Regulamin konkursu Wygraj Toyotę RAV4 na rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Wygraj Toyotę RAV4 na rok"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Wygraj Toyotę RAV4 na rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wygraj Toyotę Rav 4 na rok (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez TOYOTA, Oddział w Długołęce, ul. Wrocławska 54, Długołęka, Mirków (zwany dalej Organizatorem). 2. Konkurs obowiązuje od dnia 1 listopada 2013 do dnia 17 listopada Fundatorem nagród jest TOYOTA, Oddział w Długołęce. 4. Konkurs organizowany jest na terenie RP. 5. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonym w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca prawo jazdy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TOYOTA Dobrygowski sp. z o.o. oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie. II. CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs trwa od dnia 1 listopada 2013 do dnia 17 listopada Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania konkursu bądź jego wydłużenia. III. KOMISJA KONKURSOWA 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane TOYOTA Decyzje podjęte przez

2 Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. IV. NAGRODY W KONKURSIE 1. Nagrodami w konkursie jest użyczenie na rok samochodu Toyota Rav 4. Wydanie samochodu odbędzie się 31 grudnia 2013 r. w salonie Toyota Długołęka Dobrygowski, ul. Wrocławska 54, Mirków. 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości. Nagrody nie przechodzą na osoby trzecie. 3. TOYOTA przekazuje zwycięzcy samochód na podstawie protokołu przekazania i w stanie technicznym zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Zwycięzca podpisując protokół przyjmuje do wiadomości stan techniczny samochodu i zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zwycięzca zobowiązuje się do użytkowania samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wszelkie koszty dodatkowe: mandaty, opłaty autostradowe itp. powstałe w okresie użytkowania pojazdu obciążają zwycięzcę. Jednocześnie zwycięzca upoważnia Organizatora do udostępnienia swoich danych wszystkim organom bezpieczeństwa, służbom porządkowym oraz innym uprawnionym instytucjom na wypadek prowadzenia postępowań dot. okresu użytkowania przez zwycięzcę pojazdu. 4. Samochód zostaje przez organizatora w pełni zatankowany oraz z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi. 5. Ustala się limit kilometrów W przypadku przekroczenia limitu zwycięzca zobowiązuje się do zapłaty 0,50 zł za każdy przekroczony kilometr. 6. Organizator informuje, że każdy użyczany samochód możemy być wyposażony w lokalizator GPS, rejestrujący przebieg pojazdu. 8. Wartość pojedynczej nagrody wraz z uzupełnionym bakiem paliwa wyceniona jest na zł netto. 9. Podatek od nagrody rzeczowej pobiera organizator przed wydaniem RAV4. Nagrodą jest również dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 4.000, Rozliczenie: Podatek od nagrody głównej : ,00*10% = 3.480,00. Podatek od nagrody pieniężnej: 4.000,00*10%= 400,00. Łączny zryczałtowany podatek od obu nagród wynosi: 3.840,00. Podatki te organizator konkursu pobiera z nagrody pieniężnej. Zwycięzca otrzymuje: Rav 4 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 160,00.

3 11. Zakres użytkowania samochodu wynika z umowy najmu, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 1. Konkurs przebiega w następujący sposób: od do na terenie Wrocławia nastąpi dystrybucja ulotek informacyjnych do skrzynek pocztowych; od do w Gazecie Wrocławskiej drukowane będą kupony konkursowe; od do na stronie do pobrania będzie formularz konkursowy. Zadaniem uczestników będzie opisanie, co podoba im się w salonie w Toyota Długołęka, a co można w nim zrobić lepiej i przesłanie odpowiedzi na jeden z trzech sposobów: za pomocą formularza na listem na adres: ul. Wrocławska 54, Długołęka, Mirków; osobiście, wrzucając kupon do urny w salonie w Długołęce. Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze zgłoszeniami zdecyduje o przyznaniu nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie do 31 grudnia 2013 roku. VI. ODBIÓR NAGRÓD 1. Odbiór nagród odbywa się w siedzibie TOYOTA, Oddział w Długołęce, ul. Wrocławska 54, Długołęka, Mirków Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie dokumentu tożsamości i ważnego prawa jazdy. 2. Zwycięzca jest zobowiązany do zastosowania się do informacji o trybie i terminie odbioru nagrody. W przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego paragrafu zwycięzca traci prawo do nagrody. 3. Zwycięzca odbierając nagrodę zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z załącznikiem nr Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu odebrania nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu do organizatora. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca konkursu spełnia warunki określone w przepisach prawa, związanych z realizacją nagrody. W tym celu może zażądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym

4 wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do organizatora, jak również uprawnia organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody. 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 3. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do komisji konkursowej. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu. 6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5 ZAŁĄCZNIK nr 1 - UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w Lubinie w dniu pomiędzy: Dobrygowski Sp. z o.o Lubin ul. Przemysłowa 1E wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , zwaną w dalszej części Umowy Najmu Wynajmującym ; reprezentowaną przez : Krystiana Dobrygowskiego Członka Zarządu oraz. zamieszkały/a.. numer dowodu osobistego.. zwaną w dalszej części Umowy Najmu Najemcą ; zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Przedmiot Umowy Najmu 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nawiązanie przez Wynajmującego i Najemcę stosunków najmu nowego pojazdu określony szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najmu Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania na czas oznaczony Pojazd, określony szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najmu Najemca zobowiązuje się, w zamian za oddanie Pojazdu do używania, płacić Wynajmującemu czynsz określony załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najmu Okres używania Pojazdu przez Najemcę określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Najmu. 2. Pojazd i zasady jego używania 2.1 Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy Pojazd określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2.2 Wynajmujący ma prawo kontroli stanu i sposobu używania Pojazdu. 2.3 Najemca zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. 2.4 Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość Pojazdu, jego zewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan Pojazdu oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, a w szczególności oznacza, iż:

6 a) ogólny wygląd Pojazdu (włączając w to powłokę lakierniczą) nie może odbiegać od standardowego wyglądu w stosunku do wieku i przebiegu Pojazdu; b) elementy nadwozia, podwozia oraz zderzaki nie mogą nosić śladów uszkodzeń takich jak wgniecenia, deformacje lub zarysowania lakieru, c) elementy wyposażenia wewnętrznego nie mogą być uszkodzone lub zabrudzone w stopniu przekraczającym zużycie wskutek prawidłowego używania; d) elementy mechaniczne nie mogą być zużyte w stopniu większym, niż to wynika z przebiegu Pojazdu i norm producenta; e) w Pojeździe muszą się znajdować wszelkie akcesoria i elementy bezpieczeństwa; f) sposób montażu akcesoriów i dodatkowych elementów wyposażenia zamontowanych w Pojeździe na skutek działań Najemcy oraz ich demontaż nie może pozostawić znacznych śladów w Pojeździe. 2.5 Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagrożeniami. 2.6 Najemca zobowiązuje się do przestrzegania terminów wszelkich przeglądów i konserwacji Pojazdu, określonych przez producenta oraz wymaganych przepisami prawa polskiego. 2.7 Najemca zobowiązuje się przestrzegać terminów badań technicznych, potwierdzających dopuszczenie Pojazdu do ruchu. 2.8 Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów paliwa, opłat, podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem Pojazdu, a także, choć nie wyłącznie, kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem Pojazdu. 2.9 Najemca zobowiązuje się udostępniać Pojazd wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i dokumenty (włączając w to prawo jazdy z oznaczoną właściwą kategorią), wymagane przepisami prawa, do prowadzenia danego Pojazdu. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie stosunków objętych niniejszą Umową Najmu, Najemca ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania i zaniechania Najemca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, zawiadomić Wynajmującego o istotnych zdarzeniach dotyczących Pojazdu, do których należą w szczególności: a) zajście wypadku lub kolizji drogowej, b) wystąpienie uszkodzeń Pojazdu, również w sposób inny niż w związku z wypadkiem lub kolizją drogową, c) uszkodzenie licznika kilometrów, d) utratę Pojazdu lub elementów jego wyposażenia, e) przypadki nadmiernego zużycia Pojazdu lub jego elementów, które nie zostało ujawnione przy ostatnim przeglądzie, f) ujawnione wady ukryte, g) zniszczenie lub utratę dokumentów Pojazdu albo tablic rejestracyjnych, h) zatrzymanie Pojazdu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione organy.

7 3. Wydanie Pojazdu Wydanie Pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego integralną część niniejszej Umowy Najmu, sporządzonego w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Najmu. 4. Limit kilometrów 4.1 W załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najmu, stanowiącym integralną jej część, Strony zgodnie ustalają Limit Przebiegu Pojazdu, oznaczający maksymalną liczbę kilometrów, którą Najemca będzie mógł przejechać każdym z Pojazdów w okresie trwania niniejszej Umowy W razie przekroczenia Limitu Przebiegu Pojazdu Najemca zobowiązany jest zapłacić dodatkową opłatę w wysokości stanowiącej iloczyn liczby kilometrów ponad ustalony limit i kwoty określonej, w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najmu. 5. Ubezpieczenie 5.1. Pojazd zostanie ubezpieczony przez Wynajmującego w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, Auto-Casco, Nieszczęśliwych Wypadków oraz Kradzieży (OC/AC/NW/KR) Najemca potwierdza, że znane mu są ogólne warunki ubezpieczenia OC/AC/NW/KR obowiązujące w zakładzie ubezpieczeń, którego ubezpieczeniem zostanie objęty Pojazd W razie wyrażenia przez Wynajmującego zgody na używanie Pojazdu poza terytorium Polski, Najemca zobowiązany jest ubezpieczyć Pojazd, w zakresie używania go poza terytorium Polski, na warunkach nie gorszych niż obowiązujące na terytorium Polski oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium państw, gdzie Pojazd będzie używany W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej AC/KR Najemca pokryje opłatę administracyjną w wysokości 500 zł. 6. Obsługa ogumienia 6.1. Wynajmujący pokryje wszelkie koszty związane z ogumieniem oraz jego normatywną eksploatacją, a w szczególności : a) koszty zakupu dodatkowego ogumienia b) koszty sezonowej wymiany c) koszty przechowywania d) koszty wyważania 6.2. Usługa ta nie obejmuje kosztów związanych z naprawą opon oraz ich wyważeniem, jeżeli konieczność wykonania powyższych czynności jest wynikiem uszkodzenia mechanicznego kół lub opon. 7. Przedterminowe zakończenie stosunku najmu

8 7.1. Stosunek najmu Pojazdu może zakończyć się przed upływem Okresu Najmu Pojazdu na skutek: a) pisemnego porozumienia Stron o rozwiązaniu stosunku najmu, b) wypowiedzenia stosunku najmu, c) wygaśnięcia stosunku najmu z innych przyczyn Stosunek najmu Pojazdu wygasa w razie: a) kradzieży Pojazdu i jej zgłoszenia właściwym organom ścigania oraz Wynajmującemu, b) stwierdzenia przez Wynajmującego całkowitej utraty wartości Pojazdu na skutek zniszczenia, c) stwierdzenia przez zakład ubezpieczeń, w którym Pojazd jest ubezpieczony, niezdatności Pojazdu do naprawy, d) stwierdzenia przez Wynajmującego, że szacowane koszty naprawy Pojazdu są zbyt wysokie i niecelowe w stosunku do rzeczywistej wartości Pojazdu, e) stwierdzenia przez Wynajmującego, że nastąpiło inne zdarzenie, z którym łączy się utrata możliwości dalszego używania Pojazdu przez Najemcę, z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło jedno z powyższych zdarzeń Wynajmującemu przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia stosunku najmu Pojazdu bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia niniejszej Umowy Najmu, a w szczególności gdy używa Pojazdu w sposób sprzeczny z niniejszą Umową Najmu lub przeznaczeniem Pojazdu, zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę, udostępnia go osobom nieuprawnionym, 7.4. W razie wypowiedzenia stosunku najmu Pojazdu z przyczyn określonych w artykule 8.3. Najemca obowiązany jest zapłacić niezwłocznie Wynajmującemu kwotę stanowiącą 50% sumy opłat przewidzianych do uiszczenia przez Najemcę w okresie od przedwczesnego zakończenia stosunku najmu Pojazdu do normalnego wygaśnięcia tego stosunku wskutek upływu czasu. 8. Zwrot Pojazdu 8.1. Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Pojazd po zakończeniu Okresu Najmu Pojazdu, w terminie uprzednio uzgodnionym przez Strony, jak również w przypadku przedterminowego zakończenia stosunku najmu, w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. Zwrot Pojazdu powinien nastąpić w miejscu w którym Pojazd został wydany Najemcy Zwrot Pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron, w którym strony określą: a) przebieg Pojazdu w kilometrach, od chwili wydania Pojazdu do chwili zwrotu Pojazdu, ustalony na podstawie wskazania licznika kilometrów, który Najemca potwierdzi jako rzeczywisty, b) rzeczywisty stan Pojazdu w chwili zwrotu, uwzględniający w szczególności wszelkie uszkodzenia, ze wskazaniem, czy stan Pojazdu jest niepogorszony w stosunku do stanu z chwili wydania, z uwzględnieniem zużycia wskutek prawidłowego używania,

9 wszelkie zmiany dokonane w pojeździe, zarówno za zgodą, jak i bez zgody Wynajmującego, oraz związane z nimi roszczenia Stron Jeżeli Najemca wprowadził do Pojazdu jakiekolwiek zmiany, obowiązany jest on do przywrócenia, na własny koszt, Pojazdu do Stanu Dobrego Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu kluczyki, dokumenty Pojazdu, dokumentację techniczną oraz wszelkie inne przynależności Pojazdu Jeżeli po upływie Okresu Najmu lub po przedterminowym zakończeniu stosunku najmu Najemca używa nadal Pojazdu, nie oznacza to przedłużenia najmu. 9. Postanowienia końcowe 9.1. Wszelkie spory, wynikające pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową Najmu lub jej wykonaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla Miasta Lubina Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy Najmu stanowią jej integralne części Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności Najemca nie może dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy Najmu bez zgody Wynajmującego Niniejszą Umowę Najmu sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki: 1. Dane pojazdu, opłaty. 2. Protokół Wydania Pojazdu.

10 Długołęka, dn r. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych personalnych, nazwy firmy (opcjonalnie) na materiałach promujących firmę Toyota Dobrygowski Sp. z o. o. oraz wizerunku na stronie www, w informacjach prasowych, newsletterach i innych źródłach publicznych. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie zdjęcia i logotypów za pośrednictwem dowolnej techniki, w celu promowania obu firm/usług, zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to w szczególności publikacje w prasie, wydawnictwach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych oraz na stronach (podpis)

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy:......... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie

REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie I. DEFINICJE "Organizator Programu" Auto Salon Świtoń-Paczkowski H. Świtoń, H. i E. Paczkowscy spółka jawna z siedzibą w Lubinie (59-301 Lubin) przy ul. M.

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo