BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 23 CZERWCA DO 14 SIERPNIA 2014 R. I. Sprawy organizacyjne: czerwca udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia czerwca odbyło się spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli w sprawie remontów dróg oraz bieżących prac na terenie jednostek czerwca udział w Komisji ds. rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN lipca udział w święcie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba im. Płka Jana Szypowskiego Leśnika lipca udział w Dniu Sportu w Jadachach lipca spotkanie z nowym prezesem ZM DEZAMET Grzegorzem Niedzielakiem lipca udział w Anulkach organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie lipca uroczystości 95. rocznicy powstania Policji Państwowej w Tarnobrzegu lipca obchody 90. rocznicy powstania Lasów Państwowych i 70. rocznicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w ramach której funkcjonuje Nadleśnictwo Nowa Dęba. 10. Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SOK, termin składania aplikacji upływa 11 września 2014 r. 11. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu RADIX, FAKTURA+, na okres od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r., z firmą MARKUS Radix software, Budziska, 2) na rozbudowę systemu dziedzinowego dla Urzędu Stanu Cywilnego z firmą DMK STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp. J., Lublin, kwota 5 619,87 zł. II. Sprawy komunalne i społeczne: 1. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na kruszenie gruzu na placu magazynowym przy ul. Leśnej, z Firmą Transportowo-Handlową, Bogdan Myszka, Skopanie, kwota ,70 zł (skruszony gruz 3190 t), 2) na wymianę drzwi zewnętrznych do komunalnego lokalu użytkowego przy ulicy Rzeszowskiej 5 z P.U.P.H. ELTEX T.R, Nowa Dęba, kwota 5 104,50 zł, 3) na remont ciągu pieszo jezdnego wzdłuż Broniewskiego 4 i 5 z Firmą Remontowo-Brukarską, Dariusz Król Jadachy, kwota zł, 4) na wykonanie prac związanych z demontażem starych urządzeń zabawowych oraz dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych na palc zabaw przy budynkach Kościuszki 106 i 108 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DESTAR s.c. Chmielów, kwota ,50 zł, 5) na wykonanie 5 szt. ławek parkowych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DESTAR s.c. Chmielów, kwota zł. 2. Dokonano sprzedaży drewna tartacznego pozyskanego z wycinki drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta, uzyskana kwota zł. Drewno opałowe w ilości 29,83 m 3 o łącznej wartości 3 698,50 zł przekazano do dyspozycji M-G OPS, w celu udzielenia pomocy podopiecznym. 1

2 III. Sprawy finansowe: 1. Od 1 do 31 sierpnia przyjmowane są wnioski od rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 2. Przedłożono Radzie Miejskiej oraz przesłano do RIO w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. 3. W Urzędzie Miasta i Gminy prowadzona jest kontrola przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu gminy za lata 2012, 2013 i I półrocze roku Przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej prowadzą kontrolę w zakresie prawidłowości naliczenia subwencji oświatowej za 2011 rok. IV. Sprawy inwestycyjne: Zakończono i odebrano prace dotyczące: 1) budowy chodnika i miejsc parkingowych przy drodze Siarkowej w Chmielowie, 2) budowy chodnika dla pieszych wraz z zatoką postojową przy ul. Cmentarnej, 3) budowy kolejnego odcinka chodnika przy ul. Sucharskiego w os. Poręby Dębskie, 4) budowy oświetlenia ulicznego w Alfredówce, 5) rozbudowy istniejących placów zabaw przy budynkach Mickiewicza 4 i 6 oraz Krasickiego 3. V. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy: 1. Zakończono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowy na realizację zadań: 1) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rozalin działka ewid. nr 361 z firmą KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński, Padew Narodowa, kwota ,80 zł, dofinansowanie 80% z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 2) budowa placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie z firmą Dr Spil Polska, Marcin Kozubek, Katowice, kwota zł, dofinansowanie z PO RYBY w wysokości 65%. 3) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Nowa Dęba, kwota zł, 4) opracowanie ekofizjografii, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II, 2014 z biurem projektowym PUNKT Joanna Świtlińska Robutka, Mnichowice, kwota zł. 2. Przeprowadzona została kontrola operacji Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie, osiedle Dęba przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Departament PROW. 3. Polski Związek Wędkarski Okręg w Tarnobrzegu otrzymał dofinansowanie operacji Zakup wyposażenia pływającego i remont wiaty nad zalewem, koszt całkowity zł, w tym dofinansowanie zł. Realizacja operacji w ramach PO RYBY; wniosek opracowany został w ramach współpracy Gminy Nowa Dęba z PZW Koło nr 12 w Nowej Dębie. 4. W ramach rozstrzygnięcia dogrywki konkursu na realizację zadań gminy dotacje przyznano: 1) z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (zadanie a działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych) - Stowarzyszeniu Wsparcie na zadanie Zabawa Andrzejkowa dla Seniorów w kwocie zł, 2) z obszaru turystyki i krajoznawstwa - Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie Rodzinny Rajd Rowerowy w kwocie zł. 2

3 2. Prowadzona jest akcja Nowa Dęba Polakom na Ukrainie, w ramach której mieszkańcy przekazują odzież oraz żywność. VI. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i melioracji: 1. Od 4 do 25 sierpnia do publicznego wglądu wyłożono projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego obszar osiedla Północ. 7 sierpnia odbyła się dyskusja publiczna nad projektem, natomiast uwagi do projektu można wnosić do 15 września lipca ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II na terenie Chmielowa, termin składania wniosków upływa 21 sierpnia lipca ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba obejmującego teren obszaru górniczego Tarnobrzeg II na terenie Chmielowa, termin składania wniosków upływa 21 sierpnia. 4. Zawarto 6 notarialnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych na łączną kwotę ,70 zł. 5. W minionym okresie zawarto umowy: 1) na opracowanie dokumentacji projektowej na Remont rowu melioracji szczegółowej rowu drogowego drogi ul. Działowa dz. nr ewid. 731 obręb Poręby Dębskie w km do z Piotrem Boroniem, Stalowa Wola, kwota zł, 2) na podział działki nr ewid. 1650/8 położonej w obrębie Chmielów z firmą Usługi Geodezyjne i Projektowe Tadeusz Durda, Wola Baranowska, kwota zł, 3) na opracowanie projektu odwodnienia drogi gminnej Zagroble w Jadachach z Biurem Rachunkowym i Usługi Projektowe Elżbieta Śliwińska Pysznica, kwota zł. 6. Dokonano sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew: w lesie gminnym Sołectwa Cygany, uzyskany dochód zł, w lesie gminnym Sołectwa Tarnowska Wola, uzyskany dochód 818 zł brutto. 7. Przekazano w trwały zarząd na rzecz SOSiR w Nowej Dębie n/w nieruchomości: 1) działka nr 301/1 o powierzchni 0,1947 ha zabudowana budynkiem administracyjnym, 2) działka nr 230 o powierzchni 1,4759 ha zabudowana zespołem basenów kąpielowych, budynkiem gospodarczym z chlorownią, budynkiem przebieralni oraz ogrodzeniem, 3) działka nr 232 o powierzchni 0,1695 ha zabudowana kortami tenisowymi oraz ogrodzeniem. 8. Dokonano nabycia działki ewid. nr 5/1 o pow. 556 m 2 pod drogę w Tarnowskiej Woli za kwotę 1660 zł. VII. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe: czerwca przeprowadzone zostały ćwiczenia obrony cywilnej nt. Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych lipa 2014 r. odbył się na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba trening łączności powiatowej sieci zarządzania kryzysowego lipca odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP oraz kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, w poszczególnych grupach zwyciężyły: 1) drużyny męskie: I miejsce OSP Jadachy, II miejsce OSP Cygany, III miejsce OSP Chmielów, 2) drużyny kobiece: I miejsce OSP Nowa Dęba, II miejsce OSP Chmielów, III miejsce OSP Rozalin, 3) drużyny młodzieżowe dziewcząt I miejsce OSP Nowa Dęba, drużyny chłopców: I miejsce OSP Cygany, II miejsce OSP Poręby Dębskie. 4. Dokonano odbioru końcowego zadania pn. Remont drogi ul. Działowej. 3

4 5. Gmina uzyskała promesę na kwotę zł na remont drogi gminnej nr R Kolejka w Chmielowie, usuwanie skutków powodzi. VIII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 1. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 178 interwencji, w tym m.in. zatrzymanie osoby poszukiwanej. 2. Ujawniono 172 sprawców wykroczeń, 68 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę zł, 82 sprawców pouczono, do Sądu Rejonowego skierowano 22 wnioski o ukaranie. 3. Funkcjonariusze przeprowadzili 27 wspólnych służb z policją. 4. Strażnicy miejscy zabezpieczyli spokój, ład i porządek podczas Pikniku rodzinnego dla Adasia w Rozalinie, 71 wyścigu Tour de Pologne oraz VII Pikniku Rodzinnego w Jadachach. IX. Sprawy z zakresu oświaty: 1. Przygotowano i przeprowadzono posiedzenia 4-ch komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowano akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 2. W ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Wyprawka szkolna określono termin składania wniosków do 5 września. 3. Przeprowadzono konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie - dyrektorem została pani Jolanta Styga. 4. Przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Umowy na dowóz zawarto: 1) trasa a) dowóz uczniów z Cygan oraz z Tarnowskiej Woli do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz oraz odwóz z Gimnazjum w Jadachach do miejscowości Cygany, b) dowóz uczniów z Budy Stalowskiej, Alfredówki i Rozalina do Gimnazjum Nr 2 i odwóz - z firmą MARKPOL - Marek Rzeźnik, Mielec, cena za dzień przewozów zł 2) trasa - odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Alfredówce do Budy Stalowskiej, - z firmą BIOTRANS - Łukasz Stępień, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów - 49,99 zł, 3) trasa - dowóz uczniów z Cygan i Hermanówki w Jadachach do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jadachach i odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jadachach na Hermanówkę, - z firmą BIOTRANS - Łukasz Stępień, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów -70,20 zł, 4) trasa - dowóz uczniów z os. Poręby Dębskie do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 i odwóz, - z firmą MARKPOL - Marek Rzeźnik, Mielec, cena za dzień przewozów - 93 zł, 5) trasa - dowóz uczniów niepełnosprawnych z Nowej Dęby, os. Dęba, Tarnowskiej Woli do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu i odwóz, - z firmą Transport-Handel-Usługi T.H.U. - Rafał Pogoda, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów - 145,80 zł, 6) trasa - dowóz uczniów z Tarnowskiej Woli do Szkoły Podstawowej w Rozalinie, z Rozalina do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, z Tarnowskiej Woli do Szkoły Podstawowej w Alfredówce, z Budy Stalowskiej do Szkoły Podstawowej w Alfredówce, z Alfredówki do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, i do Szkoły Podstawowej w Rozalinie i odwóz, - z firmą MARKPOL - Marek Rzeźnik, Mielec, cena za dzień przewozów zł, 4

5 7) trasa - dowóz uczniów: w poniedziałek przywóz uczniów z domów rodzinnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, a w piątek odwóz uczniów z Ośrodka do domów rodzinnych z miejscowości: Cygany, Chmielów i Nowa Dęba oraz dowóz uczniów w każdy dzień tygodnia na zajęcia lekcyjne i odwóz z miejscowości Alfredówka i Jadachy do SOSW Grębów, - z firmą BIOTRANS - Łukasz Stępień, Majdan Królewski, cena za dzień przewozów 162 zł. X. Sprawy z zakresu pomocy społecznej: 1. W ramach działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1) pracownicy socjalni przeprowadzili 309 wywiadów środowiskowych, 2) z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 70 osób, łączna liczba świadczonych usług opiekuńczych godz., 3) asystenci rodziny przeprowadzili 142 konsultacje z rodzinami, w ramach działalności: stała współpraca z PCPR Tarnobrzeg, Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, szkołami, kuratorami, pomoc w realizacji spraw urzędowych, tworzeniu, interpretowaniu pism formalnych, przekazywanie ofert pracy, kursów, szkoleń oraz pomoc w pisaniu CV, pozyskiwanie i rozdysponowanie pomocy rzeczowej od darczyńców, 4) 9 dzieci z rodzin wymagających wsparcia wzięło udział w bezpłatnej dwutygodniowej kolonii w Mrzeżynie nad morzem, 5) po zakończonej akcji Czysty Aniołek organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka przekazano 11 rodzinom środki czystości, które były ofiarowane przez dzieci, rodziców i nauczycieli. 2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: 1) przyjęto 2 nowych uczestników i objęto ich wsparciem podczas procesu adaptacji do nowych warunków, 2) 24 czerwca udział w XI Festiwalu Tańce z różnych stron świata w Sieniawie, 3) 26 czerwca udział w Spartakiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Rudniku nad Sanem, 4) 12 sierpnia udział w Pikniku Żeglarskim i I Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim (prezentacje sceniczne, żeglowanie po jeziorze pod okiem wykwalifikowanych instruktorów), 5) 13 sierpnia udział w Wakacyjnym Spotkaniu ze Sztuką organizowanym przez ŚDS Baranów Sandomierski w Zespole Zamkowo-Parkowym (przedstawienie teatralne, plener plastyczny, prezentacje muzyczne, nauka gry w golfa). 3. Podpisano 3 porozumienia z Zarządem Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie określenia warunków ponoszenia wydatków oraz sposobu przekazywania środków finansowych jako współfinansowania pobytu małoletnich dzieci w pieczy zastępczej. XI. Sprawy z zakresu kultury: 1. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem: 1) 3-ch gali tańca Art. Dance, 2) podsumowania działalności w roku szkolnym 2013/2014, podczas którego zaprezentowały się grupy działające w SOK oraz filiach, 3) wykładu w ramach Czwartków Historycznych prowadzonego przez pana Adama Wójcika - historyka sztuki, założyciela Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega, którego tematem był Zamek w Kórniku i jego zbiory, 4) pikników dla dzieci, 5

6 5) koncertów kinowych, 6) wycieczek: do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 7) ogniska, którego współorganizatorem był PZERiI Oddział Nowa Dęba, 8) wystawy Pawła Kina, 9) wakacyjnych Gorących Przeglądów, nowych wakacyjnych propozycji SOK, którego celami są: konfrontacja dokonań zespołów muzycznych, stworzenie im możliwości występu na profesjonalnej scenie, promocja ich twórczości - stąd prezentacje różnych styli muzycznych, 10) wykładu pracownika IPN z Rzeszowa poświęconego tragicznym wydarzeniom do jakich doszło w 1943 roku na Wołyniu, współorganizowanego przez Towarzystwo Ratusz, 11) pikników rodzinnych: w Osiedlu Poręby Dębskie, w Alfredówce, Dla Adasia w Rozalinie oraz w Jadachach, 12) spotkania dla seniorów w ramach realizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej projektu edukacyjnego "Ufaj, ale sprawdzaj, 13) wakacyjnej zbiórki krwi na placu przed SOK, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA S.A., 14) obchodów 70. rocznicy Akcji Burza w Dębie i wybuchu Powstania Warszawskiego. Po uroczystej Mszy św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski i złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconą poległym w czasie Akcji "Burza" Żołnierzom Armii Krajowej, w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odbył się wykład Tomasza Sudoła (pracownika IPN w Warszawie) pt. "Akcja "Burza" w Dębie, 29 lipca 1944 r.". Na zakończenie wyświetlono film Miasto Ruin o tematyce Powstania Warszawskiego, 15) obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej na cmentarzu wojennym Na Górach w Chmielowie, 16) XIV Prezentacji Zespołów Folklorystycznych pn. Mieć jak rzeka swoje źródło, 17) wakacji z SOK- m, w ramach których odbywały się różnego rodzaju zajęcia. 2. Opracowano i wydano grę planszową Pionkiem po Gminie Nowa Dęba. Gra jest bezpłatnie dystrybuowana wśród mieszkańców gminy na letnich imprezach plenerowych. Publikacja została wydana z udziałem funduszy europejskich, w ramach tzw. małych projektów za pośrednictwem Lasowiackiej Grupy Działania. Pozyskana kwota wynosi zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. 3. Uruchomiono elektroniczny katalog woluminów bibliotecznych, dzięki któremu czytelnicy mogą sprawdzić pozycje dostępne w poszczególnych agendach biblioteki. Katalog jest dostępny przez przeglądarkę internetową zarówno w agendach biblioteki oraz przez stronę internetową SOK. 4. Pozyskano z Biblioteki Narodowej dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie zł. 2. W ramach działalności Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach: 1) udział zespołu Cyganianki w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad Wisłą. Cyganianki reprezentowały Województwo Podkarpackie w kategorii zespołów śpiewaczych, 2) w Wojewódzkim Konkursie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie zespół młodzieżowy Koniczynka otrzymał wyróżnienie, 3) udział Cyganianek z kapelą w Powiatowym Pikniku Folkloru w Grębowie koncert i przygotowanie stołu regionalnego, 4) lipca odbyły się VII Dni Kultury Lasowiackiej w Cyganach, w ramach których odbyły się warsztaty rękodzieła dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu Pieśń ludowa w wykonaniu 6

7 dziecka, 5) udział zespołu Cyganianki w Jarmarku Dominikańskim w Tarnobrzegu, 6) udział Cyganianek w konkursie W widłach Wisły i Sanu we Wrzawach. W konkursie brały udział zespoły ze wszystkich gmin Powiatu Tarnobrzeskiego, Cyganianki zdobyły I miejsce. XII. Sprawy z zakresu sportu: czerwca na krytej pływalni odbyły się IV Rejonowe Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym. W zawodach wzięli udział członkowie Rejonowego WOPR z Tarnobrzega i Nowej Dęby. 2. W dniach lipca w Szczecinie odbyły się 90 Mistrzostwa Polski w Lekkiej atletyce. W Mistrzostwach tych z powodzeniem startował zawodnik sekcji lekkiej atletyki MKS STAL Nowa Dęba Kamil Gurdak, który w finale zajął 5 miejsce w biegu na 800 m lipca na boisku Orlik odbył się wakacyjny turniej piłki nożnej Dzikie Drużyny Turniej został rozegrany w następujących kategoriach: rocznik 2005 i oraz rocznik W turnieju wzięło udział ponad 50 młodych piłkarzy. 4. W 2014 r. SOSiR już po raz trzeci organizuje obóz pod namiotami w Piaskach koło Krynicy Morskiej. Zorganizowano trzy turnusy dla dzieci i jeden dla rodzin z dziećmi. 5. W dniach od 17 do 29 sierpnia trwa obóz sportowy sekcji pływackiej na obiektach AWF Biała Podlaska w obozie bierze udział 26 zawodników sekcji i trzech opiekunów sierpnia odbył się rajd rowerowy Śladem pamięci w 70.rocznicę Akcji Burza w Dębie, podczas którego ponad 60 uczestników pokonało 47 kilometrową trasę po miejscach pamięci narodowej w naszej gminie sierpnia 2014 r. (sobota) na boisku Orlik przy krytej pływalni odbył się turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych. 8. Z dniem 1 lipca biura SOSiR zostały przeniesione do budynku przy ul. Chopina. (-) Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 7

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 24 MARCA DO 24 KWIETNIA 2015 r. I. Sprawy organizacyjne: 1. 10 kwietnia odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 28 MAJA 2015 DO 24 CZERWCA 2015

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 28 MAJA 2015 DO 24 CZERWCA 2015 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 28 MAJA 2015 DO 24 CZERWCA 2015 CZERWIEC 2015 W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 1. Przyjąłem

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo