SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, Gdańsk. tel./fax (058) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art.11ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I DOZÓR MIENIA WRAZ Z KONWOJOWANIEM W GDAŃSKIM ARCHIPELAGU KULTURY 1

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna CPV : 1) Imprez masowych(orientacyjny wykaz imprez dołączony do SIWZ, załącznik nr 1) 2) Imprez rekreacyjnych(orientacyjny wykaz imprez dołączony do SIWZ, załącznik nr 1) 3) Dozór obiektu i terenu przy Placu Zebrań Ludowych oraz obiektów tymczasowych na terenie Gdańska 4) Ochrona wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych 2..Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga posiadania przez Wykonawcę: 1) Sieci radiowej nadawczo odbiorczej typu dyspozytorskiego na niezależnym paśmie częstotliwości radiowej, która swym zasięgiem będzie obejmować teren miasta Gdańska - przydział częstotliwości z Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, 2) Telefonów sieci komórkowej, w które wyposażeni będą pracownicy ochrony w celu zachowania łączności z centrum dowodzenia jako drugi tor łączności, 3) Radiotelefonów PMR pracujących na tym samym paśmie łączności radiowej, służących do zachowania łączności na imprezach masowych i imprezach rekreacyjnych, 4) Zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej posiadającej status SUFO z czasem reakcji do 10 min. od chwili wezwania, 5) Sprzętu służącego do rejestracji przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z Dz.U. Nr 243 poz (dotyczy imprez organizowanych na Placu Zebrań Ludowych) 6) Pojazdu przystosowanego do przewozu środków pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych, zgodnie Warunkami technicznymi pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 23 października 1998 r. z późniejszymi zmianami) 7) Pomieszczenia służącego do przechowywania środków pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 23 października 1998 r. z późniejszymi zmianami) 8) Sprzętu służącego do wykrywania metalu na wszystkich bramkach wejściowych na teren imprezy masowej 9) Posiadanie całodobowego centrum dowodzenia na terenie trójmiasta przez całodobowe centrum dowodzenia zamawiający rozumie kierowanie 2

3 bezpośrednią ochroną fizyczną za pomocą środków łączności bezprzewodowej, prowadzenie jest nadzoru nad pracownikami chroniącymi powierzone obiekty ponadto w oparciu o Grupy Interwencyjne realizacja wsparcia ochrony stałej obiektów w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo Centrum Dowodzenia realizuje całodobowo podgląd obrazów z lokalnych systemów CCTV w czasie rzeczywistym i reaguje poprzez GI w sytuacji zaobserwowanego zagrożenia. 3. Do najważniejszych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) W ramach realizacji ochrony imprez masowych: opracowanie i realizacja ochrony zgodnie z Planem zabezpieczenia imprezy z planem graficznym montaż oraz demontaż urządzeń CCTV służących do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, zatrudnienie pracowników ochrony odpowiednio wyszkolonych i posiadających zaświadczenie uprawniające do ochrony imprez masowych. wyposażenie pracowników ochrony w umundurowanie oraz legitymujących się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. zatrudnienie osoby posiadającej uprawnienia Kierownika do Spraw Bezpieczeństwa i obecnego na każdej imprezie masowej, wsparcie ochrony imprezy realizowane przez Grupy Interwencyjne posiadające status SUFO z czasem reakcji do 10 minut. montaż i demontaż we własnym zakresie sprzętu służącego do rejestracji przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z Dz.U. Nr 243 poz (dotyczy imprez organizowanych na Placu Zebrań Ludowych) 2) W ramach realizacji ochrony imprez rekreacyjnych: opracowanie i realizacja ochrony zgodnie z Planem zabezpieczenia imprezy rekreacyjnej łącznie z planem graficznym zatrudniania pracowników ochrony odpowiednio wyszkolonych wyposażenie pracowników ochrony w umundurowanie oraz legitymujących się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, wsparcie ochrony imprezy realizowane przez Grupy Interwencyjne posiadające status SUFO z czasem reakcji do 10 minut. 3

4 3)W ramach realizacji ochrony obiektu i terenu Placu Zebrań Ludowych oraz obiektów tymczasowych: zatrudniania pracowników ochrony odpowiednio wyszkolonych wyposażenie pracowników ochrony w umundurowanie oraz posiadających identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, wsparcie ochrony obiektu przez Grupy Interwencyjne posiadające status SUFO z czasem reakcji do 10 minut prowadzenie Książki Raportów z przebiegu służby, ochrona mienia znajdującego się w obrębie całego obiektu, stały kontach przez środki łączności z Centrum Dowodzenia reagowanie i powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach przedstawicieli Zamawiającego, a w sytuacjach zagrożenia życia i mienia, powiadamianie odpowiednich służb, i straży oraz Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. patrolowanie w odstępach nieregularnych terenu obiektu, kontrola ruchu osobowego i kołowego w obrębie obiektu, podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionych obiektów, 4)W ramach realizacji ochrony wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych:. Dostarczania pakietów ze środkami pieniężnymi do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego Odbioru pakietów ze środkami pieniężnymi w bezpiecznych kopertach z kas znajdujących się na Placu Zebrań Ludowych przechowywania wartości pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 23 października 1998 r. z późniejszymi zmianami) przez okres ustalony przez strony. konwoju środków pieniężnych 4. Obiekty podlegające ochronie stałej lub doraźnej: 1) Plac Zebrań Ludowych teren ogrodzony przy Placu Zebrań Ludowych, ochrona bezpośrednia stała całodobowa dwuosobowa z bramą wjazdową od ul. Giełguda na którym znajdują się: w okresie maj lipiec scena muzyczna o powierzchni ok. 240 m² (konstrukcja metalowo drewniana z pełnym nagłośnieniem i oświetleniem), barierki ochronne w ilości ok szt. W okresie październik kwiecień namiot o powierzchni 210 m², pod którym znajduje się sztuczne lodowisko z magazynem sprzętu łyżwiarskiego dla ok. 200 osób, W okresie całego roku kontenery techniczno sanitarne, kontenery magazynowe, wiaty sprzętowo magazynowe o konstrukcji lekkiej, 4

5 kontenery biurowe, sprzęt techniczny, pojazdy mechaniczne, agregaty chłodzące, Sprężarki dużej wydajności Pracownikom ochrony udostępnione będą dwie budki drewniane do pełnienia służby zasilane w energię elektryczną i ogrzewane. 2) TEATR LEŚNY Gdańsk Jaśkowa Dolina 45 teren nieogrodzony ochrona doraźna krótkookresowa w trakcie realizacji spektakli teatralnych i koncertów. w okresie końcówka maja sierpień namioty garderoby, wyposażenie sceny (nagłośnienie, oświetlenie) Pracownikom ochrony nie udostępnione będą jakiekolwiek pomieszczenia. 3) Miejsca realizacji imprez masowych i rekreacyjnych poza Placem Zebrań Ludowych Targ Węglowy, teren Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz inne obiekty położone w obrębie miasta Gdańsk ochrona doraźna krótkookresowa w okresie od maja do grudnia w trakcie montażu i demontażu sceny i sprzętu, namioty garderoby, wyposażenie sceny (nagłośnienie, oświetlenie) Pracownikom ochrony nie udostępnione będą jakiekolwiek pomieszczenia. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Od r do r WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki: 1)Spełniają wymagania określone w art.22ust.1ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 5

6 sytuacji ekonomicznej i finansowej 2) Nie są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków: 1) Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zał.nr 6 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z żądanymi przez Zamawiającego dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych warunków zał.nr 3 3) Wykonawcy w zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 składają oświadczenie oraz żądane dokumenty zał. Nr 3 4) Inne dokumenty zał.nr 2, zał.nr 4, zał. nr 5 5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie w oparciu o analizę dokumentów i oświadczeń DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności -Należy przedstawić koncesje, zezwolenie lub licencje w zakresie usług ochrony osób i mienia. 2.W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca ma przedstawić: - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług ochrony osób i mienia,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz w załączeniem dowodów( poświadczeń), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Minimum jednej usługi ochrony imprezy masowej wykonanej należycie o wartości min zł. brutto 3.W celu potwierdzenia przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć: 6

7 - Oświadczenia,że osoby,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4.W celu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający do realizacji zamówienia wymaga: - sieci radiowej nadawczo odbiorczej typu dyspozytorskiego na niezależnym paśmie częstotliwości radiowej, która swym zasięgiem będzie obejmować teren miasta Gdańska przydział częstotliwości z Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, - Telefonów sieci komórkowej, w które wyposażeni będą pracownicy ochrony w celu zachowania łączności z centrum dowodzenia jako drugi tor łączności, - Radiotelefonów PMR pracujących na tym samym paśmie łączności radiowej, służących do zachowania łączności na imprezach masowych i imprezach rekreacyjnych, - Zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej posiadającej status SUFO z czasem reakcji do 10 min. od chwili wezwania, - Sprzętu służącego do rejestracji przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z Dz.U. Nr 243 poz (dotyczy imprez organizowanych na Placu Zebrań Ludowych) - Pojazdu przystosowanego do przewozu środków pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych, zgodnie Warunkami technicznymi pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r.(dz. U. z dnia 23 października 1998 r. z późniejszymi zmianami) - Pomieszczenia służącego do przechowywania środków pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r.(dz. U. z dnia 23 października 1998 r. z późniejszymi zmianami) - Sprzętu służącego do wykrywania metalu na wszystkich bramkach wejściowych na teren imprezy masowej - Całodobowego centrum dowodzenia na terenie trójmiasta. W celu spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym należy przedstawić wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.-załącznik nr 2. 5.W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy: Wykonawca musi posiadać i przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 7

8 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż zł i musi posiadać takie ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy. 6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych: Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. SKŁADANIE OFERTY 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim zgodnie ze specyfikacją. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcą. 4. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 7. Ofertę musi być przygotowana na dołączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 7 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 9. Termin związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert. 10. Oferty prosimy przesyłać pocztą, w zamkniętej kopercie, na adres Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9(sekretariat), Gdańsk z dopiskiem Oferta na ochronę lub składać osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia r do godziny 9:00.Otwarcie ofert odbędzie się dnia r o godzinie 10:00 w Gdańskim Archipelagu Kultury. KRYTERIA, ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 8

9 1. Przedmiot zamówienia jest podzielony na cztery zadania: 1) Ochrona imprez masowych (powyżej 1000 uczestników) z podziałem na: - służby porządkowe - służby informacyjne 2) Ochrona imprez rekreacyjnych (poniżej 1000 uczestników) 3) Ochrona obiektu i terenu przy Placu Zebrań Ludowych oraz obiektów tymczasowych na terenie Gdańska. 4) Ochrona wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych. 2. W ofercie Wykonawcy podają ceny jednostkowe netto oraz ceny jednostkowe brutto jednej roboczogodziny ochrony na każde zadanie. 3. Kryteria : - Cena -80% -Doświadczenie wykonawcy-20% Kryterium łączna cena ofertowa brutto za zadania zawarta w formularzu ofertowym przeliczana według wzoru: Najniższa łączna zaoferowana cena Ocena oferty X= x100 x 80% Cena oferty x Kryterium doświadczenie wykonawcy Ocena za doświadczenie Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie następującego wzoru: Ilość punktów w badanej ofercie x Ocena oferty x= x100 x20% Maksymalna ilość punktów uzyskana w ocenie doświadczenie wykonawcy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem ceną brutto i doświadczenia wykonawcy. Zasady przyznawania punktów w kryterium doświadczenie Wykonawcy : Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług ochrony imprez 1-2 usługi 3-4 usługi 5 i więcej usług masowych Liczba punktów

10 4. Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert, w części niejawnej dla Wykonawców. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: - Piotr Chrzanowski w godzinach od 8:00 do 15:00 w sprawach przedmiotu zamówienia - Ewa Gryckiewicz w godzinach od 8:00 do 15:00 w sprawach proceduralnych 2. Zapytania, wyjaśnienia, wnioski o wydanie SIWZ, oświadczenia, zawiadomienia mogą być składane w formie pisemnej lub faxem. Wyjaśnienia dotyczące SWIZ dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art.38 ustawy. Wszystkie w/w dokumenty przesłane faxem muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej wynikające z art.180 w/w ustawy. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego 10

11 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych do Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej opis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art.94 ustawy prawo zamówień. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 5. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 8) 11

12 6. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 9.Wybór najkorzystniejszej oferty nie zostanie przeprowadzony z zastosowaniem aukcji elektronicznej 10.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Z poważaniem 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo