Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Rozdział II Plan kont dla budżetu gminy i zasady ich funkcjonowania: Wykaz kont budżetu gminy - konta bilansowe - konta pozabilansowe Wykaz kont analitycznych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych budżetu gminy 3. Zasady funkcjonowania kont Rozdział III Plan kont dla Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, funduszy celowych i rachunków dochodów wraz z zasadami ewidencjonowania na nich operacji gospodarczych: Wykaz kont jednostki budżetowej Urząd Gminy Kęty - konta bilansowe - konta pozabilansowe Wykaz kont analitycznych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych Urzędu Gminy 3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych Rozdział IV Dokumentacja systemowa przetwarzanych danych: Wykaz programów komputerowych stosowanych w księgowości Urzędu Gminy oraz uprawnionych pracowników do pracy w poszczególnych programach. Ochrona danych.

2 Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu Gminy Podstawą prowadzenia rachunkowości jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.). Podstawą prowadzenia rachunkowości budżetu gminy jest plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 128 poz. 861 z późn.zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208 poz. 1375). 3. Podstawą prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy jest plan kont dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w/s szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorząd terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 128 poz. 861 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego(dz. U. Nr 208 poz. 1375) 4. Wykaz kont analitycznych i pozabilansowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych budżetu gminy określony został w rozdziale II. 5. Wykaz kont analitycznych i pozabilansowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych Urzędu Gminy określony został w rozdziale III. 6. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia w skład którego wchodzą: -miesięczne -kwartalne -półroczne -roczne okresy sprawozdawcze. 7. Sprawozdawczość jest dokonywana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w/s sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w/s sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247).

3 Na potrzeby rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe) oraz przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych w celu właściwego przyporządkowania kosztów do danego okresu sprawozdawczego oraz przychodów ustala się roczne granice okresów sprawozdawczych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym planem kont mają zastosowanie odpowiednie zasady rachunkowości zawarte w przepisach powołanych powyżej. Obsługę bankową stanowi rachunek bieżący budżetu gminy, na który wpływają dochody Urzędu Gminy i z którego realizowane są wydatki Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej. Konto 130 Rachunek bieżący jednostki służy jako konto łączące plan kont dla budżetu (organu finansowego) z kontami jednostki budżetowej określonymi w Rozdziale III Plan kont dla Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, wraz z zasadami ewidencjonowania na tym koncie operacji gospodarczych. Prowadzi się ewidencję księgową w jednostce budżetowej dla rachunków wyodrębnionych związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi innych niż środki europejskie - na kontach 222 i 223. Ponadto prowadzi się pomocnicze rachunki bankowe do obsługi Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wypłat świadczeń rodzinnych, sum depozytowych, Funduszu Świadczeń Socjalnych, ewidencji opłat za udostępnienie danych osobowych, realizacji wydatków niewygasających. Dodatkowo bank prowadzący rachunek podstawowy prowadzi rachunek płacowy do realizacji przelewów masowych oraz rachunki do lokowania środków na zabezpieczenia poprawnego wykonania umów w ramach usługi SIMP- Deposit. Gmina posiada rachunek walutowy do celów realizacji wniosków o płatność z projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi innych niż środki europejskie. Zapisy księgowe dokonywane są metodą komputerową. Zasady przetwarzania informacji zawartych w aplikacjach komputerowych dotyczących ewidencji księgowej stanowią instrukcję oprogramowania do poszczególnych programów. Na potrzeby niniejszego planu kont przyjmuje się następujące definicje zawarte w ustawie o rachunkowości, celem spełnienia warunku rzetelności i pełności zapisów księgowych: Krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego. Okres sprawozdawczy rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. Aktywa - rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzenia spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w punkcie 18 ust. 1 art. 3 ustawy o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt.17 ust. 1 art. 3 ustawy o rachunkowości, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

4 a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4 ustawy o rachunkowości. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Środki trwałe rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt.17, ust. 1 art. 3 ustawy o rachunkowości, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust.4; Środki trwałe w budowie rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, Inwestycje rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty; Aktywa obrotowe rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku: a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19, ust. 1 art. 3 - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, d) rozliczeń między okresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, Rzeczowe aktywa obrotowe - rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym,

5 Zobowiązania - rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, Rezerwy - rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, Zobowiązania krótkoterminowe - rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, Instrumenty finansowe - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie, c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, Aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, Aktywa pieniężne - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej), Zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach, Zobowiązania warunkowe - rozumie się przez to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń, Aktywa netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu, Przychody i zyski - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie

6 zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli, Koszty i straty - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli, Pozostałe koszty i przychody operacyjne - rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane: a) z działalnością socjalną, b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, c) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów, d) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi, e) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe, f) z odszkodowaniami, karami i grzywnami, g) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, Straty i zyski nadzwyczajne - rozumie się przez to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, W zakresie wyceny aktywów i pasywów stosowane są założenia zawarte w ustawie o rachunkowości w rozdziale 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego : Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w sposób następujący: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, Środki trwałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

7 Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według ich wartości wynikających z ewidencji. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. Cena nabycia, o której mowa powyżej, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

8 Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 1) nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe: 1) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 2) należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości nominalnej. 3) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie według wartości określonej w umowie, decyzji. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW Ustala się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy: 1) Wycena w księgach rachunkowych w ciągu roku, a wycena bilansowa aktywów: L. Aktywa Wycena w ciągu roku Wycena na dzień bilansowy p. Wartości niematerialne i Wartość początkowa: Wartość początkowa pomniejszona o odpisy prawne - cena nabycia, lub amor- Środki trwałe ( w tym grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3. Długoterminowe aktywa finansowe - koszt wytworzenia. Wartość początkowa: -cena nabycia, lub -koszt wytworzenia lub -wartość początkowa środków trwałych po aktualizacji, lub -w wartości określonej w decyzji właściwego organu (dotyczy środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, stanowiących własność Gminy), -w wartości uśrednionej gruntów znajdujących się w ewidencji księgowej, obliczonej na dzień 1 stycznia danego roku obrotowego dotyczy nabycia gruntów z mocy prawa wg decyzji właściwego organu bez określania ich wartości, korygowanej następnie wg wypłaconego odszkodowania lub podpisanej ugody. Akcje i udziały w innych jednostkach cena nabycia lub cena zakupu, jeżeli koszty zakupu nie są istotne. tyzacyjne, umorzeniowe. Wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe z wyłączeniem gruntów oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, które nie podlegają i umorzeniu. amortyzacji Akcje i udziały w innych jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. Należności długoterminowe W wartości nominalnej. W kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

9 L. Aktywa Wycena w ciągu roku Wycena na dzień bilansowy p. 5. Zapasy Cena nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia z ewidencji. W wartości wynikającej Cena nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia 6. Należności krótkoterminowe W wartości nominalnej. Odsetki W kwocie wymagającej są doliczane na koniec każdego zapłaty, z zachowaniem kwartału. ostrożności. 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe W cenie nabycia lub cenie zaku- Według ceny (wartości) i inne środki pieniężpu, jeżeli koszty zakupu nie są rynkowej. Według ceny ne istotne. nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależności od tego, która z nich jest niższa. 8. Środki finansowe W wartości nominalnej. W wartości nominalnej. 9. Rozliczenia międzyokresowe W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów i innych pozycji rozliczonych. W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów i innych pozycji, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia. 2) Wycena w księgach rachunkowych w ciągu roku a wycena bilansowa pasywów: Lp Wycena w księgach Pasywa rachunkowych Wycena na dzień bilansowy Fundusze własne W wartości nominalnej. W wartości nominalnej. Zobowiązania długoterminowe W wartości nominalnej. W kwocie wymagającej zapłaty 3. Zobowiązania krótkoterminowe W wartości nominalnej. Odsetki są naliczane na koniec każdego kwartału W kwocie wymagającej zapłaty. 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 5. Inne rozliczenia międzyokresowe W wysokości kwot przyszłych okresów rzeczywiście otrzymanych, należnych lub ustalonych. W wysokości kwot wymagających zapłaty W kwotach wynikających z ksiąg rachunkowych, tj. w wartości nominalnej stanu długo- i krótkoterminowych przychodów, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach. W kwotach wynikających z ksiąg rachunkowych Dodatkowo w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania stanu księgowości jednostki przyjmuje się następujące założenia: Księgi rachunkowe otwiera się: -na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, -na początek każdego następnego roku obrotowego. Księgi rachunkowe zamyka się: -na dzień kończący rok obrotowy, -na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

10 Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust 2 i 3 ustawy o rachunkowości. W Urzędzie Gminy stosuje się następujące księgi rachunkowe prowadzone za pomocą komputera: ~ dziennik, ~ konta księgi głównej (syntetyczne), ~ konta ksiąg pomocniczych (analityczne), ~ zestawienie obrotów i sald, ~ raport zgodności dzienników z księgą główną; Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem, uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta analityczne tworzy się w miarę potrzeb. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: 1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie (inwestycji), wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 2) rozrachunków z kontrahentami, 3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia, 4) operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych), 5) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych), 6) kosztów istotnych dla jednostki składników aktywów, 7) operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald, zawierające: 1) symbole lub nazwy kont, 2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, 3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

11 Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera stosuje się procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu, (opisane w dalszej części Zarządzenia), Zapis księgowy zawiera co najmniej: 1) datę dokonania operacji gospodarczej, 2)określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, 3)zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów, 4) kwotę i datę zapisu, 5) oznaczenie kont, których dotyczy. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje do dnia 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, w których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (budżetowy). Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zwierającego informacje w zakresie wzajemnych wyłączeń między jednostkami, 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. Sporządzając sprawozdanie finansowe dokonuje się wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, a w szczególności: 1) wzajemnych należności i zobowiązań o podobnym charakterze, 2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych pomiędzy jednostkami na podstawie załączonych informacji. Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF j.s.t. Jednostka prowadzi następujące księgi rachunkowe dotyczące ewidencji księgowej: - Budżetu Gminy (organ finansowy), - Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy przez służby finansowo-księgowe podległe Skarbnikowi Gminy. Ustala się zasady funkcjonowania kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt. 2 i 3 oraz ujmowania na nich operacji gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.). Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, do którego prowadzi się konta pomocnicze (analityczne).

12 Zasada finansowania środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz wartości niematerialnych i prawnych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o istotnym znaczeniu tj. o wartości powyżej zł, których okres używania przekracza 1 rok i są kompletne w momencie wydania do używania, finansowane są ze środków inwestycyjnych. Ustalam następujące zasady ewidencji dla rzeczowych aktywów trwałych, pozostałych środków trwałych i majątku obrotowego: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane z wydatków majątkowych prowadzona jest ewidencja ilościowa i wartościowa, odrębnie dla każdego składnika majątkowego Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku. W przypadku przekazania środków trwałych w ciągu roku innym jednostkom lub wycofania środków trwałych z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub likwidacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały lub zlikwidowano. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości na podstawie pisemnego potwierdzenia przez właściwą komórkę organizacyjną. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Środki trwałe. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo miesiącu grudniu za okres całego roku. W przypadku wycofania wartości niematerialnych i prawnych z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego, amortyzacja naliczana jest w miesiącu likwidacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym wartość niematerialną i prawną zlikwidowano, z wyjątkiem licencji zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy, które nie stanowią majątku trwałego licencjobiorcy bez względu na wartość, a wydatki poniesione na ich nabycie zalicza się bezpośrednio do kosztów. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Środki trwałe. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) z wyjątkiem mebli i dywanów oraz telefonów komórkowych o wartości większej niż 200 zł i nie większej niż 3500 zł sfinansowane z wydatków bieżących - prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową odrębnie dla każdego składnika majątkowego w jednostkach naturalnych i pieniężnych, a umorzenia dokonuje się w 100% w momencie oddania do użytkowania i księguje się odpowiednio na kontach 013 i 072. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Pozostałe środki trwałe. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o małej wartości użytkowej (za wyjątkiem mebli i dywanów oraz telefonów komórkowych), których jednostkowa wartość wynosi 35,- zł i nie przekracza kwoty 200,-zł prowadzi się tylko ewidencję ilościową wg poszczególnych składników majątkowych prowadzoną w wydziale organizacyjno -administracyjnym. Składniki te nie są objęte ewidencją, o której mowa z pkt.1 bez ujmowania na kontach 013 i 07 Kontrolę i ewidencję tych środków trwałych prowadzi pozabilansowo pracownik w sposób umożliwiający identyfikację każdego

13 przedmiotu oraz miejsca jego użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Pozostałe środki trwałe. Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowowartościowej zalicza się następujące składniki majątkowe: a) biurka, stoliki, stoły, ławy okolicznościowe, szafy, biblioteczki, segmenty meblowe, obudowy umywalek, b) szafy metalowe, kasy pancerne, szufladowce metalowe, c) krzesła, fotele, kanapy, wersalki, d) wieszaki, kwietniki, e) żyrandole ozdobne zabytkowe, f) telefony, telefaxy, g) zegary, h) dywany, kilimy, gobeliny, godła na suknie, i) obrazy, rzeźby, itp., j) telewizory, magnetowidy, magnetofony, odtwarzacze DVD, CD k) sprzęt fotograficzny, l) maszyny do pisania, m) różne, a w szczególności: drukarki, dyski zewnętrzne, gabloty informacyjne, klimatyzatory, komputery, kserokopiarki, lodówki, monitory, podtrzymywacze napięcia, projektory, skanery, zamrażarki, zmywarki, Do pozostałych środków trwałych których jednostkowa wartość wynosi 35,- zł i nie przekracza kwoty 200,-zł podlegających ewidencji ilościowej zalicza się następujące składniki majątkowe: a) lustra, b) ekspresy do kawy, herbaty, miksery, podgrzewacze wody, suszarki, zaparzacze, c) piecyki grzewcze, termowentylatory, wentylatory, d) aparaty radiowe, dyktafony, e) drabiny, ławy do siedzenia, regały magazynowe, archiwalne, f) ekrany, stelaże, stojaki, g) maszyny do liczenia, kalkulatory, sumatory, h) różne, a w szczególności: bindownice, ciśnieniomierze, kuchenki mikrofalowe, laminatory, namioty, nawilżacze, numeratory, obcinarki, odkurzacze, opalarki, strugi, szlifierki, testery, torby, wagi, walizki, wiertarki, wózki, wyrzynarki, żelazka; Materiały służące bieżącemu utrzymaniu jednostek tj. : materiały biurowe, środki czystości, druki, formularze, wydawnictwa prasowe, drobne części zamienne, drobne materiały do remontów bieżących odpisywane będą w koszty w momencie ich zakupu. Druki i formularze będące drukami ścisłego zarachowania po odpisaniu ich w koszty, podlegają ujęciu w ewidencji prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju druku. Paliwo do samochodu służbowego, samochodu Straży Miejskiej oraz samochodów OSP ewidencjonowane jest na kartotekach i rozliczane wg kart drogowych poszczególnych samochodów, a w ewidencji księgowej odpisywane w koszty w momencie zakupu. Zasady te dotyczą także zakupu paliwa do kosiarek. Ewidencja ilościowa odbywa się w rejestrach prowadzonych przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za te wydatki.

14 Pozostałe środki trwałe zakupione ze środków budżetowych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na poszczególne jednostki OSP w księgach inwentarzowych w wydziałach przez pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za powierzone składniki majątkowe. Kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe nie są przesyłane do kontrahentów, jeżeli kwota należności jest mniejsza od kosztów przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi ustala się, że nadpłaty nie są odsyłane do kontrahentów, jeżeli kwota nadpłaty nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (art. 77b ordynacji podatkowej. Po upływie okresu przedawnienia nadpłaty są przeksięgowane na dochody budżetowe. Dodanie konta pozabilansowego oraz konta analitycznego w ciągu roku nie wymaga każdorazowo zmiany zarządzenia w sprawie Zakładowego Planu Kont. Decyzję podejmuje Główny Księgowy sporządzając comiesięczne zestawienia obrotów i sald. Operacje kasowe dokonywane w walucie obcej (zaliczki na delegacje zagraniczne) - wycenia się według następujących kursów walut: 1) podjęta gotówka z banku jest przeliczana według kursu sprzedaży waluty obowiązującego w wg tabeli banku(kantoru), w którym dokonano zakupu w dniu dokonania operacji; 2) wypłata gotówki z kasy jest przeliczana według kursu sprzedaży dewiz; 3) zwrot gotówki przez pracownika wynikający z rozliczenia delegacji przeliczany jest według kursu sprzedaży tych dewiz na podstawie dowodu sprzedaży wystawionego przez bank (kantor); 4) wpłata do banku dewiz jest przeliczana według kursu zakupu waluty obowiązującego w banku obsługującym Urząd w dniu dokonania operacji. Pracownik nie ponosi kosztów ani nie uzyskuje przychodów z tytułu różnic kursowych. Zwroty wydatków dokonane przez pracowników, inne osoby fizyczne lub prawne w tym samym roku wynikające z wystawionych not księgowych, faktur VAT /refaktur/, lub refundacji stanowią dochody budżetu. Zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, co dokonany wydatek np. z tytułu wynagrodzeń, refundacji z tytułu prac społeczno - użytecznych, kosztów sądowych, odszkodowań, świadczeń rekompensujących odbyte ćwiczenia wojskowe, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, rozliczeń uruchomionych środków na poczet finansowania zadań inwestycyjnych, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego. Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z poprzednich lat przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować. Odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się według stanu na 31 grudnia każdego roku. Stosuje się przepisy art. 35 b ustawy o rachunkowości. Przyjmuje się zasadę, że od należności, których termin zapłaty przekracza rok budżetowy dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 50%, natomiast powyżej 2 lat w 100%. Zasada ta jest stosowana również do odsetek za zwłokę. Jeżeli termin przedawnienia należności jest krótszy niż 2 lata odpis aktualizujący dokonywany jest z upływem terminu przedawnienia. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 5- go dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych

15 z wyjątkiem dokumentów pod raportami kasowymi zapłaconych w następnym miesiącu. W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu następnego miesiąca w którym je wystawiono nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań. Dane do sprawozdań Rb-27, Rb-PDP przekazywane są do systemu finansowo-księgowego z systemów podatkowych (ewidencja w Wydziale Dochodów) przekazywane są za pomocą modułu NOTA (dostarczony przez REKORD SI). Pozostałe jednostkowe i kwartalne oraz półroczne i roczne sprawozdania budżetowe typu Rb sporządzane są w Wydziale Finansowo-Budżetowym na podstawie danych z systemów FK-jednostka i FK organ poprzez komunikację do systemu BUDŻET-REKORD. Utworzone sprawozdania eksportowane są do systemu a następnie po podpisaniu podpisem elektronicznym dostarczane w wersji elektronicznej i formie dokumentu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydatki strukturalne są księgowane zgodnie z klasyfikacją wydatków strukturalnych. Wydatki strukturalne są ewidencjonowane na koncie pozabilansowym o symbolu 975, zgodnie z ustaloną instrukcją do ewidencji wydatków strukturalnych. Ewidencja podatków i opłat. Do ewidencji podatków i opłat, która jest integralną częścią ewidencji księgowej jednostki budżetowej Urzędu Gminy, stosuje się zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. (Dz.U.208 poz.1375) w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Ewidencję podatków i opłat prowadzi się komputerowo za pomocą systemów Rolny i Leśny (tylko do celów archiwalnych), Posesja, Firmy-PD, Pojazd, Pojazd- (Motorowery), Wieczyste użytkowanie, Dzierawy, Rejestr Opłat. Dla płatności należności prowadzonych za pomocą w/w systemów stosuje się płatności masowe - SIMP. Zasady tych płatności określa umowa bankowa, banku w którym prowadzony jest rachunek podstawowy, oraz instrukcja kontroli i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Kęty. Odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Najpóźniej na koniec każdego kwartału ustala się odsetki należne od zaległości, które są korygowane na koniec następnego kwartału. Czynności egzekucyjne tj. wysyłanie upomnień i kierowanie zalegających z zapłatą do egzekucji komorniczej nie podejmuje się, jeżeli należności wraz z odsetkami nie przewyższają kosztów upomnienia. Zasady postępowania w zakresie prawidłowej i terminowej windykacji należności, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa określa odrębna Instrukcja. Dokumentowanie operacji gospodarczych w przypadkach uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów źródłowych. W takich sytuacjach Burmistrz Gminy może wyrazić zgodę na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowego dowodu zastępczego, sporządzonego przez osobę dokonującą tej operacji w formie pisemnego oświadczenia o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Przed dokonaniem operacji, która ma być udokumentowana wewnętrznym dowodem zastępczym, zainteresowana osoba powinna uzyskać pozytywną opinię Skarbnika w przedmiotowej sprawie, zaakceptowaną przez

16 Burmistrza Gminy. Dokumentowanie operacji gospodarczych dokumentem wewnętrznym nie może dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług (z wyjątkiem zagubionych i utraconych nieumyślnie biletów potwierdzających poniesione koszty podróży służbowej), oraz skupu metali nieżelaznych od ludności. W przypadku, gdy jakakolwiek operacja gospodarcza, dokumentowana jest więcej niż jednym dowodem księgowym, podstawę ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczej, stanowi oryginał dowodu księgowego otrzymanego od kontrahenta. W razie braku oryginału lub różnych dowodów dokumentujących jedną operację gospodarczą, Burmistrz Gminy na wniosek Skarbnika Gminy wskazuje, który dowód będzie właściwy do udokumentowania danej operacji gospodarczej. Zmiany niniejszego planu kont wymagają pisemnego Zarządzenia Kierownika jednostki.

17 Rozdział II Plan kont dla budżetu gminy i zasady ich funkcjonowania Rozdział II.1 Wykaz kont budżetu gminy: Konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków na nie wygasające wydatki 140 Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 224 Rozrachunki budżetu 225 Rozliczenie nie wygasających wydatków 240 Pozostałe rozrachunki 250 Należności finansowe 260 Zobowiązania finansowe Odpisy aktualizujące należności 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 903 Niewykonane wydatki 904 Nie wygasające wydatki 909 Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 962 Wynik na pozostałych operacjach 968 Prywatyzacja Konta pozabilansowe: Planowane dochody budżetu Planowane wydatki budżetu Rozliczenia z innymi budżetami

18 Rozdział II. Wykaz kont analitycznych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych budżetu gminy Konta bilansowe: Konto Nazwa konta 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe Rachunek środków na niewygasające wydatki Środki pieniężne w drodze Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych 224 Rozrachunki budżetu Rozliczenie niewygasających wydatków Pozostałe rachunki 250 Należności finansowe 260 Zobowiązania finansowe 290 Odpisy aktualizujące należności 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 903 Niewykonane wydatki 904 Niewygasające wydatki Rodzaj urządzenia analitycznego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego rejestr wpłat podatkowych z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego Sposób prowadzenia ewidencji wg poszczególnych tytułów oraz rachunków bankowych (wyciągi) wg banków udzielających kredytu Wg poszczególnych tytułów i klasyfikacji budżetowej wg poszczególnych tytułów wg jednostek budżetowych wg jednostek budżetowych wg poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów Wg poszczególnych tytułów i klasyfikacji budżetowej wg poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów wg tytułów należności z poszczególnymi kontrahentami wg tytułów zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami wg poszczególnych rodzajów należności wg klasyfikacji budżetowej wg klasyfikacji budżetowej wg klasyfikacji budżetowej wg klasyfikacji budżetowej

19 Konto Nazwa konta Rozliczenia międzyokresowe Skumulowane wyniki budżetu Wynik wykonania budżetu Wynik na pozostałych operacjach 968 Prywatyzacja Rodzaj urządzenia analitycznego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego Sposób prowadzenia ewidencji wg poszczególnych tytułów wg poszczególnych tytułów wg rejestrów księgowych wg poszczególnych tytułów wg poszczególnych tytułów Konta pozabilansowe: Konto Nazwa konta Planowane dochody budżetu Planowane wydatki budżetu gminy Rozliczenia z innymi budżetami Rodzaj urządzenia analitycznego karta kontowa z programu komputerowego zapis jednostronny karta kontowa z programu komputerowego zapis jednostronny karta kontowa z programu komputerowego zapis jednostronny Sposób prowadzenia ewidencji Ewidencja planu dochodów budżetu gminy oraz jego zmian Ewidencja planu wydatków budżetu gminy oraz jego zmian Ewidencja rozliczeń z innymi budżetami.

20 Rozdział II.3. Zasady funkcjonowania kont Konto Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku budżetu j.s.t. a) dochodów własnych realizowanych przez urzędu j.s.t., b) dochodów własnych realizowanych przez podległe j.s.t. jednostki budżetowe, c) dochody realizowane na rzecz j.s.t. przez urzędy skarbowe, d) dochodów otrzymanych z innych budżetów np.: - z budżetu państwa subwencje, dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie umów, porozumień, - z innych j.s.t. dotacje na realizację zadań na podstawie umów, porozumień środki pomocowe udzielone innym j.s.t. w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych e) dochodów pochodzących z dotacji z państwowych funduszy celowych, f) dochodów ze źródeł pozabudżetowych, g) dochodów pochodzących z udziałów w dochodach budżetu państwa, h) dochodów pochodzących z rozliczeń z zakładami budżetowymi, i) dochodów z odsetek bankowych ( od środków na r-kch bankowych), j) realizowanych bezpośrednio z r-ku budżetu wydatków budżetowych przez Urząd Gminy, k) przelewanych środków pieniężnych podległym jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków, l) zaciągniętych i spłacanych kredytów bankowych, m) zaciągniętych i spłacanych pożyczek, a także pożyczek udzielonych, n) przychodów z tytułu: - prywatyzacji mienia komunalnego, - emisji papierów wartościowych ( np. obligacji ) o) rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych, p) środków na wydatki niewygasające, r) środków europejskich, oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi innych niż europejskie, Prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 133 dokonywane jest wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych, załączonych do nich dowodów księgowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. 1) Konto 133 może wykazywać dwa salda :

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo