ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011"

Transkrypt

1 Zawód: technik us ug detektywistycznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[96] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[96] Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Informacje dla zdaj cego: 1. Materia y egzaminacyjne obejmuj : ARKUSZ EGZAMINACYJNY z tre ci zadania i dokumentacj, zeszyt ze stron tytu ow KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KART OCENY. 2. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron. Sprawd, czy materia y egzaminacyjne s czytelne i nie zawieraj b dnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materia ach egzaminacyjnych zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*. 4. Na KARCIE OCENY: wpisz swoj dat urodzenia, wpisz swój numer PESEL*, wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z numerem odpowiadaj cym numerowi zadania, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 5. Zapoznaj si z tre ci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj za czon do zadania, a nast pnie przyst p do rozwi zania zadania. Rozwi zanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okre lonych w tre ci zadania. 6. Zadanie rozwi zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., je eli nie nale do pracy, obwied lini i oznacz s owem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie b d oceniane. 7. Po rozwi zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytu u pracy. Wszystkie materia y, które za czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 8. Na stronie tytu owej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczb stron swojej pracy i liczb sztuk za czonych materia ów. 9. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KART OCENY przeka zespo owi nadzoruj cemu etap praktyczny. Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 Zadanie egzaminacyjne Do Agencji Detektywistycznej MAJOR, w asno ci Stefana Antkiewicza, zwróci a si Anna Kwiatek w a cicielka znanej na rynku FPHU Magnolia ze zleceniem ustalenia ród a pochodzenia opakowa oraz miejsca wykonywania podrobionych artyku ów kosmetycznych tej firmy (Za cznik 1). B d c detektywem tej firmy, posiadaj cym licencj detektywa nr 5/07 wydan dn r. przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, otrzyma e to zlecenie do realizacji w dniu wraz z informacjami dostarczonymi przez zleceniodawc (Za cznik 2) oraz wst pnymi ustaleniami, poczynionymi przez innych detektywów Agencji MAJOR w tej sprawie (Za cznik 3). Opracuj projekt realizacji prac, zmierzaj cych do realizacji umowy zlecenia, zawartej pomi dzy Agencj Detektywistyczn MAJOR i FPHU Magnolia. Projekt realizacji prac powinien zawiera : 1. Tytu. 2. Za o enia. 3. Wykaz wyposa enia detektywa niezb dnego do realizacji zadania. 4. Wykaz czynno ci zwi zanych z realizacj zadania przez detektywa, z okre leniem i opisaniem proponowanych metod, w tym wskazanie instytucji, które nale y powiadomi w przypadku podejrzenia pope nienia przest pstwa. 5. Wykaz osobowych i rzeczowych róde informacji, które wyst puj w trakcie realizacji zadania oraz b d cych potencjalnym ród em informacji. 6. Wykaz miejsc, które nale y obserwowa, z okre leniem rodzaju obserwacji i opisem punktów obserwacyjnych. 7. Projekt pisemnego sprawozdania z wykonanych czynno ci, z pomini ciem art. 13, pkt. 1 ustawy o us ugach detektywistycznych. Do opracowania projektu wykorzystaj: Za cznik 1. Fragment umowy zlecenia Za cznik 2. Informacje uzyskane od zleceniodawcy Za cznik 3. Wst pne ustalenia poczynione przez detektywów Agencji Detektywistycznej MAJOR Za cznik 4. rodki techniczne i materia y znajduj ce si w wyposa eniu Agencji Detektywistycznej MAJOR Za cznik 5. Fragmenty planów miast Za cznik 6. Wyci g z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o us ugach detektywistycznych (Dz.U. z 2002, nr 12, poz. 110, z pó n. zmianami) Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Strona 2 z 7

3 Za cznik 1. Fragment umowy zlecenia Warszawa r. Nr rejestru 7/2011r. Nr ksi gi 2/2011r. UMOWA ZLECENIE Zawarta w dniu w Warszawie pomi dzy zleceniobiorc : Stefanem Antkiewicz prowadz cym dzia alno gospodarcz, tj. Agencj Detektywistyczn MAJOR w Warszawie ul. Lwowska 125, Warszawa, na podstawie Za wiadczenia o wpisie do rejestru dzia alno ci regulowanej w zakresie us ug detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA pod numerem RD - 132/2005, NIP REGON a zleceniodawc : Anna Kwiatek w a cicielem Firmy Produkcyjno-Handlowo-Us ugowej Magnolia w Grójcu, ul. Robotnicza Grójec NIP REGON Przedmiotem umowy jest ustalenie ród a pochodzenia opakowa dla podrabianych kosmetyków oraz miejsca wykonywania podrobionych artyku ów kosmetycznych firmy FPHU Magnolia. ( ) Strony ustalaj, e termin realizacji umowy up ywa z dniem r. 5 Podpis zleceniodawcy Podpis zleceniobiorcy Strona 3 z 7

4 Za cznik 2. Informacje uzyskane od zleceniodawcy Od oko o dwóch miesi cy do firmy Magnolia dzwoni klienci, którzy s niezadowoleni z jako ci produktów tej firmy. Z rozmów prowadzonych z tymi osobami wynika, e zakupili oni kosmetyki firmy od m czyzny, który handluje nimi na gie dzie w S omczynie. Cz klientów kupi a towar w sklepie internetowym. Pracownik firmy Magnolia Janusz Kmak uda si na gie d w S omczynie, gdzie kupi kosmetyki firmy Magnolia od nieznajomego m czyzny, który sprzedawa towar bezpo rednio z samochodu m-ki Opel nr rej. WZ Zamówiono równie towar w sklepie internetowym. Na przesy ce widnia adres wysy aj cego - Adam Chudy ul. Powsta ców 23, Serock. Po poddaniu analizie w/w towarów okaza o si, e opakowania produktów s tak samo wykonane i oznakowane jak oryginalne, u ywane przez firm Magnolia. Zbadano równie produkty z powy szych opakowa stwierdzaj c, e nie odpowiadaj orygina om. Opakowania do firmy Magnolia dostarcza bezpo rednio ich producent, specjalizuj cy si w produkcji opakowa na kosmetyki Przedsi biorstwo Handlowo Us ugowe Ramirez z Legionowa, ul. Targowa 56, której w a cicielem jest Janusz Rak. Dostawa opakowa do firmy Magnolia odbywa si zawsze samochodem firmowym, w pierwszy poniedzia ek danego miesi ca w godz Wst pne ustalenia poczynione przez detektywów Agencji Detektywistycznej MAJOR Za cznik 3. W rozmowie z pracownikiem firmy Ramirez Ireneuszem Zwartym uzyskano informacj, e jaki m czyzna osobi cie odbiera z tej firmy opakowania na kosmetyki. Nie wie jakie to s opakowania, gdy s w nieopisanych kartonach zbiorczych. Z tego co zauwa y, to m czyzna ten przyje d a samochodem m-ki VW nr rej. WGL 5646 raz w miesi cu, zawsze w pi tki, oko o godziny , tu przed zamkni ciem zak adu i zawsze w czasie kiedy nie ma w a cicieli. W wyniku podj tych dzia a, zauwa ono, e kieruj cy samochodem m-ki VW nr rej. WGL 5646 przyje d a do domu przy ul. Majowej 89 w Legionowie, którego w a cicielem jest Tomasz Frak. Stwierdzono równie, e Tomasz Frak u ywa samochodu Opel nr rejestracyjny WZ i cz sto je dzi nim do Warszawy, na ul. Cich. Ponadto w Warszawie przy ul. Szczeci skiej 34 mieszka Tadeusz S aby, dobry kolega w a ciciela Agencji Detektywistycznej Major. Wed ug pisma otrzymanego z Wydzia u Komunikacji wynika, e samochód o numerze rejestracyjnym WZ nale y do Tomasza Frak zamieszka ego Legionowo ul. Majowa nr 89, natomiast VW nr rej. WGL 5646 do Konrada Pisak, zam. ul. Cicha 1A, Warszawa. Strona 4 z 7

5 Za cznik 4. rodki techniczne i materia y znajduj ce si w wyposa eniu Agencji Detektywistycznej MAJOR Lp Przedmiot Ilo 1 Samochód osobowy 3 szt. 2. Samochód przystosowany (ambulans detektywa) 1 szt. 3. Aparat fotograficzny - cyfrowy 3 szt. 4. Teleobiektyw 2 szt. 5. Lornetka 4 szt. 6. Noktowizor 2 szt. 7. Dyktafon 5 szt. 8. Telefon komórkowy 5 szt. 9. Kamera cyfrowa 3 szt. 10. Laptop 2 szt. 11. Plany miast (w tym Warszawy, Legionowa) po 5 szt. 12. Walizka ze sprz tem do zabezpieczania ladów 5 szt. 13. Notes s u bowy po 1 szt. 14. Przybory do pisania po 1 szt. Fragment planu Legionowa Fragmenty planów miast Za cznik 5. Strona 5 z 7

6 Fragment planu Legionowa Fragment planu Warszawy Strona 6 z 7

7 Wyci g z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o us ugach detektywistycznych (Dz.U. z 2002, nr 12, poz. 110, z pó n. zmianami) Za cznik 6. Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynno ci obowi zany jest posiada przy sobie licencj oraz okazywa j na danie osoby, której czynno ci dotycz, w taki sposób, aby zainteresowany mia mo liwo odczyta i zanotowa imi i nazwisko detektywa oraz nazw organu, który wyda licencj. Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynno ci, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowi zany: 1) przestrzega przepisów prawa oraz odmówi wykonania czynno ci niezgodnej z prawem lub nieetycznej, 2) zachowa nale yt staranno i rzetelno, a zw aszcza sprawdzi zgodno z prawd uzyskanych informacji. Art Detektyw jest obowi zany zachowa w tajemnicy ród a informacji oraz okoliczno ci sprawy, o których powzi wiadomo w trakcie wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 2 ust Obowi zek zachowania tajemnicy ci y na detektywie tak e po zaprzestaniu wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 2 ust Detektyw mo e zosta zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach okre lonych w Kodeksie post powania karnego. Art. 13. Detektyw ma obowi zek sporz dzi i przekaza zatrudniaj cemu go przedsi biorcy ko cowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynno ci, ( ), obejmuj ce: 1) opis stanu faktycznego, 2) dat rozpocz cia czynno ci, 3) okre lenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynno ci, 4) dat zako czenia czynno ci. Strona 7 z 7

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-04-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informacji naukowej Symbol cyfrowy zawodu: 348[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[03]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo