Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji"

Transkrypt

1 Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści: Część C ubezpieczenia komunikacyjne Prosimy o dopisanie do pkt.3 ppkt. g zapisu, że zniesiona amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu nie dotyczy ogumienia. Wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu niniejszego punktu, który będzie brzmiał następująco: g) Zniesiona amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu nie dotyczy ogumienia. Prosimy w klauzuli płatności rat o dopisanie, że nie dotyczy szkód kradzieżowych i całkowitych. Przywołane powyżej zapisy klauzuli pozostają bez zmian. Prosimy o przesłanie wykazu budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem sumy ubezpieczenia dla poszczególnych budynków i budowli Zamawiający informuje, że szczegółowe zestawienie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 11 do SIWZ. Uznajemy, że te dane oraz przedstawione w opisie do przedmiotu zamówienia wartości w poszczególnych grupach mienia są wystarczające do dokonania kalkulacji składki i przedstawienia oferty. Prosimy o podanie przychodu (obrotu) spółki za 2013r. Zamawiający informuje, że obrót spółki za rok 2013 wyniósł zł Czy którykolwiek z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest wyłączony z eksploatacji. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie takich budynków i podanie przyczyn ich wyłączenia Zamawiający informuje, że nie ma takich budynków. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji tj. podanie łącznej sumy ubezpieczenia wartości budynków, budowli wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz wskazanie tej lokalizacji. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją znajdującą się w załączniku nr 1 część. I SIWZ posiadamy jedną siedzibę główną przy ul. Przemysłowej 17 oraz 3 inne lokalizacje, których wartości zostały określone.

2 Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki c) wyłączone z eksploatacji W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA? Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane na temat obiektów będących w posiadaniu i wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Nie ma obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w stanie przedstawionym w powyższym pytaniu. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia zakresu w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności zostały ustalone jako podlimity w stosunku do zakresu podstawowego Zamawiający oświadcza, że wszystkie rozszerzenia zakresu w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności zostały ustalone jako podlimity w stosunku do zakresu podstawowego. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony OC z tyt. organizacji imprez wyłączone są imprezy obejmujące sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz, że podczas imprez nie ma pokazów sztucznych ogni. Zamawiający oświadcza, że podczas wymienionej w Opisie Przedmiotu Zamówienia imprezy, nie mają miejsca wymienione w pytaniu sporty oraz pokazy sztucznych ogni. Prosimy o informację, czy wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się mienie utrzymujące swój kształt za dzięki napełnieniu powietrzem w tym balony, namioty. Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane na temat obiektów będących w posiadaniu i wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC działalności w zakresie Z prowadzenie usług reklamowych i marketingowych jest ograniczone wyłącznie do fizycznego montowania reklam i bilbordów na autobusach i budynkach i budowlach bez ich projektowania i wykonania. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie OC działalności w zakresie Z prowadzenie usług reklamowych i marketingowych jest ograniczone wyłącznie do fizycznego montowania reklam i bilbordów na autobusach i budynkach i budowlach bez ich projektowania i wykonania. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki magazynowe. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie, podanie powierzchni w m. kw, wysokości składowania oraz wskazanie rodzaju mienia tam przechowywanego.

3 Zamawiający ponownie oświadcza, iż wszelkie podstawowe dane na temat budynków, ich konstrukcji oraz przeznaczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. W budynkach wskazanych jako magazynowe nie występuje wysokie składowanie. Rodzaj przechowywanego mienia wiąże się z prowadzoną działalnością. Prosimy o informację, czy Zamawiający magazynuje mienie należące do osób trzecich oraz określenie rodzaju tego mienia. Zamawiający oświadcza, że nie magazynuje mienia należącego do osób trzecich. Prosimy o podanie wysokości przychodu lub jego % udziału w rocznym przychodzie Klienta tytułu: Z wynajem pojazdów mechanicznych Z sprzedaż detaliczna paliw, olejów i płynów do pojazdów mechanicznych, Z sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych Z prowadzenie usług warsztatowych i lakierniczych Z prowadzenie parkingów, holowanie i udzielanie pomocy drogowej oddzielnie dla każdego rodzaju działalności. Oświadczamy, że naszą podstawową działalnością jest według PKD Z organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego, która generuje największe przychody. Pozostałe wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ w p. I rodzaje prowadzonej działalności są dodatkowymi. Prosimy o wskazanie, które nieruchomości będące własnością Zamawiającego są aktualnie wynajmowane osobom trzecim i jaki jest tam prowadzony rodzaj działalności gospodarczej Zamawiający informuje, że ww. dane wskazane są w załączniku nr 1 do SIWZ. Prosimy o informację czy działalność w postaci prowadzenia parkingów, holowanie i udzielanie pomocy drogowej dotyczą własnych potrzeb Zamawiającego, czy są świadczone także osobom trzecim. Zamawiający oświadcza, że tego rodzaju działalność jest prowadzona tylko na własne potrzeby. Czy parkingi z których korzystają osoby trzecie mają charakter parkingów strzeżonych oraz jaka jest łączna ilość miejsc parkingowych na tych parkingach Zamawiający oświadcza, że tego rodzaju działalność jest prowadzona tylko na własne potrzeby.

4 Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada komorę lakierniczą. Jeżeli tak to prosimy o informację na temat jej wartości, lokalizacji ( w którym budynku) oraz zabezpieczeń p.pożarowych jakie zastosowano w komorze lakierniczej. Zamawiający informuje, iż w hali warsztatowej znajduje się jedno stanowisko lakiernicze. Zabezpieczenia ppoż. i p/wybuchowe są zgodne z wymaganiami odpowiednich przepisów. Prosimy o wskazanie różnic w programie ubezpieczenia w stosunku do roku ubiegłego Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zakresu ubezpieczeń przedstawionych w programie na rok 2015 a analogicznym zakresie z roku ubiegłego nie ma różnic. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) oraz aktów terroryzmu nie dotyczy wiat przystankowych Zamawiający informuje, że wiaty przystankowe wyłączone są z zakresu ubezpieczenia. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka terroryzmu Prosimy o informację na temat konstrukcji nowobudowanej hali obsługowo-naprawczej. Zamawiający informuje, że nowobudowana hala to hala stalowa typu lekkiego z obudowy z płyt warstwowych na szkieletowym układzie słupów żelbetowych. Konstrukcja dachu hali w postaci stalowych kratownic przestrzennych. Jaki rodzaj odpadów będzie przechowywany w nowobudowanej wiacie na odpady,oraz czy będzie tam dokonywany recykling tych odpadów. Czy są to odpady wytworzone wyłącznie przez Zamawiającego czy również będę przyjmowane od osób trzecich. Zamawiający informuje, że w nowobudowanej wiacie na odpady będą przechowywane odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling

5 Prosimy o podanie wartości kabiny sanitarnej zlokalizowanej na pętli Boryszewska z podaniem jej konstrukcji zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz informacji na temat sposobu jej połączenia z gruntem. Zamawiający informuje, że kabina sanitarna zlokalizowana na pętli Boryszewska jest o wartości 1915,89 zł konstrukcja PCV, nie jest trwale związana z gruntem, nie posiada zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Prosimy o wyłączenie kabiny sanitarnej z ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku ( w tym kradzieży zwykłej), dewastacji (wandalizmu) Czy do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszono sprzęt na stałe zamontowany w autobusach. Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju, łącznej sumy ubezpieczenia oraz jego sumy ubezpieczenia na 1 autobus Zamawiający informuje, że wszelkie szczegółowe dane na temat rodzaju sprzętu elektronicznego i jego wartości znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ. Natomiast wszelkie dodatkowe informacje na temat wyposażenia dodatkowego pojazdu wraz z podaniem wartości znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że na przestrzeni lat nie wystąpiły żadne szkody z ryzyka ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający oświadcza, że na przestrzeni lat brak jest szkód z ubezpieczenia OC ogólnego. Czy pojazdy wymienione w zestawieniu są wynajmowane? Jeśli tak to jaki stanowią procent, albo prosimy o ich wskazanie podając numer rejestracyjny. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przedstawioną informacją na temat prowadzonej działalności autobusami świadczone są usługi przewozu osób. Pojazdy wymienione w załączniku nie są wynajmowane bez kierowcy. Czy zakres terytorialny ubezpieczenia Auto Casco ma obejmować swym zakresem kraje byłego ZSRR Rosji, Białorusi, Ukrainy? Zamawiający oświadcza, że zakres terytorialny ubezpieczenia AC został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ Część C p.3. Na ten moment nie przewiduje się rozszerzenia zakresu terytorialnego. Czy NNW komunikacyjne ma obejmować tylko pojazdy przy których wpisano ilość miejsc? Jeśli nie to prosimy o ich uzupełnienie w pozostałych pojazdach

6 Zamawiający oświadcza, że ubezpieczenie NNW komunikacyjne ma obejmować tylko te pojazdy, które wskazano w załączniku nr 9 do SIWZ. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu w brzmieniu: Ubezpieczyciel pokrywać będzie udokumentowane i uzasadnione koszty holowania pojazdu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, jeżeli czynność ta wykonana była przy użyciu przewidzianego do tego celu pojazdu lub sprzętu lub koszty naprawy pojazdu na miejscu, jeśli naprawa taka będzie przedstawiała niższy koszt niż holowanie. Na : Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły: - zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin oraz - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 1.000,00PLN Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu w brzmieniu: Dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto z VAT, o ile Ubezpieczający nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT. Tak ustalona suma ubezpieczenia będzie uważana za cenę rynkową pojazdu przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia faktury. NA : W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 9 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż: 1) pojazd nie uległ uszkodzeniu, 2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, 3) przebieg pojazdu nie przekroczył km. Prosimy o wykreślenie klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Zamawiający informuje, że dokonuje się zmiany treści klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie tylko w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Treść klauzuli po zmianie jest następująca: 18.Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie- z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

7 - w razie bezpośredniego zagrożenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi łącznie zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do ww. kosztów. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Prosimy o wykreślenie klauzuli przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Informujemy, że niniejszy zapis dotyczy ubezpieczenia AC, NNW i Assistance. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu klauzuli rzeczoznawców w brzmieniu Klauzula rzeczoznawców z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel pokrywa konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przedmiotowych kosztach wynosi zł. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym Ubezpieczyciel nie może odmówić powołania rzeczoznawcy w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia przyczyn bądź wielkości szkody, lub odszkodowania. NA : UNIQA TU S.A. pokrywa niezależnie od sumy ubezpieczenia koszty: 1) wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu środków, w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 2) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego za zgodą UNIQA TU S.A., w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 3) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, 4) transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty PLN, z zastrzeżeniem ust Koszty, o których mowa w ust. 1 UNIQA TU S.A. zwraca łącznie do kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu w brzmieniu: Szybka ścieżka likwidacji szkód: Dla szkód nieprzekraczających zł Ubezpieczający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczyciela o szkodzie i

8 jej rodzaju. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczającego oraz postępowania zgodnego z zasadami określonymi w klauzuli uproszczonej likwidacji. NA : Szybka ścieżka likwidacji szkód: Dla szkód nieprzekraczających zł Ubezpieczający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczyciela o szkodzie i jej rodzaju. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczającego oraz postępowania zgodnego z zasadami określonymi w klauzuli uproszczonej likwidacji. Wnioskujemy o zgodę na zmianę zapisu ; System wypłaty odszkodowania: a) Ubezpieczający będzie likwidował szkody we własnych warsztatach w oparciu o sporządzony przez siebie kosztorys zawierający stawkę za roboczogodzinę przemnożoną przez ilość godzin potrzebnych do likwidacji szkody oraz cenę części zamiennych użytych przez Ubezpieczającego w uzgodnieniu z ubezpieczycielem. Stawka za roboczogodzinę 120 zł NA : Ubezpieczający będzie likwidował szkody we własnych warsztatach w oparciu o sporządzony przez siebie kosztorys zawierający stawkę za roboczogodzinę przemnożoną przez ilość godzin potrzebnych do likwidacji szkody oraz cenę części zamiennych użytych przez Ubezpieczającego w uzgodnieniu z ubezpieczycielem. Stawka za roboczogodzinę 80,00 zł Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o dopisanie w pkt II A.5 Kradzież zwykła: Nie dotyczy wartości pieniężnych i biletów Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt III Zwracamy się o dopisanie w Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia zwrotu: Limit podlega odtworzeniu tylko 1 raz i maksymalnie do 100% pierwotnej wartości. Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt II B.2.d w definicji szkody rzeczowej: utraty oraz utrata

9 Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o dopisanie w pkt. II B.5 j) czyste straty finansowe zł na jedno i wszystkie zdarzenia Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. II B. 3 dopisuje się: j) czyste straty finansowe oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. II B. 5 dopisuje się: j) czyste straty finansowe zł na jedno i wszystkie zdarzenia Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II B.8.3) klauzuli warunków i taryf. Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.3.d dopisanie limitu na holowanie do kwoty nie większej niż PLN nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia danego pojazdu Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.3.h. zmiana zapisu z h) Wypłacone odszkodowania, co do których Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody nie powiększają współczynnika szkodowości Na h) Wypłacone odszkodowania, co do których Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do Ubezpieczyciela sprawcy szkody nie powiększają współczynnika szkodowości Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.5.a zmiana zapisu z Stawka za roboczogodzinę 120 zł Na Stawka za roboczogodzinę 90 zł Dotyczy zmian zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Zwracamy się o wykreślenie w pkt. II C.5.2) klauzuli warunków i taryf

10 Wnosimy o udostępnienie wykazu budynków i budowli będących przedmiotem ubezpieczenia uzupełniony o: dokładny opis konstrukcji zawierający informację o roku budowy, użytych materiałach budowlanych dotyczących ścian, stropów klatek schodowych, pokrycia dachu, opis remontów całościowych bądź ostatnich a w przypadku magazynów dodatkowo ich wysokość (liczonej od poziomu posadzki do najwyższej krawędzi dachu), Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane na temat obiektów będących w posiadaniu i wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. W odniesieniu do lokalizacji ul. Kolegialna 3 prosimy o wskazanie rodzaju prowadzonej w nim działalności. Zamawiający informuje, że niniejszy lokal przeznaczony jest do działalności usługowej handel. Prosimy o informacje, czy podana szkodowość odnosi się do porównywalnego zakresu ubezpieczenia z ostatniej umowy. Jeśli zaszły istotne różnice w stosunku do oczekiwanego w obecnym zapytaniu, prosimy o podanie. Jaki poziom franszyz obowiązywał w poprzedniej umowie? Zamawiający informuje, że podana szkodowość odnosi się do porównywalnego zakresu ubezpieczenia z ostatniej umowy. Poziom franszyz był zgodny z zapisami SIWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że limit w wysokości zł dla ryzyka graffiti jest jednocześnie podlimitem kwoty zł określonej dla ryzyka dewastacji. Zamawiający potwierdza, że limit w wysokości zł dla ryzyka graffiti jest jednocześnie podlimitem kwoty zł określonej dla ryzyka dewastacji. W odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony w ryzyku ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych punkt 2.. podpunkt c) wnosimy o wykreślenie rozszerzenia o roboty budowlane na które jest wymagane pozwolenie na budowę. Prosimy o potwierdzenie, że franszyza redukcyjna wskazana w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych, punkt 2. podpunkt c3) dotyczy całego zakresu wynikającego z ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Zamawiający nie potwierdza wysokości takiej franszyzy. Wymagana wysokość franszyzy redukcyjnej dla tego rodzaju ubezpieczenia wskazana jest w Części II A p. 8.

11 Prosimy o wskazanie rodzaju konstrukcji, w jakiej powstaje nowa hala oraz jakiego rodzaju odpady będą w niej gromadzone? Zamawiający informuje, że nowobudowana hala to hala stalowa typu lekkiego z obudowy z płyt warstwowych na szkieletowym układzie słupów żelbetowych. Konstrukcja dachu hali w postaci stalowych kratownic przestrzennych. W nowobudowanej wiacie na odpady będą przechowywane odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling. Prosimy o wskazanie, z jakich rodzajów działalności Zamawiający uzyskuje przychody, prosimy o wskazanie struktury tego przychodu. Oświadczamy, że naszą podstawową działalnością jest według PKD Z organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego, która generuje największe przychody. Pozostałe wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ w p. I rodzaje prowadzonej działalności są dodatkowymi. Prosimy o informację, czy jakiekolwiek mienie należące do Zamawiającego związane jest z gromadzeniem lub segregacja odpadów? Zamawiający oświadcza, że na terenie głównej lokalizacji znajdują się bieżące odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling. Odpady systematycznie odbierane są przez uprawnione do tego firmy. W odniesieniu do klauzuli funduszu prewencyjnego prosimy o potwierdzenie, że wniosek o wypłatę zostanie złożony dopiero w II kwartale 2015 r. oraz że wysokość funduszu dotyczy tylko składki za ubezpieczenia majątkowe ( z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych). Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zmian w treści klauzuli. Czy od 1997 r. włącznie wystąpiły w zgłoszonym mieniu szkody powodziowe lub podtopienia. Prosimy o określenie lokalizacji, wartości szkody i wartości mienia w lokalizacji dotkniętej szkodą. Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie nie wystąpiły żadne szkody powodziowe lub podtopienia. W odniesieniu do kabiny sanitarnej zlokalizowanej na pętli Boryszewska wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do pełnego z wyłączeniem dewastacji. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zmian.

12 Proszę o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dla biletów (potwierdzenie czy spełniają warunki jak dla wartości pieniężnych). Zamawiający informuje, że bilety przechowywane są według zasad stosowanych w przechowywaniu gotówki. Informacje na temat zabezpieczeń i warunków przechowywania gotówki znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Prosimy o podanie według jakiego ujęcia podana jest szkodowość, czy wg. daty powstania szkody(w danym roku), czy wg. daty wypłaty odszkodowania? Zamawiający informuje, że szkodowość podana jest według daty powstania szkody. Czy szkodowość majątkowa odnosi się do tego samego przedmiotu ubezpieczenia, m.in. czy było ubezpieczone paliwo o wartości 300 tys. zł i kradzież zwykła z limitem 15 tys. zł. Jeśli nie lub na inne wartości prosimy o informację. Zamawiający oświadcza, że wskazane w pytaniu parametry są niezmienione i obowiązywały również w roku 2014 a więc szkodowość majątkowa odnosi się do tego samego przedmiotu ubezpieczenia. W roku 2013 różnica dotyczyła jedynie wysokości niektórych limitów ale przedmiot ubezpieczenia był niezmieniony. Środki obrotowe paliwo. Prosimy o informację gdzie znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia paliwo i podanie zabezpieczeń przeciw pożarowych i przeciw kradzieżowych. Zamawiający oświadcza, że informacje dotyczące sposobu przechowywania paliwa oraz sposób zabezpieczenia znajduje się w załączniku nr 11 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 część I. Prosimy o informację nt. mienia powierzonego, co to jest za mienie, gdzie się znajduje. Zamawiający informuje, że ww. mienie stanowią przede wszystkim pojazdy osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi znajdujące się na terenie głównej lokalizacji. Czy zamawiający przewiduje włączenie do umowy nowej hali obsługowo-naprawczej. Jeśli tak, to czy zamawiający zgadza się na przeprowadzenie lustracji po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Czy zamawiający akceptuje deklaracje wykonawcy o indywidualnym procesie oceny ryzyka i indywidualnie przedstawionych warunkach ubezpieczenia dla tej hali ustalonych po dokonaniu oceny ryzyka. Prosimy określić obiekt wiata na odpady. Jak ma wyglądać ten obiekt, wartość szacowana, wielkość, jakiego typu odpady maja być składowane Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 do SIWZ nowa hala wraz z wiatą na odpady będzie włączona do umowy ubezpieczenia. Nie zgadzamy się na indywidualne przedstawienie warunków ubezpieczenia nowych obiektów. W załączniku nr 1 do SIWZ podana była również wartość całej inwestycji. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną wcześniej w nowo wybudowanej

13 wiacie będą magazynowane odpady wytworzone tylko przez Zamawiającego powstałe wskutek jego działalności gospodarczej, nie będzie prowadzony recycling. Jakie budowle zostały zgłoszone w Gr 1-2, prosimy wyodrębnić ich wartość. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje na temat rodzaju budynków i budowli wskazanych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. Uznajemy, że te dane oraz przedstawione w opisie do przedmiotu zamówienia wartości w poszczególnych grupach mienia są wystarczające do dokonania kalkulacji składki i przedstawienia oferty. Prosimy o dodanie definicji kradzieży zwykłej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem: braku szkód w 3- letnim okresie działalności; ubezpieczający zawiadomi Policje bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą; wyłączenia odpowiedzialności za szkodę w gotówce, biletach oraz paliwie. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zmian. Prosimy o informację nt. szkód z tytułu kradzieży zwykłej w ostatnich 3 latach. Zamawiający informuje, że informacje na temat przebiegu szkodowego znajdują się w załączniku nr 10. Jednocześnie informujemy, że nie wystąpiły szkody z tytułu kradzieży zwykłej. Jakie prace są planowane w okresie ubezpieczenia, które byłyby chronione z tytułu klauzuli robót budowlano-montażowych w zakresie prac ziemnych i robót wymagających pozwolenia na budowę. W odniesieniu do prac ziemnych i robót wymagających pozwolenia na budowę wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 30 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ochrony wynikającej z klauzuli robót budowlanomontażowych nie ma planowanych prac, które wymagałyby pozwolenia na budowę. Ewentualnie mogą być wykonywane drobne bieżące prace remontowe lub naprawcze. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie podlimitu wskazanego w ww. pytaniu. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli IT poza OWU Wykonawcy, Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie,

14 uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie niniejszej klauzuli. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli tymczasowego magazynowania poza OWU Wykonawcy, Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Przez tymczasowe magazynowanie i chwilową przerwa w eksploatacji rozumie się okres nie przekraczający... miesięcy. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do szkód powstałych podczas tymczasowego magazynowania/wyłączenia z eksploatacji wprowadza się następującą treść: Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Przez tymczasowe magazynowanie i chwilową przerwa w eksploatacji rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji poza OWU Wykonawcy, Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia

15 rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 1. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza... miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciel o przekroczeniu 2 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia. 2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. 3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym od momentu jego zakupu/dostawy (w zależności od tego, w którym momencie na Ubezpieczającego przechodzi ryzyko utraty i zniszczenia sprzętu) do momentu włączenia do eksploatacji dokonuje się skreślenia niniejszego zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie szkód z klauzuli sprzętu przenośnego? Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za: 1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem, 2) straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym. Zamawiający informuje, że nie akceptuje wprowadzenia ww. klauzuli. Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt elektroniczny zainstalowany w pojazdach komunikacyjnych. Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego wskazanego do ubezpieczenia wymieniony jest w załączniku nr 10 do SIWZ. Wnosimy o potwierdzenie, że nośniki danych są przedmiotem ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności ustalonego dla danych i programowania tzn ,00 zł na jedno i wszystkie

16 zdarzenia i odpowiednia modyfikację formularza ofertowego. Wnosimy o ewentualne wskazanie podlimitu dla tych kosztów. Zamawiający oświadcza, że pod pojęciem dane rozumie również i nośniki, na których te dane się znajdują. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie dodatkowego podlimitu. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zuchwałej w wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub podanie innego, adekwatnego do potrzeb Zamawiającego oraz ustalenie obowiązku niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu. Zamawiający informuje, że nie akceptuje wprowadzenia ww. limitu. Szybka likwidacja szkód - wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie. Zamawiający informuje, że nie akceptuje wprowadzenia dodatkowych zapisów. Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt przenośny ma być ubezpieczony na terytorium RP Zamawiający oświadcza, że sprzęt przenośny ma być ubezpieczony na terytorium RP. Klauzula miejsc ubezpieczenia - wnosimy o dopisanie, że klauzula ma zastosowanie do lokalizacji na terenie RP i zastrzeżenia, że zabezpieczenia w nowych lokalizacjach powinny spełniać obowiązujące przepisy i nie być gorsze niż w miejscach ubezpieczenia znanych Ubezpieczycielowi. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitu po stawkach z zamówienia może odbyć się jeden raz w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku zgody wnosimy o przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Klauzula płatności ratalnej wnosimy o dopisanie na końcu pod warunkiem posiadania na koncie wystarczającej ilości środków finansowych. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Klauzula regresowa wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania, gdy sprawca wyrządził szkodę z winy umyślnej. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

17 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzi e- wnosimy o dopisanie, ze koszty te pokrywane są w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Wnosimy o zmianę triggera, tak aby brzmiał on następująco: Za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Proszę o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat nie było szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz że nie ma wiedzy o jakichkolwiek okolicznościach mogących skutkować takimi szkodami lub roszczeniami w przyszłości, Zamawiający oświadcza, że w okresie ostatnich 3 lat brak jest szkód z ubezpieczenia OC ogólnego oraz nie ma wiedzy o jakichkolwiek okolicznościach mogących skutkować takimi szkodami lub roszczeniami w przyszłości. Iloma stacjami paliw dysponuje Ubezpieczony. Zamawiający informuje, że posiada jedną stację paliw znajdującą się na terenie głównej lokalizacji. W punkcie C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, podpunkcie 3. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:. Ubezpieczyciel pokrywać będzie udokumentowane i uzasadnione koszty holowania pojazdu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, jeżeli czynność ta wykonana była przy użyciu przewidzianego do tego celu pojazdu lub sprzętu lub koszty naprawy pojazdu na miejscu, jeśli naprawa taka będzie przedstawiała niższy koszt niż holowanie. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany W punkcie C. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, podpunkcie 3. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO Szybka ścieżka likwidacji szkód: Dla szkód nieprzekraczających zł Ubezpieczający będzie mógł dokonywać napraw bez dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczyciela o szkodzie i jej rodzaju. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczającego oraz postępowania zgodnego z zasadami określonymi w klauzuli uproszczonej likwidacji. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

18 Prosimy o wykreślenie z Ubezpieczeń komunikacyjnych następujących klauzul: 1. Klauzula regresowa 2. Klauzula rzeczoznawców 3. Klauzula uproszczonej likwidacji szkód (dotyczy AC) 4. Klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej 5. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie ww. klauzul. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami dokonuje się zmiany zapisu klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie. Treść klauzuli po zmianie jest następująca: 18.Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą i usunięcia pozostałości po szkodzie- z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych umowy ubezpieczenia, ustala się, że: - w razie bezpośredniego zagrożenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi łącznie zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do ww. kosztów. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W odniesieniu do klauzuli przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń komunikacyjnych informujemy, że niniejszy zapis dotyczy ubezpieczenia AC, NNW i Assistance.

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo