SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 NIP REGON ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel./Fax Fax Bank: MBS Mikołów Nr konta: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) ZNAK SPRAWY: ZP 15/12/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej euro: ZAKUP UŻYWANYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DOSTAWCZYCH O ŁADOWNOŚCI DO 3,5 TONY SZT. 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

2 I. Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Mikołów ul. Kolejowa 2 tel. (32) ; fax.(32) NIP: REGON: adres URL: II. Informacje o trybie i stosowaniu przepisów 1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 Prawa zamówień publicznych. 2. Rodzaj zamówienia: dostawa 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami od nr 1 do 5 kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia przedmiotowego postępowania. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia CPV CPV Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup używanych samochodów ciężarowych dostawczych o ładowności do 3,5 tony szt. 2 CZĘŚĆ I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DOSTAWCZY O ŁADOWNOŚCI DO 3,5 TONY Wymagania techniczne: -rok produkcji 2005 lub młodszy -ilość osi - 2 -silnik o mocy minimum 100kM -przebieg max 230 tys. km -pojemność silnika min 1890 cm3 - wysokoprężny -kabina 6 lub 7 osobowa + skrzynia -system ABS -wspomaganie kierownicy -dopuszczalna masa całkowita do kg -wymiary skrzyni ładunkowej: długość min 210 cm, wysokość burt min 30 cm -zużycie opon do 30% -blacharka bez mechanicznych uszkodzeń Wymagania dodatkowe: -Gaśnica -Apteczka -Trójkąt ostrzegawczy - koło zapasowe szt. 1 -Lewarek -klucz do kół -przegląd techniczny i opłacone OC ważne min 1 miesią c od podpisania umowy z Wykonawcą -pojazd zarejestrowany na terenie Polski lub UE, opłacony i przygotowany do rejestracji -Samochód powinien być przygotowany na dojazd do siedziby Zamawiają cego(paliwo-min 30 litrów i środki eksploatacji typu oleje, płyny) Wykonawca zapewni Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo do jazdy próbnej przeprowadzenia badania pojazdu. Niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do niezawarcia umowy z tym Wykonawcą. Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania wad pojazdu, których usuniecie przekracza kwotę 2 000,00 zł netto (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych oryginalnych części zamiennych + robocizna) CZĘŚĆ II SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DOSTAWCZY O ŁADOWNOŚCI DO 3,5 TONY Wymagania techniczne: -Rok produkcji r. lub młodszy, -maksymalny dotychczasowy przebieg - nie więcej niż 250 tys. km, -silnik wysokoprężny o pojemności silnika minimum 1895 cm3 -moc silnika minimum 60 KM -skrzynia biegów manualna -napęd na przednią oś -kabina max 3 osobowa -rozstaw osi mm -szerokość pojazdu bez lusterek nie większa niż 1980 mm -nadwozie: zabudowana część ładunkowa (np. plandeka lub metalowa konstrukcja z bocznymi drzwiami)typ skrzyniowy z wywro tem -ładowność min. 850 kg -wspomaganie kierownicy 2

3 -system ABS -blacharka bez mechanicznych uszkodzeń -przegląd techniczny i opłacone OC ważne min 1 miesią c od podpisania umowy z Wykonawcą -koło zapasowe szt. 1 -ogumienie stan dobry (zgodnie z przepisami )- zużycie maksimum 40%, Wymagania dodatkowe: -Gaśnica -Apteczka -Trójkąt ostrzegawczy -Lewarek -klucz do kół -lampa błyskowa ostrzegawcza -przegląd techniczny i opłacone OC ważne min 1 miesią c od podpisania umowy z Wykonawcą -pojazd zarejestrowany na terenie Polski lub UE, opłacony i przygotowany do rejestracji -Samochód powinien być przygotowany na dojazd do siedziby Zamawiają cego(paliwo-min 30 litrów i środki eksploatacji typu oleje, płyny) Wykonawca zapewni Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzed aży, prawo do jazdy próbnej przeprowadzenia badania pojazdu. Niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do niezawarcia umowy z tym Wykonawcą. Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania wad pojazdu, których usuniecie przekracza kwotę 2 000,00 zł netto (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych oryginalnych części zamiennych + robocizna) IV. Termin wykonania zamówienia do 7 dni od daty podpisania umowy V. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej oraz wariantowej 1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VII. Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz o podwykonawcach 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publi cznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Ewentualna zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku ; b) posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; 2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane w części IX SIWZ oświadczenia i dokumenty oraz zawarte w nich informacje (zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w niniejszej SIWZ), wg formuły spełnia/ nie spełnia. 3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie skutkowało wykl uczeniem wykonawcy z postępowania. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3

4 IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku wykonawców wspó lnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów): 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 do SIWZ 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy- załącznik nr 3 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ 3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) Potwierdzenie minimalnych wymagań technicznych Załącznik nr 4 4. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów n a okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dodatkową informacją: Dział Zamówień Publicznych i opatrzoną numerem sprawy: ZP/15/12/11 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W stosunku do oświadczeń lub dokume ntów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jedyną dopuszczalną formą ich składania jest forma pisemna. 4. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień pod kątem: przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Przemysław Wróbel przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II Wojciech Kowalik procedury przetargowej Iwona Pędziwiatr 5. Informacje i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ można uzyskać w trybie określonym w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wpłaty wadium XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 4

5 XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy (załączników) może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana. 2. Sposób przygotowania oferty: a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim; b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki; c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi zostać poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią; zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie; d) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; e) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:... (nazwa wykonawcy)... (adres i tel. wykonawcy) Oferta na: Zakup używanego samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 tony szt.2 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj r. do godz Oferta musi zawierać co najmniej: 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzają ce spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia wymienione w części IX SIWZ. 4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę. 5. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione, a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się: a) osoby wyk azane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 6. W przypadku gdy wykonawca jako dodatek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. XIV. Oferty zamienne, wycofanie ofert, oferty złożone po terminie 1. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi SIWZ w części XIII pkt. 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym słowem ZMIANA. 2. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak to stanowi SIWZ w części XIII pkt. 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANIE. 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84 ust. 2 zd. 1 ustawy). XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (ul. Kolejowa 2) do dnia r. do godziny Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (Zakład Przeróbki Odpadów, ul. Dzieńdziela 44) dnia r. o godzinie XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystk ie koszty, należności publiczno prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia określonego w SIWZ. W obliczeniu ceny należy uwzględnić: a) przedmiot zamówienia b) koszt transportu do Zamawiającego c) należny podatek VAT 23% 2. Cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia oferty i zawarcia umowy. 5

6 XVII. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów przez wykonawców 1. Przy wyborze of erty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Kryterium Waga Wartość oferty brutto 100% 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 3. W trakcie oceny ofert kole jno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN x 100 pkt =... punktów CO Wyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do d wóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów. XIII. Ogłoszenie wyników postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (f irmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasa dnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miasta Mikołowa oraz na tablicy informacyjnej w s iedzibie Zamawiającego i Urzędu miasta Mikołowa. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć następujące dokumenty: a) Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki, jeżeli nie została dołączona do oferty. b) Wykonawcy ubiegający się wspóln ie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. XIX. Termin i miejsce zawarcia umowy 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 ustawy Praw o zamówień publicznych. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. 3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego, dopuszcza się również wysłanie umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,pod warunkiem, że będzie dotyczyć zakresu mającego wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, któryc h nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto, 2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji wg załącznika nr 5, w jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 1. Środki ochrony prawnej odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 6

7 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na l istę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielen ie zamówienia c) odrzucenia oferty odwołującego. zatwierdzono merytorycznie:... Zatwierdzono dnia r. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie mgr inż. Roman Naleśnik Dodatki: 1) Oferta załącznik nr 1 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 4) Potwierdzenie minimalnych wymagań technicznych załącznik nr 4 i 4a 6) Projekt umowy załącznik nr 5 7

8 załącznik nr 1 do SIWZ... / pieczątka wykonawcy/ Zakład Usług Komunalnych ul. Kolejowa Mikołów OFERTA 1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ZAKUP UŻYWANYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DOSTAWCZYCH SZT Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: Zarejestrowany adres Wykonawcy: Ulica... nr domu..... Kod pocztowy... miejscowość... REGON.... województwo NIP Telefon Fax nr rachunku bankowego Oferujemy: a) używany samochód ciężarowy dostawczy o ładowności do 3,5 tony wskazany w części I Marka:... Typ:... rok produkcji:... w następującej cenie: Cena jednostkowa brutto zł słownie:... W tym: Cena jednostkowa netto zł Stawka podatku VAT % b) używany samochód ciężarowy dostawczy o ładowności do 3,5 tony wskazany w części II Marka:... Typ:... rok produkcji:... 8

9 w następującej cenie: Cena jednostkowa brutto zł słownie: W tym: Cena jednostkowa netto zł Stawka podatku VAT % 4. Oświadczamy, że przedmiot oferty realizowany będzie zgodnie z wymogami postawionymi w SIWZ. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 7. Zamówienie będziemy realizować: samodzielnie /razem z podwykonawcą* wskazanie części zamówienia przekazanej do wykonania podwykonawcy... Miejscowość, dnia.. podpis Wykonawcy lub osoby posiadającej pełnomocnictwo * niepotrzebne skreślić 9

10 załącznik nr 2 do SIWZ Zakład Usług Komunalnych ul. Kolejowa Mikołów OŚWIADCZENIE w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na: ZAKUP UŻYWANYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DOSTAWCZYCH SZT. 2 oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. posiadania uprawnienia do wyk onywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art k.k..... podpis Wykonawcy lub osoby posiadającej pełnomocnictwo Miejscowość, dnia 10

11 Załącznik nr 3 do SIWZ Zakład Usług Komunalnych ul. Kolejowa Mikołów OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ZAKUP UŻYWANYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DOSTAWCZYCH SZT. 2 oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówi enia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w szczególności, że nie zachodzą wobec mnie/nas przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp. art. 24 ust. 1 pkt. 2: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego... podpis Wykonawcy lub osoby posiadającej pełnomocnictwo Miejscowość, dnia. 11

12 Załącznik nr 4 do SIWZ Zakład Usług Komunalnych ul. Kolejowa Mikołów POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SAMOCHODU WSKAZANEGO W CZĘŚCI I L.p. Wymagania Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy* 1 Marka 2 Typ 3 Rok produkcji 4 Ilość osi 5 Moc silnika 6 Pojemność silnika 7 System ABS 8 Wspomaganie kierownicy 9 Przebieg 10 Dopuszczalna masa całkowita 11 Wymiary skrzyni ładunkowej 12 % zużycia opon... długość,...wysokość burt 13 Kraj rejestracji 14 Kabina 15 Data ważności badań technicznych 16 Data ważności polisy OC 12

13 17 Gaśnica 18 Apteczka 19 Lewarek 20 Koło zapasowe 21 Trójkąt ostrzegawczy 22 Lewarek 23 Klucz do kół.. podpis Wykonawcy lub osoby posiadającej pełnomocnictwo Miejscowość, dnia * Wykonawca wypełnia na podstawie posiadanych dokumentów samochodu 13

14 Załącznik nr 4 A do SIWZ Zakład Usług Komunalnych ul. Kolejowa Mikołów POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SAMOCHODU WSKAZANEGO W CZĘŚCI II L.p. Wymagania Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy* 1 Marka 2 Typ 3 Rok produkcji 4 Skrzynia biegów 5 Moc silnika 6 Pojemność silnika 7 System ABS 8 Wspomaganie kierownicy 9 Przebieg 10 Dopuszczalna masa całkowita 11 Napęd 12 Szerokość pojazdu 13 Kabina 14 Sposób zabudowy nadwozia 15 Dopuszczalna ładowność 16 Długość całkowita pojazdu 17 Wymiary skrzyni ładunkowej... długość, 14

15 18 % zużycia opon...wysokość burt 19 Rozstaw osi 20 Kraj rejestracji 21 Data ważności badań technicznych 22 Data ważności polisy OC 23 Gaśnica 24 Apteczka 25 Trójkąt ostrzegawczy 26 Lewarek 27 Klucz do kół 28 Lampa błyskowa ostrzegawcza.. podpis Wykonawcy lub osoby posiadającej pełnomocnictwo Miejscowość, dnia * Wykonawca wypełnia na podstawie posiadanych dokumentów samochodu 15

16 załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY w dniu... pomiędzy: ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH z siedzibą w Mikołowie ul. Kolejowa 2 NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: 1. Pana mgr inż. Romana Naleśnika Kierownika zakładu zwanym dalej Kupującym, z jednej strony, a firmą...z siedzibą w... wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... o kapitale zakładowym... zł., NIP..., Regon...; wpisaną/ym w dniu... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej... pod nr... zwaną/ym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez : wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Kupno używanego samochodu ciężarowego samowyładowczego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Ustawy Pzp została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Kupujący kupuje, a Sprzedający sprzedaje samochód ciężarowy dostawczy o ładowności do 3,5 ton: wskazany w części I lub II 2. Parametry dostarczonego pojazdu są następujące: Marka - Typ - Rok produkcji - zgodnie z ofertą Sprzedającego z dnia, która jest integralną częścią niniejszej umowy. 2 Termin wykonania umowy ustala się na dzień roku. 3 Strony zgodnie ustalają, że Kupujący dostarczył Sprzedającemu formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Kupującego postanowienia i zobowiązania Sprzedającego oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy Cenę za przedmiot umowy ustala się następująco: kwota brutto:...zł, (słownie:... ) w tym podatek VAT...zł, (słownie:... ). 2. Kwota określona w pkt 1 zawieraja wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w 1, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również nie ujęte w tych materiałach, a niezbędne do wykonania zadania. 4. Wynagrodzenie przysługujące Sprzedającemu będzie płatne w złotych polskich przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 5 1.Strony ustalają, że przed podpisaniem umowy Sprzedający udostępni pojazd Kupującemu w celu wykonania badań technicznych potwierdzających stan techniczny pojazdu wskazanego w ofercie. 2. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Sprzedającego. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo odbiorczym. 3. Sprzedający przekaże Kupującemu dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Sprzedającego po faktycznym odbiorze przedmiotu umowy. 5. Kupujący zapłaci za przedmiot umowy w dniu fizycznego odbioru pojazdu, który jest także dniem wystawienia faktury. 6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia. 16

17 6 Strony ustalają następujące kary umowne: 1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: a/ za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w 4 ust Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia, określonego w 4 ust Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany(art. 144 ust.1 Pzp). 3. Kupujący zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,pod warunkiem, że będzie dotyczyć zakresu mającego wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 8 Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku : 1. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Sprzedającego. 9 Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 11 Umowa niniejsza sporządzona została na... stronach w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego a dwa dla Kupującego. KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY : Akceptuję projekt umowy:. Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 17

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo