Chrystus zmartwychwstał!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chrystus zmartwychwstał!"

Transkrypt

1 NR 261 MARZEC 2012 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych spędzonych w miłym gronie i ciepłej atmosferze oraz smacznego Święconego życzą Wójt Gminy Stanisław Waligóra i Redakcja NJ Chrystus zmartwychwstał!

2 Inwestycje gminne Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie-Letnisku w połowie marca Oczyszczalnia - wyposażanie SBR-ów (sekwencyjnych biologicznych reaktorów) Oczyszczalnia roboty technologiczne pod koniec lutego Postępy na budowie stacji uzdatniania wody w Dominicach w połowie marca Spraw radość swojemu dziecku Hurtownia z zabawkami AGMAR Agata Lewandowska Włoszakowice, ul. Strażacka 5 tel ; Czynne: pn. - pt , sob Sklep patronacki firmy WADER. Tu zapłacisz kartą, doładujesz telefon i opłacisz rachunki Pay Tel Oferujemy: * klocki * lalki * ciastoline * samochodziki HOT - WEELS * auta DICKIE * rowerki * piaskownice * zjeżdżalnie * łyżworolki * deskorolki * hulajnogi * namioty dziecięce Obecnym i przyszłym Klientom zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Agata Lewandowska Promocja: Wózek ogrodnika (10970) 32,99-25,99; Wózek plażowicza (10971) 32,99-25,99 City Truck z kpl. do piasku 8 el (70360) 32,99-25,99 Kpl. do piasku 9 el (54040) 15,49-12,49 Taczka (54120) 36,99-29,99

3 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2012r. zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa BMC Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Boszkowie ul. Dworcowa 15, Włoszakowice, postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice nr Oś upr 7625/14/09 z dnia 23 października 2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie restauracji oraz nowego molo i przystani żeglarskiej przy Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie, realizowanego na działce nr 131/6, 131/7, 99 (obręb Grotniki). W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. Nr 116 w godzinach urzędowania. Informacja dotycząca umorzenia zaległości podatkowej Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu od dnia r. Wójt Gminy Włoszakowice nie umarza zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości umotywowanych odnowieniem budynku mieszkalnego. Według art. 67a 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Pod pojęciem uzasadnionego ważnego interesu należy rozumieć sytuację podatnika, w której znaczne obniżenie jego zdolności płatniczych spowodowane zostało zdarzeniem, którego nie mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec (np. pożar, kradzież, choroba itp.). Danuta Poloszyk Kierownik Biura Księgowości Podatkowej OGŁOSZENIA Nasze Jutro 3 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sądzi, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/ /4 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami: 120/2 o powierzchni 3700 m 2, 121/2 o powierzchni 5500 m 2 Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości wynosi ,00 zł. Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 02 kwietnia 2012 r. o godz w Salce Masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 30 marca 2011r. godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.przeznaczona do zbycia nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów zapisana jest jako rola kl. VI (400 m 2 ) i las kl. VI (8800 m 2 ). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, nieruchomość określona jest jako użytek zielony. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest na cele leśne i w części jako nieutwardzona droga dojazdowa. Na terenie zbywanej nieruchomości występuje jednorodny drzewostan sosnowy w wieku 47 lat na powierzchni 8800 m 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz ze zmianami). Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pok. 116 lub telefonicznie Wójt mgr Stanisław Waligóra

4 4 Nasze Jutro Z Rady Gminy 28 lutego br. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Włoszakowice. Obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. W sumie przyjęto ich 15, w tym m.in. dotyczące: 1. zatwierdzenia nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (uchwała nr XIV/98/2012) oraz ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług typu oczyszczanie i odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych (uchwała nr XIV/99/2012); 2.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwała nr XIV/102/2012) oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice w latach (uchwała nr XIV/103/2012); 3.nadania nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice (uchwała nr XIV/104/2012); 4.przyjęcia Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice ze środków budżetu Gminy Włoszakowice (uchwała nr XIV/109/2012); 5.zmiany budżetu gminy Włoszakowice na 2012 rok (uchwała nr XIV/111/2012). Ad.1. Od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. będą obowiązywać nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (zob. niżej). Ad.2. Zgodnie z obowiązującym prawem do zadań samorządu gminnego należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. W związku z tym na najbliższe lata zostały przyjęte stosowne programy Z RADY GMINY działań, dotyczące wzmocnienia działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz wsparcia dla rodzin i młodzieży dotkniętych w jakikolwiek sposób problemem alkoholizmu czy narkomanii. Ad.3. Drodze wewnętrznej znajdującej się we Włoszakowicach pomiędzy ul. Zalesie a ul. Powstańców Wlkp. (działka o nr ewidencyjnym 374/4) nadano nazwę ul. Strumykowa, po uzyskaniu zgody właścicieli mieszczących się przy niej nieruchomości. Ad.4. W związku z rosnącym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Włoszakowice przedsięwzięciami proekologicznymi, do jakich należą m.in. wprowadzanie przyjaznych dla środowiska nośników energii i prowadzenie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (np. montaż kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą) ustalono program, w ramach którego z budżetu gminy Włoszakowice przeznaczane będą środki finansowe na pojedyncze tego rodzaju proekologiczne zadania inwestycyjne. Ad.5. Na wniosek wójta gminy Rada Gminy wprowadziła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy Włoszakowice na rok 2012 w związku z perspektywą uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości do 30% (tj. kwoty od około ,00 do ,00 zł) na planowaną budowę i przebudowę drogi Włoszakowice Dominice. Wykonana przez skarbnika gminy analiza budżetu gminy Włoszakowice potwierdziła, że w związku z wpłynięciem do budżetu rozliczeń z poprzednich inwestycji i innych dochodów istnieje możliwość zrealizowania ww. inwestycji w tym roku bez zwiększenia zadłużenia w wymaganym terminie do końca sierpnia. Także kierownik Zarządu Dróg Gminnych potwierdził możliwość wykonania budowy w założonym czasie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje wybudowanie twardej drogi pokrytej asfaltem o szerokości 6 m na całej długości z Włoszakowic do wsi Dominice. Odcinek od ul. Wolsztyńskiej, na którym jest już asfalt o szerokości 4,5 m, zostałby poszerzony. Ze względu na bardzo ograniczone środki nie będzie możliwości poprowadzenia wraz z przebudowywaną drogą ścieżki rowerowej. To zadanie może być wykonane w następnych latach, zwłaszcza że istnieje konieczność poprowadzenia na tym terenie sieci wodociągowej w kierunku Włoszakowic z budowanej obecnie w Dominicach nowej stacji wodociągowej. Nowa droga skróciłaby o 4 km dojazd do wsi Dominice oraz zmniejszyłaby natężenie ruchu w sezonie letnim na ul. Dominickiej w Boszkowie - Letnisku. Ponadto na lutowej sesji przyjęte zostały dwa stanowiska Rady Gminy Włoszakowice. Pierwsze w sprawie udostępnienia miejsca katolickiej TV Trwam na cyfrowym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. W stanowisku rady, wyrażającym sprzeciw wobec odmowy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji udostępnienia miejsca wspomnianej stacji na cyfrowym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, czytamy m.in.: Telewizja Trwam jest telewizją katolicką o zasięgu ogólnopolskim, a prezentowana przez nią tematyka ma swoich licznych odbiorców wśród ludzi o określonych przekonaniach religijnych, którzy z racji wieku czy też stanu zdrowia zmuszeni są pozostawać w domu. Zdaniem Rady Gminy Włoszakowice Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może pozbawiać tychże odbiorców kontaktu z problematyką dotyczącą ludzi wierzących. Drugie w sprawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącej redukcji połączeń kolejowych na linii Leszno- Wolsztyn od r. Rada Gminy sprzeciwia się takim rozwiązaniom z uwagi na to, że pogarszają one sytuację mieszkańców Włoszakowic i podleszczyńskich gmin oraz podnoszą koszty dojazdów. Ponadto, jak czytamy w stanowisku rady, ten rodzaj komunikacji zawsze był podstawowym środkiem transportu, szczególnie dla młodzieży uczącej się w leszczyńskich szkołach ponadgimnazjalnych, studentów czy pracujących. WS

5 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 5 O G Ł O S Z E N I E Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach działając na podstawie art. 24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) O G Ł A S Z A taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Włoszakowice w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę. 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. 3. Do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem OŚB wymienionych w/w tabeli w poz. 1 jest dopłata z budżetu gminy w wys. 0,70 zł netto do 1 m 3 ścieków. 4. Wysokość stawki opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wynosi 120,00 zł netto. Do ww. opłaty przyłączeniowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. O g ł o s z e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie informuje, że w dniu 5 kwietnia (czwartek) w godz pracownicy US będą przyjmować zeznania podatkowe za rok 2011 oraz udzielać wszelkich informacji w tym zakresie. Miejsce przyjmowania zeznań: Sala Widowiskowa GOK przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Foto-migawka Edmund Poprawa z Koła Łowieckiego Gwizd Leszno wypuścił 200 sztuk kuropatw w obwodzie łowieckim koła we wsi Boguszyn, gdzie sprawuje funkcję gospodarza terenu. Koła łowieckie systematycznie zasiedlają pola drobną zwierzyną. Środki na ten cel pozyskują m.in. z funduszy gminnych

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro Otwarcie hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach 9 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie hali sportowośrodowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Realizacja inwestycji nie należała do najłatwiejszych, z tym większą więc satysfakcją osoby zaangażowane w urzeczywistnienie projektu uczestniczyły w uroczystości otwarcia obiektu, na który mieszkańcy naszej gminy czekali przeszło trzynaście lat. Uroczystość rozpoczęła się o godz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Robert Kasperczak, inspektor Urzędu Gminy Włoszakowice, przywitał zaproszonych gości: Stanisława Waligórę wójta gminy Włoszakowice, Irenę Przezbór przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice, Marię Rolkę skarbnika gminy Włoszakowice, Monikę Klemenską sekretarza gminy Włoszakowice, Monikę Ławecką głównego księgowego Urzędu Gminy Włoszakowice, Damiana Kenkla współwłaściciela firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. z żoną, Ryszarda Łopusiewicza nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice, Ireneusza Zająca wójta gminy Wijewo, Jakuba Rzeźniczaka naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie, Jacka Nowaka zastępcę dyrektora Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, ks. Andrzeja Szulca proboszcza parafii pw. Św. Trójcy we Włoszakowicach i jej wikariusza ks. Piotra Przydrożnego, generalnego wykonawcę Jana Popławskiego dyrektora Zakładu Remontowo Produkcyjnego Popławski z żoną, Leszka Biernacika kierownika robót budowlanych, Edwina Woźniaka, Stanisława Antkowiaka, Piotra Zalisza inspektorów nadzoru inwestorskiego, Renatę Domazer-Antkowiak i Grzegorza Cencka projektantów, dyrektorów szkół gminnych - Tadeusza Górnego (ZSO Włoszakowice), Zofię Dragan (ZS Bukówiec Górny) Dariusza Walczaka (ZS Dłużyna), Mariusza Zakrzewskiego (ZS Jezierzyce Kościelne) i Józefa Sajburę (ZS Krzycko Wielkie), Renatę Mejzę dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach, Ireneusza Rogackiego i Stefana Majorczyka byłych dyrektorów szkoły we Włoszakowicach, Juliana Michała Dembińskiego byłego przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, Agnieszkę Maternę p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, Monikę Lucerek dyrektora GOK Włoszakowice, Urszulę Hałupkę kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, obecnych i byłych radnych Gminy Włoszakowice, członków zespołu ds. realizacji inwestycji, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, Pawła Misia prezesa Spółdzielni WIATRAK, Dorotę Grygiel prezesa Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, Małgorzatę i Leszka Pytlików, sołtysów wsi gminy Włoszakowice, zaproszonych, obecnych i byłych nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, zaproszonych prezesów gminnych klubów sportowych, zaproszonych działaczy sportowych, mieszkańców gminy Włoszakowice i młodzież szkolną. Po przywitaniu gości głos zabrał wójt gminy Włoszakowice, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii powstania hali i trudów towarzyszących realizacji tej inwestycji (poniżej tekst przemówienia). Na koniec podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałego obiektu. Szczególne podziękowania z rąk wójta otrzymali: Irena Przezbór reprezentująca obecnych i byłych radnych gminy Włoszakowice; Damian Kenkel; Ryszard Łopusiewicz; członkowie zespołu realizującego zadanie: Rafał Jagodzik prezes GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach (przewodniczący zespołu), Roman Hałupka, Monika Biernacik, Karolina Nowak, Robert Kasperczak, Regina Grycz, Bogusław Olejnik; przedstawiciele wykonawcy: Jan Popławski, Leszek Biernacik; sąsiedzi budowy państwo Danuta i Wiesław Staniszczakowie. Krótkie przemówienia wygłosili także Ireneusz Zając wójt gminy Wijewo oraz Jan Popławski dyrektor Zakładu Remontowo Produkcyjnego Popławski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Stanisław Waligóra, Irena Przezbór, Ryszard Łopusiewicz, Damian Kenkel, Jan Popławski, Tadeusz Górny, Dariusz Walczak, Mariusz Zakrzewski, Józef Sajbura, Zofia Dragan, Rafał Jagodzik oraz najlepsi sportowcy wytypowani ze szkół naszej gminy: Paulina Waligóra (ZSO Włoszakowice), Eryk Poniży (ZS Bukówiec Górny), Artur Górny (ZS Jezierzyce Kościelne), Roksana Kulas (ZS Krzycko Wielkie), Łukasz Gryziecki (ZS Dłużyna). Po przecięciu wstęgi hali została poświęcona przez proboszcza włoszakowickiej parafii ks. Andrzeja Szulca. Następnie zaprezentowały się grupy orlików działających przy: GKS Włoszakowice, TG Sokół Włoszakowice i KP Dąb Boguszyn oraz uczniowie szkół działających w naszej gminie, którzy wykonali przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny (wg scenariusza Tadeusza Górnego dyrektora ZSO Włoszakowice). Wraz z zakończeniem uroczystości oficjalnego otwarcia hali rozpoczęły się jej Dni otwarte. WS

7 Zamierzony cel osiągnęliśmy Przemówienie wójta gminy Włoszakowice z okazji otwarcia hali Kolejni dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie tej szkoły oraz mieszkańcy szczególnie Włoszakowic od wielu już lat marzyli o dużej hali sportowej na miarę potrzeb szkoły jak i pozostałych szkół z terenu gminy. Zaangażowanie samorządu gminy Włoszakowice kwestią budowy hali tak konkretnie trwało od trzynastu lat. Niesamowite przeszkody w realizacji tego celu zostały opisane w zamieszczonej na stronie internetowej gminy historii przygotowanej przez pracownika urzędu gminy p. Witolda Porankiewicza. Jest tam także opisana sprawa bulwersującego do dziś nasze społeczeństwo faktu odmówienia gminie środków pomocowych w sytuacji bardzo dobrze ocenionego przez ekspertów złożonego projektu. Pokazano nam wtedy dokładnie jak się w Poznaniu rządzi. Pomimo tej oczywistej niegodziwości nie załamaliśmy się tylko konsekwentnie dążyliśmy do dokładnie określonego celu. Zawsze zakładaliśmy budowę hali z boiskiem pełno wymiarowym, z ogrzewaną podłogą, z rekuperacją, z dużą liczbą miejsc na trybunach, z takim wyposażeniem, aby obiekt mógł być wykorzystany nie tylko pod potrzeby imprez sportowych. Dziś mogę stwierdzić, że zamierzony cel osiągnęliśmy. Zrealizowanie tak dużej jak na możliwości gminy inwestycji stało się możliwe dzięki zgodnemu współdziałaniu wielu osób. Przypomnę, że wstępną koncepcję wybudowanej hali przygotował zespół w składzie: moja osoba oraz Ireneusz Rogacki ówczesny dyrektor włoszakowickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Edwin Woźniak ówczesny prezes zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. i Rafał Jagodzik wtedy pracownik zakładu komunalnego, a obecnie jego prezes. Projekt wykonało krakowskie biuro MP Project Mirosław Pacek. Adaptację projektu do warunków lokalnych powierzono poznańskiej firmie HYDRO-CALOR Stanisław Antkowiak. W końcu 2009 roku, po analizach finansowych, poleciłem inwestycję wpisać do projektu budżetu gminy i do WPI, zadanie to zostało zaakceptowane przez Radę Gminy. Kwota na budowę obiektu pojawiła się w budżecie gminy na lata Władze gminy postanowiły sfinansować budowę hali ze środków własnych. Przetarg na wykonanie robót budowlanych ogłoszono 3 marca 2010 roku, a otwarcie ofert nastąpiło 1 kwietnia 2010 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny i weryfikacji ofert w dniu 20 kwietnia 2010 roku podpisano umowę pomiędzy gminą Włoszakowice i Zakładem Remontowo Produkcyjnym Budownictwa Popławski z siedzibą w Poznaniu. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 28 kwietnia 2010 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w obecności władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzorujących budowę. Prace przy budowie hali rozpoczęły się 5 maja 2010 roku. Zarządzeniem z dnia 4 października 2010 roku powołałem OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 Nasze Jutro 7 zespół do prowadzenia i nadzorowania inwestycji gminnej pn: Budowa hali sportowej we Włoszakowicach w składzie osobowym: Rafał Jagodzik przewodniczący zespołu oraz, jako członkowie zwyczajni, Regina Grycz, Bogusław Olejnik, Robert Kasperczak, Karolina Nowak, Monika Biernacik i Roman Hałupka. Inspektorami nadzoru budowy byli: w branży konstrukcyjno budowlanej Piotr Zalisz, w branży sanitarnej Stanisław Antkowiak, w branży elektrycznej Edwin Woźniak. Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod halę nastąpiło 17 września 2010 roku w obecności wielu znamienitych gości. Podczas budowy pojawiła się szansa na otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z wnioskiem gmina wystąpiła 17 sierpnia 2011 roku. Wniosek, złożony poprzez marszałka województwa wielkopolskiego do ministra sportu i turystyki, o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeszedł pozytywnie weryfikację i gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych. Decyzja w tej sprawie podjęta została 7 października, a już 24 października 2011 roku podpisano stosowną umowę z ministrem sportu i turystyki. Powyższą dotację rozliczono do końca roku Budowę hali sportowo-środowiskowej wspomogła także firma Werner Kenkel Sp. z o.o. z Krzycka Wielkiego, przekazując kwotę 100 tys. zł. Całkowity koszt budowy hali sportowej wyniósł ,21 zł. Wkład własny gminy Włoszakowice w budowę hali wyniósł ,21 zł. Wybudowana hala sportowa jest obiektem o rzucie prostokąta o szerokości 36,16 m i długości 44,56 m, wysokość hali wynosi 11,68 m. Hala posiada pełne wyposażenie w sprzęt sportowy spełniający wysokie wymagania normy DIN i posiadający znak jakości GS. Łącznik z istniejącym budynkiem szkolnym, pełniącym rolę głównego wejścia do hali, wyposażony jest w zespół pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Zasadniczą część budynku stanowi hala sportowa o powierzchni 1161,08 m2, połączona z widownią. Mieszczą się w niej pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną (40 x 20 m), unihokeja, halową piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa ziemnego. Możliwy jest podział sali na 3 części, z których każda może pomieścić małe boisko do gry w koszykówkę oraz boisko do siatkówki. W celu zwiększenia komfortu korzystania z hali wykonano specjalną podłogę charakteryzującą się dobrymi parametrami poślizgu i odbicia piłki, a także amortyzacji siły uderzenia. Na pierwszym piętrze znajdują się: otwarta widownia na ponad 300 miejsc siedzących, dwa zespoły sanitariatów dla widzów oraz dwa pomieszczenia sportowo rekreacyjne (sala do aerobiku i siłownia). Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy Włoszakowice dotąd nie było hali sportowej spełniającej standardy nowoczesnych obiektów infrastruktury sportowej, można śmiało stwierdzić, że wybudowanie hali znacznie przybliżyło nas do tych wymagań. Dziękuję marszałkowi województwa wielkopolskiego

8 8 Nasze Jutro oraz ministrowi sportu i turystyki za pomoc finansową, a także firmie Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim. Dziękuję projektantom i wykonawcom. Dzieło jest imponujące. Dziękuję członkom zespołu nadzorującego realizację zadania, inspektorom nadzoru, skarbnikowi gminy, sekretarzowi gminy i pozostałym pracownikom urzędu i gminy, byłym jak i obecnym radnym gminy, wszystkim którzy na poszczególnych etapach nam pomagali. Wspólnie jesteśmy dumni z osiągniętego celu. Niech ten obiekt dobrze służy całej naszej społeczności gminnej w szczególności Wam droga młodzieży. Życzę menedżerowi sali i zatrudnionym tu osobom satysfakcji z wykonywanej pracy. Stanisław Waligóra Wójt Gminy Włoszakowice Szczegółowa historia powstawania hali dostępna jest na stronie internetowej gminy: Dni otwarte hali Od piątku 9 marca do niedzieli 11 marca trwały dni otwarte nowo oddanej do użytku hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. W piątek w godzinach popołudniowych odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice, w którym zwyciężyła drużyna RAMOL Mochy. W sobotę rozegrane zostały: turniej halowej piłki nożnej gimnazjów o Puchar Dyrektora ZSO Włoszakowice oraz międzyszkolny turniej sprawnościowy klas I-III szkół podstawowych (na zdj.). Zwycięzcą gimnazjalnych rozgrywek zostali piłkarze gimnazjum z Bukówca Górnego. Natomiast w rywalizacji szkół podstawowych pierwsze miejsca zajęli: w grupie klas I klasa Ia SP Włoszakowice, w grupie klas II klasa II SP Krzycko Wielkie, w grupie klas III klasa III SP Dłużyna. W niedzielę 11 marca rozegrane zostały: turniej halowej piłki nożnej oldbojów o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice oraz mecz piki ręcznej MKS Arot Astromal Leszno - SPR Chrobry II Głogów. Z pucharem wójta wyjechała z Włoszakowic drużyna ELITA Lubin (na zdj. poniżej moment wręczenia pucharu), natomiast tryumfatorem meczu piłki ręcznej została drużyna z Leszna. Mówi Krzysztof Kaczmarek, specjalista ds. zarządzania halą: Atmosfera tych dni była wspaniała. Przyjęliśmy ogromną liczbę sportowców i kibiców, a frekwencja na niedzielnym meczu MKS Arot Astromal Leszno kontra SPR Chrobry II Głogów była wręcz zaskakująca. Organizatorzy dziękują wszystkim kibicom i gościom za tak liczne przybycie i sportowy doping, a także Stanisławowi Waligórze, wójtowi gminy Włoszakowice, Rafałowi Jagodzikowi, prezesowi Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., współpracownikom, personelowi hali i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie dni otwartych. Obszerna relacja fotograficzna z dni otwartych zamieszczona została zamieszczona na stronie internetowej hali sport.wloszakowice.pl i gminy wloszakowice.pl WS Gratulacje i życzenia Od redakcji. Na ręce wójta gminy Włoszakowice ciepłe słowa w związku z otwarciem hali sportowej nadesłali po angielsku i niemiecku państwo Siep i Corrie Heijsmanowie, przyjaciele Włoszakowic ze Stavoren w Holandii. Hereby we want to congratulate the mayor mr. Stanislaw Waligora and the community Wloszakowice with the start of the new sports hall. We wish you all a lot of sportfun in this magnificent sports hall. Kind Regards Siep end Corrie Heijsman Stavoren - Holland Hiermit mochten wir der Burgermeister Herr Stanislaw Waligora und die Gemeinde Wloszakowice gratulieren mit der Offnung von die neue Sporthalle.Wir wunschen Ihnen viel Sportspass in diese prachtvoll Sporthalle. Freundliche Grusse Siep und Corrie Heijsman Stavoren - Holland

9 Nasze Jutro 9 Nowy obiekt handlowy we Włoszakowicach Spotkanie i wyjazd studyjny dyrektorów szkół Jeszcze przez kilkanaście tygodni w sferze domysłów pozostanie ostateczny cel budowy prowadzonej obecnie przy ulicy Powstańców Wlkp. (naprzeciwko sklepu Majster ). Inwestor, firma Deel Dorota Dobrzańska z Bielska-Białej, znany wykonawca obiektów handlowych wielkokubaturowych i hali magazynowych, nie ujawnia póki co szczegółów inwestycji. Nie zmienia to faktu, że budowa po styczniowo-lutowych mrozach ruszyła pełną parą. Na placu budowy często można zastać przedstawiciela firmy Deel Tomasza Wyrobę, dyrektora handlowego. To właśnie od niego dowiedzieliśmy się, że powstający budynek na pewno będzie obiektem handlowym o powierzchni około 500 m 2. Oddanie obiektu do użytku wstępnie zostało zaplanowane na koniec kwietnia Data ta jednak może ulec zmianie. Czy będzie to miejsce, w którym podobnie jak w powstającym POLOmarkecie usytuowane będą różne punkty usługowe? Tego jeszcze nie wiadomo. Z pewnością jednak jak potwierdza Tomasz Wyroba będzie tu bankomat. WS P o d z i ę k o w a n i e 2 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach z inicjatywy wójta Stanisława Waligóry odbyło się spotkanie dyrektorów szkół naszej gminy z Marcinem Tomanem, prezesem zarządu firmy Wizja.net. W spotkaniu poza dyrektorami szkół uczestniczyli również wójt gminy, Monika Klemenska sekretarz gminy oraz Marek Wodawski podinspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Włoszakowice. Podczas spotkania Marcin Toman dokonał prezentacji elektronicznego dziennika lekcyjnego. Tak zwany popularnie e-dziennik jest bazodanową aplikację internetową pozwalającą całkowicie zastąpić tradycyjny papierowy dziennik używany w szkołach. Wśród korzyści z ewentualnego wdrożenia elektronicznego dziennika należy wymienić: dostępność, czyli możliwość darmowego wglądu do dziennika przez rodziców uczniów z dowolnego urządzenia mającego dostęp do internetu; przejrzystość informacji, czyli możliwość obserwacji osiąganych przez uczniów wyników w nauce oraz frekwencji na lekcjach; aktualność, czyli możliwość szybkiego uzyskiwania informacji od wychowawców np. o ważnych wydarzeniach szkolnych takich jak wywiadówki, wycieczki itp. Dzień wcześniej, 1 marca, dyrektorzy szkół naszej gminy spotkali się w Poznaniu z Piotrem Gulewiczem - dyrektorem i właścicielem Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz Prywatnego Gimnazjum Gaudium et Studium przy ul. św. Michała. Zwiedzano klasy, salę gimnastyczną, aulę. Piotr Gulewicz przedstawił także prezentację multimedialną ukazującą metody pracy z uczniem, życie szkoły, kadrę pedagogiczną i szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie obydwu szkół mogą brać udział. W wyjeździe uczestniczyli również wójt Stanisław Waligóra, sekretarz gminy Monika Klemenska i podinspektor Urzędu Gminy Marek Wodawski. Pragniemy podziękować wszystkim osobom za okazaną pomoc, w szczególności za oddaną krew oraz za wsparcie materialne i finansowe w celu leczenia naszego syna Miłosza Pochanke. Największe podziękowania kierujemy rodzinie, zarządowi Firmy Hermes, pracownikom Firmy Hermes, pani sołtys z Dłużyny, znajomym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie oddały krew. Dziękujemy Grażyna i Przemysław Pochanke Wyjazd studyjny do Poznania. Od lewej: wójt Stanisław Waligóra, dyr. ZS Jezierzyce Kość. Mariusz Zakrzewski, dyr. ZS Bukówiec Górny Zofia Dragan, dyrektor ZS Krzycko Wielkie Józef Sajbura WS

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE DWUTYGODNIK * ROK XX * 23 MARCA 2007 * NR 6 (266) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ WODKOM POSPRZĄTA Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem Fot. ŁG - Pierwszy dzień wiosny w SP nr 1 MINISTER

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. Bezpłatny 2011 Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl S P I S T R E Ś C I Słowo Wójta...2 Rada Gminy...3 Budżet na

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Nagrodzili prymusów. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej (424)

Nagrodzili prymusów. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej (424) DWUTYGODNIK GMINY w numerze NR 13 (424) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 01-15.07.2012 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok paw

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo