Przepraszam, czy tu bij¹?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepraszam, czy tu bij¹?"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek 17 wrzeœnia, mija 70 lat od agresji ZSRR na Polskê. We wrzeœniu 1939 r. wojska radzieckie, zadaj¹c cios w plecy, wkroczy³y na terytorium Polski. By³o to nastêpstwem podpisanego wczeœniej miêdzy ZSRR a III Rzesz¹ paktu Ribbentrop-Mo³otow. W Radomsku obchody rocznicy rozpocznie Msza Œwiêta, która zostanie odprawiona o godz w kaplicy na Starym Cmentarzu w intencji pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje o³nierzy i policjantów. Po niej nast¹pi z³o- enie kwiatów pod epitafialnymi Tablicami Katyñskimi. Na godz zaplanowano posadzenie Dêbu Pamiêci dla uhonorowania pamiêci aspiranta Czes³awa Gryca zamordowanego w 1940 r. w Miednoje, póÿniej pos³uchaæ bêdzie mo na monta u s³owno-muzycznego w wykonaniu m³odzie y, a wszystko przygotowane zosta³o w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 5 przy ulicy Rolnej 65. O godz w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpocznie siê wyk³ad prof. dr. hab. Arkadiusza Adamczyka Powstanie rz¹du gen. W³adys³awa Sikorskiego na uchodÿstwie. Go³o i weso³o... Ju wkrótce na scenie Miejskiego Domu Kultury wyst¹pi plejada polskich aktorów. Dorotê Del¹g, Rados³awa Pazurê, Paw³a Królikowskiego, Henryka Go³êbiewskiego, Jacka Kopczyñskiego, Miros³awa Zbrojewicza, Jacka Lenartowicza i Andrzeja Andrzejewskiego bêdziemy mogli zobaczyæ w popularnej komedii Go³o i weso³o. Czytaj na str. 10 i 11. Nie przyznaje siê do zabójstwa NR 37 (863) TYGODNIK 17 wrzeœnia 2009 r. Rok XVII Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 18-letni radomszczanin oskar a radnego Sejmiku Wojewódzkiego o pobicie Przepraszam, czy tu bij¹? - Dlaczego nie napiszecie, e w biurze og³oszeñ tygodnika przy ul. Reymonta mo na dostaæ w ryja? (WypowiedŸ dos³owna - przyp. red.). Boicie siê radnego wojewódzkiego, który jest jego w³aœcicielem? - to g³os wzburzonej Czytelniczki Gazety Radomszczañskiej. Od kilku tygodni do naszej redakcji dociera³y równie mniej dosadnie sformu³owane informacje o tym, e radny Sejmiku Wojewódzkiego Witold Witczak wraz z synem jest zamieszany w bójkê z klientem. Radny stanowczo temu zaprzecza. Nam uda³o siê ustaliæ, e taka sprawa trafi³a do radomszczañskiego s¹du. Od jakiegoœ czasu po Radomsku kr¹ y³y informacje o tym, e radny Witold Witczak mia³ jakoby pobiæ jednego z klientów, który przyszed³ do redakcji jego bezp³atnej gazety, eby zamieœciæ og³oszenie. Pomagaæ mia³ mu syn. Zapytaliœmy o takie ewentualne zdarzenie w radomszczañskiej komendzie powiatowej policji, gdzie us³yszeliœmy, e takiej sprawy nie ma. Uda³o nam siê jednak potwierdziæ, e taka sprawa trafi³a do radomszczañskiego S¹du Rejonowego. Jak ustaliliœmy, w wydziale karnym z³o ono prywatny akt oskar enia przeciwko Witoldowi Witczakowi i jego synowi. 18-letni radomszczanin, niedosz³y klient gazety, oskar a obu o pobicie. - adne zdarzenie nie mia³o miejsca - powiedzia³ Gazecie Witold Witczak pytany o tê sytuacjê. - Ka dy mo e ka dego oskar yæ, zw³aszcza jeœli siê chce kogoœ oczerniæ. Nie wiem nic o adnym oskar eniu i tylko tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Wed³ug uzyskanych przez nas informacji, do ca³ego zdarzenia mia³o dojœæ w œrodê 1 lipca. Wtedy to radomszczanin postanowi³ zamieœciæ og³oszenie o sprzeda y psów w gazecie. Trafi³ do redakcji mieszcz¹cej siê przy ulicy Reymonta, na- Fot. Robert D¹browski przeciw dworca PKP. Tam spotka³ syna Witolda Witczaka, z którym trzy lata wczeœniej by³ na zimowisku. Byæ mo e w³aœnie trzy lata temu dosz³o miêdzy ch³opcami do jakiegoœ konfliktu, a rachunki zosta³y wyrównane dopiero teraz. Sprawiedliwoœæ w postaci ciosu mia³ wymierzyæ radny Witczak. Akta sprawy czekaj¹ w wydziale karnym na wyznaczenie terminu rozprawy, podczas której s¹d zdecyduje, która ze stron ma racjê i czy dosz³o do pobicia. - Jestem bardzo zaskoczony t¹ informacj¹ - nie ukrywa³ Rafa³ Jaœkow- ski, rzecznik prasowy Sejmiku Wojewódzkiego. - Pan Witczak to osoba o wysokiej kulturze osobistej. Mam nadziejê, e ta sprawa siê nie potwierdzi i to nieporozumienie zostanie wyjaœnione. Oczywiœcie jeœli w s¹dzie zapad³by prawomocny wyrok, to radny w takiej sytuacji traci swój mandat - doda³. Z kolei gdyby okaza³o siê, e doniesienie jest nieprawdziwe, odpowiedzialnoœæ mo e ponieœæ oskar aj¹cy. W takim przypadku grozi nawet kara 3 lat wiêzienia. Czy sprawa, o której bêdzie rozstrzyga³ s¹d, mo e zaszkodziæ wizerunkowi Witolda Witczaka? Radny sejmiku lubi bowiem dbaæ o swój wizerunek. Czêsto jest obfotografowywany przez pracowników swoich gazet, a z publikowanych zdjêæ mo e wynikaæ, e to on - a nie zaproszony goœæ - jest g³ównym bohaterem relacjonowanego wydarzenia. Na zdj. sesja fotograficzna radnego (pierwszy z lewej) podczas wizyty w Radomsku Marka Jurka. REKLAMA... Czytaj na str. 3. Fot. Janusz Kucharski 17 WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 WIADOMOŒCI * INFORMATOR * REKLAMA Zlot hufca W tym roku zlot Hufca Radomsko odbywaæ siê bêdzie od 18 do 20 wrzeœnia. G³ówne uroczystoœci zaplanowano w stanicy harcerskiej w Bia³ym Brzegu. Podczas zlotu spotkaj¹ siê wszystkie dru yny, które rywalizowaæ bêd¹ o tytu³ najlepszej. Rywalizacja ta przebiegnie w dwóch grupach - harcerze (12-16 lat) oraz wêdrownicy (17 i wiêcej). - Zuchy postawi¹ g³ównie na dobr¹ zabawê. Bêd¹ ca³y czas przebywa³y na stanicy i poznawa³y siê wzajemnie poprzez wspólne zajêcia przygotowane przez zuchmanki - mówi Pawe³ Dudek z Hufca Radomsko. Harcerzy czeka tak e rywalizacja, która odbêdzie siê te z dala od Bia³ego Brzegu. Zaplanowano grê terenow¹ z wykorzystaniem mapy i kompasu. - Harcerze na zlot przyje d aj¹ ze wczeœniej przygotowanymi audycjami radiowymi na temat wybitnej postaci harcerskiej oraz fraszk¹ zwi¹zan¹ z ZHP. Ka dy harcerz przed zlotem musi zaopatrzyæ siê w laskê oraz kapelusz skautowy podobny do tego, jaki nosi³ sir Robert Baden Powell, twórca skautingu - t³umaczy Pawe³ Dudek. Wêdrownicy bêd¹ natomiast rywalizowali o tytu³ Dru yny Sztandarowej Hufca ZHP Radomsko. - To presti owe wyró nienie upowa nia do reprezentowania hufca podczas uroczystoœci pañstwowych poprzez niesienie sztandaru. Ka dy wêdrownik marzy o tym, aby znaleÿæ siê w poczcie sztandarowym reprezentuj¹cym Hufiec Radomsko - mówi Pawe³ Dudek. WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energetyczne inf. PKP inf. PKS TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) TAXI (ul. Piastowska) (bezp³atny) teletaxi lub 33 Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Powiatowy Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych (034) inf. gospodarcza (034) inf. medyczna NOCNE DY URY APTEK ul. Przedborska ul. Reymonta ul. Leszka Czarnego ul. Armii Krajowej ul. Armii Krajowej ul. 11 Listopada 14a ul. Przedborska 10 TELEFONY ZAUFANIA (044) Klub Szansa (problemy alkoholizmu) - pn., œr., pt., godz (034) Jasna Góra - czynny od do Klub Abstynencki Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel REKLAMA... Kolorowe Radomsko Radomsko znalaz³o siê na szlaku Wêdrownego Festiwalu Filharmonii ódzkiej Kolory Polski. To ju 10. jubileuszowa edycja imprezy. Niemal przez ca³e lato w ka dy weekend w ró nych koœcio³ach, klasztorach, muzeach województwa ³ódzkiego mo na by³o pos³uchaæ specjalnych koncertów, którym patronowa³a ³ódzka filharmonia. Festiwal zakoñczy siê 27 wrzeœnia. Ju w najbli sz¹ sobotê zawita do Radomska. 19 wrzeœnia o godz w sali Radomszczañskiego Centrum Biznesu przy ul. Reymonta 62 odbêdzie siê koncert zespo³u klezmerskiego Naz- Rocznica wybuchu II wojny œwiatowej PROGRAM OBCHODÓW od 17 do 20 wrzeœnia Czwartek (17 wrzeœnia) - patrz str. 1. Niedziela (20 wrzeœnia) Godz Msza œw. w klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku - z³o enie kwiatów pod tablicami pamiêci. Godz spotkanie poœwiêcone KINA KINEMA (tel ) Mi³oœæ na wybiegu, Polska 2009, godz i 19.30; Za³oga G, godz i 17.30, Mi³oœæ na wybiegu, godz MDK (tel ) Kino nieczynne. 19, Operacja Dunaj, Czechy - Polska 2009, godz i OG OSZENIE... WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Kolonia Strza³ków, ul. Broniewskiego (nry 2-30 i 7-37), Strza³ków ul. 22-go Lipca, Reymonta (nry i 34-50), Kopernika (nry 1-67 i 2-58), Krótka, Korczaka (nry 1-4); i r. w godz Dziepó³æ 1, 2, 3, 4, Vitaro + obiekty PGR + KR, Posadówka 1, 2; r. w godz Kolonia Strza³ków ul. Broniewskiego (nr 2-30 i 7-37), Strza³ków ul.: 22-go Lipca, Reymonta (nr i 34-50), Kopernika (nr: 1-67 i 2-58), Krótka, Korczaka (nr: 1-4); zar. Zaplanowano tam te pokaz slajdów przedstawiaj¹cych historiê i wielokulturowoœæ Radomska. Przed koncertem bêdzie mo na zwiedziæ z przewodnikiem cmentarz ydowski, natomiast po wystêpie w Miejskim Domu Kultury odbêd¹ siê warsztaty: œpiewanie nigunów (tradycyjnych pieœni ydowskich bez s³ów) z elementami tañca chasydzkiego i jêzyka jidysz. Wiêcej informacji na 70. rocznicy powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego i jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej oraz jej ogniwa Szarych Szeregów - ZSP nr 1, ul. BrzeŸnicka 20. Przez ca³y wrzesieñ, w godzinach pracy miejskiej biblioteki, prezentowane bêd¹ wystawy: ksi¹ ek i fotogramów ze zbiorów MBP ph. Zapis wojny w literaturze polskiej, plenerowa ph. Warszawa z wysoka. Niemieckie zdjêcia lotnicze z National Archiwes w College Park. (Oprac. jd) Stworzenia w MDK Spektaklem Stworzenia sceniczne Teatru Lubuskiego zainaugurowany zostanie w Radomsku nowy sezon teatralny. Przedstawienie bêdzie mo - na zobaczyæ 20 wrzeœnia o godz w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Stworzenia sceniczne to sztuka brytyjskiej pisarki April de Angelis, o pierwszych kobietach aktorkach w XVII-wiecznym Londynie. Spektakl staje siê pretekstem do pokazania teatru jako miejsca fa³szu, wrogoœci, walki o godnoœæ i pozycjê. Bilety w cenie 30 z³ normalny, 20 z³ - ulgowy do nabycia w MDK. Chce siê yæ... Na program Bezpiecznie - chce siê yæ zaprasza dziœ, w czwartek 17 wrzeœnia, Miejski Dom Kultury. Od godz bêdzie mo na poznaæ m.in. podstawowe zagadnienia dotycz¹ce bezpie- Fot. Jolanta D¹browska Stanica w Bia³ym Brzegu s³u y harcerzom nie tylko podczas lata. Bilety na Na naszych Czytelników czekaj¹ pojedyncze bilety na koncert zespo- ³u TSA, który w pi¹tek 25 wrzeœnia odbêdzie siê w czêstochowskiej Galerii Teatr from Poland przy al. NMP 2. Pocz¹tek o godz Bilety rozlosujemy wœród osób, które dziœ, w czwartek 17 wrzeœnia w godz , przeœl¹ mail z tematem TSA pod adresem: Nale y podaæ równie swoje dane: imiê, nazwisko, adres, telefon. Osoby, które chcia³yby kupiæ bilety na koncert, mog¹ zrobiæ to w zak³adzie Foto Margot przy ul. Reymonta 12, kosztuj¹ 35 z³. Ligocka w MBP W najbli szy pi¹tek 18 wrzeœnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godz rozpocznie siê spotkanie z malark¹ i pisark¹ Rom¹ Ligock¹. To s³ynna dziewczyna w czerwonym p³aszczyku z filmu Lista Schindlera. Roma Ligocka urodzi³a siê w Krakowie, czêœæ wojny prze y³a w getcie ydowskim. Po latach rozpozna³a siê w filmie Spilberga. Sta³o siê to inspiracj¹ do napisania ksi¹ ki, wspomnieñ Dziewczynka w czerwonym p³aszczyku. czeñstwa w ruchu drogowym, pos³uchaæ o przyczynach wypadków i bezpieczeñstwie w ruchu drogowym. Wyst¹pi te Kabaret Skeczów Mêcz¹cych. Akcjê przygotowa³o Towarzystwo TrzeŸwoœci Transportowców i Krajowe Centrum Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Wystawa z Wiatrem W najbli sz¹ sobotê 19 wrzeœnia o godz w Miejskim Domu Kultury otwarta zostanie wystawa Zdzis³awa Wiatra pt. Judaika. Zaprezentowane zostan¹ grafiki i fotografowane obiekty tematycznie zwi¹zane likwidacj¹ ³ódzkiego getta. To jeden z g³ównych punktów trwaj¹cych w Radomsku Europejskich Dni Dziedzictwa i zbli aj¹cych siê Dni Kultury ydowskiej. Szczegó³owy plan obu imprez odnaleÿæ mo na na Magiczna gala W najbli szy poniedzia³ek 21 wrzeœnia w radomszczañskim MDK o godz rozpocznie siê Magiczna gala. Widowisko jest czêœci¹ i XXXI Kongresu Iluzjonistów ódÿ W naszym mieœcie wyst¹pi¹ œwiatowej s³awy iluzjoniœci: Kenji Minemura z Japonii, Voronin z Ukrainy, Jorges z Niemiec, Duo Sudarchikov Jrs. z Rosji, Vladlen z Ukrainy, Arsene Lupin (S³awomir Piestrzeniewicz) z Polski oraz gospodarz wieczoru Jerzy Stanek. Bilety w cenie: 80 z³, 60 z³ i 40 z³ do nabycia w kasie MDK. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA - Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax (044) , Redaktor naczelny - Robert D¹browski Reporterzy: Jolanta D¹browska i Janusz Kucharski Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. Marketing - Piotr Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

3 Fa³szywe rumuñskie z³oto Mieszkaniec Przedborza pomóg³ policji zatrzymaæ dwóch Rumunów sprzedaj¹cych fa³szywe z³oto. Pijana matka Pijana matka podpiera³a siê na dzieciêcym wózku. Obok niej szed³ 4-letni ch³opiec. Kobieta, która sz³a w œrodê 9 wrzeœnia po po³udniu ulic¹ Fabianiego, mia- ³a powa ne problemy z utrzymaniem równowagi, a przyczyn¹ tych k³opotów by³ alkohol. W dodatku opiekowa³a siê czteroletnim dzieckiem. Kopark¹ w drzewo P³omienie strawi³y lakierniê w jednym z zak³adów stolarskich w Radomsku. Do groÿnego po aru, w którym na szczêœcie nikt nie ucierpia³, dosz³o w pi¹tek 11 wrzeœnia po po³udniu w zak³adzie stolarskim przy ulicy BrzeŸnickiej. P³omienie objê³y pomieszczenie lakierni, z której okien wydostawa³ siê gêsty dym. Stra acy walczyli z ywio³em przez Dziêki czujnoœci mieszkañca Przedborza uda³o siê z³apaæ dwóch oszustów. We wtorek 8 wrzeœnia oko- ³o godziny latek zadzwoni³ na policjê i poinformowa³, e na terenie gminy i miasta Przedbórz Rumuni próbuj¹ sprzedawaæ wyroby wygl¹daj¹ce na wykonane ze z³ota. Mê czyzna ca³y czas obserwowa³ auto, którym poruszali siê oszuœci. Dziêki temu policjanci nie mieli problemu z wylegitymowaniem 16- i 27-latka, z którymi podró owa³o tak e roczne dziecko. Policjanci przeszukali auto i znaleÿli ³añcuszki, sygnety, pierœcionki, obr¹czki wygl¹daj¹ce na z³ote. - Jak siê okaza³o, najstarszy z mê - czyzn w ubieg³ym roku sprzeda³ 24-latkowi sygnet, mówi¹c, e to czyste z³oto - wyjaœnia Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Niestety, póÿniej okaza³o siê, e to tylko tombak. W zwi¹zku z takim obrotem sprawy domniemany oszust zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaœnienia okolicznoœci sprawy. Policjanci sprawdzaj¹, czy oszukanych nie ma wiêcej. Radomszczañscy stra nicy miejscy otrzymali informacjê o pijanej matce i przyjechali na miejsce, gdzie okaza³o siê, e kobieta zatacza siê, a podporê stanowi dla niej dzieciêcy wózek. Obok niej natomiast idzie jej 4-letni synek. - Ze wzglêdu na stan upojenia alkoholowego matki dziecko pozbawione by³o praktycznie opieki - mówi rzecznik prasowy SM w Radomsku Jacek Porze yñski. - Pijana matka zosta³a ujêta i przekazana policji, a dziecko oddano pod opiekê babci. Pijany operator koparko-³adowarki zniszczy³ chodnik i z³ama³ drzewo w centrum Kamieñska. Do tego nietypowego zdarzenia policjanci zostali wezwani w niedzielê 13 wrzeœnia wieczorem. Otrzymali informacjê, e w centrum Kamieñska szaleje pijany kierowca koparko-³adowarki. Kiedy przyjechali na miejsce, zobaczyli z³amane drzewo, uszkodzony chodnik oraz zniszczony samochód ciê- arowy, który znalaz³ siê na drodze tego ciê kiego sprzêtu budowlanego. Nie by³o natomiast samej maszyny i sprawcy zniszczeñ. Znaleziono go kilka ulic dalej, na jego w³asnej posesji. Zd¹ y³ ju zaparkowaæ maszy- Po ar lakierni Wpad³ do rowu Mieszkaniec Blachowni rozbi³ siê w ytnie. Policja ustala przyczyny groÿnego wypadku, do którego dosz³o w pi¹tek 11 wrzeœnia oko³o godziny na ulicy Reymonta w ytnie. 32-letni mieszkaniec Blachowni kieruj¹cy oplem astra zjecha³ nagle na pobocze, uderzy³ w znak drogowy, wpad³ do rowu, a jazdê zakoñczy³ na s³upie energetycznym, który zosta³ z³amany. Kierowca dozna³ powa - nych z³amañ i pozosta³ w radomszczañskim szpitalu. nê na swoim podwórku letni mê czyzna podczas rozmowy z funkcjonariuszami nie potrafi³ powiedzieæ, kto kierowa³ maszyn¹ i komu j¹ po yczy³ - wyjaœnia Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ mundurowi zbadali jego stan trzeÿwoœci, mia³ 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjantom nie pozosta³o nic innego jak - tym razem ju radiowozem i bezpiecznie - odstawiæ mê czyznê do aresztu. prawie dwie godziny. W wyniku po aru czêœciowemu zniszczeniu uleg³ budynek, a spaleniu - produkty i urz¹dzenia bêd¹ce na jego wyposa eniu, w tym dwie kabiny lakiernicze, pó³produkty stolarskie oraz lakiery i bejce. Straty wstêpnie oszacowano na oko³o z³. Uda³o siê natomiast uratowaæ mienie o wartoœci oko³o z³. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po aru by³o zaprószenie ognia podczas prac spawalniczych prowadzonych w lakierni. Zgin¹³ 77-latek Do tragicznego wypadku dosz³o w sobotê 12 wrzeœnia o godzinie 9.30 na trasie DK1 w okolicach miejscowoœci D¹browa. 77-letni mieszkaniec Be³chatowa kieruj¹cy chevroletem straci³ panowanie nad autem, zjecha³ na pobocze i dachowa³. Mê czyzna zgin¹³ na miejscu. Jak stwierdzi³ lekarz, mê czyzna prawdopodobnie tu przed wypadkiem dozna³ zawa³u serca. REKLAMA... Nie przyznaje siê do zabójstwa 26-letni radomszczanin podejrzewany o kilkukrotne i brutalne pobicie 53-latka, które zakoñczy³o siê œmierci¹ bitego mê czyzny, nie przyznaje siê do winy. 26-letni radomszczanin (w œrodku) podczas wizji lokalnej przy ul. Przedborskiej. Wyrodny syn 63-letni Henryk Z. przez 9 miesiêcy znêca³ siê nad swoj¹ matk¹. Grozi mu nawet do 5 lat wiêzienia. Przez kilka miesiêcy Jadwiga Z., mieszkanka Wielgom³yn, przechodzi³a gehennê za ka dym razem, kiedy odwiedza³ j¹ jej syn, na co dzieñ mieszkaniec Warszawy. Do naszej redakcji dotar³ anonimowy list, w którym autor zwraca³ nasz¹ uwagê na to, co dzieje siê w domu, w którym mieszka starsza kobieta. Informowa³, e jest ona bita i maltretowana przez swojego syna, który nadu ywa alkoholu. Poza tym zastrasza on s¹siadów, poniewa jako by³y wojskowy posiada broñ. Kolejna kolizja Nied³ugo skrzy owania ulic Tysi¹clecia i Prymasa Wyszyñskiego oraz Tysi¹clecia i Rolnej w Radomsku zyskaj¹ sobie miano najniebezpieczniejszych w mieœcie. To tam ostatnio najczêœciej dochodzi do kolizji. W poniedzia³ek 14 wrzeœnia o godzinie letni radomszczanin Jak siê okaza³o, t¹ spraw¹ ju wczeœniej zajmowali siê policjanci z komisariatu w Przedborzu, którzy potwierdzili fakt znêcania siê nad ponad 80-letni¹ staruszk¹. Kobieta zezna³a, e syn jej ubli a³, popycha³, a nawet kilka razy pobi³. Powodem mo e byæ fakt, e kobieta przepisa³a ju swój maj¹tek synowi, jednak w obecnej sytuacji nie mo e go sprzedaæ. Pod koniec sierpnia do radomszczañskiego s¹du trafi³ akt oskar enia. Za znêcanie fizyczne i psychiczne mê - czyÿnie grozi nawet do 5 lat wiêzienia. - W zwi¹zku z listem i informacj¹, e mê czyzna posiada broñ, wyst¹piliœmy do odpowiednich urzêdów w Warszawie z proœb¹ o potwierdzenie tego faktu, a wtedy broñ zosta³aby mu odebrana - dodaje Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. jad¹cy citroenem ulic¹ Prymasa Wyszyñskiego w kierunku ulicy Jagielloñskiej wjecha³ na skrzy owanie i wymusi³ pierwszeñstwo na jad¹cym ulic¹ Tysi¹clecia oplu, którym kierowa³ 29-letni mieszkaniec powiatu radomszczañskiego. Nikomu nic siê nie sta³o. Stra acy musieli jednak uprz¹tn¹æ rozlane p³yny, które wyciek³y z rozbitych aut. REKLAMA... WIADOMOŒCI * REKLAMA Fot. Janusz Kucharski Radomszczanin, który jest podejrzewany o brutalne zabójstwo dokonane na kompanie od kieliszka, nie przyznaje siê do winy. Potwierdza, e bra³ udzia³ w libacji alkoholowej, która odbywa³a siê feralnego dnia w jednej z kamienic przy ulicy Przedborskiej. Cia³o 53-letniego mieszkañca Radomska znaleziono 15 paÿdziernika 2008 roku w jednej z komórek przy ulicy Reymonta, kilkaset metrów od miejsca, gdzie wszystko siê zaczê³o. Ze wzglêdu na daleko posuniêty rozk³ad konieczne by³y badania genetyczne, eby potwierdziæ to samoœæ denata. Natomiast poszukiwania sprawców trwa³y kilka miesiêcy. W koñcu ustalono, e 1 paÿdziernika po po³udniu w mieszkaniu w kamienicy przy Przedborskiej odbywa³a siê libacja alkoholowa, w której bra³a udzia³ ofiara. W mieszkaniu byli tak e 26-latek i mieszkaniec Zabrza. I to w³aœnie miêdzy nimi a starszym mê czyzn¹ dosz³o do k³ótni, która zakoñczy³a siê pierwszym pobiciem. Potem siê pogodzili, a nastêpnie latek zosta³ brutalnie pobity po raz kolejny. W³aœciciel mieszkania wyprosi³ krewkich goœci. Wed³ug ustaleñ policji, po wyjœciu 26-latek jeszcze raz pobi³ ofiarê i pozostawi³ j¹ w krzakach. Nied³ugo jednak wróci³ i zaprowadzi³ 53-latka do komórki, gdzie zada³ mu kilka ciosów ostrym narzêdziem. O szczegó³y tragicznych wydarzeñ z 1 paÿdziernika zesz³ego roku 26-latek by³ pytany przez radomszczañskich prokuratorów prowadz¹cych sprawê podczas wizji lokalnej, która odby³a siê w pi¹tek 11 wrzeœnia. Jak uda³o siê nam dowiedzieæ, radomszczanin nie przyznaje siê do zabójstwa, potwierdza jednak, e bra³ udzia³ w libacji. Wed³ug uzyskanych przez nas informacji, mê - czyzna pl¹ta³ siê w zeznaniach, zmienia³ wersjê zdarzeñ, a kiedy pytania by³y dla niego niewygodne, po prostu odmawia³ odpowiedzi. REKLAMA... Nielegalny towar Bu³garzy sprzedawali podrobiony towar. W ostatni¹ niedzielê 13 wrzeœnia radomszczañscy policjanci aresztowali na miejskiej targowicy piêcioro obywateli Bu³garii, czterech mê czyzn i kobietê. Ca³a pi¹tka sprzedawa³a podrobiony towar ze znakami znanych firm sportowych. Wszyscy trafili do aresztu, a auto z towarem - na policyjny parking. 17 WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 3

4 WIADOMOŒCI * FELIETONY * REKLAMA Jesieñ idzie ku mnie przez park - chcia³oby siê zaœpiewaæ albo chocia - by zanuciæ piêkn¹ star¹ piosenkê Krzysztofa Klenczona. Ale nie, nie pozwala na to to wszystko, co siê dzieje w naszym kraju. A co jest nie do zniesienia, a zarazem jest chlub¹ polityków, a co takiego siê dzieje - pomyœlcie Jak siê okaza³o, Polska jest jedynym krajem w Europie, którego gospodarka wykaza³a dodatni wskaÿnik produktu krajowego brutto. Oczywiœcie nie popadajmy w euforiê, nasza gospodarka jest cieniutka i ka dy to wie, a e mamy PKB plus 1,1 to nie dziwota. Przecie inne m³ode demokracje wczeœniej mia³y dwuliczbowe wzrosty, a my tyko takie ci¹g³e lelum polelum. Ot, Rownie i w naszym kraju za trzy lata zwyk³e arówki przejd¹ do historii. To wszystko za spraw¹ unijnej biurokracji, która robi co mo e, aby nam by³o dobrze i coraz lepiej. Sk¹d oni to wiedz¹ w Brukseli, tego nie wie nikt. Jednak od 1 wrzeœnia w naszym kraju obowi¹zuje zakaz produkcji tradycyjnych arówek o mocy powy ej 100 W, za rok dotyczyæ to bedzie arówek 75-watowych, za dwa - Jeden z nosicieli wirusa HIV wyst¹pi³ z wnioskiem do Trybuna³u Konstytucyjnego o rozpatrzenie wniosku, czy zosta³ bezprawnie zwolniony z pracy w³aœnie za to, e jest nosicielem wirusa. Czeka ju 2 lata na wyrok TK i nic nie wskazuje na to, i termin wydania werdyktu mia³by ulec przyspieszeniu. TK widocznie ma du o wa niejsze sprawy na Jednak prezydent odzi Jerzy Kropiwnicki nie odpowie za s³owne zniewa enie stra nika miejskiego, gdy prokuratura ze wzglêdu na brak dowodów i sprzecznoœci w zeznaniach œwiadków umorzy³a tê g³oœn¹, a nawet bulwersuj¹c¹ kilka miesiêcy temu Spadaj¹ notowania partii obietnic i kolesiów, czyli PO. Otó ostatni sonda Rzeczpospolitej wykaza³, i w ci¹gu ostatnich tygodni PO straci³a 7 punktów procentowych, a PiS zyska³ 8 Do astronomicznych rozmiarów uroœnie przysz³oroczny deficyt bud etowy. Minister finansów Jacek Rostowski nie traci jednak rezonu, chocia zamiast planowanych 32 do 37 miliardów z³otych bêd¹ to 52 miliardy. Có, deficyt rz¹du nie dotyczy, gdy dotknie nas wszystkich po kolei, a rz¹d rz¹dzi i nic go nie obchodzi, co bêdzie potem. Po nas choæby i potop, to stara jak rz¹dzenie polityczna Polska armia jest niedozbrojona, eufemistycznie mówi¹c. Pozujemy na mocarstwo, a o³nierzom brakuje wszystkiego. Mimo g³oœnej sprawy genera³a Waldemara Skrzypczaka, czyli sarkastycznej wypowiedzi pod adresem cywilnej biurokracji w MON, nic siê w tej materii nie zmieni³o. Chocia sejmowa komisja obrony zajê³a siê spraw¹ zaopatrzenia wojska, nie mo - na Dla 57 procent Polaków najwa niejszym wydarzeniem XX wieku by³ wybór Karola Wojty³y na papie a. 47 procent uwa a, e najwa niejsze by³o odzyskanie niepodleg³oœci przez Polskê w roku Z ciekawostek: upadek komunizmu jako wa ne wydarzenie minionego wieku uzna³o 26 procent rodaków, a tylko 16 procent Polaków za wa ne wydarzenie XX wieku uzna³o powstanie Solidarnoœci w roku W tym roku ma byæ wyremontowane prawie 900 km polskich dróg, dotychczas wyremontowano tylko 100 km, jednak w³adza jak to w³adza, twierdzi, e plan zostanie wykonany. Remonty dróg s¹ bardzo wa ne, gdy nasze drogi s¹ wrêcz Na nowe mundury dla policji wydano 370 milionów z³otych. Jednak te nowe stroje cosik siê nie uda³y - buty nie przepuszczaj¹ powietrza i robi¹ odciski, w mundurach policjanci szybko siê poc¹, powoduj¹ one odparzenia i otarcia. Do tego nowe mundury szeleszcz¹ przy poruszaniu siê i przez to ostrzegaj¹ przestêpców. Ale co tam, za to s¹ ³adne i granatowe, i ju. (s) Rowerowy Rajd Pamiêci Kilkanaœcie osób lubi¹cych jazdê na rowerze postanowi³o spêdziæ niedzielne przedpo³udnie, ³¹cz¹c przyjemne z po ytecznym - rekreacjê z poznawaniem historii. Okazj¹ do tego by³ Rowerowy Rajd Pamiêci prowadz¹cy œladami wojennej przesz³oœci. Uczestnicy rajdu spotkali siê o godzinie przed Miejskim Domem Kultury w Radomsku, sk¹d - po ostatnim sprawdzeniu sprzêtu, ruszyli w drogê. Organizatorzy zaplanowali trasê o d³ugoœci oko- ³o 40 kilometrów - przez Wygodê, Ojrzeñ i szlak partyzancki prowadz¹cy lasami wokó³ Radomska. Mo na wiêc by³o zobaczyæ miejsca masowych mordów z czasów II wojny œwiatowej, ale tak e miejsca bitew i potyczek z hitlerowskim okupantem. Pod pomnikami wojennych ofiar zapalono znicze i oddano ho³d pomordowanym i poleg³ym. Rajd by³ czêœci¹ obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny. Fot. Janusz Kucharski Moje obserwatorium 17 wrzeœnia - dzieñ sojuszu faszyzmu i komunizmu 70 lat temu, 17 wrzeœnia 1939 roku, na Polskê, zaatakowan¹ zbrojnie 1 wrzeœnia przez hitlerowskie Niemcy, napad³y ze wschodu wojska Zwi¹zku Radzieckiego. Dwa wielkie totalitaryzmy - faszyzm i komunizm po³¹czy³y siê, doprowadzaj¹c do II wojny œwiatowej, która przynios³a œmieræ milionów ludzi, niespotykane okrucieñstwo i zag³adê kultur i narodów. Uzale nieni od poprawnoœci politycznej rz¹dz¹cy obecnie w Polsce przyjmuj¹ bez protestu k³amstwa s¹siednich mocarstw, z których wynika, e II wojnê œwiatow¹ wywo³a³a Polska, a Hitler i Stalin bronili przed ni¹ interesów swoich krajów. Obecny Sejm Rzeczypospolitej nie mo e porozumieæ siê co do treœci uchwa³y potêpiaj¹cej sowieck¹ agresjê, a tak e dokonane przez sowieckich agresorów akty ludobójstwa i przeœladowañ na tle narodowoœciowym i religijnym. Taki mamy Sejm, jaki sobie, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ordynacj¹, wybraliœmy. Przeczytajmy o tym, jak o sowieckiej agresji pisa³a polska prasa w po³owie wrzeœnia 1939 roku. Obok pe³ny tekst orêdzia prezydenta Rzeczpospolitej do narodu polskiego. Komentarz wydaje siê zbyteczny. (j) Rowerzyœci, po ostatnim sprawdzeniu sprzêtu, ruszyli w drogê. Dotacjê w wysokoœci 200 tys. z³ z bud etu pañstwa otrzyma Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radomsku. Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na dalsz¹ modernizacjê budynku, w którym siedzibê bêdzie mieæ œrodowiskowy dom samopomocy. Pieni¹dze na dom Budynek, który ma byæ teraz w ca- ³oœci dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych, mieœci siê przy ul. Stara Droga, w dawnej siedzibie firmy Leitz. Pierwsze prace modernizacyjne rozpoczêto ju w 2008 r. Wymieniono stolarkê okienn¹, zrobiono wylewki posadzek, wybudowano œcianki dzia³owe. W tym roku pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na m.in. czêœciowe wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, izolacjê budynku przed wilgoci¹ i inne drobne prace remontowe. Zgodnie z planem w piwnicach domu samopomocy maj¹ znajdowaæ siê m.in. sale terapii ruchowej, sala komputerowa, a tak e pomieszczenia magazynowe i archiwum. Na parterze i piêtrze: kuchnia, jadalnia, szatnia, toalety i natryski, œwietlica, biblioteka, sala terapii zajêciowej, pokój pielêgniarki, pokoje do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego. Œrodowiskowy dom samopomocy przeznaczony bêdzie dla osób upoœledzonych zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Ulice Staffa i M³odzowska do remontu Rozpoczyna siê remont ulicy M³odzowskiej w Radomsku. Modernizacja jest mo liwa dziêki pieni¹dzom otrzymanym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata Nasze miasto otrzyma³o dotacjê w wysokoœci ,40 z³. Pokryje ona po³owê kosztów ca³ej inwestycji, reszta pochodzi z bud etu miasta. Równolegle remontowana bêdzie te ulica Staffa. Œrodki na ten cel w ca³oœci wygospodarowano z miejskiego bud etu. Kierowcy musz¹ przygotowaæ siê w tamtych rejonach na utrudnienia w ruchu. Przez ponad miesi¹c wy³¹czony zostanie z ruchu odcinek ul. M³odzowskiej od ul. Dolnej do ul. Reja. Po zakoñczeniu prac na ul. M³odzowskiej nast¹pi wy³¹czenie z ruchu ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Reja do ul. Sucharskiego. Na ul. Staffa prace budowlane realizowane bêd¹ etapami. Przez najbli sze 3-4 tygodnie wykonane zostan¹ chodniki, prace spowoduj¹ zwê enie jezdni. REKLAMA... 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

5 Radomszczañski TBS buduje blok socjalny. Lokatorzy klucze do mieszkañ otrzymaj¹ w lipcu przysz³ego roku. Blok socjalny WIADOMOŒCI * REKLAMA A woda p³ynie na Rozalce i p³ynie... Akt erekcyjny wmurowuje prezydent Radomska Anna Milczanowska. Towarzystwo Budownictwa Spo- ³ecznego w Radomsku we wrzeœniu rozpoczê³o kolejn¹ inwestycjê, tym razem jest to blok z mieszkaniami socjalnymi. Budowa ruszy³a dok³adnie 1 wrzeœnia, a ju 10 dni póÿniej, w czwartek 10 wrzeœnia, uroczyœcie poœwiêcono fundamenty i wmurowano akt erekcyjny. Dwupiêtrowy blok ma sk³adaæ siê z dwunastu mieszkañ. Ka de z nich bêdzie mia³o 39 metrów kwadratowych powierzchni, dwa pokoje, kuchniê i ³azienkê oraz przedpokój. Klucze do nowych mieszkañ maj¹ byæ wrêczane w lipcu 2010 roku, bo na ten miesi¹c przewidziano koniec wszystkich prac. - Jest to pierwszy budynek socjalny budowany zupe³nie od podstaw - mówi³a w czwartek prezydent Radomska Anna Milczanowska. - Mieszka- Prace budowlane przy bloku socjalnym. nia bêd¹ mia³y bardzo przyzwoity standard. Przysz³ych mieszkañców bêdziemy dobieraæ tak, eby mieæ pewnoœæ, e mieszkania nie bêd¹ niszczone. To wa ne, poniewa blok bêdzie kosztowa³ inwestora, czyli miasto, 1 milion 40 tysiêcy z³otych. Mieszkania przeznaczone s¹ dla osób mieszkaj¹cych w bardzo trudnych warunkach, których nie staæ na zakup i p³acenie wysokiego czynszu. Tutaj czynsz bêdzie ni szy. Lista takich rodzin w naszym mieœcie jest bardzo d³uga i wci¹ siê powiêksza. W TBS-ie z³o ono kilkaset kolejnych podañ. Pod koniec roku ma powstaæ Spo- ³eczna Komisja Mieszkaniowa, która zajmie siê weryfikacj¹ listy oczekuj¹cych i sprawdzeniem, czy chêtnym mieszkanie socjalne rzeczywiœcie siê nale y. Radomszczanie posprz¹taj¹ Kolejna edycja akcji Sprz¹tanie œwiata odbywaæ siê bêdzie 18, 19 i 20 wrzeœnia. Przyœwieca jej has³o Pomagajmy Ziemi - codziennie. W Radomsku Urz¹d Miasta sfinansuje dzier awê pojemników na odpady, zakupi worki i rêkawice dla w³¹czaj¹cych siê w akcjê dzieci i dla m³odzie- y. Pokryje te koszty wywozu odpadów zebranych w czasie akcji z terenu miasta na legalne sk³adowisko. W Radomsku rozstawione bêd¹ dodatkowe kontenery na œmieci, a na sk³adowisko w Jadwinówce odpady dostarczone w³asnym transportem bêd¹ przyjmowane bezp³atnie. Fot. Janusz Kucharski Fot. Janusz Kucharski Pan Józef Szala, mieszkaniec Józefowa, wci¹ szuka pomocy, jednak kolejne urzêdy twierdz¹, e to nie one powinny zaj¹æ siê spraw¹. Tymczasem po ka dym deszczu podwórko pana Józefa wci¹ przypomina bajoro, a w piwnicy jego domu mo na urz¹dzaæ zawody wêdkarskie. Po koniec lipca opisywaliœmy historiê pana Józefa Szali z Józefowa, który wci¹ szuka pomocy i sposobu na to, by jego posesja i dom przesta³y byæ zalewane po ka dym wiêkszym deszczu. Tak siê nieszczêœliwie sk³ada, e jego dom stoi dok³adnie poœrodku, w samym dole, tak wiêc woda deszczowa p³ynie do niego zarówno od strony Stobiecka Szlacheckiego, jak i Radomska. - Jeszcze jak nie by³o chodnika, to jakoœ to by³o - ali³ siê w lipcu pan Józef. - Sytuacja pogorszy³a siê bardzo po tym, jak gmina zbudowa³a chodnik po drugiej stronie ulicy. Niby dobrze, bo chodnik potrzebny, ale w ulicy zrobiono kratkê œciekow¹, pod ulicê wstawiono rurê, której wylot skierowano na ³¹kê ko³o mojego domu. I ca³a woda sp³ywa teraz z obu stron na moj¹ ³¹kê, na któr¹ siê nie da wjechaæ. Woda nie ma gdzie wsi¹kaæ i wp³ywa mi do piwnicy. Pompa ju nie daje rady tego wypompowywaæ, a na moje skargi nikt nie odpowiada - ali³ siê. Józef Szala postanowi³ wtedy wzi¹æ sprawê w swoje rêce i zasypa³ wylot rury piachem. Wylot odkopano, a pana Józefa wezwano przed s¹d. Sprawa jeszcze siê toczy, poniewa nie chce on zap³aciæ na³o onej grzywny. Józef Szala pisa³ w tej sprawie kilkukrotnie do gminy adzice. Jak nam wtedy powiedziano w Urzêdzie Gminy, problem jest z³o ony i na jego rozwi¹zanie potrzeba czasu. Urzêdnicy zapowiedzieli, e zorganizuj¹ spotkanie z mieszkañcami wsi i wspólnie zastanowi¹ siê, co zrobiæ. Jak na razie adnego spotkania nie by³o... - Nikt nic nie chce zrobiæ - mówi dzisiaj pan Józef. - W gminie umywaj¹ rêce, bo jak twierdz¹, drogê oddali powiatowi i to nie jest ich problem. A ca³¹ sprawê da³oby siê ³atwo rozwi¹zaæ, gdyby wzd³u drogi odnowiæ rowy odwadniaj¹ce, które teraz s¹ czêœciowo zaroœniête czy zasypane. To jednak nie wszystko, bo wiele przepustów przy posesjach jest specjalnie przez w³aœcicieli zasypanych albo zatkanych, eby ich nie zalewa³o - mówi coraz bardziej zdenerwowany. - Naj³atwiej jest jednak ukaraæ mnie i udawaæ, e wszyscy inni s¹ w porz¹dku - dodaje. Sprawdziliœmy. Rzeczywiœcie droga przekazana zosta³a Starostwu Powiatowemu w Radomsku. - Drogê w Józefowie przebudowaliœmy w 2008 roku, ale stosunki wodne nie uleg³y zmianie - powiedzia³ Gazecie Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania Drogami w Starostwie. - Wody powierzchniowe by³y i s¹ odprowadzane do przydro - nych rowów. Niestety okoliczne ³¹ki nie s¹ zmeliorowane, ludzie pozasypywali rowy i w zwi¹zku z tym cierpi¹ posesje po³o one najni ej, tak jak pana Józefa Szali. Sprawê mog³aby rozwi¹zaæ kompleksowa melioracja, która nie le y w naszych kompetencjach - dodaje. Tak wiêc pi³eczka zosta³a odbita w stronê Urzêdu Gminy w adzicach. Woda wci¹ zalewa piwnice pana Józefa. Jak powiedzia³a nam Beata Wszelaka, trwaj¹ rozmowy zmierzaj¹ce do ustalenia terminu spotkania przedstawicieli gminy, Starostwa oraz Urzêdu Melioracji. Ten ostatni urz¹d mo e mieæ II LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE W RADOMSKU SERDECZNIE ZAPRASZA M ODZIE W WIEKU LAT NA BEZP ATNE ZAJÊCIA POZALEKCYJNE DOTOWANE ZE ŒRODKÓW PUBLICZNYCH BUD ETU MIASTA RADOMSKA Interesujesz siê tañcem? A mo e masz uzdolnienie plastyczne? Chcesz zadbaæ o w³asny wizerunek? TE ZAJÊCIA S DLA CIEBIE!!! Ju od 1 paÿdziernika w II LO w Radomsku regularnie odbywaæ siê bêd¹ zajêcia pozalekcyjne. Ka dy znajdzie coœ dla siebie, pozna nowych ludzi, mi³o i po ytecznie spêdzi wolny czas. Nie czekaj, zg³oœ siê ju dziœ. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ przez okres trzech kolejnych miesiêcy (X-XII), raz w tygodniu (pi¹tek, godz ). W ramach zajêæ proponujemy: BLOK I (paÿdziernik) - warsztaty taneczne prowadzone przez instruktora tañca towarzyskiego; BLOK II (listopad) - kreowanie w³asnego wizerunku - warsztaty prowadzone przez kosmetologa i wiza ystkê; BLOK III (grudzieñ) - warsztaty plastyczne - kurs rysunku i malowania na szkle prowadzony przez artystê plastyka. Zapisy: M. Wojtecka, S. Wawrzyniak - lub sekretariat szko³y - II LO, Radomsko, Bugaj 3, tel. (044) WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Janusz Kucharski w tej sprawie najwiêcej do powiedzenia, poniewa byæ mo e odnowienie starych rowów melioracyjnych znajduj¹cych siê za domem pana Szali pozwoli zapobiec zalewaniu jego posesji. REKLAMA... 5

6 WIADOMOŒCI * REKLAMA REKLAMA... I N F O R M A C J A DOTYCZ CA SPRZ TANIA MIASTA RADOMSKA W RAMACH AKCJI SPRZ TANIE ŒWIATA Œwiêto plonów w Wielgom³ynach cieszy³o siê du ¹ frekwencj¹. Rolnicze œwiêto Wrzesieñ to tradycyjny miesi¹c do ynek. Odbywaj¹ siê one w wielu miejscach powiatu radomszczañskiego, m.in. 6 wrzeœnia w Che³mie i Kobielach Wielkich (tutaj dok³adnie - Œwiêto Rolniczego Trudu), 12 wrzeœnia w Stobiecku Szlacheckim i Wielgom³ynach. W niedzielê 20 wrzeœnia w Jedlnie Msza œw. o godz rozpocznie do ynki gminy adzice. Wyj¹tkowe do ynki odby³y siê w Stobiecku Szlacheckim. Miejscowoœæ ta prze ywa³a w swojej d³ugiej historii zapewne niejedne do ynki, ale Po raz pierwszy do ynki odby³y siê w samodzielnej parafii w Stobiecku Szlacheckim. swoje parafialne dopiero po raz pierwszy w minion¹ niedzielê, bo dopiero w czerwcu tego roku powsta³a tu oddzielna parafia. Wieniec ze zbó w kszta³cie serca i do ynkowy bochen chleba z³o one zosta³y uroczyœcie przed sum¹ w koœciele pw. œw. Brata Alberta na rêce ks. Marka Madeja. Po mszy dziêkczynnej na placu koœcielnym na wszystkich bior¹cych udzia³ w uroczystoœci czeka³ poczêstunek. Miejscowi przedsiêbiorcy go sfinansowali, a miejscowe gospodynie przygotowa³y. By³y kie³baski i kaszanki z grilla, bigos, barszcz i ró norodne ciasta. Nie zabrak³o rozrywkowych atrakcji dla dzieci. Na wypadek niepogody przygotowane zosta³y namioty, na szczêœcie pogoda dopisa³a wspaniale. Pierwsze parafialne do ynki w Stobiecku Szlacheckim uda³y siê znakomicie. (m) Stoisko z p³odami rolnymi na Œwiêcie Rolniczego Trudu w Kobielach Wielkich. Na sumê do ynkow¹ w Che³mie przyniesiono 5 wieñców nie tylko tradycyjnych. Jeden nawi¹zuje do s³ów ks. Jerzego Popie- ³uszki Z³o dobrem zwyciê aj, natomiast drugi przyci¹ga uwagê swoim kszta³tem - przyj¹³ formê makiety che³mskiego koœcio³a. Fot. Tomasz A. Nowak Fot. Czes³aw Polcyn Fot. Janusz Kucharski Fot. Ma³gorzata Skupiñska W dniach 18, 19 i 20 wrzeœnia b.r. odbêdzie siê kolejna edycja akcji Sprz¹tanie Œwiata 2009 pod has³em Pomagajmy Ziemi - codziennie. Urz¹d Miasta jako koordynator akcji sprz¹tania terenu miasta w ramach prowadzonej kampanii Sprz¹tanie Œwiata 2009 sfinansuje dzier awê pojemników na odpady, zakupi worki na odpady i rêkawice jednorazowe dla w³¹czaj¹cych siê w akcjê dzieci i m³odzie y oraz pokryje koszty wywozu odpadów zebranych w czasie akcji z terenu miasta Radomska na legalne sk³adowisko odpadów. Nad porz¹dkiem w czasie akcji sprz¹tania czuwaæ bêdzie Stra Miejska. W³¹czaj¹ siê do niej przedszkola i szko³y. Do akcji sprz¹tania zapraszamy i zachêcamy wszystkich mieszkañców, dzieci i m³odzie oraz ich wychowawców. Poka my siê w tych dniach z jak najlepszej strony. Pozbierajmy œmieci z miejsc publicznych, ukrytych, zaniedbanych. Zlikwidujmy nowoodkryte dzikie wysypiska œmieci. Organizowanie akcji na terenie miasta wp³ywa na poprawê stanu œrodowiska, a tak e jest lekcj¹ szeroko rozumianej edukacji ekologicznej nie tylko dla dzieci i m³odzie y, ale równie dla ca³ego spo³eczeñstwa. Dodatkowo w dniach prowadzenia akcji Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przyjmie nieodp³atnie na sk³adowisko w Jadwinówce odpady dostarczone w³asnym transportem przez osoby indywidualne, szko³y. Sk³adowisko w dniach 18, 19 i 20 wrzeœnia czynne bêdzie w godzinach od 6.00 do W celu u³atwienia zbiórki odpadów mieszkañcom, którzy w³¹cz¹ siê do akcji sprz¹tania miasta ustawione bêd¹ w n/w czêœciach miasta pojemniki. Dodatkowo w ka dym z n/w miejsc ustawione bêd¹ równie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu plastik oraz szk³o. Pojemniki bêd¹ stosownie opisane. Zachêcamy mieszkañców do selektywnej zbiórki odpadów. Miejsca ustawienia pojemników: 1. Bartodzieje - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Orzeszkowej (miêdzy ul. Na³kowskiej a ul. Rataja) 2. Bogwidzowy - 3 poj 1,1 m 3 przy ul. Przemys³owej (obok remizy stra- ackiej) oraz 3 poj. 1,1 m 3 przy pêtli autobusowej linii nr 8 3. Folwarki - 3 poj 1,1 m 3 przy zbiegu ulic M. D¹browskiej i Torowej 4. Saniki - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Paderewskiego i Wieniawskiego 5. Wymys³ówek - 3 poj. 1,1 m 3 przy ul. Wymys³owskiej (przed sklepem) 6. Stobiecko Miejskie - 3 poj. 1,1 m3 przy ul. Œw. Rocha (w rejonie skrzy- owania z ul. Kochanowskiego) oraz 3 poj. 1,1 m 3 przy remizie stra ackiej i 3 pojemniki przy skrzy owaniu ulic BrzeŸnickiej i Czêstochowskiej 7. Sucha Wieœ - 3 poj. 1,1 m 3 przy przystanku autobusowym (obok budynku w którym mieœci³a siê szko³a) 8. ul. Zgody - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Zgody i Œw. Rozalii 9. ul. Kiliñskiego - 2 poj. 1,1 m 3 w pobli u ulic Krzywej i Grodzkiej 10. ul. Prymasa Wyszyñskiego - 2 poj. 1,1 m 3 przy posesji nr ul. Rolna - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Wilsona i Stodolnej 12. ul. Ciep³a - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Ciep³ej i owieckiej - parking. Prezydent Miasta Radomska informuje, i Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z póÿniejszymi zmianami) na tablicy og³oszeñ zosta³y wywieszone Wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y, oddania w u ytkowanie wieczyste, najem lub dzier awê. Z treœci¹ wykazów mo na zapoznaæ siê Urzêdzie Miasta Radomska ul. Tysi¹clecia 5 (III piêtro) oraz na stronie internetowej Miasta Radomska. 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

7 REKLAMA... Prezydent Miasta Radomska informuje Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w dniu r. zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TAB.I.7331/ 62/2009 dotycz¹ca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT Radomsko Reymonta wraz z przy³¹czem energetycznym na dzia³kach nr ew. 307/ 1 obrêb 15 po³o onej w Radomsku przy ulicy Sierakowskiego 7. HISTORIA * REKLAMA Topografia Radomska w okresie staropolskim Miejska topografia Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Radomsku ul. Piastowska 10 o g ³ a s z a przetarg nieograniczony na pierwszeñstwo w zawarciu umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu mieszkalnego w Radomszczañskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej 1. Lokal mieszkalny o pow. 36,50 m 2, IV piêtro w budynku przy ul. Piastowskiej 2 m 70 w Radomsku. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium 9 249,00 z³. 2. Lokal mieszkalny o pow. 58,00 m 2, IV piêtro w budynku przy ul. Piastowskiej 6 m 35 w Radomsku. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium ,00 z³. 3. Lokal mieszkalny o pow. 62,20 m 2, II piêtro w budynku przy ul. Piastowskiej 15 m 40 w Radomsku. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium ,00 z³. 4. Lokal mieszkalny o pow. 35,50 m 2, IV piêtro w budynku przy ul. Piastowskiej 35 m 24 w Radomsku. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium ,00 z³. 5. Lokal mieszkalny o pow. 19,50 m 2, IV piêtro w budynku przy ul. BrzeŸnickiej 29b m 17 w Radomsku. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium 4 600,00 z³. 6. Lokal mieszkalny o pow. 32,30 m 2, parter w budynku przy ul. Jagielloñskiej 11 m 12 w Radomsku. Cena wywo³awcza ,00 z³. Wadium 8 100,00 z³. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ cz³onkowie Spó³dzielni oraz osoby, które spe³niaj¹ warunki przyjêcia w poczet cz³onków RSM. Osoby te, zobowi¹zane s¹ na trzy dni przed przetargiem, uzyskaæ potwierdzenie Dzia³u Cz³onkowsko-Mieszkaniowego, i s¹ cz³onkami Spó³dzielni lub spe³niaj¹ warunki Statutu do przyjêcia w poczet cz³onków Spó³dzielni, które przedk³adaj¹ Komisji Przetargowej. W przypadku ma³ eñstw w przetargu bior¹ udzia³ obydwoje ma³ onkowie. Przetarg odbêdzie siê r. godz w siedzibie RSM w Radomsku ul. Piastowska 10. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto RSM nr w Banku Spó³dzielczym w Radomsku, oraz uzyskanie potwierdzenia Dzia³u Cz³onkowsko-Mieszkaniowego, i s¹ cz³onkami Spó³dzielni lub spe³niaj¹ warunki Statutu do przyjêcia w poczet cz³onków Spó³dzielni, najpóÿniej do r. Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo wycofania siê z przetargu w ka dej chwili bez podania przyczyn. Regulamin przetargu do wgl¹du - pok. nr 10 pn., wt., czw., pt. godz Lokale mieszkalne mo na ogl¹daæ w godz w dni robocze po uzgodnieniu z administracj¹, pok. nr 8, tel. (044) Z-ca Prezesa Zarz¹du Ds. Technicznych i Gospodarki Zasobami mieszkaniowymi mgr in. Jolanta Konieczna O G O S Z E N I E Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa z siedzib¹ w Radomsku ul. Piastowska 10 zawiadamia cz³onków spó³dzielni, i posiada wolny lokal mieszkalny: - numer 6 przy ul. Jagielloñskiej 47 w Radomsku o pow. u ytk. 44,20 m 2 sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, korytarza i ³azienki po³o ony w kl. I na I piêtrze, o wartoœci rynkowej ,00 z³. Pierwszeñstwo w nabyciu prawa odrêbnej w³asnoœci ww. lokali maj¹ cz³onkowie Spó³dzielni, nie maj¹cy zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. cz³onkowie nie posiadaj¹cy adnego tytu³u prawnego do lokalu lub oczekuj¹cy na realizacjê przez Spó³dzielniê zamiany mieszkania dotychczas zajmowanego. Zainteresowani cz³onkowie powinni: - w ci¹gu 30 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia zg³osiæ na piœmie gotowoœæ zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrêbnej w³asnoœci lokalu wraz o oœwiadczeniem o zapoznaniu siê ze stanem technicznym lokalu, - w terminie okreœlonym w uchwale Zarz¹du Spó³dzielni wnieœæ wk³ad budowlany odpowiadaj¹cy wartoœci rynkowej lokalu. Lokale mo na ogl¹daæ od dnia r. do r. w godz w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z administracj¹, pok. 8, tel. (44) Dodatkowe informacje, Statut oraz Regulamin okreœlaj¹cy tryb i zasady ustanowienia pierwszeñstwa w nabyciu prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu mo na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni, pok. 10 w dni robocze (oprócz œrody), w godz Od autora: Jednym z kluczowych tematów, bez których nie mo e powstaæ solidna monografia, jest zagadnienie topografii miejskiej. Tego typu prace posiada ju szereg miast, nie tylko du ych oœrodków miejskich, ale tak e miast o podobnej wielkoœci i znaczeniu co Radomsko. Podstaw¹ do tego typu badañ s¹ ksiêgi miejskie, które jednak dla Radomska siê nie zachowa³y. Znane s¹ jedynie nieliczne wypisy z XVII wieku, które sporz¹dzono w koñcu XVIII stulecia. Do tej pory wykorzystywane by³y jedynie do opracowania dziejów koœcio³a pod wezwaniem œw. Marii Magdaleny. Z ich treœci mo na jednak wyczytaæ tak e informacje przydatne do zagadnienia topografii miasta. Nie prowadzono te w Radomsku kompleksowych badañ archeologicznych, których wyniki mog³yby byæ wielce pomocne. Na bazie wspomnianych wy ej dokumentów, uzupe³nionych o inne Ÿród³a i opracowania, postaram siê daæ zarys topografii miasta i jego najwa niejszych obiektów: koœcio³ów, cmentarzy, ratusza, m³ynów, cieków wodnych itp. Artyku³ ten w szerszej wersji i z odsy³aczami Ÿród³owymi uka e siê w trzecim tomie Zeszytów Radomszczañskich. Teren podleg³y miastu by³ znacznie wiêkszy ani eli samo centrum miasta i najbli sze przedmieœcia. Podobnie jak wiele innych miast o genezie œredniowiecznej Radomsko posiada³o tak e tzw. roz³ogi miejskie, czyli obszary gruntów ornych, ³¹k, pastwisk, ogrodów i lasów - nadanych w czasie lokacji. Obszar podleg³y miastu Obszary podleg³e miastu zmienia- ³y siê na przestrzeni wieków. Nie wiemy, jak wygl¹da³y w momencie lokacji miasta. Wiadomo natomiast, e czêœæ gruntów miejskich Radomsko utraci³o w po³owie XVI wieku. Jednak przekazy na ten temat s¹ bardzo skromne i enigmatyczne informacje nie podaj¹ genezy rozgraniczeñ. Dosz³o do nich w latach 50. XVI wieku i dotyczy- ³y prawie wszystkich granic miasta. Co istotne, w wyniku tych zmian miasto traci³o, jego obszar siê pomniejsza³. Zaboru ziemi dokonywali w³aœciciele s¹siednich wsi, ale tak e dzier awcy radomszczañskiego starostwa. Granice miasta siêga³y na pó³nocy do Dobryszyc (wieœ królewska), Bartodziej i Sanik (w³asnoœæ szlachecka). Tu istnia³a wieœ M³odzowy, która z czasem sta³a siê czêœci¹ miasta. Podobnie by³o z wsi¹ Bogwidzowy, która oko³o 1659 roku zosta³a zastawiona przez ówczesnego burmistrza. Miasto w ten sposób próbowa³o ratowaæ swój bud et. Przy pó³nocnych rubie ach miasta wybudowano istniej¹c¹ do dziœ kapliczkê poœwiêcon¹ œw. Rozalii. Stanis³aw Sankowski datuje j¹ na koniec XVIII wieku. Mo na jednak zastanawiaæ siê, czy daty jej powstania nie mo na cofn¹æ na pocz¹tek tego wieku. Inspiracj¹ do jej budowy mia³a byæ panuj¹ca w mieœcie zaraza. Wydaje siê, e powsta³a ona wówczas na miejscu cmentarza, który w czasie epidemii za- ³o ono z dala od miasta. Wiemy, e taka tragedia dosiêg³a miasto w 1710 roku. Warto te podkreœliæ, e pierwsza znana nam wzmianka Ÿród³owa o kaplicy pochodzi z 1785 roku, kiedy zaznaczono j¹ na jednej z map. Od jej wezwania zaczêto nawet nazywaæ znajduj¹ce siê tam pola pod œw. Rozali¹. Musia³a wiêc tam funkcjonowaæ ju od jakiegoœ czasu. Hipotetycznie wiêc datujemy j¹ na okres od 1710 do 1785 roku. Na wschodzie miasto s¹siadowa³o ze szlacheckim Kietlinem i królewsk¹ wsi¹ Strza³ków. Granica po³udniowa siêga³a do dziedziny Strza³kowa, czyli dzisiejszej Suchej Wsi, oraz rzeki Warty. Na zachodzie grunty miejskie dochodzi³y do wsi królewskich D¹brówka i Radziechowice oraz szlacheckich adzic. Teren by³ tu w 1783 roku podmok³y, dominowa³y b³ota i trzêsawiska. W 1550 roku utracono Strza³ków, w 1553 roku dosz³o do rozgraniczenia gruntów miêdzy Sanikami a miastem. W pocz¹tkach XIX wieku pisano, e miejscowa tradycja g³osi, i miasto straci³o ziemie wskutek zaborczej dzia³alnoœci w³aœciciela wsi Sanik w XVI wieku. Do XIX stulecia na granicy z Dobryszycami i Bartodziejami nie przeprowadzano adnych rozgraniczeñ i z tego powodu bardzo czêsto dochodzi³o do przyw³aszczeñ ziemi przez dzier awców tych wsi. Du e straty miasto ponios³o na po- ³udniu. W okolicach dzisiejszej Suchej Wsi granice by³y spokojne. Znacznie gorzej by³o od strony P³awna. Rzeka Warta do 1556 roku s³u y³a miastu jako granica jej dóbr. Jednak Stanis³aw Przerêbski, dziedzic P³awna i Szczepocic, doprowadzi³ do rozgraniczenia i zmniejszenia siê posiad³oœci miasta. W granicach miasta znajdowa³ siê wówczas m³yn Wawrzykowizna, który kupi³ niejaki P³oszka, burmistrz Radomska. Utracono go wraz z pobliskimi ³¹kami nad rzek¹. Miasto protestowa³o, ale nie odnios³o to adnego skutku. Takim sposobem dziedzice P³awna przesunêli swoje granice na drugi brzeg rzeki. Posiadamy wzmianki z 1683 i 1712 roku, e mieszczanie posiadali swe role przy drodze gidelskiej, tam wiêc przynajmniej siêga³y pola miejskie. Rozgraniczenie z 1556 roku dotyczy³o tak e zachodniej granicy miasta. I tu w niewiadomym czasie starostwo doprowadzi³o do zabrania miastu czêœci jego dóbr. Wed³ug dekretu rozgraniczaj¹cego z 1556 roku miasto powinno byæ w posiadaniu terenów do kopców granicznych ko³o wsi królewskiej Szczepocice i êg. Miastu przyznano wówczas tak e po³owê wsi Radziechowice. Jednak któryœ ze starostów dokona³ zaboru tej czêœci wraz z m³ynem i nale ¹cymi do niego gruntami. Nieco wiêcej szczegó³ów konfliktu na tym terenie z XVIII wieku podaje S. Sankowski. Pisze on, e Radziechowice chcia³y przyw³aszczyæ sobie wspólne pastwiska. Plan miasta z 1785 roku pokazywa³, e granica miasta bieg³a od pustkowia Brodawa do krzy a stoj¹cego przy trakcie z Radomska do adzic. Granice na tej drodze przekroczy³a w³aœnie wieœ Radziechowice i zagarnê³a teren oczyszczony z zaroœli o powierzchni 148 mórg i 100 prêtów. Spór zosta³ zakoñczony dopiero przed wybuchem II wojny œwiatowej. Dalej miasto graniczy³o z wsiami szlacheckimi: adzice, Stobiecko Szlacheckie i Wierzbica. W pocz¹tkach XIX wieku w kancelarii miejskiej znajdowa³o siê jeszcze wiele dokumentów zwi¹zanych z licznymi sporami w sprawie granic nale ¹cego do miasta Stobiecka Miejskiego i wspomnianych wy ej wsi. Spory s¹dowe trwa³y tak e za panowania pruskiego (prze³om XVIII i XIX wieku). Ciekawym zagadnieniem s¹ nazwy w³asne poszczególnych pól mieszczañskich na terenach podleg³ych miastu. 17 WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Janusz Kucharski Istniej¹ca do dziœ kaplica przy ul. œw. Rozalii. Kiedyœ by³y to obrze a miasta. Czêœæ z nich poznajemy ze Ÿróde³ pisanych, inne natomiast mo emy po czêœci wyczytaæ z mapy sporz¹dzonej w 1785 roku. Niestety, w niektórych miejscach jest ona nieczytelna. Teren na wschód od ulicy Krakowskiej, rozci¹gaj¹cy siê do ulicy Strza³kowskiej (dziœ Prymasa Wyszyñskiego) nosi³ nazwê Wielkie Pole. Wspomniane jest ono w 1674 roku. W 1688 roku zapisano, e Wielkie Pole rozpoczyna³o siê przy drodze Brylowskiej (prowadz¹cej do m³yna Bryl) i ci¹gnê³o do granic Strza³kowa. Na mapie z 1785 roku obszar ten nazwany jest Gruntem Krakowskim i ku Zaprzecznemu. Wiele pól miejskich znajdowa³o siê na Miêdzydro u Wielkim i Ma³ym. Nazwy te wspomniane s¹ ju w pocz¹tkach XVI wieku. W 1683 roku wspomniano oba okreœlenia. Ogólnie Miêdzydro e - w 1687 i 1747 roku. Miêdzydro e Wielkie samodzielnie wystêpuje w 1712 i 1747 roku. Wnioskuj¹c z nazwy, obszary te ograniczone by³y drogami. Na zachód od drogi Krakowskiej, na wysokoœci wsi Zakrzówek, znajdowa³o siê Miêdzydro e Wielkie. W 1765 roku zapisano, e rozci¹ga³o siê od drogi Gidelskiej i prowadzi³o do Gumiennej. Domyœlaæ siê mo na, e to dzisiejsza ulica D¹browskiej. W takiej sytuacji nale y jasno podkreœliæ, e Miêdzydro- e Wielkie rozpoczyna³oby siê na wysokoœci skrzy owania ul. Krakowskiej z drog¹ do Gidel. Od wspomnianej ulicy (domniemanej D¹browskiej) zaczyna³o siê Miêdzydro e Ma³e. Kolejny raz widzimy tê nazwê w 1670 roku, 1681 i 1712 roku. W analizowanym materiale natrafiamy te na kilka innych nazw w³asnych miejsc, gdzie mieszczanie posiadali pola. W 1620 roku spotykamy siê z niejak¹ Vilzn¹, od której droga prowadzi³a do drogi Gidelskiej. W 1678 roku czytamy o Chmielniku, w 1681 roku ³¹ki po³o one by³y na Gadce ko³o brodu, czyli zapewne przy Warcie. W 1687 roku pojawia siê nazwa Uwrocie ko³o pustego stawu, w 1688 roku pisano o miejscu Uglinianek, a w 1689 roku wspomniano Tobo³y przy drodze do Kietlina. Cdn. Tomasz A. Nowak Muzeum Regionalne im. Stanis³awa Sankowskiego w Radomsku 7

8 WIADOMOŒCI * REKLAMA REKLAMA... O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY RADOMSZCZAÑSKIEGO Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r., Nr 193, poz z poÿn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z póÿn. zm.) - w dniu r. zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie zachodniej obwodnicy miasta Radomska o d³ugoœci 6554m - odcinek A-C-F od ulicy BrzeŸnickiej przez istniej¹ce rondo C do ulicy Sucharskiego oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza - odcinek A-C i C-F od ulicy BrzeŸnickiej (z wy³¹czeniem projektowanego skrzy owania ronda A oraz istniej¹cego skrzy owania ronda C) do ulicy Sucharskiego (³¹cznie z budow¹ skrzy owania - rondo F) oraz przebudowê ulicy Sucharskiego w rejonie ronda F i odcinka F-L w zakresie od km 0+00 (ulicy Sucharskiego) do km 3+020,90 wraz z budow¹ wiaduktów nad ulic¹ Krasickiego, nad planowan¹ bocznic¹ kolejow¹, nad lini¹ kolejow¹ nr 1 Warszawa Katowice, tunelu w ci¹gu ulicy Je ynowej, przepustu drogowego, przebudow¹ koliduj¹cej infrastruktury technicznej, budow¹ kanalizacji deszczowej, budow¹ oœwietlenia, na dzia³kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: odcinek A-C: obrêb 8: 779/1, 780/1, 596/2, 115/6, 77/2, 78, 79/1, 80/1, 81/1 obrêb 3: 36 obrêb 40: 447/4, 466/2, 467/1, 468/2, 469/2, 470/2 odcinek C-F: obrêb 3: 36, 35/1 (po podziale 35/4), 35/2, 211, 37, 310/3 obrêb 1: 518/2, 517/2, 516/2, 515 (po podziale 515/2), 514, 582/1, 501, 502/ 1, 502/3, 503/2, 580/1, 580/3, 581/1, 521/3, 583, 593 obrêb 2: 18, 19/5, 20/11, 20/13, 21/1, 22, 48/1, 71 obrêb 44: 509/6, 526/2, 563/2, 562/2, 561/2, 560/2, 559 (po podziale 559/2), 556 (po podziale 556/2), 564 (po podziale 564/2), 629/1 (po podziale 629/4), 230/3, 231/1, 232/1, 233/1, 235/3 Fot. Jolanta D¹browska Wracaj¹c do Radomska O fascynacji Podkarpaciem i wspomnieniach z Radomska opowiada³ w czwartek 10 wrzeœnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej Mieczys³aw yp. O goœciu biblioteki pisaliœmy obszernie w jednym z lipcowych numerów Gazety. Mieczys³aw yp urodzi³ siê w 1947 r w Radomsku, ukoñczy³ II Liceum Ogólnokszta³c¹ce. PóŸniej wyjecha³ do Rzeszowa. Jest absolwentem WSP w Rzeszowie i Studium Podyplomowego Psychologii Wojskowej w Warszawie. Od wczesnej m³odoœci fascynowa³ siê sztuk¹, kultur¹, co zaowocowa- ³o w póÿniejszym yciu. Obecnie jest znanym na rzeszowszczyÿnie animatorem kultury, fotografikiem, poet¹. Spotkanie w Radomsku by³o te pretekstem do promocji ostatniego tomiku poetyckiego Mieczys³awa ypa zatytu³owanego Genius Loci. - Radomsko w mojej twórczoœci czêsto powraca. Przecie to tu siê urodzi³em i wychowa³em. Bardzo siê cieszê, e mog³em siê dzisiaj z Pañstwem spotkaæ - mówi³ goœæ. Mieczys³aw A. yp mi³oœnikom swojej twórczoœci rozdawa³ autografy. odcinek F-L obrêb 2: 19/5 obrêb 44: 230/4 (po podziale 230/6), 233/1, 231/2 (po podziale 231/4 i 231/ 6), 232/2 (po podziale 232/4), 233/2 (po podziale 233/3), 235/3, 235/4 (po podziale 235/5), 603 (po podziale 603/2), 604 (po podziale 604/2), 605 (po podziale 605/2), 612 (po podziale 612/2), 613 (po podziale 613/2), 614 (po podziale 614/2), 615 (po podziale 615/2), 616 (po podziale 616/2), 617 (po podziale 617/2), 618 (po podziale 618/2), 619 (po podziale 619/2), 620 (po podziale 620/1), 621 (po podziale 621/1), 622 (po podziale 622/1), 623 (po podziale 623/2), 628 (po podziale 628/2), 629 (po podziale 629/2), 630 (po podziale 630/2), 631 (po podziale 631/2), 632 (po podziale 632/2), 633 (po podziale 633/2), 634 (po podziale 634/1), 635 (po podziale 635/1), 636 (po podziale 636/1), 637 (po podziale 637/2), 642 (po podziale 642/2), 643 (po podziale 643/1), 650 (po podziale 650/2) obrêb 45: 1, 2 (po podziale 2/2), 3 obrêb 46: 1 (po podziale 1/2), 17 (po podziale 17/2), 18 (po podziale 18/2), 19 (po podziale 19/2), 21 (po podziale 21/2), 22 (po podziale 22/2), 23 (po podziale 23/2), 24 (po podziale 24/2), 25 (po podziale 25/2), 26 (po podziale 26/2), 27 (po podziale 27/2), 28 (po podziale 28/2), 29 (po podziale 29/2), 30 (po podziale 30/2), 32 (po podziale 32/2), 33 (po podziale 33/2), 34 (po podziale 34/2), 35/1 (po podziale 35/4), 35/2 (po podziale 35/7), 36 (po podziale 36/2), 37 (po podziale 37/2), 38 (po podziale 38/2), 39 (po podziale 39/2), 41 (po podziale 41/2), 42 (po podziale 42/2), 43 (po podziale 43/2), 46 (po podziale 46/2), 47 (po podziale 47/2), 48 (po podziale 48/2), 49 (po podziale 49/ 2), 50 (po podziale 50/2), 51 (po podziale 51/2), 53 (po podziale 53/2), 54 (po podziale 54/2), 55 (po podziale 55/2), 56 (po podziale 56/2), 59 (po podziale 59/2), 60 (po podziale 60/2), 61 (po podziale 61/2), 62 (po podziale 62/2), 63 (po podziale 63/1), 64 (po podziale 64/2), 65/1 (po podziale 65/4), 65/2 (po podziale 65/5), 66/2 (po podziale 66/4), 67 (po podziale 67/2), 69 (po podziale 69/2), 70 (po podziale 70/2), 72 (po podziale 72/2), 73 (po podziale 73/2), 74 (po podziale 74/2), 75 (po podziale 75/2), 76 (po podziale 76/2), 77 (po podziale 77/2), 78 (po podziale 78/2), 79 (po podziale 79/2), 80 (po podziale 80/2), 84 (po podziale 84/2), 86 (po podziale 86/2), 87 (po podziale 87/2), 88 (po podziale 88/2), 89 (po podziale 89/2), 92 (po podziale 92/1), 93 (po podziale 93/2), 95 (po podziale 95/2), 96 (po podziale 96/2), 97 (po podziale 97/ 2), 98 (po podziale 98/2), 99 (po podziale 99/2), 100 (po podziale 100/2), 101 (po podziale 101/2), 102 (po podziale 102/2), 103 (po podziale 103/2), 104/1 (po podziale 104/6), 104/3 (po podziale 104/7), 105/1 (po podziale 105/4), 106 (po podziale 106/2), 108 (po podziale 108/2), 109/2 (po podziale 109/7), 110/2 (po podziale 110/5), 111/1 (po podziale 111/4), 112/6 (po podziale 112/ 25), 112/13 (po podziale 112/28), 112/14, 112/15 (po podziale 112/29), 113/ 12 (po podziale 113/24), 113/13, 113/14 (po podziale 113/25), 114 (po podziale 114/2), 115 (po podziale 115/2), 116/1 (po podziale 116/4), 118 (po podziale 118/2), 119 (po podziale 119/2), 120/2 (po podziale 120/4), 122/1 (po podziale 122/4), 123/1 (po podziale 123/4), 124/2 (po podziale 124/4), 229 (po podziale 229/2). Z aktami przedmiotowej sprawy mo na siê zapoznaæ w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoœci w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, Wydzia³ Geodezji, Budownictwa i Architektury, pokój 202, II-gie piêtro, tel. (044) Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoœci w drodze umieszczenia na tablicy og³oszeñ i na stronie internetowej Miasta Radomska (w³aœciwej ze wzglêdu na przebieg drogi) oraz na tablicy og³oszeñ i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku - a tak e w prasie lokalnej. Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Radomsku zatrudni pracowników na stanowisko pomocnik magazyniera Wymagane: - aktualna ksi¹ eczka zdrowia - uprawnienia na wózek wid³owy Podania nale y sk³adaæ do Dzia³u Kadr OSM w Radomsku ul. Jagielloñska 4, Radomsko. tel. (044) , centrala (044) Fot. Archiwum Fot. Archiwum Œladami Jadwigi Radomszczañski Miejski Dom Kultury zorganizowa³ dwudniow¹ wycieczkê szlakiem królowej Jadwigi. - Chcieliœmy przybli yæ dzieciom i m³odzie y miejsca zwi¹zane z patronk¹ naszego miasta - mówi¹ organizatorzy. W miniony weekend radomszczanie zwiedzali Kraków. Zaczêli od Collegium Maius. PóŸniej ogl¹dali koœció³ Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny na Piasku. Nie zabrak³o te wycieczki po wawelskim zamku. Uczestnicy wycieczki mogli zwiedzali groby królewskie, dotykali dzwonu Zygmunta, przeszli smocz¹ jamê i zrobili pami¹tkow¹ fotografiê przy smoku wawelskim. Drugiego dnia pojechali do Biecza, który by³ miastem królewskim. Znajdowa³y siê tam trzy zamki i dwór królewski, wszystkie stanowi³y rezydencje królewskie. Bywali w nich wielokrotnie królowie z dynastii Piastów i Jagiellonów. Miejscowoœæ szczególnie lubi³a królowa Jadwiga. By³a tutaj oko³o dziesiêciu razy. Wycieczka zakoñczy³a siê plenerem fotograficzno-malarskim. Zlot radoœci W pierwszy weekend wrzeœnia w Bia³ym Brzegu odby³ siê III Radomszczañski Zlot Radoœci. Wziêli w nim g³ównie udzia³ cz³onkowie i sympatycy Klubu Abstynenckiego Mo na Inaczej. W zlocie wziê³o udzia³ ponad 50 osób. By³o i coœ dla cia³a, i coœ dla ducha. W programie znalaz³y siê m.in. warsztaty terapeutyczne, zajêcia sportowe, nie zabrak³o wieczornej zabawy pod gwiazdami. W niedzielê odprawiono specjaln¹ polow¹ Mszê œw. 8 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

9 Wrzesieñ 1968 r. UWAGA, PRENUMERATORZY PRASY RADZIECKIEJ Z roku na rok obserwujemy znaczny wzrost czytelnictwa prasy radzieckiej. Zjawisku temu sprzyja szybki i niespotykany w dziejach rozwój nauki, techniki i kultury w Zwi¹zku Radzieckim oraz stale rosn¹ce jego znaczenie na arenie miêdzynarodowej. Osi¹gniêcia w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki oraz sukcesy ZSRR w yciu spo³ecznym i polityce zagranicznej znajduj¹ siê w centrum zainteresowania wszystkich. Rozwój ZSRR szczególnie bliski jest narodom obozu socjalistycznego, w tym równie i Polsce. Wyrazem tego zainteresowania jest systematyczny wzrost czytelnictwa prasy Zwi¹zku Radzieckiego, która o wszystkich istotnych zagadnieniach informuje w sposób rzeczowy i ciekawy. W ubieg³orocznej akcji prenumeraty prasy radzieckiej w powiecie uzyskano bardzo dobre wyniki, co w rezultacie da³o powiatowi naszemu zaszczytne II miejsce w województwie (...). Zamówienia na prenumeratê prasy radzieckiej przyjmuje Przedsiêbiorstwo Upowszechnienia Prasy i Ksi¹ ki Ruch w Radomsku, ul. M³odzowska 2. Ta sama instytucja udziela wszelkich informacji zwi¹zanych z warunkami prenumeraty, dostarczania czasopism i p³atnoœci. OTWARCIE - BLAMA Fina³owym akcentem inauguracji roku kulturalno-oœwiatowego mia³o byæ otwarcie i przekazanie do normalnej eksploatacji kina panoramicznego w Powiatowym Domu Kultury. Tymczasem fina³ imprezy, a wiêc projekcja filmu, okaza³ siê wielk¹ kompromitacj¹ Wojewódzkiego Zarz¹du Kin. Pocz¹tek projekcji to jednoczeœnie pocz¹tek blama u. Na widowni gaœnie œwiat³o, a na ekranie... na razie nic. Za chwilê kolorowa plama, czêœæ jej na bocznych kotarach sceny, czêœæ na suficie. Wszystkie próby ustawienia ostroœci obrazu spe³z³y na niczym. Zapalono wiêc œwiat³o, kinomani wyszli na papierosa. Po chwili dzwonek, wygaszenie œwiate³ i identyczna sytuacja. Po trzykrotnych próbach wreszcie jakoœ kontrast uregulowano, zaczê³y siê za to k³opoty z foni¹. Reszta projekcji up³ynê³a wzglêdnie dobrze. Projekcja filmu - jak ju wspomnia- ³em na wstêpie - mia³a byæ fina³owym akcentem rozpoczêcia roku ko. i jednoczeœnie stanowiæ uroczyste otwarcie kina. Z tej okazji w³adze WZK zdecydowa³y siê na wyœwietlenie czegoœ, co przy wielkiej dozie dobrej woli trudno nazwaæ filmem. Kompletny brak treœci zast¹piono w tym czymœ kilkoma fragmentami striptease u! i tyle. Zamiast w niecodziennej uroczystoœci (nowe kino, b¹dÿ co b¹dÿ, otwiera siê raz na kilka czy kilkanaœcie lat), widzowie uczestniczyli we wspaniale wyre yserowanej parodii. Oprac. Z.K. Kapliczki Radomska i okolic Obiekty sakralne w Borzykowej Dopóki wiara kwit³a, szanowano prawa; By³a wolnoœæ z porz¹dkiem i z dostatkiem s³awa. (Adam Mickiewicz) Borzykowa, w gminie ytno, nale- y do najstarszych miejscowoœci w naszym powiecie; parafia zapewne istnia- ³a ju pod koniec XI wieku. W 1210 roku w tutejszym koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a odby³ siê synod biskupów pod przewodnictwem abpa Henryka Kietlicza z udzia³em bpa Wincentego Kad³ubka - póÿniejszego b³ogos³awionego, wyniesionego na o³tarze, a tak e zjazd ksi¹ ¹t, m.in. Leszka Bia³ego i Konrada Mazowieckiego. Pierwotne budynki koœcio³ów nie dotrwa³y naszych czasów; obecny zaczêto budowaæ staraniem ks. Wojciecha Kopczyñskiego w roku We wrzeœniu 1881 roku zosta³ konsekrowany przez bpa Wincentego Choœciak-Popiela. Wchodz¹cych do koœcio³a wita na dziedziñcu piêkna kamienna figura Matki Bo ej Niepokalanie Poczêtej z 1883 roku - opisana w naszej Gazecie (GR 21/2008). Przy koœciele znajduj¹ siê ponadto dwie kaplice: pogrzebowa z ok. XIX wieku i kaplica mszalna polowa - z 1999 roku; na pobliskim cmentarzu w roku 2000 zosta³a wybudowana kaplica mszalna staraniem ks. proboszcza Miros³awa Przyby³owicza. Proboszcz ten by³ tak- e fundatorem kapliczki-pomnika przy cmentarzu, poœwiêconego poleg³ym tutaj 4 wrzeœnia 1939 roku o³nierzom 7. Dywizji Piechoty. Pomnik opatrzony jest m.in. napisem: Z Maryj¹ za Polskê poszliœmy do boju / - polegliœmy - Honoru i wiernoœci Bogu i Polsce dochowaliœmy. Przy drodze do Czechowca znajduje siê murowana kapliczka domkowa z oko³o XIX/XX wieku, wewn¹trz której umieszczono figurê œw. Jana Nepomucena. Tekst i fot. Jan Nitecki ZE STAREGO RADOMSKA * IMIONA * WIADOMOŒCI Twoje imiê (704) To szczególnie wa ny dla wielu radomszczan tydzieñ. We czwartek 17 wrzeœnia nie tylko dzieñ œw.lamberta, patrona najstarszej radomszczañskiej parafii, ale tak e kolejna rocznica najazdu sowietów na Polskê w 1939 r., nazywana przez Polaków dniem czwartego rozbioru Polski. Po agresji hitlerowskich Niemiec 1 wrzeœnia, 17 dni póÿniej, na Polskê napad³y ze wschodu sowieckie hordy, które okupowa³y nasz kraj do 18 wrzeœnia 1993 r. W tym roku obchodzimy, a w³aœciwie - powinniœmy obchodziæ rocznicê wyjœcia ostatnich sowieckich so³datów z naszego kraju. Niech ten wpis bêdzie œwiadectwem radoœci z tego powodu, bo oficjalnych uroczystoœci, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ rz¹dz¹cych obecnie w Polsce poprawnoœæ polityczn¹, nie przewidujê. Co zaœ do œwiêtych patronów dni tego tygodnia, to polecam uwadze Czytelników trzy postaci. Pierwsza, jeœli chodzi o daty, to œw. Lambert, szczególnie popularny w œredniowieczu, patron koœcio³a farnego, a tak- e m.in. parafii w Maastricht. Pisa- ³em o nim w tym miejscu wielokrotnie. Druga postaæ to œw. Stanis³aw Kostka, patron polskiej m³odzie y, o którym te ju by³a w tej rubryce mowa. Trzecia wreszcie osoba, na któr¹ chcê zwróciæ dziœ uwagê, to patron 23 wrzeœnia, œw. Ojciec Pio, yj¹cy w latach , w³oski mistyk, stygmatyk, kapucyn, pochodz¹cy z rodziny ch³opskiej, zakonnik od 1903 r.,w 1910 wyœwiêcony na ksiêdza, po ukoñczeniu studiów filozoficzno-teologicznych. Od 1918 r. na jego ciele pojawi³y siê stygmaty, które zniknê- ³y bez œladu na 3 dni przed jego œmierci¹. Mia³ nadzwyczajne zdolnoœci, m.in. dar przepowiadania, uzdrawiania, mistycznego lotu i bilokacji, czyli przebywania w dwóch miejscach równoczeœnie. Zosta³ beatyfikowany w 1999 r., a kanonizowany w 2002 r. przez naszego Papie a Jana Paw³a II wrzeœnia 2009 r. A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. 17 WRZEŒNIA - dzieñ œw. LAM- BERTA oraz Roberta, Hildegardy, Franciszka, Ariadny, Justyny, Justyna, Wiery, Dezyderiusza, Narcyza, Teodory. 18 WRZEŒNIA - dzieñ œw. STA- NIS AWA KOSTKI oraz Ireny, Irmy, Stefanii, Józefa, Zachariasza, Tytusa. 19 WRZEŒNIA - dzieñ œw. JA- NUAREGO oraz Teodora, Konstancji, Alfonsa, Józefa, Sydoniusza, Emilii. 20 WRZEŒNIA - dzieñ œw. EU- STACHEGO oraz Franciszka, Andrzeja, Paw³a, Euzebii, Dionizego, Faustyny, Olega, Filipiny, Wac³awa, Tomasza. 21 WRZEŒNIA - dzieñ œw. MA- TEUSZA oraz Hipolita, Jana, Darii, Ifigenii, Bo ydara, Miry. 22 WRZEŒNIA - dzieñ œw. MAU- RYCEGO oraz Tomasza, Jonasza, Joachima, Mateusza. 23 WRZEŒNIA - dzieñ œw. o. PIO oraz Linusa, Tekli, Bogus³awa, Boguchwa³a, Liwiusza, Liberta. Jacek êski Œw. Ojciec Pio Pokój i Dobro w W¹soszu Dzia³aj¹cy od kilku miesiêcy przy klasztorze oo. Franciszkanów chór Pokój i Dobro zaœpiewa³ w minion¹ niedzielê w koœciele pw. œw. Andrzeja Aposto³a w W¹soszu Górnym w powiecie pajêczañskim. Koœció³ ten jest jednoczeœnie Sanktuarium Pasyjnym i Maryjnym Matki Bo ej Kalwaryjskiej. Chórzystów zaprosi³ ks. Krzysztof Jeziorowski, proboszcz tamtejszej parafii. Poza opraw¹ liturgii sumy chórzyœci dali po mszy krótki koncert pieœni maryjnych i patriotycznych. Ich œpiew spotka³ siê z bardzo serdecznym, a nawet gor¹cym przyjêciem. Chórem od pocz¹tku kieruje jego solistka Felicja Sadek. Na organach gra Sybilla Benkowska. Œpiew chóru Pokój i Dobro us³yszeæ mo na w ka d¹ niedzielê podczas Mszy œw. o godz w klasztorze oo. Franciszkanów. (m) Wrzesieñ 1924 r. Z OBSERWACJI PO MIEŒCIE Z przyjemnoœci¹ trzeba przyznaæ, e m. Radomsko podnosi siê pod ka - dym wzglêdem. W rynku na miejsce dwóch zredukowanych knajp - powsta³y dwa chrzeœcijañskie sklepy, bardzo ³adnie urz¹dzone jak na nasz¹ prowincjê. Otwarta te zosta³a nowa placówka p. n. Dom Handlowy, która dziêki swej ruchliwoœci, zainteresowa- ³a prawie ca³y nasz powiat. Przy torze kolejowym w ul. œw. Rozalji buduje siê du a elazna fabryka, która na wiosnê ma byæ uruchomiona. Powsta³o te w ostatnim czasie ca³y szereg drobnych warsztatów. A i gospodarka komunalna wkracza na w³aœciwe tory! Widzimy okaza³y gmach magistratu nadbudowany i odrestaurowany. Na miejsce or³a carskiego, który wisia³ na wie y ratuszowej przez kilkadziesi¹t lat (a siê stra acy nad nim zlitowali w 1914 r. i sp³awili go) - widnieje teraz orze³ polski, wmurowany na wieki w tem g³êbokim przekonaniu, i ju go nigdy stamt¹d adna si³a nie ruszy. Imponuj¹co te przedstawia siê na tej wie y i herb naszego miasta. Zegar tylko ratuszowy jest w stanie nieczynnym, a to z powodu, jak mnie poinformowano, remontu... takowego i zastosowania nowych cyferblatów szklanych, oœwietlanych specjalnym reflektorem. Nawet w nocy bêdziemy widzieli godziny! Dziurawy chodnik przy ratuszu zast¹piono betonowymi p³ytami, co nada ulicy europejski wygl¹d. Przeróbka ulicy Krakowskiej od wjazdu z rynku przyczyni³a siê do rozszerzenia tej ulicy, szkoda tylko, e na tak ma³ym dystansie, ale przynajmniej zginê³y te wstrêtne ka³u e i b³ota naprzeciw posesji sukc. Filipowicza. Nareszcie te i ul. œw. Rozalji doczeka³a siê zabrukowania, ale znów zasz³y przeszkody, gdy niektórzy obywatele nie chc¹ niwelowaæ gruntu przed swoimi domami, co mo e spowodowaæ przerwê w robocie. A szkoda! Póki pogoda jest i mo noœæ prowadzenia dalej robót, to nale y w interesie obywateli iœæ magistratowi na rêkê. Ul. Czêstochowska zyskuje trotuar z p³yt betonowych - zamiar jest doprowadziæ takowy do b. posesji rej. Raykowskiego. Przynajmniej mieszkañcy tej dzielnicy nie bêd¹ grzêzn¹æ w b³ocie. Ul. Kaliska od domu p. W. Fryca prezentuje siê równie dobrze, nale a- ³oby sk³oniæ, wzglêdnie dopomóc w³aœcicielom posesji do u³o enia chodnika po obydwóch stronach ulicy. Oœwietlenie w mieœcie znacznie poprawi³o siê. Do godz. 4-ej w nocy lampy oœwietlaj¹ wyboiste ulice naszego miasta. Nic dziwnego, e i kradzie e zupe³nie usta³y. Nadbudowa szko³y powszechnej na Bugaju œwiadczy, e potrzeby rozwoju szkolnictwa le ¹ na sercu Zarz¹dowi miasta, a³owaæ tylko nale y, e z pewnych formalnych wzglêdów roboty siê tam zatrzyma³y. A teraz omówimy niektóre ujemne strony naszego miasta. Na krañcu ul. Przedborskiej znajduje siê cmentarz, tak zwany choleryczny, z czasów tej epidemji w 1875 r. Zaniedbanie tego miejsca wiecznego spoczynku razi ka - dego przechodnia w oczy. Z braku jakiegokolwiek ogrodzenia zwierzêta czworono ne swobodnie tu grasuj¹ bez adnych przeszkód. Nale a³oby coœ o tem te pomyœleæ. Rozwiniêta akcja w sprawie zakupu domu przyleg³ego do parafji idzie naprzód, tylko wyniki ofiarnoœci spo- ³ecznej s¹ dotychczas nik³e. Coprawda prze ywamy czas ciê ki, a wydatki s¹ powa ne, a to podatek skarbowy, komunalny, kasy chorych, sk³adki cz³onkowskie, ofiary na ró ne cele spo³eczne itp., ale trudno - na cel maj¹cy wy- sz¹ donios³oœæ spo³eczn¹ musimy znaleÿæ fundusze, bo by³by wstyd, gdyby na taki wysi³ek nasza bogata parafja nie zdoby³a siê! 17 WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Pod wzglêdem dro yzny podnios³o siê i nasze miasto. Konieczny przedmiot, jakim jest obuwie, znacznie podro a³o, niby z przyczyny podskoczenia cen na skóry. Pewna firma pod krzy em w³oskim za ¹da³a za parê bucików 35 z³otych, tak jak w Warszawie. Trzeba nie zapomn¹æ, e utrzymanie w Radomsku jest stosunkowo tañsze ni w stolicy, przeto ceny wyrobów naszych musz¹ byæ odpowiednio kalkulowane. A manufaktura! Skoczy³a w górê od 10 do 20 proc. Dlaczego? Chyba ze wzglêdu na sezon jesienno-zimowy. Obecnie garnitur œredniego gatunku kosztuje u nas od 150 do 250 z³., gdy tymczasem ni ej podpisany zap³aci³ dwa tygodnie temu wstecz w firmie polskiej w Pary u (I. Matline, A. Michel Bisot, 212) 275 franków, za garnitur zrobiony na miarê, czyli oko³o 78 z³. Jaka kolosalna ró nica w cenie! Czemu to nale y przypisaæ? Chyba tylko nienasyconej chciwoœci paskarskiej w³óknistych fabrykantów. W. Paul. Z. K. 9

10 WIADOMOŒCI WIADOMOŒCI * REKLAMA Siedziba œwietlicy w Kolonii Lgota. Dom dla ludzi Szara droga biegn¹ca przez wieœ Kolonia Lgota. Obok bezkresne pole, naprzeciwko niewysoki, niepozorny budynek. Bia³e pustaki odbijaj¹ promienie s³oñca, okna i drzwi szeroko witaj¹ ka dego, kto przechodzi obok. - To nasza œwietlica wskazuje z uœmiechem Magdalena Szczepanik, opiekunka œwietlicy, i wprowadza do œrodka. Budowa Domu Ludowego (tak wczeœniej nazywa³a siê dzisiejsza œwietlica) rozpoczê³a siê jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹. Inicjatywê podjêli sami mieszkañcy wsi. Dom Ludowy Przed œwietlic¹ w czasie wojny. Teren pod budowê nieodp³atnie oddali Stanis³aw Przytu³a i Stanis³aw Poszwiñski. Mieszkañcy Kolonii Lgota ochoczo wziêli siê do pracy. W³asnorêcznie wyrabiali pustaki, oddawali materia³y budowlane, pracowali przy budowie. Chêtnie pomaga³a m³odzie. - Chodziliœmy po gospodarstwach i wystawialiœmy przedstawienia, na które sprzedawaliœmy bilety. Dochód przeznaczaliœmy na kupno nowych materia³ów budowlanych i tworzenie naszego Domu Ludowego - wspomina Zenona Sukiennik, córka Stanis³awa Przytu³y. Budowa nie trwa³a d³ugo. Inicjatywa mieszkañców wsi zosta³a zauwa ona przez starostê, który podczas do ynek powiatowych wizytowa³ wieœ. Uroczystoœci odbywa³y siê na placu obok budowanego domu. Starosta powiatowy zachwycony inicjatyw¹ postanowi³ pomóc mieszkañcom, finansuj¹c i oddaj¹c materia³y niezbêdne do dalszej budowy. W ci¹gu dwóch lat, oko³o roku 1935, powsta³ Dom Ludowy. Specjalnie dla potrzeb grupy teatralnej stworzono podest s³u ¹cy za scenê. Najbardziej uroczyste spektakle przygotowywano na pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy. Dom Ludowy, budowany wspólnymi si³ami, nigdy jednak nie pozostawa³ pusty. Odbywa³y siê w nim spotkania Ko³a Gospodyñ Wiejskich, rozmaite kursy, np. kroju i szycia czy pieczenia tortów. Jak wspomina Stanis³aw Pêczkowski, dom ten by³ nie tylko oœrodkiem ówczesnej kultury, który niós³ kaganek oœwiaty, ale równie miejscem rozrywki. - Pamiêtam dobrze - mówi pan Stanis³aw i wskazuje na wnêkê w budynku - tu stali muzykanci, tutaj przywieÿli wozem z pobliskiego sklepu poczêstunek i alkohol. Proszono mnie, ebym stan¹³ chwilkê za lad¹. Zabawa by³a na ca³ego. Nie oby³o siê bez potyczek, ale jest co wspominaæ. Dzieci chêtnie bior¹ udzia³ w zajêciach plastycznych. Œciany tego domu pamiêtaj¹ wiele wesel i potañcówek, imprez okolicznoœciowych i zwyczajnych spotkañ towarzyskich. Powojenna reaktywacja Wraz z wybuchem wojny Dom Ludowy opustosza³. Z relacji pana Stanis³awa wynika, e w czasie wojny budynek przerobiono na stolarniê. Po roku 1945 zacz¹³ odzyskiwaæ swoje przedwojenne oblicze. W czasach komunizmu w budynku dzia³a³a œwietlica dla dzieci i m³odzie y. Stefania Stolarczyk, opiekun œwietlicy w latach , wspomina, e miejsce to cieszy³o siê du ym zainteresowaniem mieszkañców. Dzieci przychodzi³y po szkole, by siê spotkaæ z rówieœnikami, wspólnie pobawiæ. Rysowa³y, gra³y w tenisa sto³owego czy gry planszowe. W œwietlicy znajdowa³ siê równie telewizor. - W niedziele wszyscy przychodzili, by obejrzeæ film Bonanza - opowiada pani Stefania. - PóŸniej zaczêliœmy zapraszaæ do siebie kino objazdowe. Seanse odbywa³y siê raz w miesi¹cu i przychodzi³o na nie bardzo wiele ludzi. To by³a okazja, eby w ogóle poogl¹daæ filmy czy telewizjê, która w tamtych czasach by³a prawdziwym luksusem. Równie wtedy organizowano w œwietlicy przedstawienia i spektakle na uroczystoœci, takie jak Dzieñ Kobiet, Bo e Narodzenie czy Wielkanoc. Recytowano wówczas wiersze, œpiewano piosenki. W œwietlicy dzia³a³a do 1971 roku biblioteka. M³odzi ludzie mogli wiêc wypo yczaæ lub na miejscu czytaæ ksi¹ ki i czasopisma, których zdobycie wówczas by³o trudne. Po 1971 r. bibliotekê przeniesiono. Mimo tego popularnoœæ œwietlicy nie s³ab³a. Zawsze znajdowali siê ci, którzy wspólnie chcieli spêdzaæ czas w Domu Ludowym. Renesans œwietlicy Od lat osiemdziesi¹tych budynek sta³ prawie nieu ywany. Od czasu do czasu odbywa³y siê w nim przyjêcia weselne i komunijne, g³osowania i zebrania wiejskie zwo³ywane przez so³tysa, ale z czasem Dom Ludowy zacz¹³ ca³kowicie pustoszeæ. Dopiero w 2007 roku powsta³ pomys³ ratowania œwietlicy poprzez utworzenie stowarzyszenia. Mieszkañcy postanowili zaopiekowaæ siê tym miejscem - niegdyœ pierwszym w okolicy Domem Ludowym zbudowanym z wy³¹cznej inicjatywy spo³ecznej. - Czasem przychodzi³y tu dzieci, które chcia³y pograæ w pingponga. Trochê ba³am siê pozostawiaæ je i œwietlicê bez opieki. Wraz z mieszkañcami wsi zdecydowaliœmy siê wzi¹æ sprawê w swoje rêce, odnowiæ tê piêkn¹ spo³eczn¹ inicja- tywê, która zosta³a stworzona przez naszych przodków - wyjaœnia Magdalena Szczepanik. Jesieni¹ 2008 roku pani Magdalena zaczê³a opracowywaæ projekt Programu Integracji Spo³ecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Powsta³o Stowarzyszenie Integracji Spo³ecznej Razem. Dzia³a w nim wiele osób z Kolonii Lgota i wszyscy anga uj¹ swój czas i wysi³ek. Tak jak kiedyœ, tak i dziœ bez pomocy i wk³adu wszystkich mieszkañców œwietlica po prostu nie mog³aby istnieæ i tak dobrze dzia³aæ. Wójt gminy Jerzy Kotlewski tak e wspiera tê inicjatywê. Po ponad 20 latach œwietlica w maju 2009 r. ponownie zaczê³a s³u yæ mieszkañcom. Od tego czasu sporo zd¹ y³o siê ju wydarzyæ. Podobnie jak dawniej w œwietlicy odbywaj¹ siê imprezy okolicznoœciowe. Mieszkañcy wsi œwiêtowali ju Dzieñ Matki, który przygotowa³y przychodz¹ce do œwietlicy dzieci. - Mamy tu sta³ych bywalców œmieje siê pani Magdalena. - S¹ dzieci, które przychodz¹ praktycznie codziennie. Dziewczynki lubi¹ rysowaæ, ch³opcy chêtnie graj¹ w pingponga i korzystaj¹ z komputera. Dzia³ania, plany, nadzieje W œwietlicy pe³no nie tylko dzieci, ale tak e planów i wizji jej rozwoju. - Marzy nam siê powstanie zespo³u wokalno-tanecznego. Jest nadzieja, e niebawem uda siê go stworzyæ. Obecnie organizowany jest konkurs plastyczny, chêtnych ju mamy sporo. Odby³y siê ju jedne warsztaty plastyczne prowadzone przez Jolantê Stolarczyk, nauczycielkê sztuki, i planujemy nastêpne - mówi pani Magdalena. Opiekunka œwietlicy cieszy siê, obserwuj¹c dzie³o, które zdecydowa³a siê odnowiæ. Marzy jej siê, by tak jak kiedyœ Dom Ludowy, tak i teraz œwietlica by³a inicjatyw¹ i dzie³em spo³ecznym, by y³a yciem ludzi, którzy chc¹ j¹ tworzyæ, przekszta³caæ, rozwijaæ. - Powoli udaje nam siê tu wszystko porz¹dkowaæ. Zakupiliœmy nowe talerze i sztuæce, coraz wiêcej osób chce organizowaæ tu przyjêcia weselne lub komunijne. Zdarza siê, e ktoœ zmienia coœ u siebie w domu i przyniesie lodówkê, zastawê czy nawet komputer, by s³u y³y innym. Wtedy czujê, e coœ siê dzieje, e œwietlica staje siê coraz bardziej nasza. To tak jakby duch tamtych czasów tak powoli siê w nas odradza³. I mam nadziejê, e kiedyœ zupe³nie siê odrodzi koñczy z uœmiechem. Agnieszka Koz³owska Fot. Archiwum Go³o i weso³o na scenie MDK Ju wkrótce na scenie Miejskiego Domu Kultury wyst¹pi plejada polskich aktorów. Dorotê Del¹g, Rados³awa Pazurê, Paw³a Królikowskiego, Henryka Go³êbiewskiego, Jacka Kopczyñskiego, Miros³awa Zbrojewicza, Jacka Lenartowicza i Andrzeja Andrzejewskiego bêdziemy mogli zobaczyæ w popularnej komedii Go³o i weso³o. Spektakl wystawiony zostanie w sobotê 21 listopada o godz To teatralna wersja brytyjskiego kinowego przeboju z lat dziewiêædziesi¹tych. Jak na ekranie, tak i na scenie œledziæ bêdziemy historiê kilku bezrobotnych, którzy bêd¹c bez pieniêdzy i bez perspektyw, wpadaj¹ na pomys³, aby za³o yæ grupê striptizerów. W przeciwieñstwie jednak do filmowego pierwowzoru w przedstawieniu akcja dzieje siê w Polsce, w Tomaszowie Mazowieckim. Gazeta Radomszczañska objê³a patronat medialny nad spektaklem. Nasi Czytelnicy bêd¹ mogli wygraæ wejœciówki na spektakl. Szczegó³y wkrótce. R E K L A M A Grupa po przedstawieniu. W pierwszym rzêdzie w œrodku p. Stanik - ówczesny kierownik szko³y, obok niego Stanis³aw Przytu³a. Zakoñczenie kursu kroju i szycia, gotowania i pieczenia tortów, ok r. 10 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Magdalena Szczepanik, obecna opiekunka œwietlicy. Uroczystoœæ z okazji Dnia Matki. 17 WRZEŒNIA 2009 R. 17 WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

11 REKLAMA 12 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

12 MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , Specjalista dermatolog, J. Jaworska, 1. i 3. sobota miesi¹ca w godz. od do 15.00, ul. eromskiego 6, tel. (044) , Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi, 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel. (044) Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, anticol, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Choroby tarczycy, oty³oœæ, zaburzenia dojrzewania, wzrostu - dr nauk med. Marek Jaworski. 1. i 3. sobota miesi¹ca, godz , ul. eromskiego 6, tel. (044) , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ - CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO- MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka - dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Megasam-Test s.c. Psychotesty, badania kierowców sam., op. wózków i inne. Radomsko, ul. Przedborska 39 I p. (dawniej przychodnia, dziœ szko³a), tel Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje codziennie od godz , ul. Krakowska 110, tel , Masa klasyczny, rehabilitacja, tel OKULISTA NZOZ Poradnia Okulistyczna Radomsko, ul. Sienkiewicza 4 (pod wiaduktem). Badania bezp³atne w ramach umów z NFZ. Okulary, soczewki kontaktowe na miejscu. Krótkie terminy, tel. (044) OPTYKA u GODZIKA zaprasza. Radomsko, ul. Bugaj 5 (przy rondzie), tel. (044) i ul. Sienkiewicza 4 (pod wiaduktem), tel. (044) , dobór szkie³ bezp³atnie. Przychodnia leczenia uzale nieñ. Terapia, esperal, tel. (042) , Wybielanie zêbów jednoseansowe. Lekarz dentysta B. Piekarniak, Radomsko, ul. Mickiewicza 16, tel Zapraszam. Stomatologia B³ada / Dobrucki, tel Krañcowa 126 NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Madent profilaktyka, leczenie, ekstrakcje, protezy akrylowe w ramach NFZ oraz us³ugi p/ standardowe: korony, mosty porcelanowe, protezy elastyczne i szkieletowe, wybielanie. Radomsko, ul. Przedborska 20, tel. (044) , pon. wt. czw. pt , œr. 9-12, 15-19, sob NIERUCHOMOŒCI Licencjonowana Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2, tel , , wycena nieruchomoœci, zarz¹d nieruchomoœciami, sprzeda, kupno. Sprzedam dom jednorodzinny, 200 m kw. pow. u ytk., gara, dzia³ka 800 m kw., tel , Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel. (044) , Sprzedam dzia³ki budowlane w Szczepocicach, 30 z³/m kw., tel Do wydzier awienia pole przy ul. Dalekiej, 0,8 ha, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, 1 km od granicy m. Radomska, tel , , Do wynajêcia piekarnia czynna z pe³nym wyposa eniem, tel Do wynajêcia lokal handlowy 25 i 50 m kw., tel Zamieniê M-2 w Zawierciu na M-2 lub M-3 w Radomsku, tel. (032) Sprzedam ³¹kê 34 ary, Dobryszyce - aby, tel. (032) Sprzedam dzia³kê ul. Krañcowa, tel Do wynajêcia nowe mieszkanie 70 m kw. na osiedlu monitorowanym, tel Sprzedam dzia³ki budowalne uzbrojone w Orzechówku (pr¹d, woda, gaz), tel Sprzedam dzia³kê m kw., 18 m szeroka, ul. Krakowska, 70 z³ za m.kw., tel Sprzedam dzia³kê w Radomsku 1557 m kw., tel Do wynajêcia pod dzia³alnoœæ budynek 113 m kw. w Radomsku, ul. Pi³sudskiego 46A, tel Sprzedam M-4 60 m kw. ul. Jagielloñska IV piêtro 165 tys. z³, tel Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê w Stanis³awicach, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 72 ary, Grzebieñ, tel Sprzedam dzia³ki budowlane przy Kolbego i Batalionów Ch³opskich, tel Sprzedam dom 120 m kw. z dzia³k¹ 1000 m kw. ul. Sienkiewicza, tel Sprzedam lub wynajmê budynki 125 m kw., 50 m kw. i gara, tel. (044) , Dzia³ka 1700 m kw. ze stawem, kanalizacja, woda, prad, ogrodzona, WoŸniki, tel Sprzedam dzia³ki budowlane 4400 m.kw. i 5000 m.kw., Bobry - Klekotowe, tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw., ul. 11 Listopada, tel Sprzedam dom w Radomsku, tel , Sprzedam dom 110 m kw. i budynek mieszkalno-gospodarczy 140 m kw. nadaj¹cy siê na dzia³alnoœæ, ul. Dembowskiego, tel Sprzedam mieszkanie 28 m kw., ul. 11 Listopada 4a/58 m, tel. (044) Sprzedam lub wynajmê sklep 30 m kw., tel Sprzedam gara, os. Fameg, ul. 11 Listopada, tel Komfortowe mieszkanie dla pracowników firm, tel Sprzedam M-3, tel Gara do wynajêcia, tel Sprzedam dom, tel Do wydzier awienia plac 1500 m kw., utwardzony, okolice centrum, tel Do wynajêcia powierzchnia reklamowa na kamienicy w centrum, tel Sprzedam M-5 w³asnoœciowe, 75 m kw., I piêtro, ul. Jagielloñska, tel Lokale do wynajêcia o standardzie unijnym w centrum Przedborza, tel Sprzedam dom i budynek gospodarczy, dzia³ka 940 m kw., centrum Kamieñska, pod ka d¹ dzia³alnoœæ, tel. (044) Sprzedam M-4, 48 m kw., II piêtro (po remoncie), ul. Piastowska, tel Sprzedam dzia³kê 1,4 ha, Kol. Borowiecko, media, piêknie po³o ona, 35 z³ za 1 m kw., tel Ma³e pomieszczenie po sklepie myœliwskowêdkarskim do wynajêcia, ul. Warszyca 14, tel Sprzedam mieszkanie 66 m kw. w Gomunicach, tel Sprzedam mieszkanie M-5, ul. Starowiejska, parter, tel Sprzedam mieszkanie M-3, 52 m kw., tel Do wynajêcia mieszkanie dla studentów we Wroc³awiu, tel Do wynajêcia lokale handlowe w œcis³ym centrum Radomska, powierzchnia 685 m kw., 570 m kw., 370 m kw., tel Oferujemy sprzeda mieszkañ w nowo wybudowanym bloku o pow. od 60 do 120 m kw., tel Zamieniê mieszkanie w Radomsku na mieszkanie w Krakowie, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ + warunki zabudowy, ul. Owocowa, tel Sprzedam pole 67 arów w okolicy Strza³kowa, tel Sprzedam mieszkanie w bloku, 48 m kw., tel Sprzedam segment (BN), tel Mieszkania, domy, dzia³ki - Radomsko, Kraków, Wroc³aw (BN), tel Sprzedam dzia³kê, ul. Prym. Wyszyñskiego, 97 arów, tel Sprzedam M-4, 64 m kw., ul. Piastowska - zamieniê na dom do 100 m kw., tel Sprzedam M-4, 48 m kw., IV piêtro, ul. Piastowska, tel Sprzedam dom w Borowiecku, tel Do wynajêcia lokale w centrum, idealne pod biuro rachunkowe, szko³ê jêzykow¹, szkolenia itp., 60, 120 i 40 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw. po remoncie, II p., ul. L. Czarnego - lub zamieniê na mniejsze, tel Wynajmê powierzchnie handlowe, produkcyjne oraz biuro znajduj¹ce siê na terenie Auto Centrum w Radomsku przy ul. BrzeŸnickiej Informacje pod nr tel Sprzedam dzia³kê, ul. Szarych Szeregów, 1352 m kw z³/m kw., tel Pilnie sprzedam dom 50 m kw., dzia³ka 24 ary, w Bartodziejach, tel , (044) Dom 70 m kw. po gen. remoncie, ogrzewanie miejskie, wynajmê na noclegi dla pracowników lub sprzedam, tel Sprzedam kawalerkê 33 m kw., tel. (044) , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 arów, Kodr¹b, tel , Sprzedam domy du e, komfortowe - ul. Kolbego i Krasickiego, tel Sprzedam mieszkanie 32,3 m kw., dwa pokoje, I piêtro - do remontu. Radomsko, ul. Jagielloñska 11, cena z³, tel Sprzedam mieszkanie 33 m kw., czêœciowo umeblowane, 100 tys. z³, tel Sprzedam dzia³kê w D¹brówce, tel Sprzedam dom w Radomsku lub zamieniê na 2 pokoje z dop³at¹, tel Zamieniê mieszkanie M-4, 48 m kw., 3 pokoje, II piêtro, ul. Piastowska na M-3, 36 m kw., 2 pokoje, tel Sprzedam mieszkanie w bloku, 36 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1500 m kw. w Gorzkowicach, tel Sprzedam dom do remontu z mo liwoœci¹ zamieszkania w Gorzkowicach, tel Pole 0,90 ha i 0.70 ha, tel Sprzedam dzia³kê 26 arów, tel Sprzedam dom w gm. Lgota Wlk., tel Sprzedam mieszkanie 44 m kw., tel Dzia³ka inwestycyjno-budowlana, 6 tys. m kw., Radomsko, 2 dojazdy, 80 z³/m kw., tel Dom, stan surowy, du a dzia³ka na dzia³alnoœæ, ul. Narutowicza, tel Sprzedam domek murowany, 25 m kw., ogrody dzia³kowe, ul. Ciep³a, tel Sprzedam mieszkanie 32,30 m kw., ul. L. Czarnego, II p., tel Do wynajêcia dom z budynkiem gospodarczym, tel Okazja! Sprzedam M-4, 64 m kw., po remoncie, II piêtro, ul. Starowiejska, tel Do wynajêcia na dzia³alnoœæ lokale w centrum, tel Mieszkanie dla pracowników firm, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, tel Sprzedam mieszkanie 54 m kw., ul. Hermana, I piêtro, tel Do wynajêcia nowe mieszkanie, komfortowe, z pe³nym wyposa eniem, obiekt zamkniêty, tel Sprzedam dom i zabudowania gospodarcze oraz grunt orny 1,70 ha w D¹brówce, gm. Sulmierzyce, tel Sprzedam dom z dzia³k¹ w Radomsku, tel Sprzedam pilnie dzia³ki budowlane w Kobielach Wielkich, tel Sprzedam mieszkanie 38 m kw., I piêtro, ul. Krakowska, tel Sprzedam dom, tel Sprzedam dom 180 m kw. w Lgocie Wlk. lub zamieniê na mieszkanie, tel Sprzedam dzia³kê, Szczepocice Rz¹dowe, tel Sprzedam kawalerkê, ul. BrzeŸnicka, tel po Sprzedam pole 2,8 ha, las 1,09 ha, Zalesiczki, gm. Dobryszyce, tel. (034) , (034) Kawalerka do wynajêcia, tel. (044) po Sprzedam dzia³ki budowlane, Kietlin, ul. Radomszczañska, tel Sprzedam dzia³kê z laskiem, gm. K³omnice, tel Sprzedam lub zamieniê dom 130 m kw. na bloki, wszystkie media, ul. Przedborska, tel , Sprzedam dzia³ki rekreacyjne, 3 z³/m kw., tel Poszukujê do wynajêcia mieszkania w Radomsku, tel Sprzedam mieszkanie 38 m kw., I piêtro, po remoncie od zaraz, tel Sprzedam lub wynajmê mieszkanie, ul. Starowiejska, I piêtro, 64 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., ul. Koœciuszki, tel Sprzedam M-4, 60 m kw., ul. Jagielloñska, IV piêtro, 165 tys. z³, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ i pole w Woli Jedliñskiej, tel OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Sprzedam M-3, 50 m kw., ul. Piastowska, tel Sprzedam mieszkanie M-2, 32 m kw., II piêtro, ul. Jagielloñska 9, tel Sprzedam 1,97 ha, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., parter, po kapitalnym remoncie, tel Do wynajêcia mieszkanie, tel Sprzedam piêknie po³o on¹ zagrodê wiejsk¹ na skraju wsi pod lasem, okolice Gidel, ok. 1 ha ³¹ki i 0,5 ha lasu, tel Sprzedam mieszkanie 51 m kw. w Gomunicach, tel Dzia³ka budowlana 2000 m kw., ul. Wieniawskiego, tel. (044) Kwatery dla firm, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., parter, ul. Starowiejska, tel po Sprzedam mieszkanie 48 m kw., parter, ul. Jagielloñska, tel M-3 do wynajêcia, max. 2 osoby, tel Sprzedam dom, gara, dzia³kê 0,43 ha, okolice Radomska, tel Sprzedam 1/2 wspó³w³asnoœci domu, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., ul. Starowiejska, tel Mieszkanie, 2 pokoje, do wynajêcia, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., III piêtro, ul. Jagielloñska 18A, tel Sprzedam mieszkanie 39 m kw., ul. Prym. Wyszyñskiego, 100 tys. z³, tel Sprzedam dzia³kê w strefie, tel Sprzedam dzia³kê 1150 m kw., ul. Orzeszkowej, tel Sprzedam dzia³kê 32 ary, Przydatki Przybyszowskie, tel Sprzedam dzia³kê zabudowan¹ z domem i budynkami gospodarczymi 22 ary i niezabudowan¹ 28 arów, gm. Kodr¹b, tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw., ul. L. Czarnego, tel Mieszkanie do wynajêcia dla pracowników firm, tel Do wynajêcia dom 100 m kw. w centrum, tel Mieszkanie do wynajêcia dla pracowników firm w domu jednorodzinnym w Radomsku (pokój, kuchnia, ³azienka, parking, osobne wejœcie), tel Do wynajêcia mieszkanie we Wroc³awiu, tel Do wynajêcia mieszkanie 48 m kw., ul. BrzeŸnicka, tel Sprzedam M-3, 46 m.kw., parter, ul. Piwna, tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel AUTOELEKTRONIKA - naprawy, regulacje, uk³ady wtryskowe, zap³onowe, ABS, alarmy. Radomsko, ul. Ciep³a 28, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Pilnie sprzedam nissana primerê 1.9CDI, rok 05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, pe³ne wyposa enie, tel Kupiê auta powypadkowe, tel Sprzedam audi A-2 1.4TDI, rok 04/05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, tel Sprzedam iveco EuroCargo 75E14, rok 93, kontener 6,2 x 2,3 x 5, z³, tel Oddam w dzier awê na korzystnych warunkach 1,5 ha pola uprawnego przy ul. Przedbor- Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Sprzedam mieszkanie 73 m kw., 3 pokoje, ul Prym. Wyszyñskiego, tel skiej, tel Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str. 14. REKLAMA WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

13 OG OSZENIA DROBNE Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 13. U ywane czêœci, du y wybór, tanio! Tel Sprzedam kompletny zderzak do VW passata 00, os³ona pod silnik, tel Sprzedam seata cordobê 1.6, rok 95, tel Kupiê ka dy samochód, równie uszkodozny, tel Opel astra classic 1.4, rok 99, tel Sprzedam VW scharan 1.9 TDi, rok 03, tel Sprzedam C-330, rok 80, stan b. dobry, tel Sprzedam silnik do VW 1.9 TDI, tel Sprzedam fiata marea weekend 1.9 TD 100, rok 98, klimatyzacja, skórzana tapicerka, tel Sprzedam seata cordobê 1.6, rok 95, tel Sprzedam opla combo 1.7D, rok 95, tel CC-700, rok 98, z gazem, tel Sprzedam nowy skuter, tel Sprzedam mazdê D, rok 98, po kolizji, tel Sprzedam peugeota , rok 91, 120 KM, tel Seat ibiza 1.6, rok 07, 25 tys. z³, tel VW golf II gaz, rok 91, tel Renault clio II 1.2, rok 02, tel Sprzedam malucha, rok 90, stan bdb., czerwony, tel Sprzedam 4 opony zimowe felgi VW polo, tel po Sprzedam mercedesa 307D, rok 77, do 3,5 t, z³, tel Opel vectra B 1.8, rok 00, przebieg 93000, zadbany, tel. (044) Opel vectra B 1.6, tel Sprzedam lublina I na czêœci, tel Sprzedam VW golfa IV 1.6, rok 97, tel Sprzedam renaulta kangoo 1.2, rok 97, tel Sprzedam tico, rok 98, tel Sprzedam VW LT35 meblowóz, rok 92, tel VW golf 1.9 TDI, rok 98, srebrny, tel Sprzedam punto III gaz, rok 04, tel Sprzedam peugeota V, rok 96, tel po Laguna 2.2 diesel, rok 96, tel Sprzedam hyundai pony, rok 91, tel p., rok 96, tel Zapraszamy na kurs instruktorów nauki jazdy, tel. (034) VW golf III gaz, rok 94, alufelgi, przyciemniane szyby, po st³uczce, tel po Ford transit blaszak, rok 95, tel Opel zafira 2.0 DTI, rok 00, tel Sprzedam tico, rok 99, tel Sprzedam stara 742, rok 96, tel Sprzedam lublina, rok 96, tel Sprzedam mercedesa 207, rok 80, kontener, tel Renault 19 z gazem, rok 91, tel Honda civic 1.5, rok 91, wersja sportowa, tel Mercedes benz C-220, rok 95, automat, benzyna-gaz, bia³y, alufelgi, klimatyzacja, tel VW polo 1.9 TDI, rok 02, pe³na opcja, tel Peugeot J5, rok 87, skrzynia, tel Sprzedam renaulta lagunê diesel, rok 01, tel PRACA SZUKAM PRACY Zatrudniê kierowcê na TIR-a, tel Siostra PCK podejmie pracê. Opieka nad osob¹ starsz¹. Tel Emerytka poszukuje pracy: opieka, inne, tel Zatrudniê pracownika do sklepu internetowego ze znajomoœci¹ obs³ugi komputera, tel. (044) Zatrudniê fryzjerkê P³awno, tel Tynkarza zatrudniê, tel Zatrudniê stolarza, tel Zatrudniê mechanika pojazdów samochodowych, tel Murarzy zatrudniê, tel Zatrudniê tegorocznego absolwenta, mechanik pojazdów samochodowych, Auto-TIR Serwis Kotlarek, Stobiecko Szlacheckie 23a, kontakt osobisty Zatrudniê mechanika samochodowego, praca od 7 do 15 z³/godz., Auto-TIR Serwis Kotlarek, kontakt osobisty , Stobiecko Szlacheckie 23a Zatrudniê stolarzy meblowych, tel M³oda, dynamiczna dziewczyna poszukuje pracy, wykszta³cenie œrednie, tel Emeryta z kat. D z terenu Radomska, Gidle, P³awno zatrudniê, tel. (044) , Kobieta 32 lata, technik ekonomista, podejmie pracê biurow¹ (kurs k-p³., doœwiadczenie w biurze kredytowym), tel Mebel Sokó³ zatrudni operatora centrum obróbczego, montera mebli skrzyniowych, tel , Zatrudniê w stolarstwie mê czyznê do przyuczenia, tel M³oda dziewczyna poszukuje pracy w charakterze opiekunki do dzieci lub osoby starszej, tel Studentka studiów magisterskich rachunkowych podejmie pracê w biurze rachunkowym, tel Zaopiekujê siê dzieckiem lub starsz¹ osob¹, tel Firma Carbo zatrudni pracownika do dzia- ³u sprzeda y, tel. (044) Firma drogowa zatrudni in yniera lub technika drogowego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeñ, tel. (044) Podejmê pracê jako monter mebli kuchennych, tel Zlecê wykonanie schodów dêbowych, tel Zatrudniê pracowników do uk³adania kostki brukowej, tel Krojczy podejmie pracê, tel Podejmê pracê, cha³upnictwo-dzianina, tel Zatrudniê kierowcê kat. C, meblowóz - monta, tel Zatrudniê w zak³adzie stolarskim (przygotowanie okleiny), tel Podejmê pracê cha³upnicz¹, overlock, stêbnówka, tel Zatrudniê stolarza meblowego lub do przyuczenia w Gomunicach, tel Zatrudniê montera mebli, operatora szlifierki szerokotaœmowej, lakiernika meblowego, palacza - pracownika gospodarczego, kierowcê. RADSTOL, Lipie 9, tel. (044) , Zatrudniê piekarza, tel Zatrudniê m³od¹ i kreatywn¹ osobê ze znajomoœci¹ jêzyka angielskiego do prac biurowych. Informacje pod nr tel , Zatrudniê do pracy w myjni samochodowej, tel Zatrudniê m³od¹, ambitn¹ osobê do studia mebli kuchennych. CV na tel Zatrudniê mechanika maszyn rolniczych, tel Podejmê ka d¹ pracê, prawo jazdy kat. ABC, mo e byæ w charakterze magazyniera, w stolarstwie, tel YARD GROUP zatrudni pracownika fizycznego do pracy w skupie metali. Wymagane uprawnienia na wózek wid³owy. Kontakt letnia, uczciwa podejmie opiekê nad osobê starsz¹, z zakwaterowaniem, tel Rencista z II grup¹ inwalidzk¹, lat 57, podejmie pracê na portierni lub w ochronie, w systemie ca³odobowym, tel Zatrudniê fryzjerkê, tel Zatrudniê mechanika (samochody ciê arowe), tel Zatrudniê stolarza meblowego - laminat, tel Zatrudniê m³odocianego do przyuczenia w zak³adzie stolarskim, Kol. Borowiecko, tel Zatrudniê szwaczkê na stêbnówkê i overlock, tel Zatrudniê technika farmacji lub fizykoterapeutê z rocznym sta em i technika sta ystê, tel. (044) , Zatrudniê stolarza i monta ystê do produkcji mebli kuchennych i komód, tel M³oda, energiczna dziewczyna po marketingu i zarz¹dzaniu podejmie biurow¹ lub inn¹ pracê (bez towarzyskich), tel Zatrudniê montera wod-kan - hydraulika, tel Zatrudniê pracowników fizycznych do m³yna, tel , Podejmê pracê jako monter mebli kuchennych i szaf w charakterze kierowcy, tel Zatrudniê stolarzy meblowych, tel Zatrudniê pracownika do prac biurowo-handlowych ze znajomoœci¹ programów komputerowych (mê czyznê do lat 25 lat) i pracownika handlowego, tel Zatrudniê lakiernika samochodowego, tel Zatrudniê dozorcê z grup¹ iwalidzk¹, tel Zatrudniê kierowcê, kat. B, C+E, tel Przyjmê kierowcê kat. C do zak³adu stolarskiego, tel Zatrudniê mê czyznê do pracy fizycznej z prawem jazdy, tel , (044) od Meble Lakus zatrudni kierowcê kat. B, tel Przyjmê fryzjerkê, tel Kierowca kat. C+E ADR poszukuje pracy, tel Zatrudniê stolarza, tel Zatrudniê do sprz¹tania samochodów, prawo jazdy min. kat. B, tel Podejmê pracê - sprz¹tanie, tel Zatrudniê kierowcê kat. B, tel Zatrudniê operatora obrabiarki wielowrzecionowej do drewna, tel Firma Oriflame poszukuje osoby do wspó³pracy, tel Prezenter szuka asystenta do pracy na wyjazdach. Mile widziane doœwiadczenie w handlu i prawo jazdy kat. B, tel Zatrudniê kierowcê kat. B., najlepiej emeryt lub rencista, tel Zatrudniê stolarza do produkcji mebli kuchennych + monta, tel Zatrudniê kobietê do 45 lat na 1/2 etatu z doœwiadczeniem handlowym jako fakturzystkê w hurtowni spo ywczej, tel. (044) Zatrudniê dobre kosmetyczki, fryzjerów, osobê na recepcjê i trenera na si³owniê. Mile widziane doœwiadczenie, znajomoœæ j. angielskiego, tel Zatrudniê stolarza do produkcji mebli kuchennych, tel Poszukujê pracy w charakterze kierowcy kat. C+E, tel Zatrudniê do dociepleñ i przyuczenia, tel Zatrudnimy sprzedawcê do sklepu RTV-AGD Wiktor. Kontakt: sklep, Radomsko, ul. Reymonta 48/10 Poszukujê pracy, sprz¹tanie, odkurzanie, gotowanie, mycie okien, zakupy, tel Zatrudniê do pracy dorywczo malarza, murarza, elektryka i pomocnika budowlanego, tel Zatrudniê sprzedawcê w sklepie bran y rolniczej, P.P.H. POLNET sp. z o.o., tel US UGI Ksero, oprawa prac, bindowanie, przepisywanie, laminowanie, itp. Foto Alis, Reymonta 43, tel ARAN ACJE ŒLUBNE koœcio³ów, sal weselnych, samochodów. Dekoracje z kwiatów ywych i sztucznych, tel Pogotowie komputerowe. Przywracanie systemu (Windows, Linux), zabezpieczanie Internetu, porady, szkolenia, tworzenie serwisów WWW, ulotki, wizytówki itp. Tel ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel. (044) , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel. (044) , , Biuro Rachunkowe, tel KREDYTY!!! Punkt kredytowy zaprasza po kredyty na dowód: gotówkowy, konsolidacyjny, ul. Przedborska 2, tel. (044) , , Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , Us³ugi budowlane, p³ytki - klinkier, remonty, tynki, tel Uk³adanie kostki brukowej, us³ugi koparko- ³adowark¹, tel Dachy - kompleksowo, tel Pranie, czyszczenie, dywany, tapicerka, wszelkie plamy, Emu, tel Pranie dywanów, wyk³adzin, tapicerki meblowej i samochodowej, transport dywanów gratis, tel Wylewki agregatem, tel Wylewki agregatem, tel Transport krajowy, wywrotka MAN 26 t DMC + HDS do 2,5 tony, tel Koparko-³adowarka i ³adowarka, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Posadzki z agregatu, tel Us³ugi transportowe, przewóz osób (bus 8-20 miejsc), tel Posadzki maszynowo-betonowe - szybko, tel Kompleksowe wykonanie dachów, tel Uk³adanie kostki brukowej, tel Kruszywo, piasek, transport, tel Dachy - konstrukcje, krycie, tel Us³ugi informatyczne, sprzeda - modernizacja - naprawa komputerów, tel WIDEOFILMOWANIE - zdjêcia, tel BRAMY segmentowe, produkcja, monta, automatyka - TOTMAN, tel. (044) , Us³ugi transportowe - wywrotka (piach, ziemia, gruz), tel Piach, wir, kruszywo drogowe. Roboty ziemne, transport ziemi, tel Niskopodwoziowy transport koparko- ³adowarek, maszyn rolniczych, kontenerów budowlanych. HDS do 2,5 tony, tel Zak³ad Nagrobkowy w Radomsku, ul. Krañcowa 25, tel przyjmie zamówienia na wykonanie pomników, katakumb i ok³adanie grobowców granitem wg obranego koloru granitu i wzoru. Ceny bardzo dostêpne wedle innych w okolicy Radomska. Kto siê zg³osi, to siê przekona. Us³ugi administracyjno-biurowe, kadry, p³ace, ZUS, tel , Moda œlubna i wieczorowa. Us³ugi krawieckie, DH Edward, II p., ul. Piastowska 18A, Radomsko, tel Projekty budowlane, tel. (044) Budowa kominków, tel. (044) Us³ugi koparko-³adowark¹ + wywrotki, tel , Us³ugi transportowe, przeprowadzki, tel Uk³adanie kostki brukowej, tel Dachy - konserwacje - papa termozgrzewalna. Malowanie - remonty, elewacje, ul. Warszyca 14, tel Nowy dom przyjêæ okolicznoœciowych Polonaisse - Radomsko, ul. Owocowa 94 przyjmuje zapisy na organizacjê imprez w 2009/2010 r. Mieszkañcy gm. Gidle i okolic - bardzo dogodny dojazd. Serdecznie zapraszamy. Tel Uk³adanie kostki brukowej, wolne terminy, tel Sprzeda projektów typowych, certyfikaty energetyczne, tel./fax (044) , Hydraulika wod-kan i wykoñczenia, tel Cieœla - dekarz, tel Przyjmê zlecenia na ciêcie i giêcie blachy, tel. (044) Holowanie, transport pojazdów 24h, tel Tynki gipsowe, cementowe, wylewki, g³adÿ bezpy³owa, fakt. vat, gwarancja, tel Budowy, tel Wideofilmowanie, zdjêcia, tel Zdjêcia œlubne, tel Instalacje elektryczne, domofony, inne, tel Lincoln Town Car - wynajem - œluby, imprezy okolicznoœciowe, wystrój koœcio³ów, sal, bukiety, dekoracje samochodów, tel Pogotowie pogrzebowe, czynne 24h, tel Tynki, wylewki maszynowe, docieplenia, tel Drzwi drewniane - producent, Kobiele Wlk., tel Ocieplenia budynków, adaptacje poddaszy, remonty, dachy, tel Rolety - aluzje - moskitiery, tel Domofony - monta, tel Docieplenia budynków, tel Murarstwo, tel Fronty meblowe, tel Docieplenia budynków, tel Transport, przeprowadzki, itp., tel Docieplenia budynków, tel Krycie dachów, tel Sprzeda i suszenie tarcicy w komorze pró - niowej, tel Oferujemy transport niskopodwoziem, tel Glazura, terakota, panele, gipsowanie, tynki, karton-gips, szybko i solidnie, tel Profesjonalne us³ugi glazurnicze, tel MAR-GAZ Mariusz Nawrot. Projektowanie, wykonawstwo instalacji gazowych, grzewczych i wodoci¹gowych. Przegl¹dy pogwarancyjne urz¹dzeñ gazowych, tel , Uk³adanie kostki brukowej i granitowej, tel Monta systemów alarmowych, domofonów, anten TV, TV-SAT, automatyuka do bram, tel Malowanie, gipsowanie, p³ytki, panele, elektryka, itp., tel P³ytki, gipsówki, malowanie, panele pod³ogowe, tel Niemcy, Holandia, Polska, przeprowadzki i transport do 26 m szeœc. oraz przewóz samochodów i lekkich maszyn, tel Hydraulika, pe³ny zakres + C.O. pod³ogowe, tel , (044) Hydraulika, tel Sufity podwieszane, zabudowy, tel Kompleksowe remonty mieszkañ, tel Klinkier, kominki, glazura, tel Wideofilmowanie, zdjêcia, tel Gipsowanie, malowanie, tel Gipsowanie, malowanie, panele, tel Gipsowanie, malowanie, panele, tel Transport, tel Uk³adanie kostki brukowej, tel Do œlubu reprezentacyjnym autem, tel Dekoracje sal weselnych, samochodów, koœcio- ³ów, tel , Glazura, wykoñczenia, tel Jaguar na wesela, tel Meble kuchenne, garderoby, szafy wnêkowe, od projektu do monta u, tel Kompleksowe remonty, wykoñczenia domów, mieszkañ, tel , RÓ NE Kupiê antyki, zegary, monety, szable, stare motocykle, tel GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

14 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Sprzedam sadzarkê do ziemniaków czesk¹, tel Sprzedam nowe okno PCV, z³oty d¹b 1,43 x 2,06, tel Sprzedam ziemiê ogrodow¹ z dowozem, tel , Sprzedam tujê i ja³owiec ywop³otowy, tel Sprzeda kamienia z piaskowca, tel Sprzedam pi³ê panelow¹ Gabbiani, 1994 r., z wind¹ - 10 tys. netto, tel Drewno kominkowe i opa³owe - kupno - sprzeda, tel Sprzedam stemple budowlane, tel Sprzedam ko³a 15' zimowe, wciagarki budowlane, kot³y olejowe, analizator spalin, baga niki dachowe, tel NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów, licealistów i poprawkowiczów, tel Korepetycje - matematyka, fizyka, tel. (044) , Sprzedam tanio pustaki, tel. (044) Matematyka - dojazd, tel Sprzedam tanio p³ytki ceramiczne, tel Chemia - korepetycje, matura, tel Sprzedam EKO-GROSZEK oryginalnie pakowany, cena 700 z³/tona, tel , J. niemiecki, tel Drewno opa³owe, tel Matematyka, chemia - przygotowanie do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego, tel Sprzedam lady ch³odnicze, krajalnicê, wagi, rega³y, stojaki, tel J. angielski, doroœli, szybkie kursy, tel Sprzedam szczeniêta owczarka niemieckiego, czarne d³ugow³ose, tel J. angielski, wszystkie poziomy. T³umaczenia. Tel , (044) Sprzedam laptopa Acer, tel Korepetycje - j. francuski, tel Wêgiel brunatny, cena 260 z³ za tonê. Transport gratis, tel Nauczyciel nauczania zintegrowanego pomo e w nauce. Mo liwoœæ dojazdu, tel Sprzedam tanio wapno w workach po 25 kg, tel Do œlubu - audi A8, tel Sprzedam kontener ch³odniê z agregatem, tel Sprzedam pianino Bogs&Voight, tel. (044) , Formatówka, frezarka górna i dolna, wyrówniarka, tel Sprzedam siewnik zbo owy 3 m, tel Poszukujê kobiety - emerytki do przyprowadzania dziecka z przedszkola, okolice ul. BrzeŸnickiej, tel Sprzedam drewno opa³owe, sosna, tel J. angielski - matura, korepetycje, tel J. francuski z du ym doœwiadczeniem, tel J. niemiecki - korepetycje na ka dym poziomie zaawansowania, tel Tanio korepetycje, j. niemiecki, tel Matematyka, fizyka - korepetycje dla uczniów i studentów, pierwsza godzina gratis! tel. (044) , Korepetycje - j. angielski, tel Angielski dla dzieci od 7 do 13 lat, tel Geografia, tel Sprzedam pierze, tel J. polski - matura, prace, tel Sprzedam labradora - 5-miesiêczn¹, zadban¹ suczkê, tel J. angielski - lekcje indywidualne, tel Sprzedam sukniê œlubn¹, rozm , tel Jêzyk niemiecki - gimnazjum, szko³a œrednia, tel Sprzedam nowy kabel energetyczny 4x50 oraz skrzynkê energetyczn¹ na 2 liczniki, tel Nauczyciel egzaminator przygotuje do matury z historii i WOS-u, tel Sprzedam stó³ z oœmioma krzes³ami, tel Sprzedam nowe meble kuchenne Ikea - Nexus, tel Nauczyciel nauczania zintegrowanego pomo e w nauce, tel Wspomaganie wczesnoszkolne, tel Chemia, matematyka, tel. (044) Zegar duñski stoj¹cy bij¹cy kwadranse - sprzedam, tel J. polski - prezentacje, tel Sprzedam oborniki, ziemiê torfow¹, poln¹, tel Matematyka, fizyka, chemia - doje d am, tel Sprzedam piec mia³owy 25 kw, 6-letni, 650 z³, tel Kupiê piec C.O. 1,5 kw i betoniarkê 150 l, tel Tanio sprzedam deski, tel Sprzedam 117 sztuk grzejników eliwnych, tel Sprzedam mini bar na samochodzie, tel Sprzedam yorki, tel Sprzedam tanio piec kaflowy, Radomsko, ul. Jachowicza 43, tel TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43 parter (pawilony rzemieœlnicze). Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel. (044) , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Orbis, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute Sprzedam traktorek - kosiarkê, tel Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Sprzedam komputer i ksero Canon NP 6512, tel Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Kupiê grzejniki u ywane do centralnego ogrzewania, tel Trybunalskie - PROMOCJA LATO 2009, zni ki do 1400 z³ Sprzedam drewno, olcha na p³ot, jesion, buk, grab - tarcica 50, tel Do wynajêcia pokoje goœcinne w ebie, 250 metrów do pla y, tel R E K L A M A WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15

15 REKLAMA 16 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

16 RELAKS * REKLAMA REKLAMA... Radomszczañskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami zaprasza chêtnych do adopcji kotków w ró nych kolorach, w wieku od 3 miesiêcy do 2 lat. Wszystkie s¹ szczepione p/ko chorobom wirusowym, odrobaczone i odpchlone. Doros³e koty s¹ wysterylizowane. Kotki s¹ do adopcji domowej, nie do komórek, gara y czy piwnic - one ju tam spêdzi³y wiele miesiêcy swego ycia. Tel , (044) WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17

17 SPORT * PORADY * REKLAMA Remont z Gazet¹ Radomszczañsk¹ Mazurek wygra³a Okno z widokiem na pokój Komunikacja to rzecz podstawowa, równie w mieszkaniu. Wewnêtrzne okno, wstawione miêdzy pokojem a kuchni¹, znacznie j¹ usprawni, zaœ w przypadku œlepego pomieszczenia - na przyk³ad ³azienki - zapewni mu oœwietlenie. Okno w kuchni. Zanim zaczniemy planowaæ jakiekolwiek zmiany, nale y upewniæ siê, e œciana, w której chcemy wybiæ otwór, nie jest œcian¹ noœn¹. Je eli oka e siê, e jest zwyk³¹ œcian¹ dzia³ow¹ o gruboœci ok. 16 cm (12 cm ceg³y plus tynk), mo emy przyst¹piæ do pracy. Najpierw nale y zaplanowaæ, w którym miejscu otwór ma byæ umiejscowiony. Je eli chcemy doœwietliæ œlep¹ ³azienkê, z oczywistych powodów okno powinno znajdowaæ siê doœæ wysoko. Z kolei miêdzy pokojem a kuchni¹ powinno byæ na takiej wysokoœci, eby mo na by³o podawaæ przez nie potrawy. Prêty lub k¹towniki Zaczynamy od skucia tynku w miejscu, gdzie znajdowaæ siê ma górna krawêdÿ otworu i sprawdzamy uk³ad cegie³. Nastêpnie, za pomoc¹ szlifierki k¹towej z odpowiedni¹ tarcz¹, usuwamy spoinê murarsk¹ ³¹cz¹c¹ dwie warstwy cegie³. Szczelina, która powstanie w ten sposób, powinna byæ d³u - sza o ok. 20 cm po obu stronach (na prawo i lewo) ni planowany otwór na okno. W pust¹ szczelinê nale y wsun¹æ dwa lub trzy ebrowane prêty zbrojeniowe o œrednicy mm (iloœæ prêtów zale y od gruboœci œciany). Je eli otwór ma byæ du y (ponad 2 m d³ugoœci), mo na pos³u yæ siê dwoma k¹townikami, które montujemy po obu stronach szczeliny na tej samej wysokoœci. K¹towniki przed tynkowaniem ob³o yæ nale y siatk¹ zbroj¹c¹. Zarówno prêty, jak i k¹towniki podtrzymywaæ bêd¹ ceg³y, które znajduj¹ siê bezpoœrednio nad nimi. Kolejnym krokiem bêdzie wykucie cegie³ do poziomu, jaki sobie zaplanowaliœmy. Tradycyjnie lub za pomoc¹ p³yty Teraz pozostaje tylko wykoñczyæ ubytki, które zosta³y po naszych pracach. S¹ na to dwa sposoby. Pierwszy sposób, tradycyjny, to wype³nienie ubytków tynkiem cementowo-wapiennym. Do tego celu mo na u yæ równie Okno w ³azience. gipsu szpachlowego lub - do wiêkszych ubytków - tynku gipsowego. Wówczas nale y jednak zabezpieczyæ antykorozyjnie prêty lub k¹towniki, by nie rdzewia³y. Je eli po kuciu pozosta³y ubytki w ceg³ach, wstawiamy je na nowo, stosuj¹c do tego zaprawê murarsk¹. Ostateczne wykoñczenie otworu zapewni u ycie g³adzi. Inn¹ metod¹, szybk¹ i wygodn¹ - chocia nie w ka dej sytuacji - jest zastosowanie p³yty kartonowo-gipsowej. Mo na j¹ przykleiæ na odpowiednio przygotowane pod³o e - oczyszczone z warstw mog¹cych os³abiæ przyczepnoœæ kleju, jak kurz, brud, czy resztki farby. Aby zredukowaæ ch³onnoœæ pod³o a, mo na zastosowaæ emulsjê gruntuj¹c¹. Z pozwoleniem czy bez? Je eli planujemy wstawienie okna wewnêtrznego w œcianie dzia³owej, wówczas sprawa jest doœæ prosta, ³atwa do wykonania i nie wymaga specjalnych zezwoleñ, chocia - jak ka dy remont - nale a³oby to zg³osiæ do spó³dzielni mieszkaniowej lub zarz¹dcy budynku. Je eli natomiast mamy do czynienia ze œcian¹ noœn¹, wykonanie otworu jest równie mo liwe, ale bêdzie du o bardziej skomplikowane. Nale y pamiêtaæ, e jest to ingerencja w konstrukcjê budynku i jako taka wymaga projektu konstrukcyjnego i pozwolenia na budowê. W takiej sytuacji warto skorzystaæ z us³ug fachowca. Na podstawie materia³ów ATLASA Sukcesem tenisistek sto³owych UMLKS Radomsko, których trenerem jest Jacek Zygmunt Kawka, zakoñczy³ siê I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów i Juniorów. Zawody rozegrano w dniach 12 i 13 wrzeœnia w Gorzkowicach. W kategorii kadetek 1. miejsce wywalczy³a Patrycja Mazurek, pokonuj¹c w finale, po za artej walce, najwy- ej sklasyfikowan¹ w rankingu po mistrzostwach Polski Aleksandrê Bonikowsk¹ z KS Elta ódÿ 3:2. Natomiast Kinga Musia³ zajê³a 6. pozycjê. Obie zawodniczki UMLKS tym samym wywalczy³y awans do ogólnopolskich pó³fina³ów, które zostan¹ rozegrane 19 wrzeœnia w añcucie, oraz do I Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów. Te drugie zawody odbêd¹ siê 17 i 18 paÿdziernika w Radomsku. W Gorzkowicach startowali równie inni zawodnicy UMLKS oraz LKS Dobryszyce, których trenerem jest Grzegorz Pokora. WYNIKI UMLKS I LKS Kadeci Przemys³aw Sabady (LKS) Klemens Mokrzyñski (LKS) Maciej Szymczyk (UMLKS) Bart³omiej Molka (LKS) B³a ej Ciupa (UMLKS) Juniorki Kinga Musia³ (UMLKS) Patrycja Mazurek (UMLKS) Juniorzy Damian Przerada (UMLKS) Marcin Chybalski (UMLKS). Tak jak ju informowaliœmy, w so- Pierwszy medal W mistrzostwach makroregionu centralnego m³odzików (14-15 lat) w lekkiej atletyce, które odby³y siê w sobotê 12 wrzeœnia w Kielcach, pierwszy medal dla klubu LUKS Strza³ków wywalczy³a Sylwia Michalak. W biegu na 300 m startuj¹ca, z racji m³odego wieku (I klasa gimnazjum), poza konkursem Monika Derwisz ustanowi³a z czasem rekord yciowy. Startuj¹ce na tym samym dystansie starsze od niej o dwa lata Aleksandra Wiêcek i Sylwia Michalak zanotowa³y odpowiednio wyniki i Tej drugiej ten rezultat da³ wysokie 4. miejsce. Ponadto sztafeta 4 x 100 m w sk³adzie: Sylwia Michalak, Aleksandra Wiêcek, Karolina Przerada i Karolina Wolañska z czasem uplasowa³a siê na 8. pozycji. Najwiêkszym jednak sukcesem mo e pochwaliæ siê Sylwia Michalak, która w fina³owym biegu na 100 m zajê³a 3. miejsce, zdobywaj¹c tym samym Kowalski najlepszy Maciej Kowalski z ZKS Radomsko, znajduj¹cy siê w sk³adzie reprezentacji województwa, którego prowadzi Wojciech Piasecki, zwyciê y³ w kategorii do 100 kg podczas Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów o Puchar Piotra Stêpnia w zapasach w stylu klasycznym. Zawody odby³y siê w ubieg³y weekend w Piotrkowie Trybunalskim. botê 19 wrzeœnia o godz w ma- ³ej sali hali sportowej w Radomsku odbêdzie siê pierwszy mecz bara owy o utrzymanie siê w II lidze pomiêdzy UMLKS a Legionem Skierniewice. Rewan odbêdzie siê dzieñ póÿniej o godz w Skierniewicach. - Nasze dwie najlepsze tenisistki osi¹gnê³y ogromny sukces, kwalifikuj¹c siê do ogólnopolskich pó³fina³ów. Szczególnie chcia³em wyró niæ Patrycjê Mazurek, która w finale pokona³a Aleksandrê Bonikowsk¹ z KS Elta ódÿ. Sukces jest tym wiêkszy, e ³odzianka w rankingu kadetek po mistrzostwach Polski wyprzedza Patrycjê a o 31 punktów. Oczko ni ej, na 3. miejscu, ze 159 punktami sklasyfikowana jest Kinga Musia³. Chcia³em te poinformowaæ, e po raz pierwszy otrzymaliœmy organizacjê I Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów, który odbêdzie siê w hali sportowej w Radomsku w dniach 17 i 18 paÿdziernika. Przyjedzie do nas 150 najlepszych tenisistów z ca³ego kraju. Otrzymamy od w³adz zwi¹zku na turniej 8 profesjonalnych sto³ów, które ju u nas zostan¹. Dziêki temu zwiêkszy siê nasza baza, a tym samym bêdziemy mogli szkoliæ jeszcze wiêcej m³odzie y ni obecnie - powiedzia³ trener UMLKS, Jacek Zygmunt Kawka. (ek) pierwszy br¹zowy medal dla LUKS Strza³ków. Uzyskany wynik to jej nowy rekord yciowy, a zarazem rekord szko³y, który da³ jej awans do Mistrzostw Polski M³odzików, które odbêd¹ siê w Zamoœciu w dniach wrzeœnia. Opiekunem sekcji lekkiej atletyki LUKS Strza³ków jest Daniel Wróblewski, a w przygotowaniu Sylwii Michalak pomóg³ mu znany radomszczañski trener Mieczys³aw Sroka. W zawodach wystartowali te reprezentanci radomszczañskiej Dziesi¹tki, którzy w klasyfikacji klubowej zajêli 14. miejsce (wœród 32 dru- yn). LUKS Strza³ków by³ w tej klasyfikacji 21. (ek) - W najbli szym czasie m³odzi zapaœnicy ZKS wystartuj¹ dwukrotnie w Radomsku. 26 wrzeœnia odbêdzie siê turniej kadetów (roczniki ), a 14 paÿdziernika m³odzików (roczniki ). Najwa niejsze bêd¹ jednak zawody strefowe, które odbêd¹ siê w Dêbicy - powiedzia³ trener ZKS, Wojciech Piasecki. (ek) REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

18 Wygrana Pilicy w meczu na szczycie W sobotê 12 wrzeœnia Pilica Przedbórz doœæ niespodziewanie pokona³a na wyjeÿdzie jednego z faworytów rozgrywek, W³ókniarza Konstantynów, 3:2. W³ókniarz Konstantynów - Pilica Przedbórz 2:3 (2:1). Bramki: Mariusz Rachubiñski 5. min. i 30. min. Dawid Przezak oraz Rafa³ Rabenda 43. min., Dariusz Fr¹czyk 61. min. i Przemys³aw Kornacki 85. min. ó³te kartki: Trzêsiara (W³ókniarz) oraz Urbañski i Kornacki (oboje Pilica). Sk³ad Pilicy: Winckowicz - Janowski, Fr¹czyk, S³awomir Makowski, Urbañski (46. Kuliberda) - Jasnos (72. Kurzyk), Pyka, Korytkowski, Kornacki - Rabenda (88. Kabziñski), Joñczyk (89. Cieœlik). Trener: Andrzej Dec. Na pocz¹tku pierwszej po³owy przedborzanie stworzyli doskona³¹ sytuacjê. Po doœrodkowaniu z rzutu ro nego, który wykonywa³ Rafa³ Rabenda, Robert Pyka ³adnie strzeli³ g³ow¹, lecz Krakowiak obroni³. Ta akcja uœpi³a goœci, gdy ju w 5. min stracili pierwsz¹ bramkê. Dalek¹ wrzutk¹ z autu popisa³ siê Szulc, obroñcy Pilicy nie zdo³ali wybiæ pi³ki, a Mariusz Rachubiñski otworzy³ wynik spotkania. Goœcie próbowali odrobiæ straty i uzyskali optyczn¹ przewagê. Z 25. m strze³a³ ponownie Rabenda, lecz Krakowiak równie okaza³ siê lepszy. W 30. min W³okniarz po klasycznej kontrze podwy szy³ wynik na 2:0, a Bogdana Winckowicza pokona³ Przezak. Pilica jeszcze przed przerw¹ usi³owa³a zdobyæ kontaktow¹ bramkê i ostatecznie to jej siê uda³o. W 43. min sprawdzi³o siê przys³owie do trzech razy sztuka. Po raz trzeci z daleka strzela³ Rabenda, lecz tym razem pokona³ Krakowiaka. W drugiej ods³onie jeszcze bardziej uwidoczni³a siê przewaga goœci. adnie uderza³ na bramkê W³ókniarza Rafa³ Jasnos. Ponadto Przemys³aw Kornacki móg³ pokusiæ siê o zdobycie bramki. W 61. min najbardziej widoczny na boisku Rabenda zacentrowa³ z rzutu ro nego, a do wyrównania doprowadzi³ Dariusz Fr¹czyk. W 85. min bardzo ³adn¹ akcjê lew¹ stron¹ boiska IV liga ³ódzka 8. kolejka wrzeœnia KS Parady - Ceramika Opoczno 0:1 (0:0), Zjednoczeni Stryków - Woy Bukowiec Opoczyñski 3:1 (2:1), W³ókniarz Konstantynów ódzki - Pilica Przedbórz 2:3 (2:1), Czarni Rz¹œnia - Boruta Zgierz 2:1 (1:1), Pogoñ ask Kolumna - ódzki KS II 2:2 (1:0), UKS SMS II ódÿ - Unia Skierniewice 1:0 (1:0), W³ókniarz Moszczenica - Pelikan II owicz 2:1 (1:0), Mazovia Rawa Mazowiecka - Zawisza Pajêczno 1:2 (1:0), Widzew II ódÿ - Zawisza Rzgów 2:1 (1:1), WKS Wieluñ - AZS WSEZ/Kolejarz ódÿ 1:2 (0:0). TABELA 1. Zjednoczeni Stryków :2 2. Widzew II ódÿ :8 3. Ceramika Opoczno :9 4. Zawisza Rzgów :9 5. Pilica Przedbórz :7 6. W³ókniarz K :16 TERMINARZ PILICY W ÓDZKIEJ IV LIDZE W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2009/ KOLEJKA sierpnia 15 sierpnia godz Unia Skierniewice - Pilica Przedbórz 1:2 (0:2). Bramki: Kiwa³a 70. min oraz Przemys³aw Korytkowski 31. i 43 min. 2. KOLEJKA 19 sierpnia 19 sierpnia godz Pilica Przedbórz - ódzki KS II 0:1 (0:1). Bramka: Maciej Mordzakowski 30. min. 3. KOLEJKA sierpnia 22 sierpnia godz MKP/Boruta Zgierz - Pilica Przedbórz 0:1 (0:0). Bramka: Przemys³aw Korytkowski 72. min. 4. KOLEJKA 26 sierpnia 26 sierpnia godz KS Parady - Pilica Przedbórz 0:2 (0:0). Bramka: Przemys³aw Korytkowski 56. min. - rzut wolny i Marek Joñczyk 79. min. 5. KOLEJKA sierpnia 29 sierpnia godz Pilica Przedbórz - Woy Bukowiec Opoczyñski 1:1 (0:0). Bramki: Marek Joñczyk 62. min oraz Marcin Mirecki 63. min. 6. KOLEJKA 2 wrzeœnia 2 wrzeœnia godz Ceramika Opoczno - Pilica Przedbórz 2:1 (1:0). Bramki: Grzegorz Piechna 11. min i ukasz Grzybek 50. min oraz Przemys³aw Korytkowski 54. min. 7. KOLEJKA 5-6 wrzeœnia 5 wrzeœnia godz Pilica Przedbórz - Zjednoczeni Stryków 0:0. 8. KOLEJKA wrzeœnia 12 wrzeœnia godz W³ókniarz Konstantynów ódzki - Pilica Przedbórz 2:3 (2:1). Bramki: Mariusz Rachubiñski 4. min. i 30. min. Dawid Przezak oraz Rafa³ Rabenda 43. min., Dariusz Fr¹czyk 61. min. i Przemys³aw Kornacki 85. min. 9. KOLEJKA 16 wrzeœnia 16 wrzeœnia godz Pilica Przedbórz - Czarni Rz¹œnia KOLEJKA wrzeœnia 19 wrzeœnia godz Pogoñ ask Kolumna - Pilica Przedbórz KOLEJKA wrzeœnia 26 wrzeœnia godz Pilica Przedbórz - UKS SMS II ódÿ KOLEJKA 30 wrzeœnia 30 wrzeœnia godz W³ókniarz Moszczenica - Pilica Przedbórz KOLEJKA 3-4 paÿdziernika 3 paÿdziernika godz Pilica Przedbórz - Mazovia Rawa Mazowiecka KOLEJKA paÿdziernika 11 paÿdziernika godz Widzew II ódÿ - Pilica Przedbórz KOLEJKA paÿdziernika 17 paÿdziernika godz Pilica Przedbórz - WKS Wieluñ KOLEJKA paÿdziernika 24 paÿdziernika godz AZS WSEZ/Kolejarz ódÿ - Pilica Przedbórz KOLEJKA 7-8 listopada 7 listopada godz Pilica Przedbórz - Zawisza Rzgów KOLEJKA 11 listopada 11 listopada godz Zawisza Pajêczno - Pilica Przedbórz KOLEJKA listopada 14 listopada godz Pilica Przedbórz - Pelikan II owicz... (ek) przeprowadzi³ Pyka, który min¹³ kilku obroñców W³ókniarza i poda³ do lepiej ustawionego Kornackiego. Ten ustali³ wynik spotkania. W koñcówce w ferworze walki z boiska musia³ zejœæ Pyka, który rozbi³ ³uk brwiowy i Pilica koñczy³a mecz w dziesi¹tkê. Nie wiadomo, czy bêdzie on zdolny do meczu z Czarnymi Rz¹œnia. Wczoraj o godz w 9. kolejce Pilica podejmowa³a na w³asnym stadionie Czarnych Rz¹œnia, a w sobotê 19 wrzeœnia o godz zmierzy siê na wyjeÿdzie z Pogoni¹ ask Kolumna. (ek) 7. Zawisza Pajêczno :11 8. UKS SMS II ódÿ :12 9. WKS Wieluñ : WOY Bukowiec Op : Czarni Rz¹œnia : AZS WSEZ/Kolejarz : Unia Skierniewice : Mazovia Rawa Maz : KS Parady 8 8 8: Pogoñ ask Kolumna8 8 11: ódzki KS II 8 8 8: Boruta Zgierz 8 6 9: W³ókniarz M : Pelikan II owicz 8 0 5:23 (ek) Piotrkowska klasa okrêgowa 5. kolejka wrzeœnia Concordia II Piotrków - LKS Mierzyn 1:1 (0:0), Skalnik Sulejów - Szczerbiec Wolbórz 1:0 (1:0), Œwit Kamieñsk - Polonia Piotrków 5:1 (2:1) (Jaros³aw B¹kowicz 28. i 45. min., Przemys³aw Olejnik 56. min, Marcin Musia³ 85. i Tomasz Walioszczyk 90. min. oraz Grzegorz Sad³o 23. min.), Omega II Kleszczów - Mechanik Radomsko 1:0 (0:0) (Maciej Olejnik 54. min.), KS Opoczno-Gorza³ków - Zjednoczeni Be³chatów 1:2 (0:1), Gerlach Drzewica - KS Poœwiêtne 2:0 (1:0), LKS arnów - GUKS Gorzkowice 1:1 (1:0), Astoria Szczerców - Lechia Tomaszów 0:3 (0:1). TABELA 1. Zjednoczeni Be³chatów :3 2. Lechia Tomaszów :5 3. LKS Mierzyn :10 4. Œwit Kamieñsk :5 5. Mechanik Radomsko :4 6. Skalnik Sulejów :4 7. Concordia II Piotrków 5 9 7:4 8. Gerlach Drzewica 5 9 9:7 9. Szczerbiec Wolbórz 5 7 5:2 10. KS Opoczno 5 4 6:8 11. LKS arnów 5 4 7: KS Poœwiêtne 5 3 4: Polonia Piotrków 5 4 4: Omega II Kleszczów 5 4 4: GUKS Gorzkowice 5 1 3:9 16. Astoria Szczerców 5 1 2:9 (ek) Puchar Polski 9 i 10 wrzeœnia odby³y siê pierwsze mecze IV rundy rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu okrêgu piotrkowskiego. Do kolejnej rundy awansowa³y dwa zespo³y z naszego powiatu - Œwit Kamieñsk i rezerwy Pilicy Przedbórz. Wyniki dotychczasowych spotkañ Hetman Rusiec - Omega II Kleszczów 1:3 (0:1); GKS Be³chatów (liga wojewódzka juniorów starszych) - Œwit Kamieñsk 1:2 (0:0); Pilica II Przedbórz - GUKS Gorzkowice 4:3 (4:0). Pozosta³e mecze IV rundy odby³y siê 16 wrzeœnia. (ek) Po egnanie z Afryk¹ Reprezentacja Polski przegra³a 0:3 (0:2) ze S³oweni¹ i straci³a szansê na zajêcie pierwszego miejsca w grupie trzeciej eliminacji mistrzostw œwiata w pi³ce no nej. Polacy nie pojad¹ wiêc na mundial w RPA, a z posad¹ trenera po egna³ siê Leo Beenhakker. W spotkaniu w barwach bia³o-czerwonych wyst¹pi³ wychowanek Ruchu Chrzanowice i by³y gracz m.in. RKS Radomsko, Jacek Krzynówek. Sk³ad Polski Artur Boruc - Micha³ ew³akow, Bartosz Bosacki, Dariusz Dudka, Seweryn Gancarczyk (61, Euzebiusz Smolarek) - Jakub B³aszczykowski, Mariusz Lewandowski, Roger, Ludovic Joseph Obraniak (46, Wojciech obodziñski), Jacek Krzynówek - Pawe³ Bro ek (61, Robert Lewandowski). ó³te kartki: Dediè i Breèko oraz B³aszczykowski i Obraniak. Sêdziowa³: William Collum (Szkocja). Ni sze ligi Klasa A grupa II 4. kolejka wrzeœnia LKS PAMAPOL-HETMAN Rusiec - LKS START Lgota Wielka 4:0 (1:0), LKS PO- LONIA Gorzêdów - LKS START Niechcice 0:3 (0:1), MKS GRABKA Grabica - KS VICTORIA ytno 1:0 (0:0), LUKS Gomunice - LKS PIONIER Baby 1:2 (1:0). Klasa B grupa I 4. kolejka wrzeœnia LZS ŒWIT II Kamieñsk - pauzowa³, LKS ZAPA Krzêtów - LKS WARTA-CARBO P³awno 2:1 (0:1), LKS VIS Gidle - LKS B ÊKITNI Chabielice 9:0 (4:0), LZS PIAST Krzywanice - LKS LUCI ANKA Przyg³ów 0:1 (0:0), Szczerbiec II Wolbórz - Victoria WoŸniki 4:0 (1:0), KS Ruch 1951 Chrzanowice - LUKS CZAR- TORIA Rêczno 1:2 (1:2), MKS PILICA II Przedbórz - MKS ORZE Wola Wi¹zowa 7:1 (3:0). Klasa wojewódzka juniorów starszych 4. kolejka 12 wrzeœnia UKS Mechanik Radomsko - Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki 0:1. Klasa wojewódzka Deyna 3. kolejka 9 wrzeœnia Pilica Przedbórz - UKS Trójka Tomaszów Mazowiecki 1:5. 4. kolejka 13 wrzeœnia SAS Unia Skierniewice - Pilica Przedbórz 6:0. Minipi³ka no na Radomszczañska liga minipi³ki no nej 12 i 13 wrzeœnia GRUPA A X kolejka TORNADO - UNICAR-JAGUŒCIK 0:3 BKS - OLD BOY 0:4 EPS BARDA - ZORZA 2:7 Pauza: JYSK TABELA 1. ZORZA BKS OLD BOY UNICAR EPS BARDA JYSK Pi³karskie szóstki Amatorska liga szóstek pi³karskich dzieci i m³odzie y 10 i 11 wrzeœnia SZKO Y PODSTAWOWE VIII kolejka KOLEJARZ - PSP NR 6 6:1 CZERWONE DIAB Y - BLACK DOGS 3:0 EXAITED - PSP NR 1 8:0 Pauza: PSP NR 9 TABELA 1. EXAITED PSP NR KOLEJARZ Siatkówka Turniej siatkówki dziewcz¹t z cyklu GRAND PRIX MOSIR wrzeœnia FINA CRAYZOLKI - MECHANIK 2:0 IMPREZY MOSiR 17 WRZEŒNIA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA SPORT POZOSTA E WYNIKI POLSKIEJ GRUPY Czechy - San Marino 7:0 (3:0). Bramki: Milan Baros 28., 44., rzut karny i 66. oraz Vaclav Sverkos 47. i 90. oraz Tomas Necid 86. Irlandia Pó³nocna - S³owacja 0:2 (0:1). Bramki: Stanislav Sestak 15. i Filip Holosko 66. TABELA 3. GRUPY 1. S³owacja S³owenia Irlandia Pó³nocna Czechy Polska San Marino (ek) Klasa okrêgowa juniorów m³odszych 2. kolejka 5-6 wrzeœnia UKS Mechanik Radomsko - KS Stal Niewiadów 4:1, LZS Œwit Kamieñsk - LKS Mierzyn 1:0, KS Ruch 1951 Chrzanowice - LKS Polonia Gorzêdów 3:0. Klasa Okrêgowa Deyna 2. kolejka 2 wrzeœnia KS Victoria ytno - LKS Hetman-Pamapol Rusiec - prze³o ony, MGKS Skalnik Sulejów - UKS Mechanik Radomsko 0:1, UKS Orze³ Dobryszyce - ZKS W³ókniarz Zelów 1:6. 3. kolejka 5-6 wrzeœnia LKS Wola Krzysztoporska - KS Victoria ytno 6:5, LKS Mniszków - UKS Orze³ Dobryszyce 9:0, UKS Mechanik Radomsko - LKS B³ysk Aleksandrów 2:3. Klasa okrêgowa KUCHAR gr. I 2. kolejka 5-6 wrzeœnia LKS Polonia Gorzêdów - GLKS W³ókniarz Moszczenica 1:4, MKS Pilica Przedbórz - LUKS Gomunice 3:2. Klasa okrêgowa GÓRSKI gr. I 2. kolejka 5-6 wrzeœnia LKS Œwit Kamieñsk - GKS II Be³chatów 1:7. Klasa okrêgowa GÓRSKI gr. II 2. kolejka 5-6 wrzeœnia LKS Ceramika Opoczno - MKS Pilica Przedbórz 10:0. (ek) 7. TORNADO GRUPA B VII KOLEJKA PROFI-BUD - COMPANIEROS 1:4 MEBLEKS - METALURGIA 0:1 PROVIMI - BALL 6:2 TABELA 1. PROVIMI COMPANIEROS METALURGIA PROFI-BUD MEBLEKS BALL Najskuteczniejsi strzelcy 13 bramek: Piotr Kaczmarczyk (COM- PANIEROS), Micha³ Machura (ZORZA); 11 bramek: Tomasz Krzemiñski (EPS BARDA), Micha³ Szwedzik (UNICAR- JAGUŒCIK). (r) 4. CZERWONE DIAB Y PSP NR BLACK DOGS PSP NR GIMNAZJA VI kolejka PG NR 5 - PG STRZA KÓW 1:3 PG NR 3 - SPARTA 3:0 FC DRAGONY - EL BLANCOS 0:2 TABELA 1. PG NR EL BLANCOS G NR FC DRAGONY PG STRZA KÓW SPARTA (r) Klasyfikacja po III turniejach 1. CRAYZOLKI 26 pkt. 2. HAMTARO 20 pkt. 3. MECHANIK 14 pkt. Kolejny turniej rozegrany zostanie na boisku Orlik 7 paÿdziernika o godz (r) 19

19 REKLAMA 20 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 17 WRZEŒNIA 2009 R.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie IP Numer ogłoszenia: 319259-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci 4 Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006 Aktualno ci Nowy budynek UZZM Studenci III roku Pedagogiki Leczniczej skiej uczelni. - Jest to problem przede wszystkim dla osób doje d aj¹cych na uczelniê z o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości Poznań: Usługa szkoleniowa specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia czterech szkoleń zamkniętych nt.: 1) Opracowanie protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego, 2) Ustawa prawo budowlane z elementami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo