REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dziennik Ustaw z 2009r. Nr 155 poz. 1231). Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ul. Armatnia 14 Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, ul. Armatnia 14, sala przetargowa nr 201. Przedmiot przetargu: nieruchomości położone w Warszawie, dzielnicy Praga Północ i dzielnicy Targówek, na które składają się prawa użytkowania wieczystego gruntów działek położonych w obrębie , oznaczonych nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, obrębie , oznaczonych nr ew. 92/4, 92/5, 92/6, obrębie , oznaczonych nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obrębie , oznaczonych nr ew. 85/1, 85/2, 85/4, 85/5 o łącznej powierzchni 13,4775 ha wraz z prawem własności zabudowy Nieruchomość i składniki majątkowe podlegające zbyciu zostały szczegółowo opisane w Informacji przetargowej. Działki nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr ew. 92/4, 92/5, 92/6 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr ew. 40 obręb objęta jest Księgą Wieczystą nr WA3M/ /4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr ew. 85/1, 85/4 i 85/5 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr ew. 85/2 obręb objęta jest Księgą Wieczystą nr WA3M/ /1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości objęte są umowami najmu/dzierżawy zawartymi na czas nieoznaczony. Cena wywoławcza: Wadium: Minimalne postąpienie: ,00 zł netto ,00 zł ,00 zł Do wylicytowanej ceny zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być: 1) Członkowie Zarządu spółki PKP S.A. i jej organu nadzorującego, 2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, Strona 1 z 18

2 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1) wpłacenie wadium w wysokości ,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr , PKP S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa z dopiskiem numer postępowania 1010KNDS/1704 Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy, przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu r. 2) przedłożenie Komisji przetargowej dokumentów wymienionych w 3, 3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej dodatkowo przedłożenie nie później niż 3 dni przed terminem przetargu odpowiednio pisemnej informacji dotyczącej członków organów zarządzających lub nadzorczych, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą ją reprezentować w przetargu oraz w przypadku osoby fizycznej, która nie będzie brać udziału w przetargu osobiście przedłożenie w powyższym terminie pisemnej informacji dotyczącej osoby pełnomocnika, (której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). Za datę złożenia informacji, o której mowa wyżej, przyjmuje się dzień doręczenia informacji PKP S.A., 4) stawienie się zainteresowanego udziałem w przetargu w terminie i miejscu jego przeprowadzenia, 5) z chwilą spełnienia warunków określonych w pkt 1-4 powyżej podmiot staje się uczestnikiem postępowania przetargowego. 4. Przetarg prowadzi Komisja przetargowa powołana w formie pisemnej przez Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży Nieruchomości, zwanego dalej Dyrektorem Regionalnym, lub Dyrektora PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami, zwanego dalej: Dyrektorem Oddziału. 5. Członkowie Komisji przetargowej po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w 1 ust.3 pkt 3 składają, nie później niż 2 dni przed terminem przetargu oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), że nie są: 1) małżonkami, dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, osób będących członkami organów zarządzających lub nadzorczych oferenta, a także pełnomocników lub prokurentów reprezentujących oferentów w przetargu, 2) osobami, które pozostają z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 6. Członek Komisji przetargowej, który nie spełnia wymagań, o których mowa wyżej, zostaje odwołany z Komisji przetargowej, a w jego miejsce Dyrektor Regionalny lub Dyrektor Oddziału powołuje nowego członka, pod warunkiem, iż złożył on oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w ust. 5 pkt Do przeprowadzenia przetargu wystarczy zgłoszenie jednego uczestnika spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu oraz regulaminie przetargowym. 8. Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie przetargowym traci prawo do udziału w licytacji. 9. Na przetargu mogą być obecne osoby spełniające warunki uczestnictwa w przetargu, a w przypadku osób fizycznych również osoba bliska uczestnikowi przetargu w rozumieniu Kodeksu karnego. 2 Przewodniczący Komisji przetargowej po otwarciu przetargu podaje do wiadomości uczestników informacje w zakresie: 1) przedmiot przetargu, 2) cena wywoławcza, 3) wysokość wadium, wysokość postąpienia, 4) zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, (jeżeli takie zmiany miały miejsce po ogłoszeniu przetargu) 5) informuje, że jeżeli żaden z licytantów nie zaoferuje ceny wywoławczej wadium wszystkich uczestników przetargu przepada na rzecz PKP S.A., 1. Uczestnicy licytacji zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej n/w dokumenty. 3 1) Podmioty uczestniczące w przetargu ustnym nieograniczonym prowadzące działalność gospodarczą: a) dowód wpłaty wadium; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu licytacji, Strona 2 z 18

3 c) gdy oferentem jest spółka cywilna umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie, d) informację o numerze NIP i REGON zawarte w załączniku nr 1, e) pełnomocnictwo w formie pisemnej upoważniające do reprezentowania na przetargu podmiotu gospodarczego w imieniu, którego występują i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji; f) odpis wymaganego prawem dokumentu stwierdzającego zgodę właściwego organu na nabycie nieruchomości bądź oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, że taka zgoda nie jest wymagana; g) zgłoszenie udziału w licytacji i złożenia następujących oświadczeń (wzór zgłoszenia udziału w licytacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu): że uczestnik przetargu nie jest członkiem Zarządu PKP S.A., jej organu nadzorującego, podmiotem gospodarczym, któremu zlecono prowadzenie przetargu ani członkiem władz takiego podmiotu, że nie jest członkiem Komisji przetargowej ani małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem członków Komisji, że uczestnik przetargu zapoznał się z regulaminem przetargowym, informacją przetargową oraz ogłoszeniem o przetargu i przyjmuje te dokumenty bez zastrzeżeń, że wobec uczestnika przetargu nie wszczęto postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego, gdy uczestnikiem postępowania jest prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, że nabywa nieruchomość ze środków pochodzących z jej majątku osobistego bądź majątku objętego ustawową wspólnością majątkową, że uczestnikowi przetargu znany jest stan faktyczny oferowanej do zbycia nieruchomości, a w szczególności jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie wnosi, co do niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec PKP S.A., Dokumenty z pkt 1) a) d) mogą być przedstawione w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika przetargu po okazaniu oryginałów. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim nabywająca nieruchomość w ramach ustawowej wspólności majątkowej do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, zobowiązany jest on do przedłożenia w oryginale oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną/wylicytowaną w przetargu. Oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego. 2) Uczestnicy przetargu ustnego nieograniczonego, będący osobami fizycznymi: a) dowód wpłaty wadium; b) gdy uczestnik reprezentowany jest na przetargu przez pełnomocnika, osoba ta zobowiązana jest posiadać pisemne pełnomocnictwo udzielone przez uczestnika upoważniające go do występowania w imieniu uczestnika na przetargu i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji; c) w razie zamiaru wspólnego nabycia przez osoby fizyczne nieruchomości każda z tych osób może udzielić pełnomocnictwa o jej reprezentowania na przetargu i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji; d) zgłoszenie udziału w licytacji i następujących oświadczeń (wzór zgłoszenia udziału w licytacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu): że uczestnik przetargu nie jest członkiem Zarządu PKP S.A., jej organu nadzorującego, podmiotem gospodarczym, któremu zlecono prowadzenie przetargu ani członkiem jego władz, ani osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu oraz nie jest członkiem Komisji przetargowej ani małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem członków Komisji, że uczestnik przetargu zapoznał się z regulaminem przetargowym, informacją przetargową oraz ogłoszeniem o przetargu i przyjmuje te dokumenty bez zastrzeżeń, że uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, że nabywa nieruchomość ze środków pochodzących z majątku odrębnego bądź z majątku objętego ustawową wspólnością majątkową, że uczestnikowi przetargu znany jest stan faktyczny i stan prawny oferowanej do zbycia nieruchomości, a w szczególności jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie wnosi, co do niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec PKP S.A. Strona 3 z 18

4 Dokument z pkt 2) a), może być złożony w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika przetargu po okazaniu oryginału. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale. Gdy uczestnikiem postępowania jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, zobowiązany jest on do przedłożenia w oryginale oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną/wylicytowaną w przetargu. Oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego. 2. Wszelkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 4 Do obowiązków Komisji Przetargowej należy: 1. sprawdzenie tożsamości licytantów: osób fizycznych i osób reprezentujących podmioty gospodarcze bez względu na formę prowadzonej działalności na podstawie dowodów tożsamości, paszportu lub karty stałego pobytu, 2. złożenie oświadczeń (których wzory stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu), 3. sprawdzenie czy uczestnicy wpłacili wadium, 4. sprawdzenie kompletności i ważności dokumentów złożonych przez uczestników przetargu, o których mowa w 3, 5. przeprowadzenie licytacji według następujących zasad: a. licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej, b. każdy licytant może zaoferować dowolną sumę wyższą ponad obowiązujące minimalne postąpienie, przy czym minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1/2 procenta ceny wywoławczej, c. zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaproponuje cenę wyższą, d. licytacja trwa do momentu, gdy żaden licytant nie zgłosi wyższej ceny, e. po ustaniu postąpień prowadzący licytację uprzedza, że po trzecim ogłoszeniu ostatniej ceny dalsze zgłoszenia postąpień nie będą przyjmowane, f. po trzecim ogłoszeniu prowadzący licytację zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował, jako ostatni cenę najwyższą, 6. sporządzenie protokołu z przetargu. Kryterium wyboru nabywcy jest zaproponowana w licytacji najwyższa cena nabycia Komisja przetargowa, niezwłocznie po zakończeniu licytacji, sporządza protokół jej przebiegu, który powinien zawierać: 1) oznaczenie czasu i miejsca licytacji, 2) imiona i nazwiska członków Komisji przetargowej, 3) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej, 4) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium, 5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy, 6) informację o przebiegu licytacji dopuszcza się zamieszczenie przebiegu licytacji w załączniku do protokołu, 7) cenę zaoferowaną przez nabywcę, 8) oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny, 9) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji, 10) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji, 11) podpisy Komisji przetargowej oraz podpis wyłonionego nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu. 2. Datę sporządzenia protokołu uważa się za datę zakończenia postępowania. Strona 4 z 18

5 7 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia powiększoną o należny podatek VAT i pomniejszoną o wpłacone wadium w terminie wyznaczonym przez PKP S.A., nie krótszym niż 5 dni od daty doręczenia przez PKP S.A. wezwania do zapłaty sporządzonego niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji ministra właściwego ds. transportu wyrażającej zgodę na zbycie i nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego - o spełnieniu warunku zapłaty ceny decyduje data uznania rachunku bankowego PKP S.A., tj Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A. Brak zapłaty w tym terminie spowoduje utratę prawa wynikającego z przybicia oraz złożonego wadium. 3. PKP S.A. nie dopuszcza zapłaty ceny nabycia poprzez potracenie wierzytelności za wyjątkiem rozliczenia wierzytelności związanych z przedmiotem zbycia, za które uznaje się w szczególności rozliczenie z nabywcą uznanych przez PKP S.A. prawa do nakładów zlokalizowanych na zbywanej nieruchomości w uzgodnionej przez strony umowy wysokości. 4. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży, a pozostałym uczestnikom licytacji zostanie zwrócone w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu bez naliczania odsetek na rachunek bankowy wskazany przez uczestników. 5. W razie odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika bez naliczania odsetek. 6. Nabywca, który uchyla się od zawarcia notarialnej umowy zbycia traci wadium. W razie, gdy żaden z licytantów nie zaoferuje na przetargu ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej, wadium wszystkich uczestników przetargu przepada na rzecz PKP S.A. 7. Termin zawiązania z ofertą wynosi 9 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu Przejście prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności zabudowy na nabywcę nastąpi z chwilą wpisu nabywcy do księgi wieczystej. 2. Po dokonaniu wszystkich czynności warunkujących skuteczne zawarcie umowy zbycia, PKP S.A. wezwie telefonicznie lub pisemnie Nabywcę do zawarcia notarialnej umowy zbycia ustalając lub wskazując miejsce i termin czynności, z zastrzeżeniem 7 ust Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca. 4. Nieruchomość objęta przetargiem sprzedawana jest w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku konieczności okazania granic przez geodetę, wszelkie koszty z tym związane obciążają nabywcę. 5. W związku z tym, że wartość rynkowa nieruchomości przekracza EURO podpisanie aktu notarialnego warunkowego nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra właściwego d.s. transportu na sprzedaż. 6. W związku z tym, że wartość rynkowa nieruchomości przekracza EURO podpisanie aktu notarialnego warunkowego nastąpi po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej PKP S.A. na sprzedaż. 7. Notarialna umowa sprzedaży zostanie podpisana przez Strony po otrzymaniu decyzji ministra właściwego ds. transportu zawierającej zgodę na sprzedaż oraz zapłacie przez nabywcę ceny nabycia. 8. Brak zgody ministra właściwego ds. transportu lub Rady Nadzorczej PKP S.A. skutkuje utratą uprawnień nabywcy wynikających z przybicia. W razie odmowy ministra właściwego ds. transportu lub Rady Nadzorczej PKP S.A. wpłacone wadium podlega zwrotowi bez naliczenia odsetek w terminie 14 dni od daty otrzymania przez PKP S.A. ostatecznej decyzji ministra właściwego ds. transportu lub Rady Nadzorczej PKP S.A. 9 a) Ze względu na usytuowanie na działkach nr ew. 85/1, 85/2, 85/4 obręb i nr 1/9, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 obręb magistrali wodociągowej, na działkach nr 85/1 obręb i 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 obręb sieci kanalizacyjnych oraz na działce nr 85/4 obręb galerii wodociągu, stanowiących środek trwały PKP S.A. - w notarialnej umowie sprzedaży zostanie ustanowiona na rzecz PKP S.A. i jej następców prawnych nieograniczona czasowo służebność przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegająca na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejącej na tych nieruchomościach infrastruktury technicznej, należącej do PKP S.A. w celu jej konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz obowiązku nabywcy i jego następców prawnych do powstrzymania Strona 5 z 18

6 się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do znajdującej się na nieruchomości opisanej wyżej infrastruktury technicznej w szczególności wybudowania budowli, budynków oraz prowadzenia nasadzeń w taki sposób, który utrudniałby jej prawidłową eksploatację. b) Ze względu na usytuowanie na terenie działek nr ew. 1/13, 1/14, 1/15 i 1/16 obręb trasy kabla telekomunikacyjnego lokalnego TKM 100x2 stanowiącego środek trwały PKP Utrzymanie Sp. z o. o. - w notarialnej umowie sprzedaży zostanie ustanowiona na rzecz PKP Utrzymanie Sp. z o. o. i jej następców prawnych nieograniczona czasowo służebność przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegająca na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejącej na tej nieruchomości infrastruktury technicznej, należącej do PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w celu jej konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz obowiązku nabywcy i jego następców prawnych do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do znajdującej się na nieruchomości opisanej wyżej infrastruktury technicznej w szczególności wybudowania budowli, budynków oraz prowadzenia nasadzeń w taki sposób, który utrudniałby jej prawidłową eksploatację. W razie konieczności przemieszczenia linii i urządzeń teletechnicznych w związku z realizacją zamierzeń użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości, koszty tych działań obciążą w całości tego użytkownika wieczystego lub właściciela. Użytkownik wieczysty lub właściciel zobowiązany będzie do naniesienia położenia urządzeń teletechnicznych własności PKP Utrzymanie Sp. z o.o. na mapach geodezyjnych i w opisie nieruchomości. c) Ze względu na usytuowanie na terenie działek nr ew. 85/1, 85/4, 85/5 obręb , nr 1/10, 1/12, 1/13 obręb , nr 40 obręb linii kablowych nn oraz SN, na terenie działek nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, obręb , nr 85/2 obręb linii kablowej SN, na terenie działek nr 1/6, 1/10, 1/12 obręb urządzeń stacji trafo, stanowiących środek trwały PKP Energetyka S.A. - w notarialnej umowie sprzedaży zostanie ustanowiona na rzecz PKP Energetyka S.A. i jej następców prawnych nieograniczona czasowo służebność przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegająca na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejących na tej nieruchomości linii energetycznych, należących do PKP Energetyka S.A. w celu ich konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz obowiązku nabywcy i jego następców prawnych do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do znajdującej się na nieruchomości opisanej wyżej infrastruktury w szczególności od wybudowania budowli, budynków oraz prowadzenia nasadzeń w taki sposób, który utrudniałby jej prawidłową eksploatację. W razie konieczności przemieszczenia linii i urządzeń energetycznych w związku z realizacją zamierzeń użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości, koszty tych działań obciążą w całości tego użytkownika wieczystego lub właściciela. Użytkownik wieczysty lub właściciel zobowiązany będzie do naniesienia położenia urządzeń i linii energetycznych własności PKP Energetyka S.A. na mapach geodezyjnych i w opisie nieruchomości. d) Nabywca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się ze stanem faktycznym oraz stanem prawnym nieruchomości a następnie, w treści umowy sprzedaży złoży oświadczenie, że szczegółowo zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do PKP S.A. tak w chwili zawarcia umowy sprzedaży jak i w przyszłości. Nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. e) Z uwagi na fakt, iż zbywane nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej Nabywca nieruchomości oświadczy, iż nabywa nieruchomość w takim stanie, w jakim się znajduje i znane mu jest położenie nieruchomości i wynikające z tego tytułu ograniczenia w jej przyszłym zagospodarowaniu. PKP S.A. zastrzega, iż przyszłe zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości powinno być zgodne z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955). f) Z tytułu bliskiego sąsiedztwa zbywanych nieruchomości z obszarami kolejowymi mogą wystąpić negatywne następstwa typu: nadmierny hałas, drgania łącznie z możliwością zniszczeń, uszkodzenia obiektu na skutek drgań przenoszonych przez tabor kolejowy oraz wystąpienia katastrof kolejowych, za które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A. nie ponoszą odpowiedzialności. g) PKP S.A. oraz Nabywca zgodnie oświadczają, że PKP S.A. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują w chwili obecnej lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży, lub rekultywacji terenu dokonanej na mocy decyzji lub rozstrzygnięć sądowych Strona 6 z 18

7 wydanych do dnia dzisiejszego oraz po podpisaniu umowy sprzedaży. Nabywca zrzeka się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. h) W celu zapewnienia dojazdu do drogi publicznej dla działki nr ew. 92/3 obręb na prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 92/4 obręb zostanie ustanowiona nieograniczona czasowo oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 92/4 obręb na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i właściciela działki nr ew. 92/3 obręb i) Sprzedający informuje, że nie posiada dokumentacji technicznej budynków i budowli zlokalizowanych na przedmiotowych nieruchomościach, a Kupujący przyjmuje ten fakt do wiadomości i zrzeka się wobec PKP S.A. wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności PKP S.A. nie będzie ponosić żadnych kosztów w przypadku sporządzenia takiej dokumentacji w przyszłości. Powyższe zastrzeżenia zostaną powtórzone w treści umowy sprzedaży w formie stosownych oświadczeń PKP S.A. i Kupującego. j) Zbywany budynek produkcyjno-warsztatowy znajdujący się na działkach nr ewid. 1/15 oraz 1/16 budynek dawnej remizy kolejowej straży pożarnej ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy Dział III księgi wieczystej nr WA3M/ /5 zawiera wpis: Ustanowiona odpłatnie i na czas nieoznaczony służebność przejazdu i przechodu przez działki gruntu 6/1 i 6/3, objęte księgą wieczystą KW WA3M/ /6 oraz działkę 1/1 objętą księgą wieczystą KW WA3M/ /5. 2. Dział III księgi wieczystej nr WA3M/ /1 zawiera wpis: Ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr ewid. 85/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i współużytkowników wieczystych działki nr ewid. 85/3 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku na działce gruntu nr ewid. 85/3. 11 Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) właściwej gminie może przysługiwać prawo pierwokupu nieruchomości. Notariusz sporządzający umowę poinformuję strony o zaistnieniu przesłanek wymienionych w tym przepisie PKP S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 2. PKP S.A. unieważnia przetarg, jeżeli: a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub PKP S.A., czego nie można było wcześniej przewidzieć, b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 3. W sytuacjach opisanych w ust. 2 powyżej wpłacone wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o unieważnieniu, odwołaniu bądź zamknięcia przetargu. 4. O unieważnieniu postępowania i odwołaniu przetargu PKP S.A. zawiadamia równocześnie wszystkich licytantów, którzy: 1) ubiegali się o udział w postępowaniu przetargowym poprzez wpłatę wadium w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu wpłaty wadium, 2) wpłacili wadium - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu wpłaty wadium. 13 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami prowadzący przetarg zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wyniku przetargu o treści zgodnej z 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych. Strona 7 z 18

8 14 Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz z późn. zm.) do zawarcia umowy zbycia w formie aktu notarialnego dojdzie po uzyskaniu przez nabywcę zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych chyba, że zachodzą okoliczności zwalniające z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 8 powołanej ustawy. W razie odmowy wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości nabywca traci uprawnienie wynikające z przybicia, zaś PKP S.A. dokona zwrotu wpłaconego wadium bez naliczania odsetek w terminie 14 dni od przedłożenia przez nabywcę ostatecznej decyzji odmownej. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155 poz.1231). Integralną część regulaminu stanowią: Załącznik nr 1 zgłoszenie udziału w licytacji wraz z oświadczeniami, Załącznik nr 2 oświadczenie dotyczące członków zarządu i pełnomocnika uczestnika przetargu, Załącznik nr 3 oświadczenie członków komisji przetargowej, Załącznik nr 4 informacja przetargowa. Strona 8 z 18

9 Załącznik nr 1 Zgłoszenie udziału w licytacji Imię i nazwisko/nazwa firmy:... ulica:... kod pocztowy:... miejscowość:... tel. kontaktowy:... adres ... Nr konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium:... PESEL... NIP... REGON... dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego w dniu zbycia nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnicy Praga Północ i dzielnicy Targówek, na które składają się prawa użytkowania wieczystego gruntów działek położonych w obrębie , oznaczonych nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, obrębie , oznaczonych nr ew. 92/4, 92/5, 92/6, obrębie , oznaczonych nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obrębie , oznaczonych nr ew. 85/1, 85/2, 85/4, 85/5 o łącznej powierzchni 13,4775 ha, wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości. Wadium w kwocie: zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) zostało wniesione w dniu.... Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję Pana/Panią, że administratorem danych przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, kod Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów działek położonych w Warszawie, w obrębie , oznaczonych nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, obrębie , oznaczonych nr ew. 92/4, 92/5, 92/6, obrębie , oznaczonych nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obrębie , oznaczonych nr ew. 85/1, 85/2, 85/4, 85/5 o łącznej powierzchni 13,4775 ha, wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe Pana/Pani uczestnictwo w przetargu. * Ponadto informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 2c Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. 2000, nr 84, poz. 948 z późn. zm.) dane osobowe wyłonionego w przetargu nabywcy zostaną udostępnione ministrowi właściwemu ds. transportu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego przetargu. (data i podpis uczestnika przetargu) * Wyłącznie w przypadku, gdy wartość rynkowa nieruchomości przekracza Euro Strona 9 z 18

10 Ponadto oświadczam, że: 1. nie jestem członkiem Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego, 2. nie jestem podmiotem gospodarczym, który na zlecenie PKP S.A. ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg będący przedmiotem niniejszego postępowania, jak również nie jestem członkiem jego władz, 3. nie wykonuję czynności związanych z prowadzeniem przetargu, 4. nie jestem osobą wchodzącą w skład komisji przetargowej oraz nie jestem małżonkiem, dzieckiem, rodzicem ani rodzeństwem tych osób, 5. zapoznałem/łam się z materiałami przetargowymi: ogłoszeniem o przetargu, Regulaminem przetargowym i informacją przetargową, i akceptuję je bez zastrzeżeń, 6. znany jest mi stan faktyczny i stan prawny oferowanej do zbycia nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będę występował z roszczeniami z tego tytułu wobec PKP S.A., 7. nie wszczęto przeciwko mnie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz nie ogłoszono upadłości lub likwidacji, 8. pozostaję w związku małżeńskim, 9. nieruchomość nabywam ze środków pochodzących z majątku objętego ustawową wspólnością majątkową lub, 10. nieruchomość nabywam ze środków pochodzących z mojego majątku osobistego (niepotrzebne skreślić). Oświadczam, że wszystkie informacje podane w zgłoszeniu są prawdziwe i aktualne na dzień przetargu. (miejscowość i data) (podpis) Strona 10 z 18

11 Załącznik nr 2 Dotyczy zbycia nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnicy Praga Północ i dzielnicy Targówek, na które składają się prawa użytkowania wieczystego gruntów działek położonych w obrębie , oznaczonych nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, obrębie , oznaczonych nr ew. 92/4, 92/5, 92/6, obrębie , oznaczonych nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obrębie , oznaczonych nr ew. 85/1, 85/2, 85/4, 85/5 o łącznej powierzchni 13,4775 ha, wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości. Oświadczenie (firma i siedziba uczestnika postępowania) informuje, że: członkami organów zarządzających i nadzorczych są: Uczestnik przetargu na przetargu będzie reprezentowany przez: pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prokurenta... wpisanego do KRS (miejsce i data ). (Podpis osoby upoważnionej, pieczęć) Strona 11 z 18

12 Załącznik nr 3 wypełniają członkowie Komisji Przetargowej Dotyczy zbycia nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnicy Praga Północ i dzielnicy Targówek, na które składają się prawa użytkowania wieczystego gruntów działek położonych w obrębie , oznaczonych nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, obrębie , oznaczonych nr ew. 92/4, 92/5, 92/6, obrębie , oznaczonych nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obrębie , oznaczonych nr ew. 85/1, 85/2, 85/4, 85/5 o łącznej powierzchni 13,4775 ha, wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości. Oświadczenie członka komisji przetargowej Imię... Nazwisko... Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu z udziału w przetargu na zbycie:.. gdyż: 1. nie jestem małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób będących oferentami, ani osób będących członkami organów zarządzających lub nadzorczych oferenta, jego pełnomocnikami lub prokurentami. 2. nie pozostaję z żadnym oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności (miejscowość i data) (podpis) Strona 12 z 18

13 Załącznik nr 4 INFORMACJA PRZETARGOWA na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnicy Praga Północ i dzielnicy Targówek, na które składają się prawa użytkowania wieczystego gruntów działek położonych w obrębie , oznaczonych nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, obrębie , oznaczonych nr ew. 92/4, 92/5, 92/6, obrębie , oznaczonych nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obrębie , oznaczonych nr ew. 85/1, 85/2, 85/4, 85/5 o łącznej powierzchni 13,4775 ha wraz prawem z własności zabudowy. Nieruchomości objęte są umowami najmu/dzierżawy zawartymi na czas nieoznaczony. Działki nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr ew. 92/4, 92/5, 92/6 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr ew. 40 obręb objęta jest Księgą Wieczystą nr WA3M/ /4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr ew. 85/1, 85/4 i 85/5 obręb objęte są Księgą Wieczystą nr WA3M/ /5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr ew. 85/2 obręb objęta jest Księgą Wieczystą nr WA3M/ /1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III księgi wieczystej nr WA3M/ /5 zawiera wpis: Ustanowiona odpłatnie i na czas nieoznaczony służebność przejazdu i przechodu przez działki gruntu 6/1 i 6/3, objęte księgą wieczystą KW WA3M/ /6 oraz działkę 1/1 objętą księgą wieczystą KW WA3M/ /5. Dział III księgi wieczystej nr WA3M/ /1 zawiera wpis: Ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr ewid. 85/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i współużytkowników wieczystych działki nr ewid. 85/3 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku na działce gruntu nr ewid. 85/3. Strona 13 z 18

14 1. Przedmiotem przetargu jest: prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, obręb o łącznej powierzchni 11,3872 ha; prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. 92/4, 92/5, 92/6, obręb o łącznej powierzchni 0,1554 ha; prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/12, 39/13, 40, obręb o łącznej powierzchni 0,9128 ha; prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. 85/1, 85/2, 85/4, 85/5, obręb o łącznej powierzchni 1,0221 ha; prawo własności zabudowy w postaci: budynek stacji trafo 15kV, znajdujący się na działkach nr 1/10 i 1/12; budynek biurowy, znajdujący się na działce nr 1/13; budynek magazynowy z rampą i kotłownią, znajdujący się na działce nr 1/13; budynek produkcyjno-warsztatowy, znajdujący się na działce nr 1/14; budynek produkcyjno-warsztatowy, znajdujący się na działkach nr 1/15 i 1/16; budynek gospodarczo-garażowy, znajdujący się na działkach nr 1/10 i 1/12; tunel drogowy, znajdujący się na działkach nr 1/11 i 1/12; droga z jezdnią asfaltową, znajdująca się na działkach nr 1/11, 1/12, 1/13 i 39/5; linia oświetleniowa ze słupami, znajdująca się na działkach nr 39/5, 1/11, 1/12 i 1/13; fragmenty ogrodzenia, znajdującego się na działkach nr 39/1, 39/3, 39/4, 39/9, 1/14, 1/15, 1/16; podjazdy do stacji trafo, znajdujące się na działkach nr 1/6, 1/10 i 1/12; odwodnienie drogi, znajdujące się na działkach nr 1/11 i 1/ Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w północnej części terenów stacji Warszawa Praga, na pograniczu dwóch sąsiadujących obszarów należących do dzielnicy Praga Północ i dzielnicy Targówek. Teren nieruchomości graniczy w układzie bezpośrednim: od strony zachodniej z czynnym torowiskiem stacji kolejowej Warszawa Praga i dalej do ul. Jagiellońskiej z rozległymi terenami przemysłowymi byłej fabryki samochodów FSO; od strony północnej tern ograniczają zjazdy i estakady Trasy Toruńskiej; od strony wschodniej granica w kształcie wielkiego łuku styka się z niską zabudową mieszkaniowousługową dochodzącą do ul. Wysockiego. Po drugiej stronie ul. Wysockiego z wysoką wielkopłytową, wielorodzinną zabudową mieszkaniową Osiedla Toruńskiego i Osiedla Wysockiego; po stronie południowej granicę zamyka stacja kolejowa Warszawa Praga. Aktualne na terenie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są następujące budynki, będące przedmiotem sprzedaży: budynek stacji trafo 15 kv - dz. 1/10 i 1/12; budynek biurowy 2 kondygnacyjny, aktualnie dzierżawiony, dz. 1/13; budynek magazynowy z rampą i kotłownią- parterowy i cz. podpiwniczony, dz. 1/13; budynek produkcyjno-warsztatowy - 2 kondygnacyjny, aktualnie dzierżawiony, dz. 1/14; budynek produkcyjno-warsztatowy - 1 kondygnacyjny, aktualnie dzierżawiony, dz. 1/15, 1/16; budynek gospodarczo-garażowy 1 kondygnacyjny- aktualnie dzierżawiony, dz. 1/10 i 1/12; Strona 14 z 18

15 Dodatkowo na przedmiotowych nieruchomościach znajdują się niżej wymienione budowle, które z uwagi na znaczny stopień zużycia i zły stan techniczny, nie przedstawiają żadnej wartości: tunel drogowy, znajdujący się na działkach nr 1/11 i 1/12; droga z jezdnią asfaltową, znajdująca się na działkach nr 1/11, 1/12, 1/13 i 39/5; linia oświetleniowa ze słupami, znajdująca się na działkach nr 39/5, 1/11, 1/12 i 1/13; fragmenty ogrodzenia, znajdującego się na działkach nr 39/1, 39/3, 39/4, 39/9, 1/14, 1/15 i 1/16; podjazdy do stacji trafo, znajdujące się na działkach nr 1/6, 1/10 i 1/12; odwodnienie drogi, znajdujące się na działkach nr 1/11 i 1/12. Ponadto na przedmiotowych nieruchomościach znajdują się niżej wymienione budynki/budowle, które nie podlegają sprzedaży: stacja trafo, znajdująca się na działce nr 1/6; budynek magazynowy, tymczasowy (namiot), nietrwale związany z gruntem, nakład najemcy, znajdujący się na działkach nr 1/14, 1/15 i 1/16; 4 budynki gospodarcze, nietrwale związane z gruntem, nakłady obce, znajdujące się na działce nr 92/5; 3 budynki garażowe, nietrwale związane z gruntem, nakład obcy, znajdujące się na działce nr 39/1; 48 garaży blaszanych, nietrwale związanych z gruntem, nakłady obce, znajdujących się na działkach nr 1/13 i 1/14; fragmenty ogrodzenia, które przynależą do działek sąsiednich (działki obce), znajdujące się na działkach nr 39/6, 39/8, 39/11, 39/12, 39/13, 92/4, 92/6; fragment budynku nietrwale związanego z gruntem, przypisanego do działki sąsiedniej (działka obca), znajdujący się na działce nr 39/1. Zbywany budynek produkcyjno-warsztatowy znajdujący się na działkach ewidencyjnych nr 1/15, 1/16 budynek dawnej remizy kolejowej straży pożarnej ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany, porośnięty roślinnością, kępami krzewów oraz pojedynczymi drzewami. Istniejący drzewostan nie posiada znaczącej wartości użytkowej, pojedyncze drzewa mogą być wykorzystane jako element zieleni w zagospodarowaniu terenu. Na części działki nr 1/13 i 1/14 z obrębu gdzie funkcjonowała baza paliw płynnych, teren o powierzchni ok. 0,3000 ha z uwagi na skażenie terenu, poddany jest rekultywacji polegającej na usunięciu warstwy ziemi przesiąkniętej produktami pochodnymi ropy. W miejscu usuniętej skażonej ziemi powstał wykop o w/w powierzchni i głębokości ponad 300 cm, w którym trwa proces przeprowadzanej biodegradacji przez aplikowanie w grunt środków biogennych, przyśpieszających rozkład produktów ropopochodnych. Prace te wraz z odpowiednim monitoringiem /badania okresowe z postępu rekultywacji/ zakończone mają być do roku. Po zakończonym procesie biodegradacji wykop zostanie zasypany czystą biologicznie ziemią. Natomiast prace rekultywacyjne zgodnie z umową maja być zakończone do końca lutego 2016 roku. Przewiduje się przez okres 2 lat prowadzenie monitoringu gleby z procesu samooczyszczania. Rekultywacje skażonego terenu na zlecenie PKP S.A. w Warszawie przeprowadza specjalistyczna firma. Aktualnie brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości. Strona 15 z 18

16 Zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1961/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy, podjętej w dniu 13 lutego 2014 roku, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga, który nie będzie obejmował przedmiotowego terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy przyjętym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia roku ze zmianami teren przedmiotowych nieruchomości znajduje się w strefie funkcjonalnej oznaczonej symbolem U.20 tereny usług. Budynki do 20 m wysokości. Tereny usług na których: ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez międzynarodowych (obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze), administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury i nauki, wdrażanie wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii parki technologiczne, instytuty badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, itp.) szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów sportowych dla organizacji imprez międzynarodowych), transportu, łączności, itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim. dopuszcza się lokalizowanie: funkcji mieszkaniowej z zaleceniem, by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy w terenie, niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie, Funkcji uzupełniających związanych z funkcja podstawową. 3. Dodatkowe uwarunkowania: a) Ze względu na usytuowanie na działkach nr ew. 85/1, 85/2, 85/4 obręb i nr 1/9, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 obręb magistrali wodociągowej, na działkach nr 85/1 obręb i 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 obręb sieci kanalizacyjnych oraz na działce nr 85/4 obręb galerii wodociągu, stanowiących środek trwały PKP S.A. - w notarialnej umowie sprzedaży zostanie ustanowiona na rzecz PKP S.A. i jej następców prawnych nieograniczona czasowo służebność przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegająca na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejącej na tych nieruchomościach infrastruktury technicznej, należącej do PKP S.A. w celu jej konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz obowiązku nabywcy i jego następców prawnych do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do znajdującej się na nieruchomości opisanej wyżej infrastruktury technicznej w szczególności wybudowania budowli, budynków oraz prowadzenia nasadzeń w taki sposób, który utrudniałby jej prawidłową eksploatację. b) Ze względu na usytuowanie na terenie działek nr ew. 1/13, 1/14, 1/15 i 1/16 obręb trasy kabla telekomunikacyjnego lokalnego TKM 100x2 stanowiącego środek trwały PKP Utrzymanie Sp. z o. o. - w notarialnej umowie sprzedaży zostanie ustanowiona na rzecz PKP Utrzymanie Sp. z o. o. i jej następców prawnych nieograniczona czasowo służebność przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegająca na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejącej na tej nieruchomości infrastruktury technicznej, należącej do PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w celu jej konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz obowiązku nabywcy i jego następców prawnych do Strona 16 z 18

17 powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do znajdującej się na nieruchomości opisanej wyżej infrastruktury technicznej w szczególności wybudowania budowli, budynków oraz prowadzenia nasadzeń w taki sposób, który utrudniałby jej prawidłową eksploatację. W razie konieczności przemieszczenia linii i urządzeń teletechnicznych w związku z realizacją zamierzeń użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości, koszty tych działań obciążą w całości tego użytkownika wieczystego lub właściciela. Użytkownik wieczysty lub właściciel zobowiązany będzie do naniesienia położenia urządzeń teletechnicznych własności PKP Utrzymanie Sp. z o.o. na mapach geodezyjnych i w opisie nieruchomości. c) Ze względu na usytuowanie na terenie działek nr ew. 85/1, 85/4, 85/5 obręb , nr 1/10, 1/12, 1/13 obręb , nr 40 obręb linii kablowych nn oraz SN, na terenie działek nr ew. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, obręb , nr 85/2 obręb linii kablowej SN, na terenie działek nr 1/6, 1/10, 1/12 obręb urządzeń stacji trafo, stanowiących środek trwały PKP Energetyka S.A. - w notarialnej umowie sprzedaży zostanie ustanowiona na rzecz PKP Energetyka S.A. i jej następców prawnych nieograniczona czasowo służebność przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegająca na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejących na tej nieruchomości linii energetycznych, należących do PKP Energetyka S.A. w celu ich konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz obowiązku nabywcy i jego następców prawnych do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do znajdującej się na nieruchomości opisanej wyżej infrastruktury w szczególności od wybudowania budowli, budynków oraz prowadzenia nasadzeń w taki sposób, który utrudniałby jej prawidłową eksploatację. W razie konieczności przemieszczenia linii i urządzeń energetycznych w związku z realizacją zamierzeń użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości, koszty tych działań obciążą w całości tego użytkownika wieczystego lub właściciela. Użytkownik wieczysty lub właściciel zobowiązany będzie do naniesienia położenia urządzeń i linii energetycznych własności PKP Energetyka S.A. na mapach geodezyjnych i w opisie nieruchomości. d) Nabywca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się ze stanem faktycznym oraz stanem prawnym nieruchomości a następnie, w treści umowy sprzedaży złoży oświadczenie, że szczegółowo zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do PKP S.A. tak w chwili zawarcia umowy sprzedaży jak i w przyszłości. Nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. e) Z uwagi na fakt, iż zbywane nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej Nabywca nieruchomości oświadczy, iż nabywa nieruchomość w takim stanie, w jakim się znajduje i znane mu jest położenie nieruchomości i wynikające z tego tytułu ograniczenia w jej przyszłym zagospodarowaniu. PKP S.A. zastrzega, iż przyszłe zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości powinno być zgodne z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955). f) Z tytułu bliskiego sąsiedztwa zbywanych nieruchomości z obszarami kolejowymi mogą wystąpić negatywne następstwa typu: nadmierny hałas, drgania łącznie z możliwością zniszczeń, uszkodzenia obiektu na skutek drgań przenoszonych przez tabor kolejowy oraz wystąpienia katastrof kolejowych, za które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A. nie ponoszą odpowiedzialności. g) PKP S.A. oraz Nabywca zgodnie oświadczają, że PKP S.A. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują w chwili obecnej lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży, lub rekultywacji terenu dokonanej na mocy decyzji lub rozstrzygnięć Strona 17 z 18

18 sądowych wydanych do dnia dzisiejszego oraz po podpisaniu umowy sprzedaży. Nabywca zrzeka się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. h) W celu zapewnienia dojazdu do drogi publicznej dla działki nr ew. 92/3 obręb na prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 92/4 obręb zostanie ustanowiona nieograniczona czasowo oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 92/4 obręb na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i właściciela działki nr ew. 92/3 obręb i) Sprzedający informuje, że nie posiada dokumentacji technicznej budynków i budowli zlokalizowanych na przedmiotowych nieruchomościach, a Kupujący przyjmuje ten fakt do wiadomości i zrzeka się wobec PKP S.A. wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności PKP S.A. nie będzie ponosić żadnych kosztów w przypadku sporządzenia takiej dokumentacji w przyszłości. Powyższe zastrzeżenia zostaną powtórzone w treści umowy sprzedaży w formie stosownych oświadczeń PKP S.A. i Kupującego. Strona 18 z 18

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo