E I. Contour+ User Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E I. Contour+ User Manual"

Transkrypt

1

2 P O N E I J K M H 1 2 A F G A L Contour+ User Manual 1

3 2

4 FUNKCJE PODSTAWOWE 3

5 PRZYGOTOWANIE + W czanie Ą kamery 4

6 Uwaga: Dioda Nagrywanie/GPS b dzie miga dopóki GPS ustala pozycj, po spozycjonowaniu dioda zapali si na sta e. Nagrywa mo na nie zale nie od statusu GPS Contour+ User Man 5

7 +U ytkowanie + USING THE funkcjonalno ci GPS FUNCTION GPS GPS in the Contour+ is turned on automatically when the camera is GPS w Contour + w cza si automatycznie po w czeniu kamery. Modu GPS musi wykry 4 satelity powered w celu on. ustaleniu The GPS swojej module pozycji. must Dioda acquire statusu Nagrywania/GPS 4 GPS satellites z przodu in kamery b dzie order mruga to obtain (na czerwono, a position lub fix zielono (Fix). w The zale no ci Record/GPS czy kamera Status nagrywa LED albo on nie) the w trakcie front wyszukiwania of the camera satelitów will GPS flash i ustalania (either pozycji. green Po or ustaleniu red, depending pozycji, dioda if statusu Nagrywania/GPS the camera is zacznie recording wieci or na not) sta e while (na czerwono the camera lub zielono). searches for satellites Zdolno and obtains modu u a GPS Fix. w Once kamerze a Fix do wykrycia has been satelitów obtained, uzale niona the Record/GPS jest warunków zewn trznych. Status light Contour+ will remain jest najbardziej a solid color efektywny (green w pozycjonowaniu or red). przy "czystym niebie" lub "odkrytym horyzoncie". Kluczowe The ability warunki for to: the GPS module in the camera to acquire satellites is + Na affected zewn trz by (GPS environmental nie dzia a w pomieszczeniach, variables. The lub Contour+ w inny sposób is most zas oni ty z góry) + Wysokie efficient budynki, in obtaining klify lub a inne Fix obiekty in an open nie powinny sky or przys ania unobstructed widoku horizon nieba i horyzontu. + W situation. kanionach, Key g bokich environmental dolinach, lub variables na ulicach are otoczonych as follows: wysokimi budynkami + sygna Outdoors z satelitów (GPS mo e will not ulec work odbiciu indoors przed trafieniem or an obstructed do odbiornika overhead kamery situation). uniemo liwiaj c prawid owe pozycjonowanie. No tall buildings, cliffs, or objects blocking the view to the sky or horizon. + Suwak nagrywania kamery (w którym znajduje si antena GPS) nie powinien by Not in a natural or urban canyon where the satellite signals can bounce zas oni ty ubraniami, innym wyposa eniem, lub cia em u ytkownika. + Bateria around w kamerze before getting powinna to by the dobrze camera. na adowana (powy ej 30%) The record slider of the camera (where the GPS antenna is located) is not obscured by clothing, other equipment, or the user s body. + The camera battery is well charged (more that 30% power). 6

8 + No other electronic devices nearby that are + Inne emitting urz dzenia electronic elektroniczne noise w that pobli u kamery mog emitowa Note: fale radiowe The Contour+ zak ócaj ce sygna y z satelitów GPS. will still record video could interfere with the camera s antenna. + Ga zie nad g ow. even if the GPS system + No trees overhead. + Kamera powinna pozostawa na miejscu do momentu ustalenia has pozycji. not obtained a Fix. + The camera is stationary until a Fix is acquired. W idealnych Under ideal warunkach, condition kamera (as Contour+ described powinna above), ustali the pozycj Contour+ w przeci gu camera will sekund. Je eli Twoja kamera nie spozycjonuje si w ci gu 4 minut, wy cz kamer, typically obtain a Fix within 30 to 60 seconds. If your camera has wyci gnij bateri na przynajmniej 10 sekund, w ó bateri i w cz kamer. Te czynno ci not obtained a Fix within 4 minutes, power down the camera, remove zresetuj modu GPS. the battery for at least 10 seconds, re-install the battery, and Je eli power Contour+ up the by spozycjonowany camera. This process i bateria zosta a will reset w kamerze, the GPS to do module. 2 godzin od wy czenia If the Contour+ kamery zwykle had pozycjonowanie obtained a Fix within trwa poni ej two to 30 four sekund hours po w czeniu. from being powered off and the battery has remained in the camera, then the camera Pod cz Contour + do komputera z oprogramowaniem Storytller lub u yj mobilnych will typically obtain a Fix in less than 30 seconds when powered back up. aplikacji, aby automatycznie wgra plik AssistNow na kart microsd i do pami ci kamery. Plik ten Connect zawiera the aktualne Contour+ dane to tycz ce Storyteller odchyle or orbit use satelitów the mobile GPS i app pozwala tool na to szybsze okre lenie automatically po o enia load modu owi the AssistNow GPS (zwykle file 30 sekund onto the lub microsd mniej). card and into the camera s memory. This file contains current data pertaining to Uwaga: Contour+ b dzie deviations in GPS satellite orbits and can help the nagrywa GPS filmy module nie zale nie obtain od a Fix faster (often 30 seconds or less). statusu modu u GPS. Contour+ User Manual 7

9 + Prze cznik wyboru trybów pracy kamery CAMERA CONFIGURATION SWITCH U yj Use przycisku switch under za tylni back klapk door w to celu select wyboru video trybów format. nagrywania. Ustawienia Default Formats: domy lne: Alternate Mo liwe Formats: ustawienia: 1: 1: x 720 x 60 fps fps x fps 30 fps 2: 2: x 1080 x 30 fps fps x fps 30 fps + Tryb zdj + Picture Mode +Zasilanie + POWER adowanie Wy czanie Recharge Power Off + Pod cz do komputera przy pomocy + Wci nij i przytrzymaj w cznik kabla Connect USB to computer with + Press przez and oko o hold 3 power sekundy + Czerwona USB cable. lampka sygnalizuje button + Podwójne for 3 seconds. pikni cie i gasn wiat a + adowanie Red light indicates charging. + Double beep & + Koniec Charge adowania complete sygnalizuje when light zielona lampka lights turn off. (czas adowania od 0 do 100% ok 4h) turns green (about 4 hrs). Uwaga: Zawsze wy czaj kamer przed wyci gni ciem Note: Always karty turn pami ci camera off before removing microsd card. 8

10 +Status + STATUS Wci nij Press przycisk power zasilania button przy while w czonej the camera kamerze, is aby powered sprawdzi on status. to check status. Pami /Na adowanie baterii Memory / Battery Available Zielone > 50% ó te Green 20-50% > 50% Czerwone Yellow < 20-50% 20% W Red zestawie < 20% do czona karta 2GB. Kamera obs uguje karty microsd o pojemno ci do 32GB. 2GB microsd card included. Accepts up to 32GB microsd. +Sygnalizacja problemów. Je li + ERROR kamera CONDITIONS nie mo e nagrywa, zapipczy trzy razy. Diody When sygnalizuj the camera w czym cannot problem. record due to an error, it will beep three times. +Dioda poziomu baterii miga na czerwono, kamera wy cza si. Zbyt niski poziom Look at the status LEDs to determine what is wrong. na adowania baterii. +Dioda + Battery pami ci status miga flashes na ó to. red, W kamerze camera nie shuts ma karty off. microsd. The battery is too low. +Dioda + Memory pami ci status miga flashes na czerwon. yellow. Karta The microsd is no jest microsd pe na. card in the camera. +Dioda + Memory pami ci status miga flashes przemiennie red. na microsd czerwono card i ó to. is full. + Karta Memory microsd status musi flashes zosta sformatowana yellow and (patrz red. strona microsd 18) card needs formatting in camera (see page 18). Contour+ User Manual 9

11 +P askie + ROTATING mocowanie FLAT obrotowe SURFACE MOUNT +Najlepiej przyklei mocowanie do kasku w temperaturze pokojowej. +Wybierz + It is best najlepsze to adhere miejsce the na mount kamer. to the helmet at room temperature. + Powierzchnia Locate the pod best mocowanie spot for your powinna camera. by p aska The i g adka. mounting area should +Sprawd k t i pozycj wsuwaj c kamer w mocowanie i robi c film testowy. +Oczy be smooth wybran and powierzchni flat. alkoholem i przyklej mocowanie. + Po czenie Check the osi ga angle pe n and wytrzyma o position by po sliding 24 godzinach. camera onto +Wsu kamer w szyny. mount and taking a test video. +Odblokuj mocowanie i obró kamer do po danej pozycji. +Zablokuj + Clean the pozycj surface kamery with wciskaj c alcohol "Lock". and adhere mount. The adhesive takes up to 24 hours to fully cure. + Slide your camera onto rails. + Unlock the mount and rotate camera to the perfect angle. + Press Lock to lock the camera into place. Uwaga: Przed u yciem dowolnego mocowania Contour upewnij si, i po czenie jest Note: Before using any of our mounts in recreational activities, you need to determine if the wystarczaj co wytrzyma e i bezpieczne. Zgubienie kamery nie jest obj te gwarancj. holding power of the mount is appropriate and safe. Contour does not warrant lost cameras. 10

12 +SMYCZ + LEASH +Odczep smycz +Przewlecz + Unclip leash. jeden koniec smyczy przez + otwór Loop z one boku end kamery. of leash Przy przewlekaniu przydatna mo e by through szpilka side lub agrafka. hole of camera, +Przymocuj then out drug back. cz It is smyczy helpful do mocowania. to use a pin to help thread +Zepnij cz ci smyczy razem. the leash through the camera. + Attach other half of leash to mount. + Clip leash together. UWAGA: Note: DO NIE NOT MOCUJ ATTACH SMYCZY THE LEASH DO KAMERY TO THE CAMERA ZMOCOWANEJ WHEN NA THE KASKU CAMERA ALBO IS MOUNTED GOGLACH ON HELMET OR GOGGLES, WHEN THE CAMERA WILL BE USED IN HIGH WINDS OR AT JE LI ZAMIERZASZ U YWA KAMERY PRZY DU YM WIETRZE LUB DU EJ PR DKO CI I HIGH VELOCITIES, OR IN ANY OTHER CIRCUMSTANCES WHEREBY THE CAMERA COULD WE CAUSE WSZYSTKICH INJURY OR INNYCH HARM IN PRZYPADKACH THE EVENT THAT W KTÓRYCH IT COMES KAMERA LOOSE FROM MO E THE ZRANI, MOUNT W AND WYPADKU REMAINS TETHERED ODCZEPIENIA BY THE SI OD LEASH. MOCOWANIA BY ATTACHING I POZOSTANIA THE LEASH PRZYWI ZANEJ TO THE CAMERA, RZEZ YOU SMYCZ. AGREE TO WAIVE ANY CLAIMS AGAINST CONTOUR, INC. AND ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS OR DIRECTORS ARISING FROM THE USE OF THE LEASH. Contour+ User Manual 11

13 12

14 FUNKCJE ADVANCED ZAAWANSOWANE FEATURES 13

15 + +OPROGRAMOWANIE SOFTWARE + +Contour Storyteller - oprogramowanie - Mac/PC editing do edycji software wspó pracuj ce that connects z kamer to przez your kabel USB. camera Kompatybilne with USB z PC cable. i MAC. + +Mobile Mobile App App (aplikacja - works mobilna) with Connect - dzia a z przeno nymi View card to urz dzeniami align camera Apple and wraz change z kart Connect View oraz przeno nymi urz dzeniami z systemem Android, pozwala na ustalenie settings. pola widzenia kamery i zmian ustawie. + +ZMIANA ADJUST USTAWIE CAMERA KAMERY SETTINGS Wgraj Load Storyteller na komputer, onto computer, pod cz connect kamer do camera portu USB, to USB uruchom port, Storyteller open Storyteller i wybierz "Tools->Configur and select Tools Camera", Configure lub zmie Camera, or ustawienia przy adjust pomocy using "Mobile mobile App". app. Mo esz zmieni : You can adjust: +Rozdzielczo i ilo klatek na sekund +Kontrast +Interwa próbkowania GPS'a + Resolution and Frame Rate + Contrast + GPS Sample Rate +Poziom ekspozycji (jasno ) +Poziom audio + Exposure Level + Audio Level + GPS +W czy /wy czy Power GPS +Ostro + Sharpness + White +Balans Balance bieli + Auto-Shut +Automatyczne Off wy czanie kamery + +Ustawienie SETTING WHITE balansu BALANCE bieli Contour+ The Contour+ automatycznie automatically dobiera balans adjusts bieli. the Storyteller White Balance pozwala na level. zmian Connection balansu bieli i wybór to Storyteller nast puj cych allows preset'ów you to w configure zale no ci od the o wietlenia: White Balance to these factory Automatyczny preset levels: (domy lny) 5,000 K wiat o dzienne D50 9,000 K Cie 2,800 K wiat o sztuczne ( arówka) 6,500 Automatic K Pochmurnie (Default) D65 5,000 K Daylight 10,000 D50 K Lampy 9,000 Xenonowe K Shade 4,000 2,800 K wiat o K Incandescent fluorescencyjne, 6,500 jarzeniowe K Overcast 7,500 D65 K Lekkie 10,000 zachmurzenie K Xenon HID 4,000 K Fluorescent 7,500 K Cloudy 14

16 +ZGRYWANIE + DOWNLOADING FILMÓW FILES BEZPO REDNIO DIRECTLY Z FROM KAMERY THE CAMERA +Pod cz kamer do komputera za pomoc dostarczonego kabla USB. + +Kamera Connect zostanie the camera zamontowana to any jako PC "Standartowe or Mac using urz dzenie the supplied pami ci USB masowej". cable. + +Przejd The camera do zamontowanego will mount urz dzenia. as a generic storage device. + +Filmy Navigate i zdj cia to znajduj the mounted si w katalogu device. \DCIM\100MEDIA + Video and still image files are located in the Filmy \DCIM\100MEDIA mog zosta skopiowane directory. na twardy dysk i odtworzone przy pomocy dowolnego programu odtwarzaj cego pliki.mov (np Quicktime, Windows Media Player, Storyteller Video files i VLC). can be copied to your hard drive and played with any.mov U ytkownicy video player MAC: (i.e. Prosz Quicktime, pami ta, Windows aby po skasowaniu Media Player, filmów Storyteller z karty microsd and VLC). opró ni "kosz" przed od czeniem kamery od komputera. Nie dope nienie tej czynno ci Mac Users: Please make certain when deleting files from your microsd spowoduje pozostawienia filmów na karcie jako plików ukrytych i mo e uniemo liwi dalsze card prawid owe to empty nagrywanie. the trash bin while the camera is connected to your Mac. Otherwise, the deleted files will remain on your camera s microsd card in a hidden folder and may prevent subsequent videos from recording properly. Contour+ User Manual 15

17 +ODTWARZANIE + PLAYING HDMI FILMÓW VIDEOPRZEZ HDMI +W czon + With the kamer camera pod cz powered kablem on, HDMI connect do wy wietlacza an HDMI cable (monitora, between telewizora) the +Kamera camera s wy wietli HDMI obraz output z miniaturami port and a filmów video zapisanych display. na karcie microsd. +Wci nij + The camera i pu w cznik will display zasilania a screen aby przeskoczy showing mi dzy thumbnails dost pnymi of videos filmami. +Przesu stored suwak on the nagrywania microsd do card. przodu aby odtworzy film na pe nym ekranie. +W + Press trakcie and odtwarzania release the przesu Power suwak Button nagrywania to toggle do through ty u aby spauzowa the available film. videos. +W + Slide trakcie the pauzy, Record wci nij Switch i pu forward przycisk to zasilania Play a aby video wróci in full-screen. do miniatur zapisanych + filmów. While a video is playing, slide the Record Switch back to Pause. + While a video is paused, press and release the Power button to +PODGL D return to NA the YWO thumbnails PRZEZ HDMI of videos stored on the microsd card. +Wy czon kamer pod cz kablem HDMI do wy wietlacza, rejestratora lub nadajnika. +Po + STREAMING w czeniu kamera HDMI przeka e VIDEOobraz na ywo przez port HDMI do pod czonego + urz dzenia. With the camera powered off, connect an HDMI cable between the +Obraz camera s b dzie HDMI przekazywany output nie port zale nie and a czy display, kamera recorder, nagrywa czy or nie. transmitter. + When the camera is powered on video will start streaming through the HDMI port. + The video will continue to stream while the camera is powered on, even if the camera is recording. 16

18 BLUETOOTH + Contour+ The Contour+ wyposa ony has jest Bluetooth w Bluetooth EDR + EDR onboard i ma zainstalowan and a Connect kart View Connect View. Za card pomoc pre-installed. urz dze przeno nych Using a mobile z "Mobile device App" and mo na the skonfigurowa Contour Camera kamer i podejrze mobile obraz app, you widziany can configure przez kamer. your camera settings in real-time and preview what your camera sees. +Kompatybilno urz dze mo na sprawdzi na stronie + Check the compatibility of your mobile device at +Pobierz i zainstaluj mobiln aplikacj Contour na urz dzeniu przeno nym. + Download and install the Contour Camera mobile app onto your mobile device. +Wci nij + Press przycisk Bluetooth Bluetooth button ( C (see na rysunku C on page ze strony 1) and 1) hold i przytrzymaj it down przez for 5 seconds, sekund, to w cza this turns bluetooth Bluetooth i inicjuje on danie and initiates parowania. a pairing Przednia request. dioda zacznie The front miga LED na niebiesko. will begin (UWAGA: flashing w momencie blue. (Note: przesuni cia if you slide suwaka the nagrywania record switch do przodu, forward do the pozycji nagrywania camera will modu go bluetooth out of Bluetooth zostanie wy czony, mode). po czenie zostanie utracone). +W + On urz dzeniu your Mobile przeno nym device, enable w cz bluetooth. Bluetooth. Poczekaj Wait a while urz dzenie your mobile zlokalizuje device kamer Contour+. locates Kiedy the Contour+ pojawi si camera. 'Contour+' Once wybierz you j see aby Contour+, zaakceptowa select danie parowania. Po it udanym to accept parowaniu the pairing urz dze, request. dioda You z przodu will know kamery the przestaje pairing miga is complete i wieci stale na niebiesko. when the front LED on the camera goes solid blue. +Uruchom + Open the aplikacj Contour Contour'a, App configure aby skonfigurowa your camera ustawienia settings i podejrze in real-time obraz z kamery. +Je li and po czenie preview what bluetooth your zostanie camera utracone sees. aplikacja w urz dzenie zasygnalizuje to. W takim + If your przypadku Bluetooth nale y connection ponownie w czy is lost the bluetooth app will w kamerze let you know; wciskaj c if this jednokrotnie przycisk happens, bluetooth. you ll Pojedy czy need to turn bip your zasygnalizuje Bluetooth w czenie, back on a kamera by pressing po aczy si z wcze niej the Bluetooth sparowanym button urz dzeniem. once. A single beep will sound and the camera +W will celu connect wy czenia with bluetooth'a, the pre-existing wci nij przycisk pairing. bluetooth na kamerze. + To turn Bluetooth off, press the Bluetooth button on your camera. Contour+ User Manual 17

19 +FORMATOWANIE + microsd CARD KART FORMATTING microsd Wszystkie karty microsd musz by sformatowane przed u yciem w kamerze Contour+. W All microsd cards MUST be formatted before use in the Contour+ tym celu nale y wykona poni sze czynno ci: 1. Wyj camera. kart Follow microsd. the directions below. 2. W czy kamer - kamera wyda potrójny d wi k 1. Remove microsd card. 3. W o y kart microsd Przy Power pomocy on the ma ego camera ostrego - it narz dzia will triple (np beep. spinacza do papieru, szpilki), zdecydowanie 3. naci nij Insert przycisk the microsd formatowania Card. (H na rysunku ze str 1) i przytrzymaj, do momentu 4. jednego Using a pipni cia small narrow kamery i jednego object (such mrugni cia as the diody end statusu of a paper pami ci. clip), Nie powinno firmly to trwa depress d u ej the ni format 10 sekund. button (See H on page 1) and hold it down 5. Wy cz kamer przytrzymuj c przycisk zasilania oko o 3 do 5 sekund. until the camera beeps once and the Memory status LED flashes once. 6. W cz kamer, jest gotowa do nagrywania filmów na wie o sformatowanej karcie microsd. This should take no longer than 10 seconds. 5. Power off the camera by holding down the power button for 3 to 5 seconds. 6. Power on the camera. It is now ready to shoot video on the reformatted microsd card. Uwaga: Wszystkie dane zapisane na karcie microsd zostan utracone w trakcie formatowania. Note: All existing data on microsd card will be lost during the reformat process. 18

20 W celu zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat produktów marki ContourHD zapraszamy na stronę Oficjalny dystrybutor produktów firmy Twenty20 na Polskę JustTech Motycz 232a Motycz tel.: POLSKA

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474 High Definition Car Video Recorder Quer Operation Manual KOM0474 EN Instruction to Keys Function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC 8 Battery

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL KOM0774 Owner s manual EN Car DVR Instrukcja obsługi PL Owner s manual Instruction to keys function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Xblitz Professional P100

Xblitz Professional P100 Kamera samochodowa Xblitz Professional P100 Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za zakup naszego wideorejestratora Xblitz Professional P100. Proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed użyciem sprzętu

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001244554 Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo Strona 1 z 13 Kamera do obserwacji natury instrukcja obsługi Deklaracja zgodności znajduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin Podłącz urządzenie GPS do komputera za pomocą kabla USB i poczekaj, aż uruchomi się ono w trybie Mass Storage na ekranie urządzenia pojawi się obraz podobny do tego na poniższym zdjęciu. Upewnij się również,

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 -

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Spis treści 1) Wstęp 2) LENS 3) SHUTTER 4) WHITE BALANCE 5) BACKLIGHT

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806 Instrukcja obsługi Konsola portiera 6806 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

JOYMAN MP4 WATCH MT833

JOYMAN MP4 WATCH MT833 JOYMAN MP4 WATCH MT833 Instrukcja obsługi PL Ogólne Gniazdo słuchawek/usb Przycisk menu Przycisk power Włączanie/wyłączanie Gniazdo microsd Przycisk + Przycisk - Wciśnij i przytrzymaj przycisk power na

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi.

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Wprowadzenie Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Niniejszy dokument ułatwi szybkie przygotowanie się do pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MT-600 UWAGA: PRZED PIERWSZYM ŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!

Instrukcja obsługi MT-600 UWAGA: PRZED PIERWSZYM ŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! Instrukcja obsługi MT-600 UWAGA: PRZED PIERWSZYM ŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! 1 Spis treści: I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.... 2 II. Zalecenia:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Rollei Action Camera 410 Instrukcja obsługi

Rollei Action Camera 410 Instrukcja obsługi Rollei Action Camera 410 Instrukcja obsługi Spis treści Treść Spis treści...1 Zasady bezpiecznego użytkowania...2 Zawartość opakowania...3 Schemat kamery...4 Schemat pilota...5 Uruchamianie Rollei Actioncam

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Pools p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Travelair AC. Bezprzewodowa pamięć masowa. Przewodnik użytkownika

Travelair AC. Bezprzewodowa pamięć masowa. Przewodnik użytkownika Travelair AC Bezprzewodowa pamięć masowa Przewodnik użytkownika PL10626 Wydanie pierwsze. Wrzesień 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual IP Camera SVR201HD Instrukcja Obsługi User s Manual SVR201HD PL Podłączenie urządzeń z systemem Android Instrukcja obsługi Przed ustawieniem kamery internetowej należy pobrać i zainstalować aplikację Guard.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag

USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag User s Manual Page 1 A. Package Content Brick EB208S HDD Enclosure USB 2.0 cable Tool package (Screwdriver*1+ Screw for aluminum body*3 + Screws for HDD and the PCB board*5) User s manual Carry Bag B.

Bardziej szczegółowo

ENGAGE HQ PRO. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7001

ENGAGE HQ PRO. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7001 ENGAGE HQ PRO Multimedia Fun Center MT7001 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie...2 Połączenia...3 Pilot...3 Włączanie...4 Funkcje menu...5 Settings (ustawienia systemu)...5 Language setting (ustawienia

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone SLU0056 Multifunctional Wireless Stereo Headphone Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual 1. Technical parameter Bluetooth Protocol Frequency range Effective distance FM frequency range

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA XBLITZ ACTIOn FULL HD 1080p

KAMERA SPORTOWA XBLITZ ACTIOn FULL HD 1080p KAMERA SPORTOWA XBLITZ ACTIOn FULL HD 1080p Do zestawu dołączone jest: 1. Wodoodporne etui 2. Stojak 3. Ochraniacz 4. Umocowanie do kasku 5. Ładowarka samochodowa 6. Pasek do mocowania kamery 7. Przyssawka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wolny port USB, Podłącz słuchawki do komputera Słuchawki powinny być gotowe do pracy Instalacja oprogramowania. Umieść dołączoną

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem.

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. 1 Wstęp Dziękujemy za zakup niniejszego odtwarzacza MP3! Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. Za uszkodzenia fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0

http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0 Programator ISP AVR - USB http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0 INSTALACJA Do połączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB-b ( często spotykany w drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001374119 Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px Strona 1 z 13 Kamera Flir One szybki Start Krok 1 Kamerę Flir One

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo