SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ SAMOLUBIE DZ. NR. 236/2 GMINA KIWITY POWIAT LIDZBARSKI. Niniejsze opracowanie należy traktować jako uzupełnienie do projektu budowlano-wykonawczego. Podstawą opracowania wyceny, jak również wykonywania robót jest projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor: GMINA KIWITY Autor opracowania : tech. Franciszek Jurgielewicz 1

2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Str. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 16 B ROBOTY ZIEMNE 22 B ROBOTY ZBROJARSKIE 26 B ROBOTY BETONOWE 29 B PREFABRYKATY 35 B ROBOTY MUROWE 38 B TYNKI I OKŁADZINY 41 B POSADZKI 45 B STOLARKA 47 B ROBOTY MALARSKIE 50 B ROBOTY IZOLACYJNE 52 B UWAGI KOŃCOWE 59 C CZĘŚĆ SANITARNA 60 D CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 61 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 2

3 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SAMOLUBIE GMINA KIWITY A DEFINICJE I WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem świetkicy wiejskiej w Samolubiu. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B ROBOTY ZIEMNE B ROBOTY MUROWE B ROBOTY POKRYWCZE B TYNKI I OKŁADZINY B POSADZKI B STOLARKA B ROBOTY MALARSKIE B ROBOTY IZOLACYJNE B UWAGI KOŃCOWE 4. Określenia podstawowe. Ilekroć w Specyfikacjach Technicznych mowa o: Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instrukcjami i urządzeniami; c) obiekt małej architektury. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, składowiska odpadów, sieć uzbrojenia trenu, budowlle sportowe. Budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, robudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniajace możliwość uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 3

4 Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenias zaplecza budowy. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potzreby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji srchitektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w budownictwie. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Wykonawcy - należy przez to rozumieć przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów. Zamawiającym - należy przez to rozumieć udzielajacego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiegi i inwestorskiego. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. Kosztorys ślepy wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed zakryciem robót których dotyczą. Materiały wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formir pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i wymiary obiektu będącego przedmiotu robót. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 4

5 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 5.1 Przekazanie placu budowy. Zmawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 8.0. Specyfikacji Technicznych. 6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 6.1 Zakres robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych w ramach budowy remontu świetlicy wiejskiej w Samolubiu. 6.2 Utrzymanie robót i obiektów podczas budowy. 1. Wykonawca powinien utrzymywać roboty i obiekty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru inwestorskiego może natychmiast zatrzymać roboty. 7. Zasady kontroli i odbioru robót Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączjąc personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnijącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjami technicznymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wyklalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Progranm zapewnienia jakości (PZJ) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mozliwości technixczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót z dokumentacja projektową, Specyfikascjami technicznymi, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zbezpieczającym umowne terminy wykonania inwstycji Pobieranie próbek. Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie ststystycznyvh metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Próbki betonu winny być 5

6 pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegiegokolweik badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowne przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powidomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora nadzoru Rapory z badań. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po zakończeniu budowy Badania prowadzone przez Inspektora. Dla ceklów kontroli jakości i ztwierdzenia Inspektor nadzoru uprwniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów uźródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do uzycia tylko te materiały, które posiadają: 1) certfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - Aprobata techniczną, w przypadu wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone Dokumentacja projektowa. 1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 2. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu /umowy/, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1) Specyfikacje Techniczne, 2) Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 6

7 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i może wpłynąć to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 8. Teren budowy i dokumenty budowy Przekazanie terenu budowy. 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędne państwowe punktów głównych. 2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt Tablice informacyjne. 1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. 2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu realizacji robót.koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inspektorem nadzoru inwestorskiego Zabezpieczenie terenu budowy. 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak : płoty, ogrodzenia, zapory, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i inne. 2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich ustawieniem. 4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających jest uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót Dziennik budowy. 1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia budowy. 2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, uwagi i polecenia Inżyniera, 7

8 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, daty częściowych odbiorów, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące pobierania próbek, wnioski i zalecenia projektanta, zgłoszenia zakończenia robót, warunki pogodowe, inne istotne informacje o przebiegu robót. 4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 5. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót Księga obmiaru. 1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi obmiarów. 2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie A Specyfikacji 3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach częściowych i na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Pozostałe dokumenty budowy. 1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów następujące dokumenty : pozwolenie na realizację budowy, protokoły przekazania terenu Wykonawcy, umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, protokóły odbioru robót Przechowywanie dokumentów budowy. 1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa Przestrzeganie prawa. 1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót. 8

9 2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 2. Wymagania określone w ust.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę Ochrona własności publicznej i prawnej. 1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej. 2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 3. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwym najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 4. Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w ust. 4. i uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstało bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszty naprawy uszkodzeń obciążą Wykonawcę Ochrona środowiska. 1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków : 9

10 a) miejsce na bazę, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami materiałami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru, c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzenia robót. 3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punkcie 9.5 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. MATERIAŁY. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w ST A dotyczą całej pozycji wszystkich branż. 1. Źródła uzyskania materiałów. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera Nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 10

11 Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 3. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inżyniera. Odpowiedzialność za wady powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. OBMIAR ROBÓT. 1. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność można łatwo i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to całość materiałów, przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. W przypadku elementów standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzone na budowie a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 11

12 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. ODBIÓR ROBÓT. 1. Rodzaje odbiorów robót. W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b/ odbiorowi częściowemu, c/ odbiorowi ostatecznemu, d/ odbiorowi pogwarancyjnemu. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 3. Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 4. Odbiór ostateczny robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru oststecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 12

13 Odbioru oststecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I-V. 5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami - powykonawczą, - Specyfikacje Techniczne, - uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru,zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i księgi obmiaru, - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, - sprawozdanie techniczne, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 6. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 4 Odbiór ostateczny robót. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 1. Ustalenia ogólne. Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować : robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 13

14 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy /, koszty pośrednie,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania robót, wydaki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. gwarancje bankowe. zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy symbolami PHARE i nazwa programu Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Podstwowe określenia 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy Zakres stosowania SST SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: o Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; o Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 14

15 o o Wyposażenie placu budowy; Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy Określenia podstawowe Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi OST Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. MATERIAŁY Tradycyjne materiały stosowane przez Wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 3. SPRZĘT Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy moż być użyty dowolny sprzęt zaiązany z zakresem tego rodzaju robót. 4. TRANSPORT Transport materiaóow związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Koordynacja robót na placu budowy Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Nizaleznie od przyjetych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prwidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umizliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszcególnych rodzajów robót Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych a) przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotowac siec układu pomiarowgo dla każdego obiektu wznoszonego na palcu budowy oraz oznaczyc stałe punkty pomiarowe; b) stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: - ustyuowane w taki sposób, aby było można je wykorzystywać przez cały okres budowy; - trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczenie oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych; 15

16 - wykonane przez słuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawce należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy; - naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy, c) rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniajacy im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy; d) w przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do uzytkowania, stałe punkty pomiarowe należy sytuować i zabezpieczyć w sposób umozliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu Zagospodarowanie placu budowy Przygotowanie terenu budowy Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególnosci: a) ogrodzic plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się naplacu budowy lub w celu zpobieżenia niebezpieczeństwu, które może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostep do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mb; b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramydla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabeapieczajace przed samoczynnym zamykaniem się; c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkigo rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w pkt. c) należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umozliwiający bezpieczne wykonywanie robót; f) założyć, w razie potrzeby, urządzenia piorunochronne w porozumieniu z własciwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystapić również w trakcie wykonywania robót); g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach; h) zapewnic korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele skłdowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotowac miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; j) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, sztanię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustepy; 16

17 k) ponmieszczenia wymienione w pkt. j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczących ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie; l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid, itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; m) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urzadzenia i perzedmioty mogace stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 1. Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniemk drewnianym lub sziatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 mb. 2. W przypadku dgy plac budowy jest rozległy i calkowite jego ogrodzenie jest niuzasadninione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzic miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych oraz plac przobiektow o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 3. Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tzrcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz tarcicy obrzynkowej (oblary) 0 grubości nie wiekszej niż 25 mm; 4. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się Drogi dojazdowe i na placu budowy 1. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%. 2. Drogi DOCELOWE I na plac budowy powinny być wykonane rzed rozpoczęciem robót. 3. Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy Wymagania ogólne 1. Budynki tymaczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być gfrupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 2. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 3. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawione na placu budiwy z zespołów kontenerowych lub barakowozów. 4. Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe. 5. Budynki rozbieralne lub przewoźne, który były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. Rodzaje obiektów tymczasowych Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 17

18 a) na budowach mniejszych kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestwów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustwione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach, b) na budowach małych barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stanowiące stosownie do potzreb- pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. Pomieszczenia biurowe i socjalne Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nih korzystającego, a w szczególności: a) powierzchnia jadalni powinna wynosić 0,65 0,85 m 2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika, Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, sztnie, w.c., i punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wpdy. wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzalezniona od liczby pracowników w nastepujacy sposób: b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika): - w szatni męskiej 0,45-0,50 m 2, - w sztani kobiecej 0,50-1,00 m 2 c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika): - męskie 0,25-0,40 m 2 - kobiece 0,40-1,00 m 2 d) natryski: - I natrysk na 25 osób e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: - I oczko na 50 robotników lub 30 robotnic - 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobt ludzi. Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00-5,50 m powierzchni użytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, warownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia. Magazyny Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi odpowietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na pólkach drewnianych w sposób wykluczający mozliwość pomyłek przy ich pobieraniu. 18

19 inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonane jako rozbieralne, a ich powqierzchnia iwyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobó na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. Obiekty technologiczne na placu budowy Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpaowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wposażenie placu budowy w instalacje Instalacje elektryczne a) zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: - wielkości placu budowy; - przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń elektrycznych - sprzętu z napędem elektrycznym - potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. b) urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami, c) prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia, d) przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad: - miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, - punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała mozliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, - żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na naqjwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. Instalacje wodociągowe 1. na budowie należy wykonać instalację wodociągowa połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w poblizu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 19

20 2. w przpadku, gdy nie maozliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, należy wykonanć oddzielnie punky poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 3. Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy można określać wg wartości podanych w tab. 1 (dane w tabeli należy traktować jako pomocnicze) Wyszczególnienie Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba Na potrzeby gospodarcze i pitne Na 1 pracownika na budowie 15 Na potrzeby produkcyjne Umywalnie na 1 użytkownika 10 Utrzymanie czystości, polewanie dróg i dojść, na 1m 2 3 Węzły betoniarskie, pilęgnacja betonu, przygotowanie zapraw budowlanych i gaszenie wapna 200 W zależności od liczby betoniarek i powierzchni betonowanego obiektu oraz ilości wapna przewidzianego do gaszenia i zapraw Instalacje teletechniczne Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon Składowanie, przechowywanie materiałow, elementów i wyrobów na placu budowy a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się nastepującymi zasadami: - materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników i bezpieczeństwu konstrukcji budowanego obiektu; - elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych. - powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamknietych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastapić dopiero po odpowiednim przygotowaniu skłądowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamknietych zabezpieczających materiały od bezpośrednich warunków atmosferycznych i umozliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzone w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych. d) Podłoże, na którym mają być składowane mat. bud. powinno być dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potzreby ogrodzony. f) Skłądowanie mat. bud. powinno odbywać się w sposób zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. wszeljkie materiały 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 Roboty przygotowawcze 16 1.WSTĘP SPIS TREŚCI 1.1.Przedmiot SST 1.2.Zakres stosowania SST 1.3.Zakres robót objętych SST 1.4.Podstawowe określenia 1.5.Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.

TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont dachu w zakres, którego wchodzi naprawa pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: remont lokalu mieszkalnego Adres inwestycji: Pomorska 88D II/6 ; Pomorska 88B / 24 Branże: Budowlana Inwestor: Administracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót S.01 - Wymagania ogólne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót S.01 - Wymagania ogólne PROJEKT NR A 1477/15/S.01 FAZA Projekt budowlano - wykonawczy OBIEKT Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie ADRES 41-407 Imielin, ul. Sapety 8 dz. nr 740/81, 762/81 i 764/81 TEMAT Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPISY OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPISY OGÓLNE REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CZEMPINIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPISY OGÓLNE SPIS TREŚCI WSTĘP Przedmiot OST Zakres stosowania OST Zakres robót objętych OST Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE. Opracowaniem podstawowym i nadrzędnym jest SIWZ

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE. Opracowaniem podstawowym i nadrzędnym jest SIWZ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Olsztyn paśdziernik 2013 opracował: mgr inż. Wojciech Dobrowolski PRZEPISY OGÓLNE Opracowaniem podstawowym i nadrzędnym jest SIWZ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH NAZWA ZADANIA: WYKONANIE PRAC PRZY GRUPIE CZTERECH FIGUR KAMIENNYCH: MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM, SERCA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADASZONE TRYBUNY ZIEMNE PRZY STADIONIE DO HOKEJA NA TRAWIE CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV ANNA MAGNUCKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 36500000-6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA : ŚCIANKA WSPINACZKOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.0 Informacje ogólne Specyfikacja dotyczy planowego zadania pt. Wykonanie przebudowy w budynku DPT w Świnoujściu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA l. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Przedmiot zamówienia: Urządzenie placu zabaw etap II na terenie obiektu sportowego w Gdyni, ul. Chwarznieńska dz. nr 522/30 i 522/31 KM WI 13 Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) SA wymagania w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Miasto Cieszyn SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Miasto Cieszyn SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH P Bogusław Dyduch Miasto Cieszyn SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat opracowania:szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA Załącznik nr 2b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA Z BRUKU BETONOWEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Montaż tymczasowego ogrodzenia muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 str. 1 z 13 1. Wymagania ogólne. 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bieńkowicach realizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNI NA BRANŻA BOWᐗ劇ANA R ᐗ劇ONTᐗ劇 I T Rᐗ劇Oᐗ劇Oᐗ劇 RNI A JI BYNKᐗ劇 PR ᐗ劇 KOᐗ劇Aᐗ劇 A WOJ KA POᐗ劇 KI O ᐗ劇Bᐗ劇 ᐗ劇 ᐗ劇 NR ᐗ劇 OBIEKT BYN K PR ᐗ劇 KOᐗ劇A W ᆇ呇POPO A WOJ KA POᐗ劇 KI O ᐗ劇Bᐗ劇 ᐗ劇 ᐗ劇 NR

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Remont świetlicy wiejskiej w Redakach ADRES: gm. Susz, dz. Nr 17/10 INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 Opracował: inż.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA: Droga pożarowa przy budynku internatu. OBIEKT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Boninie. ADRES: 76-009 Bonin.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCYNKOWANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH MALOWANYCH PROSZKOWO 45261000-4 Pokrycia dachowe - obróbki B 04.52.61 Kielce (ZG) 2010 1- CZEŚĆ OGÓLNA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki w ramach realizacji zadania Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Bolesławiec dnia 28.05.2014 r. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI ST- 00.00 Wymagania ogólne str. 2 12 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Spis treści 1. 1.WSTĘP... 41 1.1. Przedmiot SST...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Przedmiot i zakres specyfikacji... 4 1.1 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Odtworzenie i konserwacja ogrodzenia, remont pokrycia dachów płaskich Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 Kod CPV 45000000-0

SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 Kod CPV 45000000-0 SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 Kod CPV 45000000-0 UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo