SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych Załączniki: Nr 1 Wymagania techniczno-technologiczne nr 953/A/MON do pobrania osobno! Nr 2 Formularz ofertowy. Nr 3 Projekt umowy. Nr 4 Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy. Nr 6 Wzór protokołu przyjęcia przekazania. Strona 1 z 18

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.), i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Uwagi: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 UL. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 2. Ilekroć w treści występuje słowo Ustawa, Zamawiający przywołuje Ustawę Prawo Zamówień Publicznych; 3. Ilekroć w treści występuje słowo SIWZ Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa okien do namiotu będących elementem składowym namiotu NS-97, wykonanych wg wojskowej dokumentacji technicznotechnologicznej nr 953A/MON, w ilości 2000 sztuk, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ i będący jej integralną częścią Okna do namiotu wojskowego typu NS-97 są wymienne, wykonane z celuloidu (folia twarda PCW) obszytego na krawędzi brezentem Średnica okna to 540 mm. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, w I gatunku, z bieżącej produkcji, rok produkcji Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. IV. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 2 i 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Strona 2 z 18

3 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt 2. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4); 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Pozostałe dokumenty: Strona 3 z 18

4 4.1. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom jeżeli dotyczy (należy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej); 4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców (zgodnie z art. 23 ustawy), zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania, określającego zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty muszą być załączone następujące dokumenty: 5.1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające iż system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w normie serii PN-EN ISO Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdz. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Joanna RYDYGIER-TOMICKA, tel , faks XI. Wymagania dotyczące wadium. Nie wymagane. XII. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV, na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ. 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą Strona 4 z 18

5 reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć: 7.1. Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złożona; 7.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci); 7.3. Napisem - Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XIV pkt. 5). Oferty nieopakowane i nieoznaczone w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 4. Oferty złożone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich otwierania. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie w budynku nr 98, w gabinecie Dowódcy. XV. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy. a) Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia (w tym: ubezpieczenia, transportu, rozładunku, gwarancji, itp.). b) Cena to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie cen jednostkowych przez ilość. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert. 2. Cena musi być podana w złotych polskich za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy). 3. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości - 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający. 4. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić Strona 5 z 18

6 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Numer referencyjny P/48/IW/13 5. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 6. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN) bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena. Za kryterium cenowe X (cena brutto) przyznane będą punkty od wg zasady: X = C n x 100 C b gdzie: C n najniższa zaoferowana cena; C b cena badana; 100 wielkość punktowa. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy (zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych w górę) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy. 2. Zabezpieczenie można wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w kasie jednostki Wojskowej Nr 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7 00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż przed terminem podpisania umowy. Wniesione zabezpieczenie należy opisać jak tytuł przelewu w pkt Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W ofercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Strona 6 z 18

7 XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXV. Inne postanowienia. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty. XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. 2. Odwołanie należy wnieść na zasadach określonych w dziale VI Ustawy. Strona 7 z 18

8 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE NR 953/A/MON do pobrania osobno w formie pliku PDF ze strony internetowej Zamawiającego Strona 8 z 18

9 Załącznik Nr 2 do SIWZ WYKONAWCA Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 130 tys. na ZAKUP I DOSTAWĘ OKIEN DO NAMIOTU NS 97 oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą w ilości i cenie określonych poniżej: Nazwa /Nazwa producenta Ilość Cena jednostkowa * Cena * (brutto w PLN) (brutto w PLN) Okno do namiotu będąca elementem składowym namiotu NS-97/ 2000 Cena (brutto w PLN) słownie:... Stawka podatku VAT -. % Gwarancja:.. m-ce Zamówienie wykonamy w terminie do dnia:. r. Oświadczamy, że: 1. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, w tym wykonany jest zgodnie z wojskową dokumentacją techniczno-technologiczną nr 953A/MON. 2. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, rok produkcji Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 6. Usługę zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w zakresie * (w załączeniu należy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej). 7. Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej (W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) miejscowość data Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy * cena i cena jednostkowa w rozumieniu art. 3. ust. 1. pkt 1 i 2, ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050, z późn.zm.) Strona 9 z 18

10 U m o w a Nr.../2013 (projekt) Załącznik Nr 3 do SIWZ Zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą w Toruniu przy ul. Okólna 37, NIP: , REGON: zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje: Dowódca płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN a Firmą: z siedzibą w, ul. NIP:.., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:.. - p... Umowa zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 130 tys.. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa okien do namiotu będących elementem składowym namiotu NS-97, wykonanych wg wojskowej dokumentacji technicznotechnologicznej nr 953A/MON, w ilości 2000 sztuk, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ i będący jej integralną częścią Okna do namiotu wojskowego typu NS-97 są wymienne, wykonane z celuloidu (folia twarda PCW) obszytego na krawędzi brezentem Średnica okna to 540 mm. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, w I gatunku, z bieżącej produkcji, rok produkcji Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, jego części składowe oraz oprogramowanie są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 przysługuje zapłata na ogólną kwotę brutto: zł.(słownie:. zł). Stawka podatku VAT. % 2. Cena jednostkowa brutto: 3. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania umowy. 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Nieprzekraczalny termin wykonania umowy do dnia r. 4. MIEJSCE DOSTAWY 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, Toruń, ul. Okólna 37, tel /fax WYMAGANIA TECHNICZNE I ODBIÓR JAKOŚCIOWY 1. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w zał. nr 1 do umowy. 2. Odbiór jakościowy realizowany będzie przez.rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w.tel.na podstawie wymagań określonych w pkt Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, w I gatunku i wyprodukowany w 2012 roku. 4. Przed dostarczeniem przedmiotu umowy do Odbiorcy, Wykonawca zgłosi go do odbioru przez Właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe z takim wyliczeniem, aby dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w 3. Klauzula jakościowa: Strona 10 z 18

11 5. Wszystkie wymagania jakościowe umowy, podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanym zgodnie z wymaganiami AQAP 2120 przez RPW. 6. Wykonawca zapewni, że odpowiednie zapisy uzgodnione z RPW zostaną umieszczone w umowie z poddostawcą, a w przypadku realizacji umów z poddostawcami zagranicznymi, dodatkowo uzgodnione z WCNJiK, które umożliwią odbiór wojskowy u poddostawcy (w tym proces GQA, w przypadku poddostawców zagranicznych). 7. Wykonawca dostarczy do RPW kopię umów podpisanych z podwykonawcami, dla których określono wymagania odbioru wojskowego lub tą część umowy, która zawiera nazwę i adres podwykonawcy oraz wymagania jakościowe, w celu uruchomienia procesu nadzorowania jakości. 8. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu z Protokołami odbioru wystawianymi i podpisanymi przez Wykonawcę oraz podpisanymi przez przedstawiciela wojskowego z RPW, a w przypadku realizacji procesu GQA, protokołem odbioru CoC, jako potwierdzenie spełnienia wymagań eksploatacyjno technicznych i jakościowych. 9. W przypadku, gdy poddostawca będzie z kraju nie należącego do NATO koszty przeprowadzenia procesu odbioru wojskowego pokrywa Wykonawca. 10. Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości, przez przedstawiciela wojskowego w zakresie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego wynikających z realizowanych przez niego zadań tj.: 10.1 Kiedy jest to niezbędne, kierownictwo Wykonawcy zapewnia przedstawicielowi wojskowemu środki wymagane do prawidłowego wykonania odbioru wojskowego oraz wszelką pomoc potrzebną przedstawicielowi wojskowemu dla oceny, weryfikacji, udokumentowania lub zwolnienia przedmiotu zamówienia; 10.2 Przedstawiciel wojskowy ma wszelkie możliwości oceny zgodności systemu zarządzania jakością Wykonawcy z obowiązującymi procedurami Wykonawcy i zweryfikowania zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami umowy; 10.3 W razie potrzeb udostępniane są przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń i do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, jeżeli będzie tego wymagał przedstawiciel wojskowy. Klauzula kodyfikacyjna 11. Wyroby będące przedmiotem umowy oraz ich części zamienne, narzędzia i materiały eksploatacyjne, podlegają kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS). 12. Wykonawca zobowiązany jest do: 12.1 Przekazania danych technicznych wszystkich wyrobów będących przedmiotem umowy, wykorzystując własne i pozyskane od podwykonawców lub poddostawców, aktualne dane techniczne Udostępnienia Zamawiającemu aktualnych danych dotyczących nazwy i adresu siedziby podwykonawców i poddostawców dla wszystkich wyrobów Przy sporządzeniu wykazu wyrobów wyszczególnionych w umowie uwzględnić: Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE, identyfikujący producenta i Numery Magazynowe NATO- NSD (jeżeli zostały przydzielone) oraz nazwy i numery referencyjne wyrobów (oznaczenia stosowane przez producenta i poddostawcę) Wprowadzenia do umowy z podwykonawcami i poddostawcami stosownych klauzul kodyfikacyjnych Przekazania danych, o których mowa w pkt w terminie do 30 dni od otrzymania formularzy identyfikacyjnych od Zamawiającego, w formie ustalonej przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat nie ujętych w umowie. 13. Odbiorcą identyfikacji i danych określonych w pkt w uzgodnionej formie, w imieniu Zamawiającego, będą narodowe biura kodyfikacyjne krajów, w których identyfikowane wyroby są produkowane. Ponadto w przypadku, gdy kraj producenta nie uczestniczy w NCS, odbiorcą w/w danych będzie polskie biuro kodyfikacyjne (43 NCS) - WCNJiK. 6. DOSTAWA I ODBIÓR 1. Przedmiot umowy musi być dostarczony Zamawiającemu wraz z fakturą VAT oraz protokołem z odbioru, określonym w 5 pkt Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 3. Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże go Zamawiającemu, tj. na podstawie protokołu przyjęcia-przekazania podpisanego Strona 11 z 18

12 przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy (zał. nr 6 do SIWZ). 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniu fabrycznym wraz dokumentacją gwarancyjną. 5. Datę podpisania protokołu przyjęcia przekazania, o którym mowa w 6 pkt. 3, przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania umowy. 6. Dostawę należy wcześniej awizować Zamawiającemu, na adres podany w 4 umowy. 7. Odbiorca jest zobowiązany wystawić dokumenty przyjęcia przedmiotu umowy na swoją ewidencję i niezwłocznie przekazać go Zamawiającemu. 7. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMII 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w okresie jego przechowywania i eksploatacji u Użytkownika przez okres. m-cy. Szczegółowe warunki gwarancji, określone są w indywidualnych kartach gwarancyjnych. 2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania, określonego w 6 pkt Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, za wady (prawne i fizyczne) zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, wynikającą z jego przeznaczenia, przedmiot zamówienia nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo, jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym, ze względu na cel oznaczony w umowie. 4. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 5. W celu realizacji postanowień gwarancji, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, użytkującej przedmiot umowy objęty gwarancją. 6. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w chwili ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Forma zawiadomienia (reklamacji) zostanie określona w karcie gwarancyjnej. Powinna to być forma pisemna. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy podlegającego naprawie gwarancyjnej, do miejsca naprawy i po naprawie do Użytkownika, oraz ponosi wszelkie skutki utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od jego przyjęcia do naprawy, do odebrania przez Użytkownika. 8. Wykonawca naprawi przedmiot umowy lub wymieni go na nowy wolny od wad, w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia (reklamacji). Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca dostarczył przedmiot umowy po naprawie gwarancyjnej nowy, to termin gwarancji biegnie od nowa. Powyższą zasadę stosuje się do wymienionych podzespołów. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim Użytkownik nie mógł korzystać z przedmiotu umowy. 10. Zamawiający ma prawo usunąć uszkodzenie w innej firmie, jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia uszkodzenia, w terminie określonym w pkt. 8, a kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami VAT, wystawionymi na Wykonawcę) obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę. 11. Części i podzespoły wymienione podczas naprawy gwarancyjnej stają się własnością Wykonawcy. 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, opłacone będzie według wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w 2.; 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę: 2.1. Oryginału faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, określającej przedmiot i numer umowy zgodnie z 1 niniejszej umowy; 2.2. Protokołu odbioru sporządzonego przez RPW, określonego w 5 pkt 8; 2.3. Protokołu przyjęcia-przekazania przedmiotu umowy, określonego w 6 pkt 3; 3. W przypadku nie przestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy. 5. W celu zapewnienia sprawnej obsługi finansowo - księgowej u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest awizować wystawienie faktury z 30 dniowym wyprzedzeniem. 9. SPOSÓB ZAPŁATY 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w 8 pkt. 2. Strona 12 z 18

13 2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 10. KARY UMOWNE Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach, w wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej części umowy. 2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej części umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 1 i 2 Zamawiający wystawi notę obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych. 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, na warunkach określonych w art. 145 pkt 2 przywołanej ustawy. 2. W przypadku niedotrzymaniu przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, o którym mowa w 3 lub niespełnienia warunków, o których mowa 8 pkt 2 i 3, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenie kar umownych przewidzianych w 10 umowy. 12. WIERZYTELNOŚCI 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 13. KOOPERANCI Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi. zł., słownie.. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z 10 i 11 niniejszej umowy. 15. INNE POSTANOWIENIA 1. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa podczas realizacji przedmiotu zamówienia stosowanym przez Służbę Dyżurną Odbiorcy oraz przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 2. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy, w sposób zgodny normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80. poz. 904 z późniejszymi zmianami). Wszelkie zobowiązania, wynikające z uzyskania praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych ponosi Wykonawca. 3. Wszelkie zmiany wymagają zachowania pisemnej formy, uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem jej nieważności; 4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ; Kodeksu cywilnego. 5. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego. 6. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 7. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część. 8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron oraz w... kopiach dla: 8.1..RPW 9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Strona 13 z 18

14 Załączniki do umowy: Nr 1 Wymagania techniczno-technologiczne nr 953/A/MON (tak jak załączniku nr 1 do SIWZ) Nr 2 Wzór protokołu przyjęcia przekazania (tak jak załącznik nr 6 do SIWZ) WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY UZGODNIONO: Strona 14 z 18

15 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie My, niżej podpisani (imię i nazwisko) reprezentując firmę: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.), a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (miejscowość i data) podpis osoby (osób) uprawnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy. Strona 15 z 18

16 Załącznik Nr 5 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie My, niżej podpisani (imię i nazwisko) reprezentując firmę: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia r. Nr 223, poz z późn. zm.) (miejscowość i data) podpis osoby (osób) uprawnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 16 z 18

17 Załącznik Nr 6 do SIWZ Strona 17 z 18

18 Strona 18 z 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4620. Wz. mjr Wojciech ŁUKSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZAF METALOWYCH NA RYSUNKI I MAPY 39132100-7 Szafy na akta Załączniki: Nr 1

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, reprezentowanym przez:

zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: ZP.271.1.2013 Wzór umowy UMOWA Nr. Nr ZP.272.1.2014 zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna,

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

ZP.272.GS AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. ZP.272.GS.26.58.2014.AŁ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 207 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY NAZWA: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l Nr referencyjny nadany sprawie: SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

GMINA JASTKÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

GMINA JASTKÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE GMINA JASTKÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr PF.271.14.2011.CT Wykonanie odwodnienia terenu szkoły podstawowej w miejscowości Płouszowice-Kolonia Komisja przetargowa: Zatwierdzam:... SPIS TREŚCI: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo