f i»» G l o s P s z c z y ń s k i Józef K łyk J E S T E M C H O R Y N A F I L M 5, 5 % PISMO ZIEM I PSZCZYŃSKIEJ 10/436 (ROK XX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "f i»» G l o s P s z c z y ń s k i Józef K łyk J E S T E M C H O R Y N A F I L M 5, 5 % PISMO ZIEM I PSZCZYŃSKIEJ 10/436 (ROK XX)"

Transkrypt

1 Stanowisko radnych w sprawie szpitala Rond będzie więcej Oderwać ludzi od telewizora PIERWSZY NUM ER UKAZAŁ SIĘ W ROKU. GAZETA W Z N O W IO N A O D GRU DNIA ROKU. 10/436 (ROK XX) f i»» G l o s P s z c z y ń s k i PISMO ZIEM I PSZCZYŃSKIEJ A u ^ ro ilu W*.ł IS u 'z m s k ic j W PSZCZYNIE CENA 2,2 0 zł (w tym 0% VAT) ISSN Nr indeksu c z e rw c a r. W T t J + m Ś l ą s k i e s m a k i Józef K łyk J E S T E M C H O R Y N A F I L M R E K A N O W E K O N T O O S Z C Z Ę D N O Ś C I O W E O p VO CC ft t O W d łt 1C 5, 5 % _ hćzftłatne otwarcia i pro Muizimid rue tank a wptary rui rachunek w dow ołnyniczaśió i w do wo (mych faworach bez opłat - pierw sza wypluta z konta miesiącu bez opłat m tj iiiw aść pncicm ifiźti Środków z Innych raćhtatktiu- B ank S p ó łd z te ic z y w P s z c z y n ie. tei G Q w W w.bspszg zyna.pl E J

2 REKLAMA ROBOTY ZIEM NE, PRZYŁĄCZA W OD-KAN, PARKINGI, PODJAZDY. t e l , BIURO TŁUM ACZEŃ Tłumaczymy we wszystkich językach. O ferujem y Państwu: - tłu m a c z e n ia d o k u m e n tó w s a m o c h o d o w y c h (n ie m ie c k ie, au s tria c k ie, h o le n d e rs k ie, belgijskie, francuskie, włoskie, angielskie i inne) - tłum aczenia przysięgłe i zw ykle (akty USC, um ow y notarialne, pism a sqdow e ) - tłum aczenia ustne (obsługa konferencji, spotkania m iędzynarodow e i inne) G w a ra n tu je m y : - rzetelność w ykonania zlecenia oraz dotrzym anie terminu jego realizacji - w y s o k q jako ś ć ś w ia d c zo n y c h usług - poufność inform acji przekazanych d o tłum aczenia - a tra k c y jn e c e n y - m iłq i profesjonalną obsługę N a s z a d re s : Biuro T łu m aczeń DIRECT" ul. K o p e rn ik a 26 (D o m U sług II p ię tro, pokój 29) Pszczyna Kontakt: Tel./Fax: (0 3 2 ) Tel. kom.: w w w.d ire c t-tlu m a c z e n ia.p l e -m a il: b iu d ire c t-tlu m a c ze n ia.p l Już dziś dolqcz do grona naszych zadowolonych klientów! SERWIS SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH LAKIERY SAMOCHODOWE STANDOX Kompleksowe rtoprowy powjrpwlkowe ł PhJstov(inic elementów koro serii, mlefsc trudnodostępnych, gradobicia «Naprawo zderzaków samochodowych, reflektorów,, chłodnie * Konserwacja i nadkola * Lakiery 1 lakiernicze M AR-M AT Mor i on Pietryja ftkiync. ul. Bmtuid JO (fcol. Jniim), tel. {OSI) 21D22 JP, KJóQ52659d. N A T E R E N IE P O W IA T Ó W P R O W A D Z O N Y J E S T P R Z E Z N A S Z Y C H P R Z E D S T A W IC IE L I SPIS A 0 O N E N T O W T E L E F O N IC Z N Y C H. 1 S P IS U A B O N E N T O W J E S T U f/o Ż L IW IE H E P A Ń S TW J 3 P R A S '\E G C W Y S Z J K IW A N IA N U M E R Ó W T E L E F O N? * '. ZACHĘCAM Y DO W SPÓ ŁTW O RZENIA AKTUALNEGO SPISU ABONENTOW PRYWATNYCH / C.riK Y D /lh K lu h W Y H K /y jł/t S Il- H K /Y J h C Ih N A S /Y C H P H / H >51A W If.lH I Już wkrótce kolejna edycja Małej Książki Talefonicznej Pszczyna Czechow ice-d ziedzice /1 0 Zachęcamy do orezentacji na naszych stronach wszystkie niiiiy,ins.ylui;jh tir u/' ostihy pruwyjjłyj^i dzialnl iiokć jt)s >i)i)hri:^ri. O szczegółach nowej edycji dowiedz s ę więcej od naszego lokalnego przedstawiciela: IVKT kam. ( CIPO M a ł e c-mail K s ią ż k i Telefoniczne 'f Ktcttrt* ii \V.-$rAVW- T' i.-er rvr?ii -fi- vb -A-Mi:r4vr.v u «1 T I-ŁT»* W, 4~ft!N«<-er. rma" 11?.»if, EKOGROSZEK mm do pieców RETORTOWYCH wartość opałowa min. 26 MJ\kg, popiół &%f siarka 0,3% workowany 540 zł/t brutto luzem 560 zł/t brutto ZAM ÓW IENIA I INFORM ACJE: RRU.H. KAJDA", Studzienice, ul Jaskółek 14 tel. kom , , K>lJl l":jai IS IA I N I X " JK K V s O! i."j( i ł,rł'.-k[7i7'iv'' l i / f. / r N A, LJI_ MKA A n i i. ^ A i r ^ N N FVii iohotv KI pi S IK 4 ( A lllll i>n K /SIU-: ttfv ń LEOZENiE: i V. ; K A!V I A l* V V.' V I ; I NII i IM I i W W L D.^LNI L AL:'.'. I < IOkV.ONAL NYCI I KOM PUTEROW A TEL czerwca 2009, N r 10

3 Józef Kłyk - Honorowym Obywatelem Pszczyny Jestem chory na film Aktualności łem ten tytuł. Jestem już Honorowym Obywatelem powiatu bieruńsko-lędzińskiego, ale być Honorowym Obywatelem Pszczyny to równie wielki zaszczyt. Okazało się, że pod latarnią jest jednak widno - mówi Józef Kłyk. - Jestem chory na film, we mnie ta choroba tkwi i nie wiem, czy się z niej wyleczę. Właśnie nakręciłem następny film, pt. Nie wszystko mi wojna zabrała. Jest to dalej dramat II wojny światowej. Wejście Armii Czerwonej na Śląsk. Losy moich najbliższych w Wermachcie. Premierę zaplanowano na wrzesień w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Przypomnijmy, że zgodnie ze statutem gminy Pszczyna, Rada Miejska może osobie żyjącej, szczególnie zasłużonej dla gminy lub w celu uhonorowania wybitnych osób nadawać tytuł Honorowego Obywatela Pszczyny. Może to zrobić raz w roku. Honorowy Obywatel Pszczyny ma prawo uczestniczyć jako gość honorowy w sesjach rady oraz we wszystkich imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych organizowanych przez gminę. Honorowy Obywatel Pszczyny otrzymuje dyplom nadania tytułu, a jego nazwisko zostaje wpisane do księgi pamiątkowej Honorowych Obywateli Pszczyny prowadzonej przez Biuro Rady Miejskiej. (r) Józef Kłyk urodził się 13 kwietnia 1950 roku w Bojszowach, gdzie spędził dzieciństwo i odkrył zamiłowanie do filmu, rozpoczynając swoją wielką przygodę z historią utrwaloną na kliszy filmowej. Marzył o edukacji w Liceum Plastycznym, skończył jednak Technikum Budowlane. Jest człowiekiem wszechstronnym: filmowcem, malarzem nieprofesjonalnym (namalował około tysiąca obrazów olejnych), rysownikiem i znakomitym gawędziarzem. Od dziecka fascynowały go klasyczne amerykańskie westerny. Jako siedemnastola- Ten tytuł Rada M iejska nadaje bardzo rzadko. Po roku 1989 dopiero drugi tek kupił amatorską kamerę filmową i rozpoczął przygodę z filmem. Na początku raz. W roku 2000 Honorowym Obywatelem Pszczyny został mieszkający został pomocnikiem kinooperatora w kinie objazdowym, a następnie pracował w M onachium książę Bolko von Hochberg. Teraz Józef Kłyk. Na marcowej w kinie Wenus w Pszczynie. sesji radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę o przyznaniu mu tego zaszczytnego wyróżnienia. W piwnicach swojego domu stworzył prawdziwe studio filmowe. Wraz z przyja Z Pszczyną związał się w latach 70-tych ubiegłego wieku, zakładając tutaj rodzinę. Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Pszczyny Józefowi Kłykowi wręczyła trażowych. Poza westernami, w których opisuje dzieje emigracji Górnoślązaków do ciółmi z rodzinnych Bojszów nakręcił około stu filmów, w tym dziesięć pełnome przewodnicząca Rady Miejskiej Edyta Stanów Zjednoczonych, tematami poruszanymi w filmach Józefa Kłyka są powstania śląskie oraz II wojna światowa. Najsłynniejsze z jego obrazów to m. in. Western Głombek na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się we wtorek, 9. czerwca w kinie Śląski oraz Różaniec z kolczastego drutu - film utrwalający autentyczne wydarzenia związane z ucieczką więźniów z KL Auschwitz-Birkenau. Wenus (foto.). Uroczystość poprzedziła projekcja filmu w reżyserii wyróżnionego Józef Kłyk jest również autorem paradokumentów o powstaniach i powstańcach pt. Dwaj z Texasu. śląskich oraz ich losach, a także o dramacie Górnoślązaków wcielonych do Wermachtu. ogromnym Wszystkie zadowoleniem te filmy powstały przyją przy olbrzymim wysiłku organizacyjnym, - Z bez Rekordowe poparcie dla Jerzego Buzka Znam y już ostateczne wyniki niedzielnych wyborów. Pięćdziesiąt miejsc w Parlam encie Europejskim podzieliły między siebie cztery partie. Sukces odniosła Platform a Obywatelska zdobywając 25 mandatów, na drugim m iejscu z 15 m andatam i znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, a na kolejnych dwóch Sojusz Lewicy D em okratycznej-u nia Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe, odpowiednio 7 i 3 m iejsca w europarlam encie. Progu wyborczego nie przekroczyły pozostałe komitety. Frekwencja wyniosła niewiele ponad 24 proc. Najlepszy wynik w kraju, podobnie jak pięć lat temu, uzyskał były premier Jerzy Buzek, jedynka na śląskiej liście PO, na którego głosowało ponad 393 tys. osób. Wraz z nim z okręgu śląskiego do Strasburga i Brukseli pojadą: Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Bogdan Marcinkiewicz (wszyscy PO), Marek Migalski (PiS) oraz Adam Gierek (SLD-UP). W gminie Pszczyna najlepszy wynik uzyskała również Platforma Obywatelska, poparło ją prawie 56 proc. głosujących. N a PiS głosowało ponad 28 proc., a na SLD-UP - blisko 7 proc. wyborców. Uprawnionych do głosowania było blisko 40 tysięcy osób. Do urn poszło prawie 11 tysięcy Frekwencja wyniosła 27,12 proc. Dla porównania, podczas pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego frekwencja w naszej gminie przekroczyła 23 proc. Głosowało wtedy niecałe 9 tysięcy osób. (r) Rond będzie więcej Budujące się na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Bieruńskiej, K. M iarki i F. Chopina rondo będzie nosić nazwę R onda św. Jadwigi Śląskiej. Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie potwierdził, że trwają przygotowania do budowy dwóch kolejnych rond w Pszczynie: na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z ul. Zdrojową i Sznelowiec oraz na skrzyżowaniu ul. Żorskiej z Wodzisławską, K. Szymanowskiego i Francuską. W tym roku ma być gotowa dokumentacja projektowa. Urząd Marszałkowski na jej przygotowanie przeznaczył po 150 tys. zł. Modernizację skrzyżowań zaplanowano na rok przyszły udziału zawodowych aktorów, dzięki zaangażowaniu i pomocy przyjaciół wspierających Józefa Kłyka - reżysera, realizatora filmowego, scenografa, operatora kamery, charakteryzatora i aktora w jednej osobie. Za swoją twórczość Józef Kłyk został nagrodzony: - Nagrodą Śląskiego Towarzystwa Filmowego im. Norberta Boronowskiego. - Nagrodą dziennikarzy na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1984 roku za film pt. Człowiek znikąd. - Nagrodą Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich w Koninie w 2000 roku. - I nagrodą w kategorii filmu amatorskiego na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich i Multimediów w Niepokalanowie w 1999 roku. - Nagrodą Grand Prix Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych Kochać człowieka w Oświęcimiu w 2000 roku. - Wyróżnieniem Srebrnego Niedźwiedzia. Ponadto Józef Kłyk otrzymał: - Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. - Nagrodę Klemensa. - Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadaną przez Ministra Kultury Narodowej. - Nagrodę Fundacji Leopolda Moczygęby San Antonio Teksas za łączenie kultury śląskiej i teksańskiej. - dwie Nagrody Burmistrza Pszczyny w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Twórczość Józefa Kłyka jest tematem dwóch prac magisterskich oraz jednej doktoranckiej. Reżyser - amator udzielił niezliczonej ilości wywiadów radiowych, jest bohaterem licznych reportaży takich stacji telewizyjnych, jak: CBC, NBC, CDE oraz BBC (razem o k 30 stacji telewizyjnych z całego świata). Poza reportażami telewizyjnymi, Józef Kłyk jest bohaterem około 600 artykułów prasowych w czasopismach z całego świata, w tym z Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i oczywiście z Polski. Rada miejska zajęła stanowisko w sprawie szpitala Radni nie są na razie zainteresowani przystąpieniem gminy Pszczyna do spółki prawa handlowego pod nazwą: Szpital Powiatowy w Pszczynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na majowej sesji przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się przyjęli w tej sprawie stanowisko. Radni uważają, że każde działanie związane z polepszeniem funkcjonowania placówki jest słuszne i zasadne. Jednakże dostarczona radnym dokumentacja jest niewystarczająca na zajęcie stanowiska związanego ze znacznym i ciągłym obciążeniem budżetu gminy Pszczyna. Zdaniem radnych, starosta pszczyński, występując z prośbą o zajęcie stanowiska powinien przedstawić szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu finansowego szpitala oraz przewidywanych kosztów funkcjonowania planowanej spółki. Wskazana powinna być również forma prawna funkcjonowania przekształconej jednostki, dane finansowe związane z jej działalnością oraz propozycje warunków, na jakich gmina miałaby przystąpić do spółki. Przypomnijmy, że o przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego zdecydowała rada powiatu w marcu. W zamian za wkład pieniężny, powiat pszczyński obejmie w niej sto udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, łączna wysokość kapitału zakładowego przyszłej spółki wyniesie pięć tysięcy złotych. - Po decyzji o utworzeniu spółki dla pacjentów pszczyńskiego szpitala nic się nie zmieniło. Pracujemy w dotychczasowej formie, co nie znaczy, że nie szukamy sposobów na obniżenie kosztów, bo jedynie na koszty działalności mamy wpływ, natomiast zdecydowanie mniejszy na przychody. Jesteśmy zobowiązani do przygotowania planu restrukturyzacyjnego, który pozwoliłby na zbilansowanie przychodów i kosztów - mówi Joanna Krzystolik, dyrektorka pszczyńskiego ZOZ-u. Uchwała rady powiatu rozpoczęła proces przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Kiedy to faktycznie nastąpi, trudno w tej chwili przewidzieć. (w) 15 czerwca 2009, N r 10 3

4 Aktualności kronika POLICYJNA 6. czerwca, Studzienice. Nieznany sprawca poprzez wybicie okienka piwnicznego usiłował włamać się do budynku mieszkalnego, zamierzonego celu jednak nie osiągnął z uwagi na zabezpieczenia drzwi. Straty w toku ustalania. 6. czerwca, Pszczyna, ul. ks. bpa. Bednorza. W lokalu skradziono torebkę damską wraz z zawartością, tj.: dokumentami osobistymi i telefonem komórkowym sony ericsson na szkodę mieszkanki Pszczyny. 6. czerwca, Pszczyna, ul. Bielska. Nieustalony sprawca poruszający się samochodem osobowym renault laguna kombi na stacji paliw dokonał kradzieży oleju napędowego w ilości 295 litrów, powodując straty w wysokości zł na szkodę 58-letniego mieszkańca Pszczyny 6. czerwca, Pszczyna, ul. Jagiełły Nieustalony sprawca z niestrzeżonego osiedlowego parkingu skradł samochód osobowy audi a-6 kombi, powodując straty w wysokości zł na szkodę 36-letniego mieszkańca Sosnowca. 5. czerwca, Frydek, ul. Miodowa. Policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Frydka, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości, miał 1,23 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 5. czerwca, Pszczyna, ul. Żorska. Na posesji, pod wiatą magazynową, z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru samochodu iveco. W wyniku pożaru spaleniu uległ samochód z ładunkiem około kg pieczarek oraz wiata, własność mieszkanki Pszczyny. Straty w toku ustalania. 5. czerwca, Pszczyna, DK-1. Policjanci KPP w Pszczynie zatrzymali 50-letniego mieszkańca Krakowa, który kierował samochodem ciężarowym mercedes w stanie nietrzeźwości, miał 2,01 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 3. czerwca, Kobiór, ul. Leśników. N ieznany sprawca poprzez wyrwanie zniszczył poręcz kładki rowerowej na korycie rzeki Korzeniec, powodując straty w wysokości zł na szkodę Urzędu Gminy w Kobiórze. 3. czerwca, Pawłowice. Kierujący samochodem nissan primera, 25-letni mieszkaniec powiatu sędziszowskiego, jadąc trasą DK-81 w kierunku Katowic, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, zderzył się z samochodem marki fiat punto, kierowanym przez 31-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, jadącego z Pszczyny w kierunku Pawłowic. 3. czerwca, Pszczyna, ul. Plac Dworcowy. Nieznany sprawca skradł rower górski giant wartości 400 zł na szkodę mieszkańca Pszczyny 3. czerwca, Pawłowice, ul. Mickiewicza. Nieznany sprawca w nieustalony sposób dokonał kradzieży torebki damskiej wraz z zawartością, tj.: pieniędzmi w kwocie zł i dokumentami na szkodę 61-letniej mieszkanki Jastrzębia- Zdroju. Budowa przejazdu podziem nego pod toram i kolejowymi na ul. Bielskiej przebiega zgodnie z przyjętym harm onogram em. Najpierw przygotowano plac pod inwestycję, m.in. usunięto drzewa i krzewy oraz zdemontowano oświetlenie i odwodniono teren. Jednocześnie trw a przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej. Rozpoczęła się również budowa drugiego odcinka konstrukcji oporowej wykonywanej w technologii ścian szczelinowych. Pierwszy jej segment powstał kilka dni temu. M aszyna do produkcji zawiesiny bentonitowej Przypomnijmy, że droga będzie biegła pod torami w kilkumetrowym zagłębieniu. Pociągi będą kursować tak, jak dotychczas, ale po wiaduktach przerzuconych nad drogą. Boczne ściany wykonywane są właśnie technologią szczelinową. Rozpoczęła się budowa ścian bocznych Odbywa się to w ten sposób, że specjalne urządzenie zawieszone na dźwigu, drąży wykop o szerokości 120 cm i głębokości od 8 do 16 metrów. Następnie jest on zalewany zawiesiną bentonitową. Bentonit to skała powstała z przeobrażenia tufów i tufitów, wykorzystywana w budownictwie do produkcji tzw zawiesiny bentonitowej, służącej m.in. do zabezpieczania ścian wąskich otworów przy wszelkiego rodzaju wierceniach. - Plusy tej technologii polegają na tym, że nie potrzeba szalować ścian, a zbrojenie jest zatapiane w masie bentonitowej bezpośrednio przed betonowaniem. Masa bentonitowa zabezpiecza przed osuwaniem się gruntu, a ponadto uszczelnia wykop. Podobną technologię zastosowano przy budowie przejścia drogowego pod torami kolejowymi w Katowicach-Piotrowicach i przy budowie tunelu pod rondem w Katowicach obok Spodka - mówi Mirosław Kraus, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do spraw inwestycji. Wypływającą zawiesinę bentonitową wypompowuje się w miarę podawania betonu. Jest ona potem oczyszczana i używana ponownie. Dzięki zastosowaniu technologii ścian szczelinowych do minimum ograniczono teren potrzebny do realizacji inwestycji. Taką techniką wykonano pierwszy fragment ściany o głębokości 11 i długości 6 metrów. Jest ona w tej chwili całkowicie zagłębiona w ziemi. Budowanie zagłębionych w gruncie ścian potrwa około trzech miesięcy. W ten sposób powstaną dwie boczne ściany o długości blisko 300 metrów każda. Wtedy dopiero ziemia między nimi zostanie wybrana. Powstanie zabezpieczony ścianami wykop, którym pobiegnie droga. Nad nim, pomiędzy ścianami przerzucone będą dwa wiadukty na poziomie gruntu, dla torów kolejowych. Budowa przejazdu potrwa do końca czerwca przyszłego roku i będzie kosztowała 54 mln zł. Kalendarz imprez widowiska plenerowe, spektakle, koncerty, zawody sportowe - w torek - piątek, czerwca: kino Wenus: PRZEGLĄD FILMU ROSYJSKIEGO, wwwterazrosja.pl - sobota, 20 czerwca: XXVII RAJD UŚM IECH U, - niedziela, 21 czerwca, park zamkowy: VII WIELKI PIKNIK PSZCZYŃSKI, - niedziela, 28 czerwca, park zamkowy: X PSZCZYŃSKIE KONCERTY PLENEROWE, - piątek, sobota, 3, 4 lipca, rynek: PSZCZYŃSKI WEEKEND TEATRALNY, - niedziela, 5 lipca, osiedle Piastów: PIKNIK RODZINNY, - niedziela, 12 lipca, park zamkowy: III REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY, wwwmoris.pszczyna.pl - niedziela, 12 lipca, park zamkowy: X PSZCZYŃSKIE KONCERTY PLENEROWE, wwwpckul.pl - w torek - niedziela, lipca, hala sportowa: V MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY AMATORSKI TU RN IEJ SZACHOWY, wwwmoris.pszczyna.pl zdw/w Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej ma przyje tnność zaprosić przedsiębiorców do skorzystania z usług ośrodka Enteprrise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji ozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Enterprise Europe Network to sieć stworzona przez Komisję Europejską dla przedsiębiorców, licząca ponad 500 ośrodków informacyjno-doradczych zlokalizowanych w prawie 40. krajach Europy i świata - praktycznie największa na świecie sieć wspierająca biznes. Jej zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej oraz zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Konsorcjum Polska Południowa tworzą: - Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii - koordynator. - Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach. - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. - Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie. - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A - Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. - Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. - Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A w Katowicach. - Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Katowicach. Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie: - informacji nt. prawa, polityki i programów Unii Europejskiej, - rozwijania współpracy między firmami, w tym współpracy międzynarodowej, - stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy - ułatwienia udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań. W każdą drugą środę miesiąca czekają na Państwa konsultanci GARR S.A., którzy udzielać będą informacji i konsultacji na temat pozyskiwania środków na rozwój z Funduszy Strukturalnych i programów europejskich. Chętni do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych proszeni są o kontakt z p. Bernadetą Sojka-Jany, tel w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, ul. 3 Maja 9, w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania 4 15 czerwca 2009, N r 10

5 Policja ustala tożsamość Śledczy z Pszczyny poszukują osób mogących pomóc w identyfikacji mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w sierpniu ubiegłego roku w masywie leśnym w Piasku w stanie daleko posuniętego rozkładu. Policja dysponuje czterem a portretam i przyżyciowymi mężczyzny, które zostały sporządzone na podstawie zabezpieczonej czaszki. W tej sprawie tutejsza prokuratura wszczęła śledztwo o zabójstwo, bowiem, wokół szyi denata przewiązany byl trzykrotnie sznur, który prawdopodobnie posłużył do uduszenia ofiary W dniu 28 sierpnia o godzinie dyżurny KPP w Pszczynie otrzymał telefoniczne powiadomienie o znalezieniu w kompleksie leśnym w Piasku fragmentów odzieży i kości. Jak się później okazało, zwłok ludzkich. Zostały one znalezione przez czterech mężczyzn zbierających w tym czasie grzyby. Były zakopane w gruncie, w zagłębieniu poszycia leśnego głębokiego na około pół metra. Nad zwłokami zdołały rozrosnąć się korzenie drzew. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu gnilnego i częściowego zeszkieletowania, ubrane, silnie zabrudzone ziemią i szczątkami organicznymi. Ułożone były na boku, wokół szyi założony był w trzech pętlach sznur (guma zakończona haczykiem, popularnie zwana pająkiem, służąca do zamocowania na bagażniku samochodu bagażu). Nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny zgonu, najprawdopodobniej przez uduszenie. W dniu 29. sierpnia pszczyńska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie w kierunku art. 148 par.1. Dane rysopisowe dotyczące zwłok: Mężczyzna o nieustalonej tożsamości, rasy białej, wzrostu około 163 cm (+/- 4 cm), 33,5 letni (+/- 8 lat), o wadze około 60 kg, rozmiar ubrania,,m", rozmiar buta,,39". Rzeczy znalezione przy zwłokach (ubranie) 1. Fragment taśmy opisanej - logo firmy TRANS- TOK z numerem telefonu. 2. Bluza męska w ciemnym kolorze z długim rękawem i kołnierzykiem w kolorze czerwonym, rozmiar M, z naszywką o treści Y U N XIN. 3. Spodnie koloru jasnego z napisem Aska Golden Jeans. 4. Slipy męskie koloru granatowego w paski z napisem Selection. 5. Para skarpet. 6. Para półbutów męskich z oznaczeniem na środkowej części podeszwy X-SSIONE COLLECTION, rozmiar 39, wykonane z materiału przypominającego skórę. Proszone są wszystkie osoby mogące wnieść coś do sprawy lub pomóc w identyfikacji N.N. mężczyzny o kontakt osobisty lub telefoniczny z tutejszą jednostką policji. Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie ul. Bogedaina 18, tel. (0-32) lub alarmowy 997. Aktualności INFORMACJE W SKRÓCIE Gmina Negatywna odpowiedź Radni miejscy nie zgodzili się na współfinansowanie z budżetu gminy zakupu aparatu rentgenowskiego dla pszczyńskiego szpitala. W piśmie do Joanny Krzystolik, dyrektorki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie czytamy m.in.: W miarę posiadanych możliwości staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom szpitala, czego dowodem jest udział finansowy gminy w zakupie specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu kierowanej przez Panią placówki. Jednak w bieżącym roku gmina kończy poważną inwestycję, jaką jest budowa sieci kanalizacyjnej, dlatego też ogromna większość środków budżetowych kierowana jest na ten cel, zwłaszcza, że w trakcie prowadzonych prac pojawiły się zadania dodatkowe, nieprzewidziane w inwestycji zasadniczej, jak np. wymiana lub budowa kanalizacji deszczowej. Taka sytuacja powoduje, że gmina nie jest w stanie wziąć na siebie kolejnego zobowiązania finansowego. Komisja statutowa Rada Miejska powołała doraźną komisję statutową. Jej zadaniem będzie opracowanie zmian w statucie gminy Pszczyna oraz przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie i przedstawienie go radnym do zatwierdzenia na zwyczajnej sesji rady. Konieczność powołania komisji wynika z potrzeby dostosowania zapisów statutu do obowiązujących przepisów prawnych. Skład komisji: Edyta Głombek (przewodnicząca), Jan Brzozowski, Adrian Faruga, Grzegorz Kuczera i Walenty Ryguła (członkowie). Bezpieczny czerwiec Pszczyńska policja zaplanowała w tym miesiącu na terenie całego powiatu szereg akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzone będą m.in. wzmożone kontrole prędkości, podczas których będzie sprawdzana trzeźwość kierowców oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewozu dzieci. Celem działań policyjnych będzie również poprawa bezpieczeństwa najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów Wraz z rozpoczęciem wakacji policja w sposób szczególny zamierza kontrolować kierowców, stan techniczny i obowiązkowe wyposażenie pojazdów wiozących dzieci na wypoczynek. Wniosek w sprawie stadionu Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej wystąpiła do burmistrza z wnioskiem o przygotowanie koncepcji modernizacji Stadionu Miejskiego w Pszczynie. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, 4. wstrzymało się od głosu. Dzień Dziecka w ratuszu Podczas wycieczki po mieście pszczyński ratusz odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. W sali sesyjnej uczniowie spotkali się z zastępcą burmistrza Dariuszem Skrobolem, który przybliżył im funkcjonowanie samorządu oraz przekazał życzenia z okazji ich święta. Konkursy w bibliotece Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie poetyckim: Świat poezją malowany i fotograficznym: Miejsca, które warto zobaczyć w mojej miejscowości. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: oraz w bibliotece (ul. Piastowska 1, tel ). Plan dla Brzeźc Przyjęty przez radnych miejskich Plan Odnowy Miejscowości Brzeźce na lata jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Konieczność jego sporządzenia wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Opracowanie i wdrożenie planu wiąże się z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej: możliwością korzystania z funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania, zdynamizowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, aktywizacją społeczności lokalnej oraz możliwością wymiany informacji i doświadczeń. Plan, aby stał się dokumentem oficjalnie obowiązującym, musi zostać zaakceptowany uchwałą podjętą przez mieszkańców - uczestników zebrania wiejskiego sołectwa Brzeźce, a następnie uchwałą Rady Miejskiej. Powiat Most na rzece Gostynka zamknięty Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie poinformował, że od poniedziałku, 15 czerwca zostanie zamknięty most drogowy na ul. Kobiórskiej w Kobiórze. Przez pięć miesięcy będzie trwała jego przebudowa. 15 czerwca 2009, N r 10 5

6 Aktualności Plebiscyt Głosu Pszczyńskiego" Wielki finał Zakończenie plebiscytu naszej gazety na najlepszego sportow ca ubiegłego roku odbyło się na Stadionie M iejskim podczas Finału Czwartków Lekkoatletycznych. Już po raz ósmy zaprosiliśmy naszych Czytelników do udziału w plebiscycie. I tak samo jak w latach ubiegłych, głosowanie ograniczyliśmy do dyscyplin olimpijskich. Walka o najwyższy stopień podium trwała do samego końca. Ostatecznie zajął go Tomasz Kropidło (LKS Łąka, od stycznia Rozwój Katowice, piłka nożna). Na drugim miejscu uplasowała się Ewa Kucharska (Iskra Pszczyna, lekkoatletyka), a na trzecim Rafał Brańka (LKS Rudołtowice-Ćwiklice, piłka nożna). W sumie nasi Czytelnicy oddali swoje głosy na 27 sportowców. Laureaci z rąk zastępcy burmistrza Pszczyny, Dariusza Skrobola, prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Jacka Patyka oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, Dariusza Zubera (foto.), otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody: Tomasz Kropidło - bon o wartości 500 zł, Ewa Kucharska - bon o wartości 400 zł i Rafał Brańka - bon o wartości 300 zł. W jego imieniu nagrodę odebrał Roman Maryjosz. Pośród osób, które nadesłały do naszej redakcji kupony, burmistrz wylosował nagrodę główną. Zestaw kina domowego otrzymuje Maria Błąkała z Pszczyny. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym Plebiscycie Głosu Pszczyńskiego. W SPÓŁORGANIZATORZY: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie. Sport i polityka Powiatowy O środek Sportu i Rekreacji w Pszczynie zaprasza do zwiedzania wystawy G órnoślązacy w polskiej i niem ieckiej piłkarskiej reprezentacji narodowej - wczoraj i dziś. Sport i polityka na G órnym Śląsku w XX wieku. Ekspozycję można zobaczyć codziennie do 5 lipca w godzinach otwarcia hali POSiR (ul. Zam enhofa 5a). Wystawa i publikacja przedstawiają zawiłe dzieje górnośląskich piłkarzy w XX wieku. To swoista próba ukazania powikłanej historii Górnego Śląska oraz jego mieszkańców i stosunków polsko-niemieckich w odmiennej formie, bo przez pryzmat historii sportu na Górnym Śląsku. Legendy takie jak: Ernest Wilimowski (Pradella), Gerard Cieślik czy Ernest Pohl, a także dzisiejsi piłkarze - np. Miroslav Klose i Lukas Podolski - symbolizują nie tylko losy Górnego Śląska, ale i samych Górnoślązaków Wystawa pokazuje także światowej rangi piłkarzy, których wydarzenia polityczne niejednokrotnie zmuszały do dokonywania najtrudniejszych wyborów - zarówno tych sportowych, jak i życiowych. Historia ich życia i kariery sportowej pokazuje, jak wielki wpływ miały wydarzenia polityczne i historyczne na bieg indywidualnych losów górnośląskich sportowców Osiągnięcia piłkarskie śląskich futbolistów w świetle zawieruchy XX wieku są wielce pouczającą lekcją historii regionalnej i lokalnej. W ramach wystawy zaprezentowany zostanie górnośląski Wunderteam (11 + 4), któremu nigdy nie było dane wystąpić razem na boisku. I to nie tylko dlatego, że kariery wybranych przez nas zawodników przypadały na różne okresy. Również dlatego, że piłkarze ci byli - względnie są - obywatelami Polski lub Niemiec - państw, których sąsiedztwo przez dużą część minionego stulecia nacechowane było konfliktami. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. POSiR Najlepsi sportowcy: Rok Monika Ryszka (lekkoatletyka). Rok Mikołaj Gromadzki (skacista). Rok Mikołaj Gromadzki (skacista). Rok Paweł Oszek (lekkoatletyka). Rok Adam Maślorz (piłka nożna). Rok Marcin Moric (piłka nożna). Rok Katarzyna Piróg (lekkoatletyka). Rok Tomasz Kropidło (piłka nożna). Rok ? N agrody na sesji Burm istrz Pszczyny w uznaniu wielkiego sukcesu, jakim jest awans do I ligi, przyznał pszczyńskim siatkarkom oraz ich trenerowi, Jarosławowi Bodysowi, specjalne nagrody. D o ich w ręczenia doszło na m ajowej sesji Rady M iejskiej. Jednocześnie nagrodę za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski Juniorów w badmintonie w grze deblowej otrzymał Paweł Pietryja oraz jego trener Damian Pławecki. Zawodniczki PLKS Pszczyna: Izabela Placek, Agnieszka Mitręga, Joanna Markiel, Anna Gwiżdż, Magdalena Kosiarska, Agnieszka Buzała, Karolina Szlęzak, Magdalena Łebkowska, Ewelina Menducka, Maria Haratyk i Patrycja Króliczek UM N ie umiera tenk kto trw a w pamięci. N a w ieczną w artę do Pana odszedł śp. hm. Rudolf Wolny R odzinie Z m arłeg o i b liskim w yrazy w spółczucia składają harcerze - członkow ie Pszczyńskiego K ręgu T erenow ego Stow arzyszenia R u ch u H arcerskiego C zu w aj INSTYTUT WARZYWNICTWA im. Emila Chroboczka ul. Konstytucji 3-Maja 1/ SKIERNIEWICE tel. (0-46) , fax. (0-46) INFORMUJE, ŻE PRZEZNACZYŁ NA SPRZEDAŻ atrakcyjną nieruchomość gruntową o ogólnej powierzchni 4178 m2, położoną na obrzeżach miasta Pszczyna, przy ul. Turystycznej, oznaczoną jako działka nr 678/10 w obrębie Łąka za cenę ,- zł (w tym VAT: ,- zł) Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego do działki, która w przeszłości miała charakter rolniczy, ale obecnie nie jest użytkowana i według studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie rozwoju budownictwa. W granicach działki znajdują się nie należące do sprzedającego budowle, takie jak: rurociąg kanalizacyjny z dwoma studzienkami, rurociąg gazowy, rów odwadniający i słup telekomunikacyjny. Nieruchomość ma uregulowany stan prawny i jest objęta Księgą wieczystą nr KA1P/ /8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie (woj. śląskie). Bardziej szczegółowe informacje o ww nieruchomości i o warunkach sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz w siedzibie Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach lub telefonicznie pod numerami: (0-46) , , ó 15 czerwca 2009, N r 10

7 Głos Pszczyński: Czy jesteście zadowoleni z faktu, że to właśnie Michał Czernek objął stanowisko dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury? Izabela Cieszko (wiceprezes Stowarzyszenia Artystycznego PLESSART): N a razie tak. Sebastian M rozek (prezes Stowarzyszenia Artystycznego PLESSART): Bardzo dobrze układa się współpraca. Izabela C ieszko: Jesteśmy przekonani, że tak będzie dalej, z korzyścią dla obu stron. Sebastian M rozek: Pan Czernek nie powiedział nam jeszcze nie. Izabela C ieszko: To nie o to chodzi, że nie powiedział nie. Jest przede wszystkim otwarty na inicjatywy różnych środowisk, a jednocześnie ma pomysł na to, jak powinna wyglądać oferta Pszczyńskiego Centrum Kultury. Sebastian M rozek: Warto powiedzieć, że równie dobrze układała się nam współpraca z poprzednią panią dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury, Ewą Spyrą. Pomysły naszego stowarzyszenia, które wymagały pomocy z jej strony, udało nam się z sukcesem wykonać. Izabela C ieszko: Pani Spyra realizowała swój program i robiła to dobrze. Natomiast to, że nie do końca odpowiadał on naszym oczekiwaniom, to już inny problem, który należałoby rozpatrywać w kategorii komunikacji międzyludzkiej. Krótko mówiąc: nie było dialogu. Z kolei Michał jest osobą, która w lot łapie pomysły i sam wychodzi z propozycją współpracy, co znacznie ułatwia kontakty i jednocześnie pozwala na ominięcie wielu przeszkód. Oderwać ludzi od telewizora... G łos P szczyński: Czy rzeczywiście ten program, który proponowała Pani Ewa Spyra, był aż tak elitarny, jak się powszechnie uważa? Izabela Cieszko: Uważam, że wszystkie działania dotyczące kultury czy sztuki zawsze są elitarne, kierowane do konkretnych odbiorców. Jako artysta-muzyk mogę potraktować swój fach komercyjnie i grać do kotleta, ale też mogę tworzyć własną muzykę z myślą, że znajdzie się grupa słuchaczy. Myślę, że podobnie jest z mecenatem kultury: nie da się zadowolić wszystkich. Przecież oferta Pani Spyry komuś odpowiadała, sala widowiskowa Pszczyńskiego Centrum Kultury podczas wielu imprez była pełna. Ale, niestety, zabrakło w niej miejsca dla młodej sztuki czy sztuki współczesnej. Może się mylimy, myśląc, że tego typu działalność artystyczna jest potrzebna. Równie dobrze może się okazać, że nie ma popytu na wystawę sztuki współczesnej. Ludzie przychodzą na wystawę papieru czerpanego, aby zobaczyć stajnie książęce... Sebastian M rozek: Większość osób wybiera imprezy plenerowe, natomiast garstka koncerty kameralne. Na nasze ostatnie spektakle też przecież nie przyszły tłumy Byli ci, którzy chcieli z nami być. Reszta albo grillowała kiełbaski albo w ogródkach piła piwo i nie chodzi o to, że grill i piwo to coś złego. Chodzi o to, aby ludzie chcieli spędzić swój wolny czas inaczej. Izabela C ieszko: Bo nie są tego nauczeni, bo nie wiedzą, że jest to dla nich. Sebastian M rozek: Dlatego ważna jest edukacja. Izabela C ieszko: Na tyle musi ich coś zaintrygować, zastanowić, że z chęcią przyjdą na następną wystawę. Stąd też wzięła się formuła warsztatów organizowanych przez nas przy okazji każdej imprezy, np. Papierowa Majówka - wystawa papieru czerpanego i towarzyszące jej warsztaty dla dzieci, na których przygotowały własne papierki. I to im zostanie w głowie. I o to właśnie chodzi. Bardzo dumna byłam z wystawy Klasyka Polskiej Szkoły Plakatu i Współczesny Plakat Polski w Galerii 13, która, niestety, przeszła w Pszczynie bez echa. Szkoda. Głos Pszczyński: Czy jedynym lekiem na uzdrowienie pszczyńskiej kultury, o której tyle złego powiedziano na spotkaniu w ratuszu, jest otwarcie się na młodego odbiorcę? Warsztaty ceramiczne w skansenie Sebastian M rozek: Dla mnie jest to jak dbanie o środowisko. Jeśli dzisiaj ograniczymy emisję dwutlenku węgla, to efekty tej decyzji odczujemy dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Podobnie jest ze sztuką. Izabela C ieszko: N a szczęście reprezentujemy Stowarzyszenie Artystyczne PLESSART, a nie Pszczyńskie Centrum Kultury czy inny podmiot, który musi zajmować się wszystkim i wszystkimi, aby ich nie krytykowano. My tego nie musimy robić. Stowarzyszenie powstało po to, aby za jego pośrednictwem można było realizować swoje pomysły i zarażać nimi innych. Promować kulturę taką, jaka nam wydaje się być atrakcyjna. N ie musimy dbać 0 to, czy to się podoba czy też nie. Jest to próba przetarcia nowych szlaków w świadomości ludzi w kierunku innego spojrzenia na sztukę. Mamy satysfakcję z tego, że ludzie przychodzą na nasze imprezy, że nie tylko korzystają z bezpłatnych warsztatów, ale też mają swoje zdanie na temat wystaw, przedstawień 1koncertów, które organizujemy Dużą satysfakcją jest to, że pośród wielu imprez odbywających się jednocześnie w naszym mieście, np. Papierowa Majówka ma ponad cztery tysiące wejść na stronie internetowej. To oznacza, że to, co robimy, jest potrzebne i oczekiwane. G łos Pszczyński: Kto przychodzi na imprezy organizowane przez stowarzyszenie? Izabela C ieszko: Na warsztaty dzieci z rodzicami, którzy podpatrują, co robimy. N a wystawy, przedstawienia - bardzo różnie, ale rozpoznajemy już stałych bywalców Nasze propozycje kierujemy do osób zainteresowanych, poszukujących nowych wrażeń estetycznych. Jeśli do nich dotrzemy, to mnie zupełnie nie interesuje, w jakim są wieku. Sebastian M rozek: Jak do tej pory we wszystkich imprezach brali udział i młodzi i nieco starsi. Organizowane przez nas warsztaty skierowane były głównie do najmłodszych. Dzieci są chętne i otwarte na działania artystyczne - nawet najprostsze techniki są dla nich nowe i ciekawe. Myślimy też o zorganizowaniu warsztatów dla dorosłych. Izabela C ieszko: Ale warsztaty to jest zupełnie inna bajka, ponieważ jest to zabawa, która ma zachęcić nie tylko najmłodszych do obcowania ze sztuką. Przychodzą do nas różni ludzie ze swoimi pomysłami. Nie oczekują od nas, Rozmowa Głosu że będziemy ich prowadzić za rękę, ale chcą, abyśmy im pomogli. I my to robimy, wykorzystując to, że jesteśmy stowarzyszeniem. Sebastian M rozek: Nie chodzi o to, że mamy za kogoś robić wszystko. Chętnie pomagamy, ale pod warunkiem, że druga strona wykazuje się twórczą inicjatywą. G łos P szczyński: Jak ważne są pieniądze przy organizowaniu imprez kulturalnych? Sebastian M rozek: Równie ważne jak pomysł i zapał. Dlatego cały czas szukamy sponsorów. Izabela C ieszko: Ludziom dzisiaj ciężko wyskoczyć z pieniędzy. Natomiast znacznie łatwiej im pomóc w inny sposób, np. przekazać materiały na warsztaty, wydrukować banery czy też przenocować naszych gości w hotelu lub zaprosić do restauracji. Jest to pomoc doraźna, liczymy na więcej, na stałe dofinansowanie naszych imprez. Wyobrażam sobie, że projektujemy imprezy pod pieniądze, które mamy, a nie szukamy środków na coś, co chcemy zrobić. Oczywiście piszemy projekty o dofinansowanie, mamy też dotację z Urzędu Miejskiego na organizację warsztatów Początki nie są łatwe. G łos P szczyński: Pszczyna jest dobrym miastem na robienie kultury? Izabela Cieszko: To jest przede wszystkim miasto, które ma ogromny potencjał, i do którego chętnie przyjeżdżają artyści. Pilną sprawą jest powstanie profesjonalnej galerii sztuki, która programem i zasięgiem mogłaby konkurować z BWA w Bielsku-Białej czy Katowicach oraz pracowni, gdzie byłyby warunki do pracy twórczej. Wzorem dla mnie jest miasto Klatovy w Czechach, gdzie przy muzeum zamkowym w dawnym spichlerzu powstała galeria, gdzie jest również warsztat graficzny, do którego przyjeżdżają artyści na tzw. residenceart i przez miesiąc lub dłużej pracują, a swój pobyt kończą wystawą prac. Gdzie są organizowane sympozja międzynarodowe i warsztaty muzyczne. Ale to jest plan na lata. Sebastian M rozek: Mnie przede wszystkim brakuje pracowni z prawdziwego zdarzenia, w której artyści mogliby tworzyć. Izabela C ieszko: Ale prac nie można chować pod poduszkę, Należy je pokazać, a na to potrzebna jest galeria, w której prezentować również będziemy dzieła artystów z innych miast, wtedy możemy liczyć na promocję naszych twórców w innych ośrodkach. Potrzebna jest galeria z profesjonalnym wyposażeniem, a nie miejsce, gdzie prace wiszą do kotleta. Musi być ona na wysokim poziomie, bo to gwarantuje współpracę z najlepszymi galeriami w kraju. Wtedy można naprawdę promować sztukę. Oderwać ludzi od telewizora, komputera i piwa. D ziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Jacek Gałuszka 15 czerwca 2009, N r 10 7

8 Aktualności Głos Miejski Strona Urzędu Miejskiego w Pszczynie Urząd Miejski w Pszczynie ul. Rynek 2 tel , fax Godziny pracy urzędu poniedziałek wtorek - piątek Burmistrz Pszczyny uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2009 r. został ogłoszony nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Zam ówień Publicznych, w Urzędzie M iejskim w Pszczynie. Oferty można składać do dnia 22 czerwca 2009 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, pokój 110, tel ZASTĘPCA.BURMISTRZA Dariusz Skrobol O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Pszczyny ogłasza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchom ości położonej w Łące przy ul. Dąbrowskiego. 1. Nieruchomość zapisanajest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/ /7. 2. W katastrze nieruchomości obrębu Łąka arkusz mapy 3 dodatek 6 grunt oznaczony jest jako działka nr 1874/56 o powierzchni 3814 m2 (Ps III). 3. Nieruchomość położona jest w Łące przy ul. Dąbrowskiego. Grunt sąsiaduje od strony południowej ze Zbiornikiem Goczałkowickim, od pozostałych stron z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i działkami stanowiącymi siedliska gospodarstw rolnych. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu, jest użytkowana rolniczo. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. Dojazd drogą o nawierzchni trwałej. W południowej części działki zlokalizowany jest wodociąg o średnicy 800mm. 4. Nieruchomość znajduje się w obszarze, na którym stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy opisana nieruchomość położona jest w strefie rekultywacji terenów zdegradowanych, w I strefie ochrony Zbiornika Goczałkowice. 5. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy na czas do 31 sierpnia 2009 r. 6. Nieruchomość sprzedana zostanie na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. N r 207, poz. 2108, z późn. zm.). 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł. 8. Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2009 r. o godz w sali Ratusza w Pszczynie, Rynek 2 II piętro. 9. Wadium w wysokości 4 500,00 zł należy wpłacić do dnia 30 czerwca 2009 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, Pszczyna - Rynek 2 lub przelewem na rachunek U rzędu Miejskiego w Pszczynie prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bielsku Białej nr Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba ta nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o umowie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po przetargu w formie wniesionej przez uczestnika przetargu. 11. Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. N r 64, poz. 592, z późn. zm.). 12. Cała cena sprzedaży wylicytowana w przetargu jest płatna najpóźniej na trzy dni przed terminem spisania umowy notarialnej przenoszącej własność. 13. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, tel. (032) O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Pszczyny ogłasza ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchom ości niezabudowanej położonej w Pszczynie przy ul. Żeglarskiej. 1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/ /8. 2. W katastrze nieruchomości obrębu Pszczyna arkusz mapy 1 dodatek 8 grunt oznaczony jest jako działka nr 5634/333 o powierzchni 285 m2 (PsV). 3. Nieruchomość położona jest w Pszczynie przy ul. Żeglarskiej. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi niezagospodarowany użytek zielony. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta Pszczyna, od strony zachodniej sąsiaduje z drogą krajową N r 1 (bez możliwości bezpośredniego zjazdu), od strony wschodniej z hotelem Piaskowy a od południa i północy z gruntami użytkowanymi rolniczo. Dojazd drogą gruntową. Przez środek działki przebiega podziemna sieć gazociągowa Fi 150 mm i kabel telekomunikacyjny, we wschodniej części zlokalizowana jest studzienka rewizyjna na kolektorze kanalizacji deszczowej Fi 200 mm. Nad środkową częścią działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Nieruchomość posiada łatwy dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i gazowej znajdującej się na nieruchomości sąsiedniej. Ewentualne przełożenie urządzeń infrastruktury kolidujących z inwestycją odbędzie się na koszt nabywcy nieruchomości. 4. Nieruchomość znajduje się w obszarze, na którym plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna opisana nieruchomość położona jest na terenie określonym jako pozostałe obszary rolnicze i sadownicze. 5. Nieruchomość sprzedana zostanie na własność w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. N r 207, poz. 2108, z późn. zm.). 6. Ponieważ działka będąca przedmiotem przetargu nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania przyległych nieruchomości, tj. działki nr 5576/334 - zapisanej w księdze wieczystej KA1P/ /9 lub działki nr 5368/307 - zapisanej w księdze wieczystej KA1P/ /4, przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, którzy zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinni złożyć w formie pisemnej do dnia 1 lipca 2009 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek Komisja Przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2 w dniu 6 lipca 2009 r. 8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł. 9. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2009 r. o godz w sali Ratusza w Pszczynie, Rynek 2, II piętro. 10. Wadium w wysokości zł należy wpłacić do dnia 1 lipca 2009 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, Pszczyna - Rynek 2 lub przelewem na rachunek U rzędu Miejskiego w Pszczynie prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bielsku Białej nr Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba ta nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o umowie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałe wadia zostaną zwrócone natychmiast po przetargu w formie wniesionej przez uczestnika przetargu. 12. Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. N r 64, poz. 592, z późn. zm.). 13. Cała cena sprzedaży wylicytowana w przetargu jest płatna najpóźniej na trzy dni przed terminem spisania umowy przenoszącej własność. 14. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, tel czerwca 2009, N r 10

9 Uczymy się czytać szybko i ze zrozumieniem M im o rozkwitu technik m ultim edialnych podstawową techniką kom unikacji interpersonalnej w świecie naukowym pozostaje słowo pisane. Sieci komórkowe, telewizja satelitarna i wszelkie inne system y kodyfikacji inform acji wykorzystywane w procesie kom unikacji nie bezpośredniej pozostają i pozostaną jeszcze na długo w cieniu technik tradycyjnych. 4 miliony publikacji naukowych rocznie, 250 tysięcy pozycji książkowych i niesamowity postęp nauki odbywający się na naszych oczach. Czasopisma, książki, strony internetowe to podstawowe źródła naszej wiedzy. Wiedzy, którą wciąż musimy rozszerzać i aktualizować. Wszystkie te czynniki podnoszą status czytania do rangi jednej z podstawowych umiejętności. Może warto więc zainwestować w siebie i rozwinąć umiejętność czytania, ponieważ szybsze czytanie to szybsza nauka, a nauka jest kluczem rozwoju jednostki i społeczeństw. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS i Pszczyński Zarząd Edukacji informują, że w dniu 22.stycznia 2009 roku rozpoczęły wspólnie realizację projektu finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1, Podziałanie o tytule Uczymy się czytać szybko i ze zrozumieniem. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i VI klas szkół podstawowych miasta Pszczyna i powiatu pszczyńskiego. Celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia ukierunkowane są na zdobycie umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem. Chętni uczniowie mogą zgłaszać swoje uczestnictwo na listy zgłoszeń znajdujące się w sekretariatach szkół. O przyjęciu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Do czego potrzebna m i um iejętność szybkiego czytania? Do każdego rodzaju aktywności intelektualnej związanej z przyswajaniem treści pisanych. Najbardziej sprawdza się podczas nauki, ale umiejętności te pozostają przez lata i mogą być z powodzeniem wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej. Czy szybkie czytanie wiąże się ze słabszym rozum ieniem tekstu? Jest wręcz przeciwnie. Nasz mózg jest przyzwyczajony do obijania się. Często podczas zwykłego czytania nudzi się, co objawia się dekoncentracją i myśleniem o niebieskich migdałach. Stosując techniki szybkiego czytania jesteśmy w stanie zainteresować nasz mózg jednym rodzajem czynności. Skutkuje to lepszym rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu. Aktualności N a czym polega szybkie czytanie? Szybkie czytanie wiąże się głównie z wykorzystaniem potencjału intelektualnego, który zazwyczaj jest uśpiony. Osoba trenująca techniki szybkiego czytania uczy się zsynchronizować półkule mózgowe oraz wchodzić w stan koncentracji znacznie zwiększającej możliwości związane z szybkim i trwałym przyswajaniem informacji. Jak wyglądają przykładowe zajęcia na kursie szybkiego czytania? Każde zajęcia rozpoczynamy od ćwiczeń wprowadzających. Stawiamy na dużą aktywność indywidualną. Ograniczamy do minimum ilość teorii. Podczas 30-godzinnego kursu wykonujemy kilkaset ćwiczeń doskonalących różnego rodzaju zdolności wpływające na skuteczność czytania. Większość zajęć kończy się pomiarem szybkości i rozumienia. W maju zakończyliśmy kurs dla dwóch grup szóstoklasistów - Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasku oraz w Czarkowie. Ostatnie zajęcia była prezentacją nabytych przez nich umiejętności w obecności rodziców. Pomiar szybkości czytania i rozumienia tekstu wykazał co najmniej trzykrotny ich przyrost. W roku szkolnym 2009/2010 kursem objętych zostanie kolejnych 180 uczniów pszczyńskich szkół. OGŁOSZENIE BURMISTRZA PSZC ZYN Y Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Pszczyny Nr A Z K /826/2005 r. z dnia r. ogłaszam: Aukcję na przejęcie w najem kom unalnego lokalu użytkowego: Aukcja odbędzie się w Ratuszu w Pszczynie ul. Rynek 2 (mała sala) i dotyczyć będzie następującego lokalu: TERMIN AUKCJI: 30.V I.2009 r. godz L.P Adres Lokalu użytkowego Pow użytkowa [m 2] Sposób wykorzystania lokalu użytkowego przez Najemcę Czas trwania umowy najmu Cena wywoławcza za 1 [m 2] Wadium Warunki najmu lokalu użytkowego 1. Pszczyna ul. Chrobrego 8 parter 149,37 m 2 dowolne zagospodarowanie na czas nie określony 27,50 zł/m2 + 22% VAT 5011,37 zł Remonty i adaptacja lokalu na własny koszt bez możliwości żądania zwrotu nakładów. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium w określonym terminie i zgłosiły uczestnictwo w formie pisemnej w terminie określonym w ogłoszeniu, z wyjątkiem osób, które posiadają zadłużenie względem Gminy Pszczyna z tytułu najmu lokalu użytkowego, nawet w przypadku, gdy to zadłużenie objęte jest ugodą rozkładającą na raty. Przystępujący do aukcji na przejęcie w najem komunalnych lokali użytkowych zobowiązani są złożyć w pokoju nr 4 Urzędu Miasta Pszczyna ul. Rynek 2 do dnia 30.VI.2009 r. do godz pisemne zgłoszenie przystąpienia do aukcji wraz z wymaganymi dokumentami: 1) Osoby prawne powinny złożyć: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące, kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem NIP, REGON, 2) Osoby fizyczne przed przystąpieniem do przetargu powinny okazać dowód tożsamości. Osoby występujące w aukcji w charakterze pełnomocników powinny złożyć pełnomocnictwa sporządzone w odpowiedniej formie. Przystępujący do aukcji na wybrany lokal zobowiązani są do wpłacenia wadium w kwocie jw gotówką najpóźniej w dniu przetargu do godz w kasie Urzędu Miasta. Warunki aukcji oraz Zarządzenie N r AZK / 826 / 2005r. Burmistrza Pszczyny z dnia r. oraz projekt umowy najmu lokalu użytkowego są do wglądu w siedzibie Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie ul. Dworcowa 30. Warunki aukcji, warunki ogłoszenia można zmienić lub odwołać bez podania przyczyn, do momentu rozpoczęcia licytacji. Do tego momentu lokal może być wycofany z aukcji, a wpłacone wadium podlega niezwłocznie zwrotowi. Zawarcie umowy następuje z chwilą przybicia i zawarcie umowy strony potwierdzają na piśmie w ciągu 7 dni od daty aukcji, pod rygorem wypowiedzenia. Uczestnik traci prawo do żądania zwrotu wadium z chwilą udzielenia mu przybicia. Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu dla podmiotu, z którym zostaje zawarta umowa najmu. Wadium zostaje w całości zwrócone osobom, które nie zostały wyłonione jako Najemcy 15 czerwca 2009, N r 10 9

10 Historia Z dziejów kam ienicy Rynek 16 w Pszczynie W m aju bieżącego roku firm a C ukiernia N iedźbała po kapitalnym rem oncie kam ienicy Rynek 16 urządziła w niej kawiarnię i lodziarnię Dolce vita oraz pensjonat Piano nobile. Cofnijmy się w przeszłość. Jakie są dzieje tego obiektu, kim byli właściciele i jakie reprezentow ali zawody? Kamienica usytuowana w południowej pierzei rynku, podobnie jak i ponad 150 domów mieszkalnych, uległa zniszczeniu w czasie pożaru miasta w 1748 roku. Właścicielem ówczesnej działki nr 37 był prawdopodobnie kapelusznik Daniel Mittmann. Nie wiadomo, czy to on lub ktoś z rodziny Kosmeli podjął się odbudowy kamienicy, przy wydatnej pomocy władz państwowych i rodziny książęcej. Nowe budynki miały być masywne z cegły i pokryte dachówką. Taki właśnie dom powstał na omawianej parceli. W aktach sądowych istnieje wpis dotyczący roku Ówczesnym właścicielem był Johann Adam Kosmeli (ur r., zm r.). W księdze rodzin ewangelickich miasta Pszczyna figuruje początkowo jako sekretarz miejski, później Regierungs Director. Archiwista H. Schaeffer w swojej kronice podał, że w 1806 roku w związku z działaniami wojennymi książę pszczyński powołał generalną dyrekcję, w skład której wszedł między innymi Kosmeli. Brak imienia nie pozwala jednoznacznie określić, czy był to wspomniany Johann Adam. Wiadomo natomiast, że był synem piekarza Gottlieba (Teophila) Kosmeliego i Sophie Dorothy z d. Greupner. W pierwszej połowie XVIII wieku w mieście znajdowały się 102 domy z prawem wyszynku wina. W 1722 roku wyszynkowano 216 wiader, z czego 12 wiader przypadało na Gottlieba Kosmeliego, który odprowadzał podatek w wysokości 7 florenów i 12 groszy. i- m A i L- ~ ', ^f ; I Projekt dobudowy piętra nad budynkiem gospodarczym w podwórzu z 1873 roku. Johann Kosmeli w wieku 26 lat zawarł w 1767 roku związek małżeński z Constantie Eleonore Kortum, córką doktora medycyny z Bielska (ur r., zm r.). Jako spadkobierców Johanna wymienia się żonę i trzy córki. W 1830 roku jedna z córek, Amalie (ur r., zm r.), wdowa po kapitanie Otto v Zugehör została właścicielką kamienicy. Już po trzech latach sprzedała posesję Adolphinie Fiedler z d. Hausleutner. W 1850 roku władze miejskie rozesłały właścicielom nieruchomości w celach podatkowych drukowane ankiety. Po ich wypełnieniu, złożeniu podpisu i stwierdzeniu, że niniejsze dane są zgodne z prawdą, odsyłano je do Magistratu. Adolphine Fiedler zeznała, że na parterze budynku frontowego po lewej stronie jest jeden pokój, komora i kuchnia, a po prawej stronie dwa małe składy towarów Na pierwszym piętrze znajdowały się dwa pokoje, kuchnia i dwie komory. Trzy izdebki na poddaszu były przeznaczone do przewietrzania i suszenia bielizny. W tym czasie odnotowano brak oficyn. N a podwórzu znajdowały się szopy na drzewo i wóz oraz niewykorzystana stajnia. Właściciel był zobowiązany podać dodatkowo dochód z czynszu w latach A. Fiedler poinformowała, że żadne z pomieszczeń nie było wynajmowane, wszystkie zajmowała rodzina. Wartość parceli po 1820 roku określono na 1600 talarów. Obiekt nie był ubezpieczony od pożaru. W uwagach odnotowano, że pokoje w dolnej części budynku będą stanowić urzędowe lokale. Z 1852 roku zachował się bardzo dokładny spis ludności Pszczyny. Urzędnicy zarejestrowali całe rodziny. Obok imienia i nazwiska odnotowali zawód, wiek, wyznanie i stopień pokrewieństwa. Liczba osób w poszczególnych kamienicach przy Rynku wahała się od 5 do ponad 30. W budynku nr 16 zapisano sześć osób. Byli to: major Ernst Fiedler, powiatowy poborca podatków lat 66, żona Adolphine lat 55, córka Eliese lat 22 i córka Helene lat 15. Rodzina Fielder, wyznania ewangelickiego, zatrudniała pomoce domowe wyznania katolickiego, które zameldowane były w jej kamienicy: Augustę Tyrloch lat 27 i Mariannę Wyleżoł lat 16. W 1854 roku budynek przeszedł w ręce rodziny Schiller wyznania mojżeszowego. Pierwszym właścicielem był kupiec Heinrich Schiller (ur r.), syn Ludwika i Rosalie z domu Schaefer. W dalszej kolejności w aktach gruntowych i księdze wieczystej pojawiają się: w 1847 roku Berta Schiller z domu Jaschkowitz oraz dzieci H e dwig i Ludwik, a w 1884 roku Berta Schiller i kupiec Ludwik Schiller. Dwóch członków tej rodziny o tym samym imieniu Ludwik, zdobyło tytuł króla kurkowego w '1830 i 1891 roku. W wykazie pszczyńskich kupców r V r \ \ v ^ ł z 1841 roku figuruje Schiller prowadzący sklep tzw. kolonialny lub korzenny. O Heinrichu Schillerze wiadomo ponadto, że w 1854 roku reprezentował miejscową gminę żydowską. W miejskich aktach koncesji budowlanych zachował się rysunek technika Henkel wykonany dla L. Schillera z Pszczyny, datowany rok, a przedstawiający projekt dobudowy piętra nad budynkiem gospodarczym w podwórzu. W 1895 roku kamienicę przy Rynku nr 16 nabył kupiec Elias Simenauer z Pszczyny. Prawdopodobnie był to wnuk Eliasa Simenauera, handlarza zbożem z Bierunia Starego. Ten ostatni, syn nauczyciela, zawarł roku w wieku 25 lat związek małżeński z Handel Sachs, córką Simona, piekarza z Pszczyny. Z tego małżeństwa urodził się 10. czerwca 1841 roku w Dane te potwierdzają dokumenty, tzw. atesty urodzeń, małżeństw i zgonów, które wystawiał starosta na podstawie informacji otrzymywanych od zarządu gminy żydowskiej. Ostatnim właścicielem kamienicy w XIX wieku został w 1898 roku zegarmistrz Johann Spyra z Pszczyny. Małgorzata Tomczykiewicz Opracowano na podstawie materiałów zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach i Oddziału w Pszczynie. Stan obecny (fot. własność D. Stania) 15 czerwca 2009, N r 10

11 W ostatnią niedzielę m aja w parku pszczyńskim odbył się VI Festiwal Ekologiczny. Jak zawsze, atrakcji nie brakowało. W konkursie piosenki i tańca rywalizowali młodzi wykonawcy ze szkół i przedszkoli, odbyły się m ini targi zdrowej żywności, można było również zbadać poziom cukru we krwi i zmierzyć ciśnienie oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. W tym samym czasie, kiedy przed zamkiem trwały konkursowe zmagania, na rynku zebrano 16 ton makulatury i rozdano 800 sadzonek krzewów ozdobnych, głównie magnolii, azalii i różaneczników N a stoiskach można było zapoznać się m.in. z technologią produkcji wody w Zakładzie Produkcji Wody w Goczałkowicach - Zdroju oraz z działalnością organizacji REBA - fundacji odzysku baterii. Dzieci mogły zjeżdżać z dmuchanych zjeżdżalni, zagrać w badmintona, ufarbować włosy i zrobić sobie niecodzienne fryzury. W programie imprezy nie zabrakło też dobrej muzyki w wykonaniu m.in. zespołów BEZ PANIKI, DRAKE i gwiazdy festiwalu CARRANTUOHILL. Tegoroczny festiwal odbył się pod hasłem Zdrowa planeta - zdrowa żywność. Jego ideą jest wpajanie dzieciom od najmłodszych lat proekologicznych zachowań poprzez zabawę, dlatego m.in. zachęcano do oszczędzania wody oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. L aureaci konkursów K onkurs plastyczny - kategoria przedszkola I miejsce - Publiczne Przedszkole nr 14 Studzionka, grupa starszaków, opiekun: Ewa Strządała. II m iejsce - Publiczne Przedszkole nr 2 Pszczyna, grupa pięcio- i sześciolatków, opiekun: Bożena Fityka. W yróżnienia: - Publiczne Przedszkole nr 4 Pszczyna, grupa pięcioi sześciolatków, opiekun: Aleksandra Pośpiech. - Publiczne Przedszkole nr 21 Pszczyna, grupa IV pięcio- i sześciolatków, opiekun: Beata Szyszka. - Publiczne Przedszkole nr 21 Pszczyna, grupa V opiekun: Urszula Małysz, Wanda Śniegoń. K onkurs plastyczny - kategoria klasy I - III I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 Pszczyna, klasa III c, opiekun: Alicja Oleś. II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 Pszczyna, klasa I b, opiekun: Jolanta Grabowska. W yróżnienia: - E. Bułach, W. Ryguła, P Szafran, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, opiekun: Katarzyna Pławecka. d ro w a p D an eta - z d ro w a % - Mirella Folek, Wiktoria Wojnowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące, opiekun: Ewa Pinocy Konkurs plastyczny - kategoria klasy IV - VI I m iejsce - Teresa Komraus, Kinga Komraus, Gabriela Pławecka, Kamil Kijanka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące, opiekun: Bożena Stokłosa. II m iejsce - Patrycja Konieczny, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piasku, opiekun: Joanna Kukla. III miejsce - Weronika Pęszor, Sylwia Staroń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku, opiekun: Joanna Kukla. Konkurs plastyczny - kategoria wychowankowie ośrodków I m iejsce - Hela Staszek, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli, opiekun: Aleksandra Wodniok Wyróżnienie: Bernadeta Kolon, Agnieszka Szczygieł, Sylwia Żupa, Ośrodek Matka Boża Różańcowa, opiekun: Anna Bąk. K ulinarny konkurs plastyczny Zdrowa K anapka - kategoria przedszkola I m iejsce - Publiczne Przedszkole nr 2 Pszczyna, grupa pięciolatków, opiekun: Weronika Janosz. W yróżnienia: - Zofia Pławecka, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, opiekun: Katarzyna Pławecka. - klasa 0, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej, opiekun: Jolanta Lazar. K ulinarny konkurs plastyczny Zdrowa K anapka - kategoria klasy I - III I m iejsce - klasa II b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszczynie, opiekun: Izabela Szczepańczyk. K ulinarny konkurs plastyczny - kategoria klasy IV - VI I m iejsce - E. Bułach, W Ryguła, D. Galoch, D. Janosz, K. Komraus, M. Grzechnik, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, opiekun: Katarzyna Pławecka. W rro/nicnia: - Agnieszka Łach, klasa V Szkoła Podstawowa nr 18 w Pszczynie, opiekun: Beata Kieruzel. - Julia Czernecka, Katarzyna Main, Szkoła Podstawowa nr 18 w Pszczynie, opiekun: Beata Kieruzel. K ulinarny konkurs plastyczny - kategoria wychowankowie ośrodków W yróżnienie: Janka Sosna, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli, opiekun: Agnieszka Antecka. Konkurs fotograficzny I miejsce - Magda Wiedeń, Publiczne Gimnazjum nr 4 Pszczyna. Ekogłos W yróżnienia: - Patrycja Kubacka, Publiczne Gimnazjum nr 3 Pszczyna. - Monika Pająk, Publiczne Gimnazjum nr 5 Studzionka. - Zbigniew Kulaska, Ośrodek Matka Boża Różańcowa Pszczyna. K onkurs na najciekaw szą prezentację m ultim e dialną I m iejsce - Mateusz Niemiec, Miłosz Wojciech, M a teusz Wątroba, Publiczne Gimnazjum nr 1 Pszczyna. W yróżnienia: - Natalia Bryła, Sylwia Słomka, Publiczne Gimnazjum nr 4 Pszczyna. - Bartłomiej Janosz, Paweł Janosz, Publiczne Gimnazjum nr 4 Pszczyna. - Jolanta Godziek, Agata Starzyzny, Łukasz Kiliszewski, Zespół Szkół Rolniczych Pszczyna. - Magda Wojciech, Mariusz Sajdak, Andrzej Kamieński, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli. K onkurs piosenki - kategoria przedszkola (Foczki) I miejsce - Przedszkole Publiczne nr 2, Filia Rozśpiewane Cyferki, opiekun: Sylwia Wątor. Konkurs piosenki - kategoria klasy I - III (Delfinki) I m iejsce - Joanna Duńka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku, opiekun: Joanna Kukla. Konkurs tańca - kategoria klasy I - III (Delfinki) I m iejsce - Karolina Ziebura i Magdalena Dudek z Jabłuszkami, Szkoła Podstawowa N r 9 w Łące, opiekun: Ewa Pinocy Konkurs piosenki - kategoria klasy IV - VI (Piraci) I miejsce - chór szkolny, Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach, opiekun: Katarzyna Janik. Konkurs tańca - kategoria klasy IV - VI (Piraci) I m iejsce - zespół Black and White, Szkoła Podstawowa N r 19 w Brzeźcach, opiekun: Edyta Baron. Konkurs piosenki - kategoria gimnazja, wychowankowie ośrodków, szkoły średnie (Wilki M orskie) I miejsce - Dagmara Pławecka, Martyna Dziędziel, Publiczne Gimnazjum nr 4 Pszczyna, opiekun: Stryczek. Nagroda Specjalna: zespół Entuzjaści, Ośrodek Matka Boża Różańcowa Pszczyna, opiekun: Barbara Prządka, Magdalena Przybyła. Konkurs tańca - kategoria gim nazja, wychowankowie ośrodków, szkoły średnie (Wilki M orskie) I m iejsce - zespół taneczny, Publiczne Gimnazjum nr 3 Pszczyna, opiekun: Justyna Sobczak. Wyróżnienie: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Pszczyna, Zespół Urwisy, opiekun: Stanisława Kornecka-Kubska. U M Pszczyna Nagrody wręczył starosta pszczyński J ó zef Tetla i zastępca burmistrza Pszczyny Tomasz Drąszkowski 15 czerwca 2009, N r 10 11

12 Wydarzenia Najsmaczniejszy festiwal W pierwszą niedzielę czerwca Pszczyna stała się najważniejszą kuchnią na Śląsku. Przez kilka godzin am atorzy i profesjonaliści rywalizowali 0 zaszczytny tytuł E ksperta Śląskich Smaków 2009 i nagrodę Złotego Durszlaka. Festiwal poprzedzik dwudniowa, konferencja naukowa Kultura stołu w wiekach dawnych. Do kulinarnego konkursu przystąpiła rekordowa liczba drużyn - 10 profesjonalnych 1 13 amatorskich. Pszczyna miała swoich przedstawicieli w obu kategoriach. W skład jury oceniającego zawodników weszli: znana i lubiana Joanna Bartel, znawczyni kuchni Hanna Szymanderska, zwycieżczyni trzech poprzednich festiwali Lidia Szary z KGW w Ornontowicach, przedstawiciele Śląskiej Grupy Kulinarnej, m.in. Marek Furczyk oraz Artur Kupczyk, pełniący funkcję przewodniczącego. Komisja smakowała blisko siedemdziesiąt potraw. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że w kategorii amatorów zwyciężyło Kolo Gospodyń Wiejskich Kobiernice (rogaliki niebo w gębie, kwaśnicorka na wędzonce i kaczka nadziewaczka, szaro-biała klucha, modra kapucha), natomiast pośród zawodowców Kilerów Dwóch z Hotelu Qubus w Katowicach (hekele na tostach chleba razowego - receptura tradycyjna, agrest w malcu na mioduli, pucka na kwaśno, golonko z kapustą kiszoną i śląskim szałotem). Bardzo dobrze zaprezentowały się pszczyńskie zespoły. W grupie amatorów drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Wisły Wielkiej (kopa pszczyńska co kopie, krem brokułowy, rolada z dziczyzny, kluski fusiate, modra kapusta z boczkiem), a trzecie wśród profesjonalistów restauracja Frykówka (jabłecznik jak u mamy podawany z sosem goździkowym, żurek w bochnie chleba z grzybami, żebro Adama podawane z pieczonymi ziemniakami w otoczeniu kapusty zasmażanej z dodatkiem grzybów). Kiedy w dużym namiocie trwało gotowanie, na scenie występowały grupy muzyczne, m.in. Big Band, Samokhin Band, Strefa i kabaret Masztalscy. Gwiazdą festiwalu był zespół Śląsk, który zaprezentował się w tradycyjnym programie. Organizatorami Śląskich Smaków byli: Śląska Organizacja Turystyczna, Miasto Pszczyna i Pszczyńskie C entrum Kultury. (w) 1 Platforma Obywatelska Dziękuję mieszkańcom powiatu pszczyńskiego za udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i oddanie ponad połowy głosów na listę Platformy Obywatelskiej. Mirosław Kraus Przewodniczący Zarzqdu Powiatowego PO czerwca 2009, N r 10

13 Wydarzenia VII WIELKI PIKNIK Regiony Europy i Świata /. Telewizją Katowice połączony z obchodam i Święta Narodowego Republiki Słowenii N i e d z i e l a 21 c z e r w c a P a r k Z a m k o w y Organizatorzy: Konsulat Republiki Słowenii w Mysłowicach, Urząd Miejski w Pszczynie, Telewizja Katowice, AKP,,IR B A Sp. z o.o. W spółorganizatorzy: Ambasada Republiki Słowenii, Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach, Konsulaty, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, I v a tr a n im D a o iiw y : m l Pani Krystyna Bochenek - Wicemarszałek Senatu RP, Pan Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych RP, Pani Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Pan Jozef Drofenik - Ambasador Republiki Słowenii, Honorowy Kom itet Organizacyjny: Wojewodowie: Śląski, M ałopolski, Opolski, Łódzki, Podkarpacki, Marszałkowie: Śląski, Małopolski, Opolski, Dolnośląski, Łódzki, Podkarpacki prowadzący: A neta Chwalba, Darek M aciborek i Jacek Stefaniak. PROGRAM - DUŻA SCENA 13:00 - zespół NEVERLOVE 13:30 - ZPiT SUSZANIE z Czech 14:00 - oficjalne otwarcie pikniku 14:30 - JOSE TORRES Y SALSA TROPICAL 16:00 - wręczenie statuetek Orli Laur, Skrzydła Merkurego 16:40 - zespół UNDERGROUND 18:00 - Kabaret RAK 19:00 - zespół ALYA ze Słowenii 20:15 - Justyna Steczkowska 21:45 - pokazy sztucznych ogni i zakończenie imprezy PROGRAM - MAŁA SCENA od 12:00 >występy zespołów folklorystycznych i studenckich oraz zespołu D uet HandM i Koła Gospodyń Wiejskich z Płazy konkursy, loterie ATRAKCJE PIKNIKU i WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE Niedziela 21 czerwca Park Zamkowy: Prezentacja Ambasad, Konsulatów, regionów, miast, instytucji i firm 11:00 - chód sportowy pod patronatem Roberta Korzeniowskiego Pokazy wojskowe - Ludzie - uzbrojenie - taktyka, pokazy sprawności psów Straży Granicznej (od 17:00) 13:0-15:00 - Egzamin na kartę rowerową i motorowerową organizowany przez W ORD w Katowicach pokazy Harley'owców i Monster Truck, Ekspozycja ZOO - Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie sadzenie drzewka europejskiego plac zabaw dla dzieci, plener malarstwa emocjonalnego A. Plackowskiego Inauguracja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Pszczyna , prezentacje twórców sztuki ludowej Pokazy i zawody sportowe z A W F w Katowicach, sporty walki pod patronatem Polskiego Związku Zapaśniczego. UNIWERSJADA A.D z udziałem uczelni wyższych Pobór krwi w ramach akcji Kropla Życia 2009 (Rynek) ko.tuj \my^, Sponsorzy Główni: D KATO W IC E f r Śląskie. Pozytywna energia Sponsorzy: Zakłady Poligraficzne m B a n k S p ó łd zie lc zy TYSKIE FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI A Ł S S ą JKRAKÓW S k o P E X ~ O U P v K atow icach i Pszczynie Partnerzy imprezy m s S P KATOWICE 15 czerwca 2009, N r 10 13

14 Reklama plesslpl baza firm i instytucji Witamy wnowej bazie firm i instytucji portalu pless.pl. Po 8 latach najwyższy czas na zmiany:) Kliknij tutaj aby zobaczyć co nowego wbazie... Login: Hasło: Nie pamiętam hasła Wyszukiwarka Budownictwo, ogród Na skróty.. > dodaj firmę Komenda Powiatowa Policji Agencje Farby, lakiery Kominki, kominy Podłogi - parkiety hmuzeum Zamkowe 0 Filtruj i Architekci Firmy budowlane Koparki, sprzęt Podłogi - płytki 1PKP wpszczynie W s z y s t k i e b r a n ż e Armatura Firmy wykończeń. Narzędzia Sklepy budowlane B u d o w n i c t w o, o g r ó d E d u k a c ja F in a n s e, d o r a d z t w o H a n d e l M o t o r y z a c ja P r z e m y s ł, p r o d u k c ja R o z r y w k a, k u lt u r a S p o r t, r e k r e a c j a U r z ę d y, i n s t y t u c je U s łu g i Z d r o w i e Q Filtruj i W s z y s t k i e g m i n y B r z e ź c e C z a r k ó w Ć w ik lic e F r y d e k G ilo w ic e G o c z a łk o w ic e - Z d r ó j G o la s o w ic e G ó r a G r z a w a J a n k o w ic e J a r z ą b k o w ic e K o b ie lic e K o b ió r K r y ry K r z y ż o w ic e Ł ą k a M ie d ź n a M iz e r ó w P a w ło w ic e P ia s e k P ie lg r z y m o w ic e P o r ę b a P s z c z y n a R a d o s t o w ic e R u d o łt o w ic e R u d z ic z k a S tu d z ie n ic e S t u d z io n k a S u s z e c W a r s z o w ic W is ła M a ła W is ła W ie lk a W o la O f e r t a pless.pl R e g u la m in K o n t a k t Bramy, rolety Geodeci Odpady Stolarze Brukarze Instalacje c.o. Odzież robocza Szkółkarstwo Dekarze Kamieniarze Ogrodzenia Ślusarstwo Elektrycy Kanalizacje Ogród Tynki, wylewki Elewacje Klimatyzacje t Okna, drzwi Pozostałe ^ Edukacja BHP ; Centrum Pomocy *Gimnazja Języki obce Finanse, doradztwo Agencje pracy Banki Bankomaty Artykuły biurowe Artykuły dekorac, 1Drogerie Księgarnie Kwiaciarnie Piekarnie 1Blacharze Motoryzacja Instalacje gazowe >Klimatyzacje Komisy 1Mechanicy Budowlany 1Chemiczny 1Drzewny Koła naukowe hkursy i szkolenia Nauka jazdy Ośrodki Biura maklerskie Biura rachunkowe hfirmy doradcze Podstawówki 1Przedszkola Szkoły policealne Szkoły średnie Kantory Kredyty i pożyczki Lombardy > dodaj firmę Szkoły wyższe Towarzystwa Pozostałe >dodaj firmę Rzeczoznawcy Ubezpieczenia Pozostałe >dodaj firmę Sklepy chemiczne Sklepy muzyczne Sprzęt AGD ' Sklepy dziecięce Sklepy obuwnicze Sprzęt RTV hsklepy jubilerskie Sklepy odzieżowe Telefony 1Sklepy komputer. Sklepy sportowe Wypos. domu Sklepy meblowe Sklepy spożywcze Pozostałe Sklepy monopol, Myjnie Parkingi Pomoc drogowa Przyczepy Salony Przemysł, produkcja 1Elektromaszynowy Bilblioteki Elektroniczny Gastronomiczny Lekki Rozrywka, kultur a, turystyka Biura podróży f Cukiernie hdomy kultury Dyskoteki Sport, rekreacja Fast foody Galerie Kafejki Kawiarnie Sklepy zoologiczne 1Sklepy moto Skutery j quady Stacje benzynowe Stacje kontroli Trans, osobowy Metalurgiczny 1Motoryzacyjny Rozrywkowy ł Kina Muzea Noclegi Pizzerie >dodaj firmę *Trans, towarowy Wulkanizatorzy Złomowiska Po z o stałe >dodaj firmę Spożywczy Stalowy Pozostałe >dodaj firmę hpuby, kluby Restauracje Wypożyczalnie Pozostałe >dodaj firmę Baseny i kąpieliska Konie Pola golfowe Sporty wodne Hale i stadiony Korty tenisowe Rowery Sporty zimowe 1Kluby fitness Kręgielnie Sporty motorowe Pozostałe hkluby sportowe Ośrodki sportowe Sporty walki PKS wpszczynie Starostwo Powiatowe Szpital Powiatowy hurząd Miejski hurząd Skarbowy hwojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nowe firmy >dodaj firmę > uuiecej Apteka Lerchówka Sklep NATURA Ośrodek Szkolenia Kierowców - Krzysztof Caputa S ta c ja K o n tro li P o ja z d ó w G lobus NIERUCHOMOŚCI SZAFRON SZENDZIELORZ Usługi Stolarskie Rafał Drożdż Plesstour P.P.U. ZEGPAR *Kino Wenus Basen Hotelu Imeprium hotel "Imperium" Karczma Żubr MONIT 1Firma Usługowa Sebastian Chromik CHEMSYSTEM - SONIC - fryzjer *AUTOGLEŃSKSKUTERYI QUADY Auto Gleńsk autoryzowany dealer Tata Restauracja Kuchnia i Wino Firma Handlowo Usługowa Bielas Usługi porządkowe British Centre - szkoła języków obcych Wypożyczalnia rowerów SHwnętrze Restauracja Stara Piekarnia Hotel Zamkowy*** Bajun s.c. Zakład Oświaty Pozaszkolnej - Szkolenia z zakresu BHP Apteka NOWA P.U.H. Szendera Bogdan Kręgielnia Hotelu Imperium Hotel Globus f Ośrodek Sportów Wodnych włące hdolcevita El-Tom Hotel UMichalika Stadion Leśny przy hotelu Imperium Restauracja Frykówka Snack Bar Spray hiii LiceumOgólnokształcące wpszczynie BLACHARSTWO-DEKARSTWO "My Design" Agencja Reklamy Paweł Pieczka DZOO pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Do góry czerwca 2009, N r 10

15 Promujemy pszczyńskie firmy Pełen bieżących inform acji pszczyński portal pless.pl, który jest czytany każdego dnia przez ponad dw anaście tysięcy osób, stworzył nowoczesną internetow ą bazę firm i instytucji powiatu pszczyńskiego. W jednym m iejscu znajdują się teraz wszystkie, większe i m niejsze, przedsiębiorstwa z naszego regionu. To tutaj rodzą się kontakty przedsiębiorców z klientam i. Po ośmiu latach funkcjonowania portal pless.pl zaprezentował zupełnie odmienioną bazę firm i instytucji. Uruchomiony został nowy serwis na którym znajdują się wszystkie wizytówki firm. Baza zmieniła swój wygląd, jest teraz bardziej przejrzysta i funkcjonalna, a przedsiębiorcy samodzielnie mogą zamieszczać w niej informacje o swojej firmie. W ten sposób łatwo dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych klientów, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani i zdecydowani skorzystać z usług lub zakupić produkt. Wizytówka, poza umieszczeniem danych teleadresowych, daje możliwość obszernego i szczegółowego przedstawienia swojej działalności; w ten sposób pozwala wyróżnić się spośród konkurencji. Wraz z opisem w bazie firm i instytucji przedsiębiorcy mogą zamieścić logo oraz przyciągające uwagę zdjęcia. Nowością jest możliwość wskazania na mapie za pomocą jednego kliknięcia lokalizacji siedziby. Dzięki temu, klientom ułatwia się dojazd i osobisty kontakt z firmą lub jej przedstawicielem. Własna wizytówka w bazie firm i instytucji na portalu pless.pl to dla klientów znak na to, że przedsiębiorca idzie z duchem czasu, ciągle się rozwija i jest otwarty na nowe rozwiązania. Zespół pless.pl Najpierw, w maju, były warsztaty ceram iczne w skansenie, później, w pierwszy weekend czerw ca, Stowarzyszenie Artystyczne PLESSART wraz z Urzędem M iejskim zorganizowało I Pszczyński Festiwal Ceramiki. O ile w w arsztatach wzięły udział przede wszystkim dzieci, o tyle festiwal m iał form ułę otwartą. Przez dwa dni w parku, na głównej alei, swoje wy roby prezentowały i sprzedawały pracownie ceramiki artystycznej. W tym czasie najmłodsi wspólnie ukła dali mozaikę oraz dekorowały ceramiczne drobiazgi przygotowane przez Pracownię Ceramiki z Ośrodka Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie. Każdy uczest nik festiwalu mógł również spróbować swoich sil na kole garncarskim. (w) M O N IT Piasek ul. Sucharskiego 3 k o m ko m www,monitsat.republika.pl monitoring, systemy domofonowa jedno i wielorodzinne, systemy alarmowe, montaż anten satelitarnych, kontrola dostępu, specjalistyczne systemy elektroniczne na życzenie klienta, sterowania do bram wjazdowych, sterowanie bezprzewodowe, sieci komputerowe, inteligentny dorn, instalacje elektryczne, serwisowanie instalacji domofonowej i - prowadzenia nadzorów budowlanych, - Us-ług geodezyjnych; - pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, «aa Festiwal ceram iki Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009,06,01 Ilość wyświetleń: 56 Aktualności ZAWIADOMIENIE Starosty Pszczyńskiego z dnia 15 maja 2009 r. Działając zgodnie z art. 24a ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 17 m aja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 240 poz z późn. zm.) Starosta Pszczyński inform uje o rozpoczęciu prac polowych i kam e ralnych m ających na celu założenie ewidencji budynków i lokali oraz dostosowanie oznaczeń użytków gruntowych do wymogów Rozporządzenia M inistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 m arca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. n r 38 poz. 454) dla Gminy M iedźna obręby ewidencyjne: Frydek, Gilowice, Grzawa, Góra, M iedźna oraz Wola. 1. Tryb postępowania - zgodnie z procedurą opisaną w art. 24a cytowanej wyżej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Prace polowe będą wykonywane od maja 2009 r. do grudnia 2009 r. przez pracowników Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego Sp. z o. o. mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100a. Wykonawca prac został wyłoniony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Osoby wykonujące prace polowe otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające, że są uprawnione do wykonania w/w prac. Na mocy art. 13 ust.1 oraz art. 14 w/w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają one prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac. 3. Źródła danych dla potrzeb modernizacji ewidencji: - dane zgromadzone w zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym dane przetworzone w ramach projektu Phare wektoryzacja map katastralnych w Polsce, - dane z pomiaru terenowego konturów budynków podlegających ujawnieniu w operacie ewidencyjnym oraz stwierdzonych zmian w zakresie użytków gruntowych ustalanych zgodnie z kryteriami określonymi w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, - informacje udzielone przez właścicieli nieruchomości w czasie wywiadu terenowego, - dane zawarte w dostępnych rejestrach organów architektoniczno-budowlanych, - w zakresie lokali mieszkalnych również dane ujawnione w księgach wieczystych. 4. Pozyskane dane są podstawą dla opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego podlegającego, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Zmianie ulegnie nośnik informacji dla mapy ewidencyjnej z analogowego na informatyczny O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie informacji na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 i siedzibie U rzędu Gminy Miedźna, opublikowanie tej informacji w Rzeczpospolitej - prasie o zasięgu krajowym i dodatkowo w gazetach lokalnych. W okresie wyłożenia projektu każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie terminu przewidzianego dla wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków, a dane w nim uwidocznione staną się obowiązujące. STAROSTA inż. Józef Tetla 15 czerwca 2009, N r 10 15

16 Aktualności MUZEA Muzeum Zamkowe w Pszczynie uprzejmie informuje, żew czerwcu będzie czynne: zamek czynny kasa czynna Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty Niedziela i sw Ostatni zwiedzający wchodzą do Muzeum na godzinę przed zamknięciem ekspozycji. Muzeum jest dostępne dla widzów niepełnosprawnych. Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim ul. Żorska 5,te l Godziny otwarcia: Poniedziałek - Niedziela 9:00-19:00 Na co dzień nauczycielka śpiewu w Ogniskach Muzycznych w Pszczynie i Tychach oraz instruktorka sekcji wokalnej w Pszczyńskim Centrum K ultury - Barbara Broda-M alon, absolw entka Akademii Muzycznej (Wydział W okalno-aktorski) w K a towicach odnosi także sukcesy na estradzie jako w okalistka specjalizująca się w piosence aktorskiej (foto.). Ten typ wokalnej interpretacji odpowiada jej najbardziej i czuje się w tej dziedzinie najlepiej. Nic więc dziwnego, że opracowała dwa recitale, z którymi koncertuje w różnych miejscowościach Polski. Pierwszy, który mieliśmy okazję także usłyszeć w Pszczynie, zatytułowany był Ocalmy je od zapomnienia..., drugi nosi tytuł Niecodzienny kram z piosenkami. Do jej ostatnich sukcesów należy zdobycie w grudniu 2008 roku drugiego miejsca na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Poezji Śpiewanej pod nazwą Dopóki jestem uśmiechem, słowem, gestem w Sieradzu, za wykonanie piosenki do słów Haliny Poświatowskiej Wieczny finał z własną muzyką, i drugiej do słów Agnieszki Osieckiej Zamiast wódkę pić z muzyką Adama Sławińskiego. Kolejny sukces to również drugie miejsce uzyskane w kwietniu na X Ogólnopolskim Festiwalu Interpretacji Piosenki Aktorskiej w Bydgoszczy. Spośród kilkudziesięciu nagrań demo (z dwoma Sukcesy pszczynianki piosenkami) do finału zakwalifikowało się 15. Wykonawców tych nagrań, reprezentujących najczęściej środowiska artystyczne, zaproszono do Bydgoszczy, gdzie po przesłuchaniach i próbach wyłoniono grupę sześciu laureatów, do której weszła również Barbara Malon z piosenkami Twarze, twarze - słowa Jan Wołek, muzyka Wojciech Trzciński oraz Ziuta z Krosna z repertuaru Kaliny Jędrusik - słowa Wojciech Młynarski, muzyka Janusz Sent. Obie piosenki wykonała we własnej aranżacji. W jury zasiadali aktorzy, muzycy, przewodniczącym był Jan Poprawa z Krakowa, znany jako juror wielu innych konkursów piosenki aktorskiej i poetyckiej. Wielkim przeżyciem dla Pani Barbary była uroczysta gala w Teatrze Polskim, zorganizowana w formie spektaklu przez teatr offowy. W utrzymanej w czarno-białej scenografii, pantomimie, do współpracy zaangażowani zostali także wokaliści - dla każdego z nich, stosownie do treści utworów, aktorzy stworzyli odpowiednią oprawę plastyczno- taneczną. Przenikanie się artystycznych światów symbolizowało wprowadzanie przez mimów kolejnych wykonawców z przesłoniętymi szarfą oczyma na scenę (zza kulis), tu następowało zdjęcie zasłony, a po prezentacji piosenki artyści - śpiewacy prowadzili, dla odmiany, mima ze sobą za kulisy, co wg Barbary Malon było szczególnie trafnym elementem scenicznym. Na koncercie galowym zaśpiewała piosenkę Twarze, twarze. Po koncercie laureatów ze swoim programem wystąpiła Magda Umer. Barbara Malon koncertując aktualnie z drugim swoim recitalem na krajowych scenach (ma także nadzieję zaprezentować go w Pszczynie), przygotowuje trzeci recital, którego nazwę zachowuje na razie dla siebie. Jak mówi, zawsze stara się wyszperać mało znane piosenki, które wg niej, warte są przypomnienia i nowego opracowania, recital zapowiada się więc ciekawie. Gratujemy sukcesów i życzymy dalszych. Barbara Solarska Biuro Informacji Turystycznej Brama Wybrańców 1, tel Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00 Sobota - Niedziela Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej" park etnograficzny ul. Parkowa, tel Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piqtek 9 : :0 0 Sobota - Niedziela 10:00-18 :00 Jak co roku, od 33 lat, spotykamy się w Skansenie, aby posłuchać i obejrzeć nasze rodzim e zespoły ludowe. Od 2007 roku zmienił się nieco charakter przeglądu. Większą uwagę zwracamy na teksty pieśni, najlepiej archaicznych, na autentyczną gwarę ziemi pszczyńskiej, na instrumenty czy skład kapeli itd. W tym roku wyjątkowo doszedł jeszcze jeden punkt programu, mianowicie wykonanie pieśni ze zbioru poety Jana Kupca z Łąki, którego setną rocznicę śmierci będziemy obchodzić w grudniu. Ponieważ pogoda nam dopisała, można było podziwiać zespoły w całej krasie na estradzie w Skansenie. W sobotę, 30 maja od godziny śpiewali, grali i tańczyli Ćwikliczanie, Frydkowianie, Bierunianki, Mizerowianie, Brzeźczanki, Goczałkowice, Nowobierunianki, Pszczyna, Pioskowianie i Bojszowianie, a w niedzielę, 31 maja od godziny Jankowiczanki, Swojanie z Frydku, Druga M łodość z Szerokiej, Chełmioki, Talizman z Pawłowic, Rudołtowice, Dolanie z Łąki i Studzieńczanie ze Studzionki. Razem 18 zespołów z przeróżnym programem poczynając od starych, jednogłosowych pieśniczek a capella do wielogłosowych z towarzyszeniem instrumentu lub kapeli, a także scenek rodzajowych z pieśnią, tańcem, gawędą, recytacją. Dla każdego coś miłego! A jak się tak wsłuchać w słowa i piękną melodię - ile to ludowej mądrości, życiowych wskazówek dobrych na każdy czas, ile autentycznego patriotyzmu - lokalnego, narodowego. I jakie piękne stroje, jakie różne, z jednej, jedynej ziemi pszczyńskiej. Słowem uciecha dla serca i ducha! Przegląd prowadzili Aleksander Spyra, twórca spotkań, jedyny i najlepszy juror i Łucja Prządka. Ponieważ przegląd nie posiada charakteru konkursu z walką o miejsce, więc też atmosfera jest bar dziej swobodna, swojska. Spotykamy się po to, aby się zaprezentować, pokazać, a przede wszystkim spędzić razem czas przy muzyce i pieśni. Wielu spośród widzów śpiewało prawie wszystkie piosenki wraz z zespołami - to jest to! Wśród stałej widowni można było zauważyć przedstawicieli władz miasta, powiatu i województwa, senatorów i gości spoza Pszczyny. Nagrody za autentyzm, archaiczność, gwarę, instrumenty itd. ufundowali: Rada Sołecka w Łące, burmistrz Krystian Szostak, starosta Józef Tetla, senator Sławomir Kowalski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Piotr Spyra, prezes TM ZP Ireneusz Spyra, kierownik Wydziału Rolnictwa Alojzy Cieszko. Podziękowania należą się również organizatorom: Towarzystwu Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Burmistrzowi Pszczyny, Staroście Pszczyńskiemu i Pszczyńskiemu Centrum Kultury (za profesjonalne nagłośnienie). ŁP Regionalne Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego Izba Telemanna salamuzyki i poezji ul. Piastowska 26, tel czerwca 2009, N r 10

17 W sobotę, 30 m aja zm arł zasłużony dla harcerstw a - przedwojenny i powojenny kom endant ZH P w Pszczynie, zasłużony także dla rozwoju spółdzielczości w Pszczynie - Rudolf Wolny. Rodzice zamieszkali w Pszczynie, kiedy to w roku 1924 ojciec, Wilhelm Wolny - pracownik Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Katowicach, został do Pszczyny służbowo przeniesiony. Ojciec zmarł w 1930 roku pozostawiając żonę Annę z sześciorgiem małoletnich dzieci. Rudolf do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w Pszczynie, egzamin dojrzałości zdawał eksternistycznie w Warszawie w roku Matka dbała o to, by zapewnić dzieciom wykształcenie gimnazjalne, dwóch braci ukończyło studia wyższe (prawnicze i inżynieryjne). Od 1934 roku do wybuchu wojny Rudolf Wolny pracował w biurze porad prawnych i pisania podań w Pszczynie na stanowisku sekretarza biura. Do harcerstwa należał od 12. roku życia, pełniąc kolejno różne funkcje organizacyjne, zdobywając sprawności i stopnie harcerskie do nominacji na instruktora - podharcmistrza włącznie. Przed wojną komendantem hufca pszczyńskiego był Czesław Kumala - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1. W roku 1936 wyjechał on na 3-letnie szkolenie do Warszawy, a jego następcą został Franciszek Wojtek (podharcmistrz), który w 1938 roku wcielony został do służby czynnej i po nim funkcję komendanta przejął Rudolf Wolny Na krótko przed wybuchem II wojny światowej został także komendantem specjalnej drużyny MOB, powołanej do pełnienia, w razie wybuchu wojny, służby porządkowej, wartowniczej i łącznikowej w Pszczynie. W nocy z 30 na 31 sierpnia 1939 roku udało im się przez zaskoczenie opanować dwa punkty Freikorpsu w Pszczynie - w Hotelu Plesserhof (dzisiejszy Dom Kultury) i Kasynie Niemieckim (naprzeciw Szkoły nr 1). Odebraną N iem com broń, flagi, ulotki i plakaty przekazano do komendy harcerstwa mieszczącej się w Komunalnej Kasie Oszczędności (dziś Bank Śląski). Rudolf Wolny zorganizował wyposażenie dla 120 osób swej drużyny w rowery i kotły. Już w drugim dniu wojny, kiedy Niemcy podchodzili od strony Goczałkowic w kierunku Ćwiklic, grupa harcerzy została ostrzelana podczas wycofywania się przy drodze na Oświęcim. Następnego dnia harcerze dołączyli do polskich jednostek wojskowych i razem z nimi udali się na wschód dochodząc pod Janów Lubelski. Stamtąd, po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, ukrywając uprzednio w lasach zwierzynieckich broń, sprzęt polowy, mundury, zawrócili w stronę rodzinnych domów - wszyscy ci 18-letni chłopcy dotarli szczęśliwie do Pszczyny. W jankowickich lasach drużyna została rozwiązana. Zarekwirowaną wcześniej i umieszczoną w lokalu dawnej komendy hufca niemiecką broń, Rudolf Wolny wraz z innymi harcerzami: Wilhelmem Czerwińskim, Jerzym Hofmanem, Alojzym Wolnym i Stanisławem Wyciskiem, wynieśli pod okiem posterunków niemieckich do parku, zakonserwowali, następnie ukryli pod murem cmentarza Trzech Krzyży. Rudolf Wolny nawiązując kontakt z porucznikami Janem Rerichem i Władysławem Zupokiem przeszedł do działalności konspiracyjnej. Pod pseudonimem Żubr pełnił funkcję łącznika na terenie powiatu pszczyńskiego - uczestniczył w przekazywaniu meldunków i rozkazów, kolportażu prasy podziemnej, organizowaniu pomocy i przerzutów osób zagrożonych. Był przez Niemców poszukiwany, toteż musiał w 1942 roku uciekać z Pszczyny. Przedostał się do Generalnej Guberni, gdzie k. Krzeszowic przebywał pod obcym nazwiskiem. Przyjmując pseudonim Alf rozpoczął działalność jako kurier w sztabie obwodu Związku Walki Zbrojnej Krzeszowice (później AK), aż do zakończenia wojny W maju 1945 roku zgłosił się do pracy i służby w Komendzie Śląsko-Dąbrowskiej Chorągwi w Katowicach. Wszedł w skład komendy, powierzono mu funkcję kierownika wydziału wychowania wodnego (przed wojną ukończył kursy żeglarskie, posiadał stopień sternika śródlądowego II klasy). Jednocześnie zobowiązano go do zorganizowania hufca harcerzy w Pszczynie i przez harcmistrza Wojciecha Niderlińskiego powołany został na stanowisko komendanta w Pszczynie. Powołał nowy skład hufca i zaczęto zakładać przy szkołach w powiecie pszczyńskim drużyny harcerskie - powstało19 chłopięcych drużyn. W sierpniu 1945 roku zorganizował obóz dla harcerzy z powiatu pszczyńskiego w Krzanowicach koło Opola. Tam komenda milicji powierzyła im ochronę miejscowej ludności przed grabieżami, jakich dopuszczali się żołnierze sowieccy rezydujący Z m a r ł R u d o lf W o ln y Aktualności w Opolu. Interwencje (na sygnał sołtysa) były bardzo częste, harcerze posiadając broń maszynową często brali Rosjan do niewoli, przekazywali milicji, a ta radzieckiej komendzie. Mimo że jeńcy traktowani byli przez harcerzy bardzo dobrze, nie podobało się to dowództwu garnizonu rosyjskiego. Rudolf Wolny został zatrzymany, jednak po interwencji władz polskich w Opolu i miejscowej ludności wypuszczono go po trzech dniach na wolność. Nie posłuchał też nacisków, aby obóz zlikwidować. Wydarzyła się jednak tragedia, która o tydzień przyspieszyła wyjazd z Krzanowic. Czesław Kumala, który mieszkał w tym czasie w Opolu, wybrał się na rowerze z wizytą do obozu w Krzanowicach. W drodze został najechany przez przejeżdżającą kolumnę wojsk radzieckich i w wyniku obrażeń zmarł. W mowie pożegnalnej nad jego grobem, Rudolf Wolny, który głęboko przeżył śmierć swojego kolegi, nie omieszkał wypomnieć, kto był sprawcą tej tragedii. W Pszczynie i powiecie podharcmistrz Wolny razem ze swoimi współpracownikami działał bardzo prężnie. W tym czasie kapelanem hufca był późniejszy arcybiskup Poznania, ks. Jerzy Stroba. W lutym 1947 roku Wolny został służbowo przeniesiony na stanowisko kierownika administracyjnego redakcji młodzieżowego czasopisma harcerskiego Na Tropie w Katowicach, którego redaktorem naczelnym był harcmistrz Edward Poppek (czasopismo to rozwiązano w lipcu 1949 roku). W czasie sprawowania funkcji komendanta hufca Rudolf Wolny organizował harcerskie akcje letnie. W 1945 roku we wspomnianych już Krzeszowicach, w 1946 uczestniczył w kursie instruktorskim w Ośrodku Harcerskim w Spale, w 1947 prowadził obóz letni w Jeleśni, w sierpniu 1948 kurs szkoleniowy dla drużynowych Chorągwi Śląsko-Dąbrowskiej w Górkach Wielkich. Ostatni obóz letni prowadził w Ustroniu Morskim nad Bałtykiem w 1949 roku, w którym uczestniczyło 180 harcerzy. W czasie swej działalności sprzeciwiał się często wielu zarządzeniom władz, m.in. nie zgadzał się na angażowanie harcerzy w akcje zbierania i skupu zboża, ziemniaków, czy innych rolnych produktów. W 1949 roku rozpoczęła się ogólnopolska nagonka skierowana przeciwko ZHP likwidowano drużyny harcerskie, harcówki, zamykano instruktorów harcerskich i działaczy. Działalność harcerska według dotychczasowych wzorów przestała istnieć. W październiku 1950 roku Wolny został zatrzymany - dokonano rewizji w jego mieszkaniu, a także w pomieszczeniach w komendzie harcerstwa, pozabierano dokumentację i uznano, że komendant jest niebezpieczny dla Polski Ludowej. Został aresztowany i oskarżony o dowodzenie organizacją W IN (Wolność i N iepodległość) na terenie Makowa Podhalańskiego. Trzymano go w betonowej celi w więzieniu w Pszczynie i poddawano przesłuchaniom, po których znoszono go w kocu do piwnicy, bo o własnych siłach iść nie mógł - ślady po tych przejściach pozostały na całe życie. Ubowcy (na komendzie w Pszczynie było też wielu Rosjan, i to oni głównie go przesłuchiwali) nie zdołali jednak skłonić go do współpracy W marcu 1952 roku zwolniony został z aresztu z zakazem pracy w Pszczynie, ale zakaz ten zignorował. Rudolf Wolny po likwidacji pisma Na Tropie i zawieszeniu działalności harcerskiej w kraju, podjął od września 1949 roku pracę w istniejącej od roku Spółdzielni Pracy Malarzy i Lakierników w Pszczynie, którą zreorganizował, gdyż groziła jej likwidacja. Zatrudniony był tam na różnych stanowiskach, m.in. w latach jako prezes zarządu tej spółdzielni. W 1975 roku przeniesiony został do Kombinatu Budowlanego Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy Kosbud w Katowicach na stanowisko specjalisty do spraw przygotowania produkcji, gdzie pracował do emerytury, na którą przeszedł w 1980 roku. Działalność Rudolfa Wolnego zaznaczyła się także na innym polu, mianowicie w 1958 roku był współorganizatorem Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a od stycznia 1959 roku jej pierwszym prezesem. Sprawował tę funkcję społecznie przez 11 lat. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że jako przedstawiciel spółdzielców uczestniczył w delegacji do Władysława Gomułki. Nie doczekali się jednak w Warszawie wsparcia dla swojej idei. Gomułka krytykował ich, nie przebierając w słowach, za plany budowania mieszkań z ubikacją i łazienką. W Pszczynie jednak nie powstał ani jeden dom w myśl zaleceń ówczesnego przywódcy partii. W latach 50. był aktywnym członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Pszczynie, a przez 11 lat (lata 60) członkiem Komisji Lokalowej Miejskiej Rady Narodowej. Przez 21 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Klubu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni Pracy w Pszczynie, którego zespoły zdobywały powszechne uznanie i odnosiły sukcesy w kraju i za granicą. Rudolf Wolny posiadał liczne odznaczenia - pierwszym był Medal Zwycięstwa i Wolności nadany w Spale w 1946 roku, kolejne to odznaczenia państwowe, kombatanckie i spółdzielcze. Należą do nich m.in.: brązowa, srebrna (1964), złota (1966) odznaka Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego, Medal 30-lecia PL (1974), Srebrny Krzyż Zasługi (1966), Krzyż Kawalerski Orderu O drodzenia Polski (1985). W 2001 roku przyznano mu tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, a w 2003 mianowany został do stopnia podporucznika WP. Za działalność w spółdzielczości posiadał odznaczenie Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego z 1964 oraz z 2003 roku, a także Srebrną Odznakę Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z 1964 roku. Barbara Solarska 15 czerwca 2009, N r 10 17

18 Sport IV liga W Bielsku o wszystko W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się piłkarze LKS-u Łąka. Przegrali kolejne dwa spotkania, co przy punktowych zdobyczach G órnika Pszów zepchnęło ich niem alże w czwartoligową otchłań. Od pszowian m ają lepszy jedynie bilans bezpośrednich gier. Z drużynami z czołówki, z jakimi potykali się łączanie w ostatnich dwóch tygodniach, zieloni do faworytów z pewnością nie należeli, chociaż okazji bramkowych stworzyli sobie całkiem sporo. W O r nontowicach tamtejszy Gwarek objął prowadzenie w 13.minucie po strzale z bliska niepilnowanego Krzysztofa Szali. Potem swoje szanse mieli goście, jednak strzał Krystiana Deringera obronił bramkarz, to samo było z uderzeniem Dawida Jaźwica - po jego strzale bramkarz wypluł piłkę przed siebie, ale nie było nikogo do wykonania dobitki. Adam Mateja po wolnym pośrednim minimalnie chybił, a najlepszej okazji w ostatniej minucie pierwszej części nie wykorzystał Rafał Klaja, który znalazł się sam na sam z bramkarzem, jednak również strzelił obok słupka. W drugiej połowie dalej przyjezdni próbowali doprowadzić do wyrównania, jednak w 63.minucie zostali skarceni przez Piotra Michalaka, który celnie uderzył po kontrze Rafała Krupy. W 80.minucie piłkę po strzale Łukasza Morcinka obrońca przeciwników wybił z linii bramkowej, wreszcie dwie minuty później kontaktowego gola ładnym uderzeniem z przewrotki zdobył Mateja. Nadzieje łączan na korzystny wynik rozwiał w 84.minucie grający trener gospodarzy Jarosław Zajdel. Miejscowi znów wyprowadzili kontrę, a rutynowany napastnik w sytuacji oko w oko z Markiem Żebrowskim nie dał mu szans i Gwarek wygrał 3-1. N a nieszczęście dla podopiecznych grającego trenera Adama Maślorza, podobnie ułożył się mecz na własnym boisku z Polonią Marklowice. W pierwszej połowie goście oddali jeden strzał na bramkę, i okazał się on skuteczny - w 9.minucie Żebrowskiego pokonał mający patent na zielonych Jarosław Pawelec. Gospodarze znów mieli okazje do wyrównania, jednak ani Klaja, ani Jaźwic, ani Andrzej Żur i Arkadiusz Ligudziński nie znaleźli recepty na bramkarza gości. Na 2-0 podwyższyli oni w 68.minucie, kiedy bierną postawę defensywy wykorzystał Marek Powiecko. Bramkę dla gospodarzy dziesięć minut później zdobył Tomasz Bartkiewicz, ale ten gol okazał się wszystkim, na co było stać łączan w tym dniu. Przegrali 1-2 i znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W sobotę 13.czerwca o godz w meczu ostatniej kolejki zmierzą się na stadionie w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej z tamtejszym Rekordem. Bielszczanie mają ledwie punkt więcej, ale do utrzymania wystarcza im remis. Zieloni, by nie oglądać się na innych, m u szą po prostu wygrać, co jednak będzie rzeczą bardzo trudną, gdyż Rekord na wiosnę spisuje się bardzo dobrze. Chyba, że Przyszłość Rogów wygra w Pszowie... Skład Łąki w meczu z Polonią: Żebrowski - Bartkiewicz, Ł. Wróbel, Mateja, Deringer, Klaja, Adam Maślorz, Jaźwic, Kuś (46.A. Wróbel), A. Żur (60. Andrzej Maślorz), Ligudziński. Pozostałe wyniki 28.kolejki: Górnik Pszów - GTS Bojszowy 2-1, Unia Racibórz - Polonia Łaziska 0-1, Rekord Bielsko-Biała - Polonia Marklowice 0-0, C oncordia Knurów - Skałka Żabnica 0-3, Grunwald Ruda Śl. - Przyszłość Rogów 2-3, GKS II Jastrzębie - LKS Czaniec 0-2, Zapora Porąbka - Rymer Rybnik 6-0. Pozostałe wyniki 29.kolejki: GTS Bojszowy - Gwarek Ornontowice 4-1, LKS Czaniec - Górnik Pszów 1-1, Polonia Łaziska - Concordia Knurów 3-2, Skałka Żabnica - Zapora Porąbka 2-0, Unia Racibórz - Rekord Bielsko-Biała 3-0, Rymer Rybnik - Grunwald Ruda Śl. 0-6, Przyszłość Rogów - GKS II Jastrzębie 3-0 walkower (goście nie dojechali na mecz). Tabela 1. Skałka Żabnica 2. Przyszłość Rogów 3. Polonia Marklowice 4. Polonia Łaziska 5. Gwarek Ornontowice dla Głosu W ojtek Studzieński 6. Zapora Porąbka GKS II Jastrzębie Concordia Knurów LKS Czaniec GTS Bojszowy Grunwald Ruda Śl Unia Racibórz Rekord Bielsko-Biała LKS Łąka Górnik Pszów Rymer Rybnik Liga okręgowa Derby w Bieruniu M ecz sąsiadów zza lasu, czyli konfrontacja Czarnych Piasek i L eśnika Kobiór, na prośbę gospodarzy z Kobióra został przeniesiony na stadion Unii w B ieruniu Starym. Derby, które jesienią zgrom adziły w Piasku m nóstw o kibiców, tym razem przebiegały w atm osferze pikniku. Spotkanie nie dostarczyło spodziewanych emocji, głownie z powodu jego oprawy, czy raczej jej braku. Kilkadziesiąt osób zobaczyło zwycięstwo Leśnika 2-1. Do przerwy kibice nie oglądali bramek, a kobiórzanie dwa gole zdobyli w 59. i 60.minucie, kiedy Adama Stokowego pokonali Krzysztof Koczur i Szymon Stok. Jedynego gola dla podopiecznych Albina Wiry zdobył w 72.minucie Mateusz Jędrysik. Na więcej Czarnych nie było już tego dnia stać. Przed tygodniem Czarni gościli na stadionie w Lędzinach. Tamtejszy MKS pod wodzą grającego trenera Marcina Polarza wiosnę ma bardzo udaną, co potwierdziło się też w sobotę. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, z którego piaskowanie powinni być zadowoleni, gdyż z przebiegu całego spotkania gospodarze byli zespołem lepszym. Goście najlepszą okazję mieli w doliczonym czasie gry, kiedy w sytuacji sam na sam spudłował młody Szymon Skwarek. W sobotę 13.czerwca o godz w Piasku rozpocznie się ostatni mecz w sezonie, a przeciwnikiem Czarnych będzie Piast Leszczyny. Skład Czarnych w m eczu z M KS Lędziny: Stokowy - Spychała, Biedrzycki, Jędrysik, Sitek, Łaba, Jabłoński, Biliński, Kościański, Ryszka (70.Skwarek), Witek. Pozostałe wyniki 28.kolejki: AKS Mikołów - MKS Lędziny 0-0, Stal Chełm Śl. - Sokół Wola 2-0, Krupiński Suszec - LKS Bełk 0-1, Nadwiślan Góra - Orzeł Mokre 8-3, Naprzód Lipiny - Ogrodnik Cielmice 2-1, Śląsk Świętochłowice - Unia Bieruń St. 1-3, Urania Ruda Śl. - Piast Leszczyny 9-1. Pozostałe wyniki 29.kolejki: Ogrodnik Cielmice - Stal Chełm Śl. 0-0, Sokół Wola - Nadwiślan Góra 0-2, Śląsk Świętochłowice - Leśnik Kobiór 0-2, Orzeł Mokre - Krupiński Suszec 0-4, Unia Bieruń St. - N a przód Lipiny 5-0, Piast Leszczyny - AKS Mikołów 0-1, LKS Bełk - Urania Ruda Śl Tabela 1. AKS Mikołów 2. Krupiński Suszec 3. Nadwiślan Góra 4. Urania Ruda Śl. 5. LKS Bełk 6. Leśnik Kobiór 7. MKS Lędziny 8. Śląsk Świętochłowice 9. Czarni Piasek 10. Sokół Wola 11. Ogrodnik Cielmice 12. Unia Bieruń St. 13. Piast Leszczyny 14. Stal Chełm Śl. 15. Orzeł Mokre 16. Naprzód Lipiny Klasa A Powrót w wielkim stylu Po rocznym pobycie na boiskach klasy A, pszczyńska Iskra w pięknym stylu w raca na boiska ligi okręgowej. N a trzy kolejki przed końcem sezonu podopieczni grającego trenera Bogdana Pruska m ają olbrzymią, 18-punktową przewagę nad wiceliderem. Pszczynianie bezdyskusyjnie wygrywali w ostatnich czterech meczach, zdobywając w nich w sumie 20 bramek. Aż połowę z nich zdobył sam Prusek, który dzięki słabszej formie strzeleckiej Rafała Brańki w rundzie wiosennej, ma duże szanse na koronę króla strzelców. N a uwagę zasługują tez wyczyny strzeleckie Michała Puchały z Goczałkowic. W meczu ze Zniczem zdobył wszystkie cztery bramki dla swojego zespołu! Do zmiany trenera doszło natomiast w Studzionce. Po przegranej przed trzema tygodniami z ZET-em podziękowano za usługi Rafałowi Foltynowi, którego zastąpił dobrze znany w tym klubie Arkadiusz Lazar (pracował już w Studzionce w poprzednim sezonie). Tylko punkt udało się zdobyć piłkarzom Rudołtowic- Ćwiklic, a dwóch kolejnych porażek doznał jankowicki Znicz, od którego oddala się miejsce na podium. Wyniki meczów 25.kolejki: Iskra Pszczyna - Piast Bieruń Nowy 3-0 (hat trickiem popisał się Bogdan Prusek), LKS Studzionka - LKS Goczałkowice 0-2 (bramki zdobyli Michał Puchała i Bartłomiej Kordoń), LKS Rudołtowice-Ćwiklice - LKS Wisła Wielka 0-1 (gola strzelił Błażej Gad), Znicz Jankowice - ZET Tychy 4-2 (dla gospodarzy dwie bramki zdobył Marek Błażyca, po jednej Łukasz Bałuch i Michał Stencel), Piast Pawłowice - GKS II Tychy 0-3, Pniówek II Pawłowice - GTS II Bojszowy 1-0, Sokół Orzesze - Fortuna Wyry 0-0, LKS Gardawice - Polonia II Łaziska 4-0. Wyniki meczów 26.kolejki: LKS Wisła Wielka - Iskra Pszczyna 2-5 (dla gospodarzy strzelali Mateusz Kotas i Jarosław Adamek, dla gości po dwa gole zdobyli Prusek i Łukasz Sudoł, jednego Andrzej Żupa), LKS Goczałkowice - Znicz Jankowice 4-1 (wszystkie bramki dla Goczałkowic zdobył Puchała, dla Znicza trafił Tomasz Grzechnik), Piast Bieruń Nowy - LKS Studzionka 0-3 (bramki strzelili Zbigniew Kozber, Marek Olszowski i Adam Brzyszkowski), Fortuna Wyry - LKS Rudołtowice-Ćwiklice 1-1 (gola dla gości zdobył Rafał Brańka), ZET Tychy - Piast Pawłowice 2-3, GKS II Tychy - Pniówek II Pawłowice 0-2, GTS II Bojszowy - LKS Gardawice 2-1, Polonia II Łaziska - Sokół Orzesze 2-1. Wyniki meczów 27.kolejki: Iskra Pszczyna - Fortuna Wyry 8-1 (dla zwycięzców po trzy gole zdobyli Żupa i Prusek, po jednym Artur Ryguła i Marcin Czernecki), LKS Studzionka - LKS Wisła Wielka 0-0, LKS Rudołtowice-Ćwiklice - Polonia II Łaziska 0-1, Piast Bieruń Nowy - Znicz Jankowice 3-1 (bramkę dla Znicza strzelił Marcin Moric), Piast Pawłowice - LKS Goczałkowice 3-1(gola dla gości zdobył Puchała), ZET Tychy - GKS II Tychy 4-1, Sokół Orzesze - GTS II Bojszowy 1-1, LKS Gardawice - Pniówek II Pawłowice 4-0. W m eczu zaległym: Piast Pawłowice - Iskra Pszczyna 1-4 (dwie bramki dla Iskry zdobył Prusek, po jednej Żupa i Marcin Senczek). Tabela 1. Iskra Pszczyna 2. Pniówek II Pawłowice 3. LKS Wisła Wielka 4. GKS II Tychy 5. Znicz Jankowice 6. Sokół Orzesze 7. LKS Goczałkowice 8. ZET Tychy 9. LKS Studzionka 10. LKS Rudołtowice-Ćw. 11. Piast Bieruń Nowy 12. Fortuna Wyry 13. LKS Gardawice 14. Polonia II Łaziska 15. Piast Pawłowice 16. GTS II Bojszowy Klasa B JUW-e dołączyło do Chrzciciela Piłkarze JUW-e Jaroszowice m im o porażki z tyskim C hrzcicielem w m eczu na szczycie, czerwca 2009, N r 10

19 w przyszłym sezonie grać będą w klasie A. Ich pobyt na boiskach B-klasowych trwał więc tylko rok. N am wypada żałować, że słabszą rundę wiosenną zanotowali gracze ze Studzienic i Czarkowa, którzy zimą również byli wym ieniani w gronie kandydatów do awansu. Cóż, będzie trzeba poczekać kolejny rok... Wyniki meczów 20.kolejki: LKS Studzienice - Josieniec Radostowice 1-2, Zryw Pszczyna - LKS Czarków 4-1, Chrzciciel Tychy - KS Warszowice 3-1, Polonia Międzyrzecze - JUW-e Jaroszowice 2-3, LKS Mizerów - LKS Miedźna 1-3, LKS Woszczyce - Czapla Kryry 1-1. Wyniki meczów 21.kolejki: LKS Studzienice - Zryw Pszczyna 3-1, JUW-e Jaroszowice - Chrzciciel Tychy 2-3, Josieniec Radostowice - Polonia Międzyrzecze 6-0, LKS Miedźna - LKS Czarków 1-1, Czapla Kryry - LKS Mizerów 2-0, KS Warszowice - LKS Woszczyce 4-1. W meczu zaległym: Czapla Kryry - Zryw Pszczyna 2-0. Tabela 1. Chrzciciel Tychy 2. JUW-e Jaroszowice 3. LKS Studzienice 4. LKS Czarków 5. Zryw Pszczyna 6. LKS Miedźna 7. KS Warszowice 8. Czapla Kryry 9. Polonia Międzyrzecze 10. LKS Woszczyce 11. Josieniec Radostowice 12. LKS Mizerów Klasa C Ogień i...? Najlepszym zespołem w klasie C okazał się Ogień Wola, który już zapewnił sobie grę w wyższej klasie w przyszłym sezonie. Kto oprócz wolan będzie się jeszcze cieszył z awansu? Szanse na zajęcie drugiego miejsca mają rezerwy LKS-u Łąka, Stali Chełm Śl., Leśnika Kobiór i Unii Bieruń St. W najlepszej sytuacji jest drugi zespół zielonych, którzy w przedostatniej kolejce otrzymają trzy punkty za darmo dzięki walkowerowi za mecz z LKS-em Poręba. Wyniki meczów 22.kolejki: LKS Wisła Mała - Ogień Wola 3-9, LKS Brzeźce - Leśnik II Kobiór 1-6, Stal II Chełm Śl. - Grobla Ćwiklice 0-5, ZET II Tychy - Polonia II Międzyrzecze 10-0, KTK Tychy - Unia II Bieruń St. 2-4, LKS Krzyżowice - LKS Poręba 3-0 walkower. Pauzował LKS II Łąka. Wyniki meczów 23.kolejki: Leśnik II Kobiór - LKS II Łąka 1-2, Ogień Wola - Grobla Ćwiklice 1-0, LKS Krzyżowice - Stal II Chełm Śl. 1-4, Polonia II M iędzyrzecze - LKS Brzeźce 0-1, Unia II Bieruń St. - LKS Wisła Mała 4-3, LKS Poręba - ZET II Tychy 0-3 walkower. Pauzował KTK Tychy Tabela 1. Ogień Wola LKS II Łąka Stal II Chełm Śl Leśnik II Kobiór Unia II Bieruń St ZET II Tychy LKS Krzyżowice LKS Wisła Mała LKS Brzeźce Grobla Ćwiklice KTK Tychy LKS Poręba Polonia II Międzyrzecze Gwiazdy na Starej Wsi W ielu znanych piłkarzy pojawiło się we wtorkowe popołudnie, 26.maja na boisku Orłów M irosława K. przy ul. Łowieckiej. Dawny stadion LKS-u Stara Wieś przypom niał sobie czasy swojej świetności. A to dzięki rozgrywanemu po raz siódmy M emoriałowi Tadeusza Moszkowicza. Spotkali się w nim reprezentanci tyskich sędziów piłkarskich ze śląskimi dziennikarzami, wzmocnionymi byłymi ligowymi piłkarzami. Tadeusz Moszkowicz był znanym i cenionym lekarzem ortopedą, ordynatorem oddziału Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, klubowym lekarzem Górnika Zabrze i reprezentacji Polski, gdy jej trenerem był Antoni Piechniczek (m.in. podczas Mundialu w Meksyku).Był również sędzią piłkarskim, prowadzącym jako główny arbiter mecze drugiej ligi, a jako liniowy - pierwszej. Zmarł przed sześciu laty w wieku 57 lat, ale co roku wspominają Go na boisku i sędziowie (to z inicjatywy Zygmunta Karakuszki rozgrywany jest Memoriał), i dziennikarze z dawnymi piłkarzami, wśród których sporo jest Jego byłych pacjentów. W dotychczasowych sześciu spotkaniach jedni i drudzy zwyciężali trzykrotnie. Tym razem oba zespoły solidnie się wzmocniły, a ostatecznie żurnaliści zwyciężyli 7-5. Strzelali dla nich tylko dwaj zawodnicy, ale za to jacy... Cztery gole na swym koncie zapisał Radosław Gilewicz, a trzykrotnie sposób na Jerzego Dusika znalazł Mariusz Śrutwa. Dla pokonanych dwie bramki zdobył trener Sokoła Wola, były piłkarz m.in. GKS-u Katowice i Ruchu Chorzów, Dariusz Grzesik, a po razie na listę strzelców wpisali się grający gościnnie Bogdan Prusek i Mateusz Żemła, a także regularnie występujący w sędziowskiej ekipie Wojciech Myszor, kapitalnie wykonując rzut wolny. Sędziowie: Zbigniew Modrzik, Marek Modrzik - Jacek Skrzypiec, Eugeniusz Pluszczyk, Sławomir Kantor, Dariusz Grzesik, Wojciech Myszor, Remigiusz Golda, Marek Fatyga, Przemysław Moszkowicz, Dariusz Rozmus, Bogdan Prusek oraz Kazimierz Kumor, Andrzej Lubański, Mateusz Żemła (obaj w drugiej połowie). Trener: Kazimierz Szachnitowski. D ziennikarze i goście: Jerzy Dusik - Waldemar Fornalik, Piotr Mrozek, Zbigniew Cieńciała, Stanisław Gawenda, Mariusz Kieca, Ryszard Czerwiec, Artur Toborek, Paweł Zimończyk, Radosław Gilewicz, Mariusz Śrutwa oraz Wojciech Osyra, Roman Miszczak, Kamil Skiba, Krzysztof Zioło, Andrzej Lubański (w pierwszej połowie). Menedżer: Jerzy Dusik. Iskra i Orły najlepsze wśród młodzieży W m inioną niedzielę na dwóch boiskach ze sztuczną naw ierzchnią - przy Zespole Szkół n r 1 oraz na Orliku, rozegrano finałowe turnieje młodzieżowych rozgrywek piłkarskich - Pszczyńskiej Ligi Trampkarzy M łodszych i Pszczyńskiej Ligi Żaków. W końcowej klasyfikacji tej pierwszej kategorii wygrały Orły Mirosława K., natomiast najlepsi żacy są w Iskrze. Najmłodsi adepci piłki nożnej z Pszczyny mieli możliwość wspólnej rywalizacji między sobą od jesieni ubiegłego roku. Turnieje odbywały się na otwartych boiskach, a zimą - w hali. Po zakończeniu każdego z nich przyznawano punkty dla każdej ekipy, a po raz ostatni w tym sezonie młodzi piłkarze spotkali się właśnie przed tygodniem. Ale już przed rozpoczęciem zmagań wiadomo było, kto wygra w poszczególnych kategoriach. Orły i Iskra miały bezpieczną przewagę nad konkurencją. Żeby nie było wątpliwości, w finałowym turnieju Orły okazały się lepsze od swoich przeciwników, natomiast drugi finał był wewnętrzną sprawą dwóch zespołów pszczyńskiej Iskry Najpierw poznaliśmy ostateczną klasyfikację wśród żaków, którzy ostatni raz spotkali się na Orliku. W m e czach pierwszej grupy zdecydowanie wygrał pierwszy zespół Iskry, który zdobył komplet punktów. N a kolejnych pozycjach uplasowali się Czarni Piasek, LKS Wisła Wielka i Orły Mirosława K. W grupie drugiej triumfowała druga drużyna Iskry, wyprzedzając Znicza Jankowice, LKS Łąka i LKS Rudołtowice-Ćwiklice. W meczu o siódme miejsce piłkarze z Rudołtowic pokonali Orły 2-0, w spotkaniu o piąte miejsce LKS Łąka pokonał LKS Wisła Wielka 3-1, mecz o trzecią lokatę zakończył się triumfem Czarnych Piasek nad Zniczem Jankowice dopiero po rzutach karnych (2 1) - w normalnym czasie był remis 1-1. Spotkanie finałowe między dwoma ekipami Iskry zakończyło się zwycięstwem dwójki 1-0. Sport Końcowa klasyfikacja Pszczyńskiej Ligi Żaków: 1. Iskra I Pszczyna - 58 punktów, 2. Iskra II Pszczyna - 43 punkty, 3. LKS Rudołtowice-Ćwiklice - 31 punktów, 4. LKS Łąka - 26 punktów, 5. Znicz Jankowice - 21 punktów, 6. Czarni Piasek - 17 punktów, 7. LKS Wisła Wielka - 15 punktów, 8. Orły Mirosława K punktów. W turnieju finałowym zwycięzcy grali w składach: Iskra I: Marcin Białkowski, Bartosz Dębski, Mateusz Gorol, Arkadiusz Bogaciński, Wacław Gamża, Bartosz Kozik, Michał Prusek, Kamil Komraus, Mateusz Góra, Łukasz Mąka, Bartosz Pisarek. Iskra II: Bartosz Stencel, Jan Kędzior, Szymon Furczyk, Łukasz Pająk, Patryk Kryger, Mateusz Drzyzga, Kacper Prusek, Dawid Szromek, Grzegorz Furczyk, Łukasz Zjawiński, Oskar Janicki. Trenerem obu drużyn jest Henryk Wita. N a obiekcie Zespołu Szkół nr 1 rywalizowali trampkarze młodsi. Rozgrywki w grupie pierwszej bezapelacyjnie zdominowały Orły Mirosława K., wygrywając wszystkie spotkania eliminacyjne. N a kolejnych miejscach uplasowały się LKS Łąka, LKS Brzeźce, Znicz Jankowice i Grobla Ćwiklice. Grupę drugą wygrał LKS Studzienice, wyprzedzając pszczyńską Iskrę, LKS Wisła Wielka, LKS Wisła Mała i LKS Rudołtowice- Ćwiklice. Potem przyszła pora na spotkania o konkretne miejsca. I tak, w meczu ostatnich drużyn, grających o dziewiątą lokatę, LKS Rudołtowice-Ćwiklice pokonał sąsiadów z Grobli Ćwiklice 2-0, w spotkaniu o siódme miejsce Znicz Jankowice zwyciężył LKS z Wisły Małej 2-0, mecz o piąte miejsce zakończył się zwycięstwem LKS-u Wisła Wielka z LKS-em Brzeźce 1-0. Spotkanie wicemistrzów grup zakończyło się wysokim zwycięstwem LKS-u Łąka nad pszczyńską Iskrą 5-0, natomiast finałowa rozgrywka dwóch najlepszych drużyn trampkarzy młodszych pomiędzy Orłami M i rosława K. i LKS-em Studzienice przyniosła wygraną tym pierwszym 1-0. Końcowa klasyfikacja Pszczyńskiej Ligi T ram p karzy M łodszych: 1. Orły Mirosława K punktów, 2. LKS Studzienice - 68 punktów, 3. LKS Łąka - 57 punktów, 4. Iskra Pszczyna - 57 punktów, 5. Znicz Jankowice - 47 punktów, 6. LKS Wisła Mała - 41 punktów, 7. LKS Brzeźce - 35 punktów, 8. LKS Wisła Wielka - 33 punkty, 9. LKS Rudołtowice-Ćwiklice - 28 punktów, 10. Grobla Ćwiklice - 14 punktów W turnieju finałowym zwycięzcy grali w składach: Orły M irosława K.: Tomasz Bryła, Kamil Żemła, Marcin Jaworski, Rafał Nowak, Szymon Witoszek, Kacper Kamiński, Adam Grzechnik, Bartek Maciaś. Trener: Sebastian Kamiński. LKS Studzienice: Jakub Kumor, Kamil Sornowski, Wojciech Janosz, Michał Pyrtek, Paweł Galoch, Dawid Galoch, Patryk Szafron, Szymon Kumor, Mateusz Janosz, Mateusz Tomaszczyk. Trener: Bolesław Galoch. Pingpongowy Dzień Dziecka Jak co roku z okazji D nia Dziecka, w sali Zespołu Szkół n r 1 w Pszczynie odbył się turniej tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiło prawie 50 dzieci, a pierwsze czwórki w każdej kategorii obdarowane zostały atrakcyjnym i nagrodami. Wyniki: Dziewczęta z klas czwartych i m łodsze: 1. Karolina Paszek (SP 11 Poręba), 2. Judyta Walecki (SP 11 Poręba), 3. Agnieszka Żurek (SP 10 Piasek), 4. Sandra Maindok (SP 10 Piasek). Chłopcy z klas czwartych i m łodsi: 1. Robert Kraut (SP 15 Jankowice), 2. Wojciech Cieślicki (SP 1 Pszczyna), 3. Przemysław Skrzypiec (SP 10 Piasek), 4. Paweł Operchalski (SP 10 Piasek). Dziewczęta z klas piątych i szóstych: 1. Martyna Morkisz (SP 6 Czarków), 2. Betina Nowok (SP 10 Piasek), 3. Katarzyna Michalska (SP 9 Łąka), 4. Olga Tyroń (SP 9 Łąka). Chłopcy z klas piątych i szóstych: 1. Arkadiusz Bieroński (SP Góra), 2. Mateusz Szuster (SP 15 Jankowice), 3. Sławomir Puda (SP Góra), 4. Mateusz Operchalski (SP 9 Łąka). 15 czerwca 2009, N r 10 19

20 Ogłoszenia WYNAJMĘ Nieruchomości Szafron Szendzielorz - Pszczyna ul. Piastowska 11 - wynajmie: mieszkania, domy, lokale biurowe, handlowe w Pszczynie i okolicach. Tel. (032) , , Do w ynajęcia gabinet lekarski w Pszczynie. Tel Wynajmę: pomieszczenie pod firmę cateringową, ok 180m2. Tel W ynajm ę: pomieszczenie biurowe ok. 90m2. Tel Szukam mieszkania do wynajęcia na dłuższy okres czasu - kawalerka lub 2 pokoje (Pszczyna, okolice). Tel Do wynajęcia pawilon wolnostojący o pow. 50m2 w atrakcyjnym miejscu Pszczyny. Tel Do w ynajęcia sklep - centrum Pszczyny. Tel Wynajmę pom ieszczenie 140 m 2 na działalność gospodarczą w centrum Strumienia. Tel , (032) Poszukuję 3-pokojowego mieszkania lub domu do wynajęcia. Tel Agencja Nieruchomości,,Willex" wynajmie mieszkania, domy, partery domów, lokale biurowe, handlowe w Pszczynie i okolicach. Tel. (032) , , Do wynajęcia dom w Pszczynie. Tel KUPIE Kupię działkę w centrum Pszczyny. Tel Nieruchomości Szafron Szendzielorz - Pszczyna ul. Piastowska 11 - przyjmie oferty do sprzedaży: mieszkań, domów, działek, lokali. Tel. (032) , , Kupię używany rower młodzieżowy. Tel Poszukuję działki budowalnej w Pszczynie lub w okolicy. Tel WILLEX, Agencja Nieruchomości, Pszczyna, ul. Kopernika 20, przyjmie oferty do sprzedaży: mieszkań, domów, działek. Tel. (032) , J Biuro Obsługi Nieruchomości - Katowice ul. Gliwicka 8, Pszczyna ul. Batorego 25, przyjmie oferty do sprzedaży. Tel , , Skup używanych opon i felg, wszystkie rozmiary, możliwość dojazdu do klienta. Tel SPRZEDAM Sprzedam VW Golf '91, 1,8, alufelgi, szyberdach, komputer pokładowy, cena zl. Tel sprzeda domy w zabudowie szeregowej w Goczałkowicach Zdroju o pow. 130 m2 i 150 m2, cena: zł i zł - ostatnie 4 segmenty! NIE POBIERAMY PROWIZJI OD KUPUJĄCYCH! Tel , , sprzeda domy w zabudowie szeregowej w Goczałkowicach Zdroju. Cena: zł. Ostatni wolny segment! NIE POBIERAMY PROWIZJI OD KUPU JĄCYCH! Tel , , sprzeda domy wolnostojące w Łące o pow. 154 m2, cena: zl. NIE POBIERAMY PROWIZJI OD KUPUJĄCYCH! Tel , , sprzeda dom wolnostojący w Jankowicach, pow 202 m2, działka 885 m2, cena zł, dom wolnostojący w Gilowicach, pow. 139 m2, działka 893 m2, cena zł - do negocjacji, dom wolnostojący w Kobiórze, pow. 214 m2, działka 905 m2, cena: zł - do negocjacji. Tel , , UffloS.* sprzeda dom wolnostojący w Pszczynie na osiedlu Kolonia Jasna, pow. 160 m2, działka o pow. 968 m2. Cena zl. Tel , , unfc». sprzeda dom wolnostojący, z bali w Rudołtowicach, pow. 143 m2, działka 1066m2, cena zł, dom wolnostojący w Radostowicach, pow. 140m2, działka 2600m2, cena do negocjacji, sprzeda mieszkania w Woli już od zł, działki komercyjne w Pszczynie (w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako UCIII) pow. 1570m2 i 1092m2, działki budowlane w Radostowicach, pow. 1037m2 i 1025m2, działkę budowlaną w Ćwiklicach, pow. 650m2, cena zł, działkę budowlaną w Pszczynie, pow. 3430m2, os. Powstańców Śląskich, działkę budowlaną w Pszczynie - Stara Wieś, pow. 993m2, cena zł. Nieruchomości Szafron Szendzielorz - Pszczyna ul. Piastowska 11 - sprzeda mieszkania, domy, działki, lokale, nieruchomości komercyjne. Tel. (032) , , Agencja N ieruchom ości W ILLEX - Pszczyna, ul. Kopernika 20 (nad Biedronką) sprzeda: działki (100 ofert) w Pszczynie, Piasku, Kobiórze, Starej Wsi, Łące, Goczałkowicach, Ćwiklicach, Kobielicach, Woli, Grzawie, Frydku. Tel. (032) , , Agencja N ieruchom ości W ILLEX - Pszczyna, ul. Kopernika 20 (nad Biedronką) sprzeda: domy wolnostojące, segmenty domów gotowe, w stanie surowym zamkniętym, otwartym, (50 ofert) wpszczynie iokolicach. TeL (032) , , Agencja Nieruchomości WILLEX - Pszczyna, ul. Kopernika 20 (nad Biedronką) sprzeda: sprzeda mieszkania M-2, M-3, M-4, M-5. Tel. (032) , , Sprzedam mieszkanie 86m2 w Pszczynie. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie komfortowe 61 m2, os. Piastów Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam nowy dom w Pszczynie, os. Daszyńskiego. Cena zł. Tel NAUKA Korepetycje język polski. Tel Speak English well!! Ask John! Tel Język niemiecki - korepetycje, konwersacje, matura. Tel Język niemiecki - lekcje, korepetycje, przygotowanie do matury. Tel , M atem atyka. Możliwość dojazdu do klienta. Tel. (032) Niemiecki - mgr germanistyki UJ. Tel Korepetycje z matematyki. Tel Dam korepetycje z jęz. angielskiego. Tel Francuski i angielski - korepetycje, matura, konwersacje. Tel Korepetycje z matematyki - podstawówka, gimnazjum. Tel Korepetycje z matematyki - podstawówka, gimnazjum. Tel Angielski - gimnazjum, liceum, matura, tanio. Tel Student filologii angielskiej udzieli korepetycji. Tel DYŻURY APTEK: Apteka STARA" soboty Rynek 17, tel Apteka POD MURZYNEM" ul. Piastowska 6, tel Apteka,,PRZY SZPITALU" ul. Antesa 11, tel Apteka ul. Hallera 13, tel Apteka ul. Dworcowa 36, tel Apteka Piast" ul. Łokietka 1d, tel Apteka NOWA" ul. Plac Targowy 13, tel Apteka,,NA BIELSKIEJ" ul. Bielska 2, tel Apteka całodobowa - 7 dni w tygodniu ze świętami włącznie Apteka (Pasaż pod Baranem ) ul. Piwowarska 6, tel Apteka całodobowa - 7 dni w tygodniu ze świętami włącznie USMJGI 1 Szkolenie psów, porady. Wisła Wielka. Tel Zlecę wykonanie tynków i wylewek + docieplenie poddasza w nowym budynku technologii YTONG. Tel Nadzory budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej. Tel Docieplenia budynków styropianem, tynki akrylowe, wykończenia wnętrz. Tel Nadzory budowlane, wyceny majątkowe, świadectwa. Tel Docieplenia budynków, tynki: akrylowe, mineralne, tradycyjne, inst. kamienia naturalnegi i syntetycznego. Rejon Katowic, Pszczyny, Bielska-Białej. Tel , Docieplenia budynków, remonty, tynki. Tel , Aranżacja wnętrz. Tel Remonty budowlane - płytki, wylewki, płyty gipsowe, malowanie, murowanie, gładzie i inne prace. Tel Prace ziemne koparko - ładowarką. Pszczyna. Tel Prace ziemne koparko-ładowarką. Pszczyna. Tel Przewóz osób, wynajem busów. Tel , Tłumaczenia pism we wszystkich językach. Tel Darmowe porady. Pisanie wszelkich pism. Tel Szyby samochodowe do wszystkich modeli. Tel LINUX - instalacja, konfiguracja, obsługa. Profesjonalnie. Tel Kredyty - dochód od 600 zł, z dojazdem. Tel Ślubne fryzury, przedłużanie włosów, tipsy. Tel Formowanie drzew i krzewów. Tel Sprzątanie strychów, zbieramy makulaturę, złom. Tel M alow anie, tapetowanie, gładzie gipsowe. Tel Odwodnienia piwnic, izolacje pionowe i osadniki czerwca 2009, N r 10

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 1

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 1 I. PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT INSTYTUT OGRODNICTWA, z siedzibą w 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 [tel. (46) 833-20-21; 833-22-11], zwany dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 24/II/2012 z dnia 17.05.2012r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CIECHANOWCU organizowanego przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603) oraz 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 13.02.2012 r. Podstarzyniec

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 13.02.2012 r. Podstarzyniec Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 13.02.2012 r. Podstarzyniec Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale położone przy ul.: Prymasa S. Wyszyńskiego 14c/IV, Wrocławskiej 18/, Średniej 6/, Plebańskiej 7/U-6, Bednarskiej 5/5, Prymasa S.

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie: 5 gmina, Lipnik

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75

Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75 Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75 działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Gaworzyce

Urząd Gminy Gaworzyce Urząd Gminy Gaworzyce Źródło: http://www.bip.gaworzyce.com.pl/gg/zarzadzenia-wojta/rok-2016/10203,zarzadzenie-nr-452016-w-sprawie-ogloszenia-i-roko wan-na-sprzedaz-nieruchomosci-n.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM Rewal, dnia 15.07.2013 r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

r, r, r. i r.

r, r, r. i r. Orneta dnia, 05.11.2015r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ami (jed. tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. Wolin 2. 3. Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński 0003 Domysłów 4. Kołbaskowo Rajkowo ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...2009 roku PROJEKT w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Gdańsk dnia 04.02.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Na podstawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARU

OGŁOSZENIE O PRZETARU JFPK/ZP/8/2013 OGŁOSZENIE O PRZETARU Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na OSIEDLU ZIELONY ZAKĄTEK działki budowlane w miejscowości Roszków Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 Warszawa dn. 12.01.2016r. OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 w sprawie sprzedaŝy działek niezabudowanych, połoŝonych na terenie Gminy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

oraz prawa do własności lokalu użytkowego i budynku kina Ballada zlokalizowanych w Stalowej Woli ul. Staszica 14

oraz prawa do własności lokalu użytkowego i budynku kina Ballada zlokalizowanych w Stalowej Woli ul. Staszica 14 Wersja archiwalna Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa do własności lokalu użytkowego i budynku kina Ballada zlokalizowanych w Stalowej Woli ul. Staszica 14 Przetarg na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA. ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA. ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego 1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna numer

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r.

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. Na podstawie 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Strumienia

Burmistrz Strumienia SPRZEDAŻ GRUNTU Burmistrz Strumienia ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu 10 działek o łącznej pow. 1,7717 ha zlokalizowanego w Strumieniu przy ul. Londzina, składającego się

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł Lp. Ceranów 25.0.203r Wójt Gminy Ceranów ogłasza III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ceranów po drugim przetargu z 0 października 203 roku. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) [1] Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul.sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno Zdrój na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem nieruchomości

Przetarg na najem nieruchomości OGŁOSZENIE NR 13/2013 z dnia 5.12.2013 r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1.2013 r. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 14.06.2013r. Przetarg na najem nieruchomości Zakład Usług Komunalnych ul.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale usytowane przy ul. Reymonta /3, Drzymały 11/6, Metalowców 6/II i Uszczyka 31/I Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 1 stycznia 016 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0002/259/2015

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0002/259/2015 OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0002/259/2015 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa dn. 05.05.2015r. Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem nieruchomości

Przetarg na najem nieruchomości OGŁOSZENIE NR 1/2016 z dnia 8.01.2016r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2015 r. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 1.04.2015r. Przetarg na najem nieruchomości Gmina Rawicz - Zakład Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony Jeżowe dnia 2012-08-10 Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jeżowe oznaczonej numerem ewidencyjnym 7011/7

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy ul. 8 Marca 3, Dziemiany O G Ł A S Z A aukcję ustną nieograniczoną na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S o nr rej.

Wójt Gminy ul. 8 Marca 3, Dziemiany O G Ł A S Z A aukcję ustną nieograniczoną na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S o nr rej. Dziemiany, dnia 21.07.2014 r. Wójt Gminy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany O G Ł A S Z A aukcję ustną nieograniczoną na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S o nr rej. GKS X001 1. Przedmiotem aukcji nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych w miejscowościach: Ząbrowo, Kamień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76)

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76) Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. (76) 8188 502, fax (76) 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2A należącego do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I;~;,::;~";;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... :

I;~;,::;~;;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... : r~'i ZARZĄDZENIE NR.J.//J... /14 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dni "la..\.o ~() '. '{ /"'..v-.

Bardziej szczegółowo

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Kościuszki 18/6a, Kaplicznej 9/5, Bł.

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Kościuszki 18/6a, Kaplicznej 9/5, Bł. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://um.gliwice.pl) Źródłowy URL: https://um.gliwice.pl/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-nawysokosc-czynszu-lokale-na-sprzedaz-polozone-przy-ulicach-1 Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 3/12 ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 3/12 ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dnia 28.12.2011r. OGŁOSZENIE NR 3/12 ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ośmiu działek budowlanych położonych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Rybnickiej 15/8, Styczyńskiego 35/7, Z. Starego 39/4, Daszyńskiego 16/9

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Rybnickiej 15/8, Styczyńskiego 35/7, Z. Starego 39/4, Daszyńskiego 16/9 Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-na- wysokosc-czynszu-lokale-na-sprzedaz-polozone-przy-ulicach- Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok.

00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. Wygenerowano: 017-01-0/07:41:4 BURMISTRZ OLSZTYNKA ogłasza, że: 14 października 011 roku od godziny 10 Nr 1 odbędą się: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. przy ul. Mrongowiusza w obrębie Nr

Bardziej szczegółowo

3~)0~I~O:/J/~ UCHWALA Nr... ;.U... oo'.~" ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. De la, t dfj"

3~)0~I~O:/J/~ UCHWALA Nr... ;.U... oo'.~ ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. De la, t dfj w sprawie: 3~)0~I~O:/J/~ UCHWALA Nr... ;.U... oo'.~" ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO De la, t dfj" z dnia ;~ ~.~j~?.:..'..'~.p..1.. ustalenia warunków przeprowadzenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn. 03.01.2012r.

Kraków, dn. 03.01.2012r. Kraków, dn. 03.01.2012r. Ogłoszenie Nr 58 Oddział Terenowy w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 3 31-155 Kraków Znak: SM-58/2011 Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy: Prezydent Miasta Radomia ogłasza Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Komorniki, ul. Polna 120 LOKAL UŻYTKOWY Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 106,94 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo