Chrystus zmartwychwstał!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chrystus zmartwychwstał!"

Transkrypt

1 NR 261 MARZEC 2012 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych spędzonych w miłym gronie i ciepłej atmosferze oraz smacznego Święconego życzą Wójt Gminy Stanisław Waligóra i Redakcja NJ Chrystus zmartwychwstał!

2 Inwestycje gminne Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie-Letnisku w połowie marca Oczyszczalnia - wyposażanie SBR-ów (sekwencyjnych biologicznych reaktorów) Oczyszczalnia roboty technologiczne pod koniec lutego Postępy na budowie stacji uzdatniania wody w Dominicach w połowie marca Spraw radość swojemu dziecku Hurtownia z zabawkami AGMAR Agata Lewandowska Włoszakowice, ul. Strażacka 5 tel ; Czynne: pn. - pt , sob Sklep patronacki firmy WADER. Tu zapłacisz kartą, doładujesz telefon i opłacisz rachunki Pay Tel Oferujemy: * klocki * lalki * ciastoline * samochodziki HOT - WEELS * auta DICKIE * rowerki * piaskownice * zjeżdżalnie * łyżworolki * deskorolki * hulajnogi * namioty dziecięce Obecnym i przyszłym Klientom zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Agata Lewandowska Promocja: Wózek ogrodnika (10970) 32,99-25,99; Wózek plażowicza (10971) 32,99-25,99 City Truck z kpl. do piasku 8 el (70360) 32,99-25,99 Kpl. do piasku 9 el (54040) 15,49-12,49 Taczka (54120) 36,99-29,99

3 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2012r. zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa BMC Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Boszkowie ul. Dworcowa 15, Włoszakowice, postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice nr Oś upr 7625/14/09 z dnia 23 października 2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie restauracji oraz nowego molo i przystani żeglarskiej przy Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie, realizowanego na działce nr 131/6, 131/7, 99 (obręb Grotniki). W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. Nr 116 w godzinach urzędowania. Informacja dotycząca umorzenia zaległości podatkowej Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu od dnia r. Wójt Gminy Włoszakowice nie umarza zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości umotywowanych odnowieniem budynku mieszkalnego. Według art. 67a 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Pod pojęciem uzasadnionego ważnego interesu należy rozumieć sytuację podatnika, w której znaczne obniżenie jego zdolności płatniczych spowodowane zostało zdarzeniem, którego nie mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec (np. pożar, kradzież, choroba itp.). Danuta Poloszyk Kierownik Biura Księgowości Podatkowej OGŁOSZENIA Nasze Jutro 3 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sądzi, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/ /4 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami: 120/2 o powierzchni 3700 m 2, 121/2 o powierzchni 5500 m 2 Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości wynosi ,00 zł. Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 02 kwietnia 2012 r. o godz w Salce Masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 30 marca 2011r. godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.przeznaczona do zbycia nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów zapisana jest jako rola kl. VI (400 m 2 ) i las kl. VI (8800 m 2 ). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, nieruchomość określona jest jako użytek zielony. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest na cele leśne i w części jako nieutwardzona droga dojazdowa. Na terenie zbywanej nieruchomości występuje jednorodny drzewostan sosnowy w wieku 47 lat na powierzchni 8800 m 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz ze zmianami). Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pok. 116 lub telefonicznie Wójt mgr Stanisław Waligóra

4 4 Nasze Jutro Z Rady Gminy 28 lutego br. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Włoszakowice. Obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. W sumie przyjęto ich 15, w tym m.in. dotyczące: 1. zatwierdzenia nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (uchwała nr XIV/98/2012) oraz ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług typu oczyszczanie i odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych (uchwała nr XIV/99/2012); 2.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwała nr XIV/102/2012) oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice w latach (uchwała nr XIV/103/2012); 3.nadania nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice (uchwała nr XIV/104/2012); 4.przyjęcia Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice ze środków budżetu Gminy Włoszakowice (uchwała nr XIV/109/2012); 5.zmiany budżetu gminy Włoszakowice na 2012 rok (uchwała nr XIV/111/2012). Ad.1. Od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. będą obowiązywać nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (zob. niżej). Ad.2. Zgodnie z obowiązującym prawem do zadań samorządu gminnego należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. W związku z tym na najbliższe lata zostały przyjęte stosowne programy Z RADY GMINY działań, dotyczące wzmocnienia działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz wsparcia dla rodzin i młodzieży dotkniętych w jakikolwiek sposób problemem alkoholizmu czy narkomanii. Ad.3. Drodze wewnętrznej znajdującej się we Włoszakowicach pomiędzy ul. Zalesie a ul. Powstańców Wlkp. (działka o nr ewidencyjnym 374/4) nadano nazwę ul. Strumykowa, po uzyskaniu zgody właścicieli mieszczących się przy niej nieruchomości. Ad.4. W związku z rosnącym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Włoszakowice przedsięwzięciami proekologicznymi, do jakich należą m.in. wprowadzanie przyjaznych dla środowiska nośników energii i prowadzenie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (np. montaż kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą) ustalono program, w ramach którego z budżetu gminy Włoszakowice przeznaczane będą środki finansowe na pojedyncze tego rodzaju proekologiczne zadania inwestycyjne. Ad.5. Na wniosek wójta gminy Rada Gminy wprowadziła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy Włoszakowice na rok 2012 w związku z perspektywą uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości do 30% (tj. kwoty od około ,00 do ,00 zł) na planowaną budowę i przebudowę drogi Włoszakowice Dominice. Wykonana przez skarbnika gminy analiza budżetu gminy Włoszakowice potwierdziła, że w związku z wpłynięciem do budżetu rozliczeń z poprzednich inwestycji i innych dochodów istnieje możliwość zrealizowania ww. inwestycji w tym roku bez zwiększenia zadłużenia w wymaganym terminie do końca sierpnia. Także kierownik Zarządu Dróg Gminnych potwierdził możliwość wykonania budowy w założonym czasie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje wybudowanie twardej drogi pokrytej asfaltem o szerokości 6 m na całej długości z Włoszakowic do wsi Dominice. Odcinek od ul. Wolsztyńskiej, na którym jest już asfalt o szerokości 4,5 m, zostałby poszerzony. Ze względu na bardzo ograniczone środki nie będzie możliwości poprowadzenia wraz z przebudowywaną drogą ścieżki rowerowej. To zadanie może być wykonane w następnych latach, zwłaszcza że istnieje konieczność poprowadzenia na tym terenie sieci wodociągowej w kierunku Włoszakowic z budowanej obecnie w Dominicach nowej stacji wodociągowej. Nowa droga skróciłaby o 4 km dojazd do wsi Dominice oraz zmniejszyłaby natężenie ruchu w sezonie letnim na ul. Dominickiej w Boszkowie - Letnisku. Ponadto na lutowej sesji przyjęte zostały dwa stanowiska Rady Gminy Włoszakowice. Pierwsze w sprawie udostępnienia miejsca katolickiej TV Trwam na cyfrowym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. W stanowisku rady, wyrażającym sprzeciw wobec odmowy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji udostępnienia miejsca wspomnianej stacji na cyfrowym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, czytamy m.in.: Telewizja Trwam jest telewizją katolicką o zasięgu ogólnopolskim, a prezentowana przez nią tematyka ma swoich licznych odbiorców wśród ludzi o określonych przekonaniach religijnych, którzy z racji wieku czy też stanu zdrowia zmuszeni są pozostawać w domu. Zdaniem Rady Gminy Włoszakowice Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może pozbawiać tychże odbiorców kontaktu z problematyką dotyczącą ludzi wierzących. Drugie w sprawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącej redukcji połączeń kolejowych na linii Leszno- Wolsztyn od r. Rada Gminy sprzeciwia się takim rozwiązaniom z uwagi na to, że pogarszają one sytuację mieszkańców Włoszakowic i podleszczyńskich gmin oraz podnoszą koszty dojazdów. Ponadto, jak czytamy w stanowisku rady, ten rodzaj komunikacji zawsze był podstawowym środkiem transportu, szczególnie dla młodzieży uczącej się w leszczyńskich szkołach ponadgimnazjalnych, studentów czy pracujących. WS

5 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 5 O G Ł O S Z E N I E Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach działając na podstawie art. 24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) O G Ł A S Z A taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Włoszakowice w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę. 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. 3. Do taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem OŚB wymienionych w/w tabeli w poz. 1 jest dopłata z budżetu gminy w wys. 0,70 zł netto do 1 m 3 ścieków. 4. Wysokość stawki opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wynosi 120,00 zł netto. Do ww. opłaty przyłączeniowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. O g ł o s z e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie informuje, że w dniu 5 kwietnia (czwartek) w godz pracownicy US będą przyjmować zeznania podatkowe za rok 2011 oraz udzielać wszelkich informacji w tym zakresie. Miejsce przyjmowania zeznań: Sala Widowiskowa GOK przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Foto-migawka Edmund Poprawa z Koła Łowieckiego Gwizd Leszno wypuścił 200 sztuk kuropatw w obwodzie łowieckim koła we wsi Boguszyn, gdzie sprawuje funkcję gospodarza terenu. Koła łowieckie systematycznie zasiedlają pola drobną zwierzyną. Środki na ten cel pozyskują m.in. z funduszy gminnych

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro Otwarcie hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach 9 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie hali sportowośrodowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Realizacja inwestycji nie należała do najłatwiejszych, z tym większą więc satysfakcją osoby zaangażowane w urzeczywistnienie projektu uczestniczyły w uroczystości otwarcia obiektu, na który mieszkańcy naszej gminy czekali przeszło trzynaście lat. Uroczystość rozpoczęła się o godz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Robert Kasperczak, inspektor Urzędu Gminy Włoszakowice, przywitał zaproszonych gości: Stanisława Waligórę wójta gminy Włoszakowice, Irenę Przezbór przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice, Marię Rolkę skarbnika gminy Włoszakowice, Monikę Klemenską sekretarza gminy Włoszakowice, Monikę Ławecką głównego księgowego Urzędu Gminy Włoszakowice, Damiana Kenkla współwłaściciela firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. z żoną, Ryszarda Łopusiewicza nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice, Ireneusza Zająca wójta gminy Wijewo, Jakuba Rzeźniczaka naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie, Jacka Nowaka zastępcę dyrektora Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, ks. Andrzeja Szulca proboszcza parafii pw. Św. Trójcy we Włoszakowicach i jej wikariusza ks. Piotra Przydrożnego, generalnego wykonawcę Jana Popławskiego dyrektora Zakładu Remontowo Produkcyjnego Popławski z żoną, Leszka Biernacika kierownika robót budowlanych, Edwina Woźniaka, Stanisława Antkowiaka, Piotra Zalisza inspektorów nadzoru inwestorskiego, Renatę Domazer-Antkowiak i Grzegorza Cencka projektantów, dyrektorów szkół gminnych - Tadeusza Górnego (ZSO Włoszakowice), Zofię Dragan (ZS Bukówiec Górny) Dariusza Walczaka (ZS Dłużyna), Mariusza Zakrzewskiego (ZS Jezierzyce Kościelne) i Józefa Sajburę (ZS Krzycko Wielkie), Renatę Mejzę dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach, Ireneusza Rogackiego i Stefana Majorczyka byłych dyrektorów szkoły we Włoszakowicach, Juliana Michała Dembińskiego byłego przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, Agnieszkę Maternę p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, Monikę Lucerek dyrektora GOK Włoszakowice, Urszulę Hałupkę kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, obecnych i byłych radnych Gminy Włoszakowice, członków zespołu ds. realizacji inwestycji, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, Pawła Misia prezesa Spółdzielni WIATRAK, Dorotę Grygiel prezesa Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, Małgorzatę i Leszka Pytlików, sołtysów wsi gminy Włoszakowice, zaproszonych, obecnych i byłych nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, zaproszonych prezesów gminnych klubów sportowych, zaproszonych działaczy sportowych, mieszkańców gminy Włoszakowice i młodzież szkolną. Po przywitaniu gości głos zabrał wójt gminy Włoszakowice, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii powstania hali i trudów towarzyszących realizacji tej inwestycji (poniżej tekst przemówienia). Na koniec podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałego obiektu. Szczególne podziękowania z rąk wójta otrzymali: Irena Przezbór reprezentująca obecnych i byłych radnych gminy Włoszakowice; Damian Kenkel; Ryszard Łopusiewicz; członkowie zespołu realizującego zadanie: Rafał Jagodzik prezes GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach (przewodniczący zespołu), Roman Hałupka, Monika Biernacik, Karolina Nowak, Robert Kasperczak, Regina Grycz, Bogusław Olejnik; przedstawiciele wykonawcy: Jan Popławski, Leszek Biernacik; sąsiedzi budowy państwo Danuta i Wiesław Staniszczakowie. Krótkie przemówienia wygłosili także Ireneusz Zając wójt gminy Wijewo oraz Jan Popławski dyrektor Zakładu Remontowo Produkcyjnego Popławski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Stanisław Waligóra, Irena Przezbór, Ryszard Łopusiewicz, Damian Kenkel, Jan Popławski, Tadeusz Górny, Dariusz Walczak, Mariusz Zakrzewski, Józef Sajbura, Zofia Dragan, Rafał Jagodzik oraz najlepsi sportowcy wytypowani ze szkół naszej gminy: Paulina Waligóra (ZSO Włoszakowice), Eryk Poniży (ZS Bukówiec Górny), Artur Górny (ZS Jezierzyce Kościelne), Roksana Kulas (ZS Krzycko Wielkie), Łukasz Gryziecki (ZS Dłużyna). Po przecięciu wstęgi hali została poświęcona przez proboszcza włoszakowickiej parafii ks. Andrzeja Szulca. Następnie zaprezentowały się grupy orlików działających przy: GKS Włoszakowice, TG Sokół Włoszakowice i KP Dąb Boguszyn oraz uczniowie szkół działających w naszej gminie, którzy wykonali przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny (wg scenariusza Tadeusza Górnego dyrektora ZSO Włoszakowice). Wraz z zakończeniem uroczystości oficjalnego otwarcia hali rozpoczęły się jej Dni otwarte. WS

7 Zamierzony cel osiągnęliśmy Przemówienie wójta gminy Włoszakowice z okazji otwarcia hali Kolejni dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie tej szkoły oraz mieszkańcy szczególnie Włoszakowic od wielu już lat marzyli o dużej hali sportowej na miarę potrzeb szkoły jak i pozostałych szkół z terenu gminy. Zaangażowanie samorządu gminy Włoszakowice kwestią budowy hali tak konkretnie trwało od trzynastu lat. Niesamowite przeszkody w realizacji tego celu zostały opisane w zamieszczonej na stronie internetowej gminy historii przygotowanej przez pracownika urzędu gminy p. Witolda Porankiewicza. Jest tam także opisana sprawa bulwersującego do dziś nasze społeczeństwo faktu odmówienia gminie środków pomocowych w sytuacji bardzo dobrze ocenionego przez ekspertów złożonego projektu. Pokazano nam wtedy dokładnie jak się w Poznaniu rządzi. Pomimo tej oczywistej niegodziwości nie załamaliśmy się tylko konsekwentnie dążyliśmy do dokładnie określonego celu. Zawsze zakładaliśmy budowę hali z boiskiem pełno wymiarowym, z ogrzewaną podłogą, z rekuperacją, z dużą liczbą miejsc na trybunach, z takim wyposażeniem, aby obiekt mógł być wykorzystany nie tylko pod potrzeby imprez sportowych. Dziś mogę stwierdzić, że zamierzony cel osiągnęliśmy. Zrealizowanie tak dużej jak na możliwości gminy inwestycji stało się możliwe dzięki zgodnemu współdziałaniu wielu osób. Przypomnę, że wstępną koncepcję wybudowanej hali przygotował zespół w składzie: moja osoba oraz Ireneusz Rogacki ówczesny dyrektor włoszakowickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Edwin Woźniak ówczesny prezes zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. i Rafał Jagodzik wtedy pracownik zakładu komunalnego, a obecnie jego prezes. Projekt wykonało krakowskie biuro MP Project Mirosław Pacek. Adaptację projektu do warunków lokalnych powierzono poznańskiej firmie HYDRO-CALOR Stanisław Antkowiak. W końcu 2009 roku, po analizach finansowych, poleciłem inwestycję wpisać do projektu budżetu gminy i do WPI, zadanie to zostało zaakceptowane przez Radę Gminy. Kwota na budowę obiektu pojawiła się w budżecie gminy na lata Władze gminy postanowiły sfinansować budowę hali ze środków własnych. Przetarg na wykonanie robót budowlanych ogłoszono 3 marca 2010 roku, a otwarcie ofert nastąpiło 1 kwietnia 2010 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny i weryfikacji ofert w dniu 20 kwietnia 2010 roku podpisano umowę pomiędzy gminą Włoszakowice i Zakładem Remontowo Produkcyjnym Budownictwa Popławski z siedzibą w Poznaniu. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 28 kwietnia 2010 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w obecności władz gminy, wykonawcy oraz inspektorów nadzorujących budowę. Prace przy budowie hali rozpoczęły się 5 maja 2010 roku. Zarządzeniem z dnia 4 października 2010 roku powołałem OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 Nasze Jutro 7 zespół do prowadzenia i nadzorowania inwestycji gminnej pn: Budowa hali sportowej we Włoszakowicach w składzie osobowym: Rafał Jagodzik przewodniczący zespołu oraz, jako członkowie zwyczajni, Regina Grycz, Bogusław Olejnik, Robert Kasperczak, Karolina Nowak, Monika Biernacik i Roman Hałupka. Inspektorami nadzoru budowy byli: w branży konstrukcyjno budowlanej Piotr Zalisz, w branży sanitarnej Stanisław Antkowiak, w branży elektrycznej Edwin Woźniak. Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod halę nastąpiło 17 września 2010 roku w obecności wielu znamienitych gości. Podczas budowy pojawiła się szansa na otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z wnioskiem gmina wystąpiła 17 sierpnia 2011 roku. Wniosek, złożony poprzez marszałka województwa wielkopolskiego do ministra sportu i turystyki, o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeszedł pozytywnie weryfikację i gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych. Decyzja w tej sprawie podjęta została 7 października, a już 24 października 2011 roku podpisano stosowną umowę z ministrem sportu i turystyki. Powyższą dotację rozliczono do końca roku Budowę hali sportowo-środowiskowej wspomogła także firma Werner Kenkel Sp. z o.o. z Krzycka Wielkiego, przekazując kwotę 100 tys. zł. Całkowity koszt budowy hali sportowej wyniósł ,21 zł. Wkład własny gminy Włoszakowice w budowę hali wyniósł ,21 zł. Wybudowana hala sportowa jest obiektem o rzucie prostokąta o szerokości 36,16 m i długości 44,56 m, wysokość hali wynosi 11,68 m. Hala posiada pełne wyposażenie w sprzęt sportowy spełniający wysokie wymagania normy DIN i posiadający znak jakości GS. Łącznik z istniejącym budynkiem szkolnym, pełniącym rolę głównego wejścia do hali, wyposażony jest w zespół pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Zasadniczą część budynku stanowi hala sportowa o powierzchni 1161,08 m2, połączona z widownią. Mieszczą się w niej pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną (40 x 20 m), unihokeja, halową piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa ziemnego. Możliwy jest podział sali na 3 części, z których każda może pomieścić małe boisko do gry w koszykówkę oraz boisko do siatkówki. W celu zwiększenia komfortu korzystania z hali wykonano specjalną podłogę charakteryzującą się dobrymi parametrami poślizgu i odbicia piłki, a także amortyzacji siły uderzenia. Na pierwszym piętrze znajdują się: otwarta widownia na ponad 300 miejsc siedzących, dwa zespoły sanitariatów dla widzów oraz dwa pomieszczenia sportowo rekreacyjne (sala do aerobiku i siłownia). Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy Włoszakowice dotąd nie było hali sportowej spełniającej standardy nowoczesnych obiektów infrastruktury sportowej, można śmiało stwierdzić, że wybudowanie hali znacznie przybliżyło nas do tych wymagań. Dziękuję marszałkowi województwa wielkopolskiego

8 8 Nasze Jutro oraz ministrowi sportu i turystyki za pomoc finansową, a także firmie Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim. Dziękuję projektantom i wykonawcom. Dzieło jest imponujące. Dziękuję członkom zespołu nadzorującego realizację zadania, inspektorom nadzoru, skarbnikowi gminy, sekretarzowi gminy i pozostałym pracownikom urzędu i gminy, byłym jak i obecnym radnym gminy, wszystkim którzy na poszczególnych etapach nam pomagali. Wspólnie jesteśmy dumni z osiągniętego celu. Niech ten obiekt dobrze służy całej naszej społeczności gminnej w szczególności Wam droga młodzieży. Życzę menedżerowi sali i zatrudnionym tu osobom satysfakcji z wykonywanej pracy. Stanisław Waligóra Wójt Gminy Włoszakowice Szczegółowa historia powstawania hali dostępna jest na stronie internetowej gminy: Dni otwarte hali Od piątku 9 marca do niedzieli 11 marca trwały dni otwarte nowo oddanej do użytku hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. W piątek w godzinach popołudniowych odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice, w którym zwyciężyła drużyna RAMOL Mochy. W sobotę rozegrane zostały: turniej halowej piłki nożnej gimnazjów o Puchar Dyrektora ZSO Włoszakowice oraz międzyszkolny turniej sprawnościowy klas I-III szkół podstawowych (na zdj.). Zwycięzcą gimnazjalnych rozgrywek zostali piłkarze gimnazjum z Bukówca Górnego. Natomiast w rywalizacji szkół podstawowych pierwsze miejsca zajęli: w grupie klas I klasa Ia SP Włoszakowice, w grupie klas II klasa II SP Krzycko Wielkie, w grupie klas III klasa III SP Dłużyna. W niedzielę 11 marca rozegrane zostały: turniej halowej piłki nożnej oldbojów o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice oraz mecz piki ręcznej MKS Arot Astromal Leszno - SPR Chrobry II Głogów. Z pucharem wójta wyjechała z Włoszakowic drużyna ELITA Lubin (na zdj. poniżej moment wręczenia pucharu), natomiast tryumfatorem meczu piłki ręcznej została drużyna z Leszna. Mówi Krzysztof Kaczmarek, specjalista ds. zarządzania halą: Atmosfera tych dni była wspaniała. Przyjęliśmy ogromną liczbę sportowców i kibiców, a frekwencja na niedzielnym meczu MKS Arot Astromal Leszno kontra SPR Chrobry II Głogów była wręcz zaskakująca. Organizatorzy dziękują wszystkim kibicom i gościom za tak liczne przybycie i sportowy doping, a także Stanisławowi Waligórze, wójtowi gminy Włoszakowice, Rafałowi Jagodzikowi, prezesowi Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., współpracownikom, personelowi hali i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie dni otwartych. Obszerna relacja fotograficzna z dni otwartych zamieszczona została zamieszczona na stronie internetowej hali sport.wloszakowice.pl i gminy wloszakowice.pl WS Gratulacje i życzenia Od redakcji. Na ręce wójta gminy Włoszakowice ciepłe słowa w związku z otwarciem hali sportowej nadesłali po angielsku i niemiecku państwo Siep i Corrie Heijsmanowie, przyjaciele Włoszakowic ze Stavoren w Holandii. Hereby we want to congratulate the mayor mr. Stanislaw Waligora and the community Wloszakowice with the start of the new sports hall. We wish you all a lot of sportfun in this magnificent sports hall. Kind Regards Siep end Corrie Heijsman Stavoren - Holland Hiermit mochten wir der Burgermeister Herr Stanislaw Waligora und die Gemeinde Wloszakowice gratulieren mit der Offnung von die neue Sporthalle.Wir wunschen Ihnen viel Sportspass in diese prachtvoll Sporthalle. Freundliche Grusse Siep und Corrie Heijsman Stavoren - Holland

9 Nasze Jutro 9 Nowy obiekt handlowy we Włoszakowicach Spotkanie i wyjazd studyjny dyrektorów szkół Jeszcze przez kilkanaście tygodni w sferze domysłów pozostanie ostateczny cel budowy prowadzonej obecnie przy ulicy Powstańców Wlkp. (naprzeciwko sklepu Majster ). Inwestor, firma Deel Dorota Dobrzańska z Bielska-Białej, znany wykonawca obiektów handlowych wielkokubaturowych i hali magazynowych, nie ujawnia póki co szczegółów inwestycji. Nie zmienia to faktu, że budowa po styczniowo-lutowych mrozach ruszyła pełną parą. Na placu budowy często można zastać przedstawiciela firmy Deel Tomasza Wyrobę, dyrektora handlowego. To właśnie od niego dowiedzieliśmy się, że powstający budynek na pewno będzie obiektem handlowym o powierzchni około 500 m 2. Oddanie obiektu do użytku wstępnie zostało zaplanowane na koniec kwietnia Data ta jednak może ulec zmianie. Czy będzie to miejsce, w którym podobnie jak w powstającym POLOmarkecie usytuowane będą różne punkty usługowe? Tego jeszcze nie wiadomo. Z pewnością jednak jak potwierdza Tomasz Wyroba będzie tu bankomat. WS P o d z i ę k o w a n i e 2 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach z inicjatywy wójta Stanisława Waligóry odbyło się spotkanie dyrektorów szkół naszej gminy z Marcinem Tomanem, prezesem zarządu firmy Wizja.net. W spotkaniu poza dyrektorami szkół uczestniczyli również wójt gminy, Monika Klemenska sekretarz gminy oraz Marek Wodawski podinspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Włoszakowice. Podczas spotkania Marcin Toman dokonał prezentacji elektronicznego dziennika lekcyjnego. Tak zwany popularnie e-dziennik jest bazodanową aplikację internetową pozwalającą całkowicie zastąpić tradycyjny papierowy dziennik używany w szkołach. Wśród korzyści z ewentualnego wdrożenia elektronicznego dziennika należy wymienić: dostępność, czyli możliwość darmowego wglądu do dziennika przez rodziców uczniów z dowolnego urządzenia mającego dostęp do internetu; przejrzystość informacji, czyli możliwość obserwacji osiąganych przez uczniów wyników w nauce oraz frekwencji na lekcjach; aktualność, czyli możliwość szybkiego uzyskiwania informacji od wychowawców np. o ważnych wydarzeniach szkolnych takich jak wywiadówki, wycieczki itp. Dzień wcześniej, 1 marca, dyrektorzy szkół naszej gminy spotkali się w Poznaniu z Piotrem Gulewiczem - dyrektorem i właścicielem Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz Prywatnego Gimnazjum Gaudium et Studium przy ul. św. Michała. Zwiedzano klasy, salę gimnastyczną, aulę. Piotr Gulewicz przedstawił także prezentację multimedialną ukazującą metody pracy z uczniem, życie szkoły, kadrę pedagogiczną i szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie obydwu szkół mogą brać udział. W wyjeździe uczestniczyli również wójt Stanisław Waligóra, sekretarz gminy Monika Klemenska i podinspektor Urzędu Gminy Marek Wodawski. Pragniemy podziękować wszystkim osobom za okazaną pomoc, w szczególności za oddaną krew oraz za wsparcie materialne i finansowe w celu leczenia naszego syna Miłosza Pochanke. Największe podziękowania kierujemy rodzinie, zarządowi Firmy Hermes, pracownikom Firmy Hermes, pani sołtys z Dłużyny, znajomym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie oddały krew. Dziękujemy Grażyna i Przemysław Pochanke Wyjazd studyjny do Poznania. Od lewej: wójt Stanisław Waligóra, dyr. ZS Jezierzyce Kość. Mariusz Zakrzewski, dyr. ZS Bukówiec Górny Zofia Dragan, dyrektor ZS Krzycko Wielkie Józef Sajbura WS

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/138/2016 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Obręb ewidencyjny WÓJT GMINY JAROSŁAW O G Ł A S Z A I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław Nr Księgi Wieczystej Nr ewid. działki Powier zchnia ha

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych w miejscowościach: Ząbrowo, Kamień

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (druk do pobrania).

2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (druk do pobrania). Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego/sieci elektroenergetycznych nn, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych/stacji transformatorowych Kogo dotyczy Osoby fizyczne/osoby

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

r, r, r. i r.

r, r, r. i r. Orneta dnia, 05.11.2015r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ami (jed. tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie Szczecin, dnia 05 lipca 2013r. Przetarg nr :.../Nd/Nu/OTS/13 OGŁOSZENIE NR 72/2013 Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych: Zarząd Powiatu we Wffze&ai Zaiącznik nr 1 do Uchwafy nr 34/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku rzcsmski Zarząd Powiatu we Wrześni Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE WA.SGZ.KO.4243.9.37.2016.JS Kozienice, dnia 29.03.2016 r. OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE działając, na podstawie ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: ,00 (zwolniony)

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: ,00 (zwolniony) Wschowa, dnia 12 czerwca 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA 67-400 Wschowa,ul. Rynek 1 (strona internetowa:www. wschowa.pl) tel.(65) 540 86 00 OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r.

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz. 5542 UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r.

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. Na podstawie 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony stanowiących własność Gminy Wisznia Mała Działki połoŝone w obrębie KRYNICZNO : - działka nr 42/5 o pow.3629 m 2,KW WR1W/00017686/4 cena

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo