AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS"

Transkrypt

1 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok -w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) - wg wzoru obowiązującego w MNiSW Zał. do Uchwały Nr 84/13-14 Senatu APS z dnia 18 czerwca 2014 r. Warszawa, czerwiec 2014 rok 1

2 I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów Plan 2014 % stan % % L.p. stan na stan na stan na na / /4 8/6 8/ Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) , , ,0 102,8 rodzaj i czas trwania stud. Studenci ogółem (I + II)*, w tym: , , ,3 108,9 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) , , ,9 116,1 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: , , ,2 100,8 a) bez finansowania z EFS , , ,2 110,7 b) finansowani z EFS , ,1 0 0,0 0,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,2 108,8 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,4 121,5 1) pedagogika L , , ,2 129,3 M , , ,0 163,3 2) pedagogika specjalna L , , ,5 108,0 M , , ,2 119,3 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L , , ,3 117,5 M x 51 96, ,0 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,5 96,7 1) pedagogika, L , , ,3 124,4 M , , ,5 115,3 2) pedagogika specjalna, L , , ,1 97,0 M , , ,1 92,5 studia finansowane z EFS, M ,7 0 x 0 x x 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L M II WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH , , ,2 109,4 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,1 103,6 1) praca socjalna L , , ,6 105,5 2) socjologia L , , ,1 112,6 M , , ,0 106,5 3) psychologia M , , ,1 98,9 II.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,9 120,5 1) praca socjalna L , , ,5 203,1 1.a.) studia finansowane z EFS, L , ,3 0 0,0 0,0 2) socjologia L , , ,4 140,4 M , , ,4 x 3) psychologia M , , ,5 135,4 2

3 III Studia podyplomowe /** , , ,2 73 w tym: III.1 -studia odpłatne , , ,2 72,9 III.2 studia finansowane z EFS 205 x x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 - studia magisterskie 5-letnie M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie L-3 - studia licencjackie 3-letnie * Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egzaminu ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) rodzaj i czas trwania stud Plan 2014 stan na stan na % stan na % stan na % 4/ / /6 8/4 L.p I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,4 136,5 w tym: I.1 studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D , , ,4 136,5 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnospr r r. Plan na 2014 r. z tego: z tego: z tego: stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności II. III. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności

4 Liczba studentów i stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym Wydział Nauk Pedagogicznych: Plan 2014 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni Wydział Stosowanych Nauk Społecznych: Plan 2014 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni 4

5 Akademia Pedagogiki Specjalnej: Plan 2014 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni 5

6 2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: PLAN % L.p. stanowisko/jednostki /8 9/7 9/6 9/5 9/ I. Nauczyciele akademiccy II. I.1 profesorowie I.2 I.3 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy RAZEM N.A. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Plan ,8 114,1 121,7 130,4 135,2 wykonanie ,1 100,1 109,5 114,9 125,2 134,8 Plan ,0 118,9 136,0 141,7 147,8 wykonanie ,7 104,2 116,6 125,3 137,8 145,0 plan ,8 91,8 75,6 69,2 72,6 wykonanie ,8 94,9 86,6 75,0 69,1 67,9 plan ,0 109,2 109,5 108,8 113,7 wykonanie , ,8 105,9 105,6 108,5 111,5 II.1 Biblioteka Główna wykonanie ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 II.2 Wydawnictwo wykonanie ,0 75,0 75,0 60,0 60,0 II.3 Pion Dziekanów wykonanie ,2 100,0 138,9 156,3 166,7 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie ,5 106,5 132,0 132,0 113,8 II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa wykonanie , ,5 101,5 81,7 82,1 100,0 II.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie , ,4 40,0 59,3 133,3 800,0 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie ,0 102,0 RAZEM PRACOWNICY N.N.A. OGÓŁEM APS ( I+II) plan , ,2 98,9 132,9 145,8 152,2 wykonanie ,6 95,7 128,7 136,5 154,2 plan , ,9 105,0 117,5 120,7 126,0 wykonanie ,6 99,5 101,7 113,5 117,9 125,0 6

7 PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej; 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 7

8 I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1.Dotacja podmiotowa MNiSW Plan 2014 r ,8 tys. zł. z tego: Decyzja MNiSW nr DBF.ZFD PJ z dnia 4 kwietnia 2014 r.; oraz zwiększenie dotacji "podstawowej" decyzja DBF.ZFD KC z dnia a) tzw. "podstawowa"; ,0 tys. zł, b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; 304,8 tys. zł, Decyzja MNiSW DBF.ZFD AS z dnia 28 marca 2014r. c) Na dofinansowanie zadań projakościowych; 350,0 tys. zł, Naliczenie dotacji podstawowej przez MNiSW dokonywane jest w oparciu o zasady określone w zał. nr 1 do w rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.). Podział dotacji podstawowej uwzględnia : a) wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz.U poz.179 z późn. zm.), b) dane z 2013 roku: o liczbie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o liczbie uczestników studiów doktoranckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z wyodrębnieniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium, o którym mowa w art. 200 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, o liczbie nauczycieli akademickich wg stopni i tytułów, o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej przekazywanych przez uczelnie, w tym także w odpowiedzi na pismo MNiSW z dnia 8 stycznia 2014 nr DBF.ZFD PJ. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów -o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej- o liczbie uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w Szkołach wyższych, Narodowego Centrum Badań i rozwoju o liczbie programów, prac oraz zadań finansowanych przez NCBiR; 8

9 Narodowego Centrum Nauki -o liczbie badań podstawowych oraz innych zadań finansowanych przez NCN MNiSW-o liczbie programów międzynarodowych dofinansowanych z działu 730 "Nauka" Wysokość dotacji na dydaktykę w latach wyszczególnienie w latach: w tys. zł plan 2014 Dotacja podmiotowa na dydaktykę , , , ,8 - dotacja podstawowa ( dawniej stacjonarna) , , , ,0 - zwiększenia w roku (jednorazowo) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i - doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia *) 452,7 266,4 251,5 304,8 - dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 % przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 102,6 104,4 116,7 115,8 % przyrostu dotacji podstawowej( dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego 103,1 104,1 116,9 115,8 I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2014 r. przyjęto kwotę ,0 tys. zł., z tego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2014 przyjęto kwotę tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. 9

10 Czesne za studia niestacjonarne: czesne na rok stan na dzień Ilość kwota 2013/2014 średnior osób czesnego wg kierunek oczne czesne płacącyc danych z rok czesne dla roku h USOS w zł plan na rok kalendarz 2014 pedagogika specjalna I ZZ-PC , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 Pedagogika specjalna II ZU-PC , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 Logopedia I rok 4 700,0 Logopedia II rok 4 600,0 3 pedagogika I ZZ-PE , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 Logopedia II 4 600,0 Logopedia III 4 500,0 4 Pedagogika II ZU-PE , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 Logopedia I rok 4 700,0 Edukacja artystyczna I ZU-EP-1 I rok 5 100,0 0 0 Edukacja artystyczna II I rok 5 100, I RAZEM WNP socjologia I ZZ-SC , II I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 2 socjologia II ZU-SC , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 3 praca socjalna I ZZ-PS , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 4 psychologia ZM-PY , za I rok 5 900,0 za II i III rok 5 650,0 IV rok 5 550,0 V rok 5 050,0 RAZEM WSNS OGÓŁEM APS I+II

11 Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne: Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2013/2014 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015 skorygowanych o ok. 7% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. Dane z programu USOS: Z planowanego wpływu za rok akademicki 2013/2014 w kwocie ,9 tys. zł. na rok kalendarzowy 2014 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 7 975,0 tys. zł. Czesne przewidywane na rok akademicki 2014/2015 wyniesie ok tys. zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowana na dzień r. (3 212 osób x średnie czesne zł.) Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2014 przypada 3/12 środków tj , 0 tys. zł. Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2014 w kwocie , 0 tys. zł. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do planu 2014 r. przyjęto wartość 500,0 tys. zł. ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2014 przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2014 kolejnych edycji. I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2014 przyjęto kwotę 3 910,0 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 300,0 tys. zł. b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 3 610,0 tys. zł, w tym: 11

12 - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 100,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 10,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE) "Uczenie się przez całe życie" działania zdecentralizowane Programu-Erasmus typu "Mobilność Szkoły Wyższej) na podstawie podpisanej umowy nr PL1ERA o całkowitej wartości 200,0 tys. zł EURO do Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów konto księgow e kosztów CRZL jednostka nadzorują ca nr umowy temat umowy kierownik z tego do realizacji w 2014 r. wg budżetu projektów termin realizacji wartość projektu Studia I st. Na kierunku mgr U/16/1.20/ZP praca socjalna, dla 64 Mieczysław - /2011 uczestników Sędzicki , , ME UDA POKL /10 Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła" dr Wojciech Gasik , ,00 Razem EFS ,00 II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2013 r., pozostające do rozliczenia w 2014 r. oraz 3 projekty finansowane z dotacji 2014 roku. Dotacja na 2014 r. oraz zawarte w 2014 r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie przychodów i wydatków. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 2 669,8 tys. zł, z czego: 1. na utrzymanie potencjału badawczego ( w tym 26,8 tys. z dotacji 459,4 tys. zł, 2014) 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac 206,9 tys. zł, rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN 1 783,7 tys. zł, 4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (w tym 181,5 tys. zł, finansowanie krajowe 23,8 tys. zł), 5. Pozostałe: - stypendium dla młodego naukowca 38,3 tys. zł. 12

13 Środki na działalność badawczą, do dyspozycji w 2014 r. L.p Wyszczególnienie całkowita wartość umowy termin realizacji umowy WNP WSNS I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Środki z roku , ,08 II. III Decyzja nr 6163/E-355/S/2014 z dn r ,00 Decyzja nr /E-355/S/2014 z dn r ,00 Razem , ,08 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z 2013 r , ,03 Decyzja nr 6163/E-355/M/2014 z dn r ,00 Decyzja nr /E-355/M/2014 z dn r ,00 Razem , ,03 Umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych paradygmatów badawczych" kier. dr J. Ulatowska , kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/01/D/HS6/05486 " Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym" kier. dr. J. Rajchert , kwota do rozliczenia z ,37 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. Mgr A.Gajda , kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-badanie podłużne" kier. mgr D.Dziedziewicz , kwota do rozliczenia z ,92 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05137 "Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze współczesnymi twórcami polskimi" kier. mgr I.Lebuda ,00 kwota budżetowa na ,14 Dec. nr 6960/B/H03/2011/10, aneks nr 1 pt."nowe męczeństwo - prawosławna interpretacja doświadczenie represji sowieckich", kier. Dr Z. Bogumił ,00 do kwota budżetowa na ,00 Dec. nr 646/E-355/STYP/6/2011 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr hab. Maciej Karwowski , kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/B/HS6/01442 " Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych " kier. dr hab. Prof. APS Grzegorz Szumski , kwota do rozliczenia z ,27 w zł 13

14 IV. kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/B/HS6/01434 "Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych gimnazjalistów" kier. dr hab. Prof. APS Maciej Karwowski , kwota do rozliczenia z ,09 kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja, a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-politycznej" kier. Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz , kwota do rozliczenia z ,00 kwota budżetowa na ,00 UMO-2012/07/D/HS6/02013 " Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożoności" kier.dr Kamil Konrad Imbir , kwota do rozliczenia z ,63 kwota budżetowa na ,00 UMO-2013/09/B/HS6/00303 "Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym refleksyjnym systemem wartościowania:konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz EDA kier Dr Kamil Konrad Imbir , kwota budżetowa na ,00 UMO-2013/09/D/HS6/02630 "Milieux de memoire w Europie Środkowo-Wschodniej-przykład Polski" kier. Dr Zuzanna Bogumił , kwota budżetowa na ,00 Razem NCN , ,00 Współpraca naukowa z zagranicą IV.1 Współpraca naukowa z zagranicą środki krajowe ,00 Umowa nr 2739/LLP/12/2013/2 na finans. Współuczestnictwa w projekcie międzynarodowym LIFELONG LEARNING PROGRAMME, akronim EMPRSI nr LPP UK-ERASMUS-ECDCE kier. Prof dr hab. Czesław Czabała; , kwota budżetowa na ,00 2. Umowa nr 3019/DAPHNE III/13/2014/2 na finans. współuczestnictwa w projekcie międzynarodowym DAPHNE III PROGRAMME , akronim: CAMILLE , kwota budżetowa na ,00 IV.2 Współpraca naukowa z zagranicą środki zagraniczne , ,00 RAINBOW.Umowa HAS JUST/ FRC/AG/ kier. Prof. dr hab. Czesław Czabała; koordynator projektu ARARTECO- Hiszpania Wartość umowy EURO w 1. tym : wkład własny 9234 EURO kwota budżetowa na 2014 ( Euro) bez wkładu własnego ,00 CREAN.Umowa nr LLP DE-ERASMUS- ENW, Lider projektu Frie Universitat Berlin koordynatorzy. dr hab., prof. APS Barbara Smolińska-Theiss; dr Urszula Manista Wartośc umowy EURO w tym wklad własny 1350 EURO ,00 od XII 2012 nie dłużej niż 36 m-cy kwota budżetowa na 2014 (1650 Euro) 6 600,00 14

15 3. 4. LIFELONG LEARNING PROGRAMME, akronim EMPRSI nr LPP UK-ERASMUS-ECDCE, kier. Prof.. Dr hab.. Czesław Czabała Wartość projektu EURO w tym udział własny ERO , kwota budżetowa na 2014 ( EURO) ,00 CAMILLE - Empowerment of Children and Adolescents of Mentally III Parents through Training of Professionals working wuth children adolescents JUST/2012/DAP/AG/3336-wart.proj EUR w tym wkład własny EUR , kwota budżetowa na 2014 ( EURO) bez wkładu własnego ,00 Razem współpraca naukowa z zagranicą , ,00 OGÓŁEM działalność badawcza , ,11 III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń na 2014 rok planowane są w wysokości ,0 tys. zł. - Pozostałe przychody: a) operacyjne 40,0 tys. zł. b) finansowe 20,0 tys. zł. IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY ad. IV. 1. Operacyjne: Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 640 tys. zł. ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 360,0 tys. zł. 15

16 Zestawienie planowanych przychodów 2014r. w tys. zł 1. Dotacja MNiSW ,8 2. Opłaty za studia niestacjonarne ,0 3. Opłaty za studia podyplomowe 3 500,0 4. pozostałe usługi edukacyjne 500,0 5. pozostałe 3 910,0 I. razem przychody dydaktyczne ,8 II. Przychody działalności badawczej 2 669,8 III. koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 IV. Inne przychody operacyjne, finansowe 1 060,0 V. Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej -Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" ,0 OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI) ,6 Przychody dydaktyczne i plan 2014r. w tys. zł wyszczególnienie Plan 2014 Przychody dydaktyczne , , , , ,8 z tego: Dotacja MNiSW , , , , ,8 w tym: - podstawowa , , , , ,0 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do udziału w procesie kształcenia 472,8 452,7 266,4 251,5 304,8 - na dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 Przychody własne , , , , ,0 % udział dotacji w przychodach dydaktycznych 56,0% 51,7% 53,6% 57,8% 63,4% Przychody własne obejmują: przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (m.in. wpłaty za studia niestacjonarne, podyplomowe); pozostałe przychody dydaktyczne (m.in. opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; opłaty za wydanie dyplomów; świadectw; za korzystanie ze składników majątku uczelni, na podstawie umowy najmu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi). 16

17 Przychody ogółem i plan 2014 w tys. zł wyszczególnienie Plan 2014 Przychody APS , , , , ,6 1. Przychody własne , , , , ,0 w tym -EFS 4 035, , , , ,0 2.Pozostałe przychody , , , , ,6 Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów APS: dydaktyczne; działalności badawczej; gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń; pozostałe finansowe i operacyjne. Przychody własne - jak w tabeli wyżej. Pozostałe przychody obejmują dotację podmiotową na dydaktykę, przychód działalności badawczej, przychód działalności gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń". pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W ujęciu graficznym przychody Uczelni i przychody własne w latach i plan , ,4 2010r , , , ,3 2011r , , , ,6 2012r , , , ,3 2013r , , , ,6 2014r , ,6 Przychody własne w tym EFS i FSS Pozostałe przychody 17

18 Udział poszczególnych składników przychodów i plan , , ,0 Przychody ogółem , ,0 Przychody własne Pozostałe przychody , ,0 0, r r r r. Plan 2014 r. % Udział poszczególnych składników przychodów w 2013 r. 1,9% 50,9% 45,2% 2,0% Dotacja MNiSW Badania naukowe Środki własne Inne 18

19 Podział dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2014 r. wg źródeł finansowania w tys. zł wyszczególnienie Planowane koszty dydaktyczne źródła finansowania: % udział dotacja MNiSW pozostałe 4/3 5/ I. Wynagrodzenia razem , , ,0 66,8 33,2 w tym: 1. wynikające ze stosunku pracy , , ,0 73,4 26, osobowy fundusz płac , , ,5 73,5 26, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 2 165, ,0 585,5 73,0 27,0 2. Umowy cywilnoprawne 3 926,0 500, ,0 12,7 87,3 II. Świadczenia na rzecz pracowników 7 458, , ,0 72,5 27,5 w tym: 1. ZUS 5 864, , ,0 67,4 32,6 2.Odpis na ZFŚ Socjalnych 1 244, ,2 0,0 100,0 0,0 3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP itp..) 350,0 210,0 140,0 60,0 40,0 III. Razem koszty osobowe (I+II) , , ,0 67,8 32,2 IV.RAZEM KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 6 542, , ,2 61,1 38,9 w tym na zadania projakościowe; 350,0 350,0 100,0 V. OGÓŁEM (III+IV) , , ,2 66,9 33,1 środki ,8 różnica ,4 Niedobór w dotacji do sfinansowania: ze źródeł własnych, narzutów kosztów pośrednich, wyniku na przychodach finansowych i operacyjnych: 19

20 KOSZTY I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: 1. Wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp.; inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2014 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień r. z uwzględnieniem planowanego wzrostu zatrudnienia w roku 2014: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2014r. (w etatach) : w grupie NA 325 w grupie NNA: 205 z tego: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 53 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Są to: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi; w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej; 20

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo