Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Rozdział II Plan kont dla budżetu gminy i zasady ich funkcjonowania: Wykaz kont budżetu gminy - konta bilansowe - konta pozabilansowe Wykaz kont analitycznych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych budżetu gminy 3. Zasady funkcjonowania kont Rozdział III Plan kont dla Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, funduszy celowych i rachunków dochodów wraz z zasadami ewidencjonowania na nich operacji gospodarczych: Wykaz kont jednostki budżetowej Urząd Gminy Kęty - konta bilansowe - konta pozabilansowe Wykaz kont analitycznych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych Urzędu Gminy 3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych Rozdział IV Dokumentacja systemowa przetwarzanych danych: Wykaz programów komputerowych stosowanych w księgowości Urzędu Gminy oraz uprawnionych pracowników do pracy w poszczególnych programach. Ochrona danych.

2 Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu Gminy Podstawą prowadzenia rachunkowości jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.). Podstawą prowadzenia rachunkowości budżetu gminy jest plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 128 poz. 861 z późn.zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208 poz. 1375). 3. Podstawą prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy jest plan kont dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w/s szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorząd terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 128 poz. 861 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego(dz. U. Nr 208 poz. 1375) 4. Wykaz kont analitycznych i pozabilansowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych budżetu gminy określony został w rozdziale II. 5. Wykaz kont analitycznych i pozabilansowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych Urzędu Gminy określony został w rozdziale III. 6. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia w skład którego wchodzą: -miesięczne -kwartalne -półroczne -roczne okresy sprawozdawcze. 7. Sprawozdawczość jest dokonywana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w/s sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w/s szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w/s sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247).

3 Na potrzeby rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe) oraz przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych w celu właściwego przyporządkowania kosztów do danego okresu sprawozdawczego oraz przychodów ustala się roczne granice okresów sprawozdawczych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym planem kont mają zastosowanie odpowiednie zasady rachunkowości zawarte w przepisach powołanych powyżej. Obsługę bankową stanowi rachunek bieżący budżetu gminy, na który wpływają dochody Urzędu Gminy i z którego realizowane są wydatki Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej. Konto 130 Rachunek bieżący jednostki służy jako konto łączące plan kont dla budżetu (organu finansowego) z kontami jednostki budżetowej określonymi w Rozdziale III Plan kont dla Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, wraz z zasadami ewidencjonowania na tym koncie operacji gospodarczych. Prowadzi się ewidencję księgową w jednostce budżetowej dla rachunków wyodrębnionych związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi innych niż środki europejskie - na kontach 222 i 223. Ponadto prowadzi się pomocnicze rachunki bankowe do obsługi Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wypłat świadczeń rodzinnych, sum depozytowych, Funduszu Świadczeń Socjalnych, ewidencji opłat za udostępnienie danych osobowych, realizacji wydatków niewygasających. Dodatkowo bank prowadzący rachunek podstawowy prowadzi rachunek płacowy do realizacji przelewów masowych oraz rachunki do lokowania środków na zabezpieczenia poprawnego wykonania umów w ramach usługi SIMP- Deposit. Gmina posiada rachunek walutowy do celów realizacji wniosków o płatność z projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi innych niż środki europejskie. Zapisy księgowe dokonywane są metodą komputerową. Zasady przetwarzania informacji zawartych w aplikacjach komputerowych dotyczących ewidencji księgowej stanowią instrukcję oprogramowania do poszczególnych programów. Na potrzeby niniejszego planu kont przyjmuje się następujące definicje zawarte w ustawie o rachunkowości, celem spełnienia warunku rzetelności i pełności zapisów księgowych: Krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego. Okres sprawozdawczy rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. Aktywa - rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzenia spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w punkcie 18 ust. 1 art. 3 ustawy o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt.17 ust. 1 art. 3 ustawy o rachunkowości, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

4 a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4 ustawy o rachunkowości. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Środki trwałe rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt.17, ust. 1 art. 3 ustawy o rachunkowości, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust.4; Środki trwałe w budowie rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, Inwestycje rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty; Aktywa obrotowe rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku: a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19, ust. 1 art. 3 - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, d) rozliczeń między okresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, Rzeczowe aktywa obrotowe - rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym,

5 Zobowiązania - rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, Rezerwy - rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, Zobowiązania krótkoterminowe - rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, Instrumenty finansowe - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie, c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, Aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, Aktywa pieniężne - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej), Zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach, Zobowiązania warunkowe - rozumie się przez to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń, Aktywa netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu, Przychody i zyski - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie

6 zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli, Koszty i straty - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli, Pozostałe koszty i przychody operacyjne - rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane: a) z działalnością socjalną, b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, c) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów, d) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi, e) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe, f) z odszkodowaniami, karami i grzywnami, g) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, Straty i zyski nadzwyczajne - rozumie się przez to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, W zakresie wyceny aktywów i pasywów stosowane są założenia zawarte w ustawie o rachunkowości w rozdziale 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego : Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w sposób następujący: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, Środki trwałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

7 Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według ich wartości wynikających z ewidencji. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. Cena nabycia, o której mowa powyżej, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

8 Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 1) nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe: 1) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 2) należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości nominalnej. 3) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie według wartości określonej w umowie, decyzji. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW Ustala się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy: 1) Wycena w księgach rachunkowych w ciągu roku, a wycena bilansowa aktywów: L. Aktywa Wycena w ciągu roku Wycena na dzień bilansowy p. Wartości niematerialne i Wartość początkowa: Wartość początkowa pomniejszona o odpisy prawne - cena nabycia, lub amor- Środki trwałe ( w tym grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3. Długoterminowe aktywa finansowe - koszt wytworzenia. Wartość początkowa: -cena nabycia, lub -koszt wytworzenia lub -wartość początkowa środków trwałych po aktualizacji, lub -w wartości określonej w decyzji właściwego organu (dotyczy środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, stanowiących własność Gminy), -w wartości uśrednionej gruntów znajdujących się w ewidencji księgowej, obliczonej na dzień 1 stycznia danego roku obrotowego dotyczy nabycia gruntów z mocy prawa wg decyzji właściwego organu bez określania ich wartości, korygowanej następnie wg wypłaconego odszkodowania lub podpisanej ugody. Akcje i udziały w innych jednostkach cena nabycia lub cena zakupu, jeżeli koszty zakupu nie są istotne. tyzacyjne, umorzeniowe. Wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe z wyłączeniem gruntów oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, które nie podlegają i umorzeniu. amortyzacji Akcje i udziały w innych jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. Należności długoterminowe W wartości nominalnej. W kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

9 L. Aktywa Wycena w ciągu roku Wycena na dzień bilansowy p. 5. Zapasy Cena nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia z ewidencji. W wartości wynikającej Cena nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia 6. Należności krótkoterminowe W wartości nominalnej. Odsetki W kwocie wymagającej są doliczane na koniec każdego zapłaty, z zachowaniem kwartału. ostrożności. 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe W cenie nabycia lub cenie zaku- Według ceny (wartości) i inne środki pieniężpu, jeżeli koszty zakupu nie są rynkowej. Według ceny ne istotne. nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależności od tego, która z nich jest niższa. 8. Środki finansowe W wartości nominalnej. W wartości nominalnej. 9. Rozliczenia międzyokresowe W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów i innych pozycji rozliczonych. W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów i innych pozycji, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia. 2) Wycena w księgach rachunkowych w ciągu roku a wycena bilansowa pasywów: Lp Wycena w księgach Pasywa rachunkowych Wycena na dzień bilansowy Fundusze własne W wartości nominalnej. W wartości nominalnej. Zobowiązania długoterminowe W wartości nominalnej. W kwocie wymagającej zapłaty 3. Zobowiązania krótkoterminowe W wartości nominalnej. Odsetki są naliczane na koniec każdego kwartału W kwocie wymagającej zapłaty. 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 5. Inne rozliczenia międzyokresowe W wysokości kwot przyszłych okresów rzeczywiście otrzymanych, należnych lub ustalonych. W wysokości kwot wymagających zapłaty W kwotach wynikających z ksiąg rachunkowych, tj. w wartości nominalnej stanu długo- i krótkoterminowych przychodów, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach. W kwotach wynikających z ksiąg rachunkowych Dodatkowo w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania stanu księgowości jednostki przyjmuje się następujące założenia: Księgi rachunkowe otwiera się: -na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, -na początek każdego następnego roku obrotowego. Księgi rachunkowe zamyka się: -na dzień kończący rok obrotowy, -na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

10 Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust 2 i 3 ustawy o rachunkowości. W Urzędzie Gminy stosuje się następujące księgi rachunkowe prowadzone za pomocą komputera: ~ dziennik, ~ konta księgi głównej (syntetyczne), ~ konta ksiąg pomocniczych (analityczne), ~ zestawienie obrotów i sald, ~ raport zgodności dzienników z księgą główną; Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem, uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta analityczne tworzy się w miarę potrzeb. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: 1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie (inwestycji), wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 2) rozrachunków z kontrahentami, 3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia, 4) operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych), 5) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych), 6) kosztów istotnych dla jednostki składników aktywów, 7) operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald, zawierające: 1) symbole lub nazwy kont, 2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, 3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

11 Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera stosuje się procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu, (opisane w dalszej części Zarządzenia), Zapis księgowy zawiera co najmniej: 1) datę dokonania operacji gospodarczej, 2)określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, 3)zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów, 4) kwotę i datę zapisu, 5) oznaczenie kont, których dotyczy. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje do dnia 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, w których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (budżetowy). Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zwierającego informacje w zakresie wzajemnych wyłączeń między jednostkami, 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. Sporządzając sprawozdanie finansowe dokonuje się wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, a w szczególności: 1) wzajemnych należności i zobowiązań o podobnym charakterze, 2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych pomiędzy jednostkami na podstawie załączonych informacji. Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF j.s.t. Jednostka prowadzi następujące księgi rachunkowe dotyczące ewidencji księgowej: - Budżetu Gminy (organ finansowy), - Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy przez służby finansowo-księgowe podległe Skarbnikowi Gminy. Ustala się zasady funkcjonowania kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt. 2 i 3 oraz ujmowania na nich operacji gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.). Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, do którego prowadzi się konta pomocnicze (analityczne).

12 Zasada finansowania środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz wartości niematerialnych i prawnych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o istotnym znaczeniu tj. o wartości powyżej zł, których okres używania przekracza 1 rok i są kompletne w momencie wydania do używania, finansowane są ze środków inwestycyjnych. Ustalam następujące zasady ewidencji dla rzeczowych aktywów trwałych, pozostałych środków trwałych i majątku obrotowego: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane z wydatków majątkowych prowadzona jest ewidencja ilościowa i wartościowa, odrębnie dla każdego składnika majątkowego Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku. W przypadku przekazania środków trwałych w ciągu roku innym jednostkom lub wycofania środków trwałych z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub likwidacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały lub zlikwidowano. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości na podstawie pisemnego potwierdzenia przez właściwą komórkę organizacyjną. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Środki trwałe. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo miesiącu grudniu za okres całego roku. W przypadku wycofania wartości niematerialnych i prawnych z eksploatacji z tytułu postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego, amortyzacja naliczana jest w miesiącu likwidacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym wartość niematerialną i prawną zlikwidowano, z wyjątkiem licencji zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy, które nie stanowią majątku trwałego licencjobiorcy bez względu na wartość, a wydatki poniesione na ich nabycie zalicza się bezpośrednio do kosztów. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Środki trwałe. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) z wyjątkiem mebli i dywanów oraz telefonów komórkowych o wartości większej niż 200 zł i nie większej niż 3500 zł sfinansowane z wydatków bieżących - prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową odrębnie dla każdego składnika majątkowego w jednostkach naturalnych i pieniężnych, a umorzenia dokonuje się w 100% w momencie oddania do użytkowania i księguje się odpowiednio na kontach 013 i 072. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Pozostałe środki trwałe. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o małej wartości użytkowej (za wyjątkiem mebli i dywanów oraz telefonów komórkowych), których jednostkowa wartość wynosi 35,- zł i nie przekracza kwoty 200,-zł prowadzi się tylko ewidencję ilościową wg poszczególnych składników majątkowych prowadzoną w wydziale organizacyjno -administracyjnym. Składniki te nie są objęte ewidencją, o której mowa z pkt.1 bez ujmowania na kontach 013 i 07 Kontrolę i ewidencję tych środków trwałych prowadzi pozabilansowo pracownik w sposób umożliwiający identyfikację każdego

13 przedmiotu oraz miejsca jego użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych za pomocą systemu komputerowego pn. Pozostałe środki trwałe. Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowowartościowej zalicza się następujące składniki majątkowe: a) biurka, stoliki, stoły, ławy okolicznościowe, szafy, biblioteczki, segmenty meblowe, obudowy umywalek, b) szafy metalowe, kasy pancerne, szufladowce metalowe, c) krzesła, fotele, kanapy, wersalki, d) wieszaki, kwietniki, e) żyrandole ozdobne zabytkowe, f) telefony, telefaxy, g) zegary, h) dywany, kilimy, gobeliny, godła na suknie, i) obrazy, rzeźby, itp., j) telewizory, magnetowidy, magnetofony, odtwarzacze DVD, CD k) sprzęt fotograficzny, l) maszyny do pisania, m) różne, a w szczególności: drukarki, dyski zewnętrzne, gabloty informacyjne, klimatyzatory, komputery, kserokopiarki, lodówki, monitory, podtrzymywacze napięcia, projektory, skanery, zamrażarki, zmywarki, Do pozostałych środków trwałych których jednostkowa wartość wynosi 35,- zł i nie przekracza kwoty 200,-zł podlegających ewidencji ilościowej zalicza się następujące składniki majątkowe: a) lustra, b) ekspresy do kawy, herbaty, miksery, podgrzewacze wody, suszarki, zaparzacze, c) piecyki grzewcze, termowentylatory, wentylatory, d) aparaty radiowe, dyktafony, e) drabiny, ławy do siedzenia, regały magazynowe, archiwalne, f) ekrany, stelaże, stojaki, g) maszyny do liczenia, kalkulatory, sumatory, h) różne, a w szczególności: bindownice, ciśnieniomierze, kuchenki mikrofalowe, laminatory, namioty, nawilżacze, numeratory, obcinarki, odkurzacze, opalarki, strugi, szlifierki, testery, torby, wagi, walizki, wiertarki, wózki, wyrzynarki, żelazka; Materiały służące bieżącemu utrzymaniu jednostek tj. : materiały biurowe, środki czystości, druki, formularze, wydawnictwa prasowe, drobne części zamienne, drobne materiały do remontów bieżących odpisywane będą w koszty w momencie ich zakupu. Druki i formularze będące drukami ścisłego zarachowania po odpisaniu ich w koszty, podlegają ujęciu w ewidencji prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju druku. Paliwo do samochodu służbowego, samochodu Straży Miejskiej oraz samochodów OSP ewidencjonowane jest na kartotekach i rozliczane wg kart drogowych poszczególnych samochodów, a w ewidencji księgowej odpisywane w koszty w momencie zakupu. Zasady te dotyczą także zakupu paliwa do kosiarek. Ewidencja ilościowa odbywa się w rejestrach prowadzonych przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za te wydatki.

14 Pozostałe środki trwałe zakupione ze środków budżetowych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na poszczególne jednostki OSP w księgach inwentarzowych w wydziałach przez pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za powierzone składniki majątkowe. Kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe nie są przesyłane do kontrahentów, jeżeli kwota należności jest mniejsza od kosztów przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi ustala się, że nadpłaty nie są odsyłane do kontrahentów, jeżeli kwota nadpłaty nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (art. 77b ordynacji podatkowej. Po upływie okresu przedawnienia nadpłaty są przeksięgowane na dochody budżetowe. Dodanie konta pozabilansowego oraz konta analitycznego w ciągu roku nie wymaga każdorazowo zmiany zarządzenia w sprawie Zakładowego Planu Kont. Decyzję podejmuje Główny Księgowy sporządzając comiesięczne zestawienia obrotów i sald. Operacje kasowe dokonywane w walucie obcej (zaliczki na delegacje zagraniczne) - wycenia się według następujących kursów walut: 1) podjęta gotówka z banku jest przeliczana według kursu sprzedaży waluty obowiązującego w wg tabeli banku(kantoru), w którym dokonano zakupu w dniu dokonania operacji; 2) wypłata gotówki z kasy jest przeliczana według kursu sprzedaży dewiz; 3) zwrot gotówki przez pracownika wynikający z rozliczenia delegacji przeliczany jest według kursu sprzedaży tych dewiz na podstawie dowodu sprzedaży wystawionego przez bank (kantor); 4) wpłata do banku dewiz jest przeliczana według kursu zakupu waluty obowiązującego w banku obsługującym Urząd w dniu dokonania operacji. Pracownik nie ponosi kosztów ani nie uzyskuje przychodów z tytułu różnic kursowych. Zwroty wydatków dokonane przez pracowników, inne osoby fizyczne lub prawne w tym samym roku wynikające z wystawionych not księgowych, faktur VAT /refaktur/, lub refundacji stanowią dochody budżetu. Zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, co dokonany wydatek np. z tytułu wynagrodzeń, refundacji z tytułu prac społeczno - użytecznych, kosztów sądowych, odszkodowań, świadczeń rekompensujących odbyte ćwiczenia wojskowe, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, rozliczeń uruchomionych środków na poczet finansowania zadań inwestycyjnych, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego. Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z poprzednich lat przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować. Odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się według stanu na 31 grudnia każdego roku. Stosuje się przepisy art. 35 b ustawy o rachunkowości. Przyjmuje się zasadę, że od należności, których termin zapłaty przekracza rok budżetowy dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 50%, natomiast powyżej 2 lat w 100%. Zasada ta jest stosowana również do odsetek za zwłokę. Jeżeli termin przedawnienia należności jest krótszy niż 2 lata odpis aktualizujący dokonywany jest z upływem terminu przedawnienia. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 5- go dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych

15 z wyjątkiem dokumentów pod raportami kasowymi zapłaconych w następnym miesiącu. W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu następnego miesiąca w którym je wystawiono nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań. Dane do sprawozdań Rb-27, Rb-PDP przekazywane są do systemu finansowo-księgowego z systemów podatkowych (ewidencja w Wydziale Dochodów) przekazywane są za pomocą modułu NOTA (dostarczony przez REKORD SI). Pozostałe jednostkowe i kwartalne oraz półroczne i roczne sprawozdania budżetowe typu Rb sporządzane są w Wydziale Finansowo-Budżetowym na podstawie danych z systemów FK-jednostka i FK organ poprzez komunikację do systemu BUDŻET-REKORD. Utworzone sprawozdania eksportowane są do systemu a następnie po podpisaniu podpisem elektronicznym dostarczane w wersji elektronicznej i formie dokumentu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydatki strukturalne są księgowane zgodnie z klasyfikacją wydatków strukturalnych. Wydatki strukturalne są ewidencjonowane na koncie pozabilansowym o symbolu 975, zgodnie z ustaloną instrukcją do ewidencji wydatków strukturalnych. Ewidencja podatków i opłat. Do ewidencji podatków i opłat, która jest integralną częścią ewidencji księgowej jednostki budżetowej Urzędu Gminy, stosuje się zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. (Dz.U.208 poz.1375) w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Ewidencję podatków i opłat prowadzi się komputerowo za pomocą systemów Rolny i Leśny (tylko do celów archiwalnych), Posesja, Firmy-PD, Pojazd, Pojazd- (Motorowery), Wieczyste użytkowanie, Dzierawy, Rejestr Opłat. Dla płatności należności prowadzonych za pomocą w/w systemów stosuje się płatności masowe - SIMP. Zasady tych płatności określa umowa bankowa, banku w którym prowadzony jest rachunek podstawowy, oraz instrukcja kontroli i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Kęty. Odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Najpóźniej na koniec każdego kwartału ustala się odsetki należne od zaległości, które są korygowane na koniec następnego kwartału. Czynności egzekucyjne tj. wysyłanie upomnień i kierowanie zalegających z zapłatą do egzekucji komorniczej nie podejmuje się, jeżeli należności wraz z odsetkami nie przewyższają kosztów upomnienia. Zasady postępowania w zakresie prawidłowej i terminowej windykacji należności, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa określa odrębna Instrukcja. Dokumentowanie operacji gospodarczych w przypadkach uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów źródłowych. W takich sytuacjach Burmistrz Gminy może wyrazić zgodę na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowego dowodu zastępczego, sporządzonego przez osobę dokonującą tej operacji w formie pisemnego oświadczenia o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Przed dokonaniem operacji, która ma być udokumentowana wewnętrznym dowodem zastępczym, zainteresowana osoba powinna uzyskać pozytywną opinię Skarbnika w przedmiotowej sprawie, zaakceptowaną przez

16 Burmistrza Gminy. Dokumentowanie operacji gospodarczych dokumentem wewnętrznym nie może dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług (z wyjątkiem zagubionych i utraconych nieumyślnie biletów potwierdzających poniesione koszty podróży służbowej), oraz skupu metali nieżelaznych od ludności. W przypadku, gdy jakakolwiek operacja gospodarcza, dokumentowana jest więcej niż jednym dowodem księgowym, podstawę ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczej, stanowi oryginał dowodu księgowego otrzymanego od kontrahenta. W razie braku oryginału lub różnych dowodów dokumentujących jedną operację gospodarczą, Burmistrz Gminy na wniosek Skarbnika Gminy wskazuje, który dowód będzie właściwy do udokumentowania danej operacji gospodarczej. Zmiany niniejszego planu kont wymagają pisemnego Zarządzenia Kierownika jednostki.

17 Rozdział II Plan kont dla budżetu gminy i zasady ich funkcjonowania Rozdział II.1 Wykaz kont budżetu gminy: Konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków na nie wygasające wydatki 140 Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 224 Rozrachunki budżetu 225 Rozliczenie nie wygasających wydatków 240 Pozostałe rozrachunki 250 Należności finansowe 260 Zobowiązania finansowe Odpisy aktualizujące należności 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 903 Niewykonane wydatki 904 Nie wygasające wydatki 909 Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 962 Wynik na pozostałych operacjach 968 Prywatyzacja Konta pozabilansowe: Planowane dochody budżetu Planowane wydatki budżetu Rozliczenia z innymi budżetami

18 Rozdział II. Wykaz kont analitycznych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych budżetu gminy Konta bilansowe: Konto Nazwa konta 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe Rachunek środków na niewygasające wydatki Środki pieniężne w drodze Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych 224 Rozrachunki budżetu Rozliczenie niewygasających wydatków Pozostałe rachunki 250 Należności finansowe 260 Zobowiązania finansowe 290 Odpisy aktualizujące należności 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 903 Niewykonane wydatki 904 Niewygasające wydatki Rodzaj urządzenia analitycznego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego karta kontowa z programu komputerowego rejestr wpłat podatkowych z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego Sposób prowadzenia ewidencji wg poszczególnych tytułów oraz rachunków bankowych (wyciągi) wg banków udzielających kredytu Wg poszczególnych tytułów i klasyfikacji budżetowej wg poszczególnych tytułów wg jednostek budżetowych wg jednostek budżetowych wg poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów Wg poszczególnych tytułów i klasyfikacji budżetowej wg poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów wg tytułów należności z poszczególnymi kontrahentami wg tytułów zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami wg poszczególnych rodzajów należności wg klasyfikacji budżetowej wg klasyfikacji budżetowej wg klasyfikacji budżetowej wg klasyfikacji budżetowej

19 Konto Nazwa konta Rozliczenia międzyokresowe Skumulowane wyniki budżetu Wynik wykonania budżetu Wynik na pozostałych operacjach 968 Prywatyzacja Rodzaj urządzenia analitycznego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego karty wydatków z programu komputerowego Sposób prowadzenia ewidencji wg poszczególnych tytułów wg poszczególnych tytułów wg rejestrów księgowych wg poszczególnych tytułów wg poszczególnych tytułów Konta pozabilansowe: Konto Nazwa konta Planowane dochody budżetu Planowane wydatki budżetu gminy Rozliczenia z innymi budżetami Rodzaj urządzenia analitycznego karta kontowa z programu komputerowego zapis jednostronny karta kontowa z programu komputerowego zapis jednostronny karta kontowa z programu komputerowego zapis jednostronny Sposób prowadzenia ewidencji Ewidencja planu dochodów budżetu gminy oraz jego zmian Ewidencja planu wydatków budżetu gminy oraz jego zmian Ewidencja rozliczeń z innymi budżetami.

20 Rozdział II.3. Zasady funkcjonowania kont Konto Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku budżetu j.s.t. a) dochodów własnych realizowanych przez urzędu j.s.t., b) dochodów własnych realizowanych przez podległe j.s.t. jednostki budżetowe, c) dochody realizowane na rzecz j.s.t. przez urzędy skarbowe, d) dochodów otrzymanych z innych budżetów np.: - z budżetu państwa subwencje, dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie umów, porozumień, - z innych j.s.t. dotacje na realizację zadań na podstawie umów, porozumień środki pomocowe udzielone innym j.s.t. w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych e) dochodów pochodzących z dotacji z państwowych funduszy celowych, f) dochodów ze źródeł pozabudżetowych, g) dochodów pochodzących z udziałów w dochodach budżetu państwa, h) dochodów pochodzących z rozliczeń z zakładami budżetowymi, i) dochodów z odsetek bankowych ( od środków na r-kch bankowych), j) realizowanych bezpośrednio z r-ku budżetu wydatków budżetowych przez Urząd Gminy, k) przelewanych środków pieniężnych podległym jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków, l) zaciągniętych i spłacanych kredytów bankowych, m) zaciągniętych i spłacanych pożyczek, a także pożyczek udzielonych, n) przychodów z tytułu: - prywatyzacji mienia komunalnego, - emisji papierów wartościowych ( np. obligacji ) o) rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych, p) środków na wydatki niewygasające, r) środków europejskich, oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi innych niż europejskie, Prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 133 dokonywane jest wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych, załączonych do nich dowodów księgowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. 1) Konto 133 może wykazywać dwa salda :

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 188/2012/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy Kęty

ZARZĄDZENIE NR 188/2012/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy Kęty ZARZĄDZENIE NR 188/2012/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy Kęty Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Załączcnik nr 2 do zarządzenia Nr 314/12 Prezydenta Miasta Łomży z dnia27.12.2012r. Polityka rachunkowości 1) Ewidencja na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1) Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3

Bardziej szczegółowo

I. Podstawę prowadzenia rachunkowości budżetu gminy stanowi dokumentacja przyjętych zasad opracowanych na podstawie :

I. Podstawę prowadzenia rachunkowości budżetu gminy stanowi dokumentacja przyjętych zasad opracowanych na podstawie : Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2006 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Polityka rachunkowości Gminy Radziejów według której prowadzić należy księgi rachunkowe I. Podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2r. I. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo