SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych Załączniki: Nr 1 Wymagania techniczno-technologiczne nr 953/A/MON do pobrania osobno! Nr 2 Formularz ofertowy. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy. Nr 6 Wzór protokołu przyjęcia przekazania. Strona 1 z 18

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.), i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Uwagi: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 UL. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 2. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje Ustawę Prawo Zamówień Publicznych; 3. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa okien do namiotu będących elementem składowym namiotu NS-97, wykonanych wg wojskowej dokumentacji technicznotechnologicznej nr 953A/MON, w ilości 2000 sztuk, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ i będący jej integralną częścią Okna do namiotu wojskowego typu NS-97 są wymienne, wykonane z celuloidu (folia twarda PCW) obszytego na krawędzi brezentem Średnica okna to 540 mm. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, w I gatunku, z bieżącej produkcji, rok produkcji Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. IV. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 2 i 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Strona 2 z 18

3 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt 2. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4); 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Pozostałe dokumenty: Strona 3 z 18

4 4.1. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeżeli dotyczy (należy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej); 4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców (zgodnie z art. 23 ustawy), zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania, określającego zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty muszą być załączone następujące dokumenty: 5.1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające iż system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w normie serii PN-EN ISO Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdz. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Joanna RYDYGIER-TOMICKA, tel , faks XI. Wymagania dotyczące wadium. Nie wymagane. XII. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą Strona 4 z 18

5 reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć: 7.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złożona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV pkt. 5). Oferty nieopakowane i nieoznaczone w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 4. Oferty złożone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich otwierania. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie w budynku nr 98, w gabinecie Dowódcy. XV. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. a) Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia (w tym: ubezpieczenia, transportu, rozładunku, gwarancji, itp.). b) Cena to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie cen jednostkowych przez ilość. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert. 2. Cena musi być podana w złotych polskich za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy). 3. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości - 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający. 4. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić Strona 5 z 18

6 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Numer referencyjny P/48/IW/13 5. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 6. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN) bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena. Za kryterium cenowe X (cena brutto) przyznane będą punkty od wg zasady: X = C n x 100 C b gdzie: C n najniższa zaoferowana cena; C b cena badana; 100 wielkość punktowa. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy (zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych w górę) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy. 2. Zabezpieczenie można wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w kasie jednostki Wojskowej Nr 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7 00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż przed terminem podpisania umowy. Wniesione zabezpieczenie należy opisać jak tytuł przelewu w pkt Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W ofercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Strona 6 z 18

7 XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV. Inne postanowienia. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty. XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w dziale VI Ustawy. Strona 7 z 18

8 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE NR 953/A/MON do pobrania osobno w formie pliku PDF ze strony internetowej Zamawiającego Strona 8 z 18

9 Załącznik Nr 2 do SIWZ WYKONAWCA Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 130 tys. na ZAKUP I DOSTAWĘ OKIEN DO NAMIOTU NS 97 oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą w ilości i cenie określonych poniżej: Nazwa /Nazwa producenta Ilość Cena jednostkowa * Cena * (brutto w PLN) (brutto w PLN) Okno do namiotu będąca elementem składowym namiotu NS-97/ 2000 Cena (brutto w PLN) słownie:... Stawka podatku VAT -. % Gwarancja:.. m-ce Zamówienie wykonamy w terminie do dnia:. r. Oświadczamy, że: 1. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, w tym wykonany jest zgodnie z wojskową dokumentacją techniczno-technologiczną nr 953A/MON. 2. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, rok produkcji Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 6. Usługę zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w zakresie * (w załączeniu należy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej). 7. Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej (W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy * cena i cena jednostkowa w rozumieniu art. 3. ust. 1. pkt 1 i 2, ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050, z późn.zm.) Strona 9 z 18

10 U m o w a Nr.../2013 (projekt) Załącznik Nr 3 do SIWZ Zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą w Toruniu przy ul. Okólna 37, NIP: , REGON: zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje: Dowódca płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN a Firmą: z siedzibą w, ul. NIP:.., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:.. - p... Umowa zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 130 tys.. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa okien do namiotu będących elementem składowym namiotu NS-97, wykonanych wg wojskowej dokumentacji technicznotechnologicznej nr 953A/MON, w ilości 2000 sztuk, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ i będący jej integralną częścią Okna do namiotu wojskowego typu NS-97 są wymienne, wykonane z celuloidu (folia twarda PCW) obszytego na krawędzi brezentem Średnica okna to 540 mm. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, w I gatunku, z bieżącej produkcji, rok produkcji Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, jego części składowe oraz oprogramowanie są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 przysługuje zapłata na ogólną kwotę brutto: zł.(słownie:. zł). Stawka podatku VAT. % 2. Cena jednostkowa brutto: 3. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania umowy. 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Nieprzekraczalny termin wykonania umowy do dnia r. 4. MIEJSCE DOSTAWY 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, Toruń, ul. Okólna 37, tel /fax WYMAGANIA TECHNICZNE I ODBIÓR JAKOŚCIOWY 1. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w zał. nr 1 do umowy. 2. Odbiór jakościowy realizowany będzie przez.rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w.tel.na podstawie wymagań określonych w pkt Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, w I gatunku i wyprodukowany w 2012 roku. 4. Przed dostarczeniem przedmiotu umowy do Odbiorcy, Wykonawca zgłosi go do odbioru przez Właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z takim wyliczeniem, aby dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w 3. Klauzula jakościowa: Strona 10 z 18

11 5. Wszystkie wymagania jakościowe umowy, podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanym zgodnie z wymaganiami AQAP 2120 przez RPW. 6. Wykonawca zapewni, że odpowiednie zapisy uzgodnione z RPW zostaną umieszczone w umowie z poddostawcą, a w przypadku realizacji umów z poddostawcami zagranicznymi, dodatkowo uzgodnione z WCNJiK, które umożliwią odbiór wojskowy u poddostawcy (w tym proces GQA, w przypadku poddostawców zagranicznych). 7. Wykonawca dostarczy do RPW kopię umów podpisanych z podwykonawcami, dla których określono wymagania odbioru wojskowego lub tą część umowy, która zawiera nazwę i adres podwykonawcy oraz wymagania jakościowe, w celu uruchomienia procesu nadzorowania jakości. 8. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu z Protokołami odbioru wystawianymi i podpisanymi przez Wykonawcę oraz podpisanymi przez przedstawiciela wojskowego z RPW, a w przypadku realizacji procesu GQA, protokołem odbioru CoC, jako potwierdzenie spełnienia wymagań eksploatacyjno technicznych i jakościowych. 9. W przypadku, gdy poddostawca będzie z kraju nie należącego do NATO koszty przeprowadzenia procesu odbioru wojskowego pokrywa Wykonawca. 10. Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości, przez przedstawiciela wojskowego w zakresie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego wynikających z realizowanych przez niego zadań tj.: 10.1 Kiedy jest to niezbędne, kierownictwo Wykonawcy zapewnia przedstawicielowi wojskowemu środki wymagane do prawidłowego wykonania odbioru wojskowego oraz wszelką pomoc potrzebną przedstawicielowi wojskowemu dla oceny, weryfikacji, udokumentowania lub zwolnienia przedmiotu zamówienia; 10.2 Przedstawiciel wojskowy ma wszelkie możliwości oceny zgodności systemu zarządzania jakością Wykonawcy z obowiązującymi procedurami Wykonawcy i zweryfikowania zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami umowy; 10.3 W razie potrzeb udostępniane są przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń i do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, jeżeli będzie tego wymagał przedstawiciel wojskowy. Klauzula kodyfikacyjna 11. Wyroby będące przedmiotem umowy oraz ich części zamienne, narzędzia i materiały eksploatacyjne, podlegają kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS). 12. Wykonawca zobowiązany jest do: 12.1 Przekazania danych technicznych wszystkich wyrobów będących przedmiotem umowy, wykorzystując własne i pozyskane od podwykonawców lub poddostawców, aktualne dane techniczne Udostępnienia Zamawiającemu aktualnych danych dotyczących nazwy i adresu siedziby podwykonawców i poddostawców dla wszystkich wyrobów Przy sporządzeniu wykazu wyrobów wyszczególnionych w umowie uwzględnić: Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE, identyfikujący producenta i Numery Magazynowe NATO- NSD (jeżeli zostały przydzielone) oraz nazwy i numery referencyjne wyrobów (oznaczenia stosowane przez producenta i poddostawcę) Wprowadzenia do umowy z podwykonawcami i poddostawcami stosownych klauzul kodyfikacyjnych Przekazania danych, o których mowa w pkt w terminie do 30 dni od otrzymania formularzy identyfikacyjnych od Zamawiającego, w formie ustalonej przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat nie ujętych w umowie. 13. Odbiorcą identyfikacji i danych określonych w pkt w uzgodnionej formie, w imieniu Zamawiającego, będą narodowe biura kodyfikacyjne krajów, w których identyfikowane wyroby są produkowane. Ponadto w przypadku, gdy kraj producenta nie uczestniczy w NCS, odbiorcą w/w danych będzie polskie biuro kodyfikacyjne (43 NCS) - WCNJiK. 6. DOSTAWA I ODBIÓR 1. Przedmiot umowy musi być dostarczony Zamawiającemu wraz z fakturą VAT oraz protokołem z odbioru, określonym w 5 pkt Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 3. Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże go Zamawiającemu, tj. na podstawie protokołu przyjęcia-przekazania podpisanego Strona 11 z 18

12 przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy (zał. nr 6 do SIWZ). 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniu fabrycznym wraz dokumentacją gwarancyjną. 5. Datę podpisania protokołu przyjęcia przekazania, o którym mowa w 6 pkt. 3, przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania umowy. 6. Dostawę należy wcześniej awizować Zamawiającemu, na adres podany w 4 umowy. 7. Odbiorca jest zobowiązany wystawić dokumenty przyjęcia przedmiotu umowy na swoją ewidencję i niezwłocznie przekazać go Zamawiającemu. 7. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMII 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w okresie jego przechowywania i eksploatacji u Użytkownika przez okres. m-cy. Szczegółowe warunki gwarancji, określone są w indywidualnych kartach gwarancyjnych. 2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania, określonego w 6 pkt Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, za wady (prawne i fizyczne) zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, wynikającą z jego przeznaczenia, przedmiot zamówienia nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo, jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym, ze względu na cel oznaczony w umowie. 4. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 5. W celu realizacji postanowień gwarancji, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, użytkującej przedmiot umowy objęty gwarancją. 6. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w chwili ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Forma zawiadomienia (reklamacji) zostanie określona w karcie gwarancyjnej. Powinna to być forma pisemna. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy podlegającego naprawie gwarancyjnej, do miejsca naprawy i po naprawie do Użytkownika, oraz ponosi wszelkie skutki utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od jego przyjęcia do naprawy, do odebrania przez Użytkownika. 8. Wykonawca naprawi przedmiot umowy lub wymieni go na nowy wolny od wad, w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia (reklamacji). Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca dostarczył przedmiot umowy po naprawie gwarancyjnej nowy, to termin gwarancji biegnie od nowa. Powyższą zasadę stosuje się do wymienionych podzespołów. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim Użytkownik nie mógł korzystać z przedmiotu umowy. 10. Zamawiający ma prawo usunąć uszkodzenie w innej firmie, jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia uszkodzenia, w terminie określonym w pkt. 8, a kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami VAT, wystawionymi na Wykonawcę) obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę. 11. Części i podzespoły wymienione podczas naprawy gwarancyjnej stają się własnością Wykonawcy. 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, opłacone będzie według wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w 2.; 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę: 2.1. Oryginału faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, określającej przedmiot i numer umowy zgodnie z 1 niniejszej umowy; 2.2. Protokołu odbioru sporządzonego przez RPW, określonego w 5 pkt 8; 2.3. Protokołu przyjęcia-przekazania przedmiotu umowy, określonego w 6 pkt 3; 3. W przypadku nie przestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy. 5. W celu zapewnienia sprawnej obsługi finansowo - księgowej u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest awizować wystawienie faktury z 30 dniowym wyprzedzeniem. 9. SPOSÓB ZAPŁATY 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w 8 pkt. 2. Strona 12 z 18

13 2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 10. KARY UMOWNE Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach, w wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej części umowy. 2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej części umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 1 i 2 Zamawiający wystawi notę obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych. 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, na warunkach określonych w art. 145 pkt 2 przywołanej ustawy. 2. W przypadku niedotrzymaniu przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, o którym mowa w 3 lub niespełnienia warunków, o których mowa 8 pkt 2 i 3, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenie kar umownych przewidzianych w 10 umowy. 12. WIERZYTELNOŚCI 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 13. KOOPERANCI Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi. zł., słownie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z 10 i 11 niniejszej umowy. 15. INNE POSTANOWIENIA 1. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa podczas realizacji przedmiotu zamówienia stosowanym przez Służbę Dyżurną Odbiorcy oraz przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 2. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy, w sposób zgodny normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80. poz. 904 z późniejszymi zmianami). Wszelkie zobowiązania, wynikające z uzyskania praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych ponosi Wykonawca. 3. Wszelkie zmiany wymagają zachowania pisemnej formy, uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem jej nieważności; 4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ; Kodeksu cywilnego. 5. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego. 6. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część. 8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron oraz w... kopiach dla: 8.1..RPW 9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Strona 13 z 18

14 Załączniki do umowy: Nr 1 Wymagania techniczno-technologiczne nr 953/A/MON (tak jak załączniku nr 1 do SIWZ) Nr 2 Wzór protokołu przyjęcia przekazania (tak jak załącznik nr 6 do SIWZ) WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY UZGODNIONO: Strona 14 z 18

15 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie My, niżej podpisani (imię i nazwisko) reprezentując firmę: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.), a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (miejscowość i data) podpis osoby (osób) uprawnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy. Strona 15 z 18

16 Załącznik Nr 5 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie My, niżej podpisani (imię i nazwisko) reprezentując firmę: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.) (miejscowość i data) podpis osoby (osób) uprawnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 16 z 18

17 Załącznik Nr 6 do SIWZ Strona 17 z 18

18 Strona 18 z 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa strona internetowa Zamawiającego: http://www.imgw.pl miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo