OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO PROGRAM DEALERSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO PROGRAM DEALERSKI"

Transkrypt

1 Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel fax Centrum Klienta: lub OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO PROGRAM DEALERSKI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów - Autocasco (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania umów ubezpieczenia (zwanych dalej Umowami) przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (zwane dalej Generali) z Ubezpieczającymi. 2. W porozumieniu z Ubezpieczającym Umowy mogą być zawierane na warunkach indywidualnych, odbiegających od postanowień OWU. Ich wprowadzenie wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowa może zostać zawarta na cudzy rachunek. W takim przypadku postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 2 Słownik pojęć stosowanych w OWU 1. Awaria nagłe zdarzenie uniemożliwiające prawidłowe działanie lub powodujące całkowite unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu spowodowane przypadkami wynikającymi z przyczyn wewnętrznych pojazdu. 2. Bagaż podróżny przedmioty stanowiące własność Ubezpieczonego, kierowcy oraz któregokolwiek z pasażerów, znajdujące się w pojeździe w momencie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Generali w ramach zawartej Umowy (z wyłączeniem szkód kradzieżowych). Do przedmiotów kwalifikowanych w ramach niniejszych OWU jako bagaż podróżny zalicza się: 1) przenośne - telefony komórkowe, odbiorniki systemów nawigacji samochodowej, urządzenia samochodowej łączności radiowej (CB radio), 2) przenośne komputery osobiste (w tym tablety), 3) aparaty fotograficzne i kamery, 4) foteliki samochodowe, wózki dziecięce i inwalidzkie, 5) boksy dachowe, torby, walizki, 6) bagażniki i uchwyty przeznaczone zgodnie ze specyfikacją producenta do przewożenia sprzętu sportowego, w tym przewożony przy ich użyciu sprzęt sportowy. 3. Całkowite zniszczenie pojazdu uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w takim stopniu, że pojazd nie posiada wartości handlowej (wartość pozostałości pojazdu po szkodzie jest równa 0 zł). 4. Jazda testowa posługiwanie się pojazdem w ramach testowania go przez klienta lub sprzedawcę salonu dealerskiego/innego punktu sprzedaży. 5. Jazda próbna posługiwanie się pojazdem, polegające na jego eksploatacji w ramach badań i prób prowadzonych przez przedsiębiorstwa produkujące pojazdy lub ich części albo elementy wyposażenia, a także przez placówki naukowo-badawcze prowadzące takie badania. 6. Kradzież działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów określonych w art. 278 KK (kradzież), art. 279 KK (kradzież z włamaniem), art. 280 KK (rozbój) oraz art. 289 KK (zabór w celu krótkotrwałego użycia), w wyniku którego doszło do zaboru pojazdu (jego części lub wyposażenia) zabezpieczonego w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz w sposób określony w niniejszych OWU. Za kradzież nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 KK (przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej). 7. Naprawa prowizoryczna naprawa niezbędna do kontynuowania jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego właściwymi dla kraju miejsca zdarzenia. 8. Odszkodowanie kwota ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU, należna Ubezpieczonemu w razie powstania szkody. 9. Okres ubezpieczenia wskazany w dokumencie ubezpieczenia przedział czasu, w trakcie którego Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych OWU. 10. Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu osoba, która za wiedzą i zgodą Ubezpieczonego lub innej uprawnionej przez niego osoby weszła w posiadanie pojazdu. 11. Pojazdy pojazdy podlegające rejestracji w Polsce lub dopuszczone do ruchu stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz inne pojazdy napędzane silnikiem zasilanym z własnego źródła energii oraz przyczepy i naczepy. 12. Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy. 13. Pozostałości pojazdu elementy i zespoły pojazdu pozostałe po szkodzie całkowitej, posiadające wartość handlową. 14. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 15. Suma ubezpieczenia ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali, odpowiadająca wartości pojazdu w danym momencie trwania Umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może być wyrażona w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) lub netto (bez uwzględnienia podatku VAT). 16. Szkoda uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, będące następstwem jednego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszych OWU. Za szkodę uznaje się również uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w takim stopniu, że pojazd nie posiada wartości handlowej, tj. wartość pozostałości pojazdu po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszych OWU jest równa 0 zł (tzw. całkowite zniszczenie pojazdu). 17. Szkoda łączna uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież części lub wyposażenia pojazdu, będące następstwem kilku odrębnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszych OWU. Szkoda łączna występuje, o ile Generali zostało powiadomione o wszystkich zdarzeniach lub ich skutkach jednocześnie lub gdy w chwili zgłaszania do Generali kolejnych zdarzeń, uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń wcześniejszych nie zostały naprawione lub usunięte. 18. Szkoda całkowita uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że przewidywane koszty jego naprawy, w wartości netto albo brutto w zależności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia, ustalone na podstawie: 1

2 1) norm czasowych naprawy pojazdu, określonych przez producenta i ujętych w systemie Audatex lub Eurotax, 2) cen nowych części dystrybuowanych przez oficjalnych producentów lub importerów pojazdu, 3) średnich stawek za roboczogodzinę stosowanych przez warsztaty naprawcze funkcjonujące w sieci autoryzowanych stacji obsługi w miejscu rejestracji pojazdu, przekraczają 70% wartości sprzed szkody. 19. Szkoda eksploatacyjna szkoda powstała w wyniku zużycia pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest podmiot w ramach gwarancji lub rękojmi za wady pojazdu, jego części lub wyposażenia albo za wady naprawy pojazdu, jego części lub wyposażenia. Za szkodę eksploatacyjną uważa się również uszkodzenia pojazdu wynikłe z użytkowania pojazdu niesprawnego lub powstałe na skutek stosowania niewłaściwych materiałów i płynów technicznych. 20. Szkoda łączna uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież części lub wyposażenie pojazdu, będące następstwem kilku odrębnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszych OWU. Szkoda łączna występuje, o ile Generali zostało powiadomione o wszystkich zdarzeniach lub ich skutkach jednocześnie, lub gdy w chwili zgłaszania do Generali kolejnych zdarzeń, uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń wcześniejszych nie zostały naprawione lub usunięte. 21. Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i jest zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej. 22. Ubezpieczony właściciel pojazdu na rachunek którego zawarto Umowę. 23. Udział własny wartość procentowa, o którą pomniejszane jest odszkodowanie. 24. Użytkownik wskazana w dokumencie ubezpieczenia osoba upoważniona do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub kredytu. 25. Wartość pojazdu ustalona na dzień zawarcia Umowy wartość rynkowa pojazdu z uwzględnieniem jego stanu, wyposażenia podstawowego, przebiegu, historii użytkowania i innych czynników ujętych w katalogach oraz systemach informatycznych służących do określania wartości rynkowej pojazdów. 26. Wiek pojazdu (okres eksploatacji) okres pomiędzy datą pierwszej rejestracji pojazdu dokonaną w roku jego produkcji, a jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, to pomiędzy 31 grudnia roku produkcji, a datą początku okresu ubezpieczenia. Wiek pojazdu (okres eksploatacji) ustalony na dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, dla celów likwidacji szkód, pozostaje aktualny do końca okresu ubezpieczenia. 27. Wyposażenie dodatkowe sprzęt i urządzenia nieskładające się na wyposażenie podstawowe danego modelu pojazdu, zamontowane w pojeździe w sposób stały, tj. wymagający użycia narzędzi do demontażu tego sprzętu i urządzeń. Nie stanowią wyposażenia dodatkowego przedmioty obejmowane ochroną ubezpieczenia bagażu podróżnego. 28. Wyposażenie podstawowe uwzględnione w wartości pojazdu sprzęt i urządzenia seryjnie zamontowane w pojeździe przez producenta, generalnego importera pojazdu lub autoryzowanego dealera samochodowego, w tym instalacja gazowa, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, klimatyzacja, elementy podnoszące bezpieczeństwo jazdy wynikające z przepisów dotyczących homologacji danej wersji pojazdu. 29. Zagraniczny przedstawiciel Generali jednostka terenowa Generali lub inny przedstawiciel Generali posiadający uprawnienia do reprezentowania Generali poza granicami Polski. 3 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są, z zastrzeżeniem ust. 3: 1) pojazdy nie starsze niż 13 lat, podlegające rejestracji, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu na terenie Polski z zastrzeżeniem, że ograniczenie wiekowe nie dotyczy Umów zawieranych w Generali na okres kolejnych 12 miesięcy, oraz po opłaceniu dodatkowej składki: 2) wyposażenie dodatkowe pojazdu, 3) bagaż podróżny przewożony w pojeździe. 2. Generali nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową: 1) pojazdów typu SAM, 2) pojazdów zarejestrowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 3) pojazdów szynowych. 3. Przyjęcie do ubezpieczenia samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 6 ton, ciągników siodłowych i balastowych, autobusów jest możliwe wyłącznie na podstawie indywidualnej oceny ryzyka po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Centrali Generali. 4 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej, polegające na uszkodzeniu, całkowitym zniszczeniu lub kradzieży pojazdu (z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży motocykli) wraz z przyjętym do ubezpieczenia wyposażeniem, wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, z wyłączeniem szkód wymienionych w Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Europy, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 5 Wyłączenia odpowiedzialności Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1. powstałe przed zawarciem Umowy, 2. powstałe wskutek użycia pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem podanym w Umowie, 3. spowodowane umyślnie przez Ubezpieczonego, Ubezpieczającego, a także przez osoby, z którymi Ubezpieczony, Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 4. spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 5. powstałe wskutek kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków, środków psychotropowych lub innych środków odurzających, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody, 6. powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu bez ważnych, wymaganych 2

3 prawem kraju zajścia zdarzenia, uprawnień do kierowania pojazdem, 7. powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia wypadku drogowego albo kolizji drogowej, 8. powstałe wskutek ruchu pojazdu niezarejestrowanego albo niedopuszczonego do ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny i miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody, 9. powstałe wskutek ruchu pojazdu nieposiadającego w chwili zaistnienia szkody ważnego badania technicznego (potwierdzonego odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego lub potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez Stację Kontroli Pojazdów), jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny; wyłączenie nie dotyczy sytuacji, w których stan techniczny nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody, 10. w pojeździe niestanowiącym własności osoby określonej w polisie, jako właściciel pojazdu (za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo własności pojazdu przeszło na jego dotychczasowego Użytkownika), 11. powstałe w pojazdach oddanych do sprzedaży komisowej, 12. spowodowane przez niewłaściwie umocowany ładunek lub bagaż lub wskutek niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu, 13. spowodowane w trakcie zamieszek, rozruchów, wewnętrznych niepokojów lub wydarzeń wojennych o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, 14. spowodowane podczas czynnego udziału pojazdu w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych, zgromadzeniach oraz powstałe przy użyciu pojazdu przez Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego, 15. powstałe wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji, 16. eksploatacyjne, w tym polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, zapleśnieniu, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszeniem się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju, 17. spowodowane działaniem energii jądrowej, 18. polegające na utracie paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz powstałe w wyniku ich niewłaściwego doboru, a także będące skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej, 19. polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie, 20. polegające na awarii, 21. powstałe w trakcie bądź wskutek napraw lub konserwacji pojazdu, 22. związane z wadami produkcyjnymi i konstrukcyjnymi pojazdu, 23. powstałe w związku z wadliwym montażem instalacji gazowej, 24. polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, z wyłączeniem dewastacji, 25. powstałe wskutek przywłaszczenia w rozumieniu art. 284 KK Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są objęte także szkody powstałe: 1) podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd, 2) podczas użycia pojazdu jako rekwizytu lub do jazd próbnych i testowych, 3) w trakcie ruchu pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy, 4) w pojazdach zarejestrowanych jako TAXI, 5) w samochodach osobowych o nadwoziu otwartym (kabriolet), 6) w pojazdach wynajmowanych za opłatą przez podmioty prowadzące wypożyczalnie pojazdów, a także w pojazdach użyczanych jako zastępcze przez serwisy naprawiające pojazdy. 2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową po wcześniejszym uzyskaniu zgody Generali i opłaceniu dodatkowej składki, z uwzględnieniem postanowień 3 ust W przypadku kradzieży pojazdu, Generali nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała wskutek niezabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą lub braku wyposażenia pojazdu w wymagane zabezpieczenia określone w niniejszych OWU i odznaczone we wniosku o zawarcie Umowy. 2. W przypadku kradzieży pojazdu, Generali nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała wskutek: 1) wejścia sprawcy w posiadanie dokumentów pojazdu, kluczy lub sterowników za wiedzą Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub osoby przez niego uprawnionej do korzystania z pojazdu, 2) utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia kluczy lub sterowników, kart kodowych lub dokumentów pojazdu, a jej powstanie pozostaje w związku przyczynowym z jednym, lub kilkoma ze zdarzeń, o których mowa w pkt 1) i 2). 8 Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 1. Warunkiem przyjęcia przez Generali odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia jest przedsięwzięcie przez Ubezpieczonego właściwych środków w celu zabezpieczenia kluczy, kart kodowych, pilotów, sterowników i dokumentów pojazdu oraz zabezpieczenie pojazdu i wyposażenia według następujących zasad: 1) w odniesieniu do samochodów osobowych o wartości do zł (włącznie) oraz pojazdów mechanicznych pozostałych rodzajów (bez względu na ich wartość) wyposażenie pojazdu w jedno sprawne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, 2) w odniesieniu do samochodów osobowych o wartości powyżej zł do zł (włącznie) wyposażenie pojazdu w dwa sprawne, niezależnie od siebie działające, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, 3) w odniesieniu do samochodów osobowych o wartości powyżej zł wyposażenie pojazdu w dwa sprawne, niezależnie od siebie działające, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym w system zdalnego alarmowania oraz lokalizacji i monitorowania ruchu pojazdów, zamontowane fabrycznie lub przez podmioty posiadające autoryzację do sprzedaży i instalowania tego typu zabezpieczeń. 3

4 2. W odniesieniu do ciągników i przyczep rolniczych, przyczep i naczep, Generali nie wymaga zainstalowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 3. Generali może uzależnić udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka kradzieży od zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub przedłożenia dokumentu stwierdzającego wykonanie montażu zabezpieczenia przeciwkradzieżowego zgodnie z zaleceniami producenta lub potwierdzającego sprawność działania danego zabezpieczenia. 4. Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji, aktywować urządzenia zabezpieczające pojazd przed kradzieżą oraz należycie zabezpieczyć dokumenty pojazdu i wszystkie posiadane urządzenia służące do otwierania, zamykania lub uruchamiania pojazdu. Generali jest wolne od odpowiedzialności w zakresie ryzyka kradzieży, o ile niedopełnienie obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, miało wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody. 5. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązani są powiadomić Generali o fakcie utraty dokumentów pojazdu, utraty lub uszkodzenia klucza lub kluczy, kart kodowych, sterowników lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tym fakcie i uzgodnić z Generali sposób ich naprawy lub wymiany. 9 Rozszerzenia i ograniczenia zakresu ubezpieczenia 1. W Umowie stosuje się udział własny w szkodzie w wysokości 20% ustalonego odszkodowania w szkodach spowodowanych przez osobę inną niż Ubezpieczony lub Użytkownik pojazdu, która w dniu szkody nie ukończyła 25 lat, chyba że na wniosek Ubezpieczającego udział ten został wykupiony za określoną w obowiązującej taryfie zwyżkę składki, z zastrzeżeniem ust Udziału własnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, gdy Ubezpieczonym jest osoba prawna lub osoba fizyczna, która nie ukończyła 25 lat, przy czym warunek wieku dotyczy wszystkich współwłaścicieli pojazdu. 3. W przypadku dokonania naprawy pojazdu, rozumianej jako likwidacja szkody częściowej, poza siecią autoryzowanych dealerów marki ubezpieczonego pojazdu, wprowadza się udział własny w wysokości 20% ustalonego odszkodowania. 10 Jeżeli nie umówiono się inaczej, przy ustalaniu wysokości odszkodowania zastosowanie ma procentowe pomniejszanie wartości części w wysokości uzależnionej od okresu eksploatacji pojazdu, zgodnie z poniższą tabelą: Rok eksploatacji pojazdu Procent pomniejszenia 1 0% 2 10% 3 15% 4 20% 5 25% 6 35% 7 40% 8 45% 9 50% 10 i więcej 55% 11 (wyposażenie dodatkowe) 1. Wraz z zawarciem Umowy ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyszczególnione w Umowie wyposażenie dodatkowe pojazdu, o ile jego wartość nie przekracza kwoty zł, z zastrzeżeniem ust Zarówno w chwili zawarcia Umowy, jak i w trakcie jej trwania na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki, ubezpieczeniem może zostać objęte wyszczególnione w Umowie wyposażenie dodatkowe pojazdu o wartości przekraczającej zł, nie większej jednak niż zł, z zastrzeżeniem, że przyjmowane do ubezpieczenia wyposażenie dodatkowe nie może przekraczać wartości odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia pojazdu. 3. Przyjęta do ubezpieczenia wartość wyposażenia dodatkowego ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania z tytułu szkód powstałych w wyposażeniu dodatkowym, bez możliwości doubezpieczenia. 4. Wartość każdego elementu wyposażenia dodatkowego ustala się na podstawie faktury lub umowy sprzedaży, o ile od zakupu nie minęły 2 miesiące. W pozostałych przypadkach podstawę wyceny wartości wyposażenia dodatkowego stanowią notowania rynkowe z uwzględnieniem cech indywidualnych wg stanu na dzień zawierania Umowy. W przypadku braku notowań rynkowych wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się metodą oceny indywidualnej (na podstawie notowań rynkowych podobnego rodzaju i typu wyposażenia dodatkowego oraz o charakterystyce i parametrach zbliżonych do wyposażenia przyjętego w Umowie). 5. W razie uszkodzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wyposażenia dodatkowego odszkodowanie ustala się na podstawie wyceny średnich rynkowych kosztów naprawy brutto. 6. W razie całkowitego zniszczenia lub kradzieży objętego ochroną ubezpieczeniową wyposażenia dodatkowego, odszkodowanie ustala się na podstawie jego wartości rynkowej ustalonej na dzień zaistnienia szkody, a w przypadku braku notowań rynkowych dla tego rodzaju wyposażenia dodatkowego, według jego wartości ustalonej metodą oceny indywidualnej, o której mowa w ust (bagaż podróżny) 1. Zarówno w chwili zawarcia Umowy, jak i w trakcie jej trwania, na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe w przewożonym w pojeździe bagażu podróżnym, o ile są bezpośrednim następstwem zdarzeń, które doprowadziły do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu. 2. Generali odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym maksymalnie do wysokości przyjętej i określonej w Umowie wartości bagażu podróżnego, w kwocie od zł do maksymalnie zł, zgodnie z wnioskiem Ubezpieczającego. 3. Przyjęta do ubezpieczenia wartość bagażu podróżnego ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania bez możliwości doubezpieczenia. 4. Wartość każdego elementu bagażu podróżnego ustala się na podstawie faktury lub umowy sprzedaży, o ile od zakupu nie minęły 2 miesiące. W pozostałych przypadkach podstawą wyceny wartości poszczególnych elementów bagażu podróżnego stanowią notowania rynkowe z uwzględnieniem cech indywidualnych według stanu 4

5 na dzień zawierania Umowy. W przypadku braku notowań rynkowych wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się metodą oceny indywidualnej (na podstawie notowań rynkowych podobnego rodzaju i typu bagażu podróżnego oraz o charakterystyce i parametrach zbliżonych do bagażu przyjętego w Umowie). 5. W razie uszkodzenia objętego ochroną ubezpieczeniową bagażu podróżnego odszkodowanie ustala się w oparciu o wycenę średnich rynkowych kosztów naprawy brutto. 6. W razie całkowitego zniszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową bagażu podróżnego odszkodowanie ustala się na podstawie jego wartości rynkowej ustalonej na dzień zaistnienia szkody, a w przypadku braku notowań rynkowych dla tego rodzaju bagażu podróżnego, według jego wartości ustalonej metodą oceny indywidualnej, o której mowa w ust Za opłatą dodatkowej składki w wysokości określonej w taryfie, wyłącznie w chwili zawarcia Umowy i na wniosek Ubezpieczającego, wprowadza się możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o: 1) odstąpienie od procentowego pomniejszania wartości części w szkodach częściowych, o czym mowa w 10, 2) utrzymanie sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia Umowy w szkodach całkowitych i kradzieżowych, przez cały okres trwania Umowy, o ile: a) przyjmowany do ubezpieczenia pojazd jest nie starszy niż 5 letni oraz wartość rynkowa w dniu zawierania Umowy nie jest większa niż zł, b) Umowa jest zawierana z rozszerzeniem ochrony, o którym mowa w ust. 1. pkt. 1), 3) opcję 110% sumy ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2, o ile: a) przyjmowany do ubezpieczenia pojazd jest fabrycznie nowy, b) Umowa jest zawierana z rozszerzeniem ochrony, o którym mowa w ust. 1. pkt 1), 2); 4) Odstąpienie od utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku szkody polegającej na uszkodzeniu szyby czołowej, bocznej lub tylnej w pojeździe objętym ochroną ubezpieczeniową. 2. Opcja 110% sumy ubezpieczenia to dodatkowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w polisie, maksymalnie do kwoty zł, wypłacane w przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu. 3. Możliwość rozszerzenia ochrony, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) dotyczy wyłącznie samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 4. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) ma zastosowania do jednego zdarzenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie szyby czołowej, bocznej lub tylnej. 14 Szczegółowe zasady ustalania składki z tytułu rozszerzania i ograniczania zakresu ochrony ubezpieczeniowej określa obowiązująca na dzień zawarcia Umowy taryfa składek. 15 Zasady ustalania wartości pojazdu 1. Wartość pojazdu ustalana jest na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego cech indywidualnych i historii użytkowania. 2. Notowania stanowiące podstawę do ustalania wartości pojazdu zawarte są odpowiednio w aktualnych na dzień zawarcia Umowy lub zaistnienia szkody katalogach oraz systemach informatycznych służących do określania wartości rynkowej pojazdów. W przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu, wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się metodą oceny indywidualnej. 3. W przypadku pojazdów fabrycznie nowych, zakupionych w autoryzowanej sieci dealerskiej, wartość pojazdu stanowi kwota określona na fakturze sprzedaży tego pojazdu. Wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji pojazdu. 4. Wartość pojazdu ustalona zgodnie z ust , uwzględnia podatek VAT, z zastrzeżeniem ust Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconych odszkodowań w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 6. Jeżeli ubezpieczającemu przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego przy nabyciu ubezpieczonego pojazdu, suma ubezpieczenia może, na wniosek Ubezpieczającego, odpowiadać ustalonej zgodnie z ust wartości pojazdu netto, tj. bez uwzględnienia naliczonego podatku VAT. 16 Zasady zawierania Umowy 1. Umowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego po przeprowadzeniu oceny ryzyka według zasad obowiązujących w Generali. 2. Przyjęcie pojazdu do ubezpieczenia (w tym doubezpieczenia) następuje po: 1) uzyskaniu informacji od Ubezpieczającego o dokumentach własności/pochodzenia pojazdu, 2) przeprowadzeniu oględzin pojazdu w celu sprawdzenia cech identyfikacyjnych pojazdu, jego stanu, wyposażenia dodatkowego oraz zainstalowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 3) sporządzeniu dokumentacji fotograficznej ubezpieczanego pojazdu. 3. Generali może odstąpić od wymogu przedstawienia pojazdu do oględzin w przypadku Umów zawieranych na okres kolejnych 12 miesięcy w Generali lub jeżeli pojazd został zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży, jako fabrycznie nowy w stanie nieuszkodzonym, pod warunkiem, że Umowa zawierana jest przed odbiorem pojazdu z salonu sprzedaży. 4. Zawierając Umowę, Ubezpieczający obowiązany jest podać wszystkie informacje, o które został zapytany w formie pisemnej, umożliwiające ocenę ryzyka według zasad obowiązujących w Generali. 5. W trakcie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest informować Generali o zmianach okoliczności, o które Generali pytało przed zawarciem Umowy, w tym o zmianie adresu zameldowania, zmianie wyposażenia pojazdu, dopisaniu do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela, uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdu przez współwłaściciela lub współmałżonka widniejącego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz szkodzie w pojeździe. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany 5

6 wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 7. Ubezpieczający zobowiązany jest podać zgodnie z prawdą do wiadomości Generali informacje, o które został zapytany przed zawarciem Umowy O ile nie umówiono się inaczej, Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia opłaty składki lub jej raty, chyba że strony umówiły się inaczej. 18 Składka ubezpieczeniowa 1. Składka ustalana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawierania Umowy. 2. Składka ustalana jest w oparciu o następujące czynniki: 1) wiek oraz okres posiadania prawa jazdy właściciela, współwłaściciela, użytkownika pojazdu, 2) podmiotowość prawna Ubezpieczonego (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), 3) zakres ochrony, 4) strefa regionalna, 5) wartość pojazdu, 6) dotychczasowy szkodowy lub bezszkodowy przebieg ubezpieczenia autocasco, 7) marka i model pojazdu, 8) pojemność silnika, 9) rodzaj pojazdu, 10) okres eksploatacji pojazdu, 11) sposób użytkowania pojazdu, 12) sposób płatności składki, 13) inne, zależne od oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 3. Szczegółowe zasady ustalania składki, w tym warunki stosowania zniżek i zwyżek, określa obowiązująca na dzień zawarcia Umowy taryfa składek. 4. Składkę wylicza się według strefy regionalnej obowiązującej w miejscu rejestracji pojazdu. W przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu, kredytu, stale użytkowanych poza obszarem, na którym pojazd został zarejestrowany, za zgodą Generali składkę można wyliczyć według strefy regionalnej obowiązującej w miejscu zamieszkania/siedziby Ubezpieczającego. 5. Jeżeli Ubezpieczający przy zawieraniu Umowy poda niezgodne z prawdą informacje mające wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, to na wezwanie Generali zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę składki w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 6. O ile nie umówiono się inaczej, składka ustalana jest za cały okres ubezpieczenia i płatna jest z góry. 7. W przypadku Umów zawartych na okres 12 miesięcy istnieje możliwość opłaty składki w dwóch lub czterech równych ratach, których terminy płatności przypadają każdorazowo na początek okresów, których liczba zgodna jest z liczbą rat. 8. Terminy płatności składki lub jej rat określa się w polisie, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty składki przelewem może zostać ustalony najpóźniej na 14 dzień od daty zawarcia Umowy. 9. W przypadku opłacania składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za datę wpływu składki na rachunek bankowy Generali uznaje się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym albo dowodzie wpłaty. 10. W przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki we wskazanym w polisie terminie, Generali może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty z zagrożeniem, że brak płatności w dodatkowym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Generali Przy kalkulacji składki ubezpieczeniowej uwzględnia się dotychczasowy przebieg ubezpieczenia Ubezpieczonego lub Użytkownika pojazdu wraz z odpowiadającym jej poziomem zniżki bądź zwyżki składki. 2. Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia Ubezpieczonego lub Użytkownika pojazdu ustala się na podstawie informacji podanych/załączonych we wniosku o zawarcie Umowy. 3. Generali zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 2. w bazie szkód i umów prowadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z uprawnieniem nadanym w trybie art. 104 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 4. Jeżeli Ubezpieczający przy zawieraniu Umowy nie podał lub podał niezgodne z prawdą informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, to na wezwanie Generali zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę składki w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 5. Zniżki albo zwyżki składki, o których mowa w ust. 1 uwzględnianie są na podstawie: 1) okresu posiadania umów ubezpieczenia autocasco, 2) liczby szkód z ubezpieczenia autocasco, 3) innych czynników wpływających na ryzyko właściciela/ użytkownika pojazdu związane z dotychczasowym przebiegiem ubezpieczenia. 6. W umowach zawieranych Generali na okres kolejnych 12 miesięcy, zniżka albo zwyżka składki uzależniona jest od zniżki albo zwyżki zastosowanej w kontynuowanej umowie ubezpieczenia Autocasco oraz od liczby szkód zaistniałych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z zastrzeżeniem 13 ust. 1 pkt 4). 7. Przerwy w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.: 1) krótsze niż 36 miesięcy nie mają wpływu na wysokość zniżek za przebieg ubezpieczenia, 2) dłuższe niż 36 miesięcy powodują całkowitą utratę prawa do zniżek. 8. Wysokość zniżki wynikająca z liczby lat bezszkodowej jazdy może zostać uwzględniona maksymalnie do wysokości odpowiadającej liczbie pełnych lat posiadania prawa jazdy przez właściciela pojazdu, przy czym w przypadku kilku właścicieli pojazdu do ustalenia powyższego przyjmuje się tego współwłaściciela, który posiada prawo jazdy najdłużej. 9. Prawo do zniżek lub zwyżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu. 10. W odniesieniu do umów, o których mowa w ust. 6., w przypadku posiadania przez Ubezpieczonego kilku pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC wystąpienie szkody w jednym z nich powoduje zmianę poziomu zniżek/ zwyżek składki tylko w odniesieniu do pojazdu, w którym została zgłoszona szkoda. 11. Szczegółowe zasady ustalania zniżek/zwyżek składki określa taryfa. 6

7 12. Przy indywidualnej ocenie ryzyka Generali może zastosować odmienne zasady naliczania zniżek i zwyżek z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia. 20 Odstąpienie od Umowy Jeżeli Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Generali udzieliło ochrony ubezpieczeniowej. 21 Rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy 1. Rozwiązanie Umowy następuje: 1) z upływem okresu, na jaki została zawarta, 2) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu, 3) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowań, 4) z chwilą przeniesienia prawa własności pojazdu, chyba że na podstawie podjętych z Generali ustaleń umówiono się inaczej, 5) w razie nieopłacenia raty składki w wysokości określonej w Umowie, z upływem terminu płatności określonego w Umowie, z zastrzeżeniem 18 ust. 10. i 21 ust. 2, 6) z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w przypadkach opisanych w niniejszych OWU. 2. Jeżeli Generali ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który Generali ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia, Umowa wygasa z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 3. Generali może ponadto wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym lub z ważnych powodów, tj.: 1) naruszenia obowiązku określonego w 16 ust. 5., 2) naruszenia obowiązku określonego w 16 ust Zwrot składki 1. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 3. Zwrot składki nie przysługuje w sytuacji całkowitego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej, tj. gdy nastąpiło wyczerpanie sumy ubezpieczenia wskutek wypłaconego odszkodowania lub odszkodowań. 23 Cesja praw z Umowy 1. Wierzytelność Ubezpieczonego w stosunku do Generali, której treścią jest prawo do odszkodowania, może być przedmiotem zastawu lub cesji pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia tego faktu przez Generali w Umowie. 2. Rozporządzanie wierzytelnością ubezpieczeniową (dokonanie cesji praw z Umowy) przez Ubezpieczonego nie zwalnia go z obowiązków związanych z wykonywaniem Umowy. 24 Postępowanie w przypadku powstania szkody 1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązana jest: 1) użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 2) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 2. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązana jest: 1) zgłosić szkodę bezpośrednio w Generali, u uprawnionego przedstawiciela lub telefonicznie pod numerem telefonu lub w godzinach od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku w następujących terminach: a) w przypadku powstania szkody na terytorium RP nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powzięcia informacji o szkodzie, b) w przypadku powstania szkody poza terytorium RP nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekroczenia granicy RP w drodze powrotnej, c) w przypadku szkód polegających na kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia - nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty powzięcia informacji o kradzieży, a w przypadku kradzieży powstałej poza terytorium RP nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty przekroczenia granicy RP w drodze powrotnej, 2) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian i napraw, o ile nie jest to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy, bez uprzednich oględzin pojazdu przez uprawnionego przedstawiciela Generali, chyba że przedstawiciel Generali nie dokonał oględzin w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 3) w przypadku kolizji z innym pojazdem, o ile jest to możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia, zanotować dane: kierowcy, cechy identyfikacyjne pojazdu (numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu), numer polisy (ewentualnie innego dokumentu ubezpieczenia) oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym drugi uczestnik kolizji posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 4) w przypadku szkody spowodowanej przez pieszego zanotować jego dane osobowe, o ile jest to możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia, 5) w przypadku szkody spowodowanej przez zwierzęta zanotować dane ich właściciela lub hodowcy, numer polisy oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel lub hodowca posiada ubezpieczenie 7

8 odpowiedzialności cywilnej, o ile jest to możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia, 6) niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w ust. 2 pkt 1), powiadomić Policję o: a) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia dodatkowego, b) każdej szkodzie nasuwającej przypuszczenie, że powstała w wyniku, bądź w związku z popełnieniem przestępstwa, c) wypadku z ofiarami w ludziach. 3. W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu ma obowiązek przedstawić dowody dotyczące zaistnienia zdarzenia i ułatwić Generali ustalenie okoliczności i rozmiaru szkody, a także udzielić wszelkiej możliwej pomocy w przeprowadzeniu postępowania regresowego przeciwko sprawcy szkody. 4. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu ma obowiązek udostępnić Generali wszystkie wymagane w trakcie likwidacji szkody dokumenty dotyczące pojazdu, a w szczególności dokumenty zakupu pojazdu, których posiadanie zostało zaznaczone we wniosku o ubezpieczenie przy zawieraniu Umowy. 5. W przypadku niezastosowania z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa środków określonych w ust. 1 pkt 1), Generali jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 6. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu nie dopełniła obowiązków określonych w ust , Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć, o ile niedopełnienie to miało wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia bądź na ustalenie lub zwiększenie rozmiaru szkody. 7. W przypadku gdy w związku ze szkodą została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek wykonania dodatkowego badania technicznego po dokonanej naprawie i poinformowania Generali w formie pisemnej o dacie jego przeprowadzenia. 25 Zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań (zasady ogólne) 1. Odszkodowanie wypłacane jest: 1) Ubezpieczonemu bądź osobie przez niego upoważnionej, 2) spadkobiercom Ubezpieczonego, po przedłożeniu postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku za szkodę powstałą w pojeździe wchodzącym w skład masy spadkowej, 3) następcom prawnym Ubezpieczonego w razie przekształcenia osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej. 2. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich. 3. Jeżeli w Umowie nie ustalono terminu krótszego, Generali wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3. wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Generali wypłaca w terminie określonym w ust W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody Generali prześle do Ubezpieczającego specyfikację dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. 6. Odszkodowanie za szkodę nie może przekroczyć: 1) w odniesieniu do pojazdu: a) wartości pojazdu, b) sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów 13 ust. 1 pkt. 2) i 3) oraz 15 ust. 3, 2) w odniesieniu do wyposażenia dodatkowego: wartości wyposażenia dodatkowego z dnia zaistnienia szkody, nie większej jednak od wartości tego wyposażenia określonego w Umowie, 3) w odniesieniu do bagażu podróżnego: wartości bagażu z dnia zaistnienia szkody, nie większej jednak od wartości tego bagażu określonego w Umowie, 4) w odniesieniu do pozostałych udokumentowanych, uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia kosztów: 10% sumy ubezpieczenia pojazdu określonej w polisie, lecz nie więcej niż kwoty 2000 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia zaistnienia szkody. 7. Koszty, o których mowa w ust. 6 pkt 4), mogą dotyczyć wyłącznie: 1) parkowania (zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu), jednak nie dłużej niż do pierwszego dnia roboczego po dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę Generali lub uprawnionego przedstawiciela Generali, 2) uprzątnięcia pojazdu z miejsca kolizji, 3) działań podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby okazały się bezskuteczne. 8. Wypłacane odszkodowanie pomniejszane jest o określone w niniejszych OWU udziały własne, chyba, że przy zawarciu Umowy (i po zapłacie dodatkowej składki) umówiono się inaczej. 9. W przypadku zbiegu kilku udziałów własnych z różnych tytułów, odszkodowanie pomniejsza się o sumę udziałów własnych, naliczając ją od wysokości ustalonego odszkodowania. 10. Jeżeli pojazd został ubezpieczony według wartości netto, odszkodowanie wypłacane jest według wartości netto, bez uwzględniania podatku VAT. 11. W przypadku powstania następnej szkody lub szkód przed wypłatą odszkodowania za szkodę poprzednią Generali może dokonać łącznego rozliczenia tych szkód, jako szkodę łączną. Wysokość odszkodowania za szkody, ustalona łącznie, nie może przekroczyć kwoty określonej w ust (szkoda częściowa) 1. Ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu powstałej szkody następuje na podstawie sporządzonej przez Generali wyceny kosztów naprawy pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT, z zastrzeżeniem 25 ust. 10, w oparciu o: 1) normy czasowe naprawy pojazdu, określone przez producenta i ujęte w systemie Audatex lub Eurotax, 2) stawki za roboczogodzinę ustalone według średnich stawek stosowanych przez warsztaty naprawcze funkcjonujące poza siecią autoryzowanych stacji obsługi na terenie odpowiadającym adresowi zameldowania lub siedziby ubezpieczonego 8

9 lub Użytkownika pojazdu określonym w dokumencie ubezpieczenia, 3) koszt części zamiennych ujętych w systemach Audatex lub Eurotax i ustalony według cen części dystrybuowanych przez oficjalnych producentów/ importerów pojazdu, z uwzględnieniem: a) procentowego pomniejszania wartości części, o czym mowa w 10, chyba że przy zawarciu Umowy odstąpiono od jego stosowania zgodnie z 13 ust. 1 pkt 1), b) współczynnika korygującego koszt części, o których mowa w ust. 1. pkt 3) w wysokości określonej poniższą tabelą z tytułu dostosowania wartości wyceny do poziomu ustalonego na bazie części alternatywnych (tzw. zamienników) dopuszczonych do obrotu i dystrybuowanych poza siecią oficjalnych producentów/importerów pojazdu: Rok eksploatacji Procent pomniejszania 1 35% 2 40% 3 40% 4 40% 5 45% 6 50% 7 55% 8 55% 9 60% 10 i więcej 65% 2. W przypadku braku norm czasowych lub cen części w systemie Audatex i Eurotax, przyjmuje się normy dla pojazdu najbardziej zbliżonego właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi, a ceny części odnosi się do cen detalicznych dystrybuowanych przez oficjalnego producenta /importera pojazdu lub innych dostawców części. 3. Po przedłożeniu Generali oryginałów faktur VAT dokumentujących poniesienie kosztów naprawy w wysokości przewyższającej sporządzoną wycenę, Generali uzupełni kwotę odszkodowania do poziomu wynikającego z przedłożonych faktur, nie więcej jednak niż do poziomu ustalonego w oparciu o: 1) normy czasowe naprawy pojazdu określone przez producenta i ujęte w systemie Audatex lub Eurotax 2) stawki za roboczogodzinę ustalone według średnich stawek stosowanych przez autoryzowane serwisy naprawy pojazdów, posiadające autoryzację producenta lub importera danej marki ubezpieczonego pojazdu na terenie odpowiadającym adresowi zameldowania lub siedziby właściciela/użytkownika pojazdu określonym w dokumencie ubezpieczenia, 3) ceny części ujęte w systemach Audatex lub Eurotax nie więcej jednak, niż ceny części dystrybuowane przez oficjalnych producentów lub importerów pojazdu z uwzględnieniem procentowego pomniejszania wartości części, o którym mowa w 10, chyba że przy zawarciu Umowy odstąpiono od jego stosowania zgodnie z 13 ust. 1 pkt 1). 4. W odniesieniu do części: ogumienie, akumulator, elementy cierne układu hamulcowego i sprzęgła oraz elementy układu wydechowego, odszkodowanie pomniejszane jest w oparciu o ich faktyczne zużycie. 5. Potrąceń, o których mowa w 10, nie stosuje się w odniesieniu do elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy (pasy bezpieczeństwa, napinacze pasów, poduszki powietrzne i sterowniki do tych urządzeń). 6. W przypadku stwierdzenia w elementach zakwalifikowanych do wymiany wcześniejszych uszkodzeń lub napraw zmniejszających ich walory użytkowe, Generali zastosuje potrącenia wynikające z zużycia technicznego tych części. 7. Użycie do naprawy pojazdu części lub zespołów innych niż montowane fabrycznie, jak również naprawa lub wymiana części pojazdu nieuwzględnionych przez rzeczoznawcę Generali w trakcie oględzin, których uszkodzenie ujawniono w trakcie naprawy pojazdu, muszą zostać wcześniej ustalone z Generali. 8. Generali zastrzega sobie prawo przeprowadzenia oględzin przedmiotu ubezpieczenia po wykonanej naprawie. 27 (szkoda całkowita, kradzieżowa i całkowite zniszczenie pojazdu) 1. W razie szkody całkowitej odszkodowanie ustala się na podstawie wartości rynkowej pojazdu ustalonej na dzień zaistnienia szkody, pomniejszonej o wartość pozostałości uszkodzonego pojazdu, z uwzględnieniem zapisów 13 ust. 1 pkt 2) oraz 15 ust W razie szkody kradzieżowej oraz całkowitego zniszczenia pojazdu, gdy wartość pozostałości nie posiada wartości handlowej, odszkodowanie ustala się na podstawie wartości rynkowej pojazdu ustalonej na dzień sprzed zaistnienia szkody, z uwzględnieniem zapisów 13 ust. 1 pkt 2) i 3). 3. Wartość rynkowa pojazdu na dzień powstania szkody ustalana jest w oparciu o to samo źródło wyceny, jakie zastosowano przy określeniu wysokości sumy ubezpieczenia w dniu zawierania Umowy. 4. Wartość pozostałości uszkodzonego pojazdu stanowi suma wartości elementów i zespołów pojazdu posiadających wartość handlową. 5. W przypadku zaistnienia warunków, o jakich mowa w 13 ust. 1 pkt 2) oraz 15 ust. 3, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę całkowitą przyjmuje się wartość pozostałości wyliczoną w oparciu o katalogi oraz systemy informatyczne służące do określania wartości rynkowej pojazdów z uwzględnieniem parametru wartość rynkowa równego sumie ubezpieczenia z dnia zawarcia Umowy. 6. W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu i/lub jego części lub wyposażenia, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiązani są do przekazania bezpośrednio do Generali, najpóźniej w następnym dniu po zgłoszeniu szkody: 1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, 2) karty pojazdu (o ile była wydana), 3) dowodów własności i dokumentów pochodzenia pojazdu stwierdzających źródło pochodzenia i nabycia pojazdu oraz posiadanych atestów/certyfikatów/ świadectw zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, których zamontowanie zostało odnotowane w dokumencie ubezpieczenia przy zawieraniu Umowy, 4) kluczy do pojazdu, kart kodowych, pilotów, których posiadanie zostało odnotowane przy zawieraniu Umowy. 7. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 6, skutkuje brakiem odpowiedzialności Generali, o ile utrata jednej lub kilku z rzeczy, o których mowa w ust. 6 pkt 1) 4), miała związek z późniejszą kradzieżą pojazdu. 8. Generali nie odpowiada za szkody polegające na kradzieży pojazdu jego części lub wyposażenia, jeżeli Ubezpieczający nie przekaże Generali wszystkich dokumentów oraz posiadanych kluczy do pojazdu, kart kodowych, pilotów, o których mowa w ust. 6, których posiadanie 9

10 zostało zaznaczone w dokumentach ubezpieczeniowych przy zawieraniu Umowy, a utrata jednej lub kilku z tych rzeczy miała związek z późniejszą kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia. 9. W przypadku kradzieży pojazdu w wyniku rozboju nie stosuje się zapisów ust. 6 pkt 1) i 4) oraz ust Generali uzależnia wypłatę odszkodowania za szkody polegające na kradzieży pojazdu od przeniesienia praw własności pojazdu na Generali, dostarczenia zaświadczenia dokumentującego powiadomienie policji o kradzieży pojazdu oraz zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu. 11. Jeżeli skradziony pojazd został odzyskany po dokonaniu wypłaty odszkodowania, Generali może ponownie przenieść prawo własności na Ubezpieczonego na warunkach uzgodnionych wzajemnie. 12. Generali oraz Ubezpieczony zobowiązani są do wzajemnego informowania się o odnalezieniu pojazdu nie później niż w ciągu 3 dni od daty uzyskania wiadomości o tym fakcie. 13. Jeżeli skradziony pojazd został odzyskany przed wypłatą odszkodowania i jest uszkodzony, Generali ustala wysokość odszkodowania zgodnie z opisanymi w niniejszych OWU zasadami likwidacji szkód częściowych lub całkowitych. 28 Zasady likwidacji szkód powstałych poza granicami Polski 1. Szkody całkowite powstałe za granicą rozliczane są w złotych polskich na zasadach określonych w niniejszych OWU. 2. Likwidacja szkód częściowych powstałych za granicą w zależności od uzgodnień dokonanych z Generali może polegać na: 1) wypłacie odszkodowania na podstawie wyceny według polskiego systemu Audatex lub Eurotax wykonanej przez Generali, 2) naprawie prowizorycznej (w rozumieniu 2 ust. 6) uszkodzonego pojazdu za granicą, po której następuje likwidacja szkody w kraju, 3) całkowitej naprawie pojazdu za granicą, 4) sprowadzeniu pojazdu do kraju, po którym następuje likwidacja szkody w kraju. 3. O sposobie likwidacji szkód częściowych za granicą decyduje Ubezpieczony w porozumieniu z Generali lub z jej uprawnionym przedstawicielem. 4. Wykonanie naprawy prowizorycznej (na koszt Generali) wymaga pisemnego zlecenia uprawnionego przedstawiciela Generali. 5. Zlecenie, o którym mowa w ust. 4 nie jest wymagane, jeżeli koszt naprawy pojazdu w dniu jej wykonania nie przekracza EUR. 6. Jeżeli koszty naprawy prowizorycznej zostały poniesione bezpośrednio przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, zwrot tych kosztów następuje na terenie Polski na podstawie imiennych, oryginalnych faktur. 7. Jeżeli przeprowadzona naprawa prowizoryczna przekracza zakres niezbędny do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub wykracza poza upoważnienie udzielone przez Generali lub jego zagranicznego przedstawiciela, odszkodowanie w tej części jest ustalane i wypłacane według cen obowiązujących na terytorium Polski, chyba że faktycznie poniesione koszty są niższe. 8. Odszkodowanie nie obejmuje kosztów podróży powrotnej kierowcy i pasażerów na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 9. Jeśli koszty naprawy ponoszone są w walucie zagranicznej, to wysokość odszkodowania liczona jest według średniego kursu wymiany walut NBP z dnia zaistnienia szkody. 29 Postępowanie regresowe 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Generali przysługujące Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Generali pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Generali, co do pozostałej części. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Generali, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Generali wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia roszczeń przysługujących Generali i określonych w ust Postanowienia końcowe 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia kierowane do Generali mogą być dokonywane w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Ubezpieczający wyraża zgodę, aby wszelkie oświadczenia i zawiadomienia kierowane do niego przez Generali dokonywane były w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, na podstawie danych określonych we wniosku ubezpieczeniowym. 3. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy, złożone przez stronę, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Strony Umowy oraz Ubezpieczony zobowiązują się do informowania o zmianie danych, w szczególności adresu Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia wpływu do Generali. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych. 4. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z Umowy. 10

11 32 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne. 33 Niniejsze OWU zostały przyjęte Uchwałą Zarządu GNL/2/2/10/2012 z dnia 17 października 2012 roku i mają zastosowanie do Umów zawartych od 2 stycznia 2013 roku. Artur Olech Martin Vrba Prezes Zarządu Generali T.U. S.A. Członek Zarządu Generali T.U. S.A

12 Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel fax Centrum Klienta: lub OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (zwane dalej OWU ) są podstawą do zawierania umów ubezpieczenia (zwanych dalej Umowami ) przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (zwane dalej Generali ) z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczającymi ). 2. Umowę można zawrzeć na cudzy rachunek (tj. na rachunek Ubezpieczonego wskazanego w Umowie). W takim przypadku postanowienia niniejszych OWU stosuje się odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia. 3. W porozumieniu z Ubezpieczającym Umowy mogą być zawierane na warunkach indywidualnych, odbiegających od postanowień OWU. Ich wprowadzenie wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Słownik pojęć stosowanych w OWU 2 Poniższe terminy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają: 1) Akcje terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z użyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bądź mieniu, organizowane dla osiągnięcia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bądź religijnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludności, dezorganizacji życia publicznego. 2) Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, niezależne od woli Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną związaną z ruchem pojazdu, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Przez zdarzenie pozostające w związku z ruchem pojazdu rozumie się także zdarzenia zaistniałe: a) podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, b) bezpośrednio przy pobieraniu paliwa, załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, c) podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy, d) podczas garażowania pojazdu; 3) Pobyt w szpitalu pobyt Ubezpieczonego w tym samym szpitalu, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 dni, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego. 4) Pojazd pojazd mechaniczny, którego właściciel i dane (zgodne z dowodem rejestracyjnym) są określone w Umowie. 5) Strajk zbiorowe, dobrowolne, czasowe wstrzymanie pracy przez pracowników w jednym lub kilku zakładach, instytucjach, będące wyrazem protestu politycznego lub ekonomicznego oraz żądaniem zmian. 6) Szpital znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej lub w razie zaistnienia wypadku na terytorium Europy placówka odpowiadająca pojęciu szpital według prawa danego państwa, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. W rozumieniu niniejszej klauzuli szpitalem nie jest dom opieki, hospicjum, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy. 7) Ubezpieczający osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki. 8) Ubezpieczony osoba fizyczna, będąca kierowcą lub pasażerem pojazdu mechanicznego. Łączna maksymalna liczba Ubezpieczonych w ramach Umowy zgodna jest z liczbą miejsc w pojeździe, która jest określona w dowodzie rejestracyjnym. 9) Uposażony osoba uprawniona / osoby uprawnione do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku nie wyznaczenia Uposażonego, świadczenie wypłacane jest członkom rodziny poszkodowanego według następującej kolejności: a) współmałżonkowi, b) w przypadku braku współmałżonka dzieciom, c) w przypadku braku współmałżonka i dzieci rodzicom, d) w przypadku braku współmałżonka, dzieci i rodziców rodzeństwu, e) w pozostałych przypadkach innym ustawowym spadkobiercom. 10) Trwały uszczerbek na zdrowiu powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu albo układu albo upośledzeniu ich funkcji. 11) Zamieszki gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego. 12) Zdarzenie ubezpieczeniowe niżej wymienione zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej i którego zajście powoduje powstanie prawa do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę świadczenia: a) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, b) trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, c) pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, d) poniesienie kosztów pogrzebu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 12

13 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, określone w 2 pkt 12, którym Ubezpieczony uległ w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy. 2. Świadczenia za wypadki powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane są zawsze w złotych polskich według średniego kursu wymiany walut NBP z dnia zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Wyłączenia odpowiedzialności 5 1. Z odpowiedzialności Generali wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: 1) podczas prowadzenia pojazdu, jeżeli kierowca nie posiadał wymaganych przepisami prawa kraju zajścia zdarzenia uprawnień do prowadzenia pojazdu lub upoważnienia właściciela do kierowania tym pojazdem, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) podczas ruchu pojazdu, jeżeli w pojeździe znajdowała się większa liczba osób, niż określona w dowodzie rejestracyjnym, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego lub kierowcę przestępstwa lub samobójstwa; 4) w stanie po użyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, oraz po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli miało to wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału Ubezpieczonego w strajkach, zamieszkach, akcjach terroru lub blokadach dróg; 6) w wyniku oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas rajdów, wyścigów, pokazów, konkursów lub innych imprez sportowych, jak również związanych z nimi jazd treningowych. 3. Za nieszczęśliwy wypadek nie są uznawane: zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu. Okres ubezpieczenia i zawarcie Umowy 6 1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, o ile nie umówiono się inaczej. 2. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty określonej w Umowie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki. 3. Umowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczającego. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest podać zgodnie z prawdą do wiadomości Generali informacje, o które został zapytany w formie pisemnej przed zawarciem Umowy. 5. W trakcie trwania Umowy Ubezpieczający obowiązany jest informować Generali o zmianach okoliczności, o które Generali pytało w formie pisemnej przed zawarciem Umowy, w tym o zmianie adresu zameldowania. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą akceptacji oferty Ubezpieczającego przez Generali. 8. W przypadku Umów zawartych na okres 12 miesięcy Umowa może zostać przedłużona automatycznie na każdy kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający wyraził zgodę na jej przedłużenie lub zapłaci składkę ubezpieczeniową lub jej ratę za następny okres ubezpieczenia przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. 9. Umowa nie ulega przedłużeniu na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, jeśli każda ze stron nie później niż na 1 dzień przed upływem danego bieżącego okresu ubezpieczenia złoży pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy. 10. Przedłużenie Umowy, w trybie przewidzianym w ust. 8, następuje na podstawie danych z wniosku do dotychczasowej Umowy oraz zmian zgłoszonych przez Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Jeżeli Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni (w przypadku osób fizycznych) lub 7 dni (w przypadku przedsiębiorców) od daty jej zawarcia. 2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 3. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, Generali może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów, tj.: 1) w przypadku nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie określonym w Umowie, gdy odpowiedzialność Generali nie rozpoczynała się przed opłaceniem składki lub jej pierwszej raty, 2) w przypadku wyrejestrowania lub zbycia pojazdu (Ubezpieczający winien najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wyrejestrowania lub zbycia pojazdu poinformować pisemnie o tym fakcie Generali). Składka 8 1. Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. 2. Zobowiązanym do opłacenia składki jest Ubezpieczający. 3. Termin płatności składki określa się w polisie, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty składki przelewem może 13

14 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego zostać ustalony najpóźniej na 14. dzień od daty zawarcia Umowy. 4. Składka obliczana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawierania Umowy. 5. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od: 1) wysokości sumy ubezpieczenia; 2) rodzaju pojazdu (budowy nadwozia i liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym). 6. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty składki uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek bankowy Generali, pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki; w innym przypadku za datę zapłaty składki uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Generali. 7. Jeżeli Generali ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, Generali może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który Generali ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy rozwiązuje się ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 9 Rozwiązanie Umowy następuje: 1) z upływem okresu, na jaki została zawarta, o ile nie została przedłużona zgodnie z 6 ust. 8; 2) z dniem upływu okresu wypowiedzenia, w tym w przypadkach określonych w 7 ust. 3 lub 8 ust W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia, tj. kwota będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy, stanowi górną granicę odpowiedzialności Generali, jest potwierdzona w polisie albo innym dokumencie ubezpieczenia i jest jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 3000 zł i wyższa niż zł, stanowiąc przy tym wielokrotność 1000 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Generali w porozumieniu z Ubezpieczającym. 3. W przypadku gdy liczba Ubezpieczonych w pojeździe przekracza liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym, łączna suma ubezpieczenia dzielona jest proporcjonalnie w stosunku do liczby Ubezpieczonych. 4. W przypadku przedłużenia umowy, o którym mowa w 6 ust. 8, Generali może zaproponować zmianę wysokości sumy ubezpieczenia i składki, uwzględniając wskaźnik indeksacji, który jest ustalany i aktualizowany każdego 1 kwietnia danego roku, stanowiący maksymalnie pięciokrotność wskaźnika inflacji za poprzedni rok kalendarzowy i ogłoszony przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Rodzaje i wysokość świadczeń 12 W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. a przysługuje świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w Umowie W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. b Ubezpieczonemu, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w Umowie. 2. Świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, z uwzględnieniem postanowień W razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w Umowie W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. c Generali zapewnia wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 1 sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. 2. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od 10. dnia po zajściu nieszczęśliwego wypadku, a jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 30 dni od następnego dnia po zajściu nieszczęśliwego wypadku, jednak nie więcej niż za 180 dni. 3. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego hospitalizację W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 12 lit. d Generali zapewnia zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu spadkobiercy, który je poniósł. 2. Zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu następuje do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 3. Generali zwraca Ubezpieczonemu koszty badań i opinii lekarskich zleconych przez Generali. Zasady ustalania wysokości i wypłaty świadczeń Ustalenie związku przyczynowego oraz stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu następuje na podstawie dostarczonych dowodów, określonych w 18, oraz wyników badań lekarskich. 2. Ustalenia stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze wyznaczeni przez Generali na podstawie Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, udostępnionej we wszystkich oddziałach Generali oraz na stronie internetowej www. generali.pl. 3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniającego, a w razie dłuższego leczenia najpóźniej w ciągu 2 lat od dnia nieszczęśliwego wypadku. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku (polepszenie lub 14

15 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. 4. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego. 5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone wskutek samoistnej choroby lub trwałego inwalidztwa, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu lub układu po wypadku a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśliwym wypadkiem. 6. Jeśli wypadek spowodował uszkodzenie więcej niż jednego narządu, łączny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów ustalonych za poszczególne uszkodzenia, z tym że ich łączna wartość nie może być większa niż 100%. 7. Jeżeli poszkodowany zmarł po ustaleniu procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone przed śmiercią świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje spadkobiercom. Jeżeli przed śmiercią poszkodowanego nie został ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, do określenia świadczenia przyjmuje się przypuszczalny procent tego uszczerbku, ustalony na podstawie dokumentacji lekarskiej. Przysługujące świadczenie wypłaca się spadkobiercom Generali zobowiązane jest wypłacić należne świadczenie w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w terminie określonym w ust. 1, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną w świetle przedłożonych dokumentów część świadczenia Generali wypłaca w terminie określonym w ust. 1. Postępowanie w razie wypadku W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest: 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu; 2) niezwłocznie, tj. w terminie 7 dni roboczych, powiadomić Generali o wypadku; 3) dostarczyć Generali dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, tj.: a) formularz NNW (Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW) wypełniony przez Ubezpieczonego (w przypadku małoletniego Ubezpieczonego formularz wypełnia opiekun prawny Ubezpieczonego), b) kopia dokumentu tożsamości, c) kopia pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę, przebieg leczenia i rehabilitacji, zalecenia lekarskie, d) dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku w postaci kopii protokołu powypadkowego i szczegółowego oświadczenia Ubezpieczonego o zaistniałym zdarzeniu oraz adresy organów policji i prokuratury prowadzących postępowanie wyjaśniające, e) dokument potwierdzający uprawnienia Ubezpieczonego do kierowania pojazdem, f) dyspozycja finansowa dotycząca odbioru odszkodowania (z numerem rachunku bankowego), g) inna dokumentacja wskazana przez Generali, niezbędna do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem; 1) poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Generali lub obserwacji klinicznej w celu ustalenia procentu uszczerbku na zdrowiu. 2. W razie śmierci Ubezpieczonego Uposażony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie, tj. w terminie 7 dni roboczych, w formie pisemnej poinformować Generali o zaistniałym zdarzeniu; 2) dostarczyć Generali dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, tj.: a) formularz NNW (Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW) wypełniony przez Uposażonego (w przypadku małoletniego Uposażonego formularz wypełnia opiekun prawny Uposażonego), b) kopia dokumentu tożsamości każdego Uposażonego, c) kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, d) w przypadku gdy Uposażonym jest osoba małoletnia kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dokumentu opiekuna prawnego Uposażonego, e) jeżeli opiekunem prawnym dziecka Uposażonego jest inna osoba niż rodzic dziecka postanowienie sądu o ustanowieniu opieki nad małoletnim dzieckiem, f) zgoda sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, g) dokumentacja medyczna określająca przyczynę śmierci Ubezpieczonego (kopia statystycznej karty zgonu Ubezpieczonego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę zgonu), h) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu zgonu Ubezpieczonego, i) w uzasadnionych przypadkach i na wyraźne żądanie Ubezpieczyciela kopia pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę, przebieg leczenia i rehabilitacji oraz zalecenia lekarskie, j) dokument potwierdzający wystąpienie wypadku w postaci kopii protokołu powypadkowego oraz adresy organów policji i prokuratury prowadzących postępowanie wyjaśniające, k) inna dokumentacja wskazana przez Generali, niezbędna do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem, l) dokument potwierdzający uprawnienia Ubezpieczonego do kierowania pojazdem, m) dyspozycja finansowa dotycząca odbioru odszkodowania (z numerem rachunku bankowego). 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie wypełni umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa obowiązku 15

16 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego wynikającego z ust. 1 pkt 2, Generali jest wolne od odpowiedzialności. Oświadczenia związane z Umową Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że strony postanowiły inaczej. 2. Strony obowiązane są informować się o każdej zmianie adresów. Postanowienia końcowe Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby lub któregokolwiek oddziału Generali. 2. Generali rozpatruje skargę i zażalenie bez zbędnej zwłoki, z tym że nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi, z zastrzeżeniem ust W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2 Generali zawiadamia pisemnie wnoszącego, wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Z tytułu Umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, a osobie będącej konsumentem dodatkowo możliwość zwrócenia się do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. 6. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w zakresie podatku dochodowego. 7. Powództwo o roszczenie z Umowy może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy. 8. Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. nr GNL/3/2/1/2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku i mają zastosowanie do umów zawartych od roku. Artur Olech Martin Vrba Prezes Zarządu Generali T.U. S.A. Członek Zarządu Generali T.U. S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów - Autocasco (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów Autocasco (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW AUTOCASCO DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów Autocasco (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. (22) 543 05 43 fax (22) 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub (22) 543 0 543 www.generali.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Generali T.U. S.A. Direct Obowiązuje od 9 lutego 2015 roku generali.pl Generali T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Direct Spis treści 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Generali z myślą o aucie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych dla sieci agencyjnej i direct

Generali z myślą o aucie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych dla sieci agencyjnej i direct Generali z myślą o aucie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych dla sieci agencyjnej i direct Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A. Generali z myślą o aucie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot ubezpieczenia...3 Zakres ubezpieczenia...3 Zakres terytorialny...3 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

MINI FLOTY SAMOCHODOWE

MINI FLOTY SAMOCHODOWE MINI FLOTY SAMOCHODOWE PRODUKT MINI FLOTY PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Auto Casco dla samochodów osobowych do 10 lat i dostawczych do 8lat 2. Przyczepki oraz wózki widłowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodze ń AUTOCASCO wraz z warunkam i rozszerzenia o ryzyko kradzie ży (KR) i opc je dodatkowe ze zmianami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 13) Umowa ubezpieczenia - umowa, w której Towarzystwo zobowiązuje się do spełnienia świadczenia (odszkodowania), jeżeli zajdzie szkoda określona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco indeks AC/16/01/01 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOSZYBY (AUTOSZYBY), zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autoszyby (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO. zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/185/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO. zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/185/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/185/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/432/2003 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń

Ogólne Warunki Ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń 1 Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2010) Część I Część II - DEFINICJE I ZAKRES OCHRONY - UMOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo