WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin"

Transkrypt

1 WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin Art.1. Przepisy ogólne 1.1. W sezonie 2009 Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej DSMP) s zawodami otwartymi Rozgrywki odbd si wg zasad okrelonych poniej w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie Ramowym WSMP 2009, Regulaminie Szczegółowym WSMP 2009 i Przepisach Ogólnych FIA Rozgrywki toczy si bd o tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski zespołów w wycigach długodystansowych: - w klasyfikacji generalnej - w klasach 1.4. Czas trwania wycigu ustala si na 3 godziny Kalendarz Zawodów W cyklu DSMP w roku 2009 zostan rozegrane nastpujce zawody: maja Pozna 1 runda lipca Pozna 2 runda 7-9 sierpnia Most (Czechy) 3 runda wrzenia Pozna 4 runda padziernika Brno (Czechy) 5 runda Art.2. Dopuszczone samochody i podział na klasy 2.1. Do startu w DSMP dopuszczone bd samochody spełniajce wymagania Regulaminu Technicznego Samochody bd podzielone wyłcznie na klasy pojemnociowe: - klasa 1 ponad 1000 cm 3 do 1400 cm 3 (w tym KIA Picanto tylko w rundach w Polsce) - klasa 2 ponad 1400 cm 3 do 2000 cm 3 - klasa 3 ponad 2000 cm 3 do 3500 cm 3 - klasa 4 - ponad 3500 cm Samochody napdzane doładowanymi silnikami Diesla zostan zaliczone do klas zgodnie z ich nominaln pojemnoci skokow silnika (tzn. bez przemnoenia przez współczynnik doładowania 1.5). Art.3. Zgłoszenia 3.1. Do udziału w DSMP zgłasza si zespół (team) okrelajc swoj nazw Nazwa zespołu (team`u) nie powinna przekracza 20 znaków. W nazwie mog by uyte: 1

2 - nazwiska (maximum 2) - nazwa firmy/sponsora (w tym przypadku wymagane jest posiadanie licencji sponsorskiej dla kadego zespołu reprezentujcego dan firm/sponsora) Dla kadego zespołu (team`u) bdzie przydzielony numer startowy na cały sezon W przypadku zmiany nazwy w trakcie sezonu zespół taki bdzie traktowany jako zgłoszony po raz pierwszy i zdobywane punkty bd naliczane od pocztku 3.5. Zespół moe składa si z 2-4 kierowców Kierowca moe by zgłoszony do startu nie wicej ni w dwóch zespołach z zastrzeeniem nie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu jazdy. Art.4. Wpisowe 4.1. Wpisowe do wycigu długodystansowego wynosi 800 PLN od kadego zgłoszonego kierowcy w zespole (team`ie) W przypadku przekroczenia regulaminowego terminu zgłosze, wysoko wpisowego bdzie zwikszona o 50%. Art.5. Czas jazdy i zmiany kierowców 5.1. Maksymalny czas nieprzerwanej jazdy jednego kierowcy (łcznie z postojami spowodowanymi obsług serwisow samochodu, uzupełnianiem paliwa lub odbywaniem kary STOP-GO) wynosi 55% czasu trwania wycigu (czyli 99 minut). Przekroczenie tego czasu karane bdzie kar STOP-GO (30 sek) Całkowity czas jazdy w wycigu jednego kierowcy niezalenie od tego, czy startuje w jednym czy w dwóch samochodach wynosi 70% czasu trwania wycigu (czyli 2 godz 06 minut). Do czasu tego zalicza si take postoje w boksach, o ile podczas takiego postoju nie nastpi zmiana kierowcy. Przekroczenie tego czasu karane bdzie kar STOP-GO (60 sek) Zmiany kierowców mog odbywa si wyłcznie w depot. Art.6. Trening kwalifikacyjny 6.1. Warunkiem umieszczenia na licie startowej i polach startowych jest odbycie przez kierowc treningu wg zasad art Regulaminu Ramowego WSMP W treningu kwalifikacyjnym mog uczestniczy kierowcy w samochodach, które zostały odebrane z wynikiem pozytywnym podczas Badania Kontrolnego. 2

3 6.3. Kady samochód musi osign minimalny czas kwalifikacyjny równy 130% najlepszego czasu w swojej klasie Czas trwania treningu: 30 minut dla klas D i D oraz 30 minut dla klas D i D Kady kierowca musi przejecha w tym czasie minimum 3 okrenia (pod rygorem nie dopuszczenia do startu). W losowych przypadkach takiej zgody moe udzieli ZSS Po odbyciu treningów kwalifikacyjnych zostanie opublikowana oficjalna lista startowa zgodnie z art Regulaminu Ramowego WSMP. Art.7. Przebieg wycigu 7.1. Start do wycigu jest startem lotnym i odbywa si zgodnie z Art.16.6 Regulaminu Ramowego WSMP 2006, po odbyciu procedury startowej opisanej w Art (pkt 1 do 4) tego Regulaminu Podczas okrenia formujcego na linii startu bdzie zapalone czerwone wiatło. Sygnałem startu dla kierowców koczcych to okrenie w prawidłowo ustawionym szyku (kolumnie dwójkowej) bdzie jednoczesne zgaszenie czerwonego i zapalenie zielonego wiatła Szybko prowadzcego samochodu podczas tego okrenia powinna wynosi km/h Wycig nie bdzie przerywany podczas deszczu, chyba e tor zostanie zablokowany, lub gdy kontynuowanie wycigu moe okaza si niebezpieczne Tankowanie paliwa Tankowanie paliwa dozwolone jest wyłcznie na pocztku lub po zakoczeniu postoju w boksach Podczas tankowania paliwa samochód musi sta na kołach, silnik musi by wyłczony, a oprócz czyszczenia przedniej szyby zabronione s jakiekolwiek prace przy samochodzie. Kierowca moe znajdowa si w samochodzie, pasy bezpieczestwa musz by rozpite, dozwolona jest zmiana kierowców, zezwala si na pomoc przy zapiciu (rozpiciu) pasów lub czyszczeniu szyby przez zmieniajcego kierowc bd jednego z członków ekipy Tankowanie z wie paliwowych (Art Załcznik J), przy których rednica wewntrzna kocówek wy tankujcych wynosi max 50 mm - moe odbywa si w boksach Kada wiea musi by wyposaona w dwa uziemienia. Cały system tankowania (wiea, zbiornik, przewody, zawory, zbiorniki odpowietrzajce) musi by podłczony do jednego z tych uziemie w czasie całego wycigu. Przed rozpoczciem i w czasie tankowania paliwa auto musi by połczone z 3

4 drugim uziemieniem, a kocówka rury wydechowej musi by zakryta metalow osłon. Przy tankowaniu musi by obecny mechanik z ganic ppo. (min. 5 kg). Uzupełnianie paliwa do wie paliwowych w czasie tankowania jest zabronione Paliwo moe by tankowane w boksach maksymalnie przez 3 mechaników danego zespołu Samochody nie przystosowane do tankowania z wie paliwowych musz by tankowane z kanistrów maksymalnie przez 2 mechaników wyłcznie w strefie tankowania (w miejscu wskazanym przez organizatora) i w obecnoci mechanika z ganic ppo. (min 5 kg) Paliwo moe by uzupełniane ze zbiorników o maksymalnej pojemnoci 30 litrów z wylotem o rednicy wewntrznej nie wikszej ni 25 mm. Te zbiorniki personel tankujcy musi trzyma w rkach (maksymalnie na wysokoci piersi), stojc bezporednio na podłou. Zabronione jest stosowanie urzdze wspomagajcych wypływ paliwa z tych zbiorników, a paliwo moe wypływa z nich tylko wskutek siły grawitacji. Dozwolone jest zastosowanie rcznej pompy przy tankowaniu ze zbiorników (o maks. pojemnoci 60 litrów), znajdujcych si bezporednio na podłou. Wylot rednicy zewntrznej max 25 mm. Kocówka rury wydechowej musi by zakryta metalow osłon, a samochód musi by elektrycznie uziemiony Personel tankujcy musi by wyposaony w niepalne kombinezony, rkawice, kominiarki i okulary ochronne (lub kaski z przyłbic) W strefie tankowania zabronione jest składowanie paliwa Pod rygorem wykluczenia z wycigu zabronione jest stosowanie innych ni w/w sposobów tankowania Całe wyposaenie (sprzt do tankowania paliwa) musi by przedstawione podczas badania kontrolnego w czasie, kiedy nastpuje odbiór kontrolny poszczególnego samochodu Jeeli strefa tankowania zlokalizowana jest na kocu depot, to ograniczenie prdkoci w boksach obowizuje do koca tej strefy Za naruszenie postanowie art.7.5. bd wycigane konsekwencje do wykluczenia włcznie. 7.6 PIT-STOP Podczas zjazdu do boksów na drodze dojazdowej obowizuje ograniczenie szybkoci do 60 km/h (Załcznik H art.18). Kary za przekroczenie szybkoci: a) w czasie treningu i warm up kara finansowa 300 PLN b) w czasie wycigu za pierwsze przekroczenie kara DRIVE THROUGH za drugie przekroczenie - kara STOP GO (10 sek) 4

5 za trzecie przekroczenie - do decyzji ZSS Zmiany kierowców mog si odbywa wyłcznie podczas postoju samochodu w boksach lub w czasie uzupełniania paliwa Po zatrzymaniu obowizuje wyłczenie silnika. Jazda do tyłu jest zabroniona jeeli kierowca ominie swoje stanowisko serwisowe, powrót jest moliwy tylko poprzez pchanie samochodu przez mechaników - (maks. 4- ech) i przy wyłczonym silniku Wszelkie prace serwisowe, uzupełnianie płynów (innych ni paliwo), wymiana ogumienia, naprawy i jakiekolwiek inne prace mog by prowadzone przed lub po tankowaniu paliwa i maksymalnie przez 4-ech mechaników Wymiana opon/kół jest dozwolona: - na polach startowych do sygnału 5 minut - przed boksem, maksymalnie przez 4 osoby - wewntrz boksu Naruszenie przepisów art i karane bdzie kar STOP-GO, a przesuniciem na ostatnie pole startowe Podczas postoju przed boksem moe jedna osoba (nie liczca si do zespołu 4 osób pracujcych przy samochodzie) pomaga kierowcy przy rozpiciu (zapiciu) pasów bezpieczestwa lub czyszczeniu szyb Jeeli samochód jest w boksie, ilo obsługujcych osób jest nieograniczona, a silnik samochodu nie musi by wyłczony. Po zakoczeniu prac samochód musi by wytoczony z boksu ze zgaszonym silnikiem i zaparkowany przed boksem. Silnik musi by włczony przez kierowc siedzcego w samochodzie bez jakiejkolwiek pomocy z zewntrz Naruszenie przepisów art karane bdzie kar STOP-GO Podczas kadego postoju samochodu w depot (jak równie podczas prac prowadzonych wewntrz boksu) musi by obecny Sdzia Faktu, który powiadamia kierownictwo zawodów o kadej zmianie kierowców i o ew. przekroczeniach przepisów regulaminu. Obowizek rejestracji zmian kierowców dotyczy zarówno wycigu, jak i treningu W depot i w boksach obowizuje zakaz palenia, uywania otwartego ognia, prowadzenia prac spawalniczych i posługiwania si narzdziami powodujcymi iskrzenie. Art.8. Samochód zabezpieczajcy SAFETY CAR (Zał.H rozdz.2 art.5) 8.1. Samochód zabezpieczajcy (zwany dalej: Safety Car lub samochód SC) jest oznakowany literami SC o wymiarach jak numery startowe zawodników, z boku i z tyłu samochodu. Na dachu ma zamontowane wiatła pulsujce - 5

6 trzy ółte i dwa zielone Safety Car moe by uyty do neutralizacji wycigu wyłcznie wtedy, gdy istnieje bezporednie niebezpieczestwo fizyczne dla kierowców lub osób oficjalnych w warunkach nie wymagajcych jednak zatrzymania wycigu Po wydaniu takiej decyzji wszystkie PO pokazuj wymachiwan ółt flag i tablic SC, które s utrzymywane do koca interwencji W czasie wycigu Safety Car z włczonymi ółtymi wiatłami pulsujcymi wjeda na tor, niezalenie od tego, gdzie znajduje si samochód prowadzcy w wycigu Wszystkie samochody musz ustawi si w rzdzie za samochodem SC w odległoci mniejszej ni 5 długoci samochodu. Obowizuje zakaz wyprzedzania (z wyjtkiem sytuacji opisanej w punkcie 8.6) Na polecenie Sdziego Głównego na samochodzie SC zostan zapalone wiatła zielone, co bdzie sygnałem do wyprzedzenia go przez wszystkie samochody znajdujce si pomidzy Safety Car a samochodem prowadzcym w wycigu. Samochody te kontynuuj jazd ze zmniejszon szybkoci, bez wzajemnego wyprzedzania si, a do osignicia koca kolumny pojazdów poruszajcych si za samochodem SC Safety Car jest uywany co najmniej do czasu, gdy za prowadzcym w wycigu ustawi si pozostałe samochody. Prowadzcy winien zachowa odległo za Safety Car nie wiksz, ni 5 długoci samochodu, a pozostałe samochody musz by maksymalnie cienione Podczas uycia Safety Car samochody startujce mog zjecha do boksów. Zezwala si na powrót na tor w dowolnym momencie z wyłczeniem sytuacji, w której kolumna samochodów z Safety Car na czele przejeda koło wyjazdu z depot. Zezwolenie na powrót na tor bdzie sygnalizowane zapaleniem si zielonego wiatła umieszczonego przy wyjedzie z depot. Samochód powracajcy na tor musi porusza si z ograniczon prdkoci do chwili osignicia koca kolumny pojazdów za samochodem SC Po decyzji Sdziego Głównego odwołujcej Safety Car zgasi on ółte wiatła pulsujce i po zakoczeniu okrenia powróci do boksów. ółte flagi i tablice SC zostan usunite z PO Gdy Safety Car opuci tor, a samochody zbli si do linii Start, czerwone wiatło zmieni si na zielone. Wszystkie PO wystawi na jedno okrenie zielone flagi. Wyprzedzanie jest zabronione do momentu przejechania linii Start przy zapalonym zielonym wietle Kade okrenie przejechane w czasie interwencji samochodu SC zalicza si jako okrenie wycigu. Art.9. Przerwanie wycigu 6

7 9.1. Przerwanie wycigu nastpuje przez wywieszenie czerwonej flagi na linii Start-Meta i równoczenie na kadym PO wokół toru. Na linii Start ponadto zapala si czerwone wiatło Procedura ponownego startu do wycigu zaley od iloci pełnych okre przejechanych przez lidera lub czasu trwania wycigu, zanim został dany sygnał przerwania biegu: Wariant A mniej ni dwa pełne okrenia: - pierwszy start uwaa si za niewany i niebyły - czas trwania nowego wycigu wynosi ponownie 3 godziny - kierowcy startuj z tych samych pól startowych - dozwolona jest zmiana samochodu - zezwala si na prace przy samochodzie i tankowanie paliwa Wariant B dwa lub wicej okre, ale mniej ni 75% czasu wycigu (czyli 2 godz 15 min): - wycig jest rozgrywany w dwóch czciach: pierwsza jest zakoczona, gdy samochód prowadzcy przekroczy przedostatnim razem lini mety przed zatrzymaniem wycigu - druga cz wycigu jest krótsza o 20 min od całkowitego czasu (3 godz) pomniejszonego o cz pierwsz - pola startowe dla drugiej czci s zgodne z kolejnoci przejazdu przez lini mety pierwszej czci - dopuszcza si wyłcznie samochody, które wystartowały w pierwszej czci - niedozwolona jest zmiana samochodu - nie zezwala si na tankowanie lub usuwanie paliwa - jeli wycig jest zatrzymany ze wzgldu na deszcz tablica rain ( deszcz ) musi by pokazana na linii Start Wariant C 75% (2 godz 15 min) lub wicej czasu przewidzianego w wycigu: - samochody s kierowane bezporednio do Parc Ferme, a wycig uwaa si za zakoczony, gdy prowadzcy przekroczy lini mety przedostatnim razem, zanim wycig jest zatrzymany Dotyczy wariantów A i B: - 15 min przed godzin nowego startu otwiera si wyjazd na pola startowe - 10 min przed godzin nowego startu zamyka si wyjazd na pola startowe - 5 min rozpoczcie procedury startowej (art Reg. Ramowego WSMP) Jeeli wycig zostanie przerwany w sytuacji opisanej w wariancie B, a nastpnie nie zostanie z jakichkolwiek powodów wznowiony, to: a) Jeeli jego przerwanie nastpiło przed upływem 20% czasu trwania 7

8 wycigu (czyli 36 minut), to zostaje on uznany za nie odbyty i powtórzony w póniejszym terminie b) Jeeli jego przerwanie nastpiło po upływie 20% a przed upływem 75% czasu trwania wycigu, to moe on zosta uznany za odbyty, a punkty zostan przyznane wg właciwych skal pomniejszonych o 50%. c) Jeeli jego przerwanie nastpiło po upływie 75% czasu trwania wycigu (czyli 2 h 15 minut), to jest on uznany za odbyty, a punkty bd przyznane w pełnej wysokoci. Art.10. Kary Zgodnie z Art. 18 Regulaminu Ramowego WSMP Kary dodatkowe wymienione w niniejszym regulaminie (Art. 5.1, 5.2, 7.3, , 7.6.1, 7.6.6, 7.6.9) Kary DRIVE THROUGH i STOP GO bd sygnalizowane kierowcy na linii startu tablicami wraz z numerem startowym przez 3 okrenia. Jeeli w czasie tych 3 okre nie zjedzie on do depot na odbycie kary, to zostanie nałoona na niego kara a do wykluczenia z wycigu włcznie W wycigu długodystansowym, w przypadku, gdy do zakoczenia biegu pozostało 10 (lub mniej) minut, kierowca ukarany kar STOP-GO lub DRIVE THROUGH nie jest zobowizany zjecha do depot w celu odbycia kary. Na tego kierowc bdzie nałoona kara czasowa 25 sekund (przy karze DRIVE THROUGH ) i 30 sekund + ilo sekund kary dodatkowej (przy karze STOP-GO ). Podstaw sklasyfikowania tego kierowcy bdzie czas osignity na mecie plus karne sekundy Kierowca nie moe odby tych kar w czasie interwencji Safety Car, z wyjtkiem przypadku, kiedy wyjazd na tor samochodu S.C. nastpił w czasie zjazdu tego kierowcy do depot na odbycie kary. Wszystkie okrenia przejechane za S.C. nie dotycz limitu okre opisanych w punkcie Art.11. Klasyfikacja w wycigu Zwycizc w wycigu jest samochód, który jako pierwszy (tzn. majc najwicej przejechanych okre) przekroczy lini mety koczc okrenie, podczas którego upłynł regulaminowy czas trwania wycigu. Dalsza kolejno bdzie ustalona według iloci przejechanych okre oraz według porzdku, w jakim samochody przejechały lini mety W wycigu zostan sklasyfikowane te samochody, które pokonaj minimum 70% dystansu przejechanego przez zwycizc ich klasy (w klasyfikacji generalnej minimum klasyfikacyjne stanowi 70% dystansu przejechanego przez zwycizc wycigu). Jeli wynikiem obliczenia bdzie liczba z czci ułamkow, to zostanie ona zaokrglona w dół na korzy 8

9 zawodnika) Zakoczenie wycigu jest moliwe przez przejechanie linii mety na terenie boxów kierowca na okreniu kocowym widzc wymachiwan flag z szachownic ma prawo nie przejeda linii mety na torze, lecz zjecha do boxów i tam przejecha lini mety Jeeli kierowca pokonał ostatnie okrenie w czasie dwukrotnie dłuszym, ni czas okrenia zwycizcy wycigu, wówczas to okrenie nie bdzie zaliczane do liczby okre niezbdnych do wyej zdefiniowanego minimum 70% W sytuacji, gdy w klasie wystartuje tylko jeden zespół (bd gdy wskutek defektów lub wyklucze innych zespołów w tej klasie na trasie pozostanie tylko jeden team), musi on przejecha minimum 60% dystansu zwycizcy wycigu, aby zosta sklasyfikowanym w swojej klasie. Art.12. Punktacja Kady zespół zdobywa punkty w swojej klasie pojemnociowej i w klasyfikacji generalnej zgodnie z Art. 3.3 i 3.4 Regulaminu Szczegółowego WSMP 2009 oraz punkty do klasyfikacji zespołów sponsorskich (Art Regulaminu Szczegółowego) Dodatkowo kady kierowca, którego zespół został sklasyfikowany na miejscach od 1 do 8 w klasyfikacji generalnej, otrzymuje punkty do klasyfikacji rocznej Wycigowego Super Pucharu (pod warunkiem przejechania w wycigu minimum jednego okrenia). (Art. 1.9 Regulaminu Szczegółowego 2009) Liczebno zespołów w klasie jest ustalana na podstawie listy startowej. Art.13. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Po zakoczeniu sezonu ustala si klasyfikacj kocow startujcych załóg oraz klasyfikacj sponsorsk. Warunkiem objcia ni załogi i zespołu sponsorskiego jest sklasyfikowanie minimum w jednej rundzie Do klasyfikacji kocowej liczone s punkty ze wszystkich rozegranych rund W przypadku zdobycia w sezonie jednakowej iloci punktów przez kilka zespołów wysze miejsce zajmie ten, który uzyskał wiksz ilo lepszych miejsc Tytuły mistrzowskie zostan nadane pod warunkiem rozegrania wycigu długodystansowego w minimum trzech rundach (niezalenie od iloci rozegranych rund WSMP) i w zalenoci od iloci sklasyfikowanych zespołów w sezonie: - w klasach: 9

10 5 zespołów - Mistrz Polski w wycigach długodystansowych 7 zespołów - Mistrz i I Wicemistrz Polski w wycigach długodystansowych 9 zespołów - Mistrz, I i II Wicemistrz Polski w wycigach długodystansowych - w klasyfikacji generalnej: - 12 zespołów - Mistrz Polski - 16 zespołów - Mistrz i I Wicemistrz Polski - 20 zespołów - Mistrz, I i II Wicemistrz Polski - w klasyfikacji zespołów sponsorskich: - 3 zespoły sponsorskie - Mistrz Polski zespołów sponsorskich - Mistrz i I Wicemistrz Polski - 6 i wicej zespołów sponsorskich - Mistrz, I i II Wicemistrz Polski Do uzyskania tytułu Mistrza i Wicemistrzów Polski dla poszczególnych kierowców z mistrzowskiego zespołu wymagane jest ukoczenie przez kadego z nich min. 50% rund w sezonie. (Art Regulaminu Szczegółowego WSMP 2009) Art.14. Postanowienia kocowe Organizator ma prawo odwoła wycig długodystansowy przy zbyt małej liczbie zgłoszonych samochodów (poniej 12) Prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu przysługuje GKSS Do kwestii nie ujtych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Ramowego WSMP 2009, Regulaminu Szczegółowego WSMP 2009 oraz MKS FIA. Zatwierdzono przez GKSS w dniu

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

c) zatwierdzania wyników i przyznawania d) oceny organizatorów zawodów. 1.5 Regulamin niniejszy oparty jest o przepisy Kodeksu Sportowego FIA

c) zatwierdzania wyników i przyznawania d) oceny organizatorów zawodów. 1.5 Regulamin niniejszy oparty jest o przepisy Kodeksu Sportowego FIA Regulamin WRMP 1/4 mili 2008 im. Jana Wdowczyka 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem WRMP) jest dokumentem zasady rozgrywek i uczestnictwa w na dystansie 1/4 mili. 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy

Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem WR) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 1 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 17 19 lutego 2012 GDAŃSK REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo