Oznaczenia identyfikacyjne na przykładzie wybranych modeli samochodów produkowanych przez firmę Saab

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenia identyfikacyjne na przykładzie wybranych modeli samochodów produkowanych przez firmę Saab"

Transkrypt

1 Marcin Radtke, Dariusz Łojek, A rkadiusz Dorau Oznaczenia identyfikacyjne na przykładzie wybranych modeli samochodów produkowanych przez firmę Saab Wstęp Od pewnego czasu na polskim rynku motoryzacyjnym m ożna zaobs erwować wzrost s p rz ed aży samochodów marki Saab. Czynnikiem bezpośrednio na to wpływającym jest rozbudowa sieci autoryzowanych dealerów. Wraz ze wzrostem liczby nowo rejestro wanych aut odnotowuje się również wzrost sprzed aży pojazdów tej marki na rynku wtórnym. Co za tym idzie, zwi ę k s za si ę równ ież prawd opod obieństwo sprzedaży aut z przerobionym i numerami identyfikacyjnymi nadwozia lub silnika. Celem artykułu jest przedstawienie kiiku wybranych spo śród aktualnie produkowanych i dostępnych w sprzedaży pojazdów marki Saab, palety jednostek napędowych montowanych w ich karoseriach oraz sposo bu, w jaki te samochody są oznaczane. Historia marki Saab Przygoda Saaba z produkcją samoch odów rozpoczęła s i ę w roku W tym czasie firma Svenska Aeroplan Ak1iebolaget (Saab) zaprezentowała swój pierw szy pojazd Saab 92, k1órego nazwa nawiązywała do serii cywilnych samolotów - Saab(a) 91 oraz Saab(a) 90, pozostawał on w programie marki do 1965 roku. Od początku priorytetem firmy było zapewnienie bezpie czeństwa kierującemu i jego pasażerom. W baz ie prowadzonej przez firmę Saab znajduje si ę ponad sześć tys ię cy zapisów dotyczących wypadków z udz iałem produkowanych przez n ią samochodów. Często rozwiązan ia wdrażane do cywilnych wersji samo chodów były rozwiązan iam i pionierskim i wyznaczającymi nowe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa. Na leżą do nich między innym i: - nisko umieszczony pomiędzy tylnymi kołam i zbiornik paliwa, k1óry poprzez zmianę dystrybucji masy w pojeździe znacznie poprawił jego bezp ie czeństwo ( roz wi ąz ani e to pochodzi z 1952 roku), - stacyjka zapłonu umieszczona pom iędzy przedn i mi fotelam i, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia kolana w momencie wypadku, - wzmocniona rama przedniej szyby, k1óra wytrzymuje masę 3,5 tony, podczas gdy masa dopuszczalna pojazdu wynosi 2,2 tony, - wzmocnion e przednie słupki mające chronić pasaże rów w trakcie czołowych zderzeń ze zwierzętami, k1órych budowa jest podobna do budowy ło s i a. Konstru ując bezpieczny szkielet pojazdu, firma Saab pos i ł kowała si ę wynikami uzyskanymi podczas prób zderzeniowych przeprowadzanych przy prędko ś c i 70 kmlh z 350 kilogramową ma k ietą ł osi a. Budowa słupka drzwiowego w modelach 9-3 oraz 9-5 ma za zadanie, na zasadzie wahadła, przekazać energ ię jak najdalej od kabiny pa sażersk iej, - system ak1ywnych zagłówków SHAR (Saab Active Head Restarainf), k1óry o 75% redukuje ryzyko uszkodzenia kręgów szyjnych podczas uderzenia w tył pojaz du, - systemy deski rozdzielczej ComSen se i Night Panel. Pierwszy z nich odpow iada za ograniczenie rozproszenia kierowcy i opóźnia podawan ie komunikatów przy ponadstandardowych o bc i ąźe n iach pojazdu (np. gwał10wne hamowanie, wyprzedzanie itp.) Drugi system, Night Pane l, odpo wiedzialny jest za bezp ie czeń stwo podczas jazdy nocą. Wyga sza on wszyst kie wskaźn iki w kokpicie auta poza prędkościomierzem, przy czym w razie konieczności odpo wiedni wskaźn ik zostaje podświetlony. Firma Saab fu n kcjo n owa ł a samodz ielnie do roku 1969, w k1órym to doszło do jej fuzji z i n n ą szwed zką firmą SCANIA. W ten sposób powstała firma o nazwie Saab AB. Następn ie w 1995 roku 50% akcji firmy wykupił koncem GM po to, by 5 lat później stać s ię jedynym właścicielem pojazd ów Saab. Obecn ie firma Saab wytwarza w Europie (na rynek europe jski) dwa modele pojazdów, Saab 9-3 oraz Saab 9-5. Saab 9-3 produkowany jest w trzech wersjach nadwoziowych sportsedan, sportkomb i, kabriolet (Convertible) i zaliczany jest do segmentu aut klasy średn iej. Saab 9 5 produkowany jest w dwóch wersjach nadwoziowych sedan oraz sportkombi i zaliczany jest do segmentu aut premium. Wymienione wyźej pojazdy, poza Saabem 9-3 kabriolet produkowane są w Szwecji w połoźonym na pół noc od Geteborga niedużym mieście Trollhartan. Saab 9-3 kabriolet produkowany jest w austriackich zakładach Magna Steyr, w mieście Graz (ryc. 1). 46 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1) 2011

2 Poza wyżej wymienionymi modelami, produkowanymi na rynek europejski, firma Saab od 2005 roku produkuje, w Stanach Zjednoczonych (w zakładach GM, w Moralne w Stanie Ohio), model Saab 9-7X. Samochód ten jest e kskluzywną od mianą Chevroleta Trailblazera. Ryc. 1. P rzykład owe zdjęci a pojazdówmarki Saab Fig. 1. Pholos ot same Saab cars models źró dł o (ryc. 1-9): autorzy Podstawowe dane techniczne pojazdów marki Saab Main technica l information about Saab 's cars Tabela ~u Dane techniczne sportsedan sportkomb i kabriolet sedan sportkombi Celkowita d/ugość [mm) Rozstaw os i [rn rn] Całkowita szerokość [mm) Całkowita szerokość (z lusterkami) [mm] Rozstaw kół osi przedniej [mm] Rozst aw kół osi tylnej [mm] Wysokość [mm! W z al e ż n o ś c i od rodzaju jednostk i n apędowej zamontow anej w karoser ii pojazdu oraz w zależnoś ci od wyposażenia pojazdu p ozostałe parametry techniczne wynoszą: Masa pojazdu [kg] od 1410 od 1535 od 1580 od 1570 od 1620 do 1505 do 1750 do 1580 do 1160 do1645 Dopuszc zalna masa całkow ita [kg] Droga hamowania od 100 [m] do O lml od 1910 od 2020 od 2020 od 2100 od 2160 do 2050 do 2120 do 2110 do 2180 do bid b/d b/d ź ródło (tab. 1-14): opracowanie włas ne PRO BL EMY KRYMINALIST YKI 271(1 )

3 Jednostki napędowe stosowane w pojazdach mark i Saab Obecnie firma Saab wypo sażyła w tu rbos prężarkę wszystkie silniki montowane w modelach 9-3 oraz 9-S z wyjątkiem wolnossącej benzynowej jednostki na pędowej o p o jemn o ści 1796 cm 3. Oprócz konwencjonalnych jednostek napędo wych w ofercie marki Saab są silniki, które w swojej nazwie zawie raj ą wyraż en ie. Bio Power". 0 0 napędzan ia tych silników używane jest paliwo E8S będące mieszan in ą bioetanolu (8S%) i benzyny (1S%) ułatw iają ce j rozruch. Gam ę silników u ż ywanyc h w samochodach Saab 9-3 oraz Saab 9-5, przedstawiono na rycinie 2: Jednostki napędowe montowane w Saabach 9-3 BENZYNOWE DIESLE WOLNOSSĄCE 1.8 I (122 KM) 1.8 t 2.0 t 2.0 T 2.8 V6 TS TURBO (150 KM) (175 KM) (210 KM) (250 KM) 1.9 TiO 1.9 TiO 1.90 TTiO 2.2 no TURBO (120 KM) (150 KM) (180 KM) (120 KM) Jednostki napędowe montowane w Saabach 9-5 BENZYNOWE DIESLE TURBO 2.0 t (150 KM) 2.0 T (185 KM) 2.3t (185 KM) 2.3 T (220) KM) 2.3 AERO (260 KM) TURBO 1.9 nos (150 KM) Ryc. 2. Jednostki na pędo we montowane w Saabac h Fig. 2. Drive units installed in Saa bs będ ące mi e s za n iną broetanoiu (85%) u łatw iającej rozruch 48 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1} 2011

4 Oznaczenia identyfikacyjne nadwozi i silników pojazdó w marki Saab Zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w pojazdach produkowanych przez firmę Saab stosowane jest siedemnastoznakowe oznaczenie identyfikacyjne nadwozia, które w całości powtórzone jest na tabliczce zna mionowej oraz na podszybiu w specj alnie przygotowanym miejsc u. Poza oznaczen iem nadwozia pojazdu firma Saab nadaje szes nastoznakowy indywidualny numer każdej jednostce na pędowej montowanej w jej pojazdach. ) W poja zdach marki Saab model 9-3 oraz 9-5 numer identyfikacyjny nadwozia umiejscowiony jes t na przegrodzie czo ł owej sam ochodu, w jej central nej części. Każd o razowo na naniesiony numer ident yfikacyjny nakła da się przezroczystą folię. Na rycinac h 4-9 prze dstawiono rzeczywisty wy glą d oraz umiejscowienie o znaczeń identyfikacyjnych na elementach pojazdów na przykładz i e Saaba model 9-3. Na rycinie 5a-b ukazane są w skali mikro p rzykładowe znaki graficzne: cyfra i znak ogran iczający - pochodz ące z sam ochodu marki Saab 9-5, a na rycinie sa-c widać cyfrę i li terę modelu Saab 9-3. Widoczna jest równ ież tec hnika, ja ką wykonano numer VIN - dłutowa nie. Czerwoną st rza łką wskazano miejsce rozpoczęcia skrawania przez narzędzie, natomiast żółtą miejsce wyjśc ia narzę dzia. Jak wspomniano numer identyfikacyjny samoc hodu jest po wtórzony na tab liczce znamionowej, która umiejscowiona jest na lewym s łup ku bocznym. Tab liczka znamionowa wykonana jest w formie pro stokątnej naklejki, która jest widoczna po otwarci u drzwi kierowcy (ryc. 6). Poza oznaczeniem identyfikacyjnym na tabliczce znamionowej kodowane są informacje o zawieszeniu pojazdu (tj. rodz aj sprę żyn, amortyzatorów i stabilizatorów) oraz informacje dotyczące rodzajów montowanych tarc z hamulcowych. Nume r identyfikacyjny pojazdu w całości powt órzony jest rów nież na blaszce (tabliczce) mocowanej za po mocą nitów do obu dowy deski rozdzielczej. Tabliczka ta widoczn a jest po lewej stronie za przednią sz ybą pojazdu. Jest to tak zwany publiczny numer identyfikacyjny (public VIN). Na rycinie 7 przed stawiono umiejscowienie oraz wyg ląd tabliczki z numerem VIN-u publiczneg o stosowanej w pojeżdz ie Saab model 9-3. Identyfikacji pojazdu można dokonać równ ież na podstaw ie numeru iden tyfikacyjnego jed nostki n apę dowej zam ontowanej w p oj e ź d z i e ma rki Saa b. Numer identyfi kacy jny w silnikach stosowanyc h w pojazdach marki Saab umi ejscawian y jest na ich blo kach oraz dodatkowo num er ide ntyfikacyjny silni ka może być powtórzony na nakl ejce przyklejonej do obudowy rozrz ą d u. Saab 9-3, Saab Numer identyfikacyjny VIN 2. Numer VIN publiczny (Public VIN inside windscreen) 3a. Tabliczka znamionowa (do końca 2005 roku) (Identification Plate till 2005) 3b. Tabliczka znamionowa (od pocz ą tku 2006 roku) (Identification Plate from 2006) 4. Tabliczka modyfikacyjna (dotyczy kampanii) o II4UAIIIClIiI'OOUo\l! C ~ 'YU:lF5tN:2VlO2nn. lu""'..... ~- o~:_: -- Rvc. 3. Umiejscowienie oznacze ń zawie rających nr VIN Fig. 3. V/N tetas tocetions PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1)

5 Ryc. 4. Umiejscowienie j wygląd pola numerowego oraz znaki graficzne numeru VIN - Saab 9-3 Fig. 4. Saab 9+3; number field on body including graphic signs a b c d Ryc. 5a-d. Cechy charakterystyczne znaków graficznych nr VIN Fig. 5a-d. Details ot graphic signs nr VIN 50 PROBLEMY KRYMINAlISTVKI271(1) 2011

6 Ryc. 6. Umiejscowienie i wygląd tabliczki znamionowej - Saab 9-3 Fig. 6. Number p/ate ot Saab 9-3. Localion on body Ryc. 7. Umiejscowienie i '..vyg \ąd tabliczki z publicznym VIN-em - Saab 9-3 Fig. 7. Saab 9-3. Public V/N and its location PROBLEMY KRYMINALISTYK I 271(1)

7 b Ryc. Sa- b. Numery identyf ikacyjne silnika (7a - benzynowego, 7b - diesla) - Saab 9-5 Fig. Ba-b. Saab 9-5. Location ot engine number ptste (7a - petroi; 7b - diesel) M~2 \\\ \\Ił\l l l l lll l lmll Jl IW II MH2Z1 9DTH Ryc. 9. Umiejscow ienie i wygląd naklejki z numerem silnika - Saab 9-5 Fig. 9. Saab 9-5. t.oceuon ot engine number /abel 52 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1) 2011

8 Rozkodow anie numeru ide ntyfik acyjnego VIN nadwozi samochodów marki Saab Struktura numeru VIN w samochodach marki Saab S tructure ot Saab cars V/N Tabela la Y 5 3 F D l Znaki z pozycji 1-3: świa to wy znak producenta: YS3 - Saab. Znak z pozycji 9: cyfra kontrolna. Znak z pozycji 11: numer taśmy mon taż o wej. Znaki z pozycji 12-17: numer seryjny. Czwarty znak numeru VIN Fourth digit in V/N Tabela 3 Czwarta pozycja numeru VIN Mode l D 9-3 E 9-5 F Piąty znak numeru VIN Fifth digit in V/N Tabela 4 Piąta pozycja numeru VIN Wyposażenie A I seria, 1 airbag B I seria, 2 airbag C II seria, 1 airbag D II ser ia, 2 airbag E III ser ia, 1 airbag F lu seria, 2 airbag G IV seria, 1 airbag H IV ser ia, 2 airbag PROBLEMY KRYMINA LISTYKI 271(1)

9 Szósty znak numeru VIN Sixth d/git in V/N Tabela 5 Szósta pozycja numeru VIN Liczba drzwi 3 3 drzwi 4 4 drzwi 5 5 drzwi 7 2 drzwi Siódmy znak numeru VI N Seventh d/git in V/N Tabela 6 Sió dma pozycja numeru VIN Rod zaj sk rzy ni biegó w 1 automatyczna, 6 biegów 5 manua lna, 5 biegów 6 manualna, 6 bi egów 8 automatyczna, 4 biegi 9 automatyczna, 5 bieg ów No we modele M A manualna automatyczna. 5 /6 biegów 2 automatyczna, 6 biegów 54 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1) 2011

10 Ósmy znak numeru VIN Eighth digit in V/N Tabela 7 Ósma pozycja numeru VIN A B C D E F G H K l S V W y Z P R Wy znac znik silnika B235l 2 1BXE B205E D223l B235E B207E B235R B205l B205R D308l B207l Z19DT Z19DTH B207R B308E Z19DTR B2B4R Dziesiąty znak numeru VIN. Kod roku produkcji pojazdu Tenth digit in V/N. Year ot production codes in V/N Tabela 8 pozycja Dziesiata pozycja Model roku numeru Ident. numeru ident. Dzies iąt a Model roku W 199B X Y B A B C D 2013 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1)

11 Rozkodowanie numerów identyfikacyjnych silników Struktura numeru identyfikacyjnego silnika w samochodach marki Saab Structure ot Saab cars engine identification numbers Tabela O 5 E E M O O Znak z pozycji 4: generacja silnika. Znaki z pozycji 8-9: oznaczenie wewn ęt rzn e. Znaki z pozycji 10: zakodowany rok produkcji jednostki n apędowej. Sposób dekodowania roku produkcji jest analogiczny jak w przypadku kodowania roku produkcji pojazdu. W tabeli 8 przedstawiono kody roku produkcji. Znaki z pozycji 11-16: numer seryjny. Pierwszy zn ak numeru silnika Firs t digit in engine number Tabela 10 Pierwsza pozycja numeru ident. Rodzaj jednostki napędowej 8 Benzyna D Diesel Drugi i trzeci znak numeru silnika Second and third digits in engine number Tabela 11 Druga i trzecia pozycja numeru Ident. Pojemność jednost ki napędowej 20 2 litry litra 30 3 litry Piąty znak numeru silnika Fitth digit in engine number Tabela 12 Pląta pozycja numeru ident. Stopień doładowania E L R lpt law pressure turbo Turbo Turbo sport 56 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1) 2011

12 Szósty znak numeru silnika Sixth digit in engine number Tabela 13 Szósta pozycja numeru ident. Model samochodu D 9-3 E 9-5 F 9-3SS/SC /SV Siódmy znak num eru silnika Seventh digit in engine numbe r Tabela 14 Siódma pozycja nume ru ident. A M Rodzaj skrzyni biegów autom atyczna manualn a Podsumow anie Zawarte w artykule informacje dotyczące o z n acze ń identyfikacyjnych nadwozi oraz siiników pojazdów produkowanych przez f irmę Saab, a tak że podstawowyc h parametrów technicznych opisywanych pojazdów b ędą pomocne ekspertom pracowni bada ń wypadków drogowych, Z uwagi na powszech ną dostępność "Problemów Kryminalistyki" autorzy opracowania nie poruszyli na ich łamach tematów z w ią za n yc h z m ożliwościam i identyfikowania pojazdów marki Saab po oznaczeniach dodatkowych. Oznacze nia tego typu zwyczajowo są stosowane na liniach montażowych opisywanych pojazdów lub występu ją w postaci kodowanych ozna c zeń zamieszczanych w po d z e spo łach i osprzęcie pojazdu jako informacja cyfrowa. Informacje te znajdą s ię w nowo tworzonej bazie pojazdów FAVI. Streszczenie Niniejszy artykulmn na celu usys tematyzowanie wiadomo ści porus zanych na spotkaniach branżowych dotyczących l11.in. aznaczeń identyfikacyjnych stosowanych przez producenta pojazdów marki Saab. Inf ormacje zawarte w artykule mają stanowić również pomuc w trakcie przeprowadzania badań aulentvcznosci oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów tej marki. Artyku ł zawiera informacje dotyczące oznaczeń identyfikncyjnych nodioozi oraz silników pojazdów produkowanych przez firmę Saab. Autorzy publikncji podają w niej również podstawowe parametry techniczne opisywanych pojazdów. Takie informacje będą również pomocne ekspertom pracown i badań 'wypadków drogowych. Autorzy niniejszego opracowania nic poruszyli tematów związa nych z możliwościami identyfikowania pojazdów marki Saab po oznaczeniach dodatkowych. Oznaczenia tego typu zwyczajowo są stosotonic na liniach montażowych opisywanych pojazdów lub występują w postaci kodowanych oznaczeń zamieszczan ych w podzespo łach i osprzęcie pojazdu jako informacja cyfrowa. Illfonnacje te znajdą się w noiootuorzonei bazie pojazdów "FAVr. Słowa kluczowe: numer idclltyfikncyjny nadtoozie. numer identyfikacyjny silnika, tabliczka znamionowa. Summary The ariicle aims at systematizing the information diecussed during specialist mcctinge referring to, al/wilg othcrs, idcntiiicaiion nun/bers uscd by manuiacturcrs ofsaab cars. Thc hereby presentcd data is aiso to provide aid in vcrification of idcnuficnnon l1la rkillgs mld numbers nutheniicit v. The anicle contains information 0/1 idcntiiicaticn markings ofsaab car body and eng ine. The Authors cite the Ilulin tcchn icai pararnctcre ofthe oehicles that may be uscju / jor trajfic accidcnt experts. The Authors refrain Jrom discussing topie of identiiication of Saab vehiclcs based on addiiionul markings. Such markings are lłsu ally added 0/1 assel1lbly lines; they /llay CO/llC in jorm oj digita/ cncodcd markings 011 junctionai units and parts ofvehiclcs. Detailed injormution on ttiose features cnn be[ound in thc newly created "FAVl" database. Keywords: Car body idcntijication number. cnginc identiiicalion nutuber. /ll/mba piate, VIN. Opraco wanie pows tało na podstawie danych i informacji uzyskanych od producen ta oraz od autoryzowanego przedstawiciela pojazdów marki Saab. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 271(1)

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe Tomasz Pawlicki Arkadiusz Bo/ewski PawełKubicz Andrzej Romanowski Oprogramowanie do ana lizy ś ledczej tworzone we współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - - SQLite, Torrent

Bardziej szczegółowo

Szkoły Policji w Katowicach

Szkoły Policji w Katowicach 1 Szkoła Policji w Katowicach Sprawdzenie i weryfikacja numeru identyfikacyjnego pojazdu podczas kontroli drogowej Opracowanie: st. asp. Tomasz Sibiela Zakład Służby Prewencyjnej SZKOŁA POLICJI Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4 SPIS TREŚCI Str. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. III. IV. OKRES UBEZPIECZENIA.4 UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY 4 PRZEBIEG UBZPIECZENIA.7 1. Klient indywidualny...8 2. Mały i średni przedsiębiorca...10 2.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza rejestru systemów z rodziny Windows za pomocą programu X-Ways Forensics. Informacje podstawowe

Analiza rejestru systemów z rodziny Windows za pomocą programu X-Ways Forensics. Informacje podstawowe Analiza rejestru systemów z rodziny Windows za pomocą programu X-Ways Forensics. nformacje podstawowe Wprowadzenie i cel pracy Niniejsza publikacja stanowi wstęp do cyklu artyku łów poświęconych możliwościom

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Możliwość identyfikacji pojazdów na podstawie danych zawartych w ich podzespołach elektronicznych

Możliwość identyfikacji pojazdów na podstawie danych zawartych w ich podzespołach elektronicznych Z PRAKTYKI Dariusz Łojek, Arkadiusz Dorau, Marcin Radtke Możliwość identyfikacji pojazdów na podstawie danych zawartych w ich podzespołach elektronicznych Wstęp Współczesne samochody osobowe i ciężarowe,

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 str. 42

www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 str. 42 www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 42 str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 spis treści www.fota.pl FORUM Nr 1(22)/kwiecień 2008 Nakład: 12 000 egz. Kager na Saharze

Bardziej szczegółowo

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO.

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO. 11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO 10 lat akcji bezpieczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

Kompakty ale z pazurem. Toyota RAV4. Auto używane: Peugeot 206 (1998 2009) Rieju Marathon 125 Pro, Podkreślenie dynamizmu

Kompakty ale z pazurem. Toyota RAV4. Auto używane: Peugeot 206 (1998 2009) Rieju Marathon 125 Pro, Podkreślenie dynamizmu NR 5/2010 MotoTrendy 26 MAJA 2010 r. ISSN 2081-1594 MAGAZYN BEZPŁATNY Kompakty ale z pazurem Auto używane: Peugeot 206 (1998 2009) Rieju Marathon 125 Pro, czyli pomysł na gorsze drogi MAZDA 3 MPS vs. SEAT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autonaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y PAŹDZIERNIK 2014 (86) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościnnie na naszych łamach: Maciej Hadryś Wymiana filtra oleju Piotr Kasprzak dodatki do olejów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ Drodzy Czytelnicy, Z nieukrywaną radością dzielimy się z Wami informacją, iż Made in Japan właśnie skończył 2 lata. W tym czasie nasza gazeta się nieco przeobraziła i znacznie

Bardziej szczegółowo

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM SYSTEMY I ŚRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO BADANIA, KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW TRANSPORTU I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM PYĆ

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem, (zwana dalej KJS) jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji kierowcy sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep.

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep. Monitor Polski Nr 6 39 POl:. 28 --------~---------------------------------------------------------------------------- 28., ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej

Bardziej szczegółowo

L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005. (w zależności od modelu)

L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005. (w zależności od modelu) L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005 (w zależności od modelu) Wydawca MAN Nutzfahrzeuge AG Oddział ESC Engineering Services Consultation (dawniej TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 München E-Mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012 I. Przepisy ogólne 1. Definicje JSKS 1.1 Jazda Szkoleniowo-Konkursowa Samochodem jest popularną imprezą samochodową

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie.

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie. Nr 1(11)/2008 TEMAT NUMERU Projekt okładek Andrzej Pągowski, KreacjaPro Druk cyfrowy Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża Od redaktora 4 Jak powstała nasza okładka? Kim jest James Bond,

Bardziej szczegółowo

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015

ISO Serwis. Nr 3/2015 Marzec KWALIFIKACJA ZAKŁADÓW SPAWALNICZYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-M-69009. Spis treści: Nr 3/2015 ISO Serwis ISSN 1731-5026 Marzec Szanowni Państwo! Narzędzia zarządzania jakością pomagają w udoskonaleniu procesów zachodzących w firmie. Co ma zasadniczy wpływ na oferowane produkty i usługi, co z kolei

Bardziej szczegółowo

ZDROWA DIETA W POLSCE JEDEN ZA DWA. Ecolution by Scania w Grupie Krasoń. Autobus przyszłości już dziś. Rekordowa Scania ze Szczercowa

ZDROWA DIETA W POLSCE JEDEN ZA DWA. Ecolution by Scania w Grupie Krasoń. Autobus przyszłości już dziś. Rekordowa Scania ze Szczercowa BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 1/2015 WWW.SCANIA.PL W POLSCE JEDEN ZA DWA Autobus przyszłości już dziś 2 500 000 Rekordowa ze Szczercowa ZDROWA DIETA Ecolution by w Grupie Krasoń Top Team GRA ZESPOŁOWA Strona

Bardziej szczegółowo

Dacia Duster gama 2013

Dacia Duster gama 2013 Dacia Duster gama 2013 (Niezwykle) dużo miejsca za (zupełnie) niewielkie pieniądze Dacia Duster jest laureatem nagrody Autobest 2011 za najlepszą ofertę samochodową na rynku w 2010 roku. W Dacii Duster

Bardziej szczegółowo

Ładniejszy i nie tylko

Ładniejszy i nie tylko Nr 5(16)/2011 30 maja 2011 r. magazyn bezpłatny Numer issn 2081-1594 BMW X3 xdrive20d Ładniejszy i nie tylko Ośrodki szkolenia kierowców Test: Škoda Fabia RS Edition S2000 Auto używane: MAZDA MX- 5 (1989

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

lato 2007 razem w drodze 1

lato 2007 razem w drodze 1 lato 2007 razem w drodze 1 aktualności 2,3% udziału Grupy PGD 1903 sprzedane nowe samochody w I kwartale i wzrost udziału w sprzedaży aut na polskim rynku do 2,3%, to liczby obrazujące stałą dynamikę Grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Volkswagen Magazyn. Rajd Dakar. Wulkan energii. Sportowe areny. Prestiżowy tytuł dla Volkswagena Polo. Spełnione marzenia trzy Race Touaregi na podium

Volkswagen Magazyn. Rajd Dakar. Wulkan energii. Sportowe areny. Prestiżowy tytuł dla Volkswagena Polo. Spełnione marzenia trzy Race Touaregi na podium Volkswagen Magazyn Życie w nowoczesnym świecie 01 / 2010 Rajd Dakar Spełnione marzenia trzy Race Touaregi na podium Wulkan energii Silniki Volkswagena źródłem prądu dla miast Sportowe areny Architektoniczne

Bardziej szczegółowo