczegółowe prowadzenia prac montaŝowych: Przed przystąpieniem do zakupu armatury i przystąpieniem do prac montaŝowych układów regulacji pogodowej w poszczególnych budynkach Wykonawca wykona pomiary wielkości spadku ciśnienia w instalacji wewnętrznej przy przepływie obliczeniowym. Spadek ciśnienia na przyjętym w zaworze mieszającym [ZM] Strona 203

204 ST Sieci międzyobiektowe powinien być w przybliŝeniu równy rzeczywistemu spadkowi ciśnienia w instalacji, tak by autorytet zaworu był równy 0,5. W zaleŝności od dokonanych pomiarów oraz lokalnych warunków instalacji cieplnej w poszczególnych budynkach naleŝy dokonać stosownej regulacji ustawienia punktu pracy pomp. Całość armatury oraz orurowania naleŝy zaizolować termicznie (zawory, przewody, sprzęgła hydrauliczne) stosując oferowane przez producentów armatury izolacje o grubościach izolacji właściwej zgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z normą PNB-02421:2000 i Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 z późn. zmianami a w szczególności zmianą rozporządzeniem z dnia 6 listopada 2008r.) Pozostałą niezbędną armaturę oraz kształtki (trójniki, kolanka itp.) naleŝy zabudować zgodnie ze schematem odpowiednio do lokalnych warunków instalacji cieplnej i moŝliwości technicznych w poszczególnych budynkach. Zawory odpowietrzające montować w najwyŝszych punktach instalacji, a zawory spustowe w najniŝszych. Lokalizacje tych zaworów ustalić przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Po zakończeniu montaŝu instalacje naleŝy przepłukać, oraz wykonać próby szczelności na zimno i na gorąco. Próbę na zimno wykonać w ciśnieniu 0,6 MPa a na gorąco przeprowadzić w ciągu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego. Po pozytywnych wynikach prób instalacje tj. poziomy i piony naleŝy zaizolować termicznie otuliną. Materiały z demontaŝu naleŝy protokolarnie przekazać Inwestorowi. Ewentualne zmiany materiałowe zaproponowane przez Wykonawcę naleŝy uzgodnić z Inwestorem i projektantem Uzbrojenie sieci Na projektowanych odcinkach sieci ciepłowniczych zamontować naleŝy armaturę odcinającą, w najwyŝszych punktach zawory odpowietrzające, a w najniŝszych odwadniające. MontaŜ projektowanej armatury preizolowanej polega na wspawaniu preizolowanych kształtek w rurociągi preizolowane. Preizolowaną armaturę odcinającą z odpowietrzeniem i odwadnieniem oraz odpowietrzającą lub odwadniającą umieścić naleŝy w studzienkach z kręgów Ŝelbetowych Ø 1,0 m oraz Ø 1,2 m ( bez dna ). Preizolowaną armaturę w studzienkach Ŝelbetowych naleŝy instalować w miejscach zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zawory odcinające montować bezpośrednio w ziemi, zakres prac: - ustawienie zasuwy, - przed rozpoczęciem spawania naleŝy upewnić się czy wszystkie niezbędne elementy zostały nasunięte na rury (mufy termokurczliwe, opaski termokurczliwe, pierścienie uszczelniające), - dospawanie zasuwy preizolowanej do rurociągu preizolowanego, - ustawienie i wyregulowanie obudowy teleskopowej skrzynki ulicznej na płycie z betonu B25 - lokalizacje skrzynek oznakować tabliczkami orientacyjnymi Rurociągi technologiczne w rurach ochronnych Zakres prac montaŝowych obejmuje: - montaŝ rury przewodowej w rurze ochronnej stalowej z uŝyciem płuz dystansowych rozmieszczonych, co ~1m Strona 204

205 ST Sieci międzyobiektowe - zamknięcie końcówek rury ochronnej manszetami Przewierty w rurach ochronnych Pod główną droga na oczyszczalni o nawierzchni asfaltobetonowej zostaną wykonane trzy przejścia ciepłociągów wykonane metodą przewiertu poziomego w stalowej rurze ochronnej. Zakres prac: - wykonanie wykopu komory montaŝowej usytuowanej poza jezdnią, wraz z jej umocnieniem, oraz po zakończeniu robót jego zasypanie - wykonanie przewiertu przy pomocy wiertnicy do wierceń poziomych wg profilu podłuŝnego i na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej - montaŝ rur przewodowych w rurach ochronnych z uŝyciem płóz dystansowych rozmieszczonych, co 1m - zamknięcie końcówek rur ochronnych manszetami Studnie ciepłownicze Studzienki Ŝelbetowe w celu zamontowania armatury wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Studzienki mają średnicę 1,0, 1,2 m. Projektowane studzienki Ŝelbetowe przykryte płytami Ŝelbetowymi nadstudziennymi, z włazami Ŝeliwnymi wg PN-93/H typu B 125 Ø600 mm z otworami wentylacyjnymi i z zamkami zatrzaskowymi. Kręgi Ŝelbetowe winny być łączone na uszczelki gumowe, elastomerowe lub podobne. Studzienki naleŝy wykonać na dnie wzmocnionym warstwą podbetonu 10cm. Projektowane kręgi Ŝelbetowe ustawiać naleŝy na poduszkach betonowych długości 1,60, szerokości 0,30 m i wysokości 0,50 m wykonanych z betonu B20. Projektowane poduszki betonowe winny wystawiać ponad izolację przewodu preizolowanego Sieć gazowa Podsypki Przed przystąpieniem do wykonania podłoŝa naleŝy dokonać odbioru technicznego wykopu. Sieć gazową naleŝy układać na podłoŝu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyŝej 16 mm, materiał nie moŝe być zmroŝony, nie moŝe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. PodłoŜe pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90 o. Rur z PE nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŝy zabezpieczyć końce ułoŝonego rurociągu przed zamuleniem. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŝy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montaŝu. Rury naleŝy opuszczać do wykopu powoli i ostroŝnie w zaleŝności od masy: ręcznie lub przy pomocy krąŝków, wielokrąŝków lub dźwigów. Zabrania się rzucania rur do wykopu. Rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane podłoŝe o odpowiednim nachyleniu. KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak równieŝ powinna ściśle przylegać do podłoŝa na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montaŝu przewodu wykop powinien być odwodniony. Strona 205

206 ST Sieci międzyobiektowe Łączenie rurociągów Rurociągi PE ciśnieniowe powinny być montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 C do 30 C, jednak uwzględniając elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie mniejszej niŝ + 5 C. Rurociągi PE ciśnieniowe powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe zgodnie z Instrukcją Technologiczną Zgrzewania (WPS). Połączenie zgrzewane moŝna wykonywać przed wpuszczeniem rur do wykopu. Zgrzewać ze sobą moŝna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej średnicy i grubości ścianki. Przy zgrzewaniu doczołowym naleŝy przestrzegać następujących zaleceń: przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania przeprowadzić zgrzewanie próbne, stosowane narzędzia powinny być właściwe dla danej pracy, sprawne i czyste, zgrzewane powierzchnie powinny być czyste i suche, przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu naleŝy stosować namiot ochronny (w czasie mgły zgrzewanie jest zabronione), swobodne końce rur naleŝy zaślepić korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu przeciągów, naleŝy przerwać procesu zgrzewania jeśli w trakcie wystąpił błąd; odciąć końce łączonych elementów i proces zgrzewana rozpocząć od nowa, po oczyszczeniu i wyrównaniu zgrzewanych powierzchni naleŝy bezwzględnie zachować je w czystości; niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami, płytę grzewczą naleŝy utrzymywać w czystości, zanieczyszczenia naleŝy usuwać tylko za pomocą drewnianego skrobaka i materiału nie pozostawiającego włókien (kłaczków) zwilŝonego płynem czyszczącym, stosować tylko zgrzewarki czołowe, które są właściwe dla danej średnicy rur, zgrzewanie naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją zgrzewania wydaną przez producenta rur, naleŝy wykonać kontrolę zgrzewu zgodnie z procedurą wydaną przez producenta rur. W szczególności naleŝy przestrzegać temperatury i czasów zgrzewania oraz głębokości włączenia końców rur do kształtki. Dopuszcza się zginanie rur ciśnieniowych PE na zimno przy zachowaniu promieni gięcia: + 20 o C - 20 x DN + 10 o C - 35 x DN 0 o C - 50 x DN Uzbrojenie sieci Na projektowanym odcinku będą dwie zasuwy odcinające Dn200: w studni zasuwowej oraz w rejonie projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej. W zakres prac montaŝowych wchodzą: Zasuwa w studni zasuwowej - ustawienie zasuwy, zgrzanie króćców zasuwy z rurociągiem PE-HD, - zamontować obudowę teleskopową do zasuwy, - przymocować stojak kolumnowy do pokrywy studni [np. kotwami Hilti lub równowaŝnymi], - połączyć obudowę teleskopową zasuwy ze stojakiem kolumnowym pod napęd, Strona 206

207 ST Sieci międzyobiektowe - zamontować napęd elektromechaniczny na stojaku wraz z układem starowania (zamknij/otwórz), Zasuwa przy stacji redukcyjno-pomiarowej - ustawienie zasuwy, - dogrzanie tulei kołnierzowej wraz z luźnym kołnierzem stalowym galwanizowanym do rurociągu PE-HD, - montaŝ uszczelki i połączenie kołnierzy śrubami ze stali nierdzewnej, - montaŝ kółka do zasuwy Studnia zasuwowa Studnie z kręgów Ŝelbetowych D1000 posadowić na podbudowie podbeton B7,5, grubości 10 cm. Fundament zaizolować: spód: 2 x papa asfaltowa, boki i wierzch: 2x Abizol P+R. Studzienkę naleŝy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu B/45. Podstawa studzienki ma być elementem prefabrykowanym betonowym stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Komora robocza powinna być wykonane z kręgów Ŝelbetowych. MontaŜ naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy naleŝy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla łączenia prefabrykatów. W miejscach przejść rurociągów/przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur. W miejscach tych załoŝyć rury osłonowe Dn350 stalowe, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i otworem w studni naleŝy obetonować, natomiast przestrzeń pomiędzy rurą osłonową, a rurą technologiczną naleŝy całkowicie wypełnić pianką poliuretanową lub uszczelnieniem systemowym. Długość rur stalowych osłonowych powinna być większa o ~50 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia powinny być szczelne w stopniu uniemoŝliwiającym infiltrację. W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe. Zwieńczenie studzienek naleŝy wykonać w postaci włazu kanałowego cięŝkiego D400 o średnicy 600 mm z zamkiem lub przykręcany na śruby Rury ochronne Zakres prac montaŝowych obejmuje: - montaŝ rury przewodowej w rurze ochronnej Dn315 PE-HD PE100 SDR17 (315mm/277,6mm), z uŝyciem płuz dystansowych rozmieszczonych, co ~1m - zamknięcie końcówek rury ochronnej manszetami - montaŝ złączki siodłowej 315/90 na rurze ochronnej - montaŝ rury wydmuchowej [ w najwyŝszym punkcie rury ochronnej] - Dn90 PE-HD 100 SDR 17 do złączki siodłowej - ustawienie i wyregulowanie skrzynki ulicznej typu GAZ na płycie z betonu B25 - lokalizację skrzynek oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z ZN-G Sieć kanalizacyjna Podsypki Przed przystąpieniem do wykonania podłoŝa naleŝy dokonać odbioru technicznego wykopu. Sieci kanalizacyjne naleŝy układać na podłoŝu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Strona 207

208 ST Sieci międzyobiektowe Rurociągi z rur PP RóŜnice rzędnych ułoŝonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w Ŝadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułoŝonego przewodu od ustalonego w planie nie moŝe przekraczać 10 cm. Elementy wykonane z rur i kształtek PP łączy się kielichowo na uszczelkę. Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha naleŝy pozostawić szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, Ŝe szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montaŝu róŝnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń naleŝy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, naleŝy uwzględnić uwagi i wymagania podane niŝej. Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy wykonywaniu połączenia rur PP naleŝy sprawdzić, czy bosy koniec rury PP (kształtki) jest prawidłowo wyprofilowany, jeśli nie - naleŝy sfazować. Rury powinny mieć w specjalnym wgłębieniu umieszczoną uszczelkę z EPDM. Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez producenta). NaleŜy przy tym sprawdzić prawidłowość ułoŝenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich moŝna uŝyć wciskarek róŝnego typu, ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby kaŝdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Rury z PP powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŝ kierunek przepływu ścieków. W przypadku cięcia rur naleŝy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury. Na skrzyŝowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody naleŝy prowadzić w rurach osłonowych (patrz Dokumentacja Projektowa). Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi dla rur polipropylenowych są rury polietylenowe o średnicy umoŝliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni Studzienki kanalizacyjne Studnie z kręgów Ŝelbetowych posadowić na podbudowie podbeton B7,5, grubości 10 cm. Fundament zaizolować: spód: 2 x papa asfaltowa, Strona 208

209 ST Sieci międzyobiektowe boki i wierzch: 2x Abizol P+R. Studzienkę naleŝy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu B/45. Podstawa studzienki ma być elementem prefabrykowanym betonowym stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Komora robocza powinna być wykonane z kręgów Ŝelbetowych. MontaŜ naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy naleŝy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla łączenia prefabrykatów. Podczas montaŝu naleŝy pokryć samarem poślizgowym zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnętrzną powierzchnię zamka górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W miejscach przejść rurociągów przez ściany nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur. W miejscach tych załoŝyć łańcuchy uszczelniające. Przejścia powinny być szczelne w stopniu uniemoŝliwiającym infiltrację. W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe. Zwieńczenie studzienek naleŝy wykonać w postaci włazu kanałowego cięŝkiego D400 o średnicy 600 mm z zamkiem lub przykręcany na śruby Rury ochronne Zakres prac montaŝowych obejmuje: - montaŝ rury przewodowej w rurze ochronnej polietylenowej z uŝyciem płuz dystansowych rozmieszczonych, co ~1m - zamknięcie końcówek rury ochronnej manszetami Sieć biogazowa podziemna Podsypki Przed przystąpieniem do wykonania podłoŝa naleŝy dokonać odbioru technicznego wykopu. Sieci biogazowe naleŝy układać na podłoŝu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm Rurociągi z rur i kształtek ciśnieniowych z PE-HD Jak w przypadku gazu ziemnego pkt Uzbrojenie sieci Na projektowanych biogazociągach podziemnych znajdują się zasuwy odcinające Dn200- Dn400 oraz przepustnice Dn400. W zakres prac montaŝowych wchodzą: Zasuwy podziemne: - ustawienie zasuwy, - dogrzanie tulei kołnierzowych wraz z luźnymi kołnierzami stalowymi galwanizowanymi do rurociągu PE-HD, - montaŝ uszczelki i połączenie kołnierzy śrubami ze stali nierdzewnej, - ustawienie i wyregulowanie obudowy teleskopowej skrzynki ulicznej typu GAZ na płycie z betonu B25 - lokalizacje skrzynek oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z ZN-G-3004 Zasuwa w studni zasuwowej: - dogrzanie tulei kołnierzowych wraz z luźnymi kołnierzami stalowymi galwanizowanymi do rurociągu PE-HD, - montaŝ uszczelki i połączenie kołnierzy śrubami ze stali nierdzewnej, Strona 209

210 ST Sieci międzyobiektowe - zamontować obudowę teleskopową do zasuwy, - przymocować stojak kolumnowy do pokrywy studni [np. kotwami Hilti lub równowaŝnymi], - połączyć obudowę teleskopowa zasuwy ze stojakiem kolumnowym pod napęd, - zamontować napęd elektromechaniczny na stojaku wraz z układem starowania (zamknij/otwórz), Przepustnica międzykołnierzowa w studni zasuwowej: - dogrzanie tulei kołnierzowych wraz z luźnymi kołnierzami stalowymi galwanizowanymi do rurociągu PE-HD, - montaŝ uszczelki i połączenie kołnierzy śrubami ze stali nierdzewnej, - zamontować obudowę teleskopową do przepustnicy, - przymocować stojak kolumnowy do pokrywy studni [np. kotwami Hilti lub równowaŝnymi], - połączyć obudowę teleskopowa przepustnicy ze stojakiem kolumnowym pod napęd, - zamontować napęd elektromechaniczny na stojaku wraz z układem regulacyjnym, Studnie zasuwowe, odwodnieniowe, pomiarowe Studzienkę z kręgów Ŝelbetowych D1000-D2500 posadowić na podbudowie podbeton B7,5, grubości 10 cm. Fundament zaizolować: spód: 2 x papa asfaltowa, boki i wierzch: 2x Abizol P+R. Studzienkę naleŝy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu B/45. Podstawa studzienki ma być elementem prefabrykowanym betonowym stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Komora robocza powinna być wykonane z kręgów Ŝelbetowych. MontaŜ naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy naleŝy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla łączenia prefabrykatów. Podczas montaŝu naleŝy pokryć samarem poślizgowym zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnętrzną powierzchnię zamka górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W miejscach przejść rurociągów/przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur. W miejscach tych załoŝyć rury osłonowe stalowe, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i otworem w studni naleŝy obetonować, natomiast przestrzeń pomiędzy rurą osłonową, a rurą technologiczną naleŝy całkowicie wypełnić pianką poliuretanową lub uszczelnieniem systemowym. Długość rur stalowych osłonowych powinna wystawać ~50 mm poza ściany lub strop. Przejścia powinny być szczelne w stopniu uniemoŝliwiającym infiltrację i eksfiltrację. W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe. Zwieńczenie studzienek naleŝy wykonać w postaci włazu kanałowego cięŝkiego D400 o średnicy 600 mm z zamkiem lub przykręcany na śruby. Obiekty sieciowe naleŝy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi. Strona 210

211 ST Sieci międzyobiektowe Przed zamówieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzędne terenu podane w projekcie budowlanym oraz kąty wlotów i wylotu kanałów w stosunku do osi studzienek. W studniach odwodnieniowych, zasuwowych i pomiarowych naleŝy zamontować odpowiedni osprzęt zgodnie z rysunkami: - nr Projekt: Sieci i urządzenia biogazowe technologia. - nr 27 i 28, Projekt: Sieci i urządzenia biogazowe technologia Zbiorniki dwumembranowe na biogaz Zbiorniki biogazu wraz z pochodnią i węzłem tłoczno-pomiarowym powinny stanowić element dostawy jednego producenta, ze względu na zapewnienie prawidłowego sterowania i współpracy pomiędzy wymienionymi obiektami. W miejscu planowanych lokalizacji zbiorników biogazu znajdują się obecnie zbiorniki gazowe w konstrukcji stalowej. Przed przystąpieniem do prac zbiorniki te naleŝy rozebrać. Na całym obwodzie projektowanego zbiornika wyciąć w podłoŝu rów obwodowy dla wykonani belki balastowej wieńczącej, o szer. 0,9m i głębokości 0,80m (poniŝej poziomu odniesienia). Wyciąć równieŝ rów dla przepuszczenia radialnych przewodów poddennych. Na dnie rowu obwodowego wykonać podbeton B~7,5 10 z izolacją poziomą 2xpapa asfaltowa. Zmontować radialne przewody rurowe poddenne (wg danych z dok. technologicznej). Rurociągi podziemne z rur PE posadowić na podsypce piaskowej zagęszczonej min. Is=92% i obsypać z boków i w nadkładzie min. 30cm gruntem sypkim zagęszczanym do Is>98%. Na całej powierzchni wyrównanego danego fundamentu zbiorników gazu wykonać podbeton B~7,5 10 z izolacją poziomą 2xpapa asfaltowa, zazbroić obwodową belkę balastowokotwiąca (wraz z przyległymi fundamentami wentylatora i fundamentem przepustnicy regulacyjnej) i płytę denną. Płyta denna (B30, F100, A-IIIN) o zmiennej grubości 17,3 25cm zewnętrzny pas o poziomym ukształtowaniu i wewnętrzna misa ze spadkiem ku środkowi fundamentu. Szczegóły w Dokumentacji Projektowej. Przyjęto zbiornik gazowy typu elastycznego powłokowego (Stosowane są róŝne systemy kotwienia obwodowego płaszcza zbiornika zazwyczaj jest to wykonywane poprzez mocowanie kotwami rozporowymi do betonu, czasem wymagane jest wbetonowanie odpowiednich kotew. System kotwienia musi być rozpoznany u Dostawcy zbiornika jeszcze przed przystąpieniem do wykonania fundamentu Pochodnia biogazu Przyjęto posadowienie pochodni gazowej na Ŝelbetowej (B30,A-IIIN) płycie fundamentowej gr. 35cm. Do głębokości min. 1,0m ppt. podłoŝe wymienić na grunt niespoisty, zagęszczany w sposób kontrolowany do Is>98%. Fundament wyniesiony 0,15m nad poziom terenu. Pod płytą Ŝelbetonową przewiduje się podbeton B~10 i izolację 2xpapa asfaltowa. Powierzchnie elementów betonowych mających kontakt z gruntem pokryć powłoką bitumiczną (np. Abizol lub IzoplastB). Sposób przytwierdzenia pochodni biogazu do fundamentu najczęściej wykonywany jest poprzez mocowanie kotwami rozporowymi do betonu. System kotwienia musi być rozpoznany u Dostawcy pochodni jeszcze przed przystąpieniem do wykonania Strona 211

212 ST Sieci międzyobiektowe fundamentu Węzeł tłoczno-pomiarowy biogazu Stacja tłoczno-pomiarowa biogazu jest obiektem kontenerowym w konstrukcji przemysłowej. Wewnętrzne fundamenty urządzeń naleŝą do wyposaŝenia kontenera i nie wymagają dodatkowych rozwiązań. Przewiduje się posadowienie kontenera na Ŝelbetowej (B30, A-IIIN) płycie gr. 20cm. Ze względu na warunki gruntowe przewiduje się wykonanie obwodowej podbudowy ścianą fundamentową B20 do głębokości poniŝej poziomu przemarzania gruntu. Pod ścianami wyłoŝyć dno wykopu folią PE Przyjęte w projekcie kontenerowy węzeł tłoczny jest kotwiony do fundamentu wewnętrznymi naroŝnikami kotwy mechaniczne 4 x M12 ze stali nierdzewnej Tymczasowa przebudowa sieci biogazowych Wykonanie robót mających na celu sprawne przełączenia istniejącej sieci biogazowej do nowoprojektowanej. Z załoŝeniem minimalnego czasu wyłączenia sieci z uŝytku. Zakres robót objętych tym etapem znajduje się w dokumentacji projektowej pn. Projekt wykonawczy organizacji przebudowy sieci biogazowej. Materiały niezbędne do wykonania przełączeń podane są w punkcie h Opomiarowanie sieci biogazowej Przetwornik ciśnienia Zabudować przetwornik z gwintem zewnętrznym ½ wkręcanym w króciec montowany na odgałęzieniu siodłowym elektrooporowym DN400/63 wraz ze złączką rurową PE/stal 63/ 2 / 1/2 [bądź teŝ wkręcanym w spawany do rurociągu króciec]. Króciec wyposaŝyć w zawór kulowy ½ do gazu. Czujnik temperatury Zabudować czujnik z gwintem zewnętrznym ½ wkręcanym w króciec montowany na odgałęzieniu siodłowym elektrooporowym DN400/63 wraz ze złączką rurową PE/stal 63/ 2 / 1/2 [bądź teŝ wkręcanym w spawany do rurociągu króciec]. Króciec wyposaŝyć w zawór kulowy ½ do gazu. Przepływomierz biogazu Przepływomierz tzw. wtykanych z gwintem 1, wkręcanym w króciec montowany na odgałęzieniu siodłowym elektrooporowym DN400/63 wraz ze złączką rurową PE/stal 63/ 2 / 1 [bądź teŝ wkręcanym w spawany do rurociągu króciec]. Króciec wyposaŝyć w zawór kulowy 1 do gazu. Urządzenia naleŝy zamówić z oryginalnym kablem łączącym przetwornik z czujnikiem o długości minimum 20 m. Manometr ciśnienia Wraz z przetwornikami ciśnienia projektuje się na wspólnych króćcach zabudowę manometrów tarczowych puszkowych analogowych do gazu o średnicy 100 mm z gwintem zewnętrznym ½. Zakres pomiarowy manometrów 0-6 kpa. Klasa dokładności pomiarowej 1%, obudowa: stal nierdzewna, element stykający się z medium: stopy miedzi. Przepływomierz kompaktowy biogazu Zabudować przepływomierz tzw. wtykany z gwintem 1, montowany do biogazociągu poprzez spawane do rurociągów [bądź teŝ wkręcanym w króciec montowany na odgałęzieniu siodłowym elektrooporowym]. Króćce wyposaŝyć w zawory kulowe 1 do gazu. Strona 212

213 ST Sieci międzyobiektowe Rury ochronne Zakres prac montaŝowych obejmuje: - montaŝ rury przewodowej w rurze ochronnej Dn560/Dn500 PE-HD PE100 SDR17, z uŝyciem płuz dystansowych rozmieszczonych, co ~1m - zamknięcie końcówek rury ochronnej manszetami - montaŝ złączki siodłowej na rurze ochronnej - montaŝ rury wydmuchowej [ w najwyŝszym punkcie rury ochronnej] - Dn90 PE-HD 100 SDR 17 do złączki siodłowej - ustawienie i wyregulowanie skrzynki ulicznej typu GAZ na płycie z betonu B25 - lokalizację skrzynek oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z ZN-G Sieć biogazowa nadziemna Podpory rurociągów Filar Ŝelbetowy węzłowy (podpora nr 47) konstrukcja słupowa Ŝelbetowa, która ze względu na stabilizację węzła rurociągów i ich układ wymagała większej masy balastowej podpory, Fundamenty betonowe blokowe zwraca się uwagę na konieczność zachowania (we własnym interesie Wykonawcy) dokładności w rozmieszczeniu podpór blokowych pod rurociągi napowietrzne, gdyŝ na większości odcinków rozstawy podparć zostały dostosowane do długości handlowych tychŝe rur (L=12m), co powinno znacznie ułatwić Wykonawcy prace. RównieŜ naleŝy bezwzględnie dotrzymać przewidywane projektem rzędne wierzchów bloków podporowych, gdyŝ będą do nich bezpośrednio mocowane podparcia stalowe rur, Stalowe słupy podporowe słupy mocowane w kielichach fundamentowych (zalane rzadkim betonem). W słupach otwory odpowietrzające d10mm (odpowietrzające wnętrze słupa przy zalewaniu szpar kielicha dla umoŝliwienia częściowego wpłynięcia betonu zalewowego do wnętrza słupa przy jego wbetonowywaniu w kielich. Dla stalowych słupów przewiduje się zasadniczo dwa typy Ŝelbetowych fundamentów: Szklanki fundamentowe Ŝelbetowe B30, zmonolityzowane ze stopą fundamentową Ŝelbetową, Szklanki fundamentowe Ŝelbetowe B30, zabudowane na 2 szt. wbijanych grodzic G- 62 (dla podpory nr 65 dla redukcji wpływów na istniejący WKF zaleca się pogrąŝenie grodzic bezwstrząsowo np. przez wciskanie pali w podłoŝe gruntowe). W wypadku jakichkolwiek kolizji z istniejącymi instalacjami podziemnymi na okres prac budowlanych podwieszać je nad wykopami na konstrukcjach odciąŝających (belkach podpartych poza obrysem wykopu) a po ukończeniu prac zabezpieczać rurami ochronnymi (np. połówkowymi). W wypadku krytycznej kolizji z projektowanym obiektem konstrukcyjnym (niemoŝność przesunięcia lub tymczasowego zabezpieczenia na okres prac) dopuszcza się ujęcie istniejącego przewodu w połówkowe rury ochronne i zabetonowanie jej w nowej istniejącej konstrukcji (umoŝliwi to przyszłościowo wymianę tego przewodu). Zabezpieczenia antykorozyjne Konstrukcje bezpośrednich podparć rur będą wykonane ze stali St3S ocynkowanej. Pod fundamentami konstrukcji betonowych przewiduje się podbeton B~10 i izolację 2xpapa asfaltowa. Powierzchnie elementów betonowych mających kontakt z gruntem pokryć powłoką Strona 213

214 bitumiczną (np. Abizol lub Izoplast). Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Sieci międzyobiektowe Rurociągi z rur i kształtek preizolowanych Przygotowanie rur do montaŝu Elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montaŝem skontrolowane w zakresie ustalonym przez dostawcę. Elementy preizolowane powinny być zabezpieczone denkami chroniącymi wnętrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Denka moŝna zdjąć z rury bezpośrednio przed spawaniem rurociągów. Przed ułoŝeniem, naleŝy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur oraz ich izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montaŝu. Układanie rur Rury preizolowane nad teren naleŝy podnosić za pomocą dźwigu. Rury preizolowane winny być ułoŝone wg projektu i ściśle przylegać do podparć. Spawanie rur stalowych preizolowanych Spawacze, wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN 287-1: 2005 (U), uprawniające do stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakres średnic i metod spawania. Przed rozpoczęciem spawania naleŝy upewnić się czy wszystkie niezbędne elementy zostały nasunięte na rury ( mufy termokurczliwe, opaski termokurczliwe). Rury naleŝy ustawić współosiowo. Rurociągi naleŝy montować i spawać z wykorzystaniem centrowników. Maksymalna zmiana kierunku osi na połączeniu rur stalowych nie powinna przekraczać 3 0. Rurociągi moŝna spawać dowolną metodą, poza spawaniem gazowym oraz w osłonie CO 2 (MAG). Elektrody powinny posiadać atesty producenta. Elektrody uŝywane do wykonywania spoin na budowie muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, konieczne jest stosowanie suszarek i termosów do elektrod. Przed przystąpieniem do spawania końce rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy uŝyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej Konstrukcje podparć rurociągów Kompensacje termiczne deformacji rurociągów rozwiązano w dwojaki sposób: Konstrukcje podparć rur mocowane bezpośrednio do stalowej rury przewodowej. Tam gdzie rytm rur jest zharmonizowany z rytmem podpór nie jest wymagane lokalne usuwanie fabrycznej izolacji termicznej rur. W innych przypadkach naleŝy odkryć odpowiedni fragment rury stalowe. Przewiduje się następujące typy konstrukcji bezpośrednich podparć rury stalowej: PS podparcia stałe, zbudowane z dolnej części siodłowej (na której będzie układany rurociąg), mocowanej śrubami M20 do podłoŝa i 2 szt. opaski dociskowej, łączonych śrubowo z siodłem, z dodatkowym przyspawanym grzebieniem stabilizującym wzdłuŝnie rurę pomiędzy obejmami. Po wykonaniu połączenia naleŝy uzupełnić izolację termiczną i zewnętrzną powłokę ochronną. PW podparcia ruchome, o swobodzie przemieszczenia wzdłuŝnego rurociągu, zbudowane z trzech części: łoŝe element mocowany do betonowej bądź stalowej podpory na stałe śrubami M20 Strona 214

215 ST Sieci międzyobiektowe sanki element mocowany obejmą do rury stalowej i przemieszczający się wraz z nią po łoŝu (na warstwie poślizgowej). Sanki są stabilizowane nakładkami dociskowymi, ograniczającymi moŝliwość uniesienia się rury na podporze, obejma element mocujący dociskowo sanki do rury przewodowej Pomiędzy łoŝem a spodem sanek zastosować przy montaŝu grubą warstwę poślizgową z gęstego smaru (np. STP, ŁT-4 lub tp.). Po wykonaniu połączenia naleŝy uzupełnić izolację termiczną i zewnętrzną powłokę ochronną. PT podparcia ruchome, o swobodzie przemieszczenia wzdłuŝnego i poprzecznego rurociągu, zbudowane z trzech części: łoŝe element mocowany do betonowej bądź stalowej podpory na stałe śrubami M20 sanki element mocowany obejmą do rury stalowej i przemieszczający się wraz z nią po łoŝu (na warstwie poślizgowej). Sanki są stabilizowane nakładkami dociskowymi, ograniczającymi moŝliwość uniesienia się rury na podporze, obejma element mocujący dociskowo sanki do rury przewodowej Pomiędzy łoŝem a spodem sanek zastosować przy montaŝu grubą warstwę poślizgową z gęstego smaru (np. STP, ŁT-4 lub tp.). Całą przestrzeń pod stopą sanek, na całym obwodzie szpary dylatacyjnej wokół stopy (w przestrzeni pomiędzy stopą a ogranicznikami bocznymi naleŝącymi do łoŝa) i pomiędzy stopą sanek a nakładkami wypełnić analogicznie smarem dla uniemoŝliwienia wypełnienia przyszłościowo tych przestrzeni np. pyłem, co mogłoby zablokować swobodę przemieszczeń. UWAGA! PoniewaŜ to podparcie ma swobodę przemieszczeń poziomych w dowolnych kierunkach (w pewnych granicach) niezbędnym jest wykonanie mocowań śrubowych sanek do podpory dopiero po zmontowaniu rurociągu tak, Ŝeby łoŝe było zlokalizowane dokładnie centrycznie w stosunku do stopy sanek!!! PK podparcia ruchome, o swobodzie przemieszczenia wzdłuŝnego rurociągu, stosowane w miejscu zastosowania kompensatora mieszkowego. Jest ono zbudowane z 5 części: łoŝe element mocowany do betonowej bądź stalowej podpory na stałe śrubami M20, wspólne dla obu sanek, dwie sztuki sanek elementy mocowane obejmami do obu odcinków rur stalowych, przyległych do kompensatora i przemieszczający się wraz z nimi po łoŝu (na warstwie poślizgowej). Sanki są stabilizowane nakładkami dociskowymi, ograniczającymi moŝliwość uniesienia się rur na podporze, dwie obejmy elementy mocujące dociskowo sanki do rur przewodowych. Pomiędzy łoŝem a spodem sanek zastosować przy montaŝu grubą warstwę poślizgową z gęstego smaru (np. STP, ŁT-4 lub tp.). Po wykonaniu połączenia naleŝy uzupełnić izolację termiczną i zewnętrzną powłokę ochronną. PoniewaŜ w tym miejscu będą występować deformacje wzdłuŝne izolacja termiczna musi być dostosowana do takich przemieszczeń. Miejsce połączenia osłonić kapturem osłaniającym Uzbrojenie sieci Na projektowanych biogazociągach nadziemnych znajdują się zasuwy odcinające Dn40- Dn400. W zakres prac montaŝowych wchodzą: Zasuwy nadziemne: Strona 215

216 ST Sieci międzyobiektowe - dospawanie kołnierzy stalowych do rurociągów [współspawalnych ze stalą P235GH] - montaŝ uszczelek i połączenie kołnierzy śrubami ze stali nierdzewnej, - uzupełnić izolację termiczną i zewnętrzną powłokę ochronną rur, - montaŝ kółka do zasuwy Zasuwa nadziemna z napędem: - dospawanie kołnierzy stalowych do rurociągów [współspawalnych ze stalą P235GH] - montaŝ uszczelek i połączenie kołnierzy śrubami ze stali nierdzewnej, - uzupełnić izolację termiczną i zewnętrzną powłokę ochronną rur, - montaŝ napędu elektromechanicznego wraz z układem starowania (zamknij/otwórz), Opomiarowanie sieci biogazowej Jak w punkcie Podłączenie WKF ów do sieci biogazowej Kolejności podłączania WKF ów. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustalą kolejność przełączania WKF ów do nowej sieci. Sieć biogazową wraz z siecią kanalizacyjną naleŝy przygotować do przełączenia moment przełączeniu powinien być moŝliwie jak najkrótszy. Szczegóły instalacyjne zawarte są na rys. nr 38, Projekt: Sieci i urządzenia biogazowe technologia Studnia odwodnieniowa polipropylenowa Pod dnem studzienki naleŝy wykonać podłoŝe z chudego betonu lub ułoŝyć płytę fundamentową wg producenta studni. PodłoŜe naleŝy zagęścić. Kompletna studzienka zbudowana jest z następujących, waŝniejszych elementów: kinety, rury członowej, betonowego pierścienia odciąŝającego, ZałoŜono, Ŝe studzienka z tworzywa sztucznego będzie miała charakter nieprzełazowy. Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami powinno być zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Właz studzienki naleŝy zamontować na betonowej płycie odciąŝającej. Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, naleŝy wykop zasypać piaskiem, warstwami o grubości 20 cm, z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu naleŝy zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony. NaleŜy wykonać studzienkę D 600 mm jako studnię prefabrykowaną PE/PP, z systemową kinetą, karbowaną (lub gładką) rurą kominową. Roboty montaŝowe wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta. W studni odwodnieniowej naleŝy zamontować odpowiedni osprzęt zgodnie z rysunkiem nr 11 - Projekt: Sieci i urządzenia biogazowe technologia. Strona 216

217 ST Sieci międzyobiektowe Szafka kurka głównego gazu Szafkę kurka głównego do budynku administracji naleŝy zabudować w miejsce istniejącej szafki. Szafka powinna być naścienna [nie wpuszczana w ścianę]. W zakres prac wchodzi: zdemontowanie istniejącej szafki kurka głównego zamontować szafkę wraz z kurkiem głównym, monozłączem instalacyjnym, gazomierzem połączyć mufą instalację gazową w budynku z monozłączem. Szczegóły instalacyjne zawarte są na rys. nr 39, Projekt: Sieci i urządzenia biogazowe technologia Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni Zamocowanie na pni drzewa stalowej liny odciągającej, moŝliwie wysoko tak, aby kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą piły łańcuchowej do drewna. Odcięcia pnia drzewa naleŝy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie oraz drzewo pocięte na kloce o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport. Załadunek i transport na składowisko wskazane przez InŜyniera Usunięcie pozostałej części pnia z korzeniami, po odkopaniu ręcznym bądź mechanicznym, przy pomocy ciągnika na linie stalowej. W przypadku braku moŝliwości ścinki drzew poprzez obalenie, naleŝy zastosować technikę cięcia sekcyjnego. Karczowanie pni najlepiej wykonać wiosną. Po wycince naleŝy zasypać doły po wykarczowaniu pni, zagęścić, oraz uporządkować teren Wykonanie i umocnienie skarpy Prace związane z budową skarpy i jej umocnieniem geosiatką poprzedzić rozbiórką ogrodzenia zewnętrznego. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach powinien odpowiadać normie BN-77/ W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŝy przestrzegać następujących zasad: Nasypy naleŝy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŝności od rodzaju gruntu i sprzętu uŝywanego do zagęszczania. Grunty o róŝnych właściwościach naleŝy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŝy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny. Ukształtowanie powierzchni nasypu powinno uniemoŝliwiać lokalne gromadzenie się wody. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. InŜynier moŝe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym. Strona 217

218 Umocnienie skarpy GEOSIATKĄ Tom III: Wymagania Zamawiającego ST Sieci międzyobiektowe Geosiatka składa się z geokomórek i gruntu (alternatywnie kruszywa kamiennego), wypełniającego jej komórki. Sekcja powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu duŝej gęstości HDPE). Taśmy geokomórek powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie. Geokomórki są dostarczana w odcinkach (sekcjach). Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji rozłoŝonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu. Do łączenia ze sobą sąsiednich sekcji naleŝy stosować zszywki galwanizowane lub opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Geokomórki naleŝy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i moŝliwością uszkodzenia. Do warstwy odcinającej moŝna stosować geowłókninę (lub geotkaninę), która powinna spełniać następujące wymagania: o powierzchnia ma być szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty), o grubość pod obciąŝeniem 2kPa: d > 0,35 mm, o masa powierzchniowa: > 60 g/m 2, o wytrzymałość na zerwanie: > 10,0 kn/m, o wydłuŝenie przy zerwaniu: > 17%, o odporność na przebicie statyczne: 1600 N, o przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw > 15 l/m 2 s, o wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału podobciąŝeniem 2 kpa: > 19,00 m/dobę, o całkowita odporność na działanie wilgoci i temperaturę w przedziale: "C. Materiał musi posiadać aprobatę techniczną IBDiM lub certyfikat CE. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania naleŝy chronić geowłókninę/geotkaninę przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak równieŝ przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały naleŝy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułoŝonych poziomo na wyrównanym podłoŝu. Opakowania nie naleŝy zdejmować aŝ do momentu wbudowania. Komórki geosiatki wypełnić gruntem (lub kruszywem) z nadmiarem nie mniejszym niŝ 3.5 cm przy wysokości < 15 cm, a następnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu komórek. Przy wypełnianiu moŝna stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie naleŝy wykonać metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłoŝoną sekcję geokomórek z wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania wypełnienie geokomórek gruntem naleŝy uzupełniać tak, aby geokomórki były okryta warstwą grubości nie mniejszej niŝ 3 cm. Zasiać trawę. UWAGA: Strona 218

219 ST Sieci międzyobiektowe Grunt na warstwę wypełniającą powinien być pozbawiony kamieni o średnicy większej niŝ 63mm. Kruszywo (alternatywnie) powinno być zgodne z wymaganiami norm: PN-B-11111:1996 dla Ŝwiru, mieszanki kruszywa naturalnego, PN-B-11112:1996 dla kruszywa łamanego. PN-B-11113:1996 dla piasku. Pozyskanie odpowiedniego gruntu na skarpę leŝy po stronie Wykonawcy. Kotwy stalowe Do mocowania geowłókniny i stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub Ŝebrowanej. Zwykle kotwy wykonuje się z prętów średnicy 6-8 (10-12) mm, długości mm. Chudy beton Chudy beton stosuje się do wypełniania skrajnych komórek rozłoŝonej sekcji. Chudy beton powinien odpowiadać wymaganiom BN-70/8933-O3, o wytrzymałości na ściskanie R m > 7.5 MPa Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego Rozbiórka ogrodzenia zewnętrznego DemontaŜ ogrodzenia zewnętrznego wykonać przed pracami związanymi z budową skarpy i jej umocnieniem. W zakres prac wchodzą: - rozmontować ogrodzenie, - przetransportować ogrodzenie do miejsca jego tymczasowego składowania, - zburzenie betonowych podstaw ogrodzenia, - wywiezienie z terenu budowy materiałów z rozbiórki (Wykonawca zagospodaruje odpady we własnym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach), Zmontowanie ogrodzenia zewnętrznego Ogrodzenie zewnętrzne naleŝy zmontować na wcześniej wykonanej skarpie umocnionej geosiatką. W zakres prac wchodzą: - wykonanie betonowych podstaw ogrodzenia, - transport ogrodzenia z miejsca składowania, - zmontowanie ogrodzenia, - przygotowanie ogrodzenia do malowania i dwukrotne pomalowanie Roboty towarzyszące Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów wytyczanie osi projektowanych rurociągów wykonane będzie w oparciu o Dokumentacje Projektową przez uprawnionego geodetę w oparciu o plan sytuacyjny uzgodniony przez ZUDP, stanowiący załącznik do Dokumentacji Projektowej wytyczenie i oznaczenie miejsc kolizji projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŝenie tych Strona 219

220 ST Sieci międzyobiektowe punktów dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moŝe być większe niŝ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŝy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie przed ich zasypaniem z wykonanych pomiarów geodeta uprawniony sporządzi mapę inwentaryzacyjną elementów naziemnych i dokona czynności rejestracyjnych zgodnie z przepisami prawa mapa inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać m.in.: przebieg trasy, długości odcinków, rzędne posadowienia, materiał i średnicę, zestawienie współrzędnych geodezyjnych wszystkich głównych punktów trasy, zestawienie wykonanych przewodów z podziałem na średnice i materiał Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną rozwiązania zamienne wymagają akceptacji InŜyniera Kontraktu Próba szczelności rurociągów Sieć cieplna Po wykonaniu spawania naleŝy przeprowadzić badania połączeń spawanych. Wymagane jest wykonanie badań wszystkich połączeń spawanych. Badanie połączeń spawanych zgodnie z : - PN-EN : PN-EN ISO 5817 : 2005 ( U ) Obowiązkowe metody badania połączeń spawanych ultradźwiękowa z udokumentowanym wynikiem badania ( zapis na cd lub w postaci graficznej ) zgodnie z PN-EN 583. Wymagana klasa dokładności wykonania spawów- co najmniej III. Badania spoin mają być prowadzone przez kompetentny, wykwalifikowany i specjalistyczny personel. W celu udokumentowania kwalifikacji zaleca się, aby pracownicy posiadali certyfikat zgodnie z PN- EN 473 : Wyniki przeprowadzonych badań naleŝy udokumentować zgodnie z normą PN-EN : 1997 oraz PN-EN : Następnie naleŝy przeprowadzić ciśnieniową próbę hydrauliczną. Wartość ciśnienia próbnego : ppr = 1,43 pr = 1,43x0,7 = 1,00 MPa Szczelność rurociągu naleŝy sprawdzać wodą wodociągową. Przed próbą rurociąg naleŝy dokładnie odpowietrzyć. Rurociąg powinien być utrzymywany pod ciśnieniem próbnym przez co najmniej 30 minut. Następnie ciśnienie powinno być obniŝone do wartości ciśnienia roboczego, a wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu wizualnemu powierzchni i połączeń. ObniŜenie i podwyŝszenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i spoinach nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Podstawowe dane próby ciśnieniowej powinny być potwierdzone w świadectwie próby Sieć gazowa Dla gazociągów wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociągu naleŝy przeprowadzić Strona 220

221 ST Sieci międzyobiektowe próby wytrzymałości i szczelności. Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się wstępne badanie szczelności przed opuszczeniem gazociągu do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie wstępne połączeń naleŝy przeprowadzić przy uŝyciu powietrza lub gazu obojętnego o ciśnieniu 0,25 MPa. Czas trwania badania powinien wynieść min. 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby i ustabilizowania się ciśnienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń o ewentualnych nieszczelnościach występujących na badanym odcinku gazociągu, kaŝde połączenie powinno podlegać badaniu za pomocą środka pianotwórczego (np. wodny roztwór mydła). Ujawnione nieszczelności naleŝy usunąć, a połączenia ponownie zbadać. Miejsca montaŝu armatury, zamknięć końców odcinków próbnych, powinny zostać odkryte podczas wykonywania prób. Próbę wytrzymałości i szczelności moŝna wykonywać oddzielnie dla sieci i dla przyłącza. Czynnikiem próbnym moŝe być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady Sieć kanalizacyjna Przed zasypaniem wykopów naleŝy wykonać próbę szczelności przewodów grawitacyjnych, z uŝyciem wody (metoda W wg PN-EN 1610:2002); zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę zasługują: - odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, - naleŝy zamknąć wszystkie odgałęzienia, - przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniŝone o co najmniej 0,5 m poniŝej dna wykopu, przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyŝej połoŝonej powinien mieć rzędną niŝszą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niŝszej; podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience połoŝonej wyŝej, w czasie: 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, - podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i InŜyniera Kontraktu. Po wykonaniu próby szczelności kanału naleŝy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu za pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej. JeŜeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez InŜyniera Kontraktu nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody InŜyniera Kontraktu moŝna zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równowaŝny próbie szczelności Sieć biogazowa Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się wstępne badanie szczelności przed opuszczeniem gazociągu do wykopu, bez zamontowanej Strona 221

222 ST Sieci międzyobiektowe armatury. Badanie wstępne połączeń naleŝy przeprowadzić przy uŝyciu powietrza lub gazu obojętnego o ciśnieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynieść min. 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby i ustabilizowania się ciśnienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń o ewentualnych nieszczelnościach występujących na badanym odcinku gazociągu, kaŝde połączenie powinno podlegać badaniu za pomocą środka pianotwórczego (np. wodny roztwór mydła). Ujawnione nieszczelności naleŝy usunąć, a połączenia ponownie zbadać. Miejsca montaŝu armatury, zamknięć końców odcinków próbnych, powinny zostać odkryte podczas wykonywania prób. Próbę wytrzymałości i szczelności moŝna wykonywać wspólnie dla sieci i przyłączy lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przyłączy. W przypadku wykonywania próby dla sieci gazowej/gazociągu (niezaleŝnie czy z przyłączami czy bez przyłączy), czas trwania próby powinien wynosić 24 godziny od czasu ustabilizowania się ciśnienia próbnego. Czynnikiem próbnym moŝe być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. Do wykonywania prób pojedynczych przyłączy moŝna uŝywać butli ze spręŝonym powietrzem lub azotem. Obliczenie ciśnienia próbnego zgodnie z rozporządzeniem: p próby 0,2 + p [MPa] p próby 0,2 + 0,005 MPa = 0,205 Mpa przyjęto p próby = 0,25[MPa] Po wykonaniu spawania naleŝy przeprowadzić badania połączeń spawanych. Wymagane jest wykonanie badań wszystkich połączeń spawanych. Badanie połączeń spawanych zgodnie z : - PN-EN : PN-EN ISO 5817 : 2005 ( U ) Obowiązkowe metody badania połączeń spawanych ultradźwiękowa z udokumentowanym wynikiem badania ( zapis na dyskietce lub w postaci graficznej ) zgodnie z PN-EN 583. Zalecana metoda badania ultradźwiękowa. Wymagana klasa dokładności wykonania spawów- co najmniej III. Badania spoin mają być prowadzone przez kompetentny, wykwalifikowany i specjalistyczny personel. W celu udokumentowania kwalifikacji zaleca się, aby pracownicy posiadali certyfikat zgodnie z PN-EN 473 : Wyniki przeprowadzonych badań naleŝy udokumentować zgodnie z normą PN-EN : 1997 oraz PN-EN : Następnie naleŝy przeprowadzić ciśnieniową próbę pneumatyczną. Wartość ciśnienia próbnego: ppr = 0,25 MPa, przy zachowaniu warunku, Ŝe podczas próby ciśnienia nie mogą powstać napręŝenia większe niŝ napręŝenia obliczeniowe. Do próby stosować manometry o zakresie odpowiadającym dwukrotnej wartości ciśnienia maksymalnego jakie moŝe się pojawić podczas próby. Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej minimum +5ºC. Do próby szczelności naleŝy odsłonić wszystkie połączenia elementów sieci (spawane i kołnierzowe) w celu sprawdzenia prawidłowości ich wykonania w czasie trwania próby. Wszystkie złącza powinny być pozostawione bez izolacji i wykładzin oraz poddane kontroli podczas próby ciśnieniowej, a malowanie antykorozyjne złącz przed próbą powinno być dopuszczalne pod warunkiem, ze nie uniemoŝliwia dokładnej kontroli złącza podczas próby. Ze względu na rozległość zaprojektowanej sieci zaleca się wykonanie próby dla wydzielonych logicznie części sieci ciepłowniczej zgodnie z rozmieszczeniem zaworów odcinających oraz armatury odpowietrzającej i odwadniającej. Ciśnienie w badanym rurociągu naleŝy ustalić na ok. 50% wartości ciśnienia próbnego a Strona 222

223 ST Sieci międzyobiektowe następnie zwiększać stopniowo o ok. 10% aŝ do wartości ciśnienia próbnego. Rurociąg powinien być utrzymywany pod ciśnieniem próbnym przez co najmniej 30 minut. Następnie ciśnienie powinno być obniŝone do wartości ciśnienia roboczego, a wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu wizualnemu powierzchni i połączeń. ObniŜenie i podwyŝszenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i spoinach nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Podstawowe dane próby ciśnieniowej powinny być potwierdzone w świadectwie próby. Odbiór ostateczny rurociągu wykonać zgodnie z PN-EN : Czyszczenie rurociągów Czyszczenie gazociągu Czyszczenie wnętrza gazociągu naleŝy wykonać po zasypaniu gazociągu w wykopie z wykorzystaniem powietrza, spręŝonego w gazociągu do ciśnienia ok. 0,1 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być uzaleŝniona od powierzchni przekroju rurociągu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju rurociągu PE winien wynosić ok %. Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez InŜyniera Kontraktu i uŝytkownika gazociągu. Odbiór czyszczenia gazociągu naleŝy przeprowadzić bezpośrednio przed próbą szczelności Płukanie zmontowanych sieci ciepłowniczych. Płukanie rurociągów naleŝy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej, metodą na wpływ. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej wody grzewczej, tj. 1,5 m/s. Pobór próbki wody ( min. 1,5 litra ) powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i ewentualna ilość płukań ustala się indywidualnie w zaleŝności od oceny próbek wody Roboty tymczasowe Roboty ziemne Roboty ziemne naleŝy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE) Wykop o ścianach pionowych naleŝy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B , PN-EN Wykopy ręczne Szacuje się, Ŝe wykopy sposobem ręcznym obejmą ok. 20% całości robót ziemnych. Wykopy sposobem ręcznym będą wykonywane: przy zbliŝeniach z infrastrukturą podziemną, konstrukcjami nadziemnymi oraz w rejonie ograniczonego manewru sprzętem. Strona 223

224 ST Sieci międzyobiektowe w strefie 0,20 m powyŝej projektowanej rzędnej wykopu [w trakcie wykonywania robot ziemnych nie moŝna dopuścić do rozluźnienia podłoŝa rodzimego w dnie wykopu] w miejscach wykopów umocnionych obudowami pogrąŝanymi, lub wypraskami, ziemia z wykopu składowana będzie w jego sąsiedztwie, z rozdzieleniem ziemi uprawnej od pozostałej części dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane wg profilu podłuŝnego, dogłębianie wykopu do wymaganych rzędnych wykonywać naleŝy bezpośrednio przed układaniem podsypki i rurociągu Wykopy sprzętem mechanicznym Szacuje się, Ŝe wykopy sposobem mechanicznym obejmą ok. 80% całości wszystkich tras rurociągów podziemnych. Wykopy sposobem mechanicznym z uŝyciem koparki podsiębiernej mogą być wykonywane poza miejscami określonymi w punkcie powyŝej, w przedziale od powierzchni terenu po zdjęciu warstwy humusu do głębokości 0,2 m powyŝej projektowanej rzędnej dna wykopu. wykonywane będą głównie jako skarpowe o nachyleniu skarp 1: 1,5, ale takŝe wykopy pionowe umocnione obudowami pogrąŝanymi, grunt z wykopu naleŝy składować w jego sąsiedztwie Zasypki wykopów ręczne do zasypki moŝna przystąpić po wykonaniu czynności odbiorowych rurociągu i zainwentaryzowaniu geodezyjnym ręcznie wykonywane będą zasypki w strefie do 30 cm powyŝej rur wykonywane będą w zróŝnicowany sposób: dla warstwy do wysokości 30 cm nad rurociągiem, - wymagane jest wykonywanie piaskiem grubo i średnio ziarnistym, a zagęszczanie naleŝy wykonywać lekkimi ubijakami, symetrycznie i równocześnie po obydwu stronach rury dla warstwy powyŝej strefy rury do wierzchu terenu zagęszczanie wykonywać warstwami o grubości do 30 cm, z zastosowaniem sprzętu cięŝkiego. dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to by materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń między rurą, a ścianą wykopu; zasypkę wierzchniej warstwy wykonać ziemią urodzajną. Teren wyrównać i przywrócić do poprzedniego stanu, łącznie z posianiem trawą Zasypki wykopów spycharkami Wykonywane będą warstwy powyŝej zasypki ręcznej w zakresie wykopów skarpowych. Wyszczególnienie robót: przemieszczenie mas ziemnych uprzednio odspojonych i złoŝonych w sąsiedztwie wykopu rozścielenie warstwami o grubości do 30 cm Odwóz nadmiaru gruntu Nadmiar gruntu wynikający z objętości wbudowanych materiałów tj. podsypki, zasypki, rury, elementów betonowych, elementów konstrukcji naleŝy usunąć z terenu robót. Zakres prac: Strona 224

225 ST Sieci międzyobiektowe Załadunek mechaniczny lub ręczny na dowolny środek transportu do przewozu gruntu, odwóz i wyładunek nadmiaru gruntu Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zagospodaruje nadmiar ziemi z wykopów w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach z dnia Rekultywacja terenu robót Zdjęcie warstwy humusu Obejmuje pas wykopu na jego szerokości z poszerzeniem po 0,25 m z kaŝdej strony Wyszczególnienie robót: odspojenie spycharką warstwy ziemi urodzajnej o grubości ok. 15 cm i przemieszczenie jej w miejsce poza pas składowania ziemi z wykopu; ręczne podgarnięcie humusu na odkładzie ; Rozścielenie ziemi urodzajnej Wykonywane będzie w miejscu jej zdjęcia i taką samą warstwą tj. ok. 15 cm; przemieszczenie, rozplantowanie gruntu i wyrównanie terenu wykonywane będzie spycharkami; ostateczne wyprofilowanie terenu naleŝy wykonać ręcznie Umocnienie wykopów pionowe ściany wykopów wymagają pełnego umocnienia ich ścian obudową rozpartą; do umocnienia ścian na odcinkach bezkolizyjnych zaleca się stosowanie szalunków inwentaryzowanych, wielokrotnego uŝytku na odcinkach w strefach występowania kolizji - obudowę wykopu naleŝy wykonać z uŝyciem szalowania z dylami lub bali drewnianych montowanych w układzie poziomym; Zabezpieczenie kolizji Przed przystąpienie do robót wykopowych wykonać naleŝy przekopy kontrolne uzbrojenia podziemnego celem ustalenia rzeczywistej ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej a odsłonięte uzbrojenie naleŝy zabezpieczyć zgodnie z wymogami ich gestorów; Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyŝowaniach z rurociągami naleŝy zabezpieczyć rurami połówkowymi D =110 mm lub D =160 mm z PCV. Długość osłony ~ 3,00 m (końcówki wystające ok. 1,50 m poza oś kabla). Przy skrzyŝowaniu z kablami NN naleŝy stosować przepusty ochronne (osłony rurowe dwudzielne o średnicy D 160). Warunki wykonania skrzyŝowania z kablami eklektycznymi: SkrzyŜowania i zbliŝenia przewodów kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi naleŝy wykonać zgodnie z wymogami PN-E :1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych oraz w zakresie linii gołych zgodnie z normą PN-E :1998. Ponadto, zgodnie z normą PN- 76/E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Przystąpienie do prac związanych z załoŝeniem przepustów moŝe się odbyć po uprzednim odłączeniu kabli spod napięcia. Przepusty winna zakładać pracownicy z uprawnieniami branŝowymi w zakresie występujących rodzajów kabli i napięć. Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na Strona 225

226 ST Sieci międzyobiektowe mapie naleŝy w trybie pilnym zgłosić InŜynierowi. KrzyŜujące się z wykopem przewody rurowe naleŝy obudować skrzynką zbitą z desek i utwierdzonych poza krawędzią wykopu; Wykonanie kładek dla pieszych Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawęŝnikową wysokość 0,15 m; Wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych, przejazdów dla ruchu kołowego oraz stref niebezpiecznych przejścia dla ruchu pieszego oraz przejazdy dla ruchu kołowego naleŝy wygrodzić, zabezpieczyć i oznakować za pomocą znaków drogowych i oświetlenia; wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montaŝowej; 6. Kontrola Jakości 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne, pkt Badania przy odbiorze Zakres badań i odbiorów: - tyczenie tras rurociągów, - odbiór techniczny dna wykopu, - odbiór techniczny podłoŝa pod rurociąg, - odbiór techniczny podpór nadziemnych biogazociągów, - sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów itd., - badania szczelności, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłoŝony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o moŝliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci gazowej. Kolejność prowadzenia prac budowlano-montaŝowych: - wytyczenie geodezyjne osi i punktów załomu rurociągów, - wykonanie i umocnienie wykopów, - ułoŝenie i montaŝ rur oraz armatury i urządzeń w wykopach, - próby szczelności, - geodezyjne pomiary powykonawcze, - zasypka wykopów i zagęszczanie gruntu, - odbiory częściowe, - odbiór końcowy Strona 226

227 ST Sieci międzyobiektowe Całość prac prowadzić zgodnie z: - sieć cieplna - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych'' (wyd. I, czerwiec 2002) - kanalizacja - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych'' (wyd. I, wrzesień 2003 r.) - sieć gazowa, biogazowa - Zarządzenie Dyrektora Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie warunków technicznych projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu. PN-92/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. BN-81/ Gazociągi ułoŝone w ziemi. Wymagania i badania. 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostki obmiarowe są następujące: [m] przewody rurowe wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi [m2] zmiany zagospodarowania terenu [m3] podsypki i obsypki piaskowe, a takŝe podpory Ŝelbetowe pod biogazociągi napowietrzne [kpl.] armatura, studzienki kanalizacyjne, studnie odwodnieniowe, studnie pomiarowe, urządzenia na sieci, ścinanie drzew i karczowanie pni, Nakłady na wykonanie robót towarzyszących i tymczasowych zawarte będą w cenach elementów robót podstawowych. 8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne pkt Zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŝeli wszystkie badania i odbiory z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu zgłosić InŜynierowi do odbioru roboty ulegające zakryciu Odbiór techniczny częściowy sieci gazowej Badania przy odbiorze technicznym częściowym sieci gazowej polegają na: zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŝonego przewodu nie powinno przekraczać ±0,05 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i ±0,02 m dla pozostałych Strona 227

228 ST Sieci międzyobiektowe zbadaniu prawidłowości wykonania spawów i połączeń zgrzewanych. Celem kontroli parametrów zgrzewania przez samego zgrzewacza jak równieŝ przez słuŝby kontrolne, zgrzewacz ma obowiązek zapisywania wszystkich najwaŝniejszych parametrów wpływających na jakość zgrzeiny. Wartości te wpisywane są do protokołu zgrzein. Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiązany do wypełniania jej na bieŝąco, gdy_ protokół jest integralną częścią dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na podstawie dokonanych w nim wpisów. UmoŜliwia to bieŝącą kontrolę prac montaŝowych przez konfrontację oznaczeń zgrzeiny na rurze. InŜynier lub osoba upowaŝniona przez inwestora winna na bieŝąco kontrolować aktualizację_ protokołów zgrzein. Wpisy do protokołu zgrzewania muszą być zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze. zbadaniu materiału ziemnego uŝytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, zbadaniu czyszczenia gazociągu, zbadaniu szczelności przewodu. Wykonawca powinien wykonać badanie szczelności kaŝdego odcinka gazociągu zgodnie z PN-92/M Ponadto kontroli podlegają: badanie wykonania podłoŝa (odchylenie grubości warstwy podłoŝa nie powinno przekraczać ± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoŝa nie powinno przekraczać ± 5 cm), rzędne załoŝonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, szalowanie wykopu, wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niŝ 1 m, w odległości nie większej niŝ 20 m, zabezpieczenie od obciąŝeń ruchu kołowego, odległość od budowli sąsiadującej, zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, rodzaj rur, kształtek i armatury oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, składowanie rur, kształtek i armatury Odbiór techniczny końcowy sieci gazowej Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy. Przy odbiorze gazociągu z polietylenu wymagane są do przedłoŝenia komisji odbiorowej następujące dokumenty: dziennik budowy, wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na zabudowane rury, armaturę, kształtki i inne urządzenia, oświadczenie kierownika budowy: - o zgodności wykonania gazociągu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, - o zgodności uŝytych materiałów i urządzeń do budowy gazociągu z dokumentacją i deklaracjami, ewentualnie certyfikatami oraz załączonymi atestami, - o doprowadzeniu do naleŝytego stanu i porządku terenu budowy, dziennik zgrzewania, Strona 228

229 ST Sieci międzyobiektowe protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek, szkic montaŝowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadającej protokołom zgrzewania, protokoły odbioru izolacji i badań szczelności antykorozyjnych powłok izolacyjnych (dla armatury stalowej), protokół z oczyszczenia gazociągu, protokoły prób szczelności, protokoły ze sprawdzenia prawidłowości działania zamontowanej armatury, zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny projekt wykonawczy gazociągu, geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociągu, protokół z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajętego czasowo pod budowę gazociągu, Odbiór techniczny częściowy sieci preizolowanych Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci cieplnej, a mianowicie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudową ścian wykopów przygotowanie podłoŝa roboty montaŝowe wykonania sieci preizolowanej roboty montaŝowe wykonania studni Ŝelbetowych w celu zamontowania armatury odpowietrzającej i odwadniającej próby szczelności przewodów zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany przez InŜyniera Kontraktu w czasie umoŝliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka sieci z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŝniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. PrzedłoŜone dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice zdawczoodbiorcze Dokumentacja geodezyjna określająca współrzędne stałych punktów odniesienia Dziennik Budowy Dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów Odbiór końcowy sieci preizolowanych Odbiorowi końcowemu podlega: sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), badanie połączeń spawanych i próba hydrauliczna zmontowanych sieci ciepłowniczych Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Strona 229

230 ST Sieci międzyobiektowe Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŝy uznać za dokładne, jeŝeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całej wykonanej sieci ciepłowniczej) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŝy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania sieci i w zaleŝności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, InŜyniera Kontraktu i uŝytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami Odbiór techniczny częściowy i końcowy sieci kanalizacyjnej Odbiór techniczny rurociągu Zakres odbioru częściowego (dla odcinka): sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją projektową, w szczególności pod kątem zabudowanych materiałów, sprawdzenie jakości wykonanych robót ziemnych, w szczególności grubości podsypki, obsypki i zasypki rurociągu, sprawdzenie jakości montaŝu, w szczególności liniowości, spadków, zmian kierunków trasy i połączeń, sprawdzenie zabezpieczeń rurociągu, w szczególności w miejscu występowania przeszkód, przeprowadzenie badań na przenikanie i prób szczelności Zakres odbioru technicznego końcowego: sprawdzenie usunięcia wad i usterek wymienionych w protokołach odbiorów częściowych, sprawdzenie aktualizacji dokumentacji technicznej, sprawdzenie zgodności wykonania studni i elementów połączeń z dokumentacją projektową. Odbiory techniczne częściowe i końcowe powinny być przeprowadzane komisyjnie w obecności Wykonawcy, Inwestora i InŜyniera Kontraktu. Procedura powinna być potwierdzono odpowiednim protokołem. 9. Podstawa Płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne pkt 9. Przewidywaną liczbę jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robót. Przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do robót podstawowych, więc w sieciach międzyobiektowych pomija się specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących, podawanych na rysunkach. Koszty związane z wykonaniem robót podstawowych obejmują roboty towarzyszące i tymczasowe. 10. Przepisy Związane Normy PN-91/M Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Strona 230

231 ST Sieci międzyobiektowe PN-91/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. PN-92/M Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. BN-81/ Gazociągi ułoŝone w ziemi. Wymagania i badania. BN-79/ Sączki węchowe gazociągów ułoŝonych w ziemi. PN-EN Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE) ZN-G-3001:2001 Gazociągi oznakowanie tras gazociągu Wymagania ogólne. ZN-G-3002:2001 Gazociągi Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne Wymagania i badania. ZN-G-3003:2001 Gazociągi Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe Wymagania i badania. ZN-G-3004:2001 Gazociągi Tablice orientacyjne Wymagania i badania. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-EN :2000 Obliczenia statyczne rurociągów ułoŝonych w ziemi w róŝnych warunkach obciąŝeń. Część 1: Wymagania ogólne. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-04452:1974 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-85/B Wymagania grubości izolacji otulin dla rurociągów sieci cieplnych. PN-B Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania PN-M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. PN-B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. PN-B Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-B-10729:1999 Kanalizacja Studzienki Kanalizacyjne. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŝowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych. Strona 231

232 ST Sieci międzyobiektowe PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposaŝenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań. PN-EN :2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. PN-EN :2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. PN-EN :2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco- odpowietrzające. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność. PN-EN :2007 Stale odporne na korozję Część 1 Gatunki stali odpornych na korozję PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. śeliwo sferoidalne. PN-EN :2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję. PN-88/B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. PN 86/B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze PN-89/B Beton zwykły PN-83/C Woda w instalacjach ogrzewania wymagania i badania dotyczące jakości wody PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych. Wymagania PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji grzewczych wodnych. Wymagania PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania PN-92/M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania PN-93/M Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-87/H Armatura i rurociągi. Kołnierze okrągłe płaskie do przyspawania na ciśnienie 0,25 1,6 MPa. Strona 232

233 ST Sieci międzyobiektowe PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-EN :1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŝowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. PN-88/B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. PN 86/B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów Inne przepisy Zarządzenie Dyrektora Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie warunków technicznych projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu. Sieci gazowe polietylenowe projektowanie, budowa, uŝytkowanie SITPNiG Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz z dnia 5 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montaŝowe sieci gazowych (Dz. U : zmiana: Dz. U , Dz. U ). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120 poz z dnia 3 lipca 2003 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z dnia 16 września 2004 r.). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r., poz. 455) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami). Strona 233

234 ST Sieci międzyobiektowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 października 1997 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz z dnia 15 października 2001 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz z dnia 10 lipca 2003 r.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 ze zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyŝowania się lub zbliŝenia (M.P. z 18 września 1997). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40, poz. 470). Wytyczne projektowania, budowy i uŝytkowania sieci gazowych z polietylenu. IGNiG Kraków. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Katalogi preizolowanych sieci cieplnych projektowanie i wykonawstwo Katalog Elementów Sieci Cieplnych Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia r. W sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (Dz. U. Nr 15, poz.92) Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia w sprawie ustalenia wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 39 z , poz.335) Zarządzenie Ministra Przemysłu z w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu. ( M. P. Nr 35 z r.,poz.332) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia w sprawie wykonywania niektórych przepisów o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 44 z dnia r., poz. 351) ze zmianami (Dz. U. Nr 122 z 2000r., poz Strona 234

235 ST Sieci międzyobiektowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.XI.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dz. U. Nr 92 z 1992r., poz.460). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01 października 1993r- Dz. U. Nr 96 poz. 437 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych poz.438- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków Inne dokumenty Warunki, które naleŝy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych zawartymi w następujących częściach branŝowych: tom I - Budownictwo ogólne tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe tom III tom V - Konstrukcje stalowe - Instalacje elektryczne wyd. ARKADY, r., koordynacja opracowania Instytut Techniki Komunalnej Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL, 2003r., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 1. część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/ Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich, zeszyt 400/2004 wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 oraz instrukcjami szczegółowymi dostarczanymi przez producentów i dystrybutorów. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, sierpień 2003r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarządzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia r. znak ZGB-18-3/80. Strona 235

236 ST Sieci międzyobiektowe Instrukcja ramowa BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego (Zarządzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego ZPGaz z dnia r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarządzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia r. znak ZGB-18-3/80. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia r. w sprawie BHP w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzących roboty budowlano-montaŝowe sieci gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia r.). WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, wrzesień 2001r. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, sierpień 2003r. Uwaga! Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji naleŝy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy Strona 236

237 ST Roboty drogowe - podbudowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Strona 237

238 ST Roboty drogowe - podbudowy SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OKREŚLENIA PODSTAWOWE MATERIAŁY KRUSZYWA NA WARSTWĘ PODSYPKOWĄ (ODSĄCZAJĄCĄ I ODCINAJĄCĄ) TŁUCZEŃ KAMIENNY KRUSZYWA NA PODBUDOWĘ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SPRZĘT WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA WYKONANIE WARSTWY PODSYPKOWEJ (ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ) WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO LUB TŁUCZNIA KAMIENNEGO TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH Profilowanie i zagęszczenie podłoża Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH Roboty ziemne Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT Profilowanie i zagęszczanie podłoża Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca) Podbudowa z tłucznia kamiennego Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie OBMIAR ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT JEDNOSTKI OBMIAROWE PRZEJĘCIE ROBÓT WARUNKI OGÓLNE PODSTAWA PŁATNOŚCI USTALENIA OGÓLNE CENA WYKONANIA ROBÓT PRZEPISY ZWIĄZANE Strona 238

239 ST Roboty drogowe - podbudowy 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem podbudów, które będą wykonane w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie nr NPO-2/321/46/08 Kontrakt 14 pn. Modernizacja gospodarki biogazem Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŝy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudów obejmuje: (1) Roboty tymczasowe i prace towarzyszące: a) Roboty ziemne, b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, c) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, d) Dokumentacja powykonawcza. e) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę f) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. g) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. h) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. i) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. j) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. k) Makroniwelacja terenu robót. (2) Roboty zasadnicze: a) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŝa, b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, (3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: a) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. Strona 239

240 ST Roboty drogowe - podbudowy 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00.00, ponadto: - Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. - Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. - Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŝeniami PZJ Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą) Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: a) szczelności, określony zaleŝnością: gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŝa. Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. b) zagęszczalności, określony zaleŝnością: gdzie: U - wskaźnik róŝnoziarnistości, d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PNB dla gatunku 1 i 2. świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. Strona 240

241 ST Roboty drogowe - podbudowy Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione Tłuczeń kamienny Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. Do wykonania podbudowy naleŝy uŝyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla: klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŝy stosować kruszywo gatunku co najmniej Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B powinna leŝeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy poniŝej: Strona 241

242 ST Roboty drogowe - podbudowy 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŝa Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŝa powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŝe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŝa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: Strona 242

243 ST Roboty drogowe - podbudowy równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŝonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŝonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Kruszywo moŝna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Pozostałe materiały moŝna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu Warunki techniczne wykonania robót podstawowych Profilowanie i zagęszczenie podłoŝa Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŝa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŝu nie moŝe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Strona 243

244 ST Roboty drogowe - podbudowy Koryto moŝna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do profilowania podłoŝe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŝa naleŝy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŝliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŝa. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŝa naleŝy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŝa naleŝy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 7. Wskaźnik zagęszczenia naleŝy określać zgodnie z BN-77/ Tablica 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŝa (Is) W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŝe uniemoŝliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŝy oprzeć na metodzie obciąŝeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŝa według BN-64/ Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoŝa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŝa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŝe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŝenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŝe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŝna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoŝa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŝliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłoŝonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŝy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŝy przystąpić do jej zagęszczania. Strona 244

245 ST Roboty drogowe - podbudowy Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŝąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŝ do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie naleŝy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B Wskaźnik zagęszczenia naleŝy określać zgodnie z BN- 77/ W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŝliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŝy oprzeć na metodzie obciąŝeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/ Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŝsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŝy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŝsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŝy zwilŝyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŝeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŝej leŝącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŝa Wykonawcę robót Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Podbudowa powinna być ułoŝona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej (odsączającej lub odcinającej). Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŝy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŝe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŝona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŝsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŝona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŝsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŝy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/ powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŝeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Strona 245

246 ST Roboty drogowe - podbudowy JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŝa Wykonawcę robót Warunki techniczne wykonania robót tymczasowych i towarzyszących Roboty ziemne Roboty ziemne wykonać zgodnie z polską normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - roboty ziemne. Zakres robót ziemnych przy wykonywaniu podbudów pod drogi i place, a takŝe w przypadku przejść projektowanych sieci pod drogami: Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową patrz ST Roboty rozbiórkowe punkt 5.2 [Wykonawca zagospodaruje odpady we własnym zakresie, na własny koszt zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach], Przekopy kontrolne w miejscach przewidywanych skrzyŝowań projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym; Wykop koparką z odwozem na składowisko do głębokości 0,20 m powyŝej docelowej rzędnej dna wykopu, z jednoczesnym ewentualnym umocnieniem wykopu, Wykopy ręczne w rejonach zlokalizowanych kolizji i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia, Dokopanie ręczne (20 cm) do projektowanych rzędnych sieci, Ewentualne uzupełnienie elementów uszkodzonych; Uporządkowanie terenu i przygotowanie pod roboty w zakresie wykonywania podbudów i układania nawierzchni Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót Wytyczenie zakresu robót wykonane będzie przez uprawnionego geodetę w oparciu o plany sytuacyjne [rys. nr 40 i 41, Projekt: Sieci i urządzenia biogazowe-technologia oraz rys. nr 2, Projekt: Przyłącze gazu ziemnego-technologia.] geodeta wytyczy i oznaczy równieŝ wszystkie przewody podziemne kolidujące z trasami wytyczonych sieci zewnętrznych w rejonie przebudowywanych i nowobudowanych nawierzchni, potwierdzenie tego faktu będzie wpis do dziennika budowy z załączeniem szkiców tyczeniowych. Punkty charakterystyczne powinny zostać oznaczone w trwały i widoczny sposób oraz winien być załoŝony ciąg reperów roboczych Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Inwentaryzacja geodezyjna będzie wykonana tylko przez uprawnionego geodetę z wykonanych pomiarów geodeta sporządzi mapę inwentaryzacyjną i dokona czynności rejestracyjnych zgodnych z przepisami prawa geodezyjnego mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej będzie zawierać m.in.: punkty charakterystyczne dróg, placów z domiarami, rzędne, materiały oraz zestawienie XY punktów charakterystycznych; Dokumentacja powykonawcza kierownik budowy po zakończeniu robót w oparciu o dokumentację projektową wykona dokumentację powykonawczą; Strona 246

247 ST Roboty drogowe - podbudowy W dokumentacji powykonawczej zawarte będą informacje o wykonanych rozwiązaniach technicznych i zastosowanych materiałach; rozwiązania zamienne wymagają akceptacji InŜyniera, dopuszcza się wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykonania dokumentacji powykonawczej w formie naniesienia zmian; 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w St Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty Szczegółowe zasady kontroli robót Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŝy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Szerokość koryta i profilowanego podłoŝa naleŝy mierzyć 10 razy na 1 km i nie moŝe ona róŝnić się od szerokości projektowanej o więcej niŝ +10 cm i -5 cm. Nierówności podłuŝne koryta i profilowanego podłoŝa naleŝy mierzyć co 20 m na kaŝdym pasie ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/ Nierówności poprzeczne naleŝy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŝa naleŝy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Ukształtowanie osi w planie naleŝy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie moŝe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŝ ± 5 cm. Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŝa naleŝy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŝ raz na 600 m2. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/ nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania naleŝy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŝ raz na 600 m2 według PN-B Wilgotność gruntu podłoŝa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. Strona 247

248 ST Roboty drogowe - podbudowy Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej ST Podbudowa z tłucznia kamiennego Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej ST. Grubość podbudowy naleŝy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na kaŝdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŝ raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŝ raz na 2000 m2 i nie moŝe się ona róŝnić od grubości projektowanej o więcej niŝ: o dla podbudowy zasadniczej ± 2cm, o dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm. Pomiary nośności podbudowy naleŝy wykonać zgodnie z BN-64/ nie rzadziej niŝ raz na 3000m2. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy poniŝej: Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy naleŝy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy od 2,2. Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w niniejszym punkcie, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŝenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu Strona 248

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 270 530 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. PKT l. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu Murator w miejscowości Baranów ul. Murarska OPIS ROBÓT dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska 1. Podstawowy zakres inwestycji Podstawowy zakres inwestycji polegającej na budowie ulicy Murarskiej na Osiedlu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH NAZWA ZADANIA: WYKONANIE PRAC PRZY GRUPIE CZTERECH FIGUR KAMIENNYCH: MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM, SERCA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy. wymianie pokrycia dachu na budynku Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przy wymianie pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu Inwestor; Urząd Gminy w Lubniu Wykonał :Ewa Solarz 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19 Kody CPV: Grupa: 45300 000 9 Roboty instalacyjne w budynkach Klasa: 45321 000 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE KOD CPV 45111000-8 Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Górki, ul. Kwiatowa Grupa Robót wg CPV 453 i 454 Kategoria 454- Roboty budowlane Opracował: Zatwierdził: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA Załącznik nr 2b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA Z BRUKU BETONOWEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 WYMAGANIA OGÓLNE: KOD CPV - 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Kod CPV : 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Przebudowa budynku w miejscowości Biadacz na dom dziennego pobytu ul. Szeroka 36 dz. nr 690/169 km 1 Inwestor: Gmina Łubniany

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna CPV: 45232300-5 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową ulicy M. Reja i T. Kościuszki w Suwałkach Sporządził: 1.Część ogólna 1.1.Nazwa zadania: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym. Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( WYMAGANIA OGÓLNE )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( WYMAGANIA OGÓLNE ) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( WYMAGANIA OGÓLNE ) wykonania i odbioru robót budowlanych Kod CPV 45.23.32.22-1 Kod CPV 45.23.32.00-1 NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budowa chodników na działkach nr 382,367,366,365,364

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe materiały do wykonania robót: rura dwudzielna grubościenna fi 160 rura kablowa fi 100 (fi 110) studnie kablowe SKR-2

Podstawowe materiały do wykonania robót: rura dwudzielna grubościenna fi 160 rura kablowa fi 100 (fi 110) studnie kablowe SKR-2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania p.n. Przebudowa oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody. na Osiedlu Wojskowym w Kłaju

PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody. na Osiedlu Wojskowym w Kłaju PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody na Osiedlu Wojskowym w Kłaju SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) WYMAGANIA OGÓLNE ST-01.00 ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki Adres: Kłodzko ul. Noworudzka i Kościuszki Inwestor: Gmina Miejska Kłodzko 57-300

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo