PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWOPRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWOPRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE"

Transkrypt

1 PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWOPRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE CYPR, Nikozja, 2005

2 Przedmowa, podziękowania i zastrzeżenia Przedmowa Celem tej części pakietu edukacyjnego jest: Umożliwienie młodym rolnikom rozpoznania zagrożeń i niebezpieczeństw, z którymi spotykają się każdego dnia podczas pracy w gospodarstwie rolnym, Przekazanie wiedzy, w jaki sposób można zmniejszać lub wyeliminować te zagrożenia i niebezpieczeństwa, Zachęcenie młodych rolników do profesjonalnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem w gospodarstwie rolnym. Możesz wykorzystać dostarczone informacje do stawiania właściwych pytań i otrzymywania sensownych odpowiedzi od miejscowych ekspertów i tych organów władzy w twoim kraju, które zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W niniejszym poradniku nie znajdziesz informacji w jaki sposób pracować w gospodarstwie. To jest to co czego sam musisz się nauczyć. Ale pomożemy Tobie zauważyć i zapobiec możliwym wypadkom przy pracy oraz długoterminowym zagrożeniom zdrowia. Pomożemy również zaplanować codzienne pracę i życie w gospodarstwie w taki sposób, aby ich uniknąć. Podziękowania Materiały zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane na podstawie ogólnie dostępnych informacji kierowanych do rolników i zawartych na stronach internetowych następujących organizacji: The Health and Safety Executive (Komitet Wykonawczy d/s Zdrowia i Bezpieczeństwa HSE), Wielka Brytania (http://www.hse.gov.uk) The Health and Safety Laboratories (laboratoria HSE) w Wielkiej Brytanii (http://www.hsl.gov.uk) WorkSafe (Bezpieczna Praca) Zach. Australia, (http://www.saftekinc.com/worksafe), strona opracowana przez Safetek Inc of Australia (http://www.saftekinc.com). The International Labour Organisation (Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO) zrzeszająca członków związków zawodowych reprezentujących pracowników rolnych na całym świecie. Informacje zawarte w niniejszym pakiecie uzyskano z: (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/agriculture/intro.htm). Skorzystano również z pewnej liczby informacji zawartych na innych stronach internetowych. Wszędzie tam gdzie wykorzystano fragmenty stron internetowych, podano o tym informacje oraz adresy internetowe stron, które je zawierają. Informacje zawarte w tej części pakietu edukacyjnego nie wyczerpują wszystkich zagadnień dostępnych na wymienionych stronach internetowych. Z drugiej strony dużo wiadomości zawartych w niniejszym przewodniku zostało rozbudowanych lub powstało z połączenia różnych informacji zawartych na poszczególnych stronach internetowych. Informacja o adresach stron internetowych (zawierających oryginalne wiadomości), oraz wykaz pozycji książkowych, prospektów i czasopism (które można kupić lub otrzymać bezpłatnie) została przedstawiona w ostatnim rozdziale (bibliografia) niniejszej części pakietu edukacyjnego oraz na dołączonej płycie CD. 1

3 Zastrzeżenia Informacje zawarte w niniejszej części pakietu edukacyjnego zostały opracowane na podstawie materiałów zawartych w uznanych i wiarygodnych źródłach międzynarodowych i obejmują kluczowe problemy zdrowia i bezpieczeństwa rolników, ich rodzin oraz pracowników rolnych. Opracowując niniejsza część pakietu edukacyjnego podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby informacje w nim zawarte były prawdziwe, nie możemy jednak gwarantować, że tak jest. Należy również zauważyć, że jakkolwiek przedstawione materiały są z pewnością zgodne z obecną międzynarodową najlepszą dostępną praktyką, nie możemy zagwarantować, że przedstawione informacje będą możliwe do wykorzystania w warunkach uregulowań prawnych w twoim kraju. Niektóre z przedstawionych metod postępowania mogą też być niewłaściwe dla twojego położenia geograficznego. Z tego powodu opracowujący Pakiet edukacyjny dla młodych rolników nie będą zgadzać się na żadne płatności za straty lub uszkodzenia wynikłe z zastosowania podanych informacji w warunkach twojego gospodarstwa rolnego. Informacje dostarczone zostały na zasadzie ich wykorzystania na własne ryzyko. 2

4 Spis treści * * * * * Przedmowa, podziękowania i zastrzeżenia... 1 Spis treści... 3 Słownik... 5 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE... 8 A. Kontekst... 8 B. Wypadki w gospodarstwach... 9 C. Zagrożenie zdrowia... 9 D. Nie potrafisz zachować nadmiernej ostrożności...10 E. Zapewnij na fermie bezpieczeństwo dzieciom...13 F. Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa...13 G. Twój prawny obowiązek...16 H. Codzienne zagrożenia w gospodarstwie i ich długoterminowe skutki dla zdrowia...19 I. W jaki sposób spełnić te wszystkie wymagania?...24 CZEŚĆ II. WYBÓR WYPOSAŻENIA I MASZYN...26 A. Zasady ogólne...26 B. Eksploatacja ciągnika...26 C. Użytkowanie wózków motocyklowych (traktorków)...28 D. Przeglądy i naprawy ciągników...30 E. Osłony części maszyn w ruchu...32 F. Bezpieczeństwo w warsztacie...33 G. Bezpieczne korzystanie z prądu elektrycznego...35 H. Bezpieczeństwo przy spawaniu i innych pokrewnych pracach naprawczych...37 CZĘŚĆ III. WYBÓR STRATEGII OCHRONY CHEMICZNEJ ROŚLIN...40 A. Informacje podstawowe...40 B. Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie i usuwanie...40 C. Bezpieczne użycie substancji chemicznych na fermie: oprysk pestycydami...42 CZĘŚĆ IV. WYBÓR STRATEGI UTRZYMYWANIA I LECZENIA ZWIERZĄT...45 A. Wstęp...45 B. Ogólna strategia zapewnienia bezpieczeństwa na fermach bydła mlecznego...47 C. Ogólne kryteria bezpiecznego załadunku bydła...48 D. Ogólne kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze owiec...50 E. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas strzyżenia owiec...52 F. Ogólne kryteria bezpieczeństwa dla koni wierzchowych...54 G. Ogólne kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze trzody chlewnej...55 H. Ogólne zasady unikania zagrożenia chorobami odzwierzęcymi...57 I. Bezpieczne stosowanie lekarstw oraz środków do odrobaczywiania dla zwierząt

5 CZĘŚĆ V. NAWOŻENIE I UPRAWA GLEBY...64 A. Podstawowe zasady...64 B. Wytyczne obowiązujące w Wielkiej Brytanii dotyczące zarządzania nawozami naturalnymi w gospodarstwie rolnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności...64 C. Bezpieczne przechowywanie i stosowanie bezwodnego amoniaku...69 D. Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry amonowej...71 CZĘŚĆ VI. UNIKANIE WYPADKÓW I ZAGROŻEŃ PODCZAS CODZIENNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM...79 A. Kontekst...79 B. Rak skóry...79 C. Stres cieplny...81 D. Unikanie wypadków przez dzieci...82 E. Unikanie wypadków podczas ręcznego podnoszenia i przeładunku..84 F. Skutki długotrwałego oddziaływania hałasu w gospodarstwie...86 G. Bezpieczna praca przy silosach...87 H. Niebezpieczeństwo przy pracach z belami siana...89 I. Ochrona osobista podczas walki z pożarem...91 J. Skutki długotrwałej wibracji całego ciała...93 K. Napowietrzne linie energetyczne...95 Wybrane pozycje bibliograficzne i strony internetowe

6 Słownik Absorpcja przenikanie ciał stałych do płynów przez naczynia włoskowate, na drodze osmozy, w procesie rozpuszczania lub reakcji chemicznej. Związki chemiczne są silnie absorbowane przez krew w miejscu przecięcia skóry lub przez oczy. Awaryjne rozlanie/rozsypanie (ang. Emergency Spills) - przypadkowe rozsypanie/rozlanie substancji chemicznej powodujące natychmiastowe zagrożenie personelu i/lub środowiska. W tej sytuacji opuść szybko miejsce zdarzenia i wezwij pomoc. Za usunięcie skutków rozsypania/rozlania substancji chemicznej jest odpowiedzialny specjalnie wyszkolony i wyposażony personel. Czynnik uczulający - substancja chemiczna, która w konkretnych dawkach po powtórzonej ekspozycji powoduje rozwój reakcji alergicznych u ludzi i zwierząt. Czynniki rakotwórcze (kancerogeny) wszystkie substancje które przyczyniają się do wzrostu nowotworu w żywych tkankach, albo te które są znane jako wywołujące raka ludzi lub zwierząt, lub doświadczalnie zbadane czynniki rakotwórcze wywołujące nowotwory zwierząt w warunkach laboratoryjnych. Duszność - krótki oddech, oddychanie z trudnością. DWA - Time Weighted Average - koncentracja jakiegoś czynnika szkodliwego odniesiona do 8-mio godzinnego dnia pracy (40 godzin / tydzień) na który pracownik może być wystawiony bez szkodliwego wpływu na jego zdrowie. EPA (The Environmental Protection Agency) Agencja Ochrony Środowiska kontroluje i wprowadza w życie przepisy ochrony środowiska. Higiena - dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu, i wprowadzania czynników dodatnich. IDLH - (Immediately Dangerous to Life and Health). Bezpośrednio niebezpieczna dla życia i zdrowia - maksymalne stężenie substancji występujące w przedziale czasu o długości do 30 minut nie powoduje objawów jakiś uszkodzeń i nieodwracalnych skutków zdrowotnych. Kwas związek organiczny lub nieorganiczny o ph <7. Żrące działanie kwasu powoduje zniszczenie tkanki ludzkiej. Łatwopalność - łatwość z jaką ciecz, ciało stałe lub gaz zapali się, albo samorzutnie albo na skutek działania iskry lub otwartego płomienia. Materiał wybuchowy - substancja chemiczna, która powoduje nagły, prawie natychmiastowy wzrost ciśnienia gazu i ciepła, gdy została poddana gwałtownemu wstrząsowi, ciśnieniu lub wysokiej temperaturze. Mutageny - związki chemiczne, które wywołują mutacje DNA i żywych komórek. Przyp.tłum. (http://pl.wikipedia.org/wiki/higiena 5

7 Narkoza - otępienie albo nieprzytomność spowodowana podaniem substancji chemicznej. Niebezpieczny związek chemiczny - substancja chemiczna, dla której statystycznie istotny materiał dowodowy oparty na co najmniej jednym badaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami naukowymi, wskazuje, że wystąpił ostry lub przewlekły stan chorobowy u pracowników poddanych jej oddziaływaniu. Termin "zagrożenie zdrowia" obejmuje związki chemiczne, które są rakotwórcze, toksyczne, wysoko toksyczne odczynniki chemiczne, toksyny, środki drażniące, substancje żrące, środki uczulające, trucizny wątrobowe, neurotoksyny, środki które oddziaływają na system krwiotwórczy oraz środki które uszkadzają płuca, skórę, oczy lub śluzówkę. NIOSH (ang. National Institute of Occupational Safety and Health) Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia. Wydzielona część Centrum Kontroli Chorób Publicznej Służby Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Służby Człowiekowi. NIOSH prowadzi badanie i prace wdrożeniowe w zakresie bhp oraz promuje szkolenia z tego zakresu. Odpadki chorobotwórcze - odpadki, które mogą wywoływać choroby. Odpadki traktowane jako chorobotwórcze zawierają wirusy lub inne patogenne organizmy dostatecznie złośliwe i w odpowiedniej ilości, żeby ich oddziaływanie mogło spowodować wystąpienie choroby zakaźnej. Odpady biologiczne materiały zbyteczne które są biologicznymi próbkami lub otoczeniem (jak zainfekowany organizm lub niezabezpieczone laboratorium), stwarzające zagrożenie dla człowieka i jego środowiska. Definicja ta zawiera w sobie wszystkie materiały, które mogą spowodować chorobę człowieka i nie są sklasyfikowane jako kontrolowane odpady przemysłowe. OSHA (ang. Occupational Safety and Health Administration) - jednostka administracj i państwowej w Wielkiej Brytanii, której powierzono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobiste wyposażenie ochronne wyposażenie lub odzież noszona przez pracowników w celu zabezpieczenia ich przed zagrożeniami w środowisku pracy, np. respirator, rękawice i okulary ochronne. Plan higieny chemicznej - program napisany i wprowadzony do stosowania przez pracodawcę, zawierający procedury, opis wyposażenia, osobistego wyposażenia ochronnego i opis wykonywanych prac, mający na celu zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniem utraty zdrowia przez oddziaływanie używanych na poszczególnych stanowiskach pracy niebezpiecznych substancji chemicznych. Plan ten w języku angielskim dostępny jest w internecie pod adresem: Reaktywność chemiczna zdolność materiału do przemiany chemicznej, skutkującej zagrożeniem wybuchem lub uwolnieniem trujących gazów. REL (Recommended Level Exposure) - Zalecany poziom ekspozycji. Wytyczne publikowane przez NIOSH. Substancja żrąca - substancja chemiczna, która powoduje widoczne zniszczenie, albo nieodwracalne zmiany w żywej tkance, przez jej oddziaływanie w miejscu kontaktu. Substancje drażniące - związki chemiczne, które po absorpcji, inhalacji (wdychaniu) lub spożyciu powodują zapalenie tkanek lub bolesność 6

8 Temperatura wrzenia temperatura przy której ciśnienie pary cieczy jest równe ciśnieniu otaczającego powietrza atmosferycznego i przy której ciecz gwałtownie zamienia się w parę. Łatwopalne ciecze posiadające niskie temperatury wrzenia są traktowane jako stwarzające zagrożenie pożarowe. Teratogen - czynnik lub substancja chemiczna, która może spowodować fizyczne wady w rozwijającym się embrionie albo płodzie, gdy kobieta w ciąży wystawiona jest na jego działanie. Trucizna - każda substancja stosowana w małych dawkach, szkodliwa dla żywych tkanek. Utleniacz - substancja chemiczna, która inicjuje albo przyczynia się do zapłonu w materiałach, przez co wywołuje ogień. Wysoce toksyczny odnosi się szkodliwego wpływu jaki wywiera krótka, jednorazowa ekspozycja na substancję toksyczną. Występuje on w stosunkowo krótkim czasie. Ekspozycja jest określona w sekundach, minutach lub godzinach w zależności od absorpcji substancji toksycznej przez drogi oddechowe lub skórę. Zagrożenia materialne - gazy sprężone, materiały wybuchowe, łatwopalne, utleniacze, substancje niestabilne lub reagujące z wodą. Zagrożenie - możliwość, że ekspozycja na jakiś czynnik może spowodować wypadek, gdy czynnik ten jest wykorzystywany poza ustalonym stanem. Zagrożenie oddechowe - spowodowane szczególną koncentracją zanieczyszczenia gazowego przedostającego się do ciała przez układ oddechowy i powodującego jakąś dysfunkcję organizmu. Zasady związki chemiczne o ph>7. Zasady albo inaczej substancje kaustyczne mogą wywierać efekt żrący na tkanki ludzkie. Zatrucie chroniczne utrata zdrowia w wyniku powtarzającej się lub długotrwałej ekspozycji człowieka na materiały toksyczne. Związek organiczny - każdy związek chemiczny zawierający węgiel. 7

9 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE A. Kontekst Powszechnie wiadomo, że praca w gospodarstwie rolnym jest niebezpieczna. Rolnicy są zagrożeni chorobami zawodowymi takimi jak pylica płuc, artretyzm, utrata słuchu i nowotwór skóry. Są również narażeni na wypadki związane z niewłaściwym użyciem substancji chemicznych i niewłaściwą obsługą maszyn. Ryzyko to przypisane jest również do rodziny rolnika, jego sąsiadów a w niektórych przypadkach, do innych ludzi przebywających w okolicy w celach rekreacyjnych. Na przykład, w Wielkiej Brytanii i Irlandii rolnictwo jest traktowane jako rodzaj zajęcia które ma jedną z najgorszych reputacji odnośnie relatywnej ilości wypadków i zgonów. Według statystyk za rok 2001/2002 w Wielkiej Brytanii liczba wypadków śmiertelnych wynosiła 9 na 100 tys. ludzi zatrudnionych w rolnictwie, a w dziesięcioleciu zarejestrowano 497 wypadków śmiertelnych. Inaczej ujmując, 50 ludzi w roku, albo jedna osoba na tydzień traci życie w wypadkach związanych z pracą lub pobytem na terenie gospodarstwa rolnego. Przy czym zgony spowodowane wypadkami związanymi z obsługą maszyn stanowią prawie połowę z tej liczby. Rolnicy ciągle podejmują ryzykowne działania. I tak np. 11 czerwca 2001 roku farmer w hrabstwie Clare w Irlandii, został oskarżony o niewłaściwe zabezpieczenie wałka odbioru mocy (WOM) w swoim ciągniku. W poprzednim roku w Irlandii, w wyniku urazów z nieosłoniętym wałkiem odbioru mocy, zginęło 16 ludzi. Rolnikowi jest trudno wyobrazić sobie, że wieś stała się atrakcyjna dla ludzi z miasta, którzy nie znają zagrożeń występujące na fermie. Przybysze ci są często nieświadomi faktu, że uprawy są opryskane, a zachowania zwierząt gospodarskich mogą być dla nich niebezpieczne. Turyści rozbijający namioty albo nocujący w przyczepach campingowych na terenach wiejskich mogą być narażeni na kontakt z bakteriami E-coli 0157:H7, które występują na powierzchni ziemi zabrudzonej ochodami zwierząt. Teren gospodarstwa rolnego jest zawsze atrakcyjny dla dzieci, które podczas przebywania na jego obszarze nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Trzeba sobie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań głupców, ale możemy dużo zrobić, aby ochronić siebie od wypadków mogących występować w naszym gospodarstwie oraz uprzedzić osoby przebywające na naszym terenie o istniejących zagrożeniach. W następnych rozdziałach naszego poradnika adresowanego przede wszystkim do młodych rolników przedstawimy praktyczne wskazówki i porady oraz niezbędne informacje techniczne konieczne dla uczynienia naszego gospodarstwa bezpiecznym. 8

10 B. Wypadki w gospodarstwach Wcześniej wspomnieliśmy o statystyce wypadków śmiertelnych w gospodarstwach rolnych w Wielkiej Brytanii*. Z pośród 497 śmiertelnych wypadków w ciągu 10 lat, ich ofiarami padło: 173 robotników rolnych, 253 rolników pracujących we własnych gospodarstwach, 71 osób nie związanych z pracą w gospodarstwie. Przerażającym jest, że 49 śmiertelnych wypadków dotyczyło dzieci w wieku poniżej 16 lat. Zgony występowały w następstwie wypadków związanych z : środkami transportu (wywrócenie pojazdu, wypadniecie ludzi z pojazdu) 33% upadkiem z wysokości (praca na dachu itp.) 18% uderzeniem przez spadający obiekt (belka, drzewo, gałąź itp.) 14% kontaktem z poruszającą się maszyną lub niezabezpieczoną częścią maszyny 10% kontaktem ze zwierzętami 8% porażeniem prądem elektrycznym 7%. C. Zagrożenie zdrowia Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia rolnika w długim okresie czasu stanowi kontakt z pestycydami i aerozolami powstającymi podczas oprysków. Ryzyko utraty zdrowia w dłuższym okresie czasu występuję również na skutek: wdychania pyłu pochodzenia roślinnego i mineralnego (pylica płuc) wdychania toksycznych gazów, które mogą być przyczyną stałych problemów ze zdrowiem lub nagłej śmierci. Toksyczne gazy w gospodarstwie wytwarzane są podczas fermentacji odchodów i przechowywania plonów. * Przyp. tłum. W Polsce, przyczyny śmiertelnych wypadków w rolnictwie przedstawiono w poniższej tabeli (z opracowania KRUS z kwietnia 2005 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników... dostępnego na stronie internetowej 9

11 Wdychanie tych gazów może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem płuc i przewlekłymi problemami z oddychaniem. Badania naukowe wykazały zwiększoną zapadalność na raka skóry tych rolników, którzy pracują podczas słonecznej pogody bez odzieży ochronnej lub nie używają, tam gdzie to możliwe, daszków przeciwsłonecznych. Badania naukowe wykazały, że praca w gospodarstwie pociąga za sobą kontuzje stawów i wiązadeł. Te uszkodzenia wytwarzają u rolnika skłonność do zapalenia stawów (artretyzm), co może prowadzić do zmniejszenia ich ruchliwość podczas wykonywania prac. Grupa zawodowa rolników, w miarę upływu lat, charakteryzują się większą utratą słuchu niż przedstawiciele innych zawodów. Utrata słuchu jest powszechna u tych rolników, którzy narażeni są na głośny i ciągły hałas pochodzący od niewłaściwie utrzymanych maszyn i sprzętu oraz u tych, którzy nie stosują odpowiednich ochronników słuchu. Rolnicy prowadzący chów zwierząt w budynkach inwentarskich często cierpią na chorobę nazwaną Syndromem Toksycznego Organicznego Kurzu. Te dolegliwości są wywołane przez toksyny i kurz występujący w budynkach inwentarskich. Pestycydy stosowane w rolnictwie i bezwodny amoniak należą do substancji chemicznych, które mogą powodować ostre lub chroniczne problemy zdrowotne. Wielu rolników zaniedbuje stosowania osobistego wyposażenia ochronnego podczas manipulowania chemikaliami. E coli 0157 jest szczególną bakterią, która występuje w jelitach takich zwierząt jak bydło, owce, jelenie, kozły i dzikie ptaki. Toksyny, które ona wytwarza powodują u ludzi poważne skutki zdrowotne nie tylko w postaci biegunki, ale również uszkodzenie nerek, a nawet zgon. D. Nie potrafisz zachować nadmiernej ostrożności Wyobrażenia ludzi mieszkających w mieście o pracy rolnika jest często takie, że jest to zdrowe zajęcie, wykonywane na świeżym powietrzu daleko od zaludnionych i zanieczyszczonych miast, zapewniające zdrową dawkę ruchu. W jakimś sensie jest to prawda. Na przykład statystyki umieralności w Stanach Zjednoczonych wskazują, że dla farmerów wskaźnik umieralności na zawał serca i raka jest niższy w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. Jednakże, praca w gospodarstwie rolnym jest połączona z innymi problemami zdrowotnymi. Przegląd różnych zagrożeń zdrowotnych jest przedstawiony dalszych częściach niniejszego opracowania. Przy okazji zasygnalizujmy, jak ważnym jest zachowanie ostrożności podczas wykonywania rutynowych czynności w gospodarstwie i myślenie o następstwach wykonywanej czynności. Przykładowo, gdy przeprowadzasz opryski pestycydami musisz pamiętać, że jest wysoce prawdopodobne pozostanie resztek pestycydów w opryskiwaczu. Bez solidnego oczyszczenia opryskiwacza po pracy, ten kto później będzie go używał, będzie nieświadomie narażony na skutki oddziaływania resztek pestycydów. Tak więc najbardziej narażony będzie późniejszy użytkownik opryskiwacza, możesz Ty nim być lub Twoja rodzina, lub pracownik dokonujący jego przeglądu lub naprawy. Ostatnio w Wielkiej Brytanii rządowy Komitet Wykonawczy d/s Zdrowia i Bezpieczeństwa zdecydował się na określenie rzeczywistego zagrożenia dla pracowników poprzez ocenienie ilości pozostałości pestycydów w typowych urządzeniach będących na wyposażeniu farm. Współpracujące laboratoria badawcze wykonały odpowiednie badania dla zwykle stosowa- 10

12 nych pestycydów i różnych rodzajów opryskiwaczy. Określenie ilości pozostałości powiązano ze sposobem opryskiwania oraz ze stosowanym sposobem czyszczenia opryskiwacza. Początkowe badania przeprowadzone w 250 fermach pozwoliły na określenie typów stosowanych opryskiwaczy oraz rodzajów stosowanych pestycydów. W następnym etapie badań czternastu właścicieli ferm wyraziło zgodę na przeprowadzenie badań polowych, po dwa na każdą fermę. Badania te przeprowadzono w głównych okresach oprysku w roku, tzn. późną wiosną i jesienią/zimą. Pobierano próbki rozpylonej cieczy z takich miejsc jak dysze i belka opryskiwacza, zbiornik pestycydów oraz z innych miejsc na ciągniku, w tym z przedniej szyby i drzwi. Łącznie z 7 miejsc podczas każdych badań. Dodatkowo z bawełnianych rękawiczek noszonych przez rolnika. Podczas wykonywania typowych czynności takich jak wchodzenie/wychodzenie z kabiny ciągnika, jazda, montowanie wyposażenia, wymiana filtra oleju na rękawiczkach tych gromadziły się zanieczyszczenia, co pozwoliło określić narażenie rolnika na pestycydy. Każdą zebraną próbkę badano na obecność 13 najbardziej popularnych pestycydów. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że resztki pestycydów na wyposażeniu wykorzystywanym do oprysków mają znaczenie dla zdrowia. Stwierdzono przy tym, że gospodarstwa na terenie których wykonywano badania nie były prowadzone przez złych rolników. Wszyscy oni czyścili wyposażenie używane do oprysków. Nie mniej jednak, każdy pracownik który obsługiwał podczas badań urządzenia do oprysków, jeżeli posiałby w tym czasie otwartą ranę lub skaleczenie, mógł wchłonąć niebezpieczną dawkę chemikaliów, nie zdając sobie z tego sprawy. Zawodowe narażenie na niebezpieczną substancję przenoszoną drogą powietrzną jest zwykle rozpatrywane w kategoriach wdychania. Generalnie, dopuszczalna dawka takiej substancji chemicznej odnosi się do ilości danego związku, który może człowiek wdychać bez szkodliwych następstw. Nie mniej jednak, obecnie powszechnie przyjmuje się, że niektóre toksyczne substancje mogą przedostawać się do ciała człowieka również przez skórę, zwiększając szkodliwy efekt oddziaływania danego związku na człowieka (chociaż właściwość przenikania przez skórę jest bardzo różna dla różnych substancji chemicznych ). W Wielkiej Brytanii, Komitet Wykonawczy d/s Zdrowia i Bezpieczeństwa przeprowadził badania mające na celu określenie stopnia pochłaniania przez skórę oparów wielu substancji różniących się parametrami fizyczno-chemicznymi. Badania były przeprowadzone na małej grupie ochotników w pomieszczeniu o kontrolowanym składzie powietrza zawierającym 4 związki chemiczne o których wiadomo, że przenikają przez skórę człowieka (toluen, ksylen, 1 - metoksy-2 - propanol i 2 butanon). Są to składniki aktywne zawarte w szerokiej gamie produktów używanych w rolnictwie, gospodarstwie rolnym i przy konserwacji/remontach maszyn. Pochłanianie par tych substancji chemicznych przez ciało człowieka było oceniane poprzez kontrolowanie poziomu związków chemicznych wydalanych przez człowieka w procesie usuwania toksyn. Ochotnicy byli ubrani w koszulki z krótkim rękawem i dżinsy a oddychali czystym powietrzem poprzez maski. Przebywali w pomieszczeniu skażonym parami związków chemicznych przez 4 godziny, w ciągu których ich ciało wchłonęło przypuszczalną dopuszczalną dawkę tych związków. Przeprowadzone badania wykazały, że dla niektórych związków chemicznych ich pary pochłaniane przez skórę mogą znacząco podnieść stężenie substancji toksycznych w ciele człowieka. Dalsze badania przeprowadzone przy wykorzystaniu rozpuszczalnika - 2-butoxyethanolu wykazały, że jeżeli temperatura i wilgotność powietrza zwiększa się, przenikanie jego przez skórę jest znacząco silniejsze (a więc, jeżeli pracujesz ciężko w upale to zwiększasz swoje zagrożenie!). Jest ważne również uświadomienie 11

13 sobie, że noszenie kombinezonu powoduje tylko małą różnicę w pochłanianiu par tego rozpuszczalnika. Nie znaczy to jednak, że używanie produktów zawierających wymienione wyżej związki chemiczne nie jest bezpieczne. Tylko twoje ciało potrzebuje czasu do wyzdrowienia i wypłukania wszystkich wchłoniętych substancji toksycznych. Jest bardzo ważne, aby pracować w wentylowanym pomieszczeniu i stosować wyposażenie zabezpieczające oraz stosować się do zaleceń zawartych w ulotkach informacyjnych i instrukcjach dostarczanych przez sprzedawcę Najwięcej wypadków w gospodarstwie rolnym i związanych z nimi kontuzji i zranień powstaje wówczas, gdy ludzie nie postępują z właściwą ostrożnością. Spieszą się, nie sięgają po właściwe narzędzia i wyposażenie lub zbyt ufają sobie i myślą, że nie muszą nosić właściwej odzieży ochronnej. W poniższej tabeli przedstawiono przykłady typowych wypadków na fermach na Cyprze kraju nowo przyjętym wraz z Polską do Unii Europejskiej. Wszystkich tych wypadków można było uniknąć! Wydarzenie / Wypadek opis Wywrotka ciągnika podczas zjazdu ze stoku Upadek pracownika z poruszającej się maszyny Upadek z wysokości Upadek z drabiny. Uszkodzenie ręki przez pas napędowy w ruchu Przyczyna Prawdopodobne skutki Co należy robić Czego nie wolno robić Awaria hamulców lub hamulce użyte w niewłaściwy sposób Niewłaściwa pozycja na maszynie Niewłaściwe wykorzystanie maszyny Niewystarczające zabezpieczenie przewidziane przez przepisy, gdy praca odbywa się na wysokości ponad 2 m - Niewłaściwe zabezpieczenie drabiny. - Uszkodzona drabina w użytkowaniu. Nieodpowiednia osłona przekładni napędowej Farmer może ulec kontuzji lub zabić cię podczas wywrotki ciągnika. Zranienie Kontuzja, zranienie ciała. Kontuzja, zranienie ciała Kontuzja, zranienie ciała - Prowadź ciągnik uważnie - Sprawdź stan techniczny ciągnika przed jazdą (w tym np.poziom płynu hamulcowego Przewóz osoby zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnij wszelkie środki ostrożności będące w dyspozycji Zapewnij właściwe posadowienie i umocowanie drabiny Zapewnij dobre zabezpieczenie części maszyn w ruchu i odpowiednią odzież Nie kieruj ciągnikiem z dodatkowym, niepotrzebnym ładunkiem na niebezpiecznym podłożu Przewóz pasażera bez odpowiedniego siedziska i zapewnienia bezpieczeństwa jest zabroniony Praca na wysokości bez środków zabezpieczający ch jest zabroniona. Nie używaj drabiny źle posadowionej i umocowanej. Praca z urządzeniami w ruchu nie posiadającymi odpowiednich zabezpieczeń jest niedopuszczalna 12

14 Eksplozja akumulatora. Wadliwa instalacja elektryczna. Uszkodzenie oczu. Obchodź się z akumulatorem ostrożnie Ukąszenie przez węża Niewłaściwe obuwie ochronne Uszkodzenie ciała Ogień wypalanie traw, ścierniska Niekontrolowany ogień. Nie wypalaj pól. E. Zapewnij na fermie bezpieczeństwo dzieciom W Europie obserwuje się wzrost troski o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodym ludziom na fermie. Gospodarstwo rolne jest obszarem, dla którego zagrożenia muszą być rozpatrywane osobno, ponieważ wiele wypadków dotyczy osób spoza gospodarstwa, w tym osób przyjezdnych. I tak na przykład w Wielkiej Brytanii podejmuje się od wielu lat działania adresowane do dzieci poprzez zapoznawanie ich z zagrożeniami występującymi na wsi. Dostępne są książki i kasety wideo, które można zamawiać przez internet. Organizowane są również specjalne szkolenia dla dzieci. Więcej o problemie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom znajdziesz w internecie na stronie : F. Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa Bezpieczeństwo na fermie można najlepiej zapewnić poprzez przyjęcie przez pracowników roli zarządzających bezpieczeństwem i zdrowiem. Długoletnie doświadczenia wskazują, że dobre zarządzanie bezpieczeństwem prowadzi do wzrostu produktywności gospodarstwa rolnego. Przez realizację dobrego programu zarządzania bezpieczeństwem możesz uniknąć nie tylko kontuzji i zranień, ale niezaplanowanych zdarzeń, które są kosztowne, zabierają mnóstwo czasu i powodują stres. Takie podejście do zagadnienia bezpieczeństwa ma duże znaczenie ekonomiczne. Jak zacząć? W celu oceny zarządzania bezpieczeństwem w twoim gospodarstwie rolnym, sprawdź czy dysponujesz: spisem typowych zagrożeń związanych z: uprawami, obsługą maszyn i urządzeń, stosowaniem nawozów i chemikaliów oraz wykonywaną na fermie pracą, systemem rejestracji wypadków(kontuzji, zranień), systemem rejestracji wypadków, których konsekwencji uniknąłeś o mały włos oraz systemem identyfikacji zagrożeń, z którymi się spotkałeś, w związku z wykonywana pracą, instrukcjami bezpieczeństwa prac w gospodarstwie rolnym, systemem szkolenia i nadzoru dla nowych i młodych pracowników, odzieżą i wyposażeniem ochronnym, systemem szkoleń praktycznych przy wprowadzeniu do gospodarstwa nowego wyposażenia lub nowej produkcji, systemem wymiany doświadczeń na temat bezpieczeństwa pracy pomiędzy pracodawcą, dostawcami sprzętu i pracownikami łatwo dostępnymi informacjami na temat bezpieczeństwa związanego z urządzeniami mechanicznymi, innego wyposażenia fermy oraz substancjami niebezpiecznymi, przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i zdrowia. Przyp.tłum: w języku angielskim 13

15 Jak kontynuować? Nakreśl plan zarządzania bezpieczeństwem pracy na fermie obejmujący punkty wymienione wyżej. Sporządź ten plan w formie pisemnej i umieść go w teczce lub segregatorze, w którym przechowujesz inne dokumenty związane z bezpieczeństwem urządzeń mechanicznych, wyposażenia i chemikaliów. Dyskutuj o nim z innymi podczas wykonywania różnych czynności w gospodarstwie i spróbuj zaszczepić innym zainteresowanie ich bezpieczeństwem. Bądź pewien, że twój plan poprzez ciągłą dyskusję z innymi spowoduje powstanie systemu identyfikacji ryzyka, oszacowania i kontroli niebezpieczeństwa Bądź pewien, że po tych dyskusjach pracownicy i inne osoby w gospodarstwie będą przyjaźnie ustosunkowani do twojego planu i będą wykonywać swoją pracę bezpieczniej, zgodnie z prawnymi wymogami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa i zdrowia. Twój plan powinien dostarczyć pracownikom fermy informacji na temat bezpieczeństwa pracy, wprowadzić w zagadnienia bhp nowo zatrudnionych pracowników i przewidywać prowadzenie szkoleń przy wprowadzaniu nowej produkcji, powinien szczególnie zabezpieczać młodych pracowników oraz wprowadzić rejestrację wypadków skutkujących uszkodzeniami ciała oraz wypadków, które przez szczęśliwy zbieg okoliczności nie skończyły się zranieniami. A także rejestrację prawdopodobnych zagrożeń. Konsultacje Konsultacje, inaczej dyskusja - są to rozmowy prowadzone z osobami pracującymi na fermie, które mają na celu osiągniecie porozumienia w temacie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Mogą tutaj mieć zastosowanie następujące wskazówki: Pozwól innym dyskutować i przyczyniać się w ten sposób do powstania ostatecznej wersji twojego planu zarządzania bezpieczeństwem na fermie Staraj się zrobić tak, aby każdy na fermie znał i rozumiał zasady bhp, które wspólnie ustaliliście i był świadomy zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa, obowiązujących na stanowiskach pracy, Włącz innych w proces planowania bezpieczeństwa użytkowania nowego wyposażenia technicznego, przed jego nabyciem, Przedyskutuj zawczasu nieznane lub potencjale zagrożenia bhp związane z nową produkcją i sporządź uzgodnioną procedurę bezpiecznego postępowania, Podczas wykonywania wspólnych przedsięwzięć, wymieniajcie nieustannie informacje w celu uniknięcia ryzykownych sytuacji, O ile to możliwe, trzymaj się ustalonych uzgodnień dotyczących bhp dla każdego zadania, Jeżeli wystąpi wypadek przy pracy, nawet najmniejsze skaleczenie, przedyskutuj i uzgodnij sposób postępowania, aby zapewnić bezpieczne kontynuowanie pracy, Bądź gotowy zatrzymać wykonywanie pracy aż do odpowiedniego polepszenia warunków bezpieczeństwa jej wykonywania. Rozeznaj zagrożenia Najlepszy rezultat zapobiegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi na fermie jest osiągalny w ciągu 24 godzin od zauważenia i rozprawienia się z zagrożeniem. Zagrożeniem jest jakaś praca, działalność, procedura postępowania, maszyna, wyposażenie lub zwierzęta, które mogą spowodować uszkodzenie ciała człowieka. Zagrożenie może być rozpoznane w: środowisku (światło, hałas, opady, upał, słońce), substancjach (pestycydy, paliwo, pył), 14

16 układzie miejsca pracy (przestrzeni pracy, wysokości miejsca pracy, wysokość składowania), organizacji pracy (zbędna praca fizyczna), wyposażeniu (drabiny, silosy, piły łańcuchowe, szlifierki kątowe), zwierzętach gospodarskich (ugryzienia, kopnięcia, uderzenia, przygniecenia, infekcje), pracy na wysokości (dachy, silosy), elektryczności (przełączniki, kable, maszyny elektryczne, połączenia). Jak zauważyć zagrożenie Obserwując - patrz, słuchaj, wąchaj, dotykaj kieruj się zdrowym rozsądkiem, wiedzą i doświadczeniem. Karty katalogowe wyrobu otrzymane od producenta lub sprzedawcy. Czytaj je uważnie, aby określić możliwe zagrożenie pochodzące od niebezpiecznej substancji i podjąć konieczne środki ostrożności. Przeglądy zagrożeń przeprowadź przegląd zagrożeń w głównych obszarach pracy na fermie. Rozmawiaj z innymi o swoich obawach dotyczących bezpieczeństwa, sprawdź zapisy dotyczące wypadków i zranień. Dzieci i osoby obce włącz do przeglądu obszary i rodzaje aktywności na fermie, w których dzieci i osoby obce mogą być narażone na ryzyko wypadku. Grupy dyskusyjne są bardzo pożyteczne przy identyfikacji zagrożeń i zalecaniu rozwiązań. Audit bezpieczeństwa rozważ wynajęcie doradcy do zbadania bezpieczeństwa na fermie i pomocy w sporządzeniu planu zarządzania bezpieczeństwem. Informacje zapewnij sobie bieżący dostęp do informacji na temat zagrożeń występujących w rolnictwie. Analiza zapisów przechowuj zapisy zidentyfikowanych zagrożeń, wypadków, zranień, żądań pracowników o odszkodowanie, które pomogą w określeniu trendu dotyczącego bhp w twoim gospodarstwie Instrukcje obsługi uważnie czytaj i stosuj się do informacji dotyczących wyposażenia i materiałów. Regulacje prawne zapoznaj się z nimi. Oszacuj ryzyko Jeżeli jakieś zagrożenie zostanie zidentyfikowane, prawdopodobieństwo i możliwość wystąpienia dotkliwej szkody może być ocenione przed określeniem metody najskuteczniejszego zmniejszenia ryzyka. W poważniejsze przypadkach zagrożenia działania zapobiegawcze będą musiały być podjęte w pierwszej kolejności. Może zdarzyć się, że określony przypadek zagrożenia może powodować kilka różniących się skutków. Dla każdego zagrożenia przeanalizuj każdy możliwy skutek wypadku i zanotuj najgorszy. Lista zamieszczona poniżej będzie pomocna w podjęciu decyzji. Wprowadź zmiany Wykorzystaj poniższy spis, uszeregowany według ważności podejmowanych kroków: a) Usuń zagrożenie u źródła np. pozbądź się danego urządzenia lub materiału (substancji). b) Zastąp je mniej niebezpiecznym (urządzeniem lub materiałem). c) Odizoluj niebezpieczny proces, urządzenie lub materiał od ludzi. d) Wprowadź zabezpieczenia mechaniczne takie jak np. osłony. e) Zastosuj procedury bezpiecznej pracy, szkolenie i dozór w celu ograniczenia ryzyka. 15

17 f) Jeżeli powyższe działania nie są wystarczające lub wykonalne zapewnij indywidualne środki ochronne. g) Wprowadź w życie kontrole w ustalonym przez ciebie zakresie. Zalecane jest przeprowadzenie jednej lub więcej czynności oszacowania ryzyka i wprowadzenie zmian, tak szybko jak to jest możliwe, aby zagrożenie nie spowodowało wystąpienia wypadku. Kontrola zmian Aby być pewnym, że niebezpieczeństwo zostało zminimalizowane i w przyszłości nie pojawi się zagrożenie, należy ponownie przeprowadzić ocenę ryzyka przed powrotem ludzi na stanowisko pracy lub ponownym rozpoczęciem pracy. Rozmowa pomiędzy pracodawcą i innymi pracownikami w miejscu pracy pomoże osiągnąć trafną decyzję dotyczącą warunków bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach, będzie potrzebne ustanowienie nowej procedury bezpiecznej pracy. Być może również przeprowadzenie dodatkowego szkolenia i kontroli aż do uzyskania zadawalających rezultatów. Postępy w zakresie poprawy bezpieczeństwa powinny być okresowo kontrolowane. Wtedy tylko można mieć pewność, że będą one efektywne. G. Twój prawny obowiązek Właściciele pracujący na zasadzie samo zatrudnienia, pracodawcy i pracownicy maja ustawową odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Producenci, importerzy i sprzedawcy materiałów, wyposażenia technicznego oraz inne osoby przeprowadzające kontrolę różnych aspektów działalności gospodarstwa mogą ponosić również odpowiedzialność prawną odnośnie bezpieczeństwa pracy na farmie. Akty prawne i zarządzenia Każdy pracodawca powinien dysponować odpowiednimi w twoim kraju zbiorem przepisów prawnych. Ludzie zamieszkali w gospodarstwie rolnym lub je odwiedzający, niezależnie czy w nim pracują czy też nie, są objęci uregulowaniami prawnymi zawartymi w obowiązujących aktach prawnych. Pracodawcy Pracodawcy są zobowiązani podjąć wszelkie środki zaradcze, aby zatrudnieni w ich gospodarstwach nie byli narażeni na niebezpieczeństwo. Zakres ich odpowiedzialności obejmuje: Takie utrzymanie obejścia, maszyn i wyposażenia, aby nie stanowiły one zagrożenia bezpieczeństwa Organizację systemu bezpiecznej pracy. Przyp. tłum. Podstawowe zestawienie polskich przepisów z zakresu bhp znajdziesz w internecie pod adresem Wszystkie przepisy prawne obowiązujące w Polsce, w tym np. Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny lub Karny, są dostępne w witrynie internetowej Sejmu RP i można je przeczytać lub pobrać rozpoczynając poszukiwania pod adresem: 16

18 Dostarczenie pracownikom informacji, instrukcji, przeprowadzenie szkoleń i kontroli mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Zapoznanie pracowników z potencjalnymi zagrożeniami. Dostarczenie odpowiedniej odzieży i wyposażenia ochronnego (np. ochronniki słuchu, okulary ochronne, maski przeciw-pyłowe) w tych przypadkach, w których wyeliminowanie zagrożenia nie jest możliwe. Prowadzenie rozmów z pracownikami w zakresie zabezpieczenia przed nieszczęśliwymi wypadkami i utratą zdrowia. Zapewnienie, że wyposażenie i materiały które są stosowane, przechowywane i transportowane są bezpieczne. Określenie zagrożeń, oszacowanie ryzyka oraz kontrole bezpieczeństwa na fermie. Pracownicy Pracownicy powinni troszczyć się o własne bezpieczeństwo i zdrowie, a także o bezpieczeństwo innych. Są oni odpowiedzialni za: Stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa. Używanie, zgodnie z instrukcjami, wyposażenia ochronnego. Informowanie pracodawcę o zagrożeniach. Współpracę z pracodawcą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracodawcy i pracujący we własnej firmie Pracodawcy i osoby samozatrudniajace się są zobowiązane do troszczenia się o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Osoby te muszą także zapewnić w praktyce, że przez ich działalność nie będzie narażone bezpieczeństwo i zdrowie innych osób Kontrahenci (wykonawcy) Gdy najmujesz wykonawców lub podwykonawców, np. do strzyżenia owiec, ponosisz za nich taką samą odpowiedzialność, jak gdybyś sam był ich pracodawcą. Odpowiedzialność ta dotyczy tych spraw, które są lub powinny być pod twoją kontrolą. Niezależnie od tego, wykonawcy (kontrahenci) ponoszą odpowiedzialność jako pracodawcy w odniesieniu do swoich pracowników. Producenci Jeżeli maszyna jest użytkowana zgodnie z przeznaczenie, ci którzy ją zaprojektowali, wy- tworzyli, zaimportowali, dostarczyli, zainstalowali u użytkownika muszą być pewni, że operator maszyny nie będzie narażony na niebezpieczeństwo, gdy będzie użytkował maszynę we właściwy sposób. Razem z maszyną musi być dostarczona instrukcja obsługi zawierająca informację doty- czące bezpiecznego użytkowania maszyny i jej utrzymania, a także informacje o potencjalnych zagrożeniach. Również w terminie późniejszym użytkownik ma prawo żądać od dostawcy dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa. Substancje niebezpieczne Osoby wytwarzające, importujące lub dostarczające wszelkiego rodzaju materiały do sto- tych materiałów, sowania na stanowisku pracy muszą zapewnić dostarczenie odpowiednich informacji na temat toksyczności tych materiałów, zasad bezpiecznego stosowania, magazynowania transportu i usuwania: a) w momencie dostawy b) później, kiedykolwiek pojawi się takie żądanie. 17

19 Te informacje muszą być dostępne w formie napisów (etykiet), spisu substancji niebez- piecznych, oceny bezpieczeństwa, świadectw kontroli lub Kart Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych. Zakłady pracy Wszystkie osoby które zarządzają miejscami pracy są zobowiązane do zapewnienia bezpie- czeństwa. Ludzie muszą być w stanie dojść, pracować i opuścić stanowisko pracy w sposób bezpieczny. Projektanci budynków i miejsc pracy w budynkach są odpowiedzialni za takie rozwiązania, które zapewnią, że osoby które w nich będą pracować nie będą narażone na zagrożenia. Konsultacja i współpraca Współpraca i dyskusje są podstawowymi kluczami do zapewnienia bezpieczeństwa i zdro- wia w pracy. Zatrudniający i zatrudnieni powinni wzajemnie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tam gdzie jest zatrudniona duża liczba osób, pracownicy powinni wybrać swoich przedstawicieli, którzy utworzą zespół d/s bhp. Rola przedstawicieli i zespołu d/s bhp Praca zespołu ds. bhp polega na: a) inspekcji miejsc pracy, w porozumieniu z zatrudniającym. (Jeżeli kontrola miejsc pracy nie była prowadzona w ciągu ostatnich 30 dni, może być ona wykonana w każ- dym czasie, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy.), b) bezzwłocznym badaniu wypadków, niebezpiecznych zdarzeń lub poważnych zagrożeń, c) zapoznawaniu się z bieżącymi informacjami na temat bhp, d) zgłaszaniu zagrożeń pracodawcy, e) omawianiu spraw w ramach zespołu, f) konsultacjach i współpracy z pracodawcą w zakresie zapewnienia bhp, g) utrzymywaniu kontaktu z pracownikami w zakresie bhp. Praca zespołu ds. bhp polega również na: a) szkoleniu członków zespołu w zakresie zagadnień bhp, b) konsultacjach dotyczących zmian wprowadzanych na stanowiskach pracy, c) zapewnieniu członkom zespołu możliwości wykonywania swoich zadań. Zagadnienia sporne Uregulowania dotyczące bezpieczeństwa pracy postanawiają, że zagadnienia bhp powinny być ustanowione na drodze konsultacji pomiędzy pracodawcami i zatrudnionymi, lub wybranymi przez nich przedstawicielami. Obie strony powinny uzgodnić sposób rozwiązywania kwestii spornych. Jeżeli próby rozwiązania kwestii spornych nie powiodą się, należy zawiadomić Państwową Inspekcją Pracy. Odmowa pracy w niebezpiecznej sytuacji Zatrudnieni maja prawo odmówić świadczenia pracy, jeżeli sądzą, że są narażeni lub na- ds. rażają innych na poważne niebezpieczeństwo, bezpośrednie zranienie lub chorobę. Pracownik odmawiający pracy musi zawiadomić o tym pracodawcę i członka zespołu bhp, o ile taki jest powołany. Pracownik musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy aby móc podjąć inne obowiązki. Powinna mieć miejsce dyskusja nad rozwiązaniem problemu. Kiedy problem zostanie przez pracownika zgłoszony, pracownik powinien otrzymać możliwą do akceptacji pracę zastępczą, za którą powinien otrzymywać taką samą płacę i inne dodatki. 18

20 Wypadki Wypadki przy pracy powodujące uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy muszą być zgłaszane. Zaniedbanie zgłoszenia wypadku przy pracy jest wykroczeniem. Także niektóre choroby związane z wykonywaną pracą podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu. H. Codzienne zagrożenia w gospodarstwie i ich długoterminowe skutki dla zdrowia Pracujący w rolnictwie podlegają wysokiemu zagrożeniu chorobami nowotworowym, chorobami płuc i wszelkiego rodzaju uszkodzeniami ciała. Ze względu na odlegle położenie ich miejsc pracy, możliwość zapewnienia natychmiastowej opieki lekarskiej jest niedostateczna. Środowisko pracy na fermie sprzyja zagrożeniom związanym z warunkami pogodowymi i pracą terenową oraz użytkowaniem maszyn. Występują zagrożenia toksykologiczne związane ze stosowaniem pestycydów, nawozów i paliw a także wynikające ze wdychania pyłów. Zagrożenia układu oddechowego. Pracujący w rolnictwie są zagrożeni różnymi chorobami układu oddechowego, w zależności od rodzaju wdychanych substancji, co przedstawiono poniżej w tabeli 1. Tabela 1. Zagrożenia układu oddechowego Ekspozycja Pyłki zbóż, antygeny grzybów w kurzu pochodzącym ze zbiorów, roztocza, organiczny fosfor w środkach owadobójczych Pył organiczny Niektóre rozsady roślin, endotoksyny bakteryjne, mitotoksyny Środki owadobójcze, arsen, gryzący kurz i dym, amoniak, pyłki ziaren (pszenica, jęczmień) Zarodniki grzybów lub ciepłolubne grzyby (actinomycetes) ze spleśniałego ziarna lub siana, antygeny o średnicy poniżej 5 mm Ciepłolubne grzyby (actinomycetes): spleśniała trzcina cukrowa Zarodniki grzybów (podczas opróżniania podłoża) Spleśniałe siano, kompost Grzyby: spleśniała kora klonu Małpy człekokształtne: buszujące w pszenicy Pozostałości roślin, ziarnka skrobi, pleśń, endotoksyny, mikotoksyny, zarodniki, grzyby, gram- bakterie, enzymy, alergeny, części owadów, zabrudzenia glebą, osady substancji chemicznych Kurz od magazynowanego ziarna Spleśniała kiszonka (w górnej warstwie w silosie) Gazy: amoniak, siarkowodór, tlenek węgla, metan, fosgen, chlor, dwutlenek siarki, ozon, parakwat (środek chwastobójczy), bezwodny amoniak (nawóz), tlenki azotu Skutki zdrowotne Astma i nieżyt nosa pochodzenia alergicznego Astma Zapalenie błony śluzowej Skurcz oskrzeli, ostre chroniczne zapalenie oskrzeli Zapalenie płuc Pylica płuc związana z pracą przy trzcinie cukrowej Grzybica płuc Płuco rolnika Choroba pracowników odkorujcych drzewa (klony) Choroba ryjkowca pszenicy Zespół organicznego, toksycznego kurzu Podwyższona temperatura ( grączka zbożowa ) Zespół wyładowywacza silosu Ostre choroby płuc 19

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2009 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO W ramach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 1.4.2009 r. SEC(2009) 416 WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania Wpływ

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Wyłączenie odpowiedzialności Celem niniejszego podręcznika jest pomoc dostawcom

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo