AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS"

Transkrypt

1 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok -w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) - wg wzoru obowiązującego w MNiSW Zał. do Uchwały Nr 84/13-14 Senatu APS z dnia 18 czerwca 2014 r. Warszawa, czerwiec 2014 rok 1

2 I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów Plan 2014 % stan % % L.p. stan na stan na stan na na / /4 8/6 8/ Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) , , ,0 102,8 rodzaj i czas trwania stud. Studenci ogółem (I + II)*, w tym: , , ,3 108,9 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) , , ,9 116,1 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: , , ,2 100,8 a) bez finansowania z EFS , , ,2 110,7 b) finansowani z EFS , ,1 0 0,0 0,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,2 108,8 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,4 121,5 1) pedagogika L , , ,2 129,3 M , , ,0 163,3 2) pedagogika specjalna L , , ,5 108,0 M , , ,2 119,3 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L , , ,3 117,5 M x 51 96, ,0 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,5 96,7 1) pedagogika, L , , ,3 124,4 M , , ,5 115,3 2) pedagogika specjalna, L , , ,1 97,0 M , , ,1 92,5 studia finansowane z EFS, M ,7 0 x 0 x x 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L M II WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH , , ,2 109,4 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,1 103,6 1) praca socjalna L , , ,6 105,5 2) socjologia L , , ,1 112,6 M , , ,0 106,5 3) psychologia M , , ,1 98,9 II.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,9 120,5 1) praca socjalna L , , ,5 203,1 1.a.) studia finansowane z EFS, L , ,3 0 0,0 0,0 2) socjologia L , , ,4 140,4 M , , ,4 x 3) psychologia M , , ,5 135,4 2

3 III Studia podyplomowe /** , , ,2 73 w tym: III.1 -studia odpłatne , , ,2 72,9 III.2 studia finansowane z EFS 205 x x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 - studia magisterskie 5-letnie M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie L-3 - studia licencjackie 3-letnie * Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egzaminu ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) rodzaj i czas trwania stud Plan 2014 stan na stan na % stan na % stan na % 4/ / /6 8/4 L.p I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,4 136,5 w tym: I.1 studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D , , ,4 136,5 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnospr r r. Plan na 2014 r. z tego: z tego: z tego: stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności II. III. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności

4 Liczba studentów i stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym Wydział Nauk Pedagogicznych: Plan 2014 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni Wydział Stosowanych Nauk Społecznych: Plan 2014 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni 4

5 Akademia Pedagogiki Specjalnej: Plan 2014 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni 5

6 2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: PLAN % L.p. stanowisko/jednostki /8 9/7 9/6 9/5 9/ I. Nauczyciele akademiccy II. I.1 profesorowie I.2 I.3 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy RAZEM N.A. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Plan ,8 114,1 121,7 130,4 135,2 wykonanie ,1 100,1 109,5 114,9 125,2 134,8 Plan ,0 118,9 136,0 141,7 147,8 wykonanie ,7 104,2 116,6 125,3 137,8 145,0 plan ,8 91,8 75,6 69,2 72,6 wykonanie ,8 94,9 86,6 75,0 69,1 67,9 plan ,0 109,2 109,5 108,8 113,7 wykonanie , ,8 105,9 105,6 108,5 111,5 II.1 Biblioteka Główna wykonanie ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 II.2 Wydawnictwo wykonanie ,0 75,0 75,0 60,0 60,0 II.3 Pion Dziekanów wykonanie ,2 100,0 138,9 156,3 166,7 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie ,5 106,5 132,0 132,0 113,8 II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa wykonanie , ,5 101,5 81,7 82,1 100,0 II.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie , ,4 40,0 59,3 133,3 800,0 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie ,0 102,0 RAZEM PRACOWNICY N.N.A. OGÓŁEM APS ( I+II) plan , ,2 98,9 132,9 145,8 152,2 wykonanie ,6 95,7 128,7 136,5 154,2 plan , ,9 105,0 117,5 120,7 126,0 wykonanie ,6 99,5 101,7 113,5 117,9 125,0 6

7 PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej; 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 7

8 I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1.Dotacja podmiotowa MNiSW Plan 2014 r ,8 tys. zł. z tego: Decyzja MNiSW nr DBF.ZFD PJ z dnia 4 kwietnia 2014 r.; oraz zwiększenie dotacji "podstawowej" decyzja DBF.ZFD KC z dnia a) tzw. "podstawowa"; ,0 tys. zł, b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; 304,8 tys. zł, Decyzja MNiSW DBF.ZFD AS z dnia 28 marca 2014r. c) Na dofinansowanie zadań projakościowych; 350,0 tys. zł, Naliczenie dotacji podstawowej przez MNiSW dokonywane jest w oparciu o zasady określone w zał. nr 1 do w rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.). Podział dotacji podstawowej uwzględnia : a) wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz.U poz.179 z późn. zm.), b) dane z 2013 roku: o liczbie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o liczbie uczestników studiów doktoranckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z wyodrębnieniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium, o którym mowa w art. 200 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, o liczbie nauczycieli akademickich wg stopni i tytułów, o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej przekazywanych przez uczelnie, w tym także w odpowiedzi na pismo MNiSW z dnia 8 stycznia 2014 nr DBF.ZFD PJ. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów -o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej- o liczbie uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w Szkołach wyższych, Narodowego Centrum Badań i rozwoju o liczbie programów, prac oraz zadań finansowanych przez NCBiR; 8

9 Narodowego Centrum Nauki -o liczbie badań podstawowych oraz innych zadań finansowanych przez NCN MNiSW-o liczbie programów międzynarodowych dofinansowanych z działu 730 "Nauka" Wysokość dotacji na dydaktykę w latach wyszczególnienie w latach: w tys. zł plan 2014 Dotacja podmiotowa na dydaktykę , , , ,8 - dotacja podstawowa ( dawniej stacjonarna) , , , ,0 - zwiększenia w roku (jednorazowo) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i - doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia *) 452,7 266,4 251,5 304,8 - dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 % przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 102,6 104,4 116,7 115,8 % przyrostu dotacji podstawowej( dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego 103,1 104,1 116,9 115,8 I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2014 r. przyjęto kwotę ,0 tys. zł., z tego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2014 przyjęto kwotę tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. 9

10 Czesne za studia niestacjonarne: czesne na rok stan na dzień Ilość kwota 2013/2014 średnior osób czesnego wg kierunek oczne czesne płacącyc danych z rok czesne dla roku h USOS w zł plan na rok kalendarz 2014 pedagogika specjalna I ZZ-PC , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 Pedagogika specjalna II ZU-PC , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 Logopedia I rok 4 700,0 Logopedia II rok 4 600,0 3 pedagogika I ZZ-PE , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 Logopedia II 4 600,0 Logopedia III 4 500,0 4 Pedagogika II ZU-PE , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 Logopedia I rok 4 700,0 Edukacja artystyczna I ZU-EP-1 I rok 5 100,0 0 0 Edukacja artystyczna II I rok 5 100, I RAZEM WNP socjologia I ZZ-SC , II I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 2 socjologia II ZU-SC , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 3 praca socjalna I ZZ-PS , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 4 psychologia ZM-PY , za I rok 5 900,0 za II i III rok 5 650,0 IV rok 5 550,0 V rok 5 050,0 RAZEM WSNS OGÓŁEM APS I+II

11 Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne: Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2013/2014 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015 skorygowanych o ok. 7% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. Dane z programu USOS: Z planowanego wpływu za rok akademicki 2013/2014 w kwocie ,9 tys. zł. na rok kalendarzowy 2014 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 7 975,0 tys. zł. Czesne przewidywane na rok akademicki 2014/2015 wyniesie ok tys. zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowana na dzień r. (3 212 osób x średnie czesne zł.) Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2014 przypada 3/12 środków tj , 0 tys. zł. Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2014 w kwocie , 0 tys. zł. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do planu 2014 r. przyjęto wartość 500,0 tys. zł. ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2014 przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2014 kolejnych edycji. I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2014 przyjęto kwotę 3 910,0 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 300,0 tys. zł. b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 3 610,0 tys. zł, w tym: 11

12 - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 100,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 10,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE) "Uczenie się przez całe życie" działania zdecentralizowane Programu-Erasmus typu "Mobilność Szkoły Wyższej) na podstawie podpisanej umowy nr PL1ERA o całkowitej wartości 200,0 tys. zł EURO do Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów konto księgow e kosztów CRZL jednostka nadzorują ca nr umowy temat umowy kierownik z tego do realizacji w 2014 r. wg budżetu projektów termin realizacji wartość projektu Studia I st. Na kierunku mgr U/16/1.20/ZP praca socjalna, dla 64 Mieczysław - /2011 uczestników Sędzicki , , ME UDA POKL /10 Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła" dr Wojciech Gasik , ,00 Razem EFS ,00 II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2013 r., pozostające do rozliczenia w 2014 r. oraz 3 projekty finansowane z dotacji 2014 roku. Dotacja na 2014 r. oraz zawarte w 2014 r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie przychodów i wydatków. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 2 669,8 tys. zł, z czego: 1. na utrzymanie potencjału badawczego ( w tym 26,8 tys. z dotacji 459,4 tys. zł, 2014) 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac 206,9 tys. zł, rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN 1 783,7 tys. zł, 4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (w tym 181,5 tys. zł, finansowanie krajowe 23,8 tys. zł), 5. Pozostałe: - stypendium dla młodego naukowca 38,3 tys. zł. 12

13 Środki na działalność badawczą, do dyspozycji w 2014 r. L.p Wyszczególnienie całkowita wartość umowy termin realizacji umowy WNP WSNS I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Środki z roku , ,08 II. III Decyzja nr 6163/E-355/S/2014 z dn r ,00 Decyzja nr /E-355/S/2014 z dn r ,00 Razem , ,08 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z 2013 r , ,03 Decyzja nr 6163/E-355/M/2014 z dn r ,00 Decyzja nr /E-355/M/2014 z dn r ,00 Razem , ,03 Umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych paradygmatów badawczych" kier. dr J. Ulatowska , kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/01/D/HS6/05486 " Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym" kier. dr. J. Rajchert , kwota do rozliczenia z ,37 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. Mgr A.Gajda , kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-badanie podłużne" kier. mgr D.Dziedziewicz , kwota do rozliczenia z ,92 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05137 "Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze współczesnymi twórcami polskimi" kier. mgr I.Lebuda ,00 kwota budżetowa na ,14 Dec. nr 6960/B/H03/2011/10, aneks nr 1 pt."nowe męczeństwo - prawosławna interpretacja doświadczenie represji sowieckich", kier. Dr Z. Bogumił ,00 do kwota budżetowa na ,00 Dec. nr 646/E-355/STYP/6/2011 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr hab. Maciej Karwowski , kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/B/HS6/01442 " Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych " kier. dr hab. Prof. APS Grzegorz Szumski , kwota do rozliczenia z ,27 w zł 13

14 IV. kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/B/HS6/01434 "Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych gimnazjalistów" kier. dr hab. Prof. APS Maciej Karwowski , kwota do rozliczenia z ,09 kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja, a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-politycznej" kier. Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz , kwota do rozliczenia z ,00 kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/D/HS6/02013 " Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożoności" kier.dr Kamil Konrad Imbir , kwota do rozliczenia z ,63 kwota budżetowa na ,00 UMO-2013/09/B/HS6/00303 "Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym refleksyjnym systemem wartościowania:konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz EDA kier Dr Kamil Konrad Imbir , kwota budżetowa na ,00 UMO-2013/09/D/HS6/02630 "Milieux de memoire w Europie Środkowo-Wschodniej-przykład Polski" kier. Dr Zuzanna Bogumił , kwota budżetowa na ,00 Razem NCN , ,00 Współpraca naukowa z zagranicą IV.1 Współpraca naukowa z zagranicą środki krajowe ,00 Umowa nr 2739/LLP/12/2013/2 na finans. Współuczestnictwa w projekcie międzynarodowym LIFELONG LEARNING PROGRAMME, akronim EMPRSI nr LPP UK-ERASMUS-ECDCE kier. Prof dr hab. Czesław Czabała; , kwota budżetowa na ,00 2. Umowa nr 3019/DAPHNE III/13/2014/2 na finans. współuczestnictwa w projekcie międzynarodowym DAPHNE III PROGRAMME , akronim: CAMILLE , kwota budżetowa na ,00 IV.2 Współpraca naukowa z zagranicą środki zagraniczne , ,00 RAINBOW.Umowa HAS JUST/ FRC/AG/ kier. Prof. dr hab. Czesław Czabała; koordynator projektu ARARTECO- Hiszpania Wartość umowy EURO w 1. tym : wkład własny 9234 EURO kwota budżetowa na 2014 ( Euro) bez wkładu własnego ,00 CREAN.Umowa nr LLP DE-ERASMUS- ENW, Lider projektu Frie Universitat Berlin koordynatorzy. dr hab., prof. APS Barbara Smolińska-Theiss; dr Urszula Manista Wartośc umowy EURO w tym wklad własny 1350 EURO ,00 od XII 2012 nie dłużej niż 36 m-cy kwota budżetowa na 2014 (1650 Euro) 6 600,00 14

15 3. 4. LIFELONG LEARNING PROGRAMME, akronim EMPRSI nr LPP UK-ERASMUS-ECDCE, kier. Prof.. Dr hab.. Czesław Czabała Wartość projektu EURO w tym udział własny ERO , kwota budżetowa na 2014 ( EURO) ,00 CAMILLE - Empowerment of Children and Adolescents of Mentally III Parents through Training of Professionals working wuth children adolescents JUST/2012/DAP/AG/3336-wart.proj EUR w tym wkład własny EUR , kwota budżetowa na 2014 ( EURO) bez wkładu własnego ,00 Razem współpraca naukowa z zagranicą , ,00 OGÓŁEM działalność badawcza , ,11 III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń na 2014 rok planowane są w wysokości ,0 tys. zł. - Pozostałe przychody: a) operacyjne 40,0 tys. zł. b) finansowe 20,0 tys. zł. IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY ad. IV. 1. Operacyjne: Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 640 tys. zł. ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 360,0 tys. zł. 15

16 Zestawienie planowanych przychodów 2014r. w tys. zł 1. Dotacja MNiSW ,8 2. Opłaty za studia niestacjonarne ,0 3. Opłaty za studia podyplomowe 3 500,0 4. pozostałe usługi edukacyjne 500,0 5. pozostałe 3 910,0 I. razem przychody dydaktyczne ,8 II. Przychody działalności badawczej 2 669,8 III. koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 IV. Inne przychody operacyjne, finansowe 1 060,0 V. Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej -Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" ,0 OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI) ,6 Przychody dydaktyczne i plan 2014r. w tys. zł wyszczególnienie Plan 2014 Przychody dydaktyczne , , , , ,8 z tego: Dotacja MNiSW , , , , ,8 w tym: - podstawowa , , , , ,0 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do udziału w procesie kształcenia 472,8 452,7 266,4 251,5 304,8 - na dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 Przychody własne , , , , ,0 % udział dotacji w przychodach dydaktycznych 56,0% 51,7% 53,6% 57,8% 63,4% Przychody własne obejmują: przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (m.in. wpłaty za studia niestacjonarne, podyplomowe); pozostałe przychody dydaktyczne (m.in. opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; opłaty za wydanie dyplomów; świadectw; za korzystanie ze składników majątku uczelni, na podstawie umowy najmu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi). 16

17 Przychody ogółem i plan 2014 w tys. zł wyszczególnienie Plan 2014 Przychody APS , , , , ,6 1. Przychody własne , , , , ,0 w tym -EFS 4 035, , , , ,0 2.Pozostałe przychody , , , , ,6 Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów APS: dydaktyczne; działalności badawczej; gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń; pozostałe finansowe i operacyjne. Przychody własne - jak w tabeli wyżej. Pozostałe przychody obejmują dotację podmiotową na dydaktykę, przychód działalności badawczej, przychód działalności gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń". pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W ujęciu graficznym przychody Uczelni i przychody własne w latach i plan , ,4 2010r , , , ,3 2011r , , , ,6 2012r , , , ,3 2013r , , , ,6 2014r , ,6 Przychody własne w tym EFS i FSS Pozostałe przychody 17

18 Udział poszczególnych składników przychodów i plan , , ,0 Przychody ogółem , ,0 Przychody własne Pozostałe przychody , ,0 0, r r r r. Plan 2014 r. % Udział poszczególnych składników przychodów w 2013 r. 1,9% 50,9% 45,2% 2,0% Dotacja MNiSW Badania naukowe Środki własne Inne 18

19 Podział dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2014 r. wg źródeł finansowania w tys. zł wyszczególnienie Planowane koszty dydaktyczne źródła finansowania: % udział dotacja MNiSW pozostałe 4/3 5/ I. Wynagrodzenia razem , , ,0 66,8 33,2 w tym: 1. wynikające ze stosunku pracy , , ,0 73,4 26, osobowy fundusz płac , , ,5 73,5 26, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 2 165, ,0 585,5 73,0 27,0 2. Umowy cywilnoprawne 3 926,0 500, ,0 12,7 87,3 II. Świadczenia na rzecz pracowników 7 458, , ,0 72,5 27,5 w tym: 1. ZUS 5 864, , ,0 67,4 32,6 2.Odpis na ZFŚ Socjalnych 1 244, ,2 0,0 100,0 0,0 3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP itp..) 350,0 210,0 140,0 60,0 40,0 III. Razem koszty osobowe (I+II) , , ,0 67,8 32,2 IV.RAZEM KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 6 542, , ,2 61,1 38,9 w tym na zadania projakościowe; 350,0 350,0 100,0 V. OGÓŁEM (III+IV) , , ,2 66,9 33,1 środki ,8 różnica ,4 Niedobór w dotacji do sfinansowania: ze źródeł własnych, narzutów kosztów pośrednich, wyniku na przychodach finansowych i operacyjnych: 19

20 KOSZTY I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: 1. Wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp.; inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2014 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień r. z uwzględnieniem planowanego wzrostu zatrudnienia w roku 2014: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2014r. (w etatach) : w grupie NA 325 w grupie NNA: 205 z tego: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 53 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Są to: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi; w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej; 20

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok -w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Prowizorium budżetowe na 2014 rok - Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy zastosować się do komentarzy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Materiały dla Senatu APS

Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2012 rok: w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały dla Senatu APS

Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok: w ujęciu

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T z kontroli Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA DOSTAWY KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA II/BG - Biblioteka Główna Książki, gazety, czasopisma III/CI - Centrum Informatyki Okablowanie sieci komputerowej Serwery, macierze, urządzenia sieciowe Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 54 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015 851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r.

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. > w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Politechnice Białostockiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r.

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego załącznik do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 11 /2011 na świadczenie usług na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 ZATWIERDZAM na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 2620 1. 2630 2. 750

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 67 z dnia 30 września 2015 r. INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Instrukcja rozliczania realizacji zajęć dydaktycznych, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy zastosować

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r.

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014 Domu Kultury w Kotlinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121 Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 1. Zarządzenie Nr I/2/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Zielona Góra, 2013-05-29 Spis treści I. Przepisy regulujące gospodarkę finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego 3 II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 24/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 Pensum dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Załącznik do Uchwały Nr VII/52/12/13 Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Spis treści: Strona: Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne...2 Zasady podziału dotacji z budżetu państwa...5

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie : odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych przyjętych na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko Zarządzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo