CPV OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV Inwestor / Zamawiający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający"

Transkrypt

1 Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN I DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI : POIG /09-01 CPV OŚRODKI BADAWCZE STB 1.7 Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV Inwestor / Zamawiający INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Władysława Węgorka Poznań Jednostka Projektowania mgr inż. arch. Elżbieta Kończal-Kuchta,,EL-AR Firma Projektowa ul.wiedeńska Poznań Lokalizacja ul. Władysława Węgorka 20 działka nr ewidencyjny 2/20, Miasto Poznań,

2 1. CZĘŚĆ OGÓLNA TEMAT Kod 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Budynki techniczne do obsługi szklarni zadania nr 1 i zadania nr 2 wraz z infrastrukturą drogową zadanie nr 5 w ramach projektu,,modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki: POIG / Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB). Przedmiotem STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych na budowie budynków technicznych do obsługi szklarni zadania nr 1 i zadania nr 2 w ramach projektu,,modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki: POIG / Zakres stosowania STB. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt Zakres Robót objętych STB. Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Prace tymczasowe i towarzyszące: - wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych - inwentaryzacja powykonawcza - wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy - obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, - załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -utrzymanie urządzeń placu budowy -pomiary do rozliczenia robót -działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp -utrzymanie drobnych narzędzi -usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń -opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy - wykonanie izolacji płynnej ścian pod płytkami 1.4. Informacje o terenie budowy Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV Wymagania ogólne pkt 1.4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 93 / 12

3 Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Nazwy i kody robót objętych zamówieniem Roboty izolacyjne 1.6. Definicje określeń podstawowych. Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. Podłoże element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. Warstwa wyrównawcza warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. Warstwa wygładzająca cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. Warstwa gruntująca powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. Faseta wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 Wymagania ogólne Wymagania ogólne Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 94 / 12

4 wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania. 2.2 Abizol Abizol R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach. Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży. Opakowania: 9 kg, 18 kg Kolor: czarny Postać: ciecz Temperatura powietrza i podłoża podczas od +5oC do +35oC stosowania: Pyłosuchość: po 6 h Czas schnięcia: 12 h Wydajność: 0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym Ilość warstw: - gruntowanie 1 warstwa - powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy ABIZOL P masa bitumiczna do izolacji powłokowych Masa asfaltowo-kauczukowa P do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach kolor postać temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania pyłosuchość czas schnięcia wydajność ilość warstw czyszczenie narzędzi czarny półciekła masa od +5 o C do +35 o C po 6 h 12 h 0,5-0,7 kg/m 2 na jedną warstwę 2-3 w zależności od zastosowania benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 95 / 12

5 2.2. Papa zgrzewalna podkładowa np. ICOPAL lub równoważna Papa podkładowa perforowana np. PP-50/700 to papa asfaltowa wentylacyjna. Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze 50 g/ m2. Od wierzchniej i od spodniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką. Papa jest równomiernie perforowana na całej powierzchni. Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa układana jest luźno na podłożu, punktowe mocowanie do podłoża następuje poprzez perforację podczas wykonywania właściwej izolacji wodochronnej. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Dane techniczne: - gramatura osnowy (welon z włókna szklanego): 50 g/m2 - zawartość asfaltu niemodyfikowanego: min. 700 g/m2 - perforacja papy: min 12 % - średnica otworów: 40 ±5%mm - giętkość w obniżonych temperaturach: 0º C - odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h: +70º C - długość rolki: 20 m - szerokość rolki: 1,0 m - grubość: 2,1 ±5%mm Aprobata Techniczna nr AT/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/13/10074/ Papa zgrzewalna nawierzchniowa np. ICOPAL lub równoważna Papa asfaltowa tradycyjna na welonie z włókien szklanych wierzchniego krycia W/64/1200, jest materiałem rolowym otrzymywanym przez obustronne powleczenie welonu z włókien szklanych o gramaturze 64 g/m masą asfaltową oraz posypanie spodniej strony wstęgi papy drobnoziarnistą posypką mineralną, a wierzchniej strony wstęgi papy posypką gruboziarnistą. Papa jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, w szczególności jako wierzchnia warstwa pokryć dachowych. Papy asfaltowe na welonie z włókien szklanych stosuje w połączeniu z innymi rodzajami pap, w pokryciach dachowych wielowarstwowych jako warstwę wierzchniego krycia. W pokryciach dachowych na sztywnym podłożu, papy asfaltowe na welonie z włókien szklanych podkładowe i wierzchniego krycia stosuje się bez konieczności łączenia z papami z inną osnową niż welon szklany. Dane techniczne: - długość rolki: 15 m - szerokość rolki: 1 m - masa asfaltowa: 1200 [g/m2] - wydłużenie przy zerwaniu: nie mniejsze niż 2 [%] - gramatura osnowy z welonu z włókien szklanych: 64 [g/m2] - siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy szerokości 50mm, średnia z obu kierunków: nie mniejsza niż 200 [N] 2.4. Papa termozgrzewalna do izolacji fundamentów ZASTOSOWANIE: wg. PN-EN 13969:2006 Typ A Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej. Papa przeznaczona jest do stosowania na lub pod podłogami lub płytami posadowionymi na gruncie lub w ścianach w celu zabezpieczenia przed wodą, niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z gruntu do środowiska wewnętrznego. Zalecana do izolacji ław fundamentowych, posadzki oraz ochrony pomieszczeń mokrych: pralni, łazienki. wg. PN-EN a2:2009 Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. 96 / 12

6 Zalecana na dachy stabilne niepodlegające drganiom i osiadaniu. Dokument odniesienia: PN-EN13969:2006 typ A ; PN-EN a2:2009. MONTAŻ: ZGRZEWANIE. SKŁAD PAPY Wkładka - welon szklany o gramaturze 100 g/m2 +/-20g/m2 Masa - powłokowa asfalt modyfikowany SBS DANE TECHNICZNE Wady widoczne brak wad widocznych Prostoliniowość maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie powinna przekraczać 15mm na 7,5m długości Wodoszczelność wodoszczelna przy ciśnieniu 2kPa oraz 10 kpa Właściwości przy rozciąganiu maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 450 N +/-100N; w poprzek 350 N +/- 100N;-50N Wydłużenie przy maksymalnej wzdłuż od 2% do 7% ; w poprzek od 2% do 7% sile rozciągającej Odporność na niską temperaturę brak rys i pęknięć w temperaturze -15oC Odporność na spływanie przemieszczenie masy nie większe niż 2mm w temp. +100oC Reakcja na ogień klasa E 2.5. Folia PE gr. min. 0,2 mm Folia polietylenowa układana jako warstwa izolacyjna Dane techniczne dla polietylenowej folii izolacyjnej: Montaż wciskanie na zaprawę, łączenie pasów na zakład Polietylen Grubość folii 0,4mm Szerokość, długość rolki (0,2-1,5)/25m Temperatura użytkowania C Wytrzymałość na rozciąganie (dwa kierunki) 250/100 [N/5 cm] Wydłużenie przy zerwaniu 400% 2.6 Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne Izolacje pomieszczeń ( tz,,mokrych ) zaleca się wykonać z zastosowaniem folii w płynie np. BOTACT F9 BOTAMENT SYSTEM BAUSTOFFE lub równoważnym. Wszelkie połączenia ściana ściana lub posadzka ściana wypełnić materiałem trwale elastycznym silikonem sanitarnym Inne materiały i surowce. Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 97 / 12

7 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Abizol Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty produkcji - data ważności na opakowaniu. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Membrany powinny być zwinięte w rolki i zabezpieczone przed odkształceniem i rozwijaniem się, dostarczane w opakowaniach producenta. Taśma jest pakowana w rolki o długości 15m, po 4 w kartonie Masa jest dostarczana w puszkach metalowych o pojemności 5,7 lub 15,1litra; pod pokrywką każdej puszki znajduje się opakowanie składnika B odpowiednie do ilości składnika A zawartego w puszce. Membrany należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta w suchych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od urządzeń grzewczych. Przechowywane w takich warunkach zachowują trwałość 12 miesięcy. 98 / 12

8 Taśmę i masę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed przemarzaniem o nadmiernym nagrzewaniem. Wszystkie materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportowymi, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi oraz przed przesuwaniem Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach np. typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, - datę produkcji i nr partii, - wymiary, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, - znak budowlany. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 Wymagania ogólne Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5 C i nie wyższe od +35 C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3 C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być: nośne i nieodkształcalne, powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 99 / 12

9 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton lub dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą wodę. gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12mm podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur st C tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym. powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem Izolacje z folii Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 5.5 Wykonanie izolacji z abizolu R+P Abizol R przygotowanie podłoża Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. aplikacja Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Uwagi: Nie stosować wewnątrz pomieszczeń. Zawiera rozpuszczalnik organiczny nie stosować w kontakcie ze styropianem. Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych. Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych. 100 / 12

10 5.5.2 Abizol P przygotowanie podłoża Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoża betonowe, silnie chłonne oraz narażone na mocne obciążenia naporem wody zagruntować ABIZOLEM R (nie stosować gruntów na bazie wody) i poczekać do jego wyschnięcia. W przypadku renowacji pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem ABIZOL KL-DM. Dla wyrównania powierzchni wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową ABIZOL G. aplikacja Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na min. 12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacja podposadzkowa masę nakładać w 2-3 warstwach, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą. W przypadku terenów trudnych (rejony drgań gruntu itp.), przewidywanych dużych obciążeń wodą zaleca się nałożenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-gą warstwę włókniny. Stropy betonowe podłoże zagruntować ABIZOLEM R i nałożyć przynajmniej 3 warstwy masy, wtapiając w 2-gą warstwę tkaninę techniczną; tkaninę wywinąć na pionowe elementy występujące w dachu. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią warstwę masy, przed jej wyschnięciem, posypać posypką mineralną. Konserwacja pokryć dachowych nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, świeżą warstwę masy posypać posypką mineralną. Uwagi: Nie stosować wewnątrz pomieszczeń. Zawiera rozpuszczalnik organiczny nie stosować w kontakcie ze styropianem. Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych Izolacja ścian w pomieszczeniach mokrych Systemowa Izolacja pomieszczeń ( tz,,mokrych ) folią w płynie powinna posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności stosowania na polskim rynku. Wszystkie prace dotyczące wykonania systemowej izolacji w pomieszczeniach mokrych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 Wymagania ogólne. Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża zakres podaje specyfikacja standardowa. Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: Rodzaju wbudowanego materiału Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta Grubości i ilości warstw Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń Staranności uszczelnienia przejść instalacji Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w STB szczegółowych. Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. 101 / 12

11 W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i mniejszą STB. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwość, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. Sprawdzanie przygotowania powierzchni. Sprawdzenie poprawności układania izolacji, powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót: - przylegania izolacji, - prawidłowości ułożenia i użytych materiałów, - prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych w czasie wykonywania robót, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wielkości zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw, - zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje, - zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie wykonywania izolacji. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji. 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 Wymagania ogólne Zasady ogólne. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 8.2.Odbiór robót Odbiór powinien polegać na: sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, odbiorze przygotowania podłoża, odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, jakości wykonania izolacji. Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0,,Wymagania ogólne". 102 / 12

12 Płaci się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - wykonanie hydroizolacji, - wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: Normy. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy PN-EN ISO :2002 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna PN-EN :2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów Przepisy związane Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja warsztatowa Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 103 / 12

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo