Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica tel. (056) , fax (056) ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup używanego samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych 1. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz z późn. zmian.). 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Samochód powinien spełniać następujące wymagania: Kabina trzy miejscowa, krótka, Zamontowany i sprawny tachograf, Wymagana wysokość pojazdu maksymalnie 3,10 m, Silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji spalin minimum Euro 2, Moc silnika KM, Skrzynia biegów manualna, Rozmiar kół 19,5 22,5 cala, Tylne zawieszenie pneumatyczne, Dopuszczalna masa całkowita w przedziale Mg, Ładowność około 6 Mg, Pojemność skrzyni ładunkowej w przedziale m 3, Tylne urządzenie załadowcze, Aparat wrzutowy przystosowany do obsługi pojemników od 110 litrów do 1100 litrów. Hydrauliczny, liniowy układ prasowania odpadów, Stopień ugniatania odpadów 1 5 lub 1 6, Rok produkcji , Przebieg nie większy niż 200 tys. km., Koło zapasowe 4. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do 18 luty 2008r. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz z póżn. Zmian.). Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełnienie w/w warunków zostanie uznane po dostarczeniu zamieszczonych w specyfikacji załączników (na piśmie).

2 7. Informacje na temat wadium: Wadium nie wymagane. 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1. CENA - waga 80 % 2. DODATKOWE WYPOSAŻENIE - waga 20 % 9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, nie później niż do dnia 8 luty 2008r. do godziny 11: Termin związania ofertą: Wymagany termin związania ofertą 30 dni od chwili otwarcia ofert. 11. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Brodnica,

3 Brodnica, 22 stycznia 2008r. Znak sprawy: 1/UO/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy Brodnica wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Toruniu NIP: tel (74), fax Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy Brodnica, nr Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz z późn. zmian.). Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu ciężarowego śmieciarka do wywozu nieczystości stałych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy. Samochód powinien spełniać następujące wymagania: Kabina trzy miejscowa, krótka, Zamontowany i sprawny tachograf, Wymagana wysokość pojazdu maksymalnie 3,10 m, Silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji spalin minimum Euro 2, Moc silnika KM, Skrzynia biegów manualna, Rozmiar kół 19,5 22,5 cala, Tylne zawieszenie pneumatyczne, Dopuszczalna masa całkowita w przedziale Mg, Ładowność około 6 Mg, Pojemność skrzyni ładunkowej w przedziale m 3, Tylne urządzenie załadowcze, Aparat wrzutowy przystosowany do obsługi pojemników od 110 litrów do 1100 litrów. Hydrauliczny, liniowy układ prasowania odpadów, Stopień ugniatania odpadów 1 5 lub 1 6, Rok produkcji , Przebieg nie większy niż 200 tys. km., Koło zapasowe

4 Oświetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, Dostawca przekaże Zamawiającemu samochód zgodnie z przedstawioną charakterystyką, oraz dokumenty samochodu w dniu jego odbioru, Zamawiający zastrzega sobie, iż przed dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy przeprowadzi oględziny pojazdu w celu sprawdzenia informacji podanych w ofercie ze stanem rzeczywistym, oraz wykona jazdę próbną i próbę działania oprzyrządowania. Termin zostanie uzgodniony z oferentem telefonicznie i potwierdzony faksem. Po dokonaniu powyższych czynności Zamawiający sporządzi notatkę i przedstawi Oferentowi do potwierdzenia. 4. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia - do 18 luty 2008r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz z późn. zmian.) tj. 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (rejestr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie): Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w artykule 24 ust.1 pkt oraz ust. 2 pkt. 1-4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz uzyskania formalnej poprawności ofert, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów, zaświadczeń, lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz ofertowy (załącznik nr 1); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 4) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru, (załącznik nr 2); 5) oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 3); 6) wymagania dotyczące pojazdu ciężarowego (załącznik nr 4), 7) proponowany projekt umowy (załącznik nr 5), 8) kserokopia nadania numeru NIP;

5 9) kserokopia nadania numeru REGON; Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, stosownie do obowiązujących przepisów. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej, 3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. 4. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią niniejszych warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim oferentom, którzy pobrali specyfikację oraz na stronie internetowej zamawiającego, 5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania, 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 7. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy pobrali specyfikację oraz na stronie internetowej zamawiającego, 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Janusz Posłuszny Waldemar Szostakowski Wszelkie zaświadczenia, zawiadomienia i wyjaśnienia składane przez strony w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie wymagane. 9. Termin związania ofertą. Wymagany termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty. Ofertę należy złożyć na załączonych druku Formularz ofertowy plus załączniki. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez danego oferenta. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna na być oznakowania w następujący sposób: Oferta śmieciarka używana Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. W tym celu oferent złoży Zamawiającemu kolejną kopertę oznaczoną w sposób podany jak wyżej, oraz zaopatrzoną napisem Zmiana lub Wycofanie. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich jej stron i załączników. Wszystkie miejsca w których oferent naniósł zmiany, winny być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Druk Formularz ofertowy powinien być wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub dokumentów załączonych do oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 nie później niż do dnia 8 luty 2008r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 luty 2008r. o godz , w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Gajdy 13, pokój numer 9. Oferty nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i będą odesłane do oferenta bez ich otwierania. Otwarcie jest jawne. Bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu zamawiający poda imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania naprawy. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: I etap ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. II etap ocena merytoryczna według kryteriów określonych w specyfikacji Wszystkie informacje zapisywane są przez Sekretarza komisji przetargowej w protokole postępowania podczas otwarcia ofert. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Łączna cena musi być tylko jedna. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

7 1. CENA - waga 80 % 2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE - waga 20 % Ad 1. Cena: Ocena kryterium ceny zostanie przeprowadzona wg podanego wzoru maksymalnie 100 punktów. A) Pojemność skrzyni ładunkowej sprowadzona do wartości 1 m 3 wg wyliczenia: Cena oferowanego pojazdy / pojemność skrzyni ładunkowej B) Przeliczenie ceny 1 m 3 pojazdu do roku produkcji 2002 wg wyliczenia: - cena 1m3 pojazdu z 2002 roku / przelicznik 1,0 - cena 1m3 pojazdu z 2001 roku / przelicznik 0,85 - cena 1m3 pojazdu z 2000 roku / przelicznik 0,80 - cena 1m3 pojazdu z 1999 roku / przelicznik 0,75 Otrzymana w ten sposób wartość będzie obliczana według poniższego wzoru: Koszt minimalnej oferty / Koszt badanej oferty x 100 pkt x waga Otrzymana w ten sposób cena jednostkowa pojazdu zostanie przeliczona na rok produkcji wg poniższego wzoru: Ad 2. Dodatkowe wyposażenie: - układ centralnego smarowania - 30 pkt x waga - silnik spełniający normę emisji spalin EURO 3-30 pkt x waga - kamera monitorująca przebieg załadunku odpadów - 40 pkt x waga Łączna, maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego i ocenie dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyska największą ilość punktów przyznaną przez poszczególnych członków komisji. UWAGA! Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Termin płatności: płatne przelewem 14 dni od dnia odbioru pojazdu 2. Termin dostawy - do 18 luty 2008r.

8 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 1. Protest - Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których był obowiązany, wykonawca może wnieść pisemny protest do zamawiającego. - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący postanowień SIWZ można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. - Protest powinien być umotywowany, wniesiony na piśmie i powinien zawierać: a) wskazanie oprotestowanej lub zaniechanej czynności, b) wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone, c) zwięzłe przytoczone okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu, - Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. - Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Al. J.CH. Szucha 2/4, Warszawa) w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, z jednoczesnym poinformowaniem zamawiającego o wniesieniu odwołania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie złożono w placówce pocztowej operatora publicznego. - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy. - Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w/w ustawą. 2. Odwołanie (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 3. Skarga (Art ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 18. Ogłoszenie wyników postępowania. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. 19. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny.

9 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica Oferent: Przedmiot zamówienia: Samochód używany do wywozu nieczystości stałych 12-14m 3 Lp. Rodzaj, typ, przeznaczenie Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1. Kwota brutto słownie zł. Typ podwozia / zabudowy Pojemność skrzyni ładunkowej m 3 Przebieg w kilometrach: Rok produkcji: Okres realizacji: Do Termin związany z ofertą; 30 dni Warunki płatności: Przelew 14 dni od dnia odbioru pojazdu Podpisy osób do reprezentowania oferenta:

10 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz z późn. zmian.) oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. podpis oferenta

11 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE! oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 2. Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Przedmiot dostawy jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, między innymi tytułów komorniczych i skarbowych. 4. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. podpis składającego oświadczenie

12 Załącznik nr 4 Wymagania dotyczące pojazdu ciężarowego Lp. Opis Spełnia Nie spełnia Kabina trzy miejscowa, krótka, Zamontowany i sprawny tachograf, Wymagana wysokość pojazdu maksymalnie 3,10 m, Silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji spalin minimum Euro 2, Moc silnika KM, Skrzynia biegów manualna, Rozmiar kół 19,5 22,5 cala, Tylne zawieszenie pneumatyczne, Dopuszczalna masa całkowita w przedziale Mg, Ładowność około 6 Mg, Pojemność skrzyni ładunkowej w przedziale m 3, Tylne urządzenie załadowcze, Aparat wrzutowy przystosowany do obsługi pojemników od 110 litrów do 1100 litrów. Hydrauliczny, liniowy układ prasowania odpadów, Stopień ugniatania odpadów 1 5 lub 1 6, Rok produkcji , Przebieg nie większy niż 200 tys. km., Koło zapasowe

13 Umowa Nr 1/UO/2008 zawarta w dniu 18 luty 2008 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS , reprezentowanym przez: 1. Janusz Posłuszny - Prezes Zarządu 2. Eugeniusz Skonieczka - Zastępca Prezesa Zarządu zwanym dalej Zamawiającym a Panią / Panem zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy... pod numerem... zwanym dalej Dostawcą została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu r Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do dostarczenia Zamawiającemu używanego pojazdu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych, zwanej dalej przedmiotem umowy w terminie do 18 luty 2008r. 2. Dostawca przekaże Zamawiającemu pojazd ciężarowy zgodnie z przedstawioną charakterystyką oraz dokumenty pojazdu w dniu jego odbioru. 2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia w wysokości... zł netto (słownie:... zł. 00/100), VAT 22% -... (słownie:... zł. 00/100), tj.... zł brutto (słownie:... zł. 00/100) Strony ustalają następujące terminy płatności: przelew 14 dni od dnia odbioru pojazdu. 3

14 4 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego w cenie ustalonej w Zamawiający dokona odbioru jakościowego w swojej siedzibie zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 3. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego towaru oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 5% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca b) w wysokości 0,1 % wartości umownej przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne: a) 5% wartości umownej przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem o którym mowa w 6, b) w wysokości 0,1 % wartości umownej nieodebranego niewadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 6 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 7 1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 3. Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 8 Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty według ustaleń zawartych w 3, 2. Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru niewadliwego towaru.

15 9 1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony zgodnie ustalają na podstawie art. 144 ust 1 Prawa zamówień publicznych, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 10 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie lub przez właściwy sąd. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 12 DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo