Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia..."

Transkrypt

1 Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie..., tegoroczny III Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki im. Anny Jantar odby³ siê pod znakiem jubileuszu 45-lecia pracy twórczej autora tekstów znanych polskich piosenek - Janusza Kondratowicza. W tym roku ka dy z uczestnicz¹cych w konkursie wykonawców zaprezentowa³ po dwie piosenki ze s³owami tegorocznego goœcia honorowego. Odchodzimy od piosenek Anny Jantar jako utworów obowi¹zkowych. Uwa amy bowiem, e jest tyle wspania- ³ych polskich piosenek, e nie powinniœmy ograniczaæ m³odego wykonawcy - wyjaœni³ dyrektor festiwalu i cz³onek jury Micha³ Kosiñski. Ca³a Wrzeœnia y³a festiwalem od 3 lipca, gdy od tego dnia rozpoczê³y siê warsztaty emisji g³osu i ruchu scenicznego, które zakoñczy³y siê 5 lipca, prób¹ festiwalow¹ na deskach wrzesiñskiego amfiteatru. I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja - To Relaks w Orzechowie Ruszy³a II Powiatowa Akcja Letnia w Orzechowie. Od 4 lipca w Oœrodku Wypoczynkowym "Relax" na siedmiu turnusach, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, wypocznie w sumie ok. 600 dzieci z terenu powiatu wrzesiñskiego. Mo emy ju iœæ siê k¹paæ w basenie? - pytaj¹ dzieciaki. Moglibyœmy tam spêdziæ ca³y dzieñ - dodaj¹ uczestnicy obozu w Orzechowie. Nad bezpieczeñstwem czuwa dwóch doœwiadczonych ratowników. Obozowiczami zajmuje siê profesjonalna kadra, sk³adaj¹ca siê 7 wychowawców i 12 sta ystów. Podpisan¹ mamy umowê z lekarzem i pielêgniark¹ - informuje Bo ena Nowacka, naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pomys³odawczyni i organizator kolonii. Ponad pó³ tysi¹ca dzieci bêdzie mia³o prawdziwe i zas³u one wakacje. Czêsto pierwsze w yciu. A wszystko to jest mo liwe dziêki wspó³pracy wrzesiñskiego Starostwa, Urzêdu Gminy w Mi³os³awiu i Orzechowskich Zak³adów Skle- Fot. UMiG Wrzeœnia Micha³ Mielczarek z Nagrod¹ Specjaln¹ Starosty Wrzesiñskiego Uczestnicy obozu uwielbiaj¹ k¹paæ siê w basenie jek. W zesz³ym roku teren wokó³ "Relaksu" zosta³ starannie posprz¹tany. Odnowiono brodzik dla dzieci, a na dno du ego basenu wylano beton. Warunki wypoczynku w tym roku jeszcze siê polepszy³y. Zakupione zosta³y cztery nowe namioty z drewnianymi pod- ³ogami. Stoi przyczepa z zainstalowanymi natryskami i sanitariatami. Wydzia³ Oœwiaty okreœla koszty organizacji na 130 tys. Œrodki na ten cel wy³o y³o Staro- drogi dwie i szczêœcia dwa... Szczêœcia i radoœci na deskach wrzesiñskiego amfiteatru nie brakowa³o nikomu. Widownia wype³niona po brzegi, kipia³a eufori¹ nuc¹c s³owa piosenek, zarówno 6 lipca w czwartkowy wieczór podczas przes³uchañ konkursowych stwo Powiatowe we Wrzeœni, Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu oraz Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. Pobyt uczestników jest szczegó³owo wype³niony ró nymi atrakcjami, a wœród nich sp³ywy kajakowe po Warcie, przeja d ki bryczk¹ po okolicy, ognisko, przeja d ki konne w gospodarstwie agroturystycznym, seanse filmowe w kinie "Trójka", wyjazdy na aktywne lekcje archeologiczne do pt:"anna ju nie mieszka tu", jak i weekendowych koncertów (7-8 lipca). c.d. str. 3 Biskupina i Dziekanowic, wyjazdy do muzeum w Œmie³owie, Pyzdrach i Wrzeœni oraz na basen " azienki" we Wrzeœni. 18 lipca do Orzechowa zawitali przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych, starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz, radni powiatu wrzesiñskiego oraz burmistrz Gminy Mi³os³aw, Zbigniew Skikiewicz. Z tej okazji dzieci przygotowa³y krótkie wystêpy artystyczne. By³y piosenki, konkurs przebierañców, na którym najwiêksz¹ furorê zrobi³ ma³y ch³opiec w przebraniu Pudziana, brawami nagrodzono tak e parê, przebran¹ za Dodê i Rados³awa Majdana. Jednak najwiêksz¹ furorê zrobi³ pokaz break dance, na zakoñczenie imprezy m³odzi wykonawcy jeszcze raz wyst¹pili przed publicznoœci¹. Dwóch uczestników z II turnusu wykona³o plakat promuj¹cy kolonie w Orzechowie. Uda³o siê wiêc po³¹czyæ przyjemne z po ytecznym. AM P³yta z piosenkami z ubieg³orocznego Festiwalu im. Anny Jantar - GRATIS! Festyn z okazji Œwiêta Policji - relacja. strona 2 Trwa termomodernizacja Szpitala Powiatowego we Wrzeœni... strona 3... i remont budynku Starostwa strona 5 Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11

2 2 Sierpieñ 2006 Przegl¹d Powiatowy Wydzia³ Organizacyjno - Prawny Mamy przyjemnoœæ przedstawiæ Szanownym Czytelnikom Wydzia³ Organizacyjno - Prawny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Pe³ni on szeroki zakres zadañ, z których najwa niejsze to obs³uga i organizacja pracy Rady Powiatu, Zarz¹du Powiatu oraz Starostwa. 1. Naczelnik Adam Jasinski - Miêdzynarodowy obóz stra acki Dru yna z Wolfenbüttel zdoby³a Puchar Starosty kieruje pracami Wydzia³u oraz nadzoruje realizacjê zadañ wykonywanych przez Wydzia³, 2. Biuro Zarz¹du Powiatu - do jego zadañ nale y obs³uga posiedzeñ Zarz¹du: przygotowywanie W ramach wspó³pracy powiatów z Polski i Niemiec, w dniach lipca br. na obozie integracyjnym we Wrzeœni goœci 25- osobowa grupa m³odzie y dzia- ³aj¹cej w M³odzie owych Dru ynach Po arniczych w niemieckim powiecie Wolfenbüttel. W sobotê 22 lipca o godz. 10:00 odby³o siê uroczyste otwarcie obozu stra ackiego. Na uroczystoœæ przybyli: starosta wrzesiñski, burmistrzowie i wójt gmin z terenu powiatu, przedstawiciele gminnych jednostek ochotniczych stra- y po arnych i goœcie z Niemiec. W programie wizyty niemieckich goœci przewidziano zwiedzanie naszego powiatu, po³¹czone z odwiedzinami w poszczególnych gminach: Ko³aczkowie, Mi³os³awu, Pyzdrach, Nekli i we Wrzeœni. W niedzielê 23 lipca na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Kaliskiej rozpoczê³y siê Miêdzynarodowe Stra ackie Zawody Sportowe. Wœród dyscyplin, w których zmagali sie m³odzi stra acy, znalaz³y siê m.in. sztafeta stra ack¹, przeci¹ganie liny czy rzut butem gumowym na odleg³oœæ. Mimo upa³u, wszyscy stra acy z du ym zapa³em i zaanga owaniem uczestniczyli we wszystkich konkurencjach, wyciskaj¹c z siebie przys³owiowe "siódme poty". W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce wywalczy³a dru yna z powiatu Wolfenbüttel, która nagrodzona zosta³a Pucharem Starosty. Dionizy Jaœniewicz pochwali³ wszystkie dru yny za to, e, choæ pogoda sprzyja raczej zawodom p³ywackim, to m³odzi stra acy w rywalizacji dali dowód na to, i w wypadku zagro enia po arowego dzielnie walczyæ bêd¹ z ogniem. G³ównym celem obozu jest propagowanie wszelkich zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo- arow¹ i integracja m³odzie y z obu powiatów. (red.) projektów uchwa³, materia³ów, protoko³owanie obrad, prowadzenie rejestru uchwa³ Zarz¹du, 3. Biuro Rady Powiatu - inspektor Katarzyna Pluciñska i inspektor Ilona Kaczmarek - w zakresie Mundurowa uroczystoœæ Przemarsz kompani honorowej ulicami miasta Prawie ka dy mê czyzna, gdy by³ ma³ym ch³opcem, marzy³ o tym, by zostaæ policjantem lub stra akiem. Z dreszczykiem emocji ogl¹da³ filmy o kowbojach i wojownikach, fascynuj¹c siê broni¹, sztuk¹ walki, podziwiaj¹c piêkne samochody. Dlatego festyn, zorganizowany w Parku im. Dzieci Wrzesiñskich 23 lipca 2006 r. z okazji Œwiêta Policji, by³ dla wielu mê czyzn powrotem do krainy dzieciñstwa, a dla ma³ych ch³opców - wkroczeniem w fascynuj¹cy "œwiat doros³ych". Atrakcji by³o bowiem mnóstwo - mo na by³o obejrzeæ prawdziw¹ policyjn¹ broñ, obejrzeæ tresurê psów policyjnych, zobaczyæ od wewn¹trz radiowóz, sporz¹dziæ list goñczy z w³asnym zdjêciem i odciskami palców. Impreza rozpoczê³a siê parad¹ z udzia³em Kompani Honorowej Policji ulicami Wrzeœni. By³ pokaz sprawnoœci ich kompetencji znajduje siê gromadzenie i przygotowywanie materia³ów niezbêdnych do pracy Rady i Komisji, a tak e na ich posiedzenia, protoko³owanie obrad Rady i posiedzeñ Komisji, prowadzenie rejestru m.in. uchwa³ Rady, wniosków i opinii Komisji, udzielanie pomocy radnym w wype³nianiu obowi¹zków radnego, 4. Sekretariat - inspektor Magdalena Œmidowicz, podinspektor Joanna Suplewska i Anna Hetmañczyk - organizuj¹ spotkania starosty i wicestarosty, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, 5. Kancelaria - inspektor Barbara Monarcha zajmuje siê prowadzeniem kancelarii ogólnej i rozdzia³u korespondencji wp³ywaj¹cej do urzêdu, zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej, 6. Kadry - zastêpca naczelnika - Maria Budzyñska, inspektor Karol Balicki, podinspektor Krzysztof Gellert i sta ystka Agnieszka Sibilska - ich obowi¹zki to prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych, przyjmowanie ofert kandydatów do pracy, planowanie i koordynowanie dzia³añ w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, ewidencja czasu pracy pracowników Starostwa, prowadzenie spraw dotycz¹cych urlopów pracowniczych, za³atwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników, wydawanie zaœwiadczeñ o zatrudnieniu i œwiadectw pracy, 7. Biuro Obs³ugi Interesanta - inspektor Magdalena Mi³osz-Guzik i Paulina Sikorska obs³uguj¹ w nim interesantów, mo na u nich m.in. pobraæ karty us³ug, zrobiæ ksero czy zasiêgn¹æ informacji, 8. Prawnicy - radcy prawni: Danuta Weso³ek, Daniela Jackowska i Marek Krzymkowski - ich zadania to opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarz¹du i starosty oraz opiniowanie ich pod wzglêdem redakcyjnym i prawnym, udzielanie wyjaœnieñ i sporz¹dzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarz¹du, starosty i wydzia³ów. W sk³ad Wydzia³u wchodz¹ równie : inspektor BHP - Jan Rybak, informatyk - inspektor Przemys³aw Ratajczak i sta ysta Dominik Nowak oraz inspektor Urszula Zawitaj i inspektor Monika Michalak, których zadaniem jest obs³uga Zarz¹du Powiatu. Karol Balicki Grupy Realizacyjnej - zatrzymanie przestêpcy. W Izbie Pamiêci odbywa³a siê ekspozycja historycznych elementów umundurowania i odznaczeñ. Przy kilku stoiskach prezentowa³y siê poszczególne sekcje policji - kryminalna, prewencyjna, ruchu drogowego. Swój namiot mia³a te Baza Lotnicza z Powidza. Obok wspó³czesnych "wojowników" prezentowali siê równie ci "dawni" - z Grzybowa. Przy ich stoisku mo na by³o postrzelaæ z ³uku. Odwa niejsi wje d ali na podnoœniku wozu stra ackiego, podziwiaj¹c panoramê miasta. Dla fascynatów sztuk walki wyst¹pi³ U.K.S. Karate Tradycyjnego "Orze³". Ka dy móg³ spróbowaæ swych si³ w zawodach sportowych w wyciskaniu sztangi le ¹c. Nie zawiod³y siê równie kobiety - powszechnie wiadomo bowiem, e "za mundurem panny sznurem". Tego dnia panie podziwia³y policjantów i stra aków w ich wyjœciowej galanterii oraz motocyklistów na "wspania³ych, rycz¹cych maszynach". W popo³udniowym s³oñcu lœni³y zabytkowe pojazdy - poczciwe syrenki oraz opancerzone limuzyny: Zi³ i Volvo. S³u y³y one m.in prezydentom Wa³êsie i Kwaœniewskiemu, wozi³y tak e Jana Paw³a II podczas pobytu w OjczyŸnie. Mi³oœnicy Citroena 2CV du ¹ grup¹ przyjechali, aby zaprezentowaæ swoje "kaczki". Dzieci robi³y sobie zdjêcia z policyjn¹ maskotk¹ - sier. Pyrkiem. Festyn z okazji Œwiêta Policji uznaæ mo na za wyj¹tkowo udany. Przepiêkna pogoda, mnogoœæ atrakcji i niezwykle przyjazna atmosfera sprawi³y, e wszyscy bawili siê wyœmienicie. Na koniec wyst¹pi³ zespó³ Happy End. Koncert, jak sama nazwa grupy mówi - by³ szczêœliwym zakoñczeniem policyjnego œwiêta. (agda)

3 Pami¹tkowe zdjêcie przed pa³acem w Nekli Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Trwa remont szpitala Prace remontowe s¹ ju na pó³metku Informacje o termomodernizacji oraz plany inwestycyjne szpitala by³y tematem obrad Spo³ecznej Rady SP ZOZ. Termomodernizacja jest ju w 62% zrealizowana. Okna ju s¹ wymienione, wykonywana jest nowa elewacja, w trakcie s¹ prace zwi¹zane z wymian¹ instalacji c.o. P³ot bêdzie czêœciowo wyburzony, zostanie odcinek "os³aniaj¹cy" szpital od BZ WBK do wjazdu od ul. Warszawskiej. Wymiany wymaga tak e instalacja odp³ywowa, gdy rynny i otwory odp³ywowe s¹ niedro ne - mówi dyrektor szpitala, Zbyszko Przybylski. Na dachu zostan¹ zainstalowane solary, jednak ze wzglêdu na panuj¹ce temperatury, prace te opóÿniaj¹ siê, mimo e dekarze wchodz¹ na dach ju o doda³. Adaptowane s¹ pomieszczenia nad SOR-em, przeniesione tam zostanie laboratorium oraz diagnostyka. A czy prace termomodernizacyjne nie s¹ uci¹ liwe dla pacjentów? - zapytaliœmy dyrektora. Planowane zabiegi s¹ przenoszone na póÿniejsze terminy, b¹dÿ te pacjenci s¹ kierowani do szpitala w Œrodzie Wlkp., nag³e przypadki s¹ operowane na miejscu - poinformowa³ Zbyszko Przybylski. Wkrótce tak e zostanie rozstrzygniêty przetarg na wykonanie projektu rozbudowy szpitala - mówi starosta, Dionizy Jaœniewicz. Obecnie istnieje gotowa dokumentacja. Kwota inwestycji wynosi oko³o 1 mln z³otych. Anna Mantorska M³odzie z Kazachstanu poznaje kraj przodków W dniach od 8 lica do 12 sierpnia w powiecie wrzesiñskim goœci m³odzie polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Z inicjatyw¹ zorganizowania obozu integracyjnego wyst¹pi³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. M³odzie poznaje kraj przodków, polsk¹ kulturê i obyczaje. Rano odbywaj¹ siê lekcje jêzyka polskiego, a reszta dnia wype³niona jest ró nymi atrakcjami np.: zwiedzaniem ciekawych zak¹tków w powiecie, wyjœciami na basen i do kina. W programie wizyty zaplanowano tak e tygodniowy pobyt nad Ba³tykiem. Jak siê okaza- ³o niektórzy uczestnicy poprzedniego turnusu zdecydowali siê na studiowanie w Polsce - mówi Bo- ena Nowacka, naczelnik Wydzia- ³u Oœwiaty i Sportu. 30-osobowej grupie m³odzie y z Kazachstanu towarzysz¹ wolontariusze z klubu "Oœmiu", zrzeszaj¹cego m³odzie spo³ecznie zaanga owan¹. Obozowicze zwiedzali poszczególne gminy naszego powiatu. 20 lipca w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy odby- ³o siê uroczyste spotkanie starosty wrzesiñskiego z uczestnikami obozu integracyjnego. Najpierw uroczyœcie odœpiewano hymny: Polski i Kazachstanu, a nastêpnie m³odzie przygotowa³a krótki program artystyczny. By³y recytacje poezji polskiej i kazachskiej. Gromkimi brawami nagrodzono wystêpy taneczne oraz wykonanie przez m³odych artystów utworu "Kolorowe jarmarki". Romualda Gicewicz, inicjator obozu ze strony kazachskiej, prezes fundacji "Nadzieja", nie kry³a wzruszenia - Nigdzie nie spotka³o nas tyle dobrego. Cieszymy siê, e mo emy goœciæ w powiecie wrzesiñskim. M³odzie ma okazjê poznaæ kraj, z którego wywodz¹ siê ich przodkowie. To dla nas wiele znaczy. Z wyrazami wdziêcznoœci, na rêce starosty wrzesiñskiego, Dionizego Jaœniewicza, z³o y³a drobne upominki - typowe wyroby kazachskiego rêkodzie³a, m.in. piêkny, rêcznie tkany dywanik. Anna Mantorska Jubileuszowe obchody Przypadaj¹ce w tym roku 750-lecie ukazania siê pierwszej wzmianki o Wrzeœni bêdzie mia- ³o uroczyst¹ oprawê w pocz¹tkach wrzeœnia. Z tej okazji zaplanowano kilka historycznych wydarzeñ. Najwa niejszym bêdzie przemarsz ulicami miasta i koncerty gwiazd estrady. Pierwszym rocznicowym akcentem bêdzie wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Œl¹sk, który odbêdzie siê 31 sierpnia we wrzesiñskim amfiteatrze. 1 wrzeœnia, równie na scenie amfiteatru im. Anny Jantar, zaprezentuj¹ siê m³odzi zdolni wrzesiñscy wykonawcy w koncercie Talenty powiatowe. Tego dnia bêdzie mo na pos³uchaæ kilku wykonawców hiphopowych. Trwaj¹ przygotowania do zorganizowania 2 wrzeœnia zawodów sportowych z udzia³em czo- ³ówki zawodników jednej z najciê szych kategorii wagowych. Najwiêcej wydarzy siê jednak w niedzielê 3 wrzeœnia. Tego dnia o godz ze stadionu miejskiego, po planowanej uroczystoœci rozpoczêcia roku szkolnego dla dzieci i m³odzie y, ulicami miasta wyruszy barwny wieloosobowy pochód. Jego uczestnicy przemaszeruj¹ ulicami: S¹dow¹, Jana Paw³a II, Rynek, Sienkiewicza, Harcersk¹, Opieszyn na boisko ZSTiO przy ul. Kaliskiej. Czo³o korowodu stanowiæ bêdzie oddzia³ kawalerii konnej Wielkopolskiej Kompanii Reprezentacyjnej wraz z orkiestr¹ dêt¹. W za³o eniu organizatorów przemarsz bêdzie mia³ charakter wyj¹tkowy, oddaj¹cy historiê, tradycjê, dokonania, a zatem przesz³oœæ i teraÿniejszoœæ Wrzeœni. Przejœcie przez Rynek bêdzie filmowane, a efekt zobacz¹ na telebimie jeszcze tego samego dnia wszyscy ci, którzy wieczorem zasi¹d¹ w amfiteatrze. Zostanie wydana okolicznoœciowa p³yta DVD. Na boisku szko³y przy ul. Kaliskiej bêdzie wykonane wspólne zdjêcie wszystkich uczestników. Bêdzie te szansa wybicia i otrzymania ci¹g dalszy ze str. 1 Kwiaty we w³osach... Jury pod przewodnictwem Bogdana Olewicza przes³ucha³o 56 zg³oszonych kandydatów, z których do zmagañ o festiwalowe Grand Prix im. Anny Jantar wy³oniono 17 najlepszych. Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe: 14-16, 17-19, lat. Laureatów jednak poznaliœmy podczas koncertu galowego. W kategorii lat Z³ot¹ p³ytê i nagrodê pieniê n¹ otrzyma³ Micha³ Gunerka, takie same nagrody w swoich kategoriach otrzyma³y Aleksandra Usi¹dek (17-19 lat) i Monika Za³oga (20-30 lat). Jury III Miedzynarodowego Festiwalu Piosenki im. A. Jantar, nagrodê g³ówn¹ - Grand Prix im. Anny Jantar postanowi³o przyznaæ Sebastianowi Plewiñskiemu z Legnicy. Natomiast Micha³ Mielczarek wyœpiewa³ dla siebie Nagrodê Specjaln¹ Starosty Wrzesiñskiego. Publicznoœæ zgromadzona w Amfiteatrze im. Anny Jantar równie nie pozosta³a obojêtna i zadecydowa³a o przyznaniu Nagrody Publicznoœci - Rafa³owi Sekulakowi, a pogratulowa³a pozosta- ³ym laureatom gromkimi brawami. Powrócisz tu, gdzie p³onie s³oñcem wrzos... Rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia goœci³a nie tylko wykonawców konkursowych. Podczas tych kilku dni Festiwal uœwietni³y gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jako pierwszy z goœci zaprezentowa³ siê Felicjan Andrzejczak z zespo³em Haedline. Benefis Janusza Kondratowicza - wybitnego autora tekstów, twórcy ponad tysi¹ca piosenek, z czego prawie 300 osi¹gnê³o miano przeboju, niespodziewanie po³¹czy³ siê z jubileuszem 35 lecia dzia³alnoœci artystycznej znanej polskiej piosenkarki - Krystyny Gi owskiej, która koncertowa³a przez dwa dni Festiwalu. Podczas koncertu galowego, zaœpiewa³a goœcinnie Patrycja W tym miejscu powinna znajdowaæ siê p³yta CD. Je eli jej nie ma, prosimy skontaktowaæ siê z wydawc¹. pami¹tkowego medalu oraz nabycia wydawnictw filatelistycznych. Organizatorzy przewiduj¹ wspania³¹ zabawê i niepowtarzalne wydarzenia. Jednym z nich bêdzie z pewnoœci¹ koncert legendarnej grupy Boney M., która w latach 70-tych i 80-tych ubieg³ego wieku zajmowa³a czo³owe miejsca list przebojów. Któ nie pamiêta takich przebojów jak: Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker, Hooray Hooray, It's A Holi-Holiday, Rasputin i wielu innych. Wieczorny koncert Boney M. o godz poprzedzi wystêp Skaldów. Oprócz tej strawy duchowej, niejako na deser, organizatorzy przygotowali tak e poczêstunek dla wszystkich goœci jubileuszowej imprezy. Z najwiêkszego w Polsce garnka serwowana bêdzie specjalnie ugotowana zupa. Niedzielne uroczystoœci zakoñczy pokaz sztucznych ogni na czeœæ 750-lecia Wrzeœni. UMiG Wrzeœnia Markowska. Jak zawsze niezawodne Wrzesiñskie Studio Piosenki, "rozœpiewane Kondratowiczem" zaprezentowa³o siê podczas ca³ego Festiwalu nienagannie. Na zakoñczenie we wrzesiñskim amfiteatrze wyst¹pi³ Bogdan Trojanek z zespo³em Terne Roma. Nim zgaœnie dzieñ... Festiwal z roku na rok zmienia swoj¹ formu³ê. Odst¹pienie od wykonywania tylko piosenek Anny Jantar by³o celowe. Piosenka to nie tylko wykonawca, ale tak e autorzy. St¹d ka da kolejna edycja Festiwalu ma swojego "tekstowego bohatera". Niegdyœ Festiwal Piosenki Polskiej im. Anny Jantar, obecnie przekszta³ci³ siê w tegoroczny Festiwal Miêdzynarodowy, a to za spraw¹ kilku pozakonkursowych wykonawców z krajów europejskich. Hm... a kto zagoœci jako "tekstowy bohater" dowiemy siê dopiero za rok. (ula)

4 4 Sierpieñ 2006 Przegl¹d Powiatowy Projekt "Szkolenia w zakresie jêzyków obcych i komputerowe - atutem w karierze zawodowej" wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Wrêczenie certyfikatów Grupa jêzyka angielskiego z lektork¹ Mariol¹ Wojciechowsk¹ Dobiega koñca realizowany, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, przez Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni projekt "Szkolenia w zakresie jêzyków obcych i komputerowe atutem w karierze zawodowej". W³aœnie zakoñczy³y siê pó³toraroczne kursy jêzyka angielskiego, niemieckiego i hiszpañskiego, a wczeœniej kursy "Obs³uga komputera z wykorzystaniem Internetu", "Kadry i p³ace" oraz "Ksiêgowoœæ komputerowa". Z oferty Centrum, w ramach projektu, od pocz¹tku jego realizacji, tzn. od lutego 2005 roku skorzysta³o 241 osób, w tym 172 kobiety. Nie wszyscy, niestety, dotrwali do koñca. Przyczyny by³y ró ne, ale naj- czêœciej to zmiana pracy, zmiana organizacji pracy w firmie lub wyjazdy zagraniczne. Certyfikaty ukoñczenia szkoleñ otrzyma³o 211 osób, w tym 156 kobiet. Czy zgodnie z tytu³em projektu ukoñczenie kursów i otrzymanie certyfikatów bêdzie atutem w karierze zawodowej? Zapewne tak, ale w jakim stopniu to nast¹pi, to zale y ju od samych zainteresowanych. Oprócz aspektów zawodowych nale y równie wzi¹æ pod uwagê aspekty osobiste. Dzisiejszy œwiat jest dla nas bardziej otwarty, je eli potrafimy zarówno wykorzystaæ Internet, jak równie porozumieæ siê w innych jêzykach. W swoich wyst¹pieniach absolwenci kursów stwierdzili, e dla wiêkszoœci bêdzie to impuls do Wakacyjny Konwój Kulturalny Dnia 3 lipca pod kierownictwem Henryka Czarneckiego z Wrzeœni wyruszy³ I Miêdzynarodowy Wakacyjny Konwój Kulturalny zorganizowany przez Krajowe Forum Kobiet - Ko³o Terenowe we Wrzeœni i Oddzia³ PTTK we Wrzeœni przy wspó³udziale Urzêdu Miasta i Gminy we Wrzeœni oraz Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Celem konwoju by³a integracja œrodowisk twórczych wiejskich i miejskich w powiecie wrzesiñskim oraz promowanie miejsca swego zamieszkania w kraju i za granic¹. Po pokonaniu niezwyk³ych trudów podró y, dotar³ przed pó³noc¹ do punktu docelowego - czeskich Polic nad Metuji. Police to urokliwe miasteczko, o którym wzmian- Fot. CKP Uczniowie z powiatu wrzesiñskiego w czeskich Policach nad Metuji kowano ju w 1213 r., po³o one w Kotlinie Wy yny Polickiej, na wysokoœci oko³o 440 m n.p.m., i stanowi¹ce doskona³e t³o do dzia- ³añ artystycznych i wypoczynku. Uczestnikami byli uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesiñskiego. Program wyjazdu obfitowa³ w ró norodne atrakcje - wycieczkê do Kudowy Zdrój, do zamku i ogrodów zamkowych w Novym Meste, piesz¹ wêdrówkê po Teplicko - Adršpaskich Skálach, wycieczkê do Pragi, Krzeszowa, zwiedzanie ZOO - SAFARI w miejscowoœci Dvùr Králowe nad Labem, zwiedzanie najbli szej okolicy i æwiczenia nad etiud¹ teatraln¹, która zosta³a wystawiona dalszej pracy w ramach samokszta³cenia. Centrum wykona³o wiêc bardzo wa ny krok na drodze budowania spo³eczeñstwa opartego na wiedzê. Uroczystoœæ sk³ada³a siê z prezentacji multimedialnej dotycz¹cej realizacji projektu i funduszy Unii Europejskiej, wrêczenia certyfikatów, wyst¹pienia uczestników kursów, poczêstunku przygotowanego przez pracowników Centrum oraz ciekawej czêœci artystycznej w wykonaniu m³odzie y szkolnej. Wszystkim, którzy tworzyli ten projekt, prowadzili zajêcia, obs³ugiwali go oraz przyczynili siê do uœwietnienia uroczystoœci zakoñczenia sk³adam serdeczne podziêkowania. Czy warto by³o realizowaæ ten projekt? Nie tylko warto, ale by³o to konieczne. Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej daje du e mo liwoœci mieszkañcom na podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych. Z tego wzglêdu Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni, po og³oszeniu przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu nowych konkursów na realizacjê projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych, bêdzie w nich bra- ³o udzia³. Dyrektor CKP we Wrzeœni Marek Dyba w Policach dnia r. i by³a zwieñczeniem dzia³añ artystycznych naszego konwoju. Spektakl "DWA YWIO Y", wg scenariusza El biety Górczyñskiej, wyre yserowa³a uczennica Gimnazjum w Mi³os³awiu - Karolina Jacewicz, na co dzieñ rozwijaj¹ca swoje zdolnoœci w teatrze "Farcik" dzia³aj¹cym przy w/w gimnazjum, przy pomocy S³awomiry Czarneckiej i Krzysztofy Przybylskiej. Etiuda przedstawia³a odwieczn¹ walkê dobra ze z³em, by³a prezentowana uniwersalnym jêzykiem cia³a, gestów, mimiki, dziêki czemu by³a czytelna, a jednoczeœnie pozostawia³a wiele miejsca na w³asn¹ interpretacjê. Nastroje poszczególnych czêœci sztuki dobrze podkreœla³a muzyka, dobrana przez Eryka Skweresa z zespo³em, który zajmowa³ siê tak- e obs³ug¹ techniczn¹, natomiast charakter grup reprezentuj¹cych si³y dobra i z³a - kostiumy, przygotowane przez S. Czarneck¹, w barwach bia³ych i czarnych. Sztuka spotka³a siê z entuzjastycznym odbiorem publicznoœci. Praca nad spektaklem, jak i wypoczynek przynios³y uczestnikom wiele radoœci i wra eñ. Po raz kolejny ³¹czenie przyjemnego z po ytecznym okaza³o siê znakomitym pomys³em. Krzysztofa Przybylska P³on¹ lasy 17 lipca w Starostwie Powiatowym odby³o siê zebranie Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego poœwiêcone po arom lasów w okresie letnim. W tym celu na spotkanie zaproszono przedstawicieli nadleœnictw Jarocin, Grodziec i Czerniejewo. Z przedstawionych przez nich raportów wynika, e jesteœmy przygotowani na wypadek wybuchu po- aru w lasach powiatu. Ka dy leœniczy nadzoruje swoje nadleœnictwo, oprócz tego teren patroluje Stra Leœna, a nadleœnictwa wyposa one s¹ w profesjonalny sprzêt i samochody patrolowo-gaœnicze. Wstrzymano tak e urlopy, by w sezonie letnim wszyscy pracownicy byli na stanowiskach. Czy to wystarcza w okresie gor¹cym, zwiêkszonej palnoœci, gdy wiêcej osób penetruje lasy? - spyta³ Andrzej Janka Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni. Pracownicy w lesie s¹ bardzo mobilni s¹ wie e, patrole to w zupe³noœci wystarcza odpar³ wicestarosta Pawe³ Guzik przewodnicz¹cy PZRK. W nadleœnictwie Jarocin w tym roku odnotowano ju 12 po arów, w tym 2 w lasach prywatnych. Zacz¹tkiem jednego zdarzenia by³a iskra kolejowa, dwa po ary to podpalenia.jako e wilgotnosæ œció³y spad³a ponizej 10%, w lokalnych mediach opublikowano zarz¹dzenie o zakazie wchodzenia na teren lasu. W nadleœnictwie Czerniejewo w tym roku wybuch³o 5 po arów, w tym 3 na terenie powiatu wrzesiñskiego. Ten obszar znajduje siê w II strefie zagro enia, gdy przewa aj¹ drzewa liœciaste, a teren jest yzny. Jesteœmy samotna wysp¹ drugiej kategorii zagro enia po arowego, ale jeœli podpalacz bêdzie aktywny, nic nie mo emy zrobiæ powiedzia³ Maciej Go³embowski z czerniejewskiego nadleœnictwa. Dwa po- Nie wyobra amy sobie lata bez s³oñca i skwaru. Jednak wysokie temperatury nie dla wszystkich s¹ powodem do radoœci. Letnie upa³y to prawdziwa zmora stra aków i leœniczych. Gor¹ca dyskusja na temat po arów ary w okolicach Podstolic, w wyniku których sp³onê³o ³¹cznie ok. 2 ha lasu by³y bowiem niem¹drym wybrykiem piromana. Na terenie tego nadleœnictwa nie obowi¹zuje zakaz wejœcia do lasu, gdy jak twierdzi Maciej Go³embowski jeœli ktoœ ma z³y zamiar, nie powstrzyma go aden zakaz. Wiele po arów wykrywaj¹ osoby postronne. Nadlesnictwo Grodziec, które obejmuje obszar ha i teren piêciu powiatów odnotowa³o w tym roku jedynie dwa po ary. Prawdopodobnie jest to efekt po aru, który mia³ miejsce kilka lat temu sp³onê³o wtedy 700 ha, od tego czasu ludzie zaczêli dbaæ o lasy. Od trzech lat na terenie nadleœnictwa prowadzone s¹ szkolenia przeciwpo arowe dla m³odzie y. Oprócz tego, na terenie lasów stworzono parkingi dla grzybiarzy i turystów tam ludzie, choæ nie powinni, pal¹ papierosy i wyrzucaj¹ œmieci, zmniejszaj¹c ryzyko zaprószenia ognia w lesie. Nadleœnictwo posiada 3 wie e obserwacyjne i wiele oczek wodnych, które s¹ w razie potrzeby punktem czerpania wody. Jak poinformowa³ Jaros³aw Sobczak naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, Wydzia³ od trzech lat prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi we w³asnym zakresie. Wrzesiñska policja ma opracowany plan wspó³dzia³ania ze stra ¹ po arn¹, do jej zadañ nale y m.in. zapewnienie sprawnego dojazdu jednostkom ratowniczym do miejsca po aru oraz ewakuacja mieszkañców. Na wniosek wicestarosty, nadleœnictwa maj¹ przekazaæ policji szczegó³owe mapy lasów, a do Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego dostarczyæ wykaz osad leœnych i ich mieszkañców, którzy w razie wybuchu po- aru mogliby byæ zagro eni. (agda) Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na NIEDZIELE w PARKU im. Dzieci Wrzesiñskich 6, 13, 20, 27 sierpnia 2006 roku w godz W programie: zabawy, konkursy, gry i wiele innych niespodzianek dla dzieci Wspó³organizatorzy: przedszkola gminy Wrzeœnia oraz Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

5 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Nowe oblicze Starostwa Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przechodzi gruntowny remont. Na ten temat rozmawiamy z naczelnikiem Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami Ann¹ Wolsk¹. umawiania wizyt za poœrednictwem Internetu. Przyniesiona przez interesanta dokumentacja bêdzie sprawdzana pod wzglêdem formalnym w biurze informacji, a nie jak dotychczas bezpoœrednio w biurze, u konkretnego inspektora. Umo liwi to uzupe³nienie jej jeszcze przed ostatecznym za³atwieniem sprawy. Po skompletowaniu dokumentacji, interesant bêdzie móg³ pobraæ numerek wskazuj¹cy orientacyjny czas za- ³atwiania sprawy. Mamy nadziejê, e system ten w du ym stopniu usprawni dzia³anie Wydzia³u. Wydzia³y Œrodowiska i Rolnictwa, Budownictwa i Architektury, Biuro Paszportowe oraz Kasa Starostwa, zostan¹ przeniesione do wyremontowanych i wyposa onych w sieæ komputerow¹ pomieszczeñ po Powiatowym Urzêdzie Pracy, czyli na parterze. Na zewn¹trz budynku Starostwa zakoñczona ju zosta³a modernizacja pokrycia dachowego. Dach pokryto nowym materia³em, imituj¹cym ³upek naturalny, który pierwotnie znajdowa³ siê na budynku. Ca³kowitej wymianie ulegnie równie elewacja skucie starych tynków, izolacja fundamentów, docieplenie styropianem ³¹cznika budynku, po³o- enie zaprawy tynkarskiej oraz malowanie to g³ówne prace zwi¹zane z elewacj¹. W planach mamy równie wykonanie bezpoœredniego wejœcia do Wydzia³u Komunikacji od strony parkingu, jak równie generalny remont czêœci zewnêtrznych budynku znajduj¹cego siê w bezpoœrednim s¹siedztwie siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 12. Czy obecna siedziba starostwa odzyska po remoncie przedwojenn¹ œwietnoœæ? Wszelkie prace w³aœnie w tym kierunku zmierzaj¹. Krótka historia zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Remonty id¹ pe³n¹ par¹ - mówi naczelnik wydzia³u W Starostwie trwaj¹ intensywne prace remontowe, zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz budynku. Jaki jest zakres prac remontowych? Prace remontowe podzieliliœmy na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ te zadania, które zwi¹zane s¹ z wykonaniem nowej elewacji oraz remontem dachu budynku. Pozosta³e prace bêd¹ prowadzone w pomieszczeniach biurowych, g³ównie na poziomie parteru oraz najni szego poziomu budynku. Modernizacja obejmuje przebudowê pomieszczeñ z uwzglêdnieniem specyfiki dzia³ania Wydzia³u Komunikacji i Dróg. Z uwagi na charakter dzia³ania tego Wydzia³u, zostanie stworzona sala operacyjna, w której odbywaæ siê bêdzie rejestracja pojazdów. W pomieszczeniach tych stworzymy równie przestronn¹ poczekalniê z biurem informacji. Remont bêdzie obejmowa³ gruntown¹ przebudowê instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz systemu wentylacji pomieszczeñ. Du ym udogodnieniem dla naszych interesantów bêdzie zainstalowanie klimatyzacji, zarówno w sali operacyjnej, jak i w poczekalni. W planach mamy równie zainstalowanie na tym piêtrze sieci komputerowej wraz z systemem steruj¹cym, który umo liwi bardziej sprawne i wygodne dla interesantów za³atwianie spraw w Wydziale Komunikacji. Otworzy to mo liwoœæ By wyjœæ z marazmu W dniu 12 lipca br. odby³o siê spotkanie pracowników Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Spó³dzielni Socjalnej "UL" finansowanego ze œrodków EFS, w ramach IW Equal z osobami, które zosta³y wybrane w procesie rekrutacji do tworzenia spó³dzielni. Na spotkaniu obecny by³ dyrektor PCPR - Wojciech Mól, który wraz z Cecyli¹ Miko³ajczak - koordynatorem ds. szkoleñ, przedstawili zebranym zarysy tworzenia spó³dzielni, która funkcjonowaæ bêdzie na rynku, œwiadcz¹c wszelkiego rodzaju us³ugi. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zaanga owania i w³asnej inicjatywy ze strony spó³dzielców, osób do tej pory biernych zawodowo, najczêœciej ze wzglêdu na swoj¹ niepe³nosprawnoœæ. Powstanie spó³dzielni ma siê przyczyniæ do poprawy ich sytuacji na rynku pracy i wyjœcia z marazmu. Wybrane osoby, zanim utworz¹ spó³dzielniê, przejd¹ cykl szkoleñ wg trzech modu³ów: 1) Cykl szkoleñ z zakresu psychologicznych i terapeutycznych aspektów prowadzenia dzia- ³alnoœci gospodarczej. 2) Szkolenia œciœle dotycz¹ce problematyki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach tego modu³u tematycznie poruszane bêd¹ zagadnienia zwi¹zane z wyborem profilu dzia³alnoœci, marketingiem oraz z opracowaniem biznesplanu. 3) Cykl szkoleñ praktycznych rozwijaj¹cych konkretne nabyte umiejêtnoœci. Nie by³o problemów z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? Wszelkie niezbêdne ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a by³o ich sporo przebiega³y bardzo sprawnie, wpisuj¹c siê bezproblemowo w system planowania remontów. Jak remont wp³ynie na poprawê obs³ugi interesantów? G³ównym celem modernizacji by³o stworzenie warunków zwiêkszaj¹cych komfort obs³ugiwanego interesanta. Wprowadzenie systemu steruj¹cego czasem obs³ugi, ustalanie wizyt w Wydziale Komunikacji przez Internet, obszerna sala operacyjna, jak równie stworzenie sprawnego systemu informacyjnego na etapie ustalania przez interesanta poprawnoœci sk³adanej dokumentacji, jaka jest niezbêdna do za³atwienia sprawy, by³y g³ównymi motorami napêdowymi zaplanowanych w taki sposób remontów. Równie przeniesienie na parter budynku Kasy Starostwa oraz wydzia³ów, których dzia³alnoœæ zwi¹zana jest z obs³ug¹ interesanta, ma na celu bezproblemowe poruszanie siê osoby, która chce sprawnie i bez zbêdnej zw³oki za³atwiæ sprawê urzêdow¹. Takie przes³anki braliœmy pod uwagê, planuj¹c remonty w takim kszta³cie. Proszê uchyliæ r¹bka tajemnicy i zdradziæ nam, jaki bêdzie kolor nowej elewacji? P...y Rozmawia³a Anna Mantorska Pani C. Miko³ajczak poinformowa³a obecnych, i szkolenia obejmuj¹ce modu³y 1. i 2. odbêd¹ sie w sali szkoleniowej PCPR we Wrzeœni, natomiast szkolenia w ramach modu³u 3. bêd¹ siê odbywa³y w salach Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni. W dniu 19 lipca 2006 odby³o siê pierwsze szkolenie dot."psychologicznych aspektów dzia³alnoœci gospodarczej". Zdaniem prowadz¹cych szkolenie psychologów, wybrana grupa beneficjentów jest bardzo pozytywnie nastawiona do projektu i zmotywowana do intensywnej pracy. Czynniki te z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do powodzenia realizacji projektu maj¹cego na celu utworzenie spó³dzielni. Lidia Tarczyñska Przy ul. Chopina W 1818 r. Wrzeœnia sta³a siê stolic¹ tzw. powiatu nowo-pyzdrskiego. Pierwsza siedziba landrata (starosty) znajdowa³a siê w budynkach zarz¹du dominialnego dóbr rycerskich Wrzeœnia na Opieszynie. Latem 1819 r. zamieniono nazwy z powiatu nowo-pyzdrskiego na powiat wrzesiñski. Dotychczasowe pomieszczenia zarz¹du dominialnego okaza³y siê zbyt ciasne. W³adze powiatowe postanowi³y wznieœæ w³asny budynek landratury. W 1850 r. zakupiono od parafii wrzesiñskiej czêœæ terenu dawnego cmentarza szpitalnego Œwiêtego Ducha przy ulicy Œw. Ducha (dziœ Chopina) i Ewangelickiej (3 Maja). Nie znamy dok³adnej daty powstania budynku starostwa. Nast¹pi³o to prawdopodobnie w latach 60. XIX w. W r. budynek landratury przebudowano ze œrodków przeznaczonych wczeœniej na budowê we Wrzeœni nowego szpitala. Obok budynku w³adz powiato- wych w r. pobudowano willê dla starosty powiatowego (dziœ budynek gminy, m.in. USC). G³ówne wejœcie do starostwa znajdowa³o siê od ul. Ewangelickiej (3 Maja). Obok wejœcia znajdowa³ siê balkon z czterema joñskimi kolumnami zwieñczony trójkonnym tympanonem. Œciany ubogacone by³y licznymi boniami, gzymsami i pilastrami. Budynek od ulicy otoczony by³ metalowym, kutym parkanem z murowanymi s³upkami. W 1939 r. po remoncie budynku zubo ono jego wieloœæ form architektonicznych. Zlikwidowano kolumny z tympanonem, uproszczono gzymsy nadokienne i pilastry. Rozebrano parkan otaczaj¹cy starostwo. W 1962 r. pobudowano ³¹cznik pomiêdzy budynkiem starostwa a dawn¹ will¹ starosty tworz¹c jeden kompleks budynku urzêdu (Chopina 9 i 10). Sebastian Mazurkiewicz Zmiany w przepisach paszportowych W zwi¹zku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Nr DSO-PA / 06 z dnia 19 lipca 2006 r. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni informuje, e w trybie rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania (Dz. U. Nr 130, poz. 904 z 19 lipca 2006 r.) przyjmowanie zdjêæ do paszportów wg nowych wymagañ obowi¹zuje od dnia r. tj. po up³ywie 7 dni od dnia og³oszenia rozporz¹dzenia. Informujemy, e tylko fotografie z³o one przed dniem wejœcia w ycie tego rozporz¹dzenia bêd¹ mog³y byæ zamieszczane w paszportach do dnia r. Wymogi dotycz¹ce zdjêæ paszportowych: - dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy na jednolitym, jasnym tle, maj¹ce dobr¹ ostroœæ oraz pokazuj¹ce wyraÿnie oczy i twarz z obu stron od wierzcho³ka g³owy do górnej czêœci barków, tak aby twarz zajmowa³a % fotografii; fotografia ma przedstawiaæ osobê bez nakrycia g³owy i okularów, z ciemnymi szk³ami, patrz¹c¹ na wprost z otwartymi oczami, nieprzys³oniêtymi w³osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniêtymi ustami. Co s³ychaæ w DPS-ie? W czerwcu i lipcu mia³y miejsce wyjazdy nad jezioro. Wakacje, jak wszystkim, tak i naszym mieszkañcom, kojarz¹ siê z wod¹, lasem, s³oñcem. OdnaleŸliœmy, ju parê lat temu, bezpieczn¹ pla ê z odrobin¹ zacienionego miejsca - Kosewo. Ka - dy wyjazd zwi¹zany jest równie z wielkim jedzeniem. Kie³baski z grilla, ciasteczka i wszelkiego rodzaju napoje. 2 lipca odwiedzi³ nas chór "Gama" z ulicy Ogrodowej, aby umiliæ nam czas wolny. Wprowadzili do naszego Domu radoœæ. Ich wystêpy ludowe, znane piosenki i przyœpiewki oraz powa niejsze, aczkolwiek bardzo znane utwory, wprowadzaj¹ mieszkañców w bardzo dobry nastrój, nape³niaj¹ ich dobr¹ energi¹ na prze ywanie kolejnych dni. DPS Wrzeœnia

6 6 Sierpieñ 2006 Niewolnicy X Muzy Ja w ogóle nie lubiê chodziæ do kina. A szczególnie nie chodzê na filmy polskie w ogóle (...) w filmie polskim proszê pana to jest tak: nuda... Nic siê nie dzieje proszê pana. Nic. Przez wiele lat pos³ugiwaliœmy siê s³owami Mamonia - bohatera "Rejsu" Marka Piwowskiego, mówi¹c o polskiej kinematografii. Dziœ u ycie tych s³ów by³oby co najmniej nie na miejscu. Co prawda, daleko nam jeszcze do Bollywood, gdzie powstaje prawie 1000 filmów rocznie, ale z roku na rok "krêci siê" coraz wiêcej polskich obrazów, a widzowie chêtniej chodz¹ do kina na rodzime produkcje. Polscy re yserzy oferuj¹ nam pe³n¹ rozpiêtoœæ gatunkow¹ - od komedii romantycznych po horrory. Równie bujnie, co kino komercyjne, rozwija siê kino tzw. offowe. Kino offowe jest niezale ne od wielkich wytwórni i wszelkich uk³adów, nakazów i ograniczeñ. Rz¹dzi siê swoimi prawami, podejmuje tematy, których boi siê kino popularne. Swoboda twórcy jest niczym nieograniczona, dlatego te twórczoœæ niezale na, prezentuj¹ca œwie e i nieska one "bran ¹" spojrzenie na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ, prze ywa dziœ bujny rozkwit. Od czterech lat we Wrzeœni dzia³a, skupiaj¹ca pasjonatów X Muzy - Wrzesiñska Grupa Filmowa. Film jest wspania³¹ form¹ przekazywania treœci. To taka wspó³czesna ksi¹ ka. Film ma w XXI w. wiêksze oddzia³ywanie ni inne dziedziny sztuki - mówi Piotr Putko - "szef" WGF - re yser, scenarzysta, monta ysta, operator. Kilka lat temu dosta³ kamerê pod choinkê i wtedy "siê zaczê³o". Swoj¹ Co roku nad Wart¹... pasj¹ filmow¹ zarazi³ kolegów - Bartka Zalasa i Jêdrzeja Kupczyñskiego. To bardzo ciekawi ludzie. Ze œwiec¹ takich szukaæ. Bartek lubi wystêpowaæ przed kamer¹ i du o pisze, Jêdrzej tworzy muzykê do naszych filmów - w tym siê odnalaz³ - opowiada Piotr. Do Grupy nale y równie Karolina Kwaœna, odpowiedzialna g³ównie za sprawy organizacyjne. Oni tworz¹ trzon WGF-u, reszta to osoby wspó³pracuj¹ce, dochodz¹ce. Stworzyli ju oko³o 30 filmów. WGF zdoby³ wiele nagród i wyró nieñ na licznych festiwalach filmowych. Na festiwalu Dìtská filmová Zahrada 2005 w Pradze zdobyli wyró nienie i nagrodê publicznoœci. Teledysk do piosenki wrzesiñskiego artysty hip-hopowego Kubiszewa - "Poznajmy siê od zaraz" w re yserii Piotra prezentowany by³ podczas tegorocznych Prowincjonaliów, bierze rów- IX Ogólnopolski Plener Malarski w Pyzdrach Przegl¹d Powiatowy nie udzia³ w festiwalu "Krêci siê" organizowanym przez sieæ Multimedia Polska. Obraz "Idziesz sam?" otrzyma³ wyró nienie podczas Wielkopolskich Porównañ Filmowych odbywaj¹cych siê w kwietniu w Z³otowie, a scenariusz filmu "Starszy" zdoby³ nagrodê we wrzesiñskich "Talentach" w kategorii twórczoœci literackiej. Piotr jest dwukrotnym laureatem Nagrody Starosty za osi¹gniêcia artystyczne. Jego ostatnim sukcesem jest udzia³ w warsztatach scenariuszowych w Toruniu, który by³ nagrod¹ za wyró nienie w konkursie "Mój film" jego scenariusza "Kolej ycia". Warsztaty mia³y na celu rozbudowanie konspektów w projekty, które pozwol¹ aplikowaæ o œrodki na realizacjê filmu z Pañstwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Staramy siê braæ wzór z twórców profesjonalnych - odpowiada W kru gankach Muzeum Regionalnego w Pyzdrach odby³a siê wystawa prac uczestników IX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Organizatorem przedsiêwziêcia by³ Urz¹d Gminy i Miasta w Pyzdrach, Muzeum Regionalne i Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry. I. Pruszyñski namalowa³ poetyck¹ wizjê pyzdrskiego krajobrazu W minionych trzech latach takiego wsparcia udziela³ Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, w tym roku jednak nie. Anna Szymanek, komisarz pleneru, mia³a ogromn¹ determinacjê, e potrafi³a zapaliæ artystów na przyjazd do Królewin. Uwa a, i tegoroczny plener by³ najlepszym z tych organizowanych w Pyz- Leszek Karwasiñski w kadrze z filmu Starszy Fot. UGiM Pyzdry drach. - Mam nadziejê, e przygoda z Pyzdrami bêdzie trwa³a nadal, bo my to miasteczko kochamy - stwierdza. Ma³gorzata Lalek przyje d a do Pyzdr od kilu lat. Tematem jej prac s¹ anio³y. W nich odnalaz³a swoje klimaty, osobowoœæ i temperament. Ireneusz Pruszyñski z ar ma sentyment do nadwarciañskich terenów, bowiem urodzi³ siê niedaleko Konina. Przez dwa tygodnie namalowa³ piêtnaœcie obrazów - poetyckich wizji widzianego przez niego krajobrazu. Prace Zygmunta Miedziñskiego s¹ efektem wczeœniejszego znajdowania naturalnych elementów, takich jak: kawa³ki drewna i kory. Artysta nakleja je na p³ótno i potem uzupe³nia odpowiednim t³em. Staram siê przez to odkryæ charakter i atmosferê danego miejsca - wyjawia. Stanis³aw Mazuœ uczestniczy³ w plenerze szósty raz. W Królewinach mo na by³o wstaæ o czwartej nad ranem i zach³ysn¹æ siê koncertem ptaków, podziwiaæ piêkne wschody s³oñca i mgie³ki poranne - twierdzi i dodaje: - Inspiruje mnie piêkno, które mo na dostrzec za oknem. Rumianki, maki, ³any zbó i drzewa to cudowne motywy. Artysta podkreœla, i nawet w najprostszych tematach mo na znaleÿæ wielkie bogactwo. Trzeba mieæ jednak pasjê i cierpliwoœæ do zrealizowania swojej wizji. Sylwia Mazurczak Piotr, spytany o inspiracje - Mo e zabrzmi to trochê naiwnie, ale dla mnie prawdziwym wzorem jest Steven Spielberg. Przez niektórych uwa any jest za strasznie komercyjnego, hollywoodzkiego re ysera, ale moim zdaniem jego filmy i tak maj¹ du o artyzmu, s¹ œwietnymi historiami i s¹ super nakrêcone. Piotr ma 18 lat i jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Po maturze chcia³by dostaæ siê do ³ódzkiej "filmówki". Mo e re yseria, mo e operatorka, mo e monta - zastanawia siê - To wielkie wyzwanie, ale to jedyna rzecz, która mi dobrze wychodzi. Nie widzê siê gdzie indziej. Mamy nadziejê, e marzenie Piotra siê spe³ni, a Wrzesiñskiej Grupie Filmowej yczymy dalszych sukcesów twórczych i odkryæ artystycznych. (agda) Re yser jest panem i w³adc¹ - rozmowa z Piotrem Putko Co sprawia najwiêksz¹ przyjemnoœæ w procesie tworzenia? Re yseria, tworzenie scenariusza, monta? Myœlê, e ca³y proces tworzenia, pocz¹wszy od scenariusza, skoñczywszy na monta u jest równie ciekawy i ekscytuj¹cy. To bardzo mi³e uczucie, widzieæ, jak jakiœ przelotny pomys³ z g³owy w przeci¹gu kilku miesiêcy wytê onej pracy zamienia siê w dzie³o filmowe, mniej czy bardziej udane. Natomiast, jeœli mia³bym wybieraæ, wybra³bym oczywiœcie re yseriê, gdy daje ona najwiêksze pole do popisu. Re yser jest panem i 80-lecie OSP Ochotnicza Stra Po arna w Targowej Górce ma ju 80 lat. Swój jubileusz œwiêtowa³a 1 lipca. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od przemarszu pocztów sztandarowych i zaprzyjaÿnionych jednostek OSP z terenu powiatu, zebranych pod remiz¹ w Targowej Górce, do koœcio³a pod wezwaniem œw. Micha³a na mszê œw., któr¹ odprawi³ ks. biskup Bogdan Wojtuœ. Po mszy stra acy udali siê do Zespo³u Szkó³ w Targowej Górce, gdzie wrêczono okolicznoœciowe odznaczenia i odby³ siê pokaz Wrêczenie okolicznoœciowych odznaczeñ w³adc¹, to on bierze te ca³¹ odpowiedzialnoœæ za powsta³e dzie- ³o. Co Ciê inspiruje, prowokuje do dzia³añ twórczych? To pytanie jest chyba trudne dla ka dego twórcy. Osobiœcie twierdzê, e inspiracji nie nale y czerpaæ z innych dzie³, filmów, gdy wtedy mo na ³atwo popaœæ w podœwiadome powtarzanie jakiœ motywów. Dla artysty, tudzie filmowca, inspiruj¹ce powinno byæ samo ycie w ca³ej swej piêknoœci i brzydocie zarazem. Inspiracje s¹ wszêdzie, czasem le ¹ na ulicy i czekaj¹, a ktoœ siê nimi zajmie. Trzeba tylko wyrobiæ sobie odpowiedni¹ wra liwoœæ spojrzenia, eby potrafiæ je wy³apaæ. Który film uwa asz za swoje "ukochane" dziecko, jesteœ najbardziej z niego dumny, i który najlepiej okreœla twój styl tworzenia? Raczej nie mam filmu, który uwa a³bym za swój ukochany. Z regu³y, tu po skoñczeniu pracy nad filmem nabieram krytycyzmu i uwa am go za wielce niedoskona³y - w ten sposób uczymy siê na w³asnych b³êdach. Dlatego najbli sze idea³u wydaj¹ mi siê zawsze filmy najnowsze, w tym wypadku bêdzie to "Starszy". Wydaje mi siê, e szczególny sentymentem darzê równie film "Strach umys³u", mo e dlatego e dziêki niemu dostaliœmy pierwsz¹ powa n¹ nagrodê. Czas na film, który stanie siê moim ukochanym dzieckiem dopiero przyjdzie, i pewnie nie nast¹pi to prêdko. Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda sprawnoœci bojowej. Obecni byli m.in. pose³ na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, przedstawiciele powiatowych w³adz samorz¹dowych oraz w³adze gminy Nekla. Pogoda dopisa³a, a mieszkañcy Targowej Górki licznie przybyli na stra ackie œwiêto. Oprawê artystyczn¹ zapewni³a Orkiestra Dêta Nakielskiego Oœrodka Kultury wraz z Zespo- ³em Ma oretek oraz m³odzie ze Zespo³u Szkó³ w Targowej Górce. Wieczorem odby³a siê zabawa taneczna. AM

7 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ A B E C A D O - Aleksandry G³owackiej Jestem emerytk¹. Pamiêtam dzieñ rozpoczêcia pracy w Szkole Podstawowej w Sokolnikach, gmina Ko³aczkowo. Wtedy na kole- anki i kolegów ze sta em pracy powy ej 10 lat patrzy³am, jak na bardzo doœwiadczonych, eby nie powiedzieæ starych. Ani siê obejrza³am i sama wesz³am w wiek podesz³y. Takie jest okreœlenie mojego wieku metrykalnego wg geriatrów kijowskich. Ca³e szczêœcie, e wiek metrykalny nie pokrywa siê z "wiekiem biologicznym". Los lubi p³ataæ figle. Przechodz¹c na emeryturê cieszy³am siê po cichu, e nie bêdê musia³a zajmowaæ siê komputerem i pos³ugiwaæ siê "myszk¹". Ta radoœæ skoñczy- ³a siê ostatecznie w II kadencji samorz¹du powiatowego. Okaza³o siê, e komputer jest mi niezbêdny chocia by do zapoznawania siê z ró nymi programami uchwalanymi przez Radê Powiatu. Z tego m. in. powodu Przewodnicz¹cy Rady ofiarowa³ mi swój "stary komputer". Stwierdzi³ bowiem, e dla mojego "widzimisiê" Biuro Rady nie bêdzie marnowa³o papieru. Kolega radny zainstalowa³ komputer na moim biurku i przez 15 mi- nut uczy³ mnie z nim, tzn. z komputerem rozmawiaæ. Syn powymienia³ podzespo³y i wgra³ nowsze oprogramowanie. W ten sposób zosta³am przygotowana do obs³ugi... Leadera - czyli Pilota owego Programu Leader +, który ma byæ szans¹ polskiej wsi na lata Nie doœæ, e musia³am opanowaæ komputer, to dodatkowo zosta³am wci¹gniêta w programy unijne. I ju widzê, e nastêpnym krokiem bêdzie zainstalowanie Internetu, bo bez tego ani rusz. A wszystko to po to, aby pomagaæ innym ludziom i dla nich pracowaæ. Praca z ludÿmi i pomaganie im w rozwi¹zywaniu ró nych problemów to moja pasja. Pasja moja wi¹ e siê z moim zawodem. Z zawodu jestem nauczycielk¹. Ukoñczy³am liceum pedagogiczne, studium nauczycielskie, a nastêpnie w ramach przygotowañ tzw. "dziesiêciolatki" studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznañskiej. Praca nauczyciela dawa³a mi wiele satysfakcji. Utrzymanie w ryzach 30 - osobowej klasy to by³ sukces! Uczniów mia³am Wspólna Europa Barwne wystêpy zespo³ów ludowych kochanych, nawet urwisy byli sympatyczni. Na pocz¹tku roku szkolnego zawiera³am z uczniami umowê w sprawie tzw. "prostowników charakteru" Umowa by³a œciœle przestrzegana przez ka d¹ ze stron. Nie by³o k³opotów ani z uczniami, ani z rodzicami. Oprócz pracy zawodowej lubi³am siê "mieszaæ" w ró ne sprawy. To mieszanie popchnê³o mnie w ruch "Solidarnoœci", a nastêpnie w sprawy samorz¹du gminnego i powiatowego. Dziêki pracy w samorz¹dach pozna³am i poznajê wiele ludzkich problemów. Pozna³am te wielu wspania³ych ludzi, z którymi realizowa³am zadania na rzecz rozwoju gminy Mi³os³aw. Pamiêtam tak e obozy wêdrowne po polskich górach, prowadzone wspólnie z koleg¹ z mi- ³os³awskiej szko³y. By³o to coœ wspania³ego. By³a to swoista szko- ³a ycia dla m³odzie y. Podczas tych obozów nawi¹zywa³y siê przyjaÿnie, które w kilku przypadkach przerodzi³y siê w g³êbsze uczucia i zakoñczy³y siê ma³ eñstwem. Jednej z tych par udzieli- ³am nawet œlubu cywilnego. Gdy wspominam te obozy, to po g³owie chodzi mi myœl zorganizowania obozu dla tzw. weteranów. Rodzina moja zwi¹zana jest z powiatem wrzesiñskim. Urodzi- ³am siê w Grabowie Królewskim (dok³adnie na Wygodzie). Nastêpnie mieszka³am w Nowej Wsi Królewskiej i w Krzywejgórze. W ramach zasiedlania ziem odzyskanych wyprowadzono nas do Rychowa ko³o Bia³ogardu. Tam mieszkaliœmy krótko. Wróciliœmy w rodzinne strony za specjalnym pozwoleniem prezydenta Bieruta. Potem by³y Sokolniki, Mikuszewo i Mi³os³aw. Mam troje dzieci i Dzieñ Matki Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki cz³onków Wielkopolskiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu w Poznaniu Oddzia³ we Wrzeœni odby³o siê w Sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy. W uroczystoœci wziê³o udzia³ 55 cz³onków Zwi¹zku, 15 dzieci i 3 wychowawczynie. Dzieci z przedszkola "S³oneczko" tradycyjnie uœwietni³y tañcem, œpiewem i recytacj¹ wierszy nasze spotkanie. W podziêkowaniu za wystêp otrzyma³y paczki ze s³odyczami. czworo wnucz¹t. Jestem z nich zadowolona. Straci³am mê a, rodziców i wielu przyjació³. Odeszli na zawsze. Teraz rozumiem, e œmieræ jest czêœci¹ naszego ycia. ycie mo na prze ywaæ ró nie. Najwa niejsze jest aby go sobie i innym nie zatruwaæ. Moja filozofia yciowa jest bardzo prosta. Po pierwsze - nie stwarzaæ problemów tylko rozwi¹zywaæ te, które przynosi codziennoœæ. Po drugie - uœwiadomi³am sobie, e w yciu nie za³atwimy wszystkiego do koñca. Zawsze pozostawimy "coœ" nieza³atwionego. Z takiego podejœcia wyp³ywa pogoda ducha, która sprawia, e nie zatruwamy ycia innym. yczê wszystkim Czytelnikom Przegl¹du Powiatowego pogody ducha. Aleksandra G³owacka emerytowana nauczycielka, by³a burmistrz gminy Mi³os³aw obecnie cz³onek Zarz¹du Powiatu Wrzesiñskiego. Dzieci wraz z wychowawczyniami wrêczy³y obecnym na uroczystoœci ró yczki. Nie brakowa³o równie piêknych wierszy i poezji, poœwiêconej Matkom, które odczyta³y przewodnicz¹ca Helena G³owacka oraz cz³onkini Zofia Grajkowska. Na zakoñczenie rozœpiewane grono Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du ruchu otrzyma³o po czekoladzie oraz serdeczne yczenia zdrowia i pomyœlnoœci od przewodnicz¹cej zwi¹zku Heleny G³owackiej. ZINR W krainie bieszczadzkich zakapiorów W dniach czerwca pod has³em Taniec jêzykiem narodów, odby³y siê we Wrzeœni IV Miêdzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, zorganizowane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Po raz kolejny organizatorzy przybli yli mieszkañcom tañce i pieœni ludowe w wykonaniu zespo- ³ów folklorystycznych z Polski, otwy i Bu³garii. Goœcinnie wy- Zgodnie z decyzj¹ Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 19 IV 2006, historyczny uk³ad urbanistyczny miasta Wrzeœnia zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Oznacza to, e wszelkie roboty budowlane prowadzone w strefie wpisanej do rejestru odbywaæ siê musz¹ za zgod¹ konserwatora. Dotyczy to zarówno remontu, budowy budynków, chodników, ulic, Remonty kontrolowane ogrodzeñ, itd., jak i wszelkich prac prowadzonych wewn¹trz obiektów. Specjaln¹ zgodê trzeba uzyskaæ równie na rozbiórkê lub budowê budynków gospodarczych, a tak e na prowadzenie wykopów. Szczegó³owa mapa obszaru wpisanego do rejestru jest do wgl¹du w Urzêdzie Miasta i Gminy Wrzeœnia. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków urzêduje st¹pi³ tak e zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Wrzesiñska z Gorzyc. Za³o eniem warsztatów by³o przeprowadzenie zajêæ tanecznych, podczas których m³odzie z ró - nych krajów Europy uczy³a siê wzajemnie wybranych przez siebie tañców ludowych i narodowych. Idea warsztatów mia³a na celu tak e wyra enie wiêzi m³odzie y pochodz¹cej ze œrodowisk wiejskich z kultur¹ ludow¹ swoich przodków oraz ró norodnoœci kultur, tradycji i obrzêdów mieszkañców Europy. I takie w³aœnie zwyczaje inicjator i organizator Warsztatów stara siê ju od czterech lat prezentowaæ i przybli aæ mieszkañcom Wrzeœni. W tegorocznych warsztatach dominowa³ oczywiœcie folklor, ale nie zabrak³o tak e rytmów muzyki rockowej, czy popu. Impreza jak co roku zakoñczy³a siê uroczystym koncertem galowym w czwartkowy wieczór 29 czerwca we amfiteatrze wrzesiñskim. red w Poznaniu przy ul. Go³êbiej 2, tel. (061) , Przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr Ewa Grzegorczyk, przyjmuje w budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ul. Chopina 10 w ka d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od 9:00 do 13:00 w pok. 5, numer telefonu (061) (agda) Cmentarz wojskowy polsko-rosyjski "Jab³onki" W dniach od 19 do 23 czerwca Wrzesiñski Oddzia³ Wielkopolskiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu zorganizowa³ dla swoich cz³onków 5-dniow¹ wycieczkê w Bieszczady. Uczestnicy wycieczki obejrzeli Zalew nad Solin¹, w Ustrzykach Dolnych zwiedzili Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze, Œredni¹ Wieœ, gdzie w XIX w. mieszka³a Ewa Henrietta Ankwiczówna, niespe³niona mi³oœæ Adama Mickiewicza, Bachlawê, sk¹d pochodzi³ protoplasta rodu Balów, przyby- ³ych w XV w. z Wêgier, którzy obok Kmitów i Tarnawskich byli pierwszymi kolonizatorami Bieszczad. Obowi¹zkowym punktem programu by³o zwiedzanie klasztoru sióstr nazaretanek w Komañczy, gdzie internowany by³ kardyna³ Stefan Wyszyñski. W drodze powrotnej, uczestnicy wycieczki zatrzymali siê w añcucie, gdzie zwiedzili zamek i powozowniê. ZINR

8 8 Sierpieñ 2006 Przegl¹d Powiatowy Zrozumia³am, e Amazonki tworz¹ grupê, z której czerpie siê si³ê do ycia" Wspomnienia z Jaros³awca Dzieñ rozpoczyna³ siê gimnastyk¹ na pla y Pierwszy raz Wrzesiñskie Amazonki mia³y mo liwoœæ wspólnego wyjazdu nad Ba³tyk. Organizatorkami ca³ej imprezy by³y uparte (do wielu drzwi trzeba by³o zapukaæ), cierpliwe i yczliwe ca³emu œwiatu panie: Halina Rembowicz, Lubomi³a Ignaszak i Urszula Gizelska. Grupa Amazonek, wraz z sympatykami, wsiad³a do autokaru r. o 7 rano. egnane przez rodziny i przyjació³, rozpoczê³y podró do Jaros³awca. Pod troskliw¹ opiek¹ kierowcy - uœmiechniêtego Pana Andrzeja - dotar³y na miejsce ju wczesnym popo³udniem. Czeka³y na nie miejsca noclegowe w Oœrodku Wczasowym "Solar", pyszny posi³ek i oczywiœcie... morze. Ba³tyk powita³ je zimn¹ wod¹, ale s³oñce spisa³o siê na medal- daj¹c nadziejê na wspania- ³y wypoczynek. Pierwsze chwile pobytu utwierdzi³y wszystkich w przekonaniu o trafnym wyborze Jaros³awca na miejsce rehabilitacji i integracji dla Amazonek. Dziêki Fundacji Dzieci Wrzesiñskich i wyrozumia- ³oœci Pani Ireny Hrycaj- Wo³oszyn, ka da z pañ mia³a mo liwoœæ skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, tak istotnych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzieñ rozpoczyna³ siê gimnastyk¹ na pla y. Panie, w jednakowych pomarañczowych koszulkach z logo Wrzeœni, sumiennie æwiczy³y pod fachowym okiem mgr Iwony Czerniak. Jaros³awiec to przeœliczna, spokojna, nadmorska miejscowoœæ, która ma wiele ciekawych zak¹tków, uliczek i atmosferê sprzyjaj¹c¹ wyciszeniu. Amazonki wiedz¹, e ka dy dzieñ mo e byæ piêkny i warto go prze yæ jak najpe³niej. Szybko mija³y dni, wype³nione spacerami nad morzem, wypadami "na rybkê", wizytami w porcie lub latarni morskiej. Wyjazd zbli y³ wszystkie uczestniczki, pozwoli³ poznaæ siê lepiej, wymieniæ doœwiadczenia w walce z chorob¹. Nie zabrak³o akcentów bardzo osobistychuroczyœcie obchodzono imieniny Janeczki, urodziny Eli, œpiewano piosenki, "odkurzano" stare kawa- ³y... Dzielnie spisywa³a siê "fotograf" Amazonek, pani Ewa Sakowska, która, oprócz piêknych widoków, upamiêtnia³a niezapomniane chwile pobytu. Zdjêcia, które wykona³a znajd¹ siê w kronice i bêd¹ stanowi³y dowód doskona³ej zabawy i zas³u onego wypoczynku. Taki wyjazd to nie tylko okazja do skorzystania ze zbawiennego wp³ywu morskiego klimatu, to przede wszystkim droga do osi¹gniêcia równowagi psychofizycznej le ¹cej u podstawy zdrowia. Ja, wierna sympatyczka Klubu, jeszcze raz przekona³am siê, e choroba nie tylko os³abia, jej efektem jest tak e przyjaÿñ, wzajemne zrozumienie, pogoda ducha. Chcia³abym spotkaæ siê z wszystkimi Paniami ponownie za rok, aby zaczerpn¹æ z ich wiedzy, uroku osobistego i yczliwoœci si³ê, która pozwoli stawiæ czo³o nieprzewidywalnemu losowi. A. Robaszkiewicz Szkolenie dotycz¹ce wykorzystania EFS W dniach r. z inicjatywy burmistrza w Urzêdzie Gminy w Mi³os³awiu odby- ³o siê bezp³atne szkolenie m.in. dla organizacji pozarz¹dowych, szkó³, jednostek samorz¹du terytorialnego na temat Dobry projekt na rynku pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskali podstawowe informacje nt. Wykorzystania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce (przegl¹d projektów, przegl¹d dzia³añ wspieranych przez EFS, przydatne dokumenty, struktura wsparcia beneficjentów EFS). Mo na by³o tak- e dowiedzieæ siê jak nale y przy- gotowaæ projekt oraz jaka jest jego struktura. Uczestnicy koñcz¹cy szkolenie uzyskuj¹ certyfikat. Szkolenie prowadzi³ pan Bohdan Kamiñski akredytowany trener Krajowego Oœrodka Szkoleniowego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, który posiada szerokie doœwiadczenie z zakresu funduszy i z zakresu wiedzy o UE o czym œwiadcz¹ ukoñczone przez niego studia podyplomowe Wiedzy o Unii Europejskiej jak i posiadane zaœwiadczenia z tego zakresu zarówno krajowe jak i zagraniczne (np. University of Virginia, Edinburgh, Politechnika Spadkobiercy Reymonta W dniu 8 lipca br. grupa osób z gminy Ko³aczkowo, razem z wójtem Czes³awem Surowcem i wicestarost¹ powiatu wrzesiñskiego Paw³em Guzikiem, uczestniczy³a w IX Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej Dzieñ Reymonta 2006 odbywaj¹cej siê pod patronatem Marsza³ka Województwa ódzkiego. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od z³o enia wi¹zanek kwiatów pod tablic¹ pami¹tkow¹ w kamienicy przy ul. Wschodniej 50, w której w 1896 r. mieszka³ W³adys³aw Stanis³aw Reymont, przez delegacje z miasta odzi oraz gmin Kobiele Wielkie, Ko³aczkowo i Lipce Reymontowskie. Nastêpnie odby³o siê uroczyste nadanie imienia W³adys³awa Reymonta Portu Lotniczemu ódÿ-lublinek. Po wystêpach artystycznych impreza przenios³a siê do w Lipiec Reymontowskich, gdzie rozpocz¹³ siê Turniej Gmin Reymontowskich. W konkursie wiedzy o yciu i twórczoœci W³adys³awa Stanis³awa Reymonta z gminy Ko³aczkowo udzia³ wziêli: Angelika Jêdraszak, Joanna Kamiñska, Miros³awa Kamiñska i Danuta Budaszewska. W konkursie piosenki satyrycznej Z ycia gminy" gminê reprezentowali: Marzena Zielichowska, Adam Fajka, Robert Michalak. Do konkursu na sobowtóra Reymonta z gminy Ko³aczkowo przyst¹pili: Ewa Przyby³a jako Reymont i Monika Jazic jako Aurelia, Pawe³ Tamborski i Tomasz Dymiñski, natomiast w prezentacji artystycznej gmin wyst¹pi³ zespó³ "Ko³aczkowianie" z tañcami: polonez, krakowiak, mazur, tañce wielkopolskie, cieszyñskie, polka podlaska. Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³ ³ódzki teatr PUK E.Kubis Gdañska). Szkolenie zorganizowa³o Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalnego Oœrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Kaliszu na zaproszenie burmistrza Gminy Mi³os³aw. Burmistrz Gminy Mi³os³aw ponownie zaprosi³ Fundacjê Kaliski Inkubator Przedsiêbiorczoœci do przeprowadzenia szkolenia nt. Zarz¹dzanie projektem, które odbêdzie siê w dniach r. W szkoleniu uczestniczyæ bêd¹ organizacje pozarz¹dowe. Dawid Tobolski Pami¹tkowe zdjêcie: S. Antkowiak, P. Guzik i Cz. Surowiec Do egzaminu koñcz¹cego naukê w Kolegium przyst¹pi³o 17 s³uchaczy obu specjalnoœci: angielskiej i niemieckiej. Dla wszystkich wynik egzaminu by³ pozytywny, dziêki czemu wszyscy uzyskali uprawnienia do nauczania wybranego jêzyka w szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych. Dodatkowo w dniach 4 i 6 lipca odby³ siê egzamin licencjacki przed komisj¹ uczelnian¹ Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. 13 osób zda³o pozytywnie egzamin licencjacki. Pozostali przyst¹pi¹ do egzaminu dyplomowego we wrzeœniu br. i egzaminu Mamy pierwszych absolwentów 26 czerwca br. w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni odby³y siê pierwsze egzaminy dyplomowe. - To, e przetrwaliœmy d³ugie i trudne czasy jest wynikiem rzetelnej pracy i zaanga owania wielu by³ych i aktualnych pracowników stwierdzi³a Danuta KaŸmierska, prezes Gminnej Spó³dzielni,,Samopomoc Ch³opska w Pyzdrach, podczas uroczystoœci, która odby- ³a siê 1 lipca w Restauracji,,Piastowska z okazji 60-lecia istnienia spó³dzielni. W gronie aktualnie zatrudnionych piêædziesiêciu pracowników jest wielu ludzi, dla których spó³dzielnia stanowi drugi dom. Maj¹tek spó³dzielni stanowi baza gospodarcza, piekarnia, pawilon handlowy przy ul. Szybskiej, kompleks budynków przy ul. Koœciuszki, restauracja,,piastowska, budynek handlowo biurowy przy ul. Kaliskiej i Niepodleg³oœci, budynek handlowy w Pietrzykowie, Wr¹bczynku, Ciemierowie Kolonii oraz w³asne obiekty na spornej wci¹ nieruchomoœci przy Rynku. Spó³dzielnia posiada cztery samochody dostawcze, dwa ci¹gniki i wózek wid³owy. yczylibyœmy sobie utrzymaæ tak¹ jakoœæ pracy, aby wszyscy mieszkañcy terenu, na którym dzia³amy stali siê w³aœnie naszymi klientami - oznajmi³a Danuta KaŸmierska. Jubileuszowa uroczystoœæ by³a okazj¹ do wrêczenie wyró nieñ zas³u onym spó³dzielcom. Krajowa Rada Spó³dzielcza w Warszawie odznaczy³a Gminn¹ Spó³dzielniê,,SCH w Pyzdrach za zas³ugi dla Spó³dzielczoœci, a Danucie licencjackiego w paÿdzierniku br. Warto równie wspomnieæ, e zainteresowani podjêciem nauki w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni do 20 wrzeœnia br. mog¹ sk³adaæ dokumenty. Szczegó³owe informacje uzyskaæ mo na w sekretariacie Kolegium we Wrzeœni przy ulicy Wojska Polskiego, pod numerem telefonu lub na stronie interentowej Zajêcia odbywaæ siê bêdzie w budynku przy ul.wojska Polskiego 2a, w którym obecnie trwa kapitalny remont. ZAS U ENI DLA SPÓ DZIELCZOŒCI Jubileusz 60-cio lecia GS przyspo y³ wielu wzruszeñ Magdalena Chuda Fot. UGiM Pyzdry KaŸmierskiej przyzna³a odznakê,,zas³u ony dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego. Na wniosek zarz¹du Gminnej Spó³dzielni,,SCH odznaki,,zas³u ony dla Spó³dzielczoœci SCH, przyznane przez KZRS w Warszawie, wrêczono: Aleksandrze Rychliñskiej, Iwonie Grajek, Urszuli Tygielskiej, Krystynie Dêbskiej, Krystynie Remienicy, Marianowi Fr¹tczakowi, Czes³awowi Pijackiemu, Leszkowi Kazimierczakowi, Henrykowi Budziszewskiemu, Romanowi Stawickiemu, El biecie Szulczyk, Józefie Piotrowskiej, Marii G¹siorowskiej, Zdzis³awie Drozd i Tadeuszowi Wojciechowskiemu. Na wniosek Rady Nadzorczej Gminnej Spó³dzielni,,SCH odznaki,,zas³u ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego, przyznane przez KZRS w Warszawie, wrêczono: Urszuli Machyñskiej, Marii Suchorskiej, Janowi Rozenkopowi, Zdzis³awowi Czajczyñskiemu, Andrzejowi Serbinowskiemu, Cecylii Witeckiej i Miros³awowi Remienicy. Burmistrz Krzysztof Stru yñski z³o y³ serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w tworzeniu spó³dzielni i w umacnianiu jej pozycji na rynku. Stanis³aw Rutkowski wyrazi³ przekonanie, i spó³dzielnia nadal bêdzie tak prê nie funkcjonowaæ. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej uczestnicy spotkania wznieœli toast za pomyœlnoœæ. Sylwia Mazurczak

9 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Katastrofalna susza Po raz kolejny w ostatnich latach Polskê dotyka klêska suszy. Jak siê szacuje w niektórych rejonach Polski straty mog¹ siêgaæ nawet 70 % plonów. Niepokoj¹co wzrasta zagro- enie po arowe na polach i w lasach. Pierwsze szacunki strat s¹ bardzo niepokoj¹ce, oblicza siê, e w skali kraju plony zbó mog¹ byæ nawet o % ni sze od ubieg³orocznych. Wynika to nie tylko z suszy, ale tak e opóÿnionej i ch³odnej wiosny. Sytuacja jest ró - na w poszczególnych rejonach kraju - najgorsza na wschodzie, bardzo niekorzystna w Wielkopolsce, najlepsze warunki panuj¹ na po- ³udniu Polski, gdzie deszczu spad³o du o wiêcej. W powiecie wrzesiñskim susza spowodowa³a ogromne straty w rolnictwie, warzywnictwie, w sadach, a tak e uprawach dzia³kowych. Dotknê³a ka d¹ niemal ga³¹ÿ produkcji rolnej. Wysychaj¹ pastwiska dla byd³a, ³¹ki. Fatalny jest stan buraków cukrowych i ziemniaków. We wszystkich gminach naszego powiatu powo³ano tzw. komisje suszowe z³o one z fachowców, które obje d aj¹ gospodarstwa rolne i szacuj¹ straty. Raporty prac komisji przedstawione zostan¹ Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z wnioskiem o og³oszenie stanu klêski ywio³owej. Rz¹d polski zapewnia, e wyst¹pi do Komisji Europejskiej o przyspieszenie dop³at bezpoœrednich dla rolników w najbardziej poszkodowanych susz¹ województwach. Raport z fotografii - wystawa w muzeum Ekspozycja potrwa do 18 sierpnia Szacunki strat s¹ bardzo niepokoj¹ce... Na co dzieñ yj¹ w biegu, wykonuj¹c odpowiedzialn¹ pracê. Nie ma dla nich œwi¹t i niedziel - oni na s³u bie s¹ ca³e ycie. Mo e dlatego wybrali sztukê fotografii, która pozwala im zatrzymaæ siê na chwilê, uchwyciæ ulotne momenty, dostrzec otaczaj¹cy œwiat, zach³ysn¹æ siê jego pieknem i uwieczniæ ten obraz na fotografii. W Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich podziwiaæ mo na wystawê "Raport z fotografii 2". Autorami prezentowanych zdjêæ s¹ przedstawiciele s³u b mundurowych - policji: Robert Nowak, Marek J. Lewandowski, Sebastian Waliñski, Tomasz Licheniak, Marcin Kwarta i Tomasz Jankowski, stra y po arnej - Kazimierz Cieœlak, leœnictwa - Maciej Go³embowski oraz duchowieñstwa - ks. Henryk Nadolny. Tematyka ich prac jest ró na - od przyrody, poprzez ciekawe architektonicznie obiekty, a do aktów. Widaæ równie inspiracje przyrodnicze. W niektórych przypadkach fotografie s¹ œciœle po³¹czone z funkcj¹ zawodow¹ mundurowych - i tak np. Kazimierz Cieœlak robi zdjêcia stra aków w akcji, a Maciej Go³embowski natchnienie znajduje w leœnym zaciszu, fotografuj¹c korony drzew. Organizatorem wystawy jest komendant Komendy Powiatowej Policji we Wrzeœni - Jaros³aw Gruszczyñski, natomiast patronat honorowy nad ekspozycj¹ obj¹³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Naprawdê warto! (agda) Resort rolnictwa zdecydowa³ o wyd³u eniu w szczególnych przypadkach (powtarzaj¹ce siê klêski suszy) okresu sp³at kredytów klêskowych do 5 lat. Susza zaatakowa³a nie tylko nasz kraj. Wczeœniej dotknê³a Hiszpaniê i Portugaliê, gdzie zbiory mog¹ byæ mniejsze o 50 %, póÿniej przesuwa³a siê przez W³ochy (zbiory szacuje siê na ok. 30 % mniejsze od ubieg³orocznych), Niemcy (20 %), a dotar³a do Polski. Spodziewany jest spadek plonów w ca³ej Unii Europejskiej. Rekordowe upa³y uderzy³y w Stany Zjednoczone, siej¹c pop³och nie tylko wœród farmerów, ale tak- e powoduj¹c zak³ócenia w energetyce i gospodarce. Rolnicy w najbardziej dotkniêtych susz¹ obszarach Polski, a za taki obszar trzeba uznaæ powiat wrzesiñski, s³usznie domagaj¹ siê og³oszenia stanu klêski ywio³owej. Jeœli Wojewoda Wielkopolski og³osi na terenie powiatu wrzesiñskiego stan klêski ywio³owej, wówczas rolnicy oprócz nowych kredytów bêd¹ mogli liczyæ na ulgi w sp³acie kredytów, podatków rolnych oraz sk³adkach rentowo - emerytalnych. Teraz ju wszyscy, nie tylko rolnicy, wygl¹daj¹ deszczu, obfitego deszczu, którego ci¹gle brak. Jaros³aw Sobczak Nieudane paliwo rolnicze Ka dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u ywany do produkcji rolnej, powinien zbieraæ faktury VAT, i w terminie od 1 wrzeœnia 2006 r. do 30 wrzeœnia 2006 r. z³o yæ odpowiedni wniosek do burmistrza lub wójta swojej gminy. Do wniosku nale y do³¹czyæ faktury VAT za zakup oleju napêdowego wystawione od 1 stycznia 2006 r. W tym roku zwrot bêdzie wynosi³ 38, 70 z³ x iloœæ ha u ytków rolnych. Zgodnie z prawem unijnym wprowadzenie minimalnych stawek akcyzy na olej napêdowy u ywany do celów rolniczych le y w gestii poszczególnych pañstw. Rolnicy s¹ niezadowoleni z bardzo niekorzystnego dla nich rozwi¹zania opracowanego przez Ministra Rolnictwa dotycz¹cego zwrotu czêœci akcyzy - 0,45 z³ do litra. Tak wiêc, aby uzyskaæ maksymaln¹ kwotê zwrotu akcyzy, rolnik musi najpierw zakupiæ 86 litrów oleju napêdowego na ka dy hektar, by po kilku miesi¹cach (listopad), móc j¹ w kasie gminy odebraæ. Jaros³aw Sobczak Wêdkarze na start ATRAKCYJNA IMPREZA NA PRZYSTANI Festyn Nocy Œwiêtojañskiej by³ bardzo udany Ten, kto nie bra³ udzia³u w tegorocznym festynie Nocy Œwiêtojañskiej niech a³uje, bowiem atrakcji by³o, co nie miara. Rozstrzygniêcie konkursu na najpiêkniejsze wianki, audycja,,radio na twoich oczach'' na antenie Radia Merkury, koncert Ireny Jarockiej i Owala - to g³ówne punkty plenerowej imprezy, jaka odby³a siê 24 czerwca na przystani zawarciañskiej. Wjazdowe bramki na stadion obstawiali stra acy z Pietrzykowa, a firma ochroniarska strzeg³a terenu imprezy. Pracownicy urzêdu, w namiotach nieopodal sceny, sprzedawali kie³baskê i kaszankê z grilla oraz grochówkê. Mo na by³o te skosztowaæ chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. W meczu pi³ki no nej rywalizowali ze sob¹ zawodnicy z Prosny - Lisewo i Mirek - Adamów. Puchar burmistrza i skrzynkê piwa otrzymali gospodarze. Chwilê potem rozpoczê³a siê audycja Radia Merkury pt.,,radio na twoich oczach''. Prowadz¹cy S³awek Bajew na antenie radia zachwala³ uroki królewskiego miasteczka nad Wart¹ mówi¹c: - Jeœli ktoœ mieszka w Wielkopolsce i nie by³ jeszcze w Pyzdrach powinien siê wstydziæ. To cudne miejsce. W przeprowadzonym przez dziennikarza radiowego konkursie gimnazjalistki i samorz¹dowcy musieli czytaæ skomplikowany tekst, relacjonowaæ mecz pi³ki no nej i zapowiadaæ pogodê. Po radiowej audycji na scenie zaprezentowa³y siê dzieciaki z zespo³u,,bumerang'', orkiestra dêta i,,seniorki''. W miêdzy czasie cz³onkowie Towarzystwa Turystki Wodnej,,Perkoz'' zapraszali uczestników imprezy na rejs,,czarnym Bocianem'' po Warcie. Na murawê stadionu wjechali motocykliœci z Ko³aczkowa i Pyzdr, którzy opowiadali o swoich,,rycz¹cych'' maszynach. Potem na trawie uczestnicy UKS Pyzdrskie Centrum Taekwondo, prowadzeni przez Marcina Grzybowskiego, zaprezentowali koreañsk¹ sztukê samoobrony. Po wystêpach lokalnych artystów nadszed³ czas na rozstrzygniêcie przeprowadzonych konkursów. W sk³ad komisji oceniaj¹cej wianki weszli uczestnicy pleneru malarskiego. Pierwsze miejsce zdoby³ wianek Marleny Mróz, która w nagrodê otrzyma³a rower. Wszystkie wianki puszczono na Warcie. W strzelaniu z wiatrówki najlepszy okaza³ siê Krzysztof Grzegorczyk, w kategorii kobiet zwyciê y³a Aleksandra Ratajczyk. 3 wrzeœnia 2006 r. w Stawie Parkowym w Mi³os³awiu odbêd¹ siê VII Powiatowe Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty Wrzesiñskiego. W zawodach mog¹ uczestniczyæ szeœcioosobowe dru yny, w tym jeden junior (nie starszy ni rocznik 1990). Organizatorami zawodów s¹ : Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Ko³o Rekreacyjno - Wêdkarskie w Mi³os³awiu oraz ko³a PZW z Wrzeœni, Pyzdr i Orzechowa. Kierownikiem organizacyjnym zawodów jest Jerzy Kowalski gospodarz obiektu, na którym tradycyjnie siê one odbywaj¹. Przypomnijmy, e dru ynowymi mistrzami powiatu w 2005 roku zosta³a ekipa PZW z Orzechowa, najlepszym wêdkarzem Marek Mrozik z wynikiem 11,56 kg z³owionych ryb, tytu³ najlepszego juniora wywalczy³ Maciej Imbiorowicz z wynikiem 11,11 kg Zapraszamy serdecznie wêdkarzy do wziêcia udzia³u w zawodach! Zg³oszenia przyjmuje Jaros³aw Sobczak - Naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa tel , Jaros³aw Sobczak Fot. UGiM Pyzdry Najlepszymi wêdkarzami okazali siê w kategorii juniorów - Janusz Makowski, a w kategorii seniorów - Henryk yskawa. Gwiazda wieczoru - Irena Jarocka pojawi³a siê na festynie z prawie godzinnym spóÿnieniem, zrzucaj¹c winê na,,polskie drogi''. Fani nie mogli czuæ siê zawiedzeni, bowiem piosenkarka przypomnia³a przeboje sprzed lat, ale te piosenki z nowych p³yt. Rozbawiona przez publicznoœæ domaga- ³a siê bisów, by na koniec ustawiæ siê do zdjêæ z gwiazd¹. Jeszcze wiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê koncert Owala, poznañskiego hip-hopowca. Podczas pyzdrskiego koncertu wyst¹pi³ razem z Mezo, z którym nagra³ niedawno utwór,,czerwiec'', przekazuj¹cy ponadczasowe wartoœci i zwracaj¹cy uwagê na wydarzenia Poznañskiego Czerwca. Sylwia Mazurczak

10 10 Sierpieñ 2006 Rehabilitacja w Mi³os³awiu Od 2 czerwca mieszkañcy Mi- ³os³awia i okolic mog¹ korzystaæ z nowoczesnego gabinetu rehabilitacyjnego. Placówka mieœci siê przy ulicy Ró owej, na parterze budynku Mi³os³awskiego Centrum Kultury. Gabinet jest wyposa ony w sprzêt do fizykoterapii, magnetoterapii, laseroterapii oraz rehabilitacji ruchowej. Pomys³ powstania gabinetu zrodzi³ siê podczas spotkania Komitetów ds. wspó³pracy gmin Mi³os³aw i Bergen w Holandii w roku Komitet Bergen zobowi¹za³ siê do dofinansowania sprzêtu w kwocie ok. 10 tys. Euro w ci¹gu trzech lat. Komitet w Mi³os³awiu mia³ przygotowaæ pomieszczenia. Organizacjê gabinetu i prowadzenie prac adaptacyjnych powierzono Mi³os³awskiemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepe³nosprawnym. Kosztorys adaptacji pomieszczeñ wyniós³ ok. 100 tys. z³. Stowarzyszenie na realizacjê zadania pozyska³o œrodki od sponsorów na sumê ok. 15 tys. z³, ponadto otrzymaliœmy grant z funda- cji Polska Wieœ 200 im. Macieja Rataja w kwocie 15 tys. z³. Braliœmy udzia³ w konkursach rozpisanych przez Urz¹d Gminy w Mi³os³awiu, z których w latach otrzymaliœmy 19 tys. z³. Prace adaptacyjne (budowlane) wykonali pracownicy Urzêdu Gminy. Na zakup us³ug rehabilitacyjnych Stowarzyszenie pozyska³o œrodki w kwocie 15 tys. z³ z Urzêdu Wojewódzkiego. Gabinet, który czynny dwa razy w tygodniu tj. w pi¹tki od godz do i we wtorki od godz do 16.00, prowadz¹ specjaliœci rehabilitacji. Aby sko0rzystaæ z zabiegów niezbêdne jest skierowanie od lekarza. Osoby nie posiadaj¹ce skierowania mog¹ korzystaæ z zabiegów wg cennika us³ug œwiadczonych przez specjalistów. Za zabiegi odp³atne mo na otrzymaæ rachunek, który osoby niepe³nosprawne mog¹ odliczyæ od podatku. Na utrzymanie obiektu tzn. sprz¹tanie, ogrzewanie, wodê, pr¹d, korzystaj¹cy z rehabilitacji musz¹ wnieœæ op³atê w wysokoœci 2 z³ od zabiegu. Danuta Grajek Projekt Chcê, mogê pracowaæ. Wejœcie osób niepe³nosprawnych na otwarty rynek pracy jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Chcê, mogê pracowaæ Oœrodek regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu przyst¹pi³ do realizacji projektu Chcê, mogê pracowaæ. Wejœcie osób niepe³nosprawnych na otwarty rynek pracy wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w ramach dzia³ania 1. 4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt jest skierowany do osób niepe³nosprawnych z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci niepracuj¹cych, zamieszka³ych na terenie powiatów jarociñskiego, œredzkiego, œremskiego i wrzesiñskiego. Celem projektu Chcê, mogê pracowaæ jest podwy szenie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych osobom o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci wejœæ i utrzymaæ siê na otwartym rynku pracy. Oferta warsztatowo-doradcza projektu Chcê, mogê pracowaæ obejmuje grupowe warsztaty psychologiczne oraz grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 45 osób, z których ka - da przez rok bêdzie uczestniczy³a w 4 godzinach tygodniowo warsztatów psychologicznych, 4 godzinach tygodniowo grupowego doradztwa zawodowego oraz raz w miesi¹cu 2 godzinach indywidualnego doradztwa zawodowego. Projekt bêdzie realizowany od lipca 2006 roku do 10 grudnia 2007 roku. W okresie od lipca do 20 sierpnia br. realizowana bêdzie rekrutacja uczestników projektu. Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe realizowane bêd¹ w okresie od wrzeœnia 2006 roku do sierpnia 2007 roku. Wiêcej informacji o projekcie oraz formularz zg³oszeniowy na stronie Katarzyna Józefek koordynator projektu Dnia roku na boiskach WOSiR (basen przy ulicy GnieŸnieñskiej) we Wrzeœni odbêdzie siê fina³ Powiatowej Ligi Siatkówki Pla owej Dziewcz¹t w dwóch kategoriach: dla dziewcz¹t urodzonych w latach i dla dziewcz¹t urodzonych w roku 1993 i m³odszych. Dziewczêtom yczymy udanej zabawy i sukcesów sportowych. Pocz¹tek imprezy organizator (Starostwo Powiatowe) przewidzia³ na godzinê Dnia roku na bocznym boisku Victorii we Wrzeœni odbêdzie siê fina³ Powiatowej Ligi Pi³ki No nej Ch³opców dla ch³opców urodzonych w latach i Pocz¹tek zawodów wyznaczono na godzinê Zapowiadaj¹ siê wielkie sportowe emocje. WOiS Przegl¹d Powiatowy Og³oszenie o przetargu Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Pyzdry po³o onej m. Pyzdry oznaczonej w rejestrze nieruchomoœci jako dzia³ka numer 1381/6 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej numer 22381, dla której nie ma obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego. Okreœlenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomoœci mo e nast¹piæ wy- ³¹cznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium 3 600,00 z³. Minimalne post¹pienie 900,00 z³ Cena wywo³awcza nieruchomoœci nie obejmuje podatku VAT. W razie koniecznoœci p³atnoœci podatku VAT zostanie on doliczony do wylicytowanej ceny. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na sali posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry - pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. S p r o s t o w a n i e Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry informuje, e w og³oszeniu o przetargu na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Pyzdry po³o onej w mieœcie Pyzdry oznaczonej nr geodezyjnym 1381/6 o pow ha og³oszonego na dzieñ r. b³êdnie podano cenê wywo³awcz¹ nieruchomoœci w wys ,00 z³, a winno byæ ,00 z³. Og³oszenie o przetargu Za zaistnia³¹ pomy³kê przepraszam Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry /-/ Krzysztof Stru yñski Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Pyzdry po³o onej we wsi Zapowiednia oznaczonej w rejestrze nieruchomoœci jako dzia³ka numer 154/3 o powierzchni ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej numer Dla nieruchomoœci tej nie ma obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego. Okreœlenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomoœci mo e nast¹piæ wy³¹cznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cena wywo³awcza 7400,00 z³. Wadium 1480,00 z³. Minimalne post¹pienie 200,00 z³. Cena wywo³awcza nieruchomoœci nie obejmuje podatku VAT. W razie koniecznoœci p³atnoœci podatku VAT zostanie on doliczony do wylicytowanej ceny. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na sali posiedzeñ. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty. Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa nienie w przypadku zaistnienia wa nych przyczyn. Bli sze informacje uzyskaæ mo na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry - pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia. Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni planuje w II pó³roczu 2006 r. zorganizowaæ szkolenia dla osób bezrobotnych wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dwóch projektów: "Droga do kariery" realizowany w ramach Dzia³anie 1.2 Perspektywy dla m³odzie y. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych poni ej 25 roku ycia, zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: wrzesieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od OFERTY SZKOLEÑ czerwca 2006 r. 2. "Operator wózków wid³owych" dla 15 osób. Planowany termin szkolenia: listopad 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - prawo jazdy kat B, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od wrzeœnia 2006 r. "Kolejna szansa" realizowany w ramach Dzia³anie 1.3 Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy, w wieku powy ej 25 lat. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: sierpieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od czerwca 2006 r. 2. "Obs³uga kasy fiskalnej" dla 12 osób. Planowany termin szkolenia: paÿdziernik 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych prac¹ w handlu. - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od sierpnia 2006 r. Udzia³ w szkoleniach jest bezp³atny. O przyjêciu na kurs decyduje komisja kwalifikacyjna. Zapisy przyjmowane s¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2 w sali nr 6.

11 Przegl¹d Powiatowy Sierpieñ Oferty pracy z dnia r. Sprzedawca - PHU LUZ. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, obs³uga kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: sprzeda, wy³adunek towaru, dba³oœæ o czystoœæ, sporz¹dzanie okresowej inwentaryzacji. Ró ne zawody - ALKOM. Kwalifikacje: pracownik fizyczny, kierowca kat. B,C,E,D, brygadzista, ogrodnik z uprawnieniami. Firma zwraca koszty dojazdu do pracy. Pozosta³e informacje: CV i yciorys, kserokopiê œwiadectw pracy sk³adaæ na adres: FHU ALKOM, ul. Pó³nocna 1, Poznañ. Pracownik magazynowy - Raben Polska Sp. z o. o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, mile widziane uprawnienia na wózek wid³owy (dla osób bez uprawnieñ mo liwoœæ ich zdobycia na koszt firmy), praca 3 zmianowa. Sprzedawca-doradca handlowy - Twoje Okno. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, znajomoœæ obs³ugi komputera. Mo e to byæ sta, przygotowanie zawodowe lub zatrudnienie. Pozosta³e informacje: TWOJE OKNO, Krzysztof Wieczorek, ul. GnieŸnieñska 26, Wrzeœnia tel. 061/ , dzwoniæ tylko w godz lub Specjalista ds handlu i zaopatrzenia - FREZMAD. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, obs³uga komputera, prawo jazdy, mile widziana osoba posiadaj¹ca wiedzê na temat maszyn i urz¹dzeñ stolarskich, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej. Pozosta³e informacje: Frezmad ZPUH, Objazdowa 14, Wrzeœnia, tel. 061 / Pracownik produkcyjny - STEGMANN Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe, ksi¹ eczka sanepidu. Kontakt z pracodawc¹: STEGMANN Polska Sp. zo.o. ul. Ratajczaka 16/1, Poznañ lub tel: 061 / Sprzedawca - LENOX. Kwalifikacje: minimum zawodowe, doœwiadczenie, uczciwoœæ, lojalnoœæ. Praca Swarzêdz i Poznañ, przyczepa gastronomiczna, pieczenie i sprzeda kurczaka z ro na, do pracy dowozi pracodawca. Pozosta³e informacje: LENOX PH, Szafraniak Magdalena, tel Kucharz - PHUP SZIM. Kwalifikacje zawodowe: kucharz. Pozosta³e informacje: kontakt: Pan Grzegorz Szambelañski, tel. 061 / , Spawacz gazowo-elektryczny - AGROPOL. Kwalifikacje: uprawnienia spawanie gazowe i elektryczne. Pozosta³e informacje: AGROPOL, Soko³owo, tel. 061 / Przedstawiciel handlowy - Firma WOMAT Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie,samochód osobowy, telefon, komputer, Internet, prezentacja oferty, zaopatrywanie firm w produkty wg wykazu. Kontakt: tel. 062 / , , mail WOMAT, ul. Wiosenna 7, Kêpno. Spedytor miêdzynarodowy - POLITEX Sp. z o.o. Kwalifikacje: doœwiadczenie w sprzeda y lub obs³udze klienta przez telefon, doœwiadczenie w bran y logistycznej, preferowane wykszta³cenie œrednie, techniczne,znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego. Spawacz,monter konstrukcji metalowych - Navikon Stal Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, praca w Szczecinie, mo liwy wyjazd za granicê, zakwaterowanie i 1 posi³ek dziennie, praca jednozmianowa. Informacje: Navikon Stal Sp. z o.o. ul. W³adys³awa IV 1, Szczecin, Nitecki Stanis³aw, tel. 091/ , kom Tapicer / pomocnik tapicera - MARTIN. Kwalifikacje: tapicer - z doœwiadczeniem, wykszta³cenie zawodowe. Elektromechanik - ROMA ZPCH. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziane orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci. Pozosta³e informacje: ROMA, Szczytniki Czerniejewskie, tel. 061 / Mechanik samochodowy i elektromechanik - PGB Human Resources. Kwalifikacje: 1. mechanik samochodowy, wykszta³cenie zawodowe, min.1 rok doœwiadczenia. 2.elektromechanik,wykszta³cenie zawodowe, min.1 rok doœwiadczenia zawodowego. Pozosta³e informacje: PGB Human Resources, tel. 061 / , Przedstawiciel handlowy - Osadkowski S.A. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze rolnicze, doœwiadczenie handlowe, sta pracy w bran y rolniczej, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: oferty ze zdjêciem przes³aæ: Osadkowski S.A. ul.kolejowa 6, Bierutów, fax 071 / Mechanik maszyn rolniczych - AGROPOL. Kwalifikacje: naprawa ci¹gników, doœwiadczenie zawodowe jako mechanik. Informacje: AGROPOL, Soko³owo, tel. 061 / Tokarze,œlusarze, frezerzy - STOMIL Sp. z o.o. Kwalifikacje: fachowcy w wy ej wymienionych zawodach. Informacje: STOMIL, Œroda Wlkp. Tel. 061 / Kadry. Piaskarz, malarz proszkowy, spawacz, œlusarz - ATP Sp. z o. o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe. Pozosta³e informacje: ATP Sp. z o. o. Wrzesiñska 23, Mi³os³aw, tel. 061 / , p. Cieœliñska. Inspektor weterynaryjny - Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii. Kelner - barman - CZARDASZ-Restauracja. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe, mile widziana znajomoœæ jêzyków obcych. Kierowca-magazynier / pracownik w handlu - BARTEK. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, prawo jazdy kat B, mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Spawacze / œlusarze / frezerzy - ROMAG. Kwalifikacje: spawacze,œlusarze - mile widziane uprawnienia dozorowe, frezer- na obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie(cnc). Praca z zakwaterowaniem. Kontakt z pracodawc¹: tel.061 / w.101, , CV + list motywacyjny mo na przes³aæ mailem: Magazynier-mistrz - Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie ekonomiczne, znajomoœæ gospodarki magazynowej, obs³uga komputera, mile widziane uprawnienia na wózki wid³owe. Automatyk - Huta Szk³a Antoninek. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie: elektronik lub automatyk, dobry stan zdrowia, znajomoœæ podstaw jêzyka angielskiego. Informacje: oferty proszê sk³adaæ do dzia³ personalny, Janina Roicka tel. 061/ O-I Produkcja Polska S.A. Z-d Prod. Huta Szk³a Antoninek, ul. Gorzys³awa 31/37, Poznañ. Monter instalacji elektrycznych,alarmowych, TV - EUREKA Kwalifikacje: absolwent 2005 lub 2006 ZSZ lub Technikum. Tokarz, operator obrabiarek - EFAWA S.J. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie lub osoby chêtne do przyuczenia. Pozosta³e informacje: EFAWA S.J. Œw. Antoniego 53, Poznañ, szef produkcji Zbigniew Gierka, tel Kierowca kat C + E - SKAN TRANSPORT. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C, E, doœwiadczenie w transporcie miêdzynarodowym, komunikatywny j. niemiecki lub j. angielski Pozosta³e informacje: SKAN TRANSPORT Sp. zo.o. ul. Przysz³oœci 15 A, Szczecin, tel. 091 / Kierowca kat C + E, kierowca kat C - A.B. Spedtrans s.c. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C+E, œwiadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne. Pozosta³e informacje: tel. 061/ , 061 / , 061 / Handlowiec - P.W. DAWID Wrzeœnia. Kwalifikacje: mile widziana kobieta, prawo jazdy kat. B, praca teren Wielkopolski, mile widziane doœwiadczenie w handlu, umowa o pracê, do dyspozycji samochód osobowy. Informacje: CV i list motywacyjny ze zdjêciem przes³aæ na adres firmy P.W. Dawid, ul. Szafirowa 26, Wrzeœnia, tel Spedytor i kierowca kat. C+E - Targor Truck Sp. z o.o. Kwalifikacje: spedytor -doœwiadczenie na podobnym stanowisku, obs³uga komputera, znajomoœæ zagadnieñ dot. czasu jazdy kierowców; kierowca - prawo jazdy kat. C+E, 5 letnie doœwiadczenie,kurs na przewóz rzeczy, akt. badania Pozosta³e informacje: tel CV i list motywacyjny proszê przes³aæ na Tokarz / frezer / kontroler jakoœci - Rolmus. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, z doœwiadczeniem. Serwisant urz¹dzeñ diagnostycznych - Haik. Kwalifikacje: elektronik (elektromechanik), mile widziane wykszta³cenie œrednie. Kontakt: , Katarzyna Nowicka. Nauczyciele ró nych specjalnoœci - Zespó³ Szkó³ w BrzeŸnie. Kwalifikacje: nauczyciel j angielskiego, nauczyciel biologii, nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel WOS, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel terapia pedagogiczna. Pozosta³e informacje: Zespó³ Szkó³ w BrzeŸnie, D³uga 5, Kostrzyn Wlkp. dyr. Adam Hamerski, tel Kierowca w kraju i za granic¹/ bus ch³odnia/ - POLITEX Sp. z o.o. Kwalifikacje: doœwiadczenie w transporcie ch³odniczymi miêdzynarodowym, mile widziana znajomoœæ j.niemieckiego lub angielskiego Przedstawiciel handlowy - WISALIA Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub wy sze o kierunku marketing z dobr¹ znajomoœci¹ bran y internetowej, rozpowszechnianie us³ug internetowych na terenie swojego miasta, aktywna sprzeda kont wirtualnych,doradztwo. Pozosta³e informacje: Biuro Us³ug Marketingowych WISALIA, Zdzis³aw Propokowicz tel , ; Technolog kierownik zmiany - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: ukoñczone studia wy sze specjalnoœci in ynieria chemiczna, z praktyk¹, dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego; Kierownik zmiany- mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Robotnik drogowy - AGROBUD. Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie w k³adzeniu POBRUKU, mile widziane prawo jazdy, dowóz do pracy zagwarantowany BUS-em (9 osobowy). Pozosta³e informacje: AGROBUD, Poznañ, ul. Faszynowa 22, tel. 061 / lub kom. Anio³ Miros³aw Piekarz - GS SCH Nekla. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Przedstawiciel handlowy - bran a rybna - FINWAL PHU. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B, doœwiadczenie na stanowisku handlowca, komunikatywnoœæ. Oferty kierowaæ na adres: FINWAL PHU, Poznañ, ul.obodrzycka 61, tel.061 / Pakowacz - Adecco Poland. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej, osoba nie ucz¹ca siê. Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel , Szansa dla m³odych bezrobotnych w ramach Programu "e so³tys" Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni przyst¹pi³ do realizacji programu aktywizacji zawodowej dla m³odzie y do 25 roku ycia lub do 27 roku ycia w okresie 12 m-cy od ukoñczenia szko³y wy szej, którzy chc¹ uruchomiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie jednej z poni ej wymienionych gmin, oraz których kwalifikacje i pomys³ na dzia³alnoœæ najbardziej bêd¹ odpowiada³y potrzebom mieszkañców danej gminy: Wrzeœnia, Pyzdry, Mi³os³aw, Ko³aczkowo, Nekla. W ramach programu przewidziane jest szkolenie dotycz¹ce rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej dla 5 osób oraz dotacje w wysokoœci do ,10 z³ ka da dla 5 osób. Zainteresowane osoby proszone s¹ o zg³oszenie siê do Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2 pok. Nr 9 tel. (061) UWAGA PRACODAWCY! Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni informuje, e posiada œrodki finansowe na aktywizacjê zawodow¹ osób po 25 roku ycia, bezrobotnych zarejestrowanych do 24 miesiêcy w ramach przygotowania zawodowego. W przypadku tej formy aktywizacji pracodawca ( tak jak przy sta ach) przez okres do 6 miesiêcy nie ponosi adnych kosztów (bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokoœci zasi³ku dla bezrobotnych wyp³acane przez Urz¹d Pracy). Przy rozpatrywaniu wniosków o zorganizowanie przygotowania zawodowego preferowane bêd¹ wnioski pracodawców gwarantuj¹cych dalsze zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakoñczeniu finansowania przez Urz¹d Pracy. Zainteresowani pracodawcy proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 7 tel Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przyjmie sta ystê Wymagania: wykszta³cenie wy sze (magister/licencjat). Preferowane kierunki: europeistyka/integracja europejska, nauki polityczne, socjologia lub pokrewne. List motywacyjny wraz z CV i zdjêciem prosimy sk³adaæ w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, w terminie do 11 sierpnia br.

12 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja (0-61) prawo jazdy (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel. (0-61) Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. (0-61) Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. (0-61) Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel. (0-61) Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) Kasa Starostwa - (0-61) czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel.(0-63) , fax (0-63) Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel. (0-61) , fax (0-61) Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal. (0-61) Pog. energet. Kolejna wizyta goœci z partnerskiego powiatu Wolfenbüttel Owocna wspó³praca G³ównym punktem wizyty niemieckiego starosty by³y spotkania z uczestnikami obozu po arniczego w ydowie, Ko³aczkowie i Nekli. Niemniej wa ny by³ pobyt w Mi³os³awiu, gdzie toczy³y siê rozmowy na temat zabytkowego koœcio³a poewangelickiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele starostwa, gminy Mi³os³aw oraz Burkhard Drake i Henning Heuschmann. Omówiono wykonane dotychczas prace adaptacyjne w zabytku, gdzie powstaje miejsce polsko-niemieckich spotkañ kulturalnych. W efekcie wykonanych dotychczas prac, w koœciele zainstalowano system centralnego ogrzewania, funkcjonuj¹ ju nowe ³azienki, przystosowane tak e do osób niepe³nosprawnych. Wykonana zosta³a ekspertyza konserwatorska dachu i planowane s¹ dalsze prace renowacyjne. W obiekcie tym bêd¹ organizowane koncerty, wystawy, ró nego rodzaju przedstawienia artystyczne i inne formy aktywnoœci kulturalnej, z polskim i niemieckim udzia³em. Uczestnicy spotkania po wizycie w koœciele odwiedzili równie Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie y, mieszcz¹cy siê w pa- ³acu w Mikuszewie. Po zapoznaniu siê z dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia Inicjatyw Niezale nych Mikuszewo, reprezentowanego na miejscu przez pani¹ Magdalenê Sambor, omówiono mo liwoœci zrealizowania wspólnych projektów na terenie obu obiektów. Burkhard Drake kilkakrotnie podczas swej wizyty w powiecie wrzesiñskim podkreœla³, e jako starosta Wolfenbüttel jest w Polsce po raz ostatni. W tym roku dobiega bowiem koniec jego kadencji, a on sam nie zamierza startowaæ ponownie w wyborach. Ten pe³en pogody ducha i yczliwoœci cz³owiek to kolejna cegie³ka polsko-niemieckiej przyjaÿni i wspó³pracy. I choæ odejdzie jako urzêdnik, to na zawsze zapisze siê w kartach historii jako budowniczy partnerstwa miêdzy powiatami wrzesiñskim i Wolfenbüttel. (red.) Rozmowa ze starost¹ powiatu Wolfenbüttel Burkhardem Drake. S³yszeliœmy, e wkrótce koñczy Pan urz¹d starosty powiatu Wolfenbüttel. Jak Pan podkreœla³, jednym z Pana sukcesów by³a owocna wspó³praca z powiatem wrzesiñskim. Jakie s¹ Dni Mi³os³awia ju wkrótce... W czasie kolejnego, najd³u - szego weekendu nowoczesnej Europy, odbêd¹ siê tradycyjne "Dni Mi³os³awia", które rozpoczn¹ siê 12 sierpnia (sobota) pod znakiem rywalizacji sportowych - mecze pi³ki no nej i siatkowej, turniej strzelecki, itp. Natomiast w dniach sierpnia Mi³os³awskie Centrum Kultury zorganizuje cykl imprez estradowych na terenie Parku w Mi³os³awiu. Na profesjonalnej estradzie ustawionej przed frontonem pa³acu w dniu 13 sierpnia (niedziela) od godz prezentowany bêdzie 8 - godzinny blok estradowy. W programie znajd¹ siê ró norodne propozycje. Nastêpnego dnia, 14 sierpnia, zaprezentowany zostanie, równie w godzinach popo³udniowych, blok estradowy prezentuj¹cy potencja³ artystyczny gminy i powiatu. Na estradzie zobaczymy mi³os³awsk¹ grupê break-dane "The Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania Freaks", pokazy dzieciêcej grupy taekwondo, Zespó³ Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzeœiñska" z Gorzyc, orkiestrê dêt¹ z Pyzdr, solistów z Wrzesiñskiego Studia Piosenki. Gwiazd¹ tego wieczoru bêdzie Roman Gerczak, wspó³za³o yciel legendarnego Kabaretu "Elita", wykonawca przeboju "Zabra³aœ mi lato". A jako e poniedzia³ek bêdzie dniem przedœwi¹tecznym, mieszkañców Mi³os³awia i okolic "rozruszanych" wystêpem Romana Gerczaka, zaprosimy do dalszej zabawy w parku przy muzyce mechanicznej. 15 sierpnia (œwi¹teczny wtorek) up³ynie pod znakiem pokazów i zawodów Ochotniczych Stra y Po arnych z terenu gminy Mi³os³aw, które odbêd¹ siê na stadionie miejskim. Zapraszamy! Mieczys³aw Nadolski MCK w Mi³os³awiu Starosta powiatu Wolfenbüttel z Niemiec Burkhard Drake, w dwa miesi¹ce po ostatniej, majowej wizycie w Polsce, znów goœci³ w powiecie wrzesiñskim. Jego przyjazd w dniach lipca zwi¹zany by³ z obozem M³odzie owych Dru yn Po arniczych, w którym uczestniczy³a równie ekipa z partnerskiego niemieckiego powiatu. Starostowie oraz dyrektorzy szkó³ z partnerskich powiatów zatem najmilsze i najwa niejsze Pana wspomnienia z tego okresu? Mam wiele mi³ych wspomnieñ zwi¹zanych z partnersk¹ wspó³prac¹ naszych powiatów. Jednak najbardziej mnie cieszy nie to, co spotka³o mnie osobiœcie lecz fakt, e wspó³praca ta da³a mo liwoœæ nawi¹zania znajomoœci i zaprzyjaÿnienia siê wielu ludziom, mieszkañcom naszych powiatów. Te kontakty teraz siê rozwijaj¹ i yj¹ w³asnym yciem, zupe³nie niezale nie od oficjalnych delegacji. Mogliœmy to zauwa yæ choæby wczoraj czy przedwczoraj, obserwuj¹c integracyjny m³odzie owy obóz stra acki. Co najbardziej podoba³o siê Panu w naszym kraju, jakieœ szczególne potrawy, miejsca? Mi³o wspominam np. spotkania na strzelnicy w Podstolicach. Zawsze by³o tam grillowanie, kie³baski i polski bigos, który bardzo lubiê. Czy mo emy liczyæ na to, e odwiedzi Pan jeszcze Wrzeœniê? Oczywiœcie. Z koñcem mojej kadencji nie zamierzam zerwaæ kontaktów z Wrzeœni¹. Ja i Pan Heuschmann bêdziemy pracowali przy wspólnym projekcie dotycz¹cym koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu. Poza tym, mia³em okazjê nawi¹zaæ osobiste kontakty ze starost¹ Jaœniewiczem. Dlatego na pewno nie jest to moja ostatnia, czy nawet przedostatnia wizyta we Wrzeœni. Pytanie do Henninga Heuschmanna - by³ego dyrektora szko³y zawodowej w Wolfenbüttel, wspó³pracuj¹cej od 14 lat z Zespo- ³em Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni. Jest Pan pionierem w wymianie pomiêdzy naszymi powiatami. Teraz bêdzie Pan uczestniczy³ w realizacji projektu dotycz¹cego koœcio³a poewangelickiego w Mi³os³awiu. Co Pan o tym s¹dzi? Bardzo siê cieszê, e partnerstwo szkó³ doprowadzi³o do wspó³pracy powiatów. Pan Burkhard Drake osobiœcie anga owa³ siê w sprawy wspó³pracy i istotnie siê do niej przyczyni³. Liczê na udzia³ szkó³ we wspomnianym projekcie. Przy najbli szej wymianie we wrzeœniu br. na pewno zrodz¹ siê nowe pomys³y ze strony nauczycieli i m³odzie y. Rozmawia³a Ilona Dêbicka Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Szkoła, w której bujają w obłokach

Szkoła, w której bujają w obłokach Szkoła, w której bujają w obłokach Napisano dnia: 2015-12-18 21:31:50 Młody człowiek w wieku 15-16 lat kończy gimnazjum i tak naprawdę musi zadecydować o swojej przyszłości, musi wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo