DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE..."

Transkrypt

1 KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r.

2 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE ORGANIZACJA KP PSP W WOŁOWIE NADZÓR I KONTROLA ZATRUDNIENIE I WYKSZTAŁCENIE STRUKTURA ZATRUDNIENIA WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE DOSKONALENIE ZAWODOWE POLITYKA AWANSOWA OCHRONA ZDROWIA DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPERACYJNYM OGÓLNA STATYSTYKA ZDARZEŃ POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-SZKOLENIOWA (SZKOLENIA, ĆWICZENIA, MANEWRY, WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI) Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań oraz bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii i wakacji Działalność operacyjno-szkoleniowa Szkolenia, ćwiczenia, manewry OCENA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W WOŁOWIE WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE STRAŻAKÓW: OCENA WYKSZTAŁCENIA STRAŻAKÓW JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ STAN WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO JEDNOSTKI CZYNNOSCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ROZPOZNAWANIE MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ POSTĘPOWANIE POKONTROLNE UPOWSZECHNIANIE I PROPAGOWANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STAN WYPADKOWOŚCI SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP TERENY I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW KIERUNKI DZIAŁAŃ NA 2015 R BUDŻET I FINANSE LOGISTYKA INWESTYCJE I REMONTY USTAWOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE UMUNDUROWANIE I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE Przeglądy, konserwacje Sprzęt przekazany Nowy sprzęt ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA GOSPODARKI PALIWOWEJ KIERUNKI DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ PSP NA 2015R.:

3 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE 1.1. Organizacja KP PSP w Wołowie Na dzień r. w KP PSP Wołów wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: - Sekcja Finansowo Organizacyjna, - Wydział Operacyjno, Kontrolno Rozpoznawczy, - Samodzielne Stanowisko ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych, - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. W strukturze Komendy Powiatowej PSP w Wołowie w 2014 r. nie wprowadzono żadnych zmian organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. struktura etatów w komendzie przedstawia się następująco: 19 stanowisk oficerskich 16 stanowisk aspiranckich 15 stanowisk podoficerskich 1 stanowisko korpusu służby cywilnej W 2014 roku w Regulaminie Organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Wołowie w zakresie etatów nie wprowadzono zmian Nadzór i kontrola Wewnątrz jednostki nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi sprawowany jest bezpośrednio przez Komendanta Powiatowego PSP i jego zastępcę. W 2014 r. Państwowy Inspektor Sanitarny MSW przeprowadził kontrolę bieżącą stanu sanitarno higienicznego. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków pracy w komendzie oraz dokonanie oceny przestrzegania przepisów sanitarno higienicznych. Kontrolą osobno objęto pomieszczenia komendy oraz pomieszczenia jednostki (dodatkowo: kuchnia, sypialnie, szatnie, garaże, warsztaty). 2. ZATRUDNIENIE I WYKSZTAŁCENIE 2.1. Struktura zatrudnienia Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Wołowie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 51 osób w tym: 50 funkcjonariuszy i 1 pracownik 3

4 cywilny należący do korpusu służby cywilnej. W styczniu 2014 r. przyjęto do służby 1 osobę. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy KP PSP w Wołowie wg stanu na r. przedstawia się następująco: a) według systemu służby: system zmianowy - 41 osób system codzienny - 9 osób b) według płci: kobiety 5 osób mężczyźni 45 osób c) według korpusu : oficerowie 9 osób aspiranci 6 osób podoficerowie 25 osób szeregowi 10 osób 4

5 d) według wysługi lat służby: 0 5 lat służby 9 osób 6 10 lat służby 17 osób lat służby 10 osób lat służby 8 osób lat służby 6 osób 5

6 następująco: Wielkości ruchów kadrowych na przestrzeni lat przedstawia się Tabela nr 1. Rotacja zatrudnienia strażaków w KP PSP w Wołowie w latach Przyjęcia/zwolnienia Ogółem zatrudnieni Przyjęci nowi strażacy Przyjęci absolwenci szkół Przyjęci z przeniesienia służbowego Zwolnieni z tytułu przeniesienia służbowego Zwolnieni emerytura W 2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie przyjęła na praktyki studenckie 2 osoby. Młodzież miała możliwość poznać charakter pracy w służbie mundurowej, procedury postępowania, akty prawne obowiązujące w PSP. W 2014 r. 1 osoba bezrobotna została przyjęta na czteromiesięczny staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie brała także udział w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości, który organizowany był 02 kwietnia 2014 r. Dzień przedsiębiorczości jest projektem skierowanym do uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Umożliwia on młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Komenda w ramach tego przedsięwzięcia umożliwiła uczniom odbycie kilkugodzinnej praktyki, dzięki którym uczniowie mogli poznać bezpośrednie wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach pracy w komendzie, mogli porównać wyobrażenie o zawodzie strażaka z rzeczywistością i je zweryfikować. 6

7 2.2. Wykształcenie ogólne W systemie codziennym 100 % zatrudnionych stanowią osoby z wykształceniem wyższym (tab. 2.), natomiast w systemie zmianowym osoby z wykształceniem wyższym stanowią 26,8 % strażaków (tab. 3.). Ponadto dwóch strażaków jest w trakcie uzupełniania wykształcenia poprzez kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Strukturę wykształcenia ogólnego pracowników KP PSP Wołów przedstawiono w poniższych tabelach. Tabela nr 2. Wykształcenie ogólne strażaków w systemie codziennym Pracownicy KP PSP Wołów Funkcjonariusze Pracownik cywilny Wykształcenie ogólne wyższe policealne średnie Tabela nr 3. Wykształcenie ogólne strażaków w systemie zmianowym Pracownicy KP PSP Wołów Funkcjonariusze Wykształcenie ogólne wyższe policealne średnie Doskonalenie zawodowe Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wołowie stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe kończąc szkoły, kursy i szkolenia specjalistyczne. W 2014 r. skierowano: 4 strażaków na szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kurs ten umożliwia strażakom zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zajmowania wyższych stanowisk z grupy podoficerskiej. 1 strażaka na Zaoczne Studium Aspirantów do CS PSP w Częstochowie. Ponadto w 2014 r. 1 funkcjonariusz ukończył Zaoczne Studium Aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie oraz 1 oficer pogłębił swoją wiedzę 7

8 kończąc Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie ratownictwa chemicznego - identyfikacji zagrożeń i likwidacji skażeń. Bardzo istotne dla strażaków są także szkolenia specjalistyczne, dzięki którym podnoszą oni swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywają nową wiedzę i umiejętności potrzebne w wykonywaniu zadań służbowych. W roku 2014 strażacy ukończyli: o Szkolenie z ratownictwa medycznego (recertyfikacja) 48 osób o Szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej i technik pomiaru skażeń promieniotwórczych 1 osoba o Szkolenie dla członków komisji dyscyplinarnych działających w PSP oraz dla strażaków przewidzianych do pełnienia funkcji rzeczników dyscyplinarnych 1 osoba o Szkolenie na temat ochrony danych osobowych, bezpiecznego i legalnego korzystania z komputera 14 osób 2.4. Polityka awansowa W 2014 roku 23 strażaków awansowało na wyższy stopień służbowy: Z okazji Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. wyższy stopień służbowy otrzymało 16 osób. W tym 3 osoby awansowały w korpusie oficerów, 8 osób w korpusie podoficerów i 5 osób w korpusie szeregowych. W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11. Listopada 2 osoby awansowały w korpusie podoficerów. W związku z ukończeniem szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony ppoż. wyższy stopień służbowy otrzymały 3 osoby. W związku z ukończeniem szkoły aspirantów PSP stopień otrzymała 1 osoba. W związku z ukończeniem studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w PSP stopień młodszego kapitana otrzymała 1 osoba. Awans w stopniu osób 14 osób 17 osób 11 osób 23 osoby W 2014 roku 7 strażaków awansowało na wyższe stanowisko służbowe, w tym 5 osób w związku z ukończeniem kursu podoficerskiego, 1 osoba w związku 8

9 z ukończeniem szkoły aspirantów oraz 1 osoba w związku z ukończeniem studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w PSP. Awans w stanowisku Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok osoby 3 osoby 22 osoby 8 osób 7 osób Wyróżnienia W zakresie resortowych wyróżnień przyznawanych strażakom za całokształt wkładu i zaangażowanie podczas prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych przyznano w 2014 roku 13 odznaczeń dla strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Wołowie. Przyznano następujące medale i odznaczenia: Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej 4 osoby Brązowy medal za długoletnią służbę 2 osoby Srebrny medal za długoletnią służbę 3 osoby Złoty medal za długoletnią służbę 1 osoba Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1 osoba Dyplom Komendanta Głównego 1 osoba Brązowy Krzyż Zasługi 1 osoba 2.5. Ochrona zdrowia a) Szczepienia ochronne W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014 r. były realizowane następujące szczepienia ochronne: - 14 osób szczepionką przypominającą przeciwko WZW typu B - 10 osoby szczepionką przypominającą przeciwko durowi z tężcem - 2 osoba szczepionką przypominającą przeciwko tężcowi - 2 osoby szczepionką przeciwko durowi brzusznemu 9

10 b) Badania okresowe W 2014 r. przeprowadzone zostały badania profilaktyczne pracowników komendy, mające na celu sprawdzenie zdolności strażaków do prawidłowego wykonywania zadań służbowych. Badana te przeprowadzane są, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. corocznie dla strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym oraz co 3 lata dla strażaków z systemu codziennego. Wszystkie skierowane osoby przeszły badania pozytywnie. 10

11 3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPERACYJNYM 3.1. Ogólna statystyka zdarzeń W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na terenie powiatu wołowskiego zanotowano 831 zdarzeń. Ze względu na rodzaj, podział zdarzeń na terenie powiatu jest następujący: pożary 417, co stanowi 50,18% wszystkich zdarzeń, miejscowe zagrożenia 392 co stanowi (47,17%), fałszywe alarmy 22 (2,65%). 3% Pożar Miejscowe Zagrożenie Alarm Fałszywy 47% 50% Rozkład zdarzeń na terenie gmin jest następujący: Gmina Brzeg Dolny, gmina o charakterze przemysłowym (lokalizacja dużej grupy zakładów branży chemicznej, szczególnie dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) 194 zdarzenia, co stanowi 23,34% wszystkich interwencji na terenie powiatu, Gmina Wińsko, gmina o charakterze rolniczym, brak zakładów przemysłowych, teren zajęty głównie przez obszary wiejskie i tereny zalesione (26,12%), Gmina Wołów, gmina o charakterze przemysłowo rolniczym 420 (50,54%). 23,3% Brzeg Dolny 50,5% 26,1% Wińsko Wołów 11

12 Częstotliwość występowania zdarzeń na terenie powiatu wołowskiego w poszczególnych miesiącach przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 1 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba zdarzeń Liczba fałszywych alarmów RAZEM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Częstotliwość występowania zdarzeń: według doby: Tabela r. Godzina 6:00 12:00 12:00 18:00 18:00 24:00 24:00-6: wg dni tygodnia: Tabela 3 Dzień Miesiąc tygodnia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela RAZEM

13 Analizując rozkład zdarzeń w poszczególnych dniach tygodnia należy stwierdzić, że w rozliczeniu rocznym ilość zdarzeń w ciągu tygodnia rozkłada się równomiernie na poszczególne dni Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Poszkodowani podczas zdarzeń na terenie powiatu Tabela 4 Wypadki wg miesięcy ratownicy ranni Miejscowe zagrożenia inni śmiertelni inni ranni ratownicy ranni Pożary inni śmiertelni inni ranni Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM W dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku odnotowano 15 ofiar śmiertelnych, w tym 4 osoby to ofiary zdarzeń w komunikacji drogowej, 6 osób to pomoc policji w dostępie do mieszkań, 3 przypadki nagłego zatrzymania krążenia i 2 przypadki utonięć. Ponadto odnotowano 104 osoby ranne. Jeden strażak został lekko ranny w wyniku prowadzonych działań ratowniczych przy pożarze wewnętrznym. 13

14 3.2. Pożary Częstotliwość występowania pożarów: wg wielkości: małe tj. (95,69 %) wszystkich pożarów średnie - 18 (4,31 %) duże - 0 (0 %) b. duże - 0 (0 %) wg miesiąca: Tabela 5 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba Pożarów I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wg rodzaju obiektu Tabela 6 Rodzaj obiektów Ilość zdarzeń 2013 r r. obiekty użyteczności publicznej 5 1 obiekty mieszkalne obiekty produkcyjne 8 15 obiekty magazynowe 1 2 środki transportu 13 7 Lasy 3 4 uprawy, rolnictwo inne obiekty Porównując zdarzenia powstałe w tym roku z rokiem ubiegłym można stwierdzić, iż nastąpiła stabilizacja zdarzeń w dziale obiekty mieszkalne. Nastąpił wyraźny wzrost ilości pożarów (o 139) w dziale uprawy, rolnictwo. Sytuacja ta związana jest głównie z bardziej suchą wiosną, co spowodowało duży wzrost interwencji związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach wg miejsca powstania: - Brzeg Dolny 81, tj. 19,4 % wszystkich pożarów, - Wińsko 134 (32,2%), 14

15 - Wołów 202 (48,4%). 19,4% Brzeg Dolny 48,4% Wińsko 32,1% Wołów 3.3. Miejscowe zagrożenia Częstotliwość występowania miejscowych zagrożeń: wg wielkości zdarzenia: wg miesiąca: Tabela 7 - małe - 86, tj. (21,93%) wszystkich miejscowych zagrożeń, - lokalne - 302, tj. (77,04%) - średnie - 4, tj. (1,02%) - duże - 0, - gigantyczne - 0. Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba miejscowych zagrożeń W okresie objętym analizą zwiększona ilość zdarzeń w miesiącu maju wynikała z występowania w tym okresie zjawisk związanych z nietypowym zachowaniem się owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy), które zagrażały bezpośrednio obiektom użyteczności publicznej i skupiskom ludzkim co powodowało potrzebę interwencji sił jednostek ochrony przeciwpożarowej. 15

16 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wg rodzaju: Tabela 8 Rodzaj Ilość zdarzeń 2013r. 2014r. Silne wiatry Przybór wody Opady śniegu 2 0 Opady deszczu Chemiczne 18 5 Ekologiczne 1 2 Radiologiczne 0 0 Budowlane 2 2 Infrastruktury komunalnej 1 0 W komunikacji drogowej W komunikacji kolejowej 0 0 W komunikacji lotniczej 0 0 Na obszarach wodnych 9 28 Medyczne wg rodzaju obiektu: Tabela 9 Rodzaj obiektów Ilość zdarzeń 2013 r r. obiekty użyteczności publicznej obiekty mieszkalne obiekty produkcyjne 8 3 obiekty magazynowe 1 3 środki transportu lasy 2 1 uprawy, rolnictwo 3 4 inne obiekty

17 Jak wynika z tabeli ilość zdarzeń zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia w roku 2014 w porównaniu z poprzednim rokiem praktycznie nie uległa zmianie. Z zarejestrowanych w całym powiecie w ciągu tego roku 392 miejscowych zagrożeń aż 34,4 % (135) zdarzeń związanych było z obiektami mieszkalnymi, gdzie w dużej części przypadków wiązało się to z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych zalegających w miejscach stałego przebywania ludzi. W szczególności osób starszych i dzieci. wg miejsca powstania: - Brzeg Dolny 103, tj. (26,28) % wszystkich miejscowych zagrożeń, - Wińsko 79 (20,15 %), - Wołów 210 (53,57 %). 26,3% Brzeg Dolny Wińsko 53,6% 20,2% Wołów 3.4. Alarmy fałszywe Częstotliwość występowania fałszywych alarmów w okresie objętym analizą: według miejsca zgłoszenia: - gmina Brzeg Dolny 10, tj. (45,45%) fałszywych zgłoszeń, - gmina Wińsko 4 (18,18%) - gmina Wołów 8 (36,37%). wg miesiąca Tabela 10 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba alarmów fałszywych wg rodzaju zgłoszenia: - złośliwe 3 tj. (13,63 %) wszystkich fałszywych zgłoszeń) - w dobrej wierze 17 tj. (77,27 %), - z instalacji wykrywania 2, tj. (9,09 %) 17

18 3.5. Działalność operacyjno-szkoleniowa (szkolenia, ćwiczenia, manewry, współpraca z innymi podmiotami) Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań oraz bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii i wakacji r. Spotkanie z wolontariatem WOŚP dotyczące bezpiecznego zachowania podczas zbiórki pieniędzy. Spotkanie odbyło się z publicznej bibliotece w Wołowie r. spotkanie w przedszkolu Słoneczko w Wołowie. Spotkanie dotyczyło edukacji z bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych r. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu. Szkoła ta jest uczestnikiem projektu w zakresie bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyło 90 dzieci. W pokazach uczestniczył zastęp ratowniczo gaśniczy z JRG Wołów oraz prelekcje wygłaszał D-ca JRG r. Spotkanie z dziećmi przedszkola Słoneczko w Wołowie r. - Spotkanie z dziećmi przedszkola Słoneczko w Wołowie. Podczas spotkania dzieci zapoznane zostały z podstawowymi zadaniami Straży Pożarnej, przyczynami pożarów. Dzieci zapoznano również z numerem alarmowym do straży pożarnej, wyjaśniono do czego służy, kiedy go wykonujemy i jakie informacje podajemy podczas zgłoszenia r. - spotkanie odbyło się na prośbę dyrekcji szkół ponadpodstawowych. Prośba dotyczyła przeprowadzenia wśród uczniów pogadanki oraz prezentacji zawodu strażaka z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości r. Spotkanie z dziećmi na Integracyjnym Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Prezentacja i pokaz samochodów i sprzętu pożarniczego r. uczestnictwo w festynie w przedszkolu Chatka Puchatka w Wołowie z okazji Święta Rodziny dla dzieci i młodzieży połączony ze zbiórką pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku samochodowym przedszkolaka, strażacy demonstrowali sprzęt i techniki ratownicze r. - spotkanie z dziećmi z okazji Dnia Dziecka na Festynie Rodzinnym w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Golinie, gdzie odbył się pokaz działań ratowniczo-gaśniczych oraz ratownictwa medycznego. Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Wołowie. 18

19 r. Spotkanie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Wińsku. Spotkanie miało na celu zmniejszenie ryzyka wypadków w środowisku wiejskim. Pogadanki przeprowadzał D-ca JRG. W spotkaniach wzięło udział ok. 100 uczniów. Tutejsza komenda współpracowała w w/w przedsięwzięciu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wołowie r. spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Warzęgowie. Spotkanie zorganizowane było na prośbę Pani Dyrektor i dotyczyło bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. 3,10,17,24,31.07 oraz r. w ramach zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Wołowie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci półkolonii, prezentowano w siedzibie tut. komendy sprzęt oraz zapoznano z pracą strażaków r. pokazy z resuscytacji krążeniowo oddechowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Wołowie Działalność operacyjno-szkoleniowa r. - 6-ściu strażaków z JRG uczestniczyło w szkoleniu wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik instrumentalnych w analizach w różnych dziedzinach zorganizowanych przez firmę RAYTECH. 11, r. uczestnictwo z-cy dowódcy JRG st. kpt. Pawła Gibka oraz kpt. Mariusza Gawlika d-cy zmiany II w ćwiczeniach pod kryptonimem Wypadek Masowy Trzebnica 2014 organizowanych przez KP PSP w Trzebnicy r. strażacy z JRG uczestniczyli w manewrach ratownictwa medycznego organizowanych przez KM PSP w Jeleniej Górze pod kryptonimem Droga r.; 2,3, r. w ramach szkolenia doskonalącego ćwiczono pływanie łodzią w Ośrodku Wypoczynkowym w Golinie, dokonano rozpoznania kąpieliska (kąpielisko niestrzeżone) r. D-ca JRG mł. bryg. Arkadiusz Cytawa uczestniczył w szkoleniu dla dowódców Port EC Wrocław r. w ramach szkolenia doskonalącego ćwiczono pływanie łodzią na kąpielisku w Wałach k/brzegu Dolnego, dokonano rozpoznania kąpieliska (kąpielisko strzeżone w okresie wakacyjnym) r. z-ca dowódcy JRG st. kpt. Paweł Gibek uczestniczył w szkoleniu w zakresie ochrony radiologicznej i technik pomiaru skażeń promieniotwórczych zorganizowanych przez KW PSP we Wrocławiu. 19

20 r. strażacy z JRG uczestniczyli w manewrach ratownictwa medycznego organizowanych przez KM PSP w Jeleniej Górze pod kryptonimem Zima r. 7-miu strażaków z JRG odbyło ćwiczenia przy użyciu trenażera ogniowego FireDragon 7000 przeprowadzonym przez firmę Drager Polska Sp. z o.o Szkolenia, ćwiczenia, manewry. Zgodnie z rocznym ramowym planem szkolenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wołowie w ramach doskonalenia zawodowego w 2014 roku przeprowadzono ćwiczenia na niżej wymienionych obiektach : 1. PCC Rokita S.A., Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4. Wydział produkcji Rokopoli RTP-2. Wnioski z ćwiczeń Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG niezbędne oraz do blokowania ulic w miejscach rozprzestrzeniania się toksycznych chmur gazów awaryjnie uwolnionych do atmosfery. Pamiętać należy również o zabezpieczeniu medycznym działań ratowniczo- gaśniczych. Uwzględnić w dysponowaniu sił KSRG zastęp SPgaz do obsługi sprzętu ODO. 2. Urząd Miejski w Wołowie ul. Rynek 34 Wnioski z ćwiczeń Zwrócić należy uwagę na fakt, że przed budynkiem może znajdować się duża ilość samochodów, co może utrudniać manewrowanie. Zalecono zwrócenie uwagi na ten fakt właścicielowi obiektu i nakazanie oznakowanie parkingu, dopilnowanie porządku ułatwi manewrowanie podnośnika hydraulicznego SH-23 w razie wystąpienia zagrożenia. 3. Publiczne Gimnazjum, Wińsko, ul. Nowa 2 Wnioski z ćwiczeń Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) w szkole dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG niezbędne do ewakuacji uczniów gimnazjum. 4. Wołowski Ośrodek Kultury, Wołów, ul. Sikorskiego 6 Wnioski z ćwiczeń Dojazd do budynków dogodny drogą utwardzoną. Drogi ewakuacyjne wokół budynku - drożne umożliwiające swobodne poruszanie. 20

21 W obiekcie na parterze znajduje się sala widowiskowa na około 300 osób. 5. KOTAR Sp. j. B & S Jaworscy, Wołów, ul. Kościuszki 33 Wnioski z ćwiczeń Ćwiczenie przeprowadzone prawidłowo zgodnie z przyjętym zamiarem taktycznym oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. Po ćwiczeniach na miejscu omówiono z zastępami dostrzeżone niewielkie błędy. Braki ze strony ratowników z JRG zostały uzupełnione w formie samokształcenia kierowanego. 6. MANAMEDICA Centrum Medyczne Sp. z o.o., Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 13 Wnioski z ćwiczeń Zwrócono szczególną uwagę na przygotowanie personelu oraz opieki medycznej do prowadzenia ewakuacji osób przebywających w obiektach. Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG niezbędne do ewakuacji pensjonariuszy ośrodka oddziału opiekuńczo rehabilitacyjnego 7. PCC Exol S.A., Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 Wnioski z ćwiczeń Do zdarzenia (pożaru lub innego zagrożenia) dysponować w pierwszym rzucie znaczne siły i środki KSRG oraz do blokowania ulic w miejscach rozprzestrzeniania się toksycznych chmur gazów awaryjnie uwolnionych do atmosfery. Pamiętać należy również o zabezpieczeniu medycznym działań ratowniczogaśniczych. Uwzględnić w dysponowaniu Sił KSRG zastęp SPgaz do obsługi sprzętu ODO. Stale współpracować z administracją zakładu. Zwrócić uwagę na trudności w łączności bezprzewodowej podczas prowadzenia wspólnych działań na terenie PCC Rokita z uwagi na występowanie dużej ilości zakłóceń od pól elektromagnetycznych itp. Po przeprowadzeniu ćwiczeń na obiektach przez JRG stwierdzono: W czasie ćwiczeń podczas pożarów wewnętrznych KDR zwracał szczególna uwagę na wyposażenie indywidualne strażaków pracujących w strefach niebezpiecznych (temperatura, dym, gazy pożarowe). W szczególności uczulano na ten element strażaków jednostek OSP. 21

22 Zwracano szczególną uwagę na przygotowanie personelu obiektów użyteczności publicznej do prowadzenia ewakuacji osób przebywających w obiektach. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie organizowała lub brała udział w niżej wymienionych szkoleniach i ćwiczeniach: 1. W dniach 20 marca oraz 24 września 2014r. przeprowadzono szkolenia okresowe dyżurnych pełniących służbę na SKKP w Wołowie na których omawiano między innymi zasady korzystania z dokumentacji specjalnej na SKKP w Wołowie, Plan działania KP PSP w Wołowie podczas podwyższania / obniżania / stanów gotowości obronnej,instrukcja Pogoria. Ponadto poruszano tematy związane ze znajomość własnego terenu działania,obsługą systemów teleinformatycznych, umiejętnością posługiwania się dokumentacją, znajomością potencjału ratowniczego włączonego do COO oraz znajomością obsługi SWD ST. Dodatkowo dyżurni przeanalizowali zarządzenie Starosty Wołowskiego: nr 105/2012 w sprawie utworzenia i organizacji PCZK w Wołowie. nr 106/2012 w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS Starosty Wołowskiego. nr 104/2012 w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczogaśniczego na terenie powiatu wołowskiego nr 44/2009 w sprawie organizowania i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu wołowskiego maja 2014r. KW PSP we Wrocławiu wspólnie z KP PSP w Wołowie przeprowadziły ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny i wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy dla zakładów PCC Rokita SA (obiekt wchodzący w skład infrastruktury krytycznej) PCC Exol SA, Tensis Sp z o.o. oraz Makhteshim Agan Agro Poland S.A. 3. W dniach 4-6 czerwca 2014r funkcjonariusze JRG KP PSP w Wołowie uczestniczyli w międzywojewódzkich ćwiczeniach ratowniczych CAVIAR W dniu 18.września 2014r w KP PSP w Górze funkcjonariusze pełniący służbę na SKKP w Wołowie, dowódcy zmian JRG KP PSP w Wołowie, oraz pozostali funkcjonariusze KP PSP w Wołowie których służba wiąże się z przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. 22

23 5. W dniach od 11 do 18 października 2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie zorganizowała i przeprowadziła Szkolenie naczelników OSP. Zajęcia w kolejne soboty i niedziele prowadzili funkcjonariusze komendy. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z jednostek OSP zlokalizowanych na terenie powiatu wołowskiego. Szkolenie ukończyło 19 słuchaczy. 6. W dniach od 15 do 29 listopada 2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie zorganizowała i przeprowadziła Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Zajęcia w kolejne soboty i niedziele prowadzili funkcjonariusze komendy. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z jednostek OSP zlokalizowanych na terenie powiatu wołowskiego. Szkolenie ukończyło 17 słuchaczy. 23

24 3.6. Ocena jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu Informacje ogólne o jednostkach OSP: Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie działa 12 jednostek OSP w tym 6 jednostek OSP, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to: OSP Wińsko - jednostka typu S 3 ( 1 x GCBA 6/32; 1x GBA 3,5/24; 1 x SLKw ), OSP Smogorzów Wielki - jednostka typu S 2 (1 x GCBA 6/32; 1x GBA 2,5/16 ), OSP Brzeg Dolny - jednostka typu S 3 (1 x GBA 2,5/28; 1x GLBA 1/2), OSP Lubiąż jednostka typu S 3 (1 x GBM 2,5/8; 1x GBA 3/24; 1 x SLRr; ), OSP Krzydlina Wielka jednostka typu S 2 ( 1x GBA 1,6/16; 1 x GCBA 5/24;), OSP Krzydlina Mała jednostka typu S 3 (1x GCBA 4/32; 1x GBA 2/16; 1x SLRt ). Dwie jednostki swoje siedziby mają na terenie gmin Wińsko, trzy jednostki na terenie gminy Wołów oraz jedna jednostka na terenie gminy Brzeg Dolny. Zastępy z OSP Brzeg Dolny, OSP Wińsko, OSP Lubiąż oraz OSP Smogorzów Wielki, zostały przewidziane do działań ratowniczo gaśniczych w ramach odwodów operacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i przydzielone do kompanii gaśniczej - Trzebnica. Pojazdy pożarnicze stanowiące wyposażenie jednostek OSP Lp. Nazwa jednostki 1. OSP Brzeg Dolny 2. OSP Wńsko Typ samochodu GBA 2,5/28 Mercedes GLBA 1 / 2 Iveco Daily GCBA 6/32 Jelcz 004 GBA 3,5/24 Man SLKw Lublin GCBA 6/32 Jelcz 004 Rok produkcji samochodu OSP Smogorzów 1987 Wielki GBA 2,5/16 Magirus OSP Orzeszków GBM 2,5/8 Star OSP Krzelów GBA 2/16 Magirus OSP Turzany GBM 1,2/8 Mercedes OSP Wyszęcice GBA 2,5/16 Magirus OSP Krzydlina Mała 9. OSP Krzydlina Wielka GCBA 4/32 Jelcz GBA 2/16 Magirus SLRt VW T4 GBA 1,6/16 Mercedes GCBA 5/24 Jelcz

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Kraków 2012

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 egzemplarz bezpłatny / nakład 2500 egz. WYDARZENIA 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 7 LUTEGO 2015R. DĘBSKA

Bardziej szczegółowo