WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin"

Transkrypt

1 WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin Art.1. Przepisy ogólne 1.1. W sezonie 2009 Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej DSMP) s zawodami otwartymi Rozgrywki odbd si wg zasad okrelonych poniej w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie Ramowym WSMP 2009, Regulaminie Szczegółowym WSMP 2009 i Przepisach Ogólnych FIA Rozgrywki toczy si bd o tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski zespołów w wycigach długodystansowych: - w klasyfikacji generalnej - w klasach 1.4. Czas trwania wycigu ustala si na 3 godziny Kalendarz Zawodów W cyklu DSMP w roku 2009 zostan rozegrane nastpujce zawody: maja Pozna 1 runda lipca Pozna 2 runda 7-9 sierpnia Most (Czechy) 3 runda wrzenia Pozna 4 runda padziernika Brno (Czechy) 5 runda Art.2. Dopuszczone samochody i podział na klasy 2.1. Do startu w DSMP dopuszczone bd samochody spełniajce wymagania Regulaminu Technicznego Samochody bd podzielone wyłcznie na klasy pojemnociowe: - klasa 1 ponad 1000 cm 3 do 1400 cm 3 (w tym KIA Picanto tylko w rundach w Polsce) - klasa 2 ponad 1400 cm 3 do 2000 cm 3 - klasa 3 ponad 2000 cm 3 do 3500 cm 3 - klasa 4 - ponad 3500 cm Samochody napdzane doładowanymi silnikami Diesla zostan zaliczone do klas zgodnie z ich nominaln pojemnoci skokow silnika (tzn. bez przemnoenia przez współczynnik doładowania 1.5). Art.3. Zgłoszenia 3.1. Do udziału w DSMP zgłasza si zespół (team) okrelajc swoj nazw Nazwa zespołu (team`u) nie powinna przekracza 20 znaków. W nazwie mog by uyte: 1

2 - nazwiska (maximum 2) - nazwa firmy/sponsora (w tym przypadku wymagane jest posiadanie licencji sponsorskiej dla kadego zespołu reprezentujcego dan firm/sponsora) Dla kadego zespołu (team`u) bdzie przydzielony numer startowy na cały sezon W przypadku zmiany nazwy w trakcie sezonu zespół taki bdzie traktowany jako zgłoszony po raz pierwszy i zdobywane punkty bd naliczane od pocztku 3.5. Zespół moe składa si z 2-4 kierowców Kierowca moe by zgłoszony do startu nie wicej ni w dwóch zespołach z zastrzeeniem nie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu jazdy. Art.4. Wpisowe 4.1. Wpisowe do wycigu długodystansowego wynosi 800 PLN od kadego zgłoszonego kierowcy w zespole (team`ie) W przypadku przekroczenia regulaminowego terminu zgłosze, wysoko wpisowego bdzie zwikszona o 50%. Art.5. Czas jazdy i zmiany kierowców 5.1. Maksymalny czas nieprzerwanej jazdy jednego kierowcy (łcznie z postojami spowodowanymi obsług serwisow samochodu, uzupełnianiem paliwa lub odbywaniem kary STOP-GO) wynosi 55% czasu trwania wycigu (czyli 99 minut). Przekroczenie tego czasu karane bdzie kar STOP-GO (30 sek) Całkowity czas jazdy w wycigu jednego kierowcy niezalenie od tego, czy startuje w jednym czy w dwóch samochodach wynosi 70% czasu trwania wycigu (czyli 2 godz 06 minut). Do czasu tego zalicza si take postoje w boksach, o ile podczas takiego postoju nie nastpi zmiana kierowcy. Przekroczenie tego czasu karane bdzie kar STOP-GO (60 sek) Zmiany kierowców mog odbywa si wyłcznie w depot. Art.6. Trening kwalifikacyjny 6.1. Warunkiem umieszczenia na licie startowej i polach startowych jest odbycie przez kierowc treningu wg zasad art Regulaminu Ramowego WSMP W treningu kwalifikacyjnym mog uczestniczy kierowcy w samochodach, które zostały odebrane z wynikiem pozytywnym podczas Badania Kontrolnego. 2

3 6.3. Kady samochód musi osign minimalny czas kwalifikacyjny równy 130% najlepszego czasu w swojej klasie Czas trwania treningu: 30 minut dla klas D i D oraz 30 minut dla klas D i D Kady kierowca musi przejecha w tym czasie minimum 3 okrenia (pod rygorem nie dopuszczenia do startu). W losowych przypadkach takiej zgody moe udzieli ZSS Po odbyciu treningów kwalifikacyjnych zostanie opublikowana oficjalna lista startowa zgodnie z art Regulaminu Ramowego WSMP. Art.7. Przebieg wycigu 7.1. Start do wycigu jest startem lotnym i odbywa si zgodnie z Art.16.6 Regulaminu Ramowego WSMP 2006, po odbyciu procedury startowej opisanej w Art (pkt 1 do 4) tego Regulaminu Podczas okrenia formujcego na linii startu bdzie zapalone czerwone wiatło. Sygnałem startu dla kierowców koczcych to okrenie w prawidłowo ustawionym szyku (kolumnie dwójkowej) bdzie jednoczesne zgaszenie czerwonego i zapalenie zielonego wiatła Szybko prowadzcego samochodu podczas tego okrenia powinna wynosi km/h Wycig nie bdzie przerywany podczas deszczu, chyba e tor zostanie zablokowany, lub gdy kontynuowanie wycigu moe okaza si niebezpieczne Tankowanie paliwa Tankowanie paliwa dozwolone jest wyłcznie na pocztku lub po zakoczeniu postoju w boksach Podczas tankowania paliwa samochód musi sta na kołach, silnik musi by wyłczony, a oprócz czyszczenia przedniej szyby zabronione s jakiekolwiek prace przy samochodzie. Kierowca moe znajdowa si w samochodzie, pasy bezpieczestwa musz by rozpite, dozwolona jest zmiana kierowców, zezwala si na pomoc przy zapiciu (rozpiciu) pasów lub czyszczeniu szyby przez zmieniajcego kierowc bd jednego z członków ekipy Tankowanie z wie paliwowych (Art Załcznik J), przy których rednica wewntrzna kocówek wy tankujcych wynosi max 50 mm - moe odbywa si w boksach Kada wiea musi by wyposaona w dwa uziemienia. Cały system tankowania (wiea, zbiornik, przewody, zawory, zbiorniki odpowietrzajce) musi by podłczony do jednego z tych uziemie w czasie całego wycigu. Przed rozpoczciem i w czasie tankowania paliwa auto musi by połczone z 3

4 drugim uziemieniem, a kocówka rury wydechowej musi by zakryta metalow osłon. Przy tankowaniu musi by obecny mechanik z ganic ppo. (min. 5 kg). Uzupełnianie paliwa do wie paliwowych w czasie tankowania jest zabronione Paliwo moe by tankowane w boksach maksymalnie przez 3 mechaników danego zespołu Samochody nie przystosowane do tankowania z wie paliwowych musz by tankowane z kanistrów maksymalnie przez 2 mechaników wyłcznie w strefie tankowania (w miejscu wskazanym przez organizatora) i w obecnoci mechanika z ganic ppo. (min 5 kg) Paliwo moe by uzupełniane ze zbiorników o maksymalnej pojemnoci 30 litrów z wylotem o rednicy wewntrznej nie wikszej ni 25 mm. Te zbiorniki personel tankujcy musi trzyma w rkach (maksymalnie na wysokoci piersi), stojc bezporednio na podłou. Zabronione jest stosowanie urzdze wspomagajcych wypływ paliwa z tych zbiorników, a paliwo moe wypływa z nich tylko wskutek siły grawitacji. Dozwolone jest zastosowanie rcznej pompy przy tankowaniu ze zbiorników (o maks. pojemnoci 60 litrów), znajdujcych si bezporednio na podłou. Wylot rednicy zewntrznej max 25 mm. Kocówka rury wydechowej musi by zakryta metalow osłon, a samochód musi by elektrycznie uziemiony Personel tankujcy musi by wyposaony w niepalne kombinezony, rkawice, kominiarki i okulary ochronne (lub kaski z przyłbic) W strefie tankowania zabronione jest składowanie paliwa Pod rygorem wykluczenia z wycigu zabronione jest stosowanie innych ni w/w sposobów tankowania Całe wyposaenie (sprzt do tankowania paliwa) musi by przedstawione podczas badania kontrolnego w czasie, kiedy nastpuje odbiór kontrolny poszczególnego samochodu Jeeli strefa tankowania zlokalizowana jest na kocu depot, to ograniczenie prdkoci w boksach obowizuje do koca tej strefy Za naruszenie postanowie art.7.5. bd wycigane konsekwencje do wykluczenia włcznie. 7.6 PIT-STOP Podczas zjazdu do boksów na drodze dojazdowej obowizuje ograniczenie szybkoci do 60 km/h (Załcznik H art.18). Kary za przekroczenie szybkoci: a) w czasie treningu i warm up kara finansowa 300 PLN b) w czasie wycigu za pierwsze przekroczenie kara DRIVE THROUGH za drugie przekroczenie - kara STOP GO (10 sek) 4

5 za trzecie przekroczenie - do decyzji ZSS Zmiany kierowców mog si odbywa wyłcznie podczas postoju samochodu w boksach lub w czasie uzupełniania paliwa Po zatrzymaniu obowizuje wyłczenie silnika. Jazda do tyłu jest zabroniona jeeli kierowca ominie swoje stanowisko serwisowe, powrót jest moliwy tylko poprzez pchanie samochodu przez mechaników - (maks. 4- ech) i przy wyłczonym silniku Wszelkie prace serwisowe, uzupełnianie płynów (innych ni paliwo), wymiana ogumienia, naprawy i jakiekolwiek inne prace mog by prowadzone przed lub po tankowaniu paliwa i maksymalnie przez 4-ech mechaników Wymiana opon/kół jest dozwolona: - na polach startowych do sygnału 5 minut - przed boksem, maksymalnie przez 4 osoby - wewntrz boksu Naruszenie przepisów art i karane bdzie kar STOP-GO, a przesuniciem na ostatnie pole startowe Podczas postoju przed boksem moe jedna osoba (nie liczca si do zespołu 4 osób pracujcych przy samochodzie) pomaga kierowcy przy rozpiciu (zapiciu) pasów bezpieczestwa lub czyszczeniu szyb Jeeli samochód jest w boksie, ilo obsługujcych osób jest nieograniczona, a silnik samochodu nie musi by wyłczony. Po zakoczeniu prac samochód musi by wytoczony z boksu ze zgaszonym silnikiem i zaparkowany przed boksem. Silnik musi by włczony przez kierowc siedzcego w samochodzie bez jakiejkolwiek pomocy z zewntrz Naruszenie przepisów art karane bdzie kar STOP-GO Podczas kadego postoju samochodu w depot (jak równie podczas prac prowadzonych wewntrz boksu) musi by obecny Sdzia Faktu, który powiadamia kierownictwo zawodów o kadej zmianie kierowców i o ew. przekroczeniach przepisów regulaminu. Obowizek rejestracji zmian kierowców dotyczy zarówno wycigu, jak i treningu W depot i w boksach obowizuje zakaz palenia, uywania otwartego ognia, prowadzenia prac spawalniczych i posługiwania si narzdziami powodujcymi iskrzenie. Art.8. Samochód zabezpieczajcy SAFETY CAR (Zał.H rozdz.2 art.5) 8.1. Samochód zabezpieczajcy (zwany dalej: Safety Car lub samochód SC) jest oznakowany literami SC o wymiarach jak numery startowe zawodników, z boku i z tyłu samochodu. Na dachu ma zamontowane wiatła pulsujce - 5

6 trzy ółte i dwa zielone Safety Car moe by uyty do neutralizacji wycigu wyłcznie wtedy, gdy istnieje bezporednie niebezpieczestwo fizyczne dla kierowców lub osób oficjalnych w warunkach nie wymagajcych jednak zatrzymania wycigu Po wydaniu takiej decyzji wszystkie PO pokazuj wymachiwan ółt flag i tablic SC, które s utrzymywane do koca interwencji W czasie wycigu Safety Car z włczonymi ółtymi wiatłami pulsujcymi wjeda na tor, niezalenie od tego, gdzie znajduje si samochód prowadzcy w wycigu Wszystkie samochody musz ustawi si w rzdzie za samochodem SC w odległoci mniejszej ni 5 długoci samochodu. Obowizuje zakaz wyprzedzania (z wyjtkiem sytuacji opisanej w punkcie 8.6) Na polecenie Sdziego Głównego na samochodzie SC zostan zapalone wiatła zielone, co bdzie sygnałem do wyprzedzenia go przez wszystkie samochody znajdujce si pomidzy Safety Car a samochodem prowadzcym w wycigu. Samochody te kontynuuj jazd ze zmniejszon szybkoci, bez wzajemnego wyprzedzania si, a do osignicia koca kolumny pojazdów poruszajcych si za samochodem SC Safety Car jest uywany co najmniej do czasu, gdy za prowadzcym w wycigu ustawi si pozostałe samochody. Prowadzcy winien zachowa odległo za Safety Car nie wiksz, ni 5 długoci samochodu, a pozostałe samochody musz by maksymalnie cienione Podczas uycia Safety Car samochody startujce mog zjecha do boksów. Zezwala si na powrót na tor w dowolnym momencie z wyłczeniem sytuacji, w której kolumna samochodów z Safety Car na czele przejeda koło wyjazdu z depot. Zezwolenie na powrót na tor bdzie sygnalizowane zapaleniem si zielonego wiatła umieszczonego przy wyjedzie z depot. Samochód powracajcy na tor musi porusza si z ograniczon prdkoci do chwili osignicia koca kolumny pojazdów za samochodem SC Po decyzji Sdziego Głównego odwołujcej Safety Car zgasi on ółte wiatła pulsujce i po zakoczeniu okrenia powróci do boksów. ółte flagi i tablice SC zostan usunite z PO Gdy Safety Car opuci tor, a samochody zbli si do linii Start, czerwone wiatło zmieni si na zielone. Wszystkie PO wystawi na jedno okrenie zielone flagi. Wyprzedzanie jest zabronione do momentu przejechania linii Start przy zapalonym zielonym wietle Kade okrenie przejechane w czasie interwencji samochodu SC zalicza si jako okrenie wycigu. Art.9. Przerwanie wycigu 6

7 9.1. Przerwanie wycigu nastpuje przez wywieszenie czerwonej flagi na linii Start-Meta i równoczenie na kadym PO wokół toru. Na linii Start ponadto zapala si czerwone wiatło Procedura ponownego startu do wycigu zaley od iloci pełnych okre przejechanych przez lidera lub czasu trwania wycigu, zanim został dany sygnał przerwania biegu: Wariant A mniej ni dwa pełne okrenia: - pierwszy start uwaa si za niewany i niebyły - czas trwania nowego wycigu wynosi ponownie 3 godziny - kierowcy startuj z tych samych pól startowych - dozwolona jest zmiana samochodu - zezwala si na prace przy samochodzie i tankowanie paliwa Wariant B dwa lub wicej okre, ale mniej ni 75% czasu wycigu (czyli 2 godz 15 min): - wycig jest rozgrywany w dwóch czciach: pierwsza jest zakoczona, gdy samochód prowadzcy przekroczy przedostatnim razem lini mety przed zatrzymaniem wycigu - druga cz wycigu jest krótsza o 20 min od całkowitego czasu (3 godz) pomniejszonego o cz pierwsz - pola startowe dla drugiej czci s zgodne z kolejnoci przejazdu przez lini mety pierwszej czci - dopuszcza si wyłcznie samochody, które wystartowały w pierwszej czci - niedozwolona jest zmiana samochodu - nie zezwala si na tankowanie lub usuwanie paliwa - jeli wycig jest zatrzymany ze wzgldu na deszcz tablica rain ( deszcz ) musi by pokazana na linii Start Wariant C 75% (2 godz 15 min) lub wicej czasu przewidzianego w wycigu: - samochody s kierowane bezporednio do Parc Ferme, a wycig uwaa si za zakoczony, gdy prowadzcy przekroczy lini mety przedostatnim razem, zanim wycig jest zatrzymany Dotyczy wariantów A i B: - 15 min przed godzin nowego startu otwiera si wyjazd na pola startowe - 10 min przed godzin nowego startu zamyka si wyjazd na pola startowe - 5 min rozpoczcie procedury startowej (art Reg. Ramowego WSMP) Jeeli wycig zostanie przerwany w sytuacji opisanej w wariancie B, a nastpnie nie zostanie z jakichkolwiek powodów wznowiony, to: a) Jeeli jego przerwanie nastpiło przed upływem 20% czasu trwania 7

8 wycigu (czyli 36 minut), to zostaje on uznany za nie odbyty i powtórzony w póniejszym terminie b) Jeeli jego przerwanie nastpiło po upływie 20% a przed upływem 75% czasu trwania wycigu, to moe on zosta uznany za odbyty, a punkty zostan przyznane wg właciwych skal pomniejszonych o 50%. c) Jeeli jego przerwanie nastpiło po upływie 75% czasu trwania wycigu (czyli 2 h 15 minut), to jest on uznany za odbyty, a punkty bd przyznane w pełnej wysokoci. Art.10. Kary Zgodnie z Art. 18 Regulaminu Ramowego WSMP Kary dodatkowe wymienione w niniejszym regulaminie (Art. 5.1, 5.2, 7.3, , 7.6.1, 7.6.6, 7.6.9) Kary DRIVE THROUGH i STOP GO bd sygnalizowane kierowcy na linii startu tablicami wraz z numerem startowym przez 3 okrenia. Jeeli w czasie tych 3 okre nie zjedzie on do depot na odbycie kary, to zostanie nałoona na niego kara a do wykluczenia z wycigu włcznie W wycigu długodystansowym, w przypadku, gdy do zakoczenia biegu pozostało 10 (lub mniej) minut, kierowca ukarany kar STOP-GO lub DRIVE THROUGH nie jest zobowizany zjecha do depot w celu odbycia kary. Na tego kierowc bdzie nałoona kara czasowa 25 sekund (przy karze DRIVE THROUGH ) i 30 sekund + ilo sekund kary dodatkowej (przy karze STOP-GO ). Podstaw sklasyfikowania tego kierowcy bdzie czas osignity na mecie plus karne sekundy Kierowca nie moe odby tych kar w czasie interwencji Safety Car, z wyjtkiem przypadku, kiedy wyjazd na tor samochodu S.C. nastpił w czasie zjazdu tego kierowcy do depot na odbycie kary. Wszystkie okrenia przejechane za S.C. nie dotycz limitu okre opisanych w punkcie Art.11. Klasyfikacja w wycigu Zwycizc w wycigu jest samochód, który jako pierwszy (tzn. majc najwicej przejechanych okre) przekroczy lini mety koczc okrenie, podczas którego upłynł regulaminowy czas trwania wycigu. Dalsza kolejno bdzie ustalona według iloci przejechanych okre oraz według porzdku, w jakim samochody przejechały lini mety W wycigu zostan sklasyfikowane te samochody, które pokonaj minimum 70% dystansu przejechanego przez zwycizc ich klasy (w klasyfikacji generalnej minimum klasyfikacyjne stanowi 70% dystansu przejechanego przez zwycizc wycigu). Jeli wynikiem obliczenia bdzie liczba z czci ułamkow, to zostanie ona zaokrglona w dół na korzy 8

9 zawodnika) Zakoczenie wycigu jest moliwe przez przejechanie linii mety na terenie boxów kierowca na okreniu kocowym widzc wymachiwan flag z szachownic ma prawo nie przejeda linii mety na torze, lecz zjecha do boxów i tam przejecha lini mety Jeeli kierowca pokonał ostatnie okrenie w czasie dwukrotnie dłuszym, ni czas okrenia zwycizcy wycigu, wówczas to okrenie nie bdzie zaliczane do liczby okre niezbdnych do wyej zdefiniowanego minimum 70% W sytuacji, gdy w klasie wystartuje tylko jeden zespół (bd gdy wskutek defektów lub wyklucze innych zespołów w tej klasie na trasie pozostanie tylko jeden team), musi on przejecha minimum 60% dystansu zwycizcy wycigu, aby zosta sklasyfikowanym w swojej klasie. Art.12. Punktacja Kady zespół zdobywa punkty w swojej klasie pojemnociowej i w klasyfikacji generalnej zgodnie z Art. 3.3 i 3.4 Regulaminu Szczegółowego WSMP 2009 oraz punkty do klasyfikacji zespołów sponsorskich (Art Regulaminu Szczegółowego) Dodatkowo kady kierowca, którego zespół został sklasyfikowany na miejscach od 1 do 8 w klasyfikacji generalnej, otrzymuje punkty do klasyfikacji rocznej Wycigowego Super Pucharu (pod warunkiem przejechania w wycigu minimum jednego okrenia). (Art. 1.9 Regulaminu Szczegółowego 2009) Liczebno zespołów w klasie jest ustalana na podstawie listy startowej. Art.13. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Po zakoczeniu sezonu ustala si klasyfikacj kocow startujcych załóg oraz klasyfikacj sponsorsk. Warunkiem objcia ni załogi i zespołu sponsorskiego jest sklasyfikowanie minimum w jednej rundzie Do klasyfikacji kocowej liczone s punkty ze wszystkich rozegranych rund W przypadku zdobycia w sezonie jednakowej iloci punktów przez kilka zespołów wysze miejsce zajmie ten, który uzyskał wiksz ilo lepszych miejsc Tytuły mistrzowskie zostan nadane pod warunkiem rozegrania wycigu długodystansowego w minimum trzech rundach (niezalenie od iloci rozegranych rund WSMP) i w zalenoci od iloci sklasyfikowanych zespołów w sezonie: - w klasach: 9

10 5 zespołów - Mistrz Polski w wycigach długodystansowych 7 zespołów - Mistrz i I Wicemistrz Polski w wycigach długodystansowych 9 zespołów - Mistrz, I i II Wicemistrz Polski w wycigach długodystansowych - w klasyfikacji generalnej: - 12 zespołów - Mistrz Polski - 16 zespołów - Mistrz i I Wicemistrz Polski - 20 zespołów - Mistrz, I i II Wicemistrz Polski - w klasyfikacji zespołów sponsorskich: - 3 zespoły sponsorskie - Mistrz Polski zespołów sponsorskich - Mistrz i I Wicemistrz Polski - 6 i wicej zespołów sponsorskich - Mistrz, I i II Wicemistrz Polski Do uzyskania tytułu Mistrza i Wicemistrzów Polski dla poszczególnych kierowców z mistrzowskiego zespołu wymagane jest ukoczenie przez kadego z nich min. 50% rund w sezonie. (Art Regulaminu Szczegółowego WSMP 2009) Art.14. Postanowienia kocowe Organizator ma prawo odwoła wycig długodystansowy przy zbyt małej liczbie zgłoszonych samochodów (poniej 12) Prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu przysługuje GKSS Do kwestii nie ujtych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Ramowego WSMP 2009, Regulaminu Szczegółowego WSMP 2009 oraz MKS FIA. Zatwierdzono przez GKSS w dniu

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek wycigów motocyklowych obowizujce w 2006 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Regulamin Szczegółowy WSMP REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski są zawodami otwartymi. 1.1.1. Zawodnicy zagraniczni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek dla wycigów motocyklowych obowizujce w 2008 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016" Automobilklubu Bieckiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 38-340 Biecz 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Każdy zawodnik weźmie udział w czterech sesjach kwalifikacyjnych. Na podstawie sumy czasów z trzech kwalifikacji ( najgorszy wynik zostanie odrzucony ) zawodnikom zostaną przydzielone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ 4-5 sierpień 2012 r. 1. ORGANIZATOR AUTO MOTO KLUB GORCE 34-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. ZAWODY Nazwa zawodów: 3. i 4. runda Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 1. runda Endurance, 5. i 6. runda FIA Central European Zone Circuit Trophy, 2. runda cee d LOTOS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TECHNICZNY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009

REGULAMIN TECHNICZNY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 REGULAMIN TECHNICZNY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Do zawodów bd dopuszczone samochody, które spełniaj warunki dotyczce bezpieczestwa załcznika J FIA 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sportowy Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich 2015

Regulamin Sportowy Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich 2015 Stan na dzień 5 Grudzień 2014 REGULAMIN SPORTOWY MISTRZOSTW EUROPY FIA W WYŚCIGACH GÓRSKICH 2015 (2015 SPORTING REGULATIONS OF THE FIA EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP) Polski Związek Motorowy Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie NA ROK 2014 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO przy Zarządzie Okręgowym PZM w Bydgoszczy http://bydgoszcz.pzm.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2009 POLSKI ZWIZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2009 POLSKI ZWIZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2009 POLSKI ZWIZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO 1 Spis Treci: Ustalenia ogólne... Kalendarz... Ogólne warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012 REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PUCHARU W MOTOCROSSIE Sezon 2012 1. Organizatorzy: A) Brzeziński Klub Motocyklowy "RACING" 26-026 Morawica, Brzeziny ul. Chęcińska 325 tel. 501108190 e-mail:bkmklub@wp.pl www.bkm-racing.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. ZAWODY Nazwa zawodów: Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski ( 5 i 6 runda WSMP, 3 runda Endurance) Wyścigowy Puchar Polski ( 3 i 4 runda) Miejsce: Tor Poznań, Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 23/1, tel. 723179946

1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 23/1, tel. 723179946 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW Puchar Śląska i Opolszczyzny w Cross Country 2015 Głuchołazy IV - Runda PŚiO w Cross Country 2015 28 czerwiec 2015 1. Organizator Stowarzyszenie OFFROAD TEAM GŁUCHOŁAZY

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN RALLY SPRINTU Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego 5 Runda o Puchar 5 Torów Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015

REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 REGULAMIN ZAWODY MOTOCROSSOWE MOTOCROSS TRZECH NARODÓW BOGATYNIA 28.03.2015 Uczestnicy biorący udział zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania i respektowania przepisów i zasad zawartych poniżej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM. w Auto Slalomie NA ROK 2016

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM. w Auto Slalomie NA ROK 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM w Auto Slalomie NA ROK 2016 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO przy Zarządzie Okręgowym PZM w Bydgoszczy http://bydgoszcz.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY AB CUP 2014. luty 2014 r. Bydgoszcz

REGULAMIN RAMOWY AB CUP 2014. luty 2014 r. Bydgoszcz REGULAMIN RAMOWY AB CUP 2014 luty 2014 r. Bydgoszcz WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: - niniejszego regulaminu - regulaminu uzupełniającego danej rundy - regulaminu technicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 Rajdy Okręgowe (Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 20 marca 2015)

Regulamin Ramowy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 Rajdy Okręgowe (Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 20 marca 2015) Regulamin Ramowy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2015 Rajdy Okręgowe (Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 20 marca 2015) 1. Ustalenia Ogólne 1.1 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016

Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 Regulamin Ramowy Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Cross Country na sezon 2016 1. Organizator. Klub Motocyklowy Rymanów ETER ul. Dr. Bieleckiego 2/4, 38-480 Rymanów tel.: 883976996 lub

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY :

PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna Opolska SPONSORZY : REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY POPULARNEJ IMPREZY WINÓW CROSS COUNTRY 2009 O PUCHAR PREZESA AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO III RUNDA 20 września 2009 IV RUNDA O PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA PATRONAT MEDIALNY : Nowa Trybuna

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VOLKSWAGEN GOLF CUP

REGULAMIN VOLKSWAGEN GOLF CUP Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2015 REGULAMIN VOLKSWAGEN GOLF CUP 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: PUCHAR,,VOLKSWAGEN GOLF CUP (VWGC) REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer licencji klubowej

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy 1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym zada okrelonych w tabeli 2 poz. 1 i 2 jako obowizkowych oraz dwóch zada wybranych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE Mistrzostw, Challenge, Trofeów i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze

PRZEPISY OGÓLNE Mistrzostw, Challenge, Trofeów i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze Stan na dzień 12 grudzień 2014 PRZEPISY OGÓLNE Mistrzostw, Challenge, Trofeów i Pucharów FIA oraz ich Zawodów Kwalifikacyjnych rozgrywanych na Torze 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 27 marca 2013 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r.

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIII i XIV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCYKLOWYCH RAJDACH CROSS COUNTRY Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. 1. Organizator Klub Motorowy Szczecin Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej REGULAMIN RAMOWY. Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego ZO PZM Szczecin

Regulamin Ramowy Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej REGULAMIN RAMOWY. Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego ZO PZM Szczecin REGULAMIN RAMOWY 2015 Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego ZO PZM Szczecin 1 1. USTALENIA OGÓLNE Regulamin Ramowy Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej 1.1. Rajdowe Mistrzostwa Polski Zachodniej, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. ZAWODY Nazwa zawodów: FIA Central European Zone Circuit Trophy, Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, Wyścigowy Puchar Polski Miejsce: Tor Poznań, Przeźmierowo k/poznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Stanu prawny na dzień 11 kwietnia 2016 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2016 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU - MASTERS

REGULAMIN RAJDU - MASTERS REGULAMIN RAJDU - MASTERS UCZESTNICTWO W RAJDZIE 1. W rajdzie mogą brać udział pełnoletnie osoby, jako zespoły dwuosobowe. 2. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu. 3. Każdy zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 11 września 2015 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 o Puchar Prezydenta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński Współorganizator Automobilklub Warmińsko-Mazurski 20.12.2015r. OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Regulamin Uzupełniający Motocyklowych Wyścigów Terenowych o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze SNOWCROSS WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Siemiatycze (TOR ROSOSZE) 9.01.2011 r. 1. Organizator: Nadbużański

Bardziej szczegółowo

PUCHAR KIA CEE D REGULAMIN SPORTOWY 2008. Wersja jednolita na dzień 4.06.2008

PUCHAR KIA CEE D REGULAMIN SPORTOWY 2008. Wersja jednolita na dzień 4.06.2008 PUCHAR KIA CEE D REGULAMIN SPORTOWY 2008 Wersja jednolita na dzień 4.06.2008 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO 1 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Organizatorem rozgrywek Pucharu Kia cee

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Automobilklub Warmiński * * Olsztyn 5 Samochodowe Grand Prix Olsztyna 2011 INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński 11.12.2011 OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY AMATORSKICH ZAWODÓW WINÓW CROSS COUNTRY 2013 22 września 2013 WINÓW REAKTYWACJA O PUCHAR SM PANDA RACING SPONSORZY: SCHWEERBAU, PPO Strzelce Opolskie, Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

IV. Władze zawodów Sędzia Zawodów - Andrzej Gaszewski licencja P nr 97/02 Dyrektor Zawodów - Waldemar Iracki licencja P nr 103/02

IV. Władze zawodów Sędzia Zawodów - Andrzej Gaszewski licencja P nr 97/02 Dyrektor Zawodów - Waldemar Iracki licencja P nr 103/02 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VIII Runda Mistrzostw Pucharu Morza Bałtyckiego III Runda Zespołowych Mistrzostw Pucharu Morza Bałtyckiego Cross Country Czaplinek, 29/30.10.2011 r. I. Organizator: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt)

1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt) 1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt) 2. Zadanie praktyczne 2 klasyfikacja dubli (2 pkt) Ustal kolejność zawodników w komunikacie

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec A U TOMOBILKLUB Z A G Ł Ę B TUROSZOWSKIE IE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej XVII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012 23.06.2012 r. Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Halowych Mistrzostw Polski w Kartingu 16-17 stycznia 2016

Regulamin Halowych Mistrzostw Polski w Kartingu 16-17 stycznia 2016 Regulamin Halowych Mistrzostw Polski w Kartingu 16-17 stycznia 2016 Liczba miejsc: 60 Zapisy: W recepcji GokartingCenter, pod numerem Tel: 12 653 02 56/500 440 750 lub przez formularz na stronie www.gokarting.com.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polish Karting Masters 2015 fuelled by MINI Bawaria Motors

Regulamin Polish Karting Masters 2015 fuelled by MINI Bawaria Motors I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polish Karting Masters 2015 fueled by MINI Bawaria Motors Zapraszamy na amatorskie zawody kartingowe sponsorowane przez MINI Bawaria Motors. 2. Zapisy i uczestnictwo Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010

Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010 Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010 pod patronatem Prezydenta Miasta Stargardu 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego Organizator Automobilklub Warmiński 10-162 Olsztyn ul. Nowowiejskiego 1 www.akwarminski.pl e-mail: biuro@akwarminski.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wjedajc na przejazd dla rowerzystów przebiegajcy przez jezdni... A. musisz pamita, e samochody na jezdni mog do przejazdu zblia si z du prdkoci i

1. Wjedajc na przejazd dla rowerzystów przebiegajcy przez jezdni... A. musisz pamita, e samochody na jezdni mog do przejazdu zblia si z du prdkoci i 1. Wjedajc na przejazd dla rowerzystów przebiegajcy przez jezdni... A. musisz pamita, e samochody na jezdni mog do przejazdu zblia si z du prdkoci i nie bd w stanie ustpi Ci pierwszestwa przejazdu, B.

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA 2006 r. Art.1. 2 ORGANIZATOR 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT Rajdowe Mistrzostwa Wrocławia 2014 II RUNDA

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT Rajdowe Mistrzostwa Wrocławia 2014 II RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT Rajdowe Mistrzostwa Wrocławia 2014 II RUNDA Impreza nie uprawnia do zdobycia punktów do licencji R2 ORGANIZATOR Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego SPARTA Wrocław

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego 1. Na ile dni przed KJS należy złożyć do OKSS regulamin szczegółowy celem jego zatwierdzenia? A) 30 dni przed terminem zamknięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowe Walentynki 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno, 08.02.2015 r. WSTĘP SUPER OS RAJDOWE WALENTYNKI 2015 Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO NA ROK 2014

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO NA ROK 2014 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO NA ROK 2014 Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Ustalenia Ogólne 1.1 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

IV. Władze zawodów Sędzia zawodów - Andrzej Gaszewski lic. P nr 97/02 Dyrektor zawodów - Waldemar Iracki

IV. Władze zawodów Sędzia zawodów - Andrzej Gaszewski lic. P nr 97/02 Dyrektor zawodów - Waldemar Iracki REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej I Runda Zespołowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej Cross Country Darłowo, 23/24.07.2011r. I. Organizator: Towarzystwo Motorowe

Bardziej szczegółowo

AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ. Organizuje. VII - VIII RUNDĘ Konkursowej Jazdy Motocyklem CLASSIC TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ. Organizuje. VII - VIII RUNDĘ Konkursowej Jazdy Motocyklem CLASSIC TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ Konkursowej Jazdy Motocyklem CLASSIC TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ 4-5 sierpień 2012 r. 1. ORGANIZATOR AUTO MOTO KLUB GORCE 34-400 Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWY MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU FIA W WYŚCIGACH GÓRSKICH 2015

REGULAMIN SPORTOWY MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU FIA W WYŚCIGACH GÓRSKICH 2015 Stan na dzień 5 Grudzień 2014 REGULAMIN SPORTOWY MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU FIA W WYŚCIGACH GÓRSKICH 2015 (2015 SPORTING REGULATIONS OF THE FIA INTERNATIONAL HILL CLIMB CUP) Polski Związek Motorowy Główna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową w sezonie 2016

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową w sezonie 2016 REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową w sezonie 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MIĘDZYNARODOWYCH MOTOROWYCH MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO "UNIFORM-MOTOR-RALLY" EDYCJA 2012

REGULAMIN RAMOWY MIĘDZYNARODOWYCH MOTOROWYCH MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO UNIFORM-MOTOR-RALLY EDYCJA 2012 REGULAMIN RAMOWY MIĘDZYNARODOWYCH MOTOROWYCH MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO "UNIFORM-MOTOR-RALLY" EDYCJA 2012 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy 1. Definicja.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH NA ROK 2005

REGULAMIN RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH NA ROK 2005 REGULAMIN RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH NA ROK 2005 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Wytyczne organizacyjne dla Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 lutego 2012 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2012 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin Ramowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 1. Cele zawodów propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org.

W a ł b r z y s k i e S t o w a r z y s z e n i e M o t o c y k l o w e C H E Ł M I E C ul. Wrocławska 58 B, 58-309 Wałbrzych www.wsm.org. REGULMIN UZUPELNIAJACY XVIII Rundy Pucharu Polski w Cross Country Data zawodów: 16.09.2012 I. Organizator Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec" Adres: ul. Wrocławska 58B 58-309 Wałbrzych Miejsce

Bardziej szczegółowo