DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU Kod CPV: , , Nr postępowania: 05/PKZ/2013 Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Złotoryi Złotoryja, al. Miła 2 Tel.(76) , fax. (76) Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). Kodeks Cywilny z dnia 18 maja 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 1

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Złotoryi Złotoryja, al. Miła 2 Tel.(76) , fax. (76) II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot wartości art. 11 ust. 8. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi al. Miła 2 dwóch używanych samochodów dwóch używanych samochodów do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu przedmiotu leasingu: - 1 szt. używanego samochodu - śmieciarki do odbioru stałych odpadów komunalnych, - 1 szt. używanego samochodu ciężarowego służącego do wywozu nieczystości stałych (Bramowiec) Kod CPV: , , OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. UŻYWANY SAMOCHÓD - ŚMIECIARKA DO ODBIORU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH: PODWOZIE: 1. Podwozie o DMC nie mniej niż 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej. 2. Samochód używany, bezwypadkowy. 3. Rok produkcji 2006 lub młodszy. 4. Podwozie min 3 osiowe. 5. Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym o mocy min. 300 KM. 6. Pojemność do 7800 cm Norma emisji spalin EURO 3 lub wyższa. 8. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. 9. Zawieszenie przednie i tylne na poduszkach powietrznych. 10. Koła o rozmiarze 315/80/ Zużycie kompletu opon nie więcej niż 50%. 12. Układ hamulcowy pneumatyczny: -dwuobwodowy (przód i tył), -tarczowy, -układ ABS. 13. Skrzynia biegów automatyczna. 14. Boczna belka przeciw-najazdowa. 15. Fartuchy przeciw błotne przód i tył. 16. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy, załączana hydraulicznie. 17. Klimatyzacja kabiny. 18. Elektrycznie otwierane szyby kabiny. 19. Kabina dzienna. 2

3 20. Kabina w kolorze pomarańczowym. 21. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym + dwa miejsca dla obsługi. 22. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 23. Kabina podnoszona hydraulicznie. 24. Tachograf z ważną legalizacją. 25. Zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny) 26. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy i dwa kliny do kół. 27. Dopuszczony do ruchu na terenie RP. 28. Wymagana homologacja pojazdu kompletnego. ZABUDOWA : 1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym. 2. Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, ożebrowana profilem zamkniętym, ściany boczne profilowane, podłoga płaska. 3. Pojemności minimalna 22m Zgniot hydrauliczny. 5. Zabudowa użebrowana pionowymi profilami. 6. Sterowanie prasą z tyłu pojazdu. 7. Kolor zabudowy pomarańczowy. 8. Stopy podpory z tyłu pojazdu. 9. Specjalistyczna sygnalizacja świetlna. 10. Mechanizm załadowczy dzielony z możliwością pracy w trybie automatycznym wrzut na pojemniki od 110 l do 1110 l Ściana dolna zasypu na wysokości od 1100 mm do 1300 mm. 12. Instalacja elektryczna zgodna z wymogami prawa ruchu drogowego, kompletna. 13. Dwie stopki z tyłu dla obsługi. 14. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu. 15. Zabudowa musi odpowiadać wytycznym 89/392 EWG i posiadać znak CE. 2. UŻYWANY SAMOCHÓD SŁUŻĄCY DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH (BRAMOWIEC): PODWOZIE : 1. Samochód używany, bezwypadkowy. 2. Rok produkcji 2005 lub młodszy. 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie więcej niż kg. 4. Tylna oś wyposażona w koła bliźniacze. 5. Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym o mocy min. 300KM. 6. Pojemność do 7800 cm Norma emisji spalin EURO 3 lub wyższa. 8. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. 9. Zawieszenie przednie i tylne: resor. 10. Koła o rozmiarze: 315/80/ Zużycie kompletu opon nie więcej niż 50%. 12. Układ hamulcowy pneumatyczny: -dwuobwodowy( przód i tył) -tarczowy -układ ABS. 13. Skrzynia biegów manualna. 14. Boczna belka przeciw-najazdowa. 15. Fartuchy przeciw błotne przód i tył. 16. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy, załączana hydraulicznie. 3

4 17. Przednie światła przeciwmgielne. 18. Klimatyzacja kabiny. 19. Elektrycznie otwierane szyby kabiny. 20. Kabina dzienna. 21. Kabina w kolorze pomarańczowym. 22. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym. 23. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 24. Kabina podnoszona hydraulicznie. 25. Tachograf z ważną legalizacją. 26. Zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny). 27. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy i dwa kliny do kół. 28. Dopuszczony do ruchu na terenie RP. BRAMA: 1. Teleskopowa o udźwigu min. 12 ton. 2. Sterowanie z kabiny oraz z zewnątrz pojazdu. 3. Niezależne od siebie sterowanie podporami(wysunięcie). 4. Niezależne od siebie sterowanie ramionami (położenie). 5. Niezależne od siebie sterowanie ramionami (wysunięcie). DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW: 1. Wyposażenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. 2. Pojazdy zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego na terenie Polski. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU : umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 48 miesięcy okres spłaty rat leasingowych; raty leasingowe ustalone ze stałym oprocentowaniem (rata leasingowa powinna obejmować spłatę wartości wraz z odsetkami); raty leasingowe: 47 równych rat leasingowych; waluta leasingu: PLN; opłata wstępna: 0%; czynsz 0 płatny w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu, w terminie najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu zamówienia (stanowi opłatę za pierwszy miesiąc użytkowania sprzętu); wartość końcowa wykupu: 6% wartości przedmiotu leasingu; nie przewiduje się innych dodatkowych kosztów; koszty ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający; dopuszcza się refakturowanie kosztów rejestracji i koszty podatku od środków transportowych na Zamawiającego ; pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Wykonawcy (Leasingodawcy) oraz postanowienia Kodeksu cywilnego; Uwaga!!! Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. IV. WYMOGI FORMALNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4

5 4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty podpisania umowy. 2. Okres leasingowania: 48 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym dokonano protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1). 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3). 3. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie samochodu śmieciarki i co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie samochodu ciężarowego (Bramowca). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, które wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP. 5. Ocena spełniania warunków poprzez ocenę spełnia / nie spełnia będzie odbywała się na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie postawionych warunków. Dokumenty, które Wykonawcy muszą przedstawić zostały określone przez Zamawiającego w punkcie VIII SIWZ. VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 5

6 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Zaświadczenie ZUS o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Informacja na temat zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat z podaniem typu pojazdu oraz nazwy i adresu odbiorcy i przedstawienie dokumentu, że dostawy te zostały zrealizowane należycie - Załącznik Nr 2. Uwaga: dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia, a w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia oświadczenie Wykonawcy. Dopuszcza się w miejsce poświadczeń, złożenie innych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia r.) w zakresie ww. dokumentów dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, ze złożonych dokumentów musi wynikać, że łącznie spełniają ten warunek. 6. Oświadczenie z art.22 ust.1 Ustawy Pzp. - Załącznik Nr 3, 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. - Załącznik Nr 4, 8. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 i 7, 9. Szczegółowa charakterystyka techniczna podwozia oraz urządzeń zabudowy potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych. 10. Akceptowany projekt umowy - Załącznik Nr Zdjęcia oferowanych pojazdów (z przodu, tyłu i z boku) II. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. III. INNE DOKUMENTY Inne dokumenty : 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika; 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika; 3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokument wymieniony w punkcie 1.2 muszą być złożone przez każdy podmiot; 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, osobach zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy; 5. W przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca się 6

7 załączenie umowy spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 1. Dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego: Świadectwo homologacji dla całego pojazdu wraz z zabudową lub dokumenty dopuszczające samochód do ruchu drogowego w Polsce; Kartę pojazdu; 2. Instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy. 3. Kartę gwarancyjną całego pojazdu wraz zabudową. 4. Certyfikaty w zakresie jakości i bezpieczeństwa dla zabudowy. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia i dokumenty będą przekazywane w formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Fax : 76/ Dotyczy to między innymi korespondencji w zakresie: pytań i wyjaśnień dot. treści SIWZ oraz zmian treści SIWZ ; zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz o odrzuceniu oferty, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp; informacji o przedłużeniu składania ofert; wniosku Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i zgody Wykonawcy; wezwania do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy Pzp; wniosku o wyjaśnienie treści oferty o którym mowa w art. 26 ust 4 ustawy Pzp; zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o którym mowa w art. 93 ustawy Pzp. X. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONACAMI 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bożena Rychta - Kierownik Działu Nieczystości Stałych, tel. 76/ godz Jan Król Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 76/ w. 23 godz XI. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. XIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Po zakończeniu postępowania oferty nie podlegają zwrotowi. 7

8 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 4. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim na załączonym druku formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie naniesione zmiany i poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 5. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie krajowej. 7. Wszelkie wymagane dokumenty i załączniki do oferty jeżeli nie są oryginałami muszą być jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę. 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 9. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie z napisem: OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ DWÓCH UŻYWANYCH POJAZDÓW XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać na adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Aleja Miła 2, Złotoryja - Sekretariat 2 (I piętro). 2. Termin składania ofert: nie później niż do 19 września 2013 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2013r. o godz w siedzibie Zamawiającego (I-sze piętro). 4. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie. 5. Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 6. Zmiany, poprawki złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 7. Koperty oznaczone ZMIANA będą otwarte w pierwszej kolejności. Oferty oznaczone WYCOFANIE nie zostaną otwarte. 8. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Spółki RPK w Złotoryi. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofertach. Informacje te odnotowane będą w protokole postępowania. 11. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, zostanie przesłana informacja, o której mowa wyżej. XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY Cena ofertowa wyrażona w złotych polskich musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: - zakup pojazdu o wymaganych przez Zamawiającego parametrach techniczno-eksploatacyjnych, - dostawę w/w pojazdu do Spółki RPK w Złotoryi, - uruchomienie pojazdu oraz przeszkolenie obsługi, - podatek VAT, opłaty celne jeżeli występują, Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 8

9 Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu prac, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania m.in.: - wartość przedmiotu zamówienia, - podatek od towarów i usług, Następnie wykonawca od tej kwoty odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do formularza oferty innych opłat niż opłata wstępna, opłata końcowa (wykup pojazdu) i rata leasingowa, w szczególności nie wyraża zgody na wprowadzanie kaucji zabezpieczających, opłat przedwstępnych, prowizji i innych. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające: a) z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) z zapisów umowy, c) z możliwych zdarzeń losowych związanych z realizacją zamówienia. Cena ta musi zawierać pełny zakres rzeczowy zamówienia z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, a także wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Każda oferta, która nie będzie spełniała warunków formalnych przedstawionych w SIWZ zostanie odrzucona, a pozostałe podlegać będą ocenie wg poniższego opisu: 1. Kryteria wyboru oferty i ich waga (w %): cena: 100% 2. Sposób oceny ofert wygląda następująco: Zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100. Punkty obliczane są w następujący sposób: najniższa cena P cena = x 100 pkt x 100% cena badanej oferty Wskazania najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny wymienionego powyżej. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, spełniających wymogi SIWZ. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9

10 5. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach o których mowa w art. 24 ust. 1-2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 prawa zamówień publicznych; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy prawa zamówień publicznych; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYGRYWAJĄCEGO PRZETARG 1. Wykonawca który wygrał przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy. 3. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 10

11 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wtedy żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu: a) kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z dowodem uiszczenia należnych składek. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy. W przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy wykonawca dołączy oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu. b) umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zwierającą co najmniej następujące elementy: - określenie celu gospodarczego, - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Nie przedłożenie w/w dokumentu przed terminem podpisania umowy, wyznaczonym przez Zamawiającego zostanie potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na podstawie Działu VI ustawy- Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. XVIII. WZÓR UMOWY 1. Wzór umowy został zamieszczony w ZAŁACZNIKU Nr Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: a) Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron (siły wyższe, zdarzenia losowe itp.). b) Dopuszcza się możliwość poprawiania oczywistych omyłek w treści umowy. c) Termin zakończenia zamówienia stanowiącego przedmiot umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku: - uzasadnionej zmiany terminu umownego w przypadku sytuacji niezależnych od wykonawcy i nieprzewidzianych na etapie zawarcia umowy; - w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, - w przypadku okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności sytuacji finansowej, zdolności płatniczych lub warunków organizacyjnych d) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: 11

12 - zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy Leasingu i uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach rat; XIX. INNE Do spraw nie uregulowanych w specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy SIWZ opracował: Zatwierdził: Załączniki do SIWZ: 1. Formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 2. Informacja na temat zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat - Załącznik Nr 2 3. Oświadczenie z art.22 ust.1 - Załącznik Nr 3 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 5. Projekt umowy - Załącznik Nr 5 6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 i 7 12

13 Załącznik Nr , dnia... (Pieczątka firmowa Wykonawcy) (Miejscowość) OFERTA sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU: NUMER FAXU: Dotyczy zamówienia: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia: Oświadczam, że: 1. Opis istotnych warunków zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń. 2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cenę ryczałtową: netto na realizację całego zamówienia złotych (słownie:....złotych) brutto za realizacje całego zamówienia..... złotych (słownie: zł) w tym podatek VAT...% tj....złotych. 13

14 na powyższą cenę składa się: 1. używany pojazd śmieciarka (rocznik, model:...) w cenie... złotych brutto, Oferowany pojazd posiada: - przebieg w km - rok produkcji Pozostałe parametry oferowanego pojazdu spełniają wymogi określone w SIWZ. 2. używany pojazd ciężarowy (Bramowiec) (rocznik, model......) w cenie... złotych brutto. Oferowany pojazd posiada: - przebieg w km - rok produkcji Pozostałe parametry oferowanego pojazdu spełniają wymogi określone w SIWZ Zestawienie kosztów leasingu: 1. Używany pojazd śmieciarka Lp. Wyszczególnienie Ilość j.m Wartość netto [PLN] Podatek VAT [PLN] Wartość brutto [PLN] 1. Opłata wstępna 0 % x x x x x 2. Rata leasingowa 47 raty 3. Czynsz 0 (10%) 1 rata 4. Wartość końcowa wykupu 6% Całkowity koszt leasingu operacyjnego (zawiera wszystkie opłaty: opłatę wstępną, wszystkie miesięczne raty leasingowe wraz z wartością końcową wykupu) 2. Używany pojazd ciężarowy (Bramowiec) Lp. Wyszczególnienie Ilość j.m Wartość netto [PLN] Podatek VAT [PLN] Wartość brutto [PLN] 1. Opłata wstępna 0 % x x x x x 2. Rata leasingowa 47 raty 3. Czynsz 0 (10%) 1 rata 4. Wartość końcowa wykupu 6% Całkowity koszt leasingu operacyjnego (zawiera wszystkie opłaty: opłatę wstępną, wszystkie miesięczne raty leasingowe wraz z wartością końcową wykupu) 3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie nie później niż do 10 dni od podpisania umowy. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią dokumentacji przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 14

15 5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 6. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy...., dnia (Podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela) 15

16 Załącznik nr 2 Informacja na temat zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat z podaniem typu i rodzaju pojazdu oraz nazwy i adresu odbiorcy. NAZWA OFERENTA;... ADRES;... Lp. Nazwa i adres odbiorcy Data dostawy Typ i rodzaj pojazdu..., dnia (Podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela) 16

17 Załącznik Nr 3... dnia (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Złożone zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczamy, że: I. Spełniamy warunki zawarte w art. 22, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia...., dnia (Podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela) 17

18 Załącznik Nr 4... dnia (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Złożone zgodnie z art. 24, ust.1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego..., dnia (Podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela) 18

19 Załącznik Nr 5 UMOWA Projekt Zawarta w dniu r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. al. Miła 2 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym w imieniu którego działają: Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu a... z siedzibą w... zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą w imieniu którego działają : po wyczerpaniu procedury przetargu nieograniczonego, określonej w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - została zawarta umowa o następującej treści: Przedmiotem umowy jest: Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch używanych pojazdów do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu przedmiotu leasingu. 2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej przez siebie ofercie w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w 1 zgodnie ze złożoną ofertą ustala się na kwotę brutto.... zł (słownie złotych:..., /100) kwotę netto:. zł (słownie złotych: /100) podatek w wysokości....% tj... zł (słownie złotych: /100) 2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: - wartość przedmiotu zamówienia, - podatek od towarów i usług, 3 Wykonawca dostawę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców. 19

20 4. 1. Termin dostawy przedmiotu leasingu 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 2. Okres leasingowania: 48 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym dokonano protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu; Pojazdy będące przedmiotem umowy muszą spełniać wszystkie wymogi techniczno-eksploatacyjne określone w ofercie przetargowej, zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego w Polsce. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi. 3. Miejsce dostawy: oczyszczalnia ścieków w Złotoryi pl. Sprzymierzeńców Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, właściwą dla przetargu, o którym mowa w Wykonawca zobowiązuje się nabyć i oddać do używania Zamawiającemu pojazdy szczegółowo opisane w SIWZ, nazywane przedmiotem leasingu, a Zamawiający zobowiązuje się płacić raty leasingowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdów spełniających minimalne warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot leasingu zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu stanowiących załącznik do umowy. 5. Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi protokolarnie. Protokół stanowi integralną część umowy. 7 Przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy stanowi własność Wykonawcy. Zamawiający nie ma prawa na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swych praw wynikających z umowy na osoby trzecie Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania stałych rat leasingowych w wysokości.. zł (słownie złotych:.... /100) miesięcznie z góry do dnia.. każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie przedmiotu leasingu - samochodu śmieciarki. 2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania stałych rat leasingowych w wysokości.. zł (słownie złotych:.... /100) miesięcznie z góry do dnia.. każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie przedmiotu leasingu - samochodu ciężarowego (Bramowiec). 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty leasingowej Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, w sytuacjach przewidzianych w tabeli opłat i prowizji Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia opłat z niej wynikających Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy w osobie:.... która będzie jego reprezentantem. 2. Zamawiający ustanawia osobę do sprawowania kontroli nad realizacją umowy: która będzie jego reprezentantem. 20

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU: Załącznik Nr 1......, dnia... (Pieczątka firmowa Wykonawcy) (Miejscowość) OFERTA sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=184211&rok=2013-...

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=184211&rok=2013-... Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: DOSTAWA DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa systemu implantu ślimakowego Nr postępowania 19/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa niklu - nikiel katoda 10 ton Numer ogłoszenia: 149462-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polska-zbrojna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polska-zbrojna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polska-zbrojna.pl Warszawa 60: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowana

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2014-01-17 09:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Małkinia: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Numer ogłoszenia: 214884-2015; data zamieszczenia: 20.08.

Małkinia: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Numer ogłoszenia: 214884-2015; data zamieszczenia: 20.08. Małkinia: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Numer ogłoszenia: 214884-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Transport worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej do miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu Numer ogłoszenia: 327598-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Zakład Pogrzebowy Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Masarska 13, tel (0 68) 320-22-35, fax. (0 68) 320-22-35, Regon 970047810, zwany dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl Częstochowa: Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa myjni dezynfektora - 1 sztuki dla Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo