Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO RYBNIK ISO 9001:2008 Or (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 4. Zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok. 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 6. Wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 7. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. 8. Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku. 9. Nadanie statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku. 10. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Przyjęcie Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika. 16. Zbycie nieruchomości. 17. Wydzierżawienie nieruchomości. 18. Nabycie nieruchomości. 19. Nadanie nazwy "Rondo Wawok" rondu na skrzyżowaniu ulic Rudzka - Obwiednia Północna. 20. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 21. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 22. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 23. Uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Rybnika na lata Cennik opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. Rada Miasta Rybnika 1/35

2 25. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. 26. Nadanie statutu Rybnickiej Radzie Seniorów. 27. Rozpatrzenie skarg na działalność: a) Prezydenta Miasta Rybnika (skarga SOPL), b) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8, c) Dyrektora Przedszkola Nr 13, d) Prezydenta Miasta Rybnika (skarga KOMART). 28. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 29. Zakończenie sesji. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł obrady Rady Miasta, powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 22 radnych, w związku z czym obrady będą prawomocne. Jan Mura Radny Miasta Rybnika zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt. 22. Dodał, że Prezydent Miasta za pomocą Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta przeprowadził kontrolę w PWiK, z której wynikało, że złożony wniosek o zatwierdzenie taryf spełnia wymagania określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Następnie Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika zaproponowała, aby zamienić kolejność omawiania pkt 24 z 25. O godz. 16:04 przybyli Radni: Wojciech Kiljańczyk oraz Dariusz Laska. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika odnosząc się do wniosku Radnego Mury poinformował, że przedmiotowa uchwała powinna znaleźć się w porządku obrad, ponieważ jego zdaniem mieszkańcy na pewno byliby zainteresowani dyskusją Radnych dot. podwyżek. Dodał, że w imieniu Klubu PO nie zgadza się z propozycją przedstawioną przez Radnego Murę. Krystyna Stokłosa Radna Miasta Rybnika zapytała po co w ogóle pkt dot. zatwierdzania taryf znalazł się w porządku obrad, jeżeli i tak ma zostać wycofany. Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta odpowiedział, że przedmiotowy projekt uchwały musiał znaleźć się w porządku obrad. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że art. 7 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a więc także - zdaniem Radnego opiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przypomniał, że uchwała w tej sprawie po raz kolejny zostaje wycofana. Dodał, że w niektórych województwach wycofanie tego pkt. zostało zakwestionowane przez Sąd. Jan Mura Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, podczas której była dyskusja dot. taryf. Dodał, że jeżeli byłaby w tej sprawie dyskusja na sesji, to mieszkańcy i tak niewiele by się z niej dowiedzieli. Uzupełnił, że ma nadzieję, że Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zwoła Komisję, podczas której Radni dowiedzą się nt. funkcjonowania PWiK. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej o odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji na którym był opiniowany przedmiotowy projekt uchwały, w celu poinformowania Radnych jak Komisja na nim głosowała. Rada Miasta Rybnika 2/35

3 Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta nie udzielił głosu Radnemu Józefowi Piontkowi Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Przystąpiono do głosowania za wycofaniem pkt. 22: /Głosowanie 1/ Za 15 radnych Przeciw 9 radnych Przystąpiono do głosowania za zamianą kolejności pkt. 24 z 25: /Głosowanie 2/ Za 16 radnych Przeciw 6 radnych Wstrzymało się 2 radnych Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 3/ Za 15 radnych Przeciw 9 radnych W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 4. Zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok. /Głosowanie 4/ 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 5/ 6. Wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. /Głosowanie 6/ 7. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. /Głosowanie 7/ 8. Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku. /Głosowanie 8/ 9. Nadanie statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku. /Głosowanie 9/ 10. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata /Głosowanie 10/ 11. Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata /Głosowanie 11/ 12. Przyjęcie Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata /Głosowanie 12/ 13. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku /Głosowanie 13/ 14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19. /Głosowanie 14/ 15. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika. 16. Zbycie nieruchomości. /Głosowanie 15/ 17. Wydzierżawienie nieruchomości. /Głosowanie 16/ 18. Nabycie nieruchomości. /Głosowanie 17/ 19. Nadanie nazwy "Rondo Wawok" rondu na skrzyżowaniu ulic Rudzka - Obwiednia Północna. /Głosowanie 18/ 20. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. /Głosowanie 19/ 21. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. /Głosowanie 20/ Rada Miasta Rybnika 3/35

4 22. Uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Rybnika na lata /Głosowanie 21/ 23. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. /Głosowanie 22/ 24. Cennik opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. /Głosowanie 23/ 25. Nadanie statutu Rybnickiej Radzie Seniorów. /Głosowanie 24/ 26. Rozpatrzenie skarg na działalność: a) Prezydenta Miasta Rybnika (skarga SOPL), /Głosowanie 25/ b) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8, /Głosowanie 26/ c) Dyrektora Przedszkola Nr 13, /Głosowanie 27/ d) Prezydenta Miasta Rybnika (skarga KOMART). /Głosowanie 28/ 27. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 28. Zakończenie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z sesji z dnia 15 stycznia 2014 r. został przyjęty bez uwag. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. Adam Fudali Prezydent Miasta przedstawił inwestycje będące w trakcie realizacji: - modernizacja kąpieliska RUDA przy ul. Gliwickiej w Rybniku - przekazanie obiektu do użytkowania jest zaplanowane na maj 2014 r., - budowa parkingu oraz placu zabaw przy ul. Gliwickiej (obok kąpieliska RUDA ), Prezydent poinformował, że prace dot. powyższych zadań przebiegają zgodnie z harmonogramem, - przebudowa stadionu lekkoatletycznego MOSiR w Rybniku przy ul. Gliwickiej, która była konsultowana m. in. z trenerami od lekkoatletyki, - budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 20 (dz. Gortatowice) oraz Szkole Podstawowej nr 3 (dz. Paruszowiec) - termin zakończenia robót jest planowany na maj 2014 r., - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej i technicznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku - termin zakończenia robót jest planowany na maj 2014 r. Prezydent przypomniał, że na terenie tego zespołu kilka lat temu został zmodernizowany basen. Dodał, że część budynku została zaadoptowana na potrzeby zespołu Przygoda, - rewitalizacja ul. Powstańców Śląskich, Jana III Sobieskiego i Św. Jana - termin zakończenia robót jest planowany na sierpień 2014 r., - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku- Popielowie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - termin zakończenia robót jest planowany na sierpień 2014 r. Następnie poinformował o przetargach będący w przygotowaniu: - budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku (wartość kosztorysowa zadania 8,6 mln zł) - wpłynęło 7 ofert, zakończenie zadania planowane jest jesienią br. Dodał, że w międzyczasie miasto chce wyremontować most znajdujący się przy ul. Kotucza. W tym celu zostanie wybudowany rezerwowy most (bajpas). W tym czasie również zostanie wybudowany parking przy ul. Kotucza, - budowa hali sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 otwarcie ofert nastąpi 27 lutego br. Przedstawił roboty będące w realizacji: - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Rudzkiej, na odcinku od Obwiedni Północnej Rudzka-Gliwicka do granic miasta wraz z obiektem mostowym zakończenie prac jest planowane w marcu br. Dodał, że z uwagi na przedłużające się postępowanie środowiskowe możliwe jest wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych, - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna projekt jest w trakcie opracowania zakończenie prac planowane jest w czerwcu br., Rada Miasta Rybnika 4/35

5 - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego Węzła Śródmiejskiego w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa zakończenie prac planowane jest w marcu br., - przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic Sobieskiego-Powstańców Śląskich - zakończenie robót planowane jest w lipcu br. Dodał, że ul. Byłych Więźniów Politycznych będzie ulicą dwukierunkową. Zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna przy domu dziecka oraz na skrzyżowaniu ul. Byłych Więźniów Politycznych i Mikołowska, - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ul. Raciborskiej - planowane jest wykonanie prac na czerwiec br., - odtworzenie oświetlenia przy ulicach: Jankowickiej, Młyńskiej oraz Kotucza likwidowanego przez dotychczasowego właściciela planowane jest wykonanie robót w miesiącu lutym br., - przebudowa ul. Niepodległości planowane wykonanie robót w czerwcu br., - budowa łącznika ul. Jaskółcza Janiego wraz z odwodnieniem planowane wykonanie robót w sierpniu br., - przebudowa ul. Jastrzębskiej i Małachowskiego planowane wykonanie robót w lipcu br., - przebudowa odcinka ul. Tkoczów - planowane wykonanie robót w maju br., - przebudowa przepustów na ul. Wolnej planowane wykonanie robót w czerwcu br., - przebudowa ul. Pod Lasem planowane wykonanie robót w sierpniu br., - remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli planowane wykonanie robót w maju br., - wycena majątku drogowego w zakresie dróg gminnych planowane wykonanie prac w czerwcu br., - remont ul. Prostej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Karola Miarki planowane wykonanie robót w maju br., - przebudowa ul. Zwycięstwa planowanie wykonanie robót w sierpniu br., - przebudowa parkingu na ul. Patriotów planowane wykonanie robót w kwietniu br., - remont mostu na ul. Stalowej planowane wykonanie robót w sierpniu br., - budowa parkingu przy ul. Kotucza planowane wykonanie robót w lipcu br., - budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach oraz odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez TAURON wraz z wykonaniem dokumentacji planowane wykonanie robót do końca br. Poinformował o przetargach będących w trakcie przygotowania: - przebudowa ul. Rudzkiej, - przebudowa ul. Podmiejskiej, - remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika planowane wykonanie robót we wrześniu br., - wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika planowane wykonanie robót we wrześniu br., Następnie Prezydent poinformował, że Miasto Rybnik będzie realizować projekt pt.: Dni kultury i sportu w 10. rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny, który został zatwierdzony do dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia i otrzyma dofinansowanie w wysokości ,98 euro. W ramach projektu odbędą się działania mające na celu uczczenie 10 lat współpracy Rybnika i Karwiny poprzez organizację kilku działań m. in. sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Uzupełnił, że całe zadanie zostanie zakończone podsumowaniem w Karwinie. Poinformował również, że został złożony wniosek pn. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (wartość zł) w ramach poddziałania Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne. Na konkurs złożono w sumie 69 wniosków na łączną kwotę prawie 76 mln zł. Uzupełni, że również został złożony wniosek pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem. Wartość kosztorysowa ze strony miasta wynosi zł. 49,00 zł. Na konkurs złożono w sumie 33 wnioski na kwotę dotacji 92 mln zł. Następnie przypomniał, że dnia 2 lutego br. w Rybniku odbył się Konwent Prezydentów Miasta na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W spotkaniu uczestniczyli praktycznie wszyscy prezydenci z województwa śląskiego. Na spotkaniu były poruszane ważne sprawy m.in. dot. oświaty oraz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Uzupełnił, że na tego typu spotkaniach są wymieniane różnego rodzaju informacje, z których warto można skorzystać. Prezydent Miasta poinformował, że 30 stycznia Rybnik wysłał pomoc rzeczową na Majdan 50 śpiworów, 18 koców, 2 namioty, 1 duży termos i 47 łóżek turystycznych składanych wraz z materacami. Dodał, że w poniedziałek przeprowadził rozmowę telefoniczną z Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Polaków w Barze, który leży w szpitalu, gdyż został ranny w okolicy oka. Czekają go dwie operacje. Prezydent przekazał mu Rada Miasta Rybnika 5/35

6 pozdrowienia od wszystkich mieszkańców Rybnika oraz Rady Miasta, a także zaoferował pomoc. Dodał, że tradycyjnie i w tym roku Rybnik również chce gościć dzieci z zaprzyjaźnionych miast. Na końcu Prezydent Miasta poinformował nt. bezrobocia w Rybniku stopa bezrobocia się nie zmieniła - wynosi 8,1%. W Rybniku bezrobocie jest jednym z najniższych w województwie śląskim. Dodał, że od początku lutego PUP kieruje osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do prac społecznie-użytecznych. Bezrobotni bez prawa do zasiłku w jednostkach miejskich wykonują prace głównie porządkowe przez 10 godzin tygodniowo i otrzymują za to wynagrodzenie w wysokości 8 zł za godzinę, z czego 60%, czyli 4,80 zł jest refundowane ze środków funduszu pracy. Uzupełnił, że aktualnie na takich warunkach w jednostkach miejskich pracuje 70 osób, 10 osób odmówiło udziału w tego typu pracach, w związku z tym zostali wyrejestrowani z PUP. Następnie poinformował, że zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wnioski złożone przez PUP o dodatkowe środki z rezerwy Ministra na aktywizację zawodową dla bezrobotnych do 25 roku życia zostały rozpatrzone pozytywnie i kwota w wysokości prawie zł dodatkowo wpłynie do PUP. Uzupełnił, że kwota przewidziana na aktywizację bezrobotnych będzie wynosić prawie 12 mln zł. 4. Zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika zapytał czy Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku wprowadzony będzie do nowych dodatkowych 15. przedszkoli. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika zapytał czy budowa siłowni przy SP 34 w Dzielnicy Smolna ma coś wspólnego z budżetem obywatelskim czy jest to dodatkowe zadanie. Adam Fudali Prezydent Miasta odpowiedział, że to zadanie jest realizowane poza budżetem obywatelskim. Henryk Ryszka Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały nie zostało uwzględnione boisko do koszykówki i siatkówki przy SP 21. Dodał, że również nie została uwzględniona siłownia przy SP 22 oraz budowa przepustu od ul. Zagłoby. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że w budżecie brakło środków na wymienione przez Radnego inwestycje. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta odpowiadając na pytanie Radnego Drabinioka poinformowała, że dotyczy to przedszkoli, w których program ten już obowiązuje i będzie to dot. roku szkolnego 2014/2015. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika zapytał na czym będzie polegało przygotowanie nawierzchni trawiastej i pielęgnacja na potrzeby wydłużenia pasa startowego na lotnisku w Gotartowiach. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że miasto przygotowując projekt budowy lotniska musiało dokonać wykupów terenów sąsiadujących z obecnym lotniskiem i te tereny będą zaadaptowane środkami, które są na to przeznaczone w budżecie do wydłużenia istniejącego pasa trawiastego. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że właściciele domów znajdujących się obok lotniska, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie mają dużych możliwości co do inwestowania w swoje nieruchomości oraz przeprowadzania remontów. W związku z tym zapytał czy planuje się wykupienie tych terenów. Rada Miasta Rybnika 6/35

7 Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta zwrócił Radnemu uwagę, że wspomniany przez niego zapis istnieje już przez 25 lat. Dodał, że jakiekolwiek realizacje wykupów mogłyby mieć miejsce, gdyby miasto dostało środki zewnętrzne. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika zapytał jak procentowo rozkładają się koszty poniesione przez Komapnię Węglową i miasto przy przebudowie ul. Prostej. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że 75% Kompania Węglowa, 25% miasto. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika zapytał na czym będzie polegać praca 12 osób zatrudnionych w ZGM na okres 10 miesięcy. Zapytał również jaki zostanie zakupiony samochód za zł. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do pytania dot. samochodu dla domu dziecka wyjaśniła, że obecnie ta placówka posiada stary samochód osobowy, który Urząd Skarbowy przekazał jako darowiznę. Samochód ten służy matką nieletnich dzieci mieszkających przy ul. Karłowicza. Zostanie kupiony samochód używany 5-letni. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do pierwszego pytania wyjaśniła, że chodzi o pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych. Uzupełniła, że część wynagrodzenia jest dofinansowana z funduszu pracy, resztę płaci miasto, natomiast jeżeli chodzi o rodzaj pracy, to będzie to odśnieżanie i koszenie traw. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że zł za używany samochód to jest bardzo drogo. Dodał, że gdyby znaleźć zł to można byłoby kupić już nowy samochód. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika wracając do budowy boiska przy SP 34, zapytał kto wnioskował o tę inwestycję. Zapytał również Prezydenta jakim kluczem się posługiwał przeznaczając na to zadanie jak gdyby dodatkowo zł. Adam Fudali Prezydent Miasta odpowiedział, że taki wniosek wpłynął i nie pamięta kto był jego wnioskodawcą. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika zapytał Prezydenta ile trzeba męczyć, żeby wychodzić. Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta: Aż się wychodzi. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 4/ 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 5/ Rada Miasta Rybnika 7/35

8 6. Wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 6/ 7. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Zygmunt Gajda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Henryk Ryszka Radny Miasta Rybnika zapytał dlaczego w tym programie nie znalazło się osiedle przy ul. Generała Andersa oraz budynki przy ul. Paderewskiego. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że konkurs w ramach rewitalizacji i turystyki są to już ostatnie konkursy. Środki, które znajdują się w poszczególnych zadaniach są z tzw. oszczędności. Wyjaśniła, że w konkursie mogą startować różne podmioty, nie tylko Miasto Rybnik. Dodała, że trzeba było podjąć decyzję, który złożyć projekt. Miasto zawsze stara się aplikować o środki, natomiast w tym przypadku należało dokonać wyboru. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika zapytał jakie są szanse na realizację II etapu rewitalizacji Zabytkowej Kopalni Ignacy. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że miasto bardzo chciałoby wykonać to zadanie, natomiast nie wiadomo jakie będą wyniki. Obecnie są złożone wnioski. Uzupełniła, że Pan Prezydent przekaże informację w tej sprawie. O godz. 17:10 salę opuścił Radny Franciszek Kurpanik. Stanisław Jaszczuk Radny Miasta Rybnika przypomniał Radnemu Ryszce, że RSM po raz 3 wpisuje się w Program Rewitalizacji. Dodał, że RSM w ramach Programu Jessica wypisała wniosek dot. bloków przy ul. Barbary i Górnośląskiej i czas pokaże co z tego wyjdzie. Uzupełnił, że jeżeli będą się pojawiać jakieś szanse, to RSM będzie z nich korzystać. Będzie to też dotyczyć infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i parkingowej. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę Radnemu Ryszce, że nawet studenci architektury z Wrocławia przyjeżdżają na to osiedle, aby pisać pracę dyplomową. Zygmunt Gajda Radny Miasta Rybnika zapytał czy właściciele parterowych domów znajdujących się przy ul. Powstańców Śląskich i Sobieskiego, w czasie trwania przebudowy tych ulic dobudują jedno piętro, aby zabudowa była na jednej wysokości. Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta poprosił, aby odpowiedź na to pytanie została udzielona w późniejszym terminie. Rada Miasta Rybnika 8/35

9 Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika poinformował Radnego Ryszkę, że osiedle przy ul. Generała Andersa jest wpisane jako przykład bardzo pięknej architektury industrialnej, w związku z tym poinformował, że być może chlewki będą przeznaczone do remontu. O godz. 17:15 na salę wrócił Radny Franciszek Kurpanik. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 7/ 8. Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 8/ O godz. 17:25 salę opuścił radny Henryk Ryszka. 9. Nadanie statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 9/ Za 23 radnych O godz. 17:30 na salę wrócił Radny Henryk Ryszka. 10. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika poinformował, że należy przyjąć omawiane projekty uchwał. Zapytał ile dzieci z terenu miasta będzie objętych tą pomocą i jaka kwota z budżetu miasta będzie przeznaczona na ten cel. Rada Miasta Rybnika 9/35

10 Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że zł z budżetu miasta i zł z budżetu państwa. Następnie przedstawiła liczbę dzieci dożywianych w: - szkołach: 2011 r. 983 dzieci; 2012 r. 761 dzieci; 2013 r dzieci, - przedszkolach 2011 r. 456 dzieci; 2012 r. 384, 2013 r dzieci, Kolejno przedstawiła liczbę dzieci, którym można zapewnić posiłek w: - szkołach: 2014 r dzieci, 2015 r dzieci, 2016 r dzieci, - przedszkolach: 2014 r. 610 dzieci, 2015 r. 700 dzieci, 2016 r. 820 dzieci. Dodała, że jeżeli jest mowa o tym programie, to tylko 20% dzieci ogółem może zostać objętych z całej puli, która jest wydawana na dożywianie w skali roku. Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika zwróciła uwagę, że państwo firmuje szczytny cel, którego kosztami jak zwykle obciąża samorząd. Zapytała czy zapis znajdujący się w programie, mówiący o tym, że dożywianie finansowane jest ze środków własnych Miasta Rybnika, nie pozbawi miasta możliwości wystąpienia o wsparcie programu z budżetu państwa. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że aby uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa, miasto musi przeznaczyć min. 40%. Przypomniała, że w Rybniku nigdy nie było luki w dożywaniu dzieci, pomimo tego, że działy się różne rzeczy w przepisach prawa. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika poinformował, że podczas jednej z debat telewizyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na sytuację, która miała miejsce w szkołach, że na jednej przerwie jedzą dzieci, które płacą za obiady, na innych przerwach dzieci, które mają fundowane obiady. Zapytał czy taka sytuacja ma miejsce w rybnickich szkołach. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 10/ 11. Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 11/ Za 23 radnych 12. Przyjęcie Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Rada Miasta Rybnika 10/35

11 Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 12/ Za 23 radnych 13. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 13/ Za 23 radnych 14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Zygmunt Gajda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu pisze, że przed sporządzeniem projektu uchwały wykonano analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika. Uzupełnił, że brakuje w nim zdania, z którego wynikać będzie, że proponowane zmiany są zgodne ze studium. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział, że gdyby nie były zgodne, to nie byłoby projektu uchwały. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika przypomniał, że w Rybniku była już sytuacja, że uchylono plany, bo miasto trochę wyszło poza linie rozgraniczające. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 14/ 15. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił przedmiotowy punkt w formie prezentacji multimedialnej (załącznik do protokołu). Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że nie przewidział dyskusji w tym punkcie, w związku z czym nie udzielił głosu Radnemu Franciszkowi Kurpanikowi. Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika odczytała pismo Pana Marka Florczyka Dyrektora Zespołu Szkół Budowalnych oraz nauczycieli i uczniów tej szkoły dot. osoby Henryka Sławika. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Rada Miasta Rybnika 11/35

12 Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę w obradach w godz. 18:00 18: Zbycie nieruchomości. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Zygmunt Gajda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 15/ 17. Wydzierżawienie nieruchomości. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Zygmunt Gajda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie z tego, że księgarnia Orbita będzie się mogła rozwijać. Dodał, że cena książek w tej księgarni jest bardzo korzystna. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 16/ Za 23 radnych 18. Nabycie nieruchomości. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Zygmunt Gajda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 17/ 19. Nadanie nazwy "Rondo Wawok" rondu na skrzyżowaniu ulic Rudzka - Obwiednia Północna. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Henryk Cebula Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Józef Skrzypiec Radny Miasta Rybnika wyraził zadowolenie, że przedmiotowe rondo będzie nosiło historyczną nazwę Wawok. Poinformował, że do dzisiaj nie wiadomo co oznacza słowo Wawok. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika poinformował Radnego Skrzypca, że wystarczy słowo Wawok przetłumaczyć na język polski, czyli Wawak. Rada Miasta Rybnika 12/35

13 Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta zapytał Radnego Kołodziejczyka co oznacza termin Wawak. Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika: No właśnie nie wiem też. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika przypomniał, że była propozycja, żeby to rondo nosiło nazwę Ks. Tomasza Reginka. Wyraził nadzieję, że w przyszłości Rada Miasta i Pan Prezydent znajdą godne miejsce dla upamiętnienia tego zasłużonego człowieka. Poinformował, że cieszy się, że nazwa historyczna wpisze się w tradycję tej dzielnicy. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 18/ 20. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Józef Piontek Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 19/ 21. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Józef Piontek Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika zapytał jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zostać społecznym opiekunem kotów. Zapytał również ile w Rybniku jest takich opiekunów. Zwrócił uwagę, że w 7 pisze, że odławianie bezdomnych zwierząt realizuje schronisko. Zaproponował, aby słowo odławianie zastąpić słowem wyłapywanie. Zwrócił także uwagę, że na ten program jest przewidziane aż zł. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że karmiciele są wolontariuszami zarejestrowani w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Osoby te zaopatrują się w karmę i w ustalonych miejscach dokarmiają zwierzęta bezdomne, najczęściej koty. Dodał, że oprócz tego, że te zwierzęta są dokarmiane, to są również wyłapywane, kastrowane lub sterylizowane. Uzupełnił, że w zeszłym roku kastracji i sterylizacji było poddanych 90 zwierząt i kosztowało to niecałe zł, natomiast karmy zużyto ponad 500 kg. Andrzej Oświecimski Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na koszty związane ze sterylizacją i kastracją zwierząt. Rada Miasta Rybnika 13/35

14 Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 20/ 22. Uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Rybnika na lata Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą załącznik do protokołu. Henryk Ryszka Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Dodał, że na Komisję, na którą zostali zaproszeni wszyscy Radni, przedmiotowy projekt uchwały został zaprezentowany przez profesorów Politechniki Śląskiej. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika zapytał jak obecnie wygląda współpraca z gminami ościennymi. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że teoretycznie chodzi o gminy obsługiwane przez MZK, ponieważ Rybnik obsługuje takie gminy jak Gaszowice, Jejkowice, Kuźnia, Lyski. Uzupełniła, że sprawa dot. gmin obsługiwanych przez MZK jest dość problematyczna. Żeby miasto mogło rozmawiać o wspólnej komunikacji z tymi miastami, potrzebna jest do tego wspólna taryfa. W MZK obowiązuje taryfa minutowa, która w przypadku e-biletu obowiązującego w Rybniku nie do końca ma rację bytu. Obecnie w MZK trwają prace nad wprowadzeniem e-biletu. Dodała, że zdaniem przedstawicieli Politechniki Śląskiej, którzy obecni byli na posiedzeniu Komisji lepsza jest taryfa strefowa. Łukasz Kłosek Radny Miasta Rybnika poinformował, że na posiedzeniu Komisji jednym z wniosków była potrzeba stworzenia centrum przesiadkowego w okolicach obecnego Dworca PKP. Dodał, że standardowo taka inwestycja jest realizowana razem z budową parkingu. W związku z tym zapytał jakie działania planuje miasto by zintegrować transport kolejowy z komunikacją autobusową, gdyż wiele gmin w Polsce i na Śląsku takie inwestycje uznaje jako priorytetowe i w tym celu wykorzystują możliwości nowej unijnej perspektywy na lata (Wodzisław, Pszów, Żory, Rydułtowy). Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że miasto zawsze dostosowuje komunikację miejską do zmian w rozkładzie jazdy pociągów. Z wszystkich dzielnic miasta autobusy przejeżdżają obok Dworca PKP i to jest wszystko co można obecnie zrobić. Miasto ma koncepcję na centrum przesiadkowe, natomiast problem jest z gruntem, który należy do PKP. Wyjaśniła, że Prezydent Śmigielski prowadzi rozmowy z PKP w celu skomunalizowania tego terenu. Ponadto jest również sprawa związana z drogą, która z ronda w Chwałowicach miałaby przebiegać pomiędzy sądem, a PKP i która umożliwiłaby zlokalizowanie tego centrum w takim miejsce, aby można było realizować wszystkie kursy, zarówno dzielnicowe jak i dalekobieżne. Kursy międzynarodowe są realizowane poprzez dworzec przy ul. Budowlanych, natomiast kursy dalekobieżne, krajowe są utrzymywane w okolicy Dworca PKP. Dodała, że jeżeli znajdą się środki unijne, to priorytetem dla miasta zaznaczonym w planie transportowym - jest połączenie się komunikacji kolejowej z autobusową. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 21/ 23. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Rada Miasta Rybnika 14/35

15 Henryk Ryszka Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika pochwalił zmiany w projekcie uchwały dot. właścicieli samochodów osobowych. Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika pochwaliła zmianę, która za rodzinę wielodzietną uznaję tę, która ma troje i więcej dzieci, a nie jak było do tej pory czworo i więcej dzieci. Przypomniała, że ta kwestia była niejednokrotnie przez nią poruszana. Dodała, że ma nadzieję, że na kolejnych sesjach będzie okazja, aby dokonywać zmian w innych uchwałach, gdzie nadal widnieje rodzina wielodzietna jako ta z czworgiem dzieci, o co poprosiła Prezydenta. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika: Ten dowód rejestracyjny na okaziciela? A więc jeżeli np. mąż jest w domu, żona bierze i jedzie ( ) albo na okaziciela, na nazwisko? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że dowód rejestracyjny dot. zarówno właściciela jak i współwłaściciela. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika zapytał w jaki sposób będzie pobierana opłata w wysokości 1 zł za przejazd w weekendy komunikacją miejską, właściciela biletu miesięcznego wraz z dziećmi i osobą towarzyszącą. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że miasto musi usprawnić system dot. e-karty, gdyż obecny jest z 2006 r. i nie ma możliwości ściągnięcia 1 zł z systemu. Dodała: ( ) to będzie bilet u kierowcy nabyty. Czyli Pan, jako osoba posiadająca bilet tylko i wyłącznie odbija się, no bo Panu z karty nie ściągają, czyli ma Pan ten bilet miesięczny imienny, a pozostali członkowie Pana rodziny, czyli dzieci, żona muszą nabyć za złotówkę u kierowcy. Nie mamy możliwości, ta karta po prostu nie ma tyle ścieżek. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 22/ Za 23 radnych 24. Cennik opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowiącą załącznik do protokołu. Henryk Ryszka Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę na zapis, który mówi, że bilet zrównoważony będzie obowiązywał dla właścicieli lub współwłaścicieli pojazdów osobowych składających po raz pierwszy roczne zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Rybniku. W związku z tym zapytał, czy osoba, która mieszka od kilkudziesięciu lat w Rybniku i regularnie składa zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Rybniku nie będzie mogła skorzystać z biletu zrównoważonego. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że na początku lepiej jest dawkować propozycję, zobaczyć jak się przyjmie po to, żeby później ją rozszerzyć. Pomysł ten ma na celu zachęcenie ludzi zamieszkujących (czasami bez meldunku) lub korzystających z usług w Rybniku (przedszkola, szkoły) ale niekoniecznie w tym mieście odprowadzających podatki. Rada Miasta Rybnika 15/35

16 Benedykt Kołodziejczyk Radny Miasta Rybnika zaproponował, aby rozreklamować tę akcję i wytłumaczyć ludziom w jakim celu ona jest wprowadzona. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika zapytał czy władze miasta mogą ustanawiać prawo, które nierówno traktuje mieszkańców. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że pomysł wprowadzenia tego biletu został konsultowany. Odnosząc się do nierównego traktowania mieszkańców przypomniała, że również obowiązuje zapis, że część mieszkańców ma bilety bezpłatne lub ulgowe. Przypomniała również że są wprowadzone bilety ulgowe dla rodzin wielodzietnych. O godz. 19:25 salę opuścił Radny Wojciech Piecha. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika przypomniał sytuację kiedy Rada obniżała wiek kobiet objętych zniżką, co zostało zaskarżone przez mieszkańców. W związku z tym zapytał czy i w tym przypadku nie będzie miała miejsce podobna sytuacja. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Tu w tym wypadku mówimy po raz pierwszy bez względu na wiek, bez względu na płeć. Przepraszam. Czyli ktoś może się zdarzyć, że będą same kobiety się prawie u nas zameldują, zgłoszą swoje deklaracje. Nie możemy w tym wypadku niczego, co będzie tych ludzi mających tą samą możliwość złożenia deklaracji, składających deklaracji jeszcze będziemy jakoś różnicować. Ale myślę, że tutaj prawdą, właściwszą osobą do tego my tego nie robimy. Nie robimy ani ze względu na płeć tych ludzie nie kategoryzujemy. O godz. 19:27 na salę wrócił Radny Wojciech Piecha. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 23/ 25. Nadanie statutu Rybnickiej Radzie Seniorów. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Henryk Cebula Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt uchwały został pozytywie zaopiniowany przez Komisję. O godz. 19:35 salę opuścił Radny Franciszek Kurpanik. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika przypomniał, że Klub PO złożył wniosek w sprawie powołania Rybnickiej Rady Seniora, który zbiegł się z pracami Pana Prezydenta. Dodał: Bardzo cieszy nas ten zbieg okoliczności, bo widać, że twórczo pracujemy. Jest to jakieś zwieńczenie tego tematu, pojawia się statut. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach pojawi się to ciało. Na pewno będzie jeszcze kwestia stworzenia regulaminu, jeżeli chodzi o wybór członków z ramienia Rady Miasta, ale kolejny krok w drodze budowania czegoś myślę sensownego. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 24/ Za 23 radnych Rada Miasta Rybnika 16/35

17 O godz. 19:38 na salę wrócił Radny Franciszek Kurpanik. 26. Rozpatrzenie skarg na działalność: a) Prezydenta Miasta Rybnika (skarga SOPL) Leszek Kuśka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 25/ Za 22 radnych Wstrzymał się 1 radny b) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 Leszek Kuśka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Przed chwilą został odczytane, zostało odczytane uzasadnienie skargi, która w mojej ocenie znowu jest bardzo trudna w rozstrzygnięciu. Mianowicie Komisja Rewizyjna nie posiada żadnych mocy prawnych, aby, aby dotrzeć do prawdy. Komisja opiera się tylko i wyłącznie na zeznaniach osoby skarżącej i osoby skarżonej. Przepraszam, ale muszę to dodać, zapomniał Pan Przewodniczący w swoim uzasadnieniu dodać jeszcze jedną rzecz, na którą się skarżymy, skarżący. Mianowicie o tym, że ten arkusz oceny został w jego ocenie sporządzony i przedstawiony mu po 37 dniach od zaistniałego zdarzenia. Ponadto chcę zwrócić uwagę na bardzo szczególny drobiazg w tej całej sprawie, że o godz. 7:40 wg w ogóle zarówno skarżący jak i skarżony w swoich wypowiedziach rzeczywiście byli, byli bardzo zbieżni. Jedynie diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Może powiem o tych szczegółach, że o godz. 7:40, kilka minut przed ósmą, jadący do szkoły nauczyciel samochodem łapie tzw. gumę. W tym momencie wyciąga telefon i dzwoni do koleżanki, która wie, że jest w szkole i prosi ją żeby podjęła za niego prace związane z nadzorem nad uczniami. I tu popełnia jeszcze jeden błąd w mojej ocenie, gdyż podczas tej rozmowy telefonicznej przekazuje nauczycielce prośbę, żeby o tej sprawie nie informowała Pana Dyrektora nie wiem z jakich powodów, albo z lęku, z obawy gdyż wiemy o tym, że stosunki między tymi dwoma między tymi dwiema osobami są bardzo napięte. Godz. 8:10 nauczyciel wpada do szkoły, idzie do klasy no i otrzymuje informacje od tej nauczycielki, która go zastępowała, że ma iść na salę gimnastyczną, gdzie dyrektor prowadzi lekcje i zajęcia z młodzieżą, no i przed tą młodzieżą nauczyciel szkoły musi usprawiedliwiać swoją nieobecność. Uważam, że to też jest pewnego rodzaju niezręczność, która nie powinna mieć miejsca, a powinno się to w jakiś inny sposób załatwić. Ponadto kuriozalna dla mnie jest sytuacja, że podczas usprawiedliwienia dyrektor prosi, żeby udowodnić to, że ktoś złapał gumę. No nie wiem czy ten Pan miał toczyć to koło na tą salę gimnastyczną, jak to miał udowodnić, że wynikiem jego spóźnienia jest defekt koła w jego samochodzie. Nie chciałbym doczekać chwili takiej może kuriozalnej, ale jeżeli nauczyciel pojedzie autobusem miejskim do szkoły i autobus się spóźni, to nie wiem czy nauczyciel nie będzie zmuszony uprowadzić tego autobusu, żeby go przekazać, pokazać dyrektorowi, że autentycznie to miało miejsce. I teraz ta sprawa dotycząca arkuszu oceny. No komisja oceniła ten arkusz, ja uważam, że nie jest to żaden dokument. Arkusz oceny, który został przedstawiony jako wniosek w tej sprawie nie zawiera żadnej daty proszę Państwa. Ja może każdy z nas ma to na stronie i może zobaczyć jak wygląda ten arkusz oceny. To jest, to jest kartka papieru zapisana. Arkusz obserwacji, kontrola stopnia realizowania przez nauczyciela przydzielonych mu zadań. Dlaczego nie ma napisane sporządzony dnia itd., itd. Dlaczego nie ma przy podpisie, przy podpisie dyrektora i podpisie odbierającej osoby, data i dzień. Są dwa podpisy. Jeden z pieczątką, jeden bez. No i tak naprawdę Pan skarżący mówi o tym, że otrzymał ten arkusz oceny w 37 dni po tym zdarzeniu. I podpisał się i napisał datę, ale tych 37 dni po zdarzeniu. Na moje pytanie wobec Pana Dyrektora kiedy został sporządzony ten arkusz oceny, on stwierdził, że tak dokładnie nie pamięta, Rada Miasta Rybnika 17/35

18 ale na pewno było to nie 37 dni, ale wcześniej. Więc, więc, myślę, że należałoby jeżeli to ma być dokument, jakikolwiek dokument, to on powinien być sporządzony w sposób zdecydowanie lepszy niż ten arkusz oceny, który jest tu w tej sprawie załączony. Dziękuję za uwagę. Michał Chmieliński Radny Miasta Rybnika zwrócił uwagę, że zdaniem skarżącego nie wszyscy nauczyciele są mierzeni tą samą miarą. Wg Radnego Chmielińskiego uzasadnienie do projektu uchwały, nie odnosi się do treści tego oskarżenia, ponieważ nie jest w nim udowodnione, że Dyrektor prowadzi taką ewidencję w stosunku do innych nauczycieli. Zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ilu nauczycieli w ciągu roku spóźnia się 10 min. Leszek Kuśka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: ( ) Nie musiałem tego uwzględniać w sprawozdaniu, bo nie dotyczyło to skargi ilu nauczycieli się w ciągu roku spóźnia akurat do tej szkoły, ale taką odpowiedź otrzymaliśmy i Dyrektor w stosunku do innych nauczycieli postępuje tak samo. Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika: Ja tak na marginesie tej sprawy pragnę w imieniu rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zaapelować do Pana Prezydenta o wyznaczenie terminu spotkania z nimi, bo na ten termin oczekują już ponad 6 tygodni. I chciałam zauważyć, że rozszerza się konflikt już na linii dyrektor - rodzice. Przestąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały: /Głosowanie 26/ Za 16 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymało się 5 radnych c) Dyrektora Przedszkola Nr 13 Leszek Kuśka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Na początek chciałem powiedzieć o jednym fakcie, żebyśmy nie łączyli tej sprawy, z tą sprawą medialną, bo ona jakby się łączy, ale nie jest identyczna. Ja pozwolę sobie na pewne fakty, które otrzymałem jako członek Komisji Rewizyjnej, z którymi chciałbym zapoznać Radnych, chociaż część Radnych brała udział w posiedzeniu Rady, Komisji Rewizyjnej i była świadkiem tych rozmów. Pierwszą rzecz, którą piszą rodzice, choć to dotyczy sprawy wprowadzenia programu autorytarnie, na spotkaniu z rodzicami wszystkich grup przedszkolnych w dniu 2 września 2013 r., gdzie Pani Dyrektor poinformowała wszystkich, że decyzję o wyborze dokonała ona sama, po czym podział na grupy był już dokonany. Wydaje mi się, że udział w programie unijnym powinien odbywać się na zasadach pełnej dobrowolności. I w mojej ocenie powinno to nastąpić w takiej kolejności, że najpierw spotykają się rodzice albo z koordynatorem, który poinformuje czego dotyczyć będzie ten program, albo też z dyrektorem, który im uświadomi jaki program i jak będzie realizowane zadanie wychowawcze ich dzieci. Niestety taka sposobność została tej sposobności nie było. Na Komisji Rewizyjnej zadałem pytanie Pani Dyrektor jak dokonała naboru do tej grupy Szczęśliwej 15 więc odpowiedziała mi bardzo prosto, że w roku 2012/2013 dzieci były w tzw. 3-latakch i w roku 2013/2014 z dniem 1 września automatycznie zostały wcielone do tej grupy, która będzie funkcjonowała pod patronatem programu Szczęśliwa 15. Rodzice zauważyli także i mówią o tym, że na tym spotkaniu 2 września nie były dokładnie przekazane informacje czego będzie dotyczył ten program i jak będzie realizowany. Kolejna rzecz dotyczy już bezpośrednio takich działań jak w regulaminie projektu zapisane jest w 5, że uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji - 4 pkt 2c. I o to mieszkańcy, rodzice w dniu 6 listopada przedstawiają albo składają na ręce Pani Dyrektor pismo, w którym pisze, że na podstawie uprawnień przewidywanych w 4 pkt 2c Regulaminu uczestnictwa w projekcie Szczęśliwa 15 oświadczam, że rezygnuję ze skutkiem natychmiastowym z udziału w wymienionym projekcie mojego dziecka i tu jest imię dziecka, jednocześnie proszę o przeniesienie mojego dziecka do innej grupy przedszkolnej adekwatnej wiekowo. I tego samego dnia, ze zdziwieniem to przyjąłem i pytałem Panią Dyrektor na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, no czemu z czego wynikał tak ogromny poślizg, bo tego samego dnia Rada Miasta Rybnika 18/35

19 6 listopada, Pani Dyrektor odpisuje im następujące, następującą treść pisma: W odpowiedzi na Państwa pismo w dniu 6 listopada o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie informuję, że nie ma możliwości przeniesienia dziecka do innej grupy przedszkolnej z powodu braku miejsc w innych oddziałach. W związku z powyższym rezygnacja z grupy projektowej jest równoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola - podkreślam jest równoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Przedszkola Nr 13 z dniem 7 listopada 2013 r. Odnosząc się od oświadczenia o rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiam, że w zaistniałem sytuacji wyrażam zgodę na brak zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z umową, która została zawarta. Ponadto do wiadomości Państwa podaję, iż wolne miejsca w Przedszkolu Nr 37 dla dzieci 4-letnich są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Maksymalnej Maksymiliana 24. Oddział ten nie jest dofinansowany ze środków unijnych. Ze zdumieniem przyjąłem ten dokument, mianowicie, bo w dniu 12 przywoływaliśmy ten zapis, że kwietnia rodzice podpisywali z Dyrektorem Przedszkola umowę, która dotyczyła w 6 przepraszam, w 4, że umowa zostaje zawarta na okres od 1 września do 30 czerwca 2014 r. i pkt 2 mówi o tym, że umowa zostać może wypowiedziana przez każdą ze stron z ważnych przyczyn z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem do końca miesiąca. Więc dlatego zastanawiam się nad tym zapisem, że dziecko zostało z dniem 7 listopada skreślone z listy wychowanków przedszkola. Ponadto w regulaminie przedszkola istnieje zapis, że żeby zostać skreślonym z listy wychowanków przedszkola, musi być podjęta uchwała rady pedagogicznej tego przedszkola. Na posiedzeniu Komisji pytałem Panią Dyrektor czy taka rada pedagogiczna, takową uchwałę podjęła. Uzyskałem odpowiedź jednoznaczną, że nie. No bo kiedy, jeżeli 6 dostaje pismo i 6 o 14:00 właściciele rodzice dzieci dostają już gotowe pismo. Kwestionuję w tym momencie to, że został zachowany 3-miesięczny okres wypowiedzenia wynikający z umowy, którą zawierali rodzice z Panią Dyrektor Przedszkola. Dla mnie zastanawiający jest jeszcze inny fakt, że podpisana jest Pani Dyrektor Przedszkola Nr 13, nie wiem czy z upoważnienia Pana Prezydenta czy też jest koordynatorem wszystkich przedszkoli w Rybniku, bo Pani Dyrektor powinna zająć się Przedszkolem Nr 13 i przekracza chyba swoje kompetencje informując rodziców o tym, że wolne miejsca są w tym i w tym przedszkolu. To byłaby kompetencja albo Wiceprezydent Pani Joanny Kryszczyszyn, albo innej osoby, ale na pewno nie Dyrektora Przedszkola Nr 13. I teraz się okazuje, że rodzice otrzymali to pismo i mam przed sobą pismo, które kierują rodzice do Pani Dyrektor w dniu 7 listopada, czyli następnego dnia, w którym informują, że moje oświadczenie woli złożone w piśmie z dnia 6 listopada dotyczyło wyłącznie rezygnacji z udziału w programie na podstawie tego regulaminu, który dostał dołączony do Szczęśliwej 15. Nie wypowiadałem i nie wypowiadam Pani umowy nr 95/2000 z 12 kwietnia 2013 r. Jeżeli Pani chce wypowiedzieć, czekam na taki dokument określający podstawy prawne i faktyczne Pani stanowisko. I tu podpisana jest Pani Dyrektor, która przyjęła to pismo w dniu 8 listopada 2013 r. I się okazuje, że po tych wszystkich całych działaniach zmieniony zostaje regulamin uczestnictwa w projekcie z datą 15 listopada, ale dzieci nadal do przedszkola nie chodzą. I oto mamy pismo, które otrzymują rodzice z datą 22 listopad, czyli między 6, a 22 listopada dzieci nie uczestniczą w zajęciach z tego powodu, że otrzymali informację, że z dniem 7 są skreśleni z listy uczestników przedszkola. I teraz się okazuje, że w dniu 22 listopada osoba, rodzic jednego z dzieci otrzymuje takie oto pismo: odpowiadając na pismo z dnia 7, które wcześniej cytowałem, informuję, że przyjęłam do wiadomości Pańskie oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie Szczęśliwa 15. Zgodnie z 4 umowy może zostać ona wypowiedziana każdej ze stron z przyczyn zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Informuję, że w przedszkolu brak obecnie wolnych miejsce w oddziałach dofinansowanych w ramach projektu, tym samym brak jest możliwości zapewniania miejsca w przedszkolu dla Państwa dziecka. W związku z powyższym wypowiadam, powtarzam, zwracam uwagę na datę 22 listopad, w związku z powyższym wypowiadam Państwu umowę nr 95/2013 z dnia 12 kwietnia z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia rozpocznie bieg z dniem 1 grudnia 2013, a upłynie 28 lutego I zastanawiam się jaka jest różnica między osobą, która kieruje pismo z datą 22 i tą z 6 listopada. Między tym okresem coś się chyba dzieje. Prawda? Dziękuję za uwagę. Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika: W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 lutego 2014 r. rozpatrującej skargę rodziców na działanie Pani Dyrektor Przedszkola Nr 13 w Rybniku, przytoczyłam wniosek zawarty w pkt. 10 protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach od 27 listopada do 4 grudnia 2013 r. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku w tym Przedszkolu. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć pkt 10 w tej samej formie jak to miało miejsce podczas posiedzenia Komisji: Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą, sposób rekrutacji do oddziału realizującego projekt Szczęśliwa 15 oraz skreślenie dzieci z listy wychowanków w związku z rezygnacją z udziału Rada Miasta Rybnika 19/35

20 w projekcie. Na podstawie wyżej przytoczonego cytatu stwierdziłam, że kontrola z Kuratorium Oświaty wykryła uchybienia. Zaraz po mnie głos zabrała Pani Wiceprezydent Kryszczyszyn, która powiedziała: Po nauczycielce spodziewałabym się, że będzie w stanie odczytać raport Kuratorium ze zrozumieniem. Dodając, że w rubryce uwagi czytamy, że kontrolerzy nie wykryli uchybień związanych z prowadzonym projektem, czym w sposób oczywisty Pani Wiceprezydent wprowadziła w błąd obecnych na posiedzeniu Komisji. Tym samym zostałam zaliczona przez Panią Wiceprezydent do grona dziennikarzy piszących przez wiele tygodni o sprawie rybnickiego gender, którzy jak ja nie potrafią czytać protokołu ze zrozumieniem. Jakoś dziwnym trafem z tego co mi wiadomo Pani Wiceprezydent nie wystąpiła wobec nich z podobnymi zarzutami. Wobec powyższego stwierdzam, że Pani Wiceprezydent Kryszczyszyn zarzucając mi brak umiejętności czytania ze zrozumieniem dopuściła się zniesławienia, które naraziło mnie na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przeze mnie zawodu nauczyciela. W związku z powyższym oczekuję przeprosin na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji na której zostałam zniesławiona oraz zamieszczenia przeprosin w tych mediach, w których owe pomówienia zostały zamieszczone. Wojciech Kiljańczyk Radny Miasta Rybnika jako uczestnik posiedzenia Komisji Rewizyjnej poinformował Radnego Henryka Cebulę, że pismo informacyjne, które wystosowała Pani Dyrektor nie jest z definicji tym samym, co wypowiedzenie umowy o świadczenia usługi edukacyjnej. Uzupełnił, że Pani Dyrektor w piśmie informacyjnym przedstawiła rodzicom możliwe scenariusze dot. sytuacji. Przypomniał, że sytuacja była taka, że w innych oddziałach w przedszkolu nie było miejsca, które byłoby potrzebne do tego, żeby dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, w związku z tym Pani Dyrektor poinformowała rodziców, że istnieje możliwość, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w innej placówce edukacyjnej, pokazując możliwości jakie istnieją w danej sytuacji bez wypowiedzenia umowy. Uzupełnił, że następnie podjęła decyzję, żeby wystosować do rodziców również wypowiedzenie umowy dlatego, że sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Następnie dodał: Ubolewam nad tym, że w ramach dyskusji nad tą sprawą pojawiło się i w mediach i tutaj na sali bardzo wiele nieprawd i półprawd, które niestety są tak jakby pewnym kontekstem w ramach omawianej sprawy. Chciałbym zachęcić do tego, żebyście Państwo po prostu sprawdzili również w różnych źródłach naukowych, ale również w definicji o kwalifikowalności wydatków w ramach projektów prowadzonych przez podmioty, które realizują projekty dofinansowane przez Unię Europejską, czym jest gender mainstreaming, bo o tym mówimy, mówimy o równości dostępu i to jest istotne również ( ). Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta: Ja tutaj w pełni się zgadzam z Panem Radnym Kiljańczykiem, że wiele niedomówień, wiele nieprawdy tutaj Pan Radny Cebula powiedział, nawet Pani Dyrektor nie cytowała ¾ z tego co Pan tutaj wymyślił. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Panie Przewodniczący ja nic nie cytowałem, ja podpieram się tylko i wyłącznie pismami, które były wysyłane zarówno przez rodziców jak i Panią Dyrektor. Akurat tu Radny Wojtek Kiljańczyk mówi o tym, że nieprawdą jest, że to jest wypowiedzenie. Dobra, to jeżeli to nie jest wypowiedzenie, to czym jest informacja, że od dnia 7 listopada dziecko nie może być uczestnikiem zajęć w przedszkolu. Czym jest ta informacja? Kto przyprowadzi dziecko? Czy jeżeli Pan dzisiaj dostanie informację od swojego pracodawcy, że od jutra Pan nie pracuje w tej firmie, Pan się tam jutro ma prawo pojawić? Nie, Panie Kiljańczyk. Jeżeli Pan otrzyma wypowiedzenie z terminem natychmiastowym, to Pan nie ma prawa przekroczyć obiektu czy wkroczyć na teren obiektu. Tu jest informacja jednoznaczna. Jest dziecko skreślone. Panie Przewodniczący, ja ubolewam nad faktem, że Pan mówi o nieprawda, o rzeczach, które są nieprawdziwe i padały z moich ust. Bardzo proszę, żeby Pan teraz na tej sesji, tu jednoznacznie wskazał rzeczy, które, które powiedziałem, a które nie były prawdziwe. Leszek Kuśka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ja tylko chciałem jedno sprostować w tych wypowiedziach, które tutaj padły. To nie Pani Dyrektor wypowiedziała dzieciom, to rodzice wypowiedzieli uczestnictwo swoich dzieci z projektu, który był ściśle związany z tą grupą wiekową i z tymi dziećmi. I Pani Dyrektor podejmowała takie działania, w związku z tym, że otrzymała natychmiastowe wypowiedzenie więc musiała pismem odpowiedzieć natychmiast, a później wszczęła procedury związane z wypowiedzeniem zgodnie z umową. To tyle. Rada Miasta Rybnika 20/35

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Nr 3/489 1 kwietnia 2012

Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Podczas targów edukacyjnych gimnazjaliści mogli zdobyć informacje z pierwszej ręki Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno- E l e k t r y c z n y c h i Z e s p o ł u S z k ó ł Technicznych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/451; styczeń 2009

Nr 1/451; styczeń 2009 Nr 1/451; styczeń 2009 Kalendarium 2008 Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził.

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Nr 5/443; maj 2008 Trubadurzy na Smolnej. Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Maj w dzielnicach... Czytaj na stronie 27. Zdjęcia: (r), (S), d Tłumy na festynie w Paru Z okazji

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Nr 2/500 luty 2013 W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Arch. org. a w kuźni Jana Sochy w podraciborskich Bieńkowicach, zobaczyły pokaz sztuki kowalskiej oraz kolekcję maszyn

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Nr 4/418; kwiecień 2006

Nr 4/418; kwiecień 2006 Nr 4/418; kwiecień 2006 Zdrowych, pogodnych, pełnych miłości i pokoju Świąt Wielkanocnych oraz obfitych łask Chrystusa Zmartwychwstałego. Wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, upływających

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo