Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg"

Transkrypt

1 Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce tel. / fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro ZDP/D.S./3421-4/2007 Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg ZATWIERDZAM Pyrzyce, dnia 8 maja 2007 r. 1 z 21

2 INFORMACJE OGÓLNE Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) składa się: Rozdział I: Rozdział II: Rozdział III: Rozdział IV: Instrukcja dla wykonawców Wzory dokumentów składających się na ofertę Opis przedmiotu zamówienia Wzór umowy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) 2 z 21

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach, ul. Stargardzka 29, Pyrzyce tel. / fax NIP: REGON: Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuję świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów cząstkowych oraz przewóz grupy pracowników Zamawiającego do miejsca prowadzenia robót. CPV Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale III oraz IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Opis części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Termin rozpoczęcia zamówienia: Termin zakończenia zamówienia: od dnia podpisania umowy 30 września 2007 r. lub do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające będzie zlecone w sytuacji, gdy przewidziana w umowie wielkość dostaw okaże się niewystarczająca dla Zamawiającego i będzie musiała ulec zwiększeniu. 3 z 21

4 7. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 3) dysponują niżej wymienionym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: a) samochodem ciężarowym ze skrzynią ładunkową o dopuszczalnej ładowności minimum 3,5 t, przystosowanego do ciągnięcia przyczepy transportowej i dopuszczalną liczbą miejsc minimum 3, b) przyczepą transportową, ze skrzynią skrzyniową ładunkową o następujących parametrach technicznych: - dopuszczalna ładowność minimum 3,5 t - wysokość podłogi skrzyni ładunkowej na maksymalnej wysokości 1,1 m mierząc od podłoża, c) beczką (zbiornik) metalowy o następujących parametrach technicznych: - pojemność minimum 2000 l przystosowana do przewozu emulsji asfaltowej tj. posiadać wlew górny z zapewnioną możliwością opróżniania poprzez samoczynny spływ emulsji asfaltowej wężem gumowym o minimalnej średnicy Ø 70 zakończonym zaworem kulowym. Długość węża winna zapewnić możliwość umieszczenia go z tyłu przyczepy transportowej ciągnionej za samochodem ciężarowym. 8. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 7, odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7 niniejszej Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): 1) Formularz oferty (wg wzoru nr 1). 2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru nr 2) 3) Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz zawierający nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 Nr 125, poz. 1371z późn. zm.). 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4 z 21

5 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Wykaz sprzętu (wg wzoru nr 3) 8) Formularz cenowy (wg wzoru nr 4). 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Ireneusz Pawłowski - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych tel. / fax Damian Skwarek - Referent Sekcji Technicznej Zarządu Dróg Powiatowych tel. / fax Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 13. Termin związania z ofertą: 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. 14. Opis przygotowywania ofert: 1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez konsorcjum. W takim przypadku konieczne jest ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty, które winny być załączone zostały wymienione w pkt 9 SIWZ. Dokumenty o których mowa w pkt 9 ppkt 4, 7 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu winien przedłożyć uczestnik konsorcjum, jeden lub więcej. Natomiast pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 winne być przedłożone osobno przez każdego uczestnika konsorcjum. 5 z 21

6 2) Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi. 3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4) Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu. 5) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 6) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów określonych w pkt 9 ppkt 3. 7) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 8) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 9 SIWZ, Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w podwójnym opakowaniu: a) opakowanie zewnętrzne pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących Wykonawcę, zaadresowane do zamawiającego na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce posiadające oznaczenie: Oferta na: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg. Nie otwierać przed dniem 16 maja 2007 r. godz. 10:15 b) opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi wykonawcę (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez otwierania, jeżeli oferta wpłynie po terminie. Opakowanie należy oznakować: Oferta na: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg. 15. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe: 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2) Wykonawcy są zobowiązani przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 3) Przedstawienie propozycji alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1) Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce pokój nr z 21

7 2) Termin składania ofert upływa w dniu: 16 maja 2007 r. o godz ) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 14 ppkt 9 SIWZ oraz dodatkowo oznaczone: zmiana lub wycofanie. 17. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 1) Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce pokój nr 205 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2007 r. o godz w sposób określony w art. 86 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie. 5) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie. 18. Opis sposobu obliczenia ceny: 1) Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg wzoru nr 3 2) Cena winna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji asortymentowych wymienionych w Formularzach cenowych. 4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom oprócz ustawowej zmiany stawki VAT. 5) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22% oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę. 19. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż złoty polski 20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami: cena 100%. 2) Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów obliczoną według wzoru: 7 z 21

8 Ilość punktów = 21. Udzielenie zamówienia: najniższa oferowana cena cena oferty badanej x 100 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę. 2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Zamawiający również zamieści informację na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum Wykonawców, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. Wzór umowy: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale IV SIWZ. 25. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 2) Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 8 z 21

9 3) Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane modyfikacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2) środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 działu VI ustawy - Prawo zamówień publicznych przysługuje również Zamawiającemu. 3) Wykonawca ma prawo wnieść protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Natomiast protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Rozstrzygniecie przez Zamawiającego jednocześnie wszystkich protestów dotyczących treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty następuje nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż w/w Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie. 6) Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Zamawiający:... Pyrzyce, dnia 8 maja 2007 r. 9 z 21

10 ROZDZIAŁ II WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ 10 z 21

11 wzór nr 1 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) Zarząd Dróg Powiatowych ul. Stargardzka Pyrzyce O F E R T A Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, na wykonanie następującego zamówienia publicznego: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, które mogły być konieczne do przygotowania i złożenia oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 11 z 21

12 wzór nr 2 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) O Ś W I A D C Z E N I E dotyczy: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że firma: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 12 z 21

13 wzór nr 3 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) W Y K A Z S P R Z Ę T U n i e z b ę d n e g o d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg lp. Rodzaj sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia 1 Samochód ciężarowy marka Opis sprzętu i parametry techniczne sprzętu typ ładowność(t) ilość miejsc siedzących na jaką zarejestrowany jest samochód 2 Przyczepa marka typ ładowność (t) wysokość podłogi skrzyni ładunkowej mierzonej od podłoża (m) 3 Beczka na emulsję asfaltową pojemność (l) materiał z którego wykonano zbiornik Forma władania 1. Do załącznika należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodu ciężarowego oraz przyczepy. 2. W kolumnie forma władania określić formę władania, np: własny, wynajęty, dzierżawiony, itp. (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 13 z 21

14 wzór nr 4 (pieczęć adresowa wykonawcy) (miejscowość i data) F O R M U L A R Z C E N O W Y Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg l.p. Nazwa usługi j.m. Cena jednostkowa netto (zł) Wartość podatku VAT w wysokości 22% (zł) Cena jednostkowa brutto (zł) 1 Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg godz. Słownie w kwocie brutto (zł) (Czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis) 14 z 21

15 ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 15 z 21

16 1. WSTĘP 1.1Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg na terenie Powiatu Pyrzyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach. CPV Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą 2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 2.1Przygotowanie oraz wymagania w stosunku do sprzętu Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia od dnia podpisania umowy Samochód ciężarowy Samochód używany do wykonywania prac przy remontach na drodze winien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Sygnał świetlny zapewnia wykonawcy na własny koszt. Dodatkowo wykonawca wyposaży samochód w konstrukcję wsporczą, która umożliwi zamontowanie oznakowania poziomego składającego się z trzech znaków. Sposób zamontowania pozostaje do konsultacji z Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach. Konstrukcję do montażu oznakowania poziomego zapewnia Wykonawca na własny koszt, oznakowanie przekaże Zamawiający Przyczepa do remontów cząstkowych Przyczepa wykorzystywana do remontów cząstkowych powinna mieć minimalną ładowność 3,5 t. Wysokość skrzyni ładunkowej mierzona od podłoża do podłogi skrzyni może wynosić maksymalnie 1,1 m Beczka do przewozu emulsji Beczka do przewozu emulsji winna być stalowa o minimalnej pojemność l. Beczka winna być wyposażona we wlew umożliwiający jej maksymalne napełnienie. Zaleca się, aby wlew był górny. Beczka winna być wyposażona w wąż o długości pozwalającej na umieszczenie jego końca z tyłu przyczepy transportowej. Wąż winien być zakończony zaworem kulowym. Wąż winien umożliwić swobodny przepływ emulsji na całej jego długości. Minimalna średnica węża winna wynosić Ø 70. Beczkę należy umieścić na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego przeznaczonego do prac przy remontach cząstkowych w sposób gwarantujący jej stabilność przy transporcie. 2.2Wymagania w stosunku do operatora sprzętu 2.2.1Kierowcą pojazdu winna być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym wraz z przyczepą oraz posiadająca znajomość obsługiwanego sprzętu Przed rozpoczęciem pracy kierowca każdorazowo powinien dokonać przeglądu sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania wszelkich podzespołów i układów w szczególność układu kierowniczego, hamulcowego, zaczepu. 16 z 21

17 2.2.3Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wykonawca zapewnia stałą obsługę naprawczo remontową sprzętu na własny koszt Kierowca w czasie pracy na drodze winien: wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą i prowadzeniem pojazdu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad kodeksu drogowego. 3. ZASADY WYKONYWANIA PRAC 3.1 Praca przy remontach cząstkowych Praca przy remontach cząstkowych obejmować będzie: Transport emulsji asfaltowej Systematycznie w miarę potrzeb i dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca zapewnia transport emulsji asfaltowej ze wskazanego magazynu. Transport będzie rozliczany wg stawki godzinowej ustalonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia Transport przy remontach cząstkowych dróg W okresie trwania remontów cząstkowych dróg wykonawca podstawia sprzęt tj. samochód wraz z przyczepą, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Poza tym zapewnia transport materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów do miejsce wbudowania, a także przewozi brygadę robotników Zamawiającego. Praca trwać będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz Transport będzie rozliczany wg stawki godzinowej ustalonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 4.1.Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 17 z 21

18 ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY 18 z 21

19 UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Pyrzycach pomiędzy: Powiatem Pyrzyckim - Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, Pyrzyce, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Ireneusza Pawłowskiego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy ZDP/D.S./3421-4/2007, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług transportowych przy remontach cząstkowych w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do umowy: 1) załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) 2) załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia... (Oferta) 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w 1 w terminach: 1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy 2) zakończenie: 30 września 2007 r. lub z chwilą wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia 2. Strony dopuszczają możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego Cena jednostkowa usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, określona przez Wykonawcę w złożonej Ofercie, w okresie trwania umowy wynosi: 1) netto za 1 godz.:... zł (słownie:.złotych / Mg) 2) brutto tj z podatkiem VAT w wysokości 22% za 1 godz:... zł (słownie:.złotych / Mg) 2. Całkowita wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty brutto w wysokości... zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) 3. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie podlegają zmianie przez okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki VAT. 19 z 21

20 4 1. Wynagrodzenie za usługi będzie rozliczane na podstawie faktur częściowych w okresach miesięcznych. 2. Za każdy miesiąc kalendarzowy Wykonawca wystawi fakturę częściową w wysokości ustalonej jako iloczyn ceny jednostkowej netto wynikającej z Oferty i ilości wykonanych i odebranych usług plus należny podatek VAT. 3. Do faktur za dany okres rozliczeniowy Wykonawca dołączy zestawienie godzin świadczonych usług, na formularzu przekazanym przez Zamawiającego, potwierdzany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 4. Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Należności z tytułu faktur płatne będą przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do: 1) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 2) zapewnienie sprawności technicznej sprzętu, 3) w razie awarii sprzętu Wykonawcy, do przygotowania innego sprzętu spełniającego wymagania Zamawiającego i zawiadomienie o tym Zamawiającego, 4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części bądź całości majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za każdy dzień nieuzasadnionego nie podstawienia sprzętu w okresie trwania umowy, w wysokości 0,5 % całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) za zwłokę w zapłacie faktury odsetki ustawowe. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących zaniedbań przy realizacji postanowień niniejszej umowy, zobowiązany on jest o tym zawiadomić Wykonawcę, oraz może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 3. Poprzez rażąco niewłaściwe wykonywanie umowy strony rozumieją w szczególności: 1) nie wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 2) nie podstawianie sprzętu do dyspozycji Zamawiającego lub systematyczne spóźnienia w podstawianiu sprzętu do dyspozycji Zamawiającego. 20 z 21

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający: A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kotłowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 08.07.2016 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/14AB/06/2016 o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 127311-2016;

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 adres strony internetowej:spzozbip.barcin.pl Barcin, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z16.2014 Otwock, dnia 27 sierpnia 2014 roku Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014

RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo