POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie"

Transkrypt

1 Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji s. 4 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 30 (953) 30 lipca 2013 r. Od 1990 r. ISSN z³ (5% VAT) Dziœ w Gadaj¹ na mieœcie pieœñ o Grêbowie STRONA 15 ŒMIERÆ POD KO AMI CYSTERNY W pi¹tek 23 lipca ok na rondzie przy ul. Mickiewicza, Raszkowskiej i KoŸmiñskiej w Krotoszynie 51-letni kierowca z krotoszyñskiej firmy przewo- ¹cej mleko przejecha³ jad¹c¹ rowerem po rondzie 79-letni¹ kobietê, która ponios³a œmieræ na miejscu. Poszukiwani s¹ naoczni œwiadkowie tego tragicznego wypadku. 11 KoŸmin Gzikowe imieniny 3 sierpnia na placu przy nowej siedzibie gminnego oœrodka kultury odbêdzie siê trzynasta ju edycja popularnej imprezy Imieniny GZIK-a, czyli biesiada po koÿmiñsku. Na uczestników czeka moc atrakcji. Nasza gazeta objê³a imprezê patronatem. 7 Rozdra ew Postawili na tenis W dniach 8 14 lipca stowarzyszenie Inspiracje zorganizowa³o letni¹ szkó³kê tenisa ziemnego. Z oferty skorzysta³o 30 dzieci, które uczy³y siê gry, a tak e uczestniczy³y w spotkaniu z Albinem Batyckim. 8 Pêpowo Œladami krzy y 14 lipca w rajdzie rowerowym z miejscami postoju przy przydro nych krzy ach wziê³o udzia³ ok. 100 osób. Przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane przez istniej¹ce od roku stowarzyszenie Krzy anki. Impreza okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê. 9 Kobylin Zabytek w odstawkê XIX wieczna kuÿnia w Wyganowie to w gminie Kobylin kolejny zabytek, który z up³ywem czasu popada w coraz wiêksz¹ ruinê. Ostatnio zarwa³a siê zachodnia czêœæ dachu. Czy istnieje szansa na jakikolwiek remont obiektu? 8 REKLAMA Krotoszyn Dzikie k¹pieliska Na terenie naszego powiatu jest wiele tzw. dzikich k¹pielisk, gdzie nie wolno siê k¹paæ. Ludzie nie przestrzegaj¹ zakazu, mimo e zbiorniki mog¹ byæ naprawdê zdradliwe. Jakie niebezpieczeñstwa skrywaj¹? O tym opowiadaj¹ nam ratownicy WOPR. 14 M.SZYNDROWSKI Cia³o kobiety zosta³o zmia d one pod ko³ami ciê arówki Benice 85 lat OSP 21 lipca benicka Ochotnicza Stra Po arna obchodzi³a 85-lecie istnienia. Podczas uroczystoœci z tej okazji stra akom wrêczono sztandar. By³y równie odznaczenia. Podkreœlano ofiarnoœæ ratowników i gotowoœæ do walki z ywio- ³ami. 18 Powiat Po maturach Znamy wyniki egzaminu dojrza³oœci. Najlepiej w powiecie wypad³o I LO im. H. Ko³³¹taja. Wszyscy dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych uwa aj¹ jednak, e ostateczne podsumowanie bêdzie mo liwe dopiero we wrzeœniu, po poprawkach Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu 14

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. Trwa przebudowa ul. Ustkowskiej w Benicach. Prace za ponad 166 tys. z³ wykonuje ostrowska firma Drog-Bud. Powinny siê zakoñczyæ w sierpniu. STOP. Krotoszyn. 1 sierpnia, w zwi¹zku z obchodami 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz zostan¹ uruchomione syreny. Trwaj¹cym minutê ci¹g³ym sygna- ³em uczcimy pamiêæ walcz¹cej w 1944 r. Warszawy. STOP. Wypadek w Wolenicach Krotoszyn. Do 9 sierpnia w urzêdzie miejskim wszystkie zainteresowane osoby mog¹ wnosiæ uwagi do lokalizacji inwestycji w Biadkach na ulicy Leœnej, gdzie bêdzie rozbudowana sieæ wodoci¹gowa. STOP. Krotoszyn. W dniach sierpnia Towarzystwo Wspó³pracy Polsko Niemieckiej zaprasza do udzia- ³u w letniej szkó³ce jêzyka niemieckiego. Zapisy: tel (Jolanta Podziemska). STOP. Kobylin. 4 sierpnia o zostanie odprawiona uroczysta Msza œw. z okazji odpustu Matki Boskiej Anielskiej z Porcjunkuli. O rozpoczn¹ siê nieszpory maryjne, a po nich festyn rodzinny w klasztornych ogrodach. STOP. Kobylin. 6 sierpnia o w Domu Stra aka w Zalesiu Wielkim odbêd¹ siê wybory so³tysa tej wsi. Wymagana jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa. STOP. Zduny. W bibliotece publicznej trwaj¹ zapisy do kó³ek jêzykowych (j. angielski i j. niemiecki). Mo na zapisywaæ dzieci od 6 lat, m³odzie i doros³ych. STOP. Wupa³ach. Wysokie temperatury, powy ej 35 stopni Celsjusza, w ostatnich dniach da³y siê we znaki wszystkim. Najgorzej mia³y osoby starsze, z chorobami uk³adu kr¹ enia i dzieci. Ich mechanizmy termoregulacji s¹ mniej sprawne. W rezultacie karetki pogotowia ratunkowego ze szpitalnego oddzia³u ratunkowego na ul. Mickiewicza w Krotoszynie wyje d a³y do zas³abniêæ z powodu upa³ów o 25 procent czêœciej ni w inne letnie dni. Medycy stwierdzili jeden udar cieplny w pi¹tek 26 lipca starsza kobieta zas³ab³a, bo przebywa³a zbyt d³ugo na s³oñcu. Zosta³a przewieziona ambulansem do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy. Rzecz¹ naturaln¹ jest szukanie och³ody nad zbiornikami wodnymi. W powiecie krotoszyñskim oprócz trzech basenów otwartych w KoŸminie, Krotoszynie i Zdunach, nie JRG PSP KROTOSZYN 17-letni ch³opak trafi³ do szpitala po wypadku, do którego dosz³o w nocy 24 lipca w Wolenicach. W CZYM RZECZ? ma innych strze onych akwenów. A móg³by byæ jeszcze jeden. Na B³oniu. Niestety, nie powstanie tam k¹pielisko. Przynajmniej w tym roku. A przyda³oby siê ju teraz. Po modernizacji jeziorko Odrzykowskie wygl¹da ³adnie. Zrobiono molo i ma³¹ pla ê, z czego skrzêtnie korzystaj¹ niektóre osoby. Na nic zdaj¹ siê ostrze enia pracowników Centrum Sportu i Rekreacji, e woda nie zosta³a zbadana i nie wiadomo, czy nie zaszkodzi zdrowiu k¹pi¹cych siê ludzi. Kontrole prowadzi te stra miejska, na razie upominaj¹c beztroskich mieszkañców. Mamy nadziejê, e wyniki badañ zlecone przez dyrektora CSiR Wodnik bêd¹ dobre, a pluskanie siê w zbiorniku na B³oniu oka e siê bezpieczne. Na ten temat piszemy obszernie na stronie 14. W czasie upa³ów lekarze ci¹gle przypominaj¹ o koniecznoœci picia du ych iloœci wody (przynajmniej Iveco le a³o na boku w rowie O godz w Wolenicach, na trasie Krotoszyn KoŸmin Wlkp., kieruj¹cy samochodem iveco (mieszkaniec powiatu wrzesiñskiego) nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków na drodze, straci³ panowanie nad pojazdem, zderzy³ siê z ci¹gnikiem marki scania, zjecha³ do rowu i przewróci³ siê na bok. Uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi. Sprawca zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 400 z³ informuje rzecznik krotoszyñskiej policji. Gdy przybyli ratownicy, ci¹gnik sta³ na prawym pasie drogi, w odleg³oœci ok. 100 m od ciê arówki le ¹cej na prawym boku w rowie. Uczestnikiem wypadku by³ równie rowerzysta, który tamtêdy przeje d a³, ale na szczêœcie nie odniós³ adnych obra eñ. Dwóm osobom poszkodowanympomocy udzieli³ ratownik medyczny z pogotowia. 27-letni mê czyzna nie wyrazi³ zgody na przewiezienie do go do szpitala. 17-latek (pasa er jednego z samochodów) zosta³ przetransportowany karetk¹ pogotowia do oddzia³u ratunkowego na ul. Mickiewicza wkrotoszynie informuje Pawe³ Jakubek, dyrektor SPZOZ. M³odzieniec zosta³ wypisany do domu po krótkiej obserwacji i badaniach. Zalecono mu kontrole w poradni chirurgicznej wyjaœnia P. Jakubek. Do wypadku wys³ane zosta³y: samochód ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, samochód gaœniczy z Ochotniczej Stra y Po arnej w Rozdra ewie oraz radiowóz policji i Zespó³ Ratownictwa Medycznego z krotoszyñskiego szpitala powiatowego. W uszkodzonym samochodzie od³¹czono akumulator i sprawdzono czy nie ma wycieków p³ynów technicznych. Po czynnoœciach dochodzeniowych stra acy usunêli elementy karoserii pojazdów z jezdni. Droga by³a ca³kowicie zablokowana przez pó³torej godziny. (popi) 2,5 litry na dzieñ) i chronienia g³owy przed s³oñcem podczas upa³ów. Inspektorzy pracy mówi¹ natomiast o obowi¹zku zapewnienia przez pracodawców napojów ch³odz¹cych. Jest to koniecznoœci¹, je eli pracownicy wykonuj¹ pracê na otwartej przestrzeni, przy temperaturze powy ej 25 stopni oraz w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 28 stopni. Zgodnie z przepisami, pracownicy powinni mieæ do dostêp do wody lub innych napojów przez ca³y czas i mieæ ich tyle, ile potrzebuj¹. Musz¹ o tym pamiêtaæ zarówno szefowie zak³adów pracy, jak i zatrudnione w nich osoby. Sebastian Poœpiech Ju osiem tygodni trwa nasz coroczny konkurs jêzykowy, w którym nagrod¹ jest nieodp³atny udzia³ w rocznym kursie jêzyka angielskiego w szkole jêzykowej The Gold Bell (Krotoszyn, 8 Wygraj kurs jêzykowy! 8 pl. Jana Paw³a II 5 w ZSP nr 2). Co tydzieñ, a do 3 wrzeœnia, bêdziemy zamieszczaæ konkursowe kupony. Prosimy je gromadziæ, a na koñcu nakleiæ na kartkê i przys³aæ do redakcji lub wrzuciæ do naszej skrzynki przy wejœciu. Mamy te jeden warunek dodatkowy do zestawu kuponów trzeba do³¹czyæ krótk¹ odpowiedÿ na pytanie: Dlaczego chcesz siê uczyæ jêzyka obcego? (red.) Najlepszy dzielnicowy Plebiscyt wygra³ aspirant Jankowski Aspirant Artur Jankowski wygra³ plebiscyt, który zorganizowaliœmy wspólnie z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Krotoszynie. 24 lipca, w ramach obchodów Œwiêta Policji, w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego ratusza odby³a siê uroczystoœæ, podczas której wrêczono nominacje i odznaczenia wyró niaj¹cym siê policjantom (o tym napiszemy za tydzieñ). Rozstrzygniêto te kolejny plebiscyt Najlepszy dzielnicowy powiatu krotoszyñskiego. Celem konkursu, w którym g³osy oddawali mieszkañcy, by³o wy³onienie dzielnicowego przyczyniaj¹cego siê swoj¹ prac¹ do budowania zaufania do policji. Plebiscyt wygra³ aspirant Artur Jankowski, który otrzyma³ okolicznoœciow¹ statuetkê. Wylosowano te spoœród g³osuj¹cych Zygmunta Lipiñskiego z Krotoszyna. On dostanie upominek. (popi) Drogiej Kole ance Izabeli wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i szczerego alu z powodu œmierci Ojca œup Jana Bartosia sk³adaj¹ Burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ i pracownicy Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie 30 lipca 2013

3 Sprawy 3 Ploretaryat na zlocie W dniach sierpnia na krotoszyñskim B³oniu odbêdzie siê 26. Zlot Motocykli Ciê kich i Weteranów, organizowany przez krotoszyñski klub motocyklowy Oldtimers. Niekwestionowan¹ gwiazd¹ bêdzie rockowy band z górnej pó³ki polskiej sceny muzycznej Ploretaryat. Impreza rozpocznie siê 16 sierpnia. Tego dnia na scenie zaprezentuje siê szereg kapel, równie lokalnych, m.in. Razor Edge, Szeœæ-Siedem (obiema zespo- ³ami opiekuje siê Grzegorz Polañski), Nocebo, wroc³awska Kissi, graj¹ca covery grupy Kiss. Motocykliœci wezm¹ udzia³ w licznych konkursach sprawnoœciowych. Jak co roku, spodziewamy siê wielu chêtnych. Naszym g³ównym celem jest dobra zabawa. Chcemy, eby ka dy motocyklista przyje d aj¹cy do Krotoszyna wróci³ do domu zadowolony. Stawiamy na bezpieczeñstwo. Nawet na naszej stronie internetowej apelujemy o szczególne zapoznanie siê z regulaminem, który jest bardzo surowy. Wszystko po to, eby nie powtórzy³o siê ju nigdy zdarzenie z 2011 roku podkreœla prezes klubu, Micha³ WoŸniak. Mowa oczywiœcie o œmierci dwóch osób w wyniku wypadku spowodowanego przez nietrzeÿwego uczestnika zlotu. Regulamin zlotu bêdzie bezwzglêdnie przestrzegany. Wyra amy g³êbokie przekonanie, e zastosowanie siê do jego postanowieñ le y winteresie wszystkich uczestników zlotu, bo zapewni im bezpieczeñstwo. Je eli ktoœ nie zaakceptuje zawartych w regulaminie postanowieñ, proszony jest o wybranie siê na inny zlot kontynuuje M. WoŸniak. W dokumencie jest m.in. mowa o tym, e aden z uczestników zlotu nie opuœci jego terenu bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Przy ka dym wjeÿdzie i wyjeÿdzie obowi¹zkowo bêdzie poddany badaniu alkomatem. Podczas zlotu odbêdzie siê coroczna parada motocykli. Po niej na targowisku miejskim wszystkie pojazdy zaprezentuj¹ siê krotoszynianom. Zostanie te wybrany naj³adniejszy motocykl. W dalszej czêœci imprezy przewidziane s¹ kolejne konkursy sprawnoœciowe oraz koncerty. Wyst¹pi¹ 4 Szmery oraz gwiazda wieczoru Proletaryat. Nasz zlot jest ju bardzo dobrze znany w ca³ej Polsce. Tylko w ubieg³ym roku odwiedzi³o go kilkaset osób, nie tylko z Polski, ale równie z odleg³ych zak¹tków Europy koñczy M. WoŸniak. (szyn) REKLAMA Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 25 lipca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,56 z³ 5,50 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,52 z³ 5,67 z³ 5,47 z³ 2,30 z³ Krotoszyn, Tartaczna 5,56 z³ 5,60 z³ 5,50 z³ Krotoszyn, Magazynowa 5,68 z³ 5,59 z³ 2,35 z³ Krotoszyn, KoŸmiñska 5,69 z³ 6,08 z³ 5,66 z³ 2,45 z³ Milicz, Poprzeczna 5,64 z³ 5,89 z³ 5,64 z³ 2,47 z³ Ostrów, Krotoszyñska 5,61 z³ 5,79 z³ 5,55 z³ 2,19 z³ R E K L A M A 30 lipca 2013

4 4 Bezpieczeñstwo Wypadek na ul. Ostrowskiej Motocyklista odmówi³ przyjêcia mandatu ARCHIWUM 21-letni mê czyzna kieruj¹cy motocyklem honda zderzy³ siê z samochodem osobowym marki rover. Kolizja mia³a miejsce 24 lipca na ul. Ostrowskiej w Krotoszynie. Motocyklista odmówi³ przyjêcia mandatu karnego. JRG PSP KROTOSZYNX2 Motocykl uderzy³ w prawy bok auta Wypadek zdarzy³ siê kwadrans przed godz Na prostym odcinku drogi krajowej motocyklista, jad¹cy od strony Ostrowa Wlkp., uderzy³ w prawy bok samochodu osobowego skrêcaj¹cego na posesjê przy ul. Ostrowskiej. Kierowca auta marki rover porusza³ siê w tym samym kierunku. Wed³ug ustaleñ policjantów kieruj¹cy motocyklem nieprawid³owo wyprzedza³ samochód informuje sier ant sztabowy Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Nie chcia³ siê z tym zgodziæ m³ody mê czyzna, odmawiaj¹c przyjêcia mandatu karnego w wysokoœci 250 z³. W zwi¹zku ztym materia³y dotycz¹ce zdarzenia zostan¹ przekazane do s¹du rejonowego wyjaœnia P. Szczepaniak. Poszkodowany kierowca motocykla trafi³ pod opiekê zespo³u ratownictwa medycznego, a nastêpnie zosta³ zabrany karetk¹ do szpitala. Przebywa³ kilka godzin na obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie udzielono mu stosownej pomocy i przeprowadzono badania. Wieczorem opuœci³ szpital i zosta³ skierowany do dalszej konsultacji w poradni chirurgicznej mówi Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala powiatowego w Krotoszynie. Oko³o godziny samochód osobowy bior¹cy udzia³ w kolizji blokowa³ jeden pas jezdni, a uszkodzony motocykl le- a³ na chodniku w miejscu niestwarzaj¹cym zagro eñ. Kieruj¹cy samochodem nie odniós³ adnych obra eñ. Stra ¹cy po czynnoœciach przeprowadzonych przez policjê usunêli z jezdni elementy motocykla pozosta³e po zdarzeniu i przywrócili ruch na pasie drogi. Sebastian Poœpiech Orpiszew Pomogli mu uratowaæ dobytek Feralnego dnia stra acy przez 3,5 godziny wypompowywali wodê z posesji pana Jana W czerwcu nad Orpiszewem dosz³o do oberwania chmury. Woda la- ³a ulicami, wdar³a siê te na posesjê Jana Rataja. Gdyby nie szybka i sprawna pomoc stra y po arnej, mê czyzna poniós³by tego dnia ogromne straty. Niedawno postanowi³ podziêkowaæ ratownikom i opowiedzieæ o tym naszej gazecie. Ranny 21-latek trafi³ do szpitala 8 czerwca jeszcze oko³o godz œwieci³o s³oñce. Chmury pojawi³y siê w przeci¹gu zaledwie pó³ godziny, a na Orpiszew lun¹³ deszcz. To by³o prawdziwe oberwanie chmury. Spad³o 81 litrów wody na metr kwadratowy. Jak dzwoni³em do stra y, to mówili, e w Krotoszynie œwieci s³oñce, a u nas by³o ju wody po kostki. Na odcinku 800 metrów ulica by³a ca³kowicie nieprzejezdna wspomina Jan Rataj. Chwilê póÿniej woda wlewa³a siê do budynków mieszkalnych i inwentarskich. Rodzina Ratajów rzuci³a do ratowania swego dobytku. Wpierwszej kolejnoœci ratowaliœmy sprzêt domowy, lodówki, pralki. Woda sta³a u nas na wysokoœci 35 cm. Nie wszystko jednak uda³o siê ocaliæ. Wszystkie meble by³y zalane, wyk³adziny do wyrzucenia. Mnóstwo œmieci zosta³o do sprz¹tniêcia. Miesi¹c trwa³o uporz¹dkowywanie tego ba³aganu. Teraz powoli wszystko wraca do normy. Na ratunek pospieszyli równie stra acy. Z posesji Jana Rataja 7 jednostek ratowniczych przez 3,5 godziny odpompowywa³o wodê. Pan Jan jest œwiadom, e gdyby nie pomoc stra aków, poniós³by o wiele wiêksze straty. Uratowali mnie, rodzinê, zwierzêta. Naprawdê chcê im za to podziêkowaæ, bo spisali siê na medal mówi. Stra tego dnia u Jana Rataja ewakuowa³a mienie z najni ej po³o onych kondygnacji budynków, równoczeœnie przy u yciu worków z piaskiem ogranicza³a nap³yw wody. Nastêpnie przy pomocy pomp szlamowych i p³ywaj¹cych odpompowano wodê z budynku mieszkalnego i obiektów inwentarskich informuje komendant krotoszyñskiej stra y, Mariusz Przyby³. Jan Rataj dodaje, e by³ to pierwszy przypadek, gdy jego gospodarstwo zosta³o w tak du ym zakresie zniszczone przez ulewê. W poprzednich latach przy intensywnych deszczach wylewa³a tylko rzeka p³yn¹ca za jego posesj¹, jednak nie stworzy³a nigdy tak du ego zagro enia. Ona ma 40 km d³ugoœci. Zawsze mia³em z ni¹ problemy, bo woda podchodzi³a pod oborê. Ale tym razem przysz³a od frontu. Tego siê nie spodziewaliœmy. Agnieszka Marciniak Wracamy do tematu Rozrabiaj¹ jeszcze m³odsi 30 lipca KPP KROTOSZYN.CICHY Konopie indyjskie ros³y w doniczkach w kontenerze na dzia³kach Marihuana na dzia³ce Krotoszynianin hodowa³ na dzia³ce konopie indyjskie. Nielegalna uprawa marihuany zosta³a ujawniona i zlikwidowana przez miejscow¹ policjê kryminaln¹. Krotoszyñscy funkcjonariusze uzyskali informacjê, z której wynika³o, e na obrze ach miasta uprawiana jest marihuana. Dwa tygodnie temu, sprawdzaj¹c j¹, policjanci z pionu zwalczaj¹cego przestêpczoœæ narkotykow¹ ujawnili plantacjê konopi indyjskich. Wkontenerze na dzia³ce znajdowa³ siê namiot ogrodniczy zlampami informuje Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Policjanci znaleÿli i zabezpieczyli 22 roœliny w doniczkach oraz 9doniczek, zktórych wyrwano ju konopie. Hodowl¹ zajmowa³ O agresywnych dzieciach pisaliœmy w poprzednim numerze Po artykule Agresywne ma³olaty na Spichrzowej (nr 29 z 16.07) na naszej stronie internetowej pojawi³o siê wiele komentarzy Czytelników. Przypomnijmy: sprawê zg³osi³a nam mieszkanka Spichrzowej, która narzeka³a na m³odzie œmiec¹c¹, spo ywaj¹c¹ alkohol i pal¹c¹ papierosy, a ostatnio tak e agresywn¹. Okaza- ³o siê, i ulubionym miejscem spotkañ dzieci w wieku od 10 do 14 lat, mieszkaj¹cych w tamtym rejonie, jest w³aœnie ta ulica. W rozmowie z nieletnimi policjant ustali³, i na pocz¹tku wakacji razem spotyka³ siê z nimi 13-letni ch³opak, który prowokowa³ ró nego typu sytuacje, chc¹c popisaæ siê przed nimi informowa³ nas wtedy rzecznik krotoszyñskiej policji, W³odzimierz Sza³. Na naszej stronie internetowej pojawi³y siê potem liczne komentarze na ten temat. Tam s¹ nie tylko dzieci od 10 siê 36-letni mieszkaniec Krotoszyna. W domu zatrzymanego mê czyzny wykryto jeszcze piêæ opakowañ z nasionami konopi indyjskich. Dwa by³y czêœciowo zu yte. Nasiona, namiot ogrodniczy i lampy zosta³y zakupione za granic¹. 36-latek przyzna³, e upraw¹ zajmuje siê od miesi¹ca. Wed³ug mê czyzny uzyskane zbiory mia³y s³u yæ tylko jemu wyjaœnia przedstawiciel krotoszyñskiej policji. Za nielegaln¹ uprawê marihuany grozi kara pozbawienia wolnoœci nawet do 3 lat. (popi) do 14 lat, spotka³am siê z sytuacj¹, gdzie 8-latek, brat jednego z nastolatków, pi³ alkohol i pali³ papierosy, bior¹c przyk³ad ze starszych kolegów pisze internautka. Inna osoba zwraca uwagê: A przecie po drugiej stronie ulicy mieszka pracownik komendy powiatowej policji. To jakaœ masakra. Biegaj¹, dzwoni¹ domofonami i niszcz¹, co popadnie i to w centrum miasta. Gdzie s¹ odpowiednie s³u by? To ju trwa parê lat, tylko sytuacja siê zaostrza, bo dzieciaki s¹ bardziej agresywne. Najlepiej omijaæ tê ulicê, ale czy to jest rozwi¹zanie? pisze mieszkaniec Spichrzowej. Pozostaje pytanie: gdzie s¹ rodzice tych dzieci? (toldo)

5 Mieszkañcowi Jasnego Pola (gm. Krotoszyn) pracownicy PGKiM odmówili odbioru œmieci. Powód? Podobno wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak t³umaczy mê czyzna, kilka miesiêcy temu, kiedy sk³ada³ w urzêdzie deklaracjê, wypytywa³ urzêdników, czy Eko Siódemka ustali³a wielkoœæ pojemników na œmieci: Specjalnie o to pyta³em, eby wiedzieæ, czy muszê mieæ jakiœ konkretny kube³. Powiedziano mi wtedy, mogê mieæ pojemnik, jaki chcê, i e to bez ró nicy, bo wa - ne jest tylko to, ebym go mia³. Z tego powodu postanowi³ odkupiæ od firmy Eko-Car kube³ 770-litrowy. Moja rodzina u ywa³a go ju wczeœniej, gdy firma z Raszkowa odbiera³a od nas œmieci. W momencie wygaœniêcia umowy z tym zak³adem zapyta³em, czy mogê odkupiæ pojemnik. Nie ma co prawda na nim nalepki informuj¹cej o pojemnoœci, ale powiedziano mi, e jest 770-litrowy. A p³aci³em nawet za jeszcze mniejszy, bo na rachunku jest wpisane 660 litrów. Odpady bêd¹ œmierdzieæ Wszystko by³oby dobrze, gdyby nie to, e w zesz³ym tygodniu, w dniu odbioru œmieci w Jasnym Polu, pracownicy PGKiM odmówili mieszkañcowi wywozu. Dlaczego? Powiedzieli, e mam zbyt du y kube³. Od s¹siada zabrali, a moje œmieci pozosta³y. PóŸniej us³ysza³em, e mog¹ mi zabraæ moje odpady dopiero za dwa tygodnie. Czyli co? One maj¹ staæ, psuæ siê i œmierdzieæ do tego czasu? pyta oburzony jasnopolanin. ARCHIWUM Sprawy Odmówili odbioru œmieci Kube³ mieszkañca ma 770 litrów, ale pracownicy PGKiM na oko ocenili, e pojemnik ma 1100 l Regulamin nade wszystko? Zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radê Miejsk¹ w Krotoszynie w grudniu zesz³ego roku, ka da osoba mo e produkowaæ miesiêcznie maksymalnie 240 litrów œmieci. Z domu mieszkañca Jasnego Pola zg³oszone s¹ 4 osoby, tak wiêc ca³a rodzina mo- e oddaæ miesiêcznie do 960 l. Na terenach wiejskich odpady s¹ odbierane dwa razy w miesi¹cu. Bior¹c wiêc pod uwagê, e mê czyzna wystawia 770- litrowy kube³, wychodzi na to, e w miesi¹cu oddaje 1540 l œmieci, czyli o prawie 600 za du o. Tak wygl¹da teoria, w praktyce jest bowiem inaczej. Mê czyzna t³umaczy, e wystawiony pojemnik by³ zape³niony mniej wiêcej w 30 procentach. A to oznacza, e jego rodzina nie produkuje zbyt du ej iloœci œmieci. W czym wiêc problem? Jak siê okazuje, w interpretacji regulaminu. Pracownicy nie bêd¹ przecie zagl¹dali do ka dego pojemnika i mierzyli, ile tam jest œmieci. To nie jest tak, e nie chcemy odbieraæ tych œmieci, ale 5 musimy trzymaæ siê przepisów. Je eli póÿniej w miesiêcznym zestawieniu napiszê, e z tego domu jest dwa razy w miesi¹cu zabierany kube³ 770-litrowy, to wyjdzie, e zabieramy zbyt du- ¹ iloœæ œmieci t³umaczy kierownik zak³adu oczyszczania miasta w PGKiM, Tadeusz Kempiñski. Dosz³o wiêc do absurdu. Czy nie liczy siê fakt, e w rzeczywistoœci oddawanych œmieci jest znacznie mniej? Wygl¹da na to, e nie. Przecie nikt nie ka e pracownikom dok³adnie wa yæ iloœci œmieci w pojemnikach, ale jak podnosz¹ pokrywê i widz¹, e odpadów jest tak ma³o, e ledwo zakrywaj¹ dno, to chyba adnych limitów nie przekraczam oburza siê mieszkaniec Jasnego Pola. Konieczny mniejszy kube³ Wed³ug kierownika jedynym rozwi¹zaniem problemu bêdzie sprzedanie obecnego pojemnika i zakup dwóch mniejszych. Wtedy w zestawieniach wszystko bêdzie siê zgadzaæ kontynuuje. Podobne zdanie na ten temat, jak relacjonuje mieszkaniec, maj¹ w³adze Eko Siódemki. Wys³a³em do nich w tej sprawie maila z zapytaniem. Otrzyma³em odpowiedÿ, e pracownicy nie s¹ wstanie wizualnie oceniæ iloœci œmieci w pojemniku, wiêc mog¹ odbieraæ ode mnie œmieci tylko raz wmiesi¹cu, nie czêœciej. Wtedy dopiero bêdzie im siê wszystko zgadzaæ w statystykach t³umaczy mê czyzna. Jasnopolanin ma wiêc w tej chwili tylko dwa wyjœcia oddawaæ œmieci raz w miesi¹cu albo kupiæ nowe pojemniki. Ale kto ode mnie teraz odkupi ten kube³? Niech PGKiM w takim razie go kupi. Przecie mogli mi urzêdnicy powiedzieæ kilka miesiêcy temu, e potrzebujê pojemnika o konkretnych gabarytach, zw³aszcza e specjalnie o to pyta³em. A teraz co mam zrobiæ? Dla mnie jest to zwyczajna z³oœliwoœæ urzêdników. Mam wra- enie, e urzêdy s¹ przeciwko ludziom mówi. Agnieszka Marciniak ZOK Rozmaite zajêcia Od 8 do 19 lipca trwa³y w Zdunach kolejne Letnie Warsztaty Rozmaitoœci. Wiêkszoœæ zorganizowano w krêgielni, ale dzieci odwiedzi³y te boisko Orlik oraz uczestniczy³y w wycieczce do Parku Wodnego w Trzebnicy i wroc³awskiego Parku Rozrywki. Warsztaty zosta³y zorganizowane przez Zdunowski Oœrodek Kultury oraz Œwietlicê Opiekuñczo-Wychowawcz¹ dzia³aj¹c¹ przy Zespole Szkó³. W zajêciach udzia³ wziê³o ponad 60 osób dzieci i m³odzie y. Dziêki zajêciom m³odzi ludzie mogli ciekawie, weso³o i bezpiecznie spêdziæ wolny czas. Uczestniczyli w turnieju gry w krêgle, meczach pi³karskich na Orliku, wycieczce autokarowej do Trzebnicy, a tak e do Wroc³awia. W pozosta³ych dniach codziennie przez parê godzin oddawali siê ulubionym zajêciom plastycznym, sportowym i rekreacyjnym informuje El - bieta Kurkiewicz ze zdunowskiej krêgielni. Dzieci wykonywa³y te prace pod okiem cz³onkiñ miejscowego Klubu Twórczego Rêkodzie³a. Przygotowa³y wystêp dla podopiecznych zdunowskiego Domu Pomocy Spo³ecznej. W ostatnim dniu uczestniczy³y w zawodach na Orliku. By³ mecz pi³ki no nej, by³ tor przeszkód i wyzwalaj¹cy emocje piêciobój. Na po egnanie ka dy uczestnik warsztatów otrzyma³ pami¹tkowy dyplom ze zdjêciem i drobny upominek dodaje E. Kurkiewicz. Wychowawcom pomaga³o szeœciu wolontariuszy ze Zdun. (toldo) W tym roku w zajêciach uczestniczy³o ponad 60 dzieci Integracyjnie po raz dziesi¹ty X krotoszyñskie pó³kolonie integracyjne tym razem mia³y tematykê indiañsk¹. Codzienne zajêcia odbywa³y siê w sali gimnastycznej krotoszyñskiego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2..CICHY Dziesi¹tej edycji pó³kolonii towarzyszy³a jak i poprzednim mi³a atmosfera W roku poprzednim wszystko odbywa³o siê w klimacie s³owiañskim. Tym razem dzieci przemalowa³y siê na barwy piêciu plemion indiañskich: Apaczów, Irokezów, Czerwonych Wilków, Czarnych Stop i Dzikich Drzew. Szczêœliwe dzieci to kolorowe dzieci podkreœla Agnieszka Gier³owska, kierowniczka pó³kolonii. W tym roku na pó³kolonie integruj¹ce dzieci zdrowe z niepe³nosprawnymi przyby³o 40 osób i 5 wolontariuszy. Jest naprawdê fajnie. Najbardziej podobaj¹ mi siê zajêcia w bibliotece powiedzia³a nam uczestniczka Lena Ptak. A najlepsze jest malowanie doda³a Jagoda Kwiatkowska. Na dzieci czeka³o mnóstwo zajêæ. Odwiedzi³y bibliotekê, gdzie wykonywa³y rysunki, uczestniczy³y w spotkaniu z policjantem dotycz¹cym bezpieczeñstwa na wakacjach. Robi³y stroje indiañskie oraz totemy, namioty tipi i bi uteriê z masy solnej. By³y te zawody indiañskie, dyskoteka oraz wycieczka do Józefowa k. Choczu, gdzie znajduje siê indiañska wioska. Wsierpniu w bibliotece odbêdzie siê wystawa Wspomnienia z wakacji, gdzie bêd¹ prezentowane prace wykonane podczas pó³kolonii integracyjnych informuje A. Gier- ³owska. Organizator pó³kolonii to Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej, wsparte finansowo przez krotoszyñski Urz¹d Miejski oraz starostwo. Wœród sponsorów byli: restauracja Pod Dzwonem, Us³ugi Kateringowe pp. G³odasów, piekarnie pp. Brykczyñskich, Kaczyñskich i yskawów oraz Bank Spó³dzielczy w Krotoszynie i Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska. ukasz Cichy 30 lipca 2013

6 6 Sprawy Mimo i przetarg na wykonawcê rewitalizacji centrum Krotoszyna nie zosta³ jeszcze rozstrzygniêty, radni miejscy zdecydowali siê do³o yæ do inwestycji dodatkowe 1,7 mln. Najtañsz¹ propozycjê, na ponad 8 mln netto, przedstawi³a firma Mal-Pol z Krotoszyna. Firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna wyceni³a koszt zadania na prawie 10 mln netto. Najdro sz¹ ofertê (11,3 mln netto) z³o y³o przedsiêbiorstwo Steinbudex-JM ze Œwidnicy. Gdyby w³adze miejskie wybra³y najtañszego oferenta, zarezerwowane œrodki wystarczy³yby na realizacjê zadania. Do propozycji firmy Gembiak- -Mikstacki miastu brakuje 1,7 mln. P.W.P ÓCIENNICZAK Do³o ¹ 1,7 mln do rewitalizacji? Znowu iskrzy³o miêdzy burmistrzem Joksiem a radnymi Augustyniakiem i G³uchem Zwo³ali sesjê Pomimo e burmistrz Julian Jokœ ca³y czas twierdzi, i decyzja w sprawie zwyciêzcy przetargu jeszcze nie zapad³a, kilka dni temu radni miejscy spotkali siê na sesji nadzwyczajnej, by zag³osowaæ nad do³o eniem do puli inwestycji 1,7 mln. Zaci¹gniêty na rewitalizacjê kredyt z programu Jessica to nieco ponad 8 mln. Do tego miasto chce dopo yczyæ z Jessici jeszcze 1,2 mln. Resztê, czyli oko³o 500 tys., planuje wydaæ z w³asnego bud etu. Trwa ocena ofert. Mo emy wybraæ albo jedn¹, albo drug¹. Ale chcê doprowadziæ do sytuacji, w której nie bêdê zwi¹zany tylko z jedn¹ ofert¹ t³umaczy³ podczas spotkania J. Jokœ. Dlatego proszê o zwiêkszenie œrodków na to zadanie. Gdyby w³adze zdecydowa³y siê wybraæ dro sz¹ ofertê firmy Gembiak-Mikstacki, a w bud ecie nie by³oby zarezerwowanej odpowiedniej iloœci œrodków, przetarg musia³by zostaæ uniewa niony, co ³¹czy³oby siê z kolejnymi miesi¹cami zw³oki. Zdaniem burmistrza miasto nie mo e sobie na to pozwoliæ. Je eli dojdzie do uniewa nienia, to nie zd¹ ymy wykonaæ ca³ej inwestycji. Wtedy chyba w ogóle powinniœmy nie przystêpowaæ do tego zadania. Dlatego potrzebujê informacji, e mam œrodki w bud ecie przekonywa³ radnych J. Jokœ. Wed³ug umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który udziela³ miastu po yczki, gmina musi zakoñczyæ prace do koñca 2014 r. Niezrêczny zapis? Chocia wynik przetargu zdaniem w³adz nie jest znany, w materia³ach sesyjnych znalaz³o siê zdanie mówi¹ce, e do najtañszej oferty brakuje w bud ecie 1,7 mln. A to jednoznacznie wskazuje, e z³o y³a j¹ firma Gembiak- -Mikstacki. Podczas sesji zwróci³ na ten b³¹d uwagê radny Tomasz G³uch. Najtañsza oferta przewy sza zarezerwowane œrodki. Tak jest napisane. To niech pan wyt³umaczy, czemu ta prawdziwie najtañsza oferta nie spe³nia kryteriów? zwróci³ siê do burmistrza. Ten wyjaœni³, e zapis w materiale sesyjnym jest niezrêczn¹ pomy³k¹: To nieszczêsne stwierdzenie. Dopiero dziœ to zauwa yliœmy. Ocena ca³y czas trwa. My nie chcemy wydaæ werdyktu, który zostanie podwa ony. Ca³y czas patrzymy na wszystkie za i przeciw. Intensywnie pracujemy, bo nie chcemy nara aæ siê na kontrê. Radny ca³y czas jednak dopytywa³, dlaczego w ogóle miasto rozpatruje mo liwoœæ wybrania dro - szej oferty: Któraœ oferta jest tañsza, któraœ dro sza. A my teraz mamy do³o- yæ œrodki, ebyœcie wy mogli wybraæ dro sz¹. Co wiêc budzi wasze w¹tpliwoœci w tej drugiej propozycji? Przecie jedynym kryterium jest cena. Na to pytanie nie otrzyma³ jednak odpowiedzi. Burmistrz t³umaczy³, e przed rozstrzygniêciem przetargu nie mo e ujawniaæ adnych informacji na temat poszczególnych ofert. Inwestycje na poziomie zera? Przeciwko proponowanym przez burmistrza zmianom wyst¹pi³a opozycja. Zdaniem T. G³ucha podejmowane teraz decyzje spowoduj¹, e w przysz³ych latach miasto nie bêdzie mog³o sobie pozwoliæ na adne du e inwestycje: Spójrzmy na cyfry. W latach zbli ymy siê do granicy wytrzyma³oœci finansowej. Przy ma³ym zachwianiu bêdzie k³opot z uchwaleniem bud etu. W podobnym tonie wypowiada³ siê radny S³awomir Augustyniak: Za kilka lat nasze zad³u enie siêgnie prawie 72 procent. A ztakim wynikiem du o w mieœcie nie zrobimy. Czy podejmowanie takich decyzji nie jest niebezpieczne? Wed³ug mnie to kolejne zagro- enie dla bud etu. Na to skarbnik Grzegorz Galicki stwierdzi³, e byæ mo e sytuacja finansowa Krotoszyna nie jest najlepsza, ale nie jest te ani gorsza, ani lepsza od sytuacji innych samorz¹dów. Na dzisiaj u nas nie ma zagro enia, e nie uchwalimy bud etu. W 2014 rezerwa siêgnie oko³o 3mln, a w 2016 ju 6 mln poinformowa³ J. Jokœ nie szczêdzi³ opozycji s³ów krytyki. Sk¹d u was tyle pesymizmu i bojaÿni? Ja wiem, e opozycjê bol¹ sukcesy rz¹dz¹cych. Je eli wy przedstawiacie takie czarne wizje, które nie maj¹ potwierdzenia w rzeczywistoœci, to ja wam nie wró ê przysz³oœci w samorz¹dzie. To moja ojcowska rada. Bo kto chce mieæ przysz³oœæ w samorz¹dzie, to musi mieæ nieskoñczone pok³ady pozytywnego nastawienia. Nigdy w historii samorz¹du nie by³o sytuacji, e œrodków by³o wystarczaj¹co wiele. Zawsze musieliœmy siê martwiæ, jak zwi¹zaæ koniec z koñcem. Jego wypowiedÿ wywo³a³a oburzenie oskar anych. Nie yczê sobie takich s³ów. Ja jestem tu po to, eby móc wyg³aszaæ swoje opinie odpar³ S. Augustyniak. A co z hal¹? Niektórzy radni zwracali uwagê na planowan¹ budowê hali sportowej. Radny Krzysztof Manista chcia³ wiedzieæ, czy rewitalizacja centrum mo e w jakikolwiek sposób zagroziæ tej inwestycji. To jest decyzja kluczowa, a ja mam w¹tpliwoœci, bo w hierarchii wa noœci hala jest zdecydowanie wy ej ni rynek podkreœli³. Wed³ug burmistrza zagro enia nie ma, a wkrótce miasto ma og³osiæ przetarg na wykonawcê inwestycji. Nasz wniosek o po yczkê na budowê hali jest kompletny. Na dniach dostanê informacjê, czy zosta³ pozytywnie rozpatrzony, a potem og³osimy przetarg stwierdzi³. Realnoœæ inwestycji jest stuprocentowa, ale istnieje mo liwoœæ, e bêdziemy musieli wyd³u yæ okres realizacji z dwóch do trzech lat doda³ jeszcze skarbnik. W koñcu, po ponadgodzinnej dyskusji, propozycja burmistrza zosta³a poddana pod g³osowanie. 12 radnych j¹ popar³o, 6 by³o przeciwko, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu. A jaki bêdzie wynik przetargu? Decyzja, jak stwierdzi³ burmistrz, ma zostaæ podjêta na dniach. Do tematu wrócimy. Agnieszka Marciniak Krotoszyn jedenasty w kraju wed³ug Rzeczpospolitej Miasto i gmina Krotoszyn zajê³a 11 miejsce w rankingu samorz¹dów dziennika Rzeczpospolita. W zesz³ym roku uplasowa³ siê na 27 miejscu. Wspominaliœmy o tym tydzieñ temu, dziœ piszemy nieco szerzej. Ranking samorz¹dów ma pokazaæ, które miasta i gminy najbardziej dbaj¹ o rozwój i standard ycia mieszkañców. Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym kapitu³a wytypowa- ³a 564 samorz¹dy, które najlepiej zarz¹dza³y swoimi finansami oraz najwiêcej inwestowa³y w latach Nastêpnie by³y one poddane ocenie w dziesiêciu kategoriach. Dziennik analizowa³ m.in. dynamikê wzrostu wydatków maj¹tkowych w przeliczeniu na jednego mieszkañca, wartoœæ œrodków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkañca, zad³u enie samorz¹du w stosunku do dochodów w latach , transport i ³¹cznoœæ, dynamikê wzrostu wydatków na jednego mieszkañca w latach oraz relacjê nak³adów inwestycyjnych do przyrostu zad³u enia w latach Ponadto do ka dego z samorz¹dów wys³ano ankietê zawieraj¹c¹ 16 pytañ. Odpowiedzi mia³y pomóc kapitule w ostatecznym wyborze zwyciêzców. Miejsca wybranych miast w rankingu zamo noœci Miasto Lokata Dochód na osobê Gostyñ 32 2 tys. 613,37 z³ Ostrów Wlkp tys. 142,41 z³ Krotoszyn tys.138,54 z³ Milicz tys.126,88 z³ Jarocin tys. 63,78 z³ Rawicz tys. 29,06 z³ Pleszew tys. 6,16 z³ Konkurs dotyczy³ trzech grup samorz¹dów. W pierwszej znalaz³y siê miasta na prawach powiatu, w drugiej gminy miejskie i miejsko-gminne, a w trzeciej wiejskie. Samorz¹d krotoszyñski, który startowa³ w drugiej grupie, uplasowa³ siê w niej na 11. miejscu. Przed naszym miastem z województwa wielkopolskiego wy ej znalaz³y siê Puszczykowo (7. miejsce) oraz Kórnik (3. miejsce). Przypomnijmy: w zesz³ym roku w tym samym rankingu Krotoszyn by³ 27. Zdaniem burmistrza Juliana Joksia tegoroczny wynik konkursu jest dla miasta ogromnym sukcesem. Wka - dym kryterium jesteœmy dobrzy, w zarz¹dzaniu finansami czy w pozyskiwaniu œrodków. Przewy szamy w tym rankingu naprawdê wielkie gminy mówi. Tak du ego osi¹gniêcia samorz¹du za moich czasów nie pamiêtam. Ludzie z ca³ej Polski dzwoni¹ do nas i gratuluj¹ sukcesu. Jak ju pisaliœmy tydzieñ temu, przed Rzeczpospolit¹ ranking samorz¹dów opublikowa³o równie czasopismo Wspólnota, które porówna³o dochody w przeliczeniu na jednego mieszkañca. W tym przypadku Krotoszynowi nie posz³o ju tak dobrze. Miasto znalaz³o siê na 174. lokacie na 268 miast powiatowych pod wzglêdem zamo noœci, z dochodem na osobê 2 tys. 138,54 z³. Wy sze dochody na mieszkañca odnotowano natomiast w Rozdra ewie 2 tys. 555 z³, Zdunach 2 tys. 437 z³, Sulmierzycach 2 tys. 409 z³ i Kobylinie 2 tys. 227 z³. Gorzej wypad³ tylko KoŸmin Wlkp., gdzie dochód na g³owê wyniós³ 2 tys. 113 z³. Zdaniem J. Joksia tych rankingów nie mo na ze sob¹ w aden sposób zestawiaæ. To dwie ca³kowicie inne rzeczy. W konkursie Wspólnoty przedstawiono tylko statystykê. To konkurs ze 30 lipca P.W.P ÓCIENNICZAK Lepsze od Krotoszyna w naszym województwie by³y tylko Puszczykowo i Kórnik stanu posiadania, a Rzeczpospolita ocenia³a stan zarz¹dzania t³umaczy J. Jokœ. To nawet dzia³a na nasz¹ korzyœæ, bo pomimo e jesteœmy biedniejsi od innych gmin, gospodarujemy naszymi pieniêdzmi lepiej. Wszystkie samorz¹dy mog³y tak samo korzystaæ z dotacji zewnêtrznych. A czemu tego nie robi³y w takim stopniu, jak my? Nie wiem. Agnieszka Marciniak

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Agnieszka Marciniak tel W skrócie Wywiad z Albinem Batyckim. W poprzednim roku koÿmiñscy tenisiœci odnieœli wiele sukcesów na turniejach rangi krajowej i miêdzynarodowej. O osi¹gniêciach zawodników klubu sportowego Spartakus opowiada prezes Batycki. Wiêcej na s. 31 W po³owie lipca w gminach KoŸmin i Krotoszyn przeprowadzona zosta³a akcja zbierania u ywanej odzie y. Mieszkañcy Krotoszyna, Mokronosa, Psiego Pola, Serafinowa, Ska³owa, Wrotkowa i innych miejscowoœci znaleÿli w swych skrzynkach pocztowych ulotki informuj¹ce o zbiórce odzie y przez Fundacjê Pomocy Dzieciom Dar. Odzie prosimy w³o yæ do worków iwystawiæ przed posesjê, ulicami przeje - d aæ bêdzie oznakowany samochód i zbierze wystawione rzeczy. Do worków prosimy w³o yæ wszelkiego rodzaju odzie, bieliznê, rêczniki, swetry, obrusy, poœciel, koce, ko³dry, pierzyny, buty oraz zabawki informowa³a ulotka. Wszystkich, którym nieobojêtny jest los potrzebuj¹cych, zpewnoœci¹ ten apel poruszy³ i zmobilizowa³ do przeszukania swych szaf. Na ulicach mo na by³o zauwa yæ wiele wystawionych worków. Z ulotki wynika³o, e ubrania trafi¹ w rêce potrzebuj¹cych dzieci. To tylko czêœæ prawdy Niestety, nie jest to do koñca prawda. Pod numerem telefonu, zamieszczonym na ulotce, odzywa siê kobieta, która podaje numer telefonu do firmy Tesso, bo to pracownicy tej firmy maj¹ znaæ szczegó³y zbiórki.- Akcja na terenie gminy KoŸmin i Krotoszyn przebieg³a bardzo dobrze, uda³o nam siê zebraæ du o u ywanej odzie y, mieszkañcy zaanga owali siê i nawet pomagali kierowcy ³adowaæ worki z odzie ¹ do L.TRAWIÑSKA Zbiórka prawie charytatywna samochodu mówi jedna z pracownic Tesso. Czêœæ zebranej odzie y rzeczywiœcie trafi do potrzebuj¹cych dzieci, jeœli fundacja Dar zg³osi takie zapotrzebowanie. Lecz tak naprawdê za akcjê zbiórki stoi firma Tesso z Gdyni, zajmuj¹ca siê hurtem i dystrybucj¹ odzie y u ywanej, wykorzystuj¹c logo Fundacji Pomocy Dzieciom Dar. Do sklepów i na czyœciwo Firma Tesso dzia³a od 1992 r. i jest jedn¹ znajwiêkszych firm odzie y u ywanej wnaszym kraju. Zjej strony internetowej dowiadujemy siê, e wspó³pracuje z firmami z Libanu, Syrii, Indii oraz Ghany. Proponowana przez nas odzie u ywana jest importowana tak e z Anglii, Danii, Holandii, Niemiec oraz Szwecji. Specyfika naszej dzia³alnoœci polega na sprzeda y hurtowej. Nasza tania odzie u ywana dostarczana jest do odbiorców zlokalizowanych na terenie ca³ej pó³nocnej Polski czytamy. Odzie, któr¹ przekazaliœmy w celach dobroczynnych, niekoniecznie Ludzie zaanga owali siê w zbiórkê odzie y, bo s¹dzili, e trafi ona do potrzebuj¹cych mo e komukolwiek pomóc. Czêœæ trafi do sklepów z odzie ¹ u ywan¹, a czêœæ zostanie przerobiona na czyœciwo bawe³niane. Oczywiœcie firma Tesso osi¹gnie z tego spore zyski. Jesteœmy producentem czyœciwa bia³ego i kolorowego, najwy szej jakoœci, które nie zawiera materia³ów syntetycznych czytamy na stronie firmy. Przekazujemy œrodki finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom Dar oraz odzie u ywan¹, jeœli wyrazi ona takie zapotrzebowanie. Posiadamy umowê, która zezwala na wykorzystywanie logo fundacji do zbiórki odzie y. Zajmujemy siê równie eksportem odzie y do krajów biedniejszych, czêœæ odzie y, jak¹ uda nam siê zebraæ, nie nadajê siê do u ytku, wówczas przerabiamy j¹ mówi dyrektor generalny firmy Tesso, Sebastian Skrzypek. Lepiej mieæ pewnoœæ Czy nie lepiej pomóc potrzebuj¹cym ze œwiadomoœci¹, e odzie na pewno do nich trafi? Wnaszym powiecie jest wiele ubogich rodzin, dlatego jeœli zale y nam na pomocy innym, udajmy siê do najbli szego punktu PCK lub oœrodka pomocy spo³ecznej i tam zostawmy niepotrzebne rzeczy. Bêdziemy mieli przynajmniej pewnoœæ, e trafi¹ one do r¹k osób, które naprawdê tego potrzebuj¹. Liliana Trawiñska Notatnik Integracyjny klub sportowy Spartakus zaprasza dzieci i m³odzie z terenu koÿmiñskiej gminy na zajêcia w ramach wakacyjnej szkó³ki tenisa ziemnego. Warsztaty s¹ bezp³atne. We wtorki i czwartki o godz w siedzibie oœrodka kultury przy ul. Floriañskiej w KoŸminie rozpoczynaj¹ siê zajêcia z jêzyka angielskiego dla seniorów. Cena warsztatów wynosi 10 z³ na miesi¹c. 11 lipca przy drodze krajowej nr 15 pomiêdzy Wa³kowem a KoŸminem znaleziono psa rasy owczarek szkocki collie. W³aœciciela lub osoby chêtne do zaopiekowania siê psem proszone s¹ o kontakt pod tel Do 16 wrzeœnia mo na w koÿmiñskim magistracie sk³adaæ wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podrêczników dla uczniów w ramach rz¹dowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna. Do 2 sierpnia w KoŸminie organizowane jest szkolenie z zakresu tynkowania naturalnego i wzornictwa. Oferta jest skierowana do osób bezrobotnych niepe³nosprawnych w wieku od 15 do 64 lat oraz bezrobotnych po 50 roku ycia. Szczegó³y udziela Iwona Cyunczyk pod tel Szkolne remonty Wraz z rozpoczêciem wakacji ruszy³y prace remontowe w placówkach oœwiatowych w koÿmiñskiej gminie. Najwiêksze inwestycje, zwi¹zane z wymian¹ dachów, przeprowadzone zostan¹ w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w KoŸminie. Wykonawc¹ obu remontów jest firma remontowo-budowlana Jaros³awa Dutkiewicza z Zalesia. Prace na dachu tej drugiej szko³y trwaj¹ od pocz¹tku lipca Firma z Zalesia zakoñczy prace w szkole nr 3 na prze³omie lipca i sierpnia informuje zastêpca burmistrza KoŸmina Jaros³aw Ratajczak. W sierpniu rozpoczn¹ siê roboty na budynku drugiej szko³y. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem i pogoda na to pozwoli, zakoñcz¹ siê do wrzeœnia. Ca³oœæ inwestycji, która poch³onie ok. 157 tys. z³, finansowana jest z bud etu miasta i gminy KoŸmin. Na budynkach tych szkó³ dachówka ma ponad 100 lat, a dachy od L.TRAWIÑSKA Prace na SP nr 3 nabieraj¹ tempa dawna nie przechodzi³y gruntownej wymiany i renowacji. Koszt wymiany dachu w szkole nr 1 to ok. 72 tys. z³, natomiast na szkole nr 3 to ok. 85 tys. z³ dodaje Jaros³aw Ratajczak. Szko³ê Podstawow¹ w Mokronosie równie czeka du y remont, ale dotyczy on sali gimnastycznej, która przejdzie prawdziw¹ metamorfozê. Planowane jest ocieplenie stropu oraz œcian, nowa instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania, wymiana okien, posadzki i parkietu. Przetarg na wykonanie tej inwestycji zostanie rozstrzygniêty w sierpniu. W pozosta- ³ych szko³ach w naszej gminie równie zostan¹ przeprowadzone remonty, ale zdecydowanie na mniejsz¹ skalê, polegaj¹ce na malowaniu œcian i pracach odœwie aj¹cych wnêtrza. Miejmy nadziejê, e wszystko pójdzie zgodnie z planem i na dzieci wraz z pierwszym dzwonkiem czekaæ bêd¹ starannie wyremontowane placówki. (traw) ARCHIWUM Pod naszym patronatem Kolejne imieniny GZIK-a W pierwsz¹ sobotê sierpnia na placu przy nowej siedzibie oœrodka kultury odbêdzie siê trzynasta ju edycja Imienin GZIK-a, czyli biesiady po koÿmiñsku. GZIK to po prostu Gminny Zespó³ Instytucji Kultury. Impreza rozpocznie siê 3 sierpnia o Po raz pierwszy zabawa odbêdzie siê przy naszej nowej siedzibie. Na pewno dziêki temu ³atwiej nam bêdzie zorganizowaæ j¹ pod wzglêdem logistycznym mówi dyrektor Gminnego Zespo³u Instytucji Kultury, Leszek Ziêtkiewicz. Uczestnicy imprezy zostan¹ poczêstowani gzik¹ i ziemniakami w mundurkach. Specjalnie na tê okazjê zamówiliœmy ju oko³o 100 kg twaro ku w miejscowej mleczarni. Gzika zostanie przygotowana przez w³adze miasta przy wsparciu pani Uli Kmieciak, szefowej koÿmiñskiego Ko³a Gospodyñ Wiejskich mówi dyrektor. Jak co roku, bêdzie mo na wzi¹æ udzia³ w konkursie jedzenia gziki z ziemniakami. Dla zwyciêzców oœrodek kultury przygotowuje nagrody. Poza tym impreza bêdzie mia³a muzyczny charakter. Na scenie wyst¹pi wielu lokalnych muzyków, miêdzy Wystêp Kapeli znad Orli podczas wczeœniejszej edycji imprezy innymi Kapela znad Orli, duet Ty i J a czy Zyga. To ma byæ miejscowa, sympatyczna biesiada z udzia³em naszych wykonawców. Taki jest charakter tej imprezy, stawiamy przede wszystkim na lokalne œrodowisko t³umaczy L. Ziêtkiewicz. Jedynymi artystami spoza gminy, którzy wyst¹pi¹ tego dnia na imprezie, bêd¹ cz³onkowie discopolowej grupa Effekt. Dzieñ zakoñczy zabawa taneczna dodaje dyrektor. (aga) 30 lipca 2013

8 8 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski. Tel KOBYLIN Prace rusz¹ Niszczeje zabytek w Wyganowie Niebawem rozpocznie siê budowa œwietlicy w Starkówcu oraz modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Leszczyñskich w Kobylinie. Rozstrzygniêto ju oba przetargi na wykonawstwo. Budowa œwietlicy w Starkówcu mia- ³a kosztowaæ oko³o 1 mln z³. Do przetargu zg³osi³o siê 6 firm, gotowych do zrealizowania przedsiêwziêcia. Zwyciê y³a oferta firmy Romi z Kobylina, która zaoferowa³a wykonanie prac za 624 tys. 202 z³. By³a to najtañsza oferta. Firma spe³ni³a wszystkie wymogi formalne, wiêc prace powinny rozpocz¹æ siê jeszcze w tym roku informuje burmistrz Bernard Jasiñski. Kolejny rozstrzygniêty przetarg dotyczy placu zabaw dla dzieci w Kobylinie. Zmodernizuje go firma Mariana Bzdêgi z Pêpowa za 60 tys. z³. By³ to drugi przetarg, poniewa pierwszy nie doszed³ do skutku ceny proponowane przez oferentów przewy sza³y zak³adany koszt, czyli 97 tys. z³. W drugim wystartowa³y dwie firmy, wygra³a oferta tañsza. Plac zostanie gruntownie zmodernizowany, poniewa stary sprzêt ju mocno siê zu y³ i potrzebny jest nowy, by zapewniæ bezpieczeñstwo bawi¹cym siê tam dzieciom podkreœla B. Jasiñski. (szyn) XIX-wieczna kuÿnia w Wyganowie mo e niebawem podzieliæ los kuÿni w Starkówcu, aktualnie rozbieranej przez w³aœcicielkê, która uzyska³a zgodê konserwatora na wykreœlenie obiektu z rejestru zabytków. Póki co, ta w Wyganowie stoi, ale ostatnio zarwa³ siê nad ni¹ dach. P.W.P ÓCIENNICZAK Pan Józef, mieszkaniec wsi, od piêtnastu lat patrzy, jak wyganowska kuÿnia popada w ruinê. Pokrótce przedstawi³ nam jej losy. Pierwsze wzmianki o wsi pojawi³y siê w XIV wieku, kiedy by- ³a w³asnoœci¹ rodziny Wyganowskich herbu odzia. Nastêpni w³aœciciele Wyganowa to: Choiñscy, Kadziñscy i Sulimowscy, a od oko³o 1710 r. maj¹tek przeszed³ w rêce Jana Korzbok Zawadzkiego. Po nim maj¹tek nale a³ do Potockich, a u schy³ku XVIII wieku kupi³ go Stanis³aw Rembowski herbu Œlepowron. Klasycystyczna rezydencja zosta³a wzniesiona w 1803 roku przez niego lub kolejnych w³aœcicieli posiad³oœci, rodzinê Mikorskich herbu Ostoja. O bogactwie dawnego wnêtrza œwiadcz¹ pozosta³oœci polichromie i sztukateria zachowane w trzech salonach. Pa³ac otaczaj¹ pozosta³oœci parku, a w pobli u stoi zrujnowana kuÿnia. I nikt nie chce pamiêtaæ o bogatej historii. Najgorzej jest z kuÿni¹, która z dnia na dzieñ bardziej niszczeje. Czy naprawdê nikt nie mo e ocaliæ jej od zapomnienia? pyta pan Józef. Spróbowaliœmy dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o obiekcie. Badacz lokalnej historii i redaktor naczelny Forum Kobyliñskiego, Micha³ Ciesielski, obawia siê, e zabytek mo e niebawem podzieliæ los kuÿni w Starkówcu, o któr¹ walczy³ do samego koñca. Na pewno kuÿnia w Wyganowie jest w lepszym stanie technicznym. Byæ KuŸnia stoi przy drodze do Kobylina mo e znajdê coœ o niej w zapiskach mojego ojca i z nich dowiemy siê czegoœ wiêcej. Na budynku widnieje napis w jêzyku niemieckim, czyli kuÿnia musia³a nale eæ do jakiegoœ Niemca powiedzia³ nam M. Ciesielski. Od so³tysa wsi, Leona Torczyñskiego, który równie jest zaniepokojony stanem obiektu, us³yszeliœmy: Ca³a zachodnia strona dachu ju siê zarwa³a. Próbowa³em rozmawiaæ na ten temat z gmin¹, ale budynek, mimo e jest wpisany do rejestru zabytków, nale y do prywatnej osoby, który jednak o niego nie dba. Szkoda kuÿni, bo przy dobrej woli w³aœciciela i gminy mo na by by³o j¹ zachowaæ. W gminie dowiedzieliœmy siê, e kuÿniê razem z przylegaj¹cym do niej gruntem kupi³ kiedyœ Zygmunt Dyba, który jednak nie mieszka ju ani w Wyganowie, ani w Kobylinie. Ma jednak w Kobylinie brata Jaros³awa, z którym mimo wielu prób nie uda³o nam siê skontaktowaæ. Ewentualny remont tej kuÿni czy jakiekolwiek prace le ¹ po stronie w³aœciciela. To podobna sytuacja do tej w Starkówcu. Obiekt co prawda jest w rejestrze zabytków, ale my jako gmina nie mamy obowi¹zku remontu. Oczywiœcie, przyjrzymy siê stanowi kuÿni i byæ mo- e spróbujemy porozmawiaæ z w³aœcicielem na temat ewentualnego zabezpieczenia zarwanego dachu mówi Pawe³ Wasielewski z kobyliñskiego magistratu. Wszystko zatem, jak zwykle uzale nione jest od pieniêdzy i dobrej woli w³aœciciela, któremu póki co zapewne nie bêdzie siê spieszyæ do remontu obiektu kuÿni. Wiadomo, e potrzebne s¹ zgody konserwatora i spore pieni¹dze. Co zrobi w³aœciciel? Byæ mo e podobnie jak w³aœcicielka kuÿni w Starkówcu, postara siê o skreœlenie obiektu z rejestru zabytków i bêdzie po problemie, a szkoda bo to by³aby ju kolejna kuÿnia, której nie zdo³ano ocaliæ od zapomnienia. (szyn) Marcin Szyndrowski. Tel ROZDRA EW ukasz Cichy. Tel ZDUNY Letnia szkó³ka tenisowa W dniach 8 14 lipca stowarzyszenie Inspiracje z Rozdra ewa, dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnej, zorganizowa³o dla 30 dzieci letni¹ szkó³kê tenisa ziemnego pn. Tenis to prosta sprawa i fajna zabawa. Szkó³ka zosta³a w czêœci sfinansowana z dotacji gminy w wysokoœci 1 tys. z³. Reszta pieniêdzy pochodzi³a ze stowarzyszenia Inspiracje, a ca³kowity koszt wyniós³ 1,8 tys. z³. Projekt obj¹³ 30 uczestników z gminy Rozdra ew, uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalistów. Od poniedzia³ku do soboty uczêszczali na lekcje gry w tenisa ziemnego, które prowadzi³ trener z Krotoszyna Robert Rêdzikowski. Oprócz typowych zajêæ tenisowych by³y atrakcyjne gry i zabawy. Wszyscy z chêci¹ chodzili na zajêcia i przygotowywali siê do niedzielnego turnieju, który mia³ na celu sprawdzenie umiejêtnoœci. Pierwszy w gronie uczniów szkó³ podstawowych by³ Sebastian Patalas, a za nim kolejno uplasowali siê Jakub Zegar i Filip Fr¹ckowiak. W gronie gimnazjalistów najlepsza okaza³a siê Sylwia Parysek. Za ni¹ na podium zameldowali siê Robert Koronny i Wojciech Kmiecik. Turniej zakoñczy³ siê podziêkowaniami dla naszego wspania³ego trenera i pami¹tkowymi zdjêciami. Lekcje tenisa pozwoli³y ich uczestnikom odkryæ now¹ pasjê. Wiêksza czêœæ uczestników szkó³ki zadeklarowa³a, e bêdzie kontynuowaæ naukê mówi 30 lipca 2013 M.SZYNDROWSKI koordynatorka szkó³ki, Alicja Poœlednik ze stowarzyszenia Inspiracje. Uczniowie tenisowej szkó³ki spotkali siê z koÿminianinem Albinem Batyckim trzykrotnym uczestnikiem Igrzysk Paraolimpijskich w tenisie ziemnym na wózkach. Nasz goœæ opowiedzia³ o swojej pierwszej olimpiadzie w Atenach. Opowiedzia³ równie o ciekawych miejscach, jakie uda- Œwie o upieczeni tenisiœci nie kryli radoœci ³o mu siê zobaczyæ podczas wyjazdów na miêdzynarodowe turnieje. Odpowiedzia³ na liczne pytania. Po spotkaniu m³odzie ze szkó³ki mog³a zmierzyæ siê z olimpijczykiem na korcie. M³odzi tenisiœci wygl¹dali na nieco stremowanych przy tak wspania³ym sportowcu. Trema jednak szybko wszystkich opuœci³a i œwietnie siê bawili koñczy A. Poœlednik. (szyn) Wzmocni¹ skarpê Po zamieszczonym przed dwoma tygodniami artykule o osuwaj¹cym siê do rzeki Borownicy fragmencie drogi w Zdunach, zg³osi³ siê do nas inspektor z Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Jarocinie, by wspólnie z nami obejrzeæ omawiany odcinek drogi. Droga osuwa siê w stronê rzeki podczas opadów œniegu i deszczu W sprawie interweniowa³a mieszkanka ulicy 1 Maja. Potrzebne jest wzmocnienie drogi p³ytami mówi- ³a. Po publikacji artyku³u K³opotliwa 1 Maja pojechaliœmy z Damianem Niewiad¹, inspektorem z jarociñskiego oddzia³u Wielkopolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, we wskazane przez zdunowiankê miejsce. D. Niewiada po obejrzeniu tego odcinka drogi stwierdzi³, e nie mo e jeszcze podaæ szczegó³ów, ale postara siê uwzglêdniæ remont w przysz³orocznym bud ecie. Oceni³, i nale y wzmocniæ ok. 40 m drogi. - Obecnie jesteœmy na etapie zamówieñ publicznych na prace konserwatorskie. Je eli zostan¹ nam jakieœ pieni¹dze z tych zadañ, to wybudujemy umocnienia na ul 1 Maja w Zdunach. Chcielibyœmy przeprowadziæ te roboty jeszcze w tym roku informuje dyrektor rejonowego oddzia³u w Ostrowie Wlkp., ukasz Kuroszczyk. Jaki bêdzie koszt? Uzale nione jest to od wielu czynników. Musimy zobaczyæ, czy potrzebne bêdzie profilowanie, czy tylko wzmocnienie. Zdaniem Damiana Niewiady zarz¹d melioracji co roku wykonuje prace na ró nych odcinkach Borownicy. Jego s³owa potwierdza ukasz Kuroszczyk: Interweniujemy, bo skarpy czêsto ulegaj¹ uszkodzeniu. (toldo)

9 Wieœci gminne Sebastian Poœpiech. Tel SULMIERZYCE S³awomir Pa³asz. Tel CIESZKÓW Pompa i traktorek dla ZUK Akacjowa wyremontowana Zak³ad Us³ug Komunalnych kupi³ pompê dla oczyszczalni œcieków. Wed³ug kierownika, S³awomira WoŸniaka urz¹dzenie jest niezbêdne, poniewa ta, z której ZUK korzysta³, przecieka. Sprawa by³a omawiana na ostatniej sesji Rady Miejskiej Sulmierzyc. Koszt pompy mia³ wynieœæ ok. 12 tys. z³. Pieni¹dze na ten sprzêt wygospodarowano poprzez przesuniêcie kwoty zabezpieczonej na zakup nowego samochodu dla ZUK. To 10 tys. z³, a resztê mia³a do³o yæ ze swojego bud etu firma komunalna. Pompa okaza³a siê jednak nieco tañsza. Wydaliœmy na ni¹ 10 tys. 700 z³. Dwa tygodnie temu, natychmiast po przywiezieniu, urz¹dzenie zosta³o zamontowane w oczyszczalni. To by³a dla nas strategiczna decyzja, bo na zmianê musz¹ pracowaæ dwie pompy. Jedn¹ natomiast mamy w zapasie wyjaœni³ w rozmowie z Rzecz¹ kierownik WoŸniak. Pozosta³e 5 tys. z³ z puli na zakup auta wydano na traktorek do koszenia trawy. Jeden traktorek, jaki posiadamy, nie wystarcza, bo dosz³y nam nowe zadania park i kolejne tereny zielone w mieœcie. Nie nad¹ amy ci¹æ stwierdza S. WoŸniak. Ci¹gniczek kosztowa³ 5 tys. 900 z³. Co ciekawe, auta bêd¹cego w dyspozycji ZUK, nieodp³atnie u ycza burmistrz, Piotr Kaszkowiak, który podpisa³ z miejsk¹ firm¹ umowê na u yczenie pojazdu do koñca 2013 r. (popi) Nowe druki na zwrot akcyzy Urz¹d Miejski w Sulmierzycach poinformowa³, e druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego rolnictwie, zosta³y zmienione. Aktualne druki mo na pobieraæ w Urzêdzie Miejskim lub ze strony internetowej miasta. Wype³nione wnioski bêd¹ przyjmowane od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. Do wniosku nale y do³¹czyæ faktury VAT, stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego wokresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. Limit zwrotu podatku oblicza siê mno ¹c wskaÿnik 81,70 z³ przez liczbê ha u ytków rolnych. Zgodnie z rozporz¹dzeniem rz¹dowym, zwrot za 1litr oleju w2013 r. wynosi 0,95 z³. Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy podany we wniosku pomiêdzy 1 a 31 paÿdziernika 2013 r. (popi) Gdy w ubieg³ym roku budowano sieæ kanalizacyjn¹ w Cieszkowie, rozkopano gruntow¹ ul. Akacjow¹. Po zainstalowaniu kolektora sanitarnego ulicê na powrót zasypano i wzmocniono t³uczniem, który jednak z czasem zacz¹³ siê zamieniaæ w maÿ lepi¹c¹ siê do butów i kó³ samochodowych. W koñcu gmina wzmocni³a czêœæ drogi. Przy Akacjowej mieszka kilkanaœcie rodzin. Gdy po wybudowaniu kanalizacji nawierzchniê wzmocniono ó³tym t³uczniem, droga wygl¹da³a bardzo dobrze. Kiedy jednak popada³ deszcz, a potem œnieg, t³uczeñ, który mia³ wzmocniæ pod³o e, zamieni³ siê w lepk¹ maÿ. Kilkakrotnie mówi³ o tym na posiedzeniach komisji rady gminy czy sesjach radny, Zbigniew Mroczek. Wiosn¹ gmina sprz¹tnê³a pozosta³oœci po t³uczniu, z remontem czeka³a jednak na sprzyjaj¹c¹ pogodê. Wreszcie utwardzono najbardziej zniszczony odcinek. To nie jest koniec naszych dzia³añ. Chcemy kompleksowo wyremontowaæ t¹ drogê, jednak potrzebny jest do tego odpowiedni materia³, który gmina stara siê w tej chwili pozyskaæ mówi Ignacy Miecznikowski, wójt Cieszkowa. K³opoty z innymi ulicami zg³osi³ z kolei na ostatniej sesji so³tys Cieszkowa, Bogdan Mujta. Mówi³ o brukowanej ul. Kolejowej, na której w kilkunastu miejscach powsta³y du e wg³êbienia. Zwróci³ te uwagê na z³y stan techniczny polnej drogi prowadz¹cej od przejazdu kolejowego do fermy norek pomiêdzy Cieszkowem, S.PA ASZ a Sêdraszycami. Poprosi³ wójta o doprowadzenie do poprawy jakoœci obu dróg. Jeœli chodzi o ul. Kolejow¹, to przeprowadzona zosta³a tam wizja lokalna, która wykaza³a, e na skutek prowadzonych rok temu prac przy budowie kanalizacji i rozkopania ulicy dosz³o do przemieszczenia siê ziemi. Wzmocniona ul. Akacjowa Firma prowadz¹ca te roboty ma poprawiæ stan ul. Kolejowej mówi wójt Miecznikowski. Natomiast poln¹ drogê za przejazdem kolejowym wójt oceni³ jako niez³¹. Jest lepiej ni przed wzmocnieniem tej drogi przez firmê hoduj¹c¹ norki stwierdzi³. (spm) Sebastian Poœpiech. Tel POGORZELA Marcin Szyndrowski. Tel PÊPOWO Ocalanie od zapomnienia Rajd œladami krzy y STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU Panie z Bu³akowa na uroczystoœci rozdania so³eckich grantów w towarzystwie Jerzego Ptaka z Zarz¹du Powiatu Gostyñskiego W powiecie gostyñskim podczas I Forum Liderów Wiejskich rozstrzygniêty zosta³ konkurs og³oszony w ramach Programu Grantów So³eckich. Autorzy przedsiêwziêcia wykazali siê nie tylko zdolnoœciami organizacyjnymi i du ym wyczuciem potrzeb spo- ³eczno-kulturalnych, lecz tak e pomys³owoœci¹ jêzykow¹, gdy skrót PGS jest identyczny z literami na tablicach rejestracyjnych pojazdów z powiatu gostyñskiego. Konkurs polega³ na opracowaniu przez mieszkañców wsi interesuj¹cych ofert, które mog³yby przyczyniæ siê do aktywizacji mieszkañców i promocji ich miejscowoœci. Spoœród 21 wniosków wyró niono i nagrodzono dotacjami 13 projektów. Program z pewnoœci¹ przyczyni siê do o ywienia ycia spo³ecznego i integracji mieszkañców uwa a Robert Marcinkowski, starosta gostyñski. Bardzo dziêkujê wszystkim osobom zaanga owanym w przeprowadzenie pierwszej edycji Programu Grantów So³eckich, a mieszkañcom gratulujê niezwyk³ej pomys³owoœci. Wœród nagrodzonych ofert znalaz³a siê tak e propozycja Bu³akowa (gm. Pogorzela) opracowana wspólnie przez Radê So³eck¹, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Ochotnicz¹ Stra Po- arn¹ i Kó³ko Rolnicze pod has³em Ocaliæ od zapomnienia. Jej motywem przewodnim jest pielêgnacja tradycji zwi¹zanych ze œwiêtem plonów przez gromadzenie i wykonanie dawnych przyœpiewek do ynkowych czy naukê artystycznego wyplatania wieñców. Interesuj¹cym elementem bu³akowskiego programu s¹ tak e warsztaty wypieku chleba wed³ug starych receptur. Bardzo chêtnie uczestniczymy w takich konkursach, gdy jest to integracyjna i zarazem kulturalna sprawa komentuje sukces Gra yna Naglak, so³tys Bu³akowa. Dziêki nim mo emy wspólnie uczyæ siê, pracowaæ, wymieniaæ doœwiadczeniami. Pokazujemy to, co w pracy rolników najwa niejsze: trud, piêkno, przywi¹zanie do ziemi, mi³oœæ do ojczyzny tej du ej i ma³ej. Alfred Siama ARCHIWUM 14 lipca ok. 100 osób wziê³o udzia³ w rajdzie rowerowym Œladami krzy y. Zorganizowa³o go istniej¹ce od roku pêpowskie stowarzyszenie Krzy anki. Rajd rozpocz¹³ siê 14 lipca o przy œwietlicy w Krzy ankach, gdzie rozdano przygotowane wczeœniej broszury informacyjne o trasie rajdu i stoj¹cych przy niej krzy ach. Liczy³a 30 km i bieg³a przez Gêbice, Koœciuszkowo, Ludwinowo, Siedlec, Babkowice, Pêpowo, Krzekotowice, Wilkoniczki, Wilkonice oraz Skoraszewice. Celem rajdu by³a promocja gminy Pêpowo i powiatu gostyñskiego. Wszyscy uczestnicy œwietnie siê bawili i aktywnie spêdzili czas podsumowuje szefowa stowarzyszenia, Alina Patalas. Na mecie w Krzy ankach przygotowano piknik. Wrêczono równie nagrody najstarszemu uczestnikowi rajdu i najm³odszej rowerzystce. Na realizacjê projektu stowarzyszenie otrzyma³o œrodki z programu Dzia³aj lokalnie Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, realizowanego przez polsk¹ Akademiê Rozwoju Filantropii i gostyñskie stowarzyszenie Dziecko. Przedsiêwziêcie wsparli tak e prywatni sponsorzy oraz samorz¹d powiatu gostyñskiego. Stowarzyszenie Krzy anki istnieje od listopada ubieg³ego roku. (tytus) Zatrzymywano siê przy przydro nych krzy ach 30 lipca 2013

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Nowa (ul. Mickiewicza 35, tel ) do 1 sierpnia; apteka Pod Koron¹ (ul. Mas³owskiego 2a, tel ) od 2 do 8 sierpnia. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a (tel ) KO MIN WLKP. Apteka, ul. Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 (tel ) SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 (tel ) ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 (tel ) Gdy oblewa ciê pot Wilgotne pachy, d³onie, stopy, plecy nadmierna potliwoœæ jest problemem wyj¹tkowo uci¹ liwym, a jej objawy nasilaj¹ siê szczególnie latem. Jakie s¹ przyczyny dokuczliwego pocenia siê i jak sobie z nim radziæ? Problem nadmiernej potliwoœci dla wielu osób mo e byæ Ÿród³em kompleksów. Na szczêœcie mo na sobie z nim poradziæ. Wydzielanie potu jest mechanizmem ca³kowicie naturalnym dziêki niemu nasze cia³o utrzymuje prawid³ow¹ temperaturê. Pot wydzielany jest przez gruczo³y, których znajduj¹ siê na ca³ym ciele cz³owieka. Przyczyn¹ stres lub choroba Lato to okres, w którym ka dy siê poci i jest to ca³kowicie naturalne, poniewa pracê gruczo³ów potowych wzmagaj¹ wysokie temperatury. Jednak niektóre osoby bez wzglêdu na porê roku maj¹ wilgotne d³onie, stopy czy okolice pach wtedy zwykle oznacza to, e mamy do czynienia z nadpotliwoœci¹ miejscow¹. Gdy dolegliwoœæ dotyczy ca³ego cia³a, mówimy o nadpotliwoœci uogólnionej wyjaœnia Anna Borowiak z Centrum Dermatologii Estetycznej Lenis w Poznaniu. Nadmierne pocenie siê ma wiele przyczyn. Mo e byæ zwi¹zane z naszymi emocjami czêsto mamy z nim do czynienia w sytuacjach stresuj¹cych, na przyk³ad podczas egzaminów czy spotkañ biznesowych. Mo e to byæ dolegliwoœæ dziedziczna lub objaw zwi¹zany z zaburzeniami gospodarki hormonalnej i chorobami, na przyk³ad nadczynnoœci¹ tarczycy czy cukrzyc¹. Do zwiêkszonego wydzielania potu przyczynia siê tak e oty³oœæ oraz kofeina, czêste jedzenie pikantnych, gor¹cych potraw oraz palenie papierosów. eby nie daæ plamy Sposobów radzenia sobie z tym problemem jest wiele. Codzienny prysznic, zw³aszcza latem, a tak e unikanie ostrych i s³onych potraw mo e pomóc wygraæ walkê z potem, a przynajmniej zmniejszyæ przykre R E K L A M A ARCHIWUM objawy. Warto tak e odpowiednio dobieraæ garderobê i wybieraæ przede wszystkim naturalne tkaniny. W upa³y œwietnie sprawdza siê na przyk³ad len. Dobrze jest tak e usuwaæ w³oski pod pachami, dziêki czemu ³atwiej bêdzie zadbaæ o higienê i zmniejszyæ iloœæ bakterii w tej okolicy. W aptekach i drogeriach jest mnóstwo dezodorantów, antyperspirantów czy specjalistycznych preparatów, których zadaniem jest zmniejszenie wydzielania potu. Takie specyfiki zwykle jednak sprawdzaj¹ siê w przypadku osób, które zmagaj¹ siê z intensywniejszym poceniem zwi¹zanym z wysokimi temperaturami. Jeœli natomiast mamy do czynienia z nadpotliwoœci¹ konieczna mo e byæ konsultacja z lekarzem i przyjmowanie przepisanych przez niego leków, które nieco zatrzymaj¹ wydzielanie potu. (mac) REKLAMA 30 lipca 2013

11 ARCHIWUM 23 lipca na rondzie przy ul. Mickiewicza, Raszkowskiej i KoŸmiñskiej z niewyjaœnionych jak dot¹d przyczyn pod ko- ³ami cysterny zginê³a 79- letnia kobieta. Do zdarzenia dosz³o o godz Jad¹ca rowerem 79-letnia mieszkanka Krotoszyna zosta³a przejechana przez wioz¹cy mleko samochód ciê arowy marki renault. Zginê³a pod ko³ami cysterny. Widok by³ przera aj¹cy, cia³o kobiety by³o bowiem ca³kowicie zmia d one, a niektóre jego czêœci le a³y na jezdni. Zebrani na miejscu wypadku ludzie g³oœno komentowali zdarzenie. Kierowca jej nie zauwa y³. Po prostu jecha³. Ci¹gn¹³ j¹ jakiœ czas. Nie mia³a szans. Okropne to by³o. Przez d³ugi czas nie wychodzi³ z auta. By³ w szoku. To straszna tragedia powiedzia³a kobieta stoj¹ca w t³umie gapiów. Kierowca jecha³ od strony KoŸmina. W³¹cza³ siê do ruchu. Kiedy wje d a³, nie zauwa y³ rowerzystki. Ludzie krzyczeli do niego, a on jecha³ doda³ mê czyzna. Czy tak by³o naprawdê, nie wiadomo. Policja nie mog³a przes³uchaæ adnego ze œwiadków, bo nikt siê nie zg³osi³. Jeœli ktoœ by³ œwiadkiem tego zdarzenia, proszony jest o kontakt z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Krotoszynie, tel lub 997 apeluje Piotr Szczepaniak z krotoszyñskiej policji. Do³¹czamy siê do apelu policji, w szczególnoœci zwracaj¹c siê do osób, które udzieli³y nam informacji na miejscu zdarzenia. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e 51-letni mieszkaniec powiatu krotoszyñskiego w³¹cza³ siê do ruchu na wspomnianym rondzie. Kobieta prawdopodobnie ju siê na tym rondzie znajdowa- ³a. Wspólnie z prokuratur¹ wyjaœniamy tê tragediê dodaje P. Szczepaniak. Byæ mo e pomocne oka ¹ siê równie nagrania z monitoringu na pobliskiej stacji paliw. Bierzemy je równie pod uwagê. Byæ mo e jest na nich nagrane to zdarzenie koñczy rzecznik policji. Sprawy waga ywa bita ciep³a (kl. E) DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 7,40 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 5,50 z³ 7,30 z³ RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 7,00 z³ M.SZYNDROWSKI Firma wytwarza produkty farmaceutyczne i cukierki Tragiczna œmieræ na rondzie Ruch na rondzie prowadzono wahad³owo przez kilka godzin M.SZYNDROWSKI Cia³o kobiety by³o ca³kowicie zmasakrowane Ugoda z by³ym prezesem Ewy Zmasakrowane cia³o, rower i cysternê zabezpieczono do przyjazdu prokuratora. Jak dok³adnie wygl¹da³o ca³e zdarzenie, wyjaœni prowadzone przez nas œledztwo. Przeprowadzano sekcjê zw³ok. Przyczyn¹ œmierci by³y rozleg³e obra enia wewnêtrzne, najwiêksze wokolicy g³owy poinformowa³ rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury, Janusz Walczak. Powo³any zostanie bieg³y z zakresu ruchu drogowego. Z powodu tragicznego wypadku przez trzy godziny rondo by³o czêœciowo zablokowane, policjanci kierowali ruchem wahad³owo. Po zakoñczeniu czynnoœci prokuratorskich ipolicyjnych z cysterny przepompowano mleko, póÿniej pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu w Jarocinie. To ju trzecie œmiertelne potr¹cenie w tym roku. Na pocz¹tku roku dosz³o do takowych na ul. Rawickiej wkrotoszynie i w gminie Zduny. Wci¹ prosimy o rozwagê wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców uprzywilejowanych, jak te rowerzystów i pieszych. Stosowanie siê do przepisów umo liwia bezpieczne przemieszczanie siê na czêsto ruchliwych drogach podsumuje P. Szczepaniak. Marcin Szyndrowski W ostrowskim s¹dzie pracy dosz³o do zawarcia porozumienia miêdzy spó³k¹ Ewa w Krotoszynie a by³ym prezesem tej firmy Jan Pytlewskim. 5 lipca w IV Wydziale Pracy S¹du zes S¹du Rejonowego w Ostrowie. Rejonowego w Ostrowie Wlkp. mia- Postanowienie jest prawomocne. ³a odbyæ siê rozprawa, gdy wroc³awianin Jan Pytlewski, by³y prezes prezesa na skutek decyzji rady nad- Jan Pytlewski straci³ stanowisko spó³ki Ewa, wniós³ przeciwko temu zorczej spó³ki, która nie przed³u y³a przedsiêbiorstwu pozew o sprostowanie œwiadectwa pracy i wyp³atê zale- 3 lata i minê³a 31 grudnia 2012 r. mu umowy. Jego kadencja trwa³a g³ego wynagrodzenia wraz z odpraw¹. Na skutek negocjacji stron sprawê firm¹ o ponad 60-letniej tradycji, któ- Przypomnijmy, e spó³ka Ewa jest za³atwiono polubownie. Zosta³o wydane postanowienie o umorzeniu potów farmaceutycznych, cukierniczych ra zajmuje siê wytwarzaniem produkstêpowania w zwi¹zku z zawarciem i suplementów diety. ugody informuje Ewa Litwin, pre- (mac) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 26 lipca (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 7,50 z³ S.C. Patalas, Grêbów 5,50 z³ Zak³ady Miêsne BIERNACKI, Golina 11 PRACA CZEKA Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Obok ka dej miejscowoœæ, w której mieœci siê zak³ad lub zlecana jest praca. Dane otrzymaliœmy 26 lipca. Szczegó³owe informacje pod nr tel , pracownik do mieszania oraz sprzeda y farb, Krotoszyn, Ostrów kelnerka, Krotoszyn logistyk spedytor, Benice kierowca samochodów ciê arowych, Krotoszyn operator ³adowarki, Krotoszyn operator koparki, Krotoszyn malarz konstrukcji stalowych, KoŸmin specjalista ds. technicznych, Krotoszyn pracownik fizyczny, Krotoszyn, Czarny Sad, Gorzupia, Bo acin technolog kierownik produkcji, Krotoszyn kierowca kat. C, Bo acin kierowca kat. C-E, Wróbliniec, Krotoszyn mistrz zmianowy, Krotoszyn specjalista ds. odszkodowañ, Legnica mechanik samochodowy, Krotoszyn kierowca, Krotoszyn sprzedawca, Krotoszyn, Poznañ, Zduny monter stolarki okiennej, KoŸmin kasjer sprzedawca, Krotoszyn spawacz, KoŸmin, Witaszyczki tapicer, KoŸmin, Witaszyczki kucharz, Smolice, Zduny stolarz, D¹browa, hydraulik, Perzyce robotnik budowlany, Perzyce, Bo acin elektryk, Perzyce, Sulmierzyce pracownik dekarza blacharza, Krotoszyn cieœla dekarz, Wroc³aw magazynier pomocnik nauczyciela, KoŸmin pracownik gospodarczy, Biadki lakiernik, KoŸmin manager biura doradca klienta w salonie komputerowym, KoŸmin doradca klienta, Krotoszyn pracownik gospodarczy sprz¹taczka, Krotoszyn, Poznañ pracownik w laboratorium chemicznym, Zalesie Ma³e pracownik elewacji budynków, Kobierno cieœla szalunkowy, Ustków murarz, Ustków kamieniarz, Krotoszyn piekarz, Zduny przedstawiciel handlowy, Krotoszyn opiekunka osoby starszej, Niemcy kierownik sk³adu, Kobylin pracownicy ds. transportu, Kobylin recepcjonista, Krotoszyn koordynator, Krotoszyn dowódca zmiany, Krotoszyn brukarz, Krotoszyn œlusarz spawacz, Krotoszyn pracownik ochrony w grupie patrolowo-interwencyjnej, Krotoszyn 30 lipca 2013

12 ARCHIWUM 12 Tradycja Z Marii Magdaleny w Góry Sto³owe Odwiedzili wiele obiektów sakralnych, poznali bogaty w historiê rejon Piêkna pogoda i radosna atmosfera towarzyszy³y grupie 55 dzieci i m³odzie y z parafii œw. Marii Magdaleny w Krotoszynie w czasie pobytu w Lewinie K³odzkim. Swoj¹ wêdrówkê rozpoczêliœmy od zwiedzania twierdzy w K³odzku, bêd¹cej systemem obronnym z XVII/XVIII w. Podczas kolejnych dni poznaliœmy wiele ciekawych miejsc. Jednym z nich by³a kopalnia wêgla kamiennego Nowa Ruda, gdzie wyposa eni w kaski weszliœmy do podziemnych wyrobisk górniczych. Obejrzeliœmy tam dawne maszyny górnicze, wagoniki podziemnej kolejki, s³u ¹cej niegdyœ do przewo enia ludzi i wêgla. Emocji doda³ nam duch-skarbnik mieszkaj¹cy w sztolni i strzeg¹cy jej tajemnic. Historia i przyroda Zwiedziliœmy jeden z najbardziej tajemniczych obiektów militarnych w Górach Sowich, czyli wydr¹ one w ska³ach Sztolnie Walimskie. Dotarliœmy do Kaplicy Czaszek w Czermnej, której wnêtrze pokrywaj¹ czaszki i koœci ludzkich ofiar wojen i epidemii chorób zakaÿnych. ZnaleŸliœmy czas na Muzeum Gin¹cych Zawodów w Kudowie. Poprzez zabawê poznaliœmy pracê garncarza, kowala, piekarza. Strudzeni wêdrówk¹ posililiœmy siê chlebem ze smalcem i ogórkiem. Odeszli do Pana... œup Franciszka Paw³owska, 87 œup Krystyna Skrzypek, 80 œup Janina Szwa³ek, 81 PóŸniej udaliœmy siê do Kletna, by w Jaskini NiedŸwiedziej obejrzeæ najciekawsze formy naciekowe czy prawdziwe koœci niedÿwiedzi jaskiniowych. Zachwyci³y nas malownicze labirynty, jakimi by³y B³êdne Ska³y. Próbowaliœmy rozpoznawaæ, co swoim kszta³tem przypominaj¹ te olbrzymie ska³y. Kolejnym punktem by³ Strzeliniec, gdzie krêcono epizody do filmu Opowieœci z Narnii. Mogliœmy przenieœæ siê w odleg³e czasy i uczestniczyæ w pokazie czerpania papieru w Dusznikach Zdroju. Odwiedziliœmy kopalniê z³ota w Z³otym Stoku, w której wyp³ukiwaliœmy z³oto, biliœmy pami¹tkowe monety, a na koniec odbyliœmy podziemny sp³yw ³odzi¹. By³y jeszcze wyci¹g krzese³kowy na Czarn¹ Górê, tor saneczkowy w Polanicy, Aquapark w Kudowie czy dyskoteka. Msze i koœcio³y Podczas oœmiu wspania³ych dni poznaliœmy wiele obiektów sakralnych, m. in. Œl¹sk¹ Jerozolimê, czyli Sanktuarium Matki Bo ej w Wambierzycach, Koœció³ Matki Bo ej Œnie nej na Górze Iglicznej, REKLAMA liczne figury i kapliczki przydro ne. Ka dego dnia uczestniczyliœmy we Mszy œw. Zwieñczeniem obozu by³o ognisko, podczas którego poszczególne grupy zaprezentowa³y program artystyczny. Osoby bêd¹ce pierwszy raz na obozie musia³y przejœæ chrzest. Trzeba by³o m. in. ukrêciæ sobie ogon z papieru toaletowego, wypiæ przez dziuraw¹ s³omkê sok z cytryny, wyjeœæ orzeszki z kisielu czy odgadn¹æ has³o w kalamburach. Ostatnim punktem obozu by³ pobyt w kinie Helios we Wroc³awiu i film Uniwersytet. Podziêkowania Wyjazd edukacyjny do Lewina odby³ siê m. in. dziêki dofinansowaniu z otwartego konkursu ofert Wojewody Wielkopolskiego oraz burmistrza Krotoszyna. Serdecznie dziêkujemy za wsparcie naszej corocznej inicjatywy. Dziêkujemy równie naszym wychowawcom za opiekê w przemierzaniu szlaków i zwiedzaniu zabytków oraz wszystkim ludziom dobrej woli, dziêki którym nasz obóz móg³ siê odbyæ. Joanna Michalak Rozwa ania 18. Niedziela Zwyk³a ( ) I rzek³ do nich: Uwa ajcie i strze cie siê wszelkiej chciwoœci. Niczyje bowiem ycie nie zale y od obfitoœci tego, co posiada. Potem powiedzia³ im tak¹ oto przypowieœæ: Pewnemu bogatemu cz³owiekowi pole jego przynios³o obfite plony. Zacz¹³ siê wiêc zastanawiaæ: Co ja teraz zrobiê? Nie mam gdzie z³o yæ moich plonów. W koñcu powiedzia³ sobie: Zrobiê tak: zburzê moje [obecne] spichlerze i zbudujê wiêksze ( ). I powiem sobie ( ) odpoczywaj sobie teraz, jedz, pij, za ywaj rozkoszy. Ale Bóg powiedzia³ mu: O niem¹dry! Jeszcze tej nocy za- ¹daj¹ od ciebie twojej duszy i dla kogó zostanie to, co sobie przygotowa- ³eœ? ( ) k 12,13-21 W dzisiejszej Ewangelii mowa jest o tym, co siê dzieje, gdy cz³owiek siê bogaci i yje tylko tym, co ziemskie. Jezus przestrzega przed pokus¹ chciwoœci. Mówi, aby siê jej strzec, czyli byæ czujnym, kiedy siê ona pojawi i nie kierowaæ siê ni¹. Jezus nie zawê a znaczenia chciwoœci tylko do pragnienia posiadania dóbr materialnych, chocia jako przyk³ad pokazuje kogoœ, kto w³aœnie czegoœ takiego doœwiadczy³. Mieæ wiêcej! Tak myœla³ bogaty z przypowieœci. Ju wczeœniej posiada³ du o dóbr, a tu pomyœlne plony jeszcze powiêkszy³y jego dobytek. W³aœciwie to, co do tej pory zgromadzi³, wystarczy³oby mu, eby prowadziæ godne ycie. I nam czêsto trudno rozstaæ siê z tym, co zabezpiecza nasz¹ przysz³oœæ. My bardzo potrzebujemy stabilnoœci w naszym yciu. Wykupujemy ubezpieczenia w razie ró nych wypadków. Nawet czasem do g³owy nam nie przyjdzie, aby powiedzieæ: Bo e, proszê zatroszcz siê o bezpieczeñstwo moje i mojej rodziny. Powierzam Ci moj¹ przysz³oœæ. Chcê wype³niaæ Twoj¹ wolê, a Ty pomó mi w moich codziennych 30 lipca REKLAMA potrzebach. Ów bogaty nie zwa a nawet na to, e nie ma gdzie przechowaæ swoich skarbów. Woli siê trudziæ, eby budowaæ nowe, wiêksze spichlerze. Ju widzi, jak kiedyœ bêdzie mia³ dobrze. O co tu jeszcze siê martwiæ? Co by by³o, gdyby on podzieli³ siê z innymi tym nadmiarem? Czy doœwiadczy³em kiedykolwiek radoœci obdarowania kogoœ tym, co mam, nawet jeœli by³oby to kosztem moich wygód? My mo emy czegoœ nie potrzebowaæ, a dla kogoœ to mo e byæ coœ wa nego. W chwili œmierci to wszystko, co materialne, zostawimy. Do trumny w³o ¹ nam mo e ró aniec, jeœli mieliœmy w zwyczaju siê z nim modliæ i tyle. Nic wiêcej. Ubior¹ nas w jakieœ odœwiêtne ubranie. Tu na ziemi jednak kurczowo siê trzymamy tego, co moje. Szczyt marzeñ to piêkny dom, samochód. Pan Bóg schodzi powoli na drugi plan. Jest niepotrzebny, bo ja sam potrafiê siê o siebie zatroszczyæ. Nic Mu nie zawdziêczam, bo wszystko zdoby- ³em swoj¹ ciê k¹ prac¹. Czy aby na pewno? (madzia) Wspomnienia i œwiêta Œw. Ignacego Loyoli, za³o yciela jezuitów (z tego zgromadzenia pochodzi papie Franciszek) 1.08 Œw. Alfonsa M. Liguoriego, za³o yciela redemptorystów 4.08 Œw. Jana M. Vianneya, patrona proboszczów

13 ARCHIWUM Tradycja Kabatka, Daleki krewny przechowa³ parê po ó³k³ych fotografii, s¹siadka dzbanuszek, znajoma ozdobn¹ misê, ktoœ inny szafeczkê, Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie teczkê z dokumentami, ale najwiêcej przechowa³a pamiêæ tych, którym pomog³a przyjœæ na œwiat. By³a bowiem po³o n¹, ale w Kobylinie u ywano raczej gwarowego okreœlenia akusierka. Na Mariê Kabatow¹ mówi³o siê po prostu Kabatka. Zjej w³asnorêcznie napisanego yciorysu mo na siê dowiedzieæ, e urodzi³a siê 31 lipca 1888 r. w KoŸminie Wlkp. z ojca Jana KaŸmierczaka i matki Agnieszki z domu Stawna. W latach uczêszcza³a do szko³y ludowej. Przez pewien czas pozostawa³a przy rodzicach, ale podobnie jak wielu jej rodaków z Wielkopolski wyemigrowa³a w tym czasie do Westfalii. W 1913 r. wysz³a za m¹ za górnika Jana Swornowskiego, ale ju dwa lata póÿniej zosta³a wdow¹. Wkrótce zg³osi³a siê na kurs po³o nych Provinzial-Hebammenlehranstalt w Bochum, który ukoñczy³a 28 czerwca 1916 r., zdaj¹c egzamin przed specjaln¹ komisj¹ i jako wolno praktykuj¹ca po³o na osiedli³a siê w Hombruch pod Dortmundem. Tu w dniu 6 paÿdziernika 1917 r. powtórnie wysz³a za m¹ za starszego o cztery lata górnika Jana Kabata, pochodz¹cego z Budzisk k. Obornik Wlkp. i z nim 13 lipca 1920 r. wróci³a do kraju. Zamieszka³a w Kobylinie, gdzie objê³a funkcjê po³o nej obwodowej. Miesi¹c póÿniej, 9 sierpnia, przysz³a na œwiat córka Marianna. Nieszczêœcia nie pozwoli³y jednak czekaæ na siebie zbyt d³ugo; 25 marca 1921 r. umar³ jej m¹, a w nastêpnym roku, 23 kwietnia jedyne dziecko.... i w wieku emerytalnym W charakterze po³o nej miejskiej w Kobylinie przepracowa³a do 30 czerwca 1957 r., kiedy to kierownik Wydzia³u Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie przychyli³ siê do jej proœby o zwolnienie z pracy ze wzglêdu na podesz³y wiek, utratê wzroku i stan zdrowia. Zmar³a 31 stycznia 1981 r. w Domu Opieki w Poniecu. Na zawsze spoczê³a na cmentarzu w KoŸminie. Tyle dat i faktów z dokumentów. W pamiêci kobylinian zapisa³a siê jako osoba niezwykle odpowiedzialna i sprawna w swoim powo³aniu. Pozornie osch³a, po mêsku stanowcza (nosi³a mêsk¹, krótko przystrzy on¹ fryzurê), ale jednoczeœnie budz¹ca ufnoœæ i wiarê kobiet bêd¹cych przy nadziei; przybycie Kabatowej do domu po³o nicy oznacza³o opanowanie sytuacji i wziêcie sprawy w swoje niezawodne rêce. Napiêt¹ sytuacjê oczekiwania, któr¹ zwykle powodowa³ nieporadny m³ody ojciec, Kabatka roz³adowywa³a swoim charakterystycznym humorem. Jedna z moich informatorek wspomina, jak to podczas czyli Maria Kabatowa z Kobylina swego przyjœcia na œwiat Kabatowa poleci³a jej przysz³emu ojcu zagotowaæ wody, a ten nastawi³ ca³y kocio- ³ek wrz¹tku i w cha³upie by³o pe³no pary, wiêc zapyta³a, artuj¹c, czy szykuje siê œwiniobicie. W ci¹gu kilkudziesiêcioletniej praktyki nie zdarzy³ siê jej aden powik³any poród czy uszkodzenie oko- ³oporodowe, a odbiera³a dzieci w ró - nych warunkach (w stodole, na kartoflisku, gdziekolwiek). Do porodu udawa³a siê o ka dej porze dnia i nocy, bez wzglêdu na pogodê, nie bacz¹c na œrodek lokomocji (do mojego brata Józefa przyby³a póÿnym wieczorem wozem zaledwie oczyszczonym z obornika, a za siedzenie s³u y³ jej snopek s³omy). Widok p. Kabatowej zd¹ aj¹cej furmank¹ czy bryczk¹ do pobliskiej wsi wywo³ywa³ niemal okrzyk radoœci: Oho, jedzie Kabatka, bydzie bol!. Maria Kabatowa w sile wieku... Mimo osobistych dramatów by³a osob¹ pogodzon¹ ze œwiatem i ludÿmi, doskonale zorganizowan¹; ka dy dzieñ zaczyna³a obecnoœci¹ na Mszy œw. i przyjêciem komunii, z koœcio³a z charakterystyczn¹ torb¹ sz³a do swych podopiecznych, udziela³a porad, cierpliwie uœwiadamia³a nieœwiadomych (mojej mamie Franciszce w dniu urodzin najstarszego brata Stanis³awa usi³owa³a wyt³umaczyæ, e dzieci przychodz¹ na œwiat nie przez pêpek, ale ca³kiem gdzie indziej). Z racji doskona³ej niemczyzny podczas okupacji za³atwia³a sprawy formalne w Urzêdzie Stanu Cywilnego, st¹d w aktach urodzenia z tego okresu widniej¹ zapisy w rodzaju: Eingetragen auf mündliche Anzeige der Hebamme Maria Kabat in Koppelstäd, Lange Strasse Nr 7. Die Anzeigende ist amtbekannt und erklärte, bei der Geburt zugegen gewesen zu sein. Oprócz urzêdowej prowadzi³a swoj¹ bardzo prywatn¹ ksiêgê urodzin, w której odnotowana by³a jej ka da po³o nicza pos³uga (po œmierci po³o - nej zosta³a spalona w obawie przed upublicznieniem). Byæ mo e znalaz³a siê w niej pere³ka na temat mojego brata pra³ata Stanis³awa, a poniewa zosta³a upubliczniona, powo³am siê wiêc na Ÿród³o (V. Nowakowska, Orzechowy plon, Wroc³aw 2009, s. 11). Staœ siê urodzi³ nie tylko mocarny (wa y³ szeœæ i pó³ kilograma!) i zaraz po urodzeniu podnosi³ g³owê, ale tak e niezwykle witalny, a nawet wrêcz gargantuiczny. Kiedy Kabatka przewi¹za³a mu pêpowinê i po³o y³a na brzuchu, tak mocno pierdn¹³, e odskoczy³a przestraszona. Nigdy nie zdarzy³o jej siê widzieæ (raczej: s³yszeæ) czegoœ podobnego, a przecie mia³a bardzo bogate doœwiadczenie po³o - nicze. Z up³ywem czasu postaæ Marii Kabatowej jawi siê jako kobyliñska Ejlejtyja (Ta-Która-Przychodzi-w-Potrzebie), grecka patronka po³o nych i opiekunka po³o nic, i wymienia siê j¹ obok legendarnego doktora Jana Luttelmana czy aptekarza Antoniego Fenglera, którzy dla wielu byli nie tylko lekarzami, ale i lekarstwem. Kazimierz Orzechowski ARCHIWUM RK Lata i miejsca 13 W archiwum Rzeczy Krotoszyñskiej znajduje siê wiele fotografii, niekiedy bardzo starych, które zamierzamy publikowaæ. Chcemy przypomnieæ Pañstwu miejsca, których albo ju nie ma, albo w sposób wyraÿny zmieni³y swój wygl¹d. Bêdziemy wdziêczni za informacjê, co przedstawia stara fotografia, za krótkie wspomnienie lub szersz¹ notkê historyczn¹. Byæ mo e posiadacie Pañstwo inne fotografie, które nawi¹zuj¹ do tematu ekspozycji. Chêtnie je opublikujemy tworz¹c pewien cykl prezentacji fotograficzno-s³ownych, pokazuj¹cych zmiennoœæ miejsc wraz z up³ywaj¹cymi latami. Rubryka nie musi odnosiæ siê tylko do samego Krotoszyna, lecz tak e do innych miejscowoœci powiatu. Zapraszamy do wspólnego odgadywania i wspominania, a tak e pokazywania, jak bardzo zmieni³o siê w ci¹gu kilkudziesiêciu lat otoczenie naszego ycia. (red.) KoŸmin Dawno temu Jak siê okazuje, rozboje nie s¹ tylko specjalnoœci¹ naszych czasów. Do jednego z nich dosz³o w pi¹tek, 31 grudnia 1937 r., na szosie miêdzy Staniewem a KoŸminem. Sz³a ni¹ 27-letnia, bezrobotna mieszkanka Staniewa ucja Czapla. By³o ju ciemno. Wykorzysta³ to tajemniczy mê czyzna, który niespodziewanie dobieg³ do niej od ty³u izada³ potê - ny cios w g³owê. Kobieta straci³a przytomnoœæ. Bandyta zabra³ jej torebkê, w której by³o 55 z³, oraz paszport z wiz¹ do Francji. Co wiêcej ukrad³ tak e teczkê, któr¹ ze sob¹ mia³a. A póÿniej zdj¹³ jej buty i tak e je zabra³, nikn¹c w ciemnoœciach. Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ sêdziowie s¹dów okrêgowych czêsto prowadzili sprawy w KoŸminie. Jedn¹ z nich by³a ta z 13 czerwca 1938 r. Uœciœlaj¹c, odby³o siê wtedy kilka procesów, lecz dziennikarz opisa³ tylko jeden. Oskar onym by³ Wincenty Ryba z Wa³kowa. Podczas sprzeczki w restauracji Florkowskiego w Wa³kowie rzuci³ siê z no- em na innego mieszkañca tej wsi W³adys³awa Jasika. Zada³ mu dwa ciosy: w d³oñ iramiê. Skazany zosta³ na 8miesiêcy pozbawienia wolnoœci, bez zawieszenia. Nie wiadomo jednak, czy Wincenty Ryba do wiêzienia trafi³, bowiem zapowiedzia³ apelacjê. Na podstawie dawnych doniesieñ prasowych opracowa³ Damian Szymczak 30 lipca 2013

14 14 Sprawy ARCHIWUM Jaka woda w stawie na B³oniu? Nie wiadomo, jaki jest stan wody w jeziorku Odrzykowskim, dlatego te k¹piel w zbiorniku jest w tej chwili zabroniona. To jednak nie przeszkadza mieszkañcom. Kilka tygodni temu krotoszyñski Powiatowy Inspektorat Sanitarny ostrzega³ przed k¹pielami w jeziorze Odrzykowskim, nie dysponuje bowiem adnymi wynikami badañ wody. K¹piel w zbiorniku mo e stanowiæ zagro enie dla zdrowia i ycia. GroŸby niestraszne Ostrze enie Sanepidu nie zra a krotoszynian. Gdy pogoda dopisuje, bardzo czêsto mo na spotkaæ k¹pi¹cych siê w jeziorku ludzi. Tam k¹pie siê nawet po piêædziesi¹t osób. Czêsto sam podchodzi³em, mówi³em, e naprawdê nie wolno p³ywaæ w jeziorze, ale nie przynosi³o to adnego efektu. Raz widzia³em dzieci p³ywaj¹ce do wyspy i z powrotem. Zg³asza³em to stra y miejskiej mówi dyrektor Centrum Rekreacji i Sportu Wodnik, Jacek Cierniewski. Komendant stra y miejskiej Waldemar Wujczyk przyznaje, e w ostatnich tygodniach z powodu niedozwolonych k¹pieli stra nicy wystawili co najmniej kilkanaœcie pouczeñ. Nikt nie wierzy, e ta woda mo e byæ niebezpieczna. Ka dy zbiornik jest w pewnym sensie zanieczyszczony, ale ludziom to nie Ludzie k¹pi¹cy siê na B³oniu to powszechny widok przeszkadza. Wa ne, e jest pla a imo - na siê och³odziæ w wodzie komentuje. Jak mówi dalej, wbrew pozorom wiele przypadków nielegalnych k¹pieli dotyczy³o nie m³odzie y idzieci, aosób w œrednim wieku. Czêsto s¹ to te mamy, które pozwalaj¹ swoim dzieciom siê tam k¹paæ. One wtedy opalaj¹ siê na pla y zaznacza. Robi¹ badania O potrzebie przeprowadzenia badañ wody w akwenie dyrektor J. Cierniewski wspomina ju od kilku tygodni. Wykonanie badañ da nam odpowiedÿ, z jak¹ wod¹ mamy do czynienia i czy jest podstawa myœleæ o k¹pielisku w przysz³oœci. Mówimy tu o wydaniu oko³o tysi¹ca z³ netto. Obecnie kilkadziesi¹t osób dziennie korzysta na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ z k¹pieli. Zbadanie wody pozwoli nam dowiedzieæ siê, co zagra a k¹pi¹cym siê pisa³ dyrektor kilka tygodni temu w piœmie do w³adz miejskich. Poniewa miasto dotychczas nie podjê³o adnych dzia³añ w tym zakresie, w koñcu dyrektor CSiR postanowi³ sam zleciæ przeprowadzenie badañ wody. Wys³a³em próbki do analizy. Nied³ugo powinniœmy otrzymaæ wyniki mówi. A jego decyzjê J. Cierniewskiego popiera burmistrz. Je eli chce zrobiæ badania, to uwa am, e ma w tym cel. Powinien ostrzec ludzi, je eli stan wody okaza³by siê naprawdê z³y wypowiada siê Julian Jokœ. Szansa na k¹pielisko? Stan wody bêdzie znany za kilka dni. Czy bêdzie mo liwe utworzenie na B³oniu k¹pieliska, je eli wyniki oka ¹ siê dobre? Za chwilê bêdziemy podpisywali umowê z wêdkarzami na u ytkowanie tego zbiornika. Wtedy wykonamy te kolejne badania pod k¹tem mo liwoœci k¹pieli wyjaœnia burmistrz. Koszty k¹pieliska s¹ niewielkie. Trzeba bêdzie tylko rozstawiæ boje i zapewniæ ratownika. Rozpatrzymy wiêc mo liwoœæ takiego u ytkowania jeziora. K¹pielisko nie powstanie jednak tego lata. Dopóki miasto nie odbierze inwestycji (regulacja cieku Jawnik i budowa polderów zalewowych) od warszawskiego Budimeksu, jezioro pozostanie w œwietle prawa placem budowy. A zgodnie z kontraktem termin zakoñczenia wszystkich prac minie dopiero 30 wrzeœnia. Agnieszka Marciniak A ludzie mówi¹... Woda cicha tylko z pozoru Na terenie powiatu krotoszyñskiego jest wiele tzw. dzikich k¹pielisk. P³ywanie w nich jest zabroniona. W czerwcu w Targoszycach (gm. Kobylin) utopi³ siê mê czyzna, który p³ywa³ z kolegami w stawie na prowizorycznej tratwie. W pewnym momencie tratwa siê odwróci³a, a mê czyzna poszed³ pod wodê. Nie uda³o siê go uratowaæ. K¹piel na tzw. dzikich k¹pieliskach jest zabroniona. Policja zapowiada kontrole tych akwenów. Przypomina, e powinny przy nich staæ tablice informuj¹ce o zakazie. W ubieg³ym tygodniu krotoszyñski oddzia³ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego kontrolowa³ zbiorniki w ramach akcji Bezpieczne k¹pieliska, zorganizowanej przy udziale policji. Kontrole od lat obejmuj¹ te same zbiorniki w Kobiernie, w Zdunach, Trafarach, Durzynie, Biadkach, Krotoszynie, Chachalni i Tomnicach. Kontrolujemy równie prywatne stawy, m.in. te przy Szosie Benickiej i na B³oniu. Kiedy nakryjemy kogoœ, kto siê k¹pie, policja czy stra miejska mo e takie osoby pouczyæ lub ukaraæ je mandatem. Nie to jest jednak najwa niejsze, ARCHIWUM 1 osoba utonê³a w 2013 r. w naszym powiecie 227 osób utonê³o w 2013 r. w Polsce ale bezpieczeñstwo. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, e w takich akwenach s¹ silne wiry wodne, liczne ga³êzie, a i dno potrafi byæ zdradliwe. Mimo tego, czêsto pod wp³ywem alkoholu lub innych u ywek, ludzie k¹pi¹ siê mówi Grzegorz Majchszak z krotoszyñskiego WOPR. W tym roku odnotowaliœmy ju Staw na Parcelkach kilkanaœcie przypadków k¹pieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. w zbiorniku na B³oniu. Póki co, pouczaliœmy osoby k¹pi¹ce siê informuje komendant krotoszyñskiej stra y miejskiej, Waldemar Wujczyk. Stan wód sprawdza Sanepid, ale tylko w przypadkach, gdy w³aœciciel lub zarz¹dca akwenu z³o y odpowiedni wniosek. Natalia Snadna, rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie, informuje: Woda jest badana pod k¹tem obecnoœci pa³eczek okrê nicy. Znajduj¹ siê one co prawda w naturalnej florze bakteryjnej jelit, ale w k¹pieliskach spotykane s¹ równie patogenne szczepy, które mog¹ powodowaæ zaka enia i wywo³ywaæ nie yty o³¹dkowo-jelitowe. Badamy wodê równie pod k¹tem gronkowca z³ocistego, który mo e powodowaæ zmiany dermatologiczne. Ratownicy i policja apeluj¹ o rozwagê w trakcie k¹pieli. Spontaniczne skoki do wody i brak wyobraÿni mog¹ doprowadziæ do powa - nych uszkodzeñ cia³a, a nawet trwa³ego kalectwa. Dlatego lepiej korzystaæ z miejsc, gdzie o nasze bezpieczeñstwo dba wykwalifikowana kadra ratownicza. W naszym powiecie k¹piel jest dozwolona jedynie w trzech basenach odkrytych. Marcin Szyndrowski Czy korzystaj¹ Pañstwo z niestrze onych k¹pielisk? Tekst i zdjêcia: ukasz Cichy Jonatan Piêkniewski (sprzedawca) Jakub Bary³a (technik informatyk) Patrycja Dudziak (licealistka) Sandra Dwornik (licealistka) Marta Ratajczyk (studentka) Szczerze mówi¹c nie k¹piê siê w miejscach, gdzie nie ma ratowników. Wolê pójœæ tam, gdzie jest bezpiecznie. Znam tylko dwa takie k¹pieliska w Krotoszynie: na Parcelkach i na B³oniu, ale nigdy siê tam nie k¹pa³em. Korzystam z basenu odkrytego. Nie, nie k¹piê siê na niestrze onych k¹pieliskach. Uwa am, e to zbyt du e ryzyko. Chodzi o bezpieczeñstwo. Nie chodzê nad niestrze one zbiorniki wodne, bo to ryzykowne. Wolê baseny miejskie albo jeziora strze one. 30 lipca Nie lubiê spêdu ludzi na strze onych pla ach przy jeziorach. Zazwyczaj je d ê nad wodê poza Krotoszyn.

15 Z³ote myœli Jan Zych (radny miejski i so³tys Benic) Zapraszam wszystkich na nasz¹ benick¹ wystawê zwierz¹t. Ka dy bêdzie móg³ pokazaæ na scenie swoj¹ kurkê lub kogucika. Pieœñ o Grêbowie by Marcin Szyndrowski (s³owa wypowiedziane podczas jednej z sesji gminnych) Wzoruje siê na stylu królowej Anglii El bieta Gasztka jest postaci¹ w Krotoszynie znan¹ z ekstrawaganckiego sposobu ubierania siê. Nosi stroje kolorowe, które wyró niaj¹ j¹ spoœród innych kobiet. To wszystko wynika z pogody i mojego przekonania, e kolor odm³adza mówi o sobie pani Ela, emerytowana nauczycielka jêzyka polskiego. Jaskrawe barwy ciuchów, które nosi, towarzysz¹ jej od wielu lat. A pracuj¹c w szkole w Rozdra ewie na etacie nauczycielki, jako pierwsza pojawi³a siê jak mówi w ró owych w³osach, a potem pofarbowa³a je na fioletowo. Uwielbiam kolor ró owy i turkusowy. Zdecydowanie nie lubiê natomiast zielonego wyjaœnia. Twierdzi, e wzoruje siê w stylu ubierania na królowej angielskiej El - biecie II. D³ugi czas nosi³a kapelusze, ale jakiœ czas temu uzna³a, i zbytnio postarzaj¹. Zrezygnowa³a te niedawno, jak nam wyzna³a, z noszenia krótkich spodenek. O Grêbowie, bêdzie to piosenka. O wsi ma³ej w rozdra ewskiej gminie, gdzie od lat wielu, bodaj e dwudziestu, ludziska walcz¹ z wod¹, która ich zalewa. Domów tam kilkanaœcie i jedna, g³ówna droga, która na pilne remonty czeka w swojej kolejce. Gawiedzi g³osem doœæ czêsto, przemawia so³tys Czajka, dla znajomych Grzechu, który w ponury ton, jak w mosiê ny dzwon, wali bez ogródek. To przecie kpina! Groteska to jawna! By droga nasza tyle dziur w sobie mia³a. Gdybym Szwajcariê chcia³ tutaj robiæ, to bym od razu siê zastanowi³ nad produkcyj¹ jakiegoœ syra. Przecie ³atamy! odkrzyknie prêdko smutny ojciec dyrektor z PZD. Co roku, wiêksze, po zimie dziury atamy klajstrem co super jest. Mieszkañcy s³ysz¹c dictum ojczulka, ciê kie swe dzia³a wnet wytoczyli. Co roku to samo! Obietnic bez liku! Sk³adacie, panowie z zarz¹du. A Grêbów jak zryty, tak zryty. Brakuje wci¹ kasy, a my jak te kaczki Paplamy siê w b³ocie po pas. Bo m¹dre g³owy, miast rury setki, wsadzi³y w drogê rureczki s³omki. Przez to wci¹ podtopienia nas przeœladuj¹. W ka dy dzieñ i noc, gdy popada srogo, motopompy wci¹ chodz¹, a ludzie zrozpaczeni: Podatki jak p³acim, tak p³aciæ musiemy. Na to nie wytrzyma³ obroñca grêbowian, znany wszystkim radny, kolega Jankowski. Interpelacji bez liku z³o y³em w tej sprawie, na komisjach i sesjach w krotoszyñskim mieœcie. Przypomnienia i proœby to jak grochem w œcianê. G³usi na potrzeby swych wyborców wszyscy, zganiaj¹ na siebie winê za pomy³ki. Kolejn¹ obietnicê, jednak otrzyma³em i Grêbów ma byæ robiony jeszcze, ups w tym roku. Mieszkañcy wys³uchali ró nych stron w tej sprawie, i cierpliwie czekali na rozwój sytuacji, ta niczym w filmie, rozwinê³a siê wawo. Na pocz¹tku lipca, roku trzynastego, do Grêbowa wpad³a specgrupa od Jelinowskiego. I zaczêli kopaæ drogê ca³¹ we wsi, by odwodnienie zrobiæ i rury tam wstawiæ. To powinno sprawê za³atwiæ na dobre. Nikt ju nie powinien wiêcej w nas waliæ. A co z asfaltem Pany?! Hola! Kiedy asfalt? Da³y s³yszeæ siê g³osy gawiedzi. Moi drodzy! W swoim czasie. Nied³ugo. Mo e w przysz³ym roku zawo³a³o echo. The End P.W.P ÓCIENNICZAKX3 El bieta Gasztka w czasie jednego z solowych wystêpów Jako prezes stowarzyszenia Razem, które skupia seniorów, chc¹cych yæ aktywnie i ciekawie spêdzaæ wolny czas, ma wiele okazji, by prezentowaæ siê publicznie. Lubi œpiewaæ i byæ na estradzie, co dowodzi jej jak nam siê wydaje ukrytych aktorskich talentów. Wystêpujê solo lub w zespo³ach na przegl¹dach wokalnych, lokalnych imprezach w Krotoszynie, na terenie naszego i s¹siednich powiatów. Przy ka dej okazji ³atwo j¹ wy³owiæ z t³umu, bo poza jaskrawymi sukniami, zak³ada na siebie du o bi uterii i takie dodatki, jak nieod³¹czne rêkawiczki czy wszelkiego rodzaju nakrycia g³owy oraz okulary w ró norakich oprawkach. Ze swego stylu nie zamierza rezygnowaæ. Nawet do koœcio³a chodzê w ubraniach kolorowych, choæby jaskrawoczerwonych stwierdza. Uwa- a, e trzeba byæ weso³ym, a taki strój ma podkreœlaæ jej radosne nastawienie do ycie i ludzi. Nie przejmuje siê uwagami niektórych osób, e ju powinna zmieniæ swój styl i zrezygnowaæ z nietuzinkowych ubrañ. Nie zrobiê tego, bo musia³abym wymieniæ ca³¹ garderobê kwituje tê uwagê z uœmiechem pani El bieta. (michu) 30 lipca 2013

16 16 Dodatek edukacyjny 30 lipca 2013

17 Dodatek edukacyjny lipca 2013

18 18 Wydarzenia Benice Zawsze gotowi do walki z ogniem 21 lipca benicka Ochotnicza Stra Po arna obchodzi³a 85- lecie istnienia. Podczas uroczystoœci z tej okazji stra akom wrêczono sztandar. By³y te odznaczenia. P.W.P ÓCIENNICZAK Na plac przy benickim Domu Stra aka przybyli samorz¹dowcy z naszego powiatu oraz mieszkañcy wsi. Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci zapewni- ³a orkiestra dêta OSP Kobylin. W jubileuszu wziê³y udzia³ liczne zastêpy jednostek ochotniczych z innych gmin i powiatów. Odk¹d pamiêtam, strzegliœcie naszej ma³ej miejscowoœci przed licznymi zagro eniami, zawsze gotowi do akcji z nara eniem w³asnego ycia, nie tylko tu, ale w ca³ym powiecie. Przynosicie chlubê naszej benickiej Na uroczystoœci nie zabrak³o przedstawicieli braci stra ackiej i polityków P.W.P ÓCIENNICZAK ojczyÿnie. Za to wam dzisiaj dziêkujê powiedzia³ so³tys wsi i jednoczeœnie stra ak, Jan Zych. To dla nas zaszczyt, e mo emy dziœ dzieliæ siê ogromn¹ radoœci¹ z wami wszystkimi. Dziêkujemy wam za to, e jesteœcie z nami puentowa³ prezes OSP Benice, Ireneusz Bogaczewski. Do gratulacji i yczeñ przy³¹czyli siê goœcie. Po przemówieniach przyszed³ czas na wyró nienia. Ca³a benicka jednostka zosta³a uhonorowana tytu- ³em zas³u onej dla naszego województwa. Br¹zowe medale zas³ugi dla po arnictwa otrzymali: Mariusz Chwaliszewski, Piotr Dolata, Robert Garbarek, Micha³ Misiak, Karol Nabzdyk, Waldemar Szkud³apski i Bogdan Szymañski. Odznaki Stra ak Wzorowy powêdrowa³y do ukasza Garbarka, Zbigniewa Nabzdyka i Krzysztofa Szlachty. Nastêpnie wszyscy udali siê do Domu Stra aka na uroczysty obiad. Potem bawiono siê przy muzyce do póÿnych godzin. (szyn) P.W.P ÓCIENNICZAK Stra acy przemaszerowali przez wieœ Poczty sztandarowe z innych jednostek tak e stawi³y siê na jubileuszu w Benicach REKLAMA Krotoszynianie w Beskidzie S¹deckim A.GIER OWSKA Podopieczni krotoszyñskiego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci wybrali siê na pocz¹tku lipca do Kosarzysk w Beskidzie S¹deckim. Odwiedzili te m.in. Kraków, Wieliczkê, Nowy i Stary S¹cz. Dzieci zwiedzi³y po³udnie naszego kraju Pó³kolonie organizowane przez Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, a dofinansowane przez Urz¹d Miejski w Krotoszynie, trwa³y od 2 do 14 lipca. Uczestnikami byli g³ównie uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w Krotoszynie, przy której dzia³a TPD. Podczas pobytu w Beskidzie S¹deckim zwiedzili du o ciekawych miejsc. Zaczêli od Piwnicznej, gdzie znajduje siê dom misyjny dla misjonarzy g³osz¹cych S³owo Bo e w Afryce, odwiedzili tam te pijalniê wody. Poza tym za ywali k¹pieli w akwaparku w Muszynie. Zwiedzili muzeum Nikifora w Krynicy, weszli na górê Parkow¹, obejrzeli Stary S¹cz, a w nim koœció³ i klasztor karmelitanek oraz o³tarz papieski. Tu papie Jan Pawe³ II kanonizowa³ królow¹ Kingê, dziêki której, jak mówi legenda, znaleziono sól w Wieliczce wyjaœnia Agnieszka Gier³owska, prezes TPD w Krotoszynie. PóŸniej grupa zwiedzi³a Nowy S¹cz oraz Kamiannê. Zwieñczeniem naszych wycieczek by³y Kraków i Wieliczka. Spêdziliœmy tam czas p³ywaj¹c po Wiœle. Zeszliœmy te do Krainy Solilandii, która znajduje siê w kopalni soli w Wieliczce, gdzie wys³uchaliœmy opowieœci o królowej Kindze, o górnikach i zwierzêtach pracuj¹cych pod ziemi¹ kontynuuje A. Gier³owska. Podczas kolonii realizowano program profilaktyki uzale nieñ. 30 lipca Uczestnicy przestrzegali wszelkich zasad ustanowionych przez organizatorów. Promowane by³o pozytywne zachowanie. Zdobyte punkty sumowano i ten, kto zdoby³ ich najwiêcej, zosta³ Kolonist¹ Roku 2013 mówi A. Gier³owska, wymieniaj¹c nazwisko Krzysztofa Talarczyka. Podczas kolonii nie zabrak³o dyskotek, konkursów i quizów. W Wiechomli dzieci wziê³y udzia³ w warsztatach dÿwiêkowych, poznawa³y ró ne instumenty, próbuj¹c wydobyæ z nich dÿwiêk. Przez dwa tygodnie prze yliœmy wiele przygód i poznaliœmy miejsca zwi¹zane z histori¹ naszego kraju podsumowuje A. Gier³owska. (toldo)

19 Kultura Biskup Kozal na plenerze Festiwal w Ostrowie Wlkp. 19 Gor¹czka na reggae.cichy To ju dziewi¹ty krotoszyñski plener ceramiczno-malarski W Krotoszyñskim Oœrodku Kultury odby³ siê dziewi¹ty ju plener ceramiczno-malarski. Tematem by³a postaæ b³. bp. Micha³a Kozala. Zwieñczeniem pracy artystów bêdzie wrzeœniowa wystawa w galerii Refektarz. Trwaj¹cy od 19 do 28 lipca plener zorganizowa³o Towarzystwo im. Janiny Gwi d przy wsparciu Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury i dofinansowaniu Urzêdu Miejskiego. Wtym roku ceramicy podjêli temat portretu b³ogos³awionego biskupa Micha³a Kozala informuje Beata Ulbrych z galerii Refektarz. Wystawê poplenerow¹ planujemy na wrzesieñ. Wiêkszoœæ prac bêdzie mo na kupiæ po atrakcyjnych cenach. W tym roku z Krotoszyna poza Beat¹ Ulbrych w plenerze uczestniczyli: Cezary Grenda, Mieczys³aw Odasz, Roman Stawowy, Danuta Stêpieñ, Mira Zydorczyk i Kamila aruk. Z Poznania przyjechali: Maria Gowarzewska, Iwona Ignaszak, Andrzej Pod naszym patronatem Organowego lata czêœæ druga W niedzielê, 4 sierpnia, odbêdzie siê drugi koncert 7. Festiwalu Muzycznego Lato organowe w krotoszyñskiej farze. Inauguracja imprezy, nad któr¹ redakcja Rzeczy objê³a patronat medialny, mia³a miejsce 14 lipca. W prastarym krotoszyñskim koœciele wyst¹pi³ wówczas wroc³awianin Bartosz Patryk Rzyman. Kolejne muzyczne spektakle planowane s¹ na 25 sierpnia i 15 wrzeœnia. Festiwal, którego dyrektorem artystycznym i organizacyjnym jest krotoszynianin dr Tomasz G³uchowski, firmuj¹: parafia pw. œw. Jana Chrzciciela, samorz¹d miejski i powiatowy oraz Krotoszyñski Oœrodek Kultury. Tomasz G³uchowski, którego postaæ przedstawialiœmy w Rzeczy wielokrotnie, jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wroc³awiu, gdzie studiowa³ organy i klawesyn oraz uzyska³ stopieñ doktorski. Koncertuje w kraju i zagranic¹, nagrywa p³yty CD. Kieruje wroc³awskimi zespo³ami muzyki dawnej Ars Concordiae i Coeli Porta, pracuje tak e jako organista w dominikañskim koœciele œw. Wojciecha. W najbli sz¹ niedzielê w farze wyst¹pi¹ torunianie: Anna êcka ARCHIWUM Ko³odziejczyk i Hanna Sawurska-Mazur, z Kalisza: Tomasz Jezierski i Sylwia Mie³awa, z Sieradza: Krzysztof Czarnek i Justyna Œwiderska. Byli te Wojciech Wróbel ze Szczebrzeszyna i Cezary yn d z êczycy. Tu jest doskonale, tu jest nasz drugi dom, bo pierwszy to dla artysty pracownia mówi Krzysztof Czarnek. Przyje d am tu od kilku lat. Miasto fantastyczne, klimat te dodaje Iwona Ignaszak. Tutaj zawsze wracamy z chêci¹ podkreœla najd³u szy sta em uczestnik pleneru, Andrzej Ko³odziejczyk. Jestem tu po raz pierwszy, ale bardzo mi siê podoba i z pewnoœci¹ wrócê do Krotoszyna zauwa a Wojciech Wróbel. ukasz Cichy Ciep³a barwa g³osu Anny êckiej zjednuj¹ jej s³uchaczy i Marcin êcki. Ta pierwsza ukoñczy³a Akademiê Muzyczn¹ w Bydgoszczy w klasie œpiewu. Od kilku lat koncertuje wspólnie z mê em Marcinem (absolwentem akademii wroc³awskiej), który jest z kolei organist¹ w koœciele jezuitów w Toruniu. W repertuarze znajd¹ siê utwory Bacha, Haendla, Kilara, Nagla, Seroki. Zapraszamy! (red.) P.OWCZAREK 20 i 21 lipca na terenie oœrodka s¹siaduj¹cego z zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wlkp. odby³a siê kolejna edycja festiwalu Reggae na Piaskach. Tegoroczna impreza by³a wyj¹tkowa. Przede wszystkim po raz pierwszy od paru lat dopisa³a pogoda. By³o gor¹co i s³onecznie. Ale nie tylko pogoda nada³a festiwalowi odpowiednich barw. W tym roku œwiêtowano na nim 30-lecie istnienia muzyki reggae w Polsce. Nie sposób wskazaæ jednego wydarzenia, od którego rozpoczê³o siê to zjawisko w naszym kraju, dlatego przyjêliœmy rok 1983 jako symboliczn¹ datê. To wtedy mia³a miejsce prawdziwa eksplozja popularnoœci tego gatunku w Polsce, zaczê³y siê odbywaæ du e koncerty, w tym roku powsta³a wiêkszoœæ najwa niejszych zespo³ów tworz¹cych pierwsz¹ falê polskiego reggae t³umacz¹ organizatorzy. Dlatego na tegorocznym festiwalu publicznoœæ mog³a na ywo pos³uchaæ najwiêkszych legend polskiego reggae. Zamiarem organizatorów by³ powrót do korzeni tej muzyki w Polsce. Najpierw, jeszcze w promieniach s³oñca, na scenie pojawi³ siê Gedeon Jerubbaal, a potem prekursor polskiego reggae Izrael. To w du ej mierze dziêki nim we wczesnych latach 80. reggae w Polsce wysz³o z podziemia, KINA Krotoszyn (Przedwioœnie) Uniwersytet potworny, USA, animacja, 106, 30 lipca, godz , i lat po ziemi, USA, akcja/sci-fi, 100, 31 lipca 5 sierpnia, godz Cafe de Flore, Francja/Kanada, dramat, 120, 31 lipca 5 sierpnia, godz Krotoszyn IMPREZY P.OWCZAREK Muzycy Big Cyca tym razem wyst¹pili jako Rokosz Dariusz Maleo Malejonek z zespo³u Izrael sta³o siê znane i popularne twierdz¹ w komunikacie do mediów organizatorzy. Spor¹ atrakcj¹ tego wieczoru by³ jednak wystêp nieistniej¹cej w tej chwili grupy Rokosz. Rokosz zmartwychwsta³! To jeden z pierwszych zespo³ów reggae w Polsce Donosiciel kulturalny W dniach 3-4 sierpnia w kinie Przedwioœnie odbêdzie siê impreza pn. Powtórkowa Noc, gdzie bêdzie mo na zobaczyæ cztery filmy, które wybrane zosta³y wdrodze g³osowania przez mieszkañców. Bilet na ka dy seans bêdzie kosztowa³ 10 z³. 4 sierpnia o godz w krotoszyñskiej farze odbêdzie siê kolejny koncert w ramach 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego pn. Lato organowe w krotoszyñskiej farze (szczegó³y obok). g³osili przed impreza organizatorzy i by³a to szczera prawda. Muzycy, których dzisiaj mo na ju tylko us³yszeæ w repertuarze Big Cyc, postanowili reaktywowaæ swój dawny zespó³ i wyst¹piæ na ostrowskiej scenie. W sobotni¹ noc udowodnili, e niektóre legendy wci¹ yj¹. A w œpiewanych s³owach Mamy moc nie mo - na by³o doszukaæ siê ani krzty przek³amania. Moc p³ynê³a nie tylko od wskrzeszonego zespo³u, ale te od publiki szalej¹cej pod scen¹. Sobotni festiwal zakoñczy³ siê dopiero nad ranem. Po Rokoszu wystêpowa³ Bakshish, a potem Vavamuffin. I pomimo e grupa pojawi³a siê na scenie z ponad godzinnym opóÿnieniem (ich koncert planowany by³ na godz. 1.00, a rozpocz¹³ siê ok. 2.15), to pod scen¹ nadal sta³y t³umy. Kolejny dzieñ, jak co roku, poœwiêcony by³ konkursowi m³odych talentów im. Ryszarda Sarbaka. Tym razem w szranki stanê³y Ayarise, Los Grandes Rudeboys, Yerlam, Ferend i i Roots Rockets. Po przeprowadzonym g³osowaniu publicznoœæ wytypowa³a Roots Rockets na zwyciêzcê. Na koniec przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ zesz³oroczny laureat konkursu, czyli zespó³ Bez Jahzgh. Agnieszka Marciniak Kobylin Do 3 sierpnia na stadionie miejskim w godz. od 9.00 do odbywaæ siê bêdzie coroczna impreza pn. Rowerowe rodeo skierowana do uczniów szkó³ z terenu gminy. Organizatorami s¹: Rada Osiedla, Urz¹d Miejski oraz Miejsko Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 4 sierpnia o godz na terenie obok klasztoru braci franciszkanów odbêdzie siê festyn rodzinny. W programie wiele atrakcji dla najm³odszych oraz s³odki poczêstunek. WYSTAWY Krotoszyn Do koñca lipca w godz w bibliotece publicznej mo na ogl¹daæ wystawy, które prezentowane by³y podczas tegorocznego, III Œwiêta Ulicy oraz wystawê zdjêæ A. Zmyœlonej. 30 lipca 2013

20 20 Sprawy Ko³³¹taj w maturalnej czo³ówce Znamy wyniki egzaminów dojrza³oœci. Najlepiej w powiecie wypad³o I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ko³- ³¹taja w Krotoszynie. Dyrektorzy placówek uwa aj¹ jednak, e ostateczn¹ analizê mo na przeprowadziæ po egzaminach poprawkowych i kwalifikacji na studia wy sze. By uzyskaæ œwiadectwo dojrza³oœci, uczniowie musieli zdaæ egzamin z jêzyka polskiego, matematyki oraz jêzyka obcego. Kto nie zaliczy³ jednego, bêdzie móg³ przyst¹piæ do poprawki w sierpniu. Uczniowie wybierali te spoœród szeœciu przedmiotów dodatkowych. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie I LO. Bêdziemy mieli pe³ny pogl¹d we wrzeœniu. Wyniki s¹ zadowalaj¹ce. Podwy szy³y siê wyniki z biologii, fizyki i chemii. Jesteœmy nadal w czo- ³ówce informuje dyrektorka I LO, El bieta P³óciennik. Wyniki wszystkich szkó³ s¹ nieco gorsze ni w roku poprzednim. Wnaszej szkole matury wypad³y s³abiej ni ej ni rok temu. W sierpniu bêd¹ poprawki. W technikum nadal mamy dobr¹ zdawalnoœæ. 8 uczniów technikum bêdzie zdawa³o poprawki, a wliceum poprawiaj¹ 4 osoby mówi z kolei dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, Roman Olejnik. Najlepiej wypad³a klasa dla techników informatyków na 27 uczniów nie zda³o 2. Najs³abiej klasa dla techników organizacji us³ug gastronomicznych, gdzie na 17 uczniów nie zda³o 5. Cieszy nas zdawalnoœæ w szkole, wynosz¹ca 96 proc., a w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym 98,5 proc. Najwiêcej k³opotów przysporzy³a matematyka na poziomie podstawowym. Uzyskaliœmy dobry wynik z matematyki na poziomie rozszerzonym, który w II LO wynosi 88 proc. Nale y jednak pamiêtaæ, e szczegó³ow¹ analizê wyników przeprowadzimy po zakoñczeniu poprawek informuje Miros³awa Cichowlas, dyrektorka ZSP nr 1 w Krotoszynie. Poza obowi¹zkowymi przedmiotami trzy osoby z naszego powiatu przyst¹pi³y do egzaminu z jêzyka rosyjskiego. Byli to s³uchacze LO dla doros³ych (w ZSP nr 3) i LO dla doros³ych (w ZSP nr 1). Jeden abiturient, z I LO, zdawa³ jêzyk hiszpañski, tak samo jak inny absolwent tej szko³y, który przyst¹pi³ do egzaminu z w³oskiego. Informatykê zdawa³ tak e jeden z uczniów ILO. Na historiê zdecydowa³o siê 20 osób z naszego powiatu. Biologiê zaœ 121 maturzystów, chemiê 75 osób, fizykê i astronomiê po 52 osoby, a geografiê 204 uczniów. Na egzamin dojrza³oœci z wiedzy o spo³eczeñstwie zdecydowa³o siê 36 osób. aden z uczniów szkó³ na terenie powiatu krotoszyñskiego nie chcia³ zdawaæ na maturze egzaminów z jêzyka francuskiego, ukraiñskiego, ³aciny, filozofii, historii sztuki. ukasz Cichy 30 lipca N.JERZAK szko³a Maturzyœci z miêœniaka po egzaminie Jêzyk polski PP* w liceach œredni wynik zdawalnoœæ I LO w KoŸminie 52,87 74,41 proc. II LO w ZSP w KoŸminie 41,69 57,50 proc. LO profil. w ZSP nr 1 w Krotoszynie proc. LO w ZSP nr 2 w Krotoszynie 69,56 70 proc. I LO w Krotoszynie 62,93 77,54 proc. LO w ZSP nr 1 w Krotoszynie 53,74 72,68 proc. Jêzyk polski PP w technikach Technikum w ZSP w KoŸminie 44,73 73,45 proc. Technikum w ZSP nr 2 w Krotoszynie 47,05 56,92 proc. Technikum w ZSP nr 1 w Krotoszynie 49,64 71,19 proc. Technikum w ZSP nr 3 w Krotoszynie 47,26 55,83 proc. Technikum w Zdunach 30,64 45,86 proc. Matematyka PP w liceach I LO w KoŸminie 59,74 89,71 proc. II LO w ZSP w KoŸminie proc. LO profil. w ZSP nr 1 w Krotoszynie proc. LO w ZSP nr 2 w Krotoszynie 50,40 84 proc. I LO w Krotoszynie 76,14 97,70 proc. LO w ZSP nr 1 w Krotoszynie 50,39 86,11 proc. Matematyka PP w technikach Technikum w ZSP w KoŸminie 52 87,27 proc. Technikum w ZSP nr 2 w Krotoszynie 53,48 90,91 proc. Technikum w ZSP nr 1 w Krotoszynie 48,98 84,75 proc. Technikum w ZSP nr 3 w Krotoszynie 32,84 57,89 proc. Technikum w Zdunach 19,90 23,08 proc. Jêzyk angielski PP w liceach I LO w KoŸminie 60,27 97,83 proc. II LO w ZSP w KoŸminie 42, proc. LO profil. w ZSP nr 1 w Krotoszynie proc. LO w ZSP nr 2 w Krotoszynie 67 74,82 proc. I LO w Krotoszynie 80,98 75,69 proc. LO w ZSP nr 1 w Krotoszynie 65,70 71,43 proc. Jêzyk angielski PP w technikach Technikum w ZSP w KoŸminie 44,52 71,43 proc. Technikum w ZSP nr 2 w Krotoszynie 72,60 64,04 proc. Technikum w ZSP nr 1 w Krotoszynie 61,54 68,92 proc. Technikum w ZSP nr 3 w Krotoszynie 33,83 32 proc. Technikum w Zdunach 40,30 39,09 proc. Jêzyk niemiecki PP w liceach I LO w KoŸminie 68, proc. II LO w ZSP w KoŸminie 50, proc. LO w ZSP nr 2 w Krotoszynie 57, proc. I LO w Krotoszynie 75, proc. LO w ZSP nr 1 w Krotoszynie 53,33 95,24 proc. Jêzyk niemiecki PP w technikach Technikum w ZSP w KoŸminie 53, proc. Technikum w ZSP nr 2 w Krotoszynie 53,59 97,67 proc. Technikum w ZSP nr 1 w Krotoszynie 51,86 94,29 proc. Technikum w ZSP nr 3 w Krotoszynie 40,23 84,62 proc. Technikum w Zdunach 38,56 87,50 proc. * PP poziom podstawowy

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo