GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A."

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku

2 Spis treści I. Informacje ogólne Podstawowe dane Informacje o działalności Grupy Kapitałowej Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej wraz z podaniem ich przyczyn Akcjonariat Spółki... 6 II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa Przewidywana sytuacja finansowa... 6 III. Przewidywany rozwój Grupy, w tym charakterystyka polityki w zakresie jego kierunków... 7 IV. Posiadane oddziały (zakłady)... 7 V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju... 7 VI. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych... 7 VII. Instrumenty finansowe Ryzyko związane z utratą płynności, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym... 8 VIII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy, jakie nastąpiły po dacie bilansowej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego IX. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń X. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej XI. Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym XII. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

3 I. Informacje ogólne 1. Podstawowe dane ( Jednostka dominująca ) powstała 29 grudnia 2010 roku, w wyniku uchwalenia Statutu spółki w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 7488/2010 w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy. Zgodnie ze Statutem Spółka została ona zawiązana na czas nieokreślony. Od 11 lipca 2011 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. ul. Świętego Mikołaja 8-11 tel.: fax: NIP: Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy ,00 zł wpłacony w całości. 2. Informacje o działalności Grupy Kapitałowej W Grupie Kapitałowej ( Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa SMS Kredyt ) działalność operacyjna prowadzona obecnie przez spółkę SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j., która jest następcą prawnym powstałej w 2007 roku spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. (obecnie wykreślonej z KRS), zajmującą się działalnością pożyczkową oraz przez spółkę Profeskasa S.A. powstałą w 2012 roku i będącą obecnie krajową instytucją płatniczą. Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek pieniężnych, w kwocie do 15 tys. PLN na okres do 48 miesięcy. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad punktów sprzedaży). Działalność operacyjna spółki Profeskasa S.A. (zarejestrowanej w rejestrze krajowych instytucji płatniczych KNF pod nr IP25/2014) polega na tworzeniu i obsłudze sieci agencyjnej punktów, które działają na rynku mikropłatności. Profeskasa S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania o charakterze prawnym, informatycznym, organizacyjnym i kapitałowym, które pozwalają na prowadzenie działalności w postaci punktów przyjmujących płatności masowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie Profeskasa współpracuje ze 183 punktami agencyjnymi zarejestrowanymi w rejestrze usług płatniczych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność ma charakter spółki holdingowej w Grupie Kapitałowej. Spółka prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą. Spółka jest odpowiedzialna za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju całej grupy kapitałowej. 3. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku Zarząd Michał Stanioch Stanowisko Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Do dnia 27 marca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki : W dniu 4 lutego 2014 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Tomasza Bałandziuk o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 4 lutego 2014 roku, Dnia 29 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę, na mocy której odwołała Pana Marcina Tokarka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu zarządu Spółki z dniem 29 września 2014 roku, 3

4 Dnia 9 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powzięła uchwałę, na mocy której powierzyła z dniem 9 stycznia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Panu Michałowi Stanioch, który dotychczas pełnił w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz powołała do Zarządu Panią Lucynę Haśnik i Pana Daniela Meniów na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza Stanowisko Jakub Urbański Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Uchmanowicz Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Urbańska - Lach Członek Rady Nadzorczej Tomasz Kęcerski Członek Rady Nadzorczej Jarosław Olejarz Członek Rady Nadzorczej Karolina Lach - Guziak Członek Rady Nadzorczej Jarosław Lenart Członek Rady Nadzorczej Do dnia 27 marca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki : Dnia 4 lutego 2014 roku Pan Paweł Puterko złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Dnia 4 czerwca 2014 roku na podstawie uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została powołana w skład Rady Nadzorczej Pani Karolina Lach-Guziak, Dnia 25 sierpnia 2014 roku Pani Karolina Lach - Guziak złożyła rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, Dnia 19 września 2014 na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została powołana w skład Rady Nadzorczej Pani Karolina Lach- Guziak, Dnia 17 grudnia 2014 roku Pan Rafał Małek złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, Dnia 9 lutego 2015 roku na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został powołany w skład Rady Nadzorczej Pan Jarosław Lenart. 4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej wraz z podaniem ich przyczyn W ramach skonsolidowanych danych finansowych ujęto następujące spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej: Lp. Nazwa Opis Siedziba % udział w kapitale podstawowym 1 jednostka dominująca 2 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. Konsolidacji podlegały także: jednostka zależna 3 SMS Invest Sp. z o.o. jednostka zależna 4 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jednostka zależna 5 Eroniada Ltd. jednostka zależna 6 Profeskasa S.A. jednostka zależna Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol 4102, Cyprus Wrocław 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,4% SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. - do 30 listopada 2014 roku, SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - do 4 grudnia 2014 roku. 4

5 Schemat Grupy Kapitałowej SMS Kredyt został przedstawiony poniżej: 95,4% Profeskasa S.A. 100,0% 100,0% Eroniada Limited z siedzibą na Cyprze SMS Invest Sp. z o.o. (komplementariusz SKA, wspólnik sp.j.) 99,99999% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A 0,00001% 99,8% SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Sp. J. 0,2% W 2014 roku miały miejsce następujące zmiany w Grupie Kapitałowej: Dnia 24 kwietnia spółka odkupiła akcji spółki Profeskasa S.A, a dnia 29 kwietnia akcji, co łącznie stanowi 32,4% jej udziałów. Tym samym jej udział w spółce Profeskasa wzrósł z 63,0% do 95,4%, Dnia 1 lipca dokonano przekształcenia spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. w spółkę jawną, Dnia 18 września rozpoczęto likwidację SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którą zakończono 4 grudnia umarzając wszystkie certyfikaty, Dnia 1 grudnia została sprzedana spółka SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. Zmiany w wysokości kapitału zakładowego do dnia 27 marca 2015 roku: Dnia 14 kwietnia 2014 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. o kwotę ,6 tys. PLN, tj. z kwoty 50 tys. PLN do kwoty ,6 tys. PLN poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda i łącznej wartości ,6 tys. PLN. Akcje nowej emisji zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci akcji SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j., W spółce Eroniada Limited podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 40 tys. PLN oraz o 100 tys. PLN, odpowiednio dnia 2 czerwca i dnia 22 września 2014 roku, Dnia 15 września 2014 roku SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przysługujących spółce Eroniada, przeniósł na rzecz Eroniada akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 PLN każda, wyemitowanych przez SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co stanowi 99,99999% kapitału zakładowego tej spółki, Dnia 30 września 2014 roku podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału SMS Invest Sp. z o.o. o 100 tys. PLN, tj. z kwoty 240 tys. PLN do 340 tys. PLN poprzez emisję udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, Dnia 26 lutego 2015 roku zarejestrowano umorzenie udziałów zwykłych wyemitowanych w spółce Eroniada, które stanowią 99% wszystkich wyemitowanych udziałów tej spółki. Po ich umorzeniu, kapitał zakładowy spółki Eroniada wyniesie 5 tys. EUR i dzielić się będzie na udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każdy, z czego kapitał wyemitowany spółki Eroniada wynosić będzie 40 EUR i będzie dzielił się na 40 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, spółka Eroniada dokona przeniesienia na rzecz szt. akcji SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 5

6 5. Akcjonariat Spółki Tabela prezentuje strukturę własności kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku: Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Janusz Tchórzewski ,0 53,9444% ,0 53,9444% Agata Uchmanowicz ,0 20,9742% ,0 20,9742% Pozostali ,0 25,0814% ,0 25,0814% Łącznie ,0 100,0000% ,0 100,0000% Na 31 grudnia 2014 roku dwóch akcjonariuszy posiadało co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 1. Aktualna sytuacja finansowa Grupa Kapitałowa SMS Kredyt w 2014 roku wypracowała zysk na poziomie 500,5 tys. PLN. Grupa uzyskuje przychody głównie z udzielania pożyczek w spółce SMS Invest Spółka z ograniczoną działalnością SMS Kredyt sp.j. oraz ze świadczenia usług przekazów pieniężnych w spółce Profeskasa S.A. Przychody z udzielania pożyczek obejmują: opłatę przygotowawczą za udzielenie pożyczki, odsetki od pożyczek, prowizję ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, opłatę operacyjną za obsługę udzielonych pożyczek oraz inne prowizje i opłaty. Do przychodów ze sprzedaży zalicza się także przychody ze świadczenia usług przekazów pieniężnych na rzecz klientów indywidualnych oraz pośrednictwa w zakresie sprzedaży pożyczek i innych produktów finansowych. Koszty obejmują głównie koszty operacyjne (wynagrodzenia, koszty pośrednictwa finansowego, inne usługi) i koszty z tytułu odpisów aktualizacyjnych (rezerw) związanych z ryzykiem kredytowym. Głównymi kosztami finansowymi są koszty związane z obsługą wyemitowanych obligacji oraz odsetki od kredytu odnawialnego udzielonego przez Alior Bank. Przychody i koszty Grupy Kapitałowej przedstawia poniższa tabela: Skonsolidowany rachunek wyników Przychody netto ze sprzedaży , ,4 Odpisy aktualizujące , ,5 Przychody po kosztach ryzyka , ,9 Koszty operacyjne , ,7 Wynik z działalności operacyjnej 2 539, ,2 Działalność finansowa , ,9 Wynik z działalności gospodarczej 658, ,3 Odpisy wartości firmy -86,3-76,0 Wynik brutto 572, ,3 Podatek -70,1 171,2 Zysk mniejszości 1,4-142,3 Zysk netto 500, ,8 W 2014 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wyższe przychody związane z udzielaniem i sprzedażą pożyczek. Jednoczenie wzrosły odpisy aktualizujące (rezerwy) związane z ryzykiem kredytowym, co miało największy wpływ na niższy wynik operacyjny w porównaniu z 2013 rokiem. Spółka operacyjna wdrożyła szereg działań obniżających ryzyko kredytowe, co wpłynęło i będzie miało pozytywny wpływ na wynik w następnych okresach sprawozdawczych. 2. Przewidywana sytuacja finansowa Grupa Kapitałowa poprzez spółki operacyjne będzie w dalszym ciągu uzyskiwać przychody związane ze sprzedażą pożyczek oraz świadczeniem usług przekazów pieniężnych. 6

7 Spółka SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. planuje zwiększenie wyniku z działalności operacyjnej poprzez budowę własnego portfela pożyczek oraz dalsze minimalizowanie kosztów ryzyka kredytowego. Spółka zamierza wprowadzić kolejne produkty oraz aktywizować kanały dystrybucji. Spółka zamierza podjąć negocjacje z bankiem, zmierzające do obniżenia kwoty lokaty stanowiącej zabezpieczenie dla kredytu, co miałoby wpływ na poprawę płynności Grupy Kapitałowej. Przewidywane jest zmniejszenie kosztów finansowania w związku z tym, że prawie połowa zadłużenia z tytułu obligacji posiada zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M, którego wartość w ostatnich miesiącach uległa zmniejszeniu. Grupa Kapitałowa zamierza również przeprowadzać kolejne emisje obligacji z niższym oprocentowaniem. Planowane jest dalsze uproszczenie Grupy Kapitałowej, dostosowane do sytuacji rynkowej, które pozwoli na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. III. Przewidywany rozwój Grupy, w tym charakterystyka polityki w zakresie jego kierunków W 2015 roku Grupa będzie kontynuować działalność w zakresie udzielania pożyczek przez Spółkę SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. Podejmowane będą dalsze działania w celu optymalizacji procesu udzielania pożyczek. Planowane jest zwiększenie sprzedaży poprzez wprowadzanie kolejnych produktów, aktywizowanie kanałów dystrybucji. Grupa zamierza pozostać przy strategii pozyskiwania finansowania na rozwój poprzez sprzedaż portfeli wierzytelności do wyspecjalizowanych podmiotów. Podejście to w zdecydowany sposób obniża ryzyko prowadzonej działalności, a jednocześnie pozwala Grupie SMS Kredyt szybciej rotować posiadanym kapitałem. Grupa zamierza również kontynuować rozwój sieci Agencyjnej współpracującej ze spółką Profeskasa S.A., gdzie dystrybuowane są produkty polegające na przyjmowaniu wpłat oraz inne usługi finansowe. Planowane jest pozyskanie punktów obsługujących płatności poprzez udział w przetargach publicznych na obsługę kasową, pozyskiwanie agentów o ugruntowanej pozycji rynkowej. Spółka Profeskasa S.A. planuje dalsze rozszerzenie oferty produktowej, poprzez zaoferowanie w całej swojej sieci agencyjnej pożyczek kierowanych tylko do stałych Klientów punktów płatności. planuje dalsze emisje obligacji, w celu zapewnienia finansowania dla Spółek Grupy Kapitałowej. IV. Posiadane oddziały (zakłady) W roku 2014 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadały oddziałów (zakładów). V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W 2014 roku Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie prowadziły działalności w dziedzinie badań i rozwoju. VI. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. działając na podstawie uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę nabywania akcji własnych w celu umorzenia i przyjął Program odkupu akcji własnych, zgodnie z którym dokonywane są transakcje nabycia akcji Spółki. Celem Programu Odkupu jest nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Poniższa tabela prezentuje łączną liczbę akcji własnych nabytych w ramach Programu odkupu akcji własnych w 2014 roku: Liczba akcji Średnia cena zakupu Wartość nominalna akcji % udział w kapitale zakładowym % głosów na WZA ,54 zł 0,50 zł 0,50% 0,50% Do dnia sporządzenia sprawozdania Spółka nabyła łącznie sztuk akcji stanowiących 0,66% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 7

8 VII. Instrumenty finansowe 1. Ryzyko związane z utratą płynności, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa Ryzyko płynności polega na utracie lub ograniczeniu zdolności terminowego regulowania zobowiązań. Grupa na bieżąco monitoruje stan środków pieniężnych oraz planuje przepływy w taki sposób, aby zachować ciągłość finansowania prowadzonej działalności. Spółka SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Invest sp.j. znacznie zwiększyła poziom finansowania poprzez sprzedaż portfeli wierzytelności do wyspecjalizowanych podmiotów. Wdrożone podejście pozwala Grupie SMS Kredyt szybciej rotować posiadanym kapitałem. Oprócz posiadanego portfela pożyczek w spółce SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j., Grupa posiada kredyt odnawialny zabezpieczony lokatą. Środki na lokatę pochodzą z emisji obligacji. Wykorzystanie kredytu na 31 grudnia 2014 roku wynosi tys. PLN. Kredyt ten posiada oprocentowanie zmienne WIBOR 3M powiększone o 1,50% marży. Grupa posiada poprzez spółkę następujące instrumenty finansowe: a) obligacje na łączną kwotę tys. PLN. W tym: O terminie wymagalności 1 rok: o stałym oprocentowaniu 12,0% o łącznej wartości tys. PLN, O terminie wymagalności 2 lata: o stałym oprocentowaniu 12,0% o łącznej wartości 950 tys. PLN, o stałym oprocentowaniu 10,5% o łącznej wartości tys. PLN, o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M + 7,82 % o wartości tys. PLN. Wartość nominalna obligacji na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła tys. PLN. Poniższa tabela prezentuje stan obligacji na 31 grudnia 2014 roku: Obligacje na Seria Oprocentowanie Data przydziału Data wykupu Kwota tys. PLN 1 Seria AA 12,0% 31 stycznia stycznia ,00 2 Seria AC 12,0% 29 marca marca ,00 3 Seria AE 12,0% 28 maja maja ,00 4 Seria AG WIBOR 3M+7,82% 29 lipca lipca ,00 5 Seria AI 12,0% 08 sierpnia maja ,00 6 Seria AJ 10,5% 17 grudnia listopada ,00 b) lokatę w wysokości tys. PLN, która stanowi zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez spółkę SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. o rocznym stałym oprocentowaniu równym 2,8%. Spółka Profeskasa S.A. posiada gwarancję udzieloną przez mbank S.A. na kwotę 154,8 tys. PLN obowiązującą do 2 kwietnia 2015 roku, która jest zabezpieczona kaucją złożoną przez Spółkę w formie lokaty o rocznym stałym oprocentowaniu równym 2,5%. 2. Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej prowadząc swoją działalność narażone są na ryzyko finansowe, a przede wszystkim na: ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności. Spółki nie wykorzystują w swojej działalności instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyka zmiany cen, kredytowego oraz płynności. 8

9 Ryzyko zmiany cen Ryzyko cenowe oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen zużywanych materiałów i surowców. Grupa Kapitałowa ocenia to ryzyko jako niskie, ponieważ wyniki Spółek wchodzących w skład Grupy nie są zależne od cen zużywanych materiałów i surowców. Ryzyko kredytowe Ryzyko to jest związane z ewentualnym brakiem możliwości dokonania spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorców. Grupa Kapitałowa poprzez spółkę SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp. j. opracowała i stale udoskonala zbiór zasad pozwalających ocenić wiarygodność kredytową Klienta. W wyniku doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem, ryzyko kredytowe zostało znacznie ograniczone. Głównym elementem pomiaru ryzyka jest tzw. analiza vintage, czyli analiza zachowania porównywalnych portfeli wierzytelności w kolejnych okresach. Narzędzie to umożliwia obserwację poziomu ryzyka kredytowego po upływie terminu wymagalności poszczególnych rat i dzięki temu daje możliwość bardzo szybkiej modyfikacji procesu udzielenia pożyczek jak i dostosowania właściwych strategii windykacyjnych. Prowadzona jest analiza zdolności kredytowej każdego Klienta poprzez: weryfikację historii spłat pożyczek klienta jeżeli wcześniej korzystał z oferty spółki, weryfikację prawdziwości informacji podanych przez klienta, analizę budżetu klienta, sprawdzenie w bazach danych Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej, ocenę skoringową. Spółka SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. prowadzi intensywne działania monitorujące i windykacyjne na pożyczkach, gdzie wystąpiło opóźnienie w spłacie. Poza obsługą przeterminowanych należności klientów prowadzoną przez własny dział windykacji spółka współpracuje również z podmiotami wyspecjalizowanymi w odzyskiwaniu nieregularnych wierzytelności. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów mających największy wpływ na wyniki finansowe Grupy i jako takie jest traktowane priorytetowo. Spółka SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. stosuje w ramach zasad księgowych metodologię tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe związane z udzielaniem pożyczek, polegającą na tworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności do wartości odzyskiwanej. W przypadku pożyczek wieloratalnych rezerwy są tworzone dla przeterminowania powyżej 90 dni, a dla jednoratalnych powyżej 30 dni. Ryzyko stopy procentowej Narażenie spółek Grupy Kapitałowej na ryzyko zmiany stopy procentowej nie jest znaczące i związane jest ze zmianą rynkowych stóp procentowych posiadanych obligacji serii AG ze zmienną stopą procentową (WIBOR 3M+ 7,82%) oraz kredytu obrotowego o oprocentowaniu WIBOR 3M +1,50%. W przypadku zmiany stopy WIBOR 3M o 1,00%, roczne koszty z tyt. odsetek uległyby zmianie o 190,6 tys. PLN. VIII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 1. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym W maju 2014 roku Grupa poprzez SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. uruchomiła sprzedaż nowego produktu, jakim jest pożyczka do 15 tys. PLN na okres do 48 miesięcy. Ważnym wydarzeniem dla Grupy Kapitałowej SMS Kredyt było podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank S. A. przez spółkę SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytu do dnia 8 września 2015 roku oraz zwiększającego limit kredytu o kwotę tys. PLN do kwoty tys. PLN. Bank zawierając aneks pozytywnie ocenił wskaźniki finansowe Spółki, zwiększając z jednej strony swoje zaangażowanie, a z drugiej wprowadzając niższą marżę kredytu, co pozwoliło na obniżenie ponoszonych kosztów finansowania działalności operacyjnej Grupy. Dnia 8 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę dla spółki Profeskasa S.A. na świadczenie usług przekazu pieniężnego w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka została wpisana do Rejestru Usług Płatniczych, 9

10 prowadzonego przez KNF, pod numerem IP25/2014. Uzyskanie powyższej zgody oznacza możliwość oferowania usług przekazu pieniężnego bez ograniczeń skali, nałożonych ustawowo na biura usług płatniczych. W dniu 7 października 2014 roku spółka zależna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. podpisała umowę z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny o współpracy w 2015 roku, polegającej na sprzedaży do Funduszu niewymagalnych wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie do 15 tys. PLN, udzielanych na okres od 6 do 48 miesięcy. Zawarcie umowy o współpracy w zakresie stałej sprzedaży wierzytelności pozwoli Grupie Kapitałowej SMS Kredyt na finansowanie bieżącej akcji pożyczkowej przez cały 2015 rok. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Należy również zaznaczyć, iż w dniu 31 października 2014 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakończenia projektu uruchomienia działalności pożyczkowej na terenie Gruzji oraz o odstąpieniu od zawartego w dniu 23 stycznia 2014 roku listu intencyjnego z partnerami, którzy mieli wspomagać ten proces. Zarząd w chwili obecnej zamierza się skupić na rozwoju podstawowej działalności na rynku krajowym. Dalszy rozwój na rynkach zagranicznych uwarunkowany jest zakończeniem procesów wewnętrznych przekształceń w Grupie Kapitałowej oraz uzyskaniem satysfakcjonujących i stabilnych wyników w roku W grudniu 2014 roku został zakończony proces likwidacji SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu. W tym samym okresie sprzedano również spółkę SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. 2. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy, jakie nastąpiły po dacie bilansowej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dnia 26 lutego 2015 roku Spółka otrzymała od spółki Eroniada Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika Cypru informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd umorzenia udziałów zwykłych wyemitowanych w spółce Eroniada, które stanowią 99% wszystkich wyemitowanych udziałów. Po umorzeniu przedmiotowych udziałów, kapitał zakładowy spółki Eroniada wynosić będzie 5 tys. EUR i dzielić się będzie na udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każdy, z czego kapitał wyemitowany spółki Eroniada wynosić będzie 40 EUR i będzie dzielił się na 40 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy udział. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, spółka Eroniada dokona przeniesienia na rzecz szt. akcji spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. IX. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń Ryzyko utraty kluczowych pracowników Spółki wchodzące w skład Grupy SMS Kredyt w swojej działalności wykorzystują kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Utrata w krótkim okresie kilku kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim kadry menedżerskiej mogłaby w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Grupę w przyszłości. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce Spółki Grupy prowadzą działalność operacyjną wyłącznie na rynku krajowym i z tego też względu są uzależnione pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi, takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych wpływały na sytuację gospodarczą w Polsce. Już wcześniej odnotowywano spadek tempa krajowego wzrostu gospodarczego oraz wzrost stopy bezrobocia. Opisane powyżej tendencje makroekonomiczne wpływały i mogą wpływać na sytuację finansową Grupy. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki i kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Grupy. Ryzyko konkurencji Pojawienie się na rynku nowych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną do Spółek wchodzących w skład Grupy lub wzmożenie aktywności sprzedażowej obecnie działających podmiotów stanowi czynnik ryzyka i może spowodować utrudnienie w realizacji planów sprzedażowych. Nie można wykluczyć wejścia na rynek nowych 10

11 podmiotów i zaostrzenia walki konkurencyjnej na rynku niebankowych pożyczek gotówkowych oraz usług przekazu pieniężnego. Ryzyko zmian regulacji prawnych Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących kredytów konsumenckich, działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Spółek Grupy. Do największych potencjalnych zagrożeń dla działalności spółki SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. należy wprowadzenie przepisów dotyczących maksymalnego całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego. Powyższe zmiany mogą istotnie ograniczyć dochodowość prowadzonej dotychczas działalności co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. Grupa nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółek Grupy. Ryzyko niewypłacalności klientów Spółka operacyjna SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. udziela pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Aby móc podejmować decyzje o przyznaniu pożyczki danemu klientowi wdrożyła, utrzymuje oraz doskonali system akceptacji wniosków pożyczkowych. Każdy wniosek klienta o pożyczkę musi przejść szczegółową procedurę akceptacji polegającą na weryfikacji danych personalnych, zadłużenia oraz przychodów umożliwiających spłatę zobowiązania. Mimo dokonywanej weryfikacji część klientów nie dokonuje spłat pożyczek w terminie umownym. Istnieje ryzyko, iż mimo podejmowanych działań skala klientów zagrożonych niewypłacalnością będzie rosła. Spółka operacyjna minimalizuje to ryzyko poprzez ciągły monitoring spłacalności pożyczek oraz doskonalenie systemu akceptacji klientów. Ryzyko związane z defraudacją środków pieniężnych powierzonych w punkcie agencyjnym Działalność Spółki Profeskasa S.A. polega na realizacji przekazów pieniężnych klientów na rachunki docelowe beneficjentów. Przyjmowanie zleceń odbywa się w punktach płatności. Rozproszona sieć dystrybucji usług niesie za sobą ryzyko operacyjne celowego niezrealizowania dyspozycji klientów i bezprawnego zatrzymania środków przez agenta. Spółka to ryzyko ogranicza poprzez: procedury weryfikacji agentów przystępujących do współpracy ze spółką Profeskasa S.A., rozwiązania systemu kontroli zaimplementowane w oprogramowanie obsługujące punkty płatności, bieżącą kontrolę rzetelnego wykonywania umowy agencyjnej, procedury obrotu gotówkowego związane z zamykaniem dnia pracy agencji i odprowadzaniem gotówki, formą prawną zabezpieczeń współpracy z agentem (poręczenia lub weksle). Przyjęte procedury i rozwiązania organizacyjne związane z przeciwdziałaniem przypadkom nierzetelnego działania agentów, a w szczególności niezwłoczne kierowanie zawiadomień do organów ścigania zwiększa bezpieczeństwo nie tylko samej Spółki, ale także całego sektora. W tym zakresie podejmowane działania mają na celu także wzrost zaufania użytkowników do podmiotów oferujących usługi płatnicze. Przygotowując prognozę finansową Profeskasa S.A. uwzględniła koszty ryzyka związanego z defraudacją środków pieniężnych powierzonych z punkcie agencyjnym. Ryzyko uszkodzenia systemu informatycznego Spółki operacyjne posiadają dedykowane systemy informatyczne niezbędne do bieżącej działalności. Istnieje ryzyko, iż nagłe i poważne uszkodzenie systemu może wstrzymać obsługę klientów. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez ciągły 11

12 nadzór nad systemem informatycznym pracowników działu informatyki oraz wykonywanie kopii zapasowych, a także poprzez wdrożenie w Spółkach procedur awaryjnych. W przypadku awarii systemu informatycznego niezwłocznie informowany jest dział informatyki, który przystępuje do naprawy lub jeśli awaria dotyczy systemu transakcyjnego spółki Profeskasa S.A. jest ona niezwłocznie zgłaszana firmie zewnętrznej, która świadczy usługi mające na celu zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji systemu. X. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Poniżej znajduje się struktura aktywów za 2014 oraz 2013 rok: Suma bilansowa skonsolidowanego bilansu wyniosła na koniec analizowanego okresu ,8 tys. PLN i nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku. Portfel pożyczek stanowi, oprócz środków pieniężnych oraz lokaty stanowiącej zabezpieczenie dla kredytu, najważniejszy składnik aktywów. Należności z tytułu udzielonych pożyczek obejmują: Portfel pożyczek Udzielony kapitał , ,0 naliczone przychody , ,8 Razem należności brutto: , ,8 Odpis aktualizujacy wartość należności , ,3 Razem należności netto: , ,5 Po stronie aktywów największy wzrost odnotowano na należnościach długoterminowych. Związane jest to ze zwiększeniem się wartości portfela pożyczek o kapitale należnym powyżej 12 miesięcy. Z drugiej strony, poprzez zmianę struktury udzieleń zmniejszył się portfel pożyczek krótkoterminowych. 12

13 Poniżej znajduje się struktura pasywów za 2014 oraz 2013 rok: W celu zapewnienia finansowania Grupa posiada kredyt odnawialny zaciągnięty przez SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. w wysokości tys. PLN wykorzystany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie tys. PLN oraz zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji w SMS Kredyt Holding S.A. w wysokości tys. PLN, które stanowią największy składnik pasywów. Wraz z wydłużeniem okresu zapadalności należności, wydłużeniu uległ okres wymagalności zobowiązań z tytułu obligacji. Na 31 grudnia 2014 roku zobowiązania długoterminowe wyniosły tys. PLN. Po stronie pasywów odnotowano spadek na zobowiązaniach z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości 5% związany z niższym stanem nominału wyemitowanych obligacji (o 363 tys. PLN) oraz niższą stopą oprocentowania obligacji. Nieznaczny wzrost na zobowiązaniach z tytułu kredytu spowodowany jest wzrostem wykorzystania kredytu o 270 tys. PLN. Największy spadek odnotowano na kapitale mniejszości. Spowodowany jest on transakcją zakupu akcji spółki Profeskasa, co zwiększyło udziały w tej spółce o 32,4%. Wskaźniki płynności i zadłużenia oparte na kategoriach skonsolidowanego bilansu: Wskaźniki płynności finansowej Płynność I stopnia 0,84 0,51 Płynność II stopnia 1,53 1,12 Płynność III stopnia 1,58 1,18 Płynność I stopnia (wskaźnik płatności gotówkowej) = (Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe) Płynność II stopnia (wskaźnik płynności szybkiej) = [(Inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe] Płynność III stopnia = (Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące) Wskaźnik warunkujący prawo do żądania przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji Wskaźnik zadłużenia 1,34 1,70 Wskaźnik relacji zobowiązań krótko- i długoterminowych pomniejszonych o posiadane środki pieniężne (w tym środki pieniężne złożone w formie kaucji jako zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez spółki z Grupy SMS Kredyt)/kapitał własny na poziomie skonsolidowanym. Jak widać w powyższej tabeli wskaźnik uległ poprawie. obniżył zobowiązanie z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych poprzez spłatę obligacji oraz obniżenie stopy procentowej kolejnych serii obligacji wyemitowanych w 2014 roku. 13

14 XI. Opis struktury głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym Lp. Nazwa Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Pozycja w Grupie kapitałowej % udział w kapitale podstawowy m % udział w całkowitej liczbie głosów Powiązanie kapitałowe 1 Zarządzanie Grupą Kapitałową Jednostka dominująca 2 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. 3 SMS Invest Sp. z o.o. Udzielanie pożyczek Zarządzanie spółkami komandytowoakcyjnymi Jednostka zależna Jednostka zależna 100,0% 100,0% pośrednie 100,0% 100,0% bezpośrednie 4 SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Nie prowadzi aktywnej działalności Jednostka zależna 100,0% 100,0% pośrednie 5 Eroniada Ltd. Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol 4102, Cyprus Działalność inwestycyjna Jednostka zależna 100,0% 100,0% bezpośrednie 6 Profeskasa S.A. Świadczenie usług przekazów pieniężnych Jednostka zależna 95,4% 95,4% bezpośrednie XII. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Grupa Kapitałowa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych. Michał Stanioch Daniel Meniów Lucyna Haśnik Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu jednostki dominującej jednostki dominującej jednostki dominującej Niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok składa się z 14 kolejno ponumerowanych stron. 14

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Podstawowe dane Spółki... 3 2. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A. GRUPA KAPITAŁOWA SMS KREDYT HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2015 ROK Wrocław, 31 marca 2016 roku Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Podstawowe dane... 3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 rok Pozostałe informacje

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 rok Pozostałe informacje Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 rok Pozostałe informacje Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok Pozostałe informacje

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok Pozostałe informacje Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok Pozostałe informacje Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK Wrocław, 31 marca 2016 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU BIEGŁEGO REWIDENTA

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SMS KREDYT HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok 1 I. Wprowadzenie Spółka Molmedica S.A. (dawniej Mostostal Wrocław S.A.) zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK Wrocław, 31 marca 2016 roku Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Dla Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Wrocław, 16 listopada 2015 roku

Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Wrocław, 16 listopada 2015 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Wrocław, 16 listopada 2015 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: Podmiot: Rola PROFESCAPITAL: Emisja obligacji SMS Kredyt Holding Sprzedaż rocznych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SMS KREDYT HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO 31 GRUDNIA 2015 ROKU BIEGŁEGO REWIDENTA

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO 31 GRUDNIA 2015 ROKU BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SMS KREDYT HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo