Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji"

Transkrypt

1 Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści: Część C ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o dopisanie do pkt.3 ppkt. g zapisu, że zniesiona amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu nie dotyczy ogumienia. Wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu niniejszego punktu, który będzie brzmiał następująco: g) Zniesiona amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu nie dotyczy ogumienia. Prosimy w klauzuli płatności rat o dopisanie, że nie dotyczy szkód kradzieżowych i całkowitych. Przywołane powyżej zapisy klauzuli pozostają bez zmian. Prosimy o przesłanie wykazu budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem sumy ubezpieczenia dla poszczególnych budynków i budowli Zamawiający informuje, że szczegółowe zestawienie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 11 do SIWZ. Uznajemy, że te dane oraz przedstawione w opisie do przedmiotu zamówienia wartości w poszczególnych grupach mienia są wystarczające do dokonania kalkulacji składki i przedstawienia oferty. Prosimy o podanie przychodu (obrotu) spółki za 2013r. Zamawiający informuje, że obrót spółki za rok 2013 wyniósł zł Czy którykolwiek z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest wyłączony z eksploatacji. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie takich budynków i podanie przyczyn ich wyłączenia Zamawiający informuje, że nie ma takich budynków. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji tj. podanie łącznej sumy ubezpieczenia wartości budynków, budowli wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz wskazanie tej lokalizacji. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją znajdującą się w załączniku nr 1 część. I SIWZ posiadamy jedną siedzibę główną przy ul. Przemysłowej 17 oraz 3 inne lokalizacje, których wartości zostały określone.

2 Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki c) wyłączone z eksploatacji W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA? Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane na temat obiektów będących w posiadaniu i wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Nie ma obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w stanie przedstawionym w powyższym pytaniu. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia zakresu w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności zostały ustalone jako podlimity w stosunku do zakresu podstawowego Zamawiający oświadcza, że wszystkie rozszerzenia zakresu w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności zostały ustalone jako podlimity w stosunku do zakresu podstawowego. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony OC z tyt. organizacji imprez wyłączone są imprezy obejmujące sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz, że podczas imprez nie ma pokazów sztucznych ogni. Zamawiający oświadcza, że podczas wymienionej w Opisie Przedmiotu Zamówienia imprezy, nie mają miejsca wymienione w pytaniu sporty oraz pokazy sztucznych ogni. Prosimy o informację, czy wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się mienie utrzymujące swój kształt za dzięki napełnieniu powietrzem w tym balony, namioty. Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane na temat obiektów będących w posiadaniu i wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC działalności w zakresie Z prowadzenie usług reklamowych i marketingowych jest ograniczone wyłącznie do fizycznego montowania reklam i bilbordów na autobusach i budynkach i budowlach bez ich projektowania i wykonania. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie OC działalności w zakresie Z prowadzenie usług reklamowych i marketingowych jest ograniczone wyłącznie do fizycznego montowania reklam i bilbordów na autobusach i budynkach i budowlach bez ich projektowania i wykonania. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki magazynowe. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie, podanie powierzchni w m. kw, wysokości składowania oraz wskazanie rodzaju mienia tam przechowywanego.

3 Zamawiający ponownie oświadcza, iż wszelkie podstawowe dane na temat budynków, ich konstrukcji oraz przeznaczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. W budynkach wskazanych jako magazynowe nie występuje wysokie składowanie. Rodzaj przechowywanego mienia wiąże się z prowadzoną działalnością. Prosimy o informację, czy Zamawiający magazynuje mienie należące do osób trzecich oraz określenie rodzaju tego mienia. Zamawiający oświadcza, że nie magazynuje mienia należącego do osób trzecich. Prosimy o podanie wysokości przychodu lub jego % udziału w rocznym przychodzie Klienta tytułu: Z wynajem pojazdów mechanicznych Z sprzedaż detaliczna paliw, olejów i płynów do pojazdów mechanicznych, Z sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych Z prowadzenie usług warsztatowych i lakierniczych Z prowadzenie parkingów, holowanie i udzielanie pomocy drogowej oddzielnie dla każdego rodzaju działalności. Oświadczamy, że naszą podstawową działalnością jest według PKD Z organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego, która generuje największe przychody. Pozostałe wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ w p. I rodzaje prowadzonej działalności są dodatkowymi. Prosimy o wskazanie, które nieruchomości będące własnością Zamawiającego są aktualnie wynajmowane osobom trzecim i jaki jest tam prowadzony rodzaj działalności gospodarczej Zamawiający informuje, że ww. dane wskazane są w załączniku nr 1 do SIWZ. Prosimy o informację czy działalność w postaci prowadzenia parkingów, holowanie i udzielanie pomocy drogowej dotyczą własnych potrzeb Zamawiającego, czy są świadczone także osobom trzecim. Zamawiający oświadcza, że tego rodzaju działalność jest prowadzona tylko na własne potrzeby. Czy parkingi z których korzystają osoby trzecie mają charakter parkingów strzeżonych oraz jaka jest łączna ilość miejsc parkingowych na tych parkingach Zamawiający oświadcza, że tego rodzaju działalność jest prowadzona tylko na własne potrzeby.

4 Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada komorę lakierniczą. Jeżeli tak to prosimy o informację na temat jej wartości, lokalizacji ( w którym budynku) oraz zabezpieczeń p.pożarowych jakie zastosowano w komorze lakierniczej. Zamawiający informuje, iż w hali warsztatowej znajduje się jedno stanowisko lakiernicze. Zabezpieczenia ppoż. i p/wybuchowe są zgodne z wymaganiami odpowiednich przepisów. Prosimy o wskazanie różnic w programie ubezpieczenia w stosunku do roku ubiegłego Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zakresu ubezpieczeń przedstawionych w programie na rok 2015 a analogicznym zakresie z roku ubiegłego nie ma różnic. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) oraz aktów terroryzmu nie dotyczy wiat przystankowych Zamawiający informuje, że wiaty przystankowe wyłączone są z zakresu ubezpieczenia. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka terroryzmu Prosimy o informację na temat konstrukcji nowobudowanej hali obsługowo-naprawczej. Zamawiający informuje, że nowobudowana hala to hala stalowa typu lekkiego z obudowy z płyt warstwowych na szkieletowym układzie słupów żelbetowych. Konstrukcja dachu hali w postaci stalowych kratownic przestrzennych. Jaki rodzaj odpadów będzie przechowywany w nowobudowanej wiacie na odpady,oraz czy będzie tam dokonywany recykling tych odpadów. Czy są to odpady wytworzone wyłącznie przez Zamawiającego czy również będę przyjmowane od osób trzecich. Zamawiający informuje, że w nowobudowanej wiacie na odpady będą przechowywane odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling

5 Prosimy o podanie wartości kabiny sanitarnej zlokalizowanej na pętli Boryszewska z podaniem jej konstrukcji zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz informacji na temat sposobu jej połączenia z gruntem. Zamawiający informuje, że kabina sanitarna zlokalizowana na pętli Boryszewska jest o wartości 1915,89 zł konstrukcja PCV, nie jest trwale związana z gruntem, nie posiada zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Prosimy o wyłączenie kabiny sanitarnej z ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku ( w tym kradzieży zwykłej), dewastacji (wandalizmu) Czy do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszono sprzęt na stałe zamontowany w autobusach. Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju, łącznej sumy ubezpieczenia oraz jego sumy ubezpieczenia na 1 autobus Zamawiający informuje, że wszelkie szczegółowe dane na temat rodzaju sprzętu elektronicznego i jego wartości znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ. Natomiast wszelkie dodatkowe informacje na temat wyposażenia dodatkowego pojazdu wraz z podaniem wartości znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że na przestrzeni lat nie wystąpiły żadne szkody z ryzyka ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający oświadcza, że na przestrzeni lat brak jest szkód z ubezpieczenia OC ogólnego. Czy pojazdy wymienione w zestawieniu są wynajmowane? Jeśli tak to jaki stanowią procent, albo prosimy o ich wskazanie podając numer rejestracyjny. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przedstawioną informacją na temat prowadzonej działalności autobusami świadczone są usługi przewozu osób. Pojazdy wymienione w załączniku nie są wynajmowane bez kierowcy. Czy zakres terytorialny ubezpieczenia Auto Casco ma obejmować swym zakresem kraje byłego ZSRR Rosji, Białorusi, Ukrainy? Zamawiający oświadcza, że zakres terytorialny ubezpieczenia AC został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ Część C p.3. Na ten moment nie przewiduje się rozszerzenia zakresu terytorialnego. Czy NNW komunikacyjne ma obejmować tylko pojazdy przy których wpisano ilość miejsc? Jeśli nie to prosimy o ich uzupełnienie w pozostałych pojazdach

6 Zamawiający oświadcza, że ubezpieczenie NNW komunikacyjne ma obejmować tylko te pojazdy, które wskazano w załączniku nr 9 do SIWZ. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu w brzmieniu: Ubezpieczyciel pokrywać będzie udokumentowane i uzasadnione koszty holowania pojazdu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, jeżeli czynność ta wykonana była przy użyciu przewidzianego do tego celu pojazdu lub sprzętu lub koszty naprawy pojazdu na miejscu, jeśli naprawa taka będzie przedstawiała niższy koszt niż holowanie. Na : Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły: - zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin oraz - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 1.000,00PLN Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu w brzmieniu: Dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto z VAT, o ile Ubezpieczający nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT. Tak ustalona suma ubezpieczenia będzie uważana za cenę rynkową pojazdu przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia faktury. NA : W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 9 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż: 1) pojazd nie uległ uszkodzeniu, 2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, 3) przebieg pojazdu nie przekroczył km. Prosimy o wykreślenie klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Zamawiający informuje, że dokonuje się zmiany treści klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie tylko w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Treść klauzuli po zmianie jest następująca: 18.Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie- z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

7 - w razie bezpośredniego zagrożenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi łącznie zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do ww. kosztów. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Prosimy o wykreślenie klauzuli przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Informujemy, że niniejszy zapis dotyczy ubezpieczenia AC, NNW i Assistance. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu klauzuli rzeczoznawców w brzmieniu Klauzula rzeczoznawców z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel pokrywa konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przedmiotowych kosztach wynosi zł. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym Ubezpieczyciel nie może odmówić powołania rzeczoznawcy w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia przyczyn bądź wielkości szkody, lub odszkodowania. NA : UNIQA TU S.A. pokrywa niezależnie od sumy ubezpieczenia koszty: 1) wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu środków, w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 2) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego za zgodą UNIQA TU S.A., w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 3) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, 4) transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty PLN, z zastrzeżeniem ust Koszty, o których mowa w ust. 1 UNIQA TU S.A. zwraca łącznie do kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu w brzmieniu: Szybka ścieżka likwidacji szkód: Dla szkód nieprzekraczających zł Ubezpieczający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczyciela o szkodzie i

8 jej rodzaju. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczającego oraz postępowania zgodnego z zasadami określonymi w klauzuli uproszczonej likwidacji. NA : Szybka ścieżka likwidacji szkód: Dla szkód nieprzekraczających zł Ubezpieczający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczyciela o szkodzie i jej rodzaju. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczającego oraz postępowania zgodnego z zasadami określonymi w klauzuli uproszczonej likwidacji. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu ; System wypłaty odszkodowania: a) Ubezpieczający będzie likwidował szkody we własnych warsztatach w oparciu o sporządzony przez siebie kosztorys zawierający stawkę za roboczogodzinę przemnożoną przez ilość godzin potrzebnych do likwidacji szkody oraz cenę części zamiennych użytych przez Ubezpieczającego w uzgodnieniu z ubezpieczycielem. Stawka za roboczogodzinę 120 zł NA : Ubezpieczający będzie likwidował szkody we własnych warsztatach w oparciu o sporządzony przez siebie kosztorys zawierający stawkę za roboczogodzinę przemnożoną przez ilość godzin potrzebnych do likwidacji szkody oraz cenę części zamiennych użytych przez Ubezpieczającego w uzgodnieniu z ubezpieczycielem. Stawka za roboczogodzinę 80,00 zł Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o dopisanie w pkt II A.5 Kradzież zwykła: Nie dotyczy wartości pieniężnych i biletów Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt III Zwracamy się o dopisanie w Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia zwrotu: Limit podlega odtworzeniu tylko 1 raz i maksymalnie do 100% pierwotnej wartości. Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt II B.2.d w definicji szkody rzeczowej: utraty oraz utrata

9 Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o dopisanie w pkt. II B.5 j) czyste straty finansowe zł na jedno i wszystkie zdarzenia Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. II B. 3 dopisuje się: j) czyste straty finansowe oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. II B. 5 dopisuje się: j) czyste straty finansowe zł na jedno i wszystkie zdarzenia Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II B.8.3) klauzuli warunków i taryf. Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.3.d dopisanie limitu na holowanie do kwoty nie większej niż PLN nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia danego pojazdu Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.3.h. zmiana zapisu z h) Wypłacone odszkodowania, co do których Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody nie powiększają współczynnika szkodowości Na h) Wypłacone odszkodowania, co do których Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do Ubezpieczyciela sprawcy szkody nie powiększają współczynnika szkodowości Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.5.a zmiana zapisu z Stawka za roboczogodzinę 120 zł Na Stawka za roboczogodzinę 90 zł Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.5.2) klauzuli warunków i taryf

10 Wnosimy o udostępnienie wykazu budynków i budowli będących przedmiotem ubezpieczenia uzupełniony o: dokładny opis konstrukcji zawierający informację o roku budowy, użytych materiałach budowlanych dotyczących ścian, stropów klatek schodowych, pokrycia dachu, opis remontów całościowych bądź ostatnich a w przypadku magazynów dodatkowo ich wysokość (liczonej od poziomu posadzki do najwyższej krawędzi dachu), Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane na temat obiektów będących w posiadaniu i wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. W odniesieniu do lokalizacji ul. Kolegialna 3 prosimy o wskazanie rodzaju prowadzonej w nim działalności. Zamawiający informuje, że niniejszy lokal przeznaczony jest do działalności usługowej handel. Prosimy o informacje, czy podana szkodowość odnosi się do porównywalnego zakresu ubezpieczenia z ostatniej umowy. Jeśli zaszły istotne różnice w stosunku do oczekiwanego w obecnym zapytaniu, prosimy o podanie. Jaki poziom franszyz obowiązywał w poprzedniej umowie? Zamawiający informuje, że podana szkodowość odnosi się do porównywalnego zakresu ubezpieczenia z ostatniej umowy. Poziom franszyz był zgodny z zapisami SIWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że limit w wysokości zł dla ryzyka graffiti jest jednocześnie podlimitem kwoty zł określonej dla ryzyka dewastacji. Zamawiający potwierdza, że limit w wysokości zł dla ryzyka graffiti jest jednocześnie podlimitem kwoty zł określonej dla ryzyka dewastacji. W odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony w ryzyku ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych punkt 2.. podpunkt c) wnosimy o wykreślenie rozszerzenia o roboty budowlane na które jest wymagane pozwolenie na budowę. Prosimy o potwierdzenie, że franszyza redukcyjna wskazana w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych, punkt 2. podpunkt c3) dotyczy całego zakresu wynikającego z ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Zamawiający nie potwierdza wysokości takiej franszyzy. Wymagana wysokość franszyzy redukcyjnej dla tego rodzaju ubezpieczenia wskazana jest w Części II A p. 8.

11 Prosimy o wskazanie rodzaju konstrukcji, w jakiej powstaje nowa hala oraz jakiego rodzaju odpady będą w niej gromadzone? Zamawiający informuje, że nowobudowana hala to hala stalowa typu lekkiego z obudowy z płyt warstwowych na szkieletowym układzie słupów żelbetowych. Konstrukcja dachu hali w postaci stalowych kratownic przestrzennych. W nowobudowanej wiacie na odpady będą przechowywane odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling. Prosimy o wskazanie, z jakich rodzajów działalności Zamawiający uzyskuje przychody, prosimy o wskazanie struktury tego przychodu. Oświadczamy, że naszą podstawową działalnością jest według PKD Z organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego, która generuje największe przychody. Pozostałe wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ w p. I rodzaje prowadzonej działalności są dodatkowymi. Prosimy o informację, czy jakiekolwiek mienie należące do Zamawiającego związane jest z gromadzeniem lub segregacja odpadów? Zamawiający oświadcza, że na terenie głównej lokalizacji znajdują się bieżące odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling. Odpady systematycznie odbierane są przez uprawnione do tego firmy. W odniesieniu do klauzuli funduszu prewencyjnego prosimy o potwierdzenie, że wniosek o wypłatę zostanie złożony dopiero w II kwartale 2015 r. oraz że wysokość funduszu dotyczy tylko składki za ubezpieczenia majątkowe ( z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych). Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zmian w treści klauzuli. Czy od 1997 r. włącznie wystąpiły w zgłoszonym mieniu szkody powodziowe lub podtopienia. Prosimy o określenie lokalizacji, wartości szkody i wartości mienia w lokalizacji dotkniętej szkodą. Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie nie wystąpiły żadne szkody powodziowe lub podtopienia. W odniesieniu do kabiny sanitarnej zlokalizowanej na pętli Boryszewska wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do pełnego z wyłączeniem dewastacji. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zmian.

12 Proszę o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dla biletów (potwierdzenie czy spełniają warunki jak dla wartości pieniężnych). Zamawiający informuje, że bilety przechowywane są według zasad stosowanych w przechowywaniu gotówki. Informacje na temat zabezpieczeń i warunków przechowywania gotówki znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Prosimy o podanie według jakiego ujęcia podana jest szkodowość, czy wg. daty powstania szkody(w danym roku), czy wg. daty wypłaty odszkodowania? Zamawiający informuje, że szkodowość podana jest według daty powstania szkody. Czy szkodowość majątkowa odnosi się do tego samego przedmiotu ubezpieczenia, m.in. czy było ubezpieczone paliwo o wartości 300 tys. zł i kradzież zwykła z limitem 15 tys. zł. Jeśli nie lub na inne wartości prosimy o informację. Zamawiający oświadcza, że wskazane w pytaniu parametry są niezmienione i obowiązywały również w roku 2014 a więc szkodowość majątkowa odnosi się do tego samego przedmiotu ubezpieczenia. W roku 2013 różnica dotyczyła jedynie wysokości niektórych limitów ale przedmiot ubezpieczenia był niezmieniony. Środki obrotowe paliwo. Prosimy o informację gdzie znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia paliwo i podanie zabezpieczeń przeciw pożarowych i przeciw kradzieżowych. Zamawiający oświadcza, że informacje dotyczące sposobu przechowywania paliwa oraz sposób zabezpieczenia znajduje się w załączniku nr 11 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 część I. Prosimy o informację nt. mienia powierzonego, co to jest za mienie, gdzie się znajduje. Zamawiający informuje, że ww. mienie stanowią przede wszystkim pojazdy osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi znajdujące się na terenie głównej lokalizacji. Czy zamawiający przewiduje włączenie do umowy nowej hali obsługowo-naprawczej. Jeśli tak, to czy zamawiający zgadza się na przeprowadzenie lustracji po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Czy zamawiający akceptuje deklaracje wykonawcy o indywidualnym procesie oceny ryzyka i indywidualnie przedstawionych warunkach ubezpieczenia dla tej hali ustalonych po dokonaniu oceny ryzyka. Prosimy określić obiekt wiata na odpady. Jak ma wyglądać ten obiekt, wartość szacowana, wielkość, jakiego typu odpady maja być składowane Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 do SIWZ nowa hala wraz z wiatą na odpady będzie włączona do umowy ubezpieczenia. Nie zgadzamy się na indywidualne przedstawienie warunków ubezpieczenia nowych obiektów. W załączniku nr 1 do SIWZ podana była również wartość całej inwestycji. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną wcześniej w nowo wybudowanej

13 wiacie będą magazynowane odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling. Jakie budowle zostały zgłoszone w Gr 1-2, prosimy wyodrębnić ich wartość. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje na temat rodzaju budynków i budowli wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Uznajemy, że te dane oraz przedstawione w opisie do przedmiotu zamówienia wartości w poszczególnych grupach mienia są wystarczające do dokonania kalkulacji składki i przedstawienia oferty. Prosimy o dodanie definicji kradzieży zwykłej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem: braku szkód w 3- letnim okresie działalności; ubezpieczający zawiadomi Policje bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą; wyłączenia odpowiedzialności za szkodę w gotówce, biletach oraz paliwie. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zmian. Prosimy o informację nt. szkód z tytułu kradzieży zwykłej w ostatnich 3 latach. Zamawiający informuje, że informacje na temat przebiegu szkodowego znajdują się w załączniku nr 10. Jednocześnie informujemy, że nie wystąpiły szkody z tytułu kradzieży zwykłej. Jakie prace są planowane w okresie ubezpieczenia, które byłyby chronione z tytułu klauzuli robót budowlano-montażowych w zakresie prac ziemnych i robót wymagających pozwolenia na budowę. W odniesieniu do prac ziemnych i robót wymagających pozwolenia na budowę wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 30 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ochrony wynikającej z klauzuli robót budowlanomontażowych nie ma planowanych prac, które wymagałyby pozwolenia na budowę. Ewentualnie mogą być wykonywane drobne bieżące prace remontowe lub naprawcze. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie podlimitu wskazanego w ww. pytaniu. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli IT poza OWU Wykonawcy, Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie,

14 uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie niniejszej klauzuli. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli tymczasowego magazynowania poza OWU Wykonawcy, Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Przez tymczasowe magazynowanie i chwilową przerwa w eksploatacji rozumie się okres nie przekraczający... miesięcy. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do szkód powstałych podczas tymczasowego magazynowania/wyłączenia z eksploatacji wprowadza się następującą treść: Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Przez tymczasowe magazynowanie i chwilową przerwa w eksploatacji rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji poza OWU Wykonawcy, Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia

15 rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 1. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza... miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciel o przekroczeniu 2 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia. 2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. 3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym od momentu jego zakupu/dostawy (w zależności od tego, w którym momencie na Ubezpieczającego przechodzi ryzyko utraty i zniszczenia sprzętu) do momentu włączenia do eksploatacji dokonuje się skreślenia niniejszego zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli sprzętu przenośnego? Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za: 1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem, 2) straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym. Zamawiający informuje, że nie akceptuje wprowadzenia ww. klauzuli. Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt elektroniczny zainstalowany w pojazdach komunikacyjnych. Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego wskazanego do ubezpieczenia wymieniony jest w załączniku nr 10 do SIWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że nośniki danych są przedmiotem ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności ustalonego dla danych i programowania tzn ,00 zł na jedno i wszystkie

16 zdarzenia i odpowiednia modyfikację formularza ofertowego. Wnosimy o ewentualne wskazanie podlimitu dla tych kosztów. Zamawiający oświadcza, że pod pojęciem dane rozumie również i nośniki, na których te dane się znajdują. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie dodatkowego podlimitu. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zuchwałej w wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub podanie innego, adekwatnego do potrzeb Zamawiającego oraz ustalenie obowiązku niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu. Zamawiający informuje, że nie akceptuje wprowadzenia ww. limitu. Szybka likwidacja szkód - wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie. Zamawiający informuje, że nie akceptuje wprowadzenia dodatkowych zapisów. Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt przenośny ma być ubezpieczony na terytorium RP Zamawiający oświadcza, że sprzęt przenośny ma być ubezpieczony na terytorium RP. Klauzula miejsc ubezpieczenia - wnosimy o dopisanie, że klauzula ma zastosowanie do lokalizacji na terenie RP i zastrzeżenia, że zabezpieczenia w nowych lokalizacjach powinny spełniać obowiązujące przepisy i nie być gorsze niż w miejscach ubezpieczenia znanych Ubezpieczycielowi. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitu po stawkach z zamówienia może odbyć się jeden raz w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku zgody wnosimy o przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Klauzula płatności ratalnej wnosimy o dopisanie na końcu pod warunkiem posiadania na koncie wystarczającej ilości środków finansowych. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Klauzula regresowa wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania, gdy sprawca wyrządził szkodę z winy umyślnej. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

17 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzi e- wnosimy o dopisanie, ze koszty te pokrywane są w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Wnosimy o zmianę triggera, tak aby brzmiał on następująco: Za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Proszę o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat nie było szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz że nie ma wiedzy o jakichkolwiek okolicznościach mogących skutkować takimi szkodami lub roszczeniami w przyszłości, Zamawiający oświadcza, że w okresie ostatnich 3 lat brak jest szkód z ubezpieczenia OC ogólnego oraz nie ma wiedzy o jakichkolwiek okolicznościach mogących skutkować takimi szkodami lub roszczeniami w przyszłości. Iloma stacjami paliw dysponuje Ubezpieczony. Zamawiający informuje, że posiada jedną stację paliw znajdującą się na terenie głównej lokalizacji. W punkcie C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, podpunkcie 3. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:. Ubezpieczyciel pokrywać będzie udokumentowane i uzasadnione koszty holowania pojazdu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, jeżeli czynność ta wykonana była przy użyciu przewidzianego do tego celu pojazdu lub sprzętu lub koszty naprawy pojazdu na miejscu, jeśli naprawa taka będzie przedstawiała niższy koszt niż holowanie. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany W punkcie C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, podpunkcie 3. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO Szybka ścieżka likwidacji szkód: Dla szkód nieprzekraczających zł Ubezpieczający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczyciela o szkodzie i jej rodzaju. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczającego oraz postępowania zgodnego z zasadami określonymi w klauzuli uproszczonej likwidacji. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

18 Prosimy o wykreślenie z Ubezpieczeń komunikacyjnych następujących klauzul: 1. Klauzula regresowa 2. Klauzula rzeczoznawców 3. Klauzula uproszczonej likwidacji szkód (dotyczy AC) 4. Klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej 5. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie ww. klauzul. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami dokonuje się zmiany zapisu klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie. Treść klauzuli po zmianie jest następująca: 18.Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie- z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych umowy ubezpieczenia, ustala się, że: - w razie bezpośredniego zagrożenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi łącznie zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do ww. kosztów. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W odniesieniu do klauzuli przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń komunikacyjnych informujemy, że niniejszy zapis dotyczy ubezpieczenia AC, NNW i Assistance.

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 19 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach ZP.271.18.2014 Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, 26.11.2014 Dot postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015

Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015 Warszawa dnia 24 września 2015 roku Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015 Pytanie nr 1: Czy w okresie od 1997

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP.272.OrSO.1.2015/1 2015-02-13. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo