GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A."

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku

2 Spis treści I. Informacje ogólne Podstawowe dane Informacje o działalności Grupy Kapitałowej Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej wraz z podaniem ich przyczyn Akcjonariat Spółki... 6 II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa Przewidywana sytuacja finansowa... 6 III. Przewidywany rozwój Grupy, w tym charakterystyka polityki w zakresie jego kierunków... 7 IV. Posiadane oddziały (zakłady)... 7 V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju... 7 VI. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych... 7 VII. Instrumenty finansowe Ryzyko związane z utratą płynności, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym... 8 VIII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy, jakie nastąpiły po dacie bilansowej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego IX. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń X. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej XI. Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym XII. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

3 I. Informacje ogólne 1. Podstawowe dane ( Jednostka dominująca ) powstała 29 grudnia 2010 roku, w wyniku uchwalenia Statutu spółki w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 7488/2010 w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy. Zgodnie ze Statutem Spółka została ona zawiązana na czas nieokreślony. Od 11 lipca 2011 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. ul. Świętego Mikołaja 8-11 tel.: fax: NIP: Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy ,00 zł wpłacony w całości. 2. Informacje o działalności Grupy Kapitałowej W Grupie Kapitałowej ( Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa SMS Kredyt ) działalność operacyjna prowadzona obecnie przez spółkę SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j., która jest następcą prawnym powstałej w 2007 roku spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. (obecnie wykreślonej z KRS), zajmującą się działalnością pożyczkową oraz przez spółkę Profeskasa S.A. powstałą w 2012 roku i będącą obecnie krajową instytucją płatniczą. Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek pieniężnych, w kwocie do 15 tys. PLN na okres do 48 miesięcy. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad punktów sprzedaży). Działalność operacyjna spółki Profeskasa S.A. (zarejestrowanej w rejestrze krajowych instytucji płatniczych KNF pod nr IP25/2014) polega na tworzeniu i obsłudze sieci agencyjnej punktów, które działają na rynku mikropłatności. Profeskasa S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania o charakterze prawnym, informatycznym, organizacyjnym i kapitałowym, które pozwalają na prowadzenie działalności w postaci punktów przyjmujących płatności masowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie Profeskasa współpracuje ze 183 punktami agencyjnymi zarejestrowanymi w rejestrze usług płatniczych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność ma charakter spółki holdingowej w Grupie Kapitałowej. Spółka prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą. Spółka jest odpowiedzialna za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju całej grupy kapitałowej. 3. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku Zarząd Michał Stanioch Stanowisko Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Do dnia 27 marca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki : W dniu 4 lutego 2014 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Tomasza Bałandziuk o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 4 lutego 2014 roku, Dnia 29 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę, na mocy której odwołała Pana Marcina Tokarka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu zarządu Spółki z dniem 29 września 2014 roku, 3

4 Dnia 9 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powzięła uchwałę, na mocy której powierzyła z dniem 9 stycznia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Panu Michałowi Stanioch, który dotychczas pełnił w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz powołała do Zarządu Panią Lucynę Haśnik i Pana Daniela Meniów na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza Stanowisko Jakub Urbański Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Uchmanowicz Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Urbańska - Lach Członek Rady Nadzorczej Tomasz Kęcerski Członek Rady Nadzorczej Jarosław Olejarz Członek Rady Nadzorczej Karolina Lach - Guziak Członek Rady Nadzorczej Jarosław Lenart Członek Rady Nadzorczej Do dnia 27 marca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki : Dnia 4 lutego 2014 roku Pan Paweł Puterko złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Dnia 4 czerwca 2014 roku na podstawie uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została powołana w skład Rady Nadzorczej Pani Karolina Lach-Guziak, Dnia 25 sierpnia 2014 roku Pani Karolina Lach - Guziak złożyła rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, Dnia 19 września 2014 na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została powołana w skład Rady Nadzorczej Pani Karolina Lach- Guziak, Dnia 17 grudnia 2014 roku Pan Rafał Małek złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, Dnia 9 lutego 2015 roku na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został powołany w skład Rady Nadzorczej Pan Jarosław Lenart. 4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej wraz z podaniem ich przyczyn W ramach skonsolidowanych danych finansowych ujęto następujące spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej: Lp. Nazwa Opis Siedziba % udział w kapitale podstawowym 1 jednostka dominująca 2 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. Konsolidacji podlegały także: jednostka zależna 3 SMS Invest Sp. z o.o. jednostka zależna 4 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jednostka zależna 5 Eroniada Ltd. jednostka zależna 6 Profeskasa S.A. jednostka zależna Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol 4102, Cyprus Wrocław 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,4% SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. - do 30 listopada 2014 roku, SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - do 4 grudnia 2014 roku. 4

5 Schemat Grupy Kapitałowej SMS Kredyt został przedstawiony poniżej: 95,4% Profeskasa S.A. 100,0% 100,0% Eroniada Limited z siedzibą na Cyprze SMS Invest Sp. z o.o. (komplementariusz SKA, wspólnik sp.j.) 99,99999% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A 0,00001% 99,8% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Sp. J. 0,2% W 2014 roku miały miejsce następujące zmiany w Grupie Kapitałowej: Dnia 24 kwietnia spółka odkupiła akcji spółki Profeskasa S.A, a dnia 29 kwietnia akcji, co łącznie stanowi 32,4% jej udziałów. Tym samym jej udział w spółce Profeskasa wzrósł z 63,0% do 95,4%, Dnia 1 lipca dokonano przekształcenia spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. w spółkę jawną, Dnia 18 września rozpoczęto likwidację SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którą zakończono 4 grudnia umarzając wszystkie certyfikaty, Dnia 1 grudnia została sprzedana spółka SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. Zmiany w wysokości kapitału zakładowego do dnia 27 marca 2015 roku: Dnia 14 kwietnia 2014 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. o kwotę ,6 tys. PLN, tj. z kwoty 50 tys. PLN do kwoty ,6 tys. PLN poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda i łącznej wartości ,6 tys. PLN. Akcje nowej emisji zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci akcji SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j., W spółce Eroniada Limited podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 40 tys. PLN oraz o 100 tys. PLN, odpowiednio dnia 2 czerwca i dnia 22 września 2014 roku, Dnia 15 września 2014 roku SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przysługujących spółce Eroniada, przeniósł na rzecz Eroniada akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 PLN każda, wyemitowanych przez SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co stanowi 99,99999% kapitału zakładowego tej spółki, Dnia 30 września 2014 roku podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału SMS Invest Sp. z o.o. o 100 tys. PLN, tj. z kwoty 240 tys. PLN do 340 tys. PLN poprzez emisję udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, Dnia 26 lutego 2015 roku zarejestrowano umorzenie udziałów zwykłych wyemitowanych w spółce Eroniada, które stanowią 99% wszystkich wyemitowanych udziałów tej spółki. Po ich umorzeniu, kapitał zakładowy spółki Eroniada wyniesie 5 tys. EUR i dzielić się będzie na udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każdy, z czego kapitał wyemitowany spółki Eroniada wynosić będzie 40 EUR i będzie dzielił się na 40 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, spółka Eroniada dokona przeniesienia na rzecz szt. akcji SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 5

6 5. Akcjonariat Spółki Tabela prezentuje strukturę własności kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku: Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Janusz Tchórzewski ,0 53,9444% ,0 53,9444% Agata Uchmanowicz ,0 20,9742% ,0 20,9742% Pozostali ,0 25,0814% ,0 25,0814% Łącznie ,0 100,0000% ,0 100,0000% Na 31 grudnia 2014 roku dwóch akcjonariuszy posiadało co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 1. Aktualna sytuacja finansowa Grupa Kapitałowa SMS Kredyt w 2014 roku wypracowała zysk na poziomie 500,5 tys. PLN. Grupa uzyskuje przychody głównie z udzielania pożyczek w spółce SMS Invest Spółka z ograniczoną działalnością SMS Kredyt sp.j. oraz ze świadczenia usług przekazów pieniężnych w spółce Profeskasa S.A. Przychody z udzielania pożyczek obejmują: opłatę przygotowawczą za udzielenie pożyczki, odsetki od pożyczek, prowizję ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, opłatę operacyjną za obsługę udzielonych pożyczek oraz inne prowizje i opłaty. Do przychodów ze sprzedaży zalicza się także przychody ze świadczenia usług przekazów pieniężnych na rzecz klientów indywidualnych oraz pośrednictwa w zakresie sprzedaży pożyczek i innych produktów finansowych. Koszty obejmują głównie koszty operacyjne (wynagrodzenia, koszty pośrednictwa finansowego, inne usługi) i koszty z tytułu odpisów aktualizacyjnych (rezerw) związanych z ryzykiem kredytowym. Głównymi kosztami finansowymi są koszty związane z obsługą wyemitowanych obligacji oraz odsetki od kredytu odnawialnego udzielonego przez Alior Bank. Przychody i koszty Grupy Kapitałowej przedstawia poniższa tabela: Skonsolidowany rachunek wyników Przychody netto ze sprzedaży , ,4 Odpisy aktualizujące , ,5 Przychody po kosztach ryzyka , ,9 Koszty operacyjne , ,7 Wynik z działalności operacyjnej 2 539, ,2 Działalność finansowa , ,9 Wynik z działalności gospodarczej 658, ,3 Odpisy wartości firmy -86,3-76,0 Wynik brutto 572, ,3 Podatek -70,1 171,2 Zysk mniejszości 1,4-142,3 Zysk netto 500, ,8 W 2014 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wyższe przychody związane z udzielaniem i sprzedażą pożyczek. Jednoczenie wzrosły odpisy aktualizujące (rezerwy) związane z ryzykiem kredytowym, co miało największy wpływ na niższy wynik operacyjny w porównaniu z 2013 rokiem. Spółka operacyjna wdrożyła szereg działań obniżających ryzyko kredytowe, co wpłynęło i będzie miało pozytywny wpływ na wynik w następnych okresach sprawozdawczych. 2. Przewidywana sytuacja finansowa Grupa Kapitałowa poprzez spółki operacyjne będzie w dalszym ciągu uzyskiwać przychody związane ze sprzedażą pożyczek oraz świadczeniem usług przekazów pieniężnych. 6

7 Spółka SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. planuje zwiększenie wyniku z działalności operacyjnej poprzez budowę własnego portfela pożyczek oraz dalsze minimalizowanie kosztów ryzyka kredytowego. Spółka zamierza wprowadzić kolejne produkty oraz aktywizować kanały dystrybucji. Spółka zamierza podjąć negocjacje z bankiem, zmierzające do obniżenia kwoty lokaty stanowiącej zabezpieczenie dla kredytu, co miałoby wpływ na poprawę płynności Grupy Kapitałowej. Przewidywane jest zmniejszenie kosztów finansowania w związku z tym, że prawie połowa zadłużenia z tytułu obligacji posiada zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M, którego wartość w ostatnich miesiącach uległa zmniejszeniu. Grupa Kapitałowa zamierza również przeprowadzać kolejne emisje obligacji z niższym oprocentowaniem. Planowane jest dalsze uproszczenie Grupy Kapitałowej, dostosowane do sytuacji rynkowej, które pozwoli na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. III. Przewidywany rozwój Grupy, w tym charakterystyka polityki w zakresie jego kierunków W 2015 roku Grupa będzie kontynuować działalność w zakresie udzielania pożyczek przez Spółkę SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. Podejmowane będą dalsze działania w celu optymalizacji procesu udzielania pożyczek. Planowane jest zwiększenie sprzedaży poprzez wprowadzanie kolejnych produktów, aktywizowanie kanałów dystrybucji. Grupa zamierza pozostać przy strategii pozyskiwania finansowania na rozwój poprzez sprzedaż portfeli wierzytelności do wyspecjalizowanych podmiotów. Podejście to w zdecydowany sposób obniża ryzyko prowadzonej działalności, a jednocześnie pozwala Grupie SMS Kredyt szybciej rotować posiadanym kapitałem. Grupa zamierza również kontynuować rozwój sieci Agencyjnej współpracującej ze spółką Profeskasa S.A., gdzie dystrybuowane są produkty polegające na przyjmowaniu wpłat oraz inne usługi finansowe. Planowane jest pozyskanie punktów obsługujących płatności poprzez udział w przetargach publicznych na obsługę kasową, pozyskiwanie agentów o ugruntowanej pozycji rynkowej. Spółka Profeskasa S.A. planuje dalsze rozszerzenie oferty produktowej, poprzez zaoferowanie w całej swojej sieci agencyjnej pożyczek kierowanych tylko do stałych Klientów punktów płatności. planuje dalsze emisje obligacji, w celu zapewnienia finansowania dla Spółek Grupy Kapitałowej. IV. Posiadane oddziały (zakłady) W roku 2014 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadały oddziałów (zakładów). V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W 2014 roku Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie prowadziły działalności w dziedzinie badań i rozwoju. VI. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. działając na podstawie uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę nabywania akcji własnych w celu umorzenia i przyjął Program odkupu akcji własnych, zgodnie z którym dokonywane są transakcje nabycia akcji Spółki. Celem Programu Odkupu jest nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Poniższa tabela prezentuje łączną liczbę akcji własnych nabytych w ramach Programu odkupu akcji własnych w 2014 roku: Liczba akcji Średnia cena zakupu Wartość nominalna akcji % udział w kapitale zakładowym % głosów na WZA ,54 zł 0,50 zł 0,50% 0,50% Do dnia sporządzenia sprawozdania Spółka nabyła łącznie sztuk akcji stanowiących 0,66% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 7

8 VII. Instrumenty finansowe 1. Ryzyko związane z utratą płynności, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa Ryzyko płynności polega na utracie lub ograniczeniu zdolności terminowego regulowania zobowiązań. Grupa na bieżąco monitoruje stan środków pieniężnych oraz planuje przepływy w taki sposób, aby zachować ciągłość finansowania prowadzonej działalności. Spółka SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Invest sp.j. znacznie zwiększyła poziom finansowania poprzez sprzedaż portfeli wierzytelności do wyspecjalizowanych podmiotów. Wdrożone podejście pozwala Grupie SMS Kredyt szybciej rotować posiadanym kapitałem. Oprócz posiadanego portfela pożyczek w spółce SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j., Grupa posiada kredyt odnawialny zabezpieczony lokatą. Środki na lokatę pochodzą z emisji obligacji. Wykorzystanie kredytu na 31 grudnia 2014 roku wynosi tys. PLN. Kredyt ten posiada oprocentowanie zmienne WIBOR 3M powiększone o 1,50% marży. Grupa posiada poprzez spółkę następujące instrumenty finansowe: a) obligacje na łączną kwotę tys. PLN. W tym: O terminie wymagalności 1 rok: o stałym oprocentowaniu 12,0% o łącznej wartości tys. PLN, O terminie wymagalności 2 lata: o stałym oprocentowaniu 12,0% o łącznej wartości 950 tys. PLN, o stałym oprocentowaniu 10,5% o łącznej wartości tys. PLN, o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M + 7,82 % o wartości tys. PLN. Wartość nominalna obligacji na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła tys. PLN. Poniższa tabela prezentuje stan obligacji na 31 grudnia 2014 roku: Obligacje na Seria Oprocentowanie Data przydziału Data wykupu Kwota tys. PLN 1 Seria AA 12,0% 31 stycznia stycznia ,00 2 Seria AC 12,0% 29 marca marca ,00 3 Seria AE 12,0% 28 maja maja ,00 4 Seria AG WIBOR 3M+7,82% 29 lipca lipca ,00 5 Seria AI 12,0% 08 sierpnia maja ,00 6 Seria AJ 10,5% 17 grudnia listopada ,00 b) lokatę w wysokości tys. PLN, która stanowi zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez spółkę SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. o rocznym stałym oprocentowaniu równym 2,8%. Spółka Profeskasa S.A. posiada gwarancję udzieloną przez mbank S.A. na kwotę 154,8 tys. PLN obowiązującą do 2 kwietnia 2015 roku, która jest zabezpieczona kaucją złożoną przez Spółkę w formie lokaty o rocznym stałym oprocentowaniu równym 2,5%. 2. Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej prowadząc swoją działalność narażone są na ryzyko finansowe, a przede wszystkim na: ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności. Spółki nie wykorzystują w swojej działalności instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyka zmiany cen, kredytowego oraz płynności. 8

9 Ryzyko zmiany cen Ryzyko cenowe oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen zużywanych materiałów i surowców. Grupa Kapitałowa ocenia to ryzyko jako niskie, ponieważ wyniki Spółek wchodzących w skład Grupy nie są zależne od cen zużywanych materiałów i surowców. Ryzyko kredytowe Ryzyko to jest związane z ewentualnym brakiem możliwości dokonania spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorców. Grupa Kapitałowa poprzez spółkę SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp. j. opracowała i stale udoskonala zbiór zasad pozwalających ocenić wiarygodność kredytową Klienta. W wyniku doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem, ryzyko kredytowe zostało znacznie ograniczone. Głównym elementem pomiaru ryzyka jest tzw. analiza vintage, czyli analiza zachowania porównywalnych portfeli wierzytelności w kolejnych okresach. Narzędzie to umożliwia obserwację poziomu ryzyka kredytowego po upływie terminu wymagalności poszczególnych rat i dzięki temu daje możliwość bardzo szybkiej modyfikacji procesu udzielenia pożyczek jak i dostosowania właściwych strategii windykacyjnych. Prowadzona jest analiza zdolności kredytowej każdego Klienta poprzez: weryfikację historii spłat pożyczek klienta jeżeli wcześniej korzystał z oferty spółki, weryfikację prawdziwości informacji podanych przez klienta, analizę budżetu klienta, sprawdzenie w bazach danych Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej, ocenę skoringową. Spółka SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. prowadzi intensywne działania monitorujące i windykacyjne na pożyczkach, gdzie wystąpiło opóźnienie w spłacie. Poza obsługą przeterminowanych należności klientów prowadzoną przez własny dział windykacji spółka współpracuje również z podmiotami wyspecjalizowanymi w odzyskiwaniu nieregularnych wierzytelności. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów mających największy wpływ na wyniki finansowe Grupy i jako takie jest traktowane priorytetowo. Spółka SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. stosuje w ramach zasad księgowych metodologię tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe związane z udzielaniem pożyczek, polegającą na tworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności do wartości odzyskiwanej. W przypadku pożyczek wieloratalnych rezerwy są tworzone dla przeterminowania powyżej 90 dni, a dla jednoratalnych powyżej 30 dni. Ryzyko stopy procentowej Narażenie spółek Grupy Kapitałowej na ryzyko zmiany stopy procentowej nie jest znaczące i związane jest ze zmianą rynkowych stóp procentowych posiadanych obligacji serii AG ze zmienną stopą procentową (WIBOR 3M+ 7,82%) oraz kredytu obrotowego o oprocentowaniu WIBOR 3M +1,50%. W przypadku zmiany stopy WIBOR 3M o 1,00%, roczne koszty z tyt. odsetek uległyby zmianie o 190,6 tys. PLN. VIII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 1. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym W maju 2014 roku Grupa poprzez SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. uruchomiła sprzedaż nowego produktu, jakim jest pożyczka do 15 tys. PLN na okres do 48 miesięcy. Ważnym wydarzeniem dla Grupy Kapitałowej SMS Kredyt było podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank S. A. przez spółkę SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytu do dnia 8 września 2015 roku oraz zwiększającego limit kredytu o kwotę tys. PLN do kwoty tys. PLN. Bank zawierając aneks pozytywnie ocenił wskaźniki finansowe Spółki, zwiększając z jednej strony swoje zaangażowanie, a z drugiej wprowadzając niższą marżę kredytu, co pozwoliło na obniżenie ponoszonych kosztów finansowania działalności operacyjnej Grupy. Dnia 8 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę dla spółki Profeskasa S.A. na świadczenie usług przekazu pieniężnego w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka została wpisana do Rejestru Usług Płatniczych, 9

10 prowadzonego przez KNF, pod numerem IP25/2014. Uzyskanie powyższej zgody oznacza możliwość oferowania usług przekazu pieniężnego bez ograniczeń skali, nałożonych ustawowo na biura usług płatniczych. W dniu 7 października 2014 roku spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. podpisała umowę z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny o współpracy w 2015 roku, polegającej na sprzedaży do Funduszu niewymagalnych wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie do 15 tys. PLN, udzielanych na okres od 6 do 48 miesięcy. Zawarcie umowy o współpracy w zakresie stałej sprzedaży wierzytelności pozwoli Grupie Kapitałowej SMS Kredyt na finansowanie bieżącej akcji pożyczkowej przez cały 2015 rok. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Należy również zaznaczyć, iż w dniu 31 października 2014 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakończenia projektu uruchomienia działalności pożyczkowej na terenie Gruzji oraz o odstąpieniu od zawartego w dniu 23 stycznia 2014 roku listu intencyjnego z partnerami, którzy mieli wspomagać ten proces. Zarząd w chwili obecnej zamierza się skupić na rozwoju podstawowej działalności na rynku krajowym. Dalszy rozwój na rynkach zagranicznych uwarunkowany jest zakończeniem procesów wewnętrznych przekształceń w Grupie Kapitałowej oraz uzyskaniem satysfakcjonujących i stabilnych wyników w roku W grudniu 2014 roku został zakończony proces likwidacji SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu. W tym samym okresie sprzedano również spółkę SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. 2. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy, jakie nastąpiły po dacie bilansowej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dnia 26 lutego 2015 roku Spółka otrzymała od spółki Eroniada Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika Cypru informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd umorzenia udziałów zwykłych wyemitowanych w spółce Eroniada, które stanowią 99% wszystkich wyemitowanych udziałów. Po umorzeniu przedmiotowych udziałów, kapitał zakładowy spółki Eroniada wynosić będzie 5 tys. EUR i dzielić się będzie na udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każdy, z czego kapitał wyemitowany spółki Eroniada wynosić będzie 40 EUR i będzie dzielił się na 40 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy udział. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, spółka Eroniada dokona przeniesienia na rzecz szt. akcji spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. IX. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń Ryzyko utraty kluczowych pracowników Spółki wchodzące w skład Grupy SMS Kredyt w swojej działalności wykorzystują kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Utrata w krótkim okresie kilku kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim kadry menedżerskiej mogłaby w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Grupę w przyszłości. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce Spółki Grupy prowadzą działalność operacyjną wyłącznie na rynku krajowym i z tego też względu są uzależnione pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi, takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych wpływały na sytuację gospodarczą w Polsce. Już wcześniej odnotowywano spadek tempa krajowego wzrostu gospodarczego oraz wzrost stopy bezrobocia. Opisane powyżej tendencje makroekonomiczne wpływały i mogą wpływać na sytuację finansową Grupy. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki i kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Grupy. Ryzyko konkurencji Pojawienie się na rynku nowych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną do Spółek wchodzących w skład Grupy lub wzmożenie aktywności sprzedażowej obecnie działających podmiotów stanowi czynnik ryzyka i może spowodować utrudnienie w realizacji planów sprzedażowych. Nie można wykluczyć wejścia na rynek nowych 10

11 podmiotów i zaostrzenia walki konkurencyjnej na rynku niebankowych pożyczek gotówkowych oraz usług przekazu pieniężnego. Ryzyko zmian regulacji prawnych Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących kredytów konsumenckich, działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Spółek Grupy. Do największych potencjalnych zagrożeń dla działalności spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. należy wprowadzenie przepisów dotyczących maksymalnego całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego. Powyższe zmiany mogą istotnie ograniczyć dochodowość prowadzonej dotychczas działalności co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. Grupa nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółek Grupy. Ryzyko niewypłacalności klientów Spółka operacyjna SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. udziela pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Aby móc podejmować decyzje o przyznaniu pożyczki danemu klientowi wdrożyła, utrzymuje oraz doskonali system akceptacji wniosków pożyczkowych. Każdy wniosek klienta o pożyczkę musi przejść szczegółową procedurę akceptacji polegającą na weryfikacji danych personalnych, zadłużenia oraz przychodów umożliwiających spłatę zobowiązania. Mimo dokonywanej weryfikacji część klientów nie dokonuje spłat pożyczek w terminie umownym. Istnieje ryzyko, iż mimo podejmowanych działań skala klientów zagrożonych niewypłacalnością będzie rosła. Spółka operacyjna minimalizuje to ryzyko poprzez ciągły monitoring spłacalności pożyczek oraz doskonalenie systemu akceptacji klientów. Ryzyko związane z defraudacją środków pieniężnych powierzonych w punkcie agencyjnym Działalność Spółki Profeskasa S.A. polega na realizacji przekazów pieniężnych klientów na rachunki docelowe beneficjentów. Przyjmowanie zleceń odbywa się w punktach płatności. Rozproszona sieć dystrybucji usług niesie za sobą ryzyko operacyjne celowego niezrealizowania dyspozycji klientów i bezprawnego zatrzymania środków przez agenta. Spółka to ryzyko ogranicza poprzez: procedury weryfikacji agentów przystępujących do współpracy ze spółką Profeskasa S.A., rozwiązania systemu kontroli zaimplementowane w oprogramowanie obsługujące punkty płatności, bieżącą kontrolę rzetelnego wykonywania umowy agencyjnej, procedury obrotu gotówkowego związane z zamykaniem dnia pracy agencji i odprowadzaniem gotówki, formą prawną zabezpieczeń współpracy z agentem (poręczenia lub weksle). Przyjęte procedury i rozwiązania organizacyjne związane z przeciwdziałaniem przypadkom nierzetelnego działania agentów, a w szczególności niezwłoczne kierowanie zawiadomień do organów ścigania zwiększa bezpieczeństwo nie tylko samej Spółki, ale także całego sektora. W tym zakresie podejmowane działania mają na celu także wzrost zaufania użytkowników do podmiotów oferujących usługi płatnicze. Przygotowując prognozę finansową Profeskasa S.A. uwzględniła koszty ryzyka związanego z defraudacją środków pieniężnych powierzonych z punkcie agencyjnym. Ryzyko uszkodzenia systemu informatycznego Spółki operacyjne posiadają dedykowane systemy informatyczne niezbędne do bieżącej działalności. Istnieje ryzyko, iż nagłe i poważne uszkodzenie systemu może wstrzymać obsługę klientów. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez ciągły 11

12 nadzór nad systemem informatycznym pracowników działu informatyki oraz wykonywanie kopii zapasowych, a także poprzez wdrożenie w Spółkach procedur awaryjnych. W przypadku awarii systemu informatycznego niezwłocznie informowany jest dział informatyki, który przystępuje do naprawy lub jeśli awaria dotyczy systemu transakcyjnego spółki Profeskasa S.A. jest ona niezwłocznie zgłaszana firmie zewnętrznej, która świadczy usługi mające na celu zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji systemu. X. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Poniżej znajduje się struktura aktywów za 2014 oraz 2013 rok: Suma bilansowa skonsolidowanego bilansu wyniosła na koniec analizowanego okresu ,8 tys. PLN i nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku. Portfel pożyczek stanowi, oprócz środków pieniężnych oraz lokaty stanowiącej zabezpieczenie dla kredytu, najważniejszy składnik aktywów. Należności z tytułu udzielonych pożyczek obejmują: Portfel pożyczek Udzielony kapitał , ,0 naliczone przychody , ,8 Razem należności brutto: , ,8 Odpis aktualizujacy wartość należności , ,3 Razem należności netto: , ,5 Po stronie aktywów największy wzrost odnotowano na należnościach długoterminowych. Związane jest to ze zwiększeniem się wartości portfela pożyczek o kapitale należnym powyżej 12 miesięcy. Z drugiej strony, poprzez zmianę struktury udzieleń zmniejszył się portfel pożyczek krótkoterminowych. 12

13 Poniżej znajduje się struktura pasywów za 2014 oraz 2013 rok: W celu zapewnienia finansowania Grupa posiada kredyt odnawialny zaciągnięty przez SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. w wysokości tys. PLN wykorzystany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie tys. PLN oraz zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji w SMS Kredyt Holding S.A. w wysokości tys. PLN, które stanowią największy składnik pasywów. Wraz z wydłużeniem okresu zapadalności należności, wydłużeniu uległ okres wymagalności zobowiązań z tytułu obligacji. Na 31 grudnia 2014 roku zobowiązania długoterminowe wyniosły tys. PLN. Po stronie pasywów odnotowano spadek na zobowiązaniach z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości 5% związany z niższym stanem nominału wyemitowanych obligacji (o 363 tys. PLN) oraz niższą stopą oprocentowania obligacji. Nieznaczny wzrost na zobowiązaniach z tytułu kredytu spowodowany jest wzrostem wykorzystania kredytu o 270 tys. PLN. Największy spadek odnotowano na kapitale mniejszości. Spowodowany jest on transakcją zakupu akcji spółki Profeskasa, co zwiększyło udziały w tej spółce o 32,4%. Wskaźniki płynności i zadłużenia oparte na kategoriach skonsolidowanego bilansu: Wskaźniki płynności finansowej Płynność I stopnia 0,84 0,51 Płynność II stopnia 1,53 1,12 Płynność III stopnia 1,58 1,18 Płynność I stopnia (wskaźnik płatności gotówkowej) = (Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe) Płynność II stopnia (wskaźnik płynności szybkiej) = [(Inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe] Płynność III stopnia = (Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące) Wskaźnik warunkujący prawo do żądania przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji Wskaźnik zadłużenia 1,34 1,70 Wskaźnik relacji zobowiązań krótko- i długoterminowych pomniejszonych o posiadane środki pieniężne (w tym środki pieniężne złożone w formie kaucji jako zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez spółki z Grupy SMS Kredyt)/kapitał własny na poziomie skonsolidowanym. Jak widać w powyższej tabeli wskaźnik uległ poprawie. obniżył zobowiązanie z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych poprzez spłatę obligacji oraz obniżenie stopy procentowej kolejnych serii obligacji wyemitowanych w 2014 roku. 13

14 XI. Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym Lp. Nazwa Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Pozycja w Grupie kapitałowej % udział w kapitale podstawowy m % udział w całkowitej liczbie głosów Powiązanie kapitałowe 1 Zarządzanie Grupą Kapitałową Jednostka dominująca 2 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. 3 SMS Invest Sp. z o.o. Udzielanie pożyczek Zarządzanie spółkami komandytowoakcyjnymi Jednostka zależna Jednostka zależna 100,0% 100,0% pośrednie 100,0% 100,0% bezpośrednie 4 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Nie prowadzi aktywnej działalności Jednostka zależna 100,0% 100,0% pośrednie 5 Eroniada Ltd. Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol 4102, Cyprus Działalność inwestycyjna Jednostka zależna 100,0% 100,0% bezpośrednie 6 Profeskasa S.A. Świadczenie usług przekazów pieniężnych Jednostka zależna 95,4% 95,4% bezpośrednie XII. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Grupa Kapitałowa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych. Michał Stanioch Daniel Meniów Lucyna Haśnik Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu jednostki dominującej jednostki dominującej jednostki dominującej Niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok składa się z 14 kolejno ponumerowanych stron. 14

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Podstawowe dane Spółki... 3 2. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. KRAKÓW, 12 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARAMUS SA za rok obrotowy od 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

KRUK S.A. Raport Roczny

KRUK S.A. Raport Roczny KRUK S.A. Raport Roczny Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie danych finansowych za 2011 r.... 4 2 OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne..3 1.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo