Ryszarda Daneckiego w międzychodzkim Muzeum Regionalnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryszarda Daneckiego w międzychodzkim Muzeum Regionalnym"

Transkrypt

1 Nr 8(25) Rok III Miêdzychód, 18 sierpnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie RPR 1985 Jubileusz poznańskiego literata Ryszarda Daneckiego w międzychodzkim Muzeum Regionalnym Puszczańska Gontyna Każda religia zaczynała się od kultu słońca i kultu przodków. W kącie słowiańskiej chaty stała zawsze urna z ich prochami, którym oddawano cześć: ta część chaty nazywała się kąciną. W większych osadach urny znoszono do specjalnie dla tych celów budowanej chaty, a w słowie kącina nastąpił przegłos na gącina, aby w końcu nazwa słowiańskiej świątyni mogła przekształcić się w Gontynę. Ryszard Danecki jako stary harcerz często wędrował po Puszczy Noteckiej. Kiedy przy pomocy artysty plastyka Zdzisława Mleczeka natrafił na porzuconą, zrujnowaną chatę puszczańską w Mierzynie wsi, przy drodze do Drzewiec i odbudował ją, to nazwał swoją pracownię pisarską właśnie Gontyną. Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2006 r. - fotorelacja z uroczystości Przemarsz pocztów sztandarowych, księży, delegacji władz samorządowych powiatu i gminy oraz społeczeństwa z orkiestrą pod Pomnik Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego po uroczystej mszy św. w intencji Wojska Polskiego w kościele pw. NSM na Lipowcu. Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli władz samorządowych (od lewej: Pius Napierała - radny Rady Miejskiej, Zygmunt Mleczak - Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Michalski zastępca Burmistrza Międzychodu). W kącie jego gabinetu zamiast urny z prochami przodków stoi stylowa, drewniana rzeźba słowiańskiej bogini miłości i piękna Łady wierna kopia tej wydobytej z jeziora Gopło w Kruszwicy, wykonana przez zaprzyjaźnionego rzeźbiarza Czesława Woźniaka, współautora pomnika Adama Mickiewicza na placu przed poznańską Aulą Uniwersytecką. A w kącie ogrodu, pod płaszczem zwisających gałęzi wielkiej wierzby, stoi ukryta rzeźba Wojciecha Kukli, której każdy musi się pokłonić, kto pierwszy raz przybywa do Gontyny i wychylić tu kieliszek, dzieląc się ostatnimi kroplami z owym Duchem Puszczy! Mija 30 lat istnienia Pracowni Pisarskiej Gontyna. Większość książek Ryszarda Daneckiego tu powstała. Czy to nie dziwny zbieg okoliczności, że publikowany teraz tomik Gontyna jest akurat trzydziestym tytułem w dorobku tego wielokrotnie nagradzanego także poza granicami Polski poety, prozaika, krytyka teatralnego, tłumacza, scenarzysty i librecisty, którego wiersze przełożono na ponad trzydzieści języków? Przypadek? A może zrządzenie Swaroga... Ryszard Danecki urodził się w roku W czasie wojny był członkiem konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szare Szeregi. Za udział w walkach o wyzwolenie Poznania otrzymał medal i odznaczenie bojowe Weterana 8 Gwardyjskiej Armii. Od roku 1945 należał do 21 PDH im. T. Rejtana z niej właśnie wyodrębnił się Harcerski Chór Chłopięcy Miniaturka Jerzego Kurczewskiego, w którym śpiewał i był II dyrygentem. Po studiach został publicystą kultury i krytykiem teatralnym. W roku 1952 zadebiutował w Głosie Wielkopolskim poematem o Poznaniu. Był współzałożycielem grupy literackiej Wierzbak, organizatorem ogólnopolskich Poznańskich Listopadów Poetyckich, związał się twórczo z kabaretem Żółtodziób, sceną operową Pro Musica i Piwnicą Jazzową Browar. cd. na str. 6 Poczet sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przed Pomnikiem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego składa hołd poległym. Pismo wydane przez Bibliotekê Publiczn¹ w Miêdzychodzie, przy wspó³pracy Dzia³u Promocji UMiG, Adres redakcji: Muzeum Regionalne, ul. 17 Stycznia 100; tel , W SIERPNIOWYM NUMERZE: } Informacja o przerwach w dostawie wody - str. 3 } Reportaż z XVIII Dni Wędzonej Sielawy - str. 4 } Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych - str. 4 } Relacja z III Festiwalu SZANTY - str. 5 } Festyn międzychodzkiego Rzemiosła - str. 10 } Mikoryza na Lipowcu - międzychodzkie lipy uleczone - str. 10 } Reprezentacja Radgoszczy zwycięzcą II Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich - str. 11 Sk³ad i druk: DRUKARNIA - MIÊDZYCHÓD ul. Sikorskiego 8f, Miêdzychód, tel

2 Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie informuje, że: 1. Ogłoszono przetargi nieograniczone na wykonanie niżej wymienione zadań inwestycyjnych: W dniu r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa chodników na terenie miasta Międzychodu, na ul. Strzeleckiej od ul. Gracza do ul. Gintera oraz pomiędzy ul. Iczka i ul. Szkolną. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz po dokonaniu oceny złożonych ofert do realizacji zadania wybrana została oferta złożona przez Firmę Drogową Magdalena Górna zam. Bielsko ul. Armii Poznań 34, Międzychód. Termin wykonania zamówienia wyznaczony został do dnia r. W dniu r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Ułożenie nakładki bitumicznej asfaltobetonowej na odcinku drogi gminnej Mniszki - Tuczępy na dł. 1,424 km. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia r. godz Termin wykonania zamówienia r. 2. Rozstrzygnięto przetargi oraz wybrano Oferentów - Wykonawców na niżej wymienione zadania: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami przy ul. Piłsudskiego 26 w Międzychodzie. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania, w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia r. godz wpłynęły 2 oferty. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w dniu r. wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane PAECH Spółka Jawna ul. B. Chrobrego 20 B, Międzychód. W dniu r. została podpisana z ww. wykonawcą umowa na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do dnia r. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Głażewo. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia r. godz wpłynęło 9 ofert. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Spółka z o.o. ul. Podmiejska 15 C, Gorzów Wlkp. i w dniu r. zostanie podpisana umowa na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do dnia r. 3. Trwają prace związane z realizacją niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: Budowa infrastruktury komunalnej na Os. Gorzycko II etap w Międzychodzie (sieć kanalizacji sanitarnej). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Kamionna, Dzięcielin, Międzychód. Zagospodarowanie terenu przy ul. Browarowej w Międzychodzie (drogi, place, kanalizacja deszczowa, zieleń). Przebudowa kotłowni na świetlicę wiejską i remizę strażacką w m. Radgoszcz. Budowa nawierzchni ulic w miejscowości Bielsko IV etap. Przebudowa nawierzchni ul. Kaczmarka w Międzychodzie. Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z odbudową folwarku w m. Mniszki. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego oraz modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w m. Kamionna. 4. W sierpniu br. rozpoczną się prace związane z realizacją niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami przy ul. Piłsudskiego 26 w Międzychodzie. Modernizacja budynku Sali Sesyjnej w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 2. WIEŚCI Z RATUSZA Burmistrz Miêdzychodu dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro - g³ówne wejœcie). Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie informuje, że ma do zbycia następujące niezabudowane nieruchomości będące własnością Gminy Międzychód: 1. Osiem działek o powierzchni ok m 2 z przeznaczeniem na budownictwo letniskowe oraz jedną działkę o powierzchni m 2 z przeznaczeniem pod usługi turystyczne. Działki położone po prawej stronie drogi Międzychód Drezdenko naprzeciw Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie. Działki uzbrojone w energię elektryczną i wodę. 2. Trzy działki o powierzchni ok m m 2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną. Działki położone w m. Łowyń. 3. Trzy działki o powierzchni m 2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną. Działki położone w m. Mokrzec. Uzbrojone w energię elektryczną i wodę. 4. Działkę Nr 100/10, położoną w Lewicach, o powierzchni m 2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną. W sąsiedztwie wolna działka będąca własnością Gminy z możliwością wykupienia. Przygotowujemy do zbycia nieruchomość przy ul. Podgórnej 17 (działka Nr 968/1 o powierzchni 465 m 2 ) zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Cena wywoławcza zł. Szczegółowych informacji udziela Jacek Paluszak, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, tel.: Realizowane przedsięwzięcia Rozpoczęto realizację nowego zagospodarowania terenów Ogródka Jordanowskiego. Zakupiono już nowe urządzenia zabawowe, posiadające wymagane certyfikaty. Zamontowane zostaną w połowie września br. Aktualnie członkowie Klubu Integracji Społecznej uporządkowują teren i wytyczają nowe ciągi piesze i miejsca rekreacyjne z ławkami. Ogródek wzbogacony zostanie w atrakcyjną zieleń. Zakończono I etap prac związanych z zagospodarowaniem skweru przy ul. Piłsudskiego. W połowie września planowane jest zamontowanie fontanny, która stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Międzychodu. W Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie projektant Artur Śliwa zaprezentował koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego i Dworcowej (za marketem Biedronka ) z przeznaczeniem pod wielorodzinne budownictwo komunalne wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi. Wybrano jeden z trzech przedstawionych wariantów, na podstawie którego Gmina ogłosi przetarg na dokumentację projektową. Trwają prace nad realizacją zadania pod nazwą Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego oraz modernizacja wiejskiego Domu Kultury w m. Kamionna oraz Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z odbudową zabytkowego folwarku w m. Mniszki przy udziale środków UE w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Gminy Międzychód w obrębach Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, informujemy, że przedłuża się okres wyłożenia planu do publicznego wglądu. Sławomir Nawrot Kierownik Wydziału GPiN Cichosz Daniel Międzychód, Dokowicz Bartosz Buśko Czesław 1915-Sieraków, Ćwiklińska Weronika 1924-Międzychód, Międzychód, Dokowicz Jakub Międzychód, Dobrowolski Maciej Międzychód, Jenek Krzysztof Międzychód, wo, Han Marta 1916-Krucz, Jagieła Gertruda 1945-Niemierzewo, Krup- Frajtag Franciszek 1923-Lubocześnica, Gierczyk Alfreda 1917-Dormo- Kaniewska Anna Kamionna, Kaniewska Maria ska Janina 1924-Zamyślin, Krysztofek Jan 1924-Międzychód, Matyaszek Kamionna, Kąkol Jakub Międzychód, Kozłowska Natalia Międzychód, Malinowski Igor Kolno, Mię- Waldemar 1960-Międzychód, Nogaś Róża 1937-Międzychód, Pankowski Edward 1944-Wałbrzych, Piechota Jerzy 1948-Międzychód, Piotrowżał Nadia Międzychód, Nyga Radosław Międzychód, Rewers Maria Międzychód, Skwarska Anna ski Roman 1931-Ryżyn, Płociniak Gertruda 1914-Międzychód, Rujna Pelagia 1923-Obrzycko, Sobótka Bronisława 1923-Mechnacz, Wojciechow- Międzychód, Starobrat Aleksandra Międzychód, Śrama Julia Kolno, Zamożniewicz Jakub Międzychód. ska Anna 1919-Poznań. 2

3 WYBORY SAMORZĄDOWE Jesienią najprawdopodobniej 12 listopada odbędą się wybory samorządowe. Będziemy wybierać radnych: Rady Miejskiej Międzychodu, Rady Powiatu Międzychodzkiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Międzychodu. Radnych wybieramy w okręgach wyborczych. Dla wyboru Rady Miejskiej Międzychodu ustalono następujące okręgi wyborcze: Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego 1 Obszar miejski - ulice: Akacjowa, Bagienna, Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Dworzec Główny, Gintera, Gorzycka, Gracza, Jaskółcza, Kaczmarka, Kardynała Wyszyńskiego, Karłowicza, Klonowa, Konopnickiej, Kościelna, Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Muchocińska, Na Ostrawy, Ogrodowa, Paderewskiego, Podgórna, Pohla, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Sadowa, Sienna, Słodowy Młyn, Słowackiego, Strzelecka, Szeroka, Szpitalna, Szymanowskiego, Świerkowa, Tymek, Usługowa, Wały Jana Kazimierza od nr 2 do końca, Wiatraczna, Wieniawskiego, Wiśniowa, Wjazdowa, Wyspiańskiego, Zagrodowa, Zamkowa, Zaułek Rzeczny, Zielona, 17 Stycznia od nr 1 do nr 20a 2 Obszar miejski - ulice: Bolesława Chrobrego, Browarowa, Czynu 600-Lecia, Drukarska, Dworzec Letnisko, Garbarska, Gazownicza, Generała Sikorskiego, Gwardii Ludowej, Iczka, Kilińskiego, Krótka, Langowicza, Mostowa, Nadbrzeżna, Nadjeziorna, Na Skarpie, Nowa, Plac Kościuszki, Plac Rolny, Pocztowa, Polna, Portowa, Rolna, Rybacka, Rynek, Rynkowa, Składowa, Słoneczna, Sokoła, Spichrzowa, Strażacka, Szkolna, Tietza, Wały Jana Kazimierza od nr 1 do nr 1e, Wigury, Wioślarska, Zewnętrzna, 17 stycznia od nr 21 do końca, 3 Maja 3 Obszar wiejski - miejscowości: Drzewce, Kaplin, Mierzyn, Mierzynek, Mokrzec, Piłka, Przedlesie, Puszcza, Radgoszcz, Radusz, Sowia Góra, Zamyślin, Zatom Nowy, Zwierzyniec, Żmijowiec 4 Obszar wiejski - miejscowości: Bielsko, Dziecięlin, Gorzycko, Gorzyń, Kolno, Muchocin, Muchocinek, Popowo, Sarzyce, Wielowieś, Zatom Stary, Zielona Chojna 5 Obszar wiejski - miejscowości: Dormowo, Głażewo, Gralewo, Kaliska, Kamionna, Kamionna Folwark, Kamionna Wiktorowo, Krzyżkówko, Lewice, Łowyń, Mnichy, Mniszki, Skrzydlewo, Tuczępy Liczba wybieranych radnych Dla wyboru Rady Powiatu Międzychodzkiego, która liczy 15 radnych, okręgiem wyborczym dla naszych mieszkańców jest cała gmina Międzychód. W okręgu tym wybieramy 8 radnych. Pozostałych 7 radnych wybieranych jest w okręgu wyborczym obejmującym gminę Sieraków oraz w okręgu Kwilcz - Chrzypsko Wielkie. Sejmik Województwa Wielkopolskiego będzie liczył 39 radnych. W okręgu wyborczym obejmującym powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki i złotowski będziemy wybierać 7 radnych. Mieczysław Stec Informacje o dostawie wody dla mieszkańców Międzychodu, Bielska, Dzięcielina, Muchocina, Wielowsi i Gorzynia W drugiej połowie lipca mieszkańcom Międzychodu, Bielska, Dzięcielina, Muchocina, Wielowsi i Gorzynia woda była dostarczana z przerwami, których bezpośrednią przyczyną była awaria studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Chrobrego w Międzychodzie. Tego rodzaju awarii nie dało się przewidzieć, ani też nie wynikała ona ze złej eksploatacji studni głębinowej. Awaria studni głębinowej nastąpiła w momencie trwającej od kilku miesięcy suszy i dokuczających nam wszystkim upałów. W tym okresie mieszkańcy dla celów spożywczych, higieniczno-sanitarnych, ale przede wszystkim do podlewania trawników, przydomowej zieleni oraz upraw na polach i w przydomowych ogródkach zużywali w niektórych dniach prawie trzykrotnie więcej wody niż przeciętne w ciągu roku. Po awarii wspomnianej jednej studni głębinowej woda dla mieszkańców wymienionych miejscowości dostarczana była z trzech studni głębinowych: jednej przy ul. Chrobrego w Międzychodzie i dwóch w Gorzyniu. Należy podkreślić, że ilość wody pobierana z tych studni była wystarczająca, aby zapewnić ciągłość dostaw wody przez całą dobę, jednak zbyt mała średnica rur i wspomniane bardzo duże zużycie wody powodowało tak gwałtowny spadek ciśnienia w rurociągach przesyłowych, że nie można było utrzymać odpowiedniego ciśnienia w całej sieci wodociągowej i w efekcie we wschodniej części Międzychodu oraz w Bielsku i Dzięcielinie bez wprowadzenia przerw w dostawie wody mieszkańcy nie mieliby wody w ogóle. Szybko przywrócono ciągłość dostaw wody przez całą dobę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej natychmiast przystąpił do działania w celu przywrócenia w jak najkrótszym czasie ciągłości dostaw wody do wszystkich naszych odbiorców. Po uzyskaniu niezależnych opinii od dwóch geologów, że nie jest możliwe usunięcie awarii studni głębinowej i przywrócenie jej pierwotnej wydajności, przystąpiliśmy do poszukiwania możliwości pozyskania dodatkowej ilości wody ze studni głębinowych istniejących we wschodniej części Międzychodu położnych poza naszym Zakładem. Takie studnie o odpowiedniej wydajności wody znajdują się na terenie firmy HJ HEINZ POLSKA S.A. Oddział w Międzychodzie (były ZPOW). Dzięki przychylności dyrekcji firmy HEINZ w możliwie najkrótszym czasie doszło do podpisania odpowiedniej umowy o dostawie tzw. wody surowej. Jednocześnie w trakcie negocjacji warunków umowy z firmą HE- INZ podjęliśmy poszukiwania i rozmowy z firmami wykonawczymi, które w bardzo krótkim czasie zrealizują budowę tymczasowego rurociągu, który połączy firmę HEINZ ze Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Chrobrego. Dzięki takim szerokim działaniom w dniu podpisania umowy o dostawę wody z firmą HEINZ, rozpoczęliśmy budowę rurociągu o długości ok. 1,5 km, a następnego dnia budowa została zakończona i stało się możliwe transportowanie wody surowej do Stacji Uzdatniania Wody. Następnego dnia wszystkim naszym odbiorcom przywróciliśmy ciągłość dostaw wody przez całą dobę. Na marginesie warto dodać, że w pierwszym dniu opadów deszczu, aby zapewnić ciągłą dostawę wody wystarczyło pobierać i transportować wodę z jednej studni zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Chrobrego. To potwierdza jak ogromne znaczenie na wzrost ilości pobieranej wody miała długotrwała susza i panujące upały. Podjęte i planowane działania systemowe Jak wspomniano wcześniej pobór wody ze studni głębinowych firmy HJ HE- INZ jest rozwiązaniem tymczasowym. Rozwiązania docelowe to wywiercenie dwóch nowych studni głębinowych na terenie Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Chrobrego oraz włączenie na trwałe do systemu wodociągowego naszej gminy studni głębinowych w Gorzyniu, Głażewie i Radgoszczy. Pierwsza z nowych studni na terenie Stacji Uzdatniania Wody powstanie już we wrześniu bieżącego roku. Druga studnia oraz dodatkowy zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej powstanie w latach w ramach planowanej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Chrobrego. W kolejnych latach powstaną ponadto rurociągi o odpowiednich średnicach łączące studnie głębinowe Międzychodu, Gorzynia, Głażewa i Radgoszczy umożliwiające w miarę potrzeb przesył wody w dowolnym kierunku naszej Gminy. Wszystkie te działania mają służyć zapewnieniu ciągłości dostaw wody w każdych warunkach pogodowych do wszystkich naszych odbiorców z trenu całej Gminy Międzychód. Na koniec pragnę podziękować Burmistrzowi Międzychodu Panu Romanowi Musiałowi za pomoc w rozmowach prowadzonych z dyrekcją firmy HEINZ i negocjacjach warunków umowy na realizację tymczasowego rurociągu oraz wszystkim osobom, które swoim działaniem przyczyniły się do przywrócenia w tak krótkim czasie ciągłości dostaw. Wszystkich odbiorców wody z terenu Międzychodu, Bielska, Dzięcielina, Muchocina, Wielowsi i Gorzynia za trudności i kłopoty związane z przerwami w dostarczaniu wody pragnę jeszcze raz gorąco przeprosić zapewniając, że opisane wyżej działania zmierzają wprost do wyeliminowania niedogodności, które tego lata nas dotknęły. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojciech Danielczak 3

4 Wspomnienia z Międzychodu Zapewne nie trafiłbym do Międzychodu, gdyby nie moja ukochana Karolina. To na jej zaproszenie, a z drugiej strony z chęci poznania nowych zakątków Wielkopolski znalazłem się w tym urokliwym mieście. Pochodzę ze Słupcy - miejscowości położonej we wschodniej części województwa Wielkopolskiego, z regionu konińskiego. Na zachodzie województwa nie posiadam rodziny i głównie z tego powodu nie miałem okazji poznać tych stron. Od samego początku urzekło mnie to miasto i okolice je otaczające. Bogactwo jezior, zieleni i przepięknej architektury robi duże wrażenie. Szczególnie zwróciłem uwagę na budownictwo, które różni się od tego, jakie dominuje w mieście Słupcy - typową zabudowę pruską tzn. zwartą i wysoką. Przykładem może być Rynek w Międzychodzie z pięknym, choć troszkę zaniedbanym budynkiem, gdzie kiedyś mieścił się Hotel pod Białym Orłem, w którym nocowała Pola Negri. Warto w tym miejscu wspomnieć również o charakterystycznych wąskich przejściach pomiędzy budynkami tzw. gaskach. Po wtóre na duże brawa zasługują osoby odpowiedzialne za doprowadzenie do obecnego stanu Parku im. O. Tietza. Jestem przekonany, iż wspomniany park będzie centralnym punktem wycieczkowym dla każdego turysty pragnącego odwiedzić Międzychód, a przede wszystkim miejscem, które będzie służyć samym mieszkańcom miasta. Szczególnie miłym akcentem są drewniane rzeźby usytuowane w parku. Grzechem byłoby nie sfotografowanie się na ich tle, co też zrobiłem. Bardzo podobała mi się Aleja Lipowa, która robi także miłe wrażenie oraz centralnie położone Jezioro Miejskie, a w szczególności możliwość przejścia wzdłuż jego brzegu urokliwą ścieżką. Przechadzając się tą trasą można podziwiać ładne widoki i panoramę miasta z każdej strony. Na zakończenie chciałbym wspomnieć o występie Skaldów, którzy zrobili na mnie miłe wrażenie. Międzychód jest miejscem, które zasługuje, aby częściej je odwiedzać. Marcin Pietrzykowski ze Słupcy Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania Państwu Jolancie i Markowi Masłowskim za przekazanie bibliotece zbioru cennych książek. Będą one stanowiły pomoc zarówno dla nauczycieli jak i studentów oraz uczniów. Wraz z książkami przekazana została również kolekcja płyt CD z zakresu muzyki klasycznej. Dar Państwa Masłowskich wzbogaci zasoby naszej biblioteki. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 18.08, godz Otwarcie wystawy Nasza Rzeczywistość (rzeźby Zofii Gomółki, hafty Grażyny Kowalkowskiej, malarstwo Elżbiety Ponińskiej), Muzeum Regionalne w Międzychodzie Festyn letni w Zatomiu Starym Zawody w strzelaniu z KBKS i wiatrówki dla wczasowiczów, Strzelnica Przedlesie , godz Zawody wędkarskie międzysekcyjne, Warta (Zatom) Dożynki Powiatowe, Chrzypsko Wielkie , godz Plenerowy koncert na przystani zespołu Raz Dwa Trzy, przystań nad Wartą , godz Zawody wędkarskie o tytuł Mistrza Młodzieżowego Koła PZW Międzychód, Jezioro Kuchenne. Sierpień - Twórczość Ryszarda Daneckiego, Muzeum Regionalne. Sierpień - Kiermasze przy Muzeum Regionalnym promujące Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, Muzeum Regionalne Obchody 67 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, plac przy Pomniku Poległych za Ojczyznę Dożynki Gminne, Kamionna (UWAGA! Istnieje możliwość, że dożynki się nie odbędą) Mistrzostwa Gminy w strzelaniu z KBKS, Strzelnica Przedlesie , godz zawody wędkarskie o Puchar Starosty, Jezioro Kuchenne Święto Sybiraka, 67 rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Pomnik Poległych za Ojczyznę. Wrzesień - Wystawa prac plastycznych wykonanych przez Domowników i przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy, Muzeum Regionalne. 4 DNI WĘDZONEJ SIELAWY 2006 W dniach 22 i 23 lipca odbyły się XVIII Dni Wędzonej Sielawy w Chrzypsku Wielkim. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. W piątek odbyła się zabawa taneczna pod namiotem przy plaży. Tradycyjnie w sobotę można było wziąć udział w zawodach wędkarskich oraz w turnieju brydża sportowego. Wieczorem p r z e d s t a w i o n o Sceniczny Cocktail Muzyczny w wykonaniu Pawła Bączkowskiego. Po koncercie zawodnicy Fundacji Razem Niezależni rywalizowali z zaproszonymi sportowcami z Opalenicy w meczu kick-boxingu. Następnie odbyła się zabawa taneczna. Do tańca przygrywały zespoły A & Peters oraz Agaton. Niedziela także była dniem sportu, królowała siatkówka i piłka nożna. W oddzielnych turniejach rywalizowały drużyny samorządowców, kobiet, przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym. W programie dla dzieci i ich rodziców uczestnicy brali udział w śpiewaniu piosenek, zabawach, konkursach przygotowanych specjalnie dla nich. Dzieci chętnie ustawiały się do malowania twarzy. Dużym powodzeniem cieszyły się dodatkowe atrakcje przygotowane przez organizatorów: przejazdy kucykiem, motorami 4-kołowymi, dmuchana zjeżdżalnia, trampolina oraz ściana wspinaczkowa. Od południa odbyły się pokazy sportów motorowodnych z udziałem mistrzów Europy i świata, m.in. L. Rybarczyka. Następnie widownia wysłuchała mini recitalu Ani Weber oraz występu rodzinnego zespołu Hemam. Również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim oraz Gminna Biblioteka Publiczna przygotowały program artystyczny. Grupa choreograficzna ze szkoły zaprezentowała wiązankę tańców przygotowanych przez Małgorzatę Kudlińską. Natomiast Biblioteka przedstawiła fragment Legendy o Sielawowym Królu oraz Rezerwat Śledzi według Wandy Chotomskiej. Wieczorem odbyło się losowanie loterii fantowej, w której głównymi nagrodami był lodówka i rower. Po losowaniu widzowie oglądali pokaz Latino Dance w wykonaniu Klubu Tańca Towarzyskiego Finezja z Poznania. Imprezę zakończyła zabawa taneczna a przygrywały zespoły: A & Peters oraz ADAM BAND. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych. Gminna Biblioteka Publiczna zajęła się dekoracją sceny. Na stoisku biblioteki można było także zakupić losy, okolicznościowe plakietki oraz ręcznie robione kartki. Obok swoje stoisko z książkami miała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu oraz firma Zepter. Na tegoroczną imprezę została napisana piosenka pt. Do Chrzypska na Sielawę. W konkursie na najładniej zaśpiewaną piosenkę nagrodą była wędzona sielawa. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim

5 Wielkopolskie Szanty Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej na plaży Jeziora Mierzyńskiego to już tradycja. 22 lipca 2006 r. odbyła się jego trzecia edycja. Z roku na rok rytmiczne dźwięki pieśni żeglarskich przyciągają na plażę coraz więcej miłośników, wśród których są zarówno mieszkańcy Międzychodu i okolic jak i wczasowicze. Wielu z nich kojarzy już Ośrodek Wypoczynkowy Mierzyn właśnie z festiwalem i wraca tutaj co roku, aby w nim uczestniczyć. Szantą zainteresowali się także najmłodsi. W tym roku przybyłych przywitała pieśń Budujemy łódź w wykonaniu małych marynarzy - dzieci ze Studia Piosenki działającego przy Międzychodzkim Domu Kultury. Impreza ma swoje stałe elementy, m.in. inaugurację, której tradycyjnie dokonali: Roman Musiał - Burmistrz Międzychodu, Ewa Żuryło - dyrektor MDK, organizator festiwalu oraz Andrzej Remiszewski - gość honorowy, syn patronki festiwalu - Teresy Remiszewskiej. Po części oficjalnej rozbrzmiały dźwięki szanty, począwszy od tej tradycyjnej, poprzez szantę z wplecioną nutą irlandzką i celtycką aż po współczesne pieśni żeglarskie. Wszystko to w wykonaniu zespołów: Canoe z Łodzi, Przejazdem ze Świnoujścia, Oftry ze Szczecina, Bukanierzy z Gdyni, Atlantyda z Warszawy. Już od pierwszych dźwięków publiczność włączyła się do zabawy przez wspólne śpiewanie i taniec. Gorące brawa sprawiły, iż każdy z zespołów kończył swój występ licznymi bisami. Szczególne uznanie publiczności zyskały zespoły Przejazdem i Atlantyda, tym bardziej, że w tym ostatnim wystąpił znany z programu telewizyjnego Maraton Uśmiechu Misza Hairulin. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki w kształcie żaglówek. Artyści dziękując, deklarowali chęć udziału w kolejnych edycjach festiwalu. Jak co roku nie zabrakło też wrażeń estetycznych. Co prawda panująca susza nie pozwoliła organizatorom na rozpalenie na plaży ognisk, ale o zmroku rozświetliły się pochodniami pomosty, w które wkomponowana była scena na wodzie. Festiwal zakończył się przepięknym pokazem sztucznych ogni, znów na rok żegnając artystów i gości. Teraz już pozostał w uszach szum fal i miłe wspomnienia. Zorganizowanie festiwalu nie byłoby możliwe, gdyby nie szereg ludzi, którzy swoją pracą i dobrym słowem wspierali organizatorów. Szczególnie podziękowania należą się: Piotrowi Mleczakowi, Eugeniuszowi Gałce, Romanowi Krzyżaniakowi, Wojciechowi Czarneckiemu, Jerzemu Duszewiczowi, Józefowi Otterowi, Mirosławowi Leśnemu oraz ZHP Międzychód, ZHP Hufiec Bolesławiec oraz Grupie Energetycznej Enea - Rejon Energetyczny w Międzychodzie. Organizatorzy dziękują także sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Międzychodzie, Przedsiębiorstwu Budowlanemu MHM PAECH, PHU PETROLAND Skrzypczak - Dąbrowski, Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. Oddział w Zielonej Górze, PPH MARBO Bohdan Marciniak oraz patronom medialnym: TVP 3 Poznań, Gazecie Lubuskiej, Głosowi Wielkopolskiemu oraz Tygodnikowi Nowemu. MDK W tym roku ruszył cykl koncertów organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie przy Stanicy nad Wartą pt. Muzyczna Przystań Jako pierwsze w ramach Dni Międzychodu zaprezentowały się dwa zespołu muzyki country: Medley i Colorado. Prowadzeniem koncertu zajął się król polskiej muzyki country Korneliusz Pacuda. 28 lipca 2006 r. na Muzycznej Przystani 2006 zagrał zespół Skaldowie legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Skaldowie istnieją od ponad 40 lat. Grupa powstała w Krakowie w 1965 r. Jej założycielem był Andrzej Zieliński, potem do zespołu dołączył jego brat, Jacek. S k a l d o - wie szybko podbili rynek swoim charakterystycznym brzmieniem rockowym z elementami folku. Największe sukcesy odnosili na przełomie lat 60. i 70. Na koncert Skaldów w Międzychodzie przyszły prawdziwe tłumy (szacujemy, iż na koncercie było ok. 4 tys. osób). Każdy znalazł coś dla siebie. Były piosenki, dzięki którym zespół zaistniał na polskiej scenie: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Medytacje wiejskiego listonosza. Dzięki nim publiczność wraz z zespołem przenosiła się w lata 60., 70. i 80. Nie zabrakło również utworów z najnowszej płyty Harmonia świata. Koncert został zaliczony do niezwykle udanych, a odbiorcom dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Kolejną propozycją Muzycznej Przystani był koncert zespołu Dżem. Mówi się o nich polscy Rolling Stonesi. Początki zespołu Dżem sięgają 1973 r. jednak muzyczna Polska poznała ich dopiero na początku lat 80. Na swoim koncie mają mnóstwo płyt, m.in.: Dżem dzień, w którym pękło niebo, A b s o l u t e - ly life, Urodziny, Ciśnienie, Być albo mieć, Skazany na bluesa. W Międzychodzie zagrali 4 sierpnia, a na ich kon- Muzyczna Przystań Międzychód 2006 cert przybyła ogromna rzesza publiczności (ok. 6 tys. osób). Zjechali się prawdziwi fani zespołu, by wspólnie z członkami grupy: Adamem Otrębą, Zbigniewem Szczerbińskim, Beno Otrębą, Maciejem Balcarem, Pawłem Bergerem, Jerzym Styczyńskim, Januszem Borzuckim, Jackiem Dewódzkim śpiewać najbardziej znane przeboje zespołu, m.in. Kołysankę, Sen o Wiktorii, Wehikuł czasu, Czerwony jak cegła. Zespół Dżem grał do późnych godzin nocnych, a publiczności nie przeszkadzał w dobrej zabawie nawet deszcz. Ostatnią z cyklu imprez w przystani będzie koncert zespołu Raz Dwa Trzy, który odbędzie się 26 sierpnia 2006 r. W imieniu organizatorów już teraz zapraszamy wszystkich chętnych. MDK Koncert zespołu RAZ DWA TRZY Muzyczna Przystań Nad Wartą Międzychód 26 sierpnia (sobota) godz

6 cd. ze str. 1 Muzeum Regionalne w Międzychodzie Pierwszy zbiór wierszy Czarny sześcian ciszy ukazał się w roku Obecnie jest autorem kilkudziesięciu książek poezji i prozy, utworów scenicznych, librett oper kameralnych i kantat, przekładów poezji z niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego, jego wiersze przetłumaczono na ponad trzydzieści języków w tym na liczne pozaeuropejskie. Najbardziej znane książki tego autora, to wznawiany zbiór liryków miłosnych Dedykacje, wybory Na opalenie skrzydeł, Zawsze jest czas teraźniejszy, Przyjaciele są wszędzie, Wiwat Poznaniacy!, Gontyna, Satyryczne złote gody, Z tarczy słonecznej wypadają włócznie złote oraz nagrodzona powieść Kropla oceanu, zbiór opowiadań 112 godzin szczęścia i powieść dla młodzieży Szaraneria. Opublikował też Wielkopolską Trylogię Poetycką, na którą składają się tomy Poemat Piastowski, Tobie, Poznaniu, ten srebrny liść i Wielkopolski Herbarz Poetycki. Ryszard Danecki jest laureatem wielu nagród m.in. Czerwonej Róży, XIV Międzyn a r o d o w e - go Konkursu o Nagrodę Księżnej Agha Khan we Francji, Nagrody Miasta Poznania, Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Literackiej Ministra Obrony Narodowej, Nagrody im. J. Kasprowicza, nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Za swoją twórczość otrzymał szereg odznaczeń m.in. Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznakę Związku Chórów i Orkiestr, Zasłużonego dla Książki, Zasłużonego Pracownika Morza, statuetkę Hipolita, Medal Edwarda Raczyńskiego, statuetkę Dobosza Powstania Wielkopolskiego oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W piątek, 11 sierpnia br. w Muzeum Regionalnym - Oddziale Biblioteki Publicznej w Międzychodzie otwarto wystawę poświęconą dorobkowi twórczemu Ryszarda Daneckiego pt. 75 lat Ryszarda Daneckiego i półwiecze jego pisarstwa. Wystawę można zwiedzać do 15 września br. W otwarciu wystawy brały udział władze samorządowe powiatu i miasta, Andrzej Gawroński honorowy konsul holenderski w Polsce wraz z małżonką, płk Stanisław Szukalski dyr. Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy, prezes Związku Literatów Polskich w Poznaniu poeta i naukowiec prof. dr hab. Jerzy Świdziński, reżyser Stefan Mroczkowski, specjalne przesłanie Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Miasta Poznania Włodzimierza Gorzelańczyka przekazał przedstawiciel władz Poznania, wybitny artysta grafik, współtwórca Wielkopolskiej Trylogii Poetyckiej prof. Andrzej Jeziorkowski oraz wielu przedstawicieli poznańskich środowisk twórczych, a także rodzina i przyjaciele poety, przybyli także mieszkańcy naszego miasta i wczasowicze. W sobotę 12 sierpnia wystawę odwiedził senator Włodzimierz Łęcki oraz przedstawiciele Radia Merkury z Poznania. Antoni Taczanowski Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Barbary i Adama Nowaków międzychodzkich nauczycieli serdeczne życzenia składa Redakcja Informatora Międzychodzkiego 6 I Miêdzychodzkie Warsztaty Wikliniarskie W dniach 5-12 sierpnia odbyły się I Międzychodzkie Warsztaty Wikliniarskie. Były one pokłosiem kontaktów dr Krzysztofa Grzegorczyka z dyrektorem Arboretum w Bolestraszycach. Z inicjatywy Burmistrza Międzychodu Romana Musiała, przy współpracy z prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina, działającego właśnie w bolestraszyckim Arboretum, dwanaście osób miało możliwość zapoznać się ze żmudną ale przyjemną sztuką wyplatania wikliny. Warsztaty prowadziła pani Elżbieta Piórecka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina, a efekt tygodniowej pracy - instalacje przestrzenną z wikliny, można zobaczyć w parku im. Oskara Tietza. Lidia Górna Floryści w Międzychodzie W dniach odbyły się I Międzychodzkie Warsztaty Florystyczne. Inicjatorem tej imprezy był prof. Tadeusz Baranowski, warsztaty prowadziła dr Agnieszka Krzymińska opiekunka Sekcji Florystycznej Koła Ogrodników na Wydziale Ogrodniczym Akademii Roliczej w Poznaniu, a spraw technicznych i zapięcia wszystkiego na ostatni guzik pilnowała mgr Lidia Górna z Urzędu Miasta i Gminy, Referat Promocji i Rozwoju (absolwentka naszego wydziału). Po zebraniu odpowiedniej ilości materiału roślinnego i po opracowaniu projektów w dniu pod patronatem Burmistrza Międzychodu, którego reprezentował zastępca Krzysztof Michalski, na rynku w tym uroczym mieście, można było zapoznać się z techniką oraz sposobami układania kwiatów oraz obejrzeć Kwiatowe dekoracje stołu. oprac. dr Ewa G. Dankowska Publikujemy wiersz p. Marianny Batury, napisany pod wpływem wrażeń po przeczytaniu książki pt. Powiat Międzychodzki: podręcznik do nauki geografii dla klasy trzeciej szkół powszechnych pow. międzychodzkiego : Coś niezwykłego! Odnaleziony Podręcznik przez P. Nowaka To niezwykła, nie błaha sprawa. Z datą 1927 r. opracowali nauczyciele: Inspektor Kutzner, wymienić się ośmielę I Fiedler z Grobi - Kierownik Szkoły Podjęli wysiłek dość spory. Na tamte czasy, naukowe braki Powiat Międzychodzki w Geografii. To zabytek, cenne uświadomienie Krok po kroku odsłaniają ziemię, Jeziora, dopływy, wodne wstęgi, Wartę i wioski w zasięgu ręki. Cześć Im i chwała i podziękowanie Za opis i legend przekazanie. Prawda przetrwała 79 lat Ten sam Międzychód i Świat! Roślinność, piękno naszej okolicy chociaż więcej mieszkańców liczy, Dorobek miasta i wiosek wzbogacony Pozostały te same opisane strony! Nazwiska: Kutzner i Fiedler przetrwały Dziękuję jeszcze raz, za Podręcznik mały! Marianna Batura r.

7 INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIÊDZYCHODZIE Przypominamy, że od 18 lipca br. Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie zmieniła swoją lokalizację. W związku z powyższym uległ zmianie adres oraz nr telefonu: Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, ul. Sikorskiego 22A, tel (adres internetowy: natomiast nie zmieniły się nr połączeń alarmowych, tj. 997 i 112. Przypominamy, że dzielnicowi pełnią dyżury w każdy czwartek w godz oraz w ostatnią niedzielę miesiąca w godz przy ul. Sikorskiego 21A oraz Daszyńskiego 23B. KRONIKA KRYMINALNA z terenu powiatu międzychodzkiego Nieznani sprawcy po uprzednim wyłamaniu drzwi od zaplecza weszli do pomieszczeń magazynowych, znajdujących się w miejscowości Kwilcz, skąd ukradli około 80 opon samochodowych, komputer i telewizor, o łącznej wartości 10 tys. zł. Nietrzeźwy mieszkaniec Międzychodu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Został on zatrzymany w Komendzie Powiatowej Policji do wytrzeźwienia. Za ten czyn grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności Nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę mieszkanki Sierakowa ukradł torbę i portfel z zawartością w postaci dokumentów oraz pieniędzy w kwocie 150 zł Nieznany sprawca ukradł z pomieszczenia magazynowego w m. Chorzępowo 9 przenośnych pamięci do komputera tzw. pendrive oraz zegarek, o łącznej wartości 540 zł, na szkodę mieszkańca Warszawy Nieznany sprawca, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pobrał zaliczkę w wysokości zł, na poczet sprowadzenia samochodu, od mieszkańca gm. Sieraków, czym doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach pojazdu marki Opel Corsa, zaparkowanego przy ul. Daszyńskiego, ukradł z jego wnętrza radioodtwarzacz samochodowy o wartości 400 zł na szkodę mieszkańca Międzychodu Nieznani sprawcy, w miejscowości Kwilcz pobili dwóch mieszkańców gm. Międzychód, powodując u nich obrażenia ciała w postaci złamania nosa oraz wybicia zęba. Nieznany sprawca, w porze nocnej ukradł cztery koła samochodowe, z zaparkowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie samochodu osobowego marki Nissan Almera. Łączna suma strat to zł na szkodę mieszkańca Środy Wlkp Mieszkaniec gm. Międzychód, pracownik jednego z lokalnych sklepów, przywłaszczał od klientów pieniądze za zakupiony towar. Działając przez około 2 tygodnie, przywłaszczył kwotę 6 tys. zł W miejscowości Mierzyn, w godzinach nocnych, nieznany sprawca ukradł samochód marki Seat Toledo koloru czarnego, rocznik Wartość utraconego pojazdu to 30 tys. zł na szkodę obywatela Niemiec. Dwóch chłopców w wieku 15 i 16 lat, uczestników obozu harcerskiego pobiło kolegę przebywającego na tym samym obozie. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie przebywał na obserwacji. Wobec nieletnich sprawców tego czynu Sąd Rodzinny i Nieletnich orzeknie środki wychowawcze bądź poprawcze W miejscowości Sieraków nieznany sprawca zbił przednią szyby oraz zarysował lakier samochodu Alfa Romeo. Wartość strat to 2 tys. zł. Najemca jednego z ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu międzychodzkiego, pomimo braku umowy licencyjnej z ZAIKS, odtwarzał utwory muzyczne na zewnątrz lokalu i w pomieszczeniach magazynowych. W miejscowości Sieraków nieznany sprawca wykorzystując pozostawienie kluczyka w drzwiach ukradł samochód osobowy marki Fiat Tipo. Wartość utraconego mienia to 500 zł. Nieznany sprawca w okresie około dwóch dni, wykorzystując nieuwagę właściciela ukradł 4 opony samochodowe o wartości zł W miejscowości Śródka nieznany sprawca ukradł 4 koła samochodowe oraz urządzenia mechaniczne w postaci wału odbioru mocy i obudowy łańcuchów od prasy zwijającej. Straty to 3 tys. zł. W miejscowości Sieraków nieznany sprawca oblał karoserię samochodu osobowego nieustaloną substancją żrącą, czym spowodował jego uszkodzenie Nieletni (lat 15) mieszkaniec Warszawy, podczas pobytu na kolonii w Mierzynie, ukradł telefon komórkowy o wartości 400 zł., należący do kolegi mieszkającego w tym samym pokoju. Telefon został odzyskany przez funkcjonariuszy Sekcji Prewencji w Międzychodzie. Wobec nieletniego Sąd Rodzinny i Nieletnich zastosuje środki wychowawcze lub poprawcze. W Sierakowie nieznany sprawca włamał się do biurowca GS SCh, skąd ukradł pieniądze w kwocie 100 zł W Międzychodzie przy ul. Zamkowej nieznany sprawca ukradł samochód marki Fiat Uno na szkodę mieszkańca Międzychodu. Straty wynoszą 6 tys. zł W Międzychodzie, w godzinach nocnych nieznany sprawca włamał się do sklepu przy ul. Kilińskiego, skąd ukradł 40 szt. zapalniczek oraz paczek papierosów. Ogólna wartość strat wynosi około 10 tys. zł W Sierakowie nieznany sprawca ukradł z terenu jednego z ośrodków wypoczynkowych kamerę cyfrową wraz z futerałem na szkodę obywatela Holandii. Wartość strat zł W Międzychodzie nieznani sprawcy w godzinach nocnych ukradli z jednego z parkin- NADZIEJA - WSPÓLNY PROJEKT POLICJI I CARITASU Okres wakacji to czas wyjazdów na wypoczynek lub do pracy, często za granicą. Można prognozować, że w tym okresie wzrośnie zjawisko handlu ludźmi oraz przymuszonej prostytucji. W trakcie podejmowania decyzji o wyjeździe możemy spotkać się z licznymi oszustwami oraz werbunkami pod przykrywką, dotyczącymi tych niepokojących zjawisk. W związku z tym, informujemy, że w ramach przedsięwzięć podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji przy współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej uruchomiony został projekt NADZIEJA, który obejmuje swym zasięgiem województwa, z których Polki wyjeżdżają w celach zarobkowych do Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Włoch. W ramach tego projektu na terenie Polski funkcjonują lokalne punkty wsparcia, punkty informacyjne, bazy lokalowe Bezpieczna Przystań oraz telefon zaufania , który jest czynny przez całą dobę. W miejscach tych osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne. gów samochód marki Volkswagen LT, który po przejechaniu około 20 km porzucili, nie uszkadzając go. Samochód po około godzinie poszukiwań od zawiadomienia został odnaleziony przez policję. Funkcjonariusze KPP w Międzychodzie podczas prowadzenia wspólnych działań z przedstawicielami Izby Celnej z Poznania, w trakcie rutynowych kontroli samochodów ujawnili u dwóch osób 1,3 g marihuany oraz 4 tabletki ekstazy. Za posiadanie narkotyków grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. W Kwilczu nieznany sprawca ukradł z szuflady lady w sklepie wielobranżowym nieustaloną ilość kart telefonicznych o wartości 700 zł na szkodę GS Kwilcz Policjanci KPP w Międzychodzie podczas prowadzenia wspólnych działań z przedstawicielami Izby Celnej z Poznania, w trakcie rutynowych kontroli samochodów zatrzymali jedną osobę, u której ujawniono 5 g marihuany Policjanci KPP w Międzychodzie podczas prowadzenia wspólnych działań z przedstawicielami Izby Celnej z Poznania, w trakcie rutynowych kontroli samochodów zatrzymali czterech osoby, u których ujawniono łącznie 4,6 g marihuany oraz 0,4 g amfetaminy. Za posiadanie narkotyków grozi im do 3 lat pozbawienia wolności W Mierzynie, z terenu działki budowlanej nieznani sprawcy ukradli zbiornik na ścieki, taczkę oraz wieloczynnościową maszynę stolarską. Łączna wartość strat wynosi zł. W Kwilczu, z terenu jednej z posesji, w godzinach nocnych skradziono samochód ciężarowy marki Mitsubishi L200. Straty wynoszą 70 tys. zł W Mierzynie, na terenie ośrodka wypoczynkowego, nieznany sprawca włamał się do kiosku Ruch, skąd ukradł 250 paczek papierosów, 62 karty do telefonów komórkowych oraz pieniądze w kwocie 100 zł. Łączna wartość strat wynosi zł W Międzychodzie, przy ul. Daszyńskiego, nieznany sprawca włamał się do sklepu spożywczego, skąd ukradł 60 pakietów papierosów, 60 opakowań kawy, 30 zapalniczek, 60 czekolad i 8 paczek herbaty. Łączna wartość strat to 5 tys. zł W Sierakowie, na terenie ośrodka wypoczynkowego Puszczyk, nieznany sprawca uszkodził klamkę, wkładkę zamka drzwi i pokrywy bagażnika samochodu marki Audi A6. Wartość powstałych strat wynosi zł. W Mierzynie nieznany sprawca włamał się do samochodu marki Audi 100, skąd ukradł radioodtwarzacz CD. Straty wynoszą zł W Sierakowie, z terenu ośrodka wypoczynkowego Nowa Holandia nieznani sprawcy ukradli samochody osobowe marki VW Passat oraz Skoda Octavia, rok produkcji 2002, na szkodę obywateli Holandii W Dormowie, gm. Międzychód, w godzinach nocnych, nieznani sprawcy ukradli z samochodu marki MAN atrapę silnika, zderzak oraz komplet lamp. Wartość strat - 5 tys. zł., na szkodę mieszkańca Dormowa. W Łężeczkach, gm. Sieraków, z terenu ośrodka wypoczynkowego Posnania, nieznany sprawca ukradł z jednego z domków letniskowych telefon komórkowy o wartości 400 zł, odtwarzacz MP3 o wartości 700 zł oraz pieniądze w kwocie 30 zł, na szkodę trzech wypoczywających tam osób. Policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca gm. Kwilcz, który w okresie br. kradł elementy stalowe z jednej z posesji, a następnie sprzedawał je w punkcie skupu złomu. Wartość strat to 350 zł W Mnichach, gm. Międzychód, nieznany sprawca w godzinach nocnych ukradł rower o wartości 590 zł. W Międzychodzie nieznani sprawcy ukradli z mieszkania pieniądze w kwocie 500 zł na szkodę mieszkanki miasta W Mierzynie, w godzinach nocnych nieznani sprawcy włamali się do sklepu spożywczego, skąd ukradli 520 paczek papierosów, 20 butelek alkoholu, 15 kart telefonicznych oraz pieniądze w kwocie 700 zł, na szkodę mieszkańca Międzychodu. W Chorzępowie, gm. Sieraków nieznany sprawca ukradł z mieszkania pieniądze w kwocie 600 zł. Funkcjonariusze miêdzychodzkiej Policji zwracaj¹ siê z apelem do klientów lokali gastronomicznych i sklepów, aby nie pozostawiali bez dozoru i w ogólnie dostêpnych miejscach swoich rzeczy osobistych, a w tym: telefonów komórkowych, torebek, kurtek, portfeli itp., które s¹ ³atwymi ³upami z³odziei. KPP w Miêdzychodzie zwraca siê do osób mog¹cych posiadaæ jakiekolwiek informacje na temat zaistnia³ych przestêpstw i ich sprawców o kontakt pod numerami telefonów: Komenda Powiatowa Policji w Miêdzychodzie Komisariat Policji w Sierakowie Posterunek Policji w Kwilczu lub nr alarmowy nr 997. Informacje mog¹ byæ przekazywane w sposób anonimowy. KPP w Międzychodzie 7

8 ZABYTKOWE CMENTARZE ZIEMI MIĘDZYCHODZKIEJ Część III Cmentarz ewangelicki w Białokoszku (gmina Chrzypsko Wielkie) Po omówionym przed miesiącem cmentarzu ewangelickim w Białokoszu, położonym w pięknym lesie i stanowiącym zespół wysokiej klasy zabytków sztuki nagrobnej przychodzi dziś kolej na kolejną dawną nekropolię naszego powiatu, znajdującą się w miejscowości sąsiadującej z Białokoszem, a mianowicie we wsi Białokoszek, której rozrzucone z rzadka zabudowania rozlokowane są wzdłuż dawnej drogi wiodącej z Białokosza na północ, w kierunku Chrzypska Wielkiego. Dzieje tej wsi nie są dobrze poznane, chociaż należy ona do młodszych miejscowości powiatu; powstała jako osada olęderska, założona u schyłku XVIII w. Nie założyli jej jednak zaborcy po włączeniu Wielkopolski do Prus, pierwsza wzmianka o istnieniu Białokoszka pochodzi z 1792 r. W przeszłości osada nosiła także inne nazwy: Małe Białokoskie Olędry (niem. Klein Bialokoscher Hauland) i Mały Białokosz (niem. Klein Bialokosch). W 1845 wieś liczyła 51 osób mieszkających w 6 domach, w 1905 r. liczba mieszkańców spadła do 46. Tutejsi gospodarze byli do I wojny światowej bez wyjątku Niemcami wyznania ewangelickiego. Wzorem swoich współwyznawców z okolicznych wsi także osadnicy z Białokoszka urządzili w nim cmentarz. Znajduje się on około 100 metrów na wschód od drogi do Chrzypska Wielkiego, w odległości ok. 2 km od Białokosza (Il. 1). Na starszych mapach zaznaczona jest droga wiodąca przez pola na cmentarz, która jednak obecnie już nie istnieje. Obecnie dostać się na teren cmentarza można jedynie na przełaj przez pola uprawne, zewsząd otaczające niewielką kępę drzew, która pozwala wyznaczyć jego położenie (Il. 2). Rosną na nim głównie drzewa liściaste różnych gatunków, wyjątkiem wśród nich jest wiekowy modrzew rosnący u dawnego wejścia z zachowanymi resztkami bramy w postaci kamiennych słupków. Teren cmentarza jest miejscami obficie porośnięty konwaliami. Na cmentarzu ewangelickim w Białokoszku czytelnych jest dzisiaj ok. 15 miejsc pochówku. Zachowane nagrobki pochodzą z końca XIX w., w większości wykonane są w formie prefabrykowanych ogrodzeń i steli z betonu oraz lastriko. Z rzadka można tu spotkać również piaskowiec - tradycyjny materiał kamieniarski, z którego wykonano m.in. tablicę inskrypcyjną z nagrobka gospodarza Johanna Stürzebechera ( ) (Il. 3) oraz pomnik nagrobny małżonków Schulzów: Gottloba ( ) i Rosiny ( ) (Il. 4). Są to jedyne dwa nagrobki, które pozwalają na identyfikację pochowanych pod nimi osób. Niezaprzeczalnym walorem cmentarza jest jego położenie. Pięknie prezentuje się wśród pól. Mimo swej lokalizacji cmentarz nie uniknął jednak zniszczeń. O kradzieżach metalowych elementów wyposażenia świadczą resztki dwóch żeliwnych krzyży, jeden tkwiący w ziemi, drugi porzucony wśród krzewów. Także nagrobki kamienne i betonowe są w znacznej mierze zniszczone, a ich fragmenty rozrzucone są po całym cmentarzu (Il. 5, 6). Chociaż na cmentarzu w Białokoszku nie zobaczymy zabytków tej klasy, co w niedalekim Białokoszu, warto jednak zachować niepowtarzalny urok tego miejsca. Są to już ostatnie chwile, zostało niewiele czasu, by uratować chociaż jego część. Za miesiąc - cmentarz ewangelicki w Bielsku Artur Paczesny MIÊDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE 25 sierpnia 1883 r. (123 lata temu) Zmarł Arsen hr KWILECKI z Kwilcza, porucznik jazdy w Powstaniu Listopadowym, kawaler Virtuti Militari, poseł do pruskiego Landtagu, obrońca polskości. 30 sierpnia 1709 r. (297 lat temu) Z powodu szalejącej w Międzychodzie epidemii dżumy zamożni mieszczanie opuścili miasto, zakładając obozy w okolicach wsi Mierzyn i Radgoszcz. 30 sierpnia 1938 r. (68 lat temu) Zmarł ks. Józef Tomasz BRAUN, duchowny katolicki i polski działacz narodowy, m.in. proboszcz w Dąbrówce Wlkp., wikary w Rokitnie. Od 1922 r. był proboszczem parafii Kamionna, organizator i patron wielu polskich organizacji. 1 września 1927 r. (79 lat temu) W Mędzychodzie utworzono Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, obecne Liceum Ogólokształcące. 1 września 1939 r. (67 lat temu) Napaścią na Polskę hitlerowska III Rzesza niemiecka rozpoczęła II wojnę światową. Pierwszą ofiarą wojny w powiecie międzychodzkim był Antoni PALUCH, kierownik placówki Straży Granicznej w Silnej, najdalej na zachód wysuniętej polskiej miejscowości. 1 września 1940 r. (66 lat temu) W Bielsku pod Międzychodem władze okupacyjne utworzyły szkołę dla dzieci polskich z niemieckim językiem wykładowym, była ona ogniwem systematycznej germanizacji polskiej ludności Ziemi Międzychodzkiej. 1 września 1963 r. (43 lata temu) W Kamionnie otwarto Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich Pomnik Tysiąclecia. 8 4 września 1900 r. (106 lat temu) Zmarł Carl Otto von KALC- KREUTH, starosta powiatu międzychodzkiego, dziedzic Muchocina. 4 września 1939 r. (67 lat temu) Wojska hitlerowskie zajęły Międzychód. W czasie bombardowania pociągu ewakuacyjnego zginął międzychodzki kolejarz Franciszek TYMEK. 6 września 1945 r. (61 lat temu) Odbył się pierwszy seans filmowy w międzychodzkim kinie Warta (późniejsze kino Mewa ). 6 września 1978 r. (28 lat temu) Zmarł Józef BORKOWSKI, lekarz, w latach organizator służby zdrowia w Międzyrzeczu, długoletni działacz PCK, radny miejski Międzychodu, w latach prowadził przychodnię przy dworcu PKP w Międzychodzie. 7 września 1924 r. (82 lata temu) Zginął zastrzelony przez kłusownika Georg von HANTELMANN, dziedzic Charcic i Izdebna, pilot - as lotnictwa niemieckiego w I wojnie światowej. 12 września 1939 r. (67 lat temu) Do obozu w Skwierzynie przybył pierwszy transport więźniów z Międzychodu. 13 września 1712 r. (294 lata temu) W wielkim pożarze Międzychodu spłonęło 146 domów mieszczańskich i ratusz. 14 września 1889 r. (117 lat temu) Zmarł Georg Wilhelm FISCHER (ur w Zatomiu Nowym), duchowny protestancki, diakon w Kargowej, pastor i superintendent w Grodzisku Wielkopolskim, historyk reformacji polskiej. ap

9 Nie wstydźmy się naszych ojców... Tworzyli polskość Międzychodu. Lata Część II Z wydarzeń tamtych lat r. do Międzychodu zawitała Wolna i Niepodległa Polska. Przyjechała o godzinie 3- ciej po południu pociągiem od strony Zbąszynia. Z wagonów wysypało się grono oficerów i cywili z gen. Józefem Dowbór-Muśnickim. Przeszli na peron. Padły komendy, rozległ się szczęk prezentowanej broni, złożono raporty. Zebrani przed dworcem międzychodzianie serdecznie powitali długo oczekiwanych gości. Z dworca wszyscy udali się na Rynek. Z przygotowanej trybuny generał ogłosił, że Międzychód należy do Polski. Zebrany tłum skandował okrzyki na cześć Rzeczypospolitej, wojsko prezentowało broń, rozbrzmiewały hymny Polski i Francji. Głos zabrał starosta międzychodzki Edmund Braciszewski, który do tej pory urzędował w Sierakowie, wyzwolonym o cały rok wcześniej. Defilada wojska zakończyła część oficjalną, a potem już radość, radość bez końca. Następne dni rozpoczęły czas mozolnej pracy. Wolność została odzyskana, lecz trzeba było ją utrwalić i zorganizować. Przeskok z pruskiej organizacji, porządku, schematów i rutyny w zarządzaniu był ogromny. Władze polskie nie istniały, należało je powołać, a nie było kogo do tych organów kierować. Kupcy, rzemieślnicy i robotnicy czytali wprawdzie po polsku, ale z pisaniem było już znacznie gorzej. Mało kto się tej sztuki nauczył, bo polskich szkół przecież nie było. Ludzi z wykształceniem choćby średnim na palcach można było policzyć. Wkrótce do Międzychodu przybył nowo mianowany starosta - Józef Urbański, któremu nie pozostało nic innego jak zakasać rękawy i wziąć się do zorganizowania nowej władzy w całym powiecie. W spadku po zaborcy pozostało mu nieco niższych rangą urzędników. Tak więc władza była polska a urzędnicy niemieccy. W urzędach w dalszym ciągu załatwiało się sprawy w języku niemieckim i na podstawie niemieckiego prawa. Ta sytuacja trwała od 17 stycznia do 17 lipca, czyli przez równe pół roku. Magistrat działał w tym czasie w niemieckim składzie osobowym. 17 lipca w obecności wojewody poznańskiego - dr Celichowskiego nastąpiło rozwiązanie niemieckiej Rady Miejskiej i powołanie polskiej. Pierwszym mianowanym burmistrzem został radny i kupiec Władysław Czekalski, a przewodniczącym Rady Miejskiej ks. proboszcz Marcin Kowalczyk. Wkrótce z szyldów sklepowych i warsztatów rzemieślniczych znikły napisy w języku niemieckim, które zastąpiono polskimi. W niemieckiej drukarni zaczęto drukować Orędownik Powiatu Międzychodzkiego, początkowo nieregularnie i w różnych terminach. Jedną z pierwszych czynności nowej rady miejskiej było przemianowanie niemieckich nazw ulic i miejscowości na polskie. Zaczęto też organizować polskie szkolnictwo. Skompletowano na początku zespół nauczycieli szkoły powszechnej. Rektorem, jak się wówczas mówiło, został p. Furmanek. Nauczycieli rekrutowano z terenu powiatu lub sprowadzono z innych miast Wielkopolski. Szkoła była 7-klasowa, wyznaniowa, koedukacyjna z klasami dla dzieci niemieckich. Można powiedzieć, że życie w mieście i powiecie zaczęło się powoli normować. Działały urzędy, szkoły, kościoły, funkcjonowała kolej, poczta i szpital, odbywały się dwa razy w tygodniu targi i raz w kwartale jarmark, przychodziła prasa poznańska i krajowa. Po prostu zaczął normować się ład w społeczeństwie. cdn... Łucjan Sobkowski Maksymilian Bombicki Sekretarz Starostwa Powiatowego Michał Borzych właściciel odlewni metali Józef Buhl rzemieślnik, kupiec, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej W imieniu autora i własnym redakcja zwraca się z prośbą o kontakt do osób posiadających informacje bądź materiały związane z ww. osobami, ponieważ gromadzona jest dokumentacja na temat działalności tych zasłużonych międzychodzian. Jan Borowicz rzemieślnik Teodor Bruch rzemieślnik bednarz, radny Rady Miejskiej Stefan Buczewski sekretarz Wydziału Powiatowego Józef Braciszewski powstaniec wielkopolski, pierwszy Starosta Międzychodzki, później Wójt Gminy Międzychód Adam Buchert agent ubezpieczeniowy, powstaniec wielkopolski Józef Bugajny nauczyciel, Komendant Hufca ZHP 9

10 Międzychodzki Cech świętuje Dzień Rzemiosła 29 lipca odbył się festyn rzemieślniczy z okazji Dnia Rzemiosła i jubileuszu 350-lecia powstania międzychodzkiego Cechu Piekarzy. Na festynie zorganizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki bawiło się 226 osób - byli to rzemieślnicy z najbliższymi, pracownicy zakładów rzemieślniczych, pracownice Biura Cechu oraz zaproszeni goście: Starosta Międzychodzki - Julian Mazurek, Burmistrz Międzychodu - Roman Musiał, Komendant Powiatowej Komendy Policji w Międzychodzie - Sławomir Kaczmarek, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. - Jan Żukowski, Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. - Feliks Witkowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu - Antoni Odzimek, Naczelnik ds. Edukacji przy IRP w Gorzowie Wlkp. składników - Zenon Witulski, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przy WIR w Poznaniu - Henryk Gubernat z małżonką, Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie - Agnieszka Pospieszna z małżonkiem, Antoni Taczanowski, Edmund Stronka, Starszyzna Cechowa Cechu Rzemiosł działywania Rożnych i Przedsiębiorców z Międzyrzecza, Starszyzna Cechowa Cechu Rzemiosł Różnych ze Skwierzyny, Starszyzna Cechowa Cechu Rzemiosł Różnych z Wolsztyna. Festyn rozpoczął się mszą św. polową w intencji rzemiosła. Odprawił ją ksiądz dziekan Zbigniew Woźniak z parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Następnie Starszy Cechu Teofil Dobkowicz powitał wszystkich przybyłych i życzył udanej zabawy. Nastąpiło wręczenie odznaczeń. Janusz Bartkowski podziękował w imieniu odznaczonych. Następnie Prezesi Izb Rzemieślniczych z Poznania i Gorzowa Wlkp. dokonali wręczenia na ręce Zarządu Cechu Platynowego Lauru, który otrzymał w tym roku nasz Cech,,za całokształt działalności wspierającej rzemiosło oraz środowisko mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Platynowy Laur to nagroda przyznawanej przez magazyn rzemieślniczy,,super Kontakty Biznesowe i Związek Rzemiosła Polskiego. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli ponadto na ręce Starszego Cechu bukiety kwiatów i życzenia z okazji rzemieślniczego święta. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko - Drezdeneckiego w Międzychodzie oraz pracownicy biura Cechu serdecznie dziękują: Januszowi Bartkowskiemu, Adamowi Brzezińskiemu, Wacławowi Gurszowi, Krzysztofowi Wachowiakowi oraz Mieczysławowi Wieczorkowi, którzy dostarczyli na festyn własne wypieki. Słowa uznania należą się także fundatorom nagród loterii fantowej tj. Violetcie Ciosańskiej i Teofilowi Dobkowiczowi, Wacławowi Gurszowi, Przemysławowi Fornalikowi, Wiesławowi Molikowi, Jarosławowi Baturze, Henrykowi Majzlikowi, Tadeuszowi Kurkowi, Eugeniuszowi Nawrotowi, Kazimierzowi Sieinskiemu. Loterię fantowa oraz wręczenie odznaczeń prowadziły: Karina Jabłońska (specjalista ds. księgowo-finansowych) i Monika Kuszyńska (kierownik biura Cechu). Monika Kuszyńska poinformowała, że Uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odznaczeni zostali: Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego: Józef Grzegorzek, Janusz Bartkowski, Teofil Dobkowicz, Jan Grzegorzek. Honorową Odznaką Rzemiosła: Krzysztof Boczek - pracownik Adama Lenharda, Grzegorz Bogusławski i Krzysztof Sieinski - pracownicy Kazimierza Sieinskiego, Robert Dąbek i Łukasz Kurek - pracownicy Tadeusza Kurka, Irena Majzlik i Piotr Majzlik - pracownicy Henryka Majzlika, Ewelina Nawrot - pracownica Eugeniusza Nawrota, Robert Rudnicki - pracownik Jana Mastalerza oraz Tomasz Dobkowicz. Złotą odznaką mistrza,, Za szkolenie uczniów w rzemiośle : Anna Wachowska, Tadeusz Lenhard i Tadeusz Mąka. Srebrną odznaką mistrza,, Za szkolenie uczniów w rzemiośle : Przemysław Fornalik oraz Grażyna Lehmann. Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Złotą Odznaką,,Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego odznaczeni zostali: Janusz Bartkowski, Srebrną odznaką,,za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego : Bogusław Szlachetko, Rafał Ogrodowczyk, Ryszard Chwalisz, Jacek Wylegała, Andrzej Wróż, Zbigniew Pawlak, Maria Paluszak i Ewa Woźna - pracownice Adama Brzezińskiego, Piotr Bąbelczyk - pracownik Henryka Schaedlera, Maciej Sobczak i Andrzej Ciupa - pracownicy Henryka Schaedlera, Szczepan Konieczny, Feliks Okińczyc i Kamil Baraniak - pracownicy Alfonsa Śledzia, Piotr Rybarczyk i Tomasz Sroka - pracownicy Marka Sroki, Sławomir Lubik - pracownik Teofila Dobkowicza, Tomasz Chmielewski, Krzysztof Brojanowski, Stanisław Łukaszewski, Artur Kucharski, Władysław Gajzler, Bronisław Kowalski i Zbigniew Szyler - pracownicy Przemysława Fornalika, Janusz Kowalski - pracownik Janusza Bartkowskiego, Paweł Fiedur, Robert Kram, Mariusz Hellwich i Rafał Neumann - pracownicy p. Pawła Hellwicha. 10 Mikoryza na LIPOWCU Pogarszające się w miastach z roku na rok warunki wzrostu drzew i krzewów sprawiają, że znaczny procent roślin ulega zniszczeniu. Rocznie usuwa się średnio około 10 % drzewostanu. W miastach można wymienić kilka przyczyn złej kondycji roślin. Jedną z nich jest permanentny brak wody dostępnej roślinom. Na to składa się: niski poziom opadów powodujący stepowienie Wielkopolski, betonowanie dróg i chodników uniemożliwiające przenikanie wody opadowej w okolice systemu korzeniowego, stosowanie soli w akcjach zimowego odśnieżania dróg itp. Na brak wody rośliny reagują natychmiast. Objawia się to zamieraniem w początkowym stadium obrzeży blaszki liściowej, a przy dużych brakach wody zamieraniem i opadaniem całych liści. System korzeniowy roślin znajdujących się blisko dróg i chodników pozbawiony jest także właściwego dostępu powietrza niezbędnego do oddychania. Regularne usuwanie liści i brak nawożenia sprawia, że rośliny pozbawione są próchnicy i niezbędnych pokarmowych potrzebnych do wzrostu i rozwoju. Na piękniejącym każdego roku w Międzychodzie-Lipowcu rośliny nie odczuwają jeszcze ujemnego od- miasta. Jest to zasługa właściwej pielęgnacji roślin rosnących w tym miejscu. W bieżącym roku dokonano wiele nowych nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Chlubą Lipowca są lipy. Rosną tam drzewa kilkudziesięcioletnie, a także młode, świeżo posadzone. Aby drzewa te dobrze prezentowały się teraz i w przyszłości z inicjatywy mgr Lidii Górnej z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy, wykonano dnia 9 sierpnia najskuteczniejszy w chwili obecnej zabieg pielęgnacyjny mikoryzację czyli wprowadzenie w okolice systemu korzeniowego pożytecznych grzybów. Mikoryza jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie i polega na współżyciu systemu korzeniowego roślin wyższych z odpowiednimi grzybami. Taki typ współżycia nazywamy ektomikoryzą. Ten rodzaj współpracy korzeni drzew i grzybów zwiększa odporność roślin na niesprzyjające warunki środowiska np. zwiększa zasięg pobierania i transportu azotu, fosforu i innych substancji odżywczych z gleby, natomiast strzępki grzybów uzyskują niezbędne asymilaty wytworzone przez rośliny takie jak cukry, które stanowią dla nich źródło węgla i enzymów. Mikoryza zapewnia roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju roślin szczególnie rosnących w niekorzystnych warunkach środowiska. Zwiększa ona także odporność roślin na niesprzyjające warunki środowiska takie jak niewystarczający dostęp wody i składników pokarmowych w glebie, niewłaściwy odczyn gleby, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, występowanie patogenów powodujących doglebowe choroby roślin. Rośliny mikoryzowane charakteryzują się większą żywotnością czego widocznym efektem jest lepszy wzrost, pokrój i adaptacja roślin na nowe, źle przygotowane stanowiska. W warunkach leśnych każdy rodzaj rośliny znajduje dla siebie odpowiednie grzyby i następuje naturalna mikoryzacja. W warunkach sztucznych jakimi są parki i zieleńce często zakładane w bardzo niekorzystnych dla wzrostu roślin warunkach rośliny pozbawione są tak dobrego sprzymierzeńca. Dlatego też pod wszystkie rodzaje roślin powinniśmy dostarczyć odpowiednie grzyby mikoryzowe. Zastosowane na Lipowcu grzyby mikoryzowe są wyizolowane z najlepszych mikoryz występujących w środowiskach naturalnych w Polsce. Jest to pierwsza w Polsce akcja zastosowana w tak szerokim zakresie. Izolacji grzybów dokonano w firmie Mykoflor (Włodzimierz Szałański Końskowola) specjalizującej się w pozyskiwaniu i namnażania grzybów mikoryzowych. Mając dobry produkt należy go właściwie zaaplikować. W Międzychodzie na Lipowcu zabieg mikoryzacji drzew wykonał przedstawiciel firmy MARGOT (Jerzy Nieswadba Ostrzeszów) specjalizującej się w tego typu zabiegach. Nad wszystkim czuwał prof. Tadeusz Baranowski z Katedry Metod Ochrony Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu. opr. Dr inż. Ewa Dankowska

11 Zjawiska patologiczne a rodzina i szkoła W maju parę osób w rozmowie ze mną (wiedząc, że jestem nauczycielem i radnym) z niemałym zatroskaniem poruszyło problem funkcjonowania szkół między innymi zwracali uwagę na sprawę pomocy rodzicom, gdy u uczniów-dzieci występują trudności wychowawcze i załamania psychiczne. Zainteresowanie tymi problemami spowodowane było między innymi tym, że mieszkańcy naszego miasta poruszeni zostali tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w miesiącu lipcu ubiegłego roku i maju tego roku. My radni jak gdyby podwójnie jesteśmy zobligowani do pomocy międzychodzkim rodzinom. Po pierwsze - mamy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w schemacie organizacyjnym podlega Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu. Po drugie szkoły, na które mamy pewien wpływ, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie. Jak wiadomo szkoła powinna pomagać rodzinie wspomagać rodziców w wychowywaniu dziecka. Można nadmienić, że rodzina należy do tzw. grup pierwotnych, a szkołę zalicza się do grup celowych. Przed rodziną i szkołą stoi ogromne wyzwanie zwłaszcza dzisiaj. Zjawiska patologiczne: alkoholizm, narkomania, agresja nie ominęły naszego powiatu są widoczne aż nadto. Rok temu na sesji Rady Powiatu przedstawiłem wyniki badań dotyczących alkoholizmu i narkomanii, które zostały przeprowadzone w Międzychodzie są bardzo niepokojące. W naszym kraju zjawiska patologiczne korupcja, wzrastające spożycie alkoholu, narkomania, niskie poczucie dumy narodowej mają wielki zasięg i są niebezpieczne dla witalności narodu. Podaje się, że 2,5 mln dzieci żyje w rodzinach obciążonych problemem alkoholowym u nas w powiecie około dzieci. Joseph Freundorfer powiedział: Jeżeli społeczeństwo jest chore, to można je uzdrowić jedynie wówczas, gdy rozpoczniemy leczenie rodziny. Kardynał Stefan Wyszyński mówił: Rodzina to polska racja stanu, a w roku 1961 głosił: Kto jest przyjacielem Narodu umacnia rodzinę, kto jest wrogiem Narodu niszczy rodzinę. Znane przysłowie mówi: Wszędzie dobrze, ale w rodzinie najlepiej (oczywiście rodzina rozumiana we właściwym tego słowa znaczeniu). Zatem pomoc rodzinie jest naglącą (krzyczącą) potrzebą. Szczególnie obecnie, kiedy ignoruje się naturę człowieka, a samowolę pomylono z wolnością. Jakie można moim zdaniem podjąć działania, by jeszcze bardziej, skuteczniej pomóc rodzinom i także szkołom? inspirować, organizować prelekcje, sympozja dla rodziców i nauczycieli dotyczące zjawisk patologicznych. Prelekcje można by połączyć z wywiadówkami zapraszając prelegenta z UAM, by problem został dokładnie przeanalizowany wg kryterium prawdy, zauważyć, wyróżniać nauczycieli i dyrektorów, którzy mają znaczące osiągnięcia na polu wychowawczym i we wzbudzaniu u uczniów zainteresowań przedmiotem, jeszcze bardziej wspierać lokalną prasę i placówki kulturalno-oświatowe, które realizują przedsięwzięcia o dużym walorze wychowawczonarodowym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powinno jeszcze bardziej rozszerzać i koordynować działania, których celem jest pomoc rodzinie, uwrażliwiać posłów i senatorów, by konsekwentnie przeciwdziałano przyczynom, które wywołują zjawiska patologiczne. Edmund Stronka Wystąpienie na sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego dnia 14 czerwca 2006 r. Stanica Kajakowa na brzegu Warty w Międzychodzie wypożycza kajaki na spływy rzekami: Wartą, Obrą i Drawą oraz na jeziora powiatu międzychodzkiego. Pomagamy w ustaleniu długości oraz trudności trasy, w zależności od umiejętności chętnych. Kontakt: , , Serdecznie zapraszają Renata i Piotr Czarneccy II TURNIEJ O MISTROSTWO POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO 29 lipca w Radgoszczy odbył się II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich o tytuł Mistrza Powiatu Międzychodzkiego na 2006 r. W turnieju wzięły udział drużyny, które w sezonie 2005/2006 zdobyły mistrzostwo gminy: Śródka (gmina Chrzypsko Wielkie), Mościejewo (gmina Kwilcz), Radgoszcz (gmina Międzychód). Wyniki rozegranych meczy: Radgoszcz - Śródka 2:2, Radgoszcz Mościejewo 4:1, Środka Mościejewo 3:4. Tabela końcowa turnieju: 1. Radgoszcz 4 pkt 6:3, 2. Mościejewo 3 pkt 5:7, 3. Śródka 1 pkt 5:6. Mistrzostwo Powiatu Międzychodzkiego Drużyn Sołeckich w piłce nożnej na 2006 r. zdobyła po raz drugi drużyna Radgoszczy w składzie: Jarosław Cop, Andrzej Czerwonka, Mirosław Dubiel, Paweł Gołaski, Mariusz Kaczmarek, Paweł Kaczmarek, Piotr Kaczmarek, Marian Kuszyński, Łukasz Piasecki, Marcin Sikorski, Rafał Sikorski i Mariusz Skrzypczak. Opiekunem zwycięskiej drużyny jest Andrzej Kucharski. Królem Strzelców został Łukasz Piasecki (Radgoszcz) - zdobywca 2 bramek. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Karol Górecki (Mościejewo), a najlepszym bramkarzem Paweł Skowron. Puchary i statuetki drużynom i zawodnikom wręczył Roman Musiał Burmistrz Międzychodu. Stanisław Konopiński Drużyny Radgoszczy z Burmistrzem Międzychodu Romanem Musiałem i organizatorem ligi sołeckiej Stanisławem Konopińskim KOMUNIKAT MOSTiR 19 sierpnia (sobota) na strzelnicy sportowej Przedlesie o godz rozpoczną się otwarte zawody strzeleckie (broń: kbks i wiatrówka). 20 sierpnia (niedziela) o godz rozpocznie się ostatni turniej w ramach VI Edycji Grand Prix Mierzyna w siatkówce plażowej. Po turnieju ok. godz ceremonia zakończenia turnieju i wręczenia nagród zwycięzcom. HALOWA LIGA AMATORSKA W dniu 25 września (poniedziałek) o godz w hali widowiskowosportowej MOSTiR, przy ul. Dworcowej, odbędzie się zebranie organizacyjne przedstawicieli drużyn Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej, które będą uczestniczyć w rozgrywkach od 2 października Ostatnim dniem zgłoszeń uczestników rozgrywek na sezon halowy 2006/2007 jest 18 września (poniedziałek). Zapraszamy OŒRODEK ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Miêdzychód, ul. Zamkowa 1, tel , czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym: Psycholog-mgr Krystyna Dudarska w ka d¹ œrodê w godz , Prawnik - mgr Marcin K³os w ka dy poniedzia³ek w godz , Instruktor Terapii Uzale nieñ-jan Nowacki w ka dy poniedzia³ek w godz STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA POD GRUSZ Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz , w soboty w godz Mityngi grupy AA (Anonimowi Alkoholicy) w ka dy poniedzia- ³ek o godz , w ka dy pi¹tek o godz Mityngi grupy Al-anon (osoby wspó³uzale nione) w ka d¹ œrodê o godz Bezp³atne porady prawne Radca Prawny-Marian Babst w ka d¹ œrodê w godz PUNKT KONSULTACYJNY PROFILAKTYKI UZALE NIEÑ ul. Zamkowa 1, tel , czynny we wtorki w godz , Proponujemy: pomoc w kryzysie, konsultacje indywidualne, spotkania grupowe, profilaktyka ogólna i profilaktyka uzale nieñ, rozmowy z rodzicami, wspó³praca z rodzicami, wspó³praca z wychowawcami i dyrekcj¹ szkó³, pomoc w zaburzeniach od ywiania, wsparcie i porady dotycz¹ce problemu uzale nienia,wspó³uzale nienia, profilaktyki, zachowañ ryzykownych wœród m³odzie y. Gwarantujemy pe³n¹ dyskrecjê! 11

12 S P R O S T O W A N I E Redakcja Informatora Międzychodzkiego przeprasza za błędy jakie pojawiły się w ostatnim numerze (7/06). W artykule Nagrody Burmistrza Międzychodu dla animatorów kultury podpis pod zdjęciem brzmi: Uroczyste spotkanie prowadzili Grażyna Górna i Jan Japas Szumański, a powinien brzmieć: Uroczyste spotkanie prowadzili Grażyna Marcinkowska i Jan Japas Szumański, a w artykule Noc Świętojańska międzychodzkich seniorów zamiast Stanisława winno być Stefania Ingarowicz. Wymienione Panie, w których nazwiskach pojawiły się błędy oraz czytelników jeszcze raz serdecznie przepraszamy. Redakcja Oferuję pracę operatywnemu mężczyźnie ze znajomością komputera w hurtowni materiałów budowlanych. Tel. kontaktowy: Dla ma³ych przedsiêbiorców i osób chc¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Oprocentowanie 5,56 %. Sam proponujesz sposób zabezpieczenia. Termin sp³aty do 5 lat. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Poznañ ul. Piekary 19, tel. (61) Punkt w Pile - ul. Grunwaldzka 2, tel. (67) MALI PRZEDSIÊBIORCY - - JESTEŒMY DLA WAS Zak³ad Wielobran owy WAN Andrzej Wilkoñski ul. Portowa 6, tel , Miêdzychód, kom POLECA: OKNA, DRZWI Z PCV i ALU (równie naprawy pogwarancyjne) ROLETY ALU, ALUZJE, ROLETKI MATERIA OWE (nowe wzory, atrakcyjne ceny) DREWNO BUDOWLANE (wiêÿba, ³aty, tarcica) WYROBY Z METALU - MEBLE KUTE (sto³y, ³ó ka, gazetniki) - KRATY, BRAMY, OGRODZENIA US UGI ŒLUSARSKIE US UGI W ZAKRESIE NAPRAW OPRYSKIWACZY 12

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV UROCZYSTOŚCI. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. str. 3. str. 4. str. 5. str. 9. str. 11,12. str. 9

DODATEK TV UROCZYSTOŚCI. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. str. 3. str. 4. str. 5. str. 9. str. 11,12. str. 9 DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl www.noknasielsk.pl OBRADOWAŁA RADA str. 3 Sprzątanie Cieksyna str. 4 Nowy rok akademicki UROCZYSTOŚCI str. 5 110

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

www.tygodniksanocki.eu który cierpi na SM i porusza się na wózku inwalidzkim oraz chudy portfel nie nie chce z nami rozmawiać. Jak

www.tygodniksanocki.eu który cierpi na SM i porusza się na wózku inwalidzkim oraz chudy portfel nie nie chce z nami rozmawiać. Jak Nr 27 (1126) 12 lipca 2013 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000 egz. www.tygodniksanocki.eu Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Śladami Brata Alberta

Śladami Brata Alberta Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 6 (186) czerwiec 2007 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1550 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole fot. Jacek Bielenin

Bardziej szczegółowo

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP Pomoc powodzianom Burmistrz Miasta Jawora informuje, że codziennie - w godz. od 9. do 18. - w siedzibie Banku Żywności w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 22, na rzecz powodzian, prowadzona jest zbiórka

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 102 SESJE RADY GMINY LUTOMIERSK ODZNAKA HONOROWA ZŁOTE GODY INWESTYCJIE I DOTACJE DNI LUTOMIERSKA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Moje Boisko orlik 2012 Strona 2 Relacja z XXXIV

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego których aktywnie włączył się Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile. Podczas imprezy podziwiać można było specjalne ekspozycje, na których swoimi ogrodowymi skarbami chwaliły się nie tylko trzcianeckie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PODZIAŁ NA OKRĘGI KONIEC PROCESU. Prezentujemy tabelę ze zrealizowanymi w tym roku zadaniami inwestycyjnymi

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PODZIAŁ NA OKRĘGI KONIEC PROCESU. Prezentujemy tabelę ze zrealizowanymi w tym roku zadaniami inwestycyjnymi DWUTYGODNIK * ROK XIX * 4 SIERPNIA 2006 * NR 14 (250) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI Prezentujemy tabelę ze zrealizowanymi w tym roku zadaniami inwestycyjnymi PODZIAŁ NA

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2010 ~ nr 10 (235) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 Baranowo

Bardziej szczegółowo

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Czerwiec 2010 Nigdy mi się to nie śniło str. 16 Powódź stulecia? Fotoreportaż na stronach 22-23 Od tego domu zaczęło się Puszczykowo str. 20 To nie będzie blokowisko

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

W ratuszu wspominali Mazowsze

W ratuszu wspominali Mazowsze W ratuszu wspominali Mazowsze Do Chełmży przyjechali artyści zespołu Mazowsze. Chełmżanie tłumnie przybyli na spotkanie do chełmżyńskiego ratusza, zabrakło nawet miejsc siedzących dla publiczności. Niecodziennie

Bardziej szczegółowo

Co to jest rewitalizacja Kęt

Co to jest rewitalizacja Kęt Ważne informacje przed listopadowym świętem www.info.kety.pl NR NR 611 (199) (204) maj listopad 2008 2008 cena 2,00 zł cena 2,00 zł Nr indeksu 363928 Nr indeksu 363928 ISSN ISSN 1425-6975 1425-6975 Co

Bardziej szczegółowo

Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku. PROGRAM str. 24. Kórnickie Finalistki str. 2

Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku. PROGRAM str. 24. Kórnickie Finalistki str. 2 DWUTYGODNIK * ROK XXIV * 13 maja 2011 * NR 9 (364) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY PROGRAM str. 24 Kórnickie Finalistki str. 2 Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku Fot. MMB 1 Justyna 2 Joanna 3 Monika 4 Burzyńska

Bardziej szczegółowo

TEL: 534 006 536 ISSN 1507-5257 nakł. 12 tys. egzemplarzy

TEL: 534 006 536 ISSN 1507-5257 nakł. 12 tys. egzemplarzy .9 )%3)/ 2:%. 0 0 % 3+, :0)4!,! :% 3 4 9-%. 3/24 /+)! 3:%2 ŁĘCZNA, AL. JANA PAWŁA II 101 (PRZY DWORCU PKS) 3+,%0 /24/0%$9#:.9 ART ORTOPEDYCZNE s REHABILITACYJNE s MEDYCZNE 02/-/#*! NA FARTUCHY I OBUWIE

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 7/2014, 9 lipca 2014r. Absolutorium dla Burmistrza s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci s.5 Milionowa transakcja s.6 Gmina inwestuje s.7 Wokół Jarocin

Bardziej szczegółowo

Skatepark oraz place zabaw dla dzieci i młodzieży str. 3

Skatepark oraz place zabaw dla dzieci i młodzieży str. 3 Sportowe i kulturalne wakacje str. 14 Numer 9/210 Wrzesień 2013 Renata Janik poseł ziemi zagnańskiej str. 7 Odpustowe festyny rodzinne str. 8-9 i 16 Skatepark oraz place zabaw dla dzieci i młodzieży str.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo