GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego"

Transkrypt

1 1 GMINA LINIEWO Liniewo ul. Dworcowa 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa zbiornika retencyjnego SST.O1.O3 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU UTWARDZONEGO SST.O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE ZBIORNIKI RETENCYJNE SST.O1.O2 ROBOTY BUDOWLANE OGRODZENIA Opracował: Data: inż. Jędrzej Myszka wrzesień 2008

2 SPIS TREŚCI Budowa zbiornika retencyjnego... 1 SPIS TREŚCI...1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych...2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (S.T.)...2 Przedmiot i zakres robót budowlanych...2 Określenia podstawowe i definicje...2 Określenia podstawowe:...2 Wyszczególnienie robót towarzyszących...3 Informacja o terenie budowy...3 Ogólne wymagania dotyczące Robót...3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną... 3 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie... 4 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót... 4 Ochrona przeciwpoŝarowa... 5 Materiały szkodliwe dla otoczenia... 5 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy... 5 Nazwy i kody...6 MATERIAŁY...7 Wymagania ogólne...7 Źródła uzyskiwania materiałów...8 Pozyskiwanie materiałów miejscowych...8 Wytwórnia materiałów inspekcja...8 Materiały nie odpowiadające wymaganiom...8 Przechowywanie i składowanie materiałów...9 Wariantowe stosowanie materiałów...9 Materiały i uzbrojenie...9 Stan istniejący...9 Zbiornik retencyjne materiały i uzbrojenie...9 Zagospodarowanie terenu...9 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU...10 TRANSPORT...10 Ogólne wymagania dotyczące transportu...10 WYKONYWANIE ROBÓT...10 Ogólne zasady wykonania robót...10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...11 Ogólne zasady kontroli jakości robót...11 Zasady kontroli jakości robót...11 Pobieranie próbek...12 Badania i pomiary...12 Raporty z badań...12 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru...12 Atesty jakości materiałów i sprzętu...13 Dokumenty budowy...13 Dziennik budowy Księga Obmiarów Dokumenty laboratoryjne OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1

3 Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy OBMIAR ROBÓT...14 Ogólne zasady Obmiaru Robót...14 ODBIÓR ROBÓT...14 Ogólne zasady odbioru robót...14 Rodzaje odbiorów...14 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu...14 Dokumenty Przejęcia Robót...15 PRZEPISY ZWIĄZANE...15 Ogólne zasady...15 CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu pt : Budowa zbiornika retencyjnego o poj. 100 m 3 w miejscowości Liniewo dz. 129/1 Wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (S.T.) Specyfikacja techniczna (S.T.) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy Przedmiot i zakres robót budowlanych Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonaniem: a) zbiorników retencyjnych, b) zagospodarowanie ternu. Określenia podstawowe i definicje Określenia podstawowe: Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: c) Zamawiający Gmina Liniewo d) InŜynier (Inspektor Nadzoru) osoba powołana przez Zamawiającego do działania w zakresie określonym Kontraktem dla realizacji całości Robót. e) Wykonawca osoba fizyczna lub prawna wybrany w drodze przetargu publicznego przez Zamawiającego dla wykonania przedmiotu Kontraktu. f) Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna wymieniona w Kontrakcie jako wykonawca określonej części Robót lub kaŝda inna osoba, której została powierzona przez Wykonawcę, część Robót wchodzących w zakres Kontraktu. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2

4 g) Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. h) Kontrakt wszystkie dokumenty określające Roboty a więc Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, Oferta Wykonawcy, List Potwierdzający, Porozumienie Kontraktowe. i) Oferta wyceniona propozycja Wykonawcy złoŝona Zamawiającemu na wykonanie i wykończenie Robót zgodnie z postanowieniem Kontraktu. j) Świadectwo Odbioru Robót - świadectwo wystawione przez InŜyniera po ukończeniu przez Wykonawcę całości Robót w obecności Zamawiającego i UŜytkownika zgodnie z Kontraktem. k) Porozumienie Kontraktowe dokument podpisany przez strony w celu potwierdzenia stosunku, zakresu i wszystkich warunków umownych łączących strony w celu realizacji Robót. l) Roboty wszelkie czynności i prace, które są potrzebne i wymagane do wykonania i wykończenia Robót określonych w Porozumieniu Kontraktowym, a takŝe do usunięcia usterek powstałych w tych Robotach; równieŝ realizowane w ramach Kontraktu obiekty kubaturowe i inŝynierskie oraz instalacje. m) Plac Budowy tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania Robót a takŝe inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako części Placu Budowy n) Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez InŜyniera, słuŝące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. o) Materiały wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. p) Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. q) Dokumentacja projektowa wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez InŜyniera zgodnie z Kontraktem jak równieŝ wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. r) Przedmiar Robót specyfikacja pełnego zakresu Robót załoŝonych przez Zamawiającego do wykonania w ramach Kontraktu. s) Siła wyŝsza działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując naleŝytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. Wyszczególnienie robót towarzyszących Prace geodezyjne; wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, zbiornika retencyjnego, oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Informacja o terenie budowy Na omawianym terenie występuje budynek hydroforni. Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przekazanie Terenu Budowy - w terminie i na zasadach określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 1. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z Kontraktem. 3

5 2. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były one wymienione w Kontrakcie czy nie. 3. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 4. W przypadku rozbieżności występujących w Dokumentacji Projektowej, wymiary obiektów liniowych określone na planach sytuacyjno wysokościowych w Dokumentacji Projektowej (w skali 1:500) są ważniejsze od danych określonych liczbą w opisach technicznych i załącznikach graficznych do planów sytuacyjnych. Poszczególne dokumenty pod względem ważności powinny być traktowane w następującej kolejności: 1. Specyfikacja Techniczna 2. Dokumentacja Projektowa Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te będą rozebrane na koszt Wykonawcy. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Unii Europejskiej. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 1) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 2) Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: a. miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zakłóceń w ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w Dokumentacji Projektowej i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 3) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: a. zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 4

6 b. materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, c. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, d. przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, e. zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego, f. możliwością powstania pożaru, 4) Utrzymanie czystości i porządku. Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów wykonywanych w związku z realizacją kontraktu. 5) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. 6) Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 7) Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowiązany do przedłożenia na 30 dni przez podjęciem działań, w wyniku, których powstawać będą odpady inne niż niebezpieczne (w tym ziemia z wykopów, złom, gruz lub inne) Wójtowi Gminy Nowa Karczma o rodzaju i ilości tych odpadów. Ochrona przeciwpożarowa 8) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały szkodliwe dla otoczenia 9) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 10) Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 11) Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 12) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 13) Wykonawca winien w trakcie Wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) oraz roboty (w części nie przejętej przez Zamawiającego) w odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 14) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 5

7 15) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na terenie budowy. 16) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 17) Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 18) W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na: a. ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, b. szalowanie wykopów, bezpiecznego stopnia nachylenia ścian w wykopach skarpowanych, drabiny zejściowe i podesty robocze, c. urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. d. dojścia na budowę i oświetlenie, e. sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, f. pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, g. umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 19) Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 20) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 21) W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. Bezpieczeństwo prac na obiekcie gdzie pracuje kilku Wykonawców. 22) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robót na obiektach odcinkach, gdzie prowadzone są roboty przez innych Wykonawców, zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robót, w nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót. 23) Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy Prawo budowlane Kierownik Budowy winien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę Kontraktu i warunki prowadzenia robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 151 poz. 1256). Nazwy i kody DZIAŁ Roboty budowlane GRUPA Przygotowanie terenu pod budowę KLASA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne KATEGORIA Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie zagospodarowania terenu DZIAŁ Roboty budowlane 6

8 GRUPA Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KLASA Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze KATEGORIA Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych Fundamentowanie DZIAŁ Gotowe wyroby i materiały GRUPA Konstrukcyjne wyroby metalowe KLASA Zbiorniki, cysterny i pojemniki, grzejniki i kotły grzewcze z metalu KATEGORIA Zbiorniki, cysterny, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe z metalu Cysterny z metalu Cysterny do przechowywania Zbiorniki na wodę DZIAŁ Roboty budowlane GRUPA Roboty w zakresie instalacji budowlanych KLASA Hydraulika i roboty sanitarne DZIAŁ Roboty budowlane GRUPA Przygotowanie terenu pod budowę KLASA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne KATEGORIA Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia DZIAŁ Różny sprzęt GRUPA Urządzenia budowlane KLASA Urządzenia do demontażu DZIAŁ Roboty budowlane GRUPA Urządzenia budowlane KLASA Urządzenia do demontażu DZIAŁ Roboty budowlane GRUPA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KLASA Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne KATEGORIA Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty przygotowawcze do świadczenia usług Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Wymagania ogólne MATERIAŁY Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być: a. nowe i nie używane, lecz nie mogą być prototypami 7

9 b. odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących normach i przepisach c. mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia r. certyfikaty bezpieczeństwa Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót budowlanych. Źródła uzyskiwania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania S.T. w czasie sukcesywnej realizacji robót. Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów użytych do zrealizowania robót. Wytwórnia materiałów inspekcja Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni należy zachować warunki; W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów materiałów. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji przedmiotu Kontraktu. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 8

10 Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo do czasu ich użycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wariantowe stosowanie materiałów Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla przeprowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wariantowego materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Materiały i uzbrojenie Stan istniejący Na terenie objętym planowaną inwestycją istnieją terenu zielone ze studnia głębinową i budynkiem hydroforni. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę: Zbiornik retencyjne materiały i uzbrojenie Dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V=50m³ każdy, wykonane i dostarczone są przez firmę KOTŁOREMBUD, montowane na wykonanym fundamencie. Zagospodarowanie terenu Roboty ogólnobudowlane związane z zagospodarowaniem terenu: Roboty budowlane związane z terenem utwardzonym na działce stacji uzdatniania wody Roboty wykonawcze ciągów pieszojezdnych Roboty wykonawcze opaski wokół budynku stacji i zbiorników retencyjnych Roboty zagospodarowania terenu zieleni na działce stacji uzdatniania wody Roboty wykonawcze trawników Roboty wykonawcze zakrzewienia Roboty wykonawcze zadrzewienia Roboty budowlane ogrodzenia terenu działki stacji uzdatniania wody Roboty budowlane ogrodzenia terenu działki stacji uzdatniania wody Roboty budowlane montażu bram i furtek terenu działki stacji uzdatniania wody 9

11 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, Programie Zapewnienia Jakości (P.Z.J.), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. WYKONYWANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana inwestycja. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość ewentualnych drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników oraz budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia wkalkulować do oferty. 10

12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (P.Z.J.) dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną podającą: wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót zasady B.H.P., wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadający mi wymaganiom. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 11

13 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 12

14 badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. Atesty jakości materiałów i sprzętu W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacją Techniczną, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu robót Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Daty i przyczyny wstrzymania robót Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych. Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał Inne istotne informacje o przebiegu robót 13

15 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. Księga Obmiarów Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wcześniej następujące dokumenty: Pozwolenie na realizację Inwestycji Protokóły przekazania Terenu Budowy Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Protokóły odbioru robót Protokóły z narad i ustaleń Korespondencja na budowie Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady Obmiaru Robót Obmiar sprowadza się jedynie do odbioru całości robót dla potrzeb wystawienia faktury. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Rodzaje odbiorów a) W zaleŝności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu protokólarne przejęcie odcinka lub całości Robót protokólarne odbiór ostateczny (bezusterkowy) - ostateczne zatwierdzenie Robót Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed odbiorem. 14

16 Dokumenty Przejęcia Robót Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Protokół odbioru robót sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, - Dokumentację Powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, - Specyfikacje Techniczne, - Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, - Receptury i ustalenia technologiczne, - Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m.in. pomiary elektryczne, - Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. - Sprawozdanie techniczne - Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego Ogólne zasady PRZEPISY ZWIĄZANE Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 15

17 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 16

18 Zakres robót Zakres robót obejmuje: a) prace przygotowawcze b) prace przygotowawcze związane z wytyczeniem obiektu c) wytyczenie terenu utwardzonego stacji zgodnie z planem zagospodarowania d) prace związane z zagospodarowaniem terenu e) przygotowanie terenu pod ułoŝenie nawierzchni wymiana, podsypka, zagęszcenie podkładu, wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi, f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, g) wykonanie obrzeŝy, h) wykonanie opaski wokół zbiornika retencyjnego DZIAŁ Roboty budowlane GRUPA Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KLASA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne KATEGORIA Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, lini komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu Roboty w zakresie różnych naierzchni Wyszczególnienie robót towarzyszących Prace geodezyjne; wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, prace geodezyjne powykonawcze. Materiały Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. Podstawowe materiały: zaprawy cementowe kostka brukowa, krawęŝniki betonowe, obrzeŝa piasek i Ŝwir. Sprzęt Do wykonania robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu wykonawca powinien się wykazać możliwością korzystania zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Podstawowy sprzęt do wykonania robót wg SST: ubijak spalinowy 200kg, piła do ciecia elementów betonowych, koparka podsiębierna, wibrator powierzchniowy, łopaty, taczki. Transport Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 17

19 Pojazdy transportowe wg SST: samochód cięŝarowy do 5t, samochód samowyładowczy. Wykonanie robót Roboty wykończeniowe i zagospodarowania terenu: roboty naleŝy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branŝami, z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branŝ; zmiany wprowadzone do rozwiązań są moŝliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, i co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, kalkulacja cenowa, proponowana technologia niezbędne do oceny przez słuŝby Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża budowlana. Kontrola jakości robót Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych prac z dokumentacją opisową i rysunkową. Odbiór Roboty brukarskie i roboty zwiazane z osadzeniem obrzeży odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu roboty drogowe - Warstwa odsączająca i podbudowa z kruszywa łamanego Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określonych powyżej dały wyniki pozytywne. - Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie wymiany gruntu, wykonana i zagęszczona podsypka. Obmiar robót Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. -Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a takŝe w przypadku występowania dłuŝszych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót. -Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót. -Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. Jednostka obmiarowa roboty drogowe -Jednostką obmiarową wykonanego i odebranego koryta jest - m 2 (metr kwadratowy). -Jednostką obmiarową warstwy odsączającej jest - m² (metr kwadratowy). -Jednostką obmiarową podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie jest - m 2 (metr kwadratowy). -Jednostką obmiarową ułoŝenia nawierzchni dróg kołowych z kostki betonowej jest - m 2 (metr kwadratowy). Podstawa płatności Wg wykonanych elementów robót. 18

20 Przepisy związane Przepisy związane z pracami wykończeniowymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi) Tabela 1. Normy związane z robotami ziemnymi 1. PN-B Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 2. PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 3. PN-B Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 4. PN-S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 5. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 6. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 7. BN-77/ Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu Normy korytowanie drogi wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 1. PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 2. PN-/B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 3. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 4. BN-68/ Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 5. BN-77/ Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu Normy warstwa odsączająca 1. PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 2. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 3. PN-B Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 4. PN-B Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 5. PN-B Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 6. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 7. BN-68/ Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 8. BN-77/ Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu Normy podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 2. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 3. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 4. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 5. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 6. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 7. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 8. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 9. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 10. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 11. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 12. PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 13. PN-B Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 14. PN-B Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 15. PN-B Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 16. PN-B Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 17. PN-B Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 18. PN-B Kruszywo do betonu lekkiego 19. PN-B Wapno 20. PN-B Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 21. PN-S Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 22. PN-S Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 23. PN-S Popioły lotne 24. BN-88/ Cement. Transport i przechowywanie 25. BN-84/ Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ST-5 Podbudowa z tłucznia

ST-5 Podbudowa z tłucznia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 Podbudowa z tłucznia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyf ikacji Technicznej... 3 1.2 Szczegółowy zakres robót... 3 1.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów. 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT BUDOWY: SZKOŁA W DURSZTYNIE - KOSTKA BRUKOWA INWESTOR: Urząd Gminy w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW Zawartość: 1. Część ogólna SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej Szczegółowa Specyfikacja techniczna 02-003 Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW 2 SPIS TREŚCI: 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 Kod CPV 45000000-0

SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 Kod CPV 45000000-0 SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 Kod CPV 45000000-0 UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Bolesławiec dnia 28.05.2014 r. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI ST- 00.00 Wymagania ogólne str. 2 12 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA Załącznik nr 2b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA Z BRUKU BETONOWEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI

D UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI D-06.01.04. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu chodników oraz utwardzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Przedmiot zamówienia: Urządzenie placu zabaw etap II na terenie obiektu sportowego w Gdyni, ul. Chwarznieńska dz. nr 522/30 i 522/31 KM WI 13 Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-0 ST-00.00 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Wymagania ogólne. str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne ST-01.00 Wymagania ogólne 2 SPIS TREŚCI ST- 01.00 - WYMAGANIA OGÓLNE...3 ST- 01.01 ROBOTY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH...

Specyfikacje Techniczne ST-01.00 Wymagania ogólne 2 SPIS TREŚCI ST- 01.00 - WYMAGANIA OGÓLNE...3 ST- 01.01 ROBOTY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH... Specyfikacje Techniczne ST-01.00 Wymagania ogólne 2 SPIS TREŚCI ST- 01.00 - WYMAGANIA OGÓLNE...3 ST- 01.01 ROBOTY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH...32 Specyfikacje Techniczne ST-01.00 Wymagania ogólne 3 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BRUKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BRUKARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BRUKARSKIE SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 5. WYMAGANIA DOTYCZACE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ` SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Górki, ul. Kwiatowa Grupa Robót wg CPV 453 i 454 Kategoria 454- Roboty budowlane Opracował: Zatwierdził: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania utwardzenia działek. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo