BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 23 CZERWCA DO 14 SIERPNIA 2014 R. I. Sprawy organizacyjne: czerwca udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia czerwca odbyło się spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli w sprawie remontów dróg oraz bieżących prac na terenie jednostek czerwca udział w Komisji ds. rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN lipca udział w święcie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba im. Płka Jana Szypowskiego Leśnika lipca udział w Dniu Sportu w Jadachach lipca spotkanie z nowym prezesem ZM DEZAMET Grzegorzem Niedzielakiem lipca udział w Anulkach organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie lipca uroczystości 95. rocznicy powstania Policji Państwowej w Tarnobrzegu lipca obchody 90. rocznicy powstania Lasów Państwowych i 70. rocznicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w ramach której funkcjonuje Nadleśnictwo Nowa Dęba. 10. Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SOK, termin składania aplikacji upływa 11 września 2014 r. 11. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu RADIX, FAKTURA+, na okres od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r., z firmą MARKUS Radix software, Budziska, 2) na rozbudowę systemu dziedzinowego dla Urzędu Stanu Cywilnego z firmą DMK STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp. J., Lublin, kwota 5 619,87 zł. II. Sprawy komunalne i społeczne: 1. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na kruszenie gruzu na placu magazynowym przy ul. Leśnej, z Firmą Transportowo-Handlową, Bogdan Myszka, Skopanie, kwota ,70 zł (skruszony gruz 3190 t), 2) na wymianę drzwi zewnętrznych do komunalnego lokalu użytkowego przy ulicy Rzeszowskiej 5 z P.U.P.H. ELTEX T.R, Nowa Dęba, kwota 5 104,50 zł, 3) na remont ciągu pieszo jezdnego wzdłuż Broniewskiego 4 i 5 z Firmą Remontowo-Brukarską, Dariusz Król Jadachy, kwota zł, 4) na wykonanie prac związanych z demontażem starych urządzeń zabawowych oraz dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych na palc zabaw przy budynkach Kościuszki 106 i 108 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DESTAR s.c. Chmielów, kwota ,50 zł, 5) na wykonanie 5 szt. ławek parkowych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DESTAR s.c. Chmielów, kwota zł. 2. Dokonano sprzedaży drewna tartacznego pozyskanego z wycinki drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta, uzyskana kwota zł. Drewno opałowe w ilości 29,83 m 3 o łącznej wartości 3 698,50 zł przekazano do dyspozycji M-G OPS, w celu udzielenia pomocy podopiecznym. 1

2 III. Sprawy finansowe: 1. Od 1 do 31 sierpnia przyjmowane są wnioski od rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 2. Przedłożono Radzie Miejskiej oraz przesłano do RIO w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. 3. W Urzędzie Miasta i Gminy prowadzona jest kontrola przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu gminy za lata 2012, 2013 i I półrocze roku Przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej prowadzą kontrolę w zakresie prawidłowości naliczenia subwencji oświatowej za 2011 rok. IV. Sprawy inwestycyjne: Zakończono i odebrano prace dotyczące: 1) budowy chodnika i miejsc parkingowych przy drodze Siarkowej w Chmielowie, 2) budowy chodnika dla pieszych wraz z zatoką postojową przy ul. Cmentarnej, 3) budowy kolejnego odcinka chodnika przy ul. Sucharskiego w os. Poręby Dębskie, 4) budowy oświetlenia ulicznego w Alfredówce, 5) rozbudowy istniejących placów zabaw przy budynkach Mickiewicza 4 i 6 oraz Krasickiego 3. V. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy: 1. Zakończono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowy na realizację zadań: 1) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rozalin działka ewid. nr 361 z firmą KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński, Padew Narodowa, kwota ,80 zł, dofinansowanie 80% z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 2) budowa placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie z firmą Dr Spil Polska, Marcin Kozubek, Katowice, kwota zł, dofinansowanie z PO RYBY w wysokości 65%. 3) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Nowa Dęba, kwota zł, 4) opracowanie ekofizjografii, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II, 2014 z biurem projektowym PUNKT Joanna Świtlińska Robutka, Mnichowice, kwota zł. 2. Przeprowadzona została kontrola operacji Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie, osiedle Dęba przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Departament PROW. 3. Polski Związek Wędkarski Okręg w Tarnobrzegu otrzymał dofinansowanie operacji Zakup wyposażenia pływającego i remont wiaty nad zalewem, koszt całkowity zł, w tym dofinansowanie zł. Realizacja operacji w ramach PO RYBY; wniosek opracowany został w ramach współpracy Gminy Nowa Dęba z PZW Koło nr 12 w Nowej Dębie. 4. W ramach rozstrzygnięcia dogrywki konkursu na realizację zadań gminy dotacje przyznano: 1) z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (zadanie a działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych) - Stowarzyszeniu Wsparcie na zadanie Zabawa Andrzejkowa dla Seniorów w kwocie zł, 2) z obszaru turystyki i krajoznawstwa - Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie Rodzinny Rajd Rowerowy w kwocie zł. 2

3 2. Prowadzona jest akcja Nowa Dęba Polakom na Ukrainie, w ramach której mieszkańcy przekazują odzież oraz żywność. VI. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i melioracji: 1. Od 4 do 25 sierpnia do publicznego wglądu wyłożono projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego obszar osiedla Północ. 7 sierpnia odbyła się dyskusja publiczna nad projektem, natomiast uwagi do projektu można wnosić do 15 września lipca ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II na terenie Chmielowa, termin składania wniosków upływa 21 sierpnia lipca ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba obejmującego teren obszaru górniczego Tarnobrzeg II na terenie Chmielowa, termin składania wniosków upływa 21 sierpnia. 4. Zawarto 6 notarialnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych na łączną kwotę ,70 zł. 5. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na opracowanie dokumentacji projektowej na Remont rowu melioracji szczegółowej rowu drogowego drogi ul. Działowa dz. nr ewid. 731 obręb Poręby Dębskie w km do z Piotrem Boroniem, Stalowa Wola, kwota zł, 2) na podział działki nr ewid. 1650/8 położonej w obrębie Chmielów z firmą Usługi Geodezyjne i Projektowe Tadeusz Durda, Wola Baranowska, kwota zł, 3) na opracowanie projektu odwodnienia drogi gminnej Zagroble w Jadachach z Biurem Rachunkowym i Usługi Projektowe Elżbieta Śliwińska Pysznica, kwota zł. 6. Dokonano sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew: w lesie gminnym Sołectwa Cygany, uzyskany dochód zł, w lesie gminnym Sołectwa Tarnowska Wola, uzyskany dochód 818 zł brutto. 7. Przekazano w trwały zarząd na rzecz SOSiR w Nowej Dębie n/w nieruchomości: 1) działka nr 301/1 o powierzchni 0,1947 ha zabudowana budynkiem administracyjnym, 2) działka nr 230 o powierzchni 1,4759 ha zabudowana zespołem basenów kąpielowych, budynkiem gospodarczym z chlorownią, budynkiem przebieralni oraz ogrodzeniem, 3) działka nr 232 o powierzchni 0,1695 ha zabudowana kortami tenisowymi oraz ogrodzeniem. 8. Dokonano nabycia działki ewid. nr 5/1 o pow. 556 m 2 pod drogę w Tarnowskiej Woli za kwotę 1660 zł. VII. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe: czerwca przeprowadzone zostały ćwiczenia obrony cywilnej nt. Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych lipa 2014 r. odbył się na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba trening łączności powiatowej sieci zarządzania kryzysowego lipca odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP oraz kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, w poszczególnych grupach zwyciężyły: 1) drużyny męskie: I miejsce OSP Jadachy, II miejsce OSP Cygany, III miejsce OSP Chmielów, 2) drużyny kobiece: I miejsce OSP Nowa Dęba, II miejsce OSP Chmielów, III miejsce OSP Rozalin, 3) drużyny młodzieżowe dziewcząt I miejsce OSP Nowa Dęba, drużyny chłopców: I miejsce OSP Cygany, II miejsce OSP Poręby Dębskie. 4. Dokonano odbioru końcowego zadania pn. Remont drogi ul. Działowej. 3

4 5. Gmina uzyskała promesę na kwotę zł na remont drogi gminnej nr R Kolejka w Chmielowie, usuwanie skutków powodzi. VIII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 1. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 178 interwencji, w tym m.in. zatrzymanie osoby poszukiwanej. 2. Ujawniono 172 sprawców wykroczeń, 68 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę zł, 82 sprawców pouczono, do Sądu Rejonowego skierowano 22 wnioski o ukaranie. 3. Funkcjonariusze przeprowadzili 27 wspólnych służb z policją. 4. Strażnicy miejscy zabezpieczyli spokój, ład i porządek podczas Pikniku rodzinnego dla Adasia w Rozalinie, 71 wyścigu Tour de Pologne oraz VII Pikniku Rodzinnego w Jadachach. IX. Sprawy z zakresu oświaty: 1. Przygotowano i przeprowadzono posiedzenia 4-ch komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowano akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 2. W ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Wyprawka szkolna określono termin składania wniosków do 5 września. 3. Przeprowadzono konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie - dyrektorem została pani Jolanta Styga. 4. Przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Umowy na dowóz zawarto: 1) trasa a) dowóz uczniów z Cygan oraz z Tarnowskiej Woli do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz oraz odwóz z Gimnazjum w Jadachach do miejscowości Cygany, b) dowóz uczniów z Budy Stalowskiej, Alfredówki i Rozalina do Gimnazjum Nr 2 i odwóz - z firmą MARKPOL - Marek Rzeźnik, Mielec, cena za dzień przewozów zł 2) trasa - odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Alfredówce do Budy Stalowskiej, - z firmą BIOTRANS - Łukasz Stępień, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów - 49,99 zł, 3) trasa - dowóz uczniów z Cygan i Hermanówki w Jadachach do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jadachach i odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jadachach na Hermanówkę, - z firmą BIOTRANS - Łukasz Stępień, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów -70,20 zł, 4) trasa - dowóz uczniów z os. Poręby Dębskie do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 i odwóz, - z firmą MARKPOL - Marek Rzeźnik, Mielec, cena za dzień przewozów - 93 zł, 5) trasa - dowóz uczniów niepełnosprawnych z Nowej Dęby, os. Dęba, Tarnowskiej Woli do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu i odwóz, - z firmą Transport-Handel-Usługi T.H.U. - Rafał Pogoda, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów - 145,80 zł, 6) trasa - dowóz uczniów z Tarnowskiej Woli do Szkoły Podstawowej w Rozalinie, z Rozalina do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, z Tarnowskiej Woli do Szkoły Podstawowej w Alfredówce, z Budy Stalowskiej do Szkoły Podstawowej w Alfredówce, z Alfredówki do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, i do Szkoły Podstawowej w Rozalinie i odwóz, - z firmą MARKPOL - Marek Rzeźnik, Mielec, cena za dzień przewozów zł, 4

5 7) trasa - dowóz uczniów: w poniedziałek przywóz uczniów z domów rodzinnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, a w piątek odwóz uczniów z Ośrodka do domów rodzinnych z miejscowości: Cygany, Chmielów i Nowa Dęba oraz dowóz uczniów w każdy dzień tygodnia na zajęcia lekcyjne i odwóz z miejscowości Alfredówka i Jadachy do SOSW Grębów, - z firmą BIOTRANS - Łukasz Stępień, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów 162 zł. X. Sprawy z zakresu pomocy społecznej: 1. W ramach działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1) pracownicy socjalni przeprowadzili 309 wywiadów środowiskowych, 2) z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 70 osób, łączna liczba świadczonych usług opiekuńczych godz., 3) asystenci rodziny przeprowadzili 142 konsultacje z rodzinami, w ramach działalności: stała współpraca z PCPR Tarnobrzeg, Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, szkołami, kuratorami, pomoc w realizacji spraw urzędowych, tworzeniu, interpretowaniu pism formalnych, przekazywanie ofert pracy, kursów, szkoleń oraz pomoc w pisaniu CV, pozyskiwanie i rozdysponowanie pomocy rzeczowej od darczyńców, 4) 9 dzieci z rodzin wymagających wsparcia wzięło udział w bezpłatnej dwutygodniowej kolonii w Mrzeżynie nad morzem, 5) po zakończonej akcji Czysty Aniołek organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka przekazano 11 rodzinom środki czystości, które były ofiarowane przez dzieci, rodziców i nauczycieli. 2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: 1) przyjęto 2 nowych uczestników i objęto ich wsparciem podczas procesu adaptacji do nowych warunków, 2) 24 czerwca udział w XI Festiwalu Tańce z różnych stron świata w Sieniawie, 3) 26 czerwca udział w Spartakiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Rudniku nad Sanem, 4) 12 sierpnia udział w Pikniku Żeglarskim i I Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim (prezentacje sceniczne, żeglowanie po jeziorze pod okiem wykwalifikowanych instruktorów), 5) 13 sierpnia udział w Wakacyjnym Spotkaniu ze Sztuką organizowanym przez ŚDS Baranów Sandomierski w Zespole Zamkowo-Parkowym (przedstawienie teatralne, plener plastyczny, prezentacje muzyczne, nauka gry w golfa). 3. Podpisano 3 porozumienia z Zarządem Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie określenia warunków ponoszenia wydatków oraz sposobu przekazywania środków finansowych jako współfinansowania pobytu małoletnich dzieci w pieczy zastępczej. XI. Sprawy z zakresu kultury: 1. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem: 1) 3-ch gali tańca Art. Dance, 2) podsumowania działalności w roku szkolnym 2013/2014, podczas którego zaprezentowały się grupy działające w SOK oraz filiach, 3) wykładu w ramach Czwartków Historycznych prowadzonego przez pana Adama Wójcika - historyka sztuki, założyciela Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega, którego tematem był Zamek w Kórniku i jego zbiory, 4) pikników dla dzieci, 5

6 5) koncertów kinowych, 6) wycieczek: do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 7) ogniska, którego współorganizatorem był PZERiI Oddział Nowa Dęba, 8) wystawy Pawła Kina, 9) wakacyjnych Gorących Przeglądów, nowych wakacyjnych propozycji SOK, którego celami są: konfrontacja dokonań zespołów muzycznych, stworzenie im możliwości występu na profesjonalnej scenie, promocja ich twórczości - stąd prezentacje różnych styli muzycznych, 10) wykładu pracownika IPN z Rzeszowa poświęconego tragicznym wydarzeniom do jakich doszło w 1943 roku na Wołyniu, współorganizowanego przez Towarzystwo Ratusz, 11) pikników rodzinnych: w Osiedlu Poręby Dębskie, w Alfredówce, Dla Adasia w Rozalinie oraz w Jadachach, 12) spotkania dla seniorów w ramach realizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej projektu edukacyjnego "Ufaj, ale sprawdzaj, 13) wakacyjnej zbiórki krwi na placu przed SOK, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA S.A., 14) obchodów 70. rocznicy Akcji Burza w Dębie i wybuchu Powstania Warszawskiego. Po uroczystej Mszy św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski i złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconą poległym w czasie Akcji "Burza" Żołnierzom Armii Krajowej, w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odbył się wykład Tomasza Sudoła (pracownika IPN w Warszawie) pt. "Akcja "Burza" w Dębie, 29 lipca 1944 r.". Na zakończenie wyświetlono film Miasto Ruin o tematyce Powstania Warszawskiego, 15) obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej na cmentarzu wojennym Na Górach w Chmielowie, 16) XIV Prezentacji Zespołów Folklorystycznych pn. Mieć jak rzeka swoje źródło, 17) wakacji z SOK- m, w ramach których odbywały się różnego rodzaju zajęcia. 2. Opracowano i wydano grę planszową Pionkiem po Gminie Nowa Dęba. Gra jest bezpłatnie dystrybuowana wśród mieszkańców gminy na letnich imprezach plenerowych. Publikacja została wydana z udziałem funduszy europejskich, w ramach tzw. małych projektów za pośrednictwem Lasowiackiej Grupy Działania. Pozyskana kwota wynosi zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. 3. Uruchomiono elektroniczny katalog woluminów bibliotecznych, dzięki któremu czytelnicy mogą sprawdzić pozycje dostępne w poszczególnych agendach biblioteki. Katalog jest dostępny przez przeglądarkę internetową zarówno w agendach biblioteki oraz przez stronę internetową SOK. 4. Pozyskano z Biblioteki Narodowej dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie zł. 2. W ramach działalności Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach: 1) udział zespołu Cyganianki w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad Wisłą. Cyganianki reprezentowały Województwo Podkarpackie w kategorii zespołów śpiewaczych, 2) w Wojewódzkim Konkursie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie zespół młodzieżowy Koniczynka otrzymał wyróżnienie, 3) udział Cyganianek z kapelą w Powiatowym Pikniku Folkloru w Grębowie koncert i przygotowanie stołu regionalnego, 4) lipca odbyły się VII Dni Kultury Lasowiackiej w Cyganach, w ramach których odbyły się warsztaty rękodzieła dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu Pieśń ludowa w wykonaniu 6

7 dziecka, 5) udział zespołu Cyganianki w Jarmarku Dominikańskim w Tarnobrzegu, 6) udział Cyganianek w konkursie W widłach Wisły i Sanu we Wrzawach. W konkursie brały udział zespoły ze wszystkich gmin Powiatu Tarnobrzeskiego, Cyganianki zdobyły I miejsce. XII. Sprawy z zakresu sportu: czerwca na krytej pływalni odbyły się IV Rejonowe Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym. W zawodach wzięli udział członkowie Rejonowego WOPR z Tarnobrzega i Nowej Dęby. 2. W dniach lipca w Szczecinie odbyły się 90 Mistrzostwa Polski w Lekkiej atletyce. W Mistrzostwach tych z powodzeniem startował zawodnik sekcji lekkiej atletyki MKS STAL Nowa Dęba Kamil Gurdak, który w finale zajął 5 miejsce w biegu na 800 m lipca na boisku Orlik odbył się wakacyjny turniej piłki nożnej Dzikie Drużyny Turniej został rozegrany w następujących kategoriach: rocznik 2005 i oraz rocznik W turnieju wzięło udział ponad 50 młodych piłkarzy. 4. W 2014 r. SOSiR już po raz trzeci organizuje obóz pod namiotami w Piaskach koło Krynicy Morskiej. Zorganizowano trzy turnusy dla dzieci i jeden dla rodzin z dziećmi. 5. W dniach od 17 do 29 sierpnia trwa obóz sportowy sekcji pływackiej na obiektach AWF Biała Podlaska w obozie bierze udział 26 zawodników sekcji i trzech opiekunów sierpnia odbył się rajd rowerowy Śladem pamięci w 70.rocznicę Akcji Burza w Dębie, podczas którego ponad 60 uczestników pokonało 47 kilometrową trasę po miejscach pamięci narodowej w naszej gminie sierpnia 2014 r. (sobota) na boisku Orlik przy krytej pływalni odbył się turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych. 8. Z dniem 1 lipca biura SOSiR zostały przeniesione do budynku przy ul. Chopina. (-) Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 7

Ogłoszenie nr 185422-2015 z dnia 2015-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Dęba 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół

Ogłoszenie nr 185422-2015 z dnia 2015-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Dęba 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 185422-2015 z dnia 2015-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Dęba 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 24 SIERPNIA DO 27 WRZEŚNIA 2015 r. I. Sprawy organizacyjne: 1. 3 września udział w Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXXV/207/2010 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 kwietnia 2010 r.

U C H W A Ł A NR XXXV/207/2010 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 kwietnia 2010 r. RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXV/207/2010 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 27 KWIETNIA DO 27 MAJA 2014 R. I. Sprawy organizacyjne: 1. 29 kwietnia udział w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za rok 2014 Opracowanie: Maria Joanna Siudem Zatwierdził:. Strona

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach 2007 2008 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Koszt inwestycji 6 476 594,46 zł. Wniosek w trybie złożony w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 14-15 LISTOPADA 2015 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Góra Kalwaria Na 2012 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Góra Kalwaria Na 2012 rok Zestawienie Nr 12 do Uchwały Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011 r. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Góra Kalwaria Na 2012 rok SOŁECTWO ALEKSANDRÓW-BUCZYNÓW:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r.

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja Gminny Zespół Obsługi Szkół: Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 29.04.2015r. Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY KRAPKOWICE ROK 2012

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY KRAPKOWICE ROK 2012 1 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY KRAPKOWICE ROK 2012 Lp. Impreza sportowa, rekreacyjna Termin Miejsce Organizator Opis 1 ka Liga Siatkówki Styczeń ka Amatorska Liga Siatkówki w której

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku BudŜet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.077.010,17 zł w tym: -dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł wpływy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z OSO-0055/1/06 SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM W okresie od dnia od dnia 24 grudnia 2005 r do dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z zakresu poszczególnych referatów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA Stalowa Wola miasto i gmina, w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, położone w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach rzek: Wisły i Sanu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Data imprezy STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): RADŁÓW MIEJSKO-WIEJSKA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowyc h wspieranie organizacji

uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowyc h wspieranie organizacji Zagadnienia priorytetowe w poszczególnych zakresach Wzajemna wymiana informacji uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowyc h Pomoc niefinansowa obejmowanie wydawanie patronatem referencji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś.

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś. Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km² Ludność: 65 tyś. Osób Budżet: prawie 35 mln zł Współczynnik rybackości: 2,64 Rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 z dnia 19 maja 2016 r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XVIII/162/2015

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie www.mysliborz.pl 26.05.2011r. Boisko Sportowe w Rowie

Bardziej szczegółowo

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 Lp. Formy i miejsce wypoczynku 1 Zajęcia pt. Poznajmy się zabawy zapoznawczointegracyjne. Miejsce: 2 Kto się boi duchów zajęcia literackie Miejsce: 3 Zwiedzamy świat czyli Biblioteczne Biuro Podróży zajęcia

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Tematyka posiedzenia Uwagi

Tematyka posiedzenia Uwagi załącznik nr 1 Plan pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2009 rok Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia Uwagi 1. Styczeń - Luty 1. Zatwierdzenie planu pracy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ 1. Kuźnia artystyczna integracyjne warsztaty integracyjne edycja zimowa 2. Walentynkowy Bal Karnawałowy 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo