9. POLITYKA TRANSPORTOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. POLITYKA TRANSPORTOWA"

Transkrypt

1 9. POLITYKA TRANSPORTOWA Data przedłożenia stanowiska negocjacyjnego UE: Data otwarcia negocjacji: Data tymczasowego zamknięcia negocjacji: 15 lipca listopada PRIORYTET 9.1: DOSTOSOWANIE PRAWA ORAZ WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ W TRANSPORCIE DROGOWYM...4 ZADANIE 1: WDROŻENIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POJAZDÓW I ICH BEZPIECZEŃSTWA...4 ZADANIE 2: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO WYMOGÓW WSPÓLNOTY W ZAKRESIE DOSTĘPU DO RYNKU DROGOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB I RZECZY...4 ZADANIE 3: WDROŻENIE WSPÓLNOTOWYCH WYMOGÓW SOCJALNYCH ORAZ WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DO ICH STOSOWANIA...8 ZADANIE 4: DOSTOSOWANIE PRAWA W DZIEDZINIE TECHNOLOGII, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM...12 ZADANIE 5: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DO WYMOGÓW WE...15 PRIORYTET 9.2: DOSTOSOWANIE PRAWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO WYMOGÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ...18 PRIORYTET 9.3: HARMONIZACJA PRAWA W ZAKRESIE WYMOGÓW TECHNICZNYCH WE DLA STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ DOSTĘPU DO RYNKU...22 PRIORYTET 9.4: HARMONIZACJA PRAWA POLSKIEGO Z REGULACJAMI WE W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DOSTĘPU DO RYNKU W TRANSPORCIE LOTNICZYM...26 PRIORYTET 9.5: DOSTOSOWANIE PRAWA, WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DO WDRAŻANIA I PRZESTRZEGANIA PRAWA W TRANSPORCIE MORSKIM...30 ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE PRAWA ORAZ WZMOCNIENIE ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO...30 ZADANIE 2: LIBERALIZACJA KABOTAŻU I KONTYNUACJA PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH W TRANSPORCIE MORSKIM...34 ZADANIE 3: DOSTOSOWANIE EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI STATYSTYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO...37 PRIORYTET 9.6: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W TRANSPORCIE KOMBINOWANYM DO PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH Zadanie opisane zostało w obszarze: 1. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW: PRIORYTET 1.7 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-1

2 W zmodyfikowanym Partnerstwie dla Członkostwa 99 dostosowania transportu do wymogów przyszłego członkostwa Polski w UE zostały określone jako priorytety krótkookresowe i średniookresowe. Obejmują one: kontynuację dostosowania oraz wzmocnienie zdolności administracyjnej do wdrożenia i egzekwowania prawa w transporcie drogowym (dostęp do rynku, bezpieczeństwo drogowe, zasady przewozu ładunków niebezpiecznych, opodatkowanie), w transporcie kolejowym, transporcie morskim (w tym raportowanie statków oraz wymogi klasyfikacyjne), transport wodny śródlądowy (wymogi techniczne dla statków) oraz transport lotniczy (w szczególności bezpieczeństwo i zarządzanie przewozami lotniczymi) w perspektywie średniookresowej; dostosowanie prawa w zakresie standardów bezpieczeństwa morskiego w perspektywie krótkookresowej w 2000 r. Pomimo zrealizowania w 2000 r. większości dotychczas założonych w NPPC zadań w ramach integracji z UE, przygotowanie polskiego sektora transportu do członkostwa w Unii Europejskiej oraz do stosowania reguł i zasad funkcjonowania we wspólnym rynku, wymagać będzie dalszej intensyfikacji procesu dostosowawczego w 2001 r. zarówno w sferze realnej, jak i legislacji oraz jego kontynuacji w perspektywie średnioterminowej, tj. do 2002 roku. W sektorze transportu kolejowego należy podjąć wysiłki w celu efektywnego wdrożenia w życie acquis communautaire oraz stworzyć instytucjonalne i prawne warunki do jego stosowania. Nadal istotnym wyzwaniem w najbliższych latach będzie realizacja programu restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji p.p PKP. W okresie przejściowym Polska chciałaby uzyskać jedynie odstępstwo od stosowania art. 10 pkt. 1 Dyrektywy 91/440/EWG, tj. zachować zasadę udzielania międzynarodowym ugrupowaniom kolejowym dostępu do infrastruktury kolejowej na podstawie umów międzynarodowych, zgodnie z zapisem zawartym w stanowisku negocjacyjnym. W sektorze transportu drogowego Polska ma do rozwiązania w perspektywie średnioterminowej problem dotyczący kompleksowego uregulowania w prawie polskim zagadnień związanych z wykonywaniem transportu drogowego towarów i osób, przewidując przy tym uregulowanie w jednym akcie prawnym warunków wykonywania przewozów drogowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Ważnym zadaniem będzie również dalsza harmonizacja polskiego prawa w zakresie warunków technicznych pojazdów. Niezbędne jest także doskonalenie legislacji oraz instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie w Polsce bezpieczeństwa ruchu i przewozów, wdrożenie analogicznych ze stosowanymi w UE przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Służyć temu będzie wydanie ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, która wprowadzi w życie nowe rozwiązania oraz powołanie samej Inspekcji. W transporcie morskim wydane zostaną: akty wykonawcze do ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawa Kodeks Morski wraz z aktami wykonawczymi. Ponadto zostaną wdrożone przedsięwzięcia związane z usprawnieniem wymiany danych w zakresie bezpieczeństwa morskiego, wdrożeniem systemu raportowania o przewozach ładunków niebezpiecznych transportem morskim, budową systemu rejestrowania pasażerów na statkach oraz wzmocnieniem administracji morskiej w ramach projektu PHARE W transporcie lotniczym wydana zostanie ustawa Prawo lotnicze, która wraz z aktami wykonawczymi wprowadzi regulacje dotyczące dostępu do rynku, ochrony środowiska oraz warunków technicznych w transporcie lotniczym zgodnie z przepisami wspólnotowymi. Jedynie w zakresie pewnych aspektów dostępu do rynku, przewiduje się wynegocjowanie czasowych wyłączeń i stosowanie rozwiązań przejściowych, tak jak zostało to określone w stanowisku negocjacyjnym. Polska będzie przywiązywać nadal fundamentalne znaczenie do kontynuacji procesu modernizacji infrastruktury transportowej, mając zwłaszcza na względzie dostosowanie infrastruktury drogowej do nacisku 115 KN/oś, oraz te zadania, które zostały określone w dokumentach: Program dostosowania sieci drogowej Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-2

3 TINA w Polsce do standardu naciskowego 115 kn/oś do 2015 roku, Narodowa Strategia rozwoju transportu dla ISPA, Narodowa Strategia Rozwoju Transportu na lata oraz w Założeniach do polityki transportowej państwa, będące w zgodności z wymogami w zakresie przyszłego włączenia polskiej sieci do transeuropejskich sieci transportowych oraz z kierunkami prowadzonych prac w ramach TINA. Zasadnicze znaczenie będą miały również działania skierowane na usprawnienie procesu dostosowawczego w transporcie poprzez wzmacnianie sfery instytucjonalnej oraz szkolenie kadr administracji rządowej i pozarządowej, których zadaniem będzie monitorowanie implementacji prawa oraz inicjowanie dalszych prac dostosowawczych. Sektor transportu będzie aktywnie włączony w rozwój systemu informowania użytkowników końcowych o zachodzących zmianach i projektach przekształceń w tym zakresie, jak również w doskonalenie systemu gromadzenia i użytkowania danych statystycznych o transporcie i skutkach jego działalności w gospodarce. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-3

4 PRIORYTET 9.1: DOSTOSOWANIE PRAWA ORAZ WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ W TRANSPORCIE DROGOWYM ZADANIE 1: WDROŻENIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POJAZDÓW I ICH BEZPIECZEŃSTWA Zadanie opisane zostało w obszarze 1. Swobodny przepływ towarów PRIORYTET 1.7. ZADANIE 2: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO WYMOGÓW WSPÓLNOTY W ZAKRESIE DOSTĘPU DO RYNKU DROGOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB I RZECZY I. OPIS ZADANIA: (średniookresowe w Partnerstwie dla Członkostwa 99) 1. STAN DOCELOWY Pełne wdrożenie regulacji prawa wspólnotowego w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu osób i rzeczy, stworzenie warunków do pełnej liberalizacji rynku w tym zakresie. 2. CELE POŚREDNIE Harmonizacja prawa polskiego w zakresie: minimalnych wymogów socjalnych oraz w zakresie kompetencji zawodowych stawianych kierowcom w transporcie drogowym, jakościowych kryteriów dostępu do zawodu przewoźnika drogowego (w tym wprowadzenie obligatoryjnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych egzaminem, wprowadzenie nowych kwot zabezpieczenia finansowego, zmian zapisów potwierdzających dobra reputację); W odniesieniu do państw członkowskich UE zniesienie ograniczeń ilościowych w dostępie do rynku i wymogu posiadania zezwoleń zagranicznych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz liberalizacja przewozów kabotażowych; Wprowadzenie mechanizmów i instrumentów umożliwiających monitorowanie rynku transportu samochodowego. 3. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE Instytucja wiodąca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Instytucje współpracujące: Instytut Transportu Samochodowego II. SPOSÓB REALIZACJI 1. KRÓTKA DIAGNOZA ZAKRESU NIEZGODNOŚCI PRAWA POLSKIEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Występują rozbieżności w prawie polskim w zakresie: - minimalnych wymogów socjalnych, kompetencji zawodowych stawianych kierowcom w transporcie drogowym, - jakościowych kryteriów dostępu do zawodu przewoźnika drogowego (w tym wprowadzenie obligatoryjnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych egzaminem, wprowadzenie nowych kwot zabezpieczenia finansowego, zmian zapisów potwierdzających dobra reputację), Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-4

5 - kabotażu towarowego na obszarze Polski (w odniesieniu do państw członkowskich UE), - pojęć i ich definicji w transporcie osób i rzeczy. 2. TERMINARZ NIEZBĘDNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH Lp. Tytuł i nr wspólnotowego aktu prawnego Tytuł projektowanego aktu prawnego w Polsce Data skierowania do uzgodnień międzyresort. 1. [A21 PT] Dyrektywa Rady nr 76/914/EWG z r. ws. minimalnego poziomu szkolenia dla niektórych kierowców w transporcie drogowym (OJ L 337/76) [A37 PT] Dyrektywa Rady 96/26/WE z r. ws. dostępu do zawodu operatora drogowego transportu towarowego i operatora drogowego transportu pasażerskiego oraz ws. wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mająca na celu ułatwienie im wykonywanie prawa do swobodnego rozpoczynania działalności w krajowych i międzynarodowych operacjach transportowych zmieniona Dyrektywą 98/76/WE (OJ L 277/98) 2. [A30 PT] RR (EWG) nr 881/92 z r. ws. dostępu do rynku drogowych przewozów towarowych we Wspólnocie do lub na obszarze państwa członkowskiego albo w tranzycie przez obszar jednego lub więcej państw członkowskich (OJ L 95/92) Ustawa o transporcie drogowym Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (poprzez wydanie ustawy o transporcie drogowym) Rozporządzenie Ministra TiGM w porozumieniu z Ministrem SWiA w sprawie ramowego programu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących osoby lub rzeczy, jednostek uprawnionych do prowadzenia tych kursów oraz dokumentów potwierdzających ich odbycie III kw III kw I kw Data przyjęcia przez RM (lub właściwego ministra) II kw Przewidywana data: 1) przyjęcia przez Parlament 2) wejścia w życie 1) ) ) ) ) Rozporządzenie Ministra TiGM określające: 1) zakres zagadnień objętych egzaminem mającym na celu uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych 2) jednostkę certyfikującą 3) wymagania kwalifikacyjne dla członków komisji egzaminacyjnej i jej skład, 4) wzór certyfikatu kwalifikacji zawodowych. I kw II kw ) Ustawa o transporcie drogowym III kw ) ) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-5

6 [A29 PT] RR (EWG) nr 684/92 z r. o wprowadzeniu wspólnych zasad dla międzynarodowych przewozów osób autobusami (OJ L 74/92) [A32 PT] RR (WE) nr 3118/93 z r. określające warunki wykonywania krajowych usług drogowego transportu towarowego przez przewoźników zagranicznych (nierezydentów) w państwie członkowskim (OJ L 279/93) [A71/1/2 PT] RR(WE) nr 2121/98 z r. określające szczegółowe zasady stosowania RR (WE) nr 684/92 i 12/98 (OJ L 4/98) [A40 PT] RR (WE) nr 12/98 z r. ustalające warunki wykonywania w państwach członkowskich krajowych pasażerskich przewozów drogowych przez przewoźników obcych (nierezydentów) (OJ L 4/98)] 3. RR (EWG) nr 684/92 z r. o wprowadzeniu wspólnych zasad dla międzynarodowych przewozów osób autobusami RR (WE) nr 12/98 ustalające warunki wykonywania w Państwach Członkowskich transportu drogowego osób przez przewoźników obcych RR (EWG) nr 881/92 z r. ws. dostępu do rynku drogowych przewozów towarowych we Wspólnocie do lub na obszarze państwa członkowskiego albo w tranzycie przez obszar jednego lub więcej państw członkowskich RK (WE) nr 2121/98 określające szczegółowe zasady stosowania RR (EWG) nr 684/92 oraz (WE) nr 12/98 w sprawie dokumentów wymaganych w transporcie osób autokarami i autobusami Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie wzorów: licencji, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych, uwzględniające wzory dokumentów, jakie obowiązują na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej I kw II kw ) RR (EWG) nr 684/92 z r. o wprowadzeniu wspólnych zasad dla międzynarodowych przewozów osób autobusami Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie wzoru zezwolenia na wykonywanie przewozów i przewozów regularnych specjalnych, uwzględniając w tym zakresie rozwiązania wynikające z przepisów Wspólnot Europejskich. I kw II kw ) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-6

7 5. RK (WE) nr 2121/98 określające szczegółowe zasady stosowania RR nr 684/92/EWG oraz nr 12/98/WE ws. dokumentów wymaganych w transporcie osób autokarami i autobusami 6. Dyrektywa PE i Rady nr 99/62/WE z r. dotycząca pobierania opłat od pojazdów ciężarowych za korzystanie z określonych rodzajów infrastruktury (OJ L187/99) 7. RR (EWG) nr 3916/90 ws. kroków jakie należy podjąć w przypadku kryzysu na rynku transportu drogowego towarów(oj L 375/90) Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie określenia wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. Rozporządzenie Ministra TiGM oraz Ministra Finansów określającego rodzaj, wysokość i tryb wnoszenia opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz wzory dokumentów potwierdzających wniesienie tej opłaty. Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie zakresu danych i informacji, sposobu i terminu ich przedstawiania, mając na względzie konieczność monitorowania rynku przewozów drogowych I kw II kw ) I kw II kw ) I kw II kw ) RR (EWG) nr 3912/92 z r. ws. kontroli prowadzonych we Wspólnocie w zakresie transportu drogowego oraz żeglugi śródlądowej w odniesieniu do środków transportowych zarejestrowanych lub stosowanych do przewozów w państwach trzecich (OJ L 397/90) RR (EWG) nr 4060/89 z r. ws. eliminacji kontroli sprawowanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (OJ L 390/90) Rozporządzenie Ministra TiGM i MSWiA określającego warunki i sposób wykonywania kontroli, przez Policję, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, organ celny, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz stosowane przez uprawnionych do tej kontroli, dokumenty a także ich wzory. I kw II kw ) KONIECZNE ZMIANY INSTYTUCJONALNE Lp. Rodzaj zmian Istniejąca lub planowana podstawa prawna Termin realizacji 1. Wskazanie ośrodka egzaminowania kandydatów na przewoźników transportu drogowego oraz ośrodków egzaminowania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy Projektowane rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej określające: 1) zakres zagadnień objętych egzaminem mającym na celu uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych 2) jednostkę certyfikującą 3) wymagania kwalifikacyjne dla członków komisji egzaminacyjnej i jej skład 4) wzór certyfikatu kwalifikacji zawodowych DODATKOWE DZIAŁANIA KONIECZNE DLA WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH LUB POWOŁANIA INSTYTUCJI Lp. Krótki opis zmian Termin realizacji 1. Zakup komputerów i oprogramowania dla Departamentu Transportu Samochodowego MTiGM Ratyfikacja Umowy INTERBUS o okazjonalnych przewozach pasażerskich autokarami i autobusami (umowę podpisano 12 grudnia 2000 r.) 2002 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-7

8 3. Podjęcie działań informacyjnych i szkoleń w środowisku przewoźników i partnerów społecznych w zakresie transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego) w tym przygotowanie Programu edukacyjnego dla polskich przewoźników dotyczącego zasad dostępu do zawodu przewoźnika transportu samochodowego oraz uwarunkowań dostępu do rynku na podstawie prawa Unii Europejskiej i praktyki działania w państwach członkowskich 4. Stworzenie systemu stałego monitorowania rynku przewozów drogowych (m.in. w zakresie przewozów, kosztów działalności przewozowej, struktury firm oraz stawek przewozowych) 5. Wzmocnienie kadrowe Departamentu Transportu Samochodowego MTiGM (3 etaty, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym) I kw III. FINANSOWANIE: NIEZBĘDNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W LATACH Kategorie kosztów Lata Budżet (tys. PLN) OGÓŁEM (tys. PLN) - zatrudnienie nowych pracowników ekspertyzy/opinie prawne, konsultacje tłumaczenia Inne - zakup komputerów OGÓŁEM ZADANIE 3: WDROŻENIE WSPÓLNOTOWYCH WYMOGÓW SOCJALNYCH ORAZ WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DO ICH STOSOWANIA I. OPIS ZADANIA: (średniookresowe w Partnerstwie dla Członkostwa 99) 1. STAN DOCELOWY Wdrożenie wspólnotowych wymogów socjalnych oraz wzmocnienie zdolności administracyjnej do wykonywania kontroli transportu drogowego osób i rzeczy. 2. CELE POŚREDNIE Wdrożenie do prawa polskiego podstawowych rozwiązań normatywnych dotyczących czasu pracy kierowców transportu drogowego; Stworzenie warunków prawnych i instytucjonalnych do kontroli czasu pracy kierowców przy zastosowaniu tachografów samochodowych (w tym cyfrowych); Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-8

9 Przygotowanie podstaw prawnych i powołanie Inspekcji Transportu Drogowego. Stworzenie samodzielnej jednostki organizacyjnej działającej pod nadzorem MTiGM, wyspecjalizowanej w zakresie kontroli wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy w celu zapewnienia zdolności instytucjonalnej do przeprowadzania efektywnej kontroli zarówno dokumentów, jak i środków transportu w transporcie drogowym wewnątrz Polski i na jej granicach w odniesieniu do przewoźników krajowych i zagranicznych oraz zwiększenie skuteczności wykonywania kontroli dotyczącej czasu pracy kierowców; Kontynuacja zadań związanych z dostosowaniem oraz wdrożeniem norm technicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa, w tym standardów technicznych w odniesieniu do taboru w transporcie drogowym. 3. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE Instytucja wiodąca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Główny Urząd Miar (w zakresie wdrożenia przygotowania podstaw prawnych i instytucjonalnych do stosowania tachografów samochodowych, w tym cyfrowych) Instytucja współpracująca: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji II. SPOSÓB REALIZACJI 1. KRÓTKA DIAGNOZA ZAKRESU NIEZGODNOŚCI PRAWA POLSKIEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Brak w prawie polskim przepisów dotyczących: - kontroli metrologicznej tachografów cyfrowych, - dopuszczalnych dobowych okresów prowadzenia pojazdów, całkowitego dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym, obowiązkowych przerw przeznaczonych na odpoczynek w trakcie prowadzenia pojazdu, w okresie 24-godzinnym i tygodniowym, - w ustawie Prawo o miarach uregulowań dotyczących upoważniania wytwórców tachografów lub ich autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania określonych rodzajów kontroli metrologicznej, - instalowania i naprawiania tachografów. Występują rozbieżności w wymaganiach przepisów metrologicznych o tachografach samochodowych (np. monitorowanie elektroniczne kabli łączących tachograf z przetwornikiem). 2. TERMINARZ NIEZBĘDNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH Lp Tytuł i nr wspólnotowego aktu prawnego. 1. [A67 PT] RR (EWG) nr 3820/85 z r. o ujednoliceniu niektórych ustaw socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (OJ L 370/85) Tytuł projektowanego aktu prawnego w Polsce Data skierowania do uzgodnień międzyresort. Data przyjęcia przez RM (lub właściwego ministra) Przewidywana data: 1) przyjęcia przez Parlament 2) wejścia w życie Ustawa o czasie pracy kierowców I kw ) I-II kw ) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-9

10 2. [A68 PT] Dyrektywa Rady 88/599/EWG z r. ws. postępowania kontrolnego dotyczącego RR (EWG) 3820/85 oraz 3821/85 (OJ L 325/88) [A50 PT] RR (EWG) nr 3821/85 z r. ws. przyrządów rejestrujących w transporcie samochodowym (OJ L370/85) [A50 PT] RR (WE) nr 2135/98 z r. zmieniające Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 i Dyrektywę 88/599/EWG (OJ l274/98) 3. RR(EWG) nr 3821/85 z r. ws. przyrządów rejestrujących w transporcie samochodowym, RR (WE) nr 2135/98 z r. zmieniające Rozporządzenie 3821/85 i Dyrektywę 88/599/EWG, Dyrektywa Rady 88/599/EWG z r. ws. postępowania kontrolnego dotyczącego RR nr 3820/85/EWG oraz nr 3821/85/EWG 4. [A9 PT] RR (EWG) nr 4060/89 z r. ws. zaniechania kontroli sprawowanej na granicach państw członkowskich w zakresie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (OJ L 390/89), [A133 PT] RR (EWG) nr 3912/92 z r. ws. kontroli przeprowadzanych w ramach Wspólnoty w zakresie transportu drogowego oraz żeglugi śródlądowej w odniesieniu do środków transportowych zarejestrowanych lub wprowadzonych do ruchu w państwach trzecich (OJ L 397/92), Dyrektywa Rady 88/599/EWG z r. ws. postępowania kontrolnego dotyczącego RR (EWG) nr 3820/85 oraz nr 3821/85, RR (EWG) nr 3821/85 z r. ws. przyrządów rejestrujących w transporcie samochodowym, zmienione RR (WE) nr 2135/98. Ustawa Prawo o miarach grudnia ) ) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz warunków właściwego ich stosowania Ustawa o Inspekcji Transportu Drogowego ) 2003 III kw ) ) KONIECZNE ZMIANY INSTYTUCJONALNE Lp. Rodzaj zmian Istniejąca lub planowana Termin realizacji podstawa prawna 1. Wprowadzenie zasad wydawania upoważnień do instalowania, naprawiania i Ustawa Prawo o miarach kontroli tachografów samochodowych, wyznaczenie jednostek do wydawania upoważnień oraz zasad kontroli w tym zakresie 2. Utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego i rozpoczęcie przez nią działalności Planowana ustawa o Inspekcji Transportu Drogowego II kw Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-10

11 4. DODATKOWE DZIAŁANIA KONIECZNE DLA WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH LUB POWOŁANIA INSTYTUCJI Lp. Krótki opis działań Termin realizacji 1. Wzmocnienie kadrowe administracji miar w zakresie zapewnienia kontroli metrologicznej tachografów samochodowych (w tym 2001 cyfrowych) 2. Szkolenie pracowników administracji miar w zakresie kontroli metrologicznej tachografów samochodowych, w tym cyfrowych Przygotowanie programu szkoleń dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego oraz policjantów i przeprowadzenie IV kw szkoleń 4. Wzmocnienie kadrowe Departamentu Transportu Samochodowego MTiGM i doposażenie komórki ds. działania Inspekcji I kw Transportu Drogowego w MTIGM (2 etaty) 5. Doposażenie policji Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania tachografów samochodowych III. FINANSOWANIE: NIEZBĘDNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W LATACH Kategorie kosztów Lata Budżet (tys. PLN) PHARE (tys. EUR) OGÓŁEM (tys. PLN) -inwestycje (infrastruktura, wyposażenie) ; sprzęt komputerowy zatrudnienie nowych pracowników szkolenia ; ekspertyzy/opinie prawne, konsultacje tłumaczenia , , Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-11

12 - inne OGÓŁEM , , , ,4 1 Zaprojektowane do finansowania z PHARE 2000; 2 PHARE PL99/IB/TR/1 Przygotowanie podstaw prawnych i powołanie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce ; 3 dane GUM; 4 dane MSWiA ZADANIE 4: DOSTOSOWANIE PRAWA W DZIEDZINIE TECHNOLOGII, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM I. OPIS ZADANIA: (średniookresowe w Partnerstwie dla Członkostwa 99) 1. STAN DOCELOWY Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego. Pełne wdrożenie do prawa polskiego przepisów w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych. 2. CELE POŚREDNIE Harmonizacja prawa polskiego w zakresie wymaganym przez prawo wspólnotowe. 3. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE Instytucja wiodąca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej II. SPOSÓB REALIZACJI 1. KRÓTKA DIAGNOZA ZAKRESU NIEZGODNOŚCI PRAWA POLSKIEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Występują rozbieżności w stosunku do prawa wspólnotowego w zakresie: wymaganego wieku do uzyskania prawa jazdy kategorii B do lat 18, częstotliwości obowiązku przeprowadzania okresowych badań technicznych przyczep i naczep, sposobu określania wieku i wzrostu osób, do których odnosi się obowiązek stosowania specjalnych urządzeń zabezpieczających przewożone dzieci, warunków technicznych dozoru technicznego dla transportowych urządzeń ciśnieniowych; Brak w prawie polskim obowiązku posiadania ogranicznika prędkości dla samochodów ciężarowych o masie maksymalnej powyżej 12 t (kategorii N 3 ) rejestrowanych po raz pierwszy po ; Brak w prawie polskim przepisów Europejskiej Umowy o przewozie ładunków niebezpiecznych ADR Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-12

13 2. TERMINARZ NIEZBĘDNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH Lp. Tytuł i nr wspólnotowego aktu prawnego Tytuł projektowanego aktu prawnego w Polsce 1. [A53 PT] Dyrektywa Rady 91/671/EWG z r. ws. dostosowania systemów prawnych państw członkowskich w zakresie obowiązkowego używania pasów bezpieczeństwa w pojazdach o masie nie przekraczającej 3,5 tony (OJ L 376/91) [A52 PT] Dyrektywa Rady 91/439/EWG z r. dot. praw jazdy (OJ L 237/91), [A37 PT] Dyrektywa Rady 96/96/WE z r. ws. dostosowania systemów prawnych państw członkowskich w zakresie badań technicznych pojazdów i przyczep (OJ L 46/97) 2. Dyrektywa Rady 91/439/EWG ws. praw jazdy Dyrektywa Komisji 2000/56/WE z r. zmieniająca Dyrektywę Rady nr 91/439/EWG ws. praw jazdy 3. Dyrektywa Komisji 2000/56/WE z r. zmieniająca Dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy 4. Dyrektywa Komisji 2000/56/WE z r. zmieniająca Dyrektywę Rady nr 91/439/EWG w sprawie praw jazdy 5. [A64 PT] Dyrektywa Rady 92/6/WE z r. ws. montowania i stosowania urządzeń ograniczających prędkość jazdy w pojazdach pewnych kategorii we Wspólnocie (OJ L 5792) 6. [A64 PT] Dyrektywa Rady 92/6/WE z r. ws. montowania i stosowania urządzeń ograniczających prędkość jazdy w pojazdach pewnych kategorii we Wspólnocie (OJ L 5792) Nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Nowelizacja rozporządzenia Ministra TiGM w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Nowelizacja rozporządzenia Ministra TiGM z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Data skierowania do uzgodnień międzyresort. Data przyjęcia przez RM (lub właściwego ministra) Przewidywana data: 1) przyjęcia przez Parlament 2) wejścia w życie III kw ) III kw ) I kw II kw ) II kw IV kw ) I kw II kw ) I kw III kw ) I kw III kw ) IV kw ) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-13

14 7. Dyrektywa Komisji nr 2001/7/WE z r. ws. trzeciego dostosowania do postępu technicznego Dyrektywy 94/55/WE ws. ujednolicenia ustawodawstw państw członkowskich, dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych - Dyrektywa PE i Rady nr 2000/18/WE z r. dot. minimalnych wymagań w zakresie egzaminów na doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym materiałów niebezpiecznych 8. Dyrektywa Komisji nr 2001/7/WE z r. ws. trzeciego dostosowania do postępu technicznego Dyrektywy nr 94/55/WE ws. ujednolicenia ustawodawstw państw Członkowskich, dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych Dyrektywa PE i Rady nr 2000/18/WE z r. dot. minimalnych wymagań w zakresie egzaminów na doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym materiałów niebezpiecznych 9. Dyrektywa Komisji nr 2001/7/WE z r. ws. drugiego dostosowania do postępu technicznego Dyrektywy nr 94/55/WE w sprawie ujednolicenia ustawodawstw państw członkowskich, dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych Dyrektywa PE i Rady nr 2000/18/WE z r. dot. minimalnych wymagań w zakresie egzaminów na doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym materiałów niebezpiecznych 10. Dyrektywa Rady nr 1999/36/WE z r. ws. ciśnieniowych urządzeń transportowych Dyrektywa Komisji nr 2001/2/WE z r. dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady nr 1999/36/WE Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Wydanie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla transportowych urządzeń ciśnieniowych IV kw I kw ) III kw ) IV kw.2001 I kw ) IV kw I kw ) I kw II kw ) KONIECZNE ZMIANY INSTYTUCJONALNE Nie przewiduje się. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-14

15 4. DODATKOWE DZIAŁANIA KONIECZNE DLA WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH LUB POWOŁANIA INSTYTUCJI L.p. Krótki opis działań Termin realizacji 1. Przygotowanie polskiej wersji Umowy ADR Wdrożenie systemu szkoleń doradców w drogowym przewozie materiałów niebezpiecznych Wzmocnienie kadrowe Departamentu Transportu Samochodowego MTiGM (2 etaty w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, 1 etat w zakresie warunków technicznych pojazdów) III. FINANSOWANIE: NIEZBĘDNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W LATACH Kategorie kosztów Lata Budżet (tys. PLN) OGÓŁEM (tys. PLN) - zatrudnienie nowych pracowników szkolenia OGÓŁEM ZADANIE 5: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DO WYMOGÓW WE I. OPIS ZADANIA: (średniookresowe w Partnerstwie dla Członkostwa 99) 1. STAN DOCELOWY Dostosowanie systemu księgowania wydatków na infrastrukturę transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej. Wdrożenie harmonogramu dostosowania infrastruktury drogowej do nacisku 115 kn/oś. 2. CELE POŚREDNIE Stworzenie w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych systemu ewidencji wydatków na infrastrukturę; Wprowadzenie do prawa polskiego przepisów dotyczących sporządzania i przedstawiania rachunków wydatków infrastrukturalnych dla określonych dróg wodnych śródlądowych; Dostosowanie systemu ewidencji wydatków na infrastrukturę żeglugi wodnej śródlądowej; Stworzenie w zarządach kolejowych systemu ewidencji wydatków na infrastrukturę transportu kolejowego. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-15

16 3. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE Instytucja wiodąca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Środowiska w zakresie infrastruktury wodnej śródlądowej, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych II. SPOSÓB REALIZACJI 1. KRÓTKA DIAGNOZA ZAKRESU NIEZGODNOŚCI PRAWA POLSKIEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Brak w prawie polskim przepisów dotyczących sporządzania i przedstawiania systemu ewidencji wydatków infrastrukturalnych dla określonych dróg wodnych śródlądowych. 2. TERMINARZ NIEZBĘDNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH Lp. Tytuł i nr wspólnotowego aktu prawnego Tytuł projektowanego aktu prawnego w Polsce Data skierowania do uzgodnień międzyresort. [A4 PT] RR (EWG) nr 1108/70 z r. wprowadzające system księgowania wydatków na infrastrukturę transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (OJ L 130/70) [A5 PT] RK (EWG) nr 2598/70 z r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont przedstawionych w Aneksie I do RR (EWG) nr 1108/70 (OJ L 278/70; OJ L 130/70) Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zbierania danych o wydatkach ponoszonych na inwestycje, utrzymanie i eksploatację oraz kosztach ogólnych infrastruktury dróg wodnych i ich podziału i grupowania Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu dróg wodnych, dla których należy prowadzić rachunki wydatków infrastrukturalnych Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zbierania danych o śluzowaniach statków żeglugi śródlądowej i opłatach 3. KONIECZNE ZMIANY INSTYTUCJONALNE Lp. Rodzaj zmian Istniejąca lub planowana podstawa prawna 1. Stworzenie w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych systemu ewidencji wydatków na infrastrukturę 2. Dostosowanie systemu ewidencji wydatków na infrastrukturę żeglugi śródlądowej 3. Stworzenie w zarządach kolejowych systemu ewidencji wydatków na infrastrukturę transportu kolejowego Data przyjęcia przez RM (lub właściwego ministra) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporządzenie Ministra TiGM z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie trybu sporządzania, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych Przewidywana data: 1) przyjęcia przez Parlament 2) wejścia w życie )nie dotyczy 2)do końca 2001 Termin realizacji IV kw Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 1999 r. w IV kw sprawie organizacji i zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym IV kw Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-16

17 4. DODATKOWE DZIAŁANIA KONIECZNE DLA WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH LUB POWOŁANIA INSTYTUCJI Lp. Krótki opis działań Termin realizacji 1. Wprowadzenie klasyfikacji dróg wodnych śródlądowych zgodnej z klasyfikacją obowiązującą w państwach członkowskich UE Zatrudnienie nowych pracowników w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej do obsługi systemu ewidencjonowania i grupowania wydatków na infrastrukturę dróg wodnych III. FINANSOWANIE: NIEZBĘDNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W LATACH Kategorie kosztów Lata Budżet OGÓŁEM (tys. PLN) (tys. PLN) - inwestycje (infrastruktura, wyposażenie) zatrudnienie nowych pracowników szkolenia ekspertyzy/opinie prawne, konsultacje inne (wprowadzenie systemu badań stat. ewidencji wydatków) OGÓŁEM Dane Ministerstwa Środowiska Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-17

18 PRIORYTET 9.2: DOSTOSOWANIE PRAWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO WYMOGÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I OPIS PRIORYTETU (ŚREDNIOOKRESOWY W PARTNERSTWIE DLA CZŁONKOSTWA 99) 1. STAN DOCELOWY Pełne dostosowanie prawa polskiego do wspólnotowego acquis w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych, licencjonowania działalności przewozowej, alokacji infrastruktury kolejowej, pobierania opłat za dostęp do infrastruktury. Stworzenie podstaw do efektywnego funkcjonowania rynku transportu kolejowego zdolnego do sprostania konkurencji przewoźników wspólnotowych. 2. CELE POŚREDNIE Wydanie aktów wykonawczych do ustawy o transporcie kolejowym w celu dostosowania polskich przepisów w zakresie procedur przydzielania dostępu do infrastruktury kolejowej, określenia wymogów dla doradców ds. bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym; wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich przewoźników kolejowych poprzez przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych; Wprowadzenie do prawa polskiego przepisów w zakresie interoperatywności kolei dużych prędkości; Powołanie inspekcji odpowiedzialnej za wydawanie deklaracji zgodności ze specyfikacjami technicznymi; Utworzenie Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora rynku transportu kolejowego w Polsce. 3. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE Instytucja wiodąca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Instytucje współpracujące: Dyrekcja Generalna PKP, Ministerstwo Skarbu Państwa II. SPOSÓB REALIZACJI 1. KRÓTKA DIAGNOZA ZAKRESU NIEZGODNOŚCI PRAWA POLSKIEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Brak w prawie polskim przepisów w zakresie: procedur przydzielania dostępu do infrastruktury kolejowej, interoperatywności kolei dużych prędkości, kompletnych przepisów określających wymogi w stosunku do doradców ds. bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym oraz zasad wyznaczania takich doradców. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-18

19 2. TERMINARZ NIEZBĘDNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH Lp. Tytuł i nr wspólnotowego aktu prawnego Tytuł projektowanego aktu prawnego w Polsce Data skierowania do uzgodnień międzyresort. 1. Dyrektywa Rady 95/19/WE z r. o udostępnianiu i przyznawaniu możliwości przepustowych infrastruktury kolejowej i pobieraniu opłat za infrastrukturę (OJ L 143/95) 2. [A126 PT] Dyrektywa Rady 96/48/WE z r. dot. interoperatywności kolei szybkich (OJ L 235/96) 3. Dyrektywa Rady nr 96/48/WE z r. dotycząca interoperatywności kolei szybkich 4. [A60 PT] Dyrektywa Rady 96/49/WE z r. o zbliżaniu przepisów prawnych państw członkowskich w odniesieniu do transportu ładunków niebezpiecznych koleją (OJ L 235/96), [A38 PT] Dyrektywa Rady 96/35/WE z r. dot. wyznaczania oraz kwalifikacji zawodowych doradców w zakresie bezpieczeństwa w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych transportem kolejowym, drogowym i wodnym śródlądowym (OJ L 145/96) Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie szczegółowych zasad udostępniania linii kolejowych, współdziałaniu zarządów kolejowych między sobą i z przewoźnikami kolejowymi Nowelizacja ustawy z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz aktami wykonawczymi: - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe dużych prędkości i ich usytuowanie - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych używania budowli kolejowych dużych prędkości Nowelizacja rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu Data przyjęcia przez RM (lub właściwego ministra) Przewidywana data: 1) przyjęcia przez Parlament 2) wejścia w życie ) I-II kw I kw II kw ) III kw ) I kw I kw ) III kw ) I kw.2002 II kw ) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-19

20 5. Dyrektywa Rady 96/35/WE z r. dot. wyznaczania oraz kwalifikacji zawodowych doradców w zakresie bezpieczeństwa w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych transportem kolejowym, drogowym i wodnym śródlądowym Dyrektywa PE i Rady 2000/18/WE z r. dotycząca minimalnych wymogów w zakresie egzaminów na doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, drogowym i wodnym śródlądowym towarów niebezpiecznych (OJ L 118/2000) 6. Dyrektywa Komisji 2001/6/WE z r. przystosowująca po raz trzeci do postępu technicznego Dyrektywę Rady 96/49/WE o zbliżaniu przepisów prawnych państw członkowskich w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych koleją (OJ L 30/2001) Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie kursów przygotowawczych, wymagań jakie powinny spełniać osoby prowadzące kursy przygotowawcze, zakresu oraz szczegółowego trybu przeprowadzania egzaminu, wysokości i trybu pobierania opłaty za egzamin dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szczegółowego zakresu obowiązków doradcy w przedsiębiorstwie (jednostce organizacyjnej) Rozporządzenie MTiGM o wprowadzeniu RID ) I kw II kw ) KONIECZNE ZMIANY INSTYTUCJONALNE Lp. Rodzaj zmian Istniejąca lub planowana podstawa prawna Termin realizacji 1. Powołanie inspekcji odpowiedzialnej za Znowelizowana ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym do końca 2002 wydawanie deklaracji zgodności ze specyfikacjami technicznymi 2. Utworzenie Urzędu Transportu Kolejowego Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym Data akcesji jako organu odpowiedzialnego za regulację dostępu do infrastruktury Art. 3 pkt. 4-7 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej w związku z dostosowywaniem do prawa UE (Dz.U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1314) 3. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa PKP Ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji pp. PKP DODATKOWE DZIAŁANIA KONIECZNE DLA WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH LUB POWOŁANIA INSTYTUCJI Lp. Krótki opis działań Termin realizacji 1. Przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnych umożliwiających stosowanie rozporządzeń z zakresu transportu kolejowego od dnia akcesji 2. Weryfikacja polskich przepisów pod kątem zgodności z normami europejskimi, zwłaszcza w zakresie kolei dużych prędkości Przeprowadzenie analizy dotyczącej określenia zdolności PKP (lub spółek powstałych w wyniku jego restrukturyzacji) do sprostania konkurencji zagranicznych przewoźników kolejowych po pełnym otwarciu dostępu do rynku kolejowego (w ramach PHARE 2001) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-20

21 4. Ratyfikacja RID Zawarcie odrębnych umów z krajami SMGS w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych III. FINANSOWANIE: NIEZBĘDNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W LATACH Kategorie kosztów Lata Budżet (tys.pln) OGÓŁEM (tys. PLN) ekspertyzy/opinie prawne, konsultacje OGÓŁEM Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-21

22 PRIORYTET 9.3: HARMONIZACJA PRAWA W ZAKRESIE WYMOGÓW TECHNICZNYCH WE DLA STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ DOSTĘPU DO RYNKU OPIS ZADANIA: (średniookresowe w Partnerstwie dla Członkostwa 99) 1. STAN DOCELOWY Pełne przyjęcie i wdrożenie do prawa polskiego przepisów wspólnotowych dotyczących wymogów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej oraz dostępu do rynku przewozów żeglugą śródlądową. 2. CELE POŚREDNIE Wprowadzenie do prawa polskiego przepisów zgodnych z prawem wspólnotowym dotyczących: uznawania na zasadach wzajemności świadectwa zdolności żeglugowej wydanego zgodnie z postanowieniami obowiązujących w UE, zdolności zawodowej przewoźników, wzajemnego uznawania dokumentów kwalifikacyjnych, uzyskiwania patentu kapitana statku, przeprowadzania kontroli statków żeglugi śródlądowej; Wprowadzenie do prawa polskiego obowiązku posiadania przez przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej doradców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych; Utworzenie Funduszu Dróg Śródlądowych oraz Funduszu Rezerwowego. 3. INSTYTUCJE REALIZUJĄCE Instytucja wiodąca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej; Instytucje współpracujące: Polski Rejestr Statków II. SPOSÓB REALIZACJI 1. KRÓTKA DIAGNOZA ZAKRESU NIEZGODNOŚCI PRAWA POLSKIEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Brak w prawie polskim przepisów zgodnych z prawem wspólnotowym dotyczących: uznawania na zasadach wzajemności świadectwa zdolności żeglugowej wydanego zgodnie z postanowieniami obowiązujących w UE, zdolności zawodowej przewoźników, wzajemnego uznawania dokumentów kwalifikacyjnych, uzyskiwania patentu kapitana statku, przeprowadzania kontroli statków żeglugi śródlądowej, obowiązku posiadania przez przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej doradców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. 2. TERMINARZ NIEZBĘDNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH Lp. Tytuł i nr wspólnotowego aktu prawnego Tytuł projektowanego aktu prawnego w Polsce 1. [A 69 PT] Dyrektywa Rady 80/1119/EWG z r. ws. zestawień statystycznych dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (OJ L 339/80) Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie określenia wzoru formularza ewidencyjnego, miejsc jego składania i szczegółowego sposobu postępowania ze złożonymi formularzami Data skierowania do uzgodnień międzyresort. Data przyjęcia przez RM (lub właściwego ministra) Przewidywana data: 1) przyjęcia przez Parlament 2) wejścia w życie I-II kw.2001 I kw ) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-22

23 2. [A26 PT] Dyrektywa Rady 87/540/EWG z r. ws. dostępu do wykonywania zawodu przewoźnika towarów w żegludze śródlądowej w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz wzajemnego uznawania dyplomów, zaświadczeń i innych dowodów kwalifikacji formalnych (OJ L 322/87) 3. Dyrektywa Rady 87/540/EWG z r. ws. dostępu do wykonywania zawodu przewoźnika towarów w żegludze śródlądowej w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz wzajemnego uznawania dyplomów, zaświadczeń i innych dowodów kwalifikacji, [A127 PT] Dyrektywa Rady 76/135/EWG z r. ws. wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (OJ L 21/76), [A27 PT] Dyrektywa Rady nr 91/672/EWG z r. ws. wzajemnego uznawania krajowych patentów na prowadzenie statków żeglugi śródlądowej przewożących towary i pasażerów (OJ L 373/91) 4. [A61 PT] Dyrektywa Rady 96/50/EWG z r. ws. harmonizacji warunków uzyskiwania narodowego patentu kapitana statku dla przewozu towarów i pasażerów śródlądowymi drogami wodnymi Wspólnoty (OJ L 235/96) Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane statkom żeglugi śródlądowej dokumenty, będą uznawane przez organy administracji żeglugi śródlądowej Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie wzorów i trybu uzyskiwania dokumentów kwalifikacyjnych oraz minimalnego składu załóg statków żeglugi śródlądowej I-II kw I kw ) I-II kw I kw ) II kw II kw ) [A22 PT] Dyrektywa Rady 82/714/EWG z r. ustalająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (OJ L 301/82) Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie wymagań w zakresie budowy, wyposażenia i właściwości manewrowych statków żeglugi śródlądowej oraz trybu przeprowadzania przeglądów technicznych statków nie podlegających nadzorowi technicznemu instytucji klasyfikacyjnej I-II kw.2001 II-III kw ) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-23

24 6. Dyrektywa Rady 82/714/EWG z r. ustalająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej 7. RR (WE) nr 718/1999 z r. ws. polityki podaży floty Wspólnot w celu promocji transportu wodnego śródlądowego (OJ L 90/99), RK (WE) nr 805/1999 z r. wprowadzającego przepisy mające na celu realizację RR (WE) nr 718/1999 (OJ L 102/99), RK nr 1523/2000/WE z r. nowelizujące Rozporządzenie nr 805/1999/WE (OJ L 175/2000) 8. [A38 PT] Dyrektywa Rady 96/35/WE z r. dot. wyznaczania oraz kwalifikacji zawodowych doradców w zakresie bezpieczeństwa w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych transportem kolejowym, drogowym i wodnym śródlądowym (OJ L 145/96), Dyrektywa PE i Rady nr 2000/18/WE z r. dot. minimalnych wymogów w zakresie egzaminów na doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, drogowym i wodnym śródlądowym towarów niebezpiecznych (OJ L 118/2000) Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej Nowelizacja ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej Rozporządzenie Ministra TiGM w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej II kw II kw ) IV kw II kw ) IV kw ) II kw II kw ) KONIECZNE ZMIANY INSTYTUCJONALNE Lp. Rodzaj zmian Istniejąca lub planowana podstawa prawna Termin realizacji 1. Utworzenie Funduszu Dróg Śródlądowych oraz Funduszu Rezerwowego Nowelizacja ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej DODATKOWE DZIAŁANIA KONIECZNE DLA WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH LUB POWOŁANIA INSTYTUCJI Lp. Krótki opis działań Termin realizacji 1. Zatrudnienie dodatkowych kadr inspekcyjnych w inspektoratach żeglugi śródlądowej Przeszkolenie kadr inspekcyjnych w stosowaniu nowych regulacji prawnych Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu: r. 9-24

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 DECYZJA NR 2/2004 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym

akt objęty tekstem jednolitym tekstem jednolitym Zestawienie ch aktów wykonawczych (stan na 30.08.2015) do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze (t.j. Dz. U. 2013. poz. 1458) Tekst pierwotny Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 Adres publikacyjny Status Tytuł

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 153/28 16.6.2017 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1013 z dnia 30 marca 2017 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XI XIII XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

9. POLITYKA TRANSPORTOWA (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury)

9. POLITYKA TRANSPORTOWA (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury) 9. POLITYKA TRANSPORTOWA (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury) Negocjacje otwarte 12 listopada 1999 roku I. INSTYTUCJE LUB DZIAŁANIA DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA ADMINISTRACYJNEGO NIEZBĘDNE W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego Zmiany dotyczące ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego AKTY PRAWNE Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Wersja z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW SPIS TREŚCI I. Analiza. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Bardziej szczegółowo

26.07.2010. UZASADNIENIE

26.07.2010. UZASADNIENIE UZASADNIENIE 26.07.2010. 1. Cel wydania aktu Obecnie problematyka przewozu towarów niebezpiecznych w prawie polskim uregulowana jest w trzech ustawach: - w zakresie przewozu drogowego w ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: - młodszego inspektora transportu drogowego, liczba lub wymiar etatu: 3,0 miejsce wykonywania pracy: w Warszawie - przeprowadzanie kontroli na drodze oraz w przedsiębiorstwach, w szczególności kontroli: dokumentów związanych z wykonywaniem transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA. z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 192 POZ. 1381 USTAWA z dnia 19 września 2007 r. 1) 2) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

3w1 czyli Ustawa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych

3w1 czyli Ustawa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych 16 maja 2009r. 3w1 czyli Ustawa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych DGSA zostało zaproszone do wyrażenie opinii w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 1 Maksymalne okresy jazdy oraz minimalne okresy przerw i odpoczynków

Bardziej szczegółowo

"Harmonizacja szkoleń instruktorów do okresowego szkolenia kierowców samochodów ciężarowych"

Harmonizacja szkoleń instruktorów do okresowego szkolenia kierowców samochodów ciężarowych Konferencja DRIVEN "Działania na rzecz europejskiej harmonizacji kierowców zawodowych ciężarówek w szkoleniach okresowych Gdynia 2012 "Harmonizacja szkoleń instruktorów do okresowego szkolenia kierowców

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 25.04.2015 STUDIA 1 STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja OPIEKUN SPECJALNOŚCI Dr inż. Dariusz Starkowski 1 PRZEPISY PRAWNE SPECJALNOŚCI 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność.

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch Spis treści WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KIEROWCÓW OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA SZKOLENIA BHP ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ POSIŁKI PROFILAKTYCZNE I NAPOJE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego Firma transportowa Kary/01 Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie kary dla kierowców Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2])

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2]) Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/539,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admini stracji-z-dnia-2006-r-zmienia.html Wygenerowano: Wtorek, 27 września 2016, 06:41

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej Wprowadzenie 1 Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1 Zasady prowadzenia działalności transportowej 1.2 Podstawowe definicje 2 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO w roku 2005

KIERUNKI DZIAŁANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO w roku 2005 KIERUNKI DZIAŁANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO w roku 2005 I. Wstęp Inspekcja Transportu Drogowego po rozpoczęciu działalności kontrolnej w 2002 roku ma za sobą dwa lata funkcjonowania jako organ kontroli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU POWSTANIE INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO BYŁO REALIZACJĄ PROGARMU DOSTOSOWUJĄCEGO POLSKIE USTAWODASTWO DO PRAWA UNIJNEGO W OBSZARZE POLITYKA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

... (adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) ...

... (adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) ... Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Regulacja sektora transportu kolejowego zagadnienia wprowadzające

Regulacja sektora transportu kolejowego zagadnienia wprowadzające Regulacja sektora transportu kolejowego zagadnienia wprowadzające Łukasz Gołąb Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10.

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10. Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego, 2) licencjonowania transportu kolejowego,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT DROGOWY: MIĘDZYNARODOWY I KABOTAŻOWY

TRANSPORT DROGOWY: MIĘDZYNARODOWY I KABOTAŻOWY TRANSPORT DROGOWY: MIĘDZYNARODOWY I KABOTAŻOWY Wskutek przyjęcia szeregu europejskich aktów ustawodawczych zarówno międzynarodowy transport drogowy, jak i kabotaż towarów i osób uległy stopniowej liberalizacji.

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r.

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r. Informacja o istotnych zmianach regulacji prawnych w zakresie certyfikacji i dopuszczeń do eksploatacji wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym KONFERENCJA RBF Warszawa, 28 luty 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3.

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3. Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwoweg upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa transportowego. Klasa 2 TLS. Na podstawie programu TS/PZS1/PG/2015. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny

Podstawy prawa transportowego. Klasa 2 TLS. Na podstawie programu TS/PZS1/PG/2015. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny Podstawy prawa transportowego Klasa 2 TLS Na podstawie programu TS/PZS1/PG/2015 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Projekt 5 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2 z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji Projekt z dnia 26.07.2010 r. 1. Podmioty, na które oddziałuje przedmiotowy projekt Projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych dotyczy: - podmiotów uczestniczących w przewozie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A.

STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A. STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A. Warszawa, 24 lipca 2014 Cel i zakres stosowania Zarządca narodowej sieci linii kolejowych W prezentacji przedstawiono:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Polska jest zobowiązana jako państwo członkowskie UE do podejmowania działań służących redukcji emisji fluorowanych gazów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/2016 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA

DECYZJA NR 2/2016 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA L 186/38 9.7.2016 DECYZJA NR 2/2016 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

2. Istniejący stan rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana

2. Istniejący stan rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana UZASADNIENIE 1. Cel wydania aktu Obecnie problematyka przewozu towarów niebezpiecznych w prawie polskim uregulowana jest w trzech ustawach: w zakresie przewozu drogowego w ustawie z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 7 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

OP/244/2014/BG. Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE - ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

OP/244/2014/BG. Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE - ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE Kancelaria Prawna Viggen sp.j. Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica tel.12 637-24-57 ; fax 12 637-24-57 tel. kom. +48 504-086-084 biuro@viggen.pl OP/244/2014/BG Nowelizacje

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIA Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury Wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania Rafał Iwański Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych ZAŁĄCZNIK Nr 1 Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych 1 2 3 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2012 poz. 1265. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2012 r.

Dz.U. 2012 poz. 1265. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2012 poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy) Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ DRUK 1 (pieczęć wpływu i znak sprawy) URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo