Źródło: M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Spór Zbiorowy, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródło: M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Spór Zbiorowy, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line."

Transkrypt

1 Spór zbiorowy Zwięzła charakterystyka sporu zbiorowego. Omówienie przedmiotu i stron sporu zbiorowego. Definicja momentu zaistnienia sporu zbiorowego. Rozróżnienie zakładowych i wielozakładowych sporów zbiorowych. Znaczenie interesów pracodawcy w sporze zbiorowym. Spór zbiorowy to konflikt pomiędzy pracownikami a pracodawcą lub pracodawcami, którego przedmiotem są warunki pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz prawa i wolności związkowe pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Przedmiotem sporu zbiorowego nie mogą być indywidualne żądania pracownicze, wynikające z indywidualnego stosunku pracy. Spór, którego przedmiotem jest takie żądanie, nawet gdy dotyczy ono grupy pracowników, jest indywidualnym sporem pracy, rozstrzyganym przez sąd pracy (art. 4 1 ustawy oraz art k.p.). Natomiast spory zbiorowe są rozwiązywane według procedur pozasądowych. Przedmiotem sporu zbiorowego mogą być nie tylko prawa i interesy zbiorowe pracowników, ale także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osób wykonujących pracę nakładczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli one same nie są pracodawcami (art. 6 ustawy). Stronami sporu zbiorowego są pracownicy i pracodawca lub pracodawcy. Jednakże pracownicy mogą być reprezentowani w sporze tylko przez związek zawodowy. W imieniu pracowników zakładu pracy, w którym nie działa żadna organizacja związkowa, spór zbiorowy może prowadzić inna organizacja związkowa, do której pracownicy zwrócili się z wnioskiem o reprezentowanie ich w sporze. Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to każda z nich może reprezentować pracowników w sprawie stanowiącej przedmiot tego sporu. Działające w zakładzie organizacje związkowe mogą utworzyć wspólną reprezentację związkową do występowania w sporze zbiorowym (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy). Dotyczy to także sytuacji zaangażowania się kilku organizacji związkowych w sporze zbiorowym wielozakładowym (art. 3 ust. 3 ustawy). Drugą stroną sporu zbiorowego jest pracodawca albo pracodawcy, jeżeli przedmiotem sporu są żądania pracowników zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy. Pracodawcy mogą być reprezentowani w sporze przez organizację pracodawców, której są członkami (art. 2 ust. 2 ustawy). Konsekwencją określenia przez ustawę drugiej strony sporu zbiorowego jako pracodawcy lub pracodawców jest to, że stroną tą nie może być organ władzy lub administracji państwowej ani też organ samorządu terytorialnego, nawet jeśli organy te są władne wydać lub zmienić akt prawny w sprawie będącej przedmiotem sporu zbiorowego. Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot związkowy, reprezentujący pracowników, z żądaniami wobec pracodawcy, dotyczącymi praw i interesów zbiorowych pracowników, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym jednak niż 3 dni. Podmiot wszczynający spór

2 może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy). Jeżeli spór dotyczy treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia (art. 4 ust. 2 ustawy). (Por. Strajk.) Ustawa wyróżnia spory zbiorowe zakładowe, obejmujące pracowników jednego zakładu pracy oraz spory zbiorowe wielozakładowe, obejmujące pracowników więcej niż jednego zakładu pracy (art. 16 ust. 2 ustawy oraz zarządzenie Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 10 lutego 1983 r., III PO 1/84, OSNCP 1984, nr 11). W sporze zbiorowym zaangażowane są także prawa i interesy pracodawcy, co potwierdza treść art. 2 ust. 2 ustawy, jednakże one same nie mogą stanowić przedmiotu sporu zbiorowego pracy, ponieważ ani pracodawca, ani organizacja pracodawców nie jest uprawniona do wszczęcia sporu zbiorowego. Wniosek taki ma oparcie nie tylko w treści art. 1 ustawy, lecz pośrednio także w jej art. 7 ust. 1. M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Spór Zbiorowy, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line.

3 Rokowania zbiorowe Krótka charakterystyka instytucji rokowań zbiorowych. Definicja pojęcia, okoliczności, w jakich podejmowane są rokowania, ich zasadnicze cele oraz tryb przeprowadzania. Autor zwraca uwagę na statutowe poparcie ze strony Międzynarodowej Organizacji Pracy dla programów zapewniających uznanie rokowań zbiorowych. Rokowania zbiorowe to rozmowy prowadzone między organizacją związkową a pracodawcą lub organizacją pracodawców w celu rozwiązania sporu zbiorowego lub w celu zawarcia układu zbiorowego pracy. Rokowania są obowiązkową procedurą rozwiązywania sporu zbiorowego. Pracodawca jest obowiązany podjąć rokowania niezwłocznie, jeśli w terminie określonym w wystąpieniu podmiotu reprezentującego interesy pracownicze (nie krótszym niż 3 dni) nie uwzględni on wszystkich żądań zgłoszonych przez ten podmiot. Podejmując rokowania, pracodawca zawiadamia równocześnie właściwego okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego. Rokowania kończą się podpisaniem porozumienia przez strony sporu. W razie nieosiągnięcia porozumienia sporządza się protokół rozbieżności, ze wskazaniem stanowisk stron. Rokowania są również procedurą służącą zawarciu układu zbiorowego pracy. Rokowania układowe regulują art k.p. Przepisy te określają sytuacje, w których strona uprawniona do zawarcia układu zbiorowego jest obowiązana podjąć rokowania układowe na żądanie drugiej strony układu, ustanawiają obowiązek prowadzenia rokowań w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów drugiej strony, upoważniają strony do regulowania trybu rozstrzygania kwestii spornych między stronami rokowań, zobowiązują pracodawcę do udzielania stronie związkowej informacji o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie objętym rokowaniami oraz regulują powoływanie ekspertów w sprawach związanych z rokowaniami układowymi. Problematyka międzynarodowa Rokowania zbiorowe mają swoją podstawę w aktach normatywnych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Popieranie programów zapewniających uznanie rokowań zbiorowych zostało określone jako jeden z celów tej organizacji w Deklaracji Filadelfijskiej, stanowiącej integralną część jej Konstytucji (MOP). Cel ten ma charakter wiążący dla wszystkich państw członkowskich, ponieważ z samego członków tej organizacji, niezależnie od ratyfikowania konkretnych konwencji MOP, płynie obowiązek respektowania postanowień jej Konstytucji. Szczegółowe obowiązki w tej dziedzinie płyną z Konwencji nr 98 MOP, w sprawie stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych. Konwencja ta zobowiązuje państwa, które ją ratyfikowały, do stosowania środków zachęcających i popierających rozwój dobrowolnych rokowań w celu zawierania układów zbiorowych, regulujących warunki pracy. M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Rokowania zbiorowe, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line

4 Mediacja Mediacja jest procedurą rozwiązywania sporu zbiorowego, polegającą na uczestniczeniu w niej bezstronnej osoby trzeciej, zwanej mediatorem. Mediator nie rozstrzyga sporu zbiorowego, lecz udziela jego stronom pomocy w zawarciu porozumienia, poprzez dokonanie ustaleń dotyczących przedmiotu sporu i stanowisk stron. Może on również proponować stronom dokonanie innych koniecznych ustaleń, jak również przeprowadzenie ekspertyz i innych czynności, a także proponować treść porozumienia. Mediacja jest procedurą obowiązkową w rozwiązywaniu sporu zbiorowego w razie nieosiągnięcia przez strony porozumienia w rokowaniach zbiorowych. Mediatora ustanawiają wspólnie strony sporu zbiorowego. Może nim być osoba wybrana z listy mediatorów, ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Minister ustala taką listę w uzgodnieniu z ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową oraz z ogólnokrajowym związkiem reprezentatywnym dla pracowników większości zakładów pracy. Jeżeli strony sporu zbiorowego nie uzgodnią w ciągu pięciu dni wyboru mediatora, Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek jednej ze stron wyznacza go z listy. Mediator może zaproponować stronom sporu opracowanie ekspertyzy w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu pracy, pozostającej w związku z żądaniem objętym przedmiotem sporu. Koszty takiej ekspertyzy ponosi zakład pracy, jeśli strony sporu nie postanowią inaczej. Nie jest sprzeczne z ustawą przeprowadzenie za zgodą stron ekspertyzy w innej sprawie, ponieważ ustawa tego nie zakazuje, a strony mogą w tym zakresie same decydować o przebiegu sporu pomiędzy nimi. Mediacja kończy się podpisaniem przez strony sporu zbiorowego porozumienia. W razie nieosiągnięcia porozumienia sporządza się protokół rozbieżności, ze wskazaniem stanowisk stron. Czynności tych dokonuje się przy udziale mediatora. Nieosiągnięcie przez strony sporu zbiorowego porozumienia w postępowaniu mediacyjnym uprawnia organizację związkową do podjęcia akcji strajkowej (por. Organizacja związkowa). M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Mediacja, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold on-line.

5 Arbitraż Arbitraż jest procedurą rozwiązywania sporu zbiorowego, polegającą na jego rozstrzygnięciu przez osobę trzecią bądź przez kolektywny organ arbitrażowy. Z reguły strony sporu mają swobodę wyboru arbitra lub desygnują w jednakowej liczbie członków organu arbitrażowego. Komentarz omówia procedurę arbitrażu oraz zwraca uwagę na różnice i analogie między arbitrażem a postępowaniem mediacyjnym. Orzeczenie arbitrażowe ma dla stron charakter wiążący i z reguły kończy spór zbiorowy. W zależności od rozwiązania przyjętego w danym systemie prawa krajowego, postępowanie arbitrażowe w sporze zbiorowym jest dla stron fakultatywne albo obligatoryjne narzucone przez ustawę bądź przez układ zbiorowy pracy. Arbitraż jest procedurą fakultatywną, wszczynaną przez prowadzącą spór zbiorowy organizację związkową, zamiast podjęcia akcji strajkowej, do której jest ona uprawniona, gdy w postępowaniu mediacyjnym strony sporu nie osiągnęły porozumienia. Udział w postępowaniu arbitrażowym pracodawcy lub pracodawców, będących stroną sporu zbiorowego, jest obowiązkowy. Postępowanie arbitrażowe toczy się przed kolegium arbitrażu społecznego z udziałem stron sporu zbiorowego lub ich przedstawicieli. Termin posiedzenia kolegium wyznacza prezes sądu, przy którym jest usytuowane kolegium, niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu wymaga wiadomości specjalnych, kolegium może zasięgnąć opinii ekspertów. Koszty ekspertyzy obciążają pracodawcę, chyba że strony sporu postanowią inaczej. Orzeczenie kolegium zapada większością głosów i wiąże strony sporu, jeżeli żadna z nich nie postanowiła inaczej przed oddaniem sporu do rozstrzygnięcia przez kolegium. Postępowanie przed kolegium jest jednoinstancyjne, co oznacza, że orzeczenie kolegium nie może być przedmiotem postępowania odwoławczego. Uzależnienie wiążącego charakteru orzeczenia kolegium od woli stron sporu stawia pod znakiem zapytania arbitrażowy charakter tego organu. W przypadku zaś oświadczenia przez jedną ze stron, że nie uzna mocy wiążącej orzeczenia kolegium, postępowanie przed nim nabiera w gruncie rzeczy charakteru mediacyjnego. Wskazuje na to również obowiązek kolegium wezwania stron sporu do zawarcia porozumienia po rozpoczęciu posiedzenia. M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Arbitraż, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold online.

6 Strajk Ogólne omówienie problematyki strajku. Ustawowa definicja strajku w odróżnieniu od innych, nazywanych tak zwyczajowo form protestu. Charakterystyka zbiorowego prawa pracowników do strajku. Ograniczenia prawa do strajku ze względu na ochronę pokoju społecznego, życia i zdrowia ludzkiego, interesów państwa oraz praw i interesów pracodawcy, rekompensata za całkowite pozbawienie niektórych grup pracowników prawa do strajku. Konsekwencje naruszenia prawa o strajku. Zasygnalizowanie prawa do strajku w regulacjach międzynarodowych. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. W języku potocznym pojęciu strajk" nadaje się szersze znaczenie, obejmując nim także takie akcje protestacyjne pracowników, które polegają na dezorganizacji procesu pracy (np. na skrupulatnym przestrzeganiu regulaminu pracy i innych przepisów strajk gorliwości"; wykonywaniu pracy w żółwim tempie strajk włoski") lub na wywarciu na pracodawcy presji moralnej (np. powstrzymanie się od przyjmowania pożywienia strajk głodowy"). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy, żadna z tych form protestu nie może być jednak uznana za strajk, ponieważ nie polega na powstrzymaniu się od pracy. Na gruncie ustawy można natomiast wyróżnić następujące postacie strajku: strajk ostrzegawczy (art. 12), strajk solidarnościowy (art. 22), strajk nielegalny lub dziki, czyli sprzeczny z przepisami ustawy (art. 23 ust. 1 a contrario), strajk generalny obejmujący co najmniej całą gałąź pracy lub znaczny obszar kraju oraz strajk zakładowy i strajk wielozakładowy (art. 20 ust. 1 i 2). Istotnym elementem pojęciowym strajku jest określenie przez ustawę jego celu, którym może być tylko rozwiązanie sporu zbiorowego, a więc takiego sporu, który dotyczy warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych, bądź praw i wolności związkowych pracowników. Oznacza to, że powstrzymanie się od wykonywania pracy poza sporem zbiorowym (np. przed formalnym wszczęciem sporu) lub w sprawach, które nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego (np. w celu dochodzenia roszczeń indywidualnych, w celach politycznych, w celu usunięcia dyrektora), nie może być uznane za strajk w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy. Strajk może być uznany za środek prowadzący do rozwiązania sporu zbiorowego dlatego, że jego istota polega na wywarciu legalnej presji na pracodawcy i skłonieniu go w ten sposób do zawarcia porozumienia w sprawie żądań pracowników. Presja ma charakter ekonomiczny, ponieważ powstrzymanie się od pracy prowadzi do szkód po stronie pracodawcy. Może ona jednak mieć także charakter moralny, jeżeli strajk ma szersze poparcie społeczne. Opinia społeczna kieruje się jednak czasem przeciwko strajkującym, jeżeli strajk uderza w żywotne interesy ludności, uzależnionej od produktów i usług dostarczanych przez pracodawcę objętego strajkiem. Z ustawy wynika jednoznacznie, że prawo do strajku przysługuje pracownikom. Jest to prawo zbiorowe, ponieważ powstrzymanie się od pracy musi być zbiorowe, a zatem nie może być indywidualne. Indywidualne prawo pracownika obejmuje tylko dobrowolny udział lub powstrzymanie się od udziału w strajku (art. 18). Udział pracownika w strajku zorganizowanym, zgodnie z przepisami ustawy, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych (art. 23 ust. 1). W szczególności nie można postawić pracownikowi

7 strajkującemu zarzutu naruszenia obowiązku świadczenia pracy. Dlatego pracownik zachowuje w okresie legalnego strajku uprawnienia wynikające ze stosunku pracy oraz prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza mu się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Ustawa wyłącza jednak prawo pracownika do wynagrodzenia za okres strajku, ponieważ wynagrodzenie przysługuje w zasadzie tylko za pracę wykonaną (art. 80 k.p.), a strajk polega właśnie na niewykonywaniu pracy (art. 23 ust. 2). Przyjęcie w ustawie koncepcji prawa do strajku jako prawa pracowników oznacza, że zgodnie z polskim ustawodawstwem związek zawodowy nie jest podmiotem tego prawa. Związek zawodowy ma natomiast prawo do organizowania strajku i innych form protestu w granicach określonych w ustawie (art. 59 ust. 3 Konstytucji RP). Ustawa o związkach zawodowych konkretyzuje to prawo w ten sposób, że upoważnia odpowiednią organizację związkową lub organ związkowy do ogłoszenia i przeprowadzenia strajku, za zgodą pracowników (art. 20 ust. 1). Ustawa nie rozstrzyga jednak, która z organizacji związkowych może realizować to prawo w sytuacji, gdy aspiruje do niego więcej niż jedna organizacja zakładowa lub ponadzakładowa. Wzmocnieniem związkowego prawa do przeprowadzenia strajku jest, zawarte w ustawie, upoważnienie do tworzenia przez związek zawodowy funduszu strajkowego oraz do określenia sposobu jego wykorzystania. Fundusz strajkowy nie podlega egzekucji (art. 24). Prawo do strajku podlega ograniczeniom, których celem jest ochrona pokoju społecznego, życia i zdrowia ludzkiego, interesów państwa oraz praw i interesów pracodawcy. Ze względu na utrzymanie pokoju społecznego ustawa określa strajk jako ostateczny środek rozwiązywania sporu zbiorowego. Oznacza to, że strajk może być ogłoszony dopiero po wykorzystaniu przez strony obowiązkowych procedur rokowań i mediacji. Jednakże strajk może być zorganizowany bez tych procedur, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło ich przeprowadzenie, a także w przypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym (art. 17 ust. 2). Z dążeniem do ochrony pokoju społecznego związany jest także, narzucony przez ustawę, rygor, uzależniający ogłoszenie strajku zakładowego od wyrażenia na niego zgody większości głosujących w tej sprawie pracowników, przy czym w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 50% pracowników zakładu. Rygor ten znajduje odpowiednie zastosowanie także do strajku wielozakładowego (art. 20 ust. 1 i 2). Ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwo państwa niedopuszczalny jest strajk na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaprzestanie pracy zagraża tym dobrom. Z tych samych powodów ustawa zabrania organizowania strajku: w Urzędzie Ochrony Państwa, w jednostkach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz w jednostkach organizacyjnych straży przeciwpożarowej. Nie mają również prawa do strajku pracownicy zatrudnieni w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej oraz w sądach i w prokuraturze (art. 19). W celu zapewnienia ochrony praw i interesów pracodawcy, ustawa wymaga, aby przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu strajku podmiot reprezentujący w sporze zbiorowym interesy pracowników wziął pod uwagę współmierność żądań i strat związanych ze strajkiem (art. 17 ust. 3). Ponadto, kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do

8 pracowników nie biorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub dla przywrócenia normalnej działalności zakładu (art. 21 ust. 1). W celu urealnienia tych uprawnień ustawa nakłada na organizatorów strajku obowiązek współpracy z kierownikiem zakładu w zakresie niezbędnym do ich realizacji (art. 21 ust. 2). Przez wzgląd na interesy pracodawcy ustanowiony został również przepis wymagający, aby ogłoszenie strajku nastąpiło co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem (art. 20 ust. 3). Wobec perspektywy strajku, pracodawca ma dzięki temu czas na ponowne ustosunkowanie się do żądań, stanowiących przedmiot sporu zbiorowego lub na przygotowanie się do sytuacji strajkowej w zakładzie. Swoistą rekompensatą za pozbawienie pewnych grup pracowników prawa do strajku jest prawo związku zawodowego, działającego w innym zakładzie, do zorganizowania strajku solidarnościowego. Jego celem może być tylko obrona praw i interesów zbiorowych pracowników nie mających prawa do strajku; strajk solidarnościowy nie może trwać dłużej niż połowa dnia roboczego. Do strajku solidarnościowego stosują się rygory ustawowe dotyczące ogłoszenia i przeprowadzenia strajku właściwego (art. 22). Naruszenie przepisów ustawy o strajku może spowodować odpowiedzialność prawną podmiotu, który dopuścił się naruszenia. W przypadku pracownika można mówić o naruszeniu prawa, gdy bierze on udział w strajku zorganizowanym niezgodnie z przepisami ustawy. Takie zachowanie stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych (wniosek a contrario z art. 23 ust. 1), pociągającym za sobą konsekwencje przewidziane w kodeksie pracy, do rozwiązania stosunku pracy włącznie. Sąd Najwyższy wypowiedział się jednak w sposób dopuszczający ograniczenie odpowiedzialności pracownika za udział w strajku nielegalnym (wyrok SN z dnia 18 marca 1992 r., I PRN 11/92). Osoby, które w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadzają w przeprowadzeniu strajku w sposób zgodny z prawem, podlegają karze grzywny. Tej samej karze podlega osoba kierująca strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom ustawy. Organizator zaś takiego nielegalnego strajku, czyli odpowiednia organizacja związkowa lub pozazwiązkowy komitet strajkowy, ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone strajkiem pracodawcy (art. 26). Problematyka międzynarodowa Prawo do strajku ma swoje podstawy w normach prawa międzynarodowego. W sposób wyraźny zostało ono uznane przez: Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 8 ust. 1d), Europejską Kartę Socjalną (art. 6 ust. 4) oraz przez Wspólnotową Kartę Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników (pkt 13). Prawo do strajku jest wyprowadzane również z Konwencji nr 87 MOP, aczkolwiek w żadnym z jej przepisów nie zostało ono wyrażone expressis verbis. Komitet Wolności Związkowej MOP uznaje strajk za legalny środek obrony interesów pracowniczych. M. Seweryński, Komentarz praktyczny: Strajk, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Gold online.

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.91.55.236 1997-08-08 zm. Dz.U.97.82.518 art.3 1998-09-01 zm. Dz.U.97.88.554 art.5 2 pkt27 1999-09-15 zm. Dz.U.99.72.802 art.84 2001-01-01 zm. Dz.U.00.107.1127 art.4 2002-06-29 zm. Dz.U.02.74.676 art.167

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.91.55.236 1997-08-08 zm. Dz.U.1997.82.518 art. 3 1998-09-01 zm. Dz.U.1997.88.554 art. 5 2 pkt 27 1999-09-15 zm. Dz.U.1999.72.802 art. 84 2001-01-01 zm. Dz.U.2000.107.1127 art. 4 2002-06-29 zm. Dz.U.2002.74.676

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295, 1240. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/6. Dz.U poz. 295

Kancelaria Sejmu s. 1/6. Dz.U poz. 295 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 295 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych *

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych * Władysław Rychłowski Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych * Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami bądź z innym podmiotem mogącym być stroną

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) z dnia 23 maja 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami moŝe dotyczyć

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WSPÓLNICY

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Poznań, dnia 6 maja 2013 roku Postępowanie w przedmiocie sporu zbiorowego z pracodawcą Przedmiotowe zagadnienie regulowane

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sporów zbiorowych

Informacja na temat sporów zbiorowych Warszawa dnia 25.01.2016 r. Informacja na temat sporów zbiorowych 1. Uwagi ogólne. Zasady i tryb prowadzenia i rozwiązywania sporów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA Kancelaria Prawna REGULUS Warszawa Październik 2008 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 2 Podstawową do rozpatrywania uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD GŁÓWNY

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD GŁÓWNY ZASADY POSTĘPOWANIA W RAMACH SPORU ZBIOROWEGO (VADEMECUM DLA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH ZNP) Warszawa, wrzesień 2007 r. Vademecum opracował: Łukasz

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy: Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19 stycznia 2017 r. Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP,

Warszawa, 19 stycznia 2017 r. Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP, Warszawa, 19 stycznia 2017 r. Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP, informuję, że w ślad za uchwałą Zarządu Głównego ZNP wszystkie oddziały Związku do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ JEDENASTY - UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I - Przepisy ogólne

DZIAŁ JEDENASTY - UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I - Przepisy ogólne DZIAŁ JEDENASTY - UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I - Przepisy ogólne Art. 238. 1. (174) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1. ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć organizację

Bardziej szczegółowo

Spór Zbiorowy Strajk. Porozumienie Rezydentów OZZL, wrzesień 2017r. v1.0

Spór Zbiorowy Strajk. Porozumienie Rezydentów OZZL, wrzesień 2017r. v1.0 Spór Zbiorowy Strajk Porozumienie Rezydentów OZZL, wrzesień 2017r. v1.0 Spór zbiorowy =/= Strajk Spór zbiorowy procedura przewidziana prawem, która pozwala związkowi zawodowemu na zgłoszenie wobec dyrekcji

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A S U W E R E N N O Ś C I N A R O D U art. 4 Konstytucji RP 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/5 ust. 2 w art. 6 skreślony USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Centrum Mediacji Lewiatana Regulamin Postępowania Mediacyjnego

Centrum Mediacji Lewiatana Regulamin Postępowania Mediacyjnego Centrum Mediacji Lewiatana Regulamin Postępowania Mediacyjnego ARTYKUŁ 1 Zasady mediacji 1.1 Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację (umowa) lub na podstawie postanowienia sądu kierującego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis Przepis Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. art.77 2 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Poniższe zestawienie stanowi katalog uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Podzielono je - przy założeniu stosownych kryteriów - na: stanowcze,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy. Sylwia Starońska-Pająk

Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy. Sylwia Starońska-Pająk Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy Sylwia Starońska-Pająk Art. 149. Kodeks pracy 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Poszczególne organizacje związkowe reprezentowane są przez upoważnionych przedstawicieli.

Porozumienie. Poszczególne organizacje związkowe reprezentowane są przez upoważnionych przedstawicieli. Porozumienie w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarte w dniu 11 stycznia 2005r. Porozumienie określa zasady współpracy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5. (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5. (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5 (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego (art. 152 i art. 153 k.p.).

Bardziej szczegółowo

4. Procedura wyboru członków rady przez pracowników (wybór organizuje pracodawca):

4. Procedura wyboru członków rady przez pracowników (wybór organizuje pracodawca): 1. Obowiązek stosowania przepisów ustawy dotyczy: pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, przepisów ustawy dotyczących zasad wyboru i ochrony nie stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady prowadzenia postępowania zmierzającego do rozwiązania sporu przed Pomorskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach I. Zakres zastosowania Regulaminu 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I Przepisy ogólne. Art. 238.

DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I Przepisy ogólne. Art. 238. DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć organizację związkową

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm.wyn.z Dz.U ogólne USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Dz.U zm.wyn.z Dz.U ogólne USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. Dz.U.2006.79.550 2009.07.09 zm.wyn.z Dz.U.2008.120.778 ogólne USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Związek zawodowy - masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby wobec pracodawców, władz państwowych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A.

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Załącznik do uchwały nr 15/17 Zarządu Orange Polska S.A z dnia 14.03.2017 r. Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Dział I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Statut

Załącznik nr 1. Statut Załącznik nr 1 Statut ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zwana dalej Federacją - jest ogólnokrajową międzyzakładową organizacją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.)

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Osoba fizyczna, Osoba prawna, Jednostka organizacyjna (struktura, wyodrębnienie, oznaczenie) o ile zatrudniają pracowników, a zatem odesłanie do art. 22 k.p.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 września 1999 r. I PKN 278/99

Wyrok z dnia 22 września 1999 r. I PKN 278/99 Wyrok z dnia 22 września 1999 r. I PKN 278/99 Zbiorowy interes pracowników, do reprezentowania którego powołane są związki zawodowe, nie może być utożsamiany z własnym interesem prawnym związku zawodowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A.

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Załącznik do uchwały nr 41/14 Zarządu Orange Polska S.A z dnia 01.04.2014 r. Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Dział I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień

Bardziej szczegółowo

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550)

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) 1) 1 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) (zm. Dz.U. 2009 Nr 97, poz. 805, Dz.U. 2008 Nr 120, poz. 778, Dz.U. 2008 Nr

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r. Dz.U.06.79.550 2008.06.14 zm. Dz.U.2008.93.584 art. 1 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE 1 Postanowienia wstępne 1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, lub w trakcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550. Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ. po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. uznaję

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ. po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. uznaję (miejscowość, data) (nazwa urzędu) ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ Stosownie do treści art. 22 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

U S TAWA. z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S TAWA. z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 2 sierpnia 2016 r. U S TAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Literatura... XVIII CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I. Problemy części ogólnej prawa pracy Tadeusz Zieliński... 3 1. Kodyfikacja prawa pracy. Wątpliwości i dylematy...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 1994 Nr 113, poz.

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 1994 Nr 113, poz. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 1994 Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080, Nr 128,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r.

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. Dziennik Ustaw z 31 lipca 2001 Nr 79 poz. 854 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (zm. Dz. U. z 2008 r., Nr 90, poz. 562; Dz. U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407; Dz. U. z 2003 r., Nr 213,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego powoływanym

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10 Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10 Pracownikiem w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS, zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Dziennik Ustaw Nr 34 2578 Poz. 173 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 55 poz. 234) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 167) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r. Dz.U.2006.79.550 2008-06-14 zm. Dz.U.2008.93.584 art. 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.97.805 art. 1 2009-07-09 zm.wyn.z Dz.U.2008.120.778 ogólne USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i

Bardziej szczegółowo

ZBIOROWY KODEKS PRACY

ZBIOROWY KODEKS PRACY KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA PRACY ZBIOROWY KODEKS PRACY (projekt) kwiecień 2007 SPIS TREŚ CI Tytuł pierwszy. Przepisy ogólne 4 Dział I Przepisy wstępne 4 Dział II Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Związki zawodowe. Dz.U.2015.1881 z dnia 2015.11.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 listopada 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) Weronika Frankowska Sebastian Kleszyk Piotr Sekulski Dominika Zielińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo