1000 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SŁÓW W JĘZYKU WŁOSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1000 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SŁÓW W JĘZYKU WŁOSKIM"

Transkrypt

1 1000 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SŁÓW W JĘZYKU WŁOSKIM 1 Nome Nazwisko, nazwa 2 Molto Bardzo, dużo, wiele 3 A do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby (tu) 4 Attraverso przez 5 E I 6 Solo, gia tylko, właśnie 7 Un stawiamy przed spółgłoską (a,o,e,i,u) 8 La forma, creare forma, tworzyć 9 In w 10 La fraza zdanie 11 E jest (3 os licz. Poj.) 12 Perfetto świetnie 13 Questo to 14 Pensare myśleć, uważać 15 Tu ty 16 Parlare, dire mówić, powiedzieć 17 Che że, ten,tamten, to., który 18 Aiutare pomoc, pomagać 19 Lui on 20 Basso niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony 21 Ero, era byłem, był/a 22 La fila linia, lina, kolejka, rząd 23 Per dla, do, po 24 Differirsi różnic się 25 Su na 26 Girare skręcić la curva zakręt, obrót 27 Sono / sei jestem,są / jesteś (ty) 28 Causa przyczyna, powód, pot: ponieważ 29 Con z 30 Tanto bardzo 31 Quando kiedy, gdy, ponieważ, (tak) jak, 32 Significare znaczyć 33 Io ja 34 Precedente, primo przed 35 Suo jego 36 Muovere ruszać, ruch 37 Loro Oni,ich 38 Destra prawy, poprawny, dobry

2 39 Essere być 40 Ragazzo chłopiec 41 A przy, w, o, na 42 Vecchio stary 43 Uno jeden 44 Anche Także 45 Avere Mieć 46 Lo stesso ten sam, taki sam 47 Questo / questa Ten / ta 48 Dire Powiedzieć 49 Da od, z 50 Fa Robił/a 51 O albo, lub 52 Completto komplet squadra grupa 53 Aveva / avevamo miał/a / mieliśmy 54 Tre trzy 55 Attraverso przez 56 Volere chcieć 57 Caldo gorący 58 Aria Powietrze 59 Parola Słowo 60 Allora cóż, dobrze, więc 61 Ma ale 62 Anche także 63 Cosa co 64 Giocare grać 65 Poco kilka, niektóre, mało 66 Piccolo małe 67 Noi my 68 Il fine/finire koniec, kończyć 69 Riuscire umieć, potrafić 70 Mettere położyć 71 Fuori na zewnątrz 72 La casa dom 73 L altro inne 74 Leggere czytać 75 Erano / eri byli / byłeś 76 La mano dłoń 77 Tutto wszystko 78 Il porto Port 79 La, li tam 80 Enorme olbrzymi 81 Quando kiedy, gdy

3 82 Formula magica zaklęcie 83 Su na 84 Aggiungere dodać 85 Usare używać,użycie 86 Anche, pure uguale nawet, równy 87 Tuo twój 88 La terra ziemia 89 Come jak 90 Qui/ Qua tutaj 91 Ha detto / diceva powiedział 92 Dovere musieć 93 Parolaccia przekleństwo 94 Grande duży 95 Ogni każdy 96 Alto wysoki, wysoko 97 Lei Ona, Pani, Pan 98 Tale, cosi taki 99 Cui który 100 Seguire stosować się do, iść za, śledzić 101 Fare robić 102 Funzionare działać, ustawa 103 Landare lądować 104 Perche dlaczego, dlatego 105 Il tempo Czas, pogoda 106 Chiedere pytać 107 Se jeśli 108 L uomo mężczyzna, człowiek 109 Sara będzie 110 Il cambio/cambiare zmiana, zmieniać 111 Il modo sposób, droga, nastrój 112 E andato(a)/ sono andati(e) poszedł (poszła), poszli 113 Circa/ verso o, okolo 114 Luce światło, zapalać, jasny, lekki 115 Dire lettera per lettera literować 116 Tipo rodzaj 117 Dopo potem, wtedy 118 Troppo zbyt 119 Covere przykrywać 120 Avere bisogno di... /bisogno Potrzebować czegoś, potrzeba 121 Scrivere pisać 122 Il palazzo budynek 123 farebbe zrobiłby 124 Il disegno/ il dipinto Rysunek / obraz, malowidło

4 125 Mi piace lubię 126 Provare próbować 127 Allora więc, w takim razie, wtedy 128 Noi Con noi Per noi my, nas. z nami dla nas 129 Questi(e) Ci/te 130 L altra volta / ancora znowu 131 Sua jej 132 L animale zwierzę 133 Lungo długi 134 Indicare/wskazywać wskazywać, punkt 135 Fare robić 136 La mamma mama 137 La cosa rzecz 138 Il mondo świat 139 Vedere widzieć 140 Vicino blisko, obok 141 Suo, sue jego 142 Construire budować 143 Due dwa 144 Proprio właśnie 145 Avere mieć 146 Sterlina funt 147 Guardare patrzeć, wyglądać 148 Il papa, babbo ojciec 149 Di piu więcej 150 La testa głowa 151 Il giorno dzień 152 Stendere wyciągnąć 153 Potere móc 154 Possedere posiadać 155 Andare iść 156 La pagina strona 157 Venire Przychodzić, przyjeżdżać 158 Potrebbe powinien 159 Faceva (ha fatto) robił lub operator w past simple 160 Il paese państwo, wieś 161 Cifra/il numero/numerosi liczba, numer, wiele 162 Ha trovato/troveva znalazł 163 Suono, suonare dżwięk, brzmieć 164 La risposta/rispondere odpowiedz, odpowiadać 165 No nie, żadnych 166 La scuola szkoła

5 167 massimo najwięcej 168 Crescere rosnąć 169 La gente ludzie 170 Studiare, imparare studiować, uczyć sie 171 Mio Mój 172 Ancora Ciągle, znowu, jeszcze 173 Sopra nad, na górze 174 Tranquillo spokojny 175 Sapere/conoscere Wiedzieć / znać 176 La pianta roślina, podeszwa, mapa 177 L acqua woda 178 Coprtina Okładka 179 Di/che niż 180 Il cibo jedzenia, pokarm 181 Chiamare dzwonić, nazywać, rozmowa tel 182 Il sole słońce 183 Primo Pierwszy, przed 184 Quatro cztery 185 Chi kto 186 Tra/ fra pomiędzy 187 Potere móc Il stato/paese stan, państwo 188 dichiarare ośiadczać 189 Giu w dół 190 Tenere trzymać, zachowywać coś 191 Il lato strona 192 L occhio oko 193 Permettre pozwolić 194 Mai nigdy 195 Ora Teraz, godzina 196 L ultimo ostatni 197 Trovare/ trovarsi znaleźć, uważać za /znajdować się 198 Affitare wynajmować 199 Qualunque, qualsiasi jakikolwiek, jakieś 200 Il pensiero/ pensavo Myśl / myślałem 201 Nuovo nowy 202 La citta miasto 203 Il lavoro/lavorare Praca / pracować 204 L albero drzewo 205 Pezzo/la parte część 206 Il croce/attraversare krzyż, przechodzić przez 207 Prendere wziąć 208 Podere, azienda agricola Cultivare gospodarstwo uprawiać

6 209 Ricevere Dostać, otrzymać Crudo Surowy 210 Duro Dificile twardy trudny 211 Il luogo/posto miejsce 212 Iniziare/cominciare zaczynać 213 Ha fatto zrobił 214 Potere móc 215 Abitare/ vivere mieszkać, żyć 216 Racconto/ la storia Opowiadanie / historia, bajka 217 Dove gdzie 218 Ha visto Widział, widziała 219 Dopo Po, potem, później 220 Lontano daleko 221 Ritorno z powrotem 222 Il mare morze 223 Poco/ un po Mało / troche 224 Disegnare rysować 225 Solo tylko 226 Sinistra Lewa strona 227 Rotondo/circolo okrągły, okrążać, w kółko, runda 228 Tardi późno 229 L uomo człowiek, mężczyzna 230 Correre biegać 231 Anno rok 232 Battere bić 233 E venuto(a) przyjechał(a),przyszedł, przyszła 234 Durante podczas gdy, pewien czas 235 Fare (qualcuno) vedere pokazywać 236 Premer, pressare//stampa nacisnąć, prasa 237 Ogni każdy 238 Chiudere Zamykać 239 Buono dobry, dobrze 240 La notte noc 241 Mi mi, mnie, do mnie 242 Reale/vero prawdziwy 243 Dare dawać 244 La vita życie 245 Nostro (a)(e)(i) Nasz, nasza, nasze, nasi 246 Poco, pochi, poche niewiele 247 Sotto pod 248 Nord, del Nord północ, północny

7 249 Aprire otwierać 250 Dieci dziesięć 251 Apparire pojawić się 252 Semplice, facile Proste, łatwe 253 Insieme razem 254 Qualche, alcuni kilka 255 Prossimo, succesivo następny 256 Vocale samogłoska 257 Biancho biały Przyimek: W kierunku, do,ku, w 258 Verso pobliżu, około, w stosunku do Rzeczownik:wiersz, kierunek, strona 259 Bambini, bimbi dzieci 260 Guerra wojna 261 Regola zasada giacere//essere sdraiato//e stato 262 sdraioato Leżeć //leżał 263 Ha ricevuto, sono diventato dostawać, stawać się w czasie przeszłym 264 Contro przeciwko 265 Camminare, fare passegiata chodzić, spacerować 266 Forma, campione wzór 267 Esempio przykład 268 Lento, lentamente powolny, wolno 269 Facilita, łatwość calmare, mitigare łagodzić 270 Centro, mezzo centrum, środek 271 Carta papier, gazeta 272 L amore, amare miłość, kochać 273 Gruppo, squadra, banda grupa, zespół 274 Persona osoba 275 Sempre zawsze 276 Soldi, denaro pieniądze 277 Musica muzyka 278 Servire służyć, obsługiwać 279 Quelle tamte 280 Nota ocena 281 segno znak 282 Strada, via droga 283 Marcare zaznaczać 284 Mappa mapa 285 Spesso często 286 Pioggia, piovere deszcz, pada deszcz 287 Lettera, list, litera

8 288 Governare, dirigere, comandere rządzić 289 Fino a dopóki 290 Versare, riempire Nalewać, napełnić 291 Miglio mila 292 Tirare Ciągnąć Tirare su wyciągnąć 293 Fiume rzeka 294 Freddo zimny 295 Macchina, auto samochód Notire, notizia zauważyć, ogłoszenie, 296 disdetta wymówienie 297 Piedi stopy 298 Voce głos 299 Protezione, assistenza curare opieka, troszczyć się 300 Unita //unire rozdział, jednostka 301 secondo drugi 302 Forza / Potere siła, władza 303 Libro książka 304 Citta miasto 305 Portare nosić 306 A posto świetny, w porządku 307 Ha preso Zabrał/a 308 Certo Pewny, pewnie 309 Scienza nauki ścisłe 310 Volare latać 311 Mangiare jeść 312 Cadere//caduta, cascata spadać, upadek 313 Stanza, posto pokój, miejsce 314 Condurre prowadzić, przewodzić, kierować 315 Amico przyjaciel 316 Piangere płakać 317 giungere alla condusione Dojść do wniosku 318 Buio, scuro, crepuscolo ciemny, mroczny 319 Idea pomysł 320 Macchina maszyna 321 Pesce, pescare ryba, łowić ryby 322 Prendere piu appunti zanotować,notatka, zauważyć 323 Montangna góra, górski 324 Aspettare czekać 325 Fermarsi zatrzymać się 326 Piano//Pianificare plan, zaplanować 327 Una volta jeden raz, kiedyś 328 Numero, figura liczba, figura, postać

9 329 Base, fondamento podstawa, spód 330 Stella gwiazda 331 Sentire Słyszeć, czuć 332 Scatola pudełko 333 Cavallo koń 334 Nome, sostantivo rzeczownik 335 Tagliare ciąć, obcinać, usuwać 336 Campo pole, boisko, dziedzina 337 Sicuro pewny 338 Riposo, riposare odpoczynek, odpoczywać 339 Guardare oglądać 340 Correggiare poprawiać 341 Colore // colorare kolor, kolorować 342 Riuscire być w stanie coś zrobić 343 La faccia, il viso twarz 344 Demolire Walić, niszczyć 345 Legno//bosco, foreste drewno, las 346 Ho fatto/ facevo zrobione I do w czasie perfect 347 Generale główny 348 Bellezza, piękno 349 Abbastanza wystarczająco 350 Guidare prowadzić samochód 351 Casuale, dritto, liscio zwykły, prosty, gładki, bez dodatków 352 Stare in piedi/e stato in piedi Stać w czasie przeszłym 353 Fanciulla, ragazzina dziewczynka 354 Contenere zawierać 355 Normale zwykły 356 Fronte przód 357 Giovane Młody, młoda 358 Insegnare uczyć kogoś 359 Pronto gotowy 360 Settimana tydzień 361 Sopra nad 362 Ultimo, finale ostatni, końcowy, finał 363 Sempre, una volta qualsiasi zawsze, kiedykolwiek 364 Ho dato, davo Dałem/dałam 365 Rosso czerwony 366 Verde zielony 367 Lista, registro lista, spis 368 Ou och 369 Anche se, banche, pero, comunque chociaż, jednak 370 Veloce szybki

10 371 Scambiare Zmieniać, wymieniać 372 Sviluppare rozwijać 373 Parlare, cchiaccherare Rozmawiać, gadać 374 Oceano ocean 375 Uccello ptak 376 Caldo Ciepły, gorący 377 Fra poco wkrótce 378 Libero, gratuito wolny, darmowy 379 Corpo ciało 380 Minute minuta 381 Cane pies 382 Forte silny 383 Famiglia/ familiare rodzina, rodzinny 384 Speciale specjalny, szczególny 385 Diretto bezpośredni 386 Mente umysł 387 La Posa (rzeczownik) Poza 388 Indietro za, z tyłu 389 Lasciare Opuścić, Wychodzić, zostawiać 390 Chiaro/trasparente, limpido wyraźny, przejrzysty 391 Canzone piosenka 392 Coda ogon 393 Misura//misurare miara, mierzyć 394 Produrre produkować 395 Porta drzwi 396 Fatto fakt 397 Prodotto produkt 398 Cesto, cestino Kosz (na śmieci) 399 nero czarny 400 Pollice cal 401 Corto krótki 402 Moltiplicare pomnożyć 403 Numerale liczebnik 404 Niente nic 405 Classa klasa, klasowy 406 Corso kurs 407 Vento / c'e vento Wiatr / wiej wiatr 408 Stare zostać 409 Domanda pytanie 410 Cerchio, ruota koło, kierownica 411 Divenire, succedere stać się, zdarzyć 412 Pieno pełny 413 Completo całkowity, ukończony

11 414 Forza, forzare siła, zmuszać 415 Barca statek 416 Azzurro, Blue niebieski 417 Area, campo teren, obszar 418 Oggetto// obiettivo przedmiot, cel 419 Mezzo Połowa,środek 420 Decidere decydować 421 Pietra, rocca skała 422 Superficie powierzchnia 423 Ordine porządek, rozkaz, zamówienie 424 Profondo głęboki 425 Incendio, Fuoco pożar, ogień 426 Luna księżyc 427 Sud południe 428 Isola wyspa 429 Prblema// compito problem, zadanie 430 Fondo/sfondo Pierwszy plan/ drugi plan 431 Pezzo kawałek 432 Sistema układ, system 433 Ho detto, dicevo powidziałem 434 Occupato zajęty 435 Ho saputo, sapevo wiedziałem 436 Testare//provare//prova testować, badać, próbować, próba, badanie Passare zdawać, podawać 437 Passare per Passare tempo przechodzić przez spędzać czas 438 CD, registrare płyta, nagrywać 439 Da od, od tego czasu, odkąd 440 Barca łódź 441 Cima szczyt 442 Comune powszechny, wspólny, pospolity 443 Intero, tutto cały 444 Oro złoto, złoty 445 Re król 446 Possibile możliwy 447 Spazio, cosmo przestrzeń, miejsce, kosmos 448 Aereo samolot 449 Ho sentito, usłyszałem 450 Invece qualcuno zamiast kogoś 451 Il migliore najlepszy 452 Secco suchy 453 Ora godzina 454 Miracolo//pensare cud, zastanawiać się

12 455 Meglio lepszy 456 Riddere śmiać się 457 Vero Prawdziwy, prawda 458 Mille tysiąc 459 Durante podczas 460 Fa temu np. 2 dni temu 461 Cento sto 462 Ho corso biegłem 463 Cinque pięć 464 Verificare, controllare sprawdzić 465 Ricordare pamiętać 466 Giocho gra 467 Passo krok, stopień 468 Forma kształt, forma 469 Primo, maturito, prematuro wczesny 470 Comparare/Paragonare przyrównywać 471 Tenere trzymać 472 Caldo Gorący/ciepły, upał 473 Ovest zachód 474 Perdere//essere in ritardo tracić, spóźnić się 475 Rabbia Wscieklość / zlość 476 Ho preso przyniosłem 477 Interesse zainteresowanie, udział, odsetki 478 riscaldare upał, podgrzewać 479 Tendere la mano, arrivare sięgać 480 Neve, nevicare śnieg, pada śnieg 481 Veloce szybki, szybko 482 Stancarsi męczyć się 483 Verbo czasownik 484 Portare przynosić 485 Cantare śpiewać 486 Si tak 487 Sentire słuchać 488 Lontano odległy, daleki 489 Sei sześć 490 Riempire, empire wypełniać 491 Tavola stół 492 Viaggiare podróżować 493 Dipingere malować 494 Meno, minus mniej 495 Lingua, linguaggio język 496 Mattina rano 497 Tra.fra wśród

13 498 Enorme wielki, okazały, świetny 499 Gatto kot 500 Palla piłka, bal 501 Secolo wiek 502 Sventolare machać 503 Considerare brać pod uwagę, rozważać 504 Onda, fala, 505 Tipo typ, rodzaj, pisać na maszynie 506 Lasciar cadere//goccia upuśćcić, spadek, kropla 507 Diritto, giurispredenza prawo 508 Cuore serce 509 Pezzo, un po kawałek, trochę 510 Sono jestem 511 Costa wybrzeże 512 Presente teraźniejszy, obecny, present 513 Copia, copiare Kopia/para, kopiować 514 Pesante, grave ciężki 515 Frasa zwrot, wyrażenie 516 Danza, ballare taniec, tańczyć 517 Silencio, silenzioso cichy 518 motore silnik 519 Alto wysoki 520 Pozisione pozycja, położenie, stanowiska 521 Sabbia piasek 522 Mano, braccio Dłoń / ręka 523 Terra, suolo gleba, ziemia 524 Ampio szeroki 525 Rodere, rotolare//panino toczyć, rolka, bułka 526 Navigare a vela żeglować 527 Temperatura temperatura 528 Materiale materiał, materialny 529 Ditto palec u ręki 530 Taglia rozmiar 531 Industria przemysł 532 Variare, rendere svariato urozmaicać, różnić się 533 Valore wartość Decidere, risolvere //domiciliarsi, 534 insediarsi rozstrzygać, zasiedlać 535 Battaglia//combattere walka, walczyć 536 Parlare rozmawiać 537 Sdraiarsi// leżeć mentire kłamać, kłamstwo 538 Peso waga

14 539 Battitura, battere//ritmo bicie, bić, rytm 540 Generale ogólny, generalny, generał 541 Eccitare//incitarsi ekscytować, podniecać się 542 Giaccio lód 543 Naturale naturalny, 544 Caso sprawa, materiał, mieć znaczenie 545 Vista//concezione, idea widok, pogląd 546 Circhio, circolare Koło, okrąg, krążyć 547 Senso//importanza sens, znaczenie 548 Paio para 549 Orecchio ucho 550 Includere zawierać 551 l altre inne 552 Dividere podzielić 553 Quasi Całkiem, prawie 554 Sillaba sylaba 555 Ho rotto złamałem 556 Ho sentito//sentivo Czułem, słyszałem 557 Caso//valigia, cassa sprawa, przypadek, walizka, skrzynia 558 Forse może 559 Mezzo Środkowy, pół 560 Alzare, sollevare podnosić 561 Uccidere zabić 562 Acute nagły 563 Figlio syn 564 Contare liczyć 565 Lago jezioro 566 Quadrato kwadrat 567 Momento, un attimo chwila, moment 568 Causa powód 569 Scala, misura skala, rozmiar 570 Lungezza długość Rumoroso, clamoroso, alto,forte, 571 sonoro głośny 572 Representare reprezentować 573 Primavera wiosna 574 Arte sztuka 575 Osservare, notare obserwować, zauważyć 576 soggetto, oggetto podmiot, przedmiot 577 Bambino dziecko 578 Regione okolica, rejon 579 Dritto, eretto,chiaro, indiretto prosty, jasny, bezpośredni 580 Energia energia

15 581 Consonante/vocale Spółgłoska/samogłoska 582 Cacciare, andare a caccia polować 583 Nazione naród 584 Probabile prawdopodobny 585 Dizionario słownik 586 Letto łóżko 587 Latte mleko 588 Fratello brat 589 Velocita prędkość, szybkość 590 Uovo jajko 591 Metoda//maniera, modo metoda, sposób 592 Giro, girare jazda, jeździć 593 Organo narząd, organ 594 Cellula komórka 595 Pagare płacić 596 Credere wierzyć, uważać 597 Eta wiek 598 Frazione//frammento odrobina, ułamek 599 Sezione, parte, ritaglio, tratto sekcja, część, odcinek 600 Bosco, foreste las 601 Abito mieszkam 602 Sedere siadać 603 Nuvolo chmura 604 Razza,//corsa, gara rasa, wyścig 605 Sorprendere, sorpresa zaskoczyć, niespodzianka 606 Finestra okno 607 Zitto cichy, cicho 608 Negozio sklep, zapasy, schowek 609 Pierta, sasso kamień 610 Estate lato 611 Piccolo malutki 612 Treno pociąg 613 Arrampiccarsi, salire wspinać się 614 Dormire spać 615 Fresco, freddino//moderato, temperato chłodny, opanowany 616 Provare,dimonstrare, prova udowadniać, dowód 617 Proggetto, progettare projekt, projektować 618 Solo Sam, tylko 619 Povero biedny 620 Gamba noga 621 Tanto, molto wiele 622 Esercizio, esercitare ćwiczenie, ćwiczyć 623 Esperimento doświadczenie, eksperyment

16 624 Parete ściana 625 Fondo, giu, sedere dno, dół, pupa 626 Acchiapare złapać 627 Il cavallo, da sella wierzchowiec, dosiadać 628 Ferro, stirare, stiro żelazo, prasować, żelazko 629 Desiderio pragnienie, życzenie 630 Singolo pojedynczy 631 Chiave klucz 632 Cielo niebo 633 Bastoncino, incollare kij, przyklejać, wtykać 634 Tabellone, ponte, tavola tablica, pokład, deska 635 Apartamento, piatto mieszkanie, płaski 636 Gioia radość 637 Venti dwadzieścia 638 Inverno zima 639 Pelle skóra 640 Ho seduto siedziałem 641 Riso, sorridere uśmiech. Uśmiechać się 642 Scrivere pisać 643 Schiacciare, spiegazzare, ruga gnieść, zmarszczka, zagięcie 644 Selvaggio dziki 645 Buco dziura 646 Strumento instrument, narzędzie Commercio, scambiare, negoziare, 647 trafficare handel, wymieniać, handlować 648 Tenere trzymać 649 Melodia melodia 650 Vetro szkło, szklanka 651 Giro, viaggio wycieczka 652 Erba trawa 653 Ufficcio biuro 654 Mucca krowa 655 Ricevere otrzymywać 656 Lavoro praca 657 remare rzad, wiosłować 658 Orlo, borda, imargine skraj, krawędż 659 Bocca, faccia Usta, twarz 660 Segno znak 661 Esatto Dokładny, dokładnie 662 Visitare odwiedzać 663 Simbolo symbol 664 Passato, scorso przeszły, miniony 665 Morire umierać

17 666 Morbido miękki 667 Il meno najmniej, najmniejszy 668 Gioco, festa Zabawa, święto 669 Problema, problem, zadanie matematyczne dificulta kłopoty 670 Chiaro sereno acuto vivac jasny pogodny bystry żywy 671 Urlare, urlo krzyczeć, krzyk 672 Benzina, gas benzyna, gaz 673 Eccetto z wyjątkiem 674 Tempo pogoda 675 Ho scritto pisałem 676 Mese miesiąc 677 Semi, nasienie grano ziarno 678 Milione milion 679 Tono, ton signale sygnał 680 Orso potrtare giu portare niedźwiedź znosić nieść 681 Annettere, allegare, acludere dołączyć, przyłączyć się 682 Finire kończyć 683 Suggerire sugerować proporre proponować 684 Felice szczęśliwy 685 Pulito Czysty pulire sprzątać 686 Speranza, nadzieja avere speranza mieć nadzieje Spezzare, rompere łamać 687 pausa przerwa 688 Fiore kwiat 689 La donna kobieta, dama 690 Vestire, indossare ubierać Cortile, orto, podwórko 691 giardino ogródek 692 Strano dziwny, obcy Altezza/ alzare, wzrost, 693 crescere podnosić się 694 Pasato,andare(bezokolicznik) miniony lub iść w czasie perfect 695 Cattivo zły 696 Salto, saltare skok, skakać 697 Soffiare dmuchać

18 698 Bambino dziecko Olio, olej 699 pertolio petrolio grezzo oliwa ropa 700 Otto osiem 701 Sangue krew 702 Villaggio wioska 703 Tatto dotyk Tocare dotykać 704 Conoscere poznawać incontrare spotykać 705 Ho cresciuto rosłem 706 Radice korzeń 707 Centessimo /di dollaro cent 708 Comprare kupować 709 Mesclare mieszać 710 Aumento podwyżka alzare podnosić 711 Squadra Zespół gruppo drużyna 712 Risolvere rozwiązać 713 Filo Drut / nić filo conduttore myśl przewodnia 714 Metallo metal 715 Costare kosztować 716 Se, che czy 717 Perso, zagubione, ho perso zgubiłem 718 Spingere pchać 719 Marrone brązowy 720 Siete siedem 721 vestire nosić (ubranie) 722 Paragrafo akapit 723 Giardino ogród 724 Terzo trzeci 725 Iguale równy 726 Adatto odpowiedni 727 Ho spedito, ho mandato wysłałem 728 Ho tenuto trzymać w czasie przeszłym 729 Sciegliere wybierać 730 Capelli włosy Ho caduto, 731 ho cascato spadłem 732 Descrivere opisywać 733 in forma w dobrej kondycji fizycznej

19 734 Cucinare, cuoco gotować, kucharz 735 Sorgente, przepływ ruscello strumień 736 Pavimento podłoga, piano piętro 737 Chiaro, giusto jasny, sprawiedliwy 738 Sia l uno che l altro obojętnie który, i jeden i drugi 739 Banca bank 740 Resultato wynik, rezultat 741 Collezionare zbierać 742 Bruciare palić 743 Risparmiare oszczędzać, ratować 744 Collina wzgórze, pagórek 745 Controlare, monitorare Kontrolować 746 Sicuro bezpieczny 747 Frazione dziesiętny, ułamek dziesiętny 748 Gentile delikatny 749 Camion / camionista Ciężarówka / kierowca ciężarówki 750 La Donna kobieta 751 Rumore hałas 752 Capitano kapitan 753 Livello poziom 754 Praticare, allenare ćwiczyć 755 Opportunita Szansa, okazja 756 Separare oddzielić 757 Accumulare, collezionare Zbierać, kolekcjonować 758 Difficile trudny 759 Negozio sklep 760 Dottore, medico lekarz 761 Stendere, dilatare rozciągać 762 Prego proszę 763 Gettare rzut, rzucać 764 Proteggere chronić 765 Splendere, luccicare, brillare świecić 766 Mezzogiorno południe 767 Proprieta, possessione Własność, posiadłość 768 Di chi czyje, czyja. 769 Rubrica, colonna rubryka, kolumna 770 Localizzare lokalizować 771 Domanda pytanie 772 Anello, circolo, cerchio pierścionek, krąg 773 Scegliere, seletare wybierać 774 Carattere, creatura charakter, postać 775 Sbagliato, errore błędny, błąd

20 776 Insetto owad 777 Griggio szary 778 Pigliare, Łapać afferrare, acchiappare chwytać 779 Ripetere powtarzać 780 Periodo okres 781 Esigere, necessitare wymagać 782 Indicare wskazywać 783 Ampio szeroki 784 Radio radio 785 Preparare przygotowywać 786 Ho parlato mówiłem 787 Sale sól 788 Atomo atom 789 Naso nos 790 Uomo, umano człowiek, ludzki 791 Plurale liczba mnoga, mnogi 792 Cattiveria, malvagita, rabbia złość, wściekłość 793 Efetto, risultato skutek, efekt Affermare, sostenere, twierdzić, 794 asserire,pretendere żądać 795 Elettrico elektryczny 796 Continento kontynent 797 Aspettare oczekiwać 798 ossigeno tlen 799 Messe, raccolto plon, roślina uprawna 800 Zucchero cukier 801 Moderno nowoczesny 802 Morte śmierć 803 Elemento element, pierwiastek 804 Bello ładny 805 Colpire, picchiare uderzać 806 Capacita, abilita umiejętność 807 Alunno, studente uczeń, student 808 Le Donne kobiety 809 Angolo róg 810 Stagione pora roku, sezon Festa // przyjęcie, 811 partito partia 812 Soluzione rozwiązanie Riserva, provvista zapas, 813 fornire dostarczać, zaopatrywać 814 Magnete, calamita magnes 815 Osso kość

21 816 Argento srebro, srebrny Rotaia, Szyna kolejowa, binario peron kolejowy 817 bracciolo poręcz ringhiera barierka 818 Ringraziare dziękować 819 Imaginare wyobrażać sobie 820 Ramo, gałąź sezione, reparto oddział 821 Fornire, rifornire dostarczać, zaopatrywać fimmifero, cerino, pasować, zapałka, 822 partita, księgować mecz 823 Essere d accordo zgadzać się 824 Suffisso przyrostek 825 In questo modo w ten sposób, a zatem 826 Especialmente zwłaszcza 827 Capitale stolica 828 Fico figa 829 Non sara nie będzie 830 Avere paura, temere bać się 831 Sedia krzesło 832 Enorme, grande wielki 833 Pericolo niebezpieczeństwo 834 Sorella siostra 835 Fruta, frute owoc, owoce 836 Acciaio, d acciaio stal, stalowy 837 Ricco bogaty 838 Discutere rozmawiać, dyskutować, omawiać 839 Grasso, grosso gruby 840 Avanti do przodu 841 Soldato żołnierz 842 Simile podobny 843 Processo, trasformare proces, przetwarzać 844 Guida, cicerone/guidare przewodnik, oprowadzać Operare, operować 845 funzionare, servire działać obsługiwać 846 Esperienza doświadczenie 847 Indovinare zgadywać Risultato, esito/ Wynik, 848 annoverare, includere zaliczać 849 Necesario konieczny 850 Mela jabłko 851 Acuto, intenso ostry 852 Ho comprato kupiłem

22 853 Ala, le ali skrzydło Ho guidato, Prowadziłem 854 ho condotto kierowałem 855 Creare tworzyć 856 Campo, altezza boisko, wysokość 857 vicino Sąsiad, blisko 858 Mantello, cappotto płaszcz 859 lavare myć 860 Massa/ messa masa, msza Pipistrello, nietoperz, 861 bastone, razzo kij, rakietka 862 Carta carta da lettere carta da imballo Karta, papier papier listowy papier pakowy 863 Piuttosto, anzi raczej 864 Squadra, gruppo zespół Folla, ressa Tłum 865 moltitudine mnóstwo 866 Cavo, corda, riga lina 867 Mais,granturco/grano, cereali kukurydza, zboże Scivolare/ poślizgnąć się, 868 Sottoveste, sottana sottovoce halka cicho 869 Comparare, paragonare porównywać 870 Vincere zwyciężać 871 Poesia, verso wiersz 872 Sogno, sognare sen, śnić 873 Corda, fune Sznurek, sznur, lina 874 Sera wieczór 875 Campanello dzwonek 876 Condizione, stato warunek, stan 877 Dipende da zależeć od 878 Nutrire, alimentare karmić 879 Carne mięso 880 Strumento, attrezzo Narzędzie, przyrząd 881 Strofinare, fregare pocierać 882 Totale całkowity 883 Tubo, canale rura, tubka 884 Di base podstawowy 885 Famoso sławny Profumo, odore zapach 886 Profumare, odorare pachnieć 887 Dollaro dolar 888 Valle dolina

23 889 Torrente, potok, nurt corrente bieżący 890 Ne, ne.. ani, żaden Temere, avere paura obawiać się, 891 paura strach 892 Doppio podwójny 893 Vista wzrok 894 Posto miejsce Magro sottile, delicato chudy, delikatny 895 tenue fine snello cienki, słaby cienki szczupły 896 Arrivare przybywać 897 quadrangolo Triangolo quadrtato Czworokąt trójkąt kwadrat 898 Maesto, signore mistrz, pan 899 Pianeta planeta 900 Via, strada ferrata, itinerario traccia szlak, tor, droga ślad 901 Essere in fretta Śpieszyć się 902 Partorire, procreare rodzić Capo, comandante wódz, szef, 903 maggiore główny 904 Riva, costa brzeg, wybrzeże 905 Colonia kolonia 906 Divisione, sezione, reparto podział, oddział 907 Orologio zegar ścienny 908 Foglio, kartka papieru lenzuolo prześcieradło 909 Mio mój 910 Sostanza substancja 911 Legare cravatta nodo wiązać krawat węzeł Favore, favorire, favoreggiare, 912 proteggere przychylność, faworyzować 913 Entrata, entrare wejście, wchodzić 914 Conettere, unire, congiungere łączyć 915 Maggiore, importante główny, ważny, major 916 Posizione, posto stanowisko 917 Fresco świeży 918 Spendere spędzać, wydawać spendere i soldi wydawać pieniądze 919 Cercare Szukać

24 920 Accordo, cottimo akord 921 Spedire, mandare wysyłać 922 Grosso, grasso gruby 923 Giallo żółty 924 Felice, contento zadowolony 925 Arma, arme broń 926 Orignale, primario autentyczny, pierwotny 927 Permettere pozwolić 928 Dividere dzielić 929 Stampare drukować 930 Stazione stacja, dworzec 931 Morto martwy 932 macchia plama 933 Pane chleb 934 Deserto pustynia 935 Tassa, porto, riscuotere, ritirare la accusa Opłata, podatek zezwolenie pobierać, inkasować wycofać oskarżenie 936 Vestito Ubranie, sukienka, garnitur 937 Proprio,conveniente/adeguato właściwy, odpowiedni 938 Corrente, prąd, bieżący presente obecny Bar bar, 939 grata, griglia, krata graticola ruszt tavoletta (di cioccolata) tabliczka (czekolady) 940 Dare un passaggio ascensore alzare, sollevare Podwozić winda podnosić 941 Ofrire, offerta Oferować, oferta 942 Rosa, Róża ho cresciuto rosłem 943 Parte, segmento część, odcinek 944 Continuare/ durare, restare kontynuować, trwać 945 Schiavo niewolnik 946 Blocco, blok, klocek, bryła masso głaz 947 Anitra, anatra kaczka 948 Lista, lista grafico, diagramma wykres 949 Improvviso, subitaneo nagły 950 Capello, beretto kapelusz, czapka 951 Mercato rynek

25 952 vendere sprzedawać Grado, scalino Stopień 953 rango pozycja, ranga 954 Successo odnosić sukces, sukces 955 Popolare zaludniać 956 Azienda firma 957 Pulicino pisklę 958 Sottrarre, togliere Odejmować 959 Caro drogi cervo, cerbiatto jeleń 960 Evento wydarzenie 961 Nemico wróg 962 Particolare szczególny 963 Risposta, rispondere odpowiedź, odpowiadać 964 Contratto, accordo umowa 965 Bere pić 966 Nuotare pływać 967 Succedere, capitare zdarzać się,wydarzać Termin, termin, 968 definizione pratica definicja praktyka, wprawa 969 Supportare, wspierać Appoggio, sostegno wsparcie Davanti a, di fronte a Naprzeciwko (czegoś) 970 opposto, contrario przeciwny Parola, linguaggio mowa 971 discorso, orazione przemowa 972 Moglie żona 973 Naturalezza, Natura ambiente środowisko 974 Scarpe but 975 Catena Łańcuch raggio, portata promień, zasięg 976 Braccio ramię 977 Vapore, vaporizzarsi, envaporare parać parować gotować na parze 978 Diffondersi rozprzestrzenianie się, zasięg 979 Movimento ruch 980 Organizzare organizować, aranżować 981 Sentiero ścieżka 982 Campo, capeggio obóz 983 Liquido, fliudo ciecz 984 Inventare, escogitare wynaleźć, wymyślić 985 Diario dziennik

26 Annotare Scrivere zapisywać w dzienniku pisać 986 Lana/ Cottone wełna, bawełna 987 Ha significato znaczyć w czasie przeszłym 988 Nascere rodzić się 989 Coefficiente, fattore współczynnik 990 Definire, precisare Stabilire, fissare, Decidere określać, ustalać decydoać 991 Denti zęby 992 Quarta czwarty 993 Conchiglia muszla 994 Nuove dziewięć 995 Collo szyja 996 Imaginare wyobrażać 997 Tronco d albero, kłoda 998 Trasparente przeźroczysty 999 Treccia warkocz 1000 Tribunale sąd

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych)

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenie 1 Do ćwiczenia wykorzystujemy liczmany patyczki, jeden komplet to sto patyczków.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH (S7) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORTY przygotowanie do edukacji wczesnoszkolnej WEWNĄTRZSZKOLNE DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ Maj 22 Przedszkole i

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Pokaż Język Jazłowieckiej JĘZYK WŁOSKI ON-LINE POZIOM PODSTAWOWY LEKCJA VII

Pokaż Język Jazłowieckiej JĘZYK WŁOSKI ON-LINE POZIOM PODSTAWOWY LEKCJA VII Dzisiaj będzie wesoło - posłuchasz piosenki L italiano piosenkarza Toto Cutugno i : - nauczysz się części ciała, - nauczysz się niektórych nazw dotyczących żywności, - zwrotu MI PIACE / MI PIACCIONO. L

Bardziej szczegółowo

Przykład: >Andiamo in pizzeria. (noi)

Przykład: >Andiamo in pizzeria. (noi) Czasownik andare (iść, jechać) odmienia się nieregularnie: io vado ja idę tu vai ty idziesz lui/lei/lei va on/ona/pan, pani idzie noi andiamo my idziemy voi andate wy idziecie loro/loro vanno oni, one/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

Świat za sto lat. scenariusz zajęć otwartych z elementami oceniania kształtującego w I klasie szkoły podstawowej

Świat za sto lat. scenariusz zajęć otwartych z elementami oceniania kształtującego w I klasie szkoły podstawowej Świat za sto lat scenariusz zajęć otwartych z elementami oceniania kształtującego w I klasie szkoły podstawowej Opracowanie: Bożena Jankowska Radom, październik 2014 r. Krąg tematyczny: Świat za sto lat

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 4 marca 2013 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI dla klasy III gimnazjum dostosowane do programu Matematyka z Plusem opracowała mgr Marzena Mazur LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Grupa I Zad.1. Zapisz w jak najprostszej postaci

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ Przedszkole Miejskie nr 29 Kasztanowa Kraina ul. Wróblewskiego 48 66-400 Gorzów Wlkp. W roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu,,mamo,

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych; Odkrywaj, eksperymentuj dociekaj ROBIĘ I ROZUMIEM. Słyszę i zapominam, Widzę i pamiętam, Robię i rozumiem - Konfucjusz 1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Materiały metodyczne ZADANIA, ĆWICZENIA I ZABAWY Z AKTYWKIEM I LENIWKIEM. (materiały dla nauczycieli, część I)

Materiały metodyczne ZADANIA, ĆWICZENIA I ZABAWY Z AKTYWKIEM I LENIWKIEM. (materiały dla nauczycieli, część I) Materiały metodyczne ZADANIA, ĆWICZENIA I ZABAWY Z AKTYWKIEM I LENIWKIEM (materiały dla nauczycieli, część I) Zaznacz ilość sylab (narysuj tyle kropek, ile sylab liczy dane słowo) Wykonaj rysunek zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Muzyczny tort. Kształcenie umiejętności spostrzegania elementów muzyki

Muzyczny tort. Kształcenie umiejętności spostrzegania elementów muzyki Muzyczny tort. Kształcenie umiejętności spostrzegania elementów muzyki Agnieszka Kamińska absolwentka IV Wydziału Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku specjalność rytmika. Od 18 lat pracuje

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Saturn planeta z uszami

Saturn planeta z uszami Saturn planeta z uszami Obserwacje gołym okiem Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 Imię i Nazwisko 1 :... Adres:... Wiek:... Saturna łatwo odnaleźć na niebie, gdyż jest obiektem jasnym. Za gwiezdny drogowskaz

Bardziej szczegółowo

Viaggi Generale. Generale - Essenziale. Generale - Conversazione. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Chiedere aiuto

Viaggi Generale. Generale - Essenziale. Generale - Conversazione. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Chiedere aiuto - Essenziale Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Chiedere aiuto Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Czy mówisz po _

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna, wycieczka do lasu. Temat zajęć: Jesień w lesie. Grupa dydaktyczna: uczniowie klasy II

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności sprawdzane na kaŝdym etapie Konkursu 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń: 1) interpretuje

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 INSTRUKCJA WYŚCIG ORTOGRAFICZNY gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 zawartość pudełka: 1) tabliczki z obrazkami - 32 szt. 2) pionek - 1 szt. 3) plansza 4) kostka 5) żetony - 30 szt.

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.5... Wśród uczniów klas piątych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Seria Czytam i piszę dla klasy drugiej szkoły podstawowej Zestaw podstawowy część Ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej Ćwiczenia do edukacji matematycznej Zestaw sześciu zeszytów

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV Jolanta Luciszewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV MATEMATYKA KL. IV c TEMAT: Gry i zabawy matematyczne Cele operacyjne w kategorii czynności ucznia: Uczeń potrafi -

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 minut.

Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 minut. Test sprawnościowy dla sędziów (kobiet i mężczyzn) Wprowadzenie TEST KONDYCYJNY FIFA Oficjalny test kondycyjny dla sędziów piłki nożnej składa się z dwóch testów. Test 1, sprinty mierzą zdolność sędziego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA Poziom osiągnięć Treść edukacji W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne 1 Czytanie Wypowiedzi 2 - czyta płynnie, biegle i wyraziście

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORT Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ Czerwiec - 2008 Na omówienie wyników testu zapraszamy: 24 września

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska )

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska ) 4 LATKI marzec 1. Poznajemy zawody 2. wiosno przyjdź 3. Nadeszła wiosna 4. Egzotyczne zwierząt 1. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów ; poznanie czynności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 12 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala lekcyjna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Bezpiecznie nie tylko na drodze. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne:

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne: Wielokierunkowa aktywność dzieci Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA Cele ogólne: - Zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania teg - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją Tytuł Sztuka szybkiego liczenia Cz. I Autor Dariusz Kulma Dział Liczby wymierne Innowacyjne cele edukacyjne Techniki szybkiego liczenia w pamięci niestosowane na lekcjach matematyki Wybrane elementu systemu

Bardziej szczegółowo