Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym"

Transkrypt

1 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Grzegorz Drozdowski B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę odnośnie zjawisk warunkujących funkcjonowanie sfery zasobowej przedsiębiorstwa. Potrafi zdiagnozować priorytety służące realizacji określonych zadań natury zarządczej w przedsiębiorstwie. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z zasadami zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Kompetencje społeczne (CK): CU Zrozumienie potrzeb interesariuszy w realizowaniu poszczególnych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. D - Efekty kształcenia Wiedza EKWStudent ma podstawową wiedzę na temat istoty zarządzania przedsiębiorstwem handlowym EKW Student ma wiedzę na temat sposobów rozwiązywania problemów zarządzania firmą handlową. Umiejętności EKU Student potrafi analizować rozwiązania problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym i wskazuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. EKU Student umie stosować podstawowe metody rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa handlowego. Kompetencje społeczne EKK Student potrafi wykorzystać walory efektywnego działania w pracy zawodowej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota procesu zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Wyk Cechy przedsiębiorstwa handlowego Wyk Funkcje przedsiębiorstwa handlowego. Wyk Warunki (otoczenie) przedsiębiorstwa handlowego Wyk5 Typologia przedsiębiorstw handlowych Wyk6 Organizacja przedsiębiorstwem handlowym Wyk7 Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa handlowego Wyk8 Sfera społeczna przedsiębiorstwa handlowego. Wyk9 Problemy decyzyjne przedsiębiorstwa handlowego. Wyk0 Formułowanie celów w przedsiębiorstwie handlowym. Wyk Istota pracy kierowniczej w przedsiębiorstwie handlowym. Wyk Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie handlowym. Wyk Zarządzanie zmianami w firmie handlowej. Wyk Zarządzenie polityką asortymentową w przedsiębiorstwie handlowym. S NS

2 Wyk5 Nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Wprowadzenie do przedmiotu (podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania przed. hand..) Ćw Przedsiębiorstwo handlowe i jego gospodarka jako przedmiot badań Ćw Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego jako ekonomika szczegółowa Ćw Typy jednostek handlowych Ćw5 Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem handlowym Ćw6 Projektowanie struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwach. Ćw7 Problemy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie handlowym Ćw8 Kierowanie ludźmi w firmie handlowej Ćw9 Zarządzanie personelem w firmie handlowej Ćw0 Polityka asortymentowa w przedsiębiorstwie handlowym. Ćw Organizacja procesem zakupu Ćw Etapy procesu zakupu Ćw Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym. Ćw Zmiany w przedsiębiorstwie handlowym. Ćw5 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym na przykładach 0 S 5 NS Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ch wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie pisemne/ wykład P- zaliczenie pisemne/ Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 00. M. Słowińska, J. Mikołajczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, AE, Poznań 00. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 00.. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 997. Literatura zalecana / fakultatywna:..krzakiewicz K., Podstawy organizacji i zarządzania, AE w Poznaniu, Poznań Weber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 996. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr Grzegorz Drozdowski 0 5

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne/ wykład P Zaliczenie pisemne/ Metoda oceniania F przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie do kolokwium 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz. / 5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data:.0.0 Podpis.

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanyc h dla całego programu Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data:.0.0 Podpis. Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W07, K_W08, K_W09, K_W0, K_W9, K_W0, umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKU EKU K_U0, K_U06, K_U07, K_U09, K_U9 kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8,9,0,,,,,5 Wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Wykład, EKK kompetencje społeczne K_K0, K_K0, K_K06

5 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Zarządzanie relacjami z klientem. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Agnieszka Wala B - Wymagania wstępne Podstawy zarządzania i marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, nauka o organizacji. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i instrumentami zarządzania relacjami z klientem w kształtowaniu stosunków organizacji z otoczeniem Umiejętności (CU): CU Przygotowanie studenta w podstawowym zakresie do interpretowania i rozwiązywania problemów organizacji w sferze zarządzania relacjami z klientem Kompetencje społeczne (CK): CK Przygotowanie studenta w podstawowym zakresie do podejmowania działań kształtujących relacje z klientem w organizacji jak i w kreowaniu własnych przedsięwzięć gospodarczych D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania relacjami z klientem Umiejętności EKU Student jest przygotowany w podstawowym zakresie do posługiwania się zasadami, instrumentami i środkami kształtowania relacji z klientem w rozwiązywaniu problemów organizacji Kompetencje społeczne EKK Student jest ukierunkowany na aktywne uczestnictwo w pracy zespołowej nastawionej na rozwiązywanie problemów w organizacji EKK Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za powierzone zadania E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów wykład: Wyk Marketingu relacji - definicja i istota koncepcji. Znaczenie w relacjach BC i BB. Wyk.Relacyjny marketing mix. Wyk Marketingowe pojęcie i znaczenie klienta w biznesie. Wyk Potrzeby nabywców definicja, rodzaje, uwarunkowania, znaczenie w marketingu relacji. Wyk5 Proces podejmowania decyzji o zakupie a marketingowe czynniki wpływu na zachowania nabywcze. Wyk6 Wartość dla klienta pojęcie, znaczenie, marketingowe kształtowanie wartości. Wyk7 Pojęcie lojalności w relacjach z klientem. Wyk8 Znaczenie obsługi klienta. Wyk9 Znaczenie komunikacji w pozyskiwaniu i utrzymywaniu relacji z klientami. Wyk0 Zarządzanie relacjami z klientem a przewaga konkurencyjna. Wyk Przyczyny utraty klientów i sposoby ich zatrzymania. Wyk Mystery Shopper w badaniu jakości obsługi klientów. S NS Razem liczba godzin wykładów 0 5

6 Ćwiczenia: Ćw Typologia klientów. Ćw Kształtowanie zadowolenia klientów. Ćw Jakość jako element wartości dla klienta. Ćw Koncepcja Total Quality Management. Ćw5 Koncepcja i rodzaje programów lojalnościowych Ćw6 Studia przypadków wybranych modeli relacji z klientami. Ćw7 Obserwacja w miejscach obsługi Kleinów metodą Mystery Shopper. Opracowanie scenariuszy obserwacji i jej realizacja w grupach ćwiczeniowych w wybranych placówkach handlowych. S NS Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, Środki dydaktyczne w ramach wykładu i ćwiczeń, prezentacje multimedialne, oprogramowanie do prezentacji, rzutnik elektroniczny. W ramach ćwiczeń: mini wykład, burze mózgów, prace w grupach, studia przypadków, warsztat, obserwacja G - Metody oceniania F formująca F - sprawdzian pisemny wiedzy i umiejętności F aktywność na zajęciach P podsumowująca P- zaliczenie pisemne - pytania otwarte, w tym rozwiązania postawionych problemów z zakresu przedmiotu Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:..otto J.: Marketing relacji koncepcja i stosowanie, C.H.Beck, Warszawa 00. Dębinska Cyran I.: Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa. Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowaie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa 009 Literatura zalecana / fakultatywna:. Dussel M.: Marketing w praktyce, BC.EDU, Warszawa 009 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Agnieszka Wala

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład F Zaliczenie F Obserwacja/ aktywność EKW X X X EKU X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie referatu 9 0 Przygotowanie prezentacji 6 0 Przygotowanie do sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz. /5godz. =pkt. ECTS Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Agnieszka Wala Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład EKW K_W07 CW Wykład:,,,, 5, 6, 7,8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,, 5, 6, 7,8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład EKU K_U09, K_U0 Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą, kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,, 5, 6, 7,8, 9, 0,, Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład EKK EKK K_K0, K_K07, K_K Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, burze mózgów, praca z zalecaną literaturą,

9 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Ochrona praw konsumenta. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska B - Wymagania wstępne Znajomość podstawowych instytucji prawa administracyjnego oraz cywilnego C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zaznajomienie z podstawowymi instytucjami ochrony prawnej konsumentów Umiejętności (CU): CU Nabycie umiejętności i wykorzystania teoretycznej wiedzy w praktyce Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie roli i sposobu funkcjonowania ochrony prawnej konsumentów w społeczeństwie D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawową terminologię używaną w prawnej ochronie konsumentów. EKW Student zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony konsumentów. Umiejętności EKU Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. EKU Student potrafi zakwalifikować proste sytuacje w kategoriach regulacji prawa ochrony konsumenta. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie role ochrony prawnej konsumenta w społeczeństwie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony konsumentów Wyk Geneza i historia ochrony konsumentów Wyk Akty prawne dotyczące ochrony konsumentów Wyk Wzorce umowne i niedozwolone klauzule umowne Wyk5 Nieuczciwe praktyki rynkowe Wyk6 Umowa sprzedaży konsumenckiej Wyk7 Odpowiedzialność sprzedającego za niezgodność towaru z umową i gwarancją Wyk8 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w kodeksie cywilnym Wyk9 Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość Wyk0 Ochrona konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy Wyk Umowa kredytu konsumenckiego Wyk Ochrona konsumenta w zakresie usług turystycznych Wyk Ochrona konsumenta w zakresie timesharingu Wyk Bezpieczeństwo produktu Wyk5 Konsumenckie sądownictwo polubowne, udział konsumenta w sporach sądowych Wyk6 Dochodzenie roszczeń przez konsumenta S NS 0,5 0,5 Razem liczba godzin wykładów 0 5 Ćwiczenia: S NS

10 Ćw Nadzór nad bezpieczeństwem produktów Ćw Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Ćw Sprzedaż i reklamacja towarów Ćw Świadczenia niektórych usług Razem liczba godzin ćwiczeń 5 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład problemowy. W ramach ćwiczeń: praca w grupach, burza mózgów, projekt, dyskusja dydaktyczna. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny. G - Metody oceniania F formująca F- sprawdzian pisemny wiedzy F obserwacja podczas zajęć F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie pisemne/kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Dąbrowska A., Janoś Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, Warszawa 005;. Pigłowski M. Podstawy ochrony prawnej konsumenta. Przepisy i przykłady, Warszawa 0. Literatura zalecana / fakultatywna:. Janczyk M., Prawo konsumenckie, Poznań Janoś Kresło M., Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Warszawa Kierżel E. (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa 007. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu OCHRONA PRAW KONSUMENTA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie pisemne kolokwium pisemne / wykład F Sprawdzian pisemny F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz.= pkt. ECTS Sporządził: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska Data:.0.0 Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu OCHRONA PRAW KONSUMENTA treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład,,,,5,6,7 8,9,,,,,,5,6 Ćwiczenia,,, Wykład problemowy, prezentacja, praca w grupach, dyskusja Wykład, EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW_0, KW_0 KW_8, KW_8 KW_, KW_ dydaktyczna. umiejętności umiejętności CU CU Wykład,,,,5,6,7 8,9,,,,,,5,6 Ćwiczenia,,, Wykład problemowy, prezentacja, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna. Wykład, EKU EKU KU_0, KU_05, KU_, K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład,,,,5,6,7 8,9,,,,,,5,6 Ćwiczenia,,, Wykład, EKK KK_05, KK_09 Wykład problemowy, prezentacja, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna.

13 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Polityka produktowa i zarządzanie asortymentem. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Krzysztof Czyrka B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Student jest wyposażony w wiedzę z zakresu zarządzania asortymentem i polityką produktową. Umiejętności (CU): CU Student prawidłowo interpretuje zjawiska zachodzące w zakresie polityki produktowej. Kompetencje społeczne (CK): CK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu polityki produktowej i zarządzania asortymentem. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Poznanie podstawowych pojęć z zakresu polityki produktowej. EKW Poznanie metod, technik i instrumentów zarządzania asortymentem produktów. Umiejętności EKU Umiejętność łączenia i wykorzystywania wiedzy z zakresu metod, technik i instrumentów zarządzania asortymentem produktów w polityce marketingowej. EKU Umiejętność doboru narzędzi w realizacji polityki marketingowej. Kompetencje społeczne EKK Rozumienie potrzeby angażowania się w procesy realizacji polityki produktowej. EKK Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów wykład: Wyk Istota, determinanty, cele realizowania polityki produktowej. Wyk Zachowania konsumentów w miejscu sprzedaży. Wyk Gospodarowanie przestrzeni sprzedażowej. Wyk Sterowanie ruchem nabywców. Wyk5 Ekspozycja produktów w miejscu sprzedaży. Wyk6 Metody analizy i oceny sytuacji oferty produktowej. Wyk7 Promocja w miejscu sprzedaży. Wyk8 Psychologiczne aspekty w merchandisingu. Wyk9 Porządkowanie i utrzymania konkurencyjności oferty produktowej. Wyk0 Kontrola w merchandisingu. Wyk Nowe wyzwania i trendy w obszarze polityki produktu. Razem liczba godzin wykładów S 5 0 NS 0,5 0,5 0,5 0,5 0

14 Ćwiczenia: Ćw Proces decyzyjny konsumenta. Ćw Metody, techniki i instrumenty gospodarowania przestrzeni sprzedażowej. Ćw Budowanie atmosfery sklepu. Ćw Planogramy w zarządzaniu asortymentem. Ćw5 Projektowanie wystaw ekspozycyjnych. Ćw6 Zarządzanie asortymentem produktów na stronie internetowej. Ćw7 Produkt, polityka produktowa, a dobór instrumentarium komunikacji z klientem. Ćw8 Społeczna odpowiedzialność w polityce produktowej. Ćw9 Najlepsze praktyki zarządzania asortymentem. S NS Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca w grupach- projekty, praca własna z zalecaną literaturą; case study. G - Metody oceniania F formująca F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie ustne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Sojkin B.: Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 00.Stoner J., Freeman R., Gilbert D. JR: Kierowanie, PWE, Warszawa Śliwinska K.: Marketingowa strategia produktu, wydawnictwo AE, Katowice 99.. Witek L. Merchandising w małych i dużych firmach handlowych teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa Konrad Pankiewicz (red.) E-marketing w akcji czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji. Wydawnictwo ONE Press 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. Paul Edwards, Sarah Edwards, Laura Clampitt Douglas, Niech klienci tłoczą się u Twoich drzwi, ONE Press Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Wydawnictwo Difin, Warszawa 00.. Guziur P.: Marketing w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr Krzysztof Czyrka

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu POLITYKA PRODUKTOWA I ZARZĄDZANIE ASORTYMENTEM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania P F Efekty kształcenia F Zaliczenie ustne / Obserwacja podczas Dyskusja wykład zajęć / aktywność EKW X x EKW X X EKU X X X EKU X X X EKK X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie prezentacji 0 5 Przygotowanie do zaliczenia 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: Krzysztof Czyrka Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Polityka produktowa i zarządzanie asortymentem treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9, Wykład, EKW 0,, EKW Ćwiczenia:,,,,5,6, 7,8,9 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W0, K_W07, K_W08 umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6, 7,8,9 0,, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami Wykład, EKU, EKU, K_U0,K_U0,K_U06, K_U08,K_U09K_U, Ćwiczenia:,,,,5,6,7,8 multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK;CK Wykład:., Ćwiczenia: 8 Dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład, EKK,EKK K_K0, K_K0, K_K06, KK07, K_K09 Sporządził: Krzysztof Czyrka Data:.0.0 Podpis.

17 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Kształtowanie polityki cen i negocjacje handlowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Albin Skwarek B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu marketingu oraz mikroekonomii. Potrafi diagnozować i analizować zjawiska i procesy zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizacji. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie i wyposażenie w wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji handlowych i polityki cenowej przez przedsiębiorstwa. Umiejętności (CU): CU Kształtowanie polityki cenowej w przedsiębiorstwie oraz prowadzenia negocjacji handlowych. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie konieczności ciągłego dostosowywania cen do warunków rynkowych połączone z odpowiedzialnością za przebieg i efekty negocjacji handlowych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna i rozumie uwarunkowania polityki cenowej. EKW Student wie jak przeprowadzać negocjacje handlowe. Umiejętności EKU Student potrafi kształtować politykę cenową przedsiębiorstwa. EKU Student umie przeprowadzić negocjacje handlowe. Kompetencje społeczne EKK Student postrzega politykę cen jako jeden z najważniejszych obszarów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. EKK Student jest przygotowany do prowadzenia negocjacji handlowych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Teoretyczne aspekty ceny. Wyk Istota i cele polityki cenowej. Wyk Sposoby różnicowania cen. Wyk Popyt i wrażliwość cenowa nabywców jako determinanty kształtowania polityki cenowej przedsiębiorstw. Wyk5 Znaczenie kosztów w polityce cenowej przedsiębiorstw. Wyk6 Wpływ konkurencji i regulacji prawnych na politykę cenową firmy. Wyk7 Metody ustalania cen. Wyk8 Ramowe strategie cen. Wyk9 Charakterystyka procesu negocjacji oraz jego roli we współczesnym biznesie. Wyk0 Konflikt interesów jako podłoże negocjacji handlowych. Wyk Cechy i umiejętności skutecznego negocjatora. S NS

18 Wyk Zasady organizacji i przebieg spotkania negocjacyjnego. Ryzyka związane z zawieraniem umów. Wyk Metody przeprowadzenia negocjacji. Wyk Zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń. Wyk5 Negocjacje z zagranicznymi partnerami Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia: Ćw Identyfikacja celów polityki cenowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ćw Różnicowanie cen z uwzględnieniem domeny przedsiębiorstw. Ćw Analiza przydatności metod ustalania cen w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ćw Przygotowanie procesu negocjacji - analiza przypadków. Ćw5 Zasady budowania przewagi negocjacyjnej. Ćw6 Finalizowanie negocjacji. Ćw7 Negocjacje z podmiotami zagranicznymi analiza przypadków. 0 S 5 NS Razem liczba godzin ćwiczeń 5 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi. Ćwiczenia z wykorzystaniem studiów przypadków do omówienia istoty poruszanych problemów, analiza tekstu źródłowego, dyskusja, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F - aktywność podczas zajęć F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie ustne lub pisemne z wykładów P- zaliczenie ustne lub pisemne z ćwiczeń Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia POLTEXT, Warszawa Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa Hanna N., R. M. Dodge., Kształtowanie cen : strategie i procedury, PWE, Warszawa Brdulak H., J. Brdulak. Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 000. Literatura zalecana / fakultatywna:. Garbarski, L., I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing: punkt zwrotny nowoczesnej firmy, wyd. rozszerzone, PWE, Warszawa000.. Porter M. E., Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Nahotko S., Negocjacje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza OPO Bydgoszcz, 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Albin Skwarek Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu KSZTAŁTOWANIE POLITYKI CEN I NEGOCJACJE HANDLOWE na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Zaliczenie ustne lub pisemne z wykładów P Zaliczenie ustne lub pisemne z ćwiczeń Metoda oceniania F przygotowa nie do zajęć F obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X X X EKU X X X X X EKK X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 0 5 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 5 0 Przygotowanie do zaliczenia/ wykład 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00godz./5godz.=pkt.ECTS Sporządził: Albin Skwarek Data:.0.0 Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu KSZTAŁTOWANIE POLITYKI CEN I NEGOCJACJE HANDLOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Albin Skwarek Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW;CW Wykład,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład, EKW,,,,,5 EKW Ćwiczenia:,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca w grupach, praca własna z zalecaną literaturą; Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW06; KW07; KW08; KW09;KW7 umiejętności umiejętności CU CU;CU Wykład,,,,5,6,7,8,9,0, Wykład, EKU,,,,,5 EKU :,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca w grupach, praca własna z zalecaną literaturą; KU0; KU0; KU05; KU06; KU08; KU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład.,,,,5,6,7,8, 9,0, Dyskusja; praca własna z Wykład, EKK, KK07; KK,,,,5 Ćw.,,,,5,6,7 zalecaną literaturą; EKK

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu raz prowadzących zajęcia. Koordynator: dr K.

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu raz prowadzących zajęcia. Koordynator: dr K. . Przedmiot Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Formy Forms of promotion Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda diagnozy predyspozycji kandydatów do pracy przy selekcji i rekrutacji pracowników./ Moduł 133 :

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metody i techniki Public Relations Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 października 015 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Bezpieczeństwo narodowe Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-commerce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-COMMERCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Strategie w zarządzaniu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Przedmiot: Instytut Kierunek Ekonomiczny Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N

Bardziej szczegółowo

S/ 30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Dr Anna Kaczmarek

S/ 30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Dr Anna Kaczmarek Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Outplacement w organizacji rozwiązywanie sytuacji trudnych./ Moduł 180..: Psychologia biznesu nowoczesne osiągnięcia i techniki 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu w biznesie w języku angielskim Image creation in business USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Syllabus. Liczba godzin dydaktycznych

Syllabus. Liczba godzin dydaktycznych Syllabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ Zdrowie Publiczne/Opiekun osoby starszej INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Publicznoprawne środki ochrony konsumentów

SYLABUS. Publicznoprawne środki ochrony konsumentów SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Publicznoprawne środki ochrony konsumentów Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo