PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.: Chlebda Gajda Gutorow Hamada Hlawacz Kantor Kolwas Kozera Ko uch Kubicki Kusyk Musielok Nicieja Szafarczyk Wewiórka Wierciñski Wójtowicz Wyczó³kowska

2 2 INDEKS nr 7 8 (63-64) Spis treœci Kiedyœ studenci, dziœ absolwenci. Zjazd absolwentów sierpieñ 2005 (czytaj na str. 31) Panie kokietowa³y ó³tymi koszulkami Z kalendarium UO... 3 Inauguracja pod okiem œw. Krzysztofa... 8 Sprawozdanie ustêpuj¹cego rektora Wyst¹pienie rektora UO Wyk³ad inauguracyjny prof. M. Kolwasa W³adza w pigu³ce Rozmowa z prof. J. Musielokiem Wyniki tegorocznej rekrutacji Konferencja fizyków w Turawie Konferencja frazeologów w Opolu Gloria Artis dla Opolan Nasi absolwenci w Sejmie RP III Opolski Festiwal Nauki Zjazd absolwentów WSP Rozmowa z dr hab. W. Pi¹tkowsk¹ Komitet ds. ocalenia uniwersytetu? Polemika z Forum Akademickim Jubileusz prof. S. Kochmana Dodatek literacko-artystyczny... [I XX] Po egnanie Norberta Kwaœnioka Rozmowa z Lucyn¹ Kusyk Fragment scenariusza Leo Kantora Wspomnienie o majorze J. Józefowiczu.. 56 Œwiat starych fotografii Konferencja literaturoznawców Wizyta goœci z Trier Laury dla m³odych historyków Opolskie warsztaty germanistyczne Prawo karne na wokandzie Unia pod nadzorem Politolodzy w Niemczech XIX Letnia Szko³a M³odych Pedagogów Fina³ Primus Inter Pares Dysputy o œredniowieczu Z prac Senatu UO Zapowiedzi wydawnicze (A. Wierciñski) Komputer w yciu ucznia Numer wspó³finansowany ze œrodków województwa opolskiego. Biesiada pod namiotem. Indeks. Pismo UO Wydawca: Uniwersytet Opolski, Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius, pok. 217, tel , Zespó³ redakcyjny: Barbara Stankiewicz-Buchowska (redaktor naczelna), Beata Zaremba-Lekki. Zdjêcia: Jerzy Mokrzycki. Sk³ad: Henryk Kobiela, Druk: Drukarnia œw. Krzy a.

3 wrzesieñ paÿdziernik Z kalendarium UO ny, piêcioletni kurs magisterski. Wysoki poziom prac m³odych artystów doceni³a równie komisja, przyznaj¹c wyró nienia siedmiu z nich. Praca Marzeny Kasiñskiej (str. XI) znajdzie siê wœród 11 prac dyplomowych na ogólnopolskiej wystawie konkursowej w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP. Wiêcej str. X. 25 lipca. W Bibliotece G³ównej UO otwarto wystawê pt. Solidarnoœæ Proza, publikacja, publicystyka sierpnia. Na Uniwersytecie Opolskim odby³ siê zjazd absolwentów uczelni. Z ca³ej Polski przyby³o oko³o 400 osób. Wiêcej str VI Prof. dr hab. Józef Musielok, rektor UO i prof. dr hab. Marek Szczepañski, rektor Wy szej Szko³y Nauk Politycznych w Tychach podpisuj¹ umowê o wspó³pracy miêdzy uczelniami. 8 czerwca. Podpisano umowê miêdzy Uniwersytetem Opolskim a Wy sz¹ Szko³¹ Nauk Politycznych w Tychach. 4 lipca. W Galerii Sztuki Wspó³czesnej odby³ siê wernisa wystawy dyplomowej 19 absolwentów Instytutu Sztuki UO, pierwszych studentów, którzy ukoñczyli pe³- 2 wrzeœnia. W Auli B³êkitnej Collegium Maius otwarto konferencjê naukow¹ pt. Frazeologia a jêzykowe obrazy œwiata prze³omu wieków. W trakcie konferencji prof. dr. hab. Stanis³awowi Kochmanowi wrêczono ksiêgê jubileuszow¹ z okazji 70-lecia urodzin. Konferencjê otwo- 16 czerwca. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok wzi¹³ udzia³ w otwarciu wystawy pt. Rosyjska nauka wybitni ludzie wielkie sukcesy. Wystawa zorganizowana zosta³a przez Oddzia³ Wojewódzki Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód, Instytut Filologii Wschodnios³owiañskiej i Bibliotekê Wydzia³u Filologicznego UO. 24 czerwca. Prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci otwarcia Cmentarza Orl¹t Lwowskich we Lwowie. 24 VI Od lewej prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja, Ryszard Kaczorowski, prezydent RP na uchodÿstwie; Andrzej Mazur przewodnicz¹cy sejmiku województwa opolskiego; Grzegorz Kubat marsza³ek województwa opolskiego.

4 4 INDEKS nr 7 8 (63 64) rzy³ rektor UO prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja. Wiêcej na str wrzeœnia. Prorektor UO prof. dr hab. Jerzy Lis uczestniczy³ w otwarciu Miêdzynarodowej Konferencji Plazma 2005 po³¹czonej z III Polsko-Niemieck¹ Konferencj¹ nt. diagnostyki plazmy dla fuzji i innych zastosowañ oraz V Polsko-Francuskim Seminarium nt. plazm termicznych w kosmosie i laboratorium. Wiêcej na str wrzeœnia. Prof. dr hab. Stanis³aw L. Stadniczeñko, ks. dr Piotr Sadowski i dr Andrzej Szymañski z Miêdzywydzia³owego Instytutu Prawa i Administracji UO wziêli udzia³ w dorocznej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich w Sandomierzu. Has³em przewodnim tegorocznych obrad by³a Ochrona funkcji prokreacyjnych rodziny. 12 wrzeœnia. Podczas inauguracji XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich na Politechnice Warszawskiej wrêczono nagrody PTF im. Arkadiusza Piekary za wyró nia- 12 IX Kamieñ Œl¹ski otwarcie konferencji teoretyczno-literackiej. 15 wrzeœnia. W sali Senatu UO odby³a siê konferencja pt. Nauka polska po integracji z Uni¹ Europejsk¹: perspektywy, organizacja, finansowanie. Konferencja by³a po³¹czona z przekazaniem do u ytkowania Laboratoj¹ce siê prace magisterskie. Nagrodê III stopnia otrzyma³a mgr Agnieszka Anna Kluza z Uniwersytetu Opolskiego za pracê pt. Anihilacja pozytonów w metalach defektowanych poprzez jednoosiowe rozci¹ganie. Praca powsta³a w Instytucie Fizyki Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Szuszkiewicza wrzeœnia. Zak³ad Literatury Polskiej XX wieku Instytutu Filologii Polskiej UO zorganizowa³ konferencjê teoretyczno-literack¹, która odby³a siê w Kamieniu Œl¹skim. Uczestniczyli w niej wybitni znawcy zagadnieñ teoretyczno-literackich z ca³ego kraju. Wiêcej str wrzeœnia. Minister kultury Waldemar D¹browski wrêczy³ na Zamku Piastów Œl¹skich w Brzegu medale Gloria Artis osobom szczególnie zas³u onym dla rozwoju kultury naszego regionu. Wœród wyró nionych srebrnym medalem znalaz³ siê prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja, który od lat walczy o ochronê zabytków. Podczas uroczystoœci Waldemar D¹browski, Grzegorz Kubat marsza³ek województwa i Stanis³aw Szypu³a, starosta brzeski podpisali umowê, na mocy której Muzeum Piastów Œl¹skich stanie siê narodow¹ instytucj¹ kultury. Wiêcej str IX Zamek Piastów Œl¹skich w Brzegu. Od lewej wicemarsza³ek Ewa Rurynkiewicz, marsza³ek województwa Grzegorz Kubat; El bieta Rutkowska, wojewoda opolski; rektor UO prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja; minister Waldemar D¹browski; dyrektor Zamku Piastów Œl¹skich w Brzegu Pawe³ Kozerski.

5 wrzesieñ paÿdziernik ochrona œrodowiska. Kierunek ten powsta³ na opolskiej uczelni 15 lat temu (str. 70). 15 IX Otwarcie Laboratorium Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu J¹drowego. Na zdjêciu mgr Micha³ Jewgiñski i studenci chemii. rium Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu J¹drowego, które powsta³o w Instytucie Chemii UO (str. 27) wrzeœnia. Trwa³ III Opolski Festiwal Nauki, którego organizatorami by³ Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. Wiêcej str wrzeœnia. Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja uczestniczy- ³a w uroczystoœci wrêczenia dyplomów absolwentom Wydzia³u Przyrodniczo-Technicznego Promocja odby³a siê w oœrodku konferencyjnym UO Villa Academica. W Kolegium Prorektorów ds. Kszta³cenia i Studenckich Uczelni Wroc³awia i Opola, jakie odby- ³o siê na Politechnice Wroc³awskiej uczestniczy³ prorektor UO Marek Masnyk i dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO wrzeœnia. Odby³ siê pierwszy zjazd absolwentów kierunku wrzeœnia. Prorektor prof. dr hab. Jerzy Lis wzi¹³ udzia³ w XII Ogólnopolskim ZjeŸdzie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. Kwartet Przyrodniczy w doœwiadczeniach. Celem zjazdu by³o zwrócenie uwagi na rolê i znaczenie eksperymentów dla efektywnego nauczania przedmiotów przyrodniczych, a tak e podniesienie œwiadomoœci ekologicznej wœród nauczycieli w zakresie wzajemnych relacji miêdzy cz³owiekiem a œrodowiskiem oraz wymiana doœwiadczeñ i wypracowanie nowych metod edukacji przyrodniczej na ró nych poziomach nauczania. Referaty wyg³osili m.in.: dr Ewa Pawelec, prof. Adam Lata³a, dr Krzysztof Spa³ek, prof. Krzysztof Szczegot, prof. Piotr Wieczorek. 24 wrzeœnia. W auli Uniwersytetu Opolskiego odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów absolwentom Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii. Wyk³ad pt. Paradoks Monty Hall i sieci przekonañ wyg³osi³ dr Jacek Iwañski, pracownik Instytutu Matema- 22 wrzeœnia. Prorektor UO prof. dr hab. Jerzy Lis spotka³ siê z goœæmi XIX Ogólnopolskiej Letniej Szko³y M³odych Pedagogów, zorganizowanej przez Instytut Nauk Pedagogicznych i Instytut Studiów Edukacyjnych UO. Wiêcej str. 74. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Stowarzyszenie Polsko- Serbo³u yckie pro Lusatia w Opolu zorganizowali uroczyst¹ promocjê ksi¹ ki prof. Leszka Kuberskiego i Piotra Pa³ysa pt. Od inkorporacji do autonomii Kulturalnej. Kontakty polskoserbo³u yckie w latach IX Aula B³êkitna Collegium Maius otwarcia III Opolskiego Festiwalu Nauki dokona³ prof. dr hab. Józef Musielok, ustêpuj¹cy rektor Uniwersytetu Opolskiego.

6 6 INDEKS nr 7 8 (63 64) Uproszczonego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Opola na lata IX Rektor UO prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja i dyrektor Elektrowni Opole Henryk Majchrzak przed Collegium Maius. tyki i Informatyki UO.W³adze rek torskie reprezentowa³a prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja. 25 wrzeœnia. Na Uniwersytecie Opolskim goœci³ dyrektor Elektrowni Opole Henryk Majchrzak. 26 wrzeœnia. Ks. dr Piotr Sadowski i dr Andrzej Szymañski, pracownicy Miêdzywydzia³owego Instytutu Prawa i Administracji, wziêli udzia³ w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Œl¹sk w zjednoczonej Europie, zorganizowanej w Opolu przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Konferencja odby³a siê na Wydziale Teologicznym UO. Piechaczek, Wojciech Pietrzak, Maciej Raniczkowski. 27 wrzeœnia. Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja uczestniczy- ³a w posiedzeniu Miejskiego Komitetu Monitoruj¹cego, dotycz¹cego m.in. realizacji zadañ zapisanych w Programie Rozwoju Miasta na lata W trakcie posiedzenia z³o ono informacjê o stanie wdra ania wrzeœnia. W ramach obchodów 30-lecia obecnoœci nauk ekonomicznych w naszej uczelni odby³a siê konferencja pt. Przemiany spo³eczne, ekonomiczne i organizacyjne we wspó³czesnej gospodarce polskiej, zorganizowana przez pracowników Wydzia³u Ekonomicznego. Konferencjê otworzy³ rektor UO prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja. Jednym z goœci honorowych by³ prof. dr hab. Janusz Kroszel, twórca ekonomii w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia³ w Opolu zorganizowali konferencjê naukow¹ pt. Gospodarcze i spo- ³eczne skutki akcesji polskiej do Unii Europejskiej doœwiadczenia i wnioski po pierwszym roku obecnoœci struktur unijnych. 29 wrzeœnia. Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja wziê³a udzia³ w uroczystym spotkaniu z pracownikami Biblioteki G³ównej. 26 wrzeœnia. Prof. Leszek Kuberski, decyzj¹ Zarz¹du Województwa Opolskiego, otrzyma³ Nagrodê Marsza³ka Województwa Opolskiego za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji. Przyznane zosta³y równie stypendia Marsza³ka Województwa Opolskiego. Otrzymali je m.in. studenci Wydzia³u Historyczno-Pedagogicznego UO: Magdalena Piejko, Magdalena Luniak, S³awomir 27 IX Obchody 30-lecia nauk ekonomicznych. Na zdjêciu od lewej: prof. dr hab. Janusz Kroszel, prof. dr hab. Stanis³aw S. Nicieja i doc. dr Zbigniew Ko³aczkowski.

7 wrzesieñ paÿdziernik inauguracja roku akademickiego 2005/2006. Wiêcej na str paÿdziernika. W Muzeum Œl¹ska Opolskiego odby³ siê wieczór muzealny. Goœciem by³ dr Adam Wierciñski, który mówi³ o Lwowie w kulturze polskiej. 7 paÿdziernika. Rektor UO prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja uczestniczy³ w otwarciu nowego roku akademickiego w Akademii Medycznej we Wroc³awiu. W godzinach popo³udniowych, wspólnie z ks. abp. Alfonsem Nossolem byli goœæmi Salonu Profesora Dudka we Wroc³awiu. 7 X Goœæmi Salonu Profesora Dudka byli ks. abp. Alfons Nossol i prof. Stanis³aw S. Nicieja. 30 wrzeœnia. Prorektor UO prof. dr hab. Jerzy Lis uczestniczy³ w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Wroc³awskim. 1 paÿdziernika. W uroczystoœciach inauguruj¹cych nowy rok akademicki w Uniwersytecie Jagielloñskim wziê³a udzia³ prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja. 2 paÿdziernika. Prof. dr hab. Janusz S³odczyk wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Tymczasowej Rady Naukowo-Programowej Miêdzynarodowego Centrum Studiów Œl¹skich, jakie odby³o siê w Cieszynie. Na spotkaniu dotychczasowy przewodnicz¹cy rektor Uniwersytetu Œl¹skiego w Opawie prof. Zdenek Jirásek z³o y³ sprawozdanie z prac Konferencji Rektorów Uniwersytetów Œl¹skich w kadencji Dokonano wyboru nowego przewodnicz¹cego oraz okreœlono zadania na now¹ kadencjê paÿdziernika. Prorektor UO prof. dr hab. Jerzy Lis wzi¹³ udzia³ w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Œl¹skim, która odby³a siê w Filii UŒ w Cieszynie. Rok akademicki zainaugurowa³a Politechnika Opolska. W uroczystoœci wziêli udzia³ rektor UO prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja oraz prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja. 4 paÿdziernika. Na Uniwersytecie Opolskim odby³a siê uroczysta 10 paÿdziernika. Prorektor UO prof. dr. hab. Krystyna Czaja wziê³a udzia³ w konferencji zorganizowanej przez ministra gospodarki i pracy nt. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata oraz prognozy jej oddzia³ywania na œrodowisko. Konferencja odby³a siê w sali Sejmu Œl¹skiego w Katowicach. 11 paÿdziernika. W Kolegium Prorektorów ds. Kszta³cenia i Spraw Studenckich Uczelni Wroc³awia i Opola uczestniczy³ prorektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. 7 X 2005, Inauguracja roku akademickiego w Akademii Medycznej we Wroc³awiu.

8 8 INDEKS nr 7 8 (63 64) Inauguracja pod okiem œw. Krzysztofa 4 paÿdziernika na dziedziñcu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odby³a uroczysta inauguracja roku akademickiego 2005/2004. Inauguracjê poprzedzi³a msza œwiêta w intencji studentów i pracowników opolskich uczelni, koncelebrowana dzieñ wczeœniej przez ks. abpa Alfonsa Nossola w Koœciele Seminaryjno-Akademickim. Rektor Uniwersytetu Opolskiego nowej kadencji 2005/2008 prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja powita³ przyby³ych na tê uroczystoœæ goœci, m.in. reprezentuj¹cych w³adze wojewódzkie i samorz¹dowe: Grzegorza Kubata marsza³ka województwa opolskiego, Ryszarda Gallê wicemarsza³ka województwa opolskiego, El bietê Rutkowsk¹ wojewodê opolskiego, Zbigniewa Figasa cz³onka Zarz¹du Województwa Opolskiego, Ryszarda Zembaczyñskiego prezydenta Opola, a tak e przedstawicieli konsulatu RFN w Opolu i w³adz powiatowych ca³ej Opolszczyzny. Powita³ te przyby³ych senatorów i pos³ów z Opolszczyzny parlamentarzystów obecnej i minionej kadencji: Dorotê Simonides, Apoloniê Klepacz, Bogus³awa Litwiñca, Tadeusza Jarmuziewicza, Helmuta PaŸdziora, Tomasza Garbowskiego, Jerzego Szteligê, Andrzeja Namys³ê, a tak e by³ych rektorów WSP i Uniwersytetu Opolskiego, profesorów: Jana Seredykê, Stanis³awa Kochmana i Franciszka Marka. Na uroczystoœci byli równie obecni przedstawiciele wielu polskich uczelni: m.in. prof. Jerzy Skubis rektor Politechniki Opolskiej, prof. Zdenek Jirásek rektor Uniwersytetu Œl¹skiego w Opawie, prof. Miroslav Pøádka prorektor Uniwersytetu w Ostrawie, prof. Teresa oœ-nowak prorektor Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. Barbara Ko usznik prorektor Uniwersytetu Œl¹skiego, prof. Tadeusz Zimmer prorektor Akademii Medycznej we Wroc³awiu, prof. Stefan Wrzosek prorektor

9 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Byli rektorzy naszej uczelni (od lewej): prof. Stanis³aw Kochman, prof. Jan Seredyka, prof. Franciszek Marek. Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, prof. Roman Ko³acz prorektor Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, prof. Andrzej Jasiñski rektor Wy szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, prof. Marian Duczmal rektor Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Opolu, prof. Janusz Kubicki prorektor Pañstwowej Medycznej Wy szej Szko³y Zawodowej w Opolu, dr Tomasz Malczyk prorektor Pañstwowej Wy- szej Szko³y Zawodowej w Nysie, ks. prof. Józef Wroceñski dziekan Wydzia³u Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, p³k Ryszard Grabizna komendant Wydzia³u Podstawowych Problemów Techniki Akademii Wojskowej MON we Wroc³awiu, dr Andrzej Drogoñ prodziekan Wy- szej Szko³y Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecznych w Tychach, dr Ryszard Pêka³a kanclerz Wy szej Szko³y Medycznej w Legnicy. Rektor UO prof. S. S. Nicieja przywita³ tak e prof. Macieja Kolwasa, przewodnicz¹cego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, autora wyk³adu inauguracyjnego oraz przedstawicieli Koœcio³a katolickiego arcybiskupa opolskiego ks. prof. Alfonsa Nossola i biskupa gliwickiego ks. Gerarda Kusza. W inauguracji roku akademickiego uczestniczyli równie przedstawiciele opolskich œrodowisk twórczych m.in. Irena i Rafa³ RzeŸniczek z opolskiej galerii Autor, literaci Kazimierz Kowalski i Harry Duda, Maciej Mazurek wojewódzki konserwator zabytków, Wac³aw Panek muzykolog, Edward Szczapow malarz. Zjawili siê te dyrektorzy opolskich placówek kulturalnych, nie zabrak³o przedstawicieli firm, banków, szpitali, szkó³ œrednich oraz sponsorów uniwersytetu opolskiego by³ m.in. Karol Przekazanie insygniów w³adzy rektorskiej. 9 Cebula, prezes firmy Intersilesia. W uroczystoœci wziêli te udzia³ absolwenci poprzedniczki uniwersytetu Wy szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu: ucja i Tadeusz Bednarczukowie, Roman Krajewski i Jerzy Szczakiel. Prorektor UO prof. dr hab. Jerzy Lis przeczyta³ listy z yczeniami, jakie nadesz³y na adres Uniwersytetu Opolskiego m. in. od Miros³awa Sawickiego, ministra edukacji, Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodÿstwie, prof. Zbigniewa Kwieciñskiego i prof. Wojciecha Wrzesiñskiego doktorów honorowych Uniwersytetu Opolskiego, prof. Jacka Szewczyka z Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, bpa Ignacego Deca i nowo wybranej pose³ Teresy Cegleckiej Zielonki. yczenia sk³adali tak e przybyli na uroczystoœæ goœcie m.in. prezydent Ryszard Zembaczyñski, Grzegorz Kubat i Maciej Mazurek, który powiedzia³, e Uniwersytet Opolski wyznacza kierunki w architekturze miasta i ratuje europejskie dziedzictwo kulturowe. Wielka w tym zas³uga uniwersyteckiego Stowarzyszenia na rzecz Ratowania Zabytków, które osi¹ga tak wielkie sukcesy, choæ jest cia³em spo³ecznym. Prof. Jerzy Skubis, rektor Politechniki Opolskiej wyrazi³ nadziejê,

10 10 INDEKS nr 7 8 (63 64) Nagrody MEN dostali m.in.: dr hab. Jan Krasicki oraz (na zdjêciu z lewej) dr hab. Barbara Lis. e finansowe obietnice ministerstwa zostan¹ spe³nione. Zwracaj¹c siê do zgromadzonej na dziedziñcu m³odzie y oraz goœci inauguracji ks. abp. Alfons Nossol przywo³a³ postaci dwóch papie y Jana Paw³a II i Benedykta XVI. Zapewni³, e Uniwersytet Opolski, który móg³ liczyæ na wsparcie poprzedniego papie a, mo e siê go spodziewaæ tak e od papie a obecnego. Niedawno, podczas œwiatowego spotkania m³odzie y w Kolonii, rozmawia³em z papie em Benedyktem XVI. Pamiêta³ o naszym uniwersytecie, który odwiedza³ jeszcze jako kardyna³. Dziœ pozdrawia nas wszystkich i zapewnia o gotowoœci niesienia pomocy. Nie dzie³em przypadku, lecz dzie³em Boga jest to, e po papie u Polaku nasta³ papie Niemiec. Jest w tym logika zbawcza zmierzaj¹ca do odtrucia myœli, do prawdziwego pojednania miêdzy naszymi narodami. W nie pozbawionym humoru wyst¹pieniu ks. abp Alfons Nossol zwróci³ siê te do rektora UO prof. Stanis³awa Nicieji s³owami: Sprowadza nam kolejnych spetryfikowanych œwiêtych na uniwersyteckie dziedziñce. Jest tu ju œwiêty Jan Nepomucen, jest kolumna Matki Boskiej, w samym gmachu mamy kaplicê œwiêtego Wojciecha, œwiêtego ³¹cz¹cego trzy narody: czeski, polski i niemiecki Dziœ grozi nam poœwiêcenie rzeÿby œwiêtego Krzysztofa. Proszê iœæ dalej t¹ drog¹, sprowadzaæ w mury uniwersytetu najlepszych naukowców, przyci¹gaæ najzdolniejsz¹ m³odzie, zape³niaæ dziedziñce uniwersytetu kolejnymi postaciami œwiêtych, którzy uosabiaj¹ takie cnoty jak prawda, dobro, piêkno, mi³oœæ, solidarnoœæ i pokój. Niech bêd¹ przyk³adem dla ca³ej naszej wspólnoty akademickiej. Podczas tegorocznej inauguracji nast¹pi³o przekazanie insygniów w³adzy rektorskiej. Rektor Uniwersytetu Opolskiego kadencji 2005 Uroczysta immatrykulacja prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja zak³adaj¹c pierœcieñ rektorski przyrzek³, e bêdzie m¹drze kierowa³ Uniwersytetem Opolskim. Ustêpuj¹cemu rektorowi wrêczy³ prezent litografiê z widokiem zamku w Toszku, rodzinnej miejscowoœci rektora Józefa Musieloka. Ustêpuj¹cy rektor prof. Józef Musielok przedstawi³ sprawozdanie z minionej kadencji, podziêkowa³ te swoim wspó³pracownikom za ofiarn¹ pracê na rzecz Uniwersytetu Opolskiego (skrót sprawozdania na stronie 12.). Przypomnia³ tak e o dwóch wa nych dla uczelni postaciach, które odesz³y w tym roku na zawsze papie u Janie Pawle II, doktorze honorowym Uniwersytetu Opolskiego i Norbercie Kwaœnioku, prezesie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. Minut¹ ciszy spo³ecznoœæ akademicka uczci³a ich pamiêæ. W swoim wyst¹pieniu rektor UO prof. Stanis³aw Nicieja podkreœli³, jak wa ne dla uniwersytetu s¹ warunki, w jakich studenci zdobywaj¹ naukê, przypomnia³ z jak wielkim trudem powstawa³y budynki Collegium Maius i Collegium Minus, które dziœ s¹ wizytówk¹ Uniwersytetu Opolskiego. Ale oczywiœcie nie budynki s¹ najwa niejsze, najistotniejsze jest to, by nie os³ab³o tempo rozwoju uczelni zaznaczy³.

11 wrzesieñ paÿdziernik ina wyg³osi³ prof. Maciej Kolwas, przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 17). Uroczystoœæ o oprawê muzyczn¹ której zadba³ uniwersytecki chór Dramma per Musica pod dyrekcj¹ dr El biety Trylnik zakoñczy³o ods³oniêcie i poœwiêcenie pomnika œwiêtego Krzysztofa przez ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola (o pomniku czytaj tak e na str. 63). Beata Zaremba Przed figur¹ œw. Krzysztofa. Na zdjêciu od prawej: ks. dr Piotr Maniurka, Krystyna Lenart- Juszczewska, Rafa³ RzeŸniczek, Janusz Wójcik, Maciej Mazurek. Na pierwszym planie: rektor UO prof. Stanis³aw S. Nicieja i ks. abp. Alfons Nossol. Rektor S. Nicieja krytycznie odniós³ siê do projektu odebrania ma- ³ym uczelniom statusu uniwersytetu. Ma³e uczelnie, takie jak nasza czy uniwersytet w Bia³ymstoku nie zamierzaj¹ konkurowaæ z Uniwersytetem Warszawskim czy Uniwersyte- tem Jagielloñskim, chc¹ po prostu odpowiadaæ na potrzeby m³odzie y i uczciwie j¹ kszta³ciæ (obszerne fragmenty wyst¹pienia na str. 16). Po uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku wyk³ad inauguracyjny pt rok Einste- Podczas uroczystoœci rozpoczêcia nowego roku akademickiego poinformowano o przyznaniu pracownikom Uniwersytetu Opolskiego odznaczeñ pañstwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej: Krzy a Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski prof. dr. Stanis³awowi Kochmanowi. Z³otych Krzy- y Zas³ugi: mgr Lidii Bo³d i mgr Teresie Wierciñskiej pracownicom Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Opolskiego. Srebrnego Krzy a Zas³ugi: dr hab. El biecie D¹browskiej, prof. UO z Instytutu Filologii Polskiej; Urszuli Karwaczyñskiej z W ods³oniêciu rzeÿby œw. Krzysztofa wziêli udzia³ goœcie inauguracji.

12 12 INDEKS nr 7 8 (63 64) Wydzia³u Przyrodniczo-Technicznego; dr hab. Ewie Malinowskiej z Instytutu Filologii Polskiej; dr. Lechowi Rubiszowi z Instytutu Politologii; dr. Wies³awowi Sikorskiemu z Instytutu Nauk Pedagogicznych; dr. hab. Hubertowi Wojtaskowi z Instytutu Chemii. Br¹zowych Krzy- y Zas³ugi: dr. Grzegorzowi Kuszowi z Wydzia³u Przyrodniczo Technicznego, dr Katarzynie eñskiej- B¹k z Instytutu Filologii Polskiej, dr Marzenie Makuchowskiej z Instytutu Filologii Polskiej, Dorocie Piotrowskiej z Instytutu Chemii, dr Krystynie Nowak-Wolnej z Instytutu Nauk Pedagogicznych. Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano: dr. hab. Adamowi Czerwiñskiemu, prof. UO z Wydzia³u Ekonomicznego, dr Zofii Halskiej z Instytutu Psychologii, dr Teresie Farbiszewskiej z Wydzia³u Przyrodniczo-Technicznego, dr hab. Irenie Jokiel, prof. UO z Instytutu Filologii Polskiej, dr hab. Danucie Kisielewicz, prof. UO z Instytutu Historii, dr hab. Annie Starzec, prof. UO z Instytutu Filologii Polskiej. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: dr Adrian Gleñ z Instytutu Filologii Polskiej za ksi¹ kê pt W tej latarni PóŸna twórczoœæ Mirona Bia³oszewskiego, dr hab. Jan Krasicki z Instytutu Nauk Spo³ecznych za ksi¹ kê pt. Bóg, cz³owiek i z³o. Studium filozofii W³odzimierza So³owjowa; dr hab. Barbara Lis z Wydzia³u Przyrodniczo-Technicznego za ksi¹ kê Revision of the genus Cantacader (Hemiptera: Heteroptera: Cantacaderidae). Odznakê Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego odebra³ z r¹k marsza³ka woj. opolskiego Grzegorza Kubata prorektor UO prof. Marek Masnyk. Fundacja œw. Wojciecha ustanowiona przez mecenasa Hendrika Fotha tegoroczne stypendium przyzna³a Stowarzyszeniu na rzecz Poœwiêcenie figury œw. Krzysztofa. Ratowania Zabytków Œl¹ska Opolskiego. Dziêkujê Wam za tê kadencjê (Skrót sprawozdania prof. dra hab. Józefa Musieloka, rektora UO kadencji ) W roku akademickim 2004/2005 proces dydaktyczny by³ realizowany na 29 podstawowych kierunkach i 57 specjalnoœciach studiów stacjonarnych oraz 25 kierunkach i 42 specjalnoœciach studiów zaocznych, 39 rodzajach studiów podyplomowych i 3 kierunkach studiów doktoranckich. W porównaniu z minionym rokiem akademickim oferta edukacyjna uniwersytetu zosta³a wzbogacona o nowy kierunek studiów: filologia specjalnoœæ filologia romañska. W minionym roku w Uniwersytecie Opolskim w ró nych trybach i poziomach kszta³ci³o siê oko³o studentów, czyli o ok. 5 proc. mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Wraz z uczestnikami studiów podyplomowych i doktoranckich kszta³ci³o siê w uniwersytecie ³¹cznie ponad studentów. W tym samym czasie uczelniê ukoñczy³o ponad absolwentów. Razem z uczestnikami studiów podyplomowych Uniwersytet Opolski wypromowa³ prawie absolwentów. Poprzez modyfikacjê planów studiów i dostosowanie ich do wymagañ rozporz¹dzeñ ministerstwa zwiêkszono ofertê programow¹ dla studentów, rozszerzaj¹c blok przedmiotów do wyboru i tworz¹c nowe specjalnoœci oraz specjalizacje. Dziêki programowi MOST 37 naszych studentów kontynuowa³o studia w innych oœrodkach uniwersyteckich w kraju, natomiast 16 podjê³o studia zagraniczne w ramach programu Socrates-Erasmus. W minionym roku zespo³y ekspertów PKA wizytowa³y osiem kierunków studiów. Akredytacjê na piêæ lat uzyska³y kierunki: administracja, biologia, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia, ochrona œrodowiska, politologia i teologia. Po uzupe³nieniu braków kadrowych w Instytucie Psychologii i

13 wrzesieñ paÿdziernik przygotowaniu dokumentacji zawartej w nowym raporcie samooceny i uznaniu naszych argumentów, PKA wyrazi³a zgodê na wznowienie naboru na pierwszy rok studiów psychologicznych. Ca³kowita liczba przyjêtych na studia w UO (po rekrutacji wrzeœniowej) przekroczy³a Na studia stacjonarne przyjêto studentów. Na dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ poniesiono nak³ady w wysokoœci z³otych, w tym prawie z³ w ramach realizacji 26 grantów badawczych. Ponadto pracownicy naszej uczelni uczestniczyli w 9 grantach realizowanych przez inne krajowe jednostki badawcze. W roku sprawozdawczym dwie osoby uzyska³y tytu³ profesora, 5 stopieñ naukowy doktora habilitowanego, a 20 pracowników stopieñ naukowy doktora. Wa n¹ rolê w rozwoju kadry naukowej odgrywaj¹ zagraniczne sta e badawcze. W ubieg³ym roku kalendarzowym nasi pracownicy odbyli takie sta e m.in. w Belgii, Czechach, Francji, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i we W³oszech. Efektem badañ naukowych jest równie dzia- ³alnoœæ publikacyjna. W 2004 roku pracownicy naszej uczelni opublikowali ³¹cznie oko³o 1600 prac, wyg³osili ponad 2000 referatów i komunikatów na konferencjach naukowych, zorganizowali te 54 konferencje, w tym 26 z udzia- ³em naukowców zagranicznych. Wiele przedsiêwziêæ naukowych realizowanych jest we wspó³pracy z oœrodkami zagranicznymi. W roku sprawozdawczym 78 tematów badawczych by³o prowadzonych w œcis³ej wspó³pracy z partnerami zagranicznymi, g³ównie z Niemiec, Ukrainy, Czech i Rosji. Nasz uniwersytet nie zaniedbuje te dzia³alnoœci popularyzatorskiej. Jej ukoronowaniem by³ III Opolski Festiwal Nauki, zorganizowany wspólnie z Politechnik¹ Opolsk¹, Wy sz¹ Pañstwow¹ Wy sz¹ Szko³¹ Medyczn¹ w Opolu, Wy sz¹ Szko- ³¹ Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w Brzegu oraz innymi instytucjami edukacyjnymi Opola. Wydzia³ Filologiczny uzyska³ w minionym roku akademickim potwierdzenie jakoœci kszta³cenia wydane przez PKA dla kierunku filologia polska, a przez obie instytucje akredytacyjne (PKA jak i UKA) dla kierunków filologia polska i filologia rosyjska. Nowoœci¹ w ofercie kszta³cenia jest, wspomniany ju, kierunek licencjacki: filologia romañska. Warto zaznaczyæ, e w Instytucie Filologii Angielskiej trzy osoby uzyska³y stopieñ doktora habilitowanego, a jedna stopieñ doktora. Wydzia³ Historyczno-Pedagogiczny uzyska³ akredytacjê PKA dla kierunku politologia. W roku sprawozdawczym na wydziale otwarto 30 przewodów doktorskich (18 z historii i 12 z pedagogiki), a zakoñczono obron¹ 15 przewodów. Przeprowadzono te jedno postêpowanie o nadanie tytu³u profesorskiego, a jedno postêpowanie wszczêto. Pracownicy wydzia³u zorganizowali 19 konferencji, w tym 8 o zasiêgu miêdzynarodowym. W minionym roku akademickim dwóch adiunktów Wydzia³u Teologicznego uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego, dwie osoby stopieñ naukowy doktora. Oprócz tego dla osób spoza naszego œrodowiska akademickiego przeprowadzono dwa postêpowania o nadanie tytu³u profesorskiego i siedem przewodów doktorskich. Czternastu pracowników wydzia³u bierze udzia³ w pracach 20 miêdzynarodowych organizacji naukowych. W ubieg³ym roku kalendarzowym na Wydziale Teologicznym goœci³o 38 naukowców z 16 ró nych pañstw europejskich i USA. Wydzia³ Ekonomiczny uzyska³ akredytacjê PKA na kierunku ekonomia na okres 5 lat. Ju kolejny rok niektóre zajêcia dydaktyczne z mikro- i makroekonomii prowadzone s¹ w jêzykach obcych: angielskim, francuskim i niemieckim. Na wydziale sfinalizowano trzy przewody doktorskie osób spoza naszej uczelni, otwarto osiem przewodów w tym dwa dla pracowników UO. Na uwagê zas³uguje anglojêzyczne wydawnictwo o zasiêgu miêdzynarodowym pt. Economic and Environmental Studies. Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii cechuje du e umiêdzynarodowienie badañ naukowych. Znaczna czêœæ prac naukowych publikowana jest w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym z tzw. listy filadelfijskiej. Wydzia³ zorganizowa³ dwie wysokiej rangi miêdzynarodowe konferencje naukowe oraz jedn¹ o zasiêgu krajowym. W okresie sprawozdawczym oœmiu pracowników wydzia³u sfinalizowa³o swe przewody doktorskie. Na uwagê zas³uguje aktywnoœæ Instytutu Chemii w zakresie kszta³cenia kadr

14 14 INDEKS nr 7 8 (63 64) instytut zosta³ w³¹czony w struktury œrodowiskowego studium doktoranckiego wspólnie z Wydzia³em Chemicznym Politechniki Wroc³awskiej, a tak e w struktury Europejskiego Studium Doktoranckiego. Wa nymi osi¹gniêciami w kszta³ceniu w³asnej kadry naukowej mo e poszczyciæ siê równie Wydzia³ Przyrodniczo-Techniczny. Dorobek minionego roku to dwa nowe tytu³y profesorskie, jedna habilitacja i jeden doktorat. Zwraca równie uwagê przyrost aparatury do badañ w zakresie biologii i biotechnologii m.in. monitorowania œrodowiska naturalnego: wody, gleby, powietrza. Systematycznie wzrasta udzia³ prac publikowanych w renomowanych czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym. Zespó³ naukowy wydzia³u bierze udzia³ w realizacji miêdzynarodowego grantu w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Miêdzywydzia³owy Instytut Prawa i Administracji zorganizowa³ w roku sprawozdawczym osiem konferencji naukowych, w tym jedn¹ krajow¹ i jedn¹ o zasiêgu miêdzynarodowym. Instytut mo e te siê poszczyciæ dwoma awansami naukowymi: habilitacj¹ i doktoratem. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu rozpoczê³o w tym roku akademickim zajêcia w wyremontowanych obiektach sportowych. Zajêcia z wychowania fizycznego ofe- rowane s¹ w 21 specjalizacjach od aerobiku, poprzez jogê, a po sporty walki. Zajêcia sportowo-rekreacyjne prowadzone by³y w 6 dyscyplinach. W roku sprawozdawczym zwiêkszy³a siê powierzchnia magazynowa Biblioteki G³ównej, w nowych warunkach rozpoczê³y prace biblioteki Instytutu Filologii Germañskiej i Instytutu Psychologii. Przyby³o w minionym roku ponad woluminów ksi¹ ek i ponad czasopism. Biblioteka zanotowa³a ponad odwiedzin czytelników, a ogólna liczba wypo yczeñ przekroczy³a Zasoby biblioteczne s¹ te prezentowane w katalogu komputerowym na stronie internetowej. W minionym roku zanotowano ponad odwiedzin. Dziêki prenumeracie 14 œwiatowych, specjalistycznych baz danych zorganizowano naszym pracownikom i studentom dostêp do blisko tytu³ów pe³notekstowych czasopism naukowych. Ze wzglêdu na przestarza³y system oprogramowania komputerowego SOWA, nieprzystosowany do tak du ych zbiorów, podjêto przygotowania do zmiany oprogramowania na rozpowszechniony w kraju i za granic¹ system HORIZON. Wydawnictwo UO opublikowa³o w minionym roku akademickim 74 pozycje, czyli o ponad 20 proc. wiêcej ni w roku poprzednim. Zbudowanie w roku 2004 portalu interne- towego i zintensyfikowanie dzia³añ o charakterze promocyjnym spowodowa³o ponaddwukrotny wzrost przychodów ze sprzeda y ksi¹ ek. Wa nym ogniwem w funkcjonowaniu uczelni jest Centrum Informatyczne. W minionym roku oddano do u ytku linie œwiat³owodowe ³¹cz¹ce ró ne obiekty UO. Sieæ ta umo liwia pracownikom naukowym bardzo szybki dostêp do sieci PIONIER i do Internetu. Du ym sukcesem Centrum Informatycznego by³o w³¹czenie UO do Krajowego Klastra Linuksowego, nowej generacji systemu obliczeniowego, do którego przyst¹pi³o 12 krajowych jednostek akademickich. W dalszym ci¹gu czynione s¹ wysi³ki w celu poprawy infrastruktury dydaktycznej i mieszkalnej uniwersytetu. Nak³ady na te cele w roku 2004 wynios³y ³¹cznie ponad z³. Gros œrodków zosta³o zainwestowanych w adaptacjê budynku LO (Instytuty Psychologii i Germanistyki), DS Niechcic oraz budynek administracyjny przy placu Kopernika. Na bie ¹ce remonty wydano ³¹cznie prawie z³otych, co oznacza wzrost o ponad 80 proc. w stosunku do roku Zatrudnienie w uczelni pozosta- ³o na prawie niezmienionym poziomie. Zmieni³a siê nieco jego struktura: zwiêkszy³a siê liczba nauczycieli akademickich kosztem zmniejszenia zatrudnienia w grupie pracowników niebêd¹cych nauczycielami. Taka restrukturyzacja wymuszona jest przede wszystkim wymogami stawianymi przez PKA, a zwi¹zanymi z trosk¹ o jakoœæ kszta³cenia. W roku akademickim 2004/ 2005 Uniwersytet Opolski zatrudnia³ na podstawie mianowania (liczby uœrednione): 791 nauczycieli akademickich, w tym 73 profesorów tytularnych, 119 doktorów habilitowanych i 340 doktorów na etatach adiunktów. ¹czna liczba osób zatrudnionych w UO wynios³a W minionym roku z ró nych form funduszu pomocy materialnej korzysta³o ponad studentów, co stanowi prawie 28 proc. ogó³u studiuj¹cych. W roku akademickim

15 wrzesieñ paÿdziernik /05, dziêki nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy szym, po raz pierwszy z tej pomocy skorzystali równie studenci studiów zaocznych i wieczorowych. Najwiêcej, bo prawie studentów pobiera³o stypendia za wyniki w nauce, a ponad 900 korzysta³o ze stypendium socjalnego. Znacznie o ywi³ siê studencki ruch naukowy. Do 24 dzia³aj¹cych kó³ do³¹czy³o w tym roku siedem nowych kó³ naukowych. Do wa - nych imprez kulturalnych o zasiêgu œrodowiskowym, zorganizowanych przez Samorz¹d Studencki UO nale y zaliczyæ otrzêsiny, XV Zimow¹ Gie³dê Piosenki, Studenck¹ Wiosnê Kulturaln¹ Piastonalia 2005 oraz V Dni Kultury Studenckiej (grudzieñ 2004), które odbywa³y siê równie poza murami uczelni w opolskich teatrach i kinach. W minionym roku akademickim ogólnopolskie sukcesy zanotowa³ na swoim koncie kabaret Ceg³a, który na przegl¹dzie w Zielonej Górze zaj¹³ I miejsce. Kolejne przedstawienie wystawi³ te studencki Teatr Z³amanego Prawa. Œwiêtuj¹cy swój jubileusz 25-lecia Akademicki Chór Uniwersytetu Opolskiego Dramma per Musica wyst¹pi³ z kilkoma wa nymi koncertami m.in. na festiwalu we Wroc³awiu oraz z uroczystym koncertem z okazji jubileuszu w Filharmonii Opolskiej. Regularnie koncertowa³a te, obchodz¹ca jubileusz 5-lecia istnienia, orkiestra kameralna Sinfonietta Opoliensis, uœwietniaj¹c wiele uroczystoœci w murach uczelni i poza ni¹. Przed miesi¹cem zakoñczy³a siê moja trzyletnia kadencja rektorska, za kilka chwil uroczyœcie przeka ê insygnia w³adzy rektorskiej mojemu poprzednikowi i równoczeœnie nastêpcy. Niech mi zatem Pañstwo pozwol¹ na kilka bardzo osobistych podziêkowañ. Moim najbli szym wspó³pracownikom, prorektorom i pozosta³ym cz³onkom kolegium rektorskiego pragnê wyraziæ moje najszczersze podziêkowania za trud codziennej s³u by dla wspólnego dobra naszej Alma Mater. Nie szczêdziliœcie Waszych si³, wiedzy i 15 umiejêtnoœci w wype³nianiu obowi¹zków, wynikaj¹cych z coraz to nowych i zawsze wa nych i pilnych zadañ. Za Wasz¹ ofiarn¹ pracê ka - demu z Was od prorektora do sekretarki, sk³adam gor¹ce s³owa podziêkowania. Œwiadomoœæ, e zawsze mog³em liczyæ na Wasze oddanie i pomoc, u³atwia³a mi podejmowanie trudnych nieraz decyzji. Dziêkujê dziekanom wydzia³ów, dyrektorom instytutów, kierownikom innych jednostek, wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym i obs³ugi uczelni, za ich wk³ad pracy w tê trzyletni¹ kadencjê. Dziêkujê równie lokalnym w³adzom administracyjnym i diecezjalnym, osobom dzia³aj¹cym w ró - nych instytucjach na terenie miasta i regionu, z którymi mia³em okazjê wspó³pracowaæ, za wszelk¹ okazan¹ pomoc, za wsparcie i yczliwoœæ. Jeœli poprzez moje dzia³ania w tej kadencji kogoœ dotkn¹³em, urazi³em czy te wyrz¹dzi³em krzywdê, gor¹co proszê o wybaczenie. Goœæmi inauguracji byli te przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni.

16 16 INDEKS nr 7 8 (63 64) Wzgórze uniwersyteckie nasze wspólne dzie³o (fragment wyst¹pienia rektora UO prof. dr. hab. Stanis³awa S. Nicieji) Pragnê ustêpuj¹cemu kierownictwu Uniwersytetu Opolskiego bardzo gor¹co podziêkowaæ za wszystko, co czynili, aby umacniaæ presti uniwersytetu, aby rozwijaæ jego substancjê duchow¹ i materialn¹, a przede wszystkim za kontynuacjê dzie³a rozbudowy wzgórza uniwersyteckiego. Gdy w 1996 r. podjêliœmy decyzjê, wtedy bardzo ryzykown¹, e przenosimy uniwersytet tu, na wzgórze, które by³o wówczas wielkim rumowiskiem, niewielu wierzy³o, e uda nam siê nasze zamiary spe³niæ. Ale ciê ka i konsekwentna praca spowodowa³a, e ziœci³y siê nasze pragnienia i marzenia. Jestem przekonany i nie s¹dzê, abym by³ w tym pogl¹dzie odosobniony e gdyby uniwersytet nie wszed³ wówczas na wzgórze, zwane dzisiaj uniwersyteckim, miejsce to wygl¹da³oby dzisiaj tak, jak wygl¹daj¹ bliskie jego okolice: szary, betonowy plac Kopernika z parkingiem, zatrzymana inwestycja wokó³ Kinopleksu, zaroœniêta chwastami fosa w okolicach wie y zamkowej i pomnika Lompy, zaniedbana ulica Sempo³owskiej i zalany smo³ówk¹ plac Ma³ego Rynku. Ciê k¹, konsekwentn¹ prac¹ przez dziewiêæ lat, rok po roku, podnosiliœmy ten zrujnowany i zapuszczony kawa³ek miasta do godnoœci, któr¹ mo emy dziœ nazwaæ uniwersyteck¹. Dziêkujê szczególnie ekipie rektora Józefa Musieloka za to, e konsekwentnie kontynuowa³a to dzie³o. Pamiêtam burzliwe dyskusje, czy nale y przej¹æ budynek, który dziœ nazywa siê Collegium Minus, pamiêtam opinie tych bardzo ostro nych, którzy miejsce, gdzie dziœ s¹ piêkne neogotyckie arkady, chcieli zasypaæ kilkudziesiêcioma wywrotkami gru-zu bo mia³o byæ oszczêdnie i szybko i zostawiæ tam stró ówkê z epoki PRL-u. Pamiêtam pa³karskie artyku³y jednej z opiniotwórczych gazet, próbuj¹ce oœmieszyæ ideê budowania pomników Osieckiej oraz Grotowskiego i nie dopuœciæ do przeniesienia w to miejsce uratowanych pomników barokowych. Dziêkujê, Panie Rektorze, za wspó³dzia³anie, za to, e byliœmy wówczas razem, e nie poró niono nas. W Polsce czêsto bowiem zdarza siê, e zmieniaj¹ce siê kierownictwa dezawuuj¹ prace poprzedników. U nas tego nie by³o. I dlatego na tym wzgórzu, wspó³dzia³aj¹c razem, mogliœmy tylko w ostatnich trzech latach wznieœæ Cztery pory roku Henryka Hartmanna, stoj¹c¹ przede mn¹ kolumnê Maryjn¹ z 1683 roku, piêkny pos¹g Chrystusa Salwatora stoj¹cy przy kaplicy œw. Wojciecha, ozdobiæ miasto pomnikiem Jerzego Grotowskiego, wspomnianymi ju arkadami i piêknym neogotyckim budynkiem Collegium Minus. Jeœli chodzi o ten ostatni budynek, muszê tu przypomnieæ, chocia niektórym siê ta pochwa³a nie spodoba, e gdyby nie decyzja ówczesnego wojewody Leszka Pogana, budynek Collegium Minus wygl¹da³by dzisiaj tak, jak wygl¹da kamienica za mostkiem, bo jego poprzednik przez cztery lata nie móg³ siê zdecydowaæ na przekazanie go uniwersytetowi. Pragnê podziêkowaæ te szczególnie pionowi kultury i edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego, a zw³aszcza osobom odpowiedzialnym za ten obszar dzia³ania pani wicemarsza³ek Ewie Rurynkiewicz, panu dyrektorowi wydzia³u kultury Januszowi Wójcikowi i pani dyrektor Muzeum Œl¹ska Opolskiego Krystynie Lenart-Juszczewskiej. Za ich pomys³ o nazwie Mons Universitatis, czyli rozbudowê wzgórza uniwersyteckiego od strony Muzeum Œl¹ska Opolskiego i zdobycie pieniêdzy na realizacjê tego pomys³u.

17 wrzesieñ paÿdziernik 2005 To bardzo dobrze wró y, e w sercu miasta bêdzie poszerzaæ siê enklawa ³adu i porz¹dku, wypieraj¹ca rumowiska i zaniedbane budynki. Pragnê te podziêkowaæ wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków Maciejowi Mazurkowi za wsparcie naszych dzia³añ. Nied³ugo ods³onimy jeden z najpiêkniejszych pomników, który stoi w Opolu pomnik œw. Krzysztofa. I jestem przekonany, e ta piêkna figura, stoj¹ca nad mostkiem miêdzy Collegium Minus a koœcio³em Na Górce, jeœli nie poci¹gnie przyk³adem, to wymusi na osobach odpowiedzialnych uporz¹dkowanie ca³ej fosy i jej okolic i usuniêcie samosiejek porastaj¹cych mury zamku ksi¹- êcego. W ka dym razie Uniwersytet Opolski bêdzie konsekwentnie realizowa³ swój plan rewitalizacji tego 17 obszaru miasta, który jest w jego obszarze administracyjnym rok Einsteina (wyk³ad inauguracyjny prof. dr. hab. Macieja Kolwasa) Szanowni Pañstwo, spróbujmy na chwilê oderwaæ myœli od wzgórza uniwersyteckiego, Opola i roku Przenieœmy siê sto lat wstecz, do roku Czasu dzieciñstwa naszych dziadków. Rok Rok rewolucji ludowej w Rosji. Rok wprowadzenia w Berlinie pierwszych omnibusów, napêdzanych silnikami spalinowymi, niezale nych od trakcji elektrycznej i szyn. By³ to rok wprowadzenia pierwszej lokomotywy o op³ywowych kszta³tach, ale przede wszystkim z perspektywy stu lat widzimy, e by³ to rok Einsteina, rok zainicjowania podstaw nowoczesnej fizyki, a wiêc i nowego sposobu widzenia œwiata. Albert Einstein w roku 1905 mia³ 26 lat i pracowa³ jako urzêdnik w urzêdzie patentowym w Bernie, w spokojnej Szwajcarii. Pracê mia³ doœæ nudn¹, a sta³y, doœæ dobry dochód pozwala³ na spokojne ycie. Swobodnie móg³ wiêc zag³êbiæ siê w myœli nad zrozumieniem œwiata poprzez analizê podstaw materii. Wynikiem rozmyœlañ by³a seria prac naukowych po czêœci opartych na analizie faktów doœwiadczalnych opisanych w literaturze. Pierwsza z nich praca z 17 marca 1905 roku dotyczy³a œwiat³a i jego w³asnoœci energetycznych. Za tê pracê w 1921 roku otrzyma³ Nagrodê Nobla. Szeœæ tygo- dni póÿniej Einstein wys³a³ pracê, która by³a jego doktoratem. By³a ona poœwiêcona nowemu wyznaczeniu wymiarów cz¹steczek. Trzecia praca z 11 maja dotyczy³a tak zwanych ruchów Browna. Nastêpna praca o tytule Elektrodynamika cia³ w ruchu da³a podstawê teorii wzglêdnoœci. Nastêpna podawa³a s³ynn¹ formu³ê E=mc 2. W³aœnie te piêæ prac sta³y siê podstaw¹ nowej fizyki. Wróæmy jednak do roku W 1905 roku uwa ano powszechnie, e oprócz kilku drobiazgów fizyka i fizycy rozumiej¹ œwiat. Tryumf odnosi³a mechanicystyczna wizja œwiata. Mechanika teoretyczna opisywa³a doskonale wszystkie maszyny. Na podstawie równañ wywodz¹cych siê z zasad dynamiki Newtona opisaæ mo na by³o ka dy poruszaj¹cy siê mechanizm. Pan Bóg jawi³ siê wiêc jako pierwsza przyczyna zegarmistrz, który nakrêca mechanizm œwiata. Dalej, podobnie jak zegar, œwiat porusza siê zgodnie z prawami mechaniki. Doskona³oœæ i kompletnoœæ teorii potwierdza³a praktyka wiek XIX by³ wiekiem urz¹dzeñ mechanicznych napêdzanych par¹, ale równie wiekiem elektrycznoœci. Wiek XIX zakoñczy³ siê opanowaniem elektrycznoœci tak teoretycznym, jak i praktycznym. Konstruowa-

18 18 INDEKS nr 7 8 (63 64) no coraz lepsze silniki i urz¹dzenia elektryczne. Opis elektrycznoœci i zwi¹zanych z ni¹ zjawisk elektromagnetycznych zosta³ uwieñczony powstaniem s³awnych równañ Maxwella. Równañ jednocz¹cych pr¹d elektryczny z falami elektromagnetycznymi. Równañ ostatecznie ³¹cz¹cych pola elektryczne i magnetyczne. Równañ umo liwiaj¹cych zrozumienie zarówno fal radiowych, jak i œwiat³a jako fali elektromagnetycznej. Zrozumienie faktu, e oddzia³ywanie elektromagnetyczne rozchodzi siê z prêdkoœci¹ fal elektromagnetycznych, z prêdkoœci¹ œwiat³a. O czym wiêc rozmyœla³, doprowadzaj¹c siê prawie do ob³êdu, m³ody urzêdnik spaceruj¹cy po spokojnychuliczkach Berna? Rozmyœla³ o lusterku i swoim w nim odbiciu. Ten zasadniczy problem drêcz¹cy od zawsze co najmniej po³owê ludzkoœci przez Einsteina widziany by³ w sposób trochê dziwny. Zanim powiem o tym, zmieñmy pozornie temat. Znana jest anegdota o naukowcach odbywaj¹cych wyprawê balonem. Otó naukowcy ci wpadli w gêst¹ mg³ê, trac¹c rozeznanie, dok¹d lec¹. Wy³oniwszy siê z mg³y poprosili pierwszego napotkanego cz³owieka, by okreœli³ ich po³o enie. Ten po chwili zastanowienia odpowiedzia³: Znajduj¹ siê panowie 50 stóp nad ziemi¹, w balonie, a jest godzina 14:30. W odpowiedzi us³ysza³: Szanowny pan zapewne jest naukowcem, udziela pan odpowiedzi bardzo precyzyjnej, aczkolwiek ca³kowicie bezu ytecznej. Dlaczego odpowiedÿ ta by³a ca³kowicie bezu yteczna? By³a bezu yteczna, poniewa okreœlony w odpowiedzi uk³ad wspó³rzêdnych po³o enie balonu i godzina by³ zbyt bliski. Proszê pañstwa zasadnicz¹ spraw¹ jest dobry wybór uk³adu odniesienia. Wybór z³y, wybór zbyt lokalnego uk³adu odniesienia mo e prowadziæ do daleko id¹cych konsekwencji, a nawet k³opotów. Przez wieki wydawa³o siê, e podstawowy uk³ad odniesienia, dostatecznie odleg³y powinien byæ zwi¹zany z Ziemi¹ i S³oñcem. Aby opisaæ ruch gwiazd widziany przez ka dego obserwatora Ptolemeusz yj¹cy oko³o 100 lat przed narodzeniem Chrystusa za centrum kosmosu przyj¹³ Ziemiê, opisuj¹c j¹ jako nieruchome centrum wszechœwiata. Nie by³ to dobry uk³ad wspó³rzêdnych. Dlaczego? Bo by³ zbyt bliski, a opis ruchu planet otrzymywany w tym uk³adzie by³ na tyle z³o ony, e trudno by³o znaleÿæ w nim jakieœ prawa ogólne, w szczególnoœci prawo powszechnego ci¹ enia. A jakie cechy powinien spe³niaæ uk³ad odniesienia, eby by³ lepszy? Co znaczy lepszy? Pierwszej odpowiedzi udzieli³ Kopernik lepszy jest zwi¹zany ze S³oñcem, bo w prostszy sposób mo na opisaæ ruch planet. Drugiej odpowiedzi udzieli³ dziewiêtnaœcie wieków po Ptolomeuszu genialny Izaak Newton, formuj¹c I prawo dynamiki: Istniej¹ uk³ady odniesienia, w których na spoczywaj¹ce cia³o nie dzia³aj¹ adne si³y. Tym samym samochód na zakrêcie nie jest dobrym uk³adem odniesienia, bo na spoczywaj¹ce w nim nasze cia³o dzia³aj¹ si³y odœrodkowe, których by nie by³o, gdybyœmy stali bez ruchu na tym e zakrêcie. W koñcu XIX wieku powstaje znowu problem uk³adu odniesienia, problem równie zwi¹zany z oœrodkiem, w którym powstaj¹ i rozchodz¹ siê fale elektromagnetyczne. Idealnym uk³adem odniesienia móg³by byæ eter oœrodek wype³niaj¹cy pró niê, w którym rozchodz¹ siê fale elektromagnetyczne podobnie jak fale morskie na powierzchni wód morskich. W³aœnie o tym myœla³ Albert Einstein: je eli w jednym uk³adzie odniesienia przegl¹damy siê w lusterku, czyli œwiat³o po odbiciu siê od twarzy biegnie z szybkoœci¹ œwiat³a do lusterka, odbija siê i wraca do oczu, to co bêdzie, jeœli taki samo doœwiadczenie przeprowadzimy w rakiecie lec¹cej z szybkoœci¹ œwiat³a? Rakieta stale dogania œwiat³o odbite od twarzy. Czy wobec tego obraz twarzy zniknie? OdpowiedŸ by³a prosta, choæ by sobie zdaæ sprawê z jej konsekwencji, potrzebny by³ geniusz Alberta Einsteina. Otó tak samo w rakiecie, jak i w uk³adzie spoczywaj¹cym widzieæ bêdziemy swoje odbicie. A wiêc prêdkoœæ œwiat³a jest jednakowa we wszystkich uk³adach inercjalnych niezale nie od wzajemnego ruchu obserwatora i Ÿród³a. Einstein dodatkowo za³o y³, e prêdkoœæ œwiat³a jest zawsze taka sama jeœli Ÿród³o œwiat³a siê porusza, to emitowane œwiat³o porusza siê z prêdkoœci¹ tak¹ sam¹ wzglêdem wszystkich obserwatorów. Tak spoczywaj¹cych, jak i poruszaj¹cych siê. adna prêdkoœæ do prêdkoœci œwiat³a nie mo e byæ dodana. Dodatkowe za³o enia: przestrzeñ jest izotropowa i jednorodna. Wynika z tego wzglêdnoœæ ruchu, dylatacja czasu, wzglêdnoœæ jednoczesnoœci i na koniec znany wzór E=mc 2, energia j¹drowa i termoj¹drowe. Rozchodzenie siê oddzia³ywañ ze skoñczon¹ prêdkoœci¹. Rozchodzenie siê prawdopodobnie i informacji ze skoñczon¹ prêdkoœci¹. Równie stwierdzenie, e prawa fizyki s¹ identyczne w uk³adach bêd¹cych wzglêdem siebie w ruchu jednostajnym i prostoliniowym. No bo wszystkie uk³ady inercjalne s¹ sobie równowa ne.

19 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Nie ma wyró nionych (inercjalnych) uk³adów odniesienia!!! To by³a rewolucja na miarê kopernikañskiej! Jak to, nie ma wyró nionego uk³adu wspó³rzêdnych? Ani z Ziemi¹, ani ze S³oñcem, ze œrodkiem naszej Galaktyki, czy te miejscem Wielkiego Wybuchu? No dobrze, ale wobec tego, czym jest to œwiat³o, rozchodz¹ce siê w niczym, bo nie mo e byæ wyró nionego oœrodka eteru? Czym s¹ oddzia³ywania na odleg³oœæ elektromagnetyczne i grawitacyjne, czyli si³y ciê koœci? Przecie wiemy, e œwiat³o jest fal¹ elektromagnetyczn¹. Choæ dla zrozumienia œwiecenia rozgrzanych przedmiotów Max Planck w 1900 roku wprowadzi³ pojêcie kwantu, porcji energii, przecie wydawa³o siê to konstrukcj¹ czysto teoretyczn¹. Ekwiwalencj¹, broñ Bo e, nie reprezentacj¹. Jak rozchodzi siê œwiat³o w pustej, jak powiedzieliœmy, pró ni? W jaki sposób oddzia³uje œwiat³o z elektronami w p³ytce metalowej? Wprawia je w ruch oscylacyjny i po dostatecznym rozpêdzeniu wyrywa z metalu? Czy mo e, jak s¹dzono, wyzwala, uwalnia je z metalu? Einstein widzia³ to bardzo prosto œwiat³o rozchodzi siê w pró ni, bo œwiat³o to cz¹stki wyrzucane przez œwiec¹cy przedmiot. Cz¹stki te, kwanty œwiat³a, padaj¹c na powierzchniê metalu, wybijaj¹ elektrony zgodnie 19 z prawami zachowania energii i pêdu. Jak kule karabinowe wybijaj¹ce kawa³ki tarczy. Obraz ten w pe³ni pozwoli³ zrozumieæ zjawiska fotoelektryczne i by³ zapowiedzi¹ powsta³ej póÿniej mechaniki kwantowej. W cudownym roku 1905 Einstein napisa³ jeszcze pracê doktorsk¹, w której policzy³ wieloœæ cz¹steczek tworz¹cych materiê. Napisa³ równie pracê wyjaœniaj¹c¹ ruchy Browna. Pracê, która wytyczy³a rozwój termodynamiki statycznej, teorii procesów nieodwracalnych, podobnie jak nasze ycie. Potem jeszcze powsta³a ogólna teoria wzglêdnoœci (1917), teoria pokazuj¹ca równowa noœæ masy i zakrzywienia przestrzeni, rozwiniête zosta³y metody statystyczne ³¹cznie z tzw. Kondensacj¹ Bosego Einsteina, wyjaœnione zosta³o zjawisko Einsteina de Haasa itd. Einstein ca³e ycie poszukiwa³ podstawowych praw natury, jej symetrii, wierz¹c, e istniej¹. Wierzy³ bowiem e Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest z³oœliwy. St¹d wynika z³o onoœæ praw natury, ale równie ich wewnêtrzna spójnoœæ i harmonia. Maciej Kolwas prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego Instytut Fizyki PAN Warszawa W³adza w pigu³ce Na rektora UO kadencji wybrano prof. dr. hab. Stanis³awa S. Niciejê. Prorektorami zostali: prof. dr hab. in. Krystyna Czaja, prof. dr hab. Jerzy Lis i dr hab. Marek Masnyk, prof. UO. Dziekanem Wydzia³u Historyczno-Pedagogicznego jest dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO. Prodziekanami: dr hab. Danuta Kisielewicz, prof. UO; dr hab. Ryszard Gmoch, prof. UO i dr Alicja G³êbocka. Dyrektorzy instytutów Wydzia³u Historyczno-Pedagogicznego: dr hab. Zenon Jasiñski, prof. UO (Instytut Nauk Pedagogicznych), dr hab. Jadwiga Hanisz, prof. UO (Instytut Studiów Edukacyjnych), dr hab. Andrzej Bator, prof. UO (Instytut Sztuki), dr Anna Bronowicka (Instytut Psychologii), dr hab. Wies³awa Pi¹tkowska-Stepaniak, prof. UO (Instytut Politologii), dr hab. Krzysztof Rotter, prof. UO (Instytut Filozofii i Socjologii), dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO (Instytut Historii). Dziekanem Wydzia³u Filologicznego zosta³a dr hab. Irena Jokiel, prof. UO, prodziekanami: dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz, W³adze Uniwersytetu Opolskiego kadencji : rektor UO prof. Stanis³aw S. Nicieja i prorektorzy prof. Krystyna Czaja, prof. Marek Masnyk (na zdjêciu z lewej) i prof. Jerzy Lis.

20 20 INDEKS nr 7 8 (63 64) prof. UO, dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. dr hab. Aleksandra Wieczorek. Dyrektorzy instytutów: prof. dr hab. Stanis³aw Gajda (Instytut Filologii Polskiej), dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO (Instytut Filologii Angielskiej), dr hab. Maria Lasatowicz, prof. UO (Instytut Filologii Germañskiej), prof. dr hab. Wojciech Chlebda (Instytut Filologii Wschodnios³owiañskiej). Dziekanem Wydzia³u Teologicznego jest ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola. Prodziekani: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskó³a, dr hab. Remigiusz Poœpiech, ks. prof. dr hab. Stanis³aw Rabiej. Dziekanem Wydzia³u Ekonomicznego zosta³ prof. dr hab. Janusz S³odczyk, prodziekanami: dr hab. Urszula angowska-szczêœniak, prof. UO, dr Maria Bucka. Dyrektorem Miêdzywydzia³owego Instytutu Prawa i Administracji jest dr hab. Stanis³aw Stadniczenko, prof. UO. Dziekanem Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii jest prof. dr hab. Katarzyna Ha³kowska. Prodziekani: dr hab. Ryszard Pietrzak, prof. UO, dr Zdzis³aw Daszkiewicz. Dyrektorzy instytutów: dr hab. Wies³aw Szast, prof. UO (Instytut Matematyki i Informatyki), prof. dr hab. Józef Musielok (Instytut Fizyki), dr hab. Piotr Wieczorek, prof. UO (Instytut Chemii). Dziekanem Wydzia³u Przyrodniczo-Technicznego zosta³ prof. dr hab. in. Andrzej Gawdzik, prodziekanami: dr hab. Stanis³aw Koziarski, prof. UO, dr Dariusz Suszanowicz. (bas) Wracam do fizyki Z prof. dr. hab. Józefem Musielokiem, rektorem UO kadencji , rozmawia Barbara Stankiewicz Protesty emerytowanych profesorów, którym nie przed³u ono umów o pracê, aresztowanie profesora Dolaty, exodus profesorów psychologii w efekcie czego psychologia nie otrzyma³a akredytacji, oskar- enie jednego z profesorów o plagiat Dodajmy do tego jeszcze mniej lub bardziej oficjalne protesty pracowników zwi¹zane z wdro eniem programu oszczêdnoœciowego na uczelni. Gdyby ograniczyæ siê tylko lektury gazet, mo na odnieœæ wra enie, e kadencja nale a³a do wyj¹tkowo burzliwych. Spodziewa³ siê pan, e bêdzie tak trudna? Podejmuj¹c siê kierowania Uniwersytetem Opolskim, dostrzega³em zupe³nie inne punkty ciê koœci za jedno z najwa niejszych zadañ przyj¹³em pomyœlne przejœcie przez nasz¹ uczelniê procesu akredytacyjnego. Ale tak to ju jest, e podobnymi sprawami media nie s¹ zainteresowane. To nie s¹ newsy. Newsami s¹ za to te wszystkie sprawy, o których tak szczegó³owo informowa³a prasa, a które pojawia- ³y siê w sposób nieoczekiwany, a wiêc trudny do przewidzenia. Chocia, jeœli chodzi np. o nieprzed³u enie umów o pracê emerytowanym profesorom, przyznam, e to ja by³em zaskoczony ich reakcj¹ mam na myœli anonimowe protesty, które trafi³y na ³amy opolskich gazet bo nigdy nie ukrywa³em, e takie posuniêcie musi nast¹piæ, obligowa³a nas do tego ustawa o szkolnictwie wy szym, a nade wszystko troska o przysz³oœæ uczelni. Zgodnie z zapisem ustawowym i rozporz¹dzeniami, profesorowie którzy przekroczyli wiek 70 lat nie mog¹ byæ zaliczani do tzw. minimum kadrowego, niezbêdnego do prowadzenia kierunku, nie mog¹ byæ tak e uwzglêdniani w algorytmie, okreœlaj¹cym liczbê studentów, których wolno nam kszta³ciæ. I co jest równie wa ne na uposa enia emerytowanych profesorów zatrudnionych na pe³nym etacie uczelnia nie dostaje œrodków finansowych z ministerstwa, a nas, jako uczelni, po prostu nie staæ na samodzielne ponoszenie takich kosztów. I nie tylko nas, bo przecie podobne decyzje podjêto na wiêkszoœci polskich uczelni, w³¹cznie z uniwersytetami: Jagielloñskim, Warszawskim, Wroc³awskim Ja wielokrotnie Prof. dr hab. Józef Musielok w rozmowie z Kazimierzem Kutzem.

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego

Regulamin. II Międzynarodowego Konkursu Historycznego Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Historycznego " Śą l skie Zamki i Pałace I. Organizator: Zespół Pałacowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju ul. Zamkowa 8 II. Patronat: - Bohumil Mazanek - Konsul Generalny

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy.

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy. Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli szkó artystycznych i placówek kszta cenia artystycznego z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 409 411 HENRYK PIELKA 14 listopada 2010 roku zmarł dr hab. Henryk Pielka. Profesor Henryk Pielka, nauczyciel akademicki, humanista,

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne I. Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 95/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: ENERGETYKA Strona 1 z 5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK 1. Stosownie do postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie WyŜszym (Dz.U. z 2005 roku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo