Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia..."

Transkrypt

1 Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie..., tegoroczny III Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki im. Anny Jantar odby³ siê pod znakiem jubileuszu 45-lecia pracy twórczej autora tekstów znanych polskich piosenek - Janusza Kondratowicza. W tym roku ka dy z uczestnicz¹cych w konkursie wykonawców zaprezentowa³ po dwie piosenki ze s³owami tegorocznego goœcia honorowego. Odchodzimy od piosenek Anny Jantar jako utworów obowi¹zkowych. Uwa amy bowiem, e jest tyle wspania- ³ych polskich piosenek, e nie powinniœmy ograniczaæ m³odego wykonawcy - wyjaœni³ dyrektor festiwalu i cz³onek jury Micha³ Kosiñski. Ca³a Wrzeœnia y³a festiwalem od 3 lipca, gdy od tego dnia rozpoczê³y siê warsztaty emisji g³osu i ruchu scenicznego, które zakoñczy³y siê 5 lipca, prób¹ festiwalow¹ na deskach wrzesiñskiego amfiteatru. I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja - To Relaks w Orzechowie Ruszy³a II Powiatowa Akcja Letnia w Orzechowie. Od 4 lipca w Oœrodku Wypoczynkowym "Relax" na siedmiu turnusach, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, wypocznie w sumie ok. 600 dzieci z terenu powiatu wrzesiñskiego. Mo emy ju iœæ siê k¹paæ w basenie? - pytaj¹ dzieciaki. Moglibyœmy tam spêdziæ ca³y dzieñ - dodaj¹ uczestnicy obozu w Orzechowie. Nad bezpieczeñstwem czuwa dwóch doœwiadczonych ratowników. Obozowiczami zajmuje siê profesjonalna kadra, sk³adaj¹ca siê 7 wychowawców i 12 sta ystów. Podpisan¹ mamy umowê z lekarzem i pielêgniark¹ - informuje Bo ena Nowacka, naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pomys³odawczyni i organizator kolonii. Ponad pó³ tysi¹ca dzieci bêdzie mia³o prawdziwe i zas³u one wakacje. Czêsto pierwsze w yciu. A wszystko to jest mo liwe dziêki wspó³pracy wrzesiñskiego Starostwa, Urzêdu Gminy w Mi³os³awiu i Orzechowskich Zak³adów Skle- Fot. UMiG Wrzeœnia Micha³ Mielczarek z Nagrod¹ Specjaln¹ Starosty Wrzesiñskiego Uczestnicy obozu uwielbiaj¹ k¹paæ siê w basenie jek. W zesz³ym roku teren wokó³ "Relaksu" zosta³ starannie posprz¹tany. Odnowiono brodzik dla dzieci, a na dno du ego basenu wylano beton. Warunki wypoczynku w tym roku jeszcze siê polepszy³y. Zakupione zosta³y cztery nowe namioty z drewnianymi pod- ³ogami. Stoi przyczepa z zainstalowanymi natryskami i sanitariatami. Wydzia³ Oœwiaty okreœla koszty organizacji na 130 tys. Œrodki na ten cel wy³o y³o Staro- drogi dwie i szczêœcia dwa... Szczêœcia i radoœci na deskach wrzesiñskiego amfiteatru nie brakowa³o nikomu. Widownia wype³niona po brzegi, kipia³a eufori¹ nuc¹c s³owa piosenek, zarówno 6 lipca w czwartkowy wieczór podczas przes³uchañ konkursowych stwo Powiatowe we Wrzeœni, Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu oraz Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. Pobyt uczestników jest szczegó³owo wype³niony ró nymi atrakcjami, a wœród nich sp³ywy kajakowe po Warcie, przeja d ki bryczk¹ po okolicy, ognisko, przeja d ki konne w gospodarstwie agroturystycznym, seanse filmowe w kinie "Trójka", wyjazdy na aktywne lekcje archeologiczne do pt:"anna ju nie mieszka tu", jak i weekendowych koncertów (7-8 lipca). c.d. str. 3 Biskupina i Dziekanowic, wyjazdy do muzeum w Œmie³owie, Pyzdrach i Wrzeœni oraz na basen " azienki" we Wrzeœni. 18 lipca do Orzechowa zawitali przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych, starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz, radni powiatu wrzesiñskiego oraz burmistrz Gminy Mi³os³aw, Zbigniew Skikiewicz. Z tej okazji dzieci przygotowa³y krótkie wystêpy artystyczne. By³y piosenki, konkurs przebierañców, na którym najwiêksz¹ furorê zrobi³ ma³y ch³opiec w przebraniu Pudziana, brawami nagrodzono tak e parê, przebran¹ za Dodê i Rados³awa Majdana. Jednak najwiêksz¹ furorê zrobi³ pokaz break dance, na zakoñczenie imprezy m³odzi wykonawcy jeszcze raz wyst¹pili przed publicznoœci¹. Dwóch uczestników z II turnusu wykona³o plakat promuj¹cy kolonie w Orzechowie. Uda³o siê wiêc po³¹czyæ przyjemne z po ytecznym. AM P³yta z piosenkami z ubieg³orocznego Festiwalu im. Anny Jantar - GRATIS! Festyn z okazji Œwiêta Policji - relacja. strona 2 Trwa termomodernizacja Szpitala Powiatowego we Wrzeœni... strona 3... i remont budynku Starostwa strona 5 Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11

2 2 Sierpieñ 2006 Przegl¹d Powiatowy Wydzia³ Organizacyjno - Prawny Mamy przyjemnoœæ przedstawiæ Szanownym Czytelnikom Wydzia³ Organizacyjno - Prawny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Pe³ni on szeroki zakres zadañ, z których najwa niejsze to obs³uga i organizacja pracy Rady Powiatu, Zarz¹du Powiatu oraz Starostwa. 1. Naczelnik Adam Jasinski - Miêdzynarodowy obóz stra acki Dru yna z Wolfenbüttel zdoby³a Puchar Starosty kieruje pracami Wydzia³u oraz nadzoruje realizacjê zadañ wykonywanych przez Wydzia³, 2. Biuro Zarz¹du Powiatu - do jego zadañ nale y obs³uga posiedzeñ Zarz¹du: przygotowywanie W ramach wspó³pracy powiatów z Polski i Niemiec, w dniach lipca br. na obozie integracyjnym we Wrzeœni goœci 25- osobowa grupa m³odzie y dzia- ³aj¹cej w M³odzie owych Dru ynach Po arniczych w niemieckim powiecie Wolfenbüttel. W sobotê 22 lipca o godz. 10:00 odby³o siê uroczyste otwarcie obozu stra ackiego. Na uroczystoœæ przybyli: starosta wrzesiñski, burmistrzowie i wójt gmin z terenu powiatu, przedstawiciele gminnych jednostek ochotniczych stra- y po arnych i goœcie z Niemiec. W programie wizyty niemieckich goœci przewidziano zwiedzanie naszego powiatu, po³¹czone z odwiedzinami w poszczególnych gminach: Ko³aczkowie, Mi³os³awu, Pyzdrach, Nekli i we Wrzeœni. W niedzielê 23 lipca na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Kaliskiej rozpoczê³y siê Miêdzynarodowe Stra ackie Zawody Sportowe. Wœród dyscyplin, w których zmagali sie m³odzi stra acy, znalaz³y siê m.in. sztafeta stra ack¹, przeci¹ganie liny czy rzut butem gumowym na odleg³oœæ. Mimo upa³u, wszyscy stra acy z du ym zapa³em i zaanga owaniem uczestniczyli we wszystkich konkurencjach, wyciskaj¹c z siebie przys³owiowe "siódme poty". W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce wywalczy³a dru yna z powiatu Wolfenbüttel, która nagrodzona zosta³a Pucharem Starosty. Dionizy Jaœniewicz pochwali³ wszystkie dru yny za to, e, choæ pogoda sprzyja raczej zawodom p³ywackim, to m³odzi stra acy w rywalizacji dali dowód na to, i w wypadku zagro enia po arowego dzielnie walczyæ bêd¹ z ogniem. G³ównym celem obozu jest propagowanie wszelkich zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo- arow¹ i integracja m³odzie y z obu powiatów. (red.) projektów uchwa³, materia³ów, protoko³owanie obrad, prowadzenie rejestru uchwa³ Zarz¹du, 3. Biuro Rady Powiatu - inspektor Katarzyna Pluciñska i inspektor Ilona Kaczmarek - w zakresie Mundurowa uroczystoœæ Przemarsz kompani honorowej ulicami miasta Prawie ka dy mê czyzna, gdy by³ ma³ym ch³opcem, marzy³ o tym, by zostaæ policjantem lub stra akiem. Z dreszczykiem emocji ogl¹da³ filmy o kowbojach i wojownikach, fascynuj¹c siê broni¹, sztuk¹ walki, podziwiaj¹c piêkne samochody. Dlatego festyn, zorganizowany w Parku im. Dzieci Wrzesiñskich 23 lipca 2006 r. z okazji Œwiêta Policji, by³ dla wielu mê czyzn powrotem do krainy dzieciñstwa, a dla ma³ych ch³opców - wkroczeniem w fascynuj¹cy "œwiat doros³ych". Atrakcji by³o bowiem mnóstwo - mo na by³o obejrzeæ prawdziw¹ policyjn¹ broñ, obejrzeæ tresurê psów policyjnych, zobaczyæ od wewn¹trz radiowóz, sporz¹dziæ list goñczy z w³asnym zdjêciem i odciskami palców. Impreza rozpoczê³a siê parad¹ z udzia³em Kompani Honorowej Policji ulicami Wrzeœni. By³ pokaz sprawnoœci ich kompetencji znajduje siê gromadzenie i przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do pracy Rady i Komisji, a tak e na ich posiedzenia, protoko³owanie obrad Rady i posiedzeñ Komisji, prowadzenie rejestru m.in. uchwa³ Rady, wniosków i opinii Komisji, udzielanie pomocy radnym w wype³nianiu obowi¹zków radnego, 4. Sekretariat - inspektor Magdalena Œmidowicz, podinspektor Joanna Suplewska i Anna Hetmañczyk - organizuj¹ spotkania starosty i wicestarosty, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, 5. Kancelaria - inspektor Barbara Monarcha zajmuje siê prowadzeniem kancelarii ogólnej i rozdzia³u korespondencji wp³ywaj¹cej do urzêdu, zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej, 6. Kadry - zastêpca naczelnika - Maria Budzyñska, inspektor Karol Balicki, podinspektor Krzysztof Gellert i sta ystka Agnieszka Sibilska - ich obowi¹zki to prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych, przyjmowanie ofert kandydatów do pracy, planowanie i koordynowanie dzia³añ w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, ewidencja czasu pracy pracowników Starostwa, prowadzenie spraw dotycz¹cych urlopów pracowniczych, za³atwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników, wydawanie zaœwiadczeñ o zatrudnieniu i œwiadectw pracy, 7. Biuro Obs³ugi Interesanta - inspektor Magdalena Mi³osz-Guzik i Paulina Sikorska obs³uguj¹ w nim interesantów, mo na u nich m.in. pobraæ karty us³ug, zrobiæ ksero czy zasiêgn¹æ informacji, 8. Prawnicy - radcy prawni: Danuta Weso³ek, Daniela Jackowska i Marek Krzymkowski - ich zadania to opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarz¹du i starosty oraz opiniowanie ich pod wzglêdem redakcyjnym i prawnym, udzielanie wyjaœnieñ i sporz¹dzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarz¹du, starosty i wydzia³ów. W sk³ad Wydzia³u wchodz¹ równie : inspektor BHP - Jan Rybak, informatyk - inspektor Przemys³aw Ratajczak i sta ysta Dominik Nowak oraz inspektor Urszula Zawitaj i inspektor Monika Michalak, których zadaniem jest obs³uga Zarz¹du Powiatu. Karol Balicki Grupy Realizacyjnej - zatrzymanie przestêpcy. W Izbie Pamiêci odbywa³a siê ekspozycja historycznych elementów umundurowania i odznaczeñ. Przy kilku stoiskach prezentowa³y siê poszczególne sekcje policji - kryminalna, prewencyjna, ruchu drogowego. Swój namiot mia³a te Baza Lotnicza z Powidza. Obok wspó³czesnych "wojowników" prezentowali siê równie ci "dawni" - z Grzybowa. Przy ich stoisku mo na by³o postrzelaæ z ³uku. Odwa niejsi wje d ali na podnoœniku wozu stra ackiego, podziwiaj¹c panoramê miasta. Dla fascynatów sztuk walki wyst¹pi³ U.K.S. Karate Tradycyjnego "Orze³". Ka dy móg³ spróbowaæ swych si³ w zawodach sportowych w wyciskaniu sztangi le ¹c. Nie zawiod³y siê równie kobiety - powszechnie wiadomo bowiem, e "za mundurem panny sznurem". Tego dnia panie podziwia³y policjantów i stra aków w ich wyjœciowej galanterii oraz motocyklistów na "wspania³ych, rycz¹cych maszynach". W popo³udniowym s³oñcu lœni³y zabytkowe pojazdy - poczciwe syrenki oraz opancerzone limuzyny: Zi³ i Volvo. S³u y³y one m.in prezydentom Wa³êsie i Kwaœniewskiemu, wozi³y tak e Jana Paw³a II podczas pobytu w OjczyŸnie. Mi³oœnicy Citroena 2CV du ¹ grup¹ przyjechali, aby zaprezentowaæ swoje "kaczki". Dzieci robi³y sobie zdjêcia z policyjn¹ maskotk¹ - sier. Pyrkiem. Festyn z okazji Œwiêta Policji uznaæ mo na za wyj¹tkowo udany. Przepiêkna pogoda, mnogoœæ atrakcji i niezwykle przyjazna atmosfera sprawi³y, e wszyscy bawili siê wyœmienicie. Na koniec wyst¹pi³ zespó³ Happy End. Koncert, jak sama nazwa grupy mówi - by³ szczêœliwym zakoñczeniem policyjnego œwiêta. (agda)

3 Pami¹tkowe zdjêcie przed pa³acem w Nekli Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Trwa remont szpitala Prace remontowe s¹ ju na pó³metku Informacje o termomodernizacji oraz plany inwestycyjne szpitala by³y tematem obrad Spo³ecznej Rady SP ZOZ. Termomodernizacja jest ju w 62% zrealizowana. Okna ju s¹ wymienione, wykonywana jest nowa elewacja, w trakcie s¹ prace zwi¹zane z wymian¹ instalacji c.o. P³ot bêdzie czêœciowo wyburzony, zostanie odcinek "os³aniaj¹cy" szpital od BZ WBK do wjazdu od ul. Warszawskiej. Wymiany wymaga tak e instalacja odp³ywowa, gdy rynny i otwory odp³ywowe s¹ niedro ne - mówi dyrektor szpitala, Zbyszko Przybylski. Na dachu zostan¹ zainstalowane solary, jednak ze wzglêdu na panuj¹ce temperatury, prace te opóÿniaj¹ siê, mimo e dekarze wchodz¹ na dach ju o doda³. Adaptowane s¹ pomieszczenia nad SOR-em, przeniesione tam zostanie laboratorium oraz diagnostyka. A czy prace termomodernizacyjne nie s¹ uci¹ liwe dla pacjentów? - zapytaliœmy dyrektora. Planowane zabiegi s¹ przenoszone na póÿniejsze terminy, b¹dÿ te pacjenci s¹ kierowani do szpitala w Œrodzie Wlkp., nag³e przypadki s¹ operowane na miejscu - poinformowa³ Zbyszko Przybylski. Wkrótce tak e zostanie rozstrzygniêty przetarg na wykonanie projektu rozbudowy szpitala - mówi starosta, Dionizy Jaœniewicz. Obecnie istnieje gotowa dokumentacja. Kwota inwestycji wynosi oko³o 1 mln z³otych. Anna Mantorska M³odzie z Kazachstanu poznaje kraj przodków W dniach od 8 lica do 12 sierpnia w powiecie wrzesiñskim goœci m³odzie polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Z inicjatyw¹ zorganizowania obozu integracyjnego wyst¹pi³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. M³odzie poznaje kraj przodków, polsk¹ kulturê i obyczaje. Rano odbywaj¹ siê lekcje jêzyka polskiego, a reszta dnia wype³niona jest ró nymi atrakcjami np.: zwiedzaniem ciekawych zak¹tków w powiecie, wyjœciami na basen i do kina. W programie wizyty zaplanowano tak e tygodniowy pobyt nad Ba³tykiem. Jak siê okaza- ³o niektórzy uczestnicy poprzedniego turnusu zdecydowali siê na studiowanie w Polsce - mówi Bo- ena Nowacka, naczelnik Wydzia- ³u Oœwiaty i Sportu. 30-osobowej grupie m³odzie y z Kazachstanu towarzysz¹ wolontariusze z klubu "Oœmiu", zrzeszaj¹cego m³odzie spo³ecznie zaanga owan¹. Obozowicze zwiedzali poszczególne gminy naszego powiatu. 20 lipca w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy odby- ³o siê uroczyste spotkanie starosty wrzesiñskiego z uczestnikami obozu integracyjnego. Najpierw uroczyœcie odœpiewano hymny: Polski i Kazachstanu, a nastêpnie m³odzie przygotowa³a krótki program artystyczny. By³y recytacje poezji polskiej i kazachskiej. Gromkimi brawami nagrodzono wystêpy taneczne oraz wykonanie przez m³odych artystów utworu "Kolorowe jarmarki". Romualda Gicewicz, inicjator obozu ze strony kazachskiej, prezes fundacji "Nadzieja", nie kry³a wzruszenia - Nigdzie nie spotka³o nas tyle dobrego. Cieszymy siê, e mo emy goœciæ w powiecie wrzesiñskim. M³odzie ma okazjê poznaæ kraj, z którego wywodz¹ siê ich przodkowie. To dla nas wiele znaczy. Z wyrazami wdziêcznoœci, na rêce starosty wrzesiñskiego, Dionizego Jaœniewicza, z³o y³a drobne upominki - typowe wyroby kazachskiego rêkodzie³a, m.in. piêkny, rêcznie tkany dywanik. Anna Mantorska Jubileuszowe obchody Przypadaj¹ce w tym roku 750-lecie ukazania siê pierwszej wzmianki o Wrzeœni bêdzie mia- ³o uroczyst¹ oprawê w pocz¹tkach wrzeœnia. Z tej okazji zaplanowano kilka historycznych wydarzeñ. Najwa niejszym bêdzie przemarsz ulicami miasta i koncerty gwiazd estrady. Pierwszym rocznicowym akcentem bêdzie wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Œl¹sk, który odbêdzie siê 31 sierpnia we wrzesiñskim amfiteatrze. 1 wrzeœnia, równie na scenie amfiteatru im. Anny Jantar, zaprezentuj¹ siê m³odzi zdolni wrzesiñscy wykonawcy w koncercie Talenty powiatowe. Tego dnia bêdzie mo na pos³uchaæ kilku wykonawców hiphopowych. Trwaj¹ przygotowania do zorganizowania 2 wrzeœnia zawodów sportowych z udzia³em czo- ³ówki zawodników jednej z najciê szych kategorii wagowych. Najwiêcej wydarzy siê jednak w niedzielê 3 wrzeœnia. Tego dnia o godz ze stadionu miejskiego, po planowanej uroczystoœci rozpoczêcia roku szkolnego dla dzieci i m³odzie y, ulicami miasta wyruszy barwny wieloosobowy pochód. Jego uczestnicy przemaszeruj¹ ulicami: S¹dow¹, Jana Paw³a II, Rynek, Sienkiewicza, Harcersk¹, Opieszyn na boisko ZSTiO przy ul. Kaliskiej. Czo³o korowodu stanowiæ bêdzie oddzia³ kawalerii konnej Wielkopolskiej Kompanii Reprezentacyjnej wraz z orkiestr¹ dêt¹. W za³o eniu organizatorów przemarsz bêdzie mia³ charakter wyj¹tkowy, oddaj¹cy historiê, tradycjê, dokonania, a zatem przesz³oœæ i teraÿniejszoœæ Wrzeœni. Przejœcie przez Rynek bêdzie filmowane, a efekt zobacz¹ na telebimie jeszcze tego samego dnia wszyscy ci, którzy wieczorem zasi¹d¹ w amfiteatrze. Zostanie wydana okolicznoœciowa p³yta DVD. Na boisku szko³y przy ul. Kaliskiej bêdzie wykonane wspólne zdjêcie wszystkich uczestników. Bêdzie te szansa wybicia i otrzymania ci¹g dalszy ze str. 1 Kwiaty we w³osach... Jury pod przewodnictwem Bogdana Olewicza przes³ucha³o 56 zg³oszonych kandydatów, z których do zmagañ o festiwalowe Grand Prix im. Anny Jantar wy³oniono 17 najlepszych. Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe: 14-16, 17-19, lat. Laureatów jednak poznaliœmy podczas koncertu galowego. W kategorii lat Z³ot¹ p³ytê i nagrodê pieniê n¹ otrzyma³ Micha³ Gunerka, takie same nagrody w swoich kategoriach otrzyma³y Aleksandra Usi¹dek (17-19 lat) i Monika Za³oga (20-30 lat). Jury III Miedzynarodowego Festiwalu Piosenki im. A. Jantar, nagrodê g³ówn¹ - Grand Prix im. Anny Jantar postanowi³o przyznaæ Sebastianowi Plewiñskiemu z Legnicy. Natomiast Micha³ Mielczarek wyœpiewa³ dla siebie Nagrodê Specjaln¹ Starosty Wrzesiñskiego. Publicznoœæ zgromadzona w Amfiteatrze im. Anny Jantar równie nie pozosta³a obojêtna i zadecydowa³a o przyznaniu Nagrody Publicznoœci - Rafa³owi Sekulakowi, a pogratulowa³a pozosta- ³ym laureatom gromkimi brawami. Powrócisz tu, gdzie p³onie s³oñcem wrzos... Rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia goœci³a nie tylko wykonawców konkursowych. Podczas tych kilku dni Festiwal uœwietni³y gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jako pierwszy z goœci zaprezentowa³ siê Felicjan Andrzejczak z zespo³em Haedline. Benefis Janusza Kondratowicza - wybitnego autora tekstów, twórcy ponad tysi¹ca piosenek, z czego prawie 300 osi¹gnê³o miano przeboju, niespodziewanie po³¹czy³ siê z jubileuszem 35 lecia dzia³alnoœci artystycznej znanej polskiej piosenkarki - Krystyny Gi owskiej, która koncertowa³a przez dwa dni Festiwalu. Podczas koncertu galowego, zaœpiewa³a goœcinnie Patrycja W tym miejscu powinna znajdowaæ siê p³yta CD. Je eli jej nie ma, prosimy skontaktowaæ siê z wydawc¹. pami¹tkowego medalu oraz nabycia wydawnictw filatelistycznych. Organizatorzy przewiduj¹ wspania³¹ zabawê i niepowtarzalne wydarzenia. Jednym z nich bêdzie z pewnoœci¹ koncert legendarnej grupy Boney M., która w latach 70-tych i 80-tych ubieg³ego wieku zajmowa³a czo³owe miejsca list przebojów. Któ nie pamiêta takich przebojów jak: Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker, Hooray Hooray, It's A Holi-Holiday, Rasputin i wielu innych. Wieczorny koncert Boney M. o godz poprzedzi wystêp Skaldów. Oprócz tej strawy duchowej, niejako na deser, organizatorzy przygotowali tak e poczêstunek dla wszystkich goœci jubileuszowej imprezy. Z najwiêkszego w Polsce garnka serwowana bêdzie specjalnie ugotowana zupa. Niedzielne uroczystoœci zakoñczy pokaz sztucznych ogni na czeœæ 750-lecia Wrzeœni. UMiG Wrzeœnia Markowska. Jak zawsze niezawodne Wrzesiñskie Studio Piosenki, "rozœpiewane Kondratowiczem" zaprezentowa³o siê podczas ca³ego Festiwalu nienagannie. Na zakoñczenie we wrzesiñskim amfiteatrze wyst¹pi³ Bogdan Trojanek z zespo³em Terne Roma. Nim zgaœnie dzieñ... Festiwal z roku na rok zmienia swoj¹ formu³ê. Odst¹pienie od wykonywania tylko piosenek Anny Jantar by³o celowe. Piosenka to nie tylko wykonawca, ale tak e autorzy. St¹d ka da kolejna edycja Festiwalu ma swojego "tekstowego bohatera". Niegdyœ Festiwal Piosenki Polskiej im. Anny Jantar, obecnie przekszta³ci³ siê w tegoroczny Festiwal Miêdzynarodowy, a to za spraw¹ kilku pozakonkursowych wykonawców z krajów europejskich. Hm... a kto zagoœci jako "tekstowy bohater" dowiemy siê dopiero za rok. (ula)

4 4 Sierpieñ 2006 Przegl¹d Powiatowy Projekt "Szkolenia w zakresie jêzyków obcych i komputerowe - atutem w karierze zawodowej" wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Wrêczenie certyfikatów Grupa jêzyka angielskiego z lektork¹ Mariol¹ Wojciechowsk¹ Dobiega koñca realizowany, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, przez Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni projekt "Szkolenia w zakresie jêzyków obcych i komputerowe atutem w karierze zawodowej". W³aœnie zakoñczy³y siê pó³toraroczne kursy jêzyka angielskiego, niemieckiego i hiszpañskiego, a wczeœniej kursy "Obs³uga komputera z wykorzystaniem Internetu", "Kadry i p³ace" oraz "Ksiêgowoœæ komputerowa". Z oferty Centrum, w ramach projektu, od pocz¹tku jego realizacji, tzn. od lutego 2005 roku skorzysta³o 241 osób, w tym 172 kobiety. Nie wszyscy, niestety, dotrwali do koñca. Przyczyny by³y ró ne, ale naj- czêœciej to zmiana pracy, zmiana organizacji pracy w firmie lub wyjazdy zagraniczne. Certyfikaty ukoñczenia szkoleñ otrzyma³o 211 osób, w tym 156 kobiet. Czy zgodnie z tytu³em projektu ukoñczenie kursów i otrzymanie certyfikatów bêdzie atutem w karierze zawodowej? Zapewne tak, ale w jakim stopniu to nast¹pi, to zale y ju od samych zainteresowanych. Oprócz aspektów zawodowych nale y równie wzi¹æ pod uwagê aspekty osobiste. Dzisiejszy œwiat jest dla nas bardziej otwarty, je eli potrafimy zarówno wykorzystaæ Internet, jak równie porozumieæ siê w innych jêzykach. W swoich wyst¹pieniach absolwenci kursów stwierdzili, e dla wiêkszoœci bêdzie to impuls do Wakacyjny Konwój Kulturalny Dnia 3 lipca pod kierownictwem Henryka Czarneckiego z Wrzeœni wyruszy³ I Miêdzynarodowy Wakacyjny Konwój Kulturalny zorganizowany przez Krajowe Forum Kobiet - Ko³o Terenowe we Wrzeœni i Oddzia³ PTTK we Wrzeœni przy wspó³udziale Urzêdu Miasta i Gminy we Wrzeœni oraz Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Celem konwoju by³a integracja œrodowisk twórczych wiejskich i miejskich w powiecie wrzesiñskim oraz promowanie miejsca swego zamieszkania w kraju i za granic¹. Po pokonaniu niezwyk³ych trudów podró y, dotar³ przed pó³noc¹ do punktu docelowego - czeskich Polic nad Metuji. Police to urokliwe miasteczko, o którym wzmian- Fot. CKP Uczniowie z powiatu wrzesiñskiego w czeskich Policach nad Metuji kowano ju w 1213 r., po³o one w Kotlinie Wy yny Polickiej, na wysokoœci oko³o 440 m n.p.m., i stanowi¹ce doskona³e t³o do dzia- ³añ artystycznych i wypoczynku. Uczestnikami byli uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesiñskiego. Program wyjazdu obfitowa³ w ró norodne atrakcje - wycieczkê do Kudowy Zdrój, do zamku i ogrodów zamkowych w Novym Meste, piesz¹ wêdrówkê po Teplicko - Adršpaskich Skálach, wycieczkê do Pragi, Krzeszowa, zwiedzanie ZOO - SAFARI w miejscowoœci Dvùr Králowe nad Labem, zwiedzanie najbli szej okolicy i æwiczenia nad etiud¹ teatraln¹, która zosta³a wystawiona dalszej pracy w ramach samokszta³cenia. Centrum wykona³o wiêc bardzo wa ny krok na drodze budowania spo³eczeñstwa opartego na wiedzê. Uroczystoœæ sk³ada³a siê z prezentacji multimedialnej dotycz¹cej realizacji projektu i funduszy Unii Europejskiej, wrêczenia certyfikatów, wyst¹pienia uczestników kursów, poczêstunku przygotowanego przez pracowników Centrum oraz ciekawej czêœci artystycznej w wykonaniu m³odzie y szkolnej. Wszystkim, którzy tworzyli ten projekt, prowadzili zajêcia, obs³ugiwali go oraz przyczynili siê do uœwietnienia uroczystoœci zakoñczenia sk³adam serdeczne podziêkowania. Czy warto by³o realizowaæ ten projekt? Nie tylko warto, ale by³o to konieczne. Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej daje du e mo liwoœci mieszkañcom na podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych. Z tego wzglêdu Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni, po og³oszeniu przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu nowych konkursów na realizacjê projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych, bêdzie w nich bra- ³o udzia³. Dyrektor CKP we Wrzeœni Marek Dyba w Policach dnia r. i by³a zwieñczeniem dzia³añ artystycznych naszego konwoju. Spektakl "DWA YWIO Y", wg scenariusza El biety Górczyñskiej, wyre yserowa³a uczennica Gimnazjum w Mi³os³awiu - Karolina Jacewicz, na co dzieñ rozwijaj¹ca swoje zdolnoœci w teatrze "Farcik" dzia³aj¹cym przy w/w gimnazjum, przy pomocy S³awomiry Czarneckiej i Krzysztofy Przybylskiej. Etiuda przedstawia³a odwieczn¹ walkê dobra ze z³em, by³a prezentowana uniwersalnym jêzykiem cia³a, gestów, mimiki, dziêki czemu by³a czytelna, a jednoczeœnie pozostawia³a wiele miejsca na w³asn¹ interpretacjê. Nastroje poszczególnych czêœci sztuki dobrze podkreœla³a muzyka, dobrana przez Eryka Skweresa z zespo³em, który zajmowa³ siê tak- e obs³ug¹ techniczn¹, natomiast charakter grup reprezentuj¹cych si³y dobra i z³a - kostiumy, przygotowane przez S. Czarneck¹, w barwach bia³ych i czarnych. Sztuka spotka³a siê z entuzjastycznym odbiorem publicznoœci. Praca nad spektaklem, jak i wypoczynek przynios³y uczestnikom wiele radoœci i wra eñ. Po raz kolejny ³¹czenie przyjemnego z po ytecznym okaza³o siê znakomitym pomys³em. Krzysztofa Przybylska P³on¹ lasy 17 lipca w Starostwie Powiatowym odby³o siê zebranie Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego poœwiêcone po arom lasów w okresie letnim. W tym celu na spotkanie zaproszono przedstawicieli nadleœnictw Jarocin, Grodziec i Czerniejewo. Z przedstawionych przez nich raportów wynika, e jesteœmy przygotowani na wypadek wybuchu po- aru w lasach powiatu. Ka dy leœniczy nadzoruje swoje nadleœnictwo, oprócz tego teren patroluje Stra Leœna, a nadleœnictwa wyposa one s¹ w profesjonalny sprzêt i samochody patrolowo-gaœnicze. Wstrzymano tak e urlopy, by w sezonie letnim wszyscy pracownicy byli na stanowiskach. Czy to wystarcza w okresie gor¹cym, zwiêkszonej palnoœci, gdy wiêcej osób penetruje lasy? - spyta³ Andrzej Janka Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni. Pracownicy w lesie s¹ bardzo mobilni s¹ wie e, patrole to w zupe³noœci wystarcza odpar³ wicestarosta Pawe³ Guzik przewodnicz¹cy PZRK. W nadleœnictwie Jarocin w tym roku odnotowano ju 12 po arów, w tym 2 w lasach prywatnych. Zacz¹tkiem jednego zdarzenia by³a iskra kolejowa, dwa po ary to podpalenia.jako e wilgotnosæ œció³y spad³a ponizej 10%, w lokalnych mediach opublikowano zarz¹dzenie o zakazie wchodzenia na teren lasu. W nadleœnictwie Czerniejewo w tym roku wybuch³o 5 po arów, w tym 3 na terenie powiatu wrzesiñskiego. Ten obszar znajduje siê w II strefie zagro enia, gdy przewa aj¹ drzewa liœciaste, a teren jest yzny. Jesteœmy samotna wysp¹ drugiej kategorii zagro enia po arowego, ale jeœli podpalacz bêdzie aktywny, nic nie mo emy zrobiæ powiedzia³ Maciej Go³embowski z czerniejewskiego nadleœnictwa. Dwa po- Nie wyobra amy sobie lata bez s³oñca i skwaru. Jednak wysokie temperatury nie dla wszystkich s¹ powodem do radoœci. Letnie upa³y to prawdziwa zmora stra aków i leœniczych. Gor¹ca dyskusja na temat po arów ary w okolicach Podstolic, w wyniku których sp³onê³o ³¹cznie ok. 2 ha lasu by³y bowiem niem¹drym wybrykiem piromana. Na terenie tego nadleœnictwa nie obowi¹zuje zakaz wejœcia do lasu, gdy jak twierdzi Maciej Go³embowski jeœli ktoœ ma z³y zamiar, nie powstrzyma go aden zakaz. Wiele po arów wykrywaj¹ osoby postronne. Nadlesnictwo Grodziec, które obejmuje obszar ha i teren piêciu powiatów odnotowa³o w tym roku jedynie dwa po ary. Prawdopodobnie jest to efekt po aru, który mia³ miejsce kilka lat temu sp³onê³o wtedy 700 ha, od tego czasu ludzie zaczêli dbaæ o lasy. Od trzech lat na terenie nadleœnictwa prowadzone s¹ szkolenia przeciwpo arowe dla m³odzie y. Oprócz tego, na terenie lasów stworzono parkingi dla grzybiarzy i turystów tam ludzie, choæ nie powinni, pal¹ papierosy i wyrzucaj¹ œmieci, zmniejszaj¹c ryzyko zaprószenia ognia w lesie. Nadleœnictwo posiada 3 wie e obserwacyjne i wiele oczek wodnych, które s¹ w razie potrzeby punktem czerpania wody. Jak poinformowa³ Jaros³aw Sobczak naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, Wydzia³ od trzech lat prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi we w³asnym zakresie. Wrzesiñska policja ma opracowany plan wspó³dzia³ania ze stra ¹ po arn¹, do jej zadañ nale y m.in. zapewnienie sprawnego dojazdu jednostkom ratowniczym do miejsca po aru oraz ewakuacja mieszkañców. Na wniosek wicestarosty, nadleœnictwa maj¹ przekazaæ policji szczegó³owe mapy lasów, a do Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego dostarczyæ wykaz osad leœnych i ich mieszkañców, którzy w razie wybuchu po- aru mogliby byæ zagro eni. (agda) Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na NIEDZIELE w PARKU im. Dzieci Wrzesiñskich 6, 13, 20, 27 sierpnia 2006 roku w godz W programie: zabawy, konkursy, gry i wiele innych niespodzianek dla dzieci Wspó³organizatorzy: przedszkola gminy Wrzeœnia oraz Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

5 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Nowe oblicze Starostwa Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przechodzi gruntowny remont. Na ten temat rozmawiamy z naczelnikiem Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami Ann¹ Wolsk¹. umawiania wizyt za poœrednictwem Internetu. Przyniesiona przez interesanta dokumentacja bêdzie sprawdzana pod wzglêdem formalnym w biurze informacji, a nie jak dotychczas bezpoœrednio w biurze, u konkretnego inspektora. Umo liwi to uzupe³nienie jej jeszcze przed ostatecznym za³atwieniem sprawy. Po skompletowaniu dokumentacji, interesant bêdzie móg³ pobraæ numerek wskazuj¹cy orientacyjny czas za- ³atwiania sprawy. Mamy nadziejê, e system ten w du ym stopniu usprawni dzia³anie Wydzia³u. Wydzia³y Œrodowiska i Rolnictwa, Budownictwa i Architektury, Biuro Paszportowe oraz Kasa Starostwa, zostan¹ przeniesione do wyremontowanych i wyposa onych w sieæ komputerow¹ pomieszczeñ po Powiatowym Urzêdzie Pracy, czyli na parterze. Na zewn¹trz budynku Starostwa zakoñczona ju zosta³a modernizacja pokrycia dachowego. Dach pokryto nowym materia³em, imituj¹cym ³upek naturalny, który pierwotnie znajdowa³ siê na budynku. Ca³kowitej wymianie ulegnie równie elewacja skucie starych tynków, izolacja fundamentów, docieplenie styropianem ³¹cznika budynku, po³o- enie zaprawy tynkarskiej oraz malowanie to g³ówne prace zwi¹zane z elewacj¹. W planach mamy równie wykonanie bezpoœredniego wejœcia do Wydzia³u Komunikacji od strony parkingu, jak równie generalny remont czêœci zewnêtrznych budynku znajduj¹cego siê w bezpoœrednim s¹siedztwie siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 12. Czy obecna siedziba starostwa odzyska po remoncie przedwojenn¹ œwietnoœæ? Wszelkie prace w³aœnie w tym kierunku zmierzaj¹. Krótka historia zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Remonty id¹ pe³n¹ par¹ - mówi naczelnik wydzia³u W Starostwie trwaj¹ intensywne prace remontowe, zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz budynku. Jaki jest zakres prac remontowych? Prace remontowe podzieliliœmy na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ te zadania, które zwi¹zane s¹ z wykonaniem nowej elewacji oraz remontem dachu budynku. Pozosta³e prace bêd¹ prowadzone w pomieszczeniach biurowych, g³ównie na poziomie parteru oraz najni szego poziomu budynku. Modernizacja obejmuje przebudowê pomieszczeñ z uwzglêdnieniem specyfiki dzia³ania Wydzia³u Komunikacji i Dróg. Z uwagi na charakter dzia³ania tego Wydzia³u, zostanie stworzona sala operacyjna, w której odbywaæ siê bêdzie rejestracja pojazdów. W pomieszczeniach tych stworzymy równie przestronn¹ poczekalniê z biurem informacji. Remont bêdzie obejmowa³ gruntown¹ przebudowê instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz systemu wentylacji pomieszczeñ. Du ym udogodnieniem dla naszych interesantów bêdzie zainstalowanie klimatyzacji, zarówno w sali operacyjnej, jak i w poczekalni. W planach mamy równie zainstalowanie na tym piêtrze sieci komputerowej wraz z systemem steruj¹cym, który umo liwi bardziej sprawne i wygodne dla interesantów za³atwianie spraw w Wydziale Komunikacji. Otworzy to mo liwoœæ By wyjœæ z marazmu W dniu 12 lipca br. odby³o siê spotkanie pracowników Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Spó³dzielni Socjalnej "UL" finansowanego ze œrodków EFS, w ramach IW Equal z osobami, które zosta³y wybrane w procesie rekrutacji do tworzenia spó³dzielni. Na spotkaniu obecny by³ dyrektor PCPR - Wojciech Mól, który wraz z Cecyli¹ Miko³ajczak - koordynatorem ds. szkoleñ, przedstawili zebranym zarysy tworzenia spó³dzielni, która funkcjonowaæ bêdzie na rynku, œwiadcz¹c wszelkiego rodzaju us³ugi. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zaanga owania i w³asnej inicjatywy ze strony spó³dzielców, osób do tej pory biernych zawodowo, najczêœciej ze wzglêdu na swoj¹ niepe³nosprawnoœæ. Powstanie spó³dzielni ma siê przyczyniæ do poprawy ich sytuacji na rynku pracy i wyjœcia z marazmu. Wybrane osoby, zanim utworz¹ spó³dzielniê, przejd¹ cykl szkoleñ wg trzech modu³ów: 1) Cykl szkoleñ z zakresu psychologicznych i terapeutycznych aspektów prowadzenia dzia- ³alnoœci gospodarczej. 2) Szkolenia œciœle dotycz¹ce problematyki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach tego modu³u tematycznie poruszane bêd¹ zagadnienia zwi¹zane z wyborem profilu dzia³alnoœci, marketingiem oraz z opracowaniem biznesplanu. 3) Cykl szkoleñ praktycznych rozwijaj¹cych konkretne nabyte umiejêtnoœci. Nie by³o problemów z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? Wszelkie niezbêdne ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a by³o ich sporo przebiega³y bardzo sprawnie, wpisuj¹c siê bezproblemowo w system planowania remontów. Jak remont wp³ynie na poprawê obs³ugi interesantów? G³ównym celem modernizacji by³o stworzenie warunków zwiêkszaj¹cych komfort obs³ugiwanego interesanta. Wprowadzenie systemu steruj¹cego czasem obs³ugi, ustalanie wizyt w Wydziale Komunikacji przez Internet, obszerna sala operacyjna, jak równie stworzenie sprawnego systemu informacyjnego na etapie ustalania przez interesanta poprawnoœci sk³adanej dokumentacji, jaka jest niezbêdna do za³atwienia sprawy, by³y g³ównymi motorami napêdowymi zaplanowanych w taki sposób remontów. Równie przeniesienie na parter budynku Kasy Starostwa oraz wydzia³ów, których dzia³alnoœæ zwi¹zana jest z obs³ug¹ interesanta, ma na celu bezproblemowe poruszanie siê osoby, która chce sprawnie i bez zbêdnej zw³oki za³atwiæ sprawê urzêdow¹. Takie przes³anki braliœmy pod uwagê, planuj¹c remonty w takim kszta³cie. Proszê uchyliæ r¹bka tajemnicy i zdradziæ nam, jaki bêdzie kolor nowej elewacji? P...y Rozmawia³a Anna Mantorska Pani C. Miko³ajczak poinformowa³a obecnych, i szkolenia obejmuj¹ce modu³y 1. i 2. odbêd¹ sie w sali szkoleniowej PCPR we Wrzeœni, natomiast szkolenia w ramach modu³u 3. bêd¹ siê odbywa³y w salach Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni. W dniu 19 lipca 2006 odby³o siê pierwsze szkolenie dot."psychologicznych aspektów dzia³alnoœci gospodarczej". Zdaniem prowadz¹cych szkolenie psychologów, wybrana grupa beneficjentów jest bardzo pozytywnie nastawiona do projektu i zmotywowana do intensywnej pracy. Czynniki te z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do powodzenia realizacji projektu maj¹cego na celu utworzenie spó³dzielni. Lidia Tarczyñska Przy ul. Chopina W 1818 r. Wrzeœnia sta³a siê stolic¹ tzw. powiatu nowo-pyzdrskiego. Pierwsza siedziba landrata (starosty) znajdowa³a siê w budynkach zarz¹du dominialnego dóbr rycerskich Wrzeœnia na Opieszynie. Latem 1819 r. zamieniono nazwy z powiatu nowo-pyzdrskiego na powiat wrzesiñski. Dotychczasowe pomieszczenia zarz¹du dominialnego okaza³y siê zbyt ciasne. W³adze powiatowe postanowi³y wznieœæ w³asny budynek landratury. W 1850 r. zakupiono od parafii wrzesiñskiej czêœæ terenu dawnego cmentarza szpitalnego Œwiêtego Ducha przy ulicy Œw. Ducha (dziœ Chopina) i Ewangelickiej (3 Maja). Nie znamy dok³adnej daty powstania budynku starostwa. Nast¹pi³o to prawdopodobnie w latach 60. XIX w. W r. budynek landratury przebudowano ze œrodków przeznaczonych wczeœniej na budowê we Wrzeœni nowego szpitala. Obok budynku w³adz powiato- wych w r. pobudowano willê dla starosty powiatowego (dziœ budynek gminy, m.in. USC). G³ówne wejœcie do starostwa znajdowa³o siê od ul. Ewangelickiej (3 Maja). Obok wejœcia znajdowa³ siê balkon z czterema joñskimi kolumnami zwieñczony trójkonnym tympanonem. Œciany ubogacone by³y licznymi boniami, gzymsami i pilastrami. Budynek od ulicy otoczony by³ metalowym, kutym parkanem z murowanymi s³upkami. W 1939 r. po remoncie budynku zubo ono jego wieloœæ form architektonicznych. Zlikwidowano kolumny z tympanonem, uproszczono gzymsy nadokienne i pilastry. Rozebrano parkan otaczaj¹cy starostwo. W 1962 r. pobudowano ³¹cznik pomiêdzy budynkiem starostwa a dawn¹ will¹ starosty tworz¹c jeden kompleks budynku urzêdu (Chopina 9 i 10). Sebastian Mazurkiewicz Zmiany w przepisach paszportowych W zwi¹zku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Nr DSO-PA / 06 z dnia 19 lipca 2006 r. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni informuje, e w trybie rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania (Dz. U. Nr 130, poz. 904 z 19 lipca 2006 r.) przyjmowanie zdjêæ do paszportów wg nowych wymagañ obowi¹zuje od dnia r. tj. po up³ywie 7 dni od dnia og³oszenia rozporz¹dzenia. Informujemy, e tylko fotografie z³o one przed dniem wejœcia w ycie tego rozporz¹dzenia bêd¹ mog³y byæ zamieszczane w paszportach do dnia r. Wymogi dotycz¹ce zdjêæ paszportowych: - dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy na jednolitym, jasnym tle, maj¹ce dobr¹ ostroœæ oraz pokazuj¹ce wyraÿnie oczy i twarz z obu stron od wierzcho³ka g³owy do górnej czêœci barków, tak aby twarz zajmowa³a % fotografii; fotografia ma przedstawiaæ osobê bez nakrycia g³owy i okularów, z ciemnymi szk³ami, patrz¹c¹ na wprost z otwartymi oczami, nieprzys³oniêtymi w³osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniêtymi ustami. Co s³ychaæ w DPS-ie? W czerwcu i lipcu mia³y miejsce wyjazdy nad jezioro. Wakacje, jak wszystkim, tak i naszym mieszkañcom, kojarz¹ siê z wod¹, lasem, s³oñcem. OdnaleŸliœmy, ju parê lat temu, bezpieczn¹ pla ê z odrobin¹ zacienionego miejsca - Kosewo. Ka - dy wyjazd zwi¹zany jest równie z wielkim jedzeniem. Kie³baski z grilla, ciasteczka i wszelkiego rodzaju napoje. 2 lipca odwiedzi³ nas chór "Gama" z ulicy Ogrodowej, aby umiliæ nam czas wolny. Wprowadzili do naszego Domu radoœæ. Ich wystêpy ludowe, znane piosenki i przyœpiewki oraz powa niejsze, aczkolwiek bardzo znane utwory, wprowadzaj¹ mieszkañców w bardzo dobry nastrój, nape³niaj¹ ich dobr¹ energi¹ na prze ywanie kolejnych dni. DPS Wrzeœnia

6 6 Sierpieñ 2006 Niewolnicy X Muzy Ja w ogóle nie lubiê chodziæ do kina. A szczególnie nie chodzê na filmy polskie w ogóle (...) w filmie polskim proszê pana to jest tak: nuda... Nic siê nie dzieje proszê pana. Nic. Przez wiele lat pos³ugiwaliœmy siê s³owami Mamonia - bohatera "Rejsu" Marka Piwowskiego, mówi¹c o polskiej kinematografii. Dziœ u ycie tych s³ów by³oby co najmniej nie na miejscu. Co prawda, daleko nam jeszcze do Bollywood, gdzie powstaje prawie 1000 filmów rocznie, ale z roku na rok "krêci siê" coraz wiêcej polskich obrazów, a widzowie chêtniej chodz¹ do kina na rodzime produkcje. Polscy re yserzy oferuj¹ nam pe³n¹ rozpiêtoœæ gatunkow¹ - od komedii romantycznych po horrory. Równie bujnie, co kino komercyjne, rozwija siê kino tzw. offowe. Kino offowe jest niezale ne od wielkich wytwórni i wszelkich uk³adów, nakazów i ograniczeñ. Rz¹dzi siê swoimi prawami, podejmuje tematy, których boi siê kino popularne. Swoboda twórcy jest niczym nieograniczona, dlatego te twórczoœæ niezale na, prezentuj¹ca œwie e i nieska one "bran ¹" spojrzenie na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ, prze ywa dziœ bujny rozkwit. Od czterech lat we Wrzeœni dzia³a, skupiaj¹ca pasjonatów X Muzy - Wrzesiñska Grupa Filmowa. Film jest wspania³¹ form¹ przekazywania treœci. To taka wspó³czesna ksi¹ ka. Film ma w XXI w. wiêksze oddzia³ywanie ni inne dziedziny sztuki - mówi Piotr Putko - "szef" WGF - re yser, scenarzysta, monta ysta, operator. Kilka lat temu dosta³ kamerê pod choinkê i wtedy "siê zaczê³o". Swoj¹ Co roku nad Wart¹... pasj¹ filmow¹ zarazi³ kolegów - Bartka Zalasa i Jêdrzeja Kupczyñskiego. To bardzo ciekawi ludzie. Ze œwiec¹ takich szukaæ. Bartek lubi wystêpowaæ przed kamer¹ i du o pisze, Jêdrzej tworzy muzykê do naszych filmów - w tym siê odnalaz³ - opowiada Piotr. Do Grupy nale y równie Karolina Kwaœna, odpowiedzialna g³ównie za sprawy organizacyjne. Oni tworz¹ trzon WGF-u, reszta to osoby wspó³pracuj¹ce, dochodz¹ce. Stworzyli ju oko³o 30 filmów. WGF zdoby³ wiele nagród i wyró nieñ na licznych festiwalach filmowych. Na festiwalu Dìtská filmová Zahrada 2005 w Pradze zdobyli wyró nienie i nagrodê publicznoœci. Teledysk do piosenki wrzesiñskiego artysty hip-hopowego Kubiszewa - "Poznajmy siê od zaraz" w re yserii Piotra prezentowany by³ podczas tegorocznych Prowincjonaliów, bierze rów- IX Ogólnopolski Plener Malarski w Pyzdrach Przegl¹d Powiatowy nie udzia³ w festiwalu "Krêci siê" organizowanym przez sieæ Multimedia Polska. Obraz "Idziesz sam?" otrzyma³ wyró nienie podczas Wielkopolskich Porównañ Filmowych odbywaj¹cych siê w kwietniu w Z³otowie, a scenariusz filmu "Starszy" zdoby³ nagrodê we wrzesiñskich "Talentach" w kategorii twórczoœci literackiej. Piotr jest dwukrotnym laureatem Nagrody Starosty za osi¹gniêcia artystyczne. Jego ostatnim sukcesem jest udzia³ w warsztatach scenariuszowych w Toruniu, który by³ nagrod¹ za wyró nienie w konkursie "Mój film" jego scenariusza "Kolej ycia". Warsztaty mia³y na celu rozbudowanie konspektów w projekty, które pozwol¹ aplikowaæ o œrodki na realizacjê filmu z Pañstwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Staramy siê braæ wzór z twórców profesjonalnych - odpowiada W kru gankach Muzeum Regionalnego w Pyzdrach odby³a siê wystawa prac uczestników IX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Organizatorem przedsiêwziêcia by³ Urz¹d Gminy i Miasta w Pyzdrach, Muzeum Regionalne i Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry. I. Pruszyñski namalowa³ poetyck¹ wizjê pyzdrskiego krajobrazu W minionych trzech latach takiego wsparcia udziela³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, w tym roku jednak nie. Anna Szymanek, komisarz pleneru, mia³a ogromn¹ determinacjê, e potrafi³a zapaliæ artystów na przyjazd do Królewin. Uwa a, i tegoroczny plener by³ najlepszym z tych organizowanych w Pyz- Leszek Karwasiñski w kadrze z filmu Starszy Fot. UGiM Pyzdry drach. - Mam nadziejê, e przygoda z Pyzdrami bêdzie trwa³a nadal, bo my to miasteczko kochamy - stwierdza. Ma³gorzata Lalek przyje d a do Pyzdr od kilu lat. Tematem jej prac s¹ anio³y. W nich odnalaz³a swoje klimaty, osobowoœæ i temperament. Ireneusz Pruszyñski z ar ma sentyment do nadwarciañskich terenów, bowiem urodzi³ siê niedaleko Konina. Przez dwa tygodnie namalowa³ piêtnaœcie obrazów - poetyckich wizji widzianego przez niego krajobrazu. Prace Zygmunta Miedziñskiego s¹ efektem wczeœniejszego znajdowania naturalnych elementów, takich jak: kawa³ki drewna i kory. Artysta nakleja je na p³ótno i potem uzupe³nia odpowiednim t³em. Staram siê przez to odkryæ charakter i atmosferê danego miejsca - wyjawia. Stanis³aw Mazuœ uczestniczy³ w plenerze szósty raz. W Królewinach mo na by³o wstaæ o czwartej nad ranem i zach³ysn¹æ siê koncertem ptaków, podziwiaæ piêkne wschody s³oñca i mgie³ki poranne - twierdzi i dodaje: - Inspiruje mnie piêkno, które mo na dostrzec za oknem. Rumianki, maki, ³any zbó i drzewa to cudowne motywy. Artysta podkreœla, i nawet w najprostszych tematach mo na znaleÿæ wielkie bogactwo. Trzeba mieæ jednak pasjê i cierpliwoœæ do zrealizowania swojej wizji. Sylwia Mazurczak Piotr, spytany o inspiracje - Mo e zabrzmi to trochê naiwnie, ale dla mnie prawdziwym wzorem jest Steven Spielberg. Przez niektórych uwa any jest za strasznie komercyjnego, hollywoodzkiego re ysera, ale moim zdaniem jego filmy i tak maj¹ du o artyzmu, s¹ œwietnymi historiami i s¹ super nakrêcone. Piotr ma 18 lat i jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Po maturze chcia³by dostaæ siê do ³ódzkiej "filmówki". Mo e re yseria, mo e operatorka, mo e monta - zastanawia siê - To wielkie wyzwanie, ale to jedyna rzecz, która mi dobrze wychodzi. Nie widzê siê gdzie indziej. Mamy nadziejê, e marzenie Piotra siê spe³ni, a Wrzesiñskiej Grupie Filmowej yczymy dalszych sukcesów twórczych i odkryæ artystycznych. (agda) Re yser jest panem i w³adc¹ - rozmowa z Piotrem Putko Co sprawia najwiêksz¹ przyjemnoœæ w procesie tworzenia? Re yseria, tworzenie scenariusza, monta? Myœlê, e ca³y proces tworzenia, pocz¹wszy od scenariusza, skoñczywszy na monta u jest równie ciekawy i ekscytuj¹cy. To bardzo mi³e uczucie, widzieæ, jak jakiœ przelotny pomys³ z g³owy w przeci¹gu kilku miesiêcy wytê onej pracy zamienia siê w dzie³o filmowe, mniej czy bardziej udane. Natomiast, jeœli mia³bym wybieraæ, wybra³bym oczywiœcie re yseriê, gdy daje ona najwiêksze pole do popisu. Re yser jest panem i 80-lecie OSP Ochotnicza Stra Po arna w Targowej Górce ma ju 80 lat. Swój jubileusz œwiêtowa³a 1 lipca. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od przemarszu pocztów sztandarowych i zaprzyjaÿnionych jednostek OSP z terenu powiatu, zebranych pod remiz¹ w Targowej Górce, do koœcio³a pod wezwaniem œw. Micha³a na mszê œw., któr¹ odprawi³ ks. biskup Bogdan Wojtuœ. Po mszy stra acy udali siê do Zespo³u Szkó³ w Targowej Górce, gdzie wrêczono okolicznoœciowe odznaczenia i odby³ siê pokaz Wrêczenie okolicznoœciowych odznaczeñ w³adc¹, to on bierze te ca³¹ odpowiedzialnoœæ za powsta³e dzie- ³o. Co Ciê inspiruje, prowokuje do dzia³añ twórczych? To pytanie jest chyba trudne dla ka dego twórcy. Osobiœcie twierdzê, e inspiracji nie nale y czerpaæ z innych dzie³, filmów, gdy wtedy mo na ³atwo popaœæ w podœwiadome powtarzanie jakiœ motywów. Dla artysty, tudzie filmowca, inspiruj¹ce powinno byæ samo ycie w ca³ej swej piêknoœci i brzydocie zarazem. Inspiracje s¹ wszêdzie, czasem le ¹ na ulicy i czekaj¹, a ktoœ siê nimi zajmie. Trzeba tylko wyrobiæ sobie odpowiedni¹ wra liwoœæ spojrzenia, eby potrafiæ je wy³apaæ. Który film uwa asz za swoje "ukochane" dziecko, jesteœ najbardziej z niego dumny, i który najlepiej okreœla twój styl tworzenia? Raczej nie mam filmu, który uwa a³bym za swój ukochany. Z regu³y, tu po skoñczeniu pracy nad filmem nabieram krytycyzmu i uwa am go za wielce niedoskona³y - w ten sposób uczymy siê na w³asnych b³êdach. Dlatego najbli sze idea³u wydaj¹ mi siê zawsze filmy najnowsze, w tym wypadku bêdzie to "Starszy". Wydaje mi siê, e szczególny sentymentem darzê równie film "Strach umys³u", mo e dlatego e dziêki niemu dostaliœmy pierwsz¹ powa n¹ nagrodê. Czas na film, który stanie siê moim ukochanym dzieckiem dopiero przyjdzie, i pewnie nie nast¹pi to prêdko. Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda sprawnoœci bojowej. Obecni byli m.in. pose³ na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, przedstawiciele powiatowych w³adz samorz¹dowych oraz w³adze gminy Nekla. Pogoda dopisa³a, a mieszkañcy Targowej Górki licznie przybyli na stra ackie œwiêto. Oprawê artystyczn¹ zapewni³a Orkiestra Dêta Nakielskiego Oœrodka Kultury wraz z Zespo- ³em Ma oretek oraz m³odzie ze Zespo³u Szkó³ w Targowej Górce. Wieczorem odby³a siê zabawa taneczna. AM

7 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ A B E C A D O - Aleksandry G³owackiej Jestem emerytk¹. Pamiêtam dzieñ rozpoczêcia pracy w Szkole Podstawowej w Sokolnikach, gmina Ko³aczkowo. Wtedy na kole- anki i kolegów ze sta em pracy powy ej 10 lat patrzy³am, jak na bardzo doœwiadczonych, eby nie powiedzieæ starych. Ani siê obejrza³am i sama wesz³am w wiek podesz³y. Takie jest okreœlenie mojego wieku metrykalnego wg geriatrów kijowskich. Ca³e szczêœcie, e wiek metrykalny nie pokrywa siê z "wiekiem biologicznym". Los lubi p³ataæ figle. Przechodz¹c na emeryturê cieszy³am siê po cichu, e nie bêdê musia³a zajmowaæ siê komputerem i pos³ugiwaæ siê "myszk¹". Ta radoœæ skoñczy- ³a siê ostatecznie w II kadencji samorz¹du powiatowego. Okaza³o siê, e komputer jest mi niezbêdny chocia by do zapoznawania siê z ró nymi programami uchwalanymi przez Radê Powiatu. Z tego m. in. powodu Przewodnicz¹cy Rady ofiarowa³ mi swój "stary komputer". Stwierdzi³ bowiem, e dla mojego "widzimisiê" Biuro Rady nie bêdzie marnowa³o papieru. Kolega radny zainstalowa³ komputer na moim biurku i przez 15 mi- nut uczy³ mnie z nim, tzn. z komputerem rozmawiaæ. Syn powymienia³ podzespo³y i wgra³ nowsze oprogramowanie. W ten sposób zosta³am przygotowana do obs³ugi... Leadera - czyli Pilota owego Programu Leader +, który ma byæ szans¹ polskiej wsi na lata Nie doœæ, e musia³am opanowaæ komputer, to dodatkowo zosta³am wci¹gniêta w programy unijne. I ju widzê, e nastêpnym krokiem bêdzie zainstalowanie Internetu, bo bez tego ani rusz. A wszystko to po to, aby pomagaæ innym ludziom i dla nich pracowaæ. Praca z ludÿmi i pomaganie im w rozwi¹zywaniu ró nych problemów to moja pasja. Pasja moja wi¹ e siê z moim zawodem. Z zawodu jestem nauczycielk¹. Ukoñczy³am liceum pedagogiczne, studium nauczycielskie, a nastêpnie w ramach przygotowañ tzw. "dziesiêciolatki" studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznañskiej. Praca nauczyciela dawa³a mi wiele satysfakcji. Utrzymanie w ryzach 30 - osobowej klasy to by³ sukces! Uczniów mia³am Wspólna Europa Barwne wystêpy zespo³ów ludowych kochanych, nawet urwisy byli sympatyczni. Na pocz¹tku roku szkolnego zawiera³am z uczniami umowê w sprawie tzw. "prostowników charakteru" Umowa by³a œciœle przestrzegana przez ka d¹ ze stron. Nie by³o k³opotów ani z uczniami, ani z rodzicami. Oprócz pracy zawodowej lubi³am siê "mieszaæ" w ró ne sprawy. To mieszanie popchnê³o mnie w ruch "Solidarnoœci", a nastêpnie w sprawy samorz¹du gminnego i powiatowego. Dziêki pracy w samorz¹dach pozna³am i poznajê wiele ludzkich problemów. Pozna³am te wielu wspania³ych ludzi, z którymi realizowa³am zadania na rzecz rozwoju gminy Mi³os³aw. Pamiêtam tak e obozy wêdrowne po polskich górach, prowadzone wspólnie z koleg¹ z mi- ³os³awskiej szko³y. By³o to coœ wspania³ego. By³a to swoista szko- ³a ycia dla m³odzie y. Podczas tych obozów nawi¹zywa³y siê przyjaÿnie, które w kilku przypadkach przerodzi³y siê w g³êbsze uczucia i zakoñczy³y siê ma³ eñstwem. Jednej z tych par udzieli- ³am nawet œlubu cywilnego. Gdy wspominam te obozy, to po g³owie chodzi mi myœl zorganizowania obozu dla tzw. weteranów. Rodzina moja zwi¹zana jest z powiatem wrzesiñskim. Urodzi- ³am siê w Grabowie Królewskim (dok³adnie na Wygodzie). Nastêpnie mieszka³am w Nowej Wsi Królewskiej i w Krzywejgórze. W ramach zasiedlania ziem odzyskanych wyprowadzono nas do Rychowa ko³o Bia³ogardu. Tam mieszkaliœmy krótko. Wróciliœmy w rodzinne strony za specjalnym pozwoleniem prezydenta Bieruta. Potem by³y Sokolniki, Mikuszewo i Mi³os³aw. Mam troje dzieci i Dzieñ Matki Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki cz³onków Wielkopolskiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu w Poznaniu Oddzia³ we Wrzeœni odby³o siê w Sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy. W uroczystoœci wziê³o udzia³ 55 cz³onków Zwi¹zku, 15 dzieci i 3 wychowawczynie. Dzieci z przedszkola "S³oneczko" tradycyjnie uœwietni³y tañcem, œpiewem i recytacj¹ wierszy nasze spotkanie. W podziêkowaniu za wystêp otrzyma³y paczki ze s³odyczami. czworo wnucz¹t. Jestem z nich zadowolona. Straci³am mê a, rodziców i wielu przyjació³. Odeszli na zawsze. Teraz rozumiem, e œmieræ jest czêœci¹ naszego ycia. ycie mo na prze ywaæ ró nie. Najwa niejsze jest aby go sobie i innym nie zatruwaæ. Moja filozofia yciowa jest bardzo prosta. Po pierwsze - nie stwarzaæ problemów tylko rozwi¹zywaæ te, które przynosi codziennoœæ. Po drugie - uœwiadomi³am sobie, e w yciu nie za³atwimy wszystkiego do koñca. Zawsze pozostawimy "coœ" nieza³atwionego. Z takiego podejœcia wyp³ywa pogoda ducha, która sprawia, e nie zatruwamy ycia innym. yczê wszystkim Czytelnikom Przegl¹du Powiatowego pogody ducha. Aleksandra G³owacka emerytowana nauczycielka, by³a burmistrz gminy Mi³os³aw obecnie cz³onek Zarz¹du Powiatu Wrzesiñskiego. Dzieci wraz z wychowawczyniami wrêczy³y obecnym na uroczystoœci ró yczki. Nie brakowa³o równie piêknych wierszy i poezji, poœwiêconej Matkom, które odczyta³y przewodnicz¹ca Helena G³owacka oraz cz³onkini Zofia Grajkowska. Na zakoñczenie rozœpiewane grono Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du ruchu otrzyma³o po czekoladzie oraz serdeczne yczenia zdrowia i pomyœlnoœci od przewodnicz¹cej zwi¹zku Heleny G³owackiej. ZINR W krainie bieszczadzkich zakapiorów W dniach czerwca pod has³em Taniec jêzykiem narodów, odby³y siê we Wrzeœni IV Miêdzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, zorganizowane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Po raz kolejny organizatorzy przybli yli mieszkañcom tañce i pieœni ludowe w wykonaniu zespo- ³ów folklorystycznych z Polski, otwy i Bu³garii. Goœcinnie wy- Zgodnie z decyzj¹ Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 19 IV 2006, historyczny uk³ad urbanistyczny miasta Wrzeœnia zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Oznacza to, e wszelkie roboty budowlane prowadzone w strefie wpisanej do rejestru odbywaæ siê musz¹ za zgod¹ konserwatora. Dotyczy to zarówno remontu, budowy budynków, chodników, ulic, Remonty kontrolowane ogrodzeñ, itd., jak i wszelkich prac prowadzonych wewn¹trz obiektów. Specjaln¹ zgodê trzeba uzyskaæ równie na rozbiórkê lub budowê budynków gospodarczych, a tak e na prowadzenie wykopów. Szczegó³owa mapa obszaru wpisanego do rejestru jest do wgl¹du w Urzêdzie Miasta i Gminy Wrzeœnia. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków urzêduje st¹pi³ tak e zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Wrzesiñska z Gorzyc. Za³o eniem warsztatów by³o przeprowadzenie zajêæ tanecznych, podczas których m³odzie z ró - nych krajów Europy uczy³a siê wzajemnie wybranych przez siebie tañców ludowych i narodowych. Idea warsztatów mia³a na celu tak e wyra enie wiêzi m³odzie y pochodz¹cej ze œrodowisk wiejskich z kultur¹ ludow¹ swoich przodków oraz ró norodnoœci kultur, tradycji i obrzêdów mieszkañców Europy. I takie w³aœnie zwyczaje inicjator i organizator Warsztatów stara siê ju od czterech lat prezentowaæ i przybli aæ mieszkañcom Wrzeœni. W tegorocznych warsztatach dominowa³ oczywiœcie folklor, ale nie zabrak³o tak e rytmów muzyki rockowej, czy popu. Impreza jak co roku zakoñczy³a siê uroczystym koncertem galowym w czwartkowy wieczór 29 czerwca we amfiteatrze wrzesiñskim. red w Poznaniu przy ul. Go³êbiej 2, tel. (061) , Przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr Ewa Grzegorczyk, przyjmuje w budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ul. Chopina 10 w ka d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od 9:00 do 13:00 w pok. 5, numer telefonu (061) (agda) Cmentarz wojskowy polsko-rosyjski "Jab³onki" W dniach od 19 do 23 czerwca Wrzesiñski Oddzia³ Wielkopolskiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu zorganizowa³ dla swoich cz³onków 5-dniow¹ wycieczkê w Bieszczady. Uczestnicy wycieczki obejrzeli Zalew nad Solin¹, w Ustrzykach Dolnych zwiedzili Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze, Œredni¹ Wieœ, gdzie w XIX w. mieszka³a Ewa Henrietta Ankwiczówna, niespe³niona mi³oœæ Adama Mickiewicza, Bachlawê, sk¹d pochodzi³ protoplasta rodu Balów, przyby- ³ych w XV w. z Wêgier, którzy obok Kmitów i Tarnawskich byli pierwszymi kolonizatorami Bieszczad. Obowi¹zkowym punktem programu by³o zwiedzanie klasztoru sióstr nazaretanek w Komañczy, gdzie internowany by³ kardyna³ Stefan Wyszyñski. W drodze powrotnej, uczestnicy wycieczki zatrzymali siê w añcucie, gdzie zwiedzili zamek i powozowniê. ZINR

8 8 Sierpieñ 2006 Przegl¹d Powiatowy Zrozumia³am, e Amazonki tworz¹ grupê, z której czerpie siê si³ê do ycia" Wspomnienia z Jaros³awca Dzieñ rozpoczyna³ siê gimnastyk¹ na pla y Pierwszy raz Wrzesiñskie Amazonki mia³y mo liwoœæ wspólnego wyjazdu nad Ba³tyk. Organizatorkami ca³ej imprezy by³y uparte (do wielu drzwi trzeba by³o zapukaæ), cierpliwe i yczliwe ca³emu œwiatu panie: Halina Rembowicz, Lubomi³a Ignaszak i Urszula Gizelska. Grupa Amazonek, wraz z sympatykami, wsiad³a do autokaru r. o 7 rano. egnane przez rodziny i przyjació³, rozpoczê³y podró do Jaros³awca. Pod troskliw¹ opiek¹ kierowcy - uœmiechniêtego Pana Andrzeja - dotar³y na miejsce ju wczesnym popo³udniem. Czeka³y na nie miejsca noclegowe w Oœrodku Wczasowym "Solar", pyszny posi³ek i oczywiœcie... morze. Ba³tyk powita³ je zimn¹ wod¹, ale s³oñce spisa³o siê na medal- daj¹c nadziejê na wspania- ³y wypoczynek. Pierwsze chwile pobytu utwierdzi³y wszystkich w przekonaniu o trafnym wyborze Jaros³awca na miejsce rehabilitacji i integracji dla Amazonek. Dziêki Fundacji Dzieci Wrzesiñskich i wyrozumia- ³oœci Pani Ireny Hrycaj- Wo³oszyn, ka da z pañ mia³a mo liwoœæ skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, tak istotnych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzieñ rozpoczyna³ siê gimnastyk¹ na pla y. Panie, w jednakowych pomarañczowych koszulkach z logo Wrzeœni, sumiennie æwiczy³y pod fachowym okiem mgr Iwony Czerniak. Jaros³awiec to przeœliczna, spokojna, nadmorska miejscowoœæ, która ma wiele ciekawych zak¹tków, uliczek i atmosferê sprzyjaj¹c¹ wyciszeniu. Amazonki wiedz¹, e ka dy dzieñ mo e byæ piêkny i warto go prze yæ jak najpe³niej. Szybko mija³y dni, wype³nione spacerami nad morzem, wypadami "na rybkê", wizytami w porcie lub latarni morskiej. Wyjazd zbli y³ wszystkie uczestniczki, pozwoli³ poznaæ siê lepiej, wymieniæ doœwiadczenia w walce z chorob¹. Nie zabrak³o akcentów bardzo osobistychuroczyœcie obchodzono imieniny Janeczki, urodziny Eli, œpiewano piosenki, "odkurzano" stare kawa- ³y... Dzielnie spisywa³a siê "fotograf" Amazonek, pani Ewa Sakowska, która, oprócz piêknych widoków, upamiêtnia³a niezapomniane chwile pobytu. Zdjêcia, które wykona³a znajd¹ siê w kronice i bêd¹ stanowi³y dowód doskona³ej zabawy i zas³u onego wypoczynku. Taki wyjazd to nie tylko okazja do skorzystania ze zbawiennego wp³ywu morskiego klimatu, to przede wszystkim droga do osi¹gniêcia równowagi psychofizycznej le ¹cej u podstawy zdrowia. Ja, wierna sympatyczka Klubu, jeszcze raz przekona³am siê, e choroba nie tylko os³abia, jej efektem jest tak e przyjaÿñ, wzajemne zrozumienie, pogoda ducha. Chcia³abym spotkaæ siê z wszystkimi Paniami ponownie za rok, aby zaczerpn¹æ z ich wiedzy, uroku osobistego i yczliwoœci si³ê, która pozwoli stawiæ czo³o nieprzewidywalnemu losowi. A. Robaszkiewicz Szkolenie dotycz¹ce wykorzystania EFS W dniach r. z inicjatywy burmistrza w Urzêdzie Gminy w Mi³os³awiu odby- ³o siê bezp³atne szkolenie m.in. dla organizacji pozarz¹dowych, szkó³, jednostek samorz¹du terytorialnego na temat Dobry projekt na rynku pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskali podstawowe informacje nt. Wykorzystania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce (przegl¹d projektów, przegl¹d dzia³añ wspieranych przez EFS, przydatne dokumenty, struktura wsparcia beneficjentów EFS). Mo na by³o tak- e dowiedzieæ siê jak nale y przy- gotowaæ projekt oraz jaka jest jego struktura. Uczestnicy koñcz¹cy szkolenie uzyskuj¹ certyfikat. Szkolenie prowadzi³ pan Bohdan Kamiñski akredytowany trener Krajowego Oœrodka Szkoleniowego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, który posiada szerokie doœwiadczenie z zakresu funduszy i z zakresu wiedzy o UE o czym œwiadcz¹ ukoñczone przez niego studia podyplomowe Wiedzy o Unii Europejskiej jak i posiadane zaœwiadczenia z tego zakresu zarówno krajowe jak i zagraniczne (np. University of Virginia, Edinburgh, Politechnika Spadkobiercy Reymonta W dniu 8 lipca br. grupa osób z gminy Ko³aczkowo, razem z wójtem Czes³awem Surowcem i wicestarost¹ powiatu wrzesiñskiego Paw³em Guzikiem, uczestniczy³a w IX Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej Dzieñ Reymonta 2006 odbywaj¹cej siê pod patronatem Marsza³ka Województwa ódzkiego. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od z³o enia wi¹zanek kwiatów pod tablic¹ pami¹tkow¹ w kamienicy przy ul. Wschodniej 50, w której w 1896 r. mieszka³ W³adys³aw Stanis³aw Reymont, przez delegacje z miasta odzi oraz gmin Kobiele Wielkie, Ko³aczkowo i Lipce Reymontowskie. Nastêpnie odby³o siê uroczyste nadanie imienia W³adys³awa Reymonta Portu Lotniczemu ódÿ-lublinek. Po wystêpach artystycznych impreza przenios³a siê do w Lipiec Reymontowskich, gdzie rozpocz¹³ siê Turniej Gmin Reymontowskich. W konkursie wiedzy o yciu i twórczoœci W³adys³awa Stanis³awa Reymonta z gminy Ko³aczkowo udzia³ wziêli: Angelika Jêdraszak, Joanna Kamiñska, Miros³awa Kamiñska i Danuta Budaszewska. W konkursie piosenki satyrycznej Z ycia gminy" gminê reprezentowali: Marzena Zielichowska, Adam Fajka, Robert Michalak. Do konkursu na sobowtóra Reymonta z gminy Ko³aczkowo przyst¹pili: Ewa Przyby³a jako Reymont i Monika Jazic jako Aurelia, Pawe³ Tamborski i Tomasz Dymiñski, natomiast w prezentacji artystycznej gmin wyst¹pi³ zespó³ "Ko³aczkowianie" z tañcami: polonez, krakowiak, mazur, tañce wielkopolskie, cieszyñskie, polka podlaska. Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³ ³ódzki teatr PUK E.Kubis Gdañska). Szkolenie zorganizowa³o Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalnego Oœrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Kaliszu na zaproszenie burmistrza Gminy Mi³os³aw. Burmistrz Gminy Mi³os³aw ponownie zaprosi³ Fundacjê Kaliski Inkubator Przedsiêbiorczoœci do przeprowadzenia szkolenia nt. Zarz¹dzanie projektem, które odbêdzie siê w dniach r. W szkoleniu uczestniczyæ bêd¹ organizacje pozarz¹dowe. Dawid Tobolski Pami¹tkowe zdjêcie: S. Antkowiak, P. Guzik i Cz. Surowiec Do egzaminu koñcz¹cego naukê w Kolegium przyst¹pi³o 17 s³uchaczy obu specjalnoœci: angielskiej i niemieckiej. Dla wszystkich wynik egzaminu by³ pozytywny, dziêki czemu wszyscy uzyskali uprawnienia do nauczania wybranego jêzyka w szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych. Dodatkowo w dniach 4 i 6 lipca odby³ siê egzamin licencjacki przed komisj¹ uczelnian¹ Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. 13 osób zda³o pozytywnie egzamin licencjacki. Pozostali przyst¹pi¹ do egzaminu dyplomowego we wrzeœniu br. i egzaminu Mamy pierwszych absolwentów 26 czerwca br. w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni odby³y siê pierwsze egzaminy dyplomowe. - To, e przetrwaliœmy d³ugie i trudne czasy jest wynikiem rzetelnej pracy i zaanga owania wielu by³ych i aktualnych pracowników stwierdzi³a Danuta KaŸmierska, prezes Gminnej Spó³dzielni,,Samopomoc Ch³opska w Pyzdrach, podczas uroczystoœci, która odby- ³a siê 1 lipca w Restauracji,,Piastowska z okazji 60-lecia istnienia spó³dzielni. W gronie aktualnie zatrudnionych piêædziesiêciu pracowników jest wielu ludzi, dla których spó³dzielnia stanowi drugi dom. Maj¹tek spó³dzielni stanowi baza gospodarcza, piekarnia, pawilon handlowy przy ul. Szybskiej, kompleks budynków przy ul. Koœciuszki, restauracja,,piastowska, budynek handlowo biurowy przy ul. Kaliskiej i Niepodleg³oœci, budynek handlowy w Pietrzykowie, Wr¹bczynku, Ciemierowie Kolonii oraz w³asne obiekty na spornej wci¹ nieruchomoœci przy Rynku. Spó³dzielnia posiada cztery samochody dostawcze, dwa ci¹gniki i wózek wid³owy. yczylibyœmy sobie utrzymaæ tak¹ jakoœæ pracy, aby wszyscy mieszkañcy terenu, na którym dzia³amy stali siê w³aœnie naszymi klientami - oznajmi³a Danuta KaŸmierska. Jubileuszowa uroczystoœæ by³a okazj¹ do wrêczenie wyró nieñ zas³u onym spó³dzielcom. Krajowa Rada Spó³dzielcza w Warszawie odznaczy³a Gminn¹ Spó³dzielniê,,SCH w Pyzdrach za zas³ugi dla Spó³dzielczoœci, a Danucie licencjackiego w paÿdzierniku br. Warto równie wspomnieæ, e zainteresowani podjêciem nauki w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni do 20 wrzeœnia br. mog¹ sk³adaæ dokumenty. Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo na w sekretariacie Kolegium we Wrzeœni przy ulicy Wojska Polskiego, pod numerem telefonu lub na stronie interentowej Zajêcia odbywaæ siê bêdzie w budynku przy ul.wojska Polskiego 2a, w którym obecnie trwa kapitalny remont. ZAS U ENI DLA SPÓ DZIELCZOŒCI Jubileusz 60-cio lecia GS przyspo y³ wielu wzruszeñ Magdalena Chuda Fot. UGiM Pyzdry KaŸmierskiej przyzna³a odznakê,,zas³u ony dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego. Na wniosek zarz¹du Gminnej Spó³dzielni,,SCH odznaki,,zas³u ony dla Spó³dzielczoœci SCH, przyznane przez KZRS w Warszawie, wrêczono: Aleksandrze Rychliñskiej, Iwonie Grajek, Urszuli Tygielskiej, Krystynie Dêbskiej, Krystynie Remienicy, Marianowi Fr¹tczakowi, Czes³awowi Pijackiemu, Leszkowi Kazimierczakowi, Henrykowi Budziszewskiemu, Romanowi Stawickiemu, El biecie Szulczyk, Józefie Piotrowskiej, Marii G¹siorowskiej, Zdzis³awie Drozd i Tadeuszowi Wojciechowskiemu. Na wniosek Rady Nadzorczej Gminnej Spó³dzielni,,SCH odznaki,,zas³u ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego, przyznane przez KZRS w Warszawie, wrêczono: Urszuli Machyñskiej, Marii Suchorskiej, Janowi Rozenkopowi, Zdzis³awowi Czajczyñskiemu, Andrzejowi Serbinowskiemu, Cecylii Witeckiej i Miros³awowi Remienicy. Burmistrz Krzysztof Stru yñski z³o y³ serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w tworzeniu spó³dzielni i w umacnianiu jej pozycji na rynku. Stanis³aw Rutkowski wyrazi³ przekonanie, i spó³dzielnia nadal bêdzie tak prê nie funkcjonowaæ. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej uczestnicy spotkania wznieœli toast za pomyœlnoœæ. Sylwia Mazurczak

9 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Katastrofalna susza Po raz kolejny w ostatnich latach Polskê dotyka klêska suszy. Jak siê szacuje w niektórych rejonach Polski straty mog¹ siêgaæ nawet 70 % plonów. Niepokoj¹co wzrasta zagro- enie po arowe na polach i w lasach. Pierwsze szacunki strat s¹ bardzo niepokoj¹ce, oblicza siê, e w skali kraju plony zbó mog¹ byæ nawet o % ni sze od ubieg³orocznych. Wynika to nie tylko z suszy, ale tak e opóÿnionej i ch³odnej wiosny. Sytuacja jest ró - na w poszczególnych rejonach kraju - najgorsza na wschodzie, bardzo niekorzystna w Wielkopolsce, najlepsze warunki panuj¹ na po- ³udniu Polski, gdzie deszczu spad³o du o wiêcej. W powiecie wrzesiñskim susza spowodowa³a ogromne straty w rolnictwie, warzywnictwie, w sadach, a tak e uprawach dzia³kowych. Dotknê³a ka d¹ niemal ga³¹ÿ produkcji rolnej. Wysychaj¹ pastwiska dla byd³a, ³¹ki. Fatalny jest stan buraków cukrowych i ziemniaków. We wszystkich gminach naszego powiatu powo³ano tzw. komisje suszowe z³o one z fachowców, które obje d aj¹ gospodarstwa rolne i szacuj¹ straty. Raporty prac komisji przedstawione zostan¹ Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z wnioskiem o og³oszenie stanu klêski ywio³owej. Rz¹d polski zapewnia, e wyst¹pi do Komisji Europejskiej o przyspieszenie dop³at bezpoœrednich dla rolników w najbardziej poszkodowanych susz¹ województwach. Raport z fotografii - wystawa w muzeum Ekspozycja potrwa do 18 sierpnia Szacunki strat s¹ bardzo niepokoj¹ce... Na co dzieñ yj¹ w biegu, wykonuj¹c odpowiedzialn¹ pracê. Nie ma dla nich œwi¹t i niedziel - oni na s³u bie s¹ ca³e ycie. Mo e dlatego wybrali sztukê fotografii, która pozwala im zatrzymaæ siê na chwilê, uchwyciæ ulotne momenty, dostrzec otaczaj¹cy œwiat, zach³ysn¹æ siê jego pieknem i uwieczniæ ten obraz na fotografii. W Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich podziwiaæ mo na wystawê "Raport z fotografii 2". Autorami prezentowanych zdjêæ s¹ przedstawiciele s³u b mundurowych - policji: Robert Nowak, Marek J. Lewandowski, Sebastian Waliñski, Tomasz Licheniak, Marcin Kwarta i Tomasz Jankowski, stra y po arnej - Kazimierz Cieœlak, leœnictwa - Maciej Go³embowski oraz duchowieñstwa - ks. Henryk Nadolny. Tematyka ich prac jest ró na - od przyrody, poprzez ciekawe architektonicznie obiekty, a do aktów. Widaæ równie inspiracje przyrodnicze. W niektórych przypadkach fotografie s¹ œciœle po³¹czone z funkcj¹ zawodow¹ mundurowych - i tak np. Kazimierz Cieœlak robi zdjêcia stra aków w akcji, a Maciej Go³embowski natchnienie znajduje w leœnym zaciszu, fotografuj¹c korony drzew. Organizatorem wystawy jest komendant Komendy Powiatowej Policji we Wrzeœni - Jaros³aw Gruszczyñski, natomiast patronat honorowy nad ekspozycj¹ obj¹³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Naprawdê warto! (agda) Resort rolnictwa zdecydowa³ o wyd³u eniu w szczególnych przypadkach (powtarzaj¹ce siê klêski suszy) okresu sp³at kredytów klêskowych do 5 lat. Susza zaatakowa³a nie tylko nasz kraj. Wczeœniej dotknê³a Hiszpaniê i Portugaliê, gdzie zbiory mog¹ byæ mniejsze o 50 %, póÿniej przesuwa³a siê przez W³ochy (zbiory szacuje siê na ok. 30 % mniejsze od ubieg³orocznych), Niemcy (20 %), a dotar³a do Polski. Spodziewany jest spadek plonów w ca³ej Unii Europejskiej. Rekordowe upa³y uderzy³y w Stany Zjednoczone, siej¹c pop³och nie tylko wœród farmerów, ale tak- e powoduj¹c zak³ócenia w energetyce i gospodarce. Rolnicy w najbardziej dotkniêtych susz¹ obszarach Polski, a za taki obszar trzeba uznaæ powiat wrzesiñski, s³usznie domagaj¹ siê og³oszenia stanu klêski ywio³owej. Jeœli Wojewoda Wielkopolski og³osi na terenie powiatu wrzesiñskiego stan klêski ywio³owej, wówczas rolnicy oprócz nowych kredytów bêd¹ mogli liczyæ na ulgi w sp³acie kredytów, podatków rolnych oraz sk³adkach rentowo - emerytalnych. Teraz ju wszyscy, nie tylko rolnicy, wygl¹daj¹ deszczu, obfitego deszczu, którego ci¹gle brak. Jaros³aw Sobczak Nieudane paliwo rolnicze Ka dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u ywany do produkcji rolnej, powinien zbieraæ faktury VAT, i w terminie od 1 wrzeœnia 2006 r. do 30 wrzeœnia 2006 r. z³o yæ odpowiedni wniosek do burmistrza lub wójta swojej gminy. Do wniosku nale y do³¹czyæ faktury VAT za zakup oleju napêdowego wystawione od 1 stycznia 2006 r. W tym roku zwrot bêdzie wynosi³ 38, 70 z³ x iloœæ ha u ytków rolnych. Zgodnie z prawem unijnym wprowadzenie minimalnych stawek akcyzy na olej napêdowy u ywany do celów rolniczych le y w gestii poszczególnych pañstw. Rolnicy s¹ niezadowoleni z bardzo niekorzystnego dla nich rozwi¹zania opracowanego przez Ministra Rolnictwa dotycz¹cego zwrotu czêœci akcyzy - 0,45 z³ do litra. Tak wiêc, aby uzyskaæ maksymaln¹ kwotê zwrotu akcyzy, rolnik musi najpierw zakupiæ 86 litrów oleju napêdowego na ka dy hektar, by po kilku miesi¹cach (listopad), móc j¹ w kasie gminy odebraæ. Jaros³aw Sobczak Wêdkarze na start ATRAKCYJNA IMPREZA NA PRZYSTANI Festyn Nocy Œwiêtojañskiej by³ bardzo udany Ten, kto nie bra³ udzia³u w tegorocznym festynie Nocy Œwiêtojañskiej niech a³uje, bowiem atrakcji by³o, co nie miara. Rozstrzygniêcie konkursu na najpiêkniejsze wianki, audycja,,radio na twoich oczach'' na antenie Radia Merkury, koncert Ireny Jarockiej i Owala - to g³ówne punkty plenerowej imprezy, jaka odby³a siê 24 czerwca na przystani zawarciañskiej. Wjazdowe bramki na stadion obstawiali stra acy z Pietrzykowa, a firma ochroniarska strzeg³a terenu imprezy. Pracownicy urzêdu, w namiotach nieopodal sceny, sprzedawali kie³baskê i kaszankê z grilla oraz grochówkê. Mo na by³o te skosztowaæ chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. W meczu pi³ki no nej rywalizowali ze sob¹ zawodnicy z Prosny - Lisewo i Mirek - Adamów. Puchar burmistrza i skrzynkê piwa otrzymali gospodarze. Chwilê potem rozpoczê³a siê audycja Radia Merkury pt.,,radio na twoich oczach''. Prowadz¹cy S³awek Bajew na antenie radia zachwala³ uroki królewskiego miasteczka nad Wart¹ mówi¹c: - Jeœli ktoœ mieszka w Wielkopolsce i nie by³ jeszcze w Pyzdrach powinien siê wstydziæ. To cudne miejsce. W przeprowadzonym przez dziennikarza radiowego konkursie gimnazjalistki i samorz¹dowcy musieli czytaæ skomplikowany tekst, relacjonowaæ mecz pi³ki no nej i zapowiadaæ pogodê. Po radiowej audycji na scenie zaprezentowa³y siê dzieciaki z zespo³u,,bumerang'', orkiestra dêta i,,seniorki''. W miêdzy czasie cz³onkowie Towarzystwa Turystki Wodnej,,Perkoz'' zapraszali uczestników imprezy na rejs,,czarnym Bocianem'' po Warcie. Na murawê stadionu wjechali motocykliœci z Ko³aczkowa i Pyzdr, którzy opowiadali o swoich,,rycz¹cych'' maszynach. Potem na trawie uczestnicy UKS Pyzdrskie Centrum Taekwondo, prowadzeni przez Marcina Grzybowskiego, zaprezentowali koreañsk¹ sztukê samoobrony. Po wystêpach lokalnych artystów nadszed³ czas na rozstrzygniêcie przeprowadzonych konkursów. W sk³ad komisji oceniaj¹cej wianki weszli uczestnicy pleneru malarskiego. Pierwsze miejsce zdoby³ wianek Marleny Mróz, która w nagrodê otrzyma³a rower. Wszystkie wianki puszczono na Warcie. W strzelaniu z wiatrówki najlepszy okaza³ siê Krzysztof Grzegorczyk, w kategorii kobiet zwyciê y³a Aleksandra Ratajczyk. 3 wrzeœnia 2006 r. w Stawie Parkowym w Mi³os³awiu odbêd¹ siê VII Powiatowe Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty Wrzesiñskiego. W zawodach mog¹ uczestniczyæ szeœcioosobowe dru yny, w tym jeden junior (nie starszy ni rocznik 1990). Organizatorami zawodów s¹ : Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Ko³o Rekreacyjno - Wêdkarskie w Mi³os³awiu oraz ko³a PZW z Wrzeœni, Pyzdr i Orzechowa. Kierownikiem organizacyjnym zawodów jest Jerzy Kowalski gospodarz obiektu, na którym tradycyjnie siê one odbywaj¹. Przypomnijmy, e dru ynowymi mistrzami powiatu w 2005 roku zosta³a ekipa PZW z Orzechowa, najlepszym wêdkarzem Marek Mrozik z wynikiem 11,56 kg z³owionych ryb, tytu³ najlepszego juniora wywalczy³ Maciej Imbiorowicz z wynikiem 11,11 kg Zapraszamy serdecznie wêdkarzy do wziêcia udzia³u w zawodach! Zg³oszenia przyjmuje Jaros³aw Sobczak - Naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa tel , Jaros³aw Sobczak Fot. UGiM Pyzdry Najlepszymi wêdkarzami okazali siê w kategorii juniorów - Janusz Makowski, a w kategorii seniorów - Henryk yskawa. Gwiazda wieczoru - Irena Jarocka pojawi³a siê na festynie z prawie godzinnym spóÿnieniem, zrzucaj¹c winê na,,polskie drogi''. Fani nie mogli czuæ siê zawiedzeni, bowiem piosenkarka przypomnia³a przeboje sprzed lat, ale te piosenki z nowych p³yt. Rozbawiona przez publicznoœæ domaga- ³a siê bisów, by na koniec ustawiæ siê do zdjêæ z gwiazd¹. Jeszcze wiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê koncert Owala, poznañskiego hip-hopowca. Podczas pyzdrskiego koncertu wyst¹pi³ razem z Mezo, z którym nagra³ niedawno utwór,,czerwiec'', przekazuj¹cy ponadczasowe wartoœci i zwracaj¹cy uwagê na wydarzenia Poznañskiego Czerwca. Sylwia Mazurczak

10 10 Sierpieñ 2006 Rehabilitacja w Mi³os³awiu Od 2 czerwca mieszkañcy Mi- ³os³awia i okolic mog¹ korzystaæ z nowoczesnego gabinetu rehabilitacyjnego. Placówka mieœci siê przy ulicy Ró owej, na parterze budynku Mi³os³awskiego Centrum Kultury. Gabinet jest wyposa ony w sprzêt do fizykoterapii, magnetoterapii, laseroterapii oraz rehabilitacji ruchowej. Pomys³ powstania gabinetu zrodzi³ siê podczas spotkania Komitetów ds. wspó³pracy gmin Mi³os³aw i Bergen w Holandii w roku Komitet Bergen zobowi¹za³ siê do dofinansowania sprzêtu w kwocie ok. 10 tys. Euro w ci¹gu trzech lat. Komitet w Mi³os³awiu mia³ przygotowaæ pomieszczenia. Organizacjê gabinetu i prowadzenie prac adaptacyjnych powierzono Mi³os³awskiemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepe³nosprawnym. Kosztorys adaptacji pomieszczeñ wyniós³ ok. 100 tys. z³. Stowarzyszenie na realizacjê zadania pozyska³o œrodki od sponsorów na sumê ok. 15 tys. z³, ponadto otrzymaliœmy grant z funda- cji Polska Wieœ 200 im. Macieja Rataja w kwocie 15 tys. z³. Braliœmy udzia³ w konkursach rozpisanych przez Urz¹d Gminy w Mi³os³awiu, z których w latach otrzymaliœmy 19 tys. z³. Prace adaptacyjne (budowlane) wykonali pracownicy Urzêdu Gminy. Na zakup us³ug rehabilitacyjnych Stowarzyszenie pozyska³o œrodki w kwocie 15 tys. z³ z Urzêdu Wojewódzkiego. Gabinet, który czynny dwa razy w tygodniu tj. w pi¹tki od godz do i we wtorki od godz do 16.00, prowadz¹ specjaliœci rehabilitacji. Aby sko0rzystaæ z zabiegów niezbêdne jest skierowanie od lekarza. Osoby nie posiadaj¹ce skierowania mog¹ korzystaæ z zabiegów wg cennika us³ug œwiadczonych przez specjalistów. Za zabiegi odp³atne mo na otrzymaæ rachunek, który osoby niepe³nosprawne mog¹ odliczyæ od podatku. Na utrzymanie obiektu tzn. sprz¹tanie, ogrzewanie, wodê, pr¹d, korzystaj¹cy z rehabilitacji musz¹ wnieœæ op³atê w wysokoœci 2 z³ od zabiegu. Danuta Grajek Projekt Chcê, mogê pracowaæ. Wejœcie osób niepe³nosprawnych na otwarty rynek pracy jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Chcê, mogê pracowaæ Oœrodek regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu przyst¹pi³ do realizacji projektu Chcê, mogê pracowaæ. Wejœcie osób niepe³nosprawnych na otwarty rynek pracy wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w ramach dzia³ania 1. 4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt jest skierowany do osób niepe³nosprawnych z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci niepracuj¹cych, zamieszka³ych na terenie powiatów jarociñskiego, œredzkiego, œremskiego i wrzesiñskiego. Celem projektu Chcê, mogê pracowaæ jest podwy szenie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych osobom o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci wejœæ i utrzymaæ siê na otwartym rynku pracy. Oferta warsztatowo-doradcza projektu Chcê, mogê pracowaæ obejmuje grupowe warsztaty psychologiczne oraz grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 45 osób, z których ka - da przez rok bêdzie uczestniczy³a w 4 godzinach tygodniowo warsztatów psychologicznych, 4 godzinach tygodniowo grupowego doradztwa zawodowego oraz raz w miesi¹cu 2 godzinach indywidualnego doradztwa zawodowego. Projekt bêdzie realizowany od lipca 2006 roku do 10 grudnia 2007 roku. W okresie od lipca do 20 sierpnia br. realizowana bêdzie rekrutacja uczestników projektu. Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe realizowane bêd¹ w okresie od wrzeœnia 2006 roku do sierpnia 2007 roku. Wiêcej informacji o projekcie oraz formularz zg³oszeniowy na stronie Katarzyna Józefek koordynator projektu Dnia roku na boiskach WOSiR (basen przy ulicy GnieŸnieñskiej) we Wrzeœni odbêdzie siê fina³ Powiatowej Ligi Siatkówki Pla owej Dziewcz¹t w dwóch kategoriach: dla dziewcz¹t urodzonych w latach i dla dziewcz¹t urodzonych w roku 1993 i m³odszych. Dziewczêtom yczymy udanej zabawy i sukcesów sportowych. Pocz¹tek imprezy organizator (Starostwo Powiatowe) przewidzia³ na godzinê Dnia roku na bocznym boisku Victorii we Wrzeœni odbêdzie siê fina³ Powiatowej Ligi Pi³ki No nej Ch³opców dla ch³opców urodzonych w latach i Pocz¹tek zawodów wyznaczono na godzinê Zapowiadaj¹ siê wielkie sportowe emocje. WOiS Przegl¹d Powiatowy Og³oszenie o przetargu Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Pyzdry po³o onej m. Pyzdry oznaczonej w rejestrze nieruchomoœci jako dzia³ka numer 1381/6 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej numer 22381, dla której nie ma obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego. Okreœlenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomoœci mo e nast¹piæ wy- ³¹cznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium 3 600,00 z³. Minimalne post¹pienie 900,00 z³ Cena wywo³awcza nieruchomoœci nie obejmuje podatku VAT. W razie koniecznoœci p³atnoœci podatku VAT zostanie on doliczony do wylicytowanej ceny. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na sali posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry - pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. S p r o s t o w a n i e Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry informuje, e w og³oszeniu o przetargu na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Pyzdry po³o onej w mieœcie Pyzdry oznaczonej nr geodezyjnym 1381/6 o pow ha og³oszonego na dzieñ r. b³êdnie podano cenê wywo³awcz¹ nieruchomoœci w wys ,00 z³, a winno byæ ,00 z³. Og³oszenie o przetargu Za zaistnia³¹ pomy³kê przepraszam Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry /-/ Krzysztof Stru yñski Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Pyzdry po³o onej we wsi Zapowiednia oznaczonej w rejestrze nieruchomoœci jako dzia³ka numer 154/3 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej numer Dla nieruchomoœci tej nie ma obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego. Okreœlenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomoœci mo e nast¹piæ wy³¹cznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cena wywo³awcza 7400,00 z³. Wadium 1480,00 z³. Minimalne post¹pienie 200,00 z³. Cena wywo³awcza nieruchomoœci nie obejmuje podatku VAT. W razie koniecznoœci p³atnoœci podatku VAT zostanie on doliczony do wylicytowanej ceny. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na sali posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry - pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni planuje w II pó³roczu 2006 r. zorganizowaæ szkolenia dla osób bezrobotnych wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dwóch projektów: "Droga do kariery" realizowany w ramach Dzia³anie 1.2 Perspektywy dla m³odzie y. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych poni ej 25 roku ycia, zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: wrzesieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od OFERTY SZKOLEÑ czerwca 2006 r. 2. "Operator wózków wid³owych" dla 15 osób. Planowany termin szkolenia: listopad 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - prawo jazdy kat B, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od wrzeœnia 2006 r. "Kolejna szansa" realizowany w ramach Dzia³anie 1.3 Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy, w wieku powy ej 25 lat. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: sierpieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od czerwca 2006 r. 2. "Obs³uga kasy fiskalnej" dla 12 osób. Planowany termin szkolenia: paÿdziernik 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych prac¹ w handlu. - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od sierpnia 2006 r. Udzia³ w szkoleniach jest bezp³atny. O przyjêciu na kurs decyduje komisja kwalifikacyjna. Zapisy przyjmowane s¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2 w sali nr 6.

11 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Oferty pracy z dnia r. Sprzedawca - PHU LUZ. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, obs³uga kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: sprzeda, wy³adunek towaru, dba³oœæ o czystoœæ, sporz¹dzanie okresowej inwentaryzacji. Ró ne zawody - ALKOM. Kwalifikacje: pracownik fizyczny, kierowca kat. B,C,E,D, brygadzista, ogrodnik z uprawnieniami. Firma zwraca koszty dojazdu do pracy. Pozosta³e informacje: CV i yciorys, kserokopiê œwiadectw pracy sk³adaæ na adres: FHU ALKOM, ul. Pó³nocna 1, Poznañ. Pracownik magazynowy - Raben Polska Sp. z o. o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, mile widziane uprawnienia na wózek wid³owy (dla osób bez uprawnieñ mo liwoœæ ich zdobycia na koszt firmy), praca 3 zmianowa. Sprzedawca-doradca handlowy - Twoje Okno. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, znajomoœæ obs³ugi komputera. Mo e to byæ sta, przygotowanie zawodowe lub zatrudnienie. Pozosta³e informacje: TWOJE OKNO, Krzysztof Wieczorek, ul. GnieŸnieñska 26, Wrzeœnia tel. 061/ , dzwoniæ tylko w godz lub Specjalista ds handlu i zaopatrzenia - FREZMAD. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, obs³uga komputera, prawo jazdy, mile widziana osoba posiadaj¹ca wiedzê na temat maszyn i urz¹dzeñ stolarskich, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej. Pozosta³e informacje: Frezmad ZPUH, Objazdowa 14, Wrzeœnia, tel. 061 / Pracownik produkcyjny - STEGMANN Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe, ksi¹ eczka sanepidu. Kontakt z pracodawc¹: STEGMANN Polska Sp. zo.o. ul. Ratajczaka 16/1, Poznañ lub tel: 061 / Sprzedawca - LENOX. Kwalifikacje: minimum zawodowe, doœwiadczenie, uczciwoœæ, lojalnoœæ. Praca Swarzêdz i Poznañ, przyczepa gastronomiczna, pieczenie i sprzeda kurczaka z ro na, do pracy dowozi pracodawca. Pozosta³e informacje: LENOX PH, Szafraniak Magdalena, tel Kucharz - PHUP SZIM. Kwalifikacje zawodowe: kucharz. Pozosta³e informacje: kontakt: Pan Grzegorz Szambelañski, tel. 061 / , Spawacz gazowo-elektryczny - AGROPOL. Kwalifikacje: uprawnienia spawanie gazowe i elektryczne. Pozosta³e informacje: AGROPOL, Soko³owo, tel. 061 / Przedstawiciel handlowy - Firma WOMAT Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie,samochód osobowy, telefon, komputer, Internet, prezentacja oferty, zaopatrywanie firm w produkty wg wykazu. Kontakt: tel. 062 / , , mail WOMAT, ul. Wiosenna 7, Kêpno. Spedytor miêdzynarodowy - POLITEX Sp. z o.o. Kwalifikacje: doœwiadczenie w sprzeda y lub obs³udze klienta przez telefon, doœwiadczenie w bran y logistycznej, preferowane wykszta³cenie œrednie, techniczne,znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego. Spawacz,monter konstrukcji metalowych - Navikon Stal Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, praca w Szczecinie, mo liwy wyjazd za granicê, zakwaterowanie i 1 posi³ek dziennie, praca jednozmianowa. Informacje: Navikon Stal Sp. z o.o. ul. W³adys³awa IV 1, Szczecin, Nitecki Stanis³aw, tel. 091/ , kom Tapicer / pomocnik tapicera - MARTIN. Kwalifikacje: tapicer - z doœwiadczeniem, wykszta³cenie zawodowe. Elektromechanik - ROMA ZPCH. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziane orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci. Pozosta³e informacje: ROMA, Szczytniki Czerniejewskie, tel. 061 / Mechanik samochodowy i elektromechanik - PGB Human Resources. Kwalifikacje: 1. mechanik samochodowy, wykszta³cenie zawodowe, min.1 rok doœwiadczenia. 2.elektromechanik,wykszta³cenie zawodowe, min.1 rok doœwiadczenia zawodowego. Pozosta³e informacje: PGB Human Resources, tel. 061 / , Przedstawiciel handlowy - Osadkowski S.A. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze rolnicze, doœwiadczenie handlowe, sta pracy w bran y rolniczej, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: oferty ze zdjêciem przes³aæ: Osadkowski S.A. ul.kolejowa 6, Bierutów, fax 071 / Mechanik maszyn rolniczych - AGROPOL. Kwalifikacje: naprawa ci¹gników, doœwiadczenie zawodowe jako mechanik. Informacje: AGROPOL, Soko³owo, tel. 061 / Tokarze,œlusarze, frezerzy - STOMIL Sp. z o.o. Kwalifikacje: fachowcy w wy ej wymienionych zawodach. Informacje: STOMIL, Œroda Wlkp. Tel. 061 / Kadry. Piaskarz, malarz proszkowy, spawacz, œlusarz - ATP Sp. z o. o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe. Pozosta³e informacje: ATP Sp. z o. o. Wrzesiñska 23, Mi³os³aw, tel. 061 / , p. Cieœliñska. Inspektor weterynaryjny - Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii. Kelner - barman - CZARDASZ-Restauracja. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe, mile widziana znajomoœæ jêzyków obcych. Kierowca-magazynier / pracownik w handlu - BARTEK. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, prawo jazdy kat B, mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Spawacze / œlusarze / frezerzy - ROMAG. Kwalifikacje: spawacze,œlusarze - mile widziane uprawnienia dozorowe, frezer- na obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie(cnc). Praca z zakwaterowaniem. Kontakt z pracodawc¹: tel.061 / w.101, , CV + list motywacyjny mo na przes³aæ mailem: Magazynier-mistrz - Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie ekonomiczne, znajomoœæ gospodarki magazynowej, obs³uga komputera, mile widziane uprawnienia na wózki wid³owe. Automatyk - Huta Szk³a Antoninek. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie: elektronik lub automatyk, dobry stan zdrowia, znajomoœæ podstaw jêzyka angielskiego. Informacje: oferty proszê sk³adaæ do dzia³ personalny, Janina Roicka tel. 061/ O-I Produkcja Polska S.A. Z-d Prod. Huta Szk³a Antoninek, ul. Gorzys³awa 31/37, Poznañ. Monter instalacji elektrycznych,alarmowych, TV - EUREKA Kwalifikacje: absolwent 2005 lub 2006 ZSZ lub Technikum. Tokarz, operator obrabiarek - EFAWA S.J. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie lub osoby chêtne do przyuczenia. Pozosta³e informacje: EFAWA S.J. Œw. Antoniego 53, Poznañ, szef produkcji Zbigniew Gierka, tel Kierowca kat C + E - SKAN TRANSPORT. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C, E, doœwiadczenie w transporcie miêdzynarodowym, komunikatywny j. niemiecki lub j. angielski Pozosta³e informacje: SKAN TRANSPORT Sp. zo.o. ul. Przysz³oœci 15 A, Szczecin, tel. 091 / Kierowca kat C + E, kierowca kat C - A.B. Spedtrans s.c. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C+E, œwiadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne. Pozosta³e informacje: tel. 061/ , 061 / , 061 / Handlowiec - P.W. DAWID Wrzeœnia. Kwalifikacje: mile widziana kobieta, prawo jazdy kat. B, praca teren Wielkopolski, mile widziane doœwiadczenie w handlu, umowa o pracê, do dyspozycji samochód osobowy. Informacje: CV i list motywacyjny ze zdjêciem przes³aæ na adres firmy P.W. Dawid, ul. Szafirowa 26, Wrzeœnia, tel Spedytor i kierowca kat. C+E - Targor Truck Sp. z o.o. Kwalifikacje: spedytor -doœwiadczenie na podobnym stanowisku, obs³uga komputera, znajomoœæ zagadnieñ dot. czasu jazdy kierowców; kierowca - prawo jazdy kat. C+E, 5 letnie doœwiadczenie,kurs na przewóz rzeczy, akt. badania Pozosta³e informacje: tel CV i list motywacyjny proszê przes³aæ na Tokarz / frezer / kontroler jakoœci - Rolmus. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, z doœwiadczeniem. Serwisant urz¹dzeñ diagnostycznych - Haik. Kwalifikacje: elektronik (elektromechanik), mile widziane wykszta³cenie œrednie. Kontakt: , Katarzyna Nowicka. Nauczyciele ró nych specjalnoœci - Zespó³ Szkó³ w BrzeŸnie. Kwalifikacje: nauczyciel j angielskiego, nauczyciel biologii, nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel WOS, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel terapia pedagogiczna. Pozosta³e informacje: Zespó³ Szkó³ w BrzeŸnie, D³uga 5, Kostrzyn Wlkp. dyr. Adam Hamerski, tel Kierowca w kraju i za granic¹/ bus ch³odnia/ - POLITEX Sp. z o.o. Kwalifikacje: doœwiadczenie w transporcie ch³odniczymi miêdzynarodowym, mile widziana znajomoœæ j.niemieckiego lub angielskiego Przedstawiciel handlowy - WISALIA Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub wy sze o kierunku marketing z dobr¹ znajomoœci¹ bran y internetowej, rozpowszechnianie us³ug internetowych na terenie swojego miasta, aktywna sprzeda kont wirtualnych,doradztwo. Pozosta³e informacje: Biuro Us³ug Marketingowych WISALIA, Zdzis³aw Propokowicz tel , ; Technolog kierownik zmiany - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: ukoñczone studia wy sze specjalnoœci in ynieria chemiczna, z praktyk¹, dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego; Kierownik zmiany- mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Robotnik drogowy - AGROBUD. Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie w k³adzeniu POBRUKU, mile widziane prawo jazdy, dowóz do pracy zagwarantowany BUS-em (9 osobowy). Pozosta³e informacje: AGROBUD, Poznañ, ul. Faszynowa 22, tel. 061 / lub kom. Anio³ Miros³aw Piekarz - GS SCH Nekla. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Przedstawiciel handlowy - bran a rybna - FINWAL PHU. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B, doœwiadczenie na stanowisku handlowca, komunikatywnoœæ. Oferty kierowaæ na adres: FINWAL PHU, Poznañ, ul.obodrzycka 61, tel.061 / Pakowacz - Adecco Poland. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej, osoba nie ucz¹ca siê. Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel , Szansa dla m³odych bezrobotnych w ramach Programu "e so³tys" Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni przyst¹pi³ do realizacji programu aktywizacji zawodowej dla m³odzie y do 25 roku ycia lub do 27 roku ycia w okresie 12 m-cy od ukoñczenia szko³y wy szej, którzy chc¹ uruchomiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie jednej z poni ej wymienionych gmin, oraz których kwalifikacje i pomys³ na dzia³alnoœæ najbardziej bêd¹ odpowiada³y potrzebom mieszkañców danej gminy: Wrzeœnia, Pyzdry, Mi³os³aw, Ko³aczkowo, Nekla. W ramach programu przewidziane jest szkolenie dotycz¹ce rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej dla 5 osób oraz dotacje w wysokoœci do ,10 z³ ka da dla 5 osób. Zainteresowane osoby proszone s¹ o zg³oszenie siê do Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2 pok. Nr 9 tel. (061) UWAGA PRACODAWCY! Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni informuje, e posiada œrodki finansowe na aktywizacjê zawodow¹ osób po 25 roku ycia, bezrobotnych zarejestrowanych do 24 miesiêcy w ramach przygotowania zawodowego. W przypadku tej formy aktywizacji pracodawca ( tak jak przy sta ach) przez okres do 6 miesiêcy nie ponosi adnych kosztów (bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokoœci zasi³ku dla bezrobotnych wyp³acane przez Urz¹d Pracy). Przy rozpatrywaniu wniosków o zorganizowanie przygotowania zawodowego preferowane bêd¹ wnioski pracodawców gwarantuj¹cych dalsze zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakoñczeniu finansowania przez Urz¹d Pracy. Zainteresowani pracodawcy proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 7 tel Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przyjmie sta ystê Wymagania: wykszta³cenie wy sze (magister/licencjat). Preferowane kierunki: europeistyka/integracja europejska, nauki polityczne, socjologia lub pokrewne. List motywacyjny wraz z CV i zdjêciem prosimy sk³adaæ w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, w terminie do 11 sierpnia br.

12 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja (0-61) prawo jazdy (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel. (0-61) Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. (0-61) Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. (0-61) Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel. (0-61) Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) Kasa Starostwa - (0-61) czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel.(0-63) , fax (0-63) Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel. (0-61) , fax (0-61) Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal. (0-61) Pog. energet. Kolejna wizyta goœci z partnerskiego powiatu Wolfenbüttel Owocna wspó³praca G³ównym punktem wizyty niemieckiego starosty by³y spotkania z uczestnikami obozu po arniczego w ydowie, Ko³aczkowie i Nekli. Niemniej wa ny by³ pobyt w Mi³os³awiu, gdzie toczy³y siê rozmowy na temat zabytkowego koœcio³a poewangelickiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele starostwa, gminy Mi³os³aw oraz Burkhard Drake i Henning Heuschmann. Omówiono wykonane dotychczas prace adaptacyjne w zabytku, gdzie powstaje miejsce polsko-niemieckich spotkañ kulturalnych. W efekcie wykonanych dotychczas prac, w koœciele zainstalowano system centralnego ogrzewania, funkcjonuj¹ ju nowe ³azienki, przystosowane tak e do osób niepe³nosprawnych. Wykonana zosta³a ekspertyza konserwatorska dachu i planowane s¹ dalsze prace renowacyjne. W obiekcie tym bêd¹ organizowane koncerty, wystawy, ró nego rodzaju przedstawienia artystyczne i inne formy aktywnoœci kulturalnej, z polskim i niemieckim udzia³em. Uczestnicy spotkania po wizycie w koœciele odwiedzili równie Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y, mieszcz¹cy siê w pa- ³acu w Mikuszewie. Po zapoznaniu siê z dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia Inicjatyw Niezale nych Mikuszewo, reprezentowanego na miejscu przez pani¹ Magdalenê Sambor, omówiono mo liwoœci zrealizowania wspólnych projektów na terenie obu obiektów. Burkhard Drake kilkakrotnie podczas swej wizyty w powiecie wrzesiñskim podkreœla³, e jako starosta Wolfenbüttel jest w Polsce po raz ostatni. W tym roku dobiega bowiem koniec jego kadencji, a on sam nie zamierza startowaæ ponownie w wyborach. Ten pe³en pogody ducha i yczliwoœci cz³owiek to kolejna cegie³ka polsko-niemieckiej przyjaÿni i wspó³pracy. I choæ odejdzie jako urzêdnik, to na zawsze zapisze siê w kartach historii jako budowniczy partnerstwa miêdzy powiatami wrzesiñskim i Wolfenbüttel. (red.) Rozmowa ze starost¹ powiatu Wolfenbüttel Burkhardem Drake. S³yszeliœmy, e wkrótce koñczy Pan urz¹d starosty powiatu Wolfenbüttel. Jak Pan podkreœla³, jednym z Pana sukcesów by³a owocna wspó³praca z powiatem wrzesiñskim. Jakie s¹ Dni Mi³os³awia ju wkrótce... W czasie kolejnego, najd³u - szego weekendu nowoczesnej Europy, odbêd¹ siê tradycyjne "Dni Mi³os³awia", które rozpoczn¹ siê 12 sierpnia (sobota) pod znakiem rywalizacji sportowych - mecze pi³ki no nej i siatkowej, turniej strzelecki, itp. Natomiast w dniach sierpnia Mi³os³awskie Centrum Kultury zorganizuje cykl imprez estradowych na terenie Parku w Mi³os³awiu. Na profesjonalnej estradzie ustawionej przed frontonem pa³acu w dniu 13 sierpnia (niedziela) od godz prezentowany bêdzie 8 - godzinny blok estradowy. W programie znajd¹ siê ró norodne propozycje. Nastêpnego dnia, 14 sierpnia, zaprezentowany zostanie, równie w godzinach popo³udniowych, blok estradowy prezentuj¹cy potencja³ artystyczny gminy i powiatu. Na estradzie zobaczymy mi³os³awsk¹ grupê break-dane "The Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania Freaks", pokazy dzieciêcej grupy taekwondo, Zespó³ Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzeœiñska" z Gorzyc, orkiestrê dêt¹ z Pyzdr, solistów z Wrzesiñskiego Studia Piosenki. Gwiazd¹ tego wieczoru bêdzie Roman Gerczak, wspó³za³o yciel legendarnego Kabaretu "Elita", wykonawca przeboju "Zabra³aœ mi lato". A jako e poniedzia³ek bêdzie dniem przedœwi¹tecznym, mieszkañców Mi³os³awia i okolic "rozruszanych" wystêpem Romana Gerczaka, zaprosimy do dalszej zabawy w parku przy muzyce mechanicznej. 15 sierpnia (œwi¹teczny wtorek) up³ynie pod znakiem pokazów i zawodów Ochotniczych Stra y Po arnych z terenu gminy Mi³os³aw, które odbêd¹ siê na stadionie miejskim. Zapraszamy! Mieczys³aw Nadolski MCK w Mi³os³awiu Starosta powiatu Wolfenbüttel z Niemiec Burkhard Drake, w dwa miesi¹ce po ostatniej, majowej wizycie w Polsce, znów goœci³ w powiecie wrzesiñskim. Jego przyjazd w dniach lipca zwi¹zany by³ z obozem M³odzie owych Dru yn Po arniczych, w którym uczestniczy³a równie ekipa z partnerskiego niemieckiego powiatu. Starostowie oraz dyrektorzy szkó³ z partnerskich powiatów zatem najmilsze i najwa niejsze Pana wspomnienia z tego okresu? Mam wiele mi³ych wspomnieñ zwi¹zanych z partnersk¹ wspó³prac¹ naszych powiatów. Jednak najbardziej mnie cieszy nie to, co spotka³o mnie osobiœcie lecz fakt, e wspó³praca ta da³a mo liwoœæ nawi¹zania znajomoœci i zaprzyjaÿnienia siê wielu ludziom, mieszkañcom naszych powiatów. Te kontakty teraz siê rozwijaj¹ i yj¹ w³asnym yciem, zupe³nie niezale nie od oficjalnych delegacji. Mogliœmy to zauwa yæ choæby wczoraj czy przedwczoraj, obserwuj¹c integracyjny m³odzie owy obóz stra acki. Co najbardziej podoba³o siê Panu w naszym kraju, jakieœ szczególne potrawy, miejsca? Mi³o wspominam np. spotkania na strzelnicy w Podstolicach. Zawsze by³o tam grillowanie, kie³baski i polski bigos, który bardzo lubiê. Czy mo emy liczyæ na to, e odwiedzi Pan jeszcze Wrzeœniê? Oczywiœcie. Z koñcem mojej kadencji nie zamierzam zerwaæ kontaktów z Wrzeœni¹. Ja i Pan Heuschmann bêdziemy pracowali przy wspólnym projekcie dotycz¹cym koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu. Poza tym, mia³em okazjê nawi¹zaæ osobiste kontakty ze starost¹ Jaœniewiczem. Dlatego na pewno nie jest to moja ostatnia, czy nawet przedostatnia wizyta we Wrzeœni. Pytanie do Henninga Heuschmanna - by³ego dyrektora szko³y zawodowej w Wolfenbüttel, wspó³pracuj¹cej od 14 lat z Zespo- ³em Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni. Jest Pan pionierem w wymianie pomiêdzy naszymi powiatami. Teraz bêdzie Pan uczestniczy³ w realizacji projektu dotycz¹cego koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu. Co Pan o tym s¹dzi? Bardzo siê cieszê, e partnerstwo szkó³ doprowadzi³o do wspó³pracy powiatów. Pan Burkhard Drake osobiœcie anga owa³ siê w sprawy wspó³pracy i istotnie siê do niej przyczyni³. Liczê na udzia³ szkó³ we wspomnianym projekcie. Przy najbli szej wymianie we wrzeœniu br. na pewno zrodz¹ siê nowe pomys³y ze strony nauczycieli i m³odzie y. Rozmawia³a Ilona Dêbicka Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo