następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania w %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania w %"

Transkrypt

1 \. Monitor Polski Nr Poz. 115 i Jakość i warunki jakim powinno odpowiadać ziarno kakaowe surowe 'przyjmowane do magazynów określa obowiązująca norma jakościowa Wielkość ubytków natm:alnych w procentach w stosunku do przeciętnego stanu magazynowego określa tabela. 2. Ustalone wielkości ubytków naturalnych podane w tabeli są wielkościami maksymalnymi Rozliczeń ubytków naturalnych dokonuje się zgodni!;! z obowiązującymi przepisami w zakresie inwentaryzacji i spisywania niedoborów. 5. W ' razie powstania. ubytków naturalnych nie. ujęj tych niniejszymi normami. ubytki rozlicza się w trybie ustalonym dla rozliczeń ubytków nadzwyczajnych. 6. Szczegółowe ubytków naturalnych określa tabela: następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania Wysokość ubytków ubytków naturalnych Opakowanie w % Jednostka odnie'sienia Magazyn murowany kryty suchy. worki jutowe przeciętny zapas magażynowanego artykułu w okresie zimowym. przeciętny zapas magazynowa: ne90 artykułu w okresie letnim! 116 OBWESZCZENE polskego KOMTETU NORMALZACYJNEGO z dnia 30 kwietnia 1966 r. w sprawie- ogłofizenia Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada o normalizacji (Dz. U. Nr 53 poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości co następuje: Lp; -r- 2 Tytuł ustanowionych norm branżowych. 1. Ustanowione zostały następujące branżowe - p.ormy i zakres obowiązywania i 3 (B~): p r ze z Ministra K o m u n i k a c j i _ ustapowienia 4 ; Da t a ' od:której norma /92-16 '} Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocki hamulcowe pełne Pl 2 66/ Klocki hamulcowe pełne P2 3 lutego 1966 'r. 1. października 1966 r. 3 lutego 1966 r października 1966 r. w zakresie produkcji i 'odbioru: / / / / / / / / / / / / /97~28 66/97-29 Kolejowy sprzęt sygnałowy. Latarka konduktorska typu ELN. Warunki ' techniczne Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Osprzęt kablowy. Garnki rozdzielcze VF lo VF 10 Nawierzchnia kolei normalnó i- wąskotorowej. Podkłady betonowe '} Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Uchwyt krańcowy klinowy - - Złączka klinowa - - Uchwyt odleglościowy do przewodów jezdnych ~ - Sruba rzymska - - Wsporniki ukośników - - Uchwyt ruchomy rolki łańcuch9wej - -:- Uchwyt podwieszeniowy do ' lin. - - Wyrównywacz przewodów jezdnych - - Uchwyty ramion odciągowych na prostej - - Uchwyt ramion odciągowych na łuku -:- - Złączka do zakarbowania 7 stycznia 196pr. 8 lutego 1966 r. 3 lutego 1966 r. 4 styczni'a 'stycznia 1966 r. 4 sty cznia 1966 r. 4 stycznia 1966 r.. 4 stycznia r paźt'lziernika 1966 r października 1966 r. 1 paździ-ernika 1966 r. 1 pa'ździernika 1966 r. 1 października r. 1 paźd ziernika 1966 r. 1 października 1966 r. 1 pa źdz iernika 1966 r. l października '1966r.

2 ~1_o_n_i_to_r_P_o_l_sk_l_'_N_r_2_1 ' -- 2_1_5 Poz Tytuł i zakres obowiązywania ---_.!.._ ustanowienia od której norma obowiązoje ~ / / /97~ Uchwyty izolatora odciągu wysięgu Zacisk szynowy Końcówki rurkowe 4 stycznia 1966 r ~ 4 stycznia H~66 r. paźd z iernika 1966 r. paźclziern 'ika 1966 r. pa żdziernika 1966r / / w zakresie podukcji i obrotu: Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych jowych. Żwir i pospółka Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych jowych: i kolei kole- 21 lutego 1966 r L21 lutego 1966 r stycznia 1967 r. stycznia J 967 r. w zakresie produkcji i eksploatacji: 22 65/ / Znakowanie lotniczych giętkich -po sprawdzeniu i. przeglądzie Opaski do znakowania giętkich rurowych przewodów rurowych lotniczych przewodów 24 listopada 1965 r. 24 listopada 1965 r. lipca 1006 r. w zak:esie produkcji i napraw: Tabor kolejowy normalnotorowy. Parowozy. Pierścienie i sprężyny ściągające ' do dławnic trzonów tłokowych 3 lutego 1~6 r w _ zakresie- eksploatacji.: 25 66/ / /9362~03 ') Spadochrony osobowe. Wytyczne przechowywania -- Badania zdatności technicznej spadochronu w okresie eksploatacji -- Wytyczne konserwacji 8 lutego 1966 r 8 'lutego 1966 r 8 lutego 1966 r pa ź d z iernika 1966 r. pa ździe rnika 1966r. pażd z iernika 1966 r. w zakresie metod badań: 28 66/'; WyW"ażanie kój w samocho'dach osobowych i ich poc;hodnych. Wymagania techniczne 8 lutego 1966r 1 pażd zie rnika 1966 r. w zakresie opracowywania dokumentacji: 29 65/9::'60 01 Statki powfetrzne. Klasyfikacja ogólna i s zcze gółowa oraz określenia 17 grudnia 1965 r. paździ ernika 1966 r. w zakresie wykonawstwa i badań odbiorczych: / Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i badania odbiorcze 3 lutego 1966 r pa źclzie rrlika 1966 r. p r z e z P r ze w o d n i c z ą c e g o G łów n e g o K o m i t e t u K~lltury Fizyc z nej Turystyki: 65/ / / / /8442-Ci / Kolce do broni s zermierczej Gniazdka do broni szermierczej elektrycznej Szabla szermiercza -. Klingi do broni sż'e rmierczej Florety szermiercze Szpady szermiercze grudnia r. grudnia 1965 r. grudaia 1965 r. grudnia 1965 r. grudnia 1965 r. grudnia 1965 r. lipca 1966 r / p r z e z P r z e w o d n ' i c z ą c e g o K o m i t e t u D r o b n e j W Y t w 'ó r c z o Ś c i : Wózki dziecięce. Wymagania i badania techniczne 124 lutego 1966 r. stycznia 1S67 r. f 38 66/ /67-10 przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ce -mentowego: Kreda naturalna w kawałkach 5 lutęgo 1966 r. 1.stycznia 1967 r: f'w zakresię orzekania o jakości: Cement. Orzeczenie o jakości 15 lutego 1966 r; 1 czerwca 1966 r.

3 Monitor Polsl:i Nr Poz. 11' ~ ~--~-- T y tul j zakres obowiązywania ~ ustanowienia od której norma obowiqzllje ~1 ~ 2 ~ ~3 ~ ~ 4 5 przez Dyrektora Zjednoczenia. Przemysłu Ceramicznego: 40 65/ ' ') Surowce ceromiczne. Gliny porcelitowe. Wspólne wy- 8 p aź d zie rnika 1965 r. D7;eń 09los7(>nia magania i badania obwies7czenia Gliny fajansowe. WspóJn e wymagania i badania 8 pa?dziernika 1965 L: d z ień o gło s /e nia 42 66/ ') Porcelanowy sp rzęt apteczny. Puszk a 19 lutego 1966 r. 1 wrz eś nia 1966 L ' nfuzorka 19 luieqo 1~ 't 6 f- wf?eśnia 1966 r / Kubek z podziałką 19 lu lego 1 ~66 r. wr ześni a 1966 r lT Słoik 19 lu.le'go E' fi6 r. wrześ n ia 1966 r / Fajansowe wyroby sa njt~rne. Zbiornik płuc ząc y 8 pa?dziernika 1965 r. 1 d zie ń oqlos7enia p r zez Dyr.ektor a nstytutll Szkła ~ w zakf~sj-e padań: Cer~miki: / Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie odp.ornoścj na pęknię- 14 luteg-o H'66 r. cia włoskowate szkliwa ria czerepie ceramicznym Surowce cersmic7ne. Oznaczanj'e ce'ch flzycznych Ozna- 12 lutego 1966 r. czanie skłonności do deformacji w czasie wypalania.. P zez D y r ek t o r a Z i e d n oc ze n i a P r z e m y s ł u S z k l a r s k i e g o : w zakresie prloduikc.ji: wr ze śnia 1966 r. 1 września 1966 r / / ') Szklo sanitarne. Wlewnik (irygator). Miski lekarskie 10 lutego 1966 r. 10 lutegu i września 1966 r. 1 września 1966 r. p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e' n i a P r z e d s i ę b i o r s t w n s t a 1 a c j i P rz e D y s l o wy c h : w zakresie projektowania produkcji i montażu: 51 66/ / g61-07 Wentylacja. Wywietrzaki cylindryczne Rurocią 'gi cieplne. Wydłużki lirowe gładkie Rurociągi prz-emyslowe. Kolana krótkie stalowe 3 marca 1'966 r. 3 marca 1966 r. 3 marca 1966 r. lipca H'66 r. lipca 1966 (. p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e' m y s ł u O kuć nstalacji BudQw..1anych: w zakresie produ-kcji: 54 64/ Okucia budowlane: Zawi.asy jednoskrzydelkowe czopo- 29 grudnia 1964 r. we. Zawiasy pasowe dzień ogłosz.f' nia ~bwieszczenia p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł 11 K a m i e n i'a B u _d o w l a n e g o : \ W zakresie produkcji i odbioru: 65/ ') Elementy kamienne. Plyty na posadzki zewnętrzne 66/ Piaskowcowe płyty chodnikowe. 30 grudnia r. 1~ stycznia 1966 r. ~ l lipca 1!?66 r. \1 p r z e z D y rek t o r a C e n t r a l i J u b i 1 e r s k i e j "J u b i 1 e r": w zakresie metod badań: 57 66/ Oznaczanie srebra w stopach złota metodą kupelacyjną 4 marca 19Qp r / Oznaczanie zlota m e todą kupelacyjną 4 marca 1966 r. dzieli. ogłoszenia dzieli. ogłoszenia

4 Monitor Polski Nr Poz. 116 Tytuł i zakres obowiązywania ustanowienia hormy od której norma -- l 2 ' p r' z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P'r z e m y s ł u C e l u l oz o w o - P a p i e r n i c z e g o ns t y t u t u C e l u l o z o w o - P a p i e r n i c z e g o: -D Y rek t o r a w zakresie produkcji i badań: '59 66/ Papier kablowy elektroprzewodzący 28 lutego 1966 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych: 60 66/ Opakowania transportowe. Pudła tekturowe do eksportu 11 lutego 1966 r. konserw rybnych w puszkach pa""iemik r. p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł u P ł Y t S k l e je k i Z a p a. ł e k : Lignofol czółenkowy. Wymagania i badania techniczne 126 tycni października 1966 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu w zakresie projelilowania j" produkcji: Meblarski~go: 62 65/ / Rysimek techniczny meblowy Meble mieszkaniowe. ŁÓżka. Główne wymiary 20 lutego 1965 r. 21 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967 r. w zakresie. produkcji i odbjoru: 64 65/ / Podstawowe złącza meblowe nierozł ącz-lle. Wymagania i konstrukcje Meble. mieszkaniowe. Łóżka. Materace bezsprężynowe. Wymagania i badania techniczne 20 lutego 1965 r. 122 lutego 1966 r. dzień ogłoszenia 1 stycznia 1967 r. p r z e z D y r e k 't o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł u T a r t a c z n e g o w zakresie pjodu!{cji: W Y r o b ó w D r z e w n y c h: 66 65/ Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do konsenv 30 grudnia 1965 r. pa ździernika 1966 r. mięsnych w puszkach 67 65/ Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do spłonek 30 grudnia 1965 r. października 1966 r.. górniczych 68 65/ Skrzynki okuwane do szkła płaskiego 30 grudnia 1965 r / Skrzynki z tarcicy i kombinowane do eksportu szkła 30 grudnia 1965 r. płaskiego. Wymagaitia i badaniił techniczne w zakresie produkcji- j renowacji: 1 pażdziern'ika 1966 r. 1 pażdziernika 1966 r / Skrzynki z tarcicy do produktów w butelkach zwykłych 30 grudnia 1965 r. października 1966 r. p r z e z D y rek t o r a n s t y t u t u Ł ą c z n o ś c i: w zakresie planowania projektowania j eksploatacji: 71 66/ Telekomunikacyjne.linie kabiowe międzymiastowe. Łą- 10 marca 1966 r. cza krajowe. Wymagania i badania techniczne 1 stycznia 1967 r. w zakresie projektowania budowy i eksploatacji: 7266/ sieci przesyło Radiofonia przewodowa. Radiowęzłowe we. Wymagania elektryczne 3 marca 1966 r o' dzień ogłoszenia

5 Monitor Polski Nr Poz ~ ~~~~ l 2 - Tytuł i zakres obowiązywania od której norma ustanowienia 3 4 S p r z e z D y rek t o r a Z j e d n oc z e n i a. P r ze m y s ł u Azot o we go : 73 66/ Półprodukty ' do barwników. Antrachinon techniczny ' 17 styc'znia 1966 r. 1 p r z e z D y rek t o r a 'Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł li F a r b L a k i e rów: / ' 66/ Emalia olejna czarna do tablic w zaktesie.'. lnetod badań: ') Wyroby lakierowe: Badal1ie odporności powłok lakierowych na ' działani~ zmiennych. temperatur Badanie. ścieralności powłok lakierowych aparatem Tabera 21 stycznia r stycznia 1966 r. 1 pa7dziernika 1966 r. 21 stycznia 1966 r. października 1966 r. p r z e z D y r e k.t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł u N i e o r g a n i c z n e go : 77 66/ Odczynniki. Siarczan żelazowy uwodniony 119 ' marca 1966' r. ' przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego Tworzyw Sztucznych "Erg": w zakresie prodi.lkcji.: " / / / / / /61-06 '66/ Kleje kauczukowe. Butapren OB'Y- Barwniki siarkowe nierozpuszczalne w wodzie ') Pestycydy. Pięciochloronitrobenzen techniczny - Miedzian 30 i 50%. Żywiee. lakiernicze. Polomai MA-56 Żywice syntetyczne. Rezolit A i B Kleje BWF-21 i BWF-41 3 lutego 1966 r. 8 lutego 1966 r. 15 stycznia 1966 r..15 stycznia 1966 r. 3 lutego 1966 r. 3 lutego 1966 r. 3 lutego 1966 r. październ ika 1966 r. października 1966 r.. l października 1966 r. l października 1966 r.. w zakresie metod badań: / / / l / Barwniki badań pigmenty do żywic poliestrowych. Metody Barwniki pologenowe. Metody badań " Barwniki i 'pigmenty do polistyrenu: Metody badań Prochy bezdymne. Oznaczanie zawartości dwulenyloaminy i centralitu Zapalniki elektryczne mostkowe. Sprawdzanie wyglądu. zewnętrznego zapalników oraz barwy wymiarów przewodów 15 stycznia 1966 r. 15 stycznia 1966 r. 15 stycznia 1966 r. 15 lutego 1966' r. 15 lutego 1966 r. 1 pażdziernika 1966 r. l pażdziernika 1966 r. p r z e z D y rek t P r a Z j e d n o c z e n i a P ~ z e m y s ł u N; o t o r y z a c y j n e g.0 : / /3617~06 65/ / / Silniki wysokopręźne. Pompa wtryskowa jednosekcyjna z napędem obcym i skoku tłoka 10 mm. Główne wymiary Pojazdy samochodowe i przyczepy. Wąż gumowy hamulca powietrznego ') Rowery. Kierownice ~ zespoly -Widełki przednie Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Bezpieczn)ki topikowe cylindrycznę 23 lutego 1966 r. 23 lutego 1966 r. 15 grudnia 1965 r. 23 ' lutego 1966 r. 23 lutego 1966 r. l czerwca 1966 r'. 1 czerwca 1966 r.. 1 czerwca.1966 r. 1 czerwca 1966 r.

6 Monitor Polski Nr Poz. 116 ~ Tytuł i zakres obowiązywania D a _ t a. od której norma ustanowienia p r z e z D y rek t o r a C e n Cr a l n e g o O ś r o d k a K o n s t r u k c Y j n o - B a d a w c z e g o Przemysłu Okrętowe~o: / Elektrolityczne powłoki metalowe w okrętownictwie 22 stycznia S66 r. 1 stycznia 1967 r.. w zakresie projektowania:." 96 66/37-19 Rurociągi sondujące statków' Wodnych. Wytyczrie pro- 25 stycznia 1966 r. stycznia 1967 r. jektowania... \. przez Dyre.k.tora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Met.ali Nieżelaznych: w zakresie plodultc;f:... _ / / Aluminium. Folia graficzna.. Algrafo" Proszek aluminium-nikiel. dla przemysłu i farmaceutycz.ne.go chemicznego 8 stycznia 1966 r. \ 8 stycznia 1966 r. grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Lelaza Stali: 99 65/ oj Rudy krajowe. Syderyt Łęczyca 8 listopada 1965 r / Syderyt ilasty surowy 8 listopada 1965 r / Syderyt ilasty prażony 8 listopada 1965 r / Surowce żelazodajne importowane (z wyjątkiem impor- 8 listopada 1965 r. tu z ZSRR) / Dolomit hutniczy surowy 22 września 1965 r /06-05 Stale' szybko tnące o podwyższonej :za wa'rtości węgla. 22 września / Gatimki / Półwyroby do wyrobu rur kotłowych 8 listopada dzień ogłosz$ nia / Taśma zimno walcowana ze stali BL września dzif'ń ogłoszenia \ / Pręty okrągłe do wyrobu nakrętek tłoczonych na gorąco 8 listopada dzień oglo.szenia / Stal węglowa walcowana. Pręty trapezowe do wyrobu 8 listopada d zie ń ogłoszenia łyżew / Stal sprężynowa. Pręty ciągnione do wyrobu sprężyn.22 września 1965 r. śrubowych walcowych / Druty na oporniki grzejne 8 listopad.a 1965 r / Drut i pręty ze stali chromowo-wartadowej 50 HF na 8 listopada 1965 r. obwieszc7enia dzień oglos7enia. sprężyny zaworowe / Stal nierdzewna i kwasoodporna. Druty i pręty 8 listopada 1965 r. dzień oqlos7f'nia /0661-0f Pręty k~te i odkuwki ze stali q HMF 8 listopada 1965 r / Walce żeliwne dla hutnictwa listopada / Rekuperatory metalowe. Elementy 12: września 1~65 r. dzień onłoszenia / Magnesy trwałe odlewane 8 listopada 1965 r. dzień oqłoszenia w zakresie produkcji i odbioru: / Pomocnicze materiały fonnierskie. Pył węglowy odlew-. 22 września 1965 r.. niczy ojeo onlo>oo;

7 Monitor Polski Nr PoZ: l Tytuł obowiązywania i zakres od której norma ustanowienia w zakresie metod badań: /0ą01-02 " 65/ Próba iskrowa stali. Wyk~anie próby. ' Urządzenie punk- 22 września 1965 r. dzi e ń ogłoszenia tu kontroli iskrowej Próba odporności na uderzenie stalowych wyrobów hutni: 8 listopada 1965 r. czych (próba kafarowa) " przez Dyrektora ŻjednoC.Tlenia Przemysłu Elektronicznego i T e l e t e c h i" i c zn e g o fu fi i t r a": w zakresie klasyfikacji i prod~ kcji: / GeUery barowe rozpylane. Po'dział i wymiary ge!terów 3'1 grudnia 1965 r. pierścieniowych 1 lipca Hl66 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu w zakresie wykonania l odbioru: Budowy Maszyn Ciężkich: /11-14 Kotły parowe. Połączenia roztłaczane dla rur. Wymagania techniczne dla wykonania r odbioru /12-06 Zbiorniki ciśnieniowe nie podlegające ' nadzorowi ' organów dozoru technicznego i zbiorniki otwarte. Wymagania i badania techniczne 3 stycznia 1966 r. 3 stycznia 1966 r. lipca 1!:J66 r. w zakresie badań: / Wentylatory. Pomiar wydajności :wentylatorów osiowych i promieniowych 3 stycznia 1966 r. 124 \ 66/ p r z El z D y rek t o r a Z j e d n o C'Z en i a K o p a l n i c t war ud Z e l a z a : w zakresie podziału i określenia pojęć: Wyrobiska korytarzowe kopalń rud żelaza. Podział i okre- 18 lutego 1966 r. ' ślenia lipca 1966 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli Sprzętu Elektrotechnicznego: ~ /30-01 Płyty do akumtllatorów kwasowych stacyjnych 23 marca 1965 r. d z ień ogł o szenia obwieszczl"nia 65/30-04 ~kumulatory zasadowe kadmowo-niklowe. Ogniwa z pły- 23 marca 1965 r. d z ień og ł os zenia tarni kieszonkowymi. 65/30-05 Baterie zasadowe kadmowo-niklowe w skrzynkach drew- marca 1965 r. d z ień ogłos z enia nianych obwieszcze nia 65/30-06 Ogniwa zasadowe kadmowo-niklowe podwójne 17 marca 1965 r. dzień o g łoszenia 65/30-08 Akumulatory zasadowe srebrowo-cynkowe 6 stycznia 1965 r. 65/303H1 Bateria akumulatorowa do elektrowozu dołowego "Karlik" marca 1965 r. obw.ieszczenia 65/30-12 Bateria akumulatorowa do wózka EK-2 marca 1965 r. pr z e z D y rek t o r a Z j e d n o cz e n i a P r z e m y s ł u M a s z y n ' Wł ó k i e nn. i c z Y c h: / Maszyny przędzalni. Przędzarka obrączkowa PG-5. Wy- 7 marca 1966 r. magania i badania techniczne 66/ Maszyny przygotowawcze tkalni. Zasobnik EW9. Wyma 7 marca 1966 r. gania i badania techniczne '

8 Monitor Polsł<i Nr f ~ 221 Poz 116 i Lp Ty tuł i zakres obowiąz ywa nia ustanowienia od której norma : przez Dyrektora Zje 'dnoczenia Przemysłu Ba wełn ianego: / Tkaniny techniczne bą.welniane Tkanina E-4 12 marca lr66 r. 1 przez Dyrektora Zj e dnoc z enia Prz e mysłu Fil coweg o \ Tk~nin T ec hnic z nych : / / / !:6-Q / / / / ') Tkeniny techniczne w eł niane Sukna podkładkowe 20 gnidnia 1965 r. - - Tkaniny filtracyjne py ł owe 20 gru(lnia 1965 r. Tkaniny sieciowe ryback ie sty lonowe 27 grudnia 1965 r. Wyroby powroź nicze kręcone Liny transmisyjne siza- 20 grudnia 1965 r lowe i konopne Wyroby powro ź nic z e plecione SznurkJ bawełniane tech- 20 grudnia 1965 r. niczne Ta ś my tkane Taśmy lniane zabezpieczające impregno- 20 grudnia 1965 r.. wane Namiot ochronny "dla telekomunikacyjnych linii kablo- 20 grudnia 1965 r. wych $piwór turystyczny koldrowy 20 grudnia 1965 r p r z e z D y rek t o r a Z joe d n o c z e n i a P r z e m y s l u L n i a r s k i e g o : lipca t!=~ 66 r. lipca 1966 L lipca 1966 L lipca ł 966 r. lipca 1966 r / / /75S6-07 Pa ździerze konopne Nici konopne specjalne rymarskie Sznurek załamkowy lniany sty cznia r. lipca 1966 f. lipca 1966 r. w zakresie produkcji i obrotu: / / ;ffl ti / Tkaniny podsadzkowe Nici lniane specjalne introligatorskie Nici lniane specjalne tapicerskie Korde papierowy. do kabli telekomunikacy jnych 2 2 '24 styc-znia 1966 r. stycznia 1966 r w zakresie produkaji odbiou i obrotu: Ni:i lniane specjaine chirurgiczne 2 przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego: 151 f 65/ Skóry wyprawione Skóry galanteryjne z kruponów świńskich. W ymagania techniczne 21 grudnia 1965 r / p r z e z_ D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a B u d o w Y i M o n t a Ż u M a s z y n Przemysłu Spożywczego: Miesiarki do ciast. Wymagania i badania techniczne 20 stycznia 1966 r. d z i eń ogłos7 e nia przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyshl Jajczarsko-Drobiarskiego : l 153.\ Drób bity dz;ielony 15 pa ź dziernika 1965 r.i dzień ogłos ze nia

9 Monitor Polski Nr Poz ~ ~--~---- /) a l a Ty tul i zakres obowiązywania od której norma. ustanowienia obowiąluje l p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r ze m y s u K o n c e n t r a t ó w S p o Ż y w c z y c h : / Cukier wanilinowy 28 grudnia 1965 r / Proszek do pieczenia 28 grudn ia 1965 r. dzień oglos:lenia przez Dyrektora Zjednoczenią Przemysłu Olejarskiego: w zakresi.e produkcji: / Olej lniany bielony 28 grudnia 1965 r. d zlen '. ' og l oszema. przez Dyrektora Z j e d n- o c z e n i a P r z e m y. sł u Tytoniowego: / Liście w zakresie metod badań: tytoniowe. Badania jakości p r z e z D yr e k t o i a B i u r a P r o j e k t \.) w Studiów Taboru Rzecznego: w zakresie projektowania i produkcji: / Statki żeglugi śród lądowej. Podział nazwy i symbole 4 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r / Urządzenia sterowe. Koła sterowe 4 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r / ') Sterociągi. Łożysko kołnierzowe wahliwe. 22 futego 1966 r. 1 stycznia 1967r / Złącze teleskopowe 22 lutego H'66 r. 1 stycznia 1967 r /3783~05 - Zlącza przegubowe - 22 lutego ls66 r. l stycznia 1967 r / Skrzynki przekładniowe kątowe 22 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967 r. c 2. Wprowadzone zostały zmiany w następuj-ących nórmaćh branżowych (BN): -- l 2 - Tytuł. ustanowienia ustanowienia zmian / ' 2 65/ ' przez Ministra Górnictwa i Energetyki: Zawiesia wyciągów jednolinowych. Zaciski linowe z łącznikańli krzyżowymi : Cllówhe dane techniczne BetQnowe tamy wodne jednodrzwiowe na Ti ~nienie 5 10 i 15 at. Zasady projektowania i wykonania przez Ministra Rolnictwa: 26 listopada 1~62 r. (Monitor Pol~ 14 lutego.1966 r. ski z 1963r. Nr 26 poz. 133) 25 marca 1965 r. (Monitor Polski l'. Nr 51 poz. 271) 4 lutego 1966 r: 3 161/91 ~3-01 / Pasze. Mączka zielonego suszu pastewnego / 25 stycznia 1962 r. (Monitor PO- 5 lutego 1966 r. ski Nr 25 poz. 107) p r z e z D y T e k t o r a Z j e d n o c z e n i a P T Z e m ys ł u W a p i e n n i c z e g o i G i p s o w e g o : 4 64/ ') \Vapno nie gaszone przemysłowe. Wapnp mie- 28 grudnia 1964 r. (Monitor Pol- 7 stycznia 1966 r. \ lone do produkcji cegły wapienno-piasko- ski z 1965 r. Nr 10 poz. 38) wej 5 64/ Wapno do produkcji betonów komórko: 28 grudnia 1964 r. (Monitor PO- l 7 stycznia 1966 r. wych ski z 1966 r. Nr 11 poz. 78)!

10 . ~;i ". Monitor Polski Ńr : Poz :...; :....!..t 2 Tytuł ustanowienia./ ustanowienia zmian ~3~ ~ ~ p r z e z D y r El k t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e d s i ę b i o r s t w R e m o n t o w Y c h M a s z.y n i U r z ą d z e ' ń B u d o w n i c t w a :. c. Rusztowanie budowlano-montażowe z rlu sta-' lowych. Wymagania techniczne montażu demontażu i eksploatacji 14 maja 1965 r. (Monitor Polski 28 'marca 1966 r; Nr 36 poz. 210). ił 64/ Szkło laboratoryjne. Cylindry pomiarowe ' /16 grudnia ' 1964 r. (Monitor po-116 lutego 1S66 r. -ski' z 1965 r. Nr 10 poz. ~8) przez Dyrektora nstytutu Przemysłu Szkła iceramiki: przez D y rek t o t a. Z j e d n o c z e n i ap r z e m y s ł u M o t o' r y z a c y j n e g o : ;5/ Rowery. ' Nakrętki do osi kół 29 lipca 1965 To (Monitor Polski /21 marca 1966 r... Nr 55 poz. 289). p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a~.k op a l n i c t was u r o w c Ó w C h.e m i c z n y c h: 9 65/ Mączka fylitowa.maja 1965 r. (Monitor Polski 14 marca 1966 r. Nr 51 poz. 271) 10 65/ Kek siarkowy 8 grudnia 196~ r. (Monitor Pol- 14 marca 1966 r. ski z 1966 r. Nr 11 poz. 78) przez Dyrel}tora Zjednoczenia Prze'mysłu Organiczne.go i Tworzyw Sztucznych "Erg": ' / Srodki pomocnicze dla przemysłu gumowego grudnia 1964 L {MonitorPol~ 115 stycznia 1966 r.. Faktysa brunatna. ski z 1965 L Nr 19 poz. 88). ;~:...._... :.p.r.z.e::z.d yr. e k a : ZjceiLn o C ze.n ia.. Prz.e my$ju. ~ h e m ii Go sp o d C r czej :.. ~ l... 64/ j ' 64/ Przetwory tłuszczowe. Mydło dp pralek' w pa...!lcje Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Wazelina kosmetyczna grudnia 1964 L (Monitor pol-lll ski z 1965 r. Nr 24 poz. 122) grudnia 1964 L (Monitor po-130 ski z 1965 L Nr 10 poz. 38) marca 1966 r. stycznia 1966 r.. p r z e z D y.r e k t o r a Z j e d n o c Oz e n i a P r z e m y s ł u. G u m o w e g o: ' :t4 65/tTi' ' Płyty podeszwowe gumowe / 30 stycznia lq65 r. (Monitor POl-/ 5 marca 1966 r.. skinr 24 poz. 122) p rzez D y r e kt o r a B i u r a P r o je k t ó w B u d o w n i c t wam o r s k i e g o: / !3766-O2 62/!? Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Zaczepy do rozpornic Okrętowy sprzęt hotelowy. Materace i podgłówki z mat szczecinowo-lateksowych PomQcniczy sprzęt przeładunkowy. Zawiesia. do bel papieru 1 lutego 1964 L (Monitor Polski 10 marca 1966 r.. Nr 24 poz. 109) 8 września 1964 L (Monitor PO- 3 marca 1966 r. ski Nr 72 poz. 340) 9 maja 1962 r. (Monitor Polski 1'18 marca 1966 r. Nr 55 poz. 266). przez Dyrektora Zjednoczena Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed": / / / Narzędzia lekarskie. Nożyczki do opattunków. typ Esmarch. Narzędzia 'i sprzęt stomatologiczny. Szczypczy-' ki kliniczne. Wymagania i badania techniczne Przybory apteczne. Łopatki dwustronne metalow e. 13 kwietnia 1964 r. (Monitor POl-!26 lutego.ski Nr 39 poz. 185) 9 kwietnia 1963 L (Monitor Pol- 126 lutego ski Nr 52 poz. 266) 1966 r r. 15 wrz e śnia 1962 r. (Monitor Pol- 26 lutego 1966 r. ski z 1964 r Nr 85 poz. 403) /

11 Monitor Polski Nr Poz ~ Norma wymieniona w 1.lp. 22 zastępuje normę BN-62/ "Znakowanie lotniczych.' giętkich przewodów rurówych po sprawdzeniu i. przeglądzie" ustanowioną przeż Ministra Komunikacji dnia 30 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 62 poz. 6). 2 Norma wymieniona w 1 lp. 23 zastępuje normę BN762/ "Opaski do znakowania giętkich lotniczych przewodów rurowych" ustanowioną przez Ministra Komunikac ji dnia 30.listopada 1962 r. (Monitor Polski z.1963 r. Nr 71 poz. 357). 3 Normy wymienione w 1 lp i 36 zaj tępują następujące : 1) BN-62/ "Kolce do broni szermierczej" 2) BN-62/ "Gniazdka do broni 'Szermierczej elek- trycznej" 3) BN-62/ "Szabla szermiercza" 4) BN-62/H "KHngido broni szermierczej". 5) BN "Florety szermiercze" 6) BN-'6Y "Szpady szermiercze" - ustanowione przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki dnia 16 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 69 poz. 32 ~ ). 4 Norma wymieniona w 1 lp. 92 zastępuje normę BN-65/ "Rowery. Kierownice ~ zespoły. Główne wymiary" ustanowioną przez Dyrektora ZjednoCzel1ia pr zemy-. słu Motoryzacyjnego dnia 13 stycznia 196$ r. ' (MbnltqJ;' Polski Nr 24 poz: 122). /. 5. Norma wymieniona w 1 lp. 103 zastępuje normę ' BN-63/ "Dolomit surowy dla celów htitniczych"ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjepnoczenia Hlltnictwa Żelaza i Stali dnia lipca 1963 r. (Monitor Pol~ki z J 964 r. Nr 11. poz. 52). 6 Norma ' wymieniona w ' 1 lp. 133 zastępuje nm'mę' BN-65/ "Maszyny przygotowawcze tkalni. Autoklaw EW4. Wymagania i badania techniczne"; ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 5 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 55 poz. 289). 7. Norma wymieniona w 'lip. 153 zast;ępuje n-orlnę BN-64/80 ~01 "Drób bity dzielony". ustanowi.auą p.rz.ez Dy... rektora' Zjednoczenia Przemysłu. Jajczarsko-Drobiarskiego dnia 9 grudni~.;j96~. r. "(Monitor "Polski z )965 r;" Ni t9-: poz: 88) Tr.aci moc norma BN-64/ Tytoń.do żucia"; ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tyto~ niowegodnia 29 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski r'h' :72. poz. 340). -; Prez~.~ Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki ') Pełny tyt.uł ; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje. pierws zą część pełnego tytułu a dwie kreski przed tytułem tej samej serii horm zastępują 'dwie pierwsze części pełnego tytułu.... Reklamacie z powodu niedoręc1enia poszczegćlnyh nu!llęrów wnosić n<lieży do Arlministra'cji Wydawnictw Urięd 'lj Hady Mini strów (Warszawa 36 ul. Powsi ńska 69/71 - skrzynka pocztowa nr 14) w termil}ie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Oplata za prenumeratę Mąnitorii Polskiego wynosi' rocznie 75- ' zł. półrocznie 45- zł. Prenumeratę można z!lłaszar tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okres półroczny (od 1.1 i od.v). Opłata powinna być USZczona co najmnej na miesiąc przed okresem prenumeraty a więc za okres roczny lub za półro.cze - do dnia 30 listopada. za. półrocze - do dnia 3\ maja. Do abónentów. którzy opłacą prenumeratę po ty "h terminach wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym na konto Narodowego Banku Polskiego Oddział V Miejski Warszawa nr cz. O;; dz Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrót.ów). nazwę i nl'mer doręcza Jącego urzedu pocztowego (jak W arszawa lo ' Poznań 3 itp.} powiat ulicę nr domu nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. Pren\lmeratę m :>źna zgłaszać równeż bezpośrednio w punkcie sprzedaży w warszawie. przy Al.. Armii Wojska Polskiego 2/4. e Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. - \ Ar.mii WOlska 'Polskie- 00 2/4. "Dom Książki" - Księgarnia Prawno-Bkonomiczna - ul. Nqwy Swlat l kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - al. Gen. Swierczewskiego \27. w k asach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku Katowicach Kielcach Koszalinie Łodzi. Olsztynie. Opolu R zes10wie. Wrocławiu j Zielonej Gorze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy. Bytomiu Cieszynie. Cz ęstochq'w-ie Gda..ńsku Gdyni Gliwicach. Kaliszu Kri1kowie lublinie Nowym Sączu. Ostrowie Wlkp. Poznaniu Przemyślu Raciborzu R~domiu Szczecinie Tarnowie. Toruniu i Zamościu. Redakcja: Urząd. Rady Min istraw - Biuro Prawne.. Warsr.awa al. Uialdowsk ie 1/3. Administracja: Administracja Wydawnictw Ur z ędu Rady MinjSh"ów Warszawi1 36 ul. Powsińska (skrzynka pocztowa' nt\ 14). Tłoc zono z polecenia Pre7Psa Radv MinistróW in' Zakładach Graficznych "Tamka". Zajd. nr 1. Warszawa ul. Tamka 3. Zam Cena 2.40 Zł

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep.

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep. Monitor Polski Nr 6 39 POl:. 28 --------~---------------------------------------------------------------------------- 28., ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU PRZEGLĄD TECHNICZNY CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU W Y D A W N I C T W A R O K S Z E Ś Ć D Z I E S I Ą T Y P I Ą T Y Redakcja rękopisów nie zwraca Biuro Redakcji I Administracji: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ

DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia ~ 5 patdziernika 1958 r. Nr 64 ----~-------------------------------------------------------------------- Poz: ROZPORZ.Ą,DZENIE RADY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa

Rozwiązania dla budownictwa Rozwiązania dla budownictwa STYROFOAM XPS - Izolacja Termiczna INSTA-STIK - klej poliuretanowy do izolacji termicznych GREAT STUFF - profesjonalna uszczelniająca piana montażowa Spis treści The Dow Chemical

Bardziej szczegółowo