Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg"

Transkrypt

1 Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce tel. / fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro ZDP/D.S./3421-4/2007 Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg ZATWIERDZAM Pyrzyce, dnia 8 maja 2007 r. 1 z 21

2 INFORMACJE OGÓLNE Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) składa się: Rozdział I: Rozdział II: Rozdział III: Rozdział IV: Instrukcja dla wykonawców Wzory dokumentów składających się na ofertę Opis przedmiotu zamówienia Wzór umowy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) 2 z 21

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach, ul. Stargardzka 29, Pyrzyce tel. / fax NIP: REGON: Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuję świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów cząstkowych oraz przewóz grupy pracowników Zamawiającego do miejsca prowadzenia robót. CPV Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale III oraz IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Opis części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Termin rozpoczęcia zamówienia: Termin zakończenia zamówienia: od dnia podpisania umowy 30 września 2007 r. lub do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające będzie zlecone w sytuacji, gdy przewidziana w umowie wielkość dostaw okaże się niewystarczająca dla Zamawiającego i będzie musiała ulec zwiększeniu. 3 z 21

4 7. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 3) dysponują niżej wymienionym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: a) samochodem ciężarowym ze skrzynią ładunkową o dopuszczalnej ładowności minimum 3,5 t, przystosowanego do ciągnięcia przyczepy transportowej i dopuszczalną liczbą miejsc minimum 3, b) przyczepą transportową, ze skrzynią skrzyniową ładunkową o następujących parametrach technicznych: - dopuszczalna ładowność minimum 3,5 t - wysokość podłogi skrzyni ładunkowej na maksymalnej wysokości 1,1 m mierząc od podłoża, c) beczką (zbiornik) metalowy o następujących parametrach technicznych: - pojemność minimum 2000 l przystosowana do przewozu emulsji asfaltowej tj. posiadać wlew górny z zapewnioną możliwością opróżniania poprzez samoczynny spływ emulsji asfaltowej wężem gumowym o minimalnej średnicy Ø 70 zakończonym zaworem kulowym. Długość węża winna zapewnić możliwość umieszczenia go z tyłu przyczepy transportowej ciągnionej za samochodem ciężarowym. 8. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 7, odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7 niniejszej Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): 1) Formularz oferty (wg wzoru nr 1). 2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru nr 2) 3) Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz zawierający nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 Nr 125, poz. 1371z późn. zm.). 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4 z 21

5 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Wykaz sprzętu (wg wzoru nr 3) 8) Formularz cenowy (wg wzoru nr 4). 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Ireneusz Pawłowski - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych tel. / fax Damian Skwarek - Referent Sekcji Technicznej Zarządu Dróg Powiatowych tel. / fax Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 13. Termin związania z ofertą: 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. 14. Opis przygotowywania ofert: 1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez konsorcjum. W takim przypadku konieczne jest ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty, które winny być załączone zostały wymienione w pkt 9 SIWZ. Dokumenty o których mowa w pkt 9 ppkt 4, 7 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu winien przedłożyć uczestnik konsorcjum, jeden lub więcej. Natomiast pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 winne być przedłożone osobno przez każdego uczestnika konsorcjum. 5 z 21

6 2) Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi. 3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4) Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu. 5) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 6) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów określonych w pkt 9 ppkt 3. 7) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 8) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 9 SIWZ, Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w podwójnym opakowaniu: a) opakowanie zewnętrzne pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących Wykonawcę, zaadresowane do zamawiającego na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce posiadające oznaczenie: Oferta na: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg. Nie otwierać przed dniem 16 maja 2007 r. godz. 10:15 b) opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi wykonawcę (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez otwierania, jeżeli oferta wpłynie po terminie. Opakowanie należy oznakować: Oferta na: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg. 15. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe: 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2) Wykonawcy są zobowiązani przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 3) Przedstawienie propozycji alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1) Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce pokój nr z 21

7 2) Termin składania ofert upływa w dniu: 16 maja 2007 r. o godz ) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 14 ppkt 9 SIWZ oraz dodatkowo oznaczone: zmiana lub wycofanie. 17. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 1) Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce pokój nr 205 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2007 r. o godz w sposób określony w art. 86 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie. 5) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie. 18. Opis sposobu obliczenia ceny: 1) Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg wzoru nr 3 2) Cena winna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji asortymentowych wymienionych w Formularzach cenowych. 4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom oprócz ustawowej zmiany stawki VAT. 5) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22% oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę. 19. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż złoty polski 20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami: cena 100%. 2) Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów obliczoną według wzoru: 7 z 21

8 Ilość punktów = 21. Udzielenie zamówienia: najniższa oferowana cena cena oferty badanej x 100 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę. 2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający również zamieści informację na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum Wykonawców, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. Wzór umowy: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale IV SIWZ. 25. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 2) Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 8 z 21

9 3) Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane modyfikacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2) środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 działu VI ustawy - Prawo zamówień publicznych przysługuje również Zamawiającemu. 3) Wykonawca ma prawo wnieść protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Natomiast protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Rozstrzygniecie przez Zamawiającego jednocześnie wszystkich protestów dotyczących treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty następuje nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż w/w Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie. 6) Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Zamawiający:... Pyrzyce, dnia 8 maja 2007 r. 9 z 21

10 ROZDZIAŁ II WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ 10 z 21

11 wzór nr 1 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) Zarząd Dróg Powiatowych ul. Stargardzka Pyrzyce O F E R T A Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, na wykonanie następującego zamówienia publicznego: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, które mogły być konieczne do przygotowania i złożenia oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 11 z 21

12 wzór nr 2 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) O Ś W I A D C Z E N I E dotyczy: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że firma: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 12 z 21

13 wzór nr 3 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) W Y K A Z S P R Z Ę T U n i e z b ę d n e g o d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg lp. Rodzaj sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia 1 Samochód ciężarowy marka Opis sprzętu i parametry techniczne sprzętu typ ładowność(t) ilość miejsc siedzących na jaką zarejestrowany jest samochód 2 Przyczepa marka typ ładowność (t) wysokość podłogi skrzyni ładunkowej mierzonej od podłoża (m) 3 Beczka na emulsję asfaltową pojemność (l) materiał z którego wykonano zbiornik Forma władania 1. Do załącznika należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodu ciężarowego oraz przyczepy. 2. W kolumnie forma władania określić formę władania, np: własny, wynajęty, dzierżawiony, itp. (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 13 z 21

14 wzór nr 4 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) F O R M U L A R Z C E N O W Y Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg l.p. Nazwa usługi j.m. Cena jednostkowa netto (zł) Wartość podatku VAT w wysokości 22% (zł) Cena jednostkowa brutto (zł) 1 Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg godz. Słownie w kwocie brutto (zł) (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 14 z 21

15 ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 15 z 21

16 1. WSTĘP 1.1Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg na terenie Powiatu Pyrzyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach. CPV Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą 2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 2.1Przygotowanie oraz wymagania w stosunku do sprzętu Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia od dnia podpisania umowy Samochód ciężarowy Samochód używany do wykonywania prac przy remontach na drodze winien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Sygnał świetlny zapewnia wykonawcy na własny koszt. Dodatkowo wykonawca wyposaży samochód w konstrukcję wsporczą, która umożliwi zamontowanie oznakowania poziomego składającego się z trzech znaków. Sposób zamontowania pozostaje do konsultacji z Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach. Konstrukcję do montażu oznakowania poziomego zapewnia Wykonawca na własny koszt, oznakowanie przekaże Zamawiający Przyczepa do remontów cząstkowych Przyczepa wykorzystywana do remontów cząstkowych powinna mieć minimalną ładowność 3,5 t. Wysokość skrzyni ładunkowej mierzona od podłoża do podłogi skrzyni może wynosić maksymalnie 1,1 m Beczka do przewozu emulsji Beczka do przewozu emulsji winna być stalowa o minimalnej pojemność l. Beczka winna być wyposażona we wlew umożliwiający jej maksymalne napełnienie. Zaleca się, aby wlew był górny. Beczka winna być wyposażona w wąż o długości pozwalającej na umieszczenie jego końca z tyłu przyczepy transportowej. Wąż winien być zakończony zaworem kulowym. Wąż winien umożliwić swobodny przepływ emulsji na całej jego długości. Minimalna średnica węża winna wynosić Ø 70. Beczkę należy umieścić na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego przeznaczonego do prac przy remontach cząstkowych w sposób gwarantujący jej stabilność przy transporcie. 2.2Wymagania w stosunku do operatora sprzętu 2.2.1Kierowcą pojazdu winna być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz z przyczepą oraz posiadająca znajomość obsługiwanego sprzętu Przed rozpoczęciem pracy kierowca każdorazowo powinien dokonać przeglądu sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania wszelkich podzespołów i układów w szczególność układu kierowniczego, hamulcowego, zaczepu. 16 z 21

17 2.2.3Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wykonawca zapewnia stałą obsługę naprawczo remontową sprzętu na własny koszt Kierowca w czasie pracy na drodze winien: wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą i prowadzeniem pojazdu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad kodeksu drogowego. 3. ZASADY WYKONYWANIA PRAC 3.1 Praca przy remontach cząstkowych Praca przy remontach cząstkowych obejmować będzie: Transport emulsji asfaltowej Systematycznie w miarę potrzeb i dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca zapewnia transport emulsji asfaltowej ze wskazanego magazynu. Transport będzie rozliczany wg stawki godzinowej ustalonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia Transport przy remontach cząstkowych dróg W okresie trwania remontów cząstkowych dróg wykonawca podstawia sprzęt tj. samochód wraz z przyczepą, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Poza tym zapewnia transport materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów do miejsce wbudowania, a także przewozi brygadę robotników Zamawiającego. Praca trwać będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz Transport będzie rozliczany wg stawki godzinowej ustalonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 4.1.Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 17 z 21

18 ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY 18 z 21

19 UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Pyrzycach pomiędzy: Powiatem Pyrzyckim - Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Ireneusza Pawłowskiego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy ZDP/D.S./3421-4/2007, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług transportowych przy remontach cząstkowych w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do umowy: 1) załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) 2) załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia... (Oferta) 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w 1 w terminach: 1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy 2) zakończenie: 30 września 2007 r. lub z chwilą wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia 2. Strony dopuszczają możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego Cena jednostkowa usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, określona przez Wykonawcę w złożonej Ofercie, w okresie trwania umowy wynosi: 1) netto za 1 godz.:... zł (słownie:.złotych / Mg) 2) brutto tj z podatkiem VAT w wysokości 22% za 1 godz:... zł (słownie:.złotych / Mg) 2. Całkowita wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty brutto w wysokości... zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 3. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie podlegają zmianie przez okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki VAT. 19 z 21

20 4 1. Wynagrodzenie za usługi będzie rozliczane na podstawie faktur częściowych w okresach miesięcznych. 2. Za każdy miesiąc kalendarzowy Wykonawca wystawi fakturę częściową w wysokości ustalonej jako iloczyn ceny jednostkowej netto wynikającej z Oferty i ilości wykonanych i odebranych usług plus należny podatek VAT. 3. Do faktur za dany okres rozliczeniowy Wykonawca dołączy zestawienie godzin świadczonych usług, na formularzu przekazanym przez Zamawiającego, potwierdzany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 4. Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Należności z tytułu faktur płatne będą przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do: 1) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 2) zapewnienie sprawności technicznej sprzętu, 3) w razie awarii sprzętu Wykonawcy, do przygotowania innego sprzętu spełniającego wymagania Zamawiającego i zawiadomienie o tym Zamawiającego, 4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części bądź całości majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za każdy dzień nieuzasadnionego nie podstawienia sprzętu w okresie trwania umowy, w wysokości 0,5 % całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) za zwłokę w zapłacie faktury odsetki ustawowe. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących zaniedbań przy realizacji postanowień niniejszej umowy, zobowiązany on jest o tym zawiadomić Wykonawcę, oraz może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 3. Poprzez rażąco niewłaściwe wykonywanie umowy strony rozumieją w szczególności: 1) nie wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 2) nie podstawianie sprzętu do dyspozycji Zamawiającego lub systematyczne spóźnienia w podstawianiu sprzętu do dyspozycji Zamawiającego. 20 z 21

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo