następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania w %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania w %"

Transkrypt

1 \. Monitor Polski Nr Poz. 115 i Jakość i warunki jakim powinno odpowiadać ziarno kakaowe surowe 'przyjmowane do magazynów określa obowiązująca norma jakościowa Wielkość ubytków natm:alnych w procentach w stosunku do przeciętnego stanu magazynowego określa tabela. 2. Ustalone wielkości ubytków naturalnych podane w tabeli są wielkościami maksymalnymi Rozliczeń ubytków naturalnych dokonuje się zgodni!;! z obowiązującymi przepisami w zakresie inwentaryzacji i spisywania niedoborów. 5. W ' razie powstania. ubytków naturalnych nie. ujęj tych niniejszymi normami. ubytki rozlicza się w trybie ustalonym dla rozliczeń ubytków nadzwyczajnych. 6. Szczegółowe ubytków naturalnych określa tabela: następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania Wysokość ubytków ubytków naturalnych Opakowanie w % Jednostka odnie'sienia Magazyn murowany kryty suchy. worki jutowe przeciętny zapas magażynowanego artykułu w okresie zimowym. przeciętny zapas magazynowa: ne90 artykułu w okresie letnim! 116 OBWESZCZENE polskego KOMTETU NORMALZACYJNEGO z dnia 30 kwietnia 1966 r. w sprawie- ogłofizenia Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada o normalizacji (Dz. U. Nr 53 poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości co następuje: Lp; -r- 2 Tytuł ustanowionych norm branżowych. 1. Ustanowione zostały następujące branżowe - p.ormy i zakres obowiązywania i 3 (B~): p r ze z Ministra K o m u n i k a c j i _ ustapowienia 4 ; Da t a ' od:której norma /92-16 '} Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocki hamulcowe pełne Pl 2 66/ Klocki hamulcowe pełne P2 3 lutego 1966 'r. 1. października 1966 r. 3 lutego 1966 r października 1966 r. w zakresie produkcji i 'odbioru: / / / / / / / / / / / / /97~28 66/97-29 Kolejowy sprzęt sygnałowy. Latarka konduktorska typu ELN. Warunki ' techniczne Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Osprzęt kablowy. Garnki rozdzielcze VF lo VF 10 Nawierzchnia kolei normalnó i- wąskotorowej. Podkłady betonowe '} Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Uchwyt krańcowy klinowy - - Złączka klinowa - - Uchwyt odleglościowy do przewodów jezdnych ~ - Sruba rzymska - - Wsporniki ukośników - - Uchwyt ruchomy rolki łańcuch9wej - -:- Uchwyt podwieszeniowy do ' lin. - - Wyrównywacz przewodów jezdnych - - Uchwyty ramion odciągowych na prostej - - Uchwyt ramion odciągowych na łuku -:- - Złączka do zakarbowania 7 stycznia 196pr. 8 lutego 1966 r. 3 lutego 1966 r. 4 styczni'a 'stycznia 1966 r. 4 sty cznia 1966 r. 4 stycznia 1966 r.. 4 stycznia r paźt'lziernika 1966 r października 1966 r. 1 paździ-ernika 1966 r. 1 pa'ździernika 1966 r. 1 października r. 1 paźd ziernika 1966 r. 1 października 1966 r. 1 pa źdz iernika 1966 r. l października '1966r.

2 ~1_o_n_i_to_r_P_o_l_sk_l_'_N_r_2_1 ' -- 2_1_5 Poz Tytuł i zakres obowiązywania ---_.!.._ ustanowienia od której norma obowiązoje ~ / / /97~ Uchwyty izolatora odciągu wysięgu Zacisk szynowy Końcówki rurkowe 4 stycznia 1966 r ~ 4 stycznia H~66 r. paźd z iernika 1966 r. paźclziern 'ika 1966 r. pa żdziernika 1966r / / w zakresie podukcji i obrotu: Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych jowych. Żwir i pospółka Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych jowych: i kolei kole- 21 lutego 1966 r L21 lutego 1966 r stycznia 1967 r. stycznia J 967 r. w zakresie produkcji i eksploatacji: 22 65/ / Znakowanie lotniczych giętkich -po sprawdzeniu i. przeglądzie Opaski do znakowania giętkich rurowych przewodów rurowych lotniczych przewodów 24 listopada 1965 r. 24 listopada 1965 r. lipca 1006 r. w zak:esie produkcji i napraw: Tabor kolejowy normalnotorowy. Parowozy. Pierścienie i sprężyny ściągające ' do dławnic trzonów tłokowych 3 lutego 1~6 r w _ zakresie- eksploatacji.: 25 66/ / /9362~03 ') Spadochrony osobowe. Wytyczne przechowywania -- Badania zdatności technicznej spadochronu w okresie eksploatacji -- Wytyczne konserwacji 8 lutego 1966 r 8 'lutego 1966 r 8 lutego 1966 r pa ź d z iernika 1966 r. pa ździe rnika 1966r. pażd z iernika 1966 r. w zakresie metod badań: 28 66/'; WyW"ażanie kój w samocho'dach osobowych i ich poc;hodnych. Wymagania techniczne 8 lutego 1966r 1 pażd zie rnika 1966 r. w zakresie opracowywania dokumentacji: 29 65/9::'60 01 Statki powfetrzne. Klasyfikacja ogólna i s zcze gółowa oraz określenia 17 grudnia 1965 r. paździ ernika 1966 r. w zakresie wykonawstwa i badań odbiorczych: / Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i badania odbiorcze 3 lutego 1966 r pa źclzie rrlika 1966 r. p r z e z P r ze w o d n i c z ą c e g o G łów n e g o K o m i t e t u K~lltury Fizyc z nej Turystyki: 65/ / / / /8442-Ci / Kolce do broni s zermierczej Gniazdka do broni szermierczej elektrycznej Szabla szermiercza -. Klingi do broni sż'e rmierczej Florety szermiercze Szpady szermiercze grudnia r. grudnia 1965 r. grudaia 1965 r. grudnia 1965 r. grudnia 1965 r. grudnia 1965 r. lipca 1966 r / p r z e z P r z e w o d n ' i c z ą c e g o K o m i t e t u D r o b n e j W Y t w 'ó r c z o Ś c i : Wózki dziecięce. Wymagania i badania techniczne 124 lutego 1966 r. stycznia 1S67 r. f 38 66/ /67-10 przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ce -mentowego: Kreda naturalna w kawałkach 5 lutęgo 1966 r. 1.stycznia 1967 r: f'w zakresię orzekania o jakości: Cement. Orzeczenie o jakości 15 lutego 1966 r; 1 czerwca 1966 r.

3 Monitor Polsl:i Nr Poz. 11' ~ ~--~-- T y tul j zakres obowiązywania ~ ustanowienia od której norma obowiqzllje ~1 ~ 2 ~ ~3 ~ ~ 4 5 przez Dyrektora Zjednoczenia. Przemysłu Ceramicznego: 40 65/ ' ') Surowce ceromiczne. Gliny porcelitowe. Wspólne wy- 8 p aź d zie rnika 1965 r. D7;eń 09los7(>nia magania i badania obwies7czenia Gliny fajansowe. WspóJn e wymagania i badania 8 pa?dziernika 1965 L: d z ień o gło s /e nia 42 66/ ') Porcelanowy sp rzęt apteczny. Puszk a 19 lutego 1966 r. 1 wrz eś nia 1966 L ' nfuzorka 19 luieqo 1~ 't 6 f- wf?eśnia 1966 r / Kubek z podziałką 19 lu lego 1 ~66 r. wr ześni a 1966 r lT Słoik 19 lu.le'go E' fi6 r. wrześ n ia 1966 r / Fajansowe wyroby sa njt~rne. Zbiornik płuc ząc y 8 pa?dziernika 1965 r. 1 d zie ń oqlos7enia p r zez Dyr.ektor a nstytutll Szkła ~ w zakf~sj-e padań: Cer~miki: / Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie odp.ornoścj na pęknię- 14 luteg-o H'66 r. cia włoskowate szkliwa ria czerepie ceramicznym Surowce cersmic7ne. Oznaczanj'e ce'ch flzycznych Ozna- 12 lutego 1966 r. czanie skłonności do deformacji w czasie wypalania.. P zez D y r ek t o r a Z i e d n oc ze n i a P r z e m y s ł u S z k l a r s k i e g o : w zakresie prloduikc.ji: wr ze śnia 1966 r. 1 września 1966 r / / ') Szklo sanitarne. Wlewnik (irygator). Miski lekarskie 10 lutego 1966 r. 10 lutegu i września 1966 r. 1 września 1966 r. p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e' n i a P r z e d s i ę b i o r s t w n s t a 1 a c j i P rz e D y s l o wy c h : w zakresie projektowania produkcji i montażu: 51 66/ / g61-07 Wentylacja. Wywietrzaki cylindryczne Rurocią 'gi cieplne. Wydłużki lirowe gładkie Rurociągi prz-emyslowe. Kolana krótkie stalowe 3 marca 1'966 r. 3 marca 1966 r. 3 marca 1966 r. lipca H'66 r. lipca 1966 (. p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e' m y s ł u O kuć nstalacji BudQw..1anych: w zakresie produ-kcji: 54 64/ Okucia budowlane: Zawi.asy jednoskrzydelkowe czopo- 29 grudnia 1964 r. we. Zawiasy pasowe dzień ogłosz.f' nia ~bwieszczenia p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł 11 K a m i e n i'a B u _d o w l a n e g o : \ W zakresie produkcji i odbioru: 65/ ') Elementy kamienne. Plyty na posadzki zewnętrzne 66/ Piaskowcowe płyty chodnikowe. 30 grudnia r. 1~ stycznia 1966 r. ~ l lipca 1!?66 r. \1 p r z e z D y rek t o r a C e n t r a l i J u b i 1 e r s k i e j "J u b i 1 e r": w zakresie metod badań: 57 66/ Oznaczanie srebra w stopach złota metodą kupelacyjną 4 marca 19Qp r / Oznaczanie zlota m e todą kupelacyjną 4 marca 1966 r. dzieli. ogłoszenia dzieli. ogłoszenia

4 Monitor Polski Nr Poz. 116 Tytuł i zakres obowiązywania ustanowienia hormy od której norma -- l 2 ' p r' z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P'r z e m y s ł u C e l u l oz o w o - P a p i e r n i c z e g o ns t y t u t u C e l u l o z o w o - P a p i e r n i c z e g o: -D Y rek t o r a w zakresie produkcji i badań: '59 66/ Papier kablowy elektroprzewodzący 28 lutego 1966 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych: 60 66/ Opakowania transportowe. Pudła tekturowe do eksportu 11 lutego 1966 r. konserw rybnych w puszkach pa""iemik r. p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł u P ł Y t S k l e je k i Z a p a. ł e k : Lignofol czółenkowy. Wymagania i badania techniczne 126 tycni października 1966 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu w zakresie projelilowania j" produkcji: Meblarski~go: 62 65/ / Rysimek techniczny meblowy Meble mieszkaniowe. ŁÓżka. Główne wymiary 20 lutego 1965 r. 21 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967 r. w zakresie. produkcji i odbjoru: 64 65/ / Podstawowe złącza meblowe nierozł ącz-lle. Wymagania i konstrukcje Meble. mieszkaniowe. Łóżka. Materace bezsprężynowe. Wymagania i badania techniczne 20 lutego 1965 r. 122 lutego 1966 r. dzień ogłoszenia 1 stycznia 1967 r. p r z e z D y r e k 't o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł u T a r t a c z n e g o w zakresie pjodu!{cji: W Y r o b ó w D r z e w n y c h: 66 65/ Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do konsenv 30 grudnia 1965 r. pa ździernika 1966 r. mięsnych w puszkach 67 65/ Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do spłonek 30 grudnia 1965 r. października 1966 r.. górniczych 68 65/ Skrzynki okuwane do szkła płaskiego 30 grudnia 1965 r / Skrzynki z tarcicy i kombinowane do eksportu szkła 30 grudnia 1965 r. płaskiego. Wymagaitia i badaniił techniczne w zakresie produkcji- j renowacji: 1 pażdziern'ika 1966 r. 1 pażdziernika 1966 r / Skrzynki z tarcicy do produktów w butelkach zwykłych 30 grudnia 1965 r. października 1966 r. p r z e z D y rek t o r a n s t y t u t u Ł ą c z n o ś c i: w zakresie planowania projektowania j eksploatacji: 71 66/ Telekomunikacyjne.linie kabiowe międzymiastowe. Łą- 10 marca 1966 r. cza krajowe. Wymagania i badania techniczne 1 stycznia 1967 r. w zakresie projektowania budowy i eksploatacji: 7266/ sieci przesyło Radiofonia przewodowa. Radiowęzłowe we. Wymagania elektryczne 3 marca 1966 r o' dzień ogłoszenia

5 Monitor Polski Nr Poz ~ ~~~~ l 2 - Tytuł i zakres obowiązywania od której norma ustanowienia 3 4 S p r z e z D y rek t o r a Z j e d n oc z e n i a. P r ze m y s ł u Azot o we go : 73 66/ Półprodukty ' do barwników. Antrachinon techniczny ' 17 styc'znia 1966 r. 1 p r z e z D y rek t o r a 'Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł li F a r b L a k i e rów: / ' 66/ Emalia olejna czarna do tablic w zaktesie.'. lnetod badań: ') Wyroby lakierowe: Badal1ie odporności powłok lakierowych na ' działani~ zmiennych. temperatur Badanie. ścieralności powłok lakierowych aparatem Tabera 21 stycznia r stycznia 1966 r. 1 pa7dziernika 1966 r. 21 stycznia 1966 r. października 1966 r. p r z e z D y r e k.t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e m y s ł u N i e o r g a n i c z n e go : 77 66/ Odczynniki. Siarczan żelazowy uwodniony 119 ' marca 1966' r. ' przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego Tworzyw Sztucznych "Erg": w zakresie prodi.lkcji.: " / / / / / /61-06 '66/ Kleje kauczukowe. Butapren OB'Y- Barwniki siarkowe nierozpuszczalne w wodzie ') Pestycydy. Pięciochloronitrobenzen techniczny - Miedzian 30 i 50%. Żywiee. lakiernicze. Polomai MA-56 Żywice syntetyczne. Rezolit A i B Kleje BWF-21 i BWF-41 3 lutego 1966 r. 8 lutego 1966 r. 15 stycznia 1966 r..15 stycznia 1966 r. 3 lutego 1966 r. 3 lutego 1966 r. 3 lutego 1966 r. październ ika 1966 r. października 1966 r.. l października 1966 r. l października 1966 r.. w zakresie metod badań: / / / l / Barwniki badań pigmenty do żywic poliestrowych. Metody Barwniki pologenowe. Metody badań " Barwniki i 'pigmenty do polistyrenu: Metody badań Prochy bezdymne. Oznaczanie zawartości dwulenyloaminy i centralitu Zapalniki elektryczne mostkowe. Sprawdzanie wyglądu. zewnętrznego zapalników oraz barwy wymiarów przewodów 15 stycznia 1966 r. 15 stycznia 1966 r. 15 stycznia 1966 r. 15 lutego 1966' r. 15 lutego 1966 r. 1 pażdziernika 1966 r. l pażdziernika 1966 r. p r z e z D y rek t P r a Z j e d n o c z e n i a P ~ z e m y s ł u N; o t o r y z a c y j n e g.0 : / /3617~06 65/ / / Silniki wysokopręźne. Pompa wtryskowa jednosekcyjna z napędem obcym i skoku tłoka 10 mm. Główne wymiary Pojazdy samochodowe i przyczepy. Wąż gumowy hamulca powietrznego ') Rowery. Kierownice ~ zespoly -Widełki przednie Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Bezpieczn)ki topikowe cylindrycznę 23 lutego 1966 r. 23 lutego 1966 r. 15 grudnia 1965 r. 23 ' lutego 1966 r. 23 lutego 1966 r. l czerwca 1966 r'. 1 czerwca 1966 r.. 1 czerwca.1966 r. 1 czerwca 1966 r.

6 Monitor Polski Nr Poz. 116 ~ Tytuł i zakres obowiązywania D a _ t a. od której norma ustanowienia p r z e z D y rek t o r a C e n Cr a l n e g o O ś r o d k a K o n s t r u k c Y j n o - B a d a w c z e g o Przemysłu Okrętowe~o: / Elektrolityczne powłoki metalowe w okrętownictwie 22 stycznia S66 r. 1 stycznia 1967 r.. w zakresie projektowania:." 96 66/37-19 Rurociągi sondujące statków' Wodnych. Wytyczrie pro- 25 stycznia 1966 r. stycznia 1967 r. jektowania... \. przez Dyre.k.tora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Met.ali Nieżelaznych: w zakresie plodultc;f:... _ / / Aluminium. Folia graficzna.. Algrafo" Proszek aluminium-nikiel. dla przemysłu i farmaceutycz.ne.go chemicznego 8 stycznia 1966 r. \ 8 stycznia 1966 r. grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Lelaza Stali: 99 65/ oj Rudy krajowe. Syderyt Łęczyca 8 listopada 1965 r / Syderyt ilasty surowy 8 listopada 1965 r / Syderyt ilasty prażony 8 listopada 1965 r / Surowce żelazodajne importowane (z wyjątkiem impor- 8 listopada 1965 r. tu z ZSRR) / Dolomit hutniczy surowy 22 września 1965 r /06-05 Stale' szybko tnące o podwyższonej :za wa'rtości węgla. 22 września / Gatimki / Półwyroby do wyrobu rur kotłowych 8 listopada dzień ogłosz$ nia / Taśma zimno walcowana ze stali BL września dzif'ń ogłoszenia \ / Pręty okrągłe do wyrobu nakrętek tłoczonych na gorąco 8 listopada dzień oglo.szenia / Stal węglowa walcowana. Pręty trapezowe do wyrobu 8 listopada d zie ń ogłoszenia łyżew / Stal sprężynowa. Pręty ciągnione do wyrobu sprężyn.22 września 1965 r. śrubowych walcowych / Druty na oporniki grzejne 8 listopad.a 1965 r / Drut i pręty ze stali chromowo-wartadowej 50 HF na 8 listopada 1965 r. obwieszc7enia dzień oglos7enia. sprężyny zaworowe / Stal nierdzewna i kwasoodporna. Druty i pręty 8 listopada 1965 r. dzień oqlos7f'nia /0661-0f Pręty k~te i odkuwki ze stali q HMF 8 listopada 1965 r / Walce żeliwne dla hutnictwa listopada / Rekuperatory metalowe. Elementy 12: września 1~65 r. dzień onłoszenia / Magnesy trwałe odlewane 8 listopada 1965 r. dzień oqłoszenia w zakresie produkcji i odbioru: / Pomocnicze materiały fonnierskie. Pył węglowy odlew-. 22 września 1965 r.. niczy ojeo onlo>oo;

7 Monitor Polski Nr PoZ: l Tytuł obowiązywania i zakres od której norma ustanowienia w zakresie metod badań: /0ą01-02 " 65/ Próba iskrowa stali. Wyk~anie próby. ' Urządzenie punk- 22 września 1965 r. dzi e ń ogłoszenia tu kontroli iskrowej Próba odporności na uderzenie stalowych wyrobów hutni: 8 listopada 1965 r. czych (próba kafarowa) " przez Dyrektora ŻjednoC.Tlenia Przemysłu Elektronicznego i T e l e t e c h i" i c zn e g o fu fi i t r a": w zakresie klasyfikacji i prod~ kcji: / GeUery barowe rozpylane. Po'dział i wymiary ge!terów 3'1 grudnia 1965 r. pierścieniowych 1 lipca Hl66 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu w zakresie wykonania l odbioru: Budowy Maszyn Ciężkich: /11-14 Kotły parowe. Połączenia roztłaczane dla rur. Wymagania techniczne dla wykonania r odbioru /12-06 Zbiorniki ciśnieniowe nie podlegające ' nadzorowi ' organów dozoru technicznego i zbiorniki otwarte. Wymagania i badania techniczne 3 stycznia 1966 r. 3 stycznia 1966 r. lipca 1!:J66 r. w zakresie badań: / Wentylatory. Pomiar wydajności :wentylatorów osiowych i promieniowych 3 stycznia 1966 r. 124 \ 66/ p r z El z D y rek t o r a Z j e d n o C'Z en i a K o p a l n i c t war ud Z e l a z a : w zakresie podziału i określenia pojęć: Wyrobiska korytarzowe kopalń rud żelaza. Podział i okre- 18 lutego 1966 r. ' ślenia lipca 1966 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli Sprzętu Elektrotechnicznego: ~ /30-01 Płyty do akumtllatorów kwasowych stacyjnych 23 marca 1965 r. d z ień ogł o szenia obwieszczl"nia 65/30-04 ~kumulatory zasadowe kadmowo-niklowe. Ogniwa z pły- 23 marca 1965 r. d z ień og ł os zenia tarni kieszonkowymi. 65/30-05 Baterie zasadowe kadmowo-niklowe w skrzynkach drew- marca 1965 r. d z ień ogłos z enia nianych obwieszcze nia 65/30-06 Ogniwa zasadowe kadmowo-niklowe podwójne 17 marca 1965 r. dzień o g łoszenia 65/30-08 Akumulatory zasadowe srebrowo-cynkowe 6 stycznia 1965 r. 65/303H1 Bateria akumulatorowa do elektrowozu dołowego "Karlik" marca 1965 r. obw.ieszczenia 65/30-12 Bateria akumulatorowa do wózka EK-2 marca 1965 r. pr z e z D y rek t o r a Z j e d n o cz e n i a P r z e m y s ł u M a s z y n ' Wł ó k i e nn. i c z Y c h: / Maszyny przędzalni. Przędzarka obrączkowa PG-5. Wy- 7 marca 1966 r. magania i badania techniczne 66/ Maszyny przygotowawcze tkalni. Zasobnik EW9. Wyma 7 marca 1966 r. gania i badania techniczne '

8 Monitor Polsł<i Nr f ~ 221 Poz 116 i Lp Ty tuł i zakres obowiąz ywa nia ustanowienia od której norma : przez Dyrektora Zje 'dnoczenia Przemysłu Ba wełn ianego: / Tkaniny techniczne bą.welniane Tkanina E-4 12 marca lr66 r. 1 przez Dyrektora Zj e dnoc z enia Prz e mysłu Fil coweg o \ Tk~nin T ec hnic z nych : / / / !:6-Q / / / / ') Tkeniny techniczne w eł niane Sukna podkładkowe 20 gnidnia 1965 r. - - Tkaniny filtracyjne py ł owe 20 gru(lnia 1965 r. Tkaniny sieciowe ryback ie sty lonowe 27 grudnia 1965 r. Wyroby powroź nicze kręcone Liny transmisyjne siza- 20 grudnia 1965 r lowe i konopne Wyroby powro ź nic z e plecione SznurkJ bawełniane tech- 20 grudnia 1965 r. niczne Ta ś my tkane Taśmy lniane zabezpieczające impregno- 20 grudnia 1965 r.. wane Namiot ochronny "dla telekomunikacyjnych linii kablo- 20 grudnia 1965 r. wych $piwór turystyczny koldrowy 20 grudnia 1965 r p r z e z D y rek t o r a Z joe d n o c z e n i a P r z e m y s l u L n i a r s k i e g o : lipca t!=~ 66 r. lipca 1966 L lipca 1966 L lipca ł 966 r. lipca 1966 r / / /75S6-07 Pa ździerze konopne Nici konopne specjalne rymarskie Sznurek załamkowy lniany sty cznia r. lipca 1966 f. lipca 1966 r. w zakresie produkcji i obrotu: / / ;ffl ti / Tkaniny podsadzkowe Nici lniane specjalne introligatorskie Nici lniane specjalne tapicerskie Korde papierowy. do kabli telekomunikacy jnych 2 2 '24 styc-znia 1966 r. stycznia 1966 r w zakresie produkaji odbiou i obrotu: Ni:i lniane specjaine chirurgiczne 2 przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego: 151 f 65/ Skóry wyprawione Skóry galanteryjne z kruponów świńskich. W ymagania techniczne 21 grudnia 1965 r / p r z e z_ D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a B u d o w Y i M o n t a Ż u M a s z y n Przemysłu Spożywczego: Miesiarki do ciast. Wymagania i badania techniczne 20 stycznia 1966 r. d z i eń ogłos7 e nia przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyshl Jajczarsko-Drobiarskiego : l 153.\ Drób bity dz;ielony 15 pa ź dziernika 1965 r.i dzień ogłos ze nia

9 Monitor Polski Nr Poz ~ ~--~---- /) a l a Ty tul i zakres obowiązywania od której norma. ustanowienia obowiąluje l p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a P r ze m y s u K o n c e n t r a t ó w S p o Ż y w c z y c h : / Cukier wanilinowy 28 grudnia 1965 r / Proszek do pieczenia 28 grudn ia 1965 r. dzień oglos:lenia przez Dyrektora Zjednoczenią Przemysłu Olejarskiego: w zakresi.e produkcji: / Olej lniany bielony 28 grudnia 1965 r. d zlen '. ' og l oszema. przez Dyrektora Z j e d n- o c z e n i a P r z e m y. sł u Tytoniowego: / Liście w zakresie metod badań: tytoniowe. Badania jakości p r z e z D yr e k t o i a B i u r a P r o j e k t \.) w Studiów Taboru Rzecznego: w zakresie projektowania i produkcji: / Statki żeglugi śród lądowej. Podział nazwy i symbole 4 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r / Urządzenia sterowe. Koła sterowe 4 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r / ') Sterociągi. Łożysko kołnierzowe wahliwe. 22 futego 1966 r. 1 stycznia 1967r / Złącze teleskopowe 22 lutego H'66 r. 1 stycznia 1967 r /3783~05 - Zlącza przegubowe - 22 lutego ls66 r. l stycznia 1967 r / Skrzynki przekładniowe kątowe 22 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967 r. c 2. Wprowadzone zostały zmiany w następuj-ących nórmaćh branżowych (BN): -- l 2 - Tytuł. ustanowienia ustanowienia zmian / ' 2 65/ ' przez Ministra Górnictwa i Energetyki: Zawiesia wyciągów jednolinowych. Zaciski linowe z łącznikańli krzyżowymi : Cllówhe dane techniczne BetQnowe tamy wodne jednodrzwiowe na Ti ~nienie 5 10 i 15 at. Zasady projektowania i wykonania przez Ministra Rolnictwa: 26 listopada 1~62 r. (Monitor Pol~ 14 lutego.1966 r. ski z 1963r. Nr 26 poz. 133) 25 marca 1965 r. (Monitor Polski l'. Nr 51 poz. 271) 4 lutego 1966 r: 3 161/91 ~3-01 / Pasze. Mączka zielonego suszu pastewnego / 25 stycznia 1962 r. (Monitor PO- 5 lutego 1966 r. ski Nr 25 poz. 107) p r z e z D y T e k t o r a Z j e d n o c z e n i a P T Z e m ys ł u W a p i e n n i c z e g o i G i p s o w e g o : 4 64/ ') \Vapno nie gaszone przemysłowe. Wapnp mie- 28 grudnia 1964 r. (Monitor Pol- 7 stycznia 1966 r. \ lone do produkcji cegły wapienno-piasko- ski z 1965 r. Nr 10 poz. 38) wej 5 64/ Wapno do produkcji betonów komórko: 28 grudnia 1964 r. (Monitor PO- l 7 stycznia 1966 r. wych ski z 1966 r. Nr 11 poz. 78)!

10 . ~;i ". Monitor Polski Ńr : Poz :...; :....!..t 2 Tytuł ustanowienia./ ustanowienia zmian ~3~ ~ ~ p r z e z D y r El k t o r a Z j e d n o c z e n i a P r z e d s i ę b i o r s t w R e m o n t o w Y c h M a s z.y n i U r z ą d z e ' ń B u d o w n i c t w a :. c. Rusztowanie budowlano-montażowe z rlu sta-' lowych. Wymagania techniczne montażu demontażu i eksploatacji 14 maja 1965 r. (Monitor Polski 28 'marca 1966 r; Nr 36 poz. 210). ił 64/ Szkło laboratoryjne. Cylindry pomiarowe ' /16 grudnia ' 1964 r. (Monitor po-116 lutego 1S66 r. -ski' z 1965 r. Nr 10 poz. ~8) przez Dyrektora nstytutu Przemysłu Szkła iceramiki: przez D y rek t o t a. Z j e d n o c z e n i ap r z e m y s ł u M o t o' r y z a c y j n e g o : ;5/ Rowery. ' Nakrętki do osi kół 29 lipca 1965 To (Monitor Polski /21 marca 1966 r... Nr 55 poz. 289). p r z e z D y rek t o r a Z j e d n o c z e n i a~.k op a l n i c t was u r o w c Ó w C h.e m i c z n y c h: 9 65/ Mączka fylitowa.maja 1965 r. (Monitor Polski 14 marca 1966 r. Nr 51 poz. 271) 10 65/ Kek siarkowy 8 grudnia 196~ r. (Monitor Pol- 14 marca 1966 r. ski z 1966 r. Nr 11 poz. 78) przez Dyrel}tora Zjednoczenia Prze'mysłu Organiczne.go i Tworzyw Sztucznych "Erg": ' / Srodki pomocnicze dla przemysłu gumowego grudnia 1964 L {MonitorPol~ 115 stycznia 1966 r.. Faktysa brunatna. ski z 1965 L Nr 19 poz. 88). ;~:...._... :.p.r.z.e::z.d yr. e k a : ZjceiLn o C ze.n ia.. Prz.e my$ju. ~ h e m ii Go sp o d C r czej :.. ~ l... 64/ j ' 64/ Przetwory tłuszczowe. Mydło dp pralek' w pa...!lcje Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Wazelina kosmetyczna grudnia 1964 L (Monitor pol-lll ski z 1965 r. Nr 24 poz. 122) grudnia 1964 L (Monitor po-130 ski z 1965 L Nr 10 poz. 38) marca 1966 r. stycznia 1966 r.. p r z e z D y.r e k t o r a Z j e d n o c Oz e n i a P r z e m y s ł u. G u m o w e g o: ' :t4 65/tTi' ' Płyty podeszwowe gumowe / 30 stycznia lq65 r. (Monitor POl-/ 5 marca 1966 r.. skinr 24 poz. 122) p rzez D y r e kt o r a B i u r a P r o je k t ó w B u d o w n i c t wam o r s k i e g o: / !3766-O2 62/!? Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Zaczepy do rozpornic Okrętowy sprzęt hotelowy. Materace i podgłówki z mat szczecinowo-lateksowych PomQcniczy sprzęt przeładunkowy. Zawiesia. do bel papieru 1 lutego 1964 L (Monitor Polski 10 marca 1966 r.. Nr 24 poz. 109) 8 września 1964 L (Monitor PO- 3 marca 1966 r. ski Nr 72 poz. 340) 9 maja 1962 r. (Monitor Polski 1'18 marca 1966 r. Nr 55 poz. 266). przez Dyrektora Zjednoczena Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed": / / / Narzędzia lekarskie. Nożyczki do opattunków. typ Esmarch. Narzędzia 'i sprzęt stomatologiczny. Szczypczy-' ki kliniczne. Wymagania i badania techniczne Przybory apteczne. Łopatki dwustronne metalow e. 13 kwietnia 1964 r. (Monitor POl-!26 lutego.ski Nr 39 poz. 185) 9 kwietnia 1963 L (Monitor Pol- 126 lutego ski Nr 52 poz. 266) 1966 r r. 15 wrz e śnia 1962 r. (Monitor Pol- 26 lutego 1966 r. ski z 1964 r Nr 85 poz. 403) /

11 Monitor Polski Nr Poz ~ Norma wymieniona w 1.lp. 22 zastępuje normę BN-62/ "Znakowanie lotniczych.' giętkich przewodów rurówych po sprawdzeniu i. przeglądzie" ustanowioną przeż Ministra Komunikacji dnia 30 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 62 poz. 6). 2 Norma wymieniona w 1 lp. 23 zastępuje normę BN762/ "Opaski do znakowania giętkich lotniczych przewodów rurowych" ustanowioną przez Ministra Komunikac ji dnia 30.listopada 1962 r. (Monitor Polski z.1963 r. Nr 71 poz. 357). 3 Normy wymienione w 1 lp i 36 zaj tępują następujące : 1) BN-62/ "Kolce do broni szermierczej" 2) BN-62/ "Gniazdka do broni 'Szermierczej elek- trycznej" 3) BN-62/ "Szabla szermiercza" 4) BN-62/H "KHngido broni szermierczej". 5) BN "Florety szermiercze" 6) BN-'6Y "Szpady szermiercze" - ustanowione przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki dnia 16 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 69 poz. 32 ~ ). 4 Norma wymieniona w 1 lp. 92 zastępuje normę BN-65/ "Rowery. Kierownice ~ zespoły. Główne wymiary" ustanowioną przez Dyrektora ZjednoCzel1ia pr zemy-. słu Motoryzacyjnego dnia 13 stycznia 196$ r. ' (MbnltqJ;' Polski Nr 24 poz: 122). /. 5. Norma wymieniona w 1 lp. 103 zastępuje normę ' BN-63/ "Dolomit surowy dla celów htitniczych"ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjepnoczenia Hlltnictwa Żelaza i Stali dnia lipca 1963 r. (Monitor Pol~ki z J 964 r. Nr 11. poz. 52). 6 Norma ' wymieniona w ' 1 lp. 133 zastępuje nm'mę' BN-65/ "Maszyny przygotowawcze tkalni. Autoklaw EW4. Wymagania i badania techniczne"; ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 5 sierpnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 55 poz. 289). 7. Norma wymieniona w 'lip. 153 zast;ępuje n-orlnę BN-64/80 ~01 "Drób bity dzielony". ustanowi.auą p.rz.ez Dy... rektora' Zjednoczenia Przemysłu. Jajczarsko-Drobiarskiego dnia 9 grudni~.;j96~. r. "(Monitor "Polski z )965 r;" Ni t9-: poz: 88) Tr.aci moc norma BN-64/ Tytoń.do żucia"; ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tyto~ niowegodnia 29 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski r'h' :72. poz. 340). -; Prez~.~ Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki ') Pełny tyt.uł ; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje. pierws zą część pełnego tytułu a dwie kreski przed tytułem tej samej serii horm zastępują 'dwie pierwsze części pełnego tytułu.... Reklamacie z powodu niedoręc1enia poszczegćlnyh nu!llęrów wnosić n<lieży do Arlministra'cji Wydawnictw Urięd 'lj Hady Mini strów (Warszawa 36 ul. Powsi ńska 69/71 - skrzynka pocztowa nr 14) w termil}ie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Oplata za prenumeratę Mąnitorii Polskiego wynosi' rocznie 75- ' zł. półrocznie 45- zł. Prenumeratę można z!lłaszar tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okres półroczny (od 1.1 i od.v). Opłata powinna być USZczona co najmnej na miesiąc przed okresem prenumeraty a więc za okres roczny lub za półro.cze - do dnia 30 listopada. za. półrocze - do dnia 3\ maja. Do abónentów. którzy opłacą prenumeratę po ty "h terminach wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym na konto Narodowego Banku Polskiego Oddział V Miejski Warszawa nr cz. O;; dz Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrót.ów). nazwę i nl'mer doręcza Jącego urzedu pocztowego (jak W arszawa lo ' Poznań 3 itp.} powiat ulicę nr domu nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. Pren\lmeratę m :>źna zgłaszać równeż bezpośrednio w punkcie sprzedaży w warszawie. przy Al.. Armii Wojska Polskiego 2/4. e Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży w Warszawie: Al. - \ Ar.mii WOlska 'Polskie- 00 2/4. "Dom Książki" - Księgarnia Prawno-Bkonomiczna - ul. Nqwy Swlat l kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - al. Gen. Swierczewskiego \27. w k asach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku Katowicach Kielcach Koszalinie Łodzi. Olsztynie. Opolu R zes10wie. Wrocławiu j Zielonej Gorze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy. Bytomiu Cieszynie. Cz ęstochq'w-ie Gda..ńsku Gdyni Gliwicach. Kaliszu Kri1kowie lublinie Nowym Sączu. Ostrowie Wlkp. Poznaniu Przemyślu Raciborzu R~domiu Szczecinie Tarnowie. Toruniu i Zamościu. Redakcja: Urząd. Rady Min istraw - Biuro Prawne.. Warsr.awa al. Uialdowsk ie 1/3. Administracja: Administracja Wydawnictw Ur z ędu Rady MinjSh"ów Warszawi1 36 ul. Powsińska (skrzynka pocztowa' nt\ 14). Tłoc zono z polecenia Pre7Psa Radv MinistróW in' Zakładach Graficznych "Tamka". Zajd. nr 1. Warszawa ul. Tamka 3. Zam Cena 2.40 Zł

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych UKD 621.885.7'621643412 N O R M A BRANŻOWA BN-83 ~RODKI Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08 TRANSPORTU POWIETRZNEGO do połączeń kołn ierzowych stożkowych Grupa katalogowa 0515 l. WSTĘP Przedmiotem normy są

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

. :z dnia 15 maja 1968 r.

. :z dnia 15 maja 1968 r. ' Monitor Polski Nr 23 -- 336 - Poz. 151 i 152 Załącznik nr 5. LISTA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH SKREŚLONYCH ZE SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1967 R. Roślina Lp. 1 2 Pszenica ozima 1 Tytoń Nazwa odmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

-r 49,4 ~...:..;..-P'-O---l-. c-2.:...ź. 1Jł. OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUlACY JNEGO. z dnia 17 czerwca 1969 r.

-r 49,4 ~...:..;..-P'-O---l-. c-2.:...ź. 1Jł. OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUlACY JNEGO. z dnia 17 czerwca 1969 r. , ~ M()litor Polski Nr 21 ----------------------------- -r 49,4 ~...:..;..-P'-O---l-. c-2.:...ź. 1Jł 218 OBWESZCZENE POLSKEGO KOMTETU NORMAUlACY JNEGO z dnia 17 czerwca 1969 r. w: sprawie ogłoszenia ustanowionych

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWO-USŁUGOWE FILAR

PROJEKTOWO-USŁUGOWE FILAR Przedmiar robót Kolorystyka elewacji z ociepleniem ścian i stropodachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku sali gimnastycznej i łącznika z budynkiem głównym (zaplecze socjalne sali gimnastycznej)

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe Olszytn przediar trakcja v2.kst Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Etap 1 - Roboty fundanetowo-owe 1 Fundaenty betonowe prefabrykowane o objętości do 1.5 3 dla ów trakcyjnych w fund. wykopach wykonywanych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2014-07-28 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Budowa linii oświetlenia Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15061) strona nr: 2 1 Element 1.1 KNNR 5/1001/3 (2) Montaż i stawianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Wymiana najstarszych rozdzielni w Ośrodku w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3, Roboty instalacyjne e PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIM-

Bardziej szczegółowo

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i gospodarowania odpadami. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy.

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy. NT 14/1 Ap Uniwersalny odkurzacz zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach rzemieślników. Wyposażony jest w wózek o dużych kołach transportowych, z którego można łatwo odpiąć odkurzacz. 1 2 1

Bardziej szczegółowo

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH ThyssenKrupp Materials Austria GmbH Organizacja Koncernu Business Area Materials Services ThyssenKrupp Materials Austria 2 ThyssenKrupp Materials Austria Historia firmy TKMA 3 ThyssenKrupp Materials Austria

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312

Kosztorys. Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312 Kosztorys Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96B 33-100 Tarnów kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz tabelek z wymiarami według rodzajów rur oraz norm

Spis treści. Wykaz tabelek z wymiarami według rodzajów rur oraz norm PROGRAM PRODUKCJI Spis treści 1. Prezentacja spółki... 3 2. Program produkcji... 4 3. Produkcja rur stalowych bez szwu (schemat)... 6 4. Certyfikacja... 8 5. Specyfikacja techniczna wyrobów... 10 6. Kontakty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 1992 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 423 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ściąga księgowego Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem został

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek wywoŝących nieczystości ciekłe w 2010r. Lp. Regon Nazwa jednostki Adres Telefon E-mail. Dominikowice 34.

Wykaz jednostek wywoŝących nieczystości ciekłe w 2010r. Lp. Regon Nazwa jednostki Adres Telefon E-mail. Dominikowice 34. Wykaz jednostek wywoŝących nieczystości ciekłe w 2010r. województwo: łódzkie gmina: Dalików Lp. Regon Nazwa jednostki Adres Telefon E-mail Data wygaśnięcia pozwolenia 1. 731495300 Tomasz Klimczak Tomasz

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

p.15 1 lbs kg Pr.(2) 2016/07/09 FF FF-OSE 1,97" Grubość mm2 rolki do liny nośnej prowadzonej zabezpieczenia krawędzi z centralą napędu E

p.15 1 lbs kg Pr.(2) 2016/07/09 FF FF-OSE 1,97 Grubość mm2 rolki do liny nośnej prowadzonej zabezpieczenia krawędzi z centralą napędu E stalmm Kpl. 2" EN10270 Pr.(2) p.15 Szt. ocynkowana (1) (eachklasa (ea)) SH 1 lbs kg 40 50 1,5 200 0,23lbs.264 1,1 White.22 kglbs kgwood kgkg grain Przewód CR2 Stal FF ocynkowana FF elektryczny FF-OSE 100

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL Kosztorys ofertowy 1 ST. II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL 1.1 KNNR 5/901/2 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznych nn, słup pojedynczy z ustojami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

000.274 Rolka dociskowa Ø 0.20 mm 24.55.168 000.437 Szczotka węglowa 24.55.165 001.427 Element zasilający 23.06.222 002.264 Zamiennik 002.254 002.264 Cieplarka 009.027 24.55.713 012.948 Smar Microlube

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa kanału teletechnicznego Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych Obiekt: droga wojewódzka nr 645 Zamawiający: Podlaski Zarząd

Bardziej szczegółowo

www.andpolbis.pl KATALOG andpolbis@andpolbis.pl, tel: +48 600 450 268

www.andpolbis.pl KATALOG andpolbis@andpolbis.pl, tel: +48 600 450 268 KATALOG andpolbis@andpolbis.pl, tel: +48 600 450 268 ANDPOL-BIS BLISKO KLIENTA Nasza firma jest wiodącym liderem w Polsce w produkcji krat pomostowych,stopni schodowych uchwytów do mocowania krat. Produkujemy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15 Zarządzenie Nr 15 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY FAST AND CHEAP TRANSFERS FROM GREAT BRITAIN TO POLAND FOR 2 IN HALF HOURS 2016-10-26 16:15:44.752884 2 3 Ta oferta nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01

Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych FPS/1.1/2/01 Identyfikacja i ocena ów ch Strona/Stron 1/1 Źródło u środowiskowego Aspekt Decyzja Wymagania prawne i inne Wpływ na środowisko Częstotliwość występowania Koszty Skargi społeczeństwa Stopień szkodliwości

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej I. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz Sapard ( Practical Guide

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wiesław Kapłon DATA OPRACOWANIA : 01.2015. Poziom cen : IV kw 2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wiesław Kapłon DATA OPRACOWANIA : 01.2015. Poziom cen : IV kw 2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przedmiar robót elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 9;; 64-500 Szamotuły INWESTOR : Zespół Szkół nr 1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY 09-410 PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 09-400 PŁOCK UL. WOLSKIEGO 8 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych Spoiwa krzemianowe Kompozyty krzemianowe (silikatowe) kity, zaprawy, farby szkło wodne Na 2 SiO 3 + 2H 2 O H 2 SiO 3 +

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 1 Kosztorys inwestorski J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 1.1 Budowa kanalizacji kablowej MTKK ul. Starodębowa 1.1.1 TPSA 39/301/19 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Węże dla STOLARSTWA. :: odpylanie to nasza specjalność! :: Strona 1 z 9. odpylanie to nasza specjalność!

Węże dla STOLARSTWA. :: odpylanie to nasza specjalność! :: Strona 1 z 9. odpylanie to nasza specjalność! :: :: Węże dla STOLARSTWA Strona 1 z 9 Szanowni Państwo! Oferujemy bogaty wybór przewodów i węży technicznych z tworzyw sztucznych, mających zastosowanie w wielu specjalistycznych gałęziach przemysłu,

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia r. Pakiet 2 - Materiały elektryczne

(pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia r. Pakiet 2 - Materiały elektryczne (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 30.09.2015 r. Pakiet 2 - Materiały elektryczne Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto [PLN]

Bardziej szczegółowo

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy. Możliwość odpięcia odkurzacza

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy. Możliwość odpięcia odkurzacza NT 14/1 Ap Uniwersalny odkurzacz zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach rzemieślników. Wyposażony jest w wózek o dużych kołach transportowych, z którego można łatwo odpiąć odkurzacz. 1 2 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 039-20-093

PRZEDMIAR ROBÓT 039-20-093 CPV 45 31 70 00-2 Roboty w zakresie innych instalacji elektrycznych Inwestor: Przedmiar sporządził: SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 039-20-093 Strona 1 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Zasilanie kablowe

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE I N T E R W I E D Z A Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, Drogowych i Transportowych Rok założenia 1990 KRS 182820, NIP 7541000156 45064 Opole, ul Damrota 10,

Bardziej szczegółowo

Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 18 mm. 18 mm STEEL. x 6

Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 18 mm. 18 mm STEEL. x 6 KATALOG NARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI 2007 Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 18 18 STEEL BLOKADA PROWADNICA UCHWYT x MAGAZYNEK MN-3-025 18 12 0 2588 Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 9 Nóż z wymiennym ostrzem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Budowa linii oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Dolnośląską i Warsztatową w m. Września. 1 KNNR 5 0719-07 Ręczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

WWW.IMPORT-EKSPORT.PL. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.

WWW.IMPORT-EKSPORT.PL. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. KATALOG PRODUKTÓW O nas.. Firma powstała w 1991 roku. Od samego początku zajmujemy się zaopatrzeniem rolnictwa i przemysłu. Jesteśmy firmą prywatną o wyłącznie polskim kapitale. Od samego początku zajmujemy

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ...

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ... Inwestor: Budowa: Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............ Kosztorys 1 Zasilanie 1 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Załącznik 1h do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA WALIZKA - NESESER Nr ewidencyjny - 39/BOR/2010 SPIS TREŚCI. 1. Fotografia wyrobu. 3-5 2. Opis ogólny wyrobu. 6 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Władysław Rak. ul. Polna 23/14, Zamość tel./fax tel.kom ,

Władysław Rak. ul. Polna 23/14, Zamość tel./fax tel.kom , KATALOG 2010 ZAKŁAD ŚLUSARSKI ZAKŁAD ŚLUSARSKI Władysław Rak ul. Polna 23/14, 22-400 Zamość tel./fax 84 627 87 19 tel.kom. 606 90 16 89, 502 60 30 15 www.rakzam.republika.pl e-mail: rakzam@op.pl 1.OSPRZĘT

Bardziej szczegółowo

NT 55/1 Tact Te M. Tact system automatycznego oczyszczania filtra. Elektroniczna kontrola wydatku powietrza.

NT 55/1 Tact Te M. Tact system automatycznego oczyszczania filtra. Elektroniczna kontrola wydatku powietrza. NT 55/1 Tact Te M Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M spełniający najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. 1 2 1 2 Tact system automatycznego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Spis treści Typ kompresora Nr strony Pole Position 221 3 GV 34-24 PCM 3 6 B 2800 I/50 9 B 2800 B/100 12 B 3800 B/200 15 B 4900/200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

2 Proteza robocza kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata. Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912

2 Proteza robocza kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata. Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912 Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912 Załącznik nr 2 WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH 1. Materiały do wypełnień tymczasowych typu fleczer i tlenek cynku. 2. Cementy podkładowe na bazie

Bardziej szczegółowo