SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )"

Transkrypt

1 Postępowanie znak: ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi oraz usługi maszynami i sprzętem drogowym świadczone w roku budżetowym 2015 na terenie miasta i gminy Ropczyce, które zostały podzielone na zadania o wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) OPRACOWAŁ: Katarzyna Kosydar ZATWIERDZIŁ: Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak 1

2 I. Informacje ogólne 1. Zamawiający: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, Ropczyce, woj. podkarpackie tel. (17) , fax. (17) adres strony internetowej: 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej,,ustawą lub ustawą PZP. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. 121 ze zm.). II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe samochodami samowyładowczymi materiałów drogowych (piasek, kamień, żużel, ziemia) oraz usługi maszynami i sprzętem drogowym w zakresie robót ziemnych (poszerzenie dróg; wykonanie rowów przydrożnych, odprowadzających, melioracyjnych; formowanie korony drogi; budowa przepustów; profilowanie nawierzchni żwirowo-żużlowej), które zostały podzielone na zadania: Zadanie nr I Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład t. na terenie miasta Ropczyce Zadanie nr II Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład t. na terenie gminy Ropczyce Zadanie nr III - Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład. 10,5-15 t. na terenie sołectw Lubzina, Brzezówka Zadanie nr IV- Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład. 10,5-15 t. na terenie sołectw Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola Zadanie nr V- Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład. 10,5-15 t. na terenie sołectw Mała, Niedźwiada Zadanie nr VI Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład. 10,5-15 t. na terenie sołectw Okonin, Łączki Kucharskie Zadanie nr VII Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład. 10,5-15 t. na terenie miasta Ropczyce Zadanie nr VIII Usługa transportowa samochodem samowyładowczym o ład. powyżej 20 t. na terenie miasta i gmina Ropczyce Zadanie nr IX Usługa koparką na terenie miasta Ropczyce Zadanie nr X Usługa koparką na terenie sołectw - Mała, Okonin, Lubzina, Brzezówka Zadanie nr XI Usługa koparką na terenie sołectw - Niedźwiada, Łączki Kucharskie, Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola Zadanie nr XII Usługa ładowarką na terenie miasta i gminy Ropczyce Zadanie nr XIII Usługa koparko ładowarką na terenie miasta i gminy Ropczyce 2

3 Zadanie nr XIV Usługa równiarką na terenie miasta i gminy Ropczyce Teren działania gmina rozumie się obszar, w skład którego wchodzą wszystkie sołectwa natomiast teren działania miasto jest to obszar, w skład którego wchodzą wszystkie osiedla. 2. Przedmiot zamówienia określony za pomocą nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV). CPV CPV CPV Usługi w zakresie transportu drogowego (Zadanie nr I VIII) Roboty w zakresie kopania rowów (Zadanie nr IX XIV) Roboty w zakresie odwadniania gruntu (Zadanie nr IX XIV) III. Czy dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane części zamówienia określone w rodz. II ust.1 SIWZ. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na nie więcej niż 2 zadania w zakresie usług transportowych (Zadania nr od I do VIII), oraz na nie więcej niż jedno zadanie w zakresie usług maszynami i sprzętem drogowym (Zadania nr od IX do XIV). IV. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. V. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. VI. Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. Czy zamierza się ustanawiać dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. VIII. Czy przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IX. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do r. X. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3

4 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi dysponować w celu realizacji zamówienia co najmniej następującym sprzętem: - dla Zadania nr I samochód samowyładowczy o ład t. - dla Zadania nr II samochód samowyładowczy o ład t. - dla Zadania nr III - samochód samowyładowczy o ład. 10,5-15 t. - dla Zadania nr IV - samochód samowyładowczy o ład. 10,5-15 t - dla Zadania nr V - samochód samowyładowczy o ład. 10,5-15 t. - dla Zadania nr VI samochód samowyładowczy o ład. 10,5-15 t. - dla Zadania nr VII samochód samowyładowczy o ład. 10,5-15 t. - dla Zadania nr VIII samochód samowyładowczy o ład. powyżej 20 t. - dla Zadania nr IX koparka - dla Zadania nr X koparka - dla Zadania nr XI koparka - dla Zadania nr XII ładowarka - dla Zadania nr XIII koparko ładowarka - dla Zadania nr XIV równiarka 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie. 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez sprawdzenie według zasady,,spełnienia "nie spełnienia czy Wykonawca wykazał odpowiednio spełnianie tych warunków w załączonych do oferty dokumentach, w tym poprzez złożenie wymaganych dokumentów lub oświadczeń, określonych w poniższym Wykazie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 4

5 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych w rozdziale XI. ust. 1 pkt 1-5 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie powinien złożyć pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Wykazu sprzętu i narzędzi określonych w załączniku Nr 6 do SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XII SIWZ. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 5

6 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. W razie konieczności, szczególnie gdy przedłożony wykaz lub dowody na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia, albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonanie nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 rodz. XII SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 11. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. XIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje pisemnie lub faksem na nr faksu Zamawiającego (17) lub na adres W przypadku pisma przesłanego faksem lub em, na żądanie drugiej strony należy potwierdzić niezwłocznie fakt jego otrzymania. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania wykonawców powinny być przesyłane na adres Zamawiającego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy. Kopie odpowiedzi wraz z opisem zapytania (lecz bez ujawnienia źródła zapytania) Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja. Nie przewiduje się zwoływania konferencji przed ofertowej. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania 6

7 wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: a) Katarzyna Kosydar, pokój nr 210, tel. (17) , w godzinach od 9 00 do w sprawach ogólnych postępowania. b) Zofia Malinowska i Stanisław Panek - pokój nr 17 tel. (17) , w godzinach od 9 00 do w sprawach merytorycznych postępowania. XIV. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. XV. Termin związania ofertą: 1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVI. Opis sposobu przygotowania oferty: Wymogi dotyczące sposobu sporządzania oferty: 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadania zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale III SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty niespełniającej określonych warunków spowoduje odrzucenie ofert. 2. Ofertę należy sporządzić na odpowiednim/ch formularzu/ach cenowym i ofertowym, stanowiącym/ch załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz dokumentami wymienionymi w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, nieścieralnym atramentem, na komputerze lub inną trwałą techniką, podpisana i opieczętowana przez uprawnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi go zasadami reprezentacji oraz opatrzona datą. 4. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 6. Dokumenty niejawne załączone do oferty, oferent może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Składający ofertę może sobie zastrzec jedynie nie ujawnianie informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie (opakowaniu). Kopertę należy opisać w podany niżej sposób: 7

8 Urząd Miejski w Ropczycach ul. Krisego 1, Ropczyce ZP Usługi transportowe samochodami oraz usługi maszynami i sprzętem drogowym świadczone w roku budżetowym 2015 na terenie miasta i gminy Ropczyce, które zostały podzielone na zadania - Zadanie nr.. (wymienić na które części zamówienia wykonawca składa ofertę/y) Oferta nie otwierać przed dniem r. godz Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 9. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. 11. Wykonawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną działającą w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej winien oznaczyć w ofercie osobę Wykonawcy firmą zgodnie z wymaganiami art 434 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz wyróżnikiem jeżeli jest używany. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatki, opłaty, itp. 2. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać na formularzu cenowym netto i brutto, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty, przygotowane w sposób określony w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie (pok. nr 208, II piętro.) Urzędu Miejskiego w Ropczycach przy ul. Krisego 1, w terminie do dnia r. do godz Na Wykonawcy spoczywa ciężar złożenia oferty w terminie. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego pok. nr. 109 (sala konferencyjna I p.) w obecności Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu kopert z ofertami - w kolejności ich złożenia zostanie podana do wiadomości zebranych nazwy (firmy) oraz adresy, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach. XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: 8

9 - cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, waga - 98 %, - termin płatności faktury, waga - 2 %. Kryterium nr 1 - cena Oferta z najniższą ceną otrzyma 98 punktów, każda następna będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższą ceną wg wzoru: najniższa cena brutto C = x100 x 98% cena oferty ocenianej brutto Kryterium nr 2 termin płatności faktury Minimalny termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, natomiast maksymalny termin to 45 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności krótszy niż 30 dni - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy niż 45 dni - do oceny ofert zostanie przyjęty okres 45 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Tof - Tmin T = x 100 x 2% Tmax - Tmin Gdzie: Tmin minimalny termin płatności (w dniach) Tmax maksymalny termin płatności spośród wszystkich ofert (w dniach) Tof termin płatności podany w ofercie badanej (w dniach) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: Gdzie: P łączna liczba punktów oferty ocenianej P = C + T C liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena T liczba punktów uzyskanych w kryterium Termin płatności faktury VAT 2. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. 9

10 3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych. 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertą z niższą ceną. XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 1/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3/ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4/ terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja oraz na tablicach ogłoszeń Zamawiającego. 3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, w przypadku wybrania oferty złożonej przez: wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia będą oni zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia się w celu zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po dniu przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: zawarte zostały w projekcie umowy będącej załącznikiem Nr 7a i 7b do SIWZ. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 10

11 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy PZP. 8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. XXIV. Inne postanowienia. 1. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 1/ formularz oferty jako załącznik Nr 1 do SIWZ 2/ formularz cenowy jako załącznik Nr 2 do SIWZ 3/ wzory oświadczeń i wykazów do oferty stanowiące załączniki Nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ 4/ wzory umów stanowiące załącznik 7a i 7b do SIWZ 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo Zamówień Publicznych, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny. 11

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo