SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 1/29

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej: ARR lub Agencją) jest państwową osobą prawną, która działa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 z późn. zm.). ARR: realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; prowadzi analizę rynków produktów rolnych i żywnościowych; opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunki udziału w tych mechanizmach; prowadzi działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych i żywnościowych; administruje obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Agencja prowadzi działalność na terenie Polski poprzez Centralę mieszczącą się w Warszawie i sieć Oddziałów Terenowych znajdujących się w następujących miastach: Katowice, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Kielce, Kraków, Opole, Gorzów Wlkp., Bydgoszcz, Gdynia, Białystok i Łódź. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CPV: (Usługi przygotowywania posiłków), (Usługi podawania posiłków). 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wykonania usługi cateringowej, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie pikniku Poznaj Dobrą Żywność w Warszawie dla osób. 2. Realizacja usługi nastąpi w dniu 16 maja 2015 r. podczas pikniku PDŻ organizowanego na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 166 Warszawa (dokładną lokalizację Agencja wskaże Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa) w godzinach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU), stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym. Do niniejszego postępowania zastosowany został art. 5 ustawy. III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ O OFERTACH WARIANTOWYCH: 1. Zamawiający nie przewiduje w odniesieniu do zamówienia podstawowego udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w dniu 16 maja 2015 r. VI. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 2/29

3 VII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); d) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale X SIWZ. e) Wspólnie wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1 lit. b) ppkt b) i c) SIWZ. Uwaga 2: wspólne złożenie dokumentów, o których wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ). f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a) rozdziału IX SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z wykonawców odrębnie. g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych. 2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3/29

4 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (dokumenty i oświadczenia wymieniono w rozdziale X SIWZ). 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków wymienionych w ust. 1-2 niniejszego rozdziału na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach. IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: a) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale VIII ust. 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. X. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2-3 powinny być wystawione zgodnie z 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 4/29

5 dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 231). 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest: a) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, b) dokumenty określone w ust. 1 niniejszego rozdziału muszą być złożone i podpisane przez każdego Wykonawcę. 6. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 Formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 7. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego: /+48 22/ ) lub drogą elektroniczną (adres W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentu zawierającego oświadczenie, pytanie, wniosek, zawiadomienie czy inną informację faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przedmiotowych dokumentów również za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający na żądanie Wykonawcy będzie dokonywał analogicznych potwierdzeń. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez zamawiającego faksem lub mailem (zgodnie z danymi podanymi przez Wykonawcę) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania należy powoływać się na Numer sprawy: 13/2015. XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ w formie opisanej w rozdziale XI ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 3. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 5/29

6 4. Uprawnioną osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest (w dni robocze w godzinach ): Paulina Zaczkowska - tel. (22) ; Agnieszka Szajkowska - tel. (22) ; adres 5. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Udostępnianie protokołu postępowania odbywa się w siedzibie ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, na wniosek Wykonawcy, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe na zasadach i w sposób określony w art. 85 ustawy. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy. 2. Do oferty (formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ), muszą być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX i X SIWZ. 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia musi zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Cena oferowana za wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi być podana w PLN. 6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 7. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym (w tym dotyczące przedmiotu zamówienia) należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub przez należycie umocowanego jego przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej). 9. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 10. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Koperta lub inne opakowanie powinno być oznaczona następująco: 6/29

7 Oferta na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność. Nie otwierać przed r., godz Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane. 12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 13. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia dokumentów Wykonawca uzasadni pisemnie i załączy to uzasadnienie do oferty, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. 14. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Oferty można składać do dnia r., do godz w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, w Kancelarii Ogólnej, hol główny, parter, wejście D/A. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie podana w dniu otwarcia na tablicy ogłoszeń ARR w holu głównym. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej SIWZ. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach. 5. Informacje ogłaszane w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. XVII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT: 1. Kryterium oceny ofert stanowią: a) cena brutto waga 90 % (K C ) b) doświadczenie waga 10% (K D ) 2. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. 3. Kryterium cena (K C ) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia: najniższa oferowana cena brutto (spośród ofert nie odrzuconych) Liczba punktów (K C ) = x 90 cena brutto oferty badanej 7/29

8 4. Kryterium doświadczenie (K D ) oceniane będzie na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według tabeli zawartej w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy). Zamawiający przyzna po jednym punkcie za każdą usługę (potwierdzoną rekomendacjami/poświadczeniami) spełniającą poniższy opis: usługa cateringowa w plenerze dla co najmniej 1000 osób, obejmująca przygotowanie i dostarczenie posiłków, serwowanie dań z grill oraz zapewnienie wyposażenia do świadczenia usługi w plenerze. Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie obliczona według wzoru: Liczba punktów danej oferty Liczba punktów (K D ) = x 10 Maksymalna liczba punktów spośród przyjętych ofert UWAGA: W przypadku nie wskazania żadnej usługi Wykonawca otrzyma zero punktów w wyżej opisanym kryterium. Rekomendacje/poświadczenia nie są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlegają przepisom art. 26 ust. 3 ustawy i w razie ich nie złożenia wraz z ofertą, bądź złożenia wadliwych Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia innych dokumentów lub wyjaśnień. 5. Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww. kryteriach, obliczonych według wzoru: W = K C + K D. 7. Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania postawione w SIWZ. XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny łączne są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1, natomiast ceny jednostkowe są cenami jednostkowymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 - ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915). 3. Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym. 4. Ceny zawarte w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy według zasad określonych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Wykonawca oblicza cenę brutto oferty (z VAT) i wpisuje ją w formularzu oferty. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo, a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna i weźmie do oceny cenę wpisaną słownie. 7. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.). 8/29

9 8. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, do zawarcia umowy określając miejsce oraz termin jej zawarcia. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ. XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY: 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie wnosi się zgodnie z terminami określonymi w art. 182 ustawy. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 9/29

10 upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. XXIII. ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z listą podmiotów tej samej grupy kapitałowej. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Istotne Postanowienia Umowy z załącznikami. Ogłoszenie o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r /29

11 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy: NIP. REGON. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: imię, nazwisko: tel.:.. fax.:. e- mail:. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność, oświadczam, że: 1. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę: brutto:.. PLN(słownie:......złotych). Przedmiot Koszt jedn. BRUTTO w PLN /osobę (A) Liczba osób (B) Wartość BRUTTO w PLN (A x B) Wykonanie usługi cateringowej UWAGA: Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg następujących zasad: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 3. WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG Opis usług musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca wykonał: usługę cateringową w plenerze dla co najmniej 1000 osób, obejmująca przygotowanie i dostarczenie posiłków, serwowanie dań z grill oraz zapewnienie wyposażenia do świadczenia usługi w plenerze. Lp. Nazwa i adres Odbiorcy Opis wykonanych/ wykonywanych usług Liczba osób (dla min. 1000) Termin realizacji 11/29

12 Do niniejszego wykazu dołączam. szt. rekomendacji/poświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie. Rubryki należy powielić w zależności od potrzeb. 4. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawcy/ów. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje:. UWAGA: Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.., dnia r. (miejscowość).. Wykonawca * skreślić, jeżeli nie dotyczy 12/29

13 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres Wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność, oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność: 1. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej * 2. wskazujemy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184): * , dnia 2015 r. (miejscowość) Wykonawca * nieodpowiednie skreślić 13/29

14 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres Wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie usługi cateringowej podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność, oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.., dnia r. (miejscowość) Wykonawca 14/29

15 Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Oświadczenia i zapewnienia Stron 1. Strony zgodnie oświadczają, że: a) posiadają zdolność do zawarcia umowy oraz, że osoby podpisujące umowę w ich imieniu są prawidłowo umocowane do związania Stron postanowieniami umowy, b) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną są Strony, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Strony, c) nie są im znane żadne okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić zrealizowanie postanowień niniejszej umowy, d) wykonanie umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód, zezwoleń organów administracji publicznej. 2. Strony oświadczają i zapewniają, że posiadają środki finansowe do prawidłowego wykonania przyjętych na siebie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 2 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi cateringowej, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie pikniku Poznaj Dobrą Żywność w Warszawie dla 1300 osób, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z wytycznymi i harmonogramem zawartymi w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy ( Przedmiot Umowy ). 2. Zamawiający zastrzega sobie, w okresie do siedmiu dni przed wykonaniem usługi, prawo zmniejszenia liczby osób korzystających z usługi cateringowej maksymalnie o 20%. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł, obowiązujących przy wykonywaniu tego typu usług, posiadaną wiedzą i doświadczeniem praktycznym. 4. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wytycznych, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 5. Za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy osobom trzecim. 15/29

16 6. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron umowy. 7. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający należyte wykonanie umowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 3 Termin Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w dniu 16 maja 2015 r. w godzinach podanych w harmonogramie, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy jednorazowe wynagrodzenie w kwocie brutto.. PLN (słownie:.... PLN). 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w ust. 1 w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem 2 ust. 7. Za datę zapłaty uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 3. Od kwoty określonej w ust. 1 niezapłaconej w wymaganym terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 4. W przypadku realizacji umowy w zakresie węższym niż opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wykonanie umowy w pełnej kwocie. 5. Wykonawca nie ma podstaw do dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia niż określone w ust.1 na podstawie niniejszej umowy. 5 Koordynacja działań Stron Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszej umowy są: ze strony Zamawiającego:.. ze strony Wykonawcy:. 16/29

17 6 Siła wyższa 1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy będące następstwem zdarzenia pozostającego poza kontrolą i możliwościami przeciwdziałania Stron, takich jak w szczególności wybuch wojny, działania terrorystyczne, działania partyzanckie, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, skażenie środowiska materiałami promieniotwórczymi lub strajki (z wyłączeniem strajku dotyczącego Strony powołującej się na to zdarzenie) ("Siła Wyższa"). 2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie wystąpienia przypadku Siły Wyższej, poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie oraz wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 7 Odpowiedzialność Stron 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, o których mowa poniżej: 1.1. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 umowy W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem szczegółowego opisu zawartego w Załączniku nr 2 pkt II przekraczającego 30 minut, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 umowy za każde pełne 30 minut opóźnienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy oraz osób trzecich, o których mowa w 2 ust Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez obsługiwanych gości (np. stłuczone talerze, ubytki w serwisach, uszkodzenie urządzeń). 17/29

18 5. Kary umowne określone w ust. 1 mogą podlegać łączeniu. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, zastrzeżonych w ust Zobowiązanie do zachowania poufności 1. Strony zobowiązują się do utrzymania poufności co do zawarcia i treści niniejszej umowy, jak również co do wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie jej realizacji. 2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust. 1 nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień zawartych w Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów i Osób Zewnętrznych stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę Wytycznych, o których mowa w ust. 4, uprawnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy i stanowi podstawę żądania pokrycia przez Wykonawcę powstałej szkody na zasadach ogólnych. 9 Postanowienia końcowe 1. Obie strony umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach adresu do korespondencji oraz do odbierania korespondencji pod wskazanymi adresami, pod rygorem uznania korespondencji za odebraną. 2. Wszelkie zmiany w treści umowy dokonywane mogą być za wzajemną zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy może w takim wypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać je w drodze porozumienia. 18/29

19 5. Spory lub roszczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w trybie opisanym w ust. 4, poddane zostaną do rozstrzygnięcia sądu powszechnego w Warszawie, właściwego według siedziby Zamawiającego. 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 Wytyczne i harmonogram Załącznik nr 3 Protokół zdawczo-odbiorczy Załącznik nr 4 Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów i Osób Zewnętrznych 19/29

20 Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn. OFERTA WYKONAWCY 20/29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo