Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym"

Transkrypt

1 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Grzegorz Drozdowski B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę odnośnie zjawisk warunkujących funkcjonowanie sfery zasobowej przedsiębiorstwa. Potrafi zdiagnozować priorytety służące realizacji określonych zadań natury zarządczej w przedsiębiorstwie. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z zasadami zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Kompetencje społeczne (CK): CU Zrozumienie potrzeb interesariuszy w realizowaniu poszczególnych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. D - Efekty kształcenia Wiedza EKWStudent ma podstawową wiedzę na temat istoty zarządzania przedsiębiorstwem handlowym EKW Student ma wiedzę na temat sposobów rozwiązywania problemów zarządzania firmą handlową. Umiejętności EKU Student potrafi analizować rozwiązania problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym i wskazuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. EKU Student umie stosować podstawowe metody rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa handlowego. Kompetencje społeczne EKK Student potrafi wykorzystać walory efektywnego działania w pracy zawodowej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota procesu zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Wyk Cechy przedsiębiorstwa handlowego Wyk Funkcje przedsiębiorstwa handlowego. Wyk Warunki (otoczenie) przedsiębiorstwa handlowego Wyk5 Typologia przedsiębiorstw handlowych Wyk6 Organizacja przedsiębiorstwem handlowym Wyk7 Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa handlowego Wyk8 Sfera społeczna przedsiębiorstwa handlowego. Wyk9 Problemy decyzyjne przedsiębiorstwa handlowego. Wyk0 Formułowanie celów w przedsiębiorstwie handlowym. Wyk Istota pracy kierowniczej w przedsiębiorstwie handlowym. Wyk Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie handlowym. Wyk Zarządzanie zmianami w firmie handlowej. Wyk Zarządzenie polityką asortymentową w przedsiębiorstwie handlowym. S NS

2 Wyk5 Nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Wprowadzenie do przedmiotu (podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania przed. hand..) Ćw Przedsiębiorstwo handlowe i jego gospodarka jako przedmiot badań Ćw Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego jako ekonomika szczegółowa Ćw Typy jednostek handlowych Ćw5 Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem handlowym Ćw6 Projektowanie struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwach. Ćw7 Problemy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie handlowym Ćw8 Kierowanie ludźmi w firmie handlowej Ćw9 Zarządzanie personelem w firmie handlowej Ćw0 Polityka asortymentowa w przedsiębiorstwie handlowym. Ćw Organizacja procesem zakupu Ćw Etapy procesu zakupu Ćw Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym. Ćw Zmiany w przedsiębiorstwie handlowym. Ćw5 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym na przykładach 0 S 5 NS Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ch wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie pisemne/ wykład P- zaliczenie pisemne/ Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 00. M. Słowińska, J. Mikołajczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, AE, Poznań 00. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 00.. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 997. Literatura zalecana / fakultatywna:..krzakiewicz K., Podstawy organizacji i zarządzania, AE w Poznaniu, Poznań Weber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 996. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Grzegorz Drozdowski 0 5

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne/ wykład P Zaliczenie pisemne/ Metoda oceniania F przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie do kolokwium 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz. / 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data:.0.0 Podpis.

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanyc h dla całego programu Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data:.0.0 Podpis. Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W07, K_W08, K_W09, K_W0, K_W9, K_W0, umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKU EKU K_U0, K_U06, K_U07, K_U09, K_U9 kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKK kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K06

5 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie relacjami z klientem. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Agnieszka Wala B - Wymagania wstępne Podstawy zarządzania i marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, nauka o organizacji. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i instrumentami zarządzania relacjami z klientem w kształtowaniu stosunków organizacji z otoczeniem Umiejętności (CU): CU Przygotowanie studenta w podstawowym zakresie do interpretowania i rozwiązywania problemów organizacji w sferze zarządzania relacjami z klientem Kompetencje społeczne (CK): CK Przygotowanie studenta w podstawowym zakresie do podejmowania działań kształtujących relacje z klientem w organizacji jak i w kreowaniu własnych przedsięwzięć gospodarczych D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania relacjami z klientem Umiejętności EKU Student jest przygotowany w podstawowym zakresie do posługiwania się zasadami, instrumentami i środkami kształtowania relacji z klientem w rozwiązywaniu problemów organizacji Kompetencje społeczne EKK Student jest ukierunkowany na aktywne uczestnictwo w pracy zespołowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w organizacji EKK Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za powierzone zadania E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów wykład: Wyk Marketingu relacji - definicja i istota koncepcji. Znaczenie w relacjach BC i BB. Wyk.Relacyjny marketing mix. Wyk Marketingowe pojęcie i znaczenie klienta w biznesie. Wyk Potrzeby nabywców definicja, rodzaje, uwarunkowania, znaczenie w marketingu relacji. Wyk5 Proces podejmowania decyzji o zakupie a marketingowe czynniki wpływu na zachowania nabywcze. Wyk6 Wartość dla klienta pojęcie, znaczenie, marketingowe kształtowanie wartości. Wyk7 Pojęcie lojalności w relacjach z klientem. Wyk8 Znaczenie obsługi klienta. Wyk9 Znaczenie komunikacji w pozyskiwaniu i utrzymywaniu relacji z klientami. Wyk0 Zarządzanie relacjami z klientem a przewaga konkurencyjna. Wyk Przyczyny utraty klientów i sposoby ich zatrzymania. Wyk Mystery Shopper w badaniu jakości obsługi klientów. S NS Razem liczba godzin wykładów 0 5

6 Ćwiczenia: Ćw Typologia klientów. Ćw Kształtowanie zadowolenia klientów. Ćw Jakość jako element wartości dla klienta. Ćw Koncepcja Total Quality Management. Ćw5 Koncepcja i rodzaje programów lojalnościowych Ćw6 Studia przypadków wybranych modeli relacji z klientami. Ćw7 Obserwacja w miejscach obsługi Kleinów metodą Mystery Shopper. Opracowanie scenariuszy obserwacji i jej realizacja w grupach ćwiczeniowych w wybranych placówkach handlowych. S NS Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń, prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny. W ramach ćwiczeń: mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, studia przypadków, warsztat, obserwacja G - Metody oceniania F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności F aktywność na zajęciach P podsumowująca P- zaliczenie pisemne - pytania otwarte, w tym rozwiązania postawionych problemów z zakresu przedmiotu Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:..otto J.: Marketing relacji koncepcja i stosowanie, C.H.Beck, Warszawa 00. Dębinska Cyran I.: Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa. Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowaie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa 009 Literatura zalecana / fakultatywna:. Dussel M.: Marketing w praktyce, BC.EDU, Warszawa 009 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Agnieszka Wala

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład F Zaliczenie F Obserwacja/ aktywność EKW X X X EKU X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie referatu 9 0 Przygotowanie prezentacji 6 0 Przygotowanie do sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz. /5godz. =pkt. ECTS Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład EKW K_W07 CW Wykład:,,,, 5, 6, 7,8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,, 5, 6, 7,8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład EKU K_U09, K_U0 Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,, 5, 6, 7,8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład EKK EKK K_K0, K_K07, K_K Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą,

9 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Ochrona praw konsumenta. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska B - Wymagania wstępne Znajomość podstawowych instytucji prawa administracyjnego oraz cywilnego C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zaznajomienie z podstawowymi instytucjami ochrony prawnej konsumentów Umiejętności (CU): CU Nabycie umiejętności i wykorzystania teoretycznej wiedzy w praktyce Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie roli i sposobu funkcjonowania ochrony prawnej konsumentów w społeczeństwie D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawową terminologię używaną w prawnej ochronie konsumentów. EKW Student zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony konsumentów. Umiejętności EKU Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. EKU Student potrafi zakwalifikować proste sytuacje w kategoriach regulacji prawa ochrony konsumenta. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie role ochrony prawnej konsumenta w społeczeństwie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony konsumentów Wyk Geneza i historia ochrony konsumentów Wyk Akty prawne dotyczące ochrony konsumentów Wyk Wzorce umowne i niedozwolone klauzule umowne Wyk5 Nieuczciwe praktyki rynkowe Wyk6 Umowa sprzedaży konsumenckiej Wyk7 Odpowiedzialność sprzedającego za niezgodność towaru z umową i gwarancją Wyk8 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w kodeksie cywilnym Wyk9 Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość Wyk0 Ochrona konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy Wyk Umowa kredytu konsumenckiego Wyk Ochrona konsumenta w zakresie usług turystycznych Wyk Ochrona konsumenta w zakresie timesharingu Wyk Bezpieczeństwo produktu Wyk5 Konsumenckie sądownictwo polubowne, udział konsumenta w sporach sądowych Wyk6 Dochodzenie roszczeń przez konsumenta S NS 0,5 0,5 Razem liczba godzin wykładów 0 5 Ćwiczenia: S NS

10 Ćw Nadzór nad bezpieczeństwem produktów Ćw Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Ćw Sprzedaż i reklamacja towarów Ćw Świadczenia niektórych usług Razem liczba godzin ćwiczeń 5 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy. W ramach ćwiczeń: praca w grupach, burza mózgów, projekt, dyskusja dydaktyczna. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny. G - Metody oceniania F formująca F- sprawdzian pisemny wiedzy F obserwacja podczas zajęć F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie pisemne/kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dąbrowska A., Janoś Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, Warszawa 005;. Pigłowski M. Podstawy ochrony prawnej konsumenta. Przepisy i przykłady, Warszawa 0. Literatura zalecana / fakultatywna:. Janczyk M., Prawo konsumenckie, Poznań Janoś Kresło M., Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Warszawa Kierżel E. (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa 007. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu OCHRONA PRAW KONSUMENTA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne kolokwium pisemne / wykład F Sprawdzian pisemny F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz.= pkt. ECTS Sporządził: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska Data:.0.0 Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu OCHRONA PRAW KONSUMENTA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład,,,,5,6,7 8,9,,,,,,5,6 Ćwiczenia,,, Wykład problemowy, prezentacja, praca w grupach, dyskusja Wykład, EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW_0, KW_0 KW_8, KW_8 KW_, KW_ dydaktyczna. umiejętności umiejętności CU CU Wykład,,,,5,6,7 8,9,,,,,,5,6 Ćwiczenia,,, Wykład problemowy, prezentacja, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna. Wykład, EKU EKU KU_0, KU_05, KU_, K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład,,,,5,6,7 8,9,,,,,,5,6 Ćwiczenia,,, Wykład, EKK KK_05, KK_09 Wykład problemowy, prezentacja, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna.

13 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Polityka produktowa i zarządzanie asortymentem. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Krzysztof Czyrka B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Student jest wyposażony w wiedzę z zakresu zarządzania asortymentem i polityką produktową. Umiejętności (CU): CU Student prawidłowo interpretuje zjawiska zachodzące w zakresie polityki produktowej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu polityki produktowej i zarządzania asortymentem. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Poznanie podstawowych pojęć z zakresu polityki produktowej. EKW Poznanie metod, technik i instrumentów zarządzania asortymentem produktów. Umiejętności EKU Umiejętność łączenia i wykorzystywania wiedzy z zakresu metod, technik i instrumentów zarządzania asortymentem produktów w polityce marketingowej. EKU Umiejętność doboru narzędzi w realizacji polityki marketingowej. Kompetencje społeczne EKK Rozumienie potrzeby angażowania się w procesy realizacji polityki produktowej. EKK Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów wykład: Wyk Istota, determinanty, cele realizowania polityki produktowej. Wyk Zachowania konsumentów w miejscu sprzedaży. Wyk Gospodarowanie przestrzeni sprzedażowej. Wyk Sterowanie ruchem nabywców. Wyk5 Ekspozycja produktów w miejscu sprzedaży. Wyk6 Metody analizy i oceny sytuacji oferty produktowej. Wyk7 Promocja w miejscu sprzedaży. Wyk8 Psychologiczne aspekty w merchandisingu. Wyk9 Porządkowanie i utrzymania konkurencyjności oferty produktowej. Wyk0 Kontrola w merchandisingu. Wyk Nowe wyzwania i trendy w obszarze polityki produktu. Razem liczba godzin wykładów S 5 0 NS 0,5 0,5 0,5 0,5 0

14 Ćwiczenia: Ćw Proces decyzyjny konsumenta. Ćw Metody, techniki i instrumenty gospodarowania przestrzeni sprzedażowej. Ćw Budowanie atmosfery sklepu. Ćw Planogramy w zarządzaniu asortymentem. Ćw5 Projektowanie wystaw ekspozycyjnych. Ćw6 Zarządzanie asortymentem produktów na stronie internetowej. Ćw7 Produkt, polityka produktowa, a dobór instrumentarium komunikacji z klientem. Ćw8 Społeczna odpowiedzialność w polityce produktowej. Ćw9 Najlepsze praktyki zarządzania asortymentem. S NS Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca w grupach- projekty, praca własna z zalecaną literaturą; case study. G - Metody oceniania F formująca F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie ustne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Sojkin B.: Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 00.Stoner J., Freeman R., Gilbert D. JR: Kierowanie, PWE, Warszawa Śliwinska K.: Marketingowa strategia produktu, wydawnictwo AE, Katowice 99.. Witek L. Merchandising w małych i dużych firmach handlowych teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa Konrad Pankiewicz (red.) E-marketing w akcji czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji. Wydawnictwo ONE Press 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. Paul Edwards, Sarah Edwards, Laura Clampitt Douglas, Niech klienci tłoczą się u Twoich drzwi, ONE Press Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Wydawnictwo Difin, Warszawa 00.. Guziur P.: Marketing w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr Krzysztof Czyrka

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu POLITYKA PRODUKTOWA I ZARZĄDZANIE ASORTYMENTEM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania P F Efekty kształcenia F Zaliczenie ustne / Obserwacja podczas Dyskusja wykład zajęć / aktywność EKW X x EKW X X EKU X X X EKU X X X EKK X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie prezentacji 0 5 Przygotowanie do zaliczenia 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Krzysztof Czyrka Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Polityka produktowa i zarządzanie asortymentem treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9, Wykład, EKW 0,, EKW Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8,9 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W07, K_W08 umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6, 7,8,9 0,, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami Wykład, EKU, EKU, K_U0,K_U0,K_U06, K_U08,K_U09K_U, Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK;CK Wykład:., Ćwiczenia: 8 Dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład, EKK,EKK K_K0, K_K0, K_K06, KK07, K_K09 Sporządził: Krzysztof Czyrka Data:.0.0 Podpis.

17 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Kształtowanie polityki cen i negocjacje handlowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Albin Skwarek B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu marketingu oraz mikroekonomii. Potrafi diagnozować i analizować zjawiska i procesy zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizacji. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie i wyposażenie w wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji handlowych i polityki cenowej przez przedsiębiorstwa. Umiejętności (CU): CU Kształtowanie polityki cenowej w przedsiębiorstwie oraz prowadzenia negocjacji handlowych. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie konieczności ciągłego dostosowywania cen do warunków rynkowych połączone z odpowiedzialnością za przebieg i efekty negocjacji handlowych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i rozumie uwarunkowania polityki cenowej. EKW Student wie jak przeprowadzać negocjacje handlowe. Umiejętności EKU Student potrafi kształtować politykę cenową przedsiębiorstwa. EKU Student umie przeprowadzić negocjacje handlowe. Kompetencje społeczne EKK Student postrzega politykę cen jako jeden z najważniejszych obszarów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. EKK Student jest przygotowany do prowadzenia negocjacji handlowych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Teoretyczne aspekty ceny. Wyk Istota i cele polityki cenowej. Wyk Sposoby różnicowania cen. Wyk Popyt i wrażliwość cenowa nabywców jako determinanty kształtowania polityki cenowej przedsiębiorstw. Wyk5 Znaczenie kosztów w polityce cenowej przedsiębiorstw. Wyk6 Wpływ konkurencji i regulacji prawnych na politykę cenową firmy. Wyk7 Metody ustalania cen. Wyk8 Ramowe strategie cen. Wyk9 Charakterystyka procesu negocjacji oraz jego roli we współczesnym biznesie. Wyk0 Konflikt interesów jako podłoże negocjacji handlowych. Wyk Cechy i umiejętności skutecznego negocjatora. S NS

18 Wyk Zasady organizacji i przebieg spotkania negocjacyjnego. Ryzyka związane z zawieraniem umów. Wyk Metody przeprowadzenia negocjacji. Wyk Zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń. Wyk5 Negocjacje z zagranicznymi partnerami Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Identyfikacja celów polityki cenowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ćw Różnicowanie cen z uwzględnieniem domeny przedsiębiorstw. Ćw Analiza przydatności metod ustalania cen w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ćw Przygotowanie procesu negocjacji - analiza przypadków. Ćw5 Zasady budowania przewagi negocjacyjnej. Ćw6 Finalizowanie negocjacji. Ćw7 Negocjacje z podmiotami zagranicznymi analiza przypadków. 0 S 5 NS Razem liczba godzin ćwiczeń 5 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi. Ćwiczenia z wykorzystaniem studiów przypadków do omówienia istoty poruszanych problemów, analiza tekstu źródłowego, dyskusja, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F - aktywność podczas zajęć F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie ustne lub pisemne z wykładów P- zaliczenie ustne lub pisemne z ćwiczeń Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia POLTEXT, Warszawa Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa Hanna N., R. M. Dodge., Kształtowanie cen : strategie i procedury, PWE, Warszawa Brdulak H., J. Brdulak. Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 000. Literatura zalecana / fakultatywna:. Garbarski, L., I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing: punkt zwrotny nowoczesnej firmy, wyd. rozszerzone, PWE, Warszawa000.. Porter M. E., Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Nahotko S., Negocjacje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza OPO Bydgoszcz, 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Albin Skwarek Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu KSZTAŁTOWANIE POLITYKI CEN I NEGOCJACJE HANDLOWE na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie ustne lub pisemne z wykładów P Zaliczenie ustne lub pisemne z ćwiczeń Metoda oceniania F przygotowa nie do zajęć F obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 0 Przygotowanie do zaliczenia/ wykład 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz./5godz.=pkt.ECTS Sporządził: Albin Skwarek Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu KSZTAŁTOWANIE POLITYKI CEN I NEGOCJACJE HANDLOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Albin Skwarek Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW;CW Wykład,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład, EKW,,,,,5 EKW Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca w grupach, praca własna z zalecaną literaturą; Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW06; KW07; KW08; KW09;KW7 umiejętności umiejętności CU CU;CU Wykład,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład, EKU,,,,,5 EKU :,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca w grupach, praca własna z zalecaną literaturą; KU0; KU0; KU05; KU06; KU08; KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład.,,,,5,6,7,8, 9,0, Dyskusja; praca własna z Wykład, EKK, KK07; KK,,,,5 Ćw.,,,,5,6,7 zalecaną literaturą; EKK

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo